ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΣΑ Α' εκδοςθ 08/11/2010 Ιςχφσ τιμοκαταλόγου για τα ταξίδια 15/12-10/01

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΣΑ 2010-2011 Α' εκδοςθ 08/11/2010 Ιςχφσ τιμοκαταλόγου για τα ταξίδια 15/12-10/01"

Transcript

1 ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΣΑ Α' εκδοςθ 08/11/2010 Ιςχφσ τιμοκαταλόγου για τα ταξίδια 15/12-10/01 Δθλϊςτε ςυμμετοχι εωσ 27/11 και κερδίςτε!!! Aεροπορικζσ εκδρομζσ εξωτερικοφ : Ρεριλαμβάνει όλα τα αναγραφόμενα ςτο ζντυπο τθσ εκδρομισ. ΣΙΜΗ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ : Ρεριλαμβάνει Αεροπορικά ειςιτιρια, διαμονι ςε ξενοδοχείο τθσ επιλογισ με πρωινό ΓΙΟΡΣΑΣΕ τθν παραμονι των Χριςτουγζννων ςτθ Βιζννθ, ακοφγοντασ γλυκζσ μελωδίεσ από βιολί και πιάνο και απολαμβάνοντασ ζνα όμορφο χριςτουγεννιάτικο δείπνο, ςτο ξενοδοχείο HILTON STADTPARK, με τθν ζγκαιρθ κράτθςθ ςασ εωσ τισ 15 Δεκεμβρίου TIMH ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΣ'ΑΣΟΜΟ : 75 ΒΙΕΝΝΗ ''Δυναςτεία Αψβοφργων''- 4 θμζρεσ - ςελ Δϊρο θ εκδρομι ςτα Δάςθ τθσ Βιζννθσ!!! 19/12, 20/12 Austria Trend Ananas 4* πρωινό SCHEDULE / ASTRA 19/12, 20/12 Hilton Danube 4* superior πρωινό Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ 19/12, 20/12 Hilton Stadtpark 5* πρωινό * 23/12 Austria Trend Ananas 4* πρωινό * 23/12 Hilton Danube 4* superior πρωινό * 23/12 Hilton Stadtpark 5* πρωινό * 26/12, 27/12 Austria Trend Ananas 4* πρωινό * 26/12, 27/12 Hilton Danube 4* superior πρωινό * 26/12, 27/12 Hilton Stadtpark 5* πρωινό * 30/12 Hilton Danube 4* superior πρωινό * 30/12 Hilton Stadtpark 5* πρωινό /1 Austria Trend Ananas 4* πρωινό /1 Hilton Danube 4* superior πρωινό /1 Hilton Stadtpark 5* πρωινό Σελ. 1 Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο - 50 κατά άτομο ςτισ

2 ΚΛΑΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ - 5 θμζρεσ - ςελ Δϊρο θ εκδρομι ςτα Δάςθ τθσ Βιζννθσ!!! 18/12, 19/12 Austria Trend Ananas 4* πρωινό /12, 19/12 Hilton Danube 4* superior πρωινό /12, 19/12 Hilton Stadtpark 5* πρωινό * 22/12, 23/12 Austria Trend Ananas 4* πρωινό * 22/12, 23/12 Hilton Danube 4* superior πρωινό * 22/12, 23/12 Hilton Stadtpark 5* πρωινό * 22/12, 23/12 Austria Trend Ananas 4* πρωινό * 22/12, 23/12 Hilton Danube 4* superior πρωινό * 22/12, 23/12 Hilton Stadtpark 5* πρωινό * 24/12 Austria Trend Ananas 4* πρωινό * 24/12 Hilton Danube 4* superior πρωινό * 24/12 Hilton Stadtpark 5* πρωινό * 24/12 Austria Trend Ananas 4* πρωινό * 24/12 Hilton Danube 4* superior πρωινό * 24/12 Hilton Stadtpark 5* πρωινό * 29/12 Hilton Danube 4* superior πρωινό * 29/12 Hilton Stadtpark 5* πρωινό * 29/12 Hilton Danube 4* superior πρωινό * 29/12 Hilton Stadtpark 5* πρωινό * 2/1 Austria Trend Ananas 4* πρωινό * 2/1 Hilton Danube 4* superior πρωινό * 2/1 Hilton Stadtpark 5* πρωινό * 2/1 Austria Trend Ananas 4* πρωινό * 2/1 Hilton Danube 4* superior πρωινό * 2/1 Hilton Stadtpark 5* πρωινό * 2/1 Austria Trend Ananas 4* πρωινό * 2/1 Hilton Danube 4* superior πρωινό * 2/1 Hilton Stadtpark 5* πρωινό /1 Austria Trend Ananas 4* πρωινό /1 Hilton Danube 4* superior πρωινό /1 Hilton Stadtpark 5* πρωινό Σελ. 2 SCHEDULE / ASTRA Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ AUSTRIAN AIRLINES Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ AUSTRIAN AIRLINES Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ AUSTRIAN AIRLINES Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ ASTRA / SCHEDULE Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο - 50 κατά άτομο ςτισ

3 ΑΤΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - 5 θμζρεσ - ςελ Δϊρο θ εκδρομι ςτα Δάςθ τθσ Βιζννθσ!!! * 24/12 * 24/12 * 2/1 Radisson Blu Salzburg 4* Hilton Danube 4*superior Radisson Blu Salzburg 4* Hilton Stadtpark Vienna 5 Radisson Blu Salzburg 4* Hilton Danube 4*superior πρωινό & 2 τα πρωινό & 2 τα πρωινό & 2 τα Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ Θ θμιδιατροφι προςφζρεται ςτο Ηαλτςμπουργκ ΖΑΛΣΜΠΟΤΡΓΚ ''Mozart Concert'' - 5 θμζρεσ - ςελ * 24/12 Ramada Salzburg 4* πρωινό * 24/12 Radisson Blu Salzburg 4* θμιδιατροφι * 29/12 Radisson Blu Salzburg 4* θμιδιατροφι * 2/1 Radisson Blu Salzburg 4* θμιδιατροφι ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ - 5 θμζρεσ - ςελ. 17 * 24/12, 02/01 4* πρωινό * 29/12 4* πρωινό Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βιζννθ Βιζννθ - Θες/νίκθ ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ - 5 θμζρεσ - ςελ. 18 * 24/12, 02/01 4* πρωινό * 29/12 4* πρωινό Σελ. 3

4 BONJOUR PARIS - 4 θμζρεσ - ςελ. 1-5 Δϊρο θ Κρουαηιζρα ςτο θκουάνα!!! 20/12 Oceania Porte De Versailles 4* πρωινό /12 Holiday Inn Est 3*sup. πρωινό /12 Novotel Tour Eiffel 4* πρωινό /12 Concorde Lafayette 4* πρωινό * 3/1 Oceania Porte De Versailles 4* πρωινό * 3/1 Holiday Inn Est 3*sup. πρωινό * 3/1 Novotel Tour Eiffel 4* πρωινό SCHEDULE/ Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο - 50 κατά άτομο ςτισ BONJOUR PARIS - 5 θμζρεσ - ςελ. 1-5 Δϊρο θ Κρουαηιζρα ςτο θκουάνα!!! 19/12 Oceania Porte De Versailles 4* πρωινό /12 Holiday Inn Est 3*sup. πρωινό /12 Novotel Tour Eiffel 4* πρωινό /12 Holiday Inn Est 3*sup. πρωινό /12 Novotel Tour Eiffel 4* πρωινό /12 Oceania Porte De Versailles 4* πρωινό /12 Holiday Inn Est 3*sup. πρωινό /12 Novotel Tour Eiffel 4* πρωινό * 24/12 Oceania Porte De Versailles 4* πρωινό * 24/12 Holiday Inn Est 3*sup. πρωινό Novotel Tour Eiffel 4*/ * 24/12 Crowne Plaza Republique 4* πρωινό * 29/12 Oceania Porte De Versailles 4* πρωινό * 29/12 Mercure Montmartre 3*sup. πρωινό Novotel Tour Eiffel 4*/ * 29/12 πρωινό Crowne Plaza Republique 4* SCHEDULE/ Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ OLYMPIC AIR Θες/νίκθ - Aκθνα Ακινα - Ραρίςι Ραρίςι - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ CCA AIRLINES Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Ραρίςι αναχ. πρωί Ραρίςι - Θες/νίκθ επιςτ. βράδυ Θες/νίκθ - Ραρίςι αναχ. πρωί Ραρίςι - Θες/νίκθ επιςτ. βράδυ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο - 50 κατά άτομο ςτισ Σελ. 4

5 BONJOUR PARIS - 5 θμζρεσ - ςελ. 1-5 Δϊρο θ Κρουαηιζρα ςτο θκουάνα!!! 31/12 Oceania Porte De Versailles 4* πρωινό /12 Novotel Tour Eiffel 4* πρωινό /1 Holiday Inn Est 3*sup. πρωινό /1 Novotel Tour Eiffel 4* πρωινό /1 Oceania Porte De Versailles 4* πρωινό /1 Holiday Inn Est 3*sup. πρωινό /1 Novotel Tour Eiffel 4* πρωινό OLYMPIC AIR Θες/νίκθ - Aκθνα Ακινα - Ραρίςι Ραρίςι - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ CYPRUS AIRWAYS Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ /SCHEDULE Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο - 50 κατά άτομο ςτισ BONJOUR PARIS - 6 θμζρεσ - ςελ. 1-5 Δϊρο θ Κρουαηιζρα ςτο θκουάνα!!! 18/12 Oceania Porte De Versailles 4* πρωινό /12 Holiday Inn Est 3*sup. πρωινό /12 Novotel Tour Eiffel 4* πρωινό /12 Holiday Inn Est 3*sup. πρωινό /12 Novotel Tour Eiffel 4* πρωινό /12 Oceania Porte De Versailles 4* πρωινό /12 Novotel Tour Eiffel 4* πρωινό /1 Oceania Porte De Versailles 4* πρωινό /1 Holiday Inn Est 3*sup. πρωινό /1 Novotel Tour Eiffel 4* πρωινό SCHEDULE/ Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ CYPRUS AIRWAYS Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ CYPRUS AIRWAYS Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ /SCHEDULE Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο - 50 κατά άτομο ςτισ Σελ. 5

6 PARIS-DISNEYLAND - 5 θμζρεσ - ςελ. 6 * 24/12, 29/12 Oceania Porte De Versailles 4* Cheyenne Disneyland ΜΟΝΣΕ ΚΑΡΛΟ - ΚΤΑΝΗ ΑΚΣΗ - 5 θμζρεσ - ςελ. 7 23/12, 29/12, 02/01 22/12, 29/12, 02/01 NH Touring Milan 4* NH Nice 4* NH Touring Milan 4* NH Nice 4* πρωινό ΜΟΝΣΕ ΚΑΡΛΟ - ΚΤΑΝΗ ΑΚΣΗ - 6 θμζρεσ - ςελ. 7 LONDON FABULOUS - 4 θμζρεσ - ςελ /12, 24/12, 30/12 Παιδι 2-11 πρωινό Παιδι 2-11 πρωινό Παιδι 2-11 Holiday Inn Regent's Park 4* πρωινό Hilton Paddington 4*sup. πρωινό Thistle Marble Arch 4*sup. πρωινό Intercontinental Park Lane 5* πρωινό Θες/νίκθ - Ραρίςι αναχ. πρωί Ραρίςι - Θες/νίκθ επιςτ. βράδυ AEGEAN ΑΙRLINES Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Mιλάνο Μιλάνο - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ AEGEAN ΑΙRLINES Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Mιλάνο Μιλάνο - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ OLYMPIC AIR Θες/νίκθ - Λονδίνο Λονδίνο - Θες/νίκθ o παιδί ιδια τιμι (ειςιτιριο & διαμονι ςτο κατά άτομο ςτισ Σελ. 6

7 LONDON FABULOUS - 4 θμζρεσ - ςελ /12, 30/12 20/12 3/1 17/12, 18/12, 23/12, 24/12, 27/12, 30/12 Παιδι 2-11 Holiday Inn Regent's Park 4* πρωινό Hilton Paddington 4*sup. πρωινό Thistle Marble Arch 4*sup. πρωινό Intercontinental Park Lane 5* πρωινό Holiday Inn Regent's Park 4* πρωινό Hilton Paddington 4*sup. πρωινό Holiday Inn Regent's Park 4* πρωινό Hilton Paddington 4*sup. πρωινό Holiday Inn Regent's Park 4* πρωινό Hilton Paddington 4*sup. πρωινό Thistle Marble Arch 4*sup. πρωινό Intercontinental Park Lane 5* πρωινό BRITISH AIRWAYS Θες/νίκθ - Λονδίνο Λονδίνο - Θες/νίκθ SCHEDULE & THOMSON THOMSON FLY Θες/νίκθ - Λονδίνο Λονδίνο - Θες/νίκθ OLYMPIC AIR / AEGEAN Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Λονδίνο Λονδίνο - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο κατά άτομο ςτισ LONDON FABULOUS - 5 θμζρεσ - ςελ /12, 22/12, 27/12, 29/12 19/12 24/12, 29/12 Παιδι 2-11 Holiday Inn Regent's Park 4* πρωινό Hilton Paddington 4*sup. πρωινό Thistle Marble Arch 4*sup. πρωινό Intercontinental Park Lane 5* πρωινό Holiday Inn Regent's Park 4* πρωινό Hilton Paddington 4*sup. πρωινό Holiday Inn Regent's Park 4* πρωινό Hilton Paddington 4*sup. πρωινό OLYMPIC AIR Θες/νίκθ - Λονδίνο Λονδίνο - Θες/νίκθ SCHEDULE & THOMSON THOMSON FLY Θες/νίκθ - Λονδίνο Λονδίνο - Θες/νίκθ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο κατά άτομο ςτισ Σελ. 7

8 LONDON FABULOUS - 5 θμζρεσ - ςελ /12, 19/12, 22/12, 23/12, 24/12, 26/12, 27/12, 29/12, 30/12, 02/01, 03/01, 04/01, 05/01, 06/01 Παιδι 2-11 Holiday Inn Regent's Park 4* πρωινό Hilton Paddington 4*sup. πρωινό Thistle Marble Arch 4*sup. πρωινό Intercontinental Park Lane 5* πρωινό OLYMPIC AIR / AEGEAN Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Λονδίνο Λονδίνο - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο κατά άτομο ςτισ LONDON FABULOUS - 6 θμζρεσ - ςελ /12, 26/12, 31/12, 02/01 22/12, 24/12, 01/01 Παιδι 2-11 Holiday Inn Regent's Park 4* πρωινό Hilton Paddington 4*sup. πρωινό Thistle Marble Arch 4*sup. πρωινό Intercontinental Park Lane 5* πρωινό Holiday Inn Regent's Park 4* πρωινό Hilton Paddington 4*sup. πρωινό Thistle Marble Arch 4*sup. πρωινό Intercontinental Park Lane 5* πρωινό OLYMPIC AIR Θες/νίκθ - Λονδίνο Λονδίνo - Θες/νίκθ OLYMPIC AIR / AEGEAN Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Λονδίνο Λονδίνο - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο κατά άτομο ςτισ ΑΓΓΛΙΑ-ΚΩΣΙΑ - 8 θμζρεσ - ςελ /12, 30/12 4* θμιδιατροφι εκτόσ Λονδίνου Παιδι OLYMPIC AIR / AEGEAN Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Λονδίνο Λονδίνο - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ Σελ. 8

9 ΕΛΒΕΣΙΑ-ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΤΜΟ - 5 θμζρεσ - ςελ. 12 SWISS AIRLINES 23/12, 30/12 Αstoria Lucerne 4* πρωινό Θες/νίκθ - Ηυρίχθ Ηυρίχθ - Θες/νίκθ ΕΛΒΕΣΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - 6 θμζρεσ - ςελ /12 30/12 3/1 Holiday Inn Zürich Messe 4* Hotel NH Rex Geneva 4* Hotel Flora Lucerne 4* Hotel NH Rex Geneva 4* Radisson Blu Lucerne 4* Hotel NH Rex Geneva 4* πρωινό πρωινό πρωινό AEGEAN ΑΙRLINES Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Mιλάνο Μιλάνο - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ Ρροαιρετικι θμεριςια εκδρομι ςτα κάςτρο Σιγιόν Γκρυγιζρ Μοντρζ & Βεβζ : 70,00. CIAO ROMA - 4 θμζρεσ - ςελ /12 Albani 4* πρωινό /12 Mediterraneo 4* πρωινό /1 Albani 4* πρωινό /1 Mediterraneo 4* πρωινό ALITALIA AIRLINES Θες/νίκθ - ώμθ ώμθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - ώμθ ώμθ - Θες/νίκθ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο - 50 κατά άτομο ςτισ Σελ. 9

10 CIAO ROMA - 5 θμζρεσ - ςελ /12 Albani 4* πρωινό /12 Mediterraneo 4* πρωινό /12 Albani 4* πρωινό /12 Mediterraneo 4* πρωινό * 24/12 Albani 4* πρωινό * 24/12 Mediterraneo 4* πρωινό * 29/12 Albani 4* πρωινό * 29/12 Mediterraneo 4* πρωινό * 29/12 Albani 4* πρωινό * 29/12 Mediterraneo 4* πρωινό * 29/12 Albani 4* πρωινό * 29/12 Mediterraneo 4* πρωινό ΠΡΑΓΑ - 4 θμζρεσ -ΔΙΑΚΟΠΕ - ςελ * 23/12 Iris 4* πρωινό * 23/12 Diplomat 4* / C. Marriott 4*/ Park Inn 4* ΣΙΜΗ ΠΑΚΕΣΟΤ ΔΙΑΚΟΠΩΝ πρωινό * 23/12 Majestic 4* / Yasmin 4* πρωινό * 23/12 President 5*/ Hilton 5* πρωινό * 23/12 Intercontinental 5* πρωινό ALITALIA AIRLINES Θες/νίκθ - ώμθ ώμθ - Θες/νίκθ ALITALIA AIRLINES Θες/νίκθ - ώμθ ώμθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - ώμθ ώμθ - Θες/νίκθ ALITALIA AIRLINES Θες/νίκθ - ώμθ ώμθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - ώμθ ώμθ - Θες/νίκθ ALITALIA AIRLINES Θες/νίκθ - ώμθ ώμθ - Θες/νίκθ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο - 50 κατά άτομο ςτισ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο - 50 κατά άτομο ςτισ Σιμι πακζτου διακοπϊν περιλαμβάνει : Αεροπορικά ειςιτιρια, διαμονι ςε ξενοδοχείο επιλογισ ςασ με πρωινό, μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο. Σελ. 10

11 ΠΡΑΓΑ - 4 θμζρεσ -ΔΙΑΚΟΠΕ - ςελ * 27/12 Iris 4* πρωινό * 27/12 Diplomat 4* / C. Marriott 4*/ Park Inn 4* πρωινό * 27/12 Majestic 4* / Yasmin 4* πρωινό * 27/12 President 5*/ Hilton 5* πρωινό * 27/12 Intercontinental 5* πρωινό * 31/12 Iris 4* θμιδιατροφι Diplomat 4* / C. Marriott 4*/ * 31/12 πρωινό Park Inn 4* * 31/12 Majestic 4* / Yasmin 4* πρωινό * 31/12 President 5*/ Hilton 5* πρωινό * 31/12 Intercontinental 5* πρωινό * 3/1 Iris 4* πρωινό Diplomat 4* / C. Marriott 4*/ * 3/1 πρωινό Park Inn 4* * 3/1 Majestic 4* / Yasmin 4* πρωινό * 3/1 President 5*/ Hilton 5* πρωινό * 3/1 Intercontinental 5* πρωινό ΠΡΑΓΑ - 4 θμζρεσ -ΕΚΔΡΟΜΕ - ςελ * 23/12 Iris 4* θμιδιατροφι * 23/12 Diplomat 4* / C. Marriott 4*/ Park Inn 4* ΣΙΜΗ ΠΑΚΕΣΟΤ ΔΙΑΚΟΠΩΝ πρωινό * 23/12 Majestic 4* / Yasmin 4* πρωινό * 23/12 President 5*/ Hilton 5* πρωινό * 23/12 Intercontinental 5* πρωινό * 27/12 Iris 4* θμιδιατροφι Diplomat 4* / C. Marriott 4*/ * 27/12 πρωινό Park Inn 4* * 27/12 Majestic 4* / Yasmin 4* πρωινό * 27/12 President 5*/ Hilton 5* πρωινό * 27/12 Intercontinental 5* πρωινό Σελ. 11 Σιμι πακζτου διακοπϊν περιλαμβάνει : Αεροπορικά ειςιτιρια, διαμονθ ςε ξενοδοχείο επιλογισ ςασ με πρωινό, μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο.

12 ΠΡΑΓΑ - 4 θμζρεσ -ΕΚΔΡΟΜΕ - ςελ * 31/12 Iris 4* θμιδιατροφι * 31/12 Diplomat 4* / C. Marriott 4*/ Park Inn 4* πρωινό * 31/12 Majestic 4* / Yasmin 4* πρωινό * 31/12 President 5*/ Hilton 5* πρωινό * 31/12 Intercontinental 5* πρωινό * 3/1 Iris 4* θμιδιατροφι Diplomat 4* / C. Marriott 4*/ * 3/1 πρωινό Park Inn 4* * 3/1 Majestic 4* / Yasmin 4* πρωινό * 3/1 President 5*/ Hilton 5* πρωινό * 3/1 Intercontinental 5* πρωινό ΠΡΑΓΑ - 5 θμζρεσ -ΔΙΑΚΟΠΕ - ςελ * 24/12 Iris 4* πρωινό * 24/12 Diplomat 4* / C. Marriott 4*/ Park Inn 4* ΣΙΜΗ ΠΑΚΕΣΟΤ ΔΙΑΚΟΠΩΝ πρωινό * 24/12 Majestic 4* / Yasmin 4* πρωινό * 24/12 President 5*/ Hilton 5* πρωινό * 24/12 Intercontinental 5* πρωινό * 29/12 Iris 4* θμιδιατροφι Diplomat 4* / C. Marriott 4*/ * 29/12 πρωινό Park Inn 4* * 29/12 Majestic 4* / Yasmin 4* πρωινό * 29/12 President 5*/ Hilton 5* πρωινό * 29/12 Intercontinental 5* πρωινό Σιμι πακζτου διακοπϊν περιλαμβάνει : Αεροπορικά ειςιτιρια, διαμονθ ςε ξενοδοχείο επιλογισ ςασ με πρωινό, μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο. Σελ. 12

13 ΠΡΑΓΑ - 5 θμζρεσ -ΕΚΔΡΟΜΕ - ςελ * 24/12 Iris 4* θμιδιατροφι * 24/12 Diplomat 4* / C. Marriott 4*/ Park Inn 4* πρωινό * 24/12 Majestic 4* / Yasmin 4* πρωινό * 24/12 President 5*/ Hilton 5* πρωινό * 24/12 Intercontinental 5* πρωινό * 29/12 Iris 4* θμιδιατροφι Diplomat 4* / C. Marriott 4*/ * 29/12 πρωινό Park Inn 4* * 29/12 Majestic 4* / Yasmin 4* πρωινό * 29/12 President 5*/ Hilton 5* πρωινό * 29/12 Intercontinental 5* πρωινό ΒΕΡΟΛΙΝΟ - 4 θμζρεσ - ΕΚΔΡΟΜΕ - ςελ. 18 ΣΙΜΗ ΠΑΚΕΣΟΤ ΔΙΑΚΟΠΩΝ * 3/1 Berlin Berlin 4* πρωινό XL GERMANY Θες/νίκθ - Βερολίνο * 3/1 Intercontinental 5* πρωινό Βερολίνο - Θες/νίκθ ΒΕΡΟΛΙΝΟ - 4 θμζρεσ - ΔΙΑΚΟΠΕ - ςελ. 18 ΣΙΜΗ ΠΑΚΕΣΟΤ ΔΙΑΚΟΠΩΝ * 3/1 Berlin Berlin 4* πρωινό * 3/1 Intercontinental 5* πρωινό XL GERMANY Θες/νίκθ - Βερολίνο Βερολίνο - Θες/νίκθ Σιμι πακζτου διακοπϊν περιλαμβάνει : Αεροπορικά ειςιτιρια, διαμονι ςε ξενοδοχείο επιλογισ ςασ με πρωινό, μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο. Σελ. 13

14 ΒΕΡΟΛΙΝΟ - 5 θμζρεσ - ΕΚΔΡΟΜΕ - ςελ. 18 ΣΙΜΗ ΠΑΚΕΣΟΤ ΕΚΔΡΟΜΩΝ * 24/12 Berlin Berlin 4* πρωινό * 24/12 Intercontinental 5* πρωινό * 29/12 Berlin Berlin 4* πρωινό * 29/12 Intercontinental 5* πρωινό XL GERMANY Θες/νίκθ - Βερολίνο Βερολίνο - Θες/νίκθ ΒΕΡΟΛΙΝΟ - 5 θμζρεσ - ΔΙΑΚΟΠΕ - ςελ. 18 ΣΙΜΗ ΠΑΚΕΣΟΤ ΕΚΔΡΟΜΩΝ * 24/12 Berlin Berlin 4* πρωινό * 24/12 Intercontinental 5* πρωινό * 29/12 Berlin Berlin 4* πρωινό * 29/12 Intercontinental 5* πρωινό XL GERMANY Θες/νίκθ - Βερολίνο Βερολίνο - Θες/νίκθ Σιμι πακζτου διακοπϊν περιλαμβάνει : Αεροπορικά ειςιτιρια, διαμονι ςε ξενοδοχείο επιλογισ ςασ με πρωινό, μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο. ΠΡΑΓΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ - 5 θμζρεσ - ςελ. 19 * 24/12 4* πρωινό * 29/12 4* πρωινό CSA / Σελ. 14

15 ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ - 4 θμζρεσ - ςελ /12 Mercure Korona 4* πρωινό /12 Sofitel 5* πρωινό /12 Mercure Korona 4* πρωινό /12 Sofitel 5* πρωινό /12 Mercure Korona 4* πρωινό /12 Sofitel 5* πρωινό /1 Mercure Korona 4* πρωινό /1 Sofitel 5* πρωινό Θες/νίκθ - Βουδαπζςτθ Βουδαπζςτθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βουδαπζςτθ Βουδαπζςτθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βουδαπζςτθ Βουδαπζςτθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βουδαπζςτθ Βουδαπζςτθ - Θες/νίκθ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο - 50 κατά άτομο ςτισ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ - 5 θμζρεσ - ςελ. 20 * 24/12 Mercure Korona 4* πρωινό * 24/12 Sofitel 5* πρωινό * 29/12 Mercure Korona 4* πρωινό * 29/12 Sofitel 5* πρωινό Θες/νίκθ - Βουδαπζςτθ Βουδαπζςτθ - Θες/νίκθ Θες/νίκθ - Βουδαπζςτθ Βουδαπζςτθ - Θες/νίκθ (ειςιτιριο & διαμονι ςτο - 50 κατά άτομο ςτισ ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ - 4 θμζρεσ - ςελ /12, 30/12, 03/01, 06/01 27/12, 30/12, 03/01, 06/02 27/12, 30/12, 03/01, 06/03 Royal 4* θμιδιατροφι Radisson 5* θμιδιατροφι Marriott 5* θμιδιατροφι TAROM AIRLINES Θες/νίκθ - Βουκουρζςτι Βουκουρζςτι - Θες/νικθ Σελ. 15

16 ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ - 5 θμζρεσ - ςελ /12, 29/12, 03/01 23/12, 29/12, 03/01 23/12, 29/12, 03/01 Royal 4* θμιδιατροφι Radisson 5* θμιδιατροφι Marriott 5* θμιδιατροφι TAROM AIRLINES Θες/νίκθ - Βουκουρζςτι Βουκουρζςτι - Θες/νικθ Δώρο θ εκδρομι ςτα Καρπάκια ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ - 6 θμζρεσ - ςελ /12 Royal 4* θμιδιατροφι /12 Radisson 5* θμιδιατροφι /12 Marriott 5* θμιδιατροφι TAROM AIRLINES Θες/νίκθ - Βουκουρζςτι Βουκουρζςτι - Θες/νικθ Δώρο θ εκδρομι ςτα Καρπάκια ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ - 5 θμζρεσ - ςελ /12 Novotel Amsterdam 4* πρωινό /12 NH Carlton 4* πρωινό /12 NH Krasnapolsky 5* πρωινό /12 Novotel Amsterdam 4* πρωινό /12 NH Krasnapolsky 5* πρωινό /1 Novotel Amsterdam 4* πρωινό /1 NH Carlton 4* πρωινό OLYMPIC AIR Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Αμςτερνταμ Αμςτερνταμ - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ Για τθν αναχώρθςθ 23/12 και για κρατιςεισ που κα γίνουν εωσ 23/11 - Ζκπτωςθ 30 ςτο NH Krasnapolsky -Δωρεάν θ προαιρετικι οτερνταμ - Ντελφτ - Χάγθ Σελ. 16

17 BENELUX - 6 θμζρεσ - ςελ /12 ΝΘ Atlanta 4*sup. / Novotel 4* πρωινό /12 ΝΘ Atlanta 4*sup. / NH Carlton 4* ι παρόμοιο πρωινό /12 ΝΘ Atlanta 4*sup. / Novotel 4* πρωινό /12 ΝΘ Atlanta 4*sup. / NH Carlton 4* ι παρόμοιο πρωινό /1 ΝΘ Atlanta 4*sup. / Novotel 4* πρωινό /1 ΝΘ Atlanta 4*sup. / NH Carlton 4* ι παρόμοιο πρωινό OLYMPIC AIR Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Αμςτερνταμ Βρυξζλλεσ - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ Για τθν αναχώρθςθ 24/12 και για κρατιςεισ που κα γίνουν εωσ 23/11 - Κρουαηιζρα ςτα κανάλια του Άμςτερνταμ. -Δωρεαν θ προαιρετικι Μάρκεν - Βόλενταμ - Δυο μεςθμεριανά τα ςτθν Brugge και το Volendam -Αναβάκμιςθ ςε Deluxe δωμάτιο ςτισ Βρυξζλλεσ BENELUX - 7 θμζρεσ - ςελ /12 ΝΘ Atlanta 4*sup. / Novotel 4* πρωινό /12 ΝΘ Atlanta 4*sup. / NH Carlton 4* ι παρόμοιο πρωινό /12 ΝΘ Atlanta 4*sup. / Novotel 4* πρωινό /12 ΝΘ Atlanta 4*sup. / NH Carlton 4* ι παρόμοιο πρωινό /1 ΝΘ Atlanta 4*sup. / Novotel 4* πρωινό /1 ΝΘ Atlanta 4*sup. / NH Carlton 4* ι παρόμοιο πρωινό OLYMPIC AIR Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Αμςτερνταμ Βρυξζλλεσ - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ Για τθν αναχώρθςθ 23/12 και για κρατιςεισ που κα γίνουν εωσ 23/11 - Κρουαηιζρα ςτα κανάλια του Αμςτερνταμ. -Δωρεαν θ προαιρετικι Μάρκεν - Βόλενταμ - Δυο μεςθμεριανα τα ςτθν Brugge και το Volendam -Αναβάκμιςθ ςε Deluxe δωμάτιο ςτισ Βρυξζλλεσ Σελ. 17

18 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ SHOPPING - 4 θμζρεσ - ςελ /12, 27/12 NH Costanza 4* ι παρόμοιο 20/12, 27/12 GBB Barcelona 4* 20/12, 27/12 Catalonia Barcelona Plaza 4* 20/12, 27/12 Hilton / Grand Marina 5* 20/12, 27/12 W Barcelona 5* 3/1 NH Costanza 4* ι παρόμοιο 3/1 GBB Barcelona 4* 3/1 Catalonia Barcelona Plaza 4* 3/1 Hilton / Grand Marina 5* 3/1 W Barcelona 5* Θες/νίκθ - Βαρκελωνθ Βαρκελώνθ - Θες/νίκθ Σο πρόγραμμα περιλαμβανει: Μεταφορζσ Αεροδρόμο- - Αεροδρόμιο, Ξενάγθςθ πόλθσ ΔΩΟ είςοδοσ ςτο Club Soko ΔΩΟ 1 ςτο εςτιατόριο La Barca Del Salamanca Ατομικό πρόγραμμα ζκπτωςθ 40 κατά άτομο & περιλαμβάνει Αεροπορικό ειςιτιριο - Διαμονι ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ SHOPPING - 5 θμζρεσ - ςελ /12, 30/12 NH Costanza 4* ι παρόμοιο 23/12, 30/12 GBB Barcelona 4* 23/12, 30/12 Catalonia Barcelona Plaza 4* 23/12, 30/12 Hilton / Grand Marina 5* 23/12, 30/12 W Barcelona 5* Θες/νίκθ - Βαρκελωνθ Βαρκελώνθ - Θες/νίκθ Το πρόγραμμα περιλαμβανει : Μεταφορζσ Αεροδρόμο- - Αεροδρόμιο, Ξενάγθςθ πόλθσ ΔΩΟ είςοδοσ ςτο Club Soko ΔΩΟ 1 ςτο εςτιατόριο La Barca Del Salamanca Ατομικό πρόγραμμα ζκπτωςθ 40 κατά άτομο & περιλαμβάνει Αεροπορικό ειςιτιριο - Διαμονι Σελ. 18

19 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ SHOPPING - 5 θμζρεσ - ςελ /1 NH Costanza 4* ι παρόμοιο 6/1 GBB Barcelona 4* 6/1 Catalonia Barcelona Plaza 4* 6/1 Hilton / Grand Marina 5* 6/1 W Barcelona 5* Θες/νίκθ - Βαρκελωνθ Βαρκελώνθ - Θες/νίκθ Το πρόγραμμα περιλαμβανει : Μεταφορζσ Αεροδρόμο- - Αεροδρόμιο, Ξενάγθςθ πόλθσ ΔΩΟ είςοδοσ ςτο Club Soko ΔΩΟ 1 ςτο εςτιατόριο La Barca Del Salamanca Ατομικό πρόγραμμα ζκπτωςθ 40 κατά άτομο & περιλαμβάνει Αεροπορικό ειςιτιριο - Διαμονι ΚΤΠΡΟ - 4 θμζρεσ - ςελ /12, 30/12, 03/01 23/12, 30/12, 03/01 23/12, 30/12, 03/01 23/12, 30/12, 03/01 Kapetanios 3* πρωινο Kanika Pantheon 3*superior πρωινο Ajax 4* πρωινο Louis Apollonia 5* S/V πρωινο CYPRUS AIRWAYS Θες/νίκθ - Λάρνακα Λάρνακα - Θες/νίκθ Οι αναχωριςεισ Χριςτουγζννων και Ρρωτοχρονιάσ περιλαμβάνουν εβεγιον. ΚΤΠΡΟ - 5 θμζρεσ - ςελ /12, 29/12 Kapetanios 3* πρωινο /12, 29/12 Kanika Pantheon 3*superior πρωινο /12, 29/12 Ajax 4* πρωινο /12, 29/12 Louis Apollonia 5* S/V πρωινο CYPRUS AIRWAYS Θες/νίκθ - Λάρνακα Λάρνακα - Θες/νίκθ Οι αναχωριςεισ Χριςτουγζννων και Ρρωτοχρονιάσ περιλαμβάνουν εβεγιον. Σελ. 19

20 ΚΑΙΡΟ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - 4 θμζρεσ - ςελ /12 Barcelo 4*superior 24/12 Safir 5* 24/12 Fairmont Nile City 5* Lux 31/12 Barcelo 4*superior 31/12 Safir 5* 31/12 Fairmont Nile City 5* Lux 3/1 Barcelo 4*superior 3/1 Safir 5* 3/1 Fairmont Nile City 5* Lux πρωινό & 2 τα πρωινό & 2 τα πρωινό & 2 τα πρωινό & 2 τα πρωινό & 2 τα πρωινό & 2 τα ΚΑΙΡΟ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - 5 θμζρεσ - ςελ. 27 πρωινό & 2 τα πρωινό & 2 τα πρωινό & 2 τα ΚΑΙΡΟ - ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΝΕΙΛΟΤ (5ιμερθ) - 8 θμζρεσ - ςελ /12 Barcelo 4*superior ςφνκετθ /12 Safir 5* ςφνκετθ /12 Fairmont Nile City 5* Lux ςφνκετθ /12 Barcelo 4*superior ςφνκετθ /12 Safir 5* ςφνκετθ /12 Fairmont Nile City 5* Lux ςφνκετθ Σελ. 20 AEGEAN AIRLINES Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Κάιρο Κάιρο - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ AEGEAN AIRLINES Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Κάιρο Κάιρο - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ AEGEAN AIRLINES Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Κάιρο Κάιρο - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ AEGEAN AIRLINES Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Κάιρο Κάιρο - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ AEGEAN AIRLINES Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Κάιρο Κάιρο - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ Φιλοδωριματα 3 τθν θμζρα, Βίηα Αιγφπτου 23 Ρλθρωτζα ςτθν Αίγυπτο Φιλοδωριματα 3 τθν θμζρα, Βίηα Αιγφπτου 23 Ρλθρωτζα ςτθν Αίγυπτο Φιλοδωριματα 3 τθν θμζρα, Βίηα Αιγφπτου 23 Ρλθρωτζα ςτθν Αίγυπτο Φιλοδωριματα 3 τθν θμζρα, Βίηα Αιγφπτου 23 Ρλθρωτζα ςτθν Αίγυπτο Φιλοδωριματα 3 τθν θμζρα, Βίηα Αιγφπτου 23 Ρλθρωτζα ςτθν Αίγυπτο

21 ΚΑΙΡΟ - ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΝΕΙΛΟΤ (4ιμερθ) - 8 θμζρεσ - ςελ. 27 3/1 Barcelo 4*superior ςφνκετθ /1 Safir 5* ςφνκετθ /1 Fairmont Nile City 5* Lux ςφνκετθ Οδικζσ εκδρομζσ εξωτερικοφ AEGEAN AIRLINES Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Κάιρο Κάιρο - Ακινα Ακινα - Θες/νίκθ Φιλοδωριματα 3 τθν θμζρα, Βίηα Αιγφπτου 23 Ρλθρωτζα ςτθν Αίγυπτο 22/12, 23/12, 02/01 πρωινό * Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 80 Σαξίδι Αναχωριςεισ Βουδαπεςτθ- Πράγα- Βιζννθ 8 θμζρεσ Πράγα - Βουδαπεςτθ 7 θμζρεσ Βουδαπεςτθ- Βιζννθ- Ζαλτςμπουργκ 7 θμζρεσ Βιεννθ - Βουδαπεςτθ 6 θμζρεσ Βουδαπζςτθ 4 θμζρεσ Βουδαπζςτθ 5 θμζρεσ 3 διαν/ςεισ 29/12, 30/12 πρωινό * Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 80 23/12, 03/01 πρωινό * Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 70 30/12 πρωινό * Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 70 23/12, 03/01 πρωινό * Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 75 30/12 πρωινό * Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 75 23/12, 20/01, 03/01, 04/01 πρωινό * Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 65 30/12 πρωινό /12, 27/12, 02/01, 03/01, 04/01, 06/01 πρωινό /12 πρωινό /12, 23/12, 26/12, 01/01, 02/01, 03/01, 04/01, 05/01 πρωινό /12, 30/12 πρωινό Βουδαπζςτθ 22/12, 23/12, 02/01, 05/01 πρωινό * 5 θμζρεσ 4 διαν/ςεισ 29/12, 30/12 πρωινό * 4* 4* 4* 4* 4* Το πρόγραμμα πραγματοποείται αντίςτροφα Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 65 Ρρωινι αναχώρθςθ Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 35 Ρρωινι αναχώρθςθ Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 35 Βραδινι αναχώρθςθ Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 35 Βραδινι αναχώρθςθ 3 διανυκτερευςεισ Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 35 Ρρωινι αναχώρθςθ Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 50 Ρρωινι αναχώρθςθ Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 50 Σελ. 21

ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ - 5 ημέρες - σελ10 - Δώρο η εκδρομή στα Δάση της Βιέννης!!!

ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ - 5 ημέρες - σελ10 - Δώρο η εκδρομή στα Δάση της Βιέννης!!! ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ - 5 ημέρες - σελ10 - Δώρο η εκδρομή στα Δάση της Βιέννης!!! 23& 24/12/2011 29 & 30/12/2011 2&3/1/2012 ARTIS HOTEL 4* πρωινό 445 335 100 80 Austria Trend Delta 4* πρωινό 455 340 100 80 Austria

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012 Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Αεροπορική Ενήλικας Παιδί Αεροπορική Φόροι Σελ. Εκδρομή Ημέρες Αναχωρήσεις ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ σε 2κλινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οργανωμένων Εκδρομών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 2014-2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οργανωμένων Εκδρομών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 2014-2015 TRAVEL PLAN ΑΘΗΝΑ: Χρ.Λαδά 3 ΤΚ 10561 Τηλ: 210 3333 300 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Παν.Τσαλδάρη 95 & Θεμιστοκλέους Τηλ: 210 3333 500 ΓΛΥΦΑΔΑ: Α.Μεταξά 33 & Ζησιμοπούλου ΤΚ166 74 Τηλ: 210 3333 370 ΚΗΦΙΣΙΑ: Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 2014-2015 EARLY BOOKING Τιμοκατάλογος Προσφορών

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 2014-2015 EARLY BOOKING Τιμοκατάλογος Προσφορών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 201-201 EARLY BOOKING Τιμοκατάλογος Προσφορών ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΩΣ 17/11 ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. για το. Φθινόπωρο ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ. A ΕΚΔΟΣΗ, 8/8/2012 Ισχύει από 10/9 /2012

ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. για το. Φθινόπωρο ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ. A ΕΚΔΟΣΗ, 8/8/2012 Ισχύει από 10/9 /2012 ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για το Φθινόπωρο ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ A ΕΚΔΟΣΗ, 8/8/2012 Ισχύει από 10/9 /2012 **ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ -ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΤΑ 2014-2015

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ -ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΤΑ 2014-2015 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ -ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΤΑ 201-201 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ AUSTRIA TREND HOTEL ANANAS * 26 19 70 ΒΙΕΝΝΗ 20/12 300 260 90 HILTON VIENNA * 30 _ 10 MELIA VIENNA * LUX 3 _ 16 30-31 ΠΡΑΓΑ 20/12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ Δ' έκδοση 24/11/14

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ Δ' έκδοση 24/11/14 Μεταφορά από τις πόλεις ΒΟΛΟΣ,ΛΑΡΙΣΑ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, ΞΑΝΘΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, KΑΒΑΛΑ,ΔΡΑΜΑ,ΣΕΡΡΕΣ,ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ,ΒΕΡΟΙΑ στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και αντίστροφα 10 ανά άτομο/ανά διαδρομή για τις αναχωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ Μεταφορά από τις πόλεις Ειδική προσφορά για parking ΒΟΛΟΣ,ΛΑΡΙΣΑ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΚΑΒΑΛΑ, ΡΑΜΑ, στο SKYPARK parking στο αεροδρόµιο ΣΕΡΡΕΣ,ΓΙΑΝΝΕΝΑ,ΚΟΖΑΝΗ,ΒΕΡΟΙΑ στο αεροδρόµιο ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ και αντίστροφα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα

Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα Τιμές Κατ άτομο Προορισμός Αναχωρήσεις Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις Novotel City 4* sup και Πασχαλινό Γεύμα 549 + 150 499 18/04 6ΗΜΕΡΕΣ Marriott Courtyard 4* και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 2014-2015 EARLY BOOKING Τιμοκατάλογος Προσφορών

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 2014-2015 EARLY BOOKING Τιμοκατάλογος Προσφορών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 201-201 EARLY BOOKING Τιμοκατάλογος Προσφορών ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΩΣ 17/11 ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 Ά Έκδοση: 19/11/2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 Ά Έκδοση: 19/11/2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 Ά Έκδοση: 19/11/2013 Προορισμός Διάρκεια Αναχώρηση 225,00 293 145,00 ARTIS 4* 239,00 311 145,00 AUSTRIA TREND

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 2014-2015. Τιμοκατάλογος Β ΕΚΔΟΣΗ 24/11/2014 ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 2014-2015. Τιμοκατάλογος Β ΕΚΔΟΣΗ 24/11/2014 ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 201-201 Τιμοκατάλογος Β ΕΚΔΟΣΗ 2/11/201 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΔΡΑΜΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος. Πρωινό. CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* plus 565 390 BW OPERA RONCERAY 3* 539 365 HOLIDAY INN EST 3* 559 385. Πρωινό

Τιμοκατάλογος. Πρωινό. CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* plus 565 390 BW OPERA RONCERAY 3* 539 365 HOLIDAY INN EST 3* 559 385. Πρωινό Τιμοκατάλογος ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΙΣΙ ΣΕΛ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 09/11/11 6 17,20,23 /12 3,,7 /1 17,19,22 /12 26/12,7/1 17,18,2/12 3,7/1 29/12 BW OPERA

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια Αναλυτικός τιμοκατάλογος οργανωμένων εκδρομών στο Εξωτερικό

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια Αναλυτικός τιμοκατάλογος οργανωμένων εκδρομών στο Εξωτερικό Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια Αναλυτικός τιμοκατάλογος οργανωμένων εκδρομών στο Εξωτερικό Τιμές κατ άτομο σε 5μ 23/12 (5 & 1μέρα Δώρο) Πόλη Φωτός Disneyland Paris Ταξίδι στο Παραμύθι 6μ 23/12 5μ 30/12

Διαβάστε περισσότερα

!!! Super Προσφορές - Μαγικές Τιμές!!!

!!! Super Προσφορές - Μαγικές Τιμές!!! ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΤΑ 2013-2014 Αεροπορικά-Οδικά ταξίδια από Θεσσαλονίκη Α έκδοση 06/11/13 Για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής, επωφεληθείτε από τις εκπτωτικές τιμές SMART

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών Τιμοκατάλογος εκδρομών ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ * ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΛΕΙΣ ΒΟΛΟΣ,ΛΑΡΙΣΑ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΔΡΑΜΑ,ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ,ΞΑΝΘΗ,ΚΑΒΑΛΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,ΝΑΟΥΣΑ,ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Ισχύει από 14/5 έως 15/6/2012, και περίοδο Αγίου Πνεύματος

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Ισχύει από 14/5 έως 15/6/2012, και περίοδο Αγίου Πνεύματος MISTER BED BAGNOLET 2* or similar Πέμπτη, Πρωινό 29 Πρωινό 39 MEDIAN CONGRESS 3* or similar Παρασκευή Πρωινό 279 Πρωινό 379 MERCURE NORD / HOLIDAY INN EST 3*sup. or similar & 1/6 Πρωινό 39 Πρωινό 9 NOVOTEL

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ Τιμοκατάλογος 2013-2014

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ Τιμοκατάλογος 2013-2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ Τιμοκατάλογος 2013-201 B ΕΚΔΟΣΗ 30/11/13 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΜ 28ε ΗΜ 3ε 6ΗΜ 37ε 78ΗΜ ε ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ ΣΕΛ 3 18,22 /12 IBIS BERTHIER

Διαβάστε περισσότερα

TIMOKATΑΛΟΓΟΣ B ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/2/2010. Xρόνια Πολλά. καλό Πάσχα

TIMOKATΑΛΟΓΟΣ B ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/2/2010. Xρόνια Πολλά. καλό Πάσχα TIMOKATΑΛΟΓΟΣ B ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/2/2010 Xρόνια Πολλά καλό Πάσχα ΠΡΟΣΟΧΗ Δωρεάν προσφορά! ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΔΡΑΜΑ - ΣΕΡΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ EΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ EΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ EΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ & ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013-14 Β ΕΚΔΟΣΗ 21/11/13 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EARLY BOOKING 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΦΟΡΟΙ ΛΟΝΔΙΝΟ XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 201 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 1/03/201 ΣΕΛ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙ ΤΡΙ ΣΙΚΕΛΙΑ Μ.ΕΛΛΑΔΑ 22/0 * (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ). 3 8 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ 1 * (ΚΕΝΤΡΙΚΑ) 2 1 ΣΙΚΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

*ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

*ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2012 A Έκδοση Aθήνα 29/2/2012 *ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ *ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. για το. Φθινόπωρο Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. για το. Φθινόπωρο Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για το Φθινόπωρο B ΕΚΔΟΣΗ, 22/8/2012 Ισχύει από 10/9 έως 31/10/2012 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΙΣΙ (σελ.3) Πτήσεις SWISS (φόροι 11 ), AEGEAN (φόροι 190

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ A έκδοση

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ A έκδοση ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙ 02-12 ΜΟΝ ΑΕΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΙ 2/12, 03/01 KINWSWAY HALL * plus 639 389 99 THE WESTBURY MΑYFAIR * 689 619 889 3 ΛΟΝΔΙΝΟ 22,23,2/12 KINWSWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014-2015 450 425 565 CICERONE 4* 655 625 975 PLAZA 5* 395 385 515 CICERONE 4*

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014-2015 450 425 565 CICERONE 4* 655 625 975 PLAZA 5* 395 385 515 CICERONE 4* ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014-201 ΕΚΔΡΟΜΗ ΗΜ. ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΝ/ΝΟ ΑΕΡ/ΙΚΗ ΦΟΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΗΜ. 39 37 1 NOVA DOMUS 40 42 6 CICERONE 22,, 26/12, 02/01, 03/01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2008 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2009

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2008 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2009 20/12 & 04,07/01 39 34 48 OA/SKY EUROPE JOLLY CARPENGA or 7 2 69 2 47 61 EMPIRE JOLLY CARPENGA or 4 27/12 & 03/01 49 44 61 EMPIRE OA & A3 ALITALIA JOLLY CARPENGA or 4 40 4 31/12 7 2 69 EMPIRE 2 47 64 JOLLY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012. Α Έκδοση 1/6/2012 - Ισχύει από 18/6 έως 10/9/2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012. Α Έκδοση 1/6/2012 - Ισχύει από 18/6 έως 10/9/2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Α Έκδοση 1/6/2012 - Ισχύει από 18/6 έως 10/9/2012 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΣΚΩΤΙΑ 6 24/7, ΘΕΣ(00:00)-ΖΥΡ-ΜΑΝ(00:00) 156 Hotels 3 & 4* πρωινό 789 719

Διαβάστε περισσότερα

kingtravel.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οργανωμένων Εκδρομών στην Ευρώπη-και σε όλο τον κόσμο Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 2013-2014 τιμές κατ' άτομο σε

kingtravel.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οργανωμένων Εκδρομών στην Ευρώπη-και σε όλο τον κόσμο Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 2013-2014 τιμές κατ' άτομο σε Για πληροφορίες & κρατήσεις: Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι 49100 Κέρκυρα Τηλ: (+30) 26610 45005 Fax: (+30) 26610 45005 email: info@kingtravel.gr Web : www. kingtravel.gr kingtravel.gr ΕυρώπηΜεσόγειος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή 5 4 8,13,16,18/4 22,25/4 8,13,14,17/4 26,28/4 Tιμή

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις με ποιοτικά ταξίδια στις καλύτερες τιμές

Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις με ποιοτικά ταξίδια στις καλύτερες τιμές Ιούλ - Αύγουστος 2012 Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις με ποιοτικά ταξίδια στις καλύτερες τιμές με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων Ετοιμάσαμε μια σειρά από ποιοτικά ταξίδια σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα