1980: Πηπρίν από ην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1980: Πηπρίν από ην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ."

Transcript

1 ΑΝΣΧΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΛΙΑΝΟΤ Καθηγήηπια Κοινυνικήρ Ψςσολογίαρ Γημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Aκαδ. Έηορ Όλνκα: Αλησλία Παπαζηπιηαλνύ Θέζε: Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Π. Σζαιδάξε 1- Κνκνηελή, ηει.& Fax : Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Κέδξσλ 36, Γξνζηά Αζήλα ηει.: \ 1. ΠΟΤΓΔ ΘΔΔΙ 1992: Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή (ζε ζέκα ηεο Κνηλσηληθήο Φπρνινγίαο) ζηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο, Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε ηίηιν Ζ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ καζεηώλ παηδηώλ-παιηλλνζηνύλησλ. Πεηξακαηηθή έξεπλα ζηνπο αγγιόθσλνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Παιηλλνζηνύλησλ Βαξπκπόκπεο. 1981: Postgraduate Diploma in Social Psychology, London School of Economics. Θέκα δηπισκαηηθήο «Ethnic and National Stereotypes among the pupils of the Greek-Cypriot community in London, England. 1980: Πηπρίν από ην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. ΔΙΓΙΚΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ : Παξαθνινύζεζα δύν εμάκελα ζεκηλάξηα Φπρνκεηξίαο ζην Α.Κ.Μ.Α.(Aζελατθό Κέληξν Μειέηεο ηνπ Αλζξώπνπ, (Γ. & Β. Βαζηιείνπ) θαη ζπγθεθξηκέλα ρνξήγεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δνθηκαζηώλ WISC, ΣΑΣ, Georgas test λνεκνζύλεο γηα παηδηά θ.ά : Παξαθνινύζεζα κνλνεηέο Πξόγξακκα Καηάξηηζεο ηειερώλ- Δθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα Γηαθπιηθώλ ρέζεσλ, ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ : Παξαθνινύζεζα ηεηξαεηέο πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ζην Δξγαζηήξην Γηεξεύλεζεο Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ ζηα αθόινπζα: Α. πζηεκηθή Θεξαπεία Β. Οκαδηθή Οηθνγελεηαθή Φπρνζεξαπεία. Κάηνρνο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ςπρνιόγνπ (658/ ), άζθεζεο πζηεκηθήο Φπρνζεξαπείαο (appr. IFTA), Μember of the British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP), Σhe European Association of Psychotherapy (EAP). Υξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (επεμεξγαζία θεηκέλνπ Word, ΔXCEL, SPSS, Ηληεξλεη).

2 : Δπηζηεκνληθή ζπλεξγάηεο ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε ΠΓ 407, κε γλσζηηθό αληηθείκελν ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία Δπηζηεκνληθή ζπλεξγάηεο ζην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο- Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ κε ΠΓ 407 κε γλσζηηθό αληηθείκελν ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία κέρξη ζήκεξα. Σαθηηθή Καζεγήηξηα ζην ίδην γλσζηηθό αληηθείκελν ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν ηε Κνηλσληθή Φπρνινγία. 2. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Γηδάζθσ ζε πξνπηπρηαθό επίπεδν ηα καζήκαηα: - Κνηλσληθή Φπρνινγία - Γηαπνιηηηζκηθή Φπρνινγία - Φπρνινγία ηεο Δπηθνηλσλίαο - Μεζνδνινγία Κνηλσληθήο Δξεπλαο - πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία. Γηδάζθσ ζε κεηαπηπρηαθό ζην επίπεδν (αλαιπηηθά) : ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΟΜΟΙΧΗ - ΔΜΙΝΑΡΙΑ (Μόληκε απαζρόιεζε): Γηαπαλεπηζηεκηαθό Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ( , ) Παλεπηζηήκην Αζελώλ & Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο «πκβνπιεπηηθή Φπρνιόγηα θαη πκβνπιεπηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Τγεία, ηελ Δξγαζία» - Πνιππνιηηηζκηθή πκβνπιεπηηθή - πκβνπιεπηηθήο Οκάδαο. Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ( ) Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ «Γηνίθεζε ζηελ Δθπαίδεπζε»: - Κνηλσληθή Φπρνινγία ησλ Οκάδσλ. Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ( , ) Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Γίδαμα κε εληνιή ζην Πξόγξακκα «πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο» ηα καζήκαηα: - Θεσξία θαη πξάμε ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία. - Πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν θαη πκβνπιεπηηθή. Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ( ) Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Γίδαμα ζε ζπλδηδαζθαιία (Γ. αθθά) ην κάζεκα: - Mεηαλάζηεο, πξόζθπγεο θαη εζλόηεηα: Γη-νκαδηθέο ζρέζεηο θαη εθπαίδεπζε. 1

3 2 Πξόγξακκα Μεηεθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο & ΜΜΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, «Δπαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα θαη πκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο» (Τπεύζπλνο Καζ. Κι. Ναπξίδεο) (2004). Γίδαμα: - Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία ζηελ ηάμε. Πξόγξακκα Δμνκνίσζεο (2003-4): Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Γίδαμα ηα καζήκαηα: - πζηεκηθή πξνζέγγηζε ζην ζρνιείν: Θεσξία θαη βησκαηηθή εθπαίδεπζε. Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ, Παλεπηζηήκην Αζελώλ ( , ) Γίδαμα ηα καζήκαηα: - Φπρνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο - H πζηεκηθή Πξνζέγγηζε ζην ρνιείν. Δπηκνξθσηηθό Πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ γηα Καζεγεηέο-πκβνύινπο.Δ.Π. Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ( ). Γίδαμα ην κάζεκα: - Κνηλσληθή θαη Φπρνινγηθή Αλάιπζε ηεο Οηθνγέλεηαο. ΓΙΑΛΔΞΔΙ Δ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Ρόδνο Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα «ρνιηθή Φπρνινγία» ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα «Κιηληθή Φπρνινγία» ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Δπηζηεκνληθά Δξγαζηήξηα εκηλάξηα επηέκβξηνο Οθηώβξηνο 2003 (Αζήλα, Θεζζαινλίθε). Γίδαμα ζε πνιύσξα βησκαηηθά ζεκηλάξηα ζε ςπρνιόγνπο, εθπαηδεπηηθνύο θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Δθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πζηεκαηηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο Δλεκέξσζεο Γνλέσλ ηνπ ΗΓΔΚΔ (Ηλζηηηνύηνπ Γηαξθνύο Δπηκόξθσζεο Δλειίθσλ) κε ζέκα ηελ απνηειεζκαηηθή ζύλδεζε ζρνιείνπ νηθνγέλεηαο. Οθηώβξηνο (Με Μ. Ππξνπλάθε): Ζ ζρνιηθή βία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα: Ήρνο απόερνο; (Βησκαηηθό εξγαζηήξην). ην Παλειιήλην πλέδξην «Ζ Διιεληθή νηθνγέλεηα». Σνκέαο Φπρνινγίαο, Σκήκα ΦΠΦ, Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Ινύληνο 1999: Σπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. (Βησκαηηθό εξγαζηήξην). ηελ Ζκεξίδα «Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο παηδηώλ θαη εθήβσλ: Νεόηεξεο εμειίμεηο ζηε δηάγλσζε, πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζή ηνπο». [(Πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ «Δθπαίδεπζε Αηόκσλ Δηδηθώλ Καηεγνξηώλ» (Τπεύζπλε: Α. Καιαληδή-Αδίδε, Παλεπηζηήκην Αζελώλ)]. Μάξηηνο 1996: Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κεηαλαζηώλ (εκηλάξην ζε εθπαηδεπηηθνύο). ην ΠΔΚ Κεθηζηάο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. 2

4 3 Ννέκβξηνο 1994: (Με, Α. Καιαληδή-Αδίδη, Αηθ. Γθαξή, Δ. Γαιαλάθε θαη Δ. νθηαλίδνπ). Οηθνζπζηεκηθή Πξνζέγγηζε. Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ κέζα ζηελ ηάμε. (εκηλάξην ζε εθπαηδεπηηθνύο). Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ & Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Κύπξνπ. Λεπθσζία, Κύπξνο. Ινύληνο 1991: (Με: Α. Καιαληδή-Αδίδη, Δ. Γαιαλάθε, Δ. νθηαλίδνπ, Η. Γεσξγηάδνπ, Ν. Ατδνλά, Μ. Ληαθνπνύινπ, Β. Παππά θαη Ν. Μαιηέδνπ). Οηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζρνιηθή πξάμε. Δξγαζηήξην δηνξγάλσζεο Α. Καιαληδή-Αδίδη), 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο 'Δξεπλαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Αζήλα. 3. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ : (Με Γ. Γεώξγα) Δξεπλα κε ζέκα "Φπρνινγηθή πξνζαξκνγή Πνληίσλ θαη Βνξεηνεπεηξσηώλ ζηελ Διιάδα". Ζ έξεπλα επηρνξεγήζεθε εμ νινθιήξνπ από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Απόδεκνπ Διιεληζκνύ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα εθδόζεθαλ σο βηβιίν (1993) (βι. Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο-γεκνζηεύζεηο αξ. 1). 1996: Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 8νπ Παγθόζκηνπ πλεδξίνπ Family Therapy: Global Dialogue, Diversity and Unity ζπλδηνξγάλσζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηεξεύλεζεο Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ θαη ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ηνλ Ηνύιην ηνπ : Δξεπλα κε ζέκα «Φπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαη ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ Διιήλσλ παιηλλνζηνύλησλ» (Α κέξνο) θαη : Δξεπλα κε ζέκα «Φπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαη ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηώλ ηεο Γηαζπνξάο» (Β Μέξνο) Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ αλαθνηλώζεθαλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα (βι. Αλαθνηλώζεηο - Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο) , (2 ζεηείεο): Μέινο ηνπ Γ.. θαη αληηπξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Νεπξνςπρηαηξηθήο ηνπ Παηδηνύ. Μέινο επηηξνπήο δηνξγάλσζεο εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ θαη εκεξίδσλ γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα κε κεηάθιεζε μέλσλ επηζηεκόλσλ θαη ζηε δηνξγάλσζε εκεξίδαο (Ννέκβξηνο 2000) ζπλδηνξγάλσζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Φπραλαιπηηθήο Φπρνζεξαπείαο θαη ηεο ΔΔΦΤΝΠ, κε ζέκα ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη ηξόπνπο πξόιεςεο πξνβιεκάησλ ησλ παηδηώλ παιηλλνζηνύλησλ ζηελ Διιάδα : Mέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπηκόξθσζε Καζεγεηώλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ζην ΔΠ θαη ζηε πκβνπιεπηηθή, (Τπνπξόγξακκα 1, ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ ηήξημεο, ΤΠΔΠΘ). ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ επηκνξθσζεί 1500 θαζεγεηώλ Μ. Δθπαίδεπζεο ζε όιε ηελ Διιάδα, ζην ΔΠ θαη ζηελ πκβνπιεπηηθή : Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε Παιηλλνζηνύλησλ θαη Αιινδαπώλ Μαζεηώλ (Τπνπξόγξακκα ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ ηήξημεο, ΤΠΔΠΘ) (Σκήκα Φηινζνθίαο- Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 3

5 4 Δξεπλα θαη πγγξαθή: ην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνύζε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, νξγάλσζα (ζεσξεηηθό πιαίζην, θαηαζθεπή εξσηεκαηνινγίσλ, ζπληνληζκό δξάζε εξεπλεηηθήο νκάδαο, επνπηεία) παλειιήληα έξεπλα ζηελ νπνία δηεξεπλήζεθαλ νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαξξνή ησλ καζεηώλ-παηδηώλ παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ από ην ζρνιείν. ηελ έξεπλα κειεηήζεθαλ νη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη δηαξξεπζάλησλ εθήβσλ γύξσ από ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, νη ζηάζεηο θαη δηαζεζηκόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ έλαληη ησλ παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ θαη νη ζηάζεηο θαη εκπινθή ησλ γνλέσλ ησλ παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία. Ζ έξεπλα (550 ζειίδεο) ζε 2 ηόκνπο αλεπξίζθεηαη ζην ΚΔΓΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ : (Με Ν. Πεηξόπνπιν) Μειέηε βηβιηνγξαθίαο, θαηάξηηζε εξσηεκαηνινγίσλ, νξγάλσζε παλειιαδηθήο δηαζηξσκαησκέλεο έξεπλαο ζε δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη καζεηέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα «Δπηζεηηθόηεηα, Βία θαη Γηακαξηπξία ζην ζρνιείν» θαη ζπγγξαθή κνλνγξαθίαο (βι. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο). Ννέκβξηνο - Γεθέκβξηνο Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Γηεκεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ κε ζέκα «Πξνθιήζεηο ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα. Δξεπλα θαη Παξέκβαζε». ηε δηεκεξίδα παξνπζίαζαλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε βία, ηε ρξήζε νπζηώλ από καζεηέο θαη ηξόπνπο παξέκβαζεο, επηζηήκνλεο από εξεπλεηηθά θέληξα θαη Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα ηεο ρώξαο. Ιαλνπάξηνο Γεθέκβξηνο Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο εθ κέξνπο ηεο ΔΔΦΤΝΠ & Παηδνςπρηαηξηθήο Κιηληθήο, Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Αγία νθία» (ππεύζ. Καζ. Η. Σζηάληεο) γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο Ζκεξίδαο κε ζέκα «Μεηαλάζηεπζε/ Παιηλλόζηεζε: Φπρνθνηλσληθή πγεία θαη πξνζαξκνγή παηδηώλ θαη εθήβσλ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2000 (βι. θαη Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο). Ννέκβξηνο Δθπξνζώπεζε ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ζηελ έδξα ηεο UNESCO ζην Παξίζη, γηα ζέκαηα Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο. Ννέκβξηνο Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο - Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηνξγάλσζε εκεξίδαο κε ζέκα «Ζ Βία ζηα ζρνιεία» ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ θαη ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Κεθηζηάο (βι. θαη Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο). Μάξηηνο Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο - Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηνξγάλσζε εκεξίδαο κε ζέκα «Ζ Βία ζηα ζρνιεία» ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ θαη ηνπ Γήκνπ Βξειηζζίσλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2002 (βι. θαη Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο). Μάξηηνο Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηνξγάλσζε πλεδξίνπ κε ζέκα «Δπηζεηηθόηεηα» από ην ύλδεζκν Φπρνιόγσλ Κύπξνπ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2002 (βι. θαη Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο). Ννέκβξηνο Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 1νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο κε ζέκα "Ζ πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία ζηα Γπλαηθεία Θέκαηα" ηνπ θιάδνπ πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο ηεο ΔΛΦΔ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2003 (βι. θαη Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο). 4

6 5 Ιδξπζε Δξγαζηεξίνπ -Φεβξνπάξηνο Ηδξπζα ζην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο - Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθώλ Φπρνινγηθώλ Μειεηώλ θαη Δθαξκνγώλ (ΔΓΦΜΔ) κε ζθνπό, α. ηε κειέηε, έξεπλα θαη θαηάξηηζε ζε δηαπνιηηηζκηθά ζέκαηα θαη ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθώλ επξεκάησλ ζε ζέκαηα δη-νκαδηθώλ θαη ελδν-νκαδηθώλ ζρέζεσλ θαη β. ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ έξεπλαο ζρεηηθώλ κε ηε Γηαπνιηηηζκηθή Φπρνινγία. Σν Δξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζε πξνπηπρηαθνύο - κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο (κε πξννπηηθή πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο) θαη ζπλεξγάδεηαη κε αθαδεκατθά ηδξύκαηα εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνύηα πνπ έρνπλ ζπλαθείο ζηόρνπο θαζώο θαη κε εξγαζηήξηα ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο. Φεβξνπάξηνο 2003: Με απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ΦΠΦ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ νξίζηεθα δηεπζύληξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηαπνιηηηζκηθώλ Φπρνινγηθώλ Μειεηώλ θαη Δθαξκνγώλ (ΔΓΦΜΔ). Ννέκβξηνο Μέινο ηεο 3κεινύο επηηξνπήο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Πξνζαξκνγή παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ ζηελ Διιάδα» ηνπ ΗΠΟΓΔ & Τπ. Δζληθήο Παηδείαο - Θξεζθεπκάησλ. ην Πξόγξακκα (ΔΠΔΑΔΚ) ζπκκεηείρα σο ππεύζπλε ηεο πινπνίεζεο ηνπ κέξνπο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ «Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε παιηλλνζηνύλησλ - αιινδαπώλ καζεηώλ & επαηζζεηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ» ζε πέληε πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο θαη ζε 17 λνκνύο ( Ζπεηξν, Ηόλην, ηεξεά Διιάδα, Γπηηθή ηεξεά Διιάδα, Θεζζαιία) κε ηε δηνξγάλσζε βησκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ, ζεκηλαξίσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη έξεπλα ζηηο πην πάλσ νκάδεο. ηόρνο ηεο αλαιεθζείζαο Γξάζεο ήηαλ ε νκαιή πξνζαξκνγή θαη απνδνρή ησλ μέλσλ καζεηώλ ζην ζρνιείν θαη ε κείσζε ησλ δη-νκαδηθώλ ζπγθξνύζεσλ. Σν Πξόγξακκα νινθιεξώζεθε ην Xεηκεξηλό Δμάκελν πκκεηείρα ζην πξόγξακκα «Δμνκνίσζεο» ηνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο Αγσγήο Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κε ηίηιν «πζηεκηθή πξνζέγγηζε ζην ζρνιείν: Θεσξία θα βησκαηηθή εθπαίδεπζε». Αύγνπζηνο 2003-Γεθέκβξηνο Μέινο ηεο ηεηξακεινύο νκάδαο ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πζηεκαηηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο Δλεκέξσζεο Γνλέσλ ηνπ ΗΓΔΚΔ (Ηλζηηηνύηνπ Γηαξθνύο Δπηκόξθσζεο Δλειίθσλ) γηα ηε δεκηνπξγία 190 ηκεκάησλ πκβνπιεπηηθήο Γνλέσλ, Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ θαη ζηειερώλ, παξαγσγή πιηθνύ, παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ. (βι. θαη: Γεκνζηεύζεηο / εκηλάξηα). Mάξηηνο Πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 1 εο Γηεκεξίδαο ηνπ Κιάδνπ πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο ηεο ΔΛΦΔ, «Πνιππνιηηηζκηθή πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία: ζεσξία θαη εθαξκνγέο ζηελ Κνηλόηεηα» πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (βι. θαη Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο). Μάηνο Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 10 νπ πλεδξίνπ Διιεληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο (ΔΛΦΔ) πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ην Γεθέκβξην 2005 (βι. θαη Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο). 5

7 6 Ννέκβξηνο Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 2νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο κε ζέκα "Ζ πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία ζηα Αλδξηθά Θέκαηα" ηνπ θιάδνπ πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο ηεο ΔΛΦΔ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2006 (βι. θαη Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο). επηέκβξηνο Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 18 νπ International Congress of Cross-Cultural Psychology ηεο International Association for Cross Cultural Psychology πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο πέηζεο ηνλ Ηνύιην ηνπ 2006 (βι. θαη Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο). επηέκβξηνο Τπεύζπλε Πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ κε ζηόρν α. ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ζεκηλάξηα ζε ζρνιεία ηεο Αζήλαο (Καιιηζέα, Πεηξαηά) ζηα νπνία θνηηνύλ παηδηά κεηαλαζηώλ θαη β. Γηεξεύλεζε γηα ηελ επίδξαζε αηνκηθώλ θαη ζρνιηθώλ παξαγόλησλ ζε πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ σο πξνο ηα ζέκαηα ΔΠ. ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα ππό ηελ επνπηεία κνπ ζηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηό θαη ζηα νπνία θνηηνύλ παηδηά κεηαλαζηώλ. Ζ έξεπλα ζα νινθιεξσζεί ηνλ Ηνύλην Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ 11 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Φπρνινγηθήο Δξεπλαο ηεο ΔΛΦΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σκήκα Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο (βι. θαη Δπηζηεκνληθέο Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο) Mέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Δπηζηεκνληθήο Γηεκεξίδαο ηνπ Κιάδνπ πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο ΔΛΦΔ «Ζ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία θαη Φπρνζεξαπεία» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βόιν (βι. θαη Δπηζηεκνληθέο Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο) (11-12 Απξίιηνπ). Πξόεδξνο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο & Γηνξγαλώηξηα πλεδξίνπ κε πξνζθεθιεκέλνπο θαζεγεηέο θαη επηζηήκνλεο από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (Κνκνηελή), κε ηελ επθαηξία ησλ 10 ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε ζέκα «Κνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πεξάζκαηα ζηελ πγεία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ θνηλόηεηα. Ζ ζπζηεκηθή ζεώξεζε» (βι. θαη Δπηζηεκνληθέο Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο). Mάηνο-Οθηώβξηνο Μέινο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ Γξάζεσλ ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Ηζόηεηα (Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Ηζόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε Π.Η.Δ.) (ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 4.1, Καηεγνξία Πξάμεο ε. ηνπ ΔΠΔΑΔΚ). ηόρνο ηεο ίδξπζεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είλαη ε νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε δνκήο ε νπνία παξαθνινπζεί όιεο ηηο δξάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζε όινπο ηνπο ηύπνπο ζρνιείσλ, αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δξάζεσλ απηώλ, δηακνξθώλεη πξνηάζεηο πνιηηηθήο θαη λέσλ δξάζεσλ, παξέρεη εμεηδηθεπκέλε πιεξνθόξεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θνξείο, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ πνξεία ησλ Πξάμεσλ. Σν Έξγν απνηειεί πξντόλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζόηεηαο (Γ.Γ.Η.) θαη ηνπ Κέληξνπ Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ηζόηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.). 6

8 Δγθξηζε (ΦΔΚ αξ. Φύιινπ 2455/ ) ηνπ ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Καζ. Μαξία Μαιηθώζε-Λντδνπ - Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο (ΣΔΑΠΖ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ-, δηεηνύο Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (ΓΓΠΜ) κε ηίηιν «Σπκβνπιεπηηθή Χπρνινγία θαη Σπκβνπιεπηηθή ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ εξγαζία» ην νπνίν ιεηηνπξγεί από θνηλνύ κε δηδάζθνληεο από ηα Σκήκαηα: Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηε Πξνζρνιηθή Ζιηθία (ΣΔΑΠΖ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζε ζπλεξγαζία θαη κε δηδάζθνληεο από άιια παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηεο ρώξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. Σν ΓΓΠΜ ιεηηνπξγεί από ηνλ επηέκβξην ηνπ : πκκεηνρή ζηελ νκάδα νξγάλσζεο ηεο Πξόηαζεο γηα Ηδξπζε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Πεξηθεξεηαθήο θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Αλάπηπμεο (Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο) κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα θαηαλέκνληαη ζε 3 θύξηνπο άμνλεο: α) εθπαηδεπηηθέο, β) έξεπλα-κειέηεο, γ) ζπλεξγαζίεο κε αληίζηνηρα εξεπλεηηθά Κέληξα πνπ εδξεύνπλ ζε άιια ειιεληθά Παλεπηζηήκηα ή Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ. Σν Ηλζηηηνύην εγθξίζεθε ( ) θαη νξγαλώλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ από ηα Σκήκαηα: Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Φεβξνπάξηνο Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο (δηνξγάλσζε ηνπ ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Πξόεδξνο, Γ. Παπαδάηνο). Μάηνο Γηνξγάλσζε πκπνζίνπ ηνπ Κιάδνπ πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο, ΔΛΦΔ ζην 12o πλέδξην ΔΛΦΔ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, κε ηίηιν «πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε». Ννέκβξηνο πληνλίζηξηα ηεο ειιεληθήο νκάδαο ζην δηαθξαηηθό Δπξσπατθό Πξόγξάκκα «DAPHNE III «Designing evidence-based strategies and actions to face bullying by considering socio-ethnic diversities in school populations and evaluating their effects» Γεληθόο ζπληνληζηήο Λ. Κπξηαθίδε, Σκήκα ΔΠΑ, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ (πκκεηέρνπζεο ρώξεο: Κύπξνο, Διιάδα, Αγγιία, Οιιαλδία, Βέιγην) Παπαζηπιηαλνύ, Α., Γεσξγηάδεο,. & Βύδαθνπ,. Η Σςζσέηιζη ηηρ Βίαρ Δνάνηια ζηα Παιδιά μέζα ζηην Οικογένεια, με ηην Νεανική Παπαβαηικόηηηα (Δπίζεκε Δθζεζε, 400 ζειίδεο). ( Δξεπλα κε αλάζεζε θαη νηθνλνκηθή θάιπςε από ηελ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηε Βία ζηελ Oηθνγέλεηα, Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. H έθζεζε από ηελ έξεπλα έρεη νινθιεξσζεί θαη παξαδνζεί). Βαζηθνί ζηόρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ νη εμήο: (α) λα δηεξεπλεζνύλ κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ νη δηάθνξεο κνξθέο βίαο πνπ πθίζηαληαη ηα παηδηά-έθεβνη ζηελ θππξηαθή νηθνγέλεηα (ςπρνινγηθή, ζσκαηηθή, ζεμνπαιηθή θαη παξακέιεζε) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πηζαλή ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά (παξαβαηηθόηεηα, βίαηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο άιινπο ή πξνο ηνλ εαπηό ηνπο). (β) ε δηεξεύλεζε ηεο πηζαλήο ζπζρέηηζεο ζπγθεθξηκέλσλ κνξθώλ θαθνπνίεζεο κε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο παξαβαηηθόηεηαο ζηνπο λένπο, θαη (γ) ε ππνβνιή 7

9 8 εηζεγήζεσλ θαη/ή ζπζηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ζέκαηνο θαζώο επίζεο θαη εηζεγήζεηο γηα ιήςε αλάινγεο δξάζεο. Ιαλνπάξηνο Χο ζπλ-ζπληνλίζηξηα ηνπ Κιάδνπ Γηαπνιηηηζκηθήο Φπρνινγίαο, ΔΛΦΔ, δηνξγάλσζα ηελ 1 ε Ζκεξίδα ηνπ Κιάδνπ Γηαπνιηηηζκηθήο Φπρνινγίαο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, κε ζέκα «Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Φπρνινγηθή δηάζηαζε: Δξεπλα θαη εθαξκνγέο ζηελ Διιάδα». *Απξίιηνο πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα VI.C.T.I.MS Έμμεζερ βλαπηικέρ επιδπάζειρ ηηρ βίαρ: Θςμαηοποίηζη ηος παιδιού και και επανα-θςμαηοποίηζη ηηρ μηηέπαρ μέζυ ηηρ έκθεζηρ ηος παιδιού ζηη βία ενανηίον ηηρ DAPHNE III-. πληνληζηήο: Μ. Κνπηζειίλε. Σκήκα ΔΠΑ. Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Σν εξεπλεηηθό πξόγξακκα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Daphne III, ην νπνίν αθνξά ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ θαη ησλ γπλαηθώλ από θάζε κνξθήο βία. ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εδξαίσζε πςεινύ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο παηδηώλ θαη γπλαηθώλ, ηε γεληθή πξόλνηα θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή γύξσ από ζέκαηα βίαο. Οη θνξείο πινπνίεζεο ηνπ πνιπεζληθνύ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο VI.C.T.I.MS είλαη ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ην Παλεπηζηήκην ηεο Ρώκεο Σξε, ην Παλεπηζηήκην ηεο Οξαληέα θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Πξέζνθ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ Κύπξν, ηελ Ηηαιία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε ινβαθία. Πξόζθαηεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο Καζήθνληα Δρσ αλαιάβεη: - Καζήθνληα εθπξνζώπνπ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ Γ.Π.Θ. ( , , ). - πκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Ζζηθήο & Γενληνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ( ) - πκκεηνρέο ζε επηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο (παξαιαβήο βηβιίσλ, Καηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ θ.ιπ) ( ). ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΣΡΙΒΧΝ Από ην 2002 επηβιέπσ δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο πνπ εθπνλνύληαη ζηα: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ εθ ησλ νπνίσλ: Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα «Σν θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ ζην Γεκνηηθό ζρνιείν» έρεη ππνζηεξηρζεί επηηπρώο ζην Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Δθπαίδεπζεο θαη Πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (2006). Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα «Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρνιηθή ελζσκάησζε εθήβσλ κε δηαηαξαρέο ζην ζπλαίζζεκα θαη ηε ζπκπεξηθνξά» έρεη ππνζηεξηρζεί επηηπρώο ζην Σκήκα Φ.Π.Φ., Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (2007). Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα «Eκπεηξηθή κειέηε ησλ παξαγόλησλ ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ Διιελα Δθπαηδεπηηθνύ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» έρεη ππνζηεξηρζεί επηηπρώο ζην Σκήκα Σ.Δ.ΑΠ.Ζ. & Πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (2008). Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα «Ζ ζεξαπεία απεμάξηεζεο γπλαηθώλ ππό ην πξίζκα ηεο ελδπλακσηηθήο θεκηληζηηθήο θνηλσληθήο εξγαζίαο» έρεη ππνζηεξηρζεί 8

10 9 επηηπρώο ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (2011). ην παξόλ επνπηεύσ δύν (2) σο θύξηα επηβιέπνπζα θαη ζπκκεηέρσ ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή άιισλ πέληε (5) ππό εθπόλεζε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ. ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ Διιεληθή Φπρνινγηθή Δηαηξεία (Δ.Λ.Φ.Δ.) από ην 1993, Kαηά ηηο δηεηίεο , ππεξέηεζα σο ζπλ-ζπληνλίζηξηα ηνπ Κιάδνπ πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο ηεο Δ.Λ.Φ.Δ., Καηά ηηο δηεηίεο , ππεξεηώ σο ζπλ-ζπληνλίζηξηα ηνπ Κιάδνπ Γηαπνιηηηζκηθήο Φπρνινγίαο ηεο Δ.Λ.Φ.Δ., Διιεληθή Δηαηξεία Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Νεπξνςπρηαηξηθήο ηνπ Παηδηνύ από ην 1991 (Γηεηέιεζα Αληηπξόεδξνο ηεο Δηαηξείαο από ηνλ Ηνύλην 1996 κέρξη ην 2000), International Association for Cross-Cultural Psychology από ην 1994, Διιεληθή Δηαηξεία Κιηληθήο Κνηλσληθήο Δξεπλαο από ην 1999, Διιεληθή Δηαηξεία πζηεκηθήο Θεξαπείαο από ην 2000, Διιεληθή Δηαηξεία Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο από ην 2002, British Association for Counselling and Psychotherpay από ην 2007, Δuropean Association for Psychotherapy από ην EΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΡΙΣΗ ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: - ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ, ηεο ΔΛΦΔ. - Social Science and Medicine (an International Journal, Senior Editor Dr. Frances Aboud, Department of Psychology, McGill University). - ΜΔΝΣΟΡ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ, Τπνπξγείνπ Παηδείαο. - Hellenic Journal of Psychology, ηεο Psychological Society of Northern Greece. ε ζπιινγηθνύο ηόκνπο δεκνζηεύζεσλ δηεζλώλ θαη ειιεληθώλ: - Tόκνο: Selected Papers of the 18 th International Congress of Cross-Cultural Psychology. IACCP (2009). - Σόκνο «Κιηληθή Φπρνινγίαο - Φπρνινγία ηεο Τγείαο: Δξεπλεο θαη Δθαξκνγέο» (Κιάδνη Κιηληθή Φπρνινγία - Φπρνινγία ηεο Τγείαο, ΔΛΦΔ) (2009). - Δπεηεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ ΑΠΘ (ζπζηεκαηηθά από ην 2008). - Σόκνο «πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία γηα ηνπο άληξεο» (Κιάδνο πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο, ΔΛΦΔ) (2008). 4. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή (αδεκνζίεπηε) Παπαζηπιηαλνύ Α. (1992). H ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ καζεηώλ-παηδηώλ ησλ παιηλλνζηνύλησλ ζηελ Διιάδα. Δξεπλα ζηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Παιηλλνζηνύλησλ Βαξπκπόπεο Αηηηθήο (ζειίδεο 364). (Βαζκνινγήζεθε κε «Αξηζηα»). Σνκέαο Φπρνινγίαο, Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο- Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Μνλνγξαθίεο 1. Γεώξγαο, Γ., & Παπαζηπιηαλνύ, Α. (1993). Δπηπνιηηηζκόο Πνληίσλ θαη Βνξεηνε-πεηξσηώλ ζηελ Διιάδα. Χπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πξνζαξκνγήο (171ζειίδεο). Αζήλα: Γεληθή Γξακκαηεία Απνδήκνπ Διιεληζκνύ. 2. Πεηξόπνπινο, Ν., & Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2001). Μνξθέο επηζεηηθόηεηαο βίαο θαη 9

11 10 Γηακαξηπξίαο ζην ζρνιηθό ρώξν (κνλνγξαθία) (250 ζειίδεο). Αζήλα: Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 3. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2005). (επηκ.). Γηαπνιηηηζκηθέο Γηαδξνκέο. Παιηλλόζηεζε θαη ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή (350 ζειίδεο). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 4. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2009). Ζ ζρνιηθή δηαξξνή παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ: Κνηλσληθν-ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ( Δξεπλα) (450 ζειίδεο) ΚΔΓΑ - Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 5. Παπαζηπιηαλνύ, Α., Γεσξγηάδεο,. & Βύδαθνπ. ( Δθζεζε έξεπλαο) (2011). Ζ πζρέηηζε ηεο Βίαο Δλάληηα ζηα Παηδηά κέζα ζηελ Οηθνγέλεηα κε ηελ Νεαληθή Παξαβαηηθόηεηα (400 ζειίδεο). (Ζ έξεπλα κάο αλεηέζε από ηελ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα, Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ηεο Κύπξνπ). 6. Παπαζηπιηαλνύ Α. (ππό δεκνζίεπζε). Δπηπνιηηηζκόο. Δλλνηεο-έξεπλα-εθαξκνγέο (360 ζειίδεο). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Κεθάιαηα ζε βηβιία - Αξζξα 1. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (1993). Έξεπλα ζε παηδηά θαη εθήβνπο παιηλλνζηνύληεο από αγγιόθσλεο ρώξεο. ην Α. Καινύηζε (Δπηκ.), Παηδί θαη Πιεζπζκηαθέο Μεηαθηλήζεηο. Χπρνινγηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Πξνβιήκαηα (ζζ ). Αζήλα: ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ. 2. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (1994). Φπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ καζεηώλ παηδηώλ παιηλλνζηνύλησλ. ην Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε αιινδαπνύο καζεηέο. Δηδηθή αλαθνξά ζε καζεηέο από ηελ Αιβαλία. (ζζ.79-87). Αζήλα: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΚΓΟΔΧ ΓΗΓΑΚΣΗΚΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ. 3. Γεώξγαο, Γ. & Παπαζηπιηαλνύ, Α. (1994). Δπηπνιηηηζκόο Πνληίσλ θαη Βνξεηνεπεηξσηώλ ζηελ Διιάδα. Φπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πξνζαξκνγήο. ην, Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε αιινδαπνύο καζεηέο. Δηδηθή αλαθνξά ζε καζεηέο από ηελ Αιβαλία. (ζζ.59-72). Αζήλα: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΚΓΟΔΧ ΓΗΓΑΚΣΗΚΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ. 4. Georgas, J. & Papastylianou, D. (1994). The effect of time on stereotypes: Acculturation νf children of returning immigrants to Greece. Ηn, Α.-M. Bouvy, F.J.R. van de Vijver, P. Boski and P. Schmitz (Δds.), Journeys into Cross-Cultural Psychology Selected Papers from the Eleventh International Association for Cross Cultural Psychology. (pp ). Amsterdam: SWETS & ZEITLINGER. (πιινγηθόο ηόκνο κε θξηηέο). 5. Georgas, J., & Papastylianou, D. (1996). Αcculturation: and Ethnic Identity: The Remigration of Ethnic Greeks to Greece. Ηn, H. Grad, A. Blanco and J. Georgas (Eds.), Key Issues in Cross-Cultural Psychology. Selected Papers from the XΗΗ International Congress of the International Αssociation for Cross - Cultural Psychology. (pp ). Lisse: SWETS & ZEITLINGER. (πιινγηθόο ηόκνο κε θξηηέο). 6. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (1997). Σν ζηξεο ζηνπο Διιελεο εθπαηδεπηηθνύο Μέζεο Δθπαίδεπζεο. ην, Φ. Αλαγλσζηόπνπινο, Α. Κνζκόγηαλλε & Β. Μεζζήλε (Δπηκ.), Σύγρξνλε Χπρνινγία ζηελ Διιάδα. (ζζ ). Αζήλα: ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ. (πιινγηθόο ηόκνο κε θξηηέο). 10

12 11 7. Παπαζηπιηαλνύ, Α. & Θσκά, Ν. (1997). Φπρνθνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο δηάζπαζεο ηεο θνηλόηεηαο ζε εθήβνπο-πξόζθπγεο ηεο Κύπξνπ. ην, Οηθνγέλεηα θαη Οηθνγελεηαθή πνιηηηθή ζ έλα Μεηαβαιιόκελν Κόζκν. (ζζ ). Αζήλα: Δζληθόο Οξγαληζκόο Πξόλνηαο. 8. Papalexandris, N. & Papastylianou, D. (1997). Organizational Climate and Culture in Greece: The cases of 3 Greeθ ) Οrganizations. In, D. Constantinescu, L. Bistriceanu (eds.), Communications. (pp ). Rνumania: ΗΔΑΔ. (πιινγηθόο ηόκνο κε θξηηέο). 9. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (1997). Ζ Γηαθνπή θνίηεζεο ζηνπο καζεηέο-παηδηά παιηλλνζηνύλησλ ζηελ Διιάδα: ηνηρεία θαη δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. ην. Βνζληάδνπ & Ρ. Παπαζενθίινπ (Δπηκ.), Ζ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. (ζζ ). Αζήλα: GUTENBERG. 10. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2001). Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά ζηνηρεία γηα κηα εκηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζε νηθνγέλεηεο παιηλλνζηνύλησλ. ην, Α. Καιαληδή-Αδίδη θαη Ζ. Μπεδεβέγθε (Δπηκ.), Θέκαηα Δπηκόξθσζεο Δπαηζζεηνπνίεζεο Σηειερώλ Χπρηθήο Υγείαο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ.(ζζ ). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. (πιινγηθόο ηόκνο κε θξηηέο). 11. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2001). Δθαξκνγέο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζην ζρνιείν θαη ζηελ νηθνγέλεηα. ην, Α. Καιαληδή-Αδίδη θαη Ζ. Μπεδεβέγθε (Δπηκ.), Θέκαηα Δπηκόξθσζεο Δπαηζζεηνπνίεζεο Σηειερώλ Χπρηθήο Υγείαο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ. (ζζ ). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. (πιινγηθόο ηόκνο κε θξηηέο). 12. Παπαζηπιηαλνύ, Α. & Πεηξόπνπινο, Ν. (2000). Μαζεηέο ζύηεο- ζύκαηα: Κνηλσληθνςπρνινγηθή πξνζέγγηζε. ην,. Γεσξγίνπ, Λ. Κπξηαθίδεο & Κ. Υξίζηνπ, (Δπηκ.), Σύγρξνλε Δξεπλα ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο. (ζζ ). Λεπθσζία: Δθδόζεηο Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. 13. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2000). Φπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη ζηξεο ζε αγγιόθσλνπο, Πόληηνπο θαη Βνξεηνεπεηξώηεο καζεηέο ζηελ Διιάδα, Παηδί θαη Δθεβνο, Χπρηθή Υγεία θαη Χπρνπαζνινγία, 2, (1), Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2002). Δπηζεηηθόηεηα θαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο. ην, Ν. Πνιεκηθόο, Μ. Κατια & Φ. Καιαβάζεο (επηκ.), Δθπαηδεπηηθή, Οηθνγελεηαθή θαη Πνιηηηθή Χπρνπαζνινγία, ηόκ. Β. (ζζ ). Αζήλα: Αηξαπόο. 15. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2002). Δπηζεηηθόηεηα θαη βία ζην ζρνιηθό ρώξν. Παξάγνληεο πξόθιεζεο θαη πξνηάζεηο πξόιεςεο-παξέκβαζεο. ην, Ν. Κνπξάθεο & Ν. Κνπινύξεο (Δπηκ.), Αληεγθιεκαηηθή Πνιηηηθή Σόκ. 3, (ζζ ), Αζήλα-Κνκνηελή: Δθδόζεηο Α. άθθνπια. 16. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2002). Δπηζεηηθόηεηα θαη βία ζην ζρνιηθό ρώξν. Παξάγνληεο πξόθιεζεο θαη πξνηάζεηο πξόιεςεο - παξέκβαζεο, Πνηληθόο Λόγνο, 4, Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2003). πλλνζεξόηεηα βίαο θαη ρξήζεο νπζηώλ ζε Διιελεο καζεηέο. ην, Υ. Σδηόγθνπξνπ (επηκ.), Ζ Χπρνινγία ζήκεξα: Κππξηαθή θαη Δπξσπατθή πξαγκαηηθόηεηα (ζζ ). ύλδεζκνο Φπρνιόγσλ Κύπξνπ. Λεπθσζία. 11

13 Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2003). «Παξακύζη λ αξρηλίζεη...» Ξαλαγξάθσληαο ηνλ νηθνγελεηαθό κύζν γηα ηε κεηαλάζηεπζε. ην, Υ. Καηάθε & Α. Αλδξνπηζνπνύινπ (επηκ.), Με γόκα θαη θαζξέθηε. Δλλέα Κείκελα Σπζηεκηθήο Χπρνζεξαπείαο. (ζζ ). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 19. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2005). Ζ Βία ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηξόπν αληηκεηώπηζεο. ην, Π. Υελάο (επηκ.) Χπρνινγία θαη Δθπαίδεπζε ζηνλ 21 ν αηώλα (ζζ ). Αζήλα. Γεγατηεο/ Δηαηξεία Διιήλσλ ρνιηθώλ Φπρνιόγσλ. 20. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2005). Γηαπνιηηηζκηθή πκβνπιεπηηθή θαη Γενληνινγία. Γηαπνιηηηζκηθή Σπκβνπιεπηηθή. (ζζ ). Αζήλα: ΔΚΔΠ. 21. Υαλζάθνπ, Γ., Καηζηγηάλλε, Β. & Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2006). Ο εθθνβηζκόο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ: ηξαηεγηθέο πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο. ην, Α. Βιάρνπ, Μ. Κάτια & Β. ηξνγγπιόο (επηκ.), Παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Οηθνγέλεηα θαη ζρνιείν. (ζζ ). Αζήλα: Αηξαπόο. 22. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2006). Οκαδηθή ςπρνζεξαπεία: Μεηαλεσηεξηθέο εμειίμεηο θαη ην πλζεηηθό- πζηεκηθό Μνληέιν, Χπρνινγία, 13 (1), Παπαζηπιηαλνύ, A. & Πνιπρξνλόπνπινο, M. (2007). Οξγαλσηηθό θιίκα, ζύγθξνπζε- αζάθεηα ξόινπ θαη Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, Νέα Παηδεία,122, Παπαζηπιηαλνύ, A. & Πνιπρξνλόπνπινο, M. (2007). Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε θαη πξνζσπηθνί ςπρνινγηθνί παξάγνληεο ζε εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Χπρνινγία, 14 (4), Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2008). Πνιππνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ζεξαπεία ζε γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο. Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο θαη δεμηόηεηεο. Χπρνινγία, 15 (1), Mαιηθώζε Λντδνπ, Μ. &. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Δπηκ. εηδηθνύ ηεύρνπο) (2008). Δηζαγσγή ζην εηδηθό ηεύρνο «Πνιππνιηηηζκηθή πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία, Χπρνινγία, 15 (1) i-ix. 27. Μatsumoto, D., Yoo, S.H, Nakagava, S.,.& Papastylianou, D. (2008). Culture, emotion regulation, and adjustment, Journal of Personality and Social Psychology,94 (6), Μatsumoto, D. Yoo, S.H.,... & Papastylianou, D. (2008). Mapping Expressive differences around the World: The Relationship between Emotional Display Rules and Individualism v. Collectivism, Journal of Cross-Cultural Psychology 39 (1), Papastylianou D., Kaila M., & Polychronopoulos, Μ. (2009) Teachers Burnout, Depression, Role Conflict Ambiguity. Journal (of) Social Psychology of Education, 12, Παπαζηπιηαλνύ, Α. θαη Αιεμνπνύινπ, Γ., Γνπιάκε., Σακπνύξε,. & Σζόιε, Υ. (2009). Σύπνη παηξηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαπαηδαγώγεζεο θαη πνιππνιηηηζκηθή 12

14 13 ζπκβνπιεπηηθή. ην, Μ. Μαιηθηώζε Λντδνπ & Α. Παπαζηπιηαλνύ (Eπηκ.), Σπκβνπιεπηηθή Χπρνινγία ζηνπο άληξεο. (ζζ ). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. (πιινγηθόο ηόκνο κε θξηηέο). 31. Πνιπρξνλόπνπινο, Μ & Παπαζηπιηαλνύ, Α. &. (2009). Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε αλάγθε ππνζηεξηθηηθνύ πιαηζίνπ. ην, Μ. Μαιηθηώζε - ΛνΨδνπ & A. Παπαζηπιηαλνύ (Eπηκ.), Σπκβνπιεπηηθή Χπρνινγία γηα ηνπο άληξεο. (ζζ ). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. (πιινγηθόο ηόκνο κε θξηηέο). 32. Παπαζηπιηαλνύ, Α., Πνιπρξνλόπνπινο, Μ. & Καΐια, Μ. (2009). Καηάζιηςε, Έθθξαζε Θπκνύ θαη Κέληξν Διέγρνπ Τγείαο ζε εθπαηδεπηηθνύο. ην, Γ. Κιεθηάξαο & Μ. Καίια (Δπηκ.) Από ηελ Χπρνπαζνινγία ζην Νόεκα Εσήο. (ζζ ). Αζήλα: Πεδίν. (πιινγηθόο ηόκνο κε θξηηέο). 33. Παπαζηπιηαλνύ, Α. & Παπαδεκεηξίνπ, Δ. (2009). Κνηλσληθέο Αμίεο, Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ζπκπεξηθνξά. ην, Μ. Κατια & Δ. Θενδσξνπνύινπ, C. Larrère & M. Bonnett (επηκ.) Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή: από ηελ έξεπλα θαη ηε ζεσξία, ζηελ εθαξκνγή.( ζζ ). Αζήλα: Αηξαπόο. (πιινγηθόο ηόκνο κε θξηηέο). 34. Matsumoto, D., Yoo, S.H., Fontaine, J., & Alexandre, Altarriba, J.,. Papastylianou, D. (2009). Hypocrisy or Maturity? Culture and Context Differentiation. European Journal of Personality, 23: Παπαζηπιηαλνύ Α. & ΣζαΨξίδεο Υ. (2010). Ζ επηδεκηνινγηθή έξεπλα γηα ηελ ςπρηθή πγεία ζε θνηηεηηθό πιεζπζκό. ην, Γ. Κνπιηεξάθεο, Σ. Παζράιε, Β. Ρόηζηθα, Μ. Σδηληέξε- Κνθθώζε (επηκ.), Ζ Κιηληθή Χπρνινγία-Χπρνινγία ηεο Υγείαο: Δξεπλα θαη Δθαξκνγέο. (ζζ ). Αζήλα: Δθδόζεηο Παπαδήζε. (πιινγηθόο ηόκνο κε θξηηέο). 36. Παπαζηπιηαλνύ Α., Γηνβαδνιηάο Α. & Σζίηζαο Γ. (έρεη ππνβιεζεί). (έρεη ππνβιεζεί). H αιιειεπίδξαζε αηνκηθώλ θαη ζρνιηθώλ παξαγόλησλ ζε ζρνιηθό πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ: πξνεθηάζεηο ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο. ην, Μ. Μαιηθηώζε & Α. Γηνβαδνιηάο (Δπηκ.). Σπκβνπιεπηηθή Χπρνινγίαο: Δθαξκνγέο θαη πξνθιήζεηο. (πιινγηθόο ηόκνο κε θξηηέο). 37. Papastrylianou, A., & Lampridis, T. (έρεη ππνβιεζεί) A study in group threat in terms of ethnic and cultural identity. International Journal of Intercultural Relations. 38. Papastylianou, D. & Papademetriou, E. (έρεη ππνβιεζεί). Values as defining factors in environmental behavior. Evidence from Greece. (Journal) Environment and Behavior. 39. Papastylianou, D. (Έρεη ππνβιεζεί). Raleting on the Internet and Personality traits. European Journal of Counselling Psychology (special Issue). 40. Kyriakides, L. Creemers, B.P.M, Papastylianou, D. & Papadatou, M. (έρεη ππνβιεζεί). Using the Dynamic Model of Educational Effectiveness to Design Strategies and Actions to Face Bullying. (Journal) School Effectiveness and School Improvement. 13

15 Kyriakides, L., Creemers, B.P.M., & Papastylianou, D. (έρεη ππνβιεζεί ). Facing and preventing bullying through improving the school learning environment. British Educational Research Journal. Καηαζθεπή Πξνζαξκνγή Φπρνκεηξηθώλ Δξγαιείσλ 42. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2002). Kιίκαθα Αμηνιόγεζεο ηξαηεγηθώλ Δπηπνιηηηζκνύ (ΚΑΔ) (Acculturation Scale). ην, Α. ηαιίθαο,. Σξηιίβα θαη Π. Ρνύζζε (επηκ.). Τα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία ζηελ Διιάδα (ζζ ). Αζήλα. Διιεληθά Γξάκκαηα. 43. Παπαζηπιηαλνύ, A. (2002). Kιίκαθα Αμηνιόγεζεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο (ΚΑΦΠ) Πξνζαξκνγή ηεο Multi-Cultural Ideology Scales ηνπ P. Schmitz [MCI-R]) ην, Α. ηαιίθαο,. Σξηιίβα, Π. Ρνύζζε (επηκ.) Τα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία ζηελ Διιάδα (ζζ ). Αζήλα. Διιεληθά Γξάκκαηα. Δγρεηξίδηα Οδεγνί (ζπλ-ζπγγξαθέαο) 44. Παπαδηώηε, Β. Λνίδνπ-Μαιηθηώζε, Μ., Νόβα, Υ. & Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2004). Σπκβνπιεπηηθή Γνλέσλ (Oδεγόο γηα γνλείο). Αζήλα: ΗΓΔΚΔ (Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ) (36 ζειίδεο) 45. Παπαδηώηε, Β. Λνίδνπ-Μαιηθηώζε, Μ., Νόβα, Υ. & Παπαζηπιηαλνύ, Α. (2004). Σπκβνπιεπηηθή Γνλέσλ (Δθπαηδεπηηθό πιηθό). Αζήλα: ΗΓΔΚΔ (Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ) (146 ζειίδεο). (* Βιέπε ζην Φάθειν πνπ ππνβιήζεθε γηα θνηλή ρξήζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο. Δπηκέιεηα βηβιίσλ 1. Smith, P. & Bond, M-H. (επηκ. κηθξ., & πξόινγνο Α. Παπαζηπιηαλνύ) (2005). Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλσληθή Χπρνινγία. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα (613 ζειίδεο). 2. Μinuchin, S. & Fishman, H.C. (2007) (επηκ κεηθξ.& εηζαγσγή Α. Καιαληδή-Αδίδη & Α.Παπαζηπιηαλνύ.) Τερληθέο Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο. Αζήλα: ΔΡΔΤΝΖΣΔ- ΚΔΘΔΑ. (323 ζειίδεο). 3. Μolnar A., & Lindquist, B.. (1993). (Δπηκ. Α. Καιαληδή-Αδίδη. πλεξγάηεο: E. Γαιαλάθε, Αηθ. Γθαξή, Ν. Παπαζηπιηαλνύ & Δ. νθηαλίδνπ). Πξνβιήκαηα Σπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν. Οηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Δπηκέιεηα Οδεγώλ 4. Μόηηε ηεθαλίδε, Φ. & Σζέξγαο, Ν. (Δπηκ. Ν. Πεηξόπνπινο & Α. Παπαζηπιηαλνύ). (2000). Οηαλ ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν αγξηεύνπλ (ζπκβνπιεπηηθόο νδεγόο γηα καζεηέο). Αζήλα: Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην-ΤΠΔΠΘ. 5 Υξπζαθίδεο, Κ. & Υελάο, Π. (Δπηκ. Ν. Πεηξόπνπινο & Α. Παπαζηπιηαλνύ) (2000). Δπηζεηηθόηεηα ζην ζρνιείν (Σπκβνπιεπηηθόο νδεγόο γηα εθπαηδεπηηθνύο). Αζήλα: Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην-ΤΠΔΠΘ. 6. Σζαγγαξάθεο, Μ. & Κεδξάθα, Κ. (Δπηκ. Ν. Πεηξόπνπινο & Α. Παπαζηπιηαλνύ) (2000). Γνλείο: Οηαλ ηα πξάγκαηα δελ πάλε θαιά (ζπκβνπιεπηηθόο νδεγόο γηα γνλείο). Αζήλα: Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην-ΤΠΔΠΘ. * Δηδηθό Σεύρνο ππό πξνεηνηκαζία: 14

16 15 1. Δπηκέιεηα ηνπ Δηδηθνύ Σεύρνπο Χπρνινγία (πεξηνδηθό ηεο Διιεληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο) κε ζέκα «Σπλαηζζήκαηα. Γηεπηζηεκνληθή ζεώξεζε». : πκκεηέρνπλ κε άξζξα νη: D. Matsumoto, D. Petrides, H. Anderson, Α. Γεκεηξίνπ, Γ. Παλαγηώηνπ, Α. ηαιίθαο, Κ. Καθέηζηνο,. Γεσξγηάδεο, Α. Παπαζηπιηαλνύ (πξνγξακκαηηζκόο 2011). Άξζξα ππό πξνεηνηκαζία ζην πην πάλσ: 1. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (ππό πξνεηνηκαζία) Σα ζπλαηζζήκαηα σο όρεκα λνήκαηνο ζηελ επηθνηλσλία. Κνηλσληθν-ςπρνινγηθή έξεπλα ζε ειιεληθό πιαίζην. ην εηδηθό ηεύρνο ηνπ Χπρνινγία κε ζέκα «Σπλαηζζήκαηα. Γηεπηζηεκνληθή ζεώξεζε». Δπηκ. Α. Παπαζηπιηαλνύ (πξνγξακκαηηζκόο 2011). 2. Δηζαγσγή. ην εηδηθό ηεύρνο ηνπ Χπρνινγία κε ζέκα «Σπλαηζζήκαηα. Γηεπηζηεκνληθή ζεώξεζε». Δπηκ. Α. Παπαζηπιηαλνύ (πξνγξακκαηηζκόο 2011). ΔΡΔΤΝΔ Δ ΔΞΔΛΙΞΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ 1. Δξελικηικά οπόζημα και κοινυνικέρ αναπαπαζηάζειρ ηυν γονέυν ζηην Δλλάδα για ηην κοινυνική, ηθική, γνυζηική, και ζςναιζθημαηική ανάπηςξη ηυν παιδιών ηοςρ (Γιαπολιηιζμική έπεςνα). ηελ έξεπλα -ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ-, εμεηάδνληαη νη πξαθηηθέο αλαηξνθήο θαη νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηώλ ειηθίαο 3-5, 8-10, εηώλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θνηλσληθή, εζηθή, γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. ην κέξνο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ιήθζεθε δείγκα -κε ηηο κεζόδνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο έξεπλαο- από ληόπηνπο Διιελεο γνλείο θαη γνλείο από ηελ Αιβαλία θαη ηελ πξ. νβηεηηθή Δλσζε -σο νη νκάδεο κε ηελ πην έληνλε παξνπζία ζηε ρώξαπξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο ζηηο πξαθηηθέο αλαηξνθήο ησλ παηδηώλ ηνπο θαη ηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ θνηλσληθή, εζηθή, γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Ζ έξεπλα νινθιεξώζεθε θαη παξνπζηάζηεθε ζην 9 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο ΔΛΦΔ (βι. ζρεηηθά Δπηζηεκνληθέο Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο). 2. Γιαθοποποίηζη και ζςμπεπιθοπέρ νοζηπόηηηαρ ζε θοιηηηικό πληθςζμό (έπεςνα ζηοςρ θοιηηηέρ ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν) ηελ εθεβεία θαη κεηεθεβεία νη αιιαγέο ζην θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν ηνπ αηόκνπ θαη ζην δνκηθό επίπεδν ζρέζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο κε ην άηνκν απαηηνύλ δεμηόηεηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη νξηζκέλν βαζκό σξηκόηεηαο πξνθεηκέλνπ ην λέν άηνκν λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεο απαηηήζεηο δσήο (ζπνπδέο, εξγαζία, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο) (Bowen, 1978). Οη αιιαγέο απηέο κειεηώληαη ζε θνηηεηηθό πιεζπζκό (Ν=540) ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιεπηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζεί ν βαζκόο λνζεξόηεηαο (ρξήζεο νπζηώλ, δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, έιιεηςε θξνληίδαο πγηεηλήο, επηθίλδπλν νδήγεκα θιπ.) θαη θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλόηεηα δηαθνξνπνίεζεο ζηελ νηθνγέλεηα. Ζ έξεπλα νινθιεξώζεθε θαη παξνπζηάζηεθε ζην 9 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο ΔΛΦΔ (βι. ζρεηηθά Δπηζηεκνληθέο Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο). 3. Παπαζηςλιανού, Α. & Τζαφπίδηρ, Χ. (2007) Bία, σπήζη οςζιών και ςποζηηπικηικοί παπάγονηερ ζε έθηβοςρ μαθηηέρ (πανελλαδική έπεςνα). Δπηδεκηνινγηθή έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠΗΦΤ (Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ηλζηηηνύην Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Παλ. Αζελώλ θαη ηελ Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο). 15

17 16 ηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ησλ ζπκπεξηθνξώλ βίαο θαη θαδνύξαο (bullying) ζηα ειιεληθά ζρνιεία θαη ε ζπζρέηηζε ησλ θαηλνκέλσλ απηώλ κε ηελ ρξήζε νπζηώλ. Πεξαηηέξσ ζηόρνο είλαη ε δηεξεύλεζε ηόζν ηεο θαδνύξαο όζν θαη ηεο ρξήζεο νπζηώλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνιεπηηθή επίδξαζε πνπ ελδερνκέλσο αζθνύλ παξάγνληεο όπσο ε νηθνγέλεηα, νη θίινη, ην ζρνιείν θαη ε ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ κε εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Χο εμαξηεκέλεο νη κεηαβιεηέο «θαδνύξα» θαη «ρξήζε νπζηώλ», ζα αλαιπζνύλ ζε ζρέζε κε ηηο αλεμάξηεηεο «νηθνγέλεηα» «ελαζρόιεζε κε εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο», «θίινη», «ζρνιείν». H έξεπλα βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 4. Παπαζηςλιανού, Α. (2007). Ο απότειρ για ηην εςπυπαφκή ηαςηόηηηα ηυν Κςππίυν θοιηηηών ζηην Κύππο και πολιηιζμικέρ αξίερ. ηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ θνηλσληθνςπρνινγηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ παξαγόλησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αληίιεςε κηαο θνηλήο Δπξσπατθήο ηαπηόηεηαο ζε δείγκα θνηηεηώλ-θαηνίθσλ ηεο Κύπξνπ. Οη δηαδηθαζίεο Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο όπσο ε εηζαγσγή ηνπ επξώ, πηζαλή κειινληηθή δηεύξπλζε ηεο Δ.Δ. θ.ιπ. δεκηνπξγνύλ πξόζθνξν έδαθνο γηα κηα θνηλσληθνςπρνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα θαηαγξάθεη ηηο απόςεηο αηόκσλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ θαινύληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ εληόο απηώλ ησλ εμειίμεσλ. Οη απόςεηο γηα ηελ Δπξσπατθή ηαπηόηεηα ζπζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο ησλ θνηηεηώλ θαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπιινγηθόηεηαο θαη ηνπ αηνκηθηζκνύ. Ζ έξεπλα νινθιεξώζεθε θαη παξνπζηάζηεθε ζην XIX International Congress of Cross- Cultural Psychology, Bremen, Germany (βι. Δπηζηεκνληθέο Αλαθνηλώζεηο - Γηαιέμεηο). 5. Παπαζηςλιανού, Α. & Τζαφπίδηρ, Χ. (2007) Κοινυνικέρ Αξίερ Φοιηηηών. Κοινυνικέρ αναπαπαζηάζειρ για ηο παπελθόν και ηο παπόν. ηελ έξεπλα δνθηκάζηεθε απηνζπκπιεξνύκελν εξσηεκαηνιόγην θνηλσληθώλ αμηώλ (44 θνηλσληθέο αμίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο ηώξα θαη ζην παξειζόλ, κε ηελ Κιίκαθα ΔΣΗΑ, Παπαζηπιηαλνύ, 2006). ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ Ν=436 θνηηεηέο από Σκήκαηα ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ηνπ Υαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε απνζθνπνύζε ζηελ θαηά ζπζηάδεο δηάθξηζε ησλ θνηλσληθώλ αμηώλ (Cluster analysis) θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηώλ θαη ζηελ αλάδεημή ηεο θιίκαθαο σο εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ & ΓΙΑΛΔΞΔΙ Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Οθηώβξηνο, 1989). Ζ εμπγίαλζε ησλ Σρνιείσλ Παιηλλνζηνύλησλ: Πξνηάζεηο. Αλαθνίλσζε ζηε Γηεκεξίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Απνδήκνπ Διιεληζκνύ "Ζ Δθπαίδεπζε ησλ Παιηλλνζηνύλησλ καζεηώλ". Αζήλα. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Οθηώβξηνο, 1991). Χπρνινγηθή πξνζαξκνγή παηδηώλ παιηλλνζηνύλησλ κέζα από ηηο ζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Αλαθνίλσζε ζηε Γηαηνκεαθή πλάληεζε Δξγαζίαο γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Τγείαο ζηα ζρνιεία. (Γηνξγάλσζε Iλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ - Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο). Αζήλα. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Ηνύληνο, 1991). Οηθνγελεηαθέο αμίεο Κππξίσλ καζεηώλ 2αο θαη 3εο Λπθείνπ. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην (δηνξγάλσζε Γ. Γεώξγα) «Φπρνινγηθέο Δπηπηώζεηο ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ζηελ Κύπξν». 3ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Αζήλα. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Ηνύληνο, 1991). Ζ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ καζεηώλπαηδηώλ παιηλλνζηνύλησλ. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην (δηνξγάλσζε Γ. Γεώξγα) 16

18 17 «Κνηλσληθή θαη Φπρνινγηθή αλάιπζε ησλ αμηώλ». 3ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο 'Δξεπλαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Αζήλα. Georgas, J., Papastylianou D. (Ηνύιηνο, 1992). Re-acculturation of returning migrants to Greece. Paper presented at the symposium (organized by P. Schmitz) «Acculturation: Psychological Adaptation», XIth Congress of the International Association of Cross-Cultural Psychology. Liege, Belgium. Georgas, J., Papastylianou D. (Ηνύιηνο, 1992). Acculturation to Greece of Greek Migrants from the Soviet Union and Albania. Paper presented at the symposium (organized by J. W. Berry & D.Sinha) Psychological Acculturation: The Generalizibility of Σheories and Findings. XXV International Congress of Psychology. Brussels, Belgium. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Φεβξνπάξηνο, 1992). 'Δξεπλα ζε παηδηά θαη εθήβνπο παιηλλνζηνύληεο από αγγιόθσλεο ρώξεο. Αλαθνίλσζε ζηελ Ζκεξίδα "Παηδί θαη πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο. Κνηλσληθά, Φπρνινγηθά θαη Πνιηηηζκηθά πξνβιήκαηα" (δηνξγάλσζε Διιεληθήο Δηαηξείαο Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Νεπξνςπρηαηξηθήο ηνπ Παηδηνύ). Ννζνθνκείν Ν.Η.Μ.Σ.. Αζήλα. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Ννέκβξηνο, 1992). Σπκπεξάζκαηα από ηελ Παιηλλόζηεζε καζεηώλ από Αγγιόθσλεο ρώξεο ζηελ Διιάδα. Αλαθνίλσζε ζην εκηλάξην «Ζ Γηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε αιινδαπνύο καζεηέο». Φηινζνθηθή ρνιή. Αζήλα. Καιαληδή-Αδίδη Α., Παπαζηπιηαλνύ, Α. Γαιαλάθε, Δ., Γθαξή Α., νθηαλίδνπ Δ. (Μάηνο, 1993). Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν: Οηθνζπζηεκηθή Πξνζέγγηζε. Δξγαζηήξην. Δξγαζηήξην ζην 4ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Μάηνο, 1993). Χπρνινγηθή πξνζαξκνγή καζεηώλ-παηδηώλ παιηλλνζηνύλησλ. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην (δηνξγάλσζε Γ. Γεώξγα) «Οκάδεο Γηαθνξεηηθήο Πνιηηηζηηθήο Σαπηόηεηαο: Πξνζαξκνγή θαη Έληαμε ζηνλ Διιαδηθό ρώξν». 4ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε. Παπαζηπιηαλνύ, Α., Γεώξγαο, Γ. (Μάηνο, 1993). Δπηπνιηηηζκόο Πνληίσλ θαη Βνξεηνεπεηξσηώλ ζηελ Διιάδα. Χπρνινγηθέο Γηεξγαζίεο Πξνζαξκνγήο. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην (δηνξγάλσζε Γ. Γεώξγα) «Οκάδεο Γηαθνξεηηθήο Πνιηηηζηηθήο Σαπηόηεηαο: Πξνζαξκνγή θαη Δληαμε ζηνλ Διιαδηθό ρώξν». 4ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Νόεκβξηνο, 1993). Ζ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ Πνληίσλ θαη Βνξεηνεπεηξσηώλ ζηελ Διιάδα. Γηάιεμε ζην Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην ηεο Μαξαζιείνπ, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Μάηνο, 1994). Δπηπνιηηηζκόο εθήβσλ-παηδηώλ ησλ παιηλλνζηνύλησλ ζηελ Διιάδα: εζληθά ζηεξεόηππα θαη ζηάζεηο θαηά ηελ πξνζαξκνγή. Αλαθνίλσζε ζην ΔπξσπαΨθό πκπόζην «Δζλνθεληξηζκόο θαη Δθπαίδεπζε». Δπξσπατθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γειθώλ. Georgas, J. & Papastylianou D. (Ηνύιηνο, 1994). Acculturation, Stress and Ethnic Identity: The immigration of Ethnic Greeks to Greece. Paper presented at the ΥΗΗ International Congress of Cross Cultural Psychology, Pablona. Ηζπαλία. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Γεθέκβξηνο, 1994). Χπρνθνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο δηάζπαζεο ηεο θνηλόηεηαο ζε εθήβνπο-πξόζθπγεο καζεηέο ηεο Κύπξνπ. Αλαθνίλσζε ζην Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο «Οηθνγέλεηα θαη Οηθνγελεηαθή πνιηηηθή ζ έλα Μεηαβαιιόκελν Κόζκν». Αζήλα 17

19 18 Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Μάηνο, 1995). Γηεξγαζίεο Χπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ησλ παηδηώλ παιηλλνζηνύλησλ νκνγελώλ. Αλαθνίλσζε ζην 7ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδηά ζε Νέεο Παηξίδεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο. Αιεμαλδξνύπνιε. Papastylianou, D. (Ηνύιηνο, 1995). The psychological adaptation of ethnic Greeks to Greece: Ethnic Identity and Stress. Paper presented at the IV European Congress of Psychology. University of Athens. Αζήλα. Papastylianou, D. (Ηνύιηνο, 1995). Teaching and Stress in Greek teachers in Secondary schools. Paper presented at the ΗV European Congress of Psychology. University of Athens. Αζήλα. Papastylianou, D. & Thoma N. (Ηνύιηνο, 1995). Psychological consequences of displacement in pupils of secondary schools of Cyprus. Paper presented at the ΗΥ European Congress of Psychology. University of Athens. Αζήλα. Παπαζηπιηαλνύ, Μάηνο, 1996). Παξάγνληεο δηακόξθσζεο ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ζηνπο Διιελεο παιηλλνζηνύληεο. Αλαθνίλσζε ζην 5ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Δξεπλαο. Παλεπηζηήκην Πάηξαο. Πάηξα. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Μάηνο, 1996). Τν ζηξεο ζηνπο Διιελεο εθπαηδεπηηθνύο Μέζεο Eθπαίδεπζεο. Αλαθνίλσζε ζην 5ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Δξεπλαο. Παλεπηζηήκην Πάηξαο. Πάηξα. Papastylianou, D. (Ηνύιηνο,1996), Psychological Adaptation and Coping Strategies of Greek Returning Families to Greece. Paper presented at the 8th World Congress of Family Therapy. Aζήλα. Papastylianou, D. (Αύγoπζηνο, 1996). Psychological Adaptation of Greek returning families to Greece. Paper presented at the symposium (organized by P. Schmitz & F. Neto) Socio-Cultural Identity and Adaptation. ΥΗΗΗ Congress of International Association of Cross- Cultural Psychology. University of Montreal. Canada. Papastylianou, D. (Μάηνο, 1997). Dropout among the students - children of Greek remigrants. Αλαθνίλσζε ζην World Congress of the World Αssociation for Educational Research (WAER), Tκήκα Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ρέζπκλν. Κξήηε. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Μάηνο, 1997). Σηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ζηηο νηθνγέλεηεο παιηλλνζηνύλησλ Eιιήλσλ. Αλαθνίλσζε ζην 6ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Δξεπλαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Αζήλα. Papastylianou, D., & Papalexandris, N. (Ηνύληνο, 1997). Organizational Climate and Culture in Greece: The cases of three Greek Organizations. Αλαθνίλσζε ζην Primul (1st) Congress al Management si Cultura, Universitea din Craiova, Romania. Papastylianou, D., Κandarakis, H. (Ηνύιηνο, 1997). Acculturation and Coping strategies in Greek immigrant families abroad. Αλαθνίλσζε ζην Vth European Congress of Psychology, Dublin, Ireland. Papastylianou, D. (επηέκβξηνο, 1997). Α systemic approach to immigrant family adaptation: acculturation, coping strategies and functionality. Αλαθνίλσζε ζην 1st European Conference on Psychotherapy. Αζήλα. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Μάηνο, 1998). Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο κεηαλαζηεπηηθήο νηθνγέλεηαο: πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή, ιεηηνπξγηθόηεηα θαη αληηκεηώπηζε θξίζεο. Αλαθνίλσζε ζην Δπξσπατθό Forum γηα ηελ Οηθνγέλεηα, (δηνξγάλσζε, Ηδξπκα γηα ην παηδί θαη ηελ Οηθνγέλεηα ). Αζήλα. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Οθηώβξηνο, 1998). Ζ ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία ζηηο νηθνγέλεηεο κεηαλαζηώλ. Δξεπλεηηθά ζηνηρεία γηα ην ζεξαπεπηή. Αλαθνίλσζε ζην 18

20 19 Παλειιήλην πλέδξην ζηε πζηεκηθή Θεξαπεία. Γηνξγάλσζε Σνκέα Φπρηαηξηθήο & Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο. Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ζξάθιεην. Κξήηε. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Μάξηηνο 1999). Σπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ: ε παξέκβαζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Αλαθνίλσζε ζην πξνζθεθιεκέλν ζπκπόζην (δηνξγάλσζε Α. Καιαληδή- Αδίδη) «Δθαξκνγέο ηεο ζπζηεκηθήο παξέκβαζεο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα», 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Δξεπλαο. Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, Λεπθσζία, Κύπξνο. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Μάξηηνο, 1999). Δξεπλεηηθά θαη ζεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε νηθνγέλεηεο κεηαλαζηώλ. Αλαθνίλσζε ζην πξνζθεθιεκέλν ζπκπόζην (δηνξγάλσζε Κι. Ναπξίδε & Α. Παπαζηπιηαλνύ) «Θσξεηηθέο θαη θιηληθέο πξνζεγγίζεηο ζηε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή κεηαλαζηώλ», 7ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Δξεπλαο. Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, Λεπθσζία. Κύπξνο. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Μάξηηνο, 1999). Σρνιηθή απνηπρία θαη νηθνγέλεηα κεηαλαζηώλ. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην (δηνξγάλσζε Ζ. Μπεδεβέγθε & η. Γεσξγίνπ) «ρέζεηο ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο θαη Αλάπηπμε ηνπ Παηδηνύ», 7ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Δξεπλαο Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, Λεπθσζία. Κύπξνο. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Μάηνο, 1999). Χπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη ζηξεο ζηα παηδηά Πνληίσλ θαη Βνξεηνεπεηξσηώλ ζηελ Διιάδα. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην (δηνξγάλσζε Ρ. Παπαζενθίινπ) «Παηδηά κεηαλαζηώλ θαη παιηλλνζηνύλησλ: Φπρηθή πγεία θαη θνηλσληθή πξνζαξκνγή Παξεκβάζεηο πξόιεςεο. Αλαθνίλσζε ζην 1 ν πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Φπρηθήο Τγείαο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ. Αζήλα Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Ηνύληνο, 1999). Σπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Αλαθνίλσζε ζηελ Ζκεξίδα «Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο παηδηώλ θαη εθήβσλ: Νεόηεξεο εμειίμεηο ζηε δηάγλσζε, πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπο». Πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ «Δθπαίδεπζε Αηόκσλ Δηδηθώλ Καηεγνξηώλ».(Τπεύζπλε: Α. Καιαληδή-Αδίδη). Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Ηνύληνο, 1999). Χπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ηεο νηθνγέλεηαο Διιήλσλ κεηαλαζηώλ: Γηαγελεαθή ζέσξεζε. Αλαθνίλσζε ζηελ Ζκεξίδα «Ζ Διιεληθή Οηθνγέλεηα: Υζέο ήκεξα- Αύξην». Σνκέαο Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα. Petropoulos, N. & Papastylianou, D. (September, 1999). Bullying and Vandalism in Greek Schνols. Paper presented at the IX European Congress on Developmental Psychology. Spetses, Greeece. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Οθηώβξηνο, 1999). Δκπινθή ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία ησλ παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ γνλέσλ θαη εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. Αλαθνίλσζε ζην Παλειιήλην πλέδξην ησλ Σνκέσλ Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο γηα ηελ «Δθπαίδεπζε ησλ Γνλέσλ». Αζήλα. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Γεθέκβξηνο, 1999). Θύηεο θαη ζύκαηα: Κνηλσληθή-ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε. Αλαθνίλσζε ζηε Γηεκεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ «Πξνθιήζεηο ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα: Δξεπλα θαη παξέκβαζε». Αζήλα. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Γεθέκβξηνο, 1999). Απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά θαη ρξήζε νπζηώλ. Αλαθνίλσζε ζηε Γηεκεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ «Πξνθιήζεηο ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα: Δξεπλα θαη παξέκβαζε». Αζήλα. Παπαζηπιηαλνύ, Α. (Ηαλνπάξηνο, 2000). Θεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζε νηθνγέλεηεο Παιηλλνζηνύλησλ: εξεπλεηηθά θαη ζεσξεηηθά ζηνηρεία. Αλαθνίλσζε ζηε Γηεκεξίδα «Δλεκέξσζε Πξνζσπηθνύ Ηαηξνπαηδαγσγηθώλ Κέληξσλ. Δξγν 19

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy

Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΟΤKA Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Μέινο ΔΠ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: : ΛΙΑΣΟΤ. Δπώλπκν : ΛΑΜΠΡΙΝΗ. Όλνκα. : Κσλζηαληίλνο. Όλνκα παηέξα. : Αγιαία. Όλνκα κεηέξαο. Δπάγγεικα.

Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: : ΛΙΑΣΟΤ. Δπώλπκν : ΛΑΜΠΡΙΝΗ. Όλνκα. : Κσλζηαληίλνο. Όλνκα παηέξα. : Αγιαία. Όλνκα κεηέξαο. Δπάγγεικα. Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: Δπώλπκν Όλνκα Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Δπάγγεικα Σόπνο Γέλλεζεο Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε : ΛΙΑΣΟΤ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ : Κσλζηαληίλνο : Αγιαία : Γαζθάια : Ησάλληλα : Έγγακε κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1)

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1) Βηνγξαθηθό εκείωκα επηέκβξηνο 2009 (Α) Πξνζωπηθά ηνηρεία Δπίζεην: θνύξηνπ Όλνκα: Διέλε Σόπνο & Υξόλνο γέλλεζεο: Ρόδνο, 1954 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Παληξεκέλε, κία θόξε Γηεύζπλζε: Παύινπ Μειά 20, 851 00

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2006 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~500 γονείρ = 1000 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΩΝ κε παηδηά πξνζρνιηθήο, παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. (Γηάξθεηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ενημερωτικό Δελτίο / Σεύχος 7 / Απρίλιος - επηέμβριος 2013 Κείμενα - Επιμέλεια: Άγγελος ανδραβέλες ΠΧ ΘΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΗΕΙ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΧΝ ΥΟΛΕΙΧΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Με ζηόρν ηελ δηθηύσζε

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο: Όνομα Παηπόρ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαξία-Αγγειηθή ηακνύιε Κσλζηαληίλνο Νοέμβριος 1996 Ιούνιος 2002 Γηδαθηνξηθό ζηελ Πληποθοπική ηηρ Τγείαρ, Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι) ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Σππξίδσλνο, 122 10 ΑΙΓΑΛΔΩ Σειέθωλν : 210 5385174

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Σηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 2002-2004

Παποςζίαζη Σηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 2002-2004 Παποςζίαζη Σηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 2002-2004 Επιζηημονικόρ/οί ςπεύθςνορ/οι: Θεόδσξνο Παπαθσλζηαληίλνπ, Καζεγεηήο Παηδαγσγηθήο ηνπ Δζληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΗΤΡΗΣ ΓΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ

ΓΗΜΗΤΡΗΣ ΓΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΗΤΡΗΣ ΓΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ Ο Δεκήηξεο Δεκεηξίνπ εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθόο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν. Απνθνίηεζε από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ (Πηπρίν Επηζηεκώλ ηεο Αγσγήο) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2007 ΓΡΑΔΙ ΓΓΙ ΙΑ ΓΓΟΝΔΙ Ι.. Απννδδέέθθηηεεοο ~330000 γγννλλεεί ίίοο = 660000 παη ηηδδη ηηά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ (Γηάξθεηα θάζε Οκάδαο: 7-10 δίσξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Judaica Europeana - Όξακα

Judaica Europeana - Όξακα Judaica Europeana - Όξακα Δπξωπαϊθή Ψεθηαθή Πύιε γηα ηνλ Πνιηηηζκό (Βηβιηνζήθεο, Μνπζεία, Αξρεία) Έλα πξσηνπνξηαθό ςεθηαθό έξγν, ρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα