ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Κουτή Μαρία, Σχολική Σύµβουλος Π. Α., M.Ed Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, υποψήφια ιδάκτωρ του τµήµατος Φιλοσοφίας στο ίδιο Πανεπιστήµιο. Κατηµερτζόγλου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός, ΠΕ 60. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εφαρµογή και η αξιολόγηση ενός σχεδίου εργασίας µε θέµα: «Η ελιά στην διατροφή µας από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα», όπου τα παιδιά µε την υποστήριξη των νηπιαγωγών σχεδίασαν την πορεία της «έρευνας», συζήτησαν και πήραν αποφάσεις οι οποίες καθόρισαν την εξέλιξη του project. Οι βιωµατικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν ενθάρρυναν τη συµµετοχή, την πρωτοβουλία, τη συνεργασία, τη δηµιουργικότητα, το διάλογο και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο εργασίας των παιδιών σε µικρές οµάδες (Κακανά & Καζέλα, 2003). Στην έρευνα αυτή συµµετείχαν 16 νήπια, που φοίτησαν τη σχολική χρονιά στο 1 ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω το οποίο συµµετείχε στην εφαρµογή Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Λέξεις κλειδιά: Βιωµατική µάθηση, Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, Καινοτόµα προγράµµατα, Αγωγή Υγείας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατροφή αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους παράγοντες υγείας του ανθρώπου επηρεάζοντας τόσο τη σωµατική του ανάπτυξη όσο και την ψυχική του υγεία. Οι διατροφικές συνήθειες στην Ελλάδα µέχρι το 1960 βασίζονταν στην παραδοσιακή µεσογειακή διατροφή που έχει τις ρίζες της στη διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων. Οι γονείς πρώτα και στη συνέχεια το σχολείο θα θέσουν τις βάσεις ώστε να αποκτήσει το παιδί τις σωστές διατροφικές συνήθειες συντελώντας στην υιοθέτησή τους µέχρι την ενήλικη ζωή (Γιαννίκου - Ρώτα, 2004). ISSN

2 Πρόσφορη µέθοδος για την υλοποίηση προγραµµάτων Αγωγής Υγείας είναι η µέθοδος Project (σχέδια εργασίας) (.Ε.Π.Π.Σ, 2002).που πραγµατικά προσφέρει πολλές δυνατότητες για ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και βιωµατική µάθηση. Η µέθοδος αυτή είναι καθαρά µαθητοκεντρική, βοηθάει τον µαθητή «να µαθαίνει πώς να µαθαίνει» (Παπάς, 1990) και θέτει τον εκπαιδευτικό σε ρόλο «συντονιστή και συνεργάτη» (Χρυσαφίδης, 1994). Ο όρος «Βιωµατική Επικοινωνιακή Μάθηση» εµπεριέχει δύο επιµέρους όρους, το βίωµα και την επικοινωνία. Με τον όρο «Βιωµατική Μάθηση» εννοούµε ένα πλέγµα διδακτικών διαδικασιών που έχουν αφόρµηση βιωµατικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες αυτές προσπαθούν να εισαγάγουν το µαθητή στον κόσµο της γνώσης έχοντας ως σηµείο αναφοράς τα βιώµατα του. Η γνώση δηλαδή δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά υπηρετεί την ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει τον κόσµο που τον περιβάλλει. Όλη αυτή η διαδικασία της ένταξης των βιωµατικών καταστάσεων στη σχολική ζωή και της µετάλλαξής τους σε διδακτικές δραστηριότητες, πραγµατώνεται στα πλαίσια µιας επικοινωνιακής σχέσης ανάµεσα στα µέλη της διδακτικής οµάδας (εκπαιδευτικούς µαθητές). Πρόκειται για µια σχέση που τη χαρακτηρίζει ισότιµη α- νταλλαγή απόψεων, που βοηθάει την οµάδα να διαµορφώσει µια τελική άποψη και να προβεί στη λήψη κάποιων αποφάσεων, σχετικών µε το µάθηµα (οργάνωση σχεδιασµός διεξαγωγή αξιολόγηση). Η λέξη «κλειδί» που χαρακτηρίζει τη Βιωµατική Επικοινωνιακή Μάθηση είναι: σ υ ν α π ό φ α σ η. 2. Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT) 2.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η µέθοδος project στη βιωµατική επικοινωνιακή της µορφή µπορεί να λειτουργήσει, εφόσον διασφαλίζονται µια σειρά από προϋποθέσεις όπως: Ανοιχτά Αναλυτικά Προγράµµατα. Επιδίωξη για ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη διαµόρφωση του µαθήµατος. Η προβολή των βιωµάτων των µαθητών, µε αναφορά σε καταστάσεις της καθηµερινότητας. Η καθηµερινότητα εξετάζεται, όταν η σχολική ζωή εµπλέκεται στο κοινωνικό γίγνεσθαι. ISSN

3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αναβαθµίζεται, γίνεται συνδηµιουργός και συντονιστής του µαθήµατος (Χρυσαφίδης, 1994) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Το µάθηµα στο πλαίσιο της βιωµατικής επικοινωνιακής προσέγγισης είναι απαραίτητο να ακολουθεί βασικές παιδαγωγικές αρχές. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε: (1) Την αρχή της διαθεµατικής (διεπιστηµονικής) προσέγγισης. (2) Την αρχή της δηµιουργικότητας. (3) Την οµαδοκεντρική δράση. (4) Την ενίσχυση των χειρωνακτικών δραστηριοτήτων (5) Την αρχή της εσωτερικής διαφοροποίησης (Χρυσαφίδης, 2004) ΠΟΡΕΙΑ ΡΑΣΗΣ Όλη η διαδικασία της βιωµατικής επικοινωνιακής µάθησης χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις η Φάση: Αναζήτηση και ιερεύνηση του θέµατος Πρόκειται για µια φάση αναζήτησης και επικοινωνιακής σχέσης, στα πλαίσια της οµαδικής και ατοµικής δραστηριοποίησης των µαθητών. Περιλαµβάνει συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων, τοποθετήσεις πάνω σε διάφορα θέµατα, ανακοινώσεις και προβληµατισµούς, που βοηθούν την οµάδα να εντοπίσει και να αποµονώσει το πρόβληµα που θα αποτελέσει αντικείµενο ιδιαίτερης διαπραγµάτευσης και διδακτικής προσέγγισης. Στην πρώτη φάση, καταγράφουµε τα προβλήµατα τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των µελών της οµάδας, γεγονός που αφορά και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (Χρυσαφίδης, 1994) η Φάση: Σχεδιασµός της δράσης Καθοριστικό στοιχείο στη φάση αυτή είναι η ενεργός συµµετοχή των παιδιών στο σχεδιασµό και την οργάνωση της δράσης. Η οµάδα θα αποφασίσει µε τι θα ασχοληθεί, τι θα κατασκευάσει, πώς θα µοιραστούν τις δραστηριότητες στα πλαίσια της «διαφοροποιηµένης διδασκαλίας», σε ποιες πηγές θα ανατρέξουν, από ποιον θα ζητήσουν πληροφορίες ή βοήθεια, ποιες επισκέψεις θα οργανώσουν, ποιους ειδικούς και γενικότερα εξωσχολικούς παράγοντες θα καλέσουν στο σχολείο κ.λπ. Γίνεται η ISSN

4 καταγραφή και παίρνονται οι σχετικές αποφάσεις. Ορίζεται έτσι το πρόγραµµα δουλειάς (Χρυσαφίδης, 1994) η Φάση: Υλοποίηση του σχεδιασµού Είναι η φάση της καθαυτό δράσης, της συνεργασίας, της υλοποίησης του σχεδιασµού.(χρυσαφίδης, 1994). Εκείνο που έχει σηµασία, είναι να αντιληφθούν τα παιδιά τον τρόπο που παίρνουµε αποφάσεις και τις σχεδιάζουµε και πώς ολοκληρώνονται αυτοί οι σχεδιασµοί. Αποτελεί µια εισαγωγή στο συστηµατικό τρόπο δράσης (Χρυσαφίδης, 1994) η Φάση: Αξιολόγηση Στη φάση αυτή η οµάδα καλείται να εκτιµήσει την αξία των αποτελεσµάτων της δουλειάς της, να εξετάσει αν οι στόχοι που τέθηκαν έχουν επιτευχθεί, αν τελικά αυτό που παρουσιάζεται σαν αποτέλεσµα ήταν το ζητούµενο που αποτέλεσε την κινητήρια δύναµη για την αναζήτηση. Γίνονται συζητήσεις για να βρεθούν τυχόν αίτια αποτυχίας µε απώτερο στόχο οι θετικές ή αρνητικές εµπειρίες να ληφθούν υπόψη σε παραπέρα απόπειρες. Εξετάζεται αν τα λάθη ανήκουν στην πρώτη ή τη δεύτερη φάση, που αφορά τον εντοπισµό και τη σωστή εκτίµηση των ενδιαφερόντων και του προβληµατισµού της οµάδας, ή ανήκουν καθαρά στην εφαρµογή. Αναζητούνται ακό- µα τα λάθη στην επιµέρους συµπεριφορά των υποοµάδων, των ατόµων ή της οµάδας στο σύνολό της (Χρυσαφίδης, 1994) ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ η ΦΑΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Στα πλαίσια εφαρµογής προγράµµατος Αγωγής Υγείας µε θέµα «Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων» τα νήπια εξέφρασαν την απορία αν οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποιούσαν το λάδι και τις ελιές στη διατροφή τους. Τα νήπια ενδιαφέρονταν να µάθουν: Από πού παίρνουµε το λάδι. Πώς γινόταν το λιοµάζωµα στην Αρχαία Ελλάδα. Πώς µαζεύουν τώρα τις ελιές και πώς γίνovται λάδι.. Σε ποια φαγητά χρησιµοποιούµε λάδι. ISSN

5 Γιατί πρέπει να τρώµε λάδι κι ελιές. Με ποιους τρόπους µπορούµε να φάµε τις ελιές. Πού αλλού µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το λάδι. Πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το ξύλο και τα κλαδιά της ελιάς. Αν υπάρχουν µύθοι σχετικοί µε την ελιά η ΦΑΣΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ Τα νήπια θέλοντας να λύσουν όλες αυτές τις απορίες που τους είχαν δηµιουργηθεί σκέφτηκαν µε ποιους τρόπους θα µπορούσαν να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που τους ενδιέφεραν. Έτσι αποφασίσαµε να εργαστούµε κι αυτή τη φορά σε οµάδες. Χωρίστηκαν λοιπόν σε τρεις οµάδες. Η πρώτη ανέλαβε να ψάξει και να βρει βιβλία, περιοδικά και φωτογραφίες σχετικές µε το θέµα µας, η δεύτερη οµάδα να φέρει στο σχολείο ελιές και λάδι, φύλλα και κλαδιά ελιάς και η τρίτη οµάδα να φέρει πληροφορίες και κάθε τι σχετικό µε το θέµα µας. Με τη βοήθεια λοιπόν των νηπίων και των γονέων τους, φυσικά, συγκεντρώσαµε το σχετικό εποπτικό υλικό και το τοποθετήσαµε στη ειδικά διαµορφωµένη γωνιά. Το υλικό περιλάµβανε: Βιβλία και σελίδες από το διαδίκτυο. Εικόνες που απεικόνιζαν ελαιώνες, το λιοµάζωµα, ελαιοτριβεία. Εικόνες που απεικόνιζαν τα αρχαιολογικά ευρήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ελιές διαφόρων τύπων, λάδι, σαπούνι, κλωνάρια ελιάς. Αντικείµενα (λυχνάρι). Εικόνες µε στεφάνια ελιάς (κότινους). Εικόνες µε τους πίνακες ζωγραφικής που αναφέραµε πριν. Οι ιδέες των παιδιών οµαδοποιήθηκαν σε προτάσεις και καταγράφηκαν στο παρακάτω ιστόγραµµα για τα παιδιά (βλ. σχ.1 ) ISSN

6 Ιστόγραµµα για τα παιδιά (σχ. 1) Όταν ολοκληρώθηκε ο τελικός σχεδιασµός των προτάσεων οργανώσαµε δραστηριότητες σύµφωνα µε τις προτάσεις των νηπίων και κατόπιν εντάξαµε κάθε δραστηριότητα στις γνωστικές περιοχές του νέου αναλυτικού προγράµµατος (Ιστόγραµµα για τον εκπαιδευτικό) (βλ. σχ.2). Ιστόγραµµα για τον εκπαιδευτικό (σχ.2) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΚΤΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ) ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑ ΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ (ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ) ΙΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΑ Ι - ΝΕΡΟ) ΠΕΙΡΑΜΑ (ΛΑ ΙΑ) ISSN

7 ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΣΕΙΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΙ. ΑΝΑΓΝΩΣΗ «ΛΑ Ι» - «ΕΛΙΑ» Ι. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΗΜΑ ΡΗΤΑ Η ΕΛΙΑ ΤΟ ΛΑ Ι ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΙ.ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ «ΛΑ Ι» - «ΕΛΙΑ» «ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ» ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΡΑΓΟΥ Ι :«ΥΟ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΞΙ Ι ΥΟ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΛΑ Ι» ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΕΚΦΡΑΣΗ ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - «ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙ ΩΝΑΣ» - «ΕΙΡΗΝΗ» ΜΙΜΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: «ΤΟ ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ» ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΟΛΛΑΖ (ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ ΕΛΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙ ΛΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ η ΦΑΣΗ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να µάθουµε για την ελιά και το λάδι» 1 η ραστηριότητα: «Συζήτηση» Μέσα από παρατήρηση και περιγραφή του υλικού που συγκεντρώθηκε και ύστερα ISSN

8 από την συζήτηση τα νήπια έµαθαν: - Τη διατροφική αξία του ελαιόκαρπου και του λαδιού («το υγρό χρυσάφι της Μεσογείου»). Επίσης έγινε αναφορά και στα λίπη. - Τη µορφή του, τις χρήσεις του από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Στο σηµείο αυτό έγινε αναφορά στους Ολυµπιακούς Αγώνες* και αναπτύχθηκαν σχετικές δραστηριότητες. - από πού προέρχεται, από ποιο δέντρο το παίρνουµε, - πού, πώς καλλιεργείται και πώς λέγονται τα κτήµατα που έχουν ελιές, - ποιοι ασχολούνται µε την καλλιέργεια, τη συγκοµιδή και την περιποίηση των ελαιώνων, - που γίνεται η εξαγωγή του λαδιού (ελαιοτριβείο), - διάφορους τρόπους παρασκευής της ελιάς (ξιδάτες-αλατισµένες), - τη συµβολική του σηµασία. Στο σηµείο αυτό, κι επειδή συνέπεσε και ο πόλεµος στο Ιράκ αναπτύχθηκαν δραστηριότητες για την Ειρήνη**. 2 η ραστηριότητα: «Ανάγνωση» Τα νήπια διάβασαν σε καρτέλες και σε ετικέτες από τις συσκευασίες τους τις λέξεις «ελιά» και «λάδι». 3 η ραστηριότητα: «Γραφή» Στη συνέχεια προσπάθησαν και να τις γράψουν. [Γνωστικές περιοχές: Γλώσσα (Προφορική επικοινωνία, Ανάγνωση, Γραφή), Μελέτη περιβάλλοντος (Ανθρωπογενές και Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση).] 2η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να παίξουµε» 1 η ραστηριότητα: «Πειραµατισµοί» Μέσα από σχετικά πειράµατα τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν τις ιδιότητες του λαδιού. - Συγκρίνοντας το αποτύπωµα που αφήνει το λάδι (λαδιά) µ' αυτό του νερού. - Βάζοντας σ' ένα διαφανές ποτήρι νερό και λάδι διαπίστωσαν ότι δεν αναµει- ISSN

9 - γνύονται επειδή έχουν διαφορετικό βάρος. - Βλέποντας τη χρήση του στο φωτισµό. 2η ραστηριότητα: «Μαθηµατικά παιχνίδια» Οµαδοποίησης και ταξινόµησης Τα νήπια οµαδοποιούν και ταξινοµούν τις ελιές ανάλογα: - µε την ωριµότητά (χρώµα) τους (πράσινες - µωβ - µαύρες). - µε το µέγεθός τους (χοντρές, ψιλές) Σύγκρισης βάρους Ζύγισαν - ελιές (πολλές, λίγες) - ελιές ίδιες στον αριθµό, αλλά διαφορετικού µεγέθους και ανακάλυψαν σχέση βάρους και µεγέθους. - ίδια µπουκαλάκια µε λάδι, µε νερό, µε οινόπνευµα και ανακάλυψαν τα βαρύτερα υλικά. 3η ραστηριότητα: «Παιχνίδια παρατηρητικότητας» - Έκαναν σύγκριση των φύλλων της ελιάς µε φύλλα άλλων δέντρων. - Έφτιαξαν το πάζλ µε θέµα το «Μάζεµα της ελιάς» από την αναπαράσταση στον αµφορέα που προαναφέραµε. 4η ραστηριότητα: «Παιχνίδια µίµησης» - Έπαιξαν µε µιµητικές κινήσεις το µάζεµα της ελιάς. 5η ραστηριότητα: «Γλωσσικά παιχνίδια» Παροιµίες Βρήκαµε την παροιµία: - «Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι κι έξι το λαδόξυδο.» Εκφράσεις Είπαµε τις εκφράσεις: - «Μου έβγαλε το λάδι» - «Προσφέρω κλάδον ελαίας» 6η ραστηριότητα: «Το παιχνίδι των ερωτήσεων» Παρατήρησαν τους πίνακες ζωγραφικής και στη συνέχεια παίξαµε το παιχνίδι των ερωτήσεων βρίσκοντας τα χρώµατα, το µέγεθος και την ποσότητα των ελιών που υπάρχουν σ' αυτούς τους πίνακες. ISSN

10 [Γνωστικές περιοχές: Γλώσσα (Προφορική επικοινωνία), Μελέτη περιβάλλοντος (Ανθρωπογενές και Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση), Μαθηµατικά, ηµιουργία και έκφραση (Εικαστικά, ραµατική τέχνη)]. 3η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να δοκιµάσουµε ελιές και λάδι» 1η ραστηριότητα: «Παιχνίδια γεύσης» Με παιχνίδια γεύσης τα νήπια κατάφεραν να αναγνωρίζουν τη γεύση του ελαιόλαδου και της ελιάς ανάµεσα σε άλλα είδη διατροφής. 2η ραστηριότητα: «Παιχνίδια όσφρησης» Με κλειστά τα µάτια τα νήπια εξάσκησαν την όσφρησή τους στην αναγνώριση του λαδιού και της ελιάς ανάµεσα σε άλλα είδη διατροφής. [Γνωστικές περιοχές: Γλώσσα (Προφορική επικοινωνία), Μελέτη περιβάλλοντος (Ανθρωπογενές και Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση)]. 4η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να διαβάσουµε παραµύθια και ιστορίες» 1η ραστηριότητα: «Συζήτηση» Συζητήσαµε τι θα ήθελαν να διαβάσουµε και αποφασίσαµε να διαβάσουµε το µύθο «Αθηνά και Ποσειδώνας», 2η ραστηριότητα: «ιαβάζουµε το µύθο "Αθηνά και Ποσειδώνας" ιαβάσαµε τον παραπάνω µύθο στα παιδιά. 3η ραστηριότητα: «ραµατοποίηση του µύθου» Χωρίστηκαν σε οµάδες για την κατασκευή των σκηνικών και των άλλων αντικειµένων και δραµατοποίησαν το µύθο. 4η ραστηριότητα: «ιαβάζουµε ποιήµατα» ιαβάσαµε τα ποιήµατα: - Η ελιά του Κ. Παλαµά - Ντίλι - ντίλι - ντίλι ( ηµοτικό) από το Ανθολόγιο. ISSN

11 - Ολυµπιακός Ύµνος του Κ. Παλαµά. [Γνωστικές περιοχές: Γλώσσα (Προφορική επικοινωνία), ηµιουργία και έκφραση ( ραµατική τέχνη)]. 5η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να κάνουµε διάφορες κατασκευές» 1η ραστηριότητα: «Κολλάζ» Μετά από συζήτηση έφτιαξαν κολλάζ µε τα εξής θέµατα: - Το «Λιοµάζωµα» (Οµαδική εργασία). - Την ελιά (ατοµική εργασία). - Το «σπιτάκι των Λιπών» (Οµαδική εργασία), (φωτ. 9). [Γνωστικές περιοχές: Γλώσσα (Προφορική επικοινωνία), Μελέτη περιβάλλοντος (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση), ηµιουργία και έκφραση (Εικαστικά)] 6η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να τραγουδήσουµε» 1η ραστηριότητα: «Τραγουδάµε» Τα νήπια αφού άκουσαν πρώτα το τραγούδι «υο σταγόνες ξίδι δυο σταγόνες λάδι» το τραγούδησαν. 2η ραστηριότητα: «Κινούµαστε µε το ρυθµό του τραγουδιού» Τα νήπια τραγούδησαν τα παραπάνω τραγούδια κάνοντας µιµητικές κινήσεις. 3 η ραστηριότητα: «Ακούµε τον Ολυµπιακό Ύµνο». [Γνωστικές περιοχές: Γλώσσα (Προφορική επικοινωνία), ηµιουργία και έκφραση (Μουσική, Φυσική αγωγή)]. 7η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να ζωγραφίσοuµε» 1η ραστηριότητα: «Συζήτηση» ISSN

12 Ύστερα από συζήτηση αποφασίσαµε τι και πώς θα ζωγραφίσουµε. 2η ραστηριότητα: «Ζωγραφίζουµε για τους Ολυµπιακούς αγώνες» Όπως ήδη αναφέραµε έκαναν ζωγραφιές µε θέµα τους Ολυµπιακούς αγώνες. 3η ραστηριότητα: «Ζωγραφίζουµε για την Ειρήνη» Έκαναν ατοµικές και οµαδικές ζωγραφιές µε θέµα την Ειρήνη. [Γνωστικές περιοχές:γλώσσα (Προφορική επικοινωνία), ηµιουργία και έκφραση (Εικαστικά), Μελέτη Περιβάλλοντος (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση)]. * Στα πλαίσια της αναφοράς µας στους Ολυµπιακούς Αγώνες και τον αθλητισµό γενικότερα τα νήπια πρότειναν να ασχοληθούν µε τις παρακάτω δραστηριότητες: - Να µάθουµε για τη σηµασία του αθλητισµού και γενικότερα της σωµατικής άσκησης για την υγεία µας και αναφερθήκαµε στο αρχαίο ρητό: «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί». - Να διαβάσουµε τον Ολυµπιακό Ύµνο του Κ. Παλαµά. - Να ζωγραφίσουν σχετικές ζωγραφιές (φωτ.4). - Να δουν σε βιvτεοκασέτα και να παίξουν κάποια απ τα Ολυµπιακά Αθλήµατα. ** Στα πλαίσια της αναφοράς µας στην Ειρήνη, κι επειδή συνέπεσε και ο πόλεµος στο Ιράκ, τα νήπια πρότειναν να ασχοληθούµε µε: - Την κατασκευή αφίσας µε κολλάζ που έγραφε «ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ» πλαισιωµένο από αληθινά κλαδιά ελιάς αλλά κι από κλαδιά που θα έκοβαν και θα κολλούσαν τα ίδια. - την ανάγνωση και δραµατοποίηση της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη και παρουσίασή της στην καλοκαιρινή γιορτή. - Την ζωγραφική µε θέµα την ειρήνη (περιστέρια µε κλαδί ελιάς). - Την ζωγραφική µε θέµα την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη. - Την έκδοση εφηµερίδας η οποία πλαισιώθηκε από τις εργασίες των νηπίων, τις απόψεις τους για την ειρήνη και τον πόλεµο και φωτογραφικό υλικό από την δραµατοποίηση της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη. - Τη συµµετοχή στο «Πανόραµα της Ειρήνης» (εκδήλωση-διαγωνισµός αφιερωµένη στην Ειρήνη που διοργανώθηκε από την Γ' ιεύθυνση Πρω- ISSN

13 τοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας µε συµµετοχή ηµοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων από όλη την περιφέρεια). Σηµείωση: Οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, στα επιµέρους θέµατα που αναπτύχθηκαν, είναι µόνον αυτές που έχουν περισσότερη σχέση µε το θέµα του προγράµµατός µας ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ - ΣΤΟΧΟΙ Από τις παραπάνω δραστηριότητες που πρότειναν τα νήπια θα εξυπηρετούνταν οι παρακάτω µαθησιακές επιδιώξεις του αναλυτικού προγράµµατος. ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ Προφορική Επικοινωνία (οµιλία και ακρόαση) Να διηγούνται / αφηγούνται. Να περιγράφουν. Να εξηγούν και να ερµηνεύουν. Να συµµετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιµοποιούν στοιχειώδη επιχειρηµατολογία. Να βελτιώνουν και να εµπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο. Να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση. Ανάγνωση Να ακούν και να κατανοούν µια διήγηση, έναν κανόνα παιγνιδιού ή άλλα α- πλά κείµενα που κάποιος τους διαβάζει φωναχτά. Να αποµνηµονεύουν πολύ µικρά κείµενα. Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον και σε κείµενα. Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές όπως αφίσες, ταινίες, σήµατα, έργα τέχνης, στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα. Να «χρησιµοποιούν» τη βιβλιοθήκη της τάξης και να κάνουν συγκεκριµένες επιλογές βιβλίων, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους ή το θέµα µε το οποίο απασχολούνται κάθε φορά.. Γραφή και γραπτή έκφραση ISSN

14 Να κατανοήσουν τη σηµασία της γραφής ως µέσο επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών, µεταφοράς πληροφοριών και ως πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης. Και σ' αυτό συµβάλλει η ενεργή συµµετοχή των παιδιών στη «δηµιουργία» δικών τους κειµένων µε υπαγόρευση στον εκπαιδευτικό. Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως µπορούν. ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Να προβληµατίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συµπεράσµατα. Να διαχειρίζονται και να χρησιµοποιούν υλικά. Να αξιοποιούν τις δυνατότητες για αριθµητικές εφαρµογές. Να οικοδοµούν σταδιακά την έννοια των αριθµών. Να «ερµηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσµου που τα περιβάλλει µέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόµησης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης και συµβολικής αναπαράστασης. Να διατυπώνουν απορίες ή να θέτουν προβλήµατα, να επιλέγουν ή να παράγουν κατάλληλο για την επίλυση υποστηρικτικό υλικό. Να «εκτελούν» απλές µαθηµατικές πράξεις. Να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις. Να εµπλουτίζουν τη γλώσσα και µε λέξεις που συνδέονται µε τα µαθηµατικά, να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία. ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση Να αναπτύξουν την αυτοεκτίµησή τους. Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας Να κατανοούν την αξία της οµαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης. ISSN

15 Να γνωρίσουν θρησκευτικές παραδόσεις, να αναπτύσσουν συναισθήµατα αγάπης και αδελφοσύνης για όλα τα πλάσµατα της γης. Να µάθουν βασικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας. Να αντιληφθούν τη συµβολή των µέσων µεταφοράς και επικοινωνίας. Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν τη σχέση της επιστήµης µε την καθηµερινή ζωή. Να εξοικειώνονται µε βασικές ερευνητικές διαδικασίες. Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργανισµούς στο άµεσο περιβάλλον. Να βιώνουν και να εξερευνούν κάποια χαρακτηριστικά του φυσικού και τεχνικού κόσµου. Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισµό. Να αρχίσουν να κατανοούν τη σηµασία της παρατήρησης, των «πειραµάτων» και της περιγραφής για τη µελέτη υλικών και φαινοµένων. Να ανακαλύπτουν βασικά χαρακτηριστικά γύρω από τη δοµή και τις ιδιότητες των υλκών. Να αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα ορισµένων εργαλείων και οργάνων για τη συλλογή πληροφοριών. Να αναγνωρίζουν ορισµένες πηγές ενέργειας. ΠΑΙ Ι ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ Εικαστικά Να «πειραµατίζονται» µε διάφορα υλικά και χρώµατα, να µαθαίνουν ή να ε- πινοούν διάφορες τεχνικές. Να κόβουν υλικά και να κάνουν καρτεπικολλήσεις (κολλάζ). Να χρησιµοποιούν µε διάφορους τρόπους διάφορα υλικά για να κάνουν µικροκατασκευές. Να γνωρίζουν και να ονοµάζουν ορισµένα είδη τέχνης. Να γνωρίζουν έργα µεγάλων ζωγράφων. ISSN

16 ραµατική Τέχνη Να εκφράζονται µε το ελεύθερο δραµατικό παιχνίδι. Να εκφράζονται µε το δηµιουργικό δράµα και να αναπτύσσουν τη γλώσσα, να καλλιεργούν την επικοινωνία και να αξιοποιούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους την τεχνολογία. Να εκφράζονται µε τον αυτοσχεδιασµό και τη µίµηση. Να συνεργάζονται και να δηµιουργούν από κοινού. Να αναπτύσσουν τη αισθητική τους αντίληψη και έκφραση. Να αποκτούν θεατρική παιδεία. Να δηµιουργούν πολλαπλής φύσης καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα. Φυσική Αγωγή Να αναπτύσσουν την κινητικότητά τους. Να αναπτύσσουν τη σωµατική τους δραστηριότητα και να προάγουν την υ- γεία τους. Να αναπτύσσουν σταδιακά θετικές στάσεις για συνεργασία και αλληλοαποδοχή και υποστήριξη. Να αρχίσουν να αντιλαµβάνονται την έννοια της Ολυµπιακής Ιδέας και τη σπουδαιότητα των µεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. ΜΟΥΣΙΚΗ 1oς Άξονας: Εκτέλεση Να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να εκτελούν, τραγουδώντας και παίζοντας διάφορα µουσικά όργανα και δικές τους «συνθέσεις». 2oς Άξονας: Αξιολόγηση Να αναπτύσσουν σταδιακά εκτίµηση προς τα µουσικά ακούσµατα και να τα απολαµβάνουν η ΦΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φέρνοντας σε πέρας και αυτή την ενότητα του προγράµµατος αρχίσαµε να ISSN

17 διαπιστώνουµε πόσο θεαµατικά ήταν τα αποτελέσµατά του. Οι στόχοι και οι σκοποί που είχαν τεθεί αρχικά είχαν στεφθεί µε επιτυχία. Τα νήπια είχαν ήδη αρχίσει να εργάζονται οµαδικά από την προηγούµενη ε- νότητα, τώρα άρχισε να διαφαίνεται πρόοδος ακόµα και σ' αυτό το επίπεδο, πετυχαίνοντας έτσι να γίνεται πιο αρµονική η συνεργασία τους. Η ανάληψη ευθύνης, τόνωνε την αυτοπεποίθησή τους και ανέβαζε το ηθικό τους. Μέσα από την ενασχόλησή τους µε το θέµα τούς δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις, να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν το λεξιλόγιό τους να ανακαλύψουν τις ιδιότητες των αντικειµένων, να επιλύσουν απλά προβλήµατα, µα πάνω απ' όλα να κατανοήσουν τη διατροφική αξία της ελιάς και του λαδιού από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Τα νήπια ευχαριστούνταν να ασχολούνται µε τις διάφορες δραστηριότητες και δεν έπαψαν να τονίζουν πόσο τους άρεσε αυτό που έκαναν. Φυσικά σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η πολύ καλή συνεργασία µε τους γονείς που συµµετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες πολλές φορές ακόµα και σε βάρος της ίδιας της εργασίας τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Kumar, K. (1997). The Post-Modern Condition. In A. H. Halsey, H. Lauder, P. Brown, & A. S. Wells (Eds.), Education: Culture, Economy, and Society (pp ). Oxford, UK: Oxford University Press. Γιαννίκου-Ρώτα Ε. (2004) Η διατροφή από τη νεογνική µέχρι την εφηβική ηλικία. Στο ανθολόγιο: Τούτουζας Π.(επιµελητής έκδοσης) 14 γιατροί συµβουλεύουν για δίαιτα και διατροφή. Αθήνα: Κάκτος. Κακανά,. & Καζέλα, Κ. (2003). Πειραµατικές δραστηριότητες των φυσικών επιστηµών µέσω της εργασίας σε οµάδες: Η περίπτωση του µαγνητισµού. Ερευνώντας τον κόσµο του παιδιού. Επιστηµονική Περιοδική Επιθεώρηση της Ο.Μ.Ε.P., 5, ISSN

18 Κ. Μπίκος, κά (επιµ) Η διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας και της µάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κατηµερτζόγλου, Ι., Κουτή, Μ. (2008). Μεσογειακή διατροφή ηµιουργικές διαθεµατικές δραστηριότητες Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων. Αθήνα: Έλλην. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.(2002). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.). Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Παπάς, Αθ. (1990). ιδακτική µεθοδολογία και προσχολική πρακτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Χρυσαφίδης, Κ. (1994). Βιωµατική Επικοινωνιακή ιδασκαλία. Αθήνα : Gutenberg. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Κέντρο ιαπολιτισµικής Αγωγής. ISSN

19 ISSN

20 ISSN

«Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ»

«Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» «Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Η ενασχόληση των κατοίκων του χωριού με το μάζεμα της ελιάς και η σημασία της χρήσης της στην καθημερινότητα μας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δεκέµβριος2012-Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Προγράµµατος Αθηνά Τρέλλη «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Με το ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ. Προφορική επικοινωνία

ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ. Προφορική επικοινωνία Η ελιά ένα κομμάτι από τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στη Μεσόγειο, παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και φιλίας των λαών μας συντροφεύει, μας θρέφει, μας διδάσκει μας ευεργετεί! Στους χονδρούς ροζιασμένους

Διαβάστε περισσότερα

νηπιαγωγοί, mail@2nip-kalyv.att.sch.gr

νηπιαγωγοί, mail@2nip-kalyv.att.sch.gr ,, & νηπιαγωγοί, mail@2nip-kalyv.att.sch.gr : Το συγκεκριμένο project, με θέμα «Οι θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων και των αρωματικών φυτών» εκπονήθηκε στο 2ο Νηπιαγωγείο Καλυβίων κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ 11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος: Ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στα αδέσποτα Κατανόηση των δικαιωμάτων/αναγκών/συναισθημάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ: ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµα project κριτήρια επιλογής θέµατος

1. Θέµα project κριτήρια επιλογής θέµατος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «Ταξίδι στα µέρη του ιονύσου» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΤΑΞΗ : Γ 1. Θέµα project κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Είμαι έτοιμος εγώ, δε φοβάμαι το σεισμό

Είμαι έτοιμος εγώ, δε φοβάμαι το σεισμό Είμαι έτοιμος εγώ, δε φοβάμαι το σεισμό 13 o Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου Σχολικό έτος 2013-14 Συνεργάστηκαν οι νηπιαγωγοί : Αντωνακοπούλου Στυλιανή, Παγωμένου Μαρία, Ξυλούρη Ειρήνη, Φανουργιάκη Άννα Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή.

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή. Προσέλευση μαθητών. Κολύμβηση Φυσική Αγωγή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και κάνουν ασκήσεις για την καλύτερη φυσική κατάστασή τους και παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 Ο μαθητής μου σύμφωνα με συστηματική παρατήρηση διαπίστωσα ότι: είχε δυσκολία στην κοινωνική επαφή. Δεν ήξερε πώς να προσεγγίσει τα υπόλοιπα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά, μοιραστήκαμε γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και καταγράψαμε τους προβληματισμούς μας.

Αρχικά, μοιραστήκαμε γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και καταγράψαμε τους προβληματισμούς μας. Προνήπια Α και Β Οκτώβριος-Νοέμβριος 2014 Πετώντας στα σύννεφα... Η παρουσία κάποιων παιδιών στην επίδειξη των μαχητικών αεροσκαφών στο Τατόι, οι εικόνες που μας περιέγραψαν και τα συχνά περάσματα αεροπλάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο κόσµος της µουσικής»

«Ο κόσµος της µουσικής» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Ο κόσµος της µουσικής» ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ: ΚΡΥΨΗ ΑΜΑΛΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Τα νήπια ΟΙ ΜΗΛΙΤΣΕΣ Δάϊου Εμμανουέλα Παπαγεωργίου Αριάδνη Μπιτέρνα Ελένη Ιτσκάρα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

ποδράσηη Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείου Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αφόρμηση. Πώς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη μητρική στοργή;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αφόρμηση. Πώς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη μητρική στοργή; 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Αφόρμηση Πώς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη μητρική στοργή; Με αφορμή τη γιορτή της μητέρας επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τη μητρική στοργή γιατί πιστεύουμε ότι η αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Στο πρόγραμμα εργάστηκαν οι νηπιαγωγοί: ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Η µετάβαση των νηπίων στο ηµοτικό Σχολείο. ράσεις εκπαιδευτικής παρέµβασης και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης».

«Η µετάβαση των νηπίων στο ηµοτικό Σχολείο. ράσεις εκπαιδευτικής παρέµβασης και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ Π.Ε. &.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 49 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ Ν. ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ Ταχ. /νση : Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Φορέας Υποδοχής και Εκπαίδευσης : 9 ος Παιδικός Σταθμός Δ.Βύρωνα Διεύθυνση : Βορείου Ηπείρου 7 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2107665016 Ονοματεπώνυμο: Xhafa Rovena ΑΜ: 20845 9

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων από Απόσταση της Α/θμιαςεκπ/σης με θέμα: «Το νερό νεράκι» Κονιδάρη Χριστίνα Μακρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006. 5. 3 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ / (19/3/2007) 1) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006. 5. 3 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ / (19/3/2007) 1) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5. 3 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ / (19/3/2007) Στο ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ 2 ης και 3 ης τηλεδιάσκεψης οι µαθητές ασχολήθηκαν µε τη θεµατική ενότητα που τους είχε ανατεθεί ανά οµάδες. Συζήτησαν µεταξύ τους για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα του TreeHouse Kindergarten

Τα Προγράμματα του TreeHouse Kindergarten Τα Προγράμματα του TreeHouse Kindergarten Η εκτέλεση του καθημερινού προγράμματος εμπεριέχει δραστηριότητες με απόλυτο σεβασμό στις δυνατότητες των παιδιών και με βαθμό δυσκολίας, ελάχιστης στα μικρότερα

Διαβάστε περισσότερα

«J ai une faim de loup»

«J ai une faim de loup» ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ «J ai une faim de loup» Δηµιουργός Ελένη Νταλέκου Εκπαιδευτικός Γαλλικών (2 ο Ασπροπύργου-10 ο Ελευσίνας-1 ο Μαγούλας-3 ο Μαγούλας) Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 4: Παραδείγματα οργάνωσης δραστηριοτήτων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 4: Παραδείγματα οργάνωσης δραστηριοτήτων Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 4: Παραδείγματα οργάνωσης δραστηριοτήτων Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί;

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί; Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» Βεζονιαράκης ηµήτρης καθηγητής ΠΕ19 4 ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 Μάθηµα ερευνητικής εργασίας «ροµποτική» Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2 ο 2/θ Νηπιαγωγείο Αιγινίου Τμήμα 1 ο Κλασικό Αριθμός νηπίων προνηπίων: 13 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Το σποράκι πηγή Ζωής «Σποράκι εδώ - σποράκι εκεί χτίζεται μια νέα ζωή» Υπεύθυνη Νηπιαγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 207 «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κανελλοπούλου Ελένη Μαθηματικός / δασκάλα Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα