ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου και των ΝΠΔΔ, αυτού για τα έτη »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου και των ΝΠΔΔ, αυτού για τα έτη »"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 16/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38069/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑΤΑ : 1) Έγκριση Πρακτικού Νο1 (37362/ ) Συνοπτικού ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ ΑΥΤΟΥ για τα έτη CPV : Α ΑΜ 17REQ Έχοντας υπόψη: 1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 4. Την 183/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας. 5. Την 37/ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ήµου ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας, και η διάθεση πίστωσης ποσού ,20 σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 74 /2017 ΠΑΥ σε βάρος του ΚΑΕ του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την προµήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισµού του ΝΠ για το έτος Την 49/ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου ιονύσου» µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας, και η διάθεση πίστωσης. 7. Την 50/ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου ιονύσου» µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας, και η διάθεση πίστωσης. 8. Την 03/2017 µελέτη της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα Προµηθειών & ιαχείρισης υλικών ) του ήµου ιονύσου που ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 9. Την αριθµ 286/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ιαγωνισµού. Ορίστηκαν ως ακολούθως : Τακτικά Μέλη 1) Ντόστης ηµήτριος 2) Παρασκευάς Ιωάννης 3) Λεκαράκου Γεωργία Αναπληρωµατικά Μέλη 1)Κολιάτσα Αλεξάνδρα 2) Παπαδοπούλου Αθηνά 10. Την 286/ Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν: α) η δαπάνη για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου και των ΝΠΔΔ, αυτού για τα έτη » και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ,44 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε χρέωση του ΚΑ «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» (ΑΑΥ 757) β) η από 03/2017 µελέτη της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα Προµηθειών & ιαχείρισης υλικών) γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου και των ΝΠΔΔ, αυτού για τα έτη »

2 11. Την υπ αριθµ. πρωτ /3111/ Απόφαση ηµάρχου. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες: ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τµήµα Πρωτοκόλλου ήµου ιονύσου (1 ος όροφος) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως την Παρασκευή. 10/11/2017. ώρα 15:00µµ. ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού δηµαρχείου, ήµου ιονύσου (1 ος όροφος) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ευτέρα 13/11/2017 & ώρα 10:00-10:30 πµ 12. Τη ευτέρα 13 Νοεµβρίου 2017 συνήλθε στο ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) για την: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου ιονύσου και των ΝΠ, αυτού για τα έτη »που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 286/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. Κατατέθηκε προσφορά από την εξής εταιρία: 1) ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ ΡΕΑΣ 13. Το Πρακτικό (37362/ ) της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού ΑΟΕ 286/2017 (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «.Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, συνήλθε την 13η Νοεµβρίου 2017, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00π.µ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 286/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου ιονύσου και των ΝΠ, αυτού για τα έτη », συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,01 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, CPV (προϊόντα ), Αριθ. ιακήρυξης 34774/3111/ ), ύστερα από την αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε προσφορά ο κάτωθι ενδιαφερόµενος: 1.ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ ΡΕΑΣ. Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ήµου, προκειµένου να παραλάβει τυχών κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές. σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ αριθ /3111/ ιακήρυξης. Στο Πρωτόκολλο του ήµου δεν υπήρχαν κατατεθειµένες προσφορές Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. Ακολούθως, η Επιτροπή, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς της εταιρείας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ ΡΕΑΣ (σφραγισµένοι φάκελοι κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι η προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8, αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μονογραφήθηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής του συµµετέχοντα ήταν πλήρη. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς και διαπίστωσε ότι ήταν σύµφωνη µε τη διακήρυξη. Ακολούθως η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ ΡΕΑΣ Για την οµάδα Α ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 1 αλκοολούχος λοσιόν αλκοολούχος λοσιόν 400ml 2 1,50 3, Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας Ανταλλακτικά παρκετέζας Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας 60 εκατοστών, ακρυλικό πανί ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα δάπεδα Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας 80 εκατοστών, ακρυλικό πανί ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα δάπεδα 3 3,98 11,94 3 4,07 12,21 4 Ανταλλακτικά πλαίσια παρκετέζας και κοντάρι Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι παρκετέζας 60 εκατοστών 2 7,28 14,56

3 5 Ανταλλακτικά πλαίσια παρκετέζας και κοντάρι Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι παρκετέζας 80 εκατοστών 2 7,28 14,56 6 ανταλλακτικό στίφτηςπρέσσα για επαγγελµατικό κουβά ανταλλακτικό στιφτης - πρέσσα για επαγγελµατικό κουβά 2 22,31 44,62 7 απολυµαντικό χεριών 8 απολυµαντικό χεριών 9 απολυµαντικό χεριών απολυµαντικό χεριών µε αντλία 500 ml τύπου ντετόλ για χρήση µε νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια απολυµαντικό και να µειώνει χεριών την 1 λιτ σε gel για χρήση χωρίς νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα απολυµαντικό χεριών 4 λιτ για χρήση χωρίς νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 20 1,55 31, ,82 116, ,34 21,34 10 Απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 14 µ Απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 14 µ σε ρολό 5 7,76 38,80 11 Γάντια µιας χρήσης 12 Γάντια πλαστικά γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα, πολύ µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη ζεύγος 50 3,01 150, ,36 34,00 13 Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού τοίχου Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού τοίχου 3 7,28 21,84 14 Θήκες πλαστικές για σαπούνι τοίχου Θήκες πλαστικές για σαπούνι τοίχου 3 6,79 20,37 15 Κάδος απορριµµάτων 30λ Κάδος απορριµµάτων 30 λίτρων inox µε πατάλ 2 29,10 58,20 16 Κάδος απορριµµάτων 5 λ Κάδος απορριµµάτων 5 λίτρων inox µε πατάλ 2 8,73 17,46 17 Κάδος απορριµµάτων 15 λιτ. Πλαστικό Κάδος απορριµµάτων 15 lt παλόµενο καπάκι πλαστικό 2 4,85 9,70 18 Κάδος απορριµµάτων 25 lt Κάδος απορριµµάτων 25 lt παλλόµενο καπάκι πλαστικός 2 7,76 15,52 19 Κάδος απορριµµάτων 30 lt κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt πλαστικός 2 9,70 19,40 20 Κάδος απορριµµάτων 5 λιτ. Ινοχ µε πεταλ Κάδος απορριµµάτων 5 λιτ. Ινοχ µε πεταλ 5 8,73 43,65 21 Καλαθάκια γραφείου Καλαθάκια γραφείου 8 λίτρων πλαστικά 20 1,16 23,20 22 Κουβάς απλός Κουβάς πλαστικός10 λιτ µε στίφτη οικιακής χρήσης 10 2,04 20,40 23 κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβας, πρέσσα, πλαίσιο χειρολαβή ) 2 67,90 135,80

4 24 Κρεµοσάπουνο για επαγγελµατική χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική χρήση 4 λίτρων 65 2,13 138,45 25 Κρεµοσάπουνο για οικιακή χρήση Κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 1000 ml µε βαλβίδα 70 0,97 67,90 26 Λάστιχο ποτίσµατος Λάστιχο ποτίσµατος 5/8 ιντσας ενισχυµένο µε το µέτρο 250 0,97 242,50 27 Μωροµάντιλα Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια 70 µε 80τεµ 50 0,68 34,00 28 Ξεσκονιστήρι Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο για καθάρισµα τοίχων (για αράχνες ) 5 2,13 10,65 29 Ξύδι Ξύδι 4 λίτρων 2 1,94 3,88 30 Οινόπνευµα λευκό Οινόπνευµα καθαρό 245 ml 20 7,00 140,00 31 Οινόπνευµα φωτιστικό οινόπνευµα φωτιστικό 430γρ 40 0,78 31,20 32 Παγοκυψέλες παγοκυψέλες 24 παγάκια 10 σακουλάκια 10 0,58 5,80 33 Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο 30χ50 απλό 5 0,97 4,85 34 Πανάκια ξεσκονίσµατος Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε χειρολαβή τύπου swiffer 10 1,55 15,50 35 Πατάκι εισόδου µεγάλο Πατάκι εισόδου µεγάλο 1,20Χ90 µε λάστιχο 20 15,04 300,80 36 Πατάκια εισόδου Πατάκια εισόδου µεγάλο µοκέτα µε ρίγες µε λάστιχο 60χ ,64 116,40 37 Πιγκαλ τουαλέτας α βουρτσάκι τουαλέτας inox (λεκάνης µε βάση) 10 1,94 19,40 38 Ποτήρια πλαστικά ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά διάφανα 250 ml 250 0,63 157,50 39 Ποτήρια φενιζόλ Ποτήρια φενιζολ 20 τεµαχίων 350ml 300 0,63 189,00 40 wc σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm πακ των 20 τεµ 150 0,34 51,00 41 Σπρεί αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml 40 0,97 38,80 42 Στίφτης για µικρό κουβά Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης(ανταλλακτικό) 5 0,97 4,85 43 Συρµατάκι σκευών συρµάτινο σφουγγαράκι ( όλο σύρµα ) 5 0,39 1,95 44 Συσκευή για γκαζάκια Συσκευή για γκαζάκια τύπου el Greco 2 24,25 48,50

5 45 Συσκευή χειροπετσέτας συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ πλαστική 1 16,49 16,49 46 Σφουγγάρια γόµες ειδικά σφουγγάρια γόµες που αφαιρούν τις βρωµιές 10 0,58 5,80 47 Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι σχήµατος Τ µε κοντάρι επιµηκυνόµενο από εκ ο καθαριστήρας 5 8,73 43,65 48 Υγρή παρκετίνη Υγρή παρκετίνη 3 κιλών 5 11,64 58,20 49 για τα λίπη κουζίνας τύπου SUAZ 1000ml 1 1,16 1, ml 10 0,87 8,70 51 πατώµατα κλπ 4λιτ. αρωµατισµένο 150 1,94 291,00 52 Υγρό πιάτων µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 30 1,75 52,50 53 Υγρό πιάτων µικρό Υγρό πιάτων 750ml 10 0,68 6,80 54 Υγρό σαµπουάν χαλιών µοκετών ταπετσαριών Υγρό σαµπουάν χαλιών µοκετών ταπετσαριών κιλού 2 3,40 6,80 55 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 30 2,52 75,60 56 Υγρό τζαµιών µεσαίο Υγρό τζαµιών 1000 ml µε αντλία 30 1,26 37,80 57 Υγρό τουαλέτας Υγρό τουαλέτας wc 750 ml ( τύπου παπί ) 200 0,87 174,00 58 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500ml 15 0,39 5,85 59 φακελάκι αποφρακτικής σκόνης φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρό-θερµό ) 60 γραµ 4 0,58 2,32 60 Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι 10 1,36 13,60 61 φιαλίδιο βουτανίου µικρό φιαλίδιο βουτανίου 190 gr 70 1,07 74,90 62 φιαλίδιο βουτανίου µεγάλο φιαλίδιο βουτανίου τύπου greco 450gr 25 4,95 123,75 63 Χαρτί κουζίνας ρολό 500γαµ Χαρτί κουζίνας ρολό γραµ συσκευασία 12 τεµ , ,00 64 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ 40τεµ 350 8, ,50

6 65 χαρτοµάντιλα αυτοκινήτου χαρτοµάντιλα τύπου αυτοκινήτου 100 φύλλων 50 0,58 29,00 66 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου Χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου 2 2,13 4,26 67 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων 7 12,61 88,27 68 Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 40 1,21 48,40 69 Χλωρίνη παχύρευστη Χλωρίνη παχύρευστη 1250 ml αρωµατισµένο λεµόνι 30 1,16 34,80 70 χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 50 2,33 116,50 71 Σφουγγάρι πιάτων Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο (διπλό µε σύρµα και σφουγγάρι) 50 0,19 9,50 72 απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No ,68 34,00 ΣΥΝΟΛΟ ,55 ΦΠΑ 2.568,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,40 Για την οµάδα Β ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 1 αλκοολούχος λοσιόν αλκοολούχος λοσιόν 400ml 30 1, Αλουµινόχαρτο επαγγελµατικό αλουµινόχαρτο επαγγελµατικής χρήσης κατάλληλο για τρόφιµα 100m X 30cm 40 3,98 159,2 3 Αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης κατάλληλο για τρόφιµα 30m X30cm 40 1, ανταλλακτικό για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα 300γραµ τουλάχιστον 40 2,04 81,6 5 Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής ( κοντάρι σφικτήρας - κάλυκας ) 15 5,82 87,3 6 ανταλλακτικό στίφτηςπρέσα για επαγγελµατικό κουβά ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για επαγγελµατικό κουβά 15 22,31 334,65

7 7 απλώστρες αλουµινίου απλώστρες αλουµινίου για άπλωµα 18 µέτρων µε πλαϊνά 5 13,58 67,9 8 Απολυµαντικό σπρεί ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕY (TYΠΟΥ ΝΤΕΤΟΛ) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 400ML-500ML να προστατεύει από µικρόβια συµβάλλοντας στην πρόληψη των επιβλαβών βακτηρίων και ιών. 50 5, απολυµαντικό χεριών απολυµαντικό χεριών µε αντλία 500 ml τύπου ντετόλ για χρήση µε νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 80 1, απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 14µ απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 14µέτρων σε ρολό 50 7, απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No , Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 950γρα να αποτρέπει τα άλατα και να καθαρίζει του σωλήνες του πλυντηρίου 30 3, Αφαλατικό - στεγνωτικό Αφαλατικό - στεγνωτικό για επαγγελµατικό πλυντήριο πιάτων σε υγρή µορφή 4 lit 10 4,46 44,6 14 βαµβάκι βαµβάκι 150gr υδρόφιλο 50 1, Γάντια µιας χρήσης γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί 200 3, Γάντια πλαστικά Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη ζεύγος 100 1, ιαφανής µεµβράνη ιαφανής µεµβράνη 30m οικιακής χρήσης 50 0,87 43,5 18 εντοµοκτόνο εντοµοκτόνο 300ml ( για έρποντα και για πετούµενα ), να περιλαµβάνει οδηγίες ασφαλείας και χρήσης να είναι κατά προτίµηση οικολογικό, να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία, να πληρη τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για την χρήση που προορίζεται ( εσωτερικό χώρο ) 25 2,13 53,25 19 Κάδος απορριµµάτων 30 lt κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt πλαστικός 5 9,7 48,5

8 20 Καθαριστικό φούρνου καθαριστικό φούρνου 500ml τύπου fornet 20 2,91 58,2 21 Καλαµάκια καλαµάκια συσκευασία 100 τεµαχίων σπαστά 50 0,49 24,5 22 Κοντάρι σκούπαςσφουγγαρίστρας κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική επίστρωση 30 0,73 21,9 23 Κουβάς απλός Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου µε στίφτη οικιακής χρήσης 15 2,04 30,6 24 κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός µονός κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβάς, πρέσα, πλαίσιο χειρολαβή ) 10 67, Κουταλάκια γλυκού κουταλάκια γλυκού πλαστικά 100 τεµ 50 1,07 53,5 26 Κρεµοσάπουνο για επαγγελµατική χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική χρήση 4 λίτρων 60 2,13 127,8 27 Κρεµοσάπουνο για οικιακή χρήση για οικιακή χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 1000ml µε βαλβίδα 40 0,97 38,8 28 Λαδόχαρτο Λαδόχαρτο 10 m 40 0,87 34,8 29 Μαλακτικό ρούχων Μαλακτικό ρούχων 1000ml σε υγρή µορφή αρωµατισµένο 150 0,97 145,5 30 Μανταλάκια πλαστικά µανταλάκια πλαστικά 24 τεµ 20 0,87 17,4 31 Μπολάκι πλαστικό µπολάκια πλαστικά 50τεµ µισού λίτρου 500ml. 60 5,34 320,4 32 Μωροµάντιλα Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια 70 µε 80τεµ 500 0, Νερό Απιονισµένο Νερό Απιονισµένο 4lt 5 0,97 4,85 34 Ξεσκονιστήρι Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο από 1σε 2 µέτρα για καθάρισµα τοίχων (για αράχνες ) 5 2,13 10,65 35 Οδοντογλυφίδες Οδοντογλυφίδες ξύλινες 500 τεµ 20 0,97 19,4

9 36 Οινόπνευµα φωτιστικό οινόπνευµα φωτιστικό 430γρ 50 0, Παγοκυψέλες παγοκυψέλες 24 παγάκια 10σακουλάκια 50 0, Πανάκια ξεσκονίσµατος Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε χειρολαβή τύπου swiffer 20 1, Πιατάκια γλυκού µικρά πιατάκια πλαστικά γλυκού µικρά 20 τεµαχίων 200 0, Πιατάκια πλαστικά µεγάλα πιατάκια πλαστικά µεγάλα 20 τεµαχίων 400 1, Πιρουνάκια µικρά πιρουνάκια πλαστικά 100 τεµ 100 1, Ποτήρια πλαστικά ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά διάφανα 250 ml 400 0, wc σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm πακ των 20 τεµ 500 0, κανονικοί µε κορδόνι 52Χ75cm σάκοι απορριµµάτων κανονικοί 52χ75 cm µε κορδόνι 10 τεµαχίων 500 0, µεγάλοι σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70χ95cm µε κορδόνι 10 τεµαχίων 500 0, Σακούλες τροφίµων σακούλες τροφίµων µεγάλο νο 3, 17Χ τεµαχίων 100 0, σακούλες φύλαξης χαλιών σακούλες φύλαξης χαλιών διαστάσεων 3 µετρ 20 0,97 19,4 48 Σιδερόπανο σιδερόπανα για όλες τις σιδερώστρες 10 3,01 30,1 49 Σιδερώστρα Σιδερώστρα ατµού στενή 1,40Χ 0, Σκόνη πλυντηρίου σκόνη πλυντηρίου 150 µεζούρες 30 21,34 640,2 51 Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι 50 1,36 68

10 52 Σπρέι αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml 50 0,97 48,5 53 Στίφτης για µικρό κουβά Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης(ανταλλακτικό) 25 0,97 24,25 54 Συρµατάκι σκευών συρµάτινο σφουγγαράκι ( όλο σύρµα ) 50 0,39 19,5 55 Συσκευή χειροπετσέτας συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ 20 16,49 329,8 56 Σφουγγάρι πιάτων Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο ( διπλό µε σύρµα και σφουγγάρι ) 300 0, Σφουγγαρίστρα γίγας σφουγγαρίστρα gigas τύπου wettex κοµπλε 100 1, Ταµπλέτες πλυντηρίου ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων 30τεµ 150 4, Τραπεζοµάντιλα χάρτινα Τραπεζοµάντιλα εστιατορίου 200τεµαχίων 30 15,52 465,6 60 Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι σχήµατος Τ µε κοντάρι επιµηκυνόµενο από εκ ο καθαριστήρας 10 8,73 87,3 61 για τα λίπη κουζίνας τύπου SUAZ 1000ml 5 1,16 5,8 62 πατώµατος 1000ml 40 0,87 34,8 63 4λιτ. αρωµατισµένο 80 1,94 155,2 64 Υγρό για καθαρισµό πλυντηρίου πιάτων Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 1000 ml 200 2, Υγρό πιάτων µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 80 1, Υγρό πιάτων µικρό Υγρό πιάτων 750ml 50 0, Υγρό στεγνωτικό πιάτων Υγρό στεγνωτικό 1000 ml πλυντηρίου πιάτων 70 1,46 102,2

11 68 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 60 2,52 151,2 69 Υγρό τζαµιών µεσαίο Υγρό τζαµιών 1000ml µε αντλία 50 1, Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 5 0,39 1,95 71 φακελάκι αποφρακτικής σκόνης φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρό-θερµό ) 60 γραµ 30 0,58 17,4 72 Φαράσι πλαστικό Φαράσι πλαστικό απλό µε λάστιχο 10 1,36 13,6 73 φιαλίδιο βουτανίου µικρό φιαλίδιο βουτανίου 190 gr 60 1,07 64,2 74 φιαλίδιο βουτανίου µεγάλο φιαλίδιο βουτανίου τύπου greco 450gr 15 4,95 74,25 75 φίλτρα απορροφητήρα φίλτρα απορροφητήρα για όλες τις διαστάσεις οικιακού απορροφητήρα 10 1,26 12,6 76 χαρτί κουζίνας ρολό 1 χαρτί κουζίνας ρολό 1000 γρ το τεµάχιο 400 1, χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ 40 ΤΕΜ 200 8, χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ 8 ΤΕΜ 100 2, χαρτοµάντιλα αυτοκινήτου χαρτοµάντιλα τύπου αυτοκινήτου 100 φύλλων 400 0, χαρτοπετσέτες εστιατορίου χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου 100 2, χαρτοπετσέτες µικρή συσκ χαρτοπετσέτες 100 φύλλων 80 0,29 23,2 82 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων , ,5 83 χλωρίνη παχύρευστη χλωρίνη παχύρευστη 1250 ml αρωµατισµένη λεµόνι 50 1,16 58

12 84 Υγρό τουαλέτας Υγρό τουαλέτας wc 750 ml ( τύπου παπί ) 200 0, χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 120 2,33 279,6 ΣΥΝΟΛΟ ,95 ΦΠΑ 3.947,748 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,698 Για την οµάδα Γ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 1 Αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης κατάλληλο για τρόφιµα 30m X30cm 20 1, ανταλλακτικό για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα 300γραµ τουλάχιστον 26 2,04 53,04 3 Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής ( κοντάρι στίφτης - καλυκας) 26 5,82 151,32 4 ανταλλακτικό στιφτηςπρέσσα για επαγγελµατικό κουβά ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για επαγγελµατικό κουβά 10 22,31 223,1 5 απολυµαντικό χεριών απολυµαντικό χεριών 4 λιτ για χρήση χωρίς νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 30 21,34 640,2 6 απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No ,58 8,7 7 απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 14 µ απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 14 µέτρων σε ρολό 50 7, Γάντια µιας χρήσης γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί 80 3,01 240,8 9 Γάντια πλαστικά Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη ζεύγος 26 1,36 35,36

13 10 ιαφανής µεµβράνη ιαφανής µεµβράνη 30m οικιακής χρήσης 14 0,87 12,18 11 Κουβάς απλός Κουβάς πλαστικός10 λιτ µε στίφτη οικιακής χρήσης 10 2,04 20,4 12 κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός µονός κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβάς, πρέσα, πλαίσιο χειρολαβή ) 10 67, Κρεµοσάπουνο για επαγγελµατική χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική χρήση 4 λίτρων 200 2, Μωροµάντιλα Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια 70 µε 80τεµ 100 0, Πανάκια ξεσκονίσµατος Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε χειρολαβή τύπου swiffer 50 1,55 77,5 16 Πιατάκια πλαστικά µεγάλα πιατάκια πλαστικά µεγάλα 20τεµαχίων 30 1,07 32,1 17 Ποτήρια πλαστικά ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά διάφανα 250 ml λευκά 200 0, wc σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm πακ των 20 τεµ 600 0, κήπου κήπου χοντρές 85Χ110 / κιλό 700 1, µεγάλοι σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70χ95cm µε κορδόνι 10 τεµαχίων , Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι 90 1,36 122,4 22 Σκούπα ψάθινη Σκούπα ψάθινη- χόρτινη εξωτερικού χώρου µε κοντάρι πυκνής ραφής 20 3, Σκουπάκι - φαρασάκι Σκουπάκι φαρασάκι νεροχύτη πλαστικό µικρό 15 0,78 11,7 24 Σπρέι αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml 100 0, Σφουγγάρι πιάτων σφουγγάρι πιάτων κανονικό, ( διπλό µε σύρµα και σφουγγάρι ) 100 0, Σφουγγαρίστρα γίγας σφουγγαρίστρα gigas τύπου wettex κοµπλε 50 1, λιτ. αρωµατισµένο 200 1, Υγρό πιάτων µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 50 1,75 87,5

14 29 Υγρό πιάτων µικρό Υγρό πιάτων 750ml 26 0,68 17,68 30 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 50 2, Υγρό τζαµιών µεσαίο 32 Υγρό τουαλέτας Υγρό τζαµιών 1000ml µε αντλία Υγρό τουαλέτας wc 750 ml ( τύπου παπί ) 100 1, ,87 217,5 33 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 300 0, Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι 50 1, Χαρτί κουζίνας ρολό 500γαµ Χαρτί κουζίνας ρολό γραµ συσκευασία 12 τεµ , χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ 40τεµ 400 8, Χαρτί υγείας επαγγελµατικό χαρτί υγείας 500 γραµ 12τεµ 50 12,13 606,5 38 χαρτοµάντιλα αυτοκινήτου χαρτοµάντιλα τύπου αυτοκινήτου 100 φύλλων 500 0, χαρτοπετσέτες εστιατορίου χαρτοπετσέτες 400 τεµ εστιατορίου 15 2,13 31,95 40 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων 50 12,61 630,5 41 Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 30 1,21 36,3 42 χλωρίνη παχύρευστη χλωρίνη παχύρευστη 1250 ml αρωµατισµένη λεµόνι 100 1, χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 100 2, χλωρίνη σε σπρει Υγρό καθαριστικό σε σπρέι µε βάση το χλώριο 750 ml 100 1, ΣΥΝΟΛΟ ,73 ΦΠΑ 3.958,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,22 Για την οµάδα : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 1 απολυµαντικό δαπέδων κλπ τύπου ντετολ σε υγρό απολυµαντικό δαπέδων κλπ τύπου ντετολ σε υγρό 500 ml για χρήση µε νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 80 2,04 163,2

15 2 Γάντια µιας χρήσης γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί 100 3, ειδικό καθαριστικό για grafiti ειδικό καθαριστικό για grafiti 4 λίτρων 100 6, Κοντάρι σκούπαςσφουγγαρίστρας κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική επίστρωση 50 0,75 37,5 5 Κουβάς απλός Κουβάς πλαστικός10 λιτ µε στίφτη οικιακής χρήσης 30 2,04 61,2 6 κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός µονός κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβάς, πρέσα, πλαίσιο χειρολαβή ) 15 67, ,5 7 Κρεµοσάπουνο για επαγγελµατική χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική χρήση 4 λίτρων 100 2, wc σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm πακέτο των 20 τεµαχίων 400 0, κανονικοι µε κορδόνι 52χ75 κανονική µε κορδόνι 52χ75 10 τεµαχίων 500 0, κανονική µε κορδόνι 70χ95 κανονική µε κορδόνι 70χ95 10 τεµαχιων 500 0, κήπου κήπου χοντρές 85Χ110/ κιλό 500 1, Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι 50 1, Σπρεί αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml 150 0,97 145,5 14 Σφουγγάρι πιάτων σφουγγάρι πιάτων κανονικό, ( διπλό µε σύρµα και σφουγγάρι ) 100 0, Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική κοµπλέ κοντάρι κάλυκας κλπ 40 8,73 349,2 16 Σφουγγαρίστρα µικρή κοµπλε Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι 50 1, λιτ. αρωµατισµένο 250 1, Υγρό πιάτων µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 80 1, Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι 25 1,36 34

16 20 Χαρτί κουζίνας ρολό 500γραµ Χαρτί κουζίνας ρολό γραµ συσκευασία 12 τεµαχίων , ,4 21 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 150 γραµ 8τεµ 600 3, χαρτί υγειας ρολό 500 γραµ επαγγελµατικό 12 τεµαχίων , Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 130 1,21 157,3 24 Υγρό τουαλέτας Υγρό τουαλέτας wc 750 ml ( τύπου παπι ) 200 0, Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 120 0,39 46,8 26 χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 130 2,33 302,9 ΣΥΝΟΛΟ ,5 ΦΠΑ 2.586,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,34 Η προσφορά της συµµετέχουσας εταιρείας κρίθηκε συµφέρουσα και πληροί τους όρους της εν λόγω διακήρυξης και µελέτης.»η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:1. την υπ αριθ /3111/ διακήρυξη 2. τις υποβληθείσες προσφορές3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: Την ανάδειξη της εταιρείας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ ΡΕΑΣ µε ΑΦΜ Ο.Υ. Χαλανδρίου ως προσωρινή ανάδοχο για την προµήθεια των ειδών που περιλαµβάνονται στις ΟΜΑ ΕΣ Α, Β, Γ, και µέχρι το ποσό των ,65 συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ» Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 1. Την έγκριση του Πρακτικού 37362/ της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού 2. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ µε ΑΦΜ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ µε έδρα στο ήµο Βριλησσίων Αττικής, επί της οδού Θερµοπύλων 35 Τ.Κ , τηλ: , µε προσφερόµενη τιµή εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα έξι ευρω και εξήντα πέντε λεπτά (67.486,65 ) συµπ/νου ΦΠΑ 24% ( για το σύνολο των ΟΜΑ ΩΝ Α, Β, Γ & ) ως προσωρινού αναδόχου καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ Η Συνηµµένα: 1) Το πρακτικά της Ε της 37362/ Κοινοποίηση: 1. Τµήµα Προµηθειών 2. Τµήµα Λογιστηρίου

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Λεωφ. Μαραθώνος 29 Ταχ. /νση: Τ.Κ.: & Αθ. ιάκου , Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: Άγιος Στέφανος,.14./11/2017 Αρ. πρωτ.: Πρακτικό Νο1 για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου ιονύσου και των ΝΠ, αυτού για τα έτη » µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά µε βάση την τιµή Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, συνήλθε την 13η Νοεµβρίου 2017, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00π.µ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 286/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου ιονύσου και των ΝΠ, αυτού για τα έτη », συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,01 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, CPV (προϊόντα ), Αριθ. ιακήρυξης 34774/3111/ ), ύστερα από την αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους: Ι ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Ντόστης ηµήτριος 2. Τακτικό Μέλος Παρασκευάς Ιωάννης 3. Αναπληρωµατικό Μέλος Κολιάτσα Αλεξάνδρα Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε προσφορά ο κάτωθι ενδιαφερόµενος: 1. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ ΡΕΑΣ Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ήµου, προκειµένου να παραλάβει τυχών κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές. σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ αριθ /3111/ ιακήρυξης. Στο Πρωτόκολλο του ήµου δεν υπήρχαν κατατεθειµένες προσφορές

18 Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. Ακολούθως, η Επιτροπή, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς της εταιρείας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ ΡΕΑΣ (σφραγισµένοι φάκελοι κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι η προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8, αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μονογραφήθηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής του συµµετέχοντα ήταν πλήρη. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς και διαπίστωσε ότι ήταν σύµφωνη µε τη διακήρυξη. Ακολούθως η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ ΡΕΑΣ Για την οµάδα Α ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 1 αλκοολούχος λοσιόν αλκοολούχος λοσιόν 400ml 2 1,50 3,00 2 Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας 60 εκατοστών, ακρυλικό πανί ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα δάπεδα 3 3,98 11,94 3 Ανταλλακτικά παρκετέζας Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας 80 εκατοστών, ακρυλικό πανί ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα δάπεδα 3 4,07 12,21 4 Ανταλλακτικά πλαίσια παρκετέζας και κοντάρι Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι παρκετέζας 60 εκατοστών 2 7,28 14,56 5 Ανταλλακτικά πλαίσια παρκετέζας και κοντάρι Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι παρκετέζας 80 εκατοστών 2 7,28 14,56 6 ανταλλακτικό στίφτης- πρέσσα για επαγγελµατικό κουβά ανταλλακτικό στιφτης - πρέσσα για επαγγελµατικό κουβά 2 22,31 44,62

19 7 απολυµαντικό χεριών 8 απολυµαντικό χεριών 9 απολυµαντικό χεριών 10 Απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 14 µ 11 Γάντια µιας χρήσης 12 Γάντια πλαστικά απολυµαντικό χεριών µε αντλία 500 ml τύπου ντετόλ για χρήση µε νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης απολυµαντικό χεριών 1 λιτ σε gel για χρήση χωρίς νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης απολυµαντικό χεριών 4 λιτ για χρήση χωρίς νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης Απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 14 µ σε ρολό γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα, πολύ µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη ζεύγος 20 1,55 31, ,82 116, ,34 21,34 5 7,76 38, ,01 150, ,36 34,00 13 Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού τοίχου Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού τοίχου 3 7,28 21,84 14 Θήκες πλαστικές για σαπούνι τοίχου Θήκες πλαστικές για σαπούνι τοίχου 3 6,79 20,37 15 Κάδος απορριµµάτων 30λ Κάδος απορριµµάτων 30 λίτρων inox µε πατάλ 2 29,10 58,20 16 Κάδος απορριµµάτων 5 λ Κάδος απορριµµάτων 5 λίτρων inox µε πατάλ 2 8,73 17,46 17 Κάδος απορριµµάτων 15 λιτ. Πλαστικό Κάδος απορριµµάτων 15 lt παλόµενο καπάκι πλαστικό 2 4,85 9,70 18 Κάδος απορριµµάτων 25 lt Κάδος απορριµµάτων 25 lt παλλόµενο καπάκι πλαστικός 2 7,76 15,52 19 Κάδος απορριµµάτων 30 lt κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt πλαστικός 2 9,70 19,40

20 20 Κάδος απορριµµάτων 5 λιτ. Ινοχ µε πεταλ Κάδος απορριµµάτων 5 λιτ. Ινοχ µε πεταλ 5 8,73 43,65 21 Καλαθάκια γραφείου 22 Κουβάς απλός κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός Κρεµοσάπουνο για επαγγελµατική χρήση Κρεµοσάπουνο για οικιακή χρήση 26 Λάστιχο ποτίσµατος 27 Μωροµάντιλα 28 Ξεσκονιστήρι Καλαθάκια γραφείου 8 λίτρων πλαστικά Κουβάς πλαστικός10 λιτ µε στίφτη οικιακής χρήσης κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβας, πρέσσα, πλαίσιο χειρολαβή ) κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική χρήση 4 λίτρων Κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 1000 ml µε βαλβίδα Λάστιχο ποτίσµατος 5/8 ιντσας ενισχυµένο µε το µέτρο Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια 70 µε 80τεµ Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο για καθάρισµα τοίχων (για αράχνες ) 20 1,16 23, ,04 20, ,90 135, ,13 138, ,97 67, ,97 242, ,68 34,00 5 2,13 10,65 29 Ξύδι Ξύδι 4 λίτρων 2 1,94 3,88 30 Οινόπνευµα λευκό 31 Οινόπνευµα φωτιστικό 32 Παγοκυψέλες Οινόπνευµα καθαρό 245 ml οινόπνευµα φωτιστικό 430γρ παγοκυψέλες 24 παγάκια 10 σακουλάκια 20 7,00 140, ,78 31, ,58 5,80 33 Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο 30χ50 απλό 5 0,97 4,85 34 Πανάκια ξεσκονίσµατος Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε χειρολαβή τύπου swiffer 10 1,55 15,50 35 Πατάκι εισόδου µεγάλο Πατάκι εισόδου µεγάλο 1,20Χ90 µε λάστιχο 20 15,04 300,80 36 Πατάκια εισόδου 37 Πιγκαλ τουαλέτας α Πατάκια εισόδου µεγάλο µοκέτα µε ρίγες µε λάστιχο 60χ80 βουρτσάκι τουαλέτας inox (λεκάνης µε βάση) 10 11,64 116, ,94 19,40

21 38 Ποτήρια πλαστικά 39 Ποτήρια φενιζόλ ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά διάφανα 250 ml Ποτήρια φενιζολ 20 τεµαχίων 350ml 250 0,63 157, ,63 189,00 40 wc σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm πακ των 20 τεµ 150 0,34 51,00 41 Σπρεί αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml 40 0,97 38,80 42 Στίφτης για µικρό κουβά Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης(ανταλλακτικό) 5 0,97 4,85 43 Συρµατάκι σκευών 44 Συσκευή για γκαζάκια συρµάτινο σφουγγαράκι ( όλο σύρµα ) Συσκευή για γκαζάκια τύπου el Greco 5 0,39 1, ,25 48,50 45 Συσκευή χειροπετσέτας συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ πλαστική 1 16,49 16,49 46 Σφουγγάρια γόµες ειδικά σφουγγάρια γόµες που αφαιρούν τις βρωµιές 10 0,58 5,80 47 Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι σχήµατος Τ µε κοντάρι επιµηκυνόµενο από εκ ο καθαριστήρας 5 8,73 43,65 48 Υγρή παρκετίνη Υγρή παρκετίνη 3 κιλών 5 11,64 58,20 49 για τα λίπη κουζίνας τύπου SUAZ 1000ml 1 1,16 1, ml 10 0,87 8,70 51 πατώµατα κλπ 4λιτ. αρωµατισµένο 150 1,94 291,00 52 Υγρό πιάτων µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 30 1,75 52,50 53 Υγρό πιάτων µικρό Υγρό πιάτων 750ml 10 0,68 6,80 54 Υγρό σαµπουάν χαλιών µοκετών ταπετσαριών Υγρό σαµπουάν χαλιών µοκετών ταπετσαριών κιλού 2 3,40 6,80 55 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 30 2,52 75,60

22 56 Υγρό τζαµιών µεσαίο 57 Υγρό τουαλέτας 58 Υδροχλωρικό οξύ Υγρό τζαµιών 1000 ml µε αντλία Υγρό τουαλέτας wc 750 ml ( τύπου παπί ) Υδροχλωρικό οξύ 500ml 30 1,26 37, ,87 174, ,39 5,85 59 φακελάκι αποφρακτικής σκόνης φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρό-θερµό ) 60 γραµ 4 0,58 2,32 60 Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι 10 1,36 13,60 61 φιαλίδιο βουτανίου µικρό φιαλίδιο βουτανίου 190 gr 70 1,07 74,90 62 φιαλίδιο βουτανίου µεγάλο φιαλίδιο βουτανίου τύπου greco 450gr 25 4,95 123,75 63 Χαρτί κουζίνας ρολό 500γαµ Χαρτί κουζίνας ρολό γραµ συσκευασία 12 τεµ , ,00 64 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ 40τεµ 350 8, ,50 65 χαρτοµάντιλα αυτοκινήτου χαρτοµάντιλα τύπου αυτοκινήτου 100 φύλλων 50 0,58 29,00 66 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου Χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου 2 2,13 4,26 67 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων 7 12,61 88,27 68 Χλωρίνη απλή 69 Χλωρίνη παχύρευστη Χλωρίνη απλή 4 λίτρων Χλωρίνη παχύρευστη 1250 ml αρωµατισµένο λεµόνι 40 1,21 48, ,16 34,80 70 χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 50 2,33 116,50 71 Σφουγγάρι πιάτων 72 απορροφητική πετσέτα Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο (διπλό µε σύρµα και σφουγγάρι) απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No ,19 9, ,68 34,00 ΣΥΝΟΛΟ ,55 ΦΠΑ 2.568,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,40 Για την οµάδα Β ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

23 1 αλκοολούχος λοσιόν αλκοολούχος λοσιόν 400ml 30 1, Αλουµινόχαρτο επαγγελµατικό αλουµινόχαρτο επαγγελµατικής χρήσης κατάλληλο για τρόφιµα 100m X 30cm 40 3,98 159,2 3 Αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης κατάλληλο για τρόφιµα 30m X30cm 40 1, ανταλλακτικό για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα 300γραµ τουλάχιστον 40 2,04 81,6 5 Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής ( κοντάρι σφικτήρας - κάλυκας ) 15 5,82 87,3 6 ανταλλακτικό στίφτης- πρέσα για επαγγελµατικό κουβά ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για επαγγελµατικό κουβά 15 22,31 334,65 7 απλώστρες αλουµινίου απλώστρες αλουµινίου για άπλωµα 18 µέτρων µε πλαϊνά 5 13,58 67,9 8 Απολυµαντικό σπρεί ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕY (TYΠΟΥ ΝΤΕΤΟΛ) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 400ML- 500ML να προστατεύει από µικρόβια συµβάλλοντας στην πρόληψη των επιβλαβών βακτηρίων και ιών. 50 5, απολυµαντικό χεριών απολυµαντικό χεριών µε αντλία 500 ml τύπου ντετόλ για χρήση µε νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 80 1, απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 14µ απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 14µέτρων σε ρολό 50 7, απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No , Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 950γρα να αποτρέπει τα άλατα και να καθαρίζει του σωλήνες του πλυντηρίου 30 3,4 102

24 13 Αφαλατικό - στεγνωτικό Αφαλατικό - στεγνωτικό για επαγγελµατικό πλυντήριο πιάτων σε υγρή µορφή 4 lit 10 4,46 44,6 14 βαµβάκι 15 Γάντια µιας χρήσης 16 Γάντια πλαστικά 17 ιαφανής µεµβράνη 18 εντοµοκτόνο βαµβάκι 150gr υδρόφιλο γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη ζεύγος ιαφανής µεµβράνη 30m οικιακής χρήσης εντοµοκτόνο 300ml ( για έρποντα και για πετούµενα ), να περιλαµβάνει οδηγίες ασφαλείας και χρήσης να είναι κατά προτίµηση οικολογικό, να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία, να πληρη τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για την χρήση που προορίζεται ( εσωτερικό χώρο ) 50 1, , , ,87 43,5 25 2,13 53,25 19 Κάδος απορριµµάτων 30 lt κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt πλαστικός 5 9,7 48,5 20 Καθαριστικό φούρνου καθαριστικό φούρνου 500ml τύπου fornet 20 2,91 58,2 21 Καλαµάκια καλαµάκια συσκευασία 100 τεµαχίων σπαστά 50 0,49 24,5 22 Κοντάρι σκούπαςσφουγγαρίστρας κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική επίστρωση 30 0,73 21,9 23 Κουβάς απλός Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου µε στίφτη οικιακής χρήσης 15 2,04 30,6 24 κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός µονός κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβάς, πρέσα, πλαίσιο χειρολαβή ) 10 67, Κουταλάκια γλυκού κουταλάκια γλυκού πλαστικά 100 τεµ 50 1,07 53,5 26 Κρεµοσάπουνο για επαγγελµατική χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική χρήση 4 λίτρων 60 2,13 127,8

25 27 Κρεµοσάπουνο για οικιακή χρήση για οικιακή χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 1000ml µε βαλβίδα 40 0,97 38,8 28 Λαδόχαρτο Λαδόχαρτο 10 m 40 0,87 34,8 29 Μαλακτικό ρούχων 30 Μανταλάκια πλαστικά 31 Μπολάκι πλαστικό 32 Μωροµάντιλα Μαλακτικό ρούχων 1000ml σε υγρή µορφή αρωµατισµένο µανταλάκια πλαστικά 24 τεµ µπολάκια πλαστικά 50τεµ µισού λίτρου 500ml. Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια 70 µε 80τεµ 150 0,97 145,5 20 0,87 17,4 60 5,34 320, , Νερό Απιονισµένο Νερό Απιονισµένο 4lt 5 0,97 4,85 34 Ξεσκονιστήρι 35 Οδοντογλυφίδες 36 Οινόπνευµα φωτιστικό 37 Παγοκυψέλες Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο από 1σε 2 µέτρα για καθάρισµα τοίχων (για αράχνες ) Οδοντογλυφίδες ξύλινες 500 τεµ οινόπνευµα φωτιστικό 430γρ παγοκυψέλες 24 παγάκια 10σακουλάκια 5 2,13 10, ,97 19,4 50 0, , Πανάκια ξεσκονίσµατος Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε χειρολαβή τύπου swiffer 20 1, Πιατάκια γλυκού µικρά πιατάκια πλαστικά γλυκού µικρά 20 τεµαχίων 200 0, Πιατάκια πλαστικά µεγάλα 41 Πιρουνάκια µικρά 42 Ποτήρια πλαστικά πιατάκια πλαστικά µεγάλα 20 τεµαχίων πιρουνάκια πλαστικά 100 τεµ ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά διάφανα 250 ml 400 1, , , wc σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm πακ των 20 τεµ 500 0, κανονικοί µε κορδόνι 52Χ75cm σάκοι απορριµµάτων κανονικοί 52χ75 cm µε κορδόνι 10 τεµαχίων 500 0, µεγάλοι σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70χ95cm µε κορδόνι 10 τεµαχίων 500 0, Σακούλες τροφίµων σακούλες τροφίµων µεγάλο νο 3, 17Χ τεµαχίων 100 0,97 97

26 47 σακούλες φύλαξης χαλιών σακούλες φύλαξης χαλιών διαστάσεων 3 µετρ 20 0,97 19,4 48 Σιδερόπανο 49 Σιδερώστρα 50 Σκόνη πλυντηρίου 51 Σκούπα απλή 52 Σπρέι αλάτων σιδερόπανα για όλες τις σιδερώστρες Σιδερώστρα ατµού στενή 1,40Χ 0,40 σκόνη πλυντηρίου 150 µεζούρες σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml 10 3,01 30, ,34 640,2 50 1, ,97 48,5 53 Στίφτης για µικρό κουβά Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης(ανταλλακτικό) 25 0,97 24,25 54 Συρµατάκι σκευών συρµάτινο σφουγγαράκι ( όλο σύρµα ) 50 0,39 19,5 55 Συσκευή χειροπετσέτας συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ 20 16,49 329,8 56 Σφουγγάρι πιάτων Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο ( διπλό µε σύρµα και σφουγγάρι ) 300 0, Σφουγγαρίστρα γίγας σφουγγαρίστρα gigas τύπου wettex κοµπλε 100 1, Ταµπλέτες πλυντηρίου ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων 30τεµ 150 4, Τραπεζοµάντιλα χάρτινα Τραπεζοµάντιλα εστιατορίου 200τεµαχίων 30 15,52 465,6 60 Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι σχήµατος Τ µε κοντάρι επιµηκυνόµενο από εκ ο καθαριστήρας 10 8,73 87,3 61 για τα λίπη κουζίνας τύπου SUAZ 1000ml 5 1,16 5,8 62 πατώµατος 1000ml 40 0,87 34,8 63 4λιτ. αρωµατισµένο 80 1,94 155,2 64 Υγρό για καθαρισµό πλυντηρίου πιάτων Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 1000 ml 200 2, Υγρό πιάτων µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 80 1, Υγρό πιάτων µικρό Υγρό πιάτων 750ml 50 0,68 34

27 67 Υγρό στεγνωτικό πιάτων Υγρό στεγνωτικό 1000 ml πλυντηρίου πιάτων 70 1,46 102,2 68 Υγρό τζαµιών µεγάλο 69 Υγρό τζαµιών µεσαίο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 60 2,52 151,2 Υγρό τζαµιών 1000ml µε αντλία 50 1, Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 5 0,39 1,95 71 φακελάκι αποφρακτικής σκόνης φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρό-θερµό ) 60 γραµ 30 0,58 17,4 72 Φαράσι πλαστικό Φαράσι πλαστικό απλό µε λάστιχο 10 1,36 13,6 73 φιαλίδιο βουτανίου µικρό φιαλίδιο βουτανίου 190 gr 60 1,07 64,2 74 φιαλίδιο βουτανίου µεγάλο φιαλίδιο βουτανίου τύπου greco 450gr 15 4,95 74,25 75 φίλτρα απορροφητήρα φίλτρα απορροφητήρα για όλες τις διαστάσεις οικιακού απορροφητήρα 10 1,26 12,6 76 χαρτί κουζίνας ρολό 1 χαρτί κουζίνας ρολό 1000 γρ το τεµάχιο 400 1, χαρτί υγείας 78 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ 40 ΤΕΜ χαρτί υγείας 125 γραµ 8 ΤΕΜ 200 8, , χαρτοµάντιλα αυτοκινήτου χαρτοµάντιλα τύπου αυτοκινήτου 100 φύλλων 400 0, χαρτοπετσέτες εστιατορίου χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου 100 2, χαρτοπετσέτες µικρή συσκ χαρτοπετσέτες 100 φύλλων 80 0,29 23,2 82 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων , ,5 83 χλωρίνη παχύρευστη χλωρίνη παχύρευστη 1250 ml αρωµατισµένη λεµόνι 50 1, Υγρό τουαλέτας Υγρό τουαλέτας wc 750 ml ( τύπου παπί ) 200 0, χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 120 2,33 279,6 ΣΥΝΟΛΟ ,95 ΦΠΑ 3.947,748 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,698 Για την οµάδα Γ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ

28 ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης ανταλλακτικό για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής ανταλλακτικό στιφτης- πρέσσα για επαγγελµατικό κουβά απολυµαντικό χεριών απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 14 µ 8 Γάντια µιας χρήσης 9 Γάντια πλαστικά 10 ιαφανής µεµβράνη 11 Κουβάς απλός αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης κατάλληλο για τρόφιµα 30m X30cm ανταλλακτικό για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα 300γραµ τουλάχιστον Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής ( κοντάρι στίφτης - καλυκας) ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για επαγγελµατικό κουβά απολυµαντικό χεριών 4 λιτ για χρήση χωρίς νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 14 µέτρων σε ρολό γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη ζεύγος ιαφανής µεµβράνη 30m οικιακής χρήσης Κουβάς πλαστικός10 λιτ µε στίφτη οικιακής χρήσης 20 1, ,04 53, ,82 151, ,31 223, ,34 640,2 15 0,58 8,7 50 7, ,01 240,8 26 1,36 35, ,87 12, ,04 20,4 12 κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός µονός κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβάς, πρέσα, πλαίσιο χειρολαβή ) 10 67, Κρεµοσάπουνο για επαγγελµατική χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική χρήση 4 λίτρων 200 2,13 426

29 14 Μωροµάντιλα Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια 70 µε 80τεµ 100 0, Πανάκια ξεσκονίσµατος Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε χειρολαβή τύπου swiffer 50 1,55 77,5 16 Πιατάκια πλαστικά µεγάλα 17 Ποτήρια πλαστικά wc κήπου µεγάλοι 21 Σκούπα απλή 22 Σκούπα ψάθινη 23 Σκουπάκι - φαρασάκι 24 Σπρέι αλάτων 25 Σφουγγάρι πιάτων 26 Σφουγγαρίστρα γίγας πιατάκια πλαστικά µεγάλα 20τεµαχίων ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά διάφανα 250 ml λευκά σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm πακ των 20 τεµ κήπου χοντρές 85Χ110 / κιλό σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70χ95cm µε κορδόνι 10 τεµαχίων σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι Σκούπα ψάθινηχόρτινη εξωτερικού χώρου µε κοντάρι πυκνής ραφής Σκουπάκι φαρασάκι νεροχύτη πλαστικό µικρό σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml σφουγγάρι πιάτων κανονικό, ( διπλό µε σύρµα και σφουγγάρι ) σφουγγαρίστρα gigas τύπου wettex κοµπλε 30 1,07 32, , , , , ,36 122,4 20 3, ,78 11, , , , Υγρό πιάτων µεγάλο 4λιτ. αρωµατισµένο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 200 1, ,75 87,5 29 Υγρό πιάτων µικρό Υγρό πιάτων 750ml 26 0,68 17,68 30 Υγρό τζαµιών µεγάλο 31 Υγρό τζαµιών µεσαίο 32 Υγρό τουαλέτας 33 Υδροχλωρικό οξύ 34 Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι Υγρό τζαµιών 4 λίτρων Υγρό τζαµιών 1000ml µε αντλία Υγρό τουαλέτας wc 750 ml ( τύπου παπί ) Υδροχλωρικό οξύ 500 ml Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι 50 2, , ,87 217, , , Χαρτί κουζίνας ρολό 500γαµ Χαρτί κουζίνας ρολό γραµ συσκευασία 12 τεµ ,

30 36 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ 40τεµ 400 8, Χαρτί υγείας επαγγελµατικό χαρτί υγείας 500 γραµ 12τεµ 50 12,13 606, χαρτοµάντιλα αυτοκινήτου χαρτοπετσέτες εστιατορίου Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 41 Χλωρίνη απλή 42 χλωρίνη παχύρευστη χαρτοµάντιλα τύπου αυτοκινήτου 100 φύλλων χαρτοπετσέτες 400 τεµ εστιατορίου Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων Χλωρίνη απλή 4 λίτρων χλωρίνη παχύρευστη 1250 ml αρωµατισµένη λεµόνι 500 0, ,13 31, ,61 630,5 30 1,21 36, , χλωρίνη παχύρευστη 4 λί 44 χλωρίνη σε σπρει χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων Υγρό καθαριστικό σε σπρέι µε βάση το χλώριο 750 ml 100 2, , ΣΥΝΟΛΟ ,73 ΦΠΑ 3.958,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,22 Για την οµάδα : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ απολυµαντικό δαπέδων κλπ τύπου ντετολ σε υγρό απολυµαντικό δαπέδων κλπ τύπου ντετολ σε υγρό 500 ml για χρήση µε νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 80 2,04 163,2

31 2 Γάντια µιας χρήσης γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί 100 3, ειδικό καθαριστικό για grafiti ειδικό καθαριστικό για grafiti 4 λίτρων 100 6, Κοντάρι σκούπαςσφουγγαρίστρας κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική επίστρωση 50 0,75 37,5 5 Κουβάς απλός Κουβάς πλαστικός10 λιτ µε στίφτη οικιακής χρήσης 30 2,04 61,2 6 κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός µονός κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβάς, πρέσα, πλαίσιο χειρολαβή ) 15 67, ,5 7 Κρεµοσάπουνο για επαγγελµατική χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική χρήση 4 λίτρων 100 2, wc σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm πακέτο των 20 τεµαχίων 400 0, κανονικοι µε κορδόνι 52χ75 κανονική µε κορδόνι 52χ75 10 τεµαχίων 500 0, κανονική µε κορδόνι 70χ95 κανονική µε κορδόνι 70χ95 10 τεµαχιων 500 0, κήπου κήπου χοντρές 85Χ110/ κιλό 500 1, Σκούπα απλή 13 Σπρεί αλάτων 14 Σφουγγάρι πιάτων 15 Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml σφουγγάρι πιάτων κανονικό, ( διπλό µε σύρµα και σφουγγάρι ) Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική κοµπλέ κοντάρι κάλυκας κλπ 50 1, ,97 145, , ,73 349,2 16 Σφουγγαρίστρα µικρή κοµπλε Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι 50 1, λιτ. αρωµατισµένο 250 1, Υγρό πιάτων µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 80 1, Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι 25 1,36 34

13PROC

13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14 / 11/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37986 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2272 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..349/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..349/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..349/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2018 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ CPV : 39830000-9 Προϊόντα καθαρισµού ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΤΨΙ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΤΨΙ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-10-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:.. 345/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου και των Ν.Π..

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου και των Ν.Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../.../2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ.Αποφ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 45 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..286/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..286/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17 ης -10-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..286/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου και των Ν.Π..

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου και των Ν.Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, /7/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:.

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου Θερµαϊκού,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ 10-6635 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ OMAΔΑ Α' ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΟΠΑΠ ΟΠΚΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 0 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 06 / 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.228,44 ΕΥΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος Ταχ. Κωδ. : 35015 Τηλ. : 22343-50324/312 FAX : 22340-48785

Διαβάστε περισσότερα

& ) 2. , 44.280,00 ( ( )

& ) 2. , 44.280,00 (  ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : Aριθμ. Μελέτης: 4/2017 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Στοιχεία Προσφέροντος ΟΝ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Ε ΡΑ: ΤΑΧ. ΝΣΗ: Τ.Κ.: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.: ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ: ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: ΠΡΟΣ Την αρµόδια Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 15 15,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α. Μ. : 1/2019 «& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.284,10 ΦΠΑ 7.748,18 ΓΕΝΙΚΟ 40.032,28 ΚΑ : 10-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου Μουζακίου, έτους 2017, ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ : "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: ,

ΤΗΛ.: , Α Α:63ΦΧΩΚΦ-31Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 8-4-2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6698 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ: ΒΑΣΙΛ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 34 Τ. Κ. : 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑ : 60-6634.001 Α/Α 1 2 3 4 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ WETTEX ΝΟ 3 MEDIUM 26X20 WETTEX ΝΟ 5 MAXI 26X32 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (150 ΜΕΤΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Αρ.πρωτ. 29603/16-11-2016 ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) Αριθ. Μελέτης 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 48.139,76 Φ.Π.Α. 23%: 8.988,99

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗ > ΓΕΝΙΚΑ > ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αριθ. Μελέτης 19/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αριθ. Μελέτης 19/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. Μελέτης 19/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2018) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.841,35 Φ.Π.Α. 24%: 11.001,92

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 16/06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 18165.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισµού, σάκων απορριµµάτων και λοιπών ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑ Α 1: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισµού, σάκων απορριµµάτων και λοιπών ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.: «Προµήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Τρικκαίων και των Νοµικών του Προσώπων, έτους 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ήµου Τρικκαίων, 2. Αστική Ανάπτυξη Α.Ε., 3. Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/07/207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22428 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 45 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α.

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Α.Π. 209 ENHMEΡΩΣΗ Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου»

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 35668/1-11-17 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13240 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69.

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ..81/2016 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18587 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 5629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Α Α : ΗΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. : / -- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας & ημ. Μόσχα Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 37182 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 01/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14358 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/18 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ Ταχ. Δ/νση: Άγιος Ελευθέριος, έναντι νέου Δημοτικού Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την η του µηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ: 3209/4-3-207 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 174 / 11-11-2016 ΚΕΔΗΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 174/11-11-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: , »

ΤΗΛ.: , » Αναρτητέα στο «ιαύγεια» Α Α: 7Π6ΩΩΚΦ-ΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 27-2-2015 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4056 /ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 34 Τ. Κ. : 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΛΗΡ.: ΚΟΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΛ.: 2752360935, 931 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκαβηττού 1 Ταχ. Κώδικας : 106 72. Αθήνα Τηλέφωνο : 2103613562 Email : promithies@redcross.gr Αθήνα, 26.11.18 Α.Π. 6963 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 10/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 03 / 2019

Αριθμός Μελέτης: 03 / 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, ΤΚ 69133 Πληροφορίες: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή Μ.Μ ΠοσότηταΤιµή Σύνολο 1 1. ήµος Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 2242022044, Φάξ:2242022024 e-mail: deasko@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 20 /06/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 10785 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΦΜ 090160342 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Οδός Δημ. Βερνάρδου 23 Βριλήσσια 15235 Σ Υ Μ Β Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38553 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α CPV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13238 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 10-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 Τηλ.: 2246360414 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 161-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15008 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393134 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 22/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Φ.Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28/03-12-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 508/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικών αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

TΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Δ3Β) Τηλ ΚΟΙΝ : Γ ΚΥΠ Φ.600.1/37/ Σ. 787 Χανιά, 31 Μαϊ 17 Συνημμένα: Πίνακας Συνημ.

TΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Δ3Β) Τηλ ΚΟΙΝ : Γ ΚΥΠ Φ.600.1/37/ Σ. 787 Χανιά, 31 Μαϊ 17 Συνημμένα: Πίνακας Συνημ. ΠΡΟΣ : Προμηθευτές (Ατομικές Επιχειρήσεις, Εταιρίες, Συνεταιρισμοί) ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.(Δ3) TΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Δ3Β) Τηλ. 28210 26775 ΚΟΙΝ : Γ ΚΥΠ Φ.600.1/37/151915 Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : Fax:

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3-3-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 58188/1534 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38868 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα