* ΝΟΜΟΙ * Νο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- - 1 - - * ΝΟΜΟΙ * Νο."

Transcript

1 * ΝΟΜΟΙ * Νο. ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3491/Α 207/ Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 1 - Εισαγωγικός διαγωνισµός 1. Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης διενεργούνται δύο διαγωνισµοί από κοινού κατ έτος. 2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 (ΦΕΚ 113 Α ) και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α ), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του.σ. του Ε.Κ...Α. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθµός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβεί τους διακόσιους (200) για την Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και τους εκατό (100) για την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και ο αριθµός των εισακτέων που θα ενταχθεί σε κάθε Τµήµα των δύο Σχολών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τµηµάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται µε την προκήρυξη του διαγωνισµού, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ), όπως αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1388/1983.» 3. Η παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Στα µέλη της Κ.Ε.Ε. και των τοπικών οµάδων του β εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, τους γραµµατείς, τους επιτηρητές και τους βαθµολογητές καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται, µετά από γνώµη του.σ. του Ε.Κ...Α., µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών και βαρύνει τον προϋπολογισµό του Κέντρου. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που καταβάλλεται στα µέλη της Κ.Ε.Ε. για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις και για την άσκηση της κατά νόµο αρµοδιότητας της κατά τη διεξαγωγή των διαγωνισµών δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά την αποζηµίωση που καταβάλλεται για τη βαθµολόγηση του µαθήµατος µε το µεγαλύτερο αριθµό γραπτών. Η παρούσα ισχύει από τον εισαγωγικό διαγωνισµό για τη Ι εκπαιδευτική σειρά της Ε.Σ...». 4. Η παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως εξής: «11. Η Κ.Ε.Ε. προκηρύσσει τη διενέργεια εισαγωγικών διαγωνισµών για την Ε.Σ... και την Ε.Σ.Τ.Α. µε πράξη της. Περίληψη της προκήρυξης δηµοσιεύεται δύο φορές σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών και µία της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη δηµοσίευση πραγµατοποιείται εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη των διαγωνισµών. Η Περίληψη της προκήρυξης, µεταξύ των άλλων, αναφέρει το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, τον αριθµό των εισακτέων, την κατανοµή τους στα Τµήµατα ανά Σχολή, τα στάδια του διαγωνισµού και τα µαθήµατα ανά στάδιο και το ακριβές πρόγραµµα διεξαγωγής των εξετάσεων του προκαταρκτικού σταδίου. Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στα κτίρια που στεγάζονται η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ...Α. και τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης και καταχωρείται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του Ε.Κ...Α. Ανακοίνωση υπό την µορφή ελτίου Τύπου για την έκδοση Προκήρυξης αποστέλλεται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Παράλειψη της καταχώρησης στο δικτυακό τόπο και της αποστολής ελτίου Τύπου στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της διαδικασίας.» 5. Η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3200/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «12. ικαίωµα συµµετοχής στους εισαγωγικούς διαγωνισµούς της Ε.Σ... και της Ε.Σ.Τ.Α. έχουν κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισµού σε δηµόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δηµόσιων

2 υπηρεσιών, Ν.Π... και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής.» 6. Η παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «13. Ο υποψήφιος υποβάλλει στα Τµήµατα ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των Σχολών, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της Περίληψης της προκήρυξης, αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η αίτηση συνοδεύεται από δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τον τίτλο σπουδών που κατέχει και την τυχόν υπαλληλική του ιδιότητα. Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη ήλωση στην οποία, µεταξύ άλλων, αναφέρεται ο ήµος ή η Κοινότητα εγγραφής στα µητρώα αρρένων και ο Αριθµός Στρατιωτικού Μητρώου, καθώς επίσης η συνδροµή των νόµιµων προσόντων και η έλλειψη κωλύµατος για το διορισµό τους σε δηµόσια θέση. Στην αίτηση αναγράφεται και η ξένη γλώσσα, στην οποία επιθυµεί να εξετασθεί ο υποψήφιος, όπως και η δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυµεί, όπου αυτό απαιτείται από την προκήρυξη.» 7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.1388/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι εισαγόµενοι στην Ε.Σ... και την Ε.Σ.Τ.Α., αν έχουν την ιδιότητα του δηµόσιου υπαλλήλου, του υπαλλήλου Ν.Π... ή του υπαλλήλου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης, τη διατηρούν.» 8. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 και των τρίτου και τέταρτου εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3200/2003 καταργούνται. Άρθρο 2 - Στάδια εισαγωγικών διαγωνισµών 1. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι διαγωνισµοί για την εισαγωγή στην Ε.Σ... και στην Ε.Σ.Τ.Α. διενεργούνται σε δύο στάδια, ήτοι το προκαταρκτικό και το τελικό στάδιο.» 2. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης είναι κοινό και για τις δύο Σχολές και περιλαµβάνει γραπτή δοκιµασία των υποψηφίων σε δύο µαθήµατα. Οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων του υποψηφίου στα γραπτά δοκίµια καλύπτονται µε σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή. Η βαθµολόγηση γίνεται από δύο βαθµολογητές, που ορίζονται για κάθε µάθηµα από την Κ.Ε.Ε. Ο µέσος όρος των δύο βαθµολογητών αξιολογεί την επίδοση του υποψηφίου στο µάθηµα, εφόσον η διαφορά των δύο βαθµών δεν είναι παραπάνω από 8 µονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθµών µεγαλύτερη των 8 µονάδων, η βαθµολόγηση γίνεται από τρίτο βαθµολογητή που ορίζεται επίσης από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή του στην Ε.Σ... και την Ε.Σ.Τ.Α. βαθµολογείται από τρίτο βαθµολογητή, τελικός βαθµός είναι ο µέσος όρος του βαθµού του τρίτου βαθµολογητή και του πλησιέστερου βαθµού που ο υποψήφιος έλαβε από τους άλλους βαθµολογητές. Στην περίπτωση κατά την οποία ο βαθµός του τρίτου βαθµολογητή είναι ο µέσος όρος των δύο προηγουµένων, αυτός αποτελεί και το βαθµό του υποψηφίου. Ο µέσος όρος των βαθµών στα δύο µαθήµατα του προκαταρκτικού σταδίου αποτελεί το βαθµό επίδοσης του υποψηφίου. Τα αποτελέσµατα του κοινού προκαταρκτικού σταδίου των δύο διαγωνισµών θα παρουσιάζονται, µε φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, σε ενιαίο πίνακα. Στη συνέχεια, όσοι έχουν επιτύχει στο προκαταρκτικό στάδιο καλούνται και µε αίτηση τους αναφέρουν τη Σχολή που επιθυµούν να ακολουθήσουν και σε περίπτωση δήλωσης συµµετοχής και στις δύο Σχολές τη δεσµευτική σειρά προτίµησής τους. Οι τελευταίοι έχουν υποχρέωση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάθε Σχολής χωριστά. Με βάση τις δηλώσεις αυτές και µε κριτήριο το µέσο όρο βαθµολογίας του προκαταρκτικού σταδίου συντάσσονται δύο διαφορετικοί πίνακες υποψηφίων τελικού σταδίου, ένας για την Ε.Σ... και ένας για την Ε.Σ.Τ.Α. Ο πίνακας κάθε Σχολής περιλαµβάνει κατά ανώτατο όριο το διπλάσιο του αριθµού εισακτέων της αντίστοιχης Σχολής, προσαυξηµένου κατά τον αριθµό των ισοβαθµησάντων µε τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο. Από τους εξασφαλίζοντες ικανοποιητική επίδοση στο τελικό στάδιο εισάγονται στη Σχολή της (µόνης, πρώτης ή δεύτερης) προτίµησής τους, µέχρι τη συµπλήρωση του καθορισµένου αριθµού κάθε Σχολής, όσοι επιτυγχάνουν τον υψηλότερο µέσο όρο βαθµολογίας στα δύο στάδια των διαγωνισµών. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε χωριστό πίνακα για κάθε Σχολή. Από τους υποψηφίους και για τις δύο Σχολές, όσοι δεν πέτυχαν επαρκή βαθµολογία για εισαγωγή στη Σχολή της πρώτης προτίµησης τους παραµένουν υποψήφιοι για τη Σχολή της δεύτερης προτίµησης, µε βάση τη βαθµολογία για τη Σχολή αυτή.» 3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Το τελικό στάδιο περιλαµβάνει: α) Υποχρεωτική γραπτή δοκιµασία σε ένα γνωστικό πεδίο για τους υποψηφίους της Ε.Σ... και σε ένα για τους υποψηφίους της Ε.Σ.Τ.Α. Τα γνωστικά πεδία δεν µπορούν να είναι τα ίδια µε εκείνα των

3 µαθηµάτων που εξετάζονται στο προκαταρκτικό στάδιο. Στο στάδιο αυτό του διαγωνισµού η βαθµολόγηση γίνεται από τρεις βαθµολογητές. β) Την παρουσίαση από τον υποψήφιο, σε πενταµελή εξεταστική επιτροπή, που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε., ενός φακέλου µε οποιοδήποτε επίκαιρο θέµα ή πρόβληµα σχετικό µε το γνωστικό πεδίο, το οποίο έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τους πίνακες γνωστικών πεδίων που περιλαµβάνονται στην προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισµού για την Ε.Σ... και την Ε.Σ.Τ.Α. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική µε στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου. γ) Την εξέταση σε µία ξένη γλώσσα, την οποία επιλέγει ο υποψήφιος µεταξύ αυτών που ορίζει η προκήρυξη και την εξέταση στη δεύτερη ξένη γλώσσα, όπου απαιτείται. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται στη γραφή, µε υπαγόρευση, ξένου κειµένου και τη µετάφρασή του στην ελληνική, καθώς και στη µετάφραση ελληνικού κειµένου στην ξένη γλώσσα. Η προφορική εξέταση γίνεται ενώπιον τριµελούς επιτροπής που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε. Ο µέσος όρος των τριών ή τεσσάρων, κατά περίπτωση, δοκιµασιών του τελικού σταδίου (υποχρεωτική γραπτή δοκιµασία στο γνωστικό πεδίο, δοκιµασία σε φάκελο, δοκιµασία σε µια ή δύο ξένες γλώσσες) αποτελεί το βαθµό επίδοσης του υποψηφίου στο τελικό στάδιο. Ο µέσος όρος βαθµολογίας που προκύπτει από τον βαθµό επίδοσης του προκαταρκτικού και του τελικού σταδίου αποτελεί τη βαθµολογία των υποψηφίων που καθορίζει αν περιλαµβάνεται στον προκαθορισµένο αριθµό των εισακτέων στις Σχολές ή αν αποκλείεται η εισαγωγή του σε αυτές.» 4. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1586/1986 και συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3200/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η βαθµολογική κλίµακα του εισαγωγικού διαγωνισµού για όλες τις δοκιµασίες του προκαταρκτικού και τελικού σταδίου αρχίζει από τον αριθµό ένα και τελειώνει στον αριθµό πενήντα, µε βάση επιτυχίας για κάθε µάθηµα χωριστά τον αριθµό είκοσι πέντε. 2. Στα µαθήµατα που εξετάζονται οι υποψήφιοι, γραπτά και προφορικά, η βάση επιτυχίας τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση είναι ο αριθµός είκοσι πέντε.» 5. Η παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση στ του άρθρου 23 του ν. 1586/1986, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του.σ. του Κέντρου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται τα εξεταζόµενα µαθήµατα, ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισµών, προσδιορίζεται η εξεταστέα ύλη και διευκρινίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια διεξαγωγής των διαγωνισµών.» 6. Το εδάφιο β της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1388/1983, που προστέθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 3260/2004, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης (Ε.Σ...) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) δεν µπορούν να συµµετέχουν ως υποψήφιοι στους εισαγωγικούς διαγωνισµούς οποιασδήποτε εκ των δύο Σχολών.» Άρθρο 3 Αναπληρωτής ιευθυντής Ινστιτούτου Επιµόρφωσης Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 1388/1983, όπως ισχύει σήµερα, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Στο Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) συνιστάται θέση Αναπληρωτή ιευθυντή, µε αρµοδιότητα το Συντονισµό των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιµόρφωσης. Με απόφαση του.σ. του Ε.Κ...Α. ορίζεται ο ανωτέρω Αναπληρωτής ιευθυντής του ΙΝ.ΕΠ. από το προσωπικό της κατηγορίας της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1388/1983 που έχει την ιδιότητα µόνιµου υπαλλήλου ή λειτουργού για τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση του.σ. Ο Αναπληρωτής ιευθυντής του ΙΝ.ΕΠ.: α. Συντονίζει την εφαρµογή του εγκεκριµένου προγραµµατισµού των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιµόρφωσης. β. Έχει την ευθύνη συντονισµού της αξιολόγησης των δράσεων που αναπτύσσονται από τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης. γ. Εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα τις ανάγκες στελέχωσης των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιµόρφωσης µε ειδικό επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό. δ. Προΐσταται του ειδικού επιστηµονικού και του διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιµόρφωσης. ε. Ασκεί την πειθαρχική εξουσία του Προϊσταµένου ιεύθυνσης, κατά τις διατάξεις του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α ), ως προϊστάµενος του ειδικού επιστηµονικού και του διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιµόρφωσης. στ. Αξιολογεί το ειδικό επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιµόρφωσης.

4 ζ. Εγκρίνει τον προτεινόµενο προγραµµατισµό των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιµόρφωσης για εκπαιδευτικά προγράµµατα και λοιπές δράσεις αρµοδιότητας του ΙΝ.ΕΠ., προκειµένου αυτός να συµπεριληφθεί στο συνολικό προς τελική έγκριση προγραµµατισµό του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης. η. Έχει την ευθύνη συντονισµού των αιτηµάτων προµηθειών υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιµόρφωσης, προκειµένου να υποβληθούν, µέσω της ιεύθυνσης Οικονοµικού του Ε.Κ...Α., για έγκριση από τα αρµόδια όργανα του Κέντρου. θ. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που εµπίπτει στην αποστολή του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης και αφορά τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης. Ο Αναπληρωτής ιευθυντής του ΙΝ.ΕΠ. µετέχει του.σ. του Ε.Κ...Α. ως αναπληρωτής του ιευθυντή του ΙΝ.ΕΠ.» Άρθρο 4 - Μετακινήσεις εκτός έδρας Στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3200/2003, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Με τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου εξασφαλίζεται η διατροφή και διανυκτέρευση του προσωπικού του Ε.Κ...Α. που µετακινείται εκτός της έδρας της υπηρεσίας του για τις ανάγκες της οργανωτικής και επικοινωνιακής υποστήριξης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης και των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιµόρφωσης. Στο ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται µόνο οι δαπάνες µετακίνησης, αποκλειόµενης οποιασδήποτε άλλης αποζηµίωσης.» Άρθρο 5 - Ρύθµιση υπηρεσιακών θεµάτων Ε.Κ...Α. 1. Για αποσπάσεις προσωπικού, εκτός από το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, στο Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α ), όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α ) και του άρθρου 3 (εδάφ. α ) του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α ). Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και για αποσπάσεις που έχουν ήδη γίνει, πλην του επιστηµονικού προσωπικού. 2. Με απόφαση του.σ. του Ε.Κ...Α. επιτρέπεται η απόσπαση διοικητικού προσωπικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού από ένα Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιµόρφωσης σε άλλο, για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών που µπορεί να παραταθεί για έξι (6) µήνες. 3. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ) καταργούνται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 6 ιεύρυνση αρµοδιοτήτων Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης 1. Η περίπτωση ζ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. Αξιολογεί σχετικές µε τις αρµοδιότητές του καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο Γραφείο του και µπορεί κατά την κρίση του να τις διερευνά ή να τις θέτει στο αρχείο.» 2. Κατά τους ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες και ένορκες διοικητικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης ή, ύστερα από εντολή του, από τα Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου µπορεί να ορίζονται, µε απόφασή του, εφόσον παρίσταται ανάγκη, ως εµπειρογνώµονες λειτουργοί ή υπάλληλοι των φορέων της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002. Οι κάθε είδους δαπάνες βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους προϋπολογισµούς των παραπάνω φορέων. Επίσης ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης µπορεί να αναθέτει τις κατά το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου προβλεπόµενες πραγµατογνωµοσύνες σε ιδιώτες. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης. 3. Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, καθώς και του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπάγεται αυτοδικαίως κάθε Σώµα ή Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου που ιδρύεται. 4. Η περίπτωση ε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ε. (ί) ιεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. (Ν) ιεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των Προϊσταµένων των ιευθύνσεων των ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των ιαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (.Ε.Κ.), της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) των Προϊσταµένων Τµηµάτων και των υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν στα Τµήµατα Ελέγχου των ανωτέρω

5 υπηρεσιών, καθώς και των Προϊσταµένων των Πολεοδοµικών Γραφείων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Οι ανωτέρω υποβάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης, µέσω των αρµόδιων υπηρεσιών προσωπικού, κατά το µήνα Μάιο κάθε έτους, δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ίδιων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ουσιώδης µεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούµενο έτος. Για το περιεχόµενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, τις ποινικές κυρώσεις, την ποινική διαδικασία και τον καταλογισµό ισχύουν οι κείµενες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005.» 5. Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης µπορεί να θέτει, κατά περίπτωση, στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 δεσµευτικές προθεσµίες απάντησης ή χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων σε αυτόν. 6. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α ) αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του, ως εξής: «3. Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης µπορεί: α) Να αναθέτει την εκτέλεση µελετών και εφαρµοσµένων ερευνών σε επιστηµονικούς φορείς και ειδικούς επιστήµονες του εσωτερικού ή εξωτερικού. β) Να αναθέτει σε νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα, τη διενέργεια µελετών και ερευνών σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. γ) Να συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ιεθνών Οργανισµών, ιδίως του Ο.Ο.Σ.Α., του Συµβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, µε σκοπό τη µεταφορά τεχνογνωσίας και τη συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα ελέγχου της κακοδιοίκησης και περιορισµού της διαφθοράς. δ) Να οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεµινάρια, κυρίως για το προσωπικό των ιδιαίτερων σωµάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και την ενηµέρωση του κοινού.» 7. Στο τέλος της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου1 του ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης παρακολουθεί την εκτέλεση από τα Σώµατα Επιθεώρησης και Ελέγχου των διαπιστώσεων και των προτάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή καθορίζεται µε το παραπάνω προεδρικό διάταγµα.» 8. Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης συνιστάται ιεύθυνση Επεξεργασίας ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, της οποίας αποστολή είναι η υποστήριξη του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης στην άσκηση του ετήσιου ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, σύµφωνα µε την παρ. 2ε του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και των λοιπών προσώπων επί των οποίων δικαιούται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια τάξεις, να ασκεί όµοιο έλεγχο. Κατά την πρώτη εφαρµογή ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης τοποθετεί ως προϊστάµενο της ανωτέρω ιεύθυνσης µόνιµο υπάλληλο µε Α βαθµό της κατηγορίας ΠΕ του ηµοσίου ή Ν.Π..., µε δεκαπενταετή τουλάχιστον συνολικό χρόνο υπηρεσίας, ο οποίος αποσπάται για τον σκοπό αυτόν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Ο αποσπώµενος επιλέγει τα επιδόµατα που καταβάλλονται στο προσωπικό του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης ή αυτά της οργανικής του θέσης. Εφόσον επιλεγούν τα επιδόµατα της οργανικής του θέσης, αυτά καταβάλλονται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. β1 του ν. 3205/2003, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τυχόν καταβαλλόµενα έξοδα κίνησης από την οργανική θέση του αποσπώµενου δεν περιλαµβάνονται στα επιδόµατα αυτά. 9. Η τασσόµενη από τον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης και τους Προϊσταµένους των Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου προθεσµία περάτωσης των Επιθεωρήσεων και των Ελέγχων είναι ενδεικτική. 10. Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α ) προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως: «ιεξάγει ο ίδιος ή µε τους Βοηθούς του ή τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του ή αρµόδια όργανα του εδαφίου α της ίδιας παραγράφου Ε..Ε. και σε κάθε περίπτωση µπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών µέτρων. Μπορεί επίσης να παραπέµπει: α) Στο αµέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατώτερου πειθαρχικού οργάνου, ασκώντας τα προβλεπόµενα ένδικα µέσα. β) Στο οικείο δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση µονοµελούς πειθαρχικού οργάνου των φορέων του εδαφίου α, η οποία δεν προσβάλλεται µε ένσταση στο υπηρεσιακό συµβούλιο του οικείου φορέα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά περιπτώσεις οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.»

6 Η άρνηση οργάνων, υπαλλήλων ή λειτουργών των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 να συµπράξουν, να συνεργασθούν και να χορηγήσουν στοιχεία ή έγγραφα κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης ή, κατόπιν εντολής του, από τα Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 περ. β του ν. 2683/1999 ή των οικείων κατά περίπτωση διατάξεων. Άρθρο 7 Ρυθµίσεις θεµάτων Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης 1. Στο τέλος της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Τα όρια αυτά ηλικίας δεν ισχύουν για την παράταση της απόσπασης τους κατ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.» 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α ), µε την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α ), τροποποιείται και συµπληρώνεται ως εξής: «Ο Ειδικός Γραµµατέας του Σ. Ε. Ε... επικουρείται από εννέα (9) Ειδικούς Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχονται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές. Ελεγκτές και ορίζονται ή παύονται µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του Σ.Ε.Ε... Ο αριθµός των Ειδικών Επιθεωρητών µπορεί να αυξάνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών σε περίπτωση σύστασης νέων Περιφερειακών Γραφείων του Σ.Ε.Ε...». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Άρθρο 8 Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η Επιτροπή της παραγράφου 1 αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτριά του την Γενική Γραµµατέα Ισότητας, η οποία συµµετέχει και ως µέλος, τους Γενικούς Γραµµατείς των Υπουργείων Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.), της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), από τρεις (3) εκπροσώπους της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και της Ανώτατης ιοίκησης Ενώσεων ηµοσίων Υπαλλήλων (Α..Ε..Υ), από έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), τρεις (3) εκπροσώπους µη κυβερνητικών οργανώσεων πανελλαδικής εµβέλειας, καθώς και δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους µε ει δική γνώση ή εµπειρία στα θέµατα ισότητας των φύλων. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι διετής. 3. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή της παραγράφου 1 υποχρεούνται να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι µέσα στην προθεσµία αυτή, η Επιτροπή συγκροτείται και συνεδριάζει νοµίµως µε τα λοιπά µέλη έως την υπόδειξη και το διορισµό των εκ προσώπων των φορέων. Στην Επιτροπή καλούνται και συµµετέχουν, εφόσον συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους, Γενικοί Γραµµατείς του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ή και άλλων Υπουργείων και των Περιφερειών της Χώρας. Ο ορισµός των µελών της Επιτροπής γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 4. Έργο της Επιτροπής της παραγράφου 1 είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου µε την κοινωνία των πολιτών για τη διαµόρφωση πολιτικών που προάγουν τη ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς, σύµφωνα και µε το διεθνές και ευρωπαϊκό κεκτηµένο, η υποβολή προτάσεων και µέτρων για την εφαρµογή τους, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

7 Η διοικητική, επιστηµονική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 1 ανατίθεται στις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Για την επιστηµονική τεκµηρίωση του έργου της Επιτροπής της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας συνεργάζονται µε το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) του άρθρου 1 του π.δ. 42/1994 (ΦΕΚ33 Α ), όπως ισχύει. Για την υποβοήθηση του έργου µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, να συνιστώνται επιτροπές ή οµάδες εργασίας ή έργου µε πρόσωπα που ορίζονται από δηµόσιες υπηρεσίες ή φορείς του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα ή είναι επιστήµονες µε ειδικευµένες γνώσεις ή εµπειρία, ανάλογα µε το αντικείµενο του έργου. 6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται η αποζηµίωση για τα µέλη των επιτροπών ή οµάδων εργασίας ή έργου, σύµφωνα µε τις κείµενες δια τάξεις. Άρθρο 9 - Θέµατα διοικητικής υποστήριξης της Γ.Γ.Ι. 1. Στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων συνιστώνται εξήντα (60) θέσεις µόνιµου προσωπικού, από τις οποίες είκοσι πέντε (25) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας ΤΕ, δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας Ε και πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Συνιστώνται επίσης δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τρεις (3) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή. Η κατανοµή των θέσεων κατά κλάδο/ειδικότητα, καθώς και ο καθορισµός των προσόντων τους, γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, οι κλάδοι ή ειδικότητες των προς πλήρωση θέσε ων καθορίζονται µε τη σχετική προκήρυξη. 2. Κατά την πρώτη πενταετία εφαρµογής του Οργανισµού της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, οι θέσεις του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να καλύπτονται και µε µετάταξη µόνιµου προσωπικού από το ηµόσιο, Ν.Π..., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού. Για τις µετατάξεις αυτές εφαρµόζονται, κατά τα λοιπά, οι κείµενες διατάξεις. 3. Το προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που απασχολείται στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτή ως την ηµεροµηνία που θα καθορισθεί µε τον Οργανισµό της, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω προσωπικό µεταφέρεται στη Γ.Γ.Ι. µε τη θέση που κατέχει, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η µεταφορά αυτή πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η µεταφορά και άλλων υπαλλήλων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Ο συνολικός αριθµός του προσωπικού που µεταφέρεται µε την παρούσα παράγραφο δεν µπορεί να υπερβεί τους πενήντα (50). 4. Μόνιµοι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γ.Γ.Ι. µε απόσπαση από το ηµόσιο, Ν.Π... ή Ο.Τ.Α. α και β βαθµού, επιτρέπεται να µετατάσσονται στη Γ.Γ.Ι., ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος. Για τις µετατάξεις αυτές εφαρµόζονται, κατά τα λοιπά, οι κείµενες διατάξεις. Οι µετατασσόµενοι κατά τη διαδικασία της παραγράφου αυτής καταλαµβάνουν προσωποπαγείς θέσεις ίδιου βαθµού και κλάδου, µε αυτές που κατέχουν στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται, οι οποίες συνιστώνται µε την πράξη της µετάταξης. Με την εφαρµογή του Οργανισµού της Γ.Γ.Ι. και την κατανοµή των θέσεων κατά κλάδο οι υπάλληλοι που έχουν µεταταχθεί σύµφωνα µε αυτήν την παράγραφο εντάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου βαθµού και κλάδου. Μετά την ένταξη αυτή καταργούνται οι προσωποπαγείς θέσεις που κατέχει το προσωπικό αυτό. 5. Ως τη συγκρότηση νέου υπηρεσιακού συµβουλίου, για τα θέµατα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων αρµόδιο εξακολουθεί να είναι το υπηρεσιακό συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 6. Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων εξακολουθεί να υποστηρίζεται διοικητικά και οικονοµικά από τη Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, ως την ηµεροµηνία που θα καθορισθεί µε το νέο Οργανισµό της. 7. ιατάξεις που προβλέπουν χορήγηση κάθε είδους επιδοµάτων και πρόσθετων απολαβών στους υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του

8 Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, εφαρµόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. Επίσης, εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α ), καθώς και η διάταξη του άρθρου 18 του ν. 3345/2005. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 10 Προσλήψεις για τροφίµους βρεφοκοµείων και ορφανοτροφείων 1. Η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «11. Θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ήµων, Κοινοτήτων και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και ιδρυµάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νοµικών τους προσώπων, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του ν. 2190/1994, να καλύπτονται µε άτοµα τα οποία ανατράφηκαν σε δηµόσιο, εκκλησιαστικό, δηµοτικό ή κοινοτικό βρεφοκοµείο ή ορφανοτροφείο ή σε βρεφοκοµείο ή ορφανοτροφείο ιδρύµατος ή σωµατείου της περιοχής του ίδιου νοµού, επί επταετία τουλάχιστον. Ως βρεφοκοµείο ή ορφανοτροφείο για την εφαρµογή αυτής της παραγράφου νοείται και κάθε άλλη δοµή των φορέων του προηγούµενου εδαφίου που επιτελεί το ίδιο έργο µε αυτό του βρεφοκοµείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονοµασία της, σύµφωνα µε βεβαίωση που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει δύο φορές κατ έτος δηµόσια πρόσκληση, που δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών και µία της Θεσσαλονίκης, µε τις οποίες καλούνται τα άτοµα που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου να υποβάλουν αίτηση στο Α.Σ.Ε.Π. για διορισµό ή πρόσληψη µε ένδειξη του φορέα στον οποίο επιθυµούν να διορισθούν, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου. Το Α.Σ.Ε.Π. κατατάσσει όσους υποβάλλουν αίτηση σε πίνακες κατά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, Ε, ΥΕ) και κλάδο ή ειδικότητα και νοµό µε βάση τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, χωρίς εφαρµογή του κριτηρίου της συνέντευξης. Οι πίνακες αυτοί αναµορφώνονται µετά από κάθε νέα πρόσκληση µε την ένταξη σε αυτούς και των νέων υποψηφίων. Από τους κατατασσόµενους στους πίνακες αυτούς και κατά τη σειρά κατάταξής τους, το Α.Σ.Ε.Π. διαθέτει για διορισµό ή πρόσληψη στους φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής που εδρεύουν στο νοµό στην περιοχή του οποίου ανήκει το βρεφοκοµείο ή ορφανοτροφείο, στο οποίο ανατράφηκε ο υποψήφιος. Όταν ο υποψήφιος ανατράφηκε σε βρεφοκοµείο ή ορφανοτροφείο ήµου ή Κοινότητας ή ιδρύµατός τους ή επιχείρησης τους ή άλλου νοµικού τους προσώπου και επιδιώκει θέση σε οποιονδήποτε από τους φορείς αυτούς της συγκεκριµένης περιοχής, προηγείται των υπόλοιπων υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνει βάσει των κριτηρίων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. πίνακα των λειτουργούντων βρεφοκοµείων και ορφανοτροφείων µε ένδειξη της έδρας αυτών. Το Α.Σ.Ε.Π., µε βάση τον πίνακα αυτόν, ζητεί από τους φορείς του πρώτου εδαφίου πίνακα του συνόλου των οργανικών τους θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα µε ταυτόχρονη ένδειξη των εξ αυτών κενών. Η κάλυψη θέσεων των φορέων του πρώτου εδαφίου µε προσωπικό υπαγόµενο στις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 5% του συνολικού αριθµού των οργανικών θέσεων του οικείου φορέα. Όταν το σύνολο των θέσεων του οικείου φορέα είναι τρεις (3) έως και δεκαεννιά (19) θέσεις, καλύπτεται µία (1) θέση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της βεβαίωσης, µε την οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του υποψηφίου για την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.» 2. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου Άρθρο 11 - Ρυθµίσεις υπηρεσιακών θεµάτων 1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α ) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τη συµπλήρωση του χρονικού περιορισµού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνυπολογίζεται και ο χρόνος που ο κατατασσόµενος συµβασιούχος έχει διανύσει µε τον τίτλο σπουδών ανώτερης βαθµίδας που κατέχει.»

9 Η περίπτωση ε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α ) καταργείται. 3. Οι θέσεις των περιπτώσεων στ και ζ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 351/1991 (ΦΕΚ 121 Α ) ορίζονται σε πενήντα (50) και εκατό (100) αντίστοιχα. Άρθρο 12 Εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση µετατασσοµένων σε παραµεθόριες περιοχές Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8Β του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο νόµος αυτός, εδάφιο ως εξής: «Στα καταργούµενα επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις δεν περιλαµβάνεται επίσης η εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση που καταβάλλεται σε υπαλλήλους που µετατάσσονται σε υπηρεσίες παραµεθόριων περιοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α ).» Άρθρο 13 Καταστροφή µη παραληφθέντων εγγράφων από τα Κ.Ε.Π. 1. Πιστοποιητικά, έγγραφα ή βεβαιώσεις, τα οποία έχουν αποσταλεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών από υπηρεσίες, µετά από σχετικό αίτηµα του ενδιαφερόµενου πολίτη και τα οποία δεν έχουν παραληφθεί από αυτόν, καταστρέφονται µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την περιέλευσή τους στο οικείο Κ.Ε.Π. 2. Η καταστροφή των εγγράφων, τα οποία αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο αυτού του άρθρου, γίνεται µε ευθύνη του προϊσταµένου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, µε τη σύνταξη σχετικού πρακτικού καταστροφής, στο οποίο καταγράφονται όλα τα προς καταστροφή δηµόσια έγγραφα, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. 3. Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις που πιστοποιητικά, έγγραφα ή βεβαιώσεις έχουν αποσταλεί από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στους πολίτες και έχουν επιστραφεί στα Κ.Ε.Π., ως µη παραληφθέντα από αυτούς. 4. Τροποποιούνται όλα τα έντυπα των αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα οποία γίνεται εφεξής µνεία της διάταξης αυτής και της υποχρέωσης των πολιτών να παραλαµβάνουν από τα Κ.Ε.Π. τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις που έχουν ζητήσει, άλλως αυτά καταστρέφονται µετά την πάροδο εξαµήνου. Άρθρο 14 - Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α..Ε..Υ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων η αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Α..Ε..Υ. µε την επωνυµία «Κοινωνικό Πολύκεντρο», ως Τελικός ικαιούχος του άρθρου 1 του ν. 2860/2000, όπως ισχύει κάθε φορά, για την υλοποίηση εγκεκριµένων πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία ή και άλλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. Άρθρο 15 Σύσταση Υποστηρικτικής Οµάδας ιαχείρισης Χηµικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συµβάντων 1. Στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας συνιστάται και λειτουργεί οµάδα µε διακριτικό τίτλο «Υποστηρικτική Οµάδα ιαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών και Συµβάντων», η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. Η Υποστηρικτική Οµάδα ιαχείρισης Χηµικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συµβάντων αποτελεί Επιτελικό Συµβουλευτικό Όργανο, το οποίο υποστηρίζει σε επίπεδο τακτικό, επιχειρησιακό και πολιτικό τις αρµόδιες δυνάµεις και όργανα πολιτικής προστασίας µε την παροχή εξειδικευµένης τεχνογνωσίας και επιστηµονικών πληροφοριών για τη διαχείριση χηµικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών και συµβάντων. 2. Η Υποστηρικτική Οµάδα στελεχώνεται από επιστηµονικό και ειδικευµένο προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος, του Λιµενικού Σώµατος, του Γενικού Χηµείου του Κράτους, της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η συγκρότηση της ανωτέρω οµάδας στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, ο τρόπος

10 οργάνωσης, λειτουργίας και άσκησης των αρµοδιοτήτων της, ο αριθµός των µελών της ανά Υπουργείο, Υπηρεσία ή Φορέα και τα ειδικότερα προσόντα τους, η υλικοτεχνική υποδοµή και τα µέσα που διαθέτει, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Ο ορισµός των µελών της γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αποζηµίωσης των µελών της και το ύψος αυτής, η οποία µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε όµοια απόφαση, καθώς και οι αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3205/2005, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 16 - Υπηρεσιακά ζητήµατα Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού Εργαζόµενοι που είχαν προσληφθεί από επιχειρήσεις ήµων ή Κοινοτήτων και των οποίων οι συµβάσεις ή οι σχέσεις κρίθηκαν, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α ), ότι συνιστούν συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον κάλυπταν ανάγκες του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των Α.Μ.Ε.Α., µπορεί να ενταχθούν, µε απόφαση του αρµόδιου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και µε την ίδια σχέση εργασίας, στο προσωπικό αντίστοιχων Ν.Π... ή υπηρεσιών του οικείου Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου απασχολούντο µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. Οι εργαζόµενοι αυτοί, εφόσον στους ανωτέρω φορείς δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, εντάσσονται σε προσωποπαγείς, που συνιστώνται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Στις περιπτώσεις σύστασης προσωποπαγών θέσεων σε Ν.Π..., Ο.Τ.Α., απαιτείται επιπλέον γνώµη του οικείου ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 17 - Οικονοµικά ζητήµατα Ο.Τ.Α. 1.α. Οι ληξιπρόθεσµες ή µη οφειλές των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Επιχειρήσεών τους προς το ηµόσιο µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιµα, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε µορφής επιβαρύνσεις, εφόσον η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή η Επιχείρηση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταβάλει εφάπαξ τη βασική οφειλή ως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του δέκα του µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος. Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και απόδοσης παρακρατούµενων φόρων εισοδήµατος, που αφορούν φορολογικές και διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής έληξε µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µπορούν να υποβληθούν έως την τελευταία εργάσιµη µέρα του δέκατου µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, χωρίς κυρώσεις. Τυχόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα που έχουν καταβληθεί για την αιτία αυτή δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται. β. Οι υποχρεώσεις των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των επιχειρήσεών τους προς ασφαλιστικά ταµεία από καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές ως τη δηµοσίευση του παρόντος, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε µορφής επιβαρύνσεις, εφόσον η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή η Επιχείρηση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταβάλει σε αυτά εφάπαξ το ποσό της βασικής οφειλής της, εντός της προθεσµίας της προηγούµενης περίπτωσης. Σε περίπτωση µη καταβολής κατά τα ανωτέρω του ποσού των οφειλών των περιπτώσεων α και β, καθίσταται απαιτητό το σύνολο κάθε οφειλής µαζί µε τις κάθε είδους προσαυξήσεις. Οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από τη δηµοσίευση του παρόντος και εφεξής καταβάλλονται εντός των νόµιµων προθεσµιών. γ. Οι ληξιπρόθεσµες ή µη, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, οφειλές των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Επιχειρήσεών τους: αα. προς τις.ε.κ.ο., Ν.Π...,.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Α.Ε.., ββ. προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, γγ. προς τους ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για οφειλές που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων, εργασιών, προµηθειών, ανάθεση µελετών ή τη διενέργεια απαλλοτριώσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, δδ. προς τους εργαζοµένους, για οφειλές που προκύπτουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή από πρακτικά συµβιβασµού µε συµβολαιογραφικές πράξεις, εε. από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, καθώς και οι ληξιπρόθεσµες ή µη οφειλές και υποχρεώσεις της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν µε σύναψη δανείων, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 96 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α ). Η απόφαση του Νοµαρχιακού ή ιοικητικού Συµβουλίου για τη δανειοδότηση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου

11 των µελών τους και έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του έκτου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος. Ως πρώτος µήνας θεωρείται ο µήνας της δηµοσίευσης του παρόντος. δ. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις του άρθρου 4 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α ), όπως αυτό ισχύει, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται µε επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. ε. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α ) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Η χρηµατοδότηση από τα ανωτέρω έσοδα, των Αναπτυξιακών Συνδέσµων, των ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και των επιχειρήσεων που λειτουργούν µε τη µορφή Α.Ε. και στις οποίες συµµετέχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης µε ποσοστό τουλάχιστον 50%, γίνεται ύστερα από απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, το οποίο καθορίζει και το κατανεµόµενο στα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα αντίστοιχο ποσό. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Για την παροχή της έγκρισης εκτιµάται εάν το εναποµένον από τα έσοδα αυτά ποσό υπέρ του ήµου ή της Κοινότητας επαρκεί για την αντιµετώπιση των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών δαπανών τους.» 3.α. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., καταβάλλουν το τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων στην ταµειακή υπηρεσία του δικαιούχου Ο.Τ.Α. ή στην αρµόδια.ο.υ, που διεξάγεται η ταµειακή του υπηρεσία, κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο και µέχρι την 20ή ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται, συγχρόνως µε την καταβολή του τέλους, να υποβάλλουν στον οικείο ήµο ή Κοινότητα δήλωση καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των µισθωµάτων του αµέσως προηγούµενου ηµερολογιακού τριµήνου, στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του υπόχρεου, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθµός ελτίου Ταυτότητας, το είδος και η τάξη της επιχείρησης, η διεύθυνσή της, το τρίµηνο που αφορά η δήλωση, το συνολικό ποσό των µισθωµάτων που υπόκειται στο τέλος και το οφειλόµενο τέλος. Μαζί µε την ανωτέρω δήλωση και προς έλεγχο της ακρίβειάς της οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοµίζουν στον οικείο Ο.Τ.Α. αντίγραφο των σχετικών καταχωρίσεων στο βιβλίο πελατών, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 της υπ αριθµ. 8/1999 Αστυνοµικής ιάταξης (ΦΕΚ 1957 Β ), καθώς και αντίγραφο της ισχύουσας δήλωσης τιµών. Η.Ο.Υ υποχρεούται να αποδίδει στο δικαιούχο ήµο ή Κοινότητα το εισπραττόµενο ποσό εντός του πρώτου δεκαηµέρου του επόµενου από την είσπραξη µήνα.» β. Το πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: «Προκειµένου για τους ήµους και τις Κοινότητες της τέως ιοικήσεως Πρωτευούσης, η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και αποτελείται από: α) έναν (1) µόνιµο υπάλληλο, κλάδου ΠΕ ιοικητικού του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο, αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας του Ο.Τ.Α. και γ) έναν (1) δηµοτικό ή κοινοτικό σύµβουλο, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από το οικείο ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο.» 4. Οφειλές από κάθε είδους συµβάσεις µίσθωσης που αποτελούν έσοδα των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ως τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, µπορεί να ρυθµισθούν και να εξοφληθούν, χωρίς πρόστιµα και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, ύστερα από απόφαση του οικείου ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Με την απόφαση µπορεί να ορισθεί η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε δόσεις, µε ανώτατο όριο τις είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις. Η ρύθµιση γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το ήµο ή την Κοινότητα, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Μαζί µε την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του Ο.Τ.Α. για το ποσό της οφειλής, καταβάλλεται και η πρώτη δόση, ενώ οι επόµενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών. Αν δεν καταβληθούν δύο από τις δόσεις, ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτηµα της ρύθµισης αυτής. Ποσά που έχουν καταβληθεί για οφειλές από µισθώµατα πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού δεν επιστρέφονται. 5. α. Οι ληξιπρόθεσµες ή µη, ως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οφειλές των ήµων, Κοινοτήτων, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και συνδέσµων αυτών και των αµιγών δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των.ε.υ.α., προς το Ελληνικό ηµόσιο

12 απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιµα, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε µορφής επιβαρύνσεις, εφόσον οι υπόχρεοι καταβάλουν εφάπαξ τη βασική οφειλή ως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του δέκατου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος. Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και απόδοσης παρακρατούµενων φόρων εισοδήµατος, που αφορούν φορολογικές και διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής έληξε µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µπορούν να υποβληθούν έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του δέκατου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος, χωρίς κυρώσεις. Τυχόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα που έχουν καταβληθεί για την αιτία αυτή δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται. Από την παρούσα ρύθµιση εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3320/2005, όπως ισχύουν. β. Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω φορέων προς το Ι.Κ.Α., Τ.Υ..Κ.Υ. και Τ.Α..Κ.Υ. από καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές ως τη δηµοσίευση του παρόντος απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε µορφής επιβαρύνσεις, εφόσον οι υπόχρεοι καταβάλουν στους ασφαλιστικούς φορείς εφάπαξ το ποσό της βασικής οφειλής τους, µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης περίπτωσης. Σε περίπτωση µη καταβολής του ποσού της παραπάνω οφειλής καθίσταται απαιτητό το σύνολο της οφειλής µετά των νοµίµων προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων. Οι τρέχουσες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές, από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και µετά, καταβάλλονται κανονικά µέσα στις νόµιµες προθεσµίες. γ. Οι ανωτέρω οφειλές είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν µε σύναψη δανείων, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). Η σχετική για τη δανειοδότηση απόφαση του ηµοτικού, Κοινοτικού ή ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους και έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του έκτου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος. Ως πρώτος µήνας θεωρείται ο αντίστοιχος της δηµοσίευσης. 6. Οι προθεσµίες της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3448/2006 που έληξαν έως την παρατείνονται από τη λήξη τους έως και έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η προβλεπόµενη στο δ εδάφιο της ως άνω παραγράφου αίτηση δανειοδότησης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων υποβάλλεται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου, η δε έγκριση του σχετικού δανείου γίνεται εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αίτησης. 7. Ο λογαριασµός που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων υπό τον τίτλο «Πληρωµές Αποδοχών Κοινοτικών Υπαλλήλων» καταργείται από την 1η Ιανουαρίου Το υφιστάµενο στις χρεωστικό υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασµού κεφαλαιοποιείται. Το ανωτέρω χρεωστικό υπόλοιπο, καθώς και το εναποµείναν χρέος από την κεφαλαιοποίηση της παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α ), καλύπτεται από αποδοτέα έσοδα του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α ) παρελθόντων οικονοµικών ετών. Το ακριβές ύψος του ποσού, ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας, ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Η προβλεπόµενη παρακράτηση στο σηµείο β της παρ.12 του άρθρου 17 του ν. 2744/1999 παύει να διενεργείται από την 1η Ιανουαρίου Οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, προκειµένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες λειτουργίας τους, δύνανται να χορηγούν συσκευές κινητής τηλεφωνίας σε προϊσταµένους οργανικών µονάδων τους, προς χρήση από τις οικείες υπηρεσίες. Ως ανώτατος αριθµός συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που µπορεί να χορηγεί καθένας Ο.Τ.Α., καθορίζεται: α) Για τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, έως τρεις συνδέσεις. Κατ εξαίρεση, για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και το Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Πειραιά έως τέσσερις συνδέσεις, ενώ για το Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Αθηνών, έως πέντε συνδέσεις. β) Για τους ήµους µε πληθυσµό έως κατοίκους και τις Κοινότητες, µία σύνδεση. γ) Για τους ήµους µε πληθυσµό από έως κατοίκους, έως δύο συνδέσεις. δ) Για τους ήµους µε πληθυσµό άνω των κατοίκων, έως τρεις συνδέσεις. Το ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο µηνιαίας δαπάνης, εντός του οποίου µπορεί να κάνει χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας το προσωπικό των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών, καθορίζεται ως ακολούθως: α) Για τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, το ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται µε αυτό του Αντινοµάρχη, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως αυτές συµπληρώθηκαν από τις όµοιες της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3345/2005 και ισχύουν. β) Για τους ήµους και τις Κοινότητες, το ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται µε αυτό του Αντιδηµάρχου, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από την ίδια απόφαση.

13 Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του οικείου Ο.Τ.Α. Με απόφαση του Νοµάρχη, του ηµάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, κατά περίπτωση, καθορίζεται απαραίτητα ο συγκεκριµένος προϊστάµενος οργανικής µονάδας, στον οποίο χορηγείται κάθε φορά η συσκευή κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το ανώτατο όριο δαπάνης που µπορεί να πραγµατοποιείται για κάθε σύνδεση, τηρουµένων των οριζοµένων στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 9. Οι τρεις ειδικοί λογαριασµοί της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2672/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3345/2005 και ισχύει, οι οποίοι τηρούνται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, ενοποιούνται σε έναν ειδικό λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». Άρθρο 18 Ρύθµιση θεµάτων χορήγησης της Ελληνικής Ιθαγένειας Τα αιτήµατα για απονοµή της Ελληνικής Ιθαγένειας από γέννηση, τα οποία έχουν υποβληθεί µέχρι ενώπιον των Υπηρεσιών των Περιφερειών και των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας από άτοµα προερχόµενα από χώρες της τέως Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ηµοκρατιών παραπέµπονται αυτοδικαίως, από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις αρµόδιες Ειδικές Επιτροπές του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α ), όπως ισχύει, προκειµένου να εξετασθούν σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από τον ανωτέρω νόµο διαδικασία. Οι χορηγηθείσες στα άτοµα της κατηγορίας αυτής βεβαιώσεις του άρθρου 24 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α ) επέχουν θέση των αντιστοίχων του άρθρου 76 παρ. 6 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α ). Άρθρο 19 Χρηµατοδότηση εταίρων για δράσεις µεταναστευτικής πολιτικής 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης όταν, στο πλαίσιο σχετικών συµβάσεων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, συµµετέχει σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε εταίρους Υπουργεία, Ν.Π..., Ν.Π.Ι.., την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., το ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης (αποστολή Αλβανίας) και λοιπούς Οργανισµούς, µπορεί να µεταφέρει πιστώσεις ή να επιχορηγεί τους ανωτέρω εταίρους, από τον προϋπολογισµό εξόδων του, για την εφαρµογή δράσεων της µεταναστευτικής πολιτικής. Ειδικότερα, η επιχορήγηση θα καταβάλλεται στους προαναφερόµενους εταίρους τόσο για την αντιµετώπιση των δαπανών που προέρχονται από την εφαρµογή σχετικών δράσεων µεταναστευτικής πολιτικής, όσο και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Υπουργείο µε το Μνηµόνιο του ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης (αποστολή Αλβανίας). 2. Η µεταφορά ή επιχορήγηση προέρχεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου από µεταφορά από το συσταθέντα για το σκοπό αυτόν Ειδικό Λογαριασµό, συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως, χρηµατοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Η εκκαθάριση και καταβολή των κάθε είδους αµοιβών στους υπαλλήλους των εταίρων που είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή των δράσεων της προηγούµενης παραγράφου γίνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στην επιχορήγηση της οποίας εντάσσονται και τα ανωτέρω κονδύλια. Η διάθεση της επιχορήγησης από οποιονδήποτε εταίρο για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο δόθηκε δεν είναι επιτρεπτή. 3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης, ο σκοπός της, όπως, επίσης, και ο τρόπος καταβολής των δαπανών. Άρθρο 20 Επιβολή προστίµου για εκλογική παράβαση από τρίτον Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α ) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως: «2. Στον ιδιοκτήτη του εντύπου που παραβίασε την απαγόρευση της περίπτωσης γ του άρθρου 8, καθώς και της περίπτωσης ε της παρ. 3 του άρθρου 15 επιβάλλεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρµόδιου Υπουργού Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 15, πρόστιµο ύψους όχι κατώτερο των εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ ούτε ανώτερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε..Ε.). Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντίστοιχα, επιβολή του ανωτέρω προστίµου.» Άρθρο 21 Θέµατα Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α ) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

14 «Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να απευθύνει προς τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς οδηγίες, συστάσεις και υποδείξεις σχετικά µε την αντικειµενική και µε ίσους όρους εµφάνιση των συνδυασµών στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς κατά την περίοδο των δηµοτικών και νοµαρχιακών εκλογών. Η µη εφαρµογή των εν λόγω οδηγιών, συστάσεων και υποδείξεων από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο ε της παρ. 1 του άρθρου αυτού.» Άρθρο 22 Εµπράγµατες δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα λειτουργούντων µεταβατικών κτηµατολογικών γραφείων και οι οποίες συντάχθηκαν στο διάστηµα µεταξύ και χωρίς την επισύναψη σε αυτές κυρωµένου αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α ), είναι κατά τούτο έγκυρες και παράγουν όλες τις έννοµες συνέπειές τους. Άρθρο Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρούνται από την επιβολή προστίµων οι ανήλικοι, όσοι έχουν την ιδιότητα του οµογενούς και όσοι παραβιάζουν το νόµιµο χρόνο παραµονής τους στην Ελληνική Επικράτεια για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αναχωρήσουν εντός τριάντα (30) ηµερών από την εξάλειψη του γεγονότος. Για τη συνδροµή του λόγου εξαίρεσης σε κάθε περίπτωση αποφαίνεται η αστυνοµική αρχή που πραγµατοποιεί τον έλεγχο αναχώρησης του αλλοδαπού.» 2. Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3386/2005 πρόστιµο δεν επιβάλλεται στους υπηκόους Λιβάνου που παραβίασαν τη διάρκεια της νόµιµης διαµονής τους στη Χώρα µας κατά το χρονικό διάστηµα από έως , εφόσον η αναχώρησή τους πραγµατοποιηθεί µέχρι την Τυχόν επιβληθέντα πρόστιµα βάσει των προαναφερόµενων διατάξεων κατά το διάστηµα από έως σε βάρος υπηκόων Λιβάνου δεν αναζητούνται. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από Άρθρο Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α ) εφαρµόζονται και για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 2. Η µισθολογική και βαθµολογική κατάταξη, καθώς και η ένταξη σε κλάδους και ειδικότητες του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 γίνεται κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού της. Άρθρο 25 Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στα 9µελή συµβούλια 6 και 3». Άρθρο 26 Η περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.3463/2006 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων» αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ν. 3463/2006 ως εξής: «Για τις γυναίκες µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ως πρώτο επώνυµο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανεξαρτήτως µε ποιο επώνυµο είναι εγγεγραµµένες στην οικογενειακή τους µερίδα.» Τα σηµεία β1 και β2 της παραγράφου 1 του ως άνω άρ θρου καταργούνται. Άρθρο 27 - Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο αυτού. Άρθρο 28 - Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2006

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές 1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : 21-10-2010 Αριθµ. Πρωτ. :23371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 11/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη : Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 02/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 12090 (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι, 20 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωτ: 28623 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Παράρτημα Α,

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Διευθ. Σκεύου Ζερβού 40 Ταχ. Κωδ. 85300 Κως Τηλ.: 22420 24778 23915 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

5. Την υπ αριθµ. 560/5-8/2011 (ορθή επανάληψη ) απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης περί Καθορισµού θέσεων και ειδικοτήτων.

5. Την υπ αριθµ. 560/5-8/2011 (ορθή επανάληψη ) απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης περί Καθορισµού θέσεων και ειδικοτήτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο 02-09-2011 Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Αριθµ. Πρωτ.: 1063 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : 6 ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων Πληροφορίες: κ. Θεοφάνης Σαγρής Τηλέφωνο : 2410617980-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα 30-6-2003, οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου /ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα 18 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 2159 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ) ΣΗΤΕΙΑ,27-10-2016 Αρ. Πρωτ.:937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 9 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 122 Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 23877 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 25-6-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 31549/2354 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α. Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Tαχ. Διεύθυνση : Κουντουριώτου 79 Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑ ΕΡΟ 12/10/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 2075 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λιβαδειά 2-7-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. 2334 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 30-9-2016 ΝΠ «Κοινωνικής Πολιτικής ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1802 Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας» (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Σέρρες,15/09/2016 Αριθ. Πρωτ: 2333 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 18-7- 2013 Αριθ. Πρωτ.:3468/95103 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργος Ορεστικό 19-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμός Πρωτ.: 15390 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Πληρ.: Πρωτόγερου Δέσποινα Τηλ. 2467351316 Fax: 2467351331 Email:dproto@0822.syzefxis.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1 ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1... Στην περίπτωση αυτή, νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, μπορούν να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π..

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π.. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 01 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 3888/456

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15 / 09 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 37964 / 3847 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ειδικότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013)

Προς: ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα, 28-5-2014 Αρ. Πρωτ. 13542 Πληρ.: Ευπρ. Αναγνωστοπούλου, Αικ.Μαρίνου Τηλ.: 2106470370

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016 Τήνου 27 Αριθμ. Πρωτ.: 3387 Τ.Κ. 17343

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:848 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα