ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Κουτή Μαρία, Σχολική Σύµβουλος Π. Α., M.Ed Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, υποψήφια ιδάκτωρ του τµήµατος Φιλοσοφίας στο ίδιο Πανεπιστήµιο. Κατηµερτζόγλου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός, ΠΕ 60. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εφαρµογή και η αξιολόγηση ενός σχεδίου εργασίας µε θέµα: «Η ελιά στην διατροφή µας από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα», όπου τα παιδιά µε την υποστήριξη των νηπιαγωγών σχεδίασαν την πορεία της «έρευνας», συζήτησαν και πήραν αποφάσεις οι οποίες καθόρισαν την εξέλιξη του project. Οι βιωµατικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν ενθάρρυναν τη συµµετοχή, την πρωτοβουλία, τη συνεργασία, τη δηµιουργικότητα, το διάλογο και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο εργασίας των παιδιών σε µικρές οµάδες (Κακανά & Καζέλα, 2003). Στην έρευνα αυτή συµµετείχαν 16 νήπια, που φοίτησαν τη σχολική χρονιά στο 1 ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω το οποίο συµµετείχε στην εφαρµογή Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Λέξεις κλειδιά: Βιωµατική µάθηση, Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, Καινοτόµα προγράµµατα, Αγωγή Υγείας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατροφή αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους παράγοντες υγείας του ανθρώπου επηρεάζοντας τόσο τη σωµατική του ανάπτυξη όσο και την ψυχική του υγεία. Οι διατροφικές συνήθειες στην Ελλάδα µέχρι το 1960 βασίζονταν στην παραδοσιακή µεσογειακή διατροφή που έχει τις ρίζες της στη διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων. Οι γονείς πρώτα και στη συνέχεια το σχολείο θα θέσουν τις βάσεις ώστε να αποκτήσει το παιδί τις σωστές διατροφικές συνήθειες συντελώντας στην υιοθέτησή τους µέχρι την ενήλικη ζωή (Γιαννίκου - Ρώτα, 2004). ISSN

2 Πρόσφορη µέθοδος για την υλοποίηση προγραµµάτων Αγωγής Υγείας είναι η µέθοδος Project (σχέδια εργασίας) (.Ε.Π.Π.Σ, 2002).που πραγµατικά προσφέρει πολλές δυνατότητες για ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και βιωµατική µάθηση. Η µέθοδος αυτή είναι καθαρά µαθητοκεντρική, βοηθάει τον µαθητή «να µαθαίνει πώς να µαθαίνει» (Παπάς, 1990) και θέτει τον εκπαιδευτικό σε ρόλο «συντονιστή και συνεργάτη» (Χρυσαφίδης, 1994). Ο όρος «Βιωµατική Επικοινωνιακή Μάθηση» εµπεριέχει δύο επιµέρους όρους, το βίωµα και την επικοινωνία. Με τον όρο «Βιωµατική Μάθηση» εννοούµε ένα πλέγµα διδακτικών διαδικασιών που έχουν αφόρµηση βιωµατικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες αυτές προσπαθούν να εισαγάγουν το µαθητή στον κόσµο της γνώσης έχοντας ως σηµείο αναφοράς τα βιώµατα του. Η γνώση δηλαδή δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά υπηρετεί την ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει τον κόσµο που τον περιβάλλει. Όλη αυτή η διαδικασία της ένταξης των βιωµατικών καταστάσεων στη σχολική ζωή και της µετάλλαξής τους σε διδακτικές δραστηριότητες, πραγµατώνεται στα πλαίσια µιας επικοινωνιακής σχέσης ανάµεσα στα µέλη της διδακτικής οµάδας (εκπαιδευτικούς µαθητές). Πρόκειται για µια σχέση που τη χαρακτηρίζει ισότιµη α- νταλλαγή απόψεων, που βοηθάει την οµάδα να διαµορφώσει µια τελική άποψη και να προβεί στη λήψη κάποιων αποφάσεων, σχετικών µε το µάθηµα (οργάνωση σχεδιασµός διεξαγωγή αξιολόγηση). Η λέξη «κλειδί» που χαρακτηρίζει τη Βιωµατική Επικοινωνιακή Μάθηση είναι: σ υ ν α π ό φ α σ η. 2. Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT) 2.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η µέθοδος project στη βιωµατική επικοινωνιακή της µορφή µπορεί να λειτουργήσει, εφόσον διασφαλίζονται µια σειρά από προϋποθέσεις όπως: Ανοιχτά Αναλυτικά Προγράµµατα. Επιδίωξη για ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη διαµόρφωση του µαθήµατος. Η προβολή των βιωµάτων των µαθητών, µε αναφορά σε καταστάσεις της καθηµερινότητας. Η καθηµερινότητα εξετάζεται, όταν η σχολική ζωή εµπλέκεται στο κοινωνικό γίγνεσθαι. ISSN

3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αναβαθµίζεται, γίνεται συνδηµιουργός και συντονιστής του µαθήµατος (Χρυσαφίδης, 1994) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Το µάθηµα στο πλαίσιο της βιωµατικής επικοινωνιακής προσέγγισης είναι απαραίτητο να ακολουθεί βασικές παιδαγωγικές αρχές. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε: (1) Την αρχή της διαθεµατικής (διεπιστηµονικής) προσέγγισης. (2) Την αρχή της δηµιουργικότητας. (3) Την οµαδοκεντρική δράση. (4) Την ενίσχυση των χειρωνακτικών δραστηριοτήτων (5) Την αρχή της εσωτερικής διαφοροποίησης (Χρυσαφίδης, 2004) ΠΟΡΕΙΑ ΡΑΣΗΣ Όλη η διαδικασία της βιωµατικής επικοινωνιακής µάθησης χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις η Φάση: Αναζήτηση και ιερεύνηση του θέµατος Πρόκειται για µια φάση αναζήτησης και επικοινωνιακής σχέσης, στα πλαίσια της οµαδικής και ατοµικής δραστηριοποίησης των µαθητών. Περιλαµβάνει συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων, τοποθετήσεις πάνω σε διάφορα θέµατα, ανακοινώσεις και προβληµατισµούς, που βοηθούν την οµάδα να εντοπίσει και να αποµονώσει το πρόβληµα που θα αποτελέσει αντικείµενο ιδιαίτερης διαπραγµάτευσης και διδακτικής προσέγγισης. Στην πρώτη φάση, καταγράφουµε τα προβλήµατα τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των µελών της οµάδας, γεγονός που αφορά και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (Χρυσαφίδης, 1994) η Φάση: Σχεδιασµός της δράσης Καθοριστικό στοιχείο στη φάση αυτή είναι η ενεργός συµµετοχή των παιδιών στο σχεδιασµό και την οργάνωση της δράσης. Η οµάδα θα αποφασίσει µε τι θα ασχοληθεί, τι θα κατασκευάσει, πώς θα µοιραστούν τις δραστηριότητες στα πλαίσια της «διαφοροποιηµένης διδασκαλίας», σε ποιες πηγές θα ανατρέξουν, από ποιον θα ζητήσουν πληροφορίες ή βοήθεια, ποιες επισκέψεις θα οργανώσουν, ποιους ειδικούς και γενικότερα εξωσχολικούς παράγοντες θα καλέσουν στο σχολείο κ.λπ. Γίνεται η ISSN

4 καταγραφή και παίρνονται οι σχετικές αποφάσεις. Ορίζεται έτσι το πρόγραµµα δουλειάς (Χρυσαφίδης, 1994) η Φάση: Υλοποίηση του σχεδιασµού Είναι η φάση της καθαυτό δράσης, της συνεργασίας, της υλοποίησης του σχεδιασµού.(χρυσαφίδης, 1994). Εκείνο που έχει σηµασία, είναι να αντιληφθούν τα παιδιά τον τρόπο που παίρνουµε αποφάσεις και τις σχεδιάζουµε και πώς ολοκληρώνονται αυτοί οι σχεδιασµοί. Αποτελεί µια εισαγωγή στο συστηµατικό τρόπο δράσης (Χρυσαφίδης, 1994) η Φάση: Αξιολόγηση Στη φάση αυτή η οµάδα καλείται να εκτιµήσει την αξία των αποτελεσµάτων της δουλειάς της, να εξετάσει αν οι στόχοι που τέθηκαν έχουν επιτευχθεί, αν τελικά αυτό που παρουσιάζεται σαν αποτέλεσµα ήταν το ζητούµενο που αποτέλεσε την κινητήρια δύναµη για την αναζήτηση. Γίνονται συζητήσεις για να βρεθούν τυχόν αίτια αποτυχίας µε απώτερο στόχο οι θετικές ή αρνητικές εµπειρίες να ληφθούν υπόψη σε παραπέρα απόπειρες. Εξετάζεται αν τα λάθη ανήκουν στην πρώτη ή τη δεύτερη φάση, που αφορά τον εντοπισµό και τη σωστή εκτίµηση των ενδιαφερόντων και του προβληµατισµού της οµάδας, ή ανήκουν καθαρά στην εφαρµογή. Αναζητούνται ακό- µα τα λάθη στην επιµέρους συµπεριφορά των υποοµάδων, των ατόµων ή της οµάδας στο σύνολό της (Χρυσαφίδης, 1994) ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ η ΦΑΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Στα πλαίσια εφαρµογής προγράµµατος Αγωγής Υγείας µε θέµα «Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων» τα νήπια εξέφρασαν την απορία αν οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποιούσαν το λάδι και τις ελιές στη διατροφή τους. Τα νήπια ενδιαφέρονταν να µάθουν: Από πού παίρνουµε το λάδι. Πώς γινόταν το λιοµάζωµα στην Αρχαία Ελλάδα. Πώς µαζεύουν τώρα τις ελιές και πώς γίνovται λάδι.. Σε ποια φαγητά χρησιµοποιούµε λάδι. ISSN

5 Γιατί πρέπει να τρώµε λάδι κι ελιές. Με ποιους τρόπους µπορούµε να φάµε τις ελιές. Πού αλλού µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το λάδι. Πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το ξύλο και τα κλαδιά της ελιάς. Αν υπάρχουν µύθοι σχετικοί µε την ελιά η ΦΑΣΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ Τα νήπια θέλοντας να λύσουν όλες αυτές τις απορίες που τους είχαν δηµιουργηθεί σκέφτηκαν µε ποιους τρόπους θα µπορούσαν να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που τους ενδιέφεραν. Έτσι αποφασίσαµε να εργαστούµε κι αυτή τη φορά σε οµάδες. Χωρίστηκαν λοιπόν σε τρεις οµάδες. Η πρώτη ανέλαβε να ψάξει και να βρει βιβλία, περιοδικά και φωτογραφίες σχετικές µε το θέµα µας, η δεύτερη οµάδα να φέρει στο σχολείο ελιές και λάδι, φύλλα και κλαδιά ελιάς και η τρίτη οµάδα να φέρει πληροφορίες και κάθε τι σχετικό µε το θέµα µας. Με τη βοήθεια λοιπόν των νηπίων και των γονέων τους, φυσικά, συγκεντρώσαµε το σχετικό εποπτικό υλικό και το τοποθετήσαµε στη ειδικά διαµορφωµένη γωνιά. Το υλικό περιλάµβανε: Βιβλία και σελίδες από το διαδίκτυο. Εικόνες που απεικόνιζαν ελαιώνες, το λιοµάζωµα, ελαιοτριβεία. Εικόνες που απεικόνιζαν τα αρχαιολογικά ευρήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ελιές διαφόρων τύπων, λάδι, σαπούνι, κλωνάρια ελιάς. Αντικείµενα (λυχνάρι). Εικόνες µε στεφάνια ελιάς (κότινους). Εικόνες µε τους πίνακες ζωγραφικής που αναφέραµε πριν. Οι ιδέες των παιδιών οµαδοποιήθηκαν σε προτάσεις και καταγράφηκαν στο παρακάτω ιστόγραµµα για τα παιδιά (βλ. σχ.1 ) ISSN

6 Ιστόγραµµα για τα παιδιά (σχ. 1) Όταν ολοκληρώθηκε ο τελικός σχεδιασµός των προτάσεων οργανώσαµε δραστηριότητες σύµφωνα µε τις προτάσεις των νηπίων και κατόπιν εντάξαµε κάθε δραστηριότητα στις γνωστικές περιοχές του νέου αναλυτικού προγράµµατος (Ιστόγραµµα για τον εκπαιδευτικό) (βλ. σχ.2). Ιστόγραµµα για τον εκπαιδευτικό (σχ.2) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΚΤΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ) ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑ ΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ (ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ) ΙΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΑ Ι - ΝΕΡΟ) ΠΕΙΡΑΜΑ (ΛΑ ΙΑ) ISSN

7 ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΣΕΙΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΙ. ΑΝΑΓΝΩΣΗ «ΛΑ Ι» - «ΕΛΙΑ» Ι. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΗΜΑ ΡΗΤΑ Η ΕΛΙΑ ΤΟ ΛΑ Ι ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΙ.ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ «ΛΑ Ι» - «ΕΛΙΑ» «ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ» ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΡΑΓΟΥ Ι :«ΥΟ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΞΙ Ι ΥΟ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΛΑ Ι» ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΕΚΦΡΑΣΗ ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - «ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙ ΩΝΑΣ» - «ΕΙΡΗΝΗ» ΜΙΜΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: «ΤΟ ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ» ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΟΛΛΑΖ (ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ ΕΛΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙ ΛΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ η ΦΑΣΗ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να µάθουµε για την ελιά και το λάδι» 1 η ραστηριότητα: «Συζήτηση» Μέσα από παρατήρηση και περιγραφή του υλικού που συγκεντρώθηκε και ύστερα ISSN

8 από την συζήτηση τα νήπια έµαθαν: - Τη διατροφική αξία του ελαιόκαρπου και του λαδιού («το υγρό χρυσάφι της Μεσογείου»). Επίσης έγινε αναφορά και στα λίπη. - Τη µορφή του, τις χρήσεις του από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Στο σηµείο αυτό έγινε αναφορά στους Ολυµπιακούς Αγώνες* και αναπτύχθηκαν σχετικές δραστηριότητες. - από πού προέρχεται, από ποιο δέντρο το παίρνουµε, - πού, πώς καλλιεργείται και πώς λέγονται τα κτήµατα που έχουν ελιές, - ποιοι ασχολούνται µε την καλλιέργεια, τη συγκοµιδή και την περιποίηση των ελαιώνων, - που γίνεται η εξαγωγή του λαδιού (ελαιοτριβείο), - διάφορους τρόπους παρασκευής της ελιάς (ξιδάτες-αλατισµένες), - τη συµβολική του σηµασία. Στο σηµείο αυτό, κι επειδή συνέπεσε και ο πόλεµος στο Ιράκ αναπτύχθηκαν δραστηριότητες για την Ειρήνη**. 2 η ραστηριότητα: «Ανάγνωση» Τα νήπια διάβασαν σε καρτέλες και σε ετικέτες από τις συσκευασίες τους τις λέξεις «ελιά» και «λάδι». 3 η ραστηριότητα: «Γραφή» Στη συνέχεια προσπάθησαν και να τις γράψουν. [Γνωστικές περιοχές: Γλώσσα (Προφορική επικοινωνία, Ανάγνωση, Γραφή), Μελέτη περιβάλλοντος (Ανθρωπογενές και Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση).] 2η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να παίξουµε» 1 η ραστηριότητα: «Πειραµατισµοί» Μέσα από σχετικά πειράµατα τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν τις ιδιότητες του λαδιού. - Συγκρίνοντας το αποτύπωµα που αφήνει το λάδι (λαδιά) µ' αυτό του νερού. - Βάζοντας σ' ένα διαφανές ποτήρι νερό και λάδι διαπίστωσαν ότι δεν αναµει- ISSN

9 - γνύονται επειδή έχουν διαφορετικό βάρος. - Βλέποντας τη χρήση του στο φωτισµό. 2η ραστηριότητα: «Μαθηµατικά παιχνίδια» Οµαδοποίησης και ταξινόµησης Τα νήπια οµαδοποιούν και ταξινοµούν τις ελιές ανάλογα: - µε την ωριµότητά (χρώµα) τους (πράσινες - µωβ - µαύρες). - µε το µέγεθός τους (χοντρές, ψιλές) Σύγκρισης βάρους Ζύγισαν - ελιές (πολλές, λίγες) - ελιές ίδιες στον αριθµό, αλλά διαφορετικού µεγέθους και ανακάλυψαν σχέση βάρους και µεγέθους. - ίδια µπουκαλάκια µε λάδι, µε νερό, µε οινόπνευµα και ανακάλυψαν τα βαρύτερα υλικά. 3η ραστηριότητα: «Παιχνίδια παρατηρητικότητας» - Έκαναν σύγκριση των φύλλων της ελιάς µε φύλλα άλλων δέντρων. - Έφτιαξαν το πάζλ µε θέµα το «Μάζεµα της ελιάς» από την αναπαράσταση στον αµφορέα που προαναφέραµε. 4η ραστηριότητα: «Παιχνίδια µίµησης» - Έπαιξαν µε µιµητικές κινήσεις το µάζεµα της ελιάς. 5η ραστηριότητα: «Γλωσσικά παιχνίδια» Παροιµίες Βρήκαµε την παροιµία: - «Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι κι έξι το λαδόξυδο.» Εκφράσεις Είπαµε τις εκφράσεις: - «Μου έβγαλε το λάδι» - «Προσφέρω κλάδον ελαίας» 6η ραστηριότητα: «Το παιχνίδι των ερωτήσεων» Παρατήρησαν τους πίνακες ζωγραφικής και στη συνέχεια παίξαµε το παιχνίδι των ερωτήσεων βρίσκοντας τα χρώµατα, το µέγεθος και την ποσότητα των ελιών που υπάρχουν σ' αυτούς τους πίνακες. ISSN

10 [Γνωστικές περιοχές: Γλώσσα (Προφορική επικοινωνία), Μελέτη περιβάλλοντος (Ανθρωπογενές και Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση), Μαθηµατικά, ηµιουργία και έκφραση (Εικαστικά, ραµατική τέχνη)]. 3η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να δοκιµάσουµε ελιές και λάδι» 1η ραστηριότητα: «Παιχνίδια γεύσης» Με παιχνίδια γεύσης τα νήπια κατάφεραν να αναγνωρίζουν τη γεύση του ελαιόλαδου και της ελιάς ανάµεσα σε άλλα είδη διατροφής. 2η ραστηριότητα: «Παιχνίδια όσφρησης» Με κλειστά τα µάτια τα νήπια εξάσκησαν την όσφρησή τους στην αναγνώριση του λαδιού και της ελιάς ανάµεσα σε άλλα είδη διατροφής. [Γνωστικές περιοχές: Γλώσσα (Προφορική επικοινωνία), Μελέτη περιβάλλοντος (Ανθρωπογενές και Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση)]. 4η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να διαβάσουµε παραµύθια και ιστορίες» 1η ραστηριότητα: «Συζήτηση» Συζητήσαµε τι θα ήθελαν να διαβάσουµε και αποφασίσαµε να διαβάσουµε το µύθο «Αθηνά και Ποσειδώνας», 2η ραστηριότητα: «ιαβάζουµε το µύθο "Αθηνά και Ποσειδώνας" ιαβάσαµε τον παραπάνω µύθο στα παιδιά. 3η ραστηριότητα: «ραµατοποίηση του µύθου» Χωρίστηκαν σε οµάδες για την κατασκευή των σκηνικών και των άλλων αντικειµένων και δραµατοποίησαν το µύθο. 4η ραστηριότητα: «ιαβάζουµε ποιήµατα» ιαβάσαµε τα ποιήµατα: - Η ελιά του Κ. Παλαµά - Ντίλι - ντίλι - ντίλι ( ηµοτικό) από το Ανθολόγιο. ISSN

11 - Ολυµπιακός Ύµνος του Κ. Παλαµά. [Γνωστικές περιοχές: Γλώσσα (Προφορική επικοινωνία), ηµιουργία και έκφραση ( ραµατική τέχνη)]. 5η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να κάνουµε διάφορες κατασκευές» 1η ραστηριότητα: «Κολλάζ» Μετά από συζήτηση έφτιαξαν κολλάζ µε τα εξής θέµατα: - Το «Λιοµάζωµα» (Οµαδική εργασία). - Την ελιά (ατοµική εργασία). - Το «σπιτάκι των Λιπών» (Οµαδική εργασία), (φωτ. 9). [Γνωστικές περιοχές: Γλώσσα (Προφορική επικοινωνία), Μελέτη περιβάλλοντος (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση), ηµιουργία και έκφραση (Εικαστικά)] 6η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να τραγουδήσουµε» 1η ραστηριότητα: «Τραγουδάµε» Τα νήπια αφού άκουσαν πρώτα το τραγούδι «υο σταγόνες ξίδι δυο σταγόνες λάδι» το τραγούδησαν. 2η ραστηριότητα: «Κινούµαστε µε το ρυθµό του τραγουδιού» Τα νήπια τραγούδησαν τα παραπάνω τραγούδια κάνοντας µιµητικές κινήσεις. 3 η ραστηριότητα: «Ακούµε τον Ολυµπιακό Ύµνο». [Γνωστικές περιοχές: Γλώσσα (Προφορική επικοινωνία), ηµιουργία και έκφραση (Μουσική, Φυσική αγωγή)]. 7η ΠΡΟΤΑΣΗ: «Να ζωγραφίσοuµε» 1η ραστηριότητα: «Συζήτηση» ISSN

12 Ύστερα από συζήτηση αποφασίσαµε τι και πώς θα ζωγραφίσουµε. 2η ραστηριότητα: «Ζωγραφίζουµε για τους Ολυµπιακούς αγώνες» Όπως ήδη αναφέραµε έκαναν ζωγραφιές µε θέµα τους Ολυµπιακούς αγώνες. 3η ραστηριότητα: «Ζωγραφίζουµε για την Ειρήνη» Έκαναν ατοµικές και οµαδικές ζωγραφιές µε θέµα την Ειρήνη. [Γνωστικές περιοχές:γλώσσα (Προφορική επικοινωνία), ηµιουργία και έκφραση (Εικαστικά), Μελέτη Περιβάλλοντος (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση)]. * Στα πλαίσια της αναφοράς µας στους Ολυµπιακούς Αγώνες και τον αθλητισµό γενικότερα τα νήπια πρότειναν να ασχοληθούν µε τις παρακάτω δραστηριότητες: - Να µάθουµε για τη σηµασία του αθλητισµού και γενικότερα της σωµατικής άσκησης για την υγεία µας και αναφερθήκαµε στο αρχαίο ρητό: «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί». - Να διαβάσουµε τον Ολυµπιακό Ύµνο του Κ. Παλαµά. - Να ζωγραφίσουν σχετικές ζωγραφιές (φωτ.4). - Να δουν σε βιvτεοκασέτα και να παίξουν κάποια απ τα Ολυµπιακά Αθλήµατα. ** Στα πλαίσια της αναφοράς µας στην Ειρήνη, κι επειδή συνέπεσε και ο πόλεµος στο Ιράκ, τα νήπια πρότειναν να ασχοληθούµε µε: - Την κατασκευή αφίσας µε κολλάζ που έγραφε «ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ» πλαισιωµένο από αληθινά κλαδιά ελιάς αλλά κι από κλαδιά που θα έκοβαν και θα κολλούσαν τα ίδια. - την ανάγνωση και δραµατοποίηση της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη και παρουσίασή της στην καλοκαιρινή γιορτή. - Την ζωγραφική µε θέµα την ειρήνη (περιστέρια µε κλαδί ελιάς). - Την ζωγραφική µε θέµα την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη. - Την έκδοση εφηµερίδας η οποία πλαισιώθηκε από τις εργασίες των νηπίων, τις απόψεις τους για την ειρήνη και τον πόλεµο και φωτογραφικό υλικό από την δραµατοποίηση της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη. - Τη συµµετοχή στο «Πανόραµα της Ειρήνης» (εκδήλωση-διαγωνισµός αφιερωµένη στην Ειρήνη που διοργανώθηκε από την Γ' ιεύθυνση Πρω- ISSN

13 τοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας µε συµµετοχή ηµοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων από όλη την περιφέρεια). Σηµείωση: Οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, στα επιµέρους θέµατα που αναπτύχθηκαν, είναι µόνον αυτές που έχουν περισσότερη σχέση µε το θέµα του προγράµµατός µας ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ - ΣΤΟΧΟΙ Από τις παραπάνω δραστηριότητες που πρότειναν τα νήπια θα εξυπηρετούνταν οι παρακάτω µαθησιακές επιδιώξεις του αναλυτικού προγράµµατος. ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ Προφορική Επικοινωνία (οµιλία και ακρόαση) Να διηγούνται / αφηγούνται. Να περιγράφουν. Να εξηγούν και να ερµηνεύουν. Να συµµετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιµοποιούν στοιχειώδη επιχειρηµατολογία. Να βελτιώνουν και να εµπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο. Να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση. Ανάγνωση Να ακούν και να κατανοούν µια διήγηση, έναν κανόνα παιγνιδιού ή άλλα α- πλά κείµενα που κάποιος τους διαβάζει φωναχτά. Να αποµνηµονεύουν πολύ µικρά κείµενα. Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον και σε κείµενα. Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές όπως αφίσες, ταινίες, σήµατα, έργα τέχνης, στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα. Να «χρησιµοποιούν» τη βιβλιοθήκη της τάξης και να κάνουν συγκεκριµένες επιλογές βιβλίων, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους ή το θέµα µε το οποίο απασχολούνται κάθε φορά.. Γραφή και γραπτή έκφραση ISSN

14 Να κατανοήσουν τη σηµασία της γραφής ως µέσο επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών, µεταφοράς πληροφοριών και ως πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης. Και σ' αυτό συµβάλλει η ενεργή συµµετοχή των παιδιών στη «δηµιουργία» δικών τους κειµένων µε υπαγόρευση στον εκπαιδευτικό. Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως µπορούν. ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Να προβληµατίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συµπεράσµατα. Να διαχειρίζονται και να χρησιµοποιούν υλικά. Να αξιοποιούν τις δυνατότητες για αριθµητικές εφαρµογές. Να οικοδοµούν σταδιακά την έννοια των αριθµών. Να «ερµηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσµου που τα περιβάλλει µέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόµησης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης και συµβολικής αναπαράστασης. Να διατυπώνουν απορίες ή να θέτουν προβλήµατα, να επιλέγουν ή να παράγουν κατάλληλο για την επίλυση υποστηρικτικό υλικό. Να «εκτελούν» απλές µαθηµατικές πράξεις. Να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις. Να εµπλουτίζουν τη γλώσσα και µε λέξεις που συνδέονται µε τα µαθηµατικά, να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία. ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση Να αναπτύξουν την αυτοεκτίµησή τους. Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας Να κατανοούν την αξία της οµαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης. ISSN

15 Να γνωρίσουν θρησκευτικές παραδόσεις, να αναπτύσσουν συναισθήµατα αγάπης και αδελφοσύνης για όλα τα πλάσµατα της γης. Να µάθουν βασικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας. Να αντιληφθούν τη συµβολή των µέσων µεταφοράς και επικοινωνίας. Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν τη σχέση της επιστήµης µε την καθηµερινή ζωή. Να εξοικειώνονται µε βασικές ερευνητικές διαδικασίες. Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργανισµούς στο άµεσο περιβάλλον. Να βιώνουν και να εξερευνούν κάποια χαρακτηριστικά του φυσικού και τεχνικού κόσµου. Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισµό. Να αρχίσουν να κατανοούν τη σηµασία της παρατήρησης, των «πειραµάτων» και της περιγραφής για τη µελέτη υλικών και φαινοµένων. Να ανακαλύπτουν βασικά χαρακτηριστικά γύρω από τη δοµή και τις ιδιότητες των υλκών. Να αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα ορισµένων εργαλείων και οργάνων για τη συλλογή πληροφοριών. Να αναγνωρίζουν ορισµένες πηγές ενέργειας. ΠΑΙ Ι ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ Εικαστικά Να «πειραµατίζονται» µε διάφορα υλικά και χρώµατα, να µαθαίνουν ή να ε- πινοούν διάφορες τεχνικές. Να κόβουν υλικά και να κάνουν καρτεπικολλήσεις (κολλάζ). Να χρησιµοποιούν µε διάφορους τρόπους διάφορα υλικά για να κάνουν µικροκατασκευές. Να γνωρίζουν και να ονοµάζουν ορισµένα είδη τέχνης. Να γνωρίζουν έργα µεγάλων ζωγράφων. ISSN

16 ραµατική Τέχνη Να εκφράζονται µε το ελεύθερο δραµατικό παιχνίδι. Να εκφράζονται µε το δηµιουργικό δράµα και να αναπτύσσουν τη γλώσσα, να καλλιεργούν την επικοινωνία και να αξιοποιούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους την τεχνολογία. Να εκφράζονται µε τον αυτοσχεδιασµό και τη µίµηση. Να συνεργάζονται και να δηµιουργούν από κοινού. Να αναπτύσσουν τη αισθητική τους αντίληψη και έκφραση. Να αποκτούν θεατρική παιδεία. Να δηµιουργούν πολλαπλής φύσης καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα. Φυσική Αγωγή Να αναπτύσσουν την κινητικότητά τους. Να αναπτύσσουν τη σωµατική τους δραστηριότητα και να προάγουν την υ- γεία τους. Να αναπτύσσουν σταδιακά θετικές στάσεις για συνεργασία και αλληλοαποδοχή και υποστήριξη. Να αρχίσουν να αντιλαµβάνονται την έννοια της Ολυµπιακής Ιδέας και τη σπουδαιότητα των µεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. ΜΟΥΣΙΚΗ 1oς Άξονας: Εκτέλεση Να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να εκτελούν, τραγουδώντας και παίζοντας διάφορα µουσικά όργανα και δικές τους «συνθέσεις». 2oς Άξονας: Αξιολόγηση Να αναπτύσσουν σταδιακά εκτίµηση προς τα µουσικά ακούσµατα και να τα απολαµβάνουν η ΦΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φέρνοντας σε πέρας και αυτή την ενότητα του προγράµµατος αρχίσαµε να ISSN

17 διαπιστώνουµε πόσο θεαµατικά ήταν τα αποτελέσµατά του. Οι στόχοι και οι σκοποί που είχαν τεθεί αρχικά είχαν στεφθεί µε επιτυχία. Τα νήπια είχαν ήδη αρχίσει να εργάζονται οµαδικά από την προηγούµενη ε- νότητα, τώρα άρχισε να διαφαίνεται πρόοδος ακόµα και σ' αυτό το επίπεδο, πετυχαίνοντας έτσι να γίνεται πιο αρµονική η συνεργασία τους. Η ανάληψη ευθύνης, τόνωνε την αυτοπεποίθησή τους και ανέβαζε το ηθικό τους. Μέσα από την ενασχόλησή τους µε το θέµα τούς δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις, να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν το λεξιλόγιό τους να ανακαλύψουν τις ιδιότητες των αντικειµένων, να επιλύσουν απλά προβλήµατα, µα πάνω απ' όλα να κατανοήσουν τη διατροφική αξία της ελιάς και του λαδιού από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Τα νήπια ευχαριστούνταν να ασχολούνται µε τις διάφορες δραστηριότητες και δεν έπαψαν να τονίζουν πόσο τους άρεσε αυτό που έκαναν. Φυσικά σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η πολύ καλή συνεργασία µε τους γονείς που συµµετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες πολλές φορές ακόµα και σε βάρος της ίδιας της εργασίας τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Kumar, K. (1997). The Post-Modern Condition. In A. H. Halsey, H. Lauder, P. Brown, & A. S. Wells (Eds.), Education: Culture, Economy, and Society (pp ). Oxford, UK: Oxford University Press. Γιαννίκου-Ρώτα Ε. (2004) Η διατροφή από τη νεογνική µέχρι την εφηβική ηλικία. Στο ανθολόγιο: Τούτουζας Π.(επιµελητής έκδοσης) 14 γιατροί συµβουλεύουν για δίαιτα και διατροφή. Αθήνα: Κάκτος. Κακανά,. & Καζέλα, Κ. (2003). Πειραµατικές δραστηριότητες των φυσικών επιστηµών µέσω της εργασίας σε οµάδες: Η περίπτωση του µαγνητισµού. Ερευνώντας τον κόσµο του παιδιού. Επιστηµονική Περιοδική Επιθεώρηση της Ο.Μ.Ε.P., 5, ISSN

18 Κ. Μπίκος, κά (επιµ) Η διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας και της µάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κατηµερτζόγλου, Ι., Κουτή, Μ. (2008). Μεσογειακή διατροφή ηµιουργικές διαθεµατικές δραστηριότητες Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων. Αθήνα: Έλλην. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.(2002). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.). Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Παπάς, Αθ. (1990). ιδακτική µεθοδολογία και προσχολική πρακτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Χρυσαφίδης, Κ. (1994). Βιωµατική Επικοινωνιακή ιδασκαλία. Αθήνα : Gutenberg. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Κέντρο ιαπολιτισµικής Αγωγής. ISSN

19 ISSN

20 ISSN

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013 Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À

à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À À Àƒ π π π π π ƒ Àª ø π π À ƒ π º ƒª ƒ ƒ ªª ø à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À µ.. ø À øª ø ƒ º πø À π À π ø π À ºπ ƒπ à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα

Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα Ευαγγελία Γιαννοπούλου 1, Μαρία αρδανού 2, Παναγιώτα ερβένη 3, Αντωνία ερµεντζή 4, ήµητρα Ζαχαράκη 5, Μαριάνθη Καλαφάτη 6, Παρασκευή Τσιρώνη 7, Άννα Φραντζή 8 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παππά Χριστίνα Νηπιαγωγός, Μετεκπαιδευόµενη στο ιδασκαλείο ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά Τα άτομα με αναπηρία είναι μία σημαντική κατηγορία του πληθυσμού, που αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, στιγματισμού και

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

2008 (Project) ., , . . . 2-10/9/2008. .

2008 (Project)   ., ,       .          .     .     2-10/9/2008.          . Οκτώβριος 2008 Το Σχέδιο Εργασίας (Project) αποτελεί τον πυρήνα της ιαθεµατικότητας. Οι µαθητές, µεταξύ άλλων, εξοικειώνονται µε τις διαδικασίες της επιστηµονικής µεθοδολογίας της έρευνας και µε τη διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα