ΑΔΑ: ΒΕΝΧΝ-47Δ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΝΧΝ-47Δ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ"

Transcript

1 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Τηλέφωνα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. Πληροφορίες: Φ. Κουτσιανάς Τηλέφωνα: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: α) Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους β) Τους Δήμους της Χώρας (για ενημέρωση των νομικών τους προσώπων που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης) Αρ.Εγκυκλίου: 10 ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων νομικών προσώπων των ΟΤΑ. ΣΧΕΤ: 1. Το άρθρο 3Β του ν.2362/1995 όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.3871/2010 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 παρ.12α του ν.3943/2011, το άρθρο 24 του ν.4002/2011, το άρθρο 1 παρ.16 του ν.4038/2012 και το άρθρο 56 παρ.8 του ν.4150/ Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2. του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/ ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Την υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. 1. Γενικά Με την υπ αριθμ. 54/ Εγκύκλιό μας ενημερώσαμε τους ΟΤΑ της Χώρας για τη διαδικασία επιχορήγησης τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με σκοπό την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους εκτός Γενικής Κυβέρνησης Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας στα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ της Χώρας που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), με σκοπό τη ρύθμιση αναγκαίων ζητημάτων για την απρόσκοπτη και αποτελεσματικότερη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των εν λόγω Φορέων. 1

2 2. Σκοπός επιχορήγησης Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Γ2, του άρθρου πρώτου, του ν. 4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » και τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η επιχορήγηση αυτή διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέχρι του ύψους των υποχρεώσεων αυτών κατά την 31 η Δεκεμβρίου Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις θεωρούνται οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχουν παρέλθει 90 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου παραστατικού. 3. Δικαιούχοι Δικαιούχοι θεωρούνται όσοι φορείς περιλαμβάνονταν στο Μητρώο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του ν.4093/2012. Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται πίνακας-απόσπασμα από το ΜΦΓΚ στον οποίο αναγράφονται τα νομικά πρόσωπα κάθε Δήμου που είναι δικαιούχοι (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτός διαμορφώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 4. Προϋποθέσεις επιχορήγησης Για την επιχορήγηση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση που έχει προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό πρέπει, κατά την αριθμ.2/86954/δπγκ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 1. Να υπάρχει Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ορισμένος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3Β. του ν.2362/1995, όπως ισχύει. 2. Να τηρούν πλήρως λειτουργικό Μητρώο Δεσμεύσεων και να γνωστοποιούν τα στοιχεία αυτού, μέσω του Υπουργείου μας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για τρείς (3) τουλάχιστον συνεχόμενους μήνες, 3. Να παρακολουθούν σε μηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και 4. Να δεσμεύονται στη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η πλήρωση της προϋπόθεσης 1, βεβαιώνεται στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Σύμφωνο), το οποίο υπογράφεται μεταξύ του φορέα και του Υπουργείου μας και επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα. Ως Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών νοείται προϊστάμενος του νομικού προσώπου ο οποίος εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν στον προϋπολογισμό και στη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του φορέα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, παρέχει και 2

3 διαβιβάζει έγκαιρα και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό του και διασφαλίζει τα ανώτατα όριά του προϋπολογισμού και των αναλήψεων δεσμεύσεων αυτού κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. Η πλήρωση της προϋπόθεσης 2, βεβαιώνεται καταρχήν στο Σύμφωνο. Επίσης, παρακολουθείται μέσω της μηνιαίας υποβολής, στη βάση δεδομένων του Υπουργείου μας «Οικονομικά στοιχεία Φορέων της Αυτοδιοίκησης» που τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ ( ή και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων και της αποστολής της τριμηνιαίας έκθεσης τήρησης για τυχόν προβλήματα τήρησης αυτού. Περαιτέρω, η λειτουργικότητα του εν λόγω Μητρώου συσχετίζεται με τις πληροφορίες που παρέχουν οι Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Ελέγχου που διενεργούνται από το ΓΛΚ σε εκτέλεση της υπ αριθμ.2/35987/γδδε/ απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών. Λειτουργικό Μητρώο Δεσμεύσεων σημαίνει ότι α) παρέχονται οι αξιόπιστες πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και τις απλήρωτες υποχρεώσεις ανά στάδιο ωρίμανσης και β) ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες δεν μπορούν να πληρωθούν. Η πλήρωση της προϋπόθεσης 3, βεβαιώνεται καταρχήν στο Σύμφωνο μέσω του οποίου ο φορέας, για την κάλυψη του σχετικού όρου αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι οι πιστώσεις των εξόδων του θα προσαρμόζονται με τις πραγματοποιήσεις και την πορεία είσπραξης των εσόδων του. Η πλήρωση της προϋπόθεσης 4 βεβαιώνεται με την υπογραφή του Συμφώνου. Οι φορείς προκειμένου να λάβουν το σύνολο της επιχορήγησης που δικαιούνται θα αξιολογηθούν ως προς την τυπική και ουσιαστική πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων και παράλληλα θα ελέγχονται για τη συνεχή τήρηση αυτών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης θα ληφθεί υπόψη η πληρότητα και η ακρίβεια των στοιχείων καθώς και ο βαθμός ανταπόκρισης στην πορεία αποστολής αυτών κατά τη διαδικασία υποβολής τους στη Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπρόσθετα, θα συνεκτιμηθούν οι μηνιαίες εκθέσεις εξέλιξης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων καθώς και οι τριμηνιαίες εκθέσεις λειτουργίας του Μητρώου Δεσμεύσεων. Τέλος, θα ληφθεί υπόψη η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα ο βαθμός ανταπόκρισης των δεσμεύσεων των πιστώσεων των δαπανών σε σχέση με την πορεία των εσόδων καθώς και η πορεία εξέλιξης των απλήρωτων υποχρεώσεων οι οποίες δυνητικά δημιουργούν νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. 5. Σύμφωνα Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Για την έγκριση της επιχορήγησης υπογράφεται το Σύμφωνο, όπως αυτό επισυνάπτεται στην παρούσα (Παράρτημα Α), μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και έκαστου από τους δικαιούχους φορείς. Επισημαίνεται ότι, το Σύμφωνο υπογράφεται από τον φορέα αυτούσιο και χωρίς καμία 3

4 τροποποίηση στους όρους του (είτε προσθήκη είτε αφαίρεση όρου) προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρο. Τα Σύμφωνα υπογράφονται από κάθε φορέα και αποστέλλονται αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο fax και παράλληλα σε έγγραφη μορφή εις διπλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών (στη Δ/νση Οικονομικών Τ.Α./Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.) για τις κατά λόγο αρμοδιότητάς του υπογραφές έως τις 7 Ιουνίου Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών το ένα από τα δύο πρωτότυπα θα επιστραφεί ξανά στον φορέα. Στην περίπτωση που ο φορέας δεν επιθυμεί την ένταξη του στο πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα πρέπει μέχρι την ίδια ως άνω προθεσμία να αποστείλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή σχετικό δηλωτικό έγγραφο. 6. Υποχρεώσεις φορέων Οι φορείς που επιθυμούν τη χρηματοδότηση δεσμεύονται στην τήρηση των προϋποθέσεων μέσω της υπογραφής των Συμφώνων. Σύμφωνα με την υπ αριθμ2/86954/δπγκ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, οι φορείς δύναται να επιχορηγηθούν και για τη χρηματοδότηση δανείων που συνομολόγησαν μέσα στο 2012 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους κατά την και πάντως συνολικά μέχρι του ύψους των εν λόγω υποχρεώσεών τους κατά την ίδια ημερομηνία. Για το σκοπό αυτό και κατά περίπτωση για όσους αφορά, είναι αναγκαίο να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών (ηλεκτρονικά και εγγράφως με τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω) ο Πίνακας 1 του Παραρτήματος Β, ο οποίος θα συνοδεύει το Σύμφωνο. Τον Πίνακα υπογράφουν ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών και ο πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου του φορέα. Οι φορείς, με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών τους, βεβαιώνουν μέσω του Συμφώνου τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους για τους μήνες Δεκέμβριο 2011, Σεπτέμβριο 2012 και Απρίλιο Οι φορείς, με ευθύνη του αρμόδιου για τις οικονομικές υπηρεσίες προϊσταμένου καταρτίζουν αναλυτική κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους έως τις , στην οποία αυτές θα αποτυπώνονται κατά χρονολογική σειρά, σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Η αναλυτική κατάσταση θα φέρει τη μορφή του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Β και θα φυλάσσεται από τον φορέα με σκοπό την διάθεσή της σε οποιοδήποτε έλεγχο προκύψει. Επίσης, όλοι οι φορείς που θα λάβουν την επιχορήγηση, υποχρεούνται, με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, να ενημερώνουν μηνιαία κατάσταση με τις πληρωμές αυτών, καταχωρώντας το ύψος των ληφθέντων χρηματοδοτήσεων για το σκοπό αυτό και το ύψος των πραγματοποιηθέντων από αυτές πληρωμών, έως τη 15 η κάθε μήνα επόμενου του μήνα 4

5 αναφοράς. Η κατάσταση θα φέρει τη μορφή του Πίνακα 3 του Παραρτήματος Β και θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 7. Επιχορήγηση φορέων Οι φορείς επιχορηγούνται κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία διαμορφώνεται ύστερα από την συνεκτίμηση όλων των παραπάνω και εγκρίνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι επιχορηγήσεις πραγματοποιούνται σε δόσεις, με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδονται κατόπιν εγγραφής και διάθεσης σχετικής πίστωσης στο προϋπολογισμό του από το Υπουργείο Οικονομικών. Φορείς με μηδενικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους κατά την 30 η Σεπτεμβρίου 2012, δεν δύναται να επιχορηγηθούν. Όσον αφορά στη διαδικασία υλοποίησης του προϋπολογισμού των Νομικών Πρόσωπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων,βάσει της ΚΥΑ 47490/ για την Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους (ΦΕΚ 253 Β), το ποσό της επιχορήγησης εγγράφεται στον κωδικό εσόδων ΚΑ 1215 «Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Εξαίρεση στη συνέπεια ως προς τη χρονική σειρά εξόφλησης, προβλέπεται μόνο στις περιπτώσεις όπου: Υφίσταται κίνδυνος επιβολής ποινών ή προστίμων σε περίπτωση καθυστέρησης (πχ. τόκοι υπερημερίας), Προκύπτει επιτακτική και επείγουσα ανάγκη της οποίας το επιτακτικό και επείγον θα βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, Υφίστανται προσφυγές εναντίων των φορέων. Επίσης ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στο υπ. Αρίθμ / έγγραφο μας το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή Το Υπουργείο / Εγκύκλιοι Αποφάσεις. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 5

6 Συνημμένα : Πίνακας Απόσπασμα του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης_ΟΤΑ_(εποπτευόμενοι φορείς) της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο Υπουργού Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΕΔΕ Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 ΤΚ ΕΝΠΕ Μεσογείων 15 ΤΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφείο Υπουργού Γραφείο Αν. Υπουργού Γραφείο Γεν. Γραμματέα Γραφείο Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Οικον. Τ.Α. 1. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Ν.Π.Δ.Δ. /Ν.Π.Ι.Δ. (υπογραμμίζεται το ισχύον) «..» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012 ( ΦΕΚ 222 Α / ). 2. Την αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων» σύμφωνα με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης και η διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 3. Το άρθρο 3Β του ν.2362/1995 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν.3871/2010, το άρθρο 49 παρ.12α του ν.3943/2011, το άρθρο 24 του ν.4002/2011, το άρθρο 1 παρ.16 του ν.4038/2012, το άρθρο 56 παρ.8 του ν.4150/2013 και ισχύει. ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ Το Ν.Π. : 1. Υπάρχει Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ορισμένος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3Β. του ν.2362/1995, όπως ισχύει. 2. Τηρεί πλήρως λειτουργικό μητρώο δεσμεύσεων για τουλάχιστον τρεις μήνες και γνωστοποιεί στο ΓΛΚ, μέσω της βάσης δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών τα στοιχεία του μητρώου, τα οποία αποστέλλονται από το Υπουργείο, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (eportal), όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του ΠΔ 113/2010. Πλήρως λειτουργικό μητρώο σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες δεν θα μπορούν να πληρωθούν και ότι παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και τις απλήρωτες υποχρεώσεις στα διάφορα στάδια ωρίμανσής τους. 3. Παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και προσαρμόζει τις πιστώσεις των εξόδων κάθε φορά σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων. Υστερήσεις στο σκέλος των εσόδων θα πρέπει να μετατρέπονται σε αντίστοιχες μειώσεις στο σκέλος των εξόδων. 4. Θα οριστικοποιήσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου 2012 και θα καταρτίσει αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές (σύμφωνα με το υπόδειγμα Ε1 της αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών) με ευθύνη του Δημάρχου/του Περιφερειάρχη/του Προέδρου Δ.Σ. 7

8 και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου/της Περιφέρειας/του ΝΠ. Στην κατάσταση αυτή θα αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Στις ως άνω υποχρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις από δάνεια που συνάφθηκαν στο 2012 για να εξοφλήσουν υφιστάμενες κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2011 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, με την προϋπόθεση ότι πόροι των δανείων αυτών χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό. Εφόσον ληφθεί έκτακτη χρηματοδότηση, θα κατευθυνθεί αποκλειστικά για την εξόφληση του μέρους του δανείου που χρησιμοποιήθηκε για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η εν λόγω κατάσταση θα φυλάσσεται και θα τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του ΓΛΚ. 5. Βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών ότι κατά την../../.. (ημ/νια υπογραφής του Συμφώνου) οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του φορέα τον Δεκέμβρη 2011, τον Σεπτέμβριο 2012 και τον Απρίλιο του 2013 διαμορφώθηκαν ως εξής: Μήνας Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε τρίτους Δεκέμβριος 2011 Σεπτέμβριος 2012 Απρίλιος Δεσμεύεται ως προς την αποφυγή της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποδόσεις των κρατικών πιστώσεων πραγματοποιούνται στους χρόνους που προβλέπονται. 7. Ανταποκρίνεται έγκαιρα στις υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων και δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια και εν γένει την εγκυρότητα των στοιχείων αυτών. 8. Υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ. 9. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τηρούν ξεχωριστή λογιστική παρακολούθηση για το σύνολο του ποσού της κρατικής επιχορήγησης, χρησιμοποιώντας ειδικούς προς τούτο ΚΑΕ, όπως προβλέπεται στην υπ αριθ / ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». Ό όρος αυτός δεν ισχύει για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. 10. Ο υπογράφων προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών φέρει προσωπική ευθύνη για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό και δεν θα διοχετευτούν για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. ζ της αρίθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 8

9 Το Υπουργείο Εσωτερικών: 1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών θα αξιολογήσει το αίτημα χρηματοδότησης του Νομικού Προσώπου ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης που αναφέρονται στο παρόν Σύμφωνο, καθώς και ως προς την αξιοπιστία των μηνιαίων στοιχείων που υποβάλλει το Νομικό Πρόσωπο και θα διαμορφώσει αναλυτική πρόταση χρηματοδότησής του, την οποία και θα αποστείλει στο ΓΛΚ. Η πρόταση θα συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα απορρόφησης της αιτούμενης έκτακτης χρηματοδότησης. Ειδικότερα στην αξιολόγηση του αιτήματος θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: Η ανταπόκριση του του Νομικού Προσώπου στις υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων. Η πληρότητα, ακρίβεια και εν γένει η εγκυρότητα των αποστελλόμενων στοιχείων. Η τήρηση λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων. Τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ. Η εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 2. Θα μεταβιβάσει στο Νομικό Πρόσωπο το εγκριθέν ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. 3. Ανταποκρίνεται έγκαιρα σε ερωτήματα του Νομικού Προσώπου που θα ανακύπτουν αναφορικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αθήνα, 2013 Ο Υπουργός Εσωτερικών Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ευριπίδης Στυλιανίδης Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΣ Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΝΠ Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Σύνολο ανεξόφλητου υπόλοιπου δανείου που συνομολογήθηκε μέσα στο 2012 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Ν.Π. ΟΤΑ προς τρίτους κατά την Φορέας: Πιστωτικό Ίδρυμα Σύνολο ανεξόφλητου υπόλοιπου δανείου ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (κατά την 30/9/2012) 1 α/α Ημερομηνία τιμολογίου ή άλλου παραστατικού Αριθμός τιμολογίου ή άλλου παραστατικού Δικαιούχο ς Ποσό οφειλής ΚΑΕ Προϋπ/σμού ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Χρηματοδοτήσεις - Πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους 2 Μήνας Απρίλιος 13 Μάιος 13 Ιούνιος 13 Ιούλιος 13 Ιαν.13 Φεβ.13 Σύνολο Ληφθείσες χρηματοδοτήσεις Πραγματοποιηθείσες πληρωμές από την Ε1 κατάσταση Ύψος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα 1 Πρόκειται για την Κατάσταση E1 της υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/ απόφασης του Υπ.Οικονομικών. 2 Πρόκειται για την Κατάσταση E2 της υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/ απόφασης του Υπ.Οικονομικών. 10

11 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εποπτευόμενοι Φορείς τους - Υποτομέας Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 368 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 369 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 370 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ - ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 371 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 372 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 373 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 374 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ" ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 375 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 376 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 377 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 378 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 379 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 380 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 381 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 382 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 383 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 384 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ.) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 385 ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 386 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 387 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 388 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 389 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 390 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 391 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ- ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 392 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 393 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 394 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 395 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 396 ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 397 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 398 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 399 ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Α.Ε. (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 400 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 401 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 402 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 403 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 404 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Κ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 405 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 406 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Ν.Π.Δ.Δ. 407 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.) ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Ν.Π.Δ.Δ. 408 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.) ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Ν.Π.Δ.Δ. 409 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 410 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 411 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 412 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 413 Χ.Υ.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 414 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 415 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 416 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 417 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 418 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 419 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 420 ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 421 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 422 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 423 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 424 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 425 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 426 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ "ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α). ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 427 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 428 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 429 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 430 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 431 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 432 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 433 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 434 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 435 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ-ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 436 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 437 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 438 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΤΟ ΜΕΑΣ

12 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εποπτευόμενοι Φορείς τους - Υποτομέας Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 439 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 440 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 441 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 442 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ (Π.Κ.Κ.Κ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 443 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΤΡΑΓΑΝΟΥ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 444 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ "Ο ΠΗΝΕΙΟΣ" ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 445 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝΝ.Π.Δ.Δ. 446 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 447 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 448 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ν.Π.Δ.Δ. 449 ΦΟΔΣΑ ΑΡΝΑΙΑΣ, ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (4Η Δ.Ε.) ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ν.Π.Δ.Δ. 450 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 451 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 452 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 453 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 454 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 455 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 456 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΑΡΧΑΝΩΝ - ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 457 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 458 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 459 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 460 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 461 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 462 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 463 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 464 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 465 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 466 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 467 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΑΝΩΣ ΖΙΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 468 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 469 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 470 ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 471 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 472 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 473 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 474 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 475 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 476 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.) ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 477 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 478 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 479 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 480 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 481 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 482 ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ" ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 483 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 484 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΑΝΕΒΟ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 485 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ" (ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 486 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 487 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Δ.Ι.Ε.Κ.) ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 488 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 489 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 490 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 491 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 492 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 493 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 494 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 495 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 496 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ "ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ" ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 497 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ, ΔΗΜΑΡΙΟΥ, ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. 498 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 499 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Κ.Α.Π.ΠΑ.) ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 500 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 501 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 502 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 503 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.- Ο.Τ.Α. (ΑΝΝΓΡΕ Α.Ε.) ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 504 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 505 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 506 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. 507 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 508 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 509 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ - "ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ" ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΤΟ ΜΕΑΣ

13 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εποπτευόμενοι Φορείς τους - Υποτομέας Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 510 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 511 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 512 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 513 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 514 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.) ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 515 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 516 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 517 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 518 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 519 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 520 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.) ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 521 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 522 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 523 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 524 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 525 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 526 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 527 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 528 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΥ ΖΗΝ) ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 529 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 530 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 531 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 532 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 533 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΝ.Π.Δ.Δ. 534 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Ν.Π.Δ.Δ. 535 ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Ν.Π.Δ.Δ. 536 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Ν.Π.Ι.Δ. 537 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 538 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ - ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 539 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 540 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 541 ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 542 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.ΕΠ.) ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 543 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ "Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ" ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 544 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ "Η ΑΜΑΡΥΝΘΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 545 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ" ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 546 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 547 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 548 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ "ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ" ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. 549 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 550 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 551 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 552 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 553 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 554 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.) ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 555 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ "ΚΑΪΑΦΑΣ" ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ Ν.Π.Δ.Δ. 556 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 557 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 558 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 559 ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 560 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 561 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 562 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ΗΣ Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 563 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ "Ο ΗΛΕΙΟΣ" ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 564 ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) "ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Ν.Π.Δ.Δ. 565 ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Ν.Π.Δ.Δ. 566 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Ν.Π.Δ.Δ. 567 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΦΟ.Π.Η.) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 568 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Η.) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 569 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 570 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 571 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 572 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94FM ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 573 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 574 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 575 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 576 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ "ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ" ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 577 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 578 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.) ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 579 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΒΟΥΝΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 580 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΤΟ ΜΕΑΣ

14 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εποπτευόμενοι Φορείς τους - Υποτομέας Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 581 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΔΕΠΠΑΘ) ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 582 ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 583 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 584 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 585 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ" ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 586 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 587 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 588 ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.Φ.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 589 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΟΒΡΕΠΟΜ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 590 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 591 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 592 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 593 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΑΘΛΗΣΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 594 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ο.Θ.) ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 595 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 596 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 597 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 598 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.) ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 599 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΘΗΡΑΣ - ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 600 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 602 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 603 ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 604 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 605 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 606 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 607 ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΑΣΩΣ Γ. ΚΑΤΡΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΝ.Π.Δ.Δ. 608 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΝ.Π.Δ.Δ. 609 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ΗΣ Γ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΝ.Π.Δ.Δ. 610 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 21ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 611 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 612 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ "ΕΛΠΗΝΩΡ" ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 613 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ "Ο ΦΗΜΙΟΣ" ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 614 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ" ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 615 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ) ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 616 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - (ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α) ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 617 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΛΙΟΥ Α.Ε Ο.T.A ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 618 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 619 ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 620 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 621 ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 622 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.) ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 623 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 624 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 625 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 626 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 627 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 628 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ "ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ" ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 629 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ (Δ.Μ.Κ.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 630 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 631 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 632 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΑΠΕ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 633 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 634 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 635 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΕΔΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 636 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 637 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 638 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 639 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 640 ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 641 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.). ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 642 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 643 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 644 ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 645 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 646 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 647 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 648 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ο.Π.Α.Κ.) ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 649 ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κ.Ο.Π.Α.Π.). ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 650 ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 651 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΤΟ ΜΕΑΣ

15 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εποπτευόμενοι Φορείς τους - Υποτομέας Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 652 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 653 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ "Ι., Θ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ" ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ "ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ" ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 654 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Α.Ο.Δ.Κ.) ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 655 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ" ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 656 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 657 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ' ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 658 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 659 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 660 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 661 ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 662 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 663 Α' ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- Ν.Π.Δ.Δ. 664 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΝ.Π.Δ.Δ. 665 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 666 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 667 ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 668 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 669 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 670 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 671 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Ο.Κ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 672 "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 673 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 674 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 675 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 676 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ (Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 677 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. 678 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. 679 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 680 ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 681 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 682 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 683 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 684 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 685 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ) ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 686 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 687 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ.) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 688 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 689 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 690 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 691 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 692 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 693 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 694 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 695 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 696 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ "ΣΦΗΤΤΟΣ" ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 697 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 698 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 699 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 700 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 701 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 702 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν.Π.Δ.Δ. 703 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Ν.Π.Δ.Δ. 704 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 705 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ν.Π.Ι.Δ. 706 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 707 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 708 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 709 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΟΠΑΕΛ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 710 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 711 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 712 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 713 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 714 "ΘΟΡΙΚΟΣ" - Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 715 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 716 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 717 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 718 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 719 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 720 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 721 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΜΙΝΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 722 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΤΟ ΜΕΑΣ

16 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εποπτευόμενοι Φορείς τους - Υποτομέας Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 723 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 724 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 725 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 726 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 727 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 728 "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ν.Π.Δ.Δ. 729 ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ" ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ν.Π.Δ.Δ. 730 ΟΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ν.Π.Δ.Δ. 731 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ - ΛΑΜΠΕΡΟΥ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ν.Π.Δ.Δ. 732 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 733 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 734 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 735 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ("ΜΕΡΙΜΝΑ") ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 736 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 737 ΠΑΙΔΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 738 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 739 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 740 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 741 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ) ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 742 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Μ) ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 743 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 744 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 745 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 746 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ "ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ" ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 747 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Κ.Ε.Δ.ΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. 748 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΝ.Π.Δ.Δ. 749 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΝ.Π.Δ.Δ. 750 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ (ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 751 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΦΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 752 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 753 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΗΡΟΔΩΡΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 754 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 755 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 756 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ "ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ" ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 757 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ν.Π.Δ.Δ. 758 ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 759 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 760 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 761 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 762 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΪΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 763 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 764 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 765 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 766 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 767 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ) ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 768 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 769 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 770 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 771 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 772 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 773 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 774 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ "ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α" ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 775 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 776 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ Γ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 777 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 778 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ - Δ.Ο.Π.Π.ΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 779 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν) ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 780 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 781 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 782 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 783 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 784 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΒΡΕΦΟ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 785 ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 786 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 787 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 788 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 789 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΝΕΩΝ του ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (αυτοτελες) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 790 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 791 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ "ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 792 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ "ΠΡΑΤΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 793 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΥΠΟΤΟ ΜΕΑΣ

17 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εποπτευόμενοι Φορείς τους - Υποτομέας Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 794 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ "ΕΥΝΕΣΤΙΑ" ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 795 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ν.Π.Δ.Δ. 796 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν.Π.Δ.Δ. 797 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.) ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΗ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ν.Π.Ι.Δ. 798 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Ν.Π.Δ.Δ. 799 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 800 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 801 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 802 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΠΟΛ.ΑΘΛ.Ο.) ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 803 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 804 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 805 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 806 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 807 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 808 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 809 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- Ν.Π.Δ.Δ. 810 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.) ΔΗΜΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, ΦΕΝΕΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣΝ.Π.Δ.Δ. 811 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΔΗ.ΚΕ.ΞΕ.) ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣΝ.Π.Ι.Δ. 812 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 813 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 814 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 815 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 816 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο) ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 817 ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 818 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 819 ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 820 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΔΗΚΕΟΛ) ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 821 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 822 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 823 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 824 ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 825 Ν.Π.Δ.Δ. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 826 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 827 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 828 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΛΑΜΑ (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π) ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. 829 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 830 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 831 ΑΡΧΕΙΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 832 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 833 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 834 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 835 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 836 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 837 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 838 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 839 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 840 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 841 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 842 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ (ΚΔΕΠΑΠ) ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 843 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 844 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 845 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 846 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 847 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 848 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 849 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 850 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 851 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 852 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. 853 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Ι.Δ. 854 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Ι.Δ. 855 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ν.Π.Δ.Δ. 856 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 857 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ΗΣ ΔΕ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 858 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 859 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 860 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 861 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 862 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 863 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Ο.Π.Α.Α.Π.) ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 864 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΥΠΟΤΟ ΜΕΑΣ

18 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εποπτευόμενοι Φορείς τους - Υποτομέας Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 865 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.) ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ν.Π.Ι.Δ. 866 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 867 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 868 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 869 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 870 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. 871 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 872 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ΗΣ Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 873 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 874 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 875 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 876 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 877 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 878 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 879 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 880 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 881 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 882 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Ν.Π.Δ.Δ. 883 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ" ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 884 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α. ΠΥΛΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 885 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 886 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 887 ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 888 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 889 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 890 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 891 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ο.Π.ΑΠ. ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 892 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 893 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 894 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 895 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 896 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 897 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 898 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 899 ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 900 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 901 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 902 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 903 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 904 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 905 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 906 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 907 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 908 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 909 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΔΗΜΩΝ ΒΑΘΕΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 910 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 911 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 912 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 913 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 914 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 915 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 916 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 917 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ "Δ.Ο.Κ.Α.Σ." ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 918 ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 919 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 920 ΦΟΔΣΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ - ΤΟΡΩΝΗΣ - ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 921 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 922 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 923 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ "Η ΜΗΚΩΝΗ" ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 924 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ) ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 925 ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 926 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 927 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΦΝΟΥ "ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ" ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 928 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 929 ΙΘΥΝΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ (Ι.Δ.Ε.Ε.Σ.) ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 930 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 931 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Σ) ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 932 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π.) ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 933 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΥΔΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 934 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 935 "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΤΟ ΜΕΑΣ

19 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εποπτευόμενοι Φορείς τους - Υποτομέας Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 936 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 937 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 938 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 939 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 940 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 941 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 942 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 943 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "Η ΑΡΤΕΜΙΣ" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 944 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "Ο ΞΕΝΟΦΩΝ" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 945 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 946 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 947 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 948 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 949 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 950 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΥ (ΟΠΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 951 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 952 Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 953 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 954 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 955 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 956 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 957 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (Κ.Π.Φ.Α.)ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 958 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Π.Π.Α.Π.) ΔΗμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 959 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 960 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ "Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ" ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 961 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 962 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 963 ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 964 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 965 ΔΕΛΗΧΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛΗΧΑ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 966 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 967 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 968 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 969 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 970 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 971 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 972 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 973 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ "ΠΕΛΙΝΝΑ" ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 974 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΟΠΑΚΠΑΔΦ) ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 975 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 976 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 977 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ " ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 978 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. 979 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.ΔΗ.Φ.) ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 980 ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΝΕ.Κ.Ε.ΔΗ.Φ.) ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 981 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α) ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 982 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Σ.Β.Α.Π.) ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 983 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 984 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 985 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 986 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. 987 Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 988 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 989 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ "Η ΠΑΡΝΗΘΑ" ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 990 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 991 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.) ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 992 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΝΕΟΛΑΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 993 ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 994 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ "ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 995 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 996 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 997 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. 998 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 999 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ) ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Ν.Π.Ι.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ) ΥΠΟΤΟ ΜΕΑΣ

20 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εποπτευόμενοι Φορείς τους - Υποτομέας Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 1007 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ-ΩΡΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΤΟ ΜΕΑΣ

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 48667 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ν-ΔΩ7. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7.6.2010,

ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ν-ΔΩ7. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7.6.2010, Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΝ-Μ2Χ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΝ-Μ2Χ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20678 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Τηλέφωνα: 213 1364817

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Σ.Α. Πληροφορίες: Φ. Κουτσιανάς Τηλέφωνα: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Σ.Α. Πληροφορίες: Φ. Κουτσιανάς Τηλέφωνα: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20678 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Τηλέφωνα: 213 1364817 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 40880 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31317 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3756 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1 ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1

ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1 ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1 Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ.) περιόδου 0- Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 22 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 12215 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Στους Πίνακες-Εντολές Εξόφλησης όπου καταχωρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων, προστίθεται εφεξής πεδίο υπογραφής του/ης Ταμία.

1. Στους Πίνακες-Εντολές Εξόφλησης όπου καταχωρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων, προστίθεται εφεξής πεδίο υπογραφής του/ης Ταμία. Αποστολή με e-mail και fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20072 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 54780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 23435 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 38560 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:42019 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα». Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2012 Αριθ. πρωτ.:2/86954/ ΠΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν.

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 7479 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ.: 2562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ.: 2562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛEI & ΜΕ E-MAIL Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛEI & ΜΕ E-MAIL Αθήνα, 16 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Διονυσία Πολυγένη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01)

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ο Δείκτης Ποιότητας B01 (Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Αθήνα, 17 Απριλίου 2014 Α.Π. οικ. 15695 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ, τεθείσα προθεσμία : Να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του. Υπουργείου Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ, τεθείσα προθεσμία : Να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του. Υπουργείου Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ, τεθείσα προθεσμία : 17-10-2016 Να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Νομαρχία Καλλικρατικός Δήμος Συνενούμενοι ΟΤΑ Προϋπολογισμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 58.000 ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 67.378 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX Αθήνα, 29 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Ν.Π.Δ.Δ. /Ν.Π.Ι.Δ. (υπογραμμίζεται το ισχύον) «..» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Υποπαραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ι.Βαρβιτσιώτη Τηλ.: 213 1364727

Πληροφορίες: Ι.Βαρβιτσιώτη Τηλ.: 213 1364727 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08 Οκτωβρίου 03 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 39739 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 7 Ταχ.Κώδικας:0

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων

Η λίστα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων Η λίστα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων Σε σχεδόν 1 δισ. (για την ακρίβεια 971 εκατ. ευρώ) ανέρχονταν το περασμένο Σεπτέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ σε ιδιώτες, με τη μερίδα του λέοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Μαΐου 2013 Α.Π. οικ 21306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,130 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 32 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 50 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 30 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 74 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 31 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 276

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,130 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 32 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 50 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 30 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 74 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 31 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 276 Δήμος Σύνολο Θέσεων ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 75 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 18 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 8 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 47 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 164 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

«Κατανομή θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση»

«Κατανομή θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση» «Κατανομή 32.000 θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση» Πίνακας περιεχομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Κατανομή θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση»

«Κατανομή θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση» 1 «Κατανομή 32.000 θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 32.000 ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 21422. ΘΕΜΑ: «Λανθασμένες Καταχωρήσεις στο Δηλωθέν Μητρώο Δεσμεύσεων στην Βάση Δεδομένων

Αριθμ. Πρωτ.: 21422. ΘΕΜΑ: «Λανθασμένες Καταχωρήσεις στο Δηλωθέν Μητρώο Δεσμεύσεων στην Βάση Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε.Ε.Τσαμίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456ΖΝ-ΤΑ9. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Α.Ρουμελιώτη Τηλέφωνο:

ΑΔΑ: 456ΖΝ-ΤΑ9. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Α.Ρουμελιώτη Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 51865 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 248 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 10183 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT)

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Νομαρχία Αθηνών Αγίας Βαρβάρας Αγίας Βαρβάρας 1011 Ε.Τ. Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΟΤΑ 1 Αθηναίων 789,166 1 2 Θεσσαλονίκης 397,156 2 3 Πατρέων 210,494 5 4 Πειραιώς 181,933 1 5 Ηρακλείου

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΟΤΑ 1 Αθηναίων 789,166 1 2 Θεσσαλονίκης 397,156 2 3 Πατρέων 210,494 5 4 Πειραιώς 181,933 1 5 Ηρακλείου ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΔΗΜΟΣ 1 Αθηναίων 789,166 1 2 Θεσσαλονίκης 397,156 2 3 Πατρέων 210,494 5 4 Πειραιώς 181,933 1 5 Ηρακλείου 163,115 5 6 Περιστερίου 146,743 1 7 Λαρισαίων 145,981 3 8 Βόλου 142,923

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 8 Σεπτεμβρίου 06 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 86 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/88/0/99/0 Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΝ-ΒΞ7. Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2012

ΑΔΑ: Β43ΞΝ-ΒΞ7. Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Πληροφορίες: Κ.Σταθοπούλου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δομή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Η Δομή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η Δομή της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος Απογραφή 2011

Πίνακας 1: Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος Απογραφή 2011 Σύνολο Χώρας 10.787.690 5.303.690 5.484.000 81,75 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 606.170 299.100 307.070 42,82 Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης 111.610 54.520 57.090 43,89 Δήμος Κομοτηνής 66.580

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ (DE FACTO) - ΝΟΜΙΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΕΣ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ (DE FACTO) - ΝΟΜΙΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΕΣ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ (DE FACTO) - ΝΟΜΙΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΕΣ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Σ ΑΝΑ ΔΗΜΟ : 24,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = (8-5)/5 17 ΧΩΡΑΣ 10.815.197 10.939.727

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ.131360/28818 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. /νση : Ευαγγελιστριας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Β ΔΟΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Β ΔΟΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2016 (1/1/2016-31/12/2016) 3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Β ΔΟΣΗΣ (30%) - των Φορέων με αυξ.αρ. 80-157 της 1ης ανάρτησης του Προγράμματος ΒΣΣ 2016 (αναρ. 13/6/2016)

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012 Εξέλιξη ληξιπρόθεσμων οφειλών Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Τ.Α.Π

KATAΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Τ.Α.Π KATAΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Τ.Α.Π α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ 1η ΚΑΤΑΝΟΜΗ Τ.Α.Π 2014 1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 75.440,00 2 50106 ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 20.430,00 3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ: Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Δήμους της Χώρας για Κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων καί επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Δήμους της Χώρας για Κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων καί επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α ΠΙΝΑΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ. 32823 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού Order 2011 Κωδικός Περιφέρειας Κωδικός Νομού Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου Περιφέρεια Νομός Περιφερειακή Ενότητα Καλλικρατικός Δήμος Σύνολο Ανδρες Γυναίκες 1 1 73 101 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β. Λαμπρακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 05..3 :34: EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω0Ω7453Π4-ΠΟΡ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΑ/ ΑΟΠΑΑ /ΤΣΠΕΠΑΟ/30489/805/398/88 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης)

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης) Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης) 1.Διοίκηση Αττικής Έδρα: Αθήνα - Περιφέρειες: 1 Ενότητες 7 Διοικητική διαίρεση της Περιφέρειας Αττικής Έκταση: 3.808 χμ² Πληθυσμός: 3.761.810 (απογρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν.Παπαλιάκου Τηλ : 210-37.44.534 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β414Χ-ΠΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΔΑ: Β414Χ-ΠΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διορθώσεις επί της αντληθείσας Αναφοράς Ενδοκυβερνητικών Συναλλαγών από τον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας».

ΘΕΜΑ: «Διορθώσεις επί της αντληθείσας Αναφοράς Ενδοκυβερνητικών Συναλλαγών από τον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα