Επιτήρηση και έλεγχος των ιασυνοριακών Μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων. (ΦΕΚ 166/Β/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτήρηση και έλεγχος των ιασυνοριακών Μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων. (ΦΕΚ 166/Β/24-03-88)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:19744/454/88 Επιτήρηση και έλεγχος των ιασυνοριακών Μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων. (ΦΕΚ 166/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (ΦΕΚ 34Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 70Α/ ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137Α/ ) και των άρθρων 9 και 13 του Π.. 437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 καθώς και των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/1986). 4. Τις οδηγίες 84/631/ΕΟΚ, 85/469/ΕΟΚ, 86/279/ΕΟΚ και 87/112/ΕΟΚ των Συµβουλίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της , , και αντίστοιχα. 5. Την 72751/3054/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονοµικών, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, Εµπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας, «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων, σε συµµόρφωση προς τις οδηγείς 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συµβουλίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της και » (ΦΕΚ 665Β/1985). 6. Τη.Κ / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 481Β/2.8.85), αποφασίζουµε : Άρθρο 1 Σκοπός Με αυτή την Υπουργική απόφαση αποσκοπείται η συµµόρφωση µε τις διατάξεις της υπ άριθ. 84/631/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της «Για την επιτήρηση και τον έλεγχο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητα των διασυνοριακών µεταφορών επικινδύνων αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες 85/469/ΕΟΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της «για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 84/631/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την επιτήρηση και τον έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα των

2 διασυνοριακών Μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων» 86/279/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της για την τροποποίηση της οδηγίας 84/631/ΕΟΚ, για την επιτήρηση και τον έλεγχο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των διασυνοριακών Μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων», και 87/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της «Για τη δεύτερη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 84/631/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την επιτήρηση και τον έλεγχο στην Κοινότητα των διασυνοριακών Μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων» τόσο µέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και κατά την είσοδο ή την έξοδος τους από αυτήν, ώστε να προστατεύεται αποτελεσµατικά η Υγεία και το Περιβάλλον ( ηµοσίευση στην Ελληνική γλώσσα στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Λ 326/31/ , Λ 272/1/ , Λ 181/13/ και Λ 48/31/ ). Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης µε τους όρους : α) «Επικίνδυνα απόβλητα» καλούµενα στο εξής «απόβλητα», νοούνται τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και τα PCB'S όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ αριθ /3054/ , κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 665Β/ ), εξαιρουµένων των χλωριούχων και οργανικών διαλυτών που αναφέρονται στα σηµεία 13 και 14 του παραρτήµατος της εν λόγω απόφασης. β) «Αρµόδιες αρχές», νοούνται η αρµόδια ή οι αρµόδιες αρχές, που καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, στην Ελληνική Επικράτεια ή σε άλλο κράτος µέλος ως χώρα προορισµού ή αποστολής ή διαµετακόµισης απόβλητων κατά περίπτωση. γ) «ηµιουργός απόβλητων», νοείται κάθε πρόσωπο που η δραστηριότητας του δηµιουργεί απόβλητα (αρχικός δηµιουργός) ή και κάθε πρόσωπο που διενεργεί προκατεργασία, ή ανάµιξη ή άλλες εργασίες που οδηγούν σε αλλαγή της φύσης ή της σύστασης των αποβλήτων αυτών. δ) «Κάτοχος των αποβλήτων» νοείται ο δηµιουργός των αποβλήτων ή κάθε άλλο πρόσωπο ή επιχείρηση που προτίθεται να πραγµατοποιήσει ή ο ίδιος ή µέσω άλλου, διασυνοριακή µεταφορά απόβλητων. ε) «Αποδέκτης των απόβλητων» νοείται το πρόσωπο ή η επιχείρηση όπου µεταφέρονται τα απόβλητα για διάθεση. στ) «ιάθεση» νοείται η διάθεση κατά την έννοια του άρθρου 2 της υπ αριθ /3054/ κοινής Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 665Β/1985). ζ) «Τρίτο κράτος» νοείται το κράτος που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. Άρθρο 3 Εξαιρέσεις Εφαρµογής. 1. Οι εκφορτώσεις στην ξηρά απόβλητων που δηµιουργούνται από τη συνήθη λειτουργία σκαφών, συµπεριλαµβανόµενων και των υπολειµµατικών υδάτων και των καταλοίπων, δεν θεωρούνται ως διασυνοριακές µεταφορές απόβλητων κατά την έννοια της παρούσας απόφασης. 2. Απόβλητα (συµπεριλαµβανόµενων ιδίως των απόβλητων των θραυσµάτων, της ιλύος, της τέφρας και των ρινισµάτων), µη σιδηρούχων µετάλλων τα οποία προορίζονται για επαναχρησιµοποίηση, αναγέννηση ή ανακύκλωση σύµφωνα µε

3 σχετική σύµβαση που προβλέπει τις εργασίες αυτές, δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Ο κάτοχος των απόβλητων οφείλει: ι) να δηλώνει στο ενιαίο έντυπο που προσδιορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ και συνοδεύει τη µεταφορά ότι τα υλικά αυτά προορίζονται για τις παραπάνω εργασίες, και ιι) να διαβιβάζει αντίγραφο του έντυπου αυτού στις αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. β. Ο αποδέκτης των απόβλητων οφείλει να δηλώνει στο ίδιο έντυπο που διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας και µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών µετά την παραλαβή των υλικών, ότι οι προαναφερόµενες εργασίες θα πραγµατοποιηθούν. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις κατόχου - περιεχόµενο κοινοποίησης 1. Ο κάτοχος των αποβλήτων που προτίθεται να µεταφέρει ο ίδιος ή µέσω άλλου τα απόβλητα από την Ελληνική Επικράτεια σε ένα άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή από ένα κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Ελληνική Επικράτεια ή να διαµετακοµίσει τα απόβλητα αυτά µέσω της Ελληνικής Επικράτειας ή και περισσότερων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή να τα µεταφέρει στην Ελληνική Επικράτεια από ένα τρίτο κράτος, στέλνει κοινοποίηση: α. σε περίπτωση που η Ελληνική Επικράτεια είναι χώρα αποστολής στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι αρµόδιο για την έκδοση απόδειξης παραλαβής εφόσον προηγουµένως το περιεχόµενο κοινοποίησης εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 3 της παρούσας, ή β. σε περίπτωση που η Ελληνική Επικράτεια είναι χώρα προορισµού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 3 της παρούσας, που είναι και αρµόδιο γι την έκδοση της απόδειξης παραλαβής. Αντίγραφο της κοινοποίησης υποβάλλεται από τον κάτοχο των αποβλήτων στις αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κατά περίπτωση στο τρίτο κράτος προορισµού ή και το (τα) τρίτο (α) κράτος (η) διαµετακόµισης, εφόσον η Ελληνική Επικράτεια είναι χώρα αποστολής, ή και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 3 της παρούσας, εφόσον η Ελληνική Επικράτεια είναι χώρα διαµετακόµισης. 2. Στα πλαίσια της κοινοποίησης αυτής που αποστέλλεται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι αρµόδιο για την έκδοση της απόδειξης παραλαβής και όσον αφορά την Ελληνική Επικράτεια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων κατά περίπτωση, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 της παρούσας, ο κάτοχος των αποβλήτων υποχρεούται να παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τα ακόλουθα στοιχεία: α. την προέλευση και τη σύνθεση των απόβλητων και τα στοιχεία του δηµιουργού τους. Σε περίπτωση απόβλητων διαφόρων προελεύσεων, λεπτοµερή κατάλογο των απόβλητων και τα στοιχεία των αρχικών δηµιουργών, όταν υπάρχουν. β. τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στο θέµα των δροµολογίων και της ασφάλισης για τις ζηµίες σε τρίτους. γ. τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια της µεταφοράς και κυρίως την τήρηση από το µεταφορέα των όρων, που έχουν καθορισθεί από τις αρµόδιες αρχές,

4 που αναφέρονται στο άρθρο 5 παραγ. 2 της παρούσας ή και από τις αρµόδιες αρχές των λοιπών ενδιαφερόµενων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά περίπτωση, για την πραγµατοποίηση της µεταφοράς αυτής. δ. την ύπαρξη σύµβασης µε τον αποδέκτη των αποβλήτων, ο οποίος οφείλει να διαθέτει επαρκείς τεχνικές ικανότητες για τη διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, µε συνθήκες που να µη δηµιουργείται κίνδυνος για την Υγεία και το Περιβάλλον. Σε περίπτωση αποθήκευσης, επεξεργασίας ή εναπόθεσης των απόβλητων µέσα στην Ελληνική Επικράτεια ο αποδέκτης πρέπει να είναι κάτοχος αδείας, που χορηγείται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 της υπ αριθ /3054/ (ΦΕΚ 665/Β/1985) κοινής Υπουργικής Απόφασης. 3. Σε περίπτωση µεταφοράς των απόβλητων από την Ελληνική Επικράτεια ως χώρας αποστολής σε τρίτο κράτος, ο κάτοχος των απόβλητων οφείλει να λαµβάνει τη σύµφωνη γνώµη του τρίτου κράτους προορισµού πριν προβεί στη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στην παραγ. 2 του παρόντος άρθρου. Η κοινοποίηση στην περίπτωση αυτή προκειµένου να εγκριθεί από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ. Ε µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 3 της παρούσας, πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τη λήψη της σύµφωνης γνώµης του τρίτου κράτους προορισµού. 4. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στις προηγούµενες παραγράφους γίνεται µε ένα ενιαίο δελτίο αποστολής που στο εξής καλείται «δελτίο αποστολής». Το περιεχόµενο του «δελτίου αποστολής» περιγράφεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε καθορίζεται εκπρόσωπος της χώρας ως µέλος της τεχνικής επιτροπής που έχει συσταθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Άρθρο 5 Αρµόδιες Αρχές 1. Η διασυνοριακή µεταφορά πραγµατοποιείται µόνον εφόσον το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παραγ. 3 ή οι αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) που αναφέρονται στην παραγ. 2 εδ. 1, δηλώσουν ότι παρέλαβαν την κοινοποίηση εκδίδοντας την απόδειξη παραλαβής. Η απόδειξη παραλαβής καταχωρείται στο δελτίο αποστολής όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης. 2.α. Η απόδειξη παραλαβής ή οποιαδήποτε αντίρρηση διαβιβάζεται στον κάτοχο των αποβλήτων, µετά την περάτωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παραγ. 3 όσον αφορά την Ελληνική Επικράτεια, µέσα σε ένα (1) µήνα από την παραλαβή της κοινοποίησης: ι. είτε από τις αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στην προηγούµενη παραγ. 1, εφόσον η Ελληνική Επικράτεια ή άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι χώρα προορισµού, ιι. είτε, σε περίπτωση µεταφοράς απόβλητων από τρίτο κράτος που διαµετακοµίζονται µέσα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για διάθεση έξω από αυτή, από τις αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στην παραγρ. 1, Ελληνική Επικράτεια ή άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η τελευταία χώρα από την οποία διέρχεται η αποστολή αυτή, ιιι) είτε, σε περίπτωση µεταφοράς απόβλητων από κράτος µέλος για διάθεση έξω από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε τρίτο κράτος, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου (β) της παραγράφου αυτής, από τις αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στην

5 παραγ 1, εφόσον η Ελληνική Επικράτεια ή άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι χώρα µέλος. Αντίγραφο και στις τρεις περιπτώσεις αποστέλλεται στον αποδέκτη απόβλητων και στις αρµόδιες αρχές των υπόλοιπων ενδιαφερόµενων µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και ενδεχόµενο τρίτο κράτος προορισµού και το (τα) τρίτο (α) κράτος (η) διαµετακόµισης. Β) Σε περίπτωση που τα απόβλητα πρόκειται να διατεθούν σε τρίτο κράτος που συνορεύει µε την Ελληνική Επικράτεια, παρέχεται σ αυτήν το δικαίωµα ως τελευταίο κράτος µέλος διαµετακόµισης να εκδίδει την απόδειξη παραλαβής ή να εγείρει αντιρρήσεις αντί του κράτους µέλους που αναφέρεται στην ίδια παραγ. περίπτωση α (ιιι). Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε που πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµα αυτό, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί να ασκηθεί παρά µόνο µετά παρέλευση τριών (3) µηνών από τη γνωστοποίηση αυτή. 3. Το Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε ως υπεύθυνος φορέας για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, ασκεί το συντονισµό των συναρµοδίων φορέων προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η διασυνοριακή µεταφορά επικινδύνων απόβλητων στην Ελληνική Επικράτεια ως χώρα αποστολής, ή προορισµού ή διαµετακόµισης µε τη διαδικασία που περιγράφεται κατά περίπτωση στο άρθρο 6. Για την πραγµατοποίηση του συντονιστικού αυτού έργου συνιστάται µε κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε και των συναρµόδιων Υπουργών διυπουργική επιτροπή από εκπροσώπους των Υπουργείων αυτών, που αναφέρονται στο άρθρο 6, και η οποία συγκαλείται µετά την παραλαβή της κοινοποίησης, στο ΥΠΕΧΩ Ε µε µέριµνα της δ/νσης Περιβάλλοντος, αρµόδιας για την παραλαβή της κοινοποίησης (δελτίου αποστολής). Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η συζήτηση και διατύπωση απόψεων για το περιεχόµενο της κοινοποίησης και η εξεύρεση λύσεων για την πλέον ακίνδυνη για τη δηµόσια υγεία και το Περιβάλλον, µεταφορά αποβλήτων µέσα στον Εθνικό χώρο. Ειδικότερα : Α) Εάν επέλθει συµφωνία στο περιεχόµενο της κοινοποίησης από όλα τα µέλη της, η Επιτροπή εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε: ι. την έγκριση της κοινοποίησης όταν η Ελληνική Επικράτεια είναι χώρα αποστολής λαµβάνοντας υπόψη και την περίπτωση της παραγρ. 3 του άρθρου 4, ή ιι. την έκδοση απόδειξης παραλαβής της κοινοποίησης µε τη συµπλήρωση του σχετικού δελτίου που περιγράφεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας, όταν η Ελληνική Επικράτεια είναι χώρα που εµπίπτει στις περιπτώσεις (ι), (ιι) ή (ιιι) της προηγούµενης παραγράφου 2α. Β) Εάν εξακριβωθεί από ένα ή περισσότερα µέλη της Επιτροπής ότι µε το περιεχόµενο της κοινοποίησης (δελτίου αποστολής) δεν διασφαλίζεται η µεταφορά των απόβλητων στον Εθνικό χώρο, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η ηµόσια Υγεία και το Περιβάλλον, η Επιτροπή διατυπώνει στον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε, αντιρρήσεις για την πραγµατοποίηση µεταφοράς, επαρκώς αιτιολογηµένες σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, της Υγείας και της ασφάλειας των µεταφορών ή µε σχετικές διεθνείς συµβάσεις που έχουν ήδη κυρωθεί ή έχουν συναφθεί πριν την Οι αντιρρήσεις αυτές που διατυπώνονται όταν η Ελληνική Επικράτεια είναι χώρα που εµπίπτει στις περιπτώσεις (ι), (ιι) ή (ιιι) της παραγ. 2α, διαβιβάζονται µέσω του

6 Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων στον κάτοχο των απόβλητων. Γ) Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι έχουν αρθεί οι αιτίες στις οποίες βασίζονται οι αντιρρήσεις αυτές, εισηγείται στον υπουργό ΠΕΧΩ Ε την έκδοση της απόδειξης παραλαβής της κοινοποίησης. Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη παραλαβής αποστέλλεται άµεσα από το Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε, ως αρµόδια αρχή, στον κάτοχο των αποβλήτων µε αντίγραφο στον αποδέκτη των αποβλήτων και τις αρµόδιες αρχές των υπόλοιπων ενδιαφερόµενων κρατών µελών, καθώς και, κατά περίπτωση στο τρίτο κράτος προορισµού και στο (α) τρίτο (α) κράτος (η) διαµετακόµισης. ) Με την επιφύλαξη των παραγ. 1 και 2 εφόσον η Ελληνική Επικράτεια είναι χώρα αποστολής ή διαµετακόµισης κατά περίπτωση, παρέχεται το δικαίωµα στον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε, µετά από εισήγηση της Επιτροπής και µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, να θέτει ενδεχοµένως όρους σχετικά µε την µεταφορά των απόβλητων από τον εθνικό µας χώρο. Οι όροι αυτοί που πρέπει να γνωστοποιούνται στον κάτοχο των απόβλητων, µε αντίγραφο στις αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών µελών, δεν µπορούν να είναι αυστηρότεροι από τους όρους που ισχύουν για αντίστοιχες µεταφορές που πραγµατοποιούνται εξ ολόκληρου στον εθνικό µας χώρο και καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ αριθ /3054/ Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 665/Β/1985), και πρέπει να βρίσκονται στα πλαίσια των ισχυουσών συµφωνιών. Ο κάτοχος των απόβλητων οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους αυτούς προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µεταφορά. ε. Σε περίπτωση που η Ελληνική Επικράτεια είναι χώρα αποστολής είναι δυνατόν ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, µετά από εισήγηση της επιτροπής και µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, να εγείρει αντιρρήσεις εφόσον η µεταφορά των απόβλητων επηρεάζει αρνητικά την εφαρµογή προγραµµάτων που έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 7 της υπ αριθ /3054/ Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 665/Β/85) ή επειδή η µεταφορά είναι αντίθετη µε υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικές διεθνείς συµφωνίες που έχουν ήδη κυρωθεί ή έχουν συναφθεί πριν από την Οι αντιρρησίες αυτές διαβιβάζονται στον κάτοχο των απόβλητων µε αντίγραφο στις αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών µελών. Άρθρο 6 ιαδικασία συντονισµού. Α. Το Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε συντονίζει τα συναρµόδια Υπουργεία που λόγω αρµοδιότητας εµπλέκονται στην εκτέλεση των προβλεπόµενων από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης (άρθρο 5 παραγ. 3) ενεργειών, για την πραγµατοποίηση των διασυνοριακών µεταφορών αποβλήτων. α. Το Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε, εκτός του συντονιστικού του ρόλου για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης είναι και ο αρµόδιος φορέας εξέτασης του περιεχοµένου της κοινοποίησης ως προς τη διασφάλιση της προστασίας του Περιβάλλοντος (άρθρο 4 παραγρ. 2 (α), (δ)), και της κατοχής εκ µέρους του αποδέκτη στην περίπτωση Β (γ) του παρόντος άρθρου, της αδείας που προβλέπει στις διατάξεις της (άρθρο 10), η υπ αριθ /3054/ κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 665Β/85). β. Το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρµόδιας φορέας για ενδεχόµενη διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου κατά τη µεταφορά του φορτίου στον Εθνικό χώρο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας του πληθυσµού.

7 γ. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρµόδιος φορέας για την γνωστοποίηση στους οικείους ΟΤΑ, του δροµολογίου που θα ακολουθήσει η αποστολή, προκειµένου να ληφθούν ενδεχοµένως κάποια πρόσθετα µέτρα. δ. Το Υπουργείο Οικονοµικών είναι αρµόδιος φορέας για γνωστοποίηση της µεταφοράς των αποβλήτων στο οικείο τελωνείο διέλευσης της αποστολής και εποπτεύουν φορέας του Γενικού Χηµείου του Κράτους για ενδεχόµενη διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου κατά τη µεταφορά του φορτίου στον Εθνικό χώρο. ε. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρµόδιος φορέας ελέγχου του πιστοποιητικού καταλληλότητας του µέσου µεταφοράς επικινδύνων υλικών (βυτίου, βυτίου - container κ.λπ) σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς επίσης και του δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήµατος για την ασφάλεια της µεταφοράς. Όσον αφορά τον καθορισµό του ακολουθητέου δροµολογίου για την ασφάλεια της µεταφοράς, το Υπουργείο αυτό είναι συναρµόδιο µε το Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε. (Γενική Γραµµατεία ηµόσιων Έργων). Το δροµολόγιο πρέπει να είναι συγκεκριµένο και να καθορίζεται ο απόλυτα αναγκαίος χρόνος διέλευσης. στ. Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είναι αρµόδιος φορέας διερεύνησης των τεχνικών δυνατοτήτων του αποδέκτη για τη διάθεση των απόβλητων στην περίπτωση Β (γ) του παρόντος άρθρου. ζ. Το Υπουργείο Εµπορίου είναι αρµόδιος φορέας για την εξέταση του περιεχοµένου της κοινοποίησης ως προς την ασφάλιση για ζηµίες σε βάρος τρίτων. η. Το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης είναι αρµόδιος φορέας για τη συνοδεία της αποστολής κατά τη µεταφορά των αποβλήτων στον Εθνικό χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαία για λόγους ασφάλειας. θ. Ενδεχοµένως το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας όταν πρόκειται για θαλάσσια µεταφορά, είναι αρµόδιος φορέας για την εξέταση του περιεχοµένου της κοινοποίησης ως προς τα ληπτέα µέτρα ασφάλειας της θαλάσσιας µεταφοράς. Β. Η διαδικασία πραγµατοποίησης του συντονιστικού έργου του ΥΠΕΧΩ Ε, αναλύεται παρακάτω, αναλόγως εάν η Ελληνική Επικράτεια είναι χώρα αποστολής ή προορισµού ή διαµετακόµισης απόβλητων κατά περίπτωση. α. Χώρα αποστολής. ι. Η Κοινοποίηση (δελτίο αποστολής) πριν ασφάλεια από τον κάτοχο των απόβλητων στις αρµόδιες αρχές, που αναφέρονται στην παραγ. 2α (ι), (ιι), (ιιι) του άρθρου 5, πρέπει να εγκριθεί από το ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5. Για το λόγο αυτό ο κάτοχος των αποβλήτων αποστέλλει την κοινοποίηση: Στα Υπουργεία: ια. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, ιβ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, ιγ. Εµπορίου και ιδ. ενδεχοµένως Εµπορικής Ναυτιλίας προκειµένου, µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους όπως περιγράφονται στην παραγ. Α, να διατυπωθούν απόψεις για την έγκριση του περιεχοµένου της κοινοποίησης. ιι. Μετά την χορήγηση της έγκρισης της κοινοποίησης στον κάτοχο των απόβλητων, η /νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε στέλνει αντίγραφα της κοινοποίησης και την έγκριση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε στην οικεία νοµαρχία από την περιφέρεια της οποίας θα ξεκινήσεις η αποστολή καθώς και στις νοµαρχίες από την περιφέρεια των οποίων θα διέλθει αυτή, προκειµένου να λάβουν γνώση της µεταφοράς οι περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονοµικών, Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ηµόσιας Τάξης στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους όπως περιγράφονται στην παραγ. Α. β. Χώρα διαµετακόµισης

8 ι. Η κοινοποίηση αποστέλλεται από τον κάτοχο των απόβλητων στα Υπουργεία: ι. ΠΕ.ΧΩ..Ε, ια. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ιβ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, ιγ. Εµπορίου και ιδ. ενδεχοµένως Εµπορικής Ναυτιλίας, προκειµένου µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παραγ. 3 του άρθρου 5 και στα πλαίσια της αρµοδιότητας του ς όπως περιγράφεται στην παραγ. (Α), να διατυπωθούν απόψεις ή αντιρρήσεις ή να τεθούν όροι για την πραγµατοποίηση της διασυνοριακής µεταφοράς απόβλητων µε την έκδοση από το ΥΠΕΧΩ Ε της απόδειξης παραλαβής της κοινοποίησης. ιι. Η απόδειξη παραλαβής της κοινοποίησης αποστέλλεται από τη /Νση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων στους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε την παραγ. 2 του άρθρου 5 και αντίγραφα αυτής αποστέλλονται από αυτήν και στις οικείες Νοµαρχίες από την περιφέρεια των οποίων θα διέλθει το φορτίο, προκειµένου να λάβουν γνώση της µεταφοράς οι αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων ι. Οικονοµικών, ια. Εσωτερικών και ιβ. ηµόσιας Τάξης στα πλαίσια της αρµοδιότητας τους όπως περιγράφεται στην παράγραφο Α. γ. Χώρα προορισµού ι. Η κοινοποίηση αποστέλλεται από τον κάτοχο των απόβλητων στα Υπουργεία: ια. ΠΕΧΩ Ε, ια. Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ιβ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ιγ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, ιδ. Εµπορίου και ιε. ενδεχοµένως Εµπορικής Ναυτιλίας, προκειµένου µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, όπως περιγράφονται στην παραγ. (Α), να διατυπωθούν απόψεις ή αντιρρήσεις ή να τεθούν όροι για την πραγµατοποίηση της διασυνοριακής µεταφοράς απόβλητων µε την έκδοση από το Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε, της απόδειξης παραλαβής της κοινοποίησης. ιι. Η απόδειξη παραλαβής της κοινοποίησης αποστέλλεται από τη /Νση Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕΧΩ ε στους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε την παραγ. 2 του άρθρου 5 και αντίγραφα αυτής αποστέλλονται από αυτήν και στην οικεία νοµαρχία, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση διάθεσης των απόβλητων καθώς και στις Νοµαρχίες από την περιφέρεια των οποίων τυχόν θα διέλθει το φορτίο, προκειµένου να λάβουν γνώση της µεταφοράς οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια της αρµοδιότητας τους, όπως περιγράφεται στην παραγ. Α. Άρθρο 7. Γενική Κοινοποίηση. 1. Ο κάτοχος των απόβλητων µπορεί να προσφύγει σε διαδικασία γενικής κοινοποίησης, όταν απόβλητα που παρουσιάζουν τα ίδια φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά αποστέλλονται τακτικά προς τον ίδιο αποδέκτη µέσω του ίδιου συνοριακού σταθµού εξόδου, εισόδου και ενδεχοµένως εισόδου και εξόδου, αναλόγως εάν η Ελληνική Επικράτεια ή άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αντίστοιχα, είναι χώρα αποστολής, προορισµού ή διαµετακόµισης κατά περίπτωση. 2. Προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία γενικής κοινοποίησης, οι αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, και ενδεχοµένως οι αρµόδιες αρχές της Ελληνικής Επικράτειας ή άλλου κράτους µέλους ως χώρας διαµετακόµισης, µπορούν, σύµφωνα µε η διαδικασία που προβλέπεται στην παραγ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας, να εξαρτούν την έγκρισή τους, από την παροχή

9 ορισµένων πληροφοριών, όπως για τις ακριβείς ποσότητες ή τους περιοδικούς καταλόγους των απόβλητων που θα τύχουν µεταφοράς. 3. Στα πλαίσια µιας διαδικασίας γενικής κοινοποίησης, µια και µόνον απόδειξη παραλαβής κατά την έννοια του άρθρου 5 παραγρ. 1 µπορεί να καλύπτει περισσότερες αποστολές απόβλητων για χρονική περίοδο το πολύ ενός χρόνου. Η γενική κοινοποίηση γίνεται µέσω του δελτίου αποστολής. Άρθρο 8 Απόδειξη παραλαβής 1. Όταν ο κάτοχος των αποβλήτων λάβει την απόδειξη π παραλαβής, που αναφέρεται στα άρθρα 5 και 7, συµπληρώνει το δελτίο αποστολής και αποστέλλει αντίγραφα στις αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών µελών και στα ενδιαφερόµενα τρίτα κράτη πριν από την πραγµατοποίηση της µεταφοράς. Κάθε µεταφορά συνοδεύεται από αντίγραφο του δελτίου αποστολής, συµπεριλαµβανοµένης της απόδειξης παραλαβής. 2. Όλες οι επιχειρήσεις που ευθύνονται σε µεταγενέστερο στάδιο για την πραγµατοποίηση των εργασιών αυτών, συµπληρώνουν το δελτίο αποστολής, που υπάρχει ένδειξη, του υπογράφουν και κρατούν αντίγραφό του. 3. Ο αποδέκτης των απόβλητων µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή των απόβλητων, διαβιβάζει στον κάτοχο των απόβλητων, στις αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών µελών και στα ενδιαφερόµενα τρίτα κράτη, αντίγραφα του δελτίου αποστολής συµπληρωµένου σύµφωνα µε το παράρτηµα IV της παρούσας απόφασης. Τα αντίγραφα αυτά φυλάσσονται για δυο χρόνια τουλάχιστον. 4. Η απόδειξη παραλαβής που διαβιβάζεται από το Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε, ή τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους σύµφωνα µε την παραγ. 2 του άρθρου 5, προς τον κάτοχο των απόβλητων, δεν απαλλάσσει το δηµιουργό των απόβλητων αυτών ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και των κυρωµένων διεθνών συµβάσεων. Άρθρο 9 Παρέκκλιση 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 78 παραγρ. 3, όταν τα απόβλητα εξέρχονται από την Κοινότητα προκειµένου να διατεθούν εκτός αυτής, οι τελωνειακές αρχές της Ελληνικής Επικράτειας ως τελευταίας χώρας µέσω της οποίας διέρχεται η αποστολή, διαβιβάζουν αντίγραφο του δελτίου αποστολής στο Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε. Το Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε στην περίπτωση που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγ. 2α του άρθρου 5, διαβιβάζει επίσης αντίγραφο στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους αποστολής. Τα αντίγραφα αυτά διατηρούνται επί δυο χρόνια τουλάχιστον. 2. Επιπλέον ο κάτοχος των απόβλητων δηλώνει ή βεβαιώνει στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παραγρ. 2α (ι) ή (ιι) ή (ιιι), το αργότερο έξι (6) εβδοµάδες, αφότου τα απόβλητα εξήλθαν από την Κοινότητα, ότι τα απόβλητα έφθασαν στον προβλεπόµενο προορισµό τους και αναφέρει τον τελευταίο συνοριακό σταθµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µέσω του όπου διήλθε η αποστολή. Άρθρο 10

10 Προϋποθέσεις 1. Προκειµένου αν πραγµατοποιηθεί διασυνοριακή µεταφορά απόβλητων πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις : α. Τα απόβλητα να είναι κατάλληλα συσκευασµένα και σφραγισµένα. β. Οι συσκευασίες να είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλες ετικέτες, που αναφέρουν εκτός από τη φύση, τη σύσταση και την ποσότητα των απόβλητων, του (τους) αριθµό (ους) τηλεφώνου του (των) προσώπου (ων) από το (τα) οποία (α) θα είναι δυνατόν να λαµβάνονται οδηγίες ή συµβουλές σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. γ. Σε περίπτωση κινδύνου ή ατυχήµατος οι οδηγίες να συνοδεύουν τα απόβλητα. δ. Οι ετικέτες και οι οδηγίες που προβλέπονται παραπάνω (περιπτώσεις β και γ) να συντάσσονται στις γλώσσες των ενδιαφερόµενων κρατών µελών και µε απόλυτη ακρίβεια ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις στα σύνορα. 2. Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο θεωρείται ότι πληρούνται, όταν η Ελληνική Επικράτεια έχει κυρώσει και εφαρµόσει τις σχετικές διατάξεις των ιεθνών Συµβάσεων µεταφορών, που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ, µε την προϋπόθεση, ότι οι Συµβάσεις αυτές περιλαµβάνουν τα απόβλητα στα οποία αναφέρεται η απόφαση. Άρθρο 11 Υποχρεώσεις ηµιουργού αποβλήτων Ο ηµιουργός των απόβλητων υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα αναγκαία κατάλληλα µέτρα καθώς και σχετική άδεια, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 4,5 και 10 της υπ αριθ /3054/ κοινής Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 665/Β/85). Σε περίπτωση παράβασης των οριζόµενων στα άρθρα αυτά εφαρµόζονται σε βάρος του παραβάτη οι κυρώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 28,29 και 30 του Ν. 1650/1968 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/86). Άρθρο 12 Ανταλλαγή πληροφοριών. 1. Το Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε ως συναρµόδιος φορέας, για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης διαβιβάζει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κάθε δυο χρόνια, σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας και κατάσταση των διασυνοριακών µεταφορών που πραγµατοποιήθηκαν στη χώρα. 2. Οι εκθέσεις αυτές περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα στοιχεία : - Τις διασυνοριακές µεταφορές αποβλήτων, που προέρχονται από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης από ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες κατ εφαρµογή του άρθρου 15 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/86). - σοβαρές ανωµαλίες σε θέµατα διασυνοριακών µεταφορών αποβλήτων, που καθορίζει η παρούσα απόφαση και έχουν προκαλέσει ή είναι δυνατόν να προκαλέσουν στο µέλλον σοβαρούς κινδύνους για την Υγεία ή το Περιβάλλον. - Την ποσότητα και τον τύπο των απόβλητων που εισέρχονται στη χώρα για διάθεση και την ποσότητα και τον τύπο των αποβλήτων, που δηµιουργούνται στη χώρα και σε συνέχεια εξάγονται από αυτήν οριστικά. Άρθρο 13

11 Κυρώσεις Σε οποιονδήποτε γίνεται αίτιος πρόκλησης ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή προσβολής της Υγείας κατά την διασυνοριακή µεταφορά απόβλητων στον εθνικό χώρο, επιβάλλονται οι ποινικές αστικές ή διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/86) και σε περίπτωση διασυνοριακής µεταφοράς µέσω θαλάσσης το άρθρο 13 του Ν. 743/1977 «Περί προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.λπ.» (ΦΕΚ 319/Α/77). Άρθρο 14 Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας τα παραρτήµατα των οδηγιών 84/631/ΕΟΚ, 85/469/ΕΟΚ, 87/112/ΕΟΚ:

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ 1. Το έντυπο του κοινού συνοδευτικού εγγράφου µεταφοράς περιλαµβάνει κατά σειρά: - το αντίγραφο για την αρχή η οποία εκδίδει τη βεβαίωση παραλαβής, - το αντίγραφο για τον κάτοχο των αποβλήτων, - το συνοδευτικό αντίγραφο. 2. Το έντυπο για τις δηλώσεις που αφορούν την επαναχρησιµοποίηση, αναγέννηση ή ανακύκλωση αποβλήτων προερχόµενων από µη σιδηρούχα µέταλλα, περιλαµβάνει κατά σειρά: - το αντίγραφο για τον αποδέκτη των αποβλήτων, - το αντίγραφο για την αρµόδια αρχή, που αποστέλλεται από τον αποδέκτη, - το αντίγραφο για τον κάτοχο των αποβλήτων, - το αντίγραφο για την αρµόδια αρχή, που αποστέλλεται από τον εκδότη. 3. Το προς χρήση χαρτί είναι λευκό colle, κατάλληλο για γραφή και ζυγίζει τουλάχιστο 40 g/m Οι διαστάσεις των εντύπων είναι 210 Χ 297 mm. 5. Για την εκτύπωση των εντύπων αρµόδια είναι τα κράτη µέλη. Τα έντυπα µπορούν να τυπωθούν από τυπογραφεία εγκεκριµένα από κράτος µέλος. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρεται η έγκριση σε κάθε έντυπο. Σε κάθε έντυπο υπάρχει το όνοµα και η διεύθυνση ή το σήµα του τυπογράφου. 6. Τα αντίγραφα 1 και 2 του εντύπου που αναφέρεται στο σηµείο 1, καθώς και τα αντίγραφα 1 έως 4 του εντύπου που αναφέρεται στο σηµείο 2, φέρουν αύξοντα αριθµό εντύπου. Του αριθµού αυτού προηγούνται τα ακόλουθα γράµµατα, ανάλογα µε το κράτος µέλος που αποστέλλει τα απόβλητα: ΒΕ για το Βέλγιο, DK για τη ανία, DE για τη Γερµανία, FR για την Γαλλία, GR για την Ελλάδα, IE για την Ιρλανδία, ΙΤ για την Ιταλία, LU για το Λουξεµβούργο, NL για τις Κάτω Χώρες και UK για το Ηνωµένο Βασίλειο. 7. Τα έντυπα είναι τυπωµένα σε µια από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας, που καθορίζουν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους που αποστέλλει τα απόβλητα. 8. Το έντυπο που αναφέρεται στο σηµείο 1 κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε οι ενδείξεις των πλαισίων 6,8,18, και 33 των αντιγράφων 1 και 2 να µην αναπαράγονται στα αντίστοιχα πλαίσια του αντιγράφου 3. Το παράρτηµα 4 παραλείπεται

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2( 1 ) 1. ADR: Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις ιεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικινδύνων Εµπορευµάτων (1957). 2. CIM: ιεθνής Σύµβαση για τη Σιδηροδροµική Μεταφορά Εµπορευµάτων (1924) ( 2 ). η οποία στο παράρτηµα Ι περιλαµβάνει: RID: ιεθνείς Κανονισµοί για τις Σιδηροδροµικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (1924). 3. Σύµβαση SOLAS: ιεθνής Σύµφωνία για την Προστασία της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (1974). 4. Κώδικας IMDG ( 3 ): ιεθνής Θαλάσσιος Κώδικας για τα Επικίνδυνα Εµπορεύµατα. 5. Σύµβαση του Σικάγου: Σύµβαση για τη ιεθνή Πολιτική Αεροπορία (1944). Το παράρτηµα 18 της σύµβασης αυτής αφορά την εναέρια µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων (ΤΙ: Τεχνικές Οδηγίες για την ασφαλή αεροπορική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων). 6. Σύµβαση MARPOL: ιεθνής Συµφωνία για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από τα Πλοία (1973/1978). 7. ADNR: Κανονισµοί για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Ουσιών στο Ρήνο (1970) Άρθρο 15 Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας καταργείται. Άρθρο 16 Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει 2 µήνες από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Μαρτίου 1988 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. ΤΣΟΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΕΤΣΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝ. & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ Γ. ΦΛΩΡΟΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ

22 Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Α. ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α. ΑΚΡΙΤΙ ΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ( 1 ) Ο παρών πίνακας περιλαµβάνει τις συµβάσεις που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της έκδοσης της παρούσας οδηγίας. Ο πίνακας µπορεί να αναπροσαρµοστεί από την τεχνική επιτροπή του άρθρου 15. ( 2 ) Από την 1 η Μαΐου 1985 η εν λόγω σύµβαση θα καλείται: ΨΟΤΙΦ: Σύµβαση για τις ιεθνείς Σιδηροδροµικές Μεταφορές. Οι RID θα γίνουν παράρτηµα της COTIF, µε τίτλο: «Κανονισµοί για τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων». ( 3 ) Από την 1 η Ιανουαρίου 1985 ο κώδικας IMDG θα ενσωµατωθεί στη Σύµβαση SOLAS.

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 26857/553/88 Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ /3053/85

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ /3053/85 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 71560/3053/85 ιάθεση των χρησιµοποιουµένων ορυκτελαίων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.6.1975. (ΦΕΚ 665/Β/1-11-85) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ. Σ. 99 ΤΗΣ 10 Ιουλίου 1987 Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/28-7-87) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 72751/3054/85

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 72751/3054/85 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 72751/3054/85 Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιαφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συµβουλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Y.A. 38639/2017 (ΦΕΚ Β 1334/21.9.2005)

Y.A. 38639/2017 (ΦΕΚ Β 1334/21.9.2005) Y.A. 38639/2017 (ΦΕΚ Β 1334/21.9.2005) Καθορισµός µέτρων και όρων για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18" για τη

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93)

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΠ. οικ. 82805/2224/93 Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ταχ. Δ/νση Fax email : : : Βας. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα 2131306020 yap@yap.gov.gr ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου.

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου. - 215 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α /ΝΣΗ 13 η ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β /ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 26ης Μαρτίου 1992

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 26ης Μαρτίου 1992 9. 4. 92 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαρτίου 1992 σχετική με

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX :

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 05-01- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 115276 / 44 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 20/205 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εντός του περιφραγμένου ΧΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 4 / 9 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Κ. Ζήσης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/ Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/18.03.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜAΤΑ Γ, Β ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: ΑΡΙΘ. 374/88 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 127/00 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 2693Β /22.10.2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΤΗ-Φ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 22

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5)

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2851 Κ.Α.Π. 414/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Φορολογημένες πωλήσεις εναρμονισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.: Β 2418/10.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα