2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», οι διατάξεις του οποίου που περιλαμβάνονται

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», οι διατάξεις του οποίου που περιλαμβάνονται"

Transcript

1 Αριθμός 9752 / 2014 Αριθμός κατάθεσης 11200/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Νικόλαο Βόκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε Πρόεδρος του Εκλογικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με τη με αριθμό 43/2013 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, Θεοδώρα Θεοδοσιάδου, Πρωτοδίκη, Αντώνιο Βαθρακοκοίλη, Πρωτοδίκη Εισηγητή, οι οποίοι ορίστηκαν με τη με αριθμό 77/ Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Ζωγράφω Σωτηρίου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 3 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, για να αποφασίσει για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχικών και επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014, και ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του εκλεγέντος Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και μελών Περιφερειακών Συμβουλίων της Κεντρικής Μακεδονίας της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την οποία δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του κύρους τους. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων κάθε συνδυασμού, την ανακήρυξη των τακτικών και αναπληρωματικών Συμβούλων της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και την ανακήρυξη των τακτικών Συμβούλων μόνο κάθε συνδυασμού, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει, στο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-

2 2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», οι διατάξεις του οποίου που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια Α' και Β' του πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους, σε σχέση με τη διενέργεια των εκλογών, ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 286 αυτού, ορίζονται τα ακόλουθα: Στο άρθρο 144 ορίζεται ότι: «1. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στέλνουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου και στην Περιφέρεια. Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας, ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο πρωτοδικείο και γνωστοποιεί στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Υπουργείο Εσωτερικών. 2. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από τον πρόεδρο του πρωτοδικείου, περιέχει α) τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) το συνολικό αριθμό ψηφισάντων, γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε κάθε συνδυασμός. Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από τον πρόεδρο. Κατά την κατάρτιση του πίνακα μπορεί να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό». Στο δε άρθρο 145 ορίζεται ότι, «ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής και τον πίνακα των αποτελεσμάτων (άρθρο 144 παρ.1 του Ν.3852/2010) στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα», προκειμένου στο διάστημα αυτό οι εκλογείς να λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών, καθώς και των λοιπών στοιχείων της εκλογής, προκειμένου να ασκήσουν τις προβλεπόμενες ενστάσεις (άρθρα 147επ. του ίδιου Νόμου). Στο δε άρθρο 146 ορίζονται τα ακόλουθα: «1.α. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο μετά τη λήξη του πενθημέρου του προηγούμε-

3 νου άρθρου ανακηρύσσει, με απόφασή του, τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς Περιφερειακούς Συμβούλους κάθε συνδυασμού που εκλέγονται. β. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί Σύμβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. γ. Στην ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύμβουλοι μόνο κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει. 2. Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου αναρτά αντίγραφο των πράξεων στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφο τους στον Αντιπεριφερειάρχη όπου ανήκει η εκλογική περιφέρεια και στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας». Επομένως αρμόδια φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η προκείμενη υπόθεση της επικύρωσης των αποτελεσμάτων των αρχικών και επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω η συνδρομή των προς τούτο οριζομένων από το νόμο προϋποθέσεων και όρων. Από τα πρακτικά και τις σύγχρονες διακηρύξεις του Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με τα αντίστοιχα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης αυτών προκύπτει, ότι τα πρακτικά των αρχικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014, της παραπάνω περιφέρειας, μαζί με τους αντίστοιχους πίνακες των αποτελεσμάτων τοιχοκολλήθηκαν επί πέντε ημέρες, σύμφωνα με τις προμνησθείσες διατάξεις. Συντρέχει, επομένως, η νόμιμη περίπτωση, το Δικαστήριο να επικυρώσει το αποτέλεσμα των πιο πάνω εκλογών στην Περιφέρεια αυτή και να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες Συνδυασμούς, τον Περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς Περιφερειακούς Συμβούλους κάθε συνδυασμού, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.

4 3852/2010) και την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 9ης Μαΐου 2011 (ΦΕΚ 699/Β/ ) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με πληθυσμό και 71 έδρες, στην οποία ανήκουν οι εξής περιφερειακές ενότητες, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας με πληθυσμό και 5 έδρες, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με πληθυσμό και 42 έδρες, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς με πληθυσμό και 3 έδρες, Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας με πληθυσμό και 5 έδρες, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας με πληθυσμό και 5 έδρες, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών με πληθυσμό και 7 έδρες, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής με πληθυσμό και 4 έδρες. Κατά τα ανωτέρω και ειδικότερα οριζόμενα με δεδομένο ότι το περιφερειακό συμβούλιο της ως άνω Περιφέρειας αποτελείται από 71 μέλη, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε σαράντα τρεις (43) και της μειοψηφίας σε είκοσι οκτώ (28) (άρθρο 32 παρ. 1, 3 Ν 3852/2010). Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ'ακροατηρίου στην αρχή της παρούσας συνεδρίασης (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 3852/2010). Κατά την εκλογή της 18ης Μαΐου 2014 υπήρξαν εγγεγραμμένοι: , ψήφισαν , ανευρέθησαν κατά τη διαλογή έγκυρα: , άκυρα: , λευκά: , ήτοι σύνολο λευκών και ακύρων : Με βάση τα αποτελέσματα της εκλογής αυτής έλαβαν: Α') Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ": , Β') "Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟ- ΝΙΑ": , Γ') "ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗ- ΤΡΙΑ": , Δ') "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ": , Ε') "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ": ,

5 ΣΤ') "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ":30.425, Ζ') ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : , Η') ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : , Θ') συμμετέχω ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση για την Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΡ- ΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ : Ο Συνδυασμός Α' έλαβε ποσοστό 2,63% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός Β' έλαβε ποσοστό 32,81% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός Γ' έλαβε ποσοστό 18,59% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός Δ' έλαβε ποσοστό 8,74% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός Ε' έλαβε ποσοστό 7,95% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός ΣΤ' έλαβε ποσοστό 3,09% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός Ζ' έλαβε ποσοστό 5,91% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός Η' έλαβε ποσοστό 11,73% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια και ο Συνδυασμός Θ' έλαβε ποσοστό 8,55% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια. Κανένας Συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό ανώτερο του 50% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων με αποτέλεσμα την επανάληψη της ψηφοφορίας στις 25/05/2014. Οι έδρες διανέμονται σε δύο κατανομές και συγκεκριμένα στην Α' κατανομή διανέμονται 36 έδρες και στη Β' κατανομή διανέμονται 35 έδρες. Για τη διανομή των εδρών της Α' κατανομής το εκλογικό μέτρο υπολογίζεται ως: Σύνολο Έγκυρων Ψηφοδελτίων Όλων των Συνδυασμών ( ) δια του αριθμού των εδρών της Α' Κατανομής (36) συν ένα (1). Από τις 71 έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνει κατανομή των 36 εδρών της Α' Κατανομής με εκλογικό μέτρο το Επομένως με βάση αυτό λαμβάνει κάθε Συνδυασμός από την πρώτη κατανομή τις κάτωθι έδρες: Α') Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ" λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου : = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων,

6 Β') "Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟ- ΝΙΑ" λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου : = 11 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, Γ') "ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗ- ΤΡΙΑ" λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου : = 6 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, Δ') "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου : = 3 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, Ε') "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου : = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, ΣΤ') "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"» λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου : = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, Ζ') ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου : = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, Η') ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου : = 4 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, Θ') συμμετέχω ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση για την Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΡ- ΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου : = 3 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων. Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α' κατανομής, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των έγκυρων ψηφοδελτίων τους. Έτσι καθένας από τους ανωτέρω επιλαχόντες συνδυασμούς, ενόψει του ότι δεν αναδείχθηκε επιτυχών συνδυασμός από την ανωτέρω εκλογή, λαμβάνει: Α') "Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ" λαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων,

7 Β') "Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟ- ΝΙΑ" λαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων, Γ') "ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗ- ΤΡΙΑ" λαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων, Δ') "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" λαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων. Έτσι οι έδρες της Α' κατανομής, διανέμονται ως εξής: Α' Συνδυασμός "Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙ- ΣΤΕΡΑ" λαμβάνει συνολικά 1 έδρα (0 + 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου, Β' Συνδυασμός "Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" λαμβάνει συνολικά 12 έδρες (11 + 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γ' Συνδυασμός "ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ" έλαβε συνολικά 7 έδρες ( ) του Περιφερειακού Συμβουλίου, Δ' Συνδυασμός "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" έλαβε συνολικά 3 έδρες (3+0) του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ε' Συνδυασμός "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" έλαβε συνολικά 3 έδρες (2 + 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου, ΣΤ' Συνδυασμός "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ζ' Συνδυασμός ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου, Η' Συνδυασμός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έλαβε συνολικά 4 έδρες (4 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου, Θ' Συνδυασμός συμμετέχω ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση για την Κ. ΜΑΚΕ- ΔΟΝΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ έλαβε συνολικά 3 έδρες (3 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου.

8 Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα η επαναληπτική ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2014 μεταξύ των ως άνω Β και Γ Συνδυασμών. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία έγκυρα ψηφοδέλτια και ο Συνδυασμός Γ' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 71,02% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια και ο Συνδυασμός Γ' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 28,98% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β', κατά τη Β κατανομή, από τις 35 έδρες αυτής λαμβάνει τις 31, για να συμπληρώσει τα 3/5 του συνόλου των εδρών, που ανέρχονται σε 43 και ο Συνδυασμός Γ' από τις 35 έδρες της δεύτερης κατανομής λαμβάνει τις 4 εναπομείνσας έδρες της Β κατανομής. Επομένως η τελική κατανομή εδρών έχει ως εξής: Α' Συνδυασμός "Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙ- ΣΤΕΡΑ" λαμβάνει συνολικά 1 έδρα (1 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου, Β' Συνδυασμός "Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" λαμβάνει συνολικά 43 έδρες ( ) του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γ' Συνδυασμός "ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ" λαμβάνει συνολικά 11 έδρες (7 + 4) του Περιφερειακού Συμβουλίου, Δ' Συνδυασμός "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" λαμβάνει συνολικά 3 έδρες (3 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ε' Συνδυασμός "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" λαμβάνει συνολικά 3 έδρες (3 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου, ΣΤ' Συνδυασμός "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ζ' Συνδυασμός ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ λαμβάνει συνολικά 2 έδρες (2 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου, Η' Συνδυασμός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ λαμβάνει συνολικά 4 έδρες (4 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου,

9 και Θ' Συνδυασμός συμμετέχω ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση για την Κ. ΜΑ- ΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ λαμβάνει συνολικά 3 έδρες (3 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου. Για την κατανομή των εδρών του Περιφερειακού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια κάθε συνδυασμός έλαβε: Ο Συνδυασμός Β' "Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙ- ΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" έλαβε έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Ο Συνδυασμός Γ' "ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ" έλαβε έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Ο Συνδυασμός Η' «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» έλαβε έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Ο Συνδυασμός Δ' «"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"» έλαβε έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, έγκυρα ψηφοδέλτια

10 στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Ο Συνδυασμός Θ' συμμετέχω ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση για την Κ. ΜΑΚΕ- ΔΟΝΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ έλαβε έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Ο Συνδυασμός Ε' "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" έλαβε έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Ο Συνδυασμός Ζ' ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έλαβε έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Ο Συνδυασμός ΣΤ' "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" έλαβε έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια

11 Χαλκιδικής, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Ο Συνδυασμός Α' "Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ" έλαβε έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αυνεπώς ο Συνδυασμός Β' ως επιτυχών λαμβάνει αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Ο Συνδυασμός Α' λαμβάνει 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1046, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1670, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 2094, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 2779, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1301, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σερρών με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 2254, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων Λαμβάνει όμως 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

12 Ο Συνδυασμός ΣΤ' λαμβάνει 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1194, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1719, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 2131, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1859, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1979, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σερρών με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 2619, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων Λαμβάνει όμως 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ο Συνδυασμός Ζ' λαμβάνει 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 3902, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 5640, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 4406, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 3098, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 3787, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σερρών με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 12989, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων Λαμβάνει όμως 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Σερρών και 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ο Συνδυασμός Ε' λαμβάνει 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 4782, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων

13 3166, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 6840, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 5936, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 6135, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σερρών με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 7860, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων Λαμβάνει όμως και 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Σερρών και 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ο Συνδυασμός Θ' λαμβάνει 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 4110, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 4125, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 8817, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 8742, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 6397, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σερρών με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 16057, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων Λαμβάνει επίσης 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας και 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Σερρών. Ο Συνδυασμός Δ' λαμβάνει 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 4783, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 4691, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 7592, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας με

14 εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 7811, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 7688, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σερρών με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 11095, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων Λαμβάνει επίσης 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Σερρών και 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ο Συνδυασμός Η' λαμβάνει 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 6942, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 9397, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 10508, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 8689, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 7574, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σερρών με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 8840, 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων Λαμβάνει επίσης 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας. Ο Συνδυασμός Γ' λαμβάνει 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 15525, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 16479, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 13269, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1811, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψή-

15 φων 333, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σερρών με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 8148, 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με εκλογικό μέτρο και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων Λαμβάνει επίσης 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Εξάλλου ο Συνδυασμός Β' ως επιτυχών λαμβάνει τις υπόλοιπες, ήτοι 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, 26 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τελικά ο Συνδυασμός Β' "Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝ- ΘΡΩΠΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" λαμβάνει συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, 27 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' "ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ"» λαμβάνει συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τελικά ο Συνδυασμός Η' ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ λαμβάνει συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια

16 Πέλλας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τελικά ο Συνδυασμός Δ' "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" λαμβάνει συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τελικά ο Συνδυασμός Θ' συμμετέχω ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση για την Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ λαμβάνει συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τελικά ο Συνδυασμός Ε' "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" λαμβάνει συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τελικά ο Συνδυασμός Ζ' ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ- ΝΙΑΣ λαμβάνει συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τελικά ο Συνδυασμός ΣΤ' "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" λαμβάνει συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας,

17 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, 1 έδρας στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τελικά ο Συνδυασμός Α' "Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙ- ΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ" λαμβάνει συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας, 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σερρών, 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Με βάση τα παραπάνω τα αποτελέσματα των Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων έχουν ως εξής: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Β' "Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙ- ΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ": Ο/Η ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού. Ως προς καθεμία εκλογική περιφέρεια: Εκλογική Περιφέρεια Κιλκίς: 1. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες οκτακόσιους τριάντα τρεις (3.833) σταυρούς προτίμησης, 2. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσιους εβδομήντα τρεις (3.373) σταυρούς προτίμησης, 3. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους εβδομήντα επτά (2.377) σταυρούς προτίμησης, 4. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους δέκα (2.310) σταυρούς προτίμησης. 5. ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΤΡΑΪΑΝΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν δέκα πέντε (1.115) σταυρούς προτίμησης Εκλογική Περιφέρεια Χαλκιδικής

18 1. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τέσσερις χιλιάδες επτακόσιους πέντε (4.705) σταυρούς προτίμησης, 2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε τέσσερις χιλιάδες διακόσιους είκοσι επτά (4.227) σταυρούς προτίμησης, 3. ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα επτά (4.077) σταυρούς προτίμησης, 4. ΠΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες ενενήντα τέσσερις (3.094) σταυρούς προτίμησης, 5. ΣΥΡΔΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΙΩΑΚΕΙΜ έλαβε τρεις χιλιάδες εβδομήντα εννέα (3.079) σταυρούς προτίμησης, 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες διακόσιους ενενήντα επτά (2.297) σταυρούς προτίμησης. Εκλογική Περιφέρεια Ημαθίας 1. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτά χιλιάδες ογδόντα ένα (7.081) σταυρούς προτίμησης, 2. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες ογδόντα πέντε (5.085) σταυρούς προτίμησης, 3. ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες επτακόσιους είκοσι (4.720) σταυρούς προτίμησης, 4. ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιους σαράντα εννέα (4.449) σταυρούς προτίμησης, 5. ΓΙΑΝΝΑΒΑΡΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες επτακόσιους δέκα τέσσερις (3.714) σταυρούς προτίμησης, 6. ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εξακόσιους τριάντα εννέα (3.639) σταυρούς προτίμησης, 7. ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εξακόσιους δέκα πέντε (3.615) σταυρούς προτίμησης,

19 8. ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσιους είκοσι τέσσερις (3.324) σταυρούς προτίμησης. Εκλογική Περιφέρεια Πέλλας 1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτώ χιλιάδες εξακόσιους εβδομήντα (8.670) σταυρούς προτίμησης, 2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτά χιλιάδες εννιακόσιους πενήντα έξι (7.956) σταυρούς προτίμησης, 3. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερις (7.154) σταυρούς προτίμησης, 4. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες τετρακόσιους σαράντα έξι (5.446) σταυρούς προτίμησης, 5. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο (5.142) σταυρούς προτίμησης, 6. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιους ογδόντα (4.580) σταυρούς προτίμησης, 7. ΠΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εννιακόσιους εβδομήντα τρεις (3.973) σταυρούς προτίμησης, 8. ΒΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες διακόσιους δύο (3.202) σταυρούς προτίμησης. Εκλογική Περιφέρεια Πιερίας 1. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες τριακόσιους πενήντα οκτώ (5.358) σταυρούς προτίμησης, 2. ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες διακόσιους εξήντα δύο (5.262) σταυρούς προτίμησης, 3. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες πεντακόσιους πενήντα εννέα (3.559) σταυρούς προτίμησης,

20 4. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες τετρακόσιους δέκα (3.410) σταυρούς προτίμησης, 5. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗ) του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσιους ενενήντα έξι (3.396) σταυρούς προτίμησης, 6. ΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ (3.138) σταυρούς προτίμησης, 7. ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες οκτακόσιους εβδομήντα οκτώ (2.878) σταυρούς προτίμησης, 8. ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εξακόσιους πενήντα εννέα (2.659) σταυρούς προτίμησης. Εκλογική Περιφέρεια Σερρών 1. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτά χιλιάδες οκτακόσιους δέκα (7.810) σταυρούς προτίμησης, 2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες τριακόσιους ογδόντα (5.380) σταυρούς προτίμησης, 3. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιους εξήντα (4.960) σταυρούς προτίμησης, 4. ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε τρεις χιλιάδες οκτακόσιους τριάντα (3.830) σταυρούς προτίμησης, 5. ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΚΕΙΜ έλαβε τρεις χιλιάδες πεντακόσιους ενενήντα επτά (3.597) σταυρούς προτίμησης, 6. ΠΑΛΑΖΗ-ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εβδομήντα εννέα (3.079) σταυρούς προτίμησης, 7. ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εβδομήντα έξι (3.076) σταυρούς προτίμησης, 8. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες τριάντα ένα (3.031) σταυρούς προτίμησης,

21 9. ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιους τριάντα έξι (2.536) σταυρούς προτίμησης, 10. ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιους δώδεκα (2.512) σταυρούς προτίμησης, 11. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα εννέα (769) σταυρούς προτίμησης. Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 1. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έντεκα χιλιάδες εξακόσιους σαράντα πέντε (11.645) σταυρούς προτίμησης, 2. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΑΣΤΕΡΙΟΥ έλαβε έντεκα χιλιάδες τριακόσιους εβδομήντα δύο (11.372) σταυρούς προτίμησης, 3. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε έντεκα χιλιάδες τριακόσιους εννέα (11.309) σταυρούς προτίμησης, 4. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερις (8.174) σταυρούς προτίμησης, 5. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα (8.149) σταυρούς προτίμησης, 6. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτά χιλιάδες οκτακόσιους δέκα (7.810) σταυρούς προτίμησης, 7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΕΦΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτά χιλιάδες τετρακόσιους εξήντα δύο (7.462) σταυρούς προτίμησης, 8. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΗΛΙΑ έλαβε επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο (7.122) σταυρούς προτίμησης, 9. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτά χιλιάδες εβδομήντα τρεις (7.073) σταυρούς προτίμησης, 10. ΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ έλαβε έξι χιλιάδες επτακόσιους πενήντα οκτώ (6.758) σταυρούς προτίμησης,

22 11. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έξι χιλιάδες τετρακόσιους δέκα έξι (6.416) σταυρούς προτίμησης, 12. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε έξι χιλιάδες διακόσιους σαράντα έξι (6.246) σταυρούς προτίμησης, 13. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες οκτακόσιους δέκα (5.810) σταυρούς προτίμησης, 14. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες επτακόσιους πενήντα πέντε (5.755) σταυρούς προτίμησης, 15. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες εξακόσιους σαράντα εννέα (5.649) σταυρούς προτίμησης, 16. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες εξακόσιους είκοσι δύο (5.622) σταυρούς προτίμησης, 17. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες τετρακόσιους ενενήντα ένα (5.491) σταυρούς προτίμησης, 18. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες τριακόσιους πενήντα εννέα (5.359) σταυρούς προτίμησης, 19. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά (5.197) σταυρούς προτίμησης, 20. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι (5.120) σταυρούς προτίμησης, 21. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες εκατόν τρεις (5.103) σταυρούς προτίμησης, 22. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες είκοσι πέντε (5.025) σταυρούς προτίμησης, 23. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιους πενήντα πέντε (4.855) σταυρούς προτίμησης, 24. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιους σαράντα (4.840) σταυρούς προτίμησης,

23 25. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιους δέκα τρεις (4.813) σταυρούς προτίμησης, 26. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες επτακόσιους ενενήντα εννέα (4.799) σταυρούς προτίμησης, 27. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιους ογδόντα πέντε (4.585) σταυρούς προτίμησης, 28. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες διακόσιους ογδόντα επτά (4.287) σταυρούς προτίμησης, 29. ΤΖΗΜΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε τέσσερις χιλιάδες διακόσιους τριάντα έξι (4.236) σταυρούς προτίμησης, 30. ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΖΩΗ (ΤΖΕΛΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα επτά (4.117) σταυρούς προτίμησης, 31. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εννιακόσιους τριάντα έξι (3.936) σταυρούς προτίμησης, 32. ΓΚΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις χιλιάδες εννιακόσιους είκοσι εννέα (3.929) σταυρούς προτίμησης, 33. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε τρεις χιλιάδες οκτακόσιους πενήντα οκτώ (3.858) σταυρούς προτίμησης, 34. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ (ΑΝΘΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις χιλιάδες οκτακόσιους τριάντα (3.830) σταυρούς προτίμησης, 35. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ - ΓΡΑΝΟΥΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε τρεις χιλιάδες εξακόσιους εβδομήντα οκτώ (3.678) σταυρούς προτίμησης, 36. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες πεντακόσιους εξήντα δύο (3.562) σταυρούς προτίμησης, 37. ΓΙΑΝΤΣΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τρεις χιλιάδες διακόσιους σαράντα οκτώ (3.248) σταυρούς προτίμησης,

24 ΛΑΒΑΣΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ (ΦΩΤΕΙΝΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερις (3.154) σταυρούς προτίμησης, 39. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εκατόν δέκα τρεις (3.113) σταυρούς προτίμησης, 40. ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε τρεις χιλιάδες ενενήντα ένα (3.091) σταυρούς προτίμησης, 41. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις χιλιάδες πενήντα τρεις (3.053) σταυρούς προτίμησης, 42. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εννιακόσιους ενενήντα έξι (2.996) σταυρούς προτίμησης, 43. ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες επτακόσιους εβδομήντα (2.770) σταυρούς προτίμησης, 44. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΛΟΥΙΖΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δύο χιλιάδες επτακόσιους πενήντα τέσσερις (2.754) σταυρούς προτίμησης, 45. ΣΙΝΑΝΑ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δύο χιλιάδες εξακόσιους εξήντα έξι (2.666) σταυρούς προτίμησης, 46. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιους ενενήντα πέντε (2.595) σταυρούς προτίμησης, 47. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΛΙΝΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιους σαράντα (2.540) σταυρούς προτίμησης, 48. ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιους είκοσι εννέα (2.529) σταυρούς προτίμησης, 49. ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσιους δέκα τέσσερις (2.414) σταυρούς προτίμησης, 50. ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους ενενήντα οκτώ (2.398) σταυρούς προτίμησης, 51. ΛΥΚΑΡΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους σαράντα πέντε (2.345) σταυρούς προτίμησης,

25 52. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους σαράντα (2.340) σταυρούς προτίμησης, 53. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εκατόν εννενήντα (2.190) σταυρούς προτίμησης, 54. ΤΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα ένα (2.141) σταυρούς προτίμησης, 55. ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες ογδόντα πέντε (2.085) σταυρούς προτίμησης, 56. ΧΑΡΑΚΛΙΑ - ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες είκοσι εννέα (2.029) σταυρούς προτίμησης, 57. ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους ενενήντα τρεις (1.993) σταυρούς προτίμησης, 58. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους εξήντα εννέα (1.769) σταυρούς προτίμησης, 59. ΠΙΤΗ - ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους ενενήντα τρεις (1.593) σταυρούς προτίμησης, 60. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους πεντακόσιους επτά (1.507) σταυρούς προτίμησης, 61. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΚΑΣΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους εβδομήντα πέντε (1.475) σταυρούς προτίμησης, 62. ΤΖΙΑΦΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους τριάντα δύο (1.332) σταυρούς προτίμησης, 63. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους εκατόν ενενήντα τρεις (1.193) σταυρούς προτίμησης. Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ' "ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΑ- ΘΛΗΤΡΙΑ". Ως προς καθεμία εκλογική περιφέρεια:

26 Εκλογική Περιφέρεια Κιλκίς 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης του συνδυασμού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, 2. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα (4.160) σταυρούς προτίμησης, 3. ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εξακόσιους είκοσι τέσσερις (2.624) σταυρούς προτίμησης, 4. ΤΡΕΓΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες διακόσιους ενενήντα έξι (2.296) σταυρούς προτίμησης, 5. ΞΟΠΛΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες διακόσιους τριάντα πέντε (2.235) σταυρούς προτίμησης, 6. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους ογδόντα (1.380) σταυρούς προτίμησης. Εκλογική Περιφέρεια Χαλκιδικής 1. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης του συνδυασμού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, 2. ΠΕΛΕΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρεις (3.173) σταυρούς προτίμησης, 3. ΚΑΡΑΜΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες ενενήντα ένα (3.091) σταυρούς προτίμησης, 4. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσιους δέκα έξι (2.416) σταυρούς προτίμησης, 5. ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσιους πέντε (2.405) σταυρούς προτίμησης, 6. ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες διακόσιους ογδόντα πέντε (2.285) σταυρούς προτίμησης,

27 7. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΛΕΜΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε χίλιους εννιακόσιους ενενήντα τρεις (1.993) σταυρούς προτίμησης. Εκλογική Περιφέρεια Ημαθίας 1. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης του συνδυασμού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, 2. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσιους οκτώ (2.408) σταυρούς προτίμησης, 3. ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους δέκα πέντε (1.915) σταυρούς προτίμησης, 4. ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους εννέα (1.909) σταυρούς προτίμησης, 5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους τριάντα επτά (1.737) σταυρούς προτίμησης, 6. ΔΙΝΑΛΗ ΠΗΓΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους έντεκα (1.511) σταυρούς προτίμησης, 7. ΜΑΤΖΙΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους δέκα τρεις (1.213) σταυρούς προτίμησης, 8. ΣΤΑΘΗ ΝΑΥΣΙΚΑ του ΙΩΑΚΕΙΜ έλαβε χίλιους εκατόν εξήντα πέντε (1.165) σταυρούς προτίμησης, 9. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους σαράντα εννέα (649) σταυρούς προτίμησης. Εκλογική Περιφέρεια Πέλλας 1. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης του συνδυασμού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, 2. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα εννέα (4.169) σταυρούς προτίμησης,

28 3. ΟΥΡΔΑΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες τετρακόσιους έντεκα (3.411) σταυρούς προτίμησης, 4. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις χιλιάδες ογδόντα τέσσερις (3.084) σταυρούς προτίμησης, 5. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσιους εξήντα τρεις (2.463) σταυρούς προτίμησης, 6. ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους ογδόντα οκτώ (2.388) σταυρούς προτίμησης, 7. ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους σαράντα ένα (2.341) σταυρούς προτίμησης, 8. ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους πενήντα ένα (1.651) σταυρούς προτίμησης, 9. ΠΟΖΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ έλαβε χίλιους πεντακόσιους εξήντα τέσσερις (1.564) σταυρούς προτίμησης. Εκλογική Περιφέρεια Πιερίας 1. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης του συνδυασμού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, 2. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε πέντε χιλιάδες είκοσι έξι (5.026) σταυρούς προτίμησης, 3. ΤΣΙΑΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους πενήντα έξι (2.356) σταυρούς προτίμησης, 4. ΜΠΑΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ (2.168) σταυρούς προτίμησης, 5. ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα τρεις (2.143) σταυρούς προτίμησης, 6. ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εννιακόσιους εβδομήντα πέντε (1.975) σταυρούς προτίμησης,

29 7. ΡΕΠΠΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους επτακόσιους δέκα (1.710) σταυρούς προτίμησης, 8. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους πενήντα επτά (1.457) σταυρούς προτίμησης, 9. ΚΑΛΤΕΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ενενήντα οκτώ (1.198) σταυρούς προτίμησης. Εκλογική Περιφέρεια Σερρών 1. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης του συνδυασμού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, 2. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εννιακόσιους δέκα τέσσερις (3.914) σταυρούς προτίμησης, 3. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εξακόσιους εβδομήντα πέντε (3.675) σταυρούς προτίμησης, 4. ΛΑΓΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τρεις χιλιάδες ογδόντα οκτώ (3.088) σταυρούς προτίμησης, 5. ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες οκτακόσιους σαράντα εννέα (2.849) σταυρούς προτίμησης, 6. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες επτακόσιους δέκα τέσσερις (2.714) σταυρούς προτίμησης, 7. ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους τριάντα πέντε (2.335) σταυρούς προτίμησης, 8. ΔΕΛΒΕΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δύο χιλιάδες διακόσιους δέκα εννέα (2.219) σταυρούς προτίμησης, 9. ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα (2.179) σταυρούς προτίμησης, 10. ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εβδομήντα ένα (2.071) σταυρούς προτίμησης,

30 11. ΚΟΝΤΑΛΕΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους τρεις (1.403) σταυρούς προτίμησης, 12. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους τριακόσιους εβδομήντα έξι (1.376) σταυρούς προτίμησης. Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 1. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, 2. ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης του συνδυασμού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, 3. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι χιλιάδες οκτακόσιους ογδόντα οκτώ (6.888) σταυρούς προτίμησης, 4. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες τριακόσιους ογδόντα εννέα (5.389) σταυρούς προτίμησης, 5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες επτακόσιους τριάντα ένα (4.731) σταυρούς προτίμησης, 6. ΑΛΑΤΖΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ (4.198) σταυρούς προτίμησης, 7. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες ογδόντα ένα (4.081) σταυρούς προτίμησης, 8. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ (ΑΚΗΣ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα ένα (3.141) σταυρούς προτίμησης, 9. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες σαράντα (3.040) σταυρούς προτίμησης, 10. ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εννιακόσιους πενήντα έξι (2.956) σταυρούς προτίμησης,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αριθμ. Συνεδρίασης 20η/24-11-2014 Αριθμ. Απόφασης: 297/2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αριθμ. Συνεδρίασης 20η/24-11-2014 Αριθμ. Απόφασης: 297/2014 1 ΘΕΜΑ 13 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (17 η, 18 η, 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ 5 Ο «Έγκριση ποσοστού απόδοσης στους Δήμους της Π.Ε. Πέλλας από το ημερήσιο δικαίωμα Λαϊκών Αγορών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ 5 Ο «Έγκριση ποσοστού απόδοσης στους Δήμους της Π.Ε. Πέλλας από το ημερήσιο δικαίωμα Λαϊκών Αγορών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 5 Ο «Έγκριση ποσοστού απόδοσης στους Δήμους της Π.Ε. Πέλλας από το ημερήσιο δικαίωμα Λαϊκών Αγορών»

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα εβδομήντα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν:

Από τα εβδομήντα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 17η/13-10-2014 Αριθμ. Απόφασης : 227/2014 ΘΕΜΑ 3o. «11η τροποποίηση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 9Η/08-06-2015 Αριθμ. Απόφασης 124/2015 ΘΕΜΑ 3o «Προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 22 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 8Η/20-05-2015 Αριθμ. Απόφασης 104 /2015 ΘΕΜΑ 3 Ο Ε.Η.Δ. Αποδοχή μελέτης προσωρινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 10/16-7-2015 Αριθμ. Απόφασης 140/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 1 Αριθμός10/ 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μαρία Δανιήλ, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελευθέριο Παΐσιο, Πρωτοδίκη, Χρυσούλα Ορφανού Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-9-2015 Αριθμ. Απόφασης 186/2015 ΘΕΜΑ 1 Ο Ε.Η.Δ «Έγκριση για την πρόσληψη τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 6 Ο «Σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 6 Ο «Σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 6 Ο «Σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 9Η/08-06-2015 Αριθμ. Απόφασης 120/2015 ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ «Προσωρινή εργοταξιακή σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 17η/13-10-2014 Αριθμ. Απόφασης 236/2014 ΘΕΜΑ 12 Ο «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 6 Ο «Έγκριση τροποποίησης προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ έτους 2015 με την ένταξη δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 3 Ο «Τροποποίηση του μέρους «Δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/11-05-2015 Αριθμ. Απόφασης 80/2015 ΘΕΜΑ 1 ο Ε.Η.Δ «Αποδοχή πρότασης της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Ε.Η.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Ε.Η.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Ε.Η.Δ. «2 η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ποσοστού Πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 11 Ο «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πέλλας, Δήμου Πέλλας και Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 3306 / 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

Αριθμός Απόφασης 3306 / 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθμός Απόφασης 3306 / 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Δωροθέα Νικάνδρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εκλογής» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εκλογής» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ στην ιστοσελίδα του Δήμου και έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 3 Ο «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016, της εταιρείας Σπήλαιο ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 3 Ο «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016, της εταιρείας Σπήλαιο ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 3 Ο «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016, της εταιρείας Σπήλαιο ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ» Αριθμ. Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3122/2014. ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας)

Αριθμός 3122/2014. ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3122/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους ικαστές Σοφία Καλούδη Πρόεδρο Πρωτοδικών-εισηγήτρια, Γεώργιο Ξυνόπουλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 6 Ο «Καθορισμός της διαδικασίας ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 7Η/11-05-2015 Αριθμ. Απόφασης 99 /2015 ΘΕΜΑ 19 Ο «Κατάρτιση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 4 Ο Ε.Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 4 Ο Ε.Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 4 Ο Ε.Η.Δ. «1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 7Η/11-05-2015 Αριθμ. Απόφασης 95/2015 ΘΕΜΑ 15 Ο «Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 5929/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός αποφάσεως 5929/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός αποφάσεως 5929/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ελένη Τσίτσιου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνα Λέκκου

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός Απόφασης 3301 / 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Δωροθέα Νικάνδρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 5 Ο Έγκριση 1 ης Τροποποίησης Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/11-05-2015 Αριθμ. Απόφασης 83/2015 ΘΕΜΑ 3 Ο «Ρύθμιση ύψους, τρόπου καταβολής & είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2 ΗΣ /06-02-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2 ΗΣ /06-02-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 9 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2313/319-658, 659, 787, 831 URL: www.pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 12o «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/06/2004

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/06/2004 Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/06/2004 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ 29 και 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 6 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΓΥΡΟΥ Τη Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 11 Ο «Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7)

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) Ψήφισαν: διακόσιοι εξήντα έξι (266) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Βρέθηκαν: διακόσια εξήντα πέντε (265) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Έγκυρα: διακόσια πενήντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7ΛΛ-Ψ3Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7ΛΛ-Ψ3Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 23 Ο «Έγκριση Τροποποίησης του καταστατικού για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη διεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7)

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) Ψήφισαν: διακόσιοι εξήντα έξι (266) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Βρέθηκαν: διακόσια εξήντα πέντε (265) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Έγκυρα: διακόσια πενήντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 7 Ο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ)

Διαβάστε περισσότερα

1.828 ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 1.300 ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 26 ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ 5 ΠΕΝΤΕ 31 ΤΡΙΑΝΤΑ ΈΝΑ 1.269 ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ

1.828 ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 1.300 ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 26 ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ 5 ΠΕΝΤΕ 31 ΤΡΙΑΝΤΑ ΈΝΑ 1.269 ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ης ΜΑΪΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 4o Ε.Η.. «Ρύθµιση οφειλών δικαιούχων λαiκών αγορών»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 4o Ε.Η.. «Ρύθµιση οφειλών δικαιούχων λαiκών αγορών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 4o Ε.Η.. «Ρύθµιση οφειλών δικαιούχων λαiκών αγορών» Αριθµ. Συνεδρίασης 8Η/20-05-2015 Αριθµ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 3 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3615/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ---------------

Αριθμός 3615/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) --------------- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3615/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) --------------- Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σοφία Καλούδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών-Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 3302 / 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

Αριθμός Απόφασης 3302 / 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθμός Απόφασης 3302 / 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Δωροθέα Νικάνδρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 4o «Κατάρτιση προγράμματος ποσοστού επενδυτικών δαπανών έτους 2015,χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3123/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας)

Αριθμός 3123/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3123/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους ικαστές Σοφία Καλούδη Πρόεδρο Πρωτοδικών-εισηγήτρια, Γεώργιο Ξυνόπουλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου Θέμα: Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 13 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 13 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 13 Ο «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του σταθμού βάσης κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43177/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43177/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34757 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43177/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/16-07-2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014 Α) εκλογή οκτώ τακτικών µελών

Διαβάστε περισσότερα

[β] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 και

[β] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ Νέα Φιλαδέλφεια, 03.01.2011 Αρ. Απόφασης: 3 /2011 Αρ. Πρωτ. : 72 / 05.01.2011 Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 1 Ο «Άμεσα μέτρα και συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην Π.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 1 Ο «Άμεσα μέτρα και συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην Π.Ε. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 1 Ο «Άμεσα μέτρα και συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34766 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43186/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34766 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43186/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34766 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43186/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η / Αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η / Αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 13 Ο «Μεταφορά του προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της λυθείσας Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 3304 / 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης 3304 / 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθμός Απόφασης 3304 / 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ --------------------------------- Αποτελούμενο από τους Δικαστές Δωροθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΤΑΥΡΟΣ 30 / 03/2015 Στην εφορευτική επιτροπή κατατέθηκαν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Απόσπασμα από το αριθ. 1/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ Αριθμ. Απόφασης: 2/2011 Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /06-10-2011 Αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /06-10-2011 Αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 3 Ο «Ανάκληση της υπ. αριθμ. 238/30-08-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. και λήψη νέας απόφασης για «Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 11 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 11 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 11 Ο «Γνωμοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου αργίλου,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 17561 2 ) ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη 13934 3 ) ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου 6756 4 ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου 4268 5

Διαβάστε περισσότερα

[β] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 και

[β] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ Νέα Φιλαδέλφεια, 03.01.2011 Αρ. Απόφασης: 2 /2011 Aρ. Πρωτ. : 71/05.01.2011 Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Απριλίου 2014 Τα ονόματα των υποψηφίων του Συνδυασμού μας "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ" Ο Συνδυασμός έχει ως εξής : ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. Στην Αίγινα σήμερα 6 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 3.

1. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/06-01-2013 ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 03/2013 ΘΕΜΑ: Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/12.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 429/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της 44θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ καθώς και Αντιπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών- Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 17 / 06-09-2011 συνεδρίασης. Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 17 / 06-09-2011 συνεδρίασης. Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ.: 11782/14-09-2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 17 / 06-09-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/27-7-2015 Αριθμ. Απόφασης 167/2015 ΘΕΜΑ 10 Ο «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -------------- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 2/2013 Ειδικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 284/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3616/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ---------------

Αριθμός 3616/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) --------------- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3616/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) --------------- Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σοφία Καλούδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών-Εισηγήτρια Kωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι7ΛΛ-ΝΦ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι7ΛΛ-ΝΦ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 19η/12-09-2013 Αριθμ. Απόφασης 198 ΘΕΜΑ 1ο «Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών Οικονοµικής Επιτροπής ( άρθρο 64 )

ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών Οικονοµικής Επιτροπής ( άρθρο 64 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 180/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 9463 ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών Οικονοµικής Επιτροπής ( άρθρο 64 ) Απόσπασµα από το πρακτικό της 16 ης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού Συµβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικό εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού Συµβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρακτικό εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού Συµβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2013, ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/ ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2013

Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/ ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/06-01-2013 ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2013 ΘΕΜΑ: Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά. Αριθ. Απόφασης 30-3/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 3308 / 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης 3308 / 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθμός Απόφασης 3308 / 2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Δωροθέα Νικάνδρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου» Τρίκαλα 20.06.2008 Αρ. Πρωτ.:2033 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου» Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 6 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34756 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43176/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34756 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43176/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34756 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43176/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 5086 / 2014 Αριθ. κατάθ. 7600/2014

Αριθμός Απόφασης 5086 / 2014 Αριθ. κατάθ. 7600/2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθμός Απόφασης 5086 / 2014 Αριθ. κατάθ. 7600/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ --------------------------------- Αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα