-1- Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΧΡΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-1- Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΧΡΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ"

Transcript

1 -1- ΥΟΛΖ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΧΝ 17 Ινπι. 14 Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΧΡΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 1. Γεληθά Ζ ρνιή Ππξνβνιηθνύ (ΠΒ), κε έδξα ηε Ν. Πέξακν Αηηηθήο, γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο αλαγθψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο θαη ηελ ΠαΓ 3-16/2013/ΓΔΔΘΑ/Β ΚΛΑΓΟ/Β2, πξνθεξχζζεη γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο αλαγθψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο , ηελ πξόζιεςε ελόο (1) εθπαηδεπηή, κε επηινγή, σο δηδαθηηθό πξνζσπηθό κε σξηαία απνδεκίσζε, γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) ζέζεο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο παξ. 3β. 2. Πξνζόληα Τπνςεθίσλ Θέζεηο πξνο Κάιπςε α. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πιεξνύλ ηα παξαθάησ απαηηνύκελα γεληθά πξνζόληα: (1) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο. (α) Γηα φζνπο έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε πξέπεη λα έρεη παξέιζεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο απφ ηελ απφθηεζή ηεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. (β) Γηθαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη θαη φζνη απέθηεζαλ ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε, αιιά δελ έρεη παξέιζεη έηνο απφ ηελ απφθηεζή ηεο, εθφζνλ κέρξη ηελ απφθηεζή ηεο ήηαλ ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). (γ) Γχλαληαη επίζεο λα είλαη ππνςήθηνη θαη πνιίηεο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο ΔΔ. Γη απηνχο απαηηείηαη ε γλψζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζε βαζκφ επαξθή (Β επηπέδνπ), γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε Πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, φπσο επίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. (2) Να κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. (3) Να κελ δηψθνληαη ή έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ηα πνηληθά αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν.3528/07). (4) Οη άξξελεο ππνςήθηνη, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο. Γελ απαηηείηαη εθπιήξσζε

2 -2- ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο θξάηνπο ηεο ΔΔ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ζηε ρψξα ηνπο ππνρξεσηηθή ζηξάηεπζε, γεγνλφο ην νπνίν απνδεηθλχνπλ κε δηθή ηνπο κέξηκλα, πξνζθνκίδνληαο αληίζηνηρε βεβαίσζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο ηνπο, επίζεκα κεηαθξαζκέλε. (5) Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 64 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ (6) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο πηζηνπνηεκέλα απφ αξκφδηα επηηξνπή. (7) Να θαηέρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή λα θαηέρνπλ θαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ην πξψελ ΓΙΚΑΣΑ ή ην ΓΟΑΣΑΠ. (8) ε πεξίπησζε πνπ θαηέρνπλ δεκφζηα ζέζε, λα κελ ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ Νφκσλ 1256/82 θαη 1305/82, «Πεξί Πνιπζεζίαο». Σαθηηθνί ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ ΟΣΑ α θαη β βαζκίδαο θαη ησλ Αλεμαξηήησλ Αξρψλ, νη νπνίνη δηνξίζηεθαλ βάζεη ηνπ Ν. 2190/94, δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα πξηλ ζπκπιεξσζεί πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπο. Η απαγφξεπζε απηή αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ ππαιιειηθφ θψδηθα. Η απαγφξεπζε δελ ηζρχεη γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ αζρνινχληαη ζηνπο αλσηέξσ θνξείο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ, αθφκε θαη αλ απηνί έρνπλ πξνζιεθζεί βάζεη ηνπ Ν. 2190/94 θαη θαηέρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο. β. Σα αλσηέξσ γεληθά πξνζφληα, ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν δηνξηζκνχ. γ. Η ρνιή πξνθεξχζζεη γηα ην Σκήκα Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο Αλζιγψλ Δ, ηηο παξαθάησ ζέζεηο πξνο θάιπςε, ησλ αληηζηνίρσλ καζεκάησλ, ηα νπνία δηδάζθνληαη πξσηλέο ψξεο (07:30 14:00): (1) Μαζήκαηα Θέζεηο (α) Βιεηηθή (αλάιπζε όπσο παξ.3β) 1 (2) Σν εηδηθό πξνζόλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ είλαη ε θαηνρή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ επί ηνπ πξναλαθεξζέληνο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ή επί ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ.. 3. Γεληθά Καζήθνληα Τπνρξεώζεηο Καζεγεηώλ

3 -3- α. Σα θαζήθνληα πνπ ζα θιεζνχλ λα αλαιάβνπλ ν/ε δηνξηζζείο θαζεγεηήο ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ρνιήο θαη ηνπ δηνξηζζέληνο θαζεγεηή θαζεγήηξηαο. β. Σν ζύλνιν ησλ σξώλ απαζρόιεζεο γηα θάζε ππνςήθην θαηά γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Α/Α 1. Μάζεκα-Γλσζηηθά Αληηθείκελα θαηά Μάζεκα ΒΛΖΣΗΚΖ Α. ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΒΛΗΣΙΚΗ ΣΡΟΥΙΑ ΣΟ ΚΔΝΟ ΣΡΟΥΙΑ ΣΗΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΧΝ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΧΝ ΤΝΘΗΚΧΝ Γ. ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΓΙΑΠΟΡΑ χλνιν σξψλ 4. Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά χλνιν σξψλ θαηά ρξνληθή πεξίνδν δηδαζθαιίαο Απφ 01 Απγ Απφ 01 Ιαλ έσο 31 Γεθ 2014 έσο 31 Ινπλ Παξ/ζεηο Απαηηείηαη δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ α. Όζνη επηζπκνχλ λα πξνζιεθζνχλ ζηηο ππφςε ζέζεηο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηε ρνιή Ππξνβνιηθνχ (εληφο θαθέινπ κε δηάθαλν εμψθπιιν), ηα αθφινπζα έληππα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα θαη θαηαγεγξακκέλα ζε ζρεηηθφ πίλαθα, ν νπνίνο ζα ηνπνζεηείηαη κπξνζηά απφ απηά θαη ζα ηα ζπλνδεχεη: (1) Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θαηαζέζνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο: (α) Αίηεζε (φπσο θαίλεηαη ζπλεκκέλα ζηελ πξνθήξπμε) ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζην δειηίν αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, καδί κε κία πξφζθαηε έγρξσκε θσηνγξαθία. ηελ αίηεζε ζα δειψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην θαη ε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ζε εβδνκαδηαία βάζε. (β) Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ησλ δχν φςεσλ ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπο θαη ην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε ειιεληθή ηζαγέλεηα, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία θηήζεο απηήο. 12

4 -4- (γ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη δελ θαηέρνπλ δεκόζηα ζέζε, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηέρνπλ, δήισζε γηα ηελ θαηεγνξία, ην βαζκφ θαη ην είδνο ηεο θαηερφκελεο ζέζεο, έρνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο πεξί πνιπζεζίαο. ε πεξίπησζε πξφζιεςήο ηνπο, νη δεκφζηνη ππάιιεινη ζα πξνζθνκίδνπλ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο κελφο, ππνινγηδφκελεο απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζιεςήο ηνπο, απφθαζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ αλήθνπλ, ε νπνία ζα επηηξέπεη ηελ απαζρφιεζε ηνπο, αιιηψο ζα αλαθαιείηαη ε πξφζιεςή ηνπο. αλαθέξεηαη: (δ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία ζα (1) Δάλ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε ππνςεθίνπ σξνκίζζηνπ θαζεγεηή θαη ζε άιιε ρνιή ησλ ΔΓ. (ε) (2) ε πνηεο ρνιέο θαηέζεζε αίηεζε. (3) ε πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα αλά ρνιή. (4) Σνλ αξηζκφ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο αλά κάζεκα. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. (ζη) Πηπρία θαη δηπιώκαηα, αξκνδίσο επηθπξσκέλα θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα θαηά ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 4α(4)(α) θαηά πεξίπησζε, απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχνληαη νη ζπνπδέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. (δ) Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο ζε εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα, φπσο απηή ζα πξνθχπηεη απφ ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά. Χο ηέηνηα λνείηαη ε απαζρφιεζε ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ θνξέα ή ε άζθεζε ηδησηηθνχ επαγγέικαηνο, ζε εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο κεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη θαηά ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, κεηά ηε ιήςε ηεο άδεηαο. Γηα ηελ απφδεημε ηεο πξνυπεξεζίαο νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, θαηά πεξίπησζε: Φνξέα: 1/ Οη εξγαδφκελνη ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ α/ Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζε κήλεο, κέξεο ή ψξεο απαζρφιεζεο. β/ Πέξαλ ηεο βεβαίσζεο ε πξνυπεξεζία λα δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην κε Τπεχζπλε Γήισζε, φπσο θαίλεηαη ζπλεκκέλα ζηελ πξνθήξπμε. 2/ Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο:

5 -5- θνξέα, φπσο παξαπάλσ. α/ Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ β/ Με Τπεχζπλε Γήισζε ρσξηζηά απφ ηελ αίηεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/86, φηη ε πξνυπεξεζία είλαη εθπαηδεπηηθή θαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο. γ/ Με ππνβνιή κίαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ελδεηθηηθά ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο πξνυπεξεζίαο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο. δ/ Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ ε πξνυπεξεζία λα δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην κε Τπεχζπλε Γήισζε, φπσο θαίλεηαη ζπλεκκέλα ζηελ πξνθήξπμε. 3/ Γηα πξνυπεξεζία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, επηπιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε. Δάλ ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο, απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκφζηνπ θνξέα. ε θάζε πεξίπησζε, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα, φπσο ζηελ παξάγξαθν 4α(4)(α)2/. 4/ Οη βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζαθψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζεο, εάλ είλαη δπλαηφ, ζε κήλεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα κεηαηξέπνληαη ζε κήλεο αθνινπζψληαο ίδηα πξαθηηθή γηα φινπο ηνπ ππνςήθηνπο. Αλ ε πξνυπεξεζία έρεη ππνινγηζηεί σο αξηζκφο εκεξνκηζζίσλ ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο λα δηαηξείηαη δηά ηνπ 25 ή αλ ε πξνυπεξεζία έρεη ππνινγηζηεί σο ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο απαζρφιεζεο δηά ηνπ 30. (ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αίηεζε θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςεθίνπο θαη ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/99. Απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εγθπξφηεηα ή κε ηεο ππνβαιιφκελεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, είλαη ν ίδηνο ν ππνςήθηνο. αξκνδίσο επηθπξσκέλα. (ζ) Όια ηα αληίγξαθα εγγξάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη (η) Πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά γεληθψο ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε πξέπεη λα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. Πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ππνβάιινληαη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη εληφο δέθα εκεξψλ απφ απηή, ζα γίλνληαη δεθηά κόλν θαηφπηλ απνδεδεηγκέλσλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο (π.ρ. απεξγία/θηλεηνπνίεζε ππαιιήισλ ηνπ θνξέα έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ/δηθαηνινγεηηθνχ, λνζειεία ζε λνζνθνκείν ηνπ

6 -6- ππνςεθίνπ), ε εμέηαζε ησλ νπνίσλ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο. ε θάζε πεξίπησζε, πξνζφληα θηεζέληα κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, δελ ζα πξνζκεηξνχληαη σο κφξηα. (ηα) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη από ηελ πξνθήξπμε ππνβάιινληαη απεπζείαο ζηε ρνιή Ππξνβνιηθνύ κε ηελ θαηάζεζε απηψλ ηδηνρείξσο ή κε ζπζηεκέλεο επηζηνιέο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ επαλάγλσζηε εκεξνκελία ζθξαγίδαο θξαηηθνχ ηαρπδξνκείνπ. (2) Με ηελ αλάξηεζε ηνπ Οξηζηηθνύ Πίλαθα Δπηηπρόλησλ απαηηείηαη επηπιένλ ε ππνβνιή: (α) Πηζηνπνηεηηθνύ πγείαο ηεο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, φπσο θαίλεηαη ζπλεκκέλα ζηελ πξνθήξπμε. (β) Τπεύζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 1599/86 φηη ζπλαηλεί ζηελ απηεπάγγειηε εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο αλαδήηεζε Πηζηνπνηεηηθνχ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηχπνπ Α απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εθπιήξσζε ηξαηησηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ή ε λφκηκε απαιιαγή (γηα ηνπο άξξελεο) θαη Αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. (3) ε πεξίπησζε αδπλακίαο ππνβνιήο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ησλ παξαζηαηηθώλ ηεο παξαγξάθνπ 4α(2), θαζώο θαη ζε πεξίπησζε πνπ από ηα ππνβαιιόκελα παξαζηαηηθά δελ πξνθύπηεη ε θηήζε ησλ απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ ή πξνθύπηνπλ θσιύκαηα δηνξηζκνύ, δηαγξάθνληαη νη ελ ιόγσ από ηνλ νηθείν Πίλαθα Δπηηπρόλησλ θαη θαινύληαη γηα πιήξσζε ηεο ζέζεο νη ακέζσο επόκελνη. (4) Καηά πεξίπησζε: (α) Σίηινη πνπδώλ 1/ Νφκηκα ζεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ πξνθήξπμε βαζηθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, όπνπ ε βαζκνινγία ηνπ πηπρίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα. Ο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ Παλεπηζηεκηαθφ Σκήκα ην νπνίν απνλέκεη πηπρίν ζην αληίζηνηρν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή ζε ζπλάθεηα πξνο απηφ. Χο δηδαθηνξηθνί ηίηινη ζπνπδψλ ζεσξνχληαη νη Σίηινη - Πηπρία νη νπνίνη απνθηήζεθαλ απφ Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ επηπέδνπ PhD. 2/ Οη ηίηινη πνπ απνθηήζεθαλ απφ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ην πξψελ ΓΙΚΑΣΑ ή ην ΓΟΑΣΑΠ. Η βαζκνινγία ηνπ πηπρίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα. Δπηπιένλ, ηα μελφγισζζα έγγξαθα λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα θαη λφκηκα κεηαθξαζκέλα. Νφκηκα επηθπξσκέλα ζεσξνχληαη ηα μελφγισζζα έγγξαθα ηα νπνία: α/ Δίηε έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηηο θαηά

7 -7- ηφπνπο αξκφδηεο ειιεληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο. β/ Δίηε έρνπλ εθδνζεί ζε ρψξα πνπ έρεη ζπλππνγξάςεη ηε χκβαζε ηεο Υάγεο θαη θέξνπλ αληί επηθχξσζεο ζρεηηθή επηζεκείσζε (apostille) επί ηνπ εγγξάθνπ είηε έρνπλ ζπληαρζεί ή επηθπξσζεί απφ ηηο Πξνμεληθέο Αξρέο ρψξαο πνπ έρεη ζπλππνγξάςεη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε ηνπ Λνλδίλνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε επηθχξσζή ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο είηε έρνπλ εθδνζεί ζε ρψξα κε ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη ππνγξάςεη δηκεξή ζπκθσλία γηα ηε κε επηθχξσζε δεκνζίσλ εγγξάθσλ. Νφκηκα κεηαθξαζκέλα ζεσξνχληαη ηα μελφγισζζα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ κεηαθξαζηεί απφ έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο: Πξσηνδηθεία άκηζζνπο εξκελείο. α/ Απφ Έιιελεο δηθεγφξνπο. β/ Απφ δηνξηζκέλνπο ζηα θαηά ηφπνπο γ/ Απφ πηπρηνχρνπο ηνπ Σκήκαηνο Ξέλσλ Γισζζψλ- Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη έρνπλ θχξηα επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ηε κεηάθξαζε γηα ινγαξηαζκφ νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο αξρήο ή ηξίηνπ επζπλφκελνη γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. δ/ Απφ ηε Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ ε/ Απφ ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο Πξνμεληθήο Αξρήο, εθφζνλ απηνί γλσξίδνπλ ηελ μέλε γιψζζα, ή απφ κεηαθξαζηή πνπ έρεη πξνζιεθζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ζε νξγαληθή ζεζκνζεηεκέλε ζέζε ζηελ Αξρή ηεο Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΔΞ. ζη/ Απφ επίζεκνπο νξθσηνχο κεηαθξαζηέο, εθφζνλ ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ηπρφλ εμεηδηθεπκέλε νξνινγία δελ επηηξέπνπλ ηε κεηάθξαζε απφ ππάιιειν ηεο Πξνμεληθήο Αξρήο, νη νπνίνη θαηέρνπλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. Χο επίζεκα αλαγλσξηζκέλνη κεηαθξαζηέο-δηεξκελείο ζεσξνχληαη νη ηδηψηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε θαηαιφγνπο πνπ ηεξνχλ νη επηηφπηεο δηθαζηηθέο αξρέο ησλ νπνίσλ ε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο επηθπξψλεηαη απφ ηηο ειιεληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο. 3/ Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεο- ηζνηηκίαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ πνπ δελ αλαγξάθεηαη βαζκνινγία σο βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ, ζα ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο δεθαβάζκηαο θιίκαθαο, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηνλ αλαγξαθφκελν ραξαθηεξηζκφ πνπ απνδίδνπλ ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα, δειαδή «Άξηζηα» ν βαζκφο 9,25, «Λίαλ Καιψο» ν βαζκφο 7,50 θαη «Καιψο» ν βαζκφο 5,74. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη νχηε βαζκφο νχηε ραξαθηεξηζκφο επίδνζεο επί ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, ζα ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο δεθαβάζκηαο θιίκαθαο ηεο θαηώηεξεο θιίκαθαο πνπ απνδίδνπλ ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα, δειαδή «Καιψο», 5,74. 4/ Σίηινη πνπ απνθηήζεθαλ απφ ην Διιεληθφ

8 -8- Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ), αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη κε ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ απνλεκήζεθαλ απφ Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο. β. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη ζα πξνζιακβάλνληαη κφλν γηα καζήκαηα ησλ νπνίσλ νη ψξεο δηδαζθαιίαο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο ηεηξαθφζηεο (400) ψξεο ζπλνιηθά. Μεληαίσο δε, δηθαηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία απνδεκίσζε κέρξη ζαξάληα (40) ψξεο ην κήλα. γ. Η δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη θαη' έηνο ηηο νθηαθφζηεο νγδφληα (880) ψξεο γηα θάζε άηνκν. 5. Μνξηνδόηεζε α. Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπ ππνςεθίνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα φισλ ησλ κνξίσλ πνπ ιακβάλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: (1) Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ πνπ απαηηείηαη ζπκθψλσο κε ηελ πξνθήξπμε. Οη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ππνινγηδφκελεο ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα κε δχν δεθαδηθά ςεθία θαη πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100). (2) Γεύηεξνο βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ, ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο θαη ηεο απηήο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε: εθαηφλ (100) κνλάδεο εθάπαμ. (3) Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο ή ζε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν: πεληαθφζηεο κνλάδεο (500) εθάπαμ. (4) Πξνϋπεξεζία ζε δεκόζην ή ηδησηηθό θνξέα, φπνπ θάζε εκεξνινγηαθφο κήλαο πξνυπεξεζίαο ζα ιακβάλεη δεθαπέληε (15) κνλάδεο. (5) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βεβαηψζεσλ αλαγλψξηζεο-ηζνηηκίαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ πνπ δελ αλαγξάθεηαη βαζκνινγία σο βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 4α(4)(α)3/ ηνπ παξφληνο. β. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκνχλησλ πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζηελ πξνυπεξεζία (εάλ κφλν έλαο έρεη πξνυπεξεζία πξνηηκάηαη απηφο έλαληη ηνπ ηζνβαζκνχληνο ππνςεθίνπ πνπ δελ έρεη). γ. Γελ ζα κνξηνδνηνχληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ δελ απαηηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε. 6. Δπηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ: α. Η αίηεζε θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςεθίνπο θαη ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/99.

9 -9- β. Απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ εγθπξφηεηα ή κε ηεο ππνβαιιφκελεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, είλαη νη ίδηνη νη ππνςήθηνη. γ. Η ρνιή Ππξνβνιηθνχ έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη επαιήζεπζε ηεο γλεζηφηεηαο φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ θαζεγεηψλ πνπ δηνξίζζεθαλ. Τπνςήθηνο, ν νπνίνο ζηελ αίηεζή ηνπ δηαιακβάλεη ςεπδή ή αλαθξηβή ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάηαμή ηνπ ζηνλ πίλαθα ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ή δελ ζπκπιεξψλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ζηνλ νηθείν πίλαθα, απνβάιιεηαη απφ ηε δηαδηθαζία κε απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαηδεχζεσο ηνπ ΓΔ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο ρνιήο. ε πεξίπησζε δε πνπ απνθαιπθζεί φηη δηνξίζζεθε κε βάζε ςεπδή θαη αλαιεζή δηθαηνινγεηηθά, ζα αλαθαιείηαη ν δηνξηζκφο ηνπ θαη ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ πνηληθή ηνπ δίσμε. δ. Η ρνιή δελ ππνρξενχηαη λα θαιεί ηνπο ππνςήθηνπο, ησλ νπνίσλ ηα θαηαηηζέκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή, γηα ζπκπιήξσζε απηψλ. ε. Οη πξνο πξφζιεςε πξνζέξρνληαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ Οξηζηηθνχ Πίλαθα Δπηηπρφλησλ θαη ππνγξάθνπλ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ κε σξηαία αληηκηζζία, κε ηνπο απαξαίηεηνπο φξνπο- δηαηάμεηο. ζη. Η ρνιή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαιχπηεη (κεξηθά ή νιηθά) ηηο ζέζεηο ή ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ πξνθεξχζζνληαη γηα νπνηνδήπνηε κάζεκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο αλαγθψλ. δ. Αλαθνίλσζε Απνηειεζκάησλ Σα απνηειέζκαηα επηινγήο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε σξηαία απνδεκίσζε γηα θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο ΠΒ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο , ζα αλαθνηλσζνχλ κε δηαηαγή ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαηδεχζεσο ηνπ ΓΔ: (1) ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο θεληξηθήο πχιεο ηνπ ηξαηνπέδνπ ηεο ρνιήο Ππξνβνιηθνύ (ηξαηόπεδν «Σρε Γεσξγηάδε Θσκά»), νδόο 28εο Οθησβξίνπ 189, ΣΚ 19006, Νέα Πέξακνο Αηηηθήο. ( (2) ηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ ε. Δλζηάζεηο Τπνςεθίσλ (1) Οη απνθιεηζζέληεο ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ζε δέθα (10) εκέξεο (εκεξνινγηαθά ππνινγηδφκελεο) θαη ζα αξρίδεη ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Πίλαθα Δπηηπρφλησλ ζηα πξναλαθεξφκελα ζεκεία. (2) Οη ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ηδηνρείξσο ή απνζηέιινληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ή απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην άηνκν, ζηε ρνιή Ππξνβνιηθνχ, ηηο νπνίεο ε ρνιή αθνχ ηηο εμεηάζεη, ηηο ππνβάιιεη ακειιεηί ζηε Γηεχζπλζε Δθπαηδεχζεσο ηνπ ΓΔ. Δπί ησλ ππνβαιινκέλσλ ελζηάζεσλ ζα

10 -10- ζπληάζζεηαη ζρέδην απαληεηηθήο επηζηνιήο, απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο ρνιήο Ππξνβνιηθνχ, ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη δηά ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ πξνο ηνλ ΤΔΘΑ ή ηνλ αξκφδην ΤΦΔΘΑ, πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά επί ηεο ελζηάζεσο. Με ηελ απάληεζε επί ησλ ελζηάζεσλ ή κε ηελ άπξαθηε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο, ην νηθείν Γεληθφ Δπηηειείν απνζηέιιεη ηνλ Οξηζηηθφ Πίλαθα Δπηηπρφλησλ, ηνπ νπνίνπ ε αλάξηεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε ρνιή Ππξνβνιηθνχ ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ επίζεκε παξαιαβή ηνπ. (3) Ο ππφςε πίλαθαο ζα αλαξηάηαη ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο ρνιήο (ζηελ Κεληξηθή Πχιε) θαη ζην Γηαδίθηπν ( Ο θνηλνπνηεκέλνο Οξηζηηθφο Πίλαθαο Δπηηπρφλησλ δελ επηδέρεηαη πεξαηηέξσ ελζηάζεσλ. (4) Δθφζνλ ππνςήθηνο αηηεζεί ηε γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ άιισλ ππνςεθίσλ, απηφ είλαη δπλαηφλ δηα επηηφπηαο εμέηαζεο ζηε ρνιή θαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ επηηπρφλησλ ζπλππνςήθησλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη κε κέξηκλα ηεο ρνιήο ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, δειαδή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα. ζ. Η εθπαίδεπζε ζηε ρνιή δηεμάγεηαη απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 07:30 14:00. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ έξγν θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο ρνιήο ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή πεξίνδν, εθφζνλ νη δεδεισκέλεο ψξεο θαη εκέξεο δηάζεζεο νη νπνίεο αλεγξάθεζαλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο αλάγθεο ηεο ρνιήο. η. ε φζεο πεξηπηψζεηο νη πξνο πξφζιεςε δηδάζθνληεο δελ πξνζέιζνπλ γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ή απνρσξήζνπλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο πξφζιεςήο ηνπο, κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν επηηπρφληα κε απεπζείαο επηινγή ηνπ Γηνηθεηή ηεο ρνιήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη πξνο ην νηθείν ΓΔ. ηα. Οη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζα ηεξεζνχλ ζηε ρνιή έσο ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Μεηά ην πέξαο απηνχ θαηαζηξέθνληαη, ζπληάζζνληαο ε ρνιή πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο. 7. Οηθνλνκηθέο Παξνρέο Απνδεκίσζε Η σξηαία απνδεκίσζε ησλ πξνζιεθζέλησλ σξνκηζζίσλ θαζεγεηψλ, θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε βάζε ηα πξνζφληα πνπ απαηηεί ε πξνθήξπμε θαη φρη ηα θαηερφκελα απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 8. Τπνβνιή Αηηήζεσλ - Γηθαηνινγεηηθώλ α. Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πξφζιεςε, ζα γίλεηαη πξνζσπηθά απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΒ κέρξη ηελ 01 Απγνύζηνπ 2014 θαη ώξα 14:00 ή, κε ζπζηεκέλεο επηζηνιέο κέζσ ππεξεζίαο ησλ Κξαηηθψλ Σαρπδξνκείσλ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επαλάγλσζηε εκεξνκελία ζθξαγίδαο θξαηηθνχ ηαρπδξνκείνπ. Η δηεχζπλζε ηεο ΠΒ είλαη:

11 -11- ρνιή Ππξνβνιηθνύ (ΠΒ) ηξαηόπεδν «Σρε (ΠΒ) Γεσξγηάδε Θσκά» Οδόο 28εο Οθησβξίνπ 189, ΣΚ Νέα Πέξακνο Αηηηθήο β. Μεηά ηελ 01 Απγνύζηνπ 14: , θαλέλα έγγξαθν δελ ζα γίλεηαη δεθηφ. ψξα. 9. Δπηθνηλσλία Πιεξνθνξίεο Λνηπέο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο παξέρνληαη απφ : α. Σε ρνιή Ππξνβνιηθνχ θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ 09:00 έσο 13:00 β. ηα ηειέθσλα ή (εζση. 105). γ. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ ( θαη ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» ( Αθξηβέο Αληίγξαθν Αλρεο (ΠΒ) Σζίγθξαο Ισάλλεο Γληήο 3 νπ ΔΓ Νέα Πέξακνο, 17 Ινπι 14 Απφ ηε ρνιή Ππξνβνιηθνχ Σαμίαξρνο Γεκήηξηνο Αγνξάθεο Γηνηθεηήο

12 -12- Α/Α ΑΙΣΗΔΧ.. ΘΔΗ (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΠΡΟΟΥΖ Η θσηνγξαθία λα ζθξαγηζζεί απφ ηελ ίδηα Αξρή πνπ ζα ζεσξήζεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖ ΠΒ Α. ΠΡΟ:... Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 1. ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ ή ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ 2. ΔΠΧΝΤΜΟ 3. ΟΝΟΜΑ 4. ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ 5. ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ 6. ΠΑΣΡΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΟ ΜΗΣΔΡΑ 7. ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: Ηκεξνκελία Μήλαο...Έηνο ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΓΟ:... ΑΡΙΘΜΟ:... ΠΟΛΗ:... Σ.Κ... Α.Σ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:... ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ (ΣΑΘΔΡΟ-ΚΙΝΗΣΟ):... ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ:...

13 Δίκαη έγγακνο ΝΑΙ (Ν) ή ΟΥΙ (Ο) 12. Έρσ...ηέθλν (-α). 13 Έρσ/Γελ έρσ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεψζεηο (γηα άξξελεο ππνςεθίνπο). 14. Καηέρσ/Γελ θαηέρσ Γεκφζηα ζέζε. 15. Σίηινη ζπνπδψλ. 16. Τπνβάιισ ππνςεθηφηεηα γηα λα πξνζιεθζψ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη σξηαία αληηκηζζία ζε ζέζε έθηαθηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηδάμσ ην κάζεκα ή έλα απφ ηα καζήκαηα φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 17. Δπηζπλάπησ επηθπξσκέλα φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πξνθήξπμε, δειψλσ δε ππεχζπλα θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξί ςεπδνχο δειψζεσο φηη φια είλαη πξαγκαηηθά θαη πιήξε. 18. Η δηαζεζηκφηεηά κνπ ζε εβδνκαδηαία βάζε είλαη:..... Αθξηβέο Αληίγξαθν. (ΣΟΠΟ,ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ) (Τπνγξαθή) Αλρεο (ΠΒ) Σζίγθξαο Ισάλλεο Γληήο 3 νπ ΔΓ Σαμίαξρνο Γεκήηξηνο Αγνξάθεο Γηνηθεηήο

14 -14- ΠΡΟ: ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986). Ο Η Όλνκα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (1) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: ΥΟΛΖ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ Δπψλπκν: Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ: ΣΚ: Γ/λζε Ηιεθηξ. Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): Σαρπδξνκείνπ (Δ-mail): κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: Σα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλσ ζηνλ πίλαθα γηα ηελ απόδεημε ηεο πξνϋπεξεζίαο είλαη αθξηβή. Τίηλος ζποσδών (3) Εκπαιδεσηικό ίδρσμα Ημερομηνία κηήζης Άδεια άζκηζης επαγγέλμαηος Φορέας τορήγηζης ασηής Ημερομηνία λήυης (όποσ απαιηείηαι) (4) Αζθαλιζηικός θορέας (5) Σει: Σσνολική διάρκεια αζθάλιζης ζε μήνες

15 -15- (1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3), (4), (5) Σα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα θαηαζέησ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο κνπ. Α/Α Από Έσο ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ (1) (Καηαγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην φιε ε πξνυπεξεζία πνπ επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηνπ.) (α) Μήλεο απαζρόιεζεο ΤΝΟΛΟ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΖΝΧΝ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ (3) (1) Αλ ν ρψξνο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δελ επαξθεί, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεχηεξν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο. (2) πκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε κε «Η» ή «Γ», αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο, φπνπ Η: Ιδησηηθφο ηνκέαο, Φπζηθά Πξφζσπα ή Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (εηαηξείεο θηι.) Γ: Γεκφζηνο ηνκέαο, ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνχ ή ΝΠΙΓ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη ή θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Ν. 2527/1997. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξν επαγγεικαηία, ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ έλδεημε «Δ». (3) πκπιεξψλεηαη ην ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΗΝΧΝ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ. Δθφζνλ ζηε ζηήιε (β) πξνθχπηεη πξνυπεξεζία, ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο δηαηξείηαη δηα ηνπ 25 (αλ ε πξνυπεξεζία έρεη ππνινγηζηεί σο αξηζκφο εκεξνκηζζίσλ) ή δηά ηνπ 30 (αλ ε πξνυπεξεζία έρεη ππνινγηζηεί σο ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο απαζρφιεζεο) θαη ην αθέξαην απνηέιεζκα πξνζηίζεηαη ζην ζχλνιν ησλ κελψλ πξνυπεξεζίαο ηεο ζηήιεο (α). Αθξηβέο Αληίγξαθν (β) Ζκέξεο απαζρόιεζεο Φνξέαο απαζρόιεζεο Δξγνδόηεο Καηεγνξία θνξέα (2) Ηκεξνκελία:... Ο/Η Γει... (Τπνγξαθή) Σαμίαξρνο Γεκήηξηνο Αγνξάθεο Γηνηθεηήο Αληηθείκελν απαζρόιεζεο Αλρεο (ΠΒ) Σζίγθξαο Ισάλλεο Γληήο 3 νπ ΔΓ

16 -16- ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΤΓΔΙΑ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΠΔΡΙΦ. ΔΝΟΣΗΣΑ.. Α/ΒΑΘΜΙΑ ΤΓΔΙΟΝ. ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΡΙΚΑΛΧΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΤΓΔΙΑ Η Πξσηνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή..πνπ ζπλεδξίαζε ηελ... θαη εμέηαζε... απνθάλζεθε φηη δελ πάζρεη απφ κεηαδνηηθφ λφζεκα θαη φηη έρεη πγεία θαη αξηηκέιεηα πνπ ζπκβηβάδνληαη κε ην έξγν ηνπ Γεκνζίνπ Τπαιιήινπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ ην δήηεζε ν/ε ελδηαθεξφκελ.. γηα Ύζηεξα απφ ηελ παξαπάλσ απφθαζε ε Δπηηξνπή έιεμε ηελ ζπλεδξίαζε θαη ππνγξάθνληαο ην παξφλ, σο εμήο : Ο Πξφεδξνο Ο Γξακκαηέαο Σα Μέιε Αθξηβέο Αληίγξαθν Αλρεο (ΠΒ) Σζίγθξαο Ισάλλεο Γληήο 3 νπ ΔΓ Σαμίαξρνο Γεκήηξηνο Αγνξάθεο Γηνηθεηήο

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5623 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 22 Ηνπλένπ 2016 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2016-2017 1. ΓεληθΪ Ζ ρνιή Δθπαίδεπζεο Σερληθψλ Σειεπηθνηλσλίαο, κε έδξα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΓΔ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΣΜΖΜΑ Β Φ. 821.2/701K/54186/Z1 Α. Παπανδπέος 37 151 80 ΜΑΡΟΤΗ ΦΔΚ1672/η.Β

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μπηηιήλε, 19-01-2012 14ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ Αξ. Πξση.: 130 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μπηηιήλε, 19-01-2012 14ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ Αξ. Πξση.: 130 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μπηηιήλε, 19-01-2012 14ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ Αξ. Πξση.: 130 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ/λζε. : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πιεξνθνξίεο : Α.Φξάγθνπ Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. Για ηην ππόζλητη Δπγαζηηπιακών ςνεπγαηών για ηο σειμεπινό εξάμηνο ηος ακαδημαφκού έηοςρ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. Για ηην ππόζλητη Δπγαζηηπιακών ςνεπγαηών για ηο σειμεπινό εξάμηνο ηος ακαδημαφκού έηοςρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 5-10 - 2012 Αξ. Πξση. : 4314/103133

Αζήλα 5-10 - 2012 Αξ. Πξση. : 4314/103133 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κψδ. : 101 76 FAX : 210 5242508 ΑΓΑ: Β43ΦΒ-ΦΗ2 ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαρούςι, 2-6-2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα, 27 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αξ. Πξση. : 481 Σαρ. Γηεχζπλζε Σαρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα