σε συνεργασία µε Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επικοινωνία µεταξύ ικαστηρίων σε ιασυνοριακές Υποθέσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σε συνεργασία µε Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επικοινωνία µεταξύ ικαστηρίων σε ιασυνοριακές Υποθέσεις"

Transcript

1 ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΟ (THE AMERICAN LAW INSTITUTE) σε συνεργασία µε ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (THE INTERNATIONAL INSOLVENCY INSTITUTE) Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επικοινωνία µεταξύ ικαστηρίων σε ιασυνοριακές Υποθέσεις Όπως υιοθετήθηκαν και ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος «ιεθνείς Πτωχεύσεις: Αρχές συνεργασίας µεταξύ των χωρών της Βορειοαµερικανικής Συµφωνίας Ελευθέρου Εµπορίου» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΟ (AMERICAN LAW INSTITUTE) Στην Ουάσιγκτον, 16 Μαΐου 2000 Και όπως υιοθετήθηκαν από ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (INTERNATIONAL INSOLVENCY INSTITUTE) Στη Νέα Υόρκη, 10 Ιουνίου 2001 The American Law Institute 4025 Chestnut Street Philadelphia, Pennsylvania Telephone: (212) Telecopier: (210) Website: The International Insolvency Institute Scotia Plaza, Suite King Street West Toronto, Ontario M5H 3C2 Telephone: (416) Telecopier: (416) Website: Μετάγραση: Γεώργιος Β. Μπαζίνας & Κωνσταντίνος Ν. Κλεισούρας, Αναγνωστόπουλος Μπαζίνας Φοίφης, Αλωπεκής 11, Αθήνα , Τηλ.: , Φαξ: , Translation: George B. Bazinas & Constantinos N. Klissouras, Anagnostopoulos Bazinas Fifis, 11 Alopekis Street, Athens , Greece. Tel: , Fax: ,

2 - 2 - Kατευθυντήριες Γραµµές για την επικοινωνία µεταξύ δικαστηρίων σε διασυνοριακές υποθέσεις Εισαγωγή Ένα από τα ουσιωδέστερα στοιχεία της συνεργασίας σε διασυνοριακές υποθέσεις είναι η επικοινωνία µεταξύ των αρχών των εµπλεκοµένων κρατών. Εξαιτίας της σηµασίας των δικαστηρίων στις διαδικασίες πτώχευσης και εξυγίανσης, είναι ακόµα σπουδαιότερο τα εποπτεύοντα δικαστήρια να έχουν τη δυνατότητα να συντονίσουν τις ενέργειές τους, ώστε να διασφαλίζουν το µέγιστο δυνατό όφελος για όσους έχουν έννοµα συµφέροντα συνδεόµενα µε την επιβίωση και τη βιωσιµότητα επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα. Η παρούσες Κατευθυντήριες Γραµµές έχουν στόχο να βελτιώσουν το συντονισµό και την εναρµόνιση των διαδικασιών πτώχευσης, οι οποίες εµπλέκουν περισσότερα του ενός κράτη, διαµέσου της επικοινωνίας µεταξύ των εµπλεκοµένων δικαιοδοσιών. Η επικοινωνία δικαστών απευθείας µε δικαστές ή συνδίκους σε ένα αλλοδαπό κράτος, εντούτοις, εγείρει ζητήµατα αξιοπιστίας και ορθότητας διαδικασιών. Οι ίδιες οι συνθήκες της επικοινωνίας είναι πιθανό να προκαλέσουν ανησυχία στους διαδίκους, εκτός αν η διαδικασία είναι διαφανής και εµφανώς δίκαιη. Έτσι, η επικοινωνία µεταξύ δικαστηρίων σε υποθέσεις διασυνοριακές είναι ταυτόχρονα και πιο σηµαντική και πιο ευαίσθητη από την επικοινωνία σε εσωτερικές υποθέσεις. Οι Παρούσες Κατευθυντήριες Γραµµές ενθαρρύνουν τέτοιου είδους επικοινωνία, αλλά και οριοθετούν την πραγµατοποίησή της µέσα από διαφανείς διαδικασίες. Οι Κατευθυντήριες Γραµµές αποσκοπούν στο να επιτρέπουν ταχύτατη συνεργασία σε πτωχευτικές υποθέσεις υπό εξέλιξη, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν ορθή διαδικασία για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Ένα δικαστήριο που προτίθεται να εφαρµόσει τις Κατευθυντήριες Γραµµές ολικά ή µερικά, µε ή χωρίς τροποποιήσεις θα πρέπει να τις υιοθετήσει επισήµως προτού τις εφαρµόσει. Το ικαστήριο µπορεί να αποφασίσει να εξαρτήσει την υιοθέτηση των Κατευθυντηρίων Γραµµών από την υιοθέτησή τους από τα άλλα δικαστήρια, ή να τις υιοθετήσει προσωρινά, µέχρι την υιοθέτησή τους και από τα άλλα δικαστήρια, τα οποία εµπλέκονται στην υπόθεση. Το ικαστήριο που υιοθετεί τις Κατευθυντήριες Γραµµές ενδέχεται να κρίνει σκόπιµο να τις υιοθετήσει, ή να εξακολουθήσει να τις εφαρµόζει, µόνον εφόσον και τα άλλα δικαστήρια τις υιοθετούν µε όµοιο, κατά τα ουσιώδη, τρόπο, προκειµένου να αποτρέψει

3 - 3 - το ενδεχόµενο δικαστές, δικηγόροι και εµπλεκόµενα µέρη να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες συµπεριφοράς. Οι Κατευθυντήριες Γραµµές θα πρέπει να υιοθετούνται κατόπιν γνωστοποίησης προς τα εµπλεκόµενα µέρη όµοιας προς εκείνη που θα δινόταν κατά την εφαρµοστέα τοπική διαδικασία για οιαδήποτε σηµαντική διαδικαστική απόφαση υπό παρόµοιες συνθήκες. Εάν υφίσταται επείγουσα ανάγκη επικοινωνίας µε άλλα δικαστήρια, θα πρέπει να εφαρµόζεται η τοπική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τις γνωστοποιήσεις, η οποία ισχύει για επείγουσες περιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένης, εάν κρίνεται σκόπιµο, µιας αρχικής περιόδου ισχύος των Κατευθυντηρίων Γραµµών και επανεξέτασης της εφαρµογής τους σε µεταγενέστερο χρόνο. Ζητήµατα σχετικά µε τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις (για παράδειγµα, εάν πρέπει να γίνονται προς όλα τα µέρη, ή µόνον προς µια αντιπροσωπευτική οµάδα των εµπλεκοµένων µερών, ή µόνον προς µια αντιπροσωπευτική οµάδα δικηγόρων των εµπλεκοµένων µερών) και µε τη φύση της εξέτασης από το δικαστήριο τυχόν ενστάσεων (για παράδειγµα µε ή χωρίς ακρόαση) διέπονται από τους δικονοµικούς κανόνες κάθε δικαιοδοσίας και δεν ρυθµίζονται από τις παρούσες Κατευθυντήριες Γραµµές. Oι Κατευθυντήριες Γραµµές στόχο έχουν όχι να εφαρµόζονται µε τρόπο στατικό και απαράλλακτο, αλλά να προσαρµόζονται και να τροποποιούνται όπως επιβάλλουν οι περιστάσεις κάθε συγκεκριµένης υπόθεσης, και να µεταλλάσσονται και να εξελίσσονται µε βάση την εµπειρία της διεθνούς πτωχευτικής κοινότητας από τη εφαρµογή τους. Πρέπει να εφαρµόζονται µόνον µε τρόπο συνάδει µε τις τοπικές διαδικασίες και τις τοπικές ηθικές και δεοντολογικές επιταγές. εν ρυθµίζουν τις λεπτοµέρειες των γνωστοποιήσεων και τις διαδικασίες που εξαρτώνται από τη νοµοθεσία και την πρακτική σε κάθε δικαιοδοσία. Εντούτοις, οι Κατευθυντήριες Γραµµές προβλέπουν τρόπους προσέγγισης, που είναι πολύ πιθανόν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιµοι για την επίτευξη αποτελεσµατικών και δίκαιων λύσεων σε ζητήµατα διασυνοριακών πτωχεύσεων. Συνιστάται, εποµένως, η εφαρµογή τους, µε τις τροποποιήσεις που ενδείκνυνται σε κάθε συγκεκριµένη υπόθεση και υπό συγκεκριµένες περιστάσεις. Κατευθυντήρια γραµµή 1 Εκτός εάν υφίσταται επείγουσα περίπτωση, πριν από οποιαδήποτε επικοινωνία µε άλλο δικαστήριο, ένα δικαστήριο θα πρέπει να αποφαίνεται ότι η σκοπούµενη επικοινωνία είναι σύµφωνη µε τους δικονοµικούς κανόνες του κράτους του. Όταν ένα ικαστήριο προτίθεται να εφαρµόσει τις παρούσες Κατευθυντήριες Γραµµές (ολικά ή µερικά, µε ή χωρίς

4 - 4 - τροποποιήσεις), οι Κατευθυντήριες Γραµµές θα πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να υιοθετούνται επίσηµα, προτού εφαρµοστούν. Πρέπει να επιδιώκεται ο συντονισµός των Κατευθυντηρίων Γραµµών που πρόκειται να εφαρµοστούν µεταξύ των δικαστηρίων, και οι λειτουργοί όλων των δικαστηρίων µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Γραµµή 8 (d) σχετικά µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Κατευθυντηρίων Γραµµών. Κατευθυντήρια γραµµή 2 Ένα ικαστήριο µπορεί να επικοινωνεί µε άλλο δικαστήριο για θέµατα που αφορούν εκκρεµείς ενώπιόν του διαδικασίες, για σκοπούς συντονισµού και εναρµόνισης των διαδικασιών αυτών µε εκείνες που διεξάγονται στην άλλη δικαιοδοσία. Κατευθυντήρια γραµµή 3 Ένα ικαστήριο µπορεί να επικοινωνεί µε Σύνδικο πτώχευσης στην αλλοδαπή ή µε εξουσιοδοτηµένο Εκπρόσωπο του αλλοδαπού ικαστηρίου για σκοπούς συντονισµού και εναρµόνισης των διαδικασιών του µε εκείνες που διεξάγονται στην άλλη δικαιοδοσία. Κατευθυντήρια γραµµή 4 Ένα ικαστήριο µπορεί να επιτρέπει στον νοµίµως εξουσιοδοτηµένο Σύνδικο πτώχευσης να επικοινωνεί µε αλλοδαπό ικαστήριο απευθείας, υπό τον όρο της συναίνεσης του αλλοδαπού ικαστηρίου, ή δια του αλλοδαπού Συνδίκου, ή δι εξουσιοδοτηµένου Εκπροσώπου του αλλοδαπού ικαστηρίου, υπό όποιους όρους το ικαστήριο θεωρεί κατάλληλους. Κατευθυντήρια γραµµή 5 Ένα ικαστήριο µπορεί να αποδέχεται την επικοινωνία από αλλοδαπό ικαστήριο, ή από εξουσιοδοτηµένο Εκπρόσωπο του αλλοδαπού ικαστηρίου ή από αλλοδαπό Σύνδικο, και θα πρέπει να απαντά απευθείας εάν η επικοινωνία προέρχεται από αλλοδαπό ικαστήριο (µε την επιφύλαξη της Κατευθυντήριας Γραµµής 7 για την περίπτωση της αµφίδροµης επικοινωνίας), µπορεί δε να απαντά απευθείας ή δι εξουσιοδοτηµένου Εκπροσώπου του ή διά νόµιµα εξουσιοδοτηµένου Συνδίκου, εάν η επικοινωνία προέρχεται από αλλοδαπό Σύνδικο, υπό τους όρους της τοπικής

5 - 5 - του νοµοθεσίας που εφαρµόζεται στις επικοινωνίες ενός µόνον διαδίκου µε το δικαστήριο. Κατευθυντήρια γραµµή 6 Επικοινωνίες από ένα ικαστήριο προς άλλο µπορεί να γίνονται: (α) µε την αποστολή ή διαβίβαση από το ικαστήριο αντιγράφων επίσηµων διαταγών, αποφάσεων, γνωµοδοτήσεων, αιτιολογιών αποφάσεων, εγκρίσεων, πρακτικών των διαδικασιών και άλλων εγγράφων, απευθείας στο άλλο ικαστήριο, και µε προηγούµενη γνωστοποίηση προς τους δικηγόρους των ενδιαφεροµένων µερών κατά τον τρόπο που το ικαστήριο θεωρεί κατάλληλο, (β) µε εντολή προς το δικηγόρο ή τον αλλοδαπό ή ηµεδαπό Σύνδικο να διαβιβάσει ή να παραδώσει προς το άλλο ικαστήριο αντίγραφα εγγράφων, προτάσεων, ένορκων βεβαιώσεων, σηµειωµάτων, υποµνηµάτων, ή άλλων εγγράφων, τα οποία κατατίθενται ή πρόκειται να κατατεθούν στο ικαστήριο, µε τον εκάστοτε κατάλληλο τρόπο, µετά προηγούµενη γνωστοποίηση προς τους δικηγόρους των ενδιαφεροµένων µερών µε τρόπο που το ικαστήριο θεωρεί κατάλληλο, (γ) µε συµµετοχή σε αµφίδροµη επικοινωνία µε το άλλο ικαστήριο διά τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης, ή µε άλλα ηλεκτρονικά µέσα, οπότε θα πρέπει να εφαρµόζεται και η Κατευθυντήρια Γραµµή 7. Κατευθυντήρια γραµµή 7 Στην περίπτωση της επικοινωνίας µεταξύ ικαστηρίων σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές 2 και 5 δια τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης ή άλλων ηλεκτρονικών µέσων, εάν δεν λαµβάνει διαφορετική εντολή από κάποιο από τα δικαστήρια: (α) Ο συνήγορος κάθε ενδιαφερόµενου µέρους θα πρέπει να δικαιούται να συµµετάσχει προσωπικά κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και η επικοινωνία θα πρέπει να γνωστοποιείται εκ των προτέρων σε όλα τα ενδιαφερόµενα σύµφωνα µε τους διαδικαστικούς κανόνες που εφαρµόζονται σε κάθε ικαστήριο (β) Η επικοινωνία µεταξύ των ικαστηρίων θα πρέπει να καταγράφεται και µπορεί να καταχωρείται σε πρακτικά. Από την καταγεγραµµένη επικοινωνία επιτρέπεται να συντάσσονται έγγραφα

6 - 6 - πρακτικά, τα οποία, µε την έγκριση αµφότερων των ικαστηρίων, θα επέχουν θέση επίσηµων πρακτικών της επικοινωνίας. (γ) Αντίγραφα οποιασδήποτε καταγραφής της επικοινωνίας, οποιουδήποτε πρακτικού επικοινωνίας που συντάχθηκε µε απόφαση οποιουδήποτε από τα δύο ικαστήρια, και οποιουδήποτε επίσηµου πρακτικού τυχόν συντάχθηκε από την καταγραφή της επικοινωνίας, θα πρέπει να περιλαµβάνονται στο φάκελο της υπόθεσης και να ευρίσκονται στη διάθεση του συνηγόρου κάθε ενδιαφερόµενου µέρους σε αµφότερα τα ικαστήρια, υπό την επιφύλαξη τυχόν οδηγιών ως προς την εµπιστευτικότητα των περιεχοµένων τους, τις οποίες τα δικαστήρια κρίνουν σκόπιµες, και (δ) Ο χρόνος και ο τόπος της επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ικανοποιητικός για αµφότερα τα δικαστήρια. Μέλη του προσωπικού κάθε ικαστηρίου, εκτός των δικαστών, µπορούν επικοινωνούν χωρίς περιορισµούς µεταξύ τους, προκειµένου να διαµορφώσουν κατάλληλες συνθήκες για την επικοινωνία, χωρίς να απαιτείται συµµετοχής συνηγόρων, εκτός κι αν έχει διαταχθεί διαφορετικά από οιοδήποτε από τα ικαστήρια. Κατευθυντήρια γραµµή 8 Στην περίπτωση επικοινωνιών µεταξύ του ικαστηρίου και εξουσιοδοτηµένου Εκπροσώπου αλλοδαπού ικαστηρίου ή αλλοδαπού Συνδίκου πτωχεύσεως σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές 3 και 5 δια τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης ή άλλων ηλεκτρονικών µέσων, και εφόσον δεν διατάσσεται διαφορετικά από οποιοδήποτε από τα δικαστήρια: (α) Ο συνήγορος κάθε ενδιαφερόµενου µέρους θα πρέπει να δικαιούται να συµµετάσχει προσωπικά κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, και ή επικοινωνία θα πρέπει να γνωστοποιείται εκ των προτέρων προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, σύµφωνα µε τους διαδικαστικούς κανόνες που εφαρµόζονται σε κάθε ικαστήριο, (β) Η επικοινωνία θα πρέπει να καταγράφεται και µπορεί να καταχωρείται σε πρακτικά. Από την καταγεγραµµένη επικοινωνία επιτρέπεται να συντάσσονται έγγραφα πρακτικά, τα οποία, µε την έγκριση του δικαστηρίου, θα επέχουν θέση επίσηµων πρακτικών της επικοινωνίας, (γ) Αντίγραφα οποιασδήποτε καταγραφής της επικοινωνίας, οποιουδήποτε πρακτικού επικοινωνίας που συντάχθηκε µε απόφαση του ικαστηρίου, και οποιουδήποτε επίσηµου πρακτικού τυχόν συντάχθηκε

7 - 7 - από την καταγραφή της επικοινωνίας, θα πρέπει να περιλαµβάνονται στο φάκελο της υπόθεσης και να ευρίσκονται στη διάθεση του άλλου ικαστηρίου και του συνηγόρου κάθε ενδιαφερόµενου µέρους σε αµφότερα τα ικαστήρια, υπό την επιφύλαξη τυχόν οδηγιών ως προς την εµπιστευτικότητα των περιεχοµένων τους, τις οποίες το δικαστήριο κρίνει σκόπιµες, και (δ) Ο χρόνος και ο τόπος της επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ικανοποιητικός για το ικαστήριο. Μέλη του προσωπικού του ικαστηρίου, εκτός των δικαστών, µπορούν επικοινωνούν χωρίς περιορισµούς µε εξουσιοδοτηµένο Εκπρόσωπο του άλλου ικαστηρίου ή µε τον αλλοδαπό Σύνδικο, προκειµένου να διαµορφώσουν κατάλληλες συνθήκες για την επικοινωνία, χωρίς να απαιτείται συµµετοχής συνηγόρων, εκτός κι αν έχει διαταχθεί διαφορετικά από το ικαστήριο. Κατευθυντήρια γραµµή 9 Ένα ικαστήριο µπορεί να διεξαγάγει κοινή συζήτηση µε άλλο ικαστήριο. Επί κοινής συζήτησης εφαρµόζονται τα ακόλουθα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε εγκεκριµένο εκ των προτέρων Πρωτόκολλο που εφαρµόζεται σε τέτοια κοινή συζήτηση: (α) Κάθε ικαστήριο θα πρέπει να µπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα τη διαδικασία στο άλλο δικαστήριο, (β) Αποδεικτικά ή γραπτά στοιχεία που κατατίθενται ή πρόκειται να κατατεθούν σε ένα ικαστήριο θα πρέπει, σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτού του ικαστηρίου, να διαβιβάζονται στο άλλο ικαστήριο ή να καθίστανται διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή σε δηµοσίως προσβάσιµο σύστηµα, πριν τη διεξαγωγή της συζήτησης. Η διαβίβαση του υλικού αυτού στο άλλο ικαστήριο ή η δηµόσια διαθεσιµότητά του σε ηλεκτρονικό σύστηµα δεν πρέπει να υπάγει το µέρος, το οποίο κατέθεσε το υλικό στο ένα ικαστήριο, στην δικαιοδοσία του άλλου ικαστηρίου. (γ) Προτάσεις ή αιτήσεις εκπροσώπου οποιουδήποτε µέρους θα πρέπει να υποβάλλονται µόνον στο ικαστήριο, στο οποίο παρίσταται ο εκπρόσωπος που υποβάλλει τις προτάσεις, εκτός εάν αυτός έχει λάβει ειδική άδεια από το άλλο ικαστήριο να υποβάλλει προτάσεις και σε αυτό. (δ) Υπό την επιφύλαξη της Κατευθυντήριας Γραµµής 7 (β), το ικαστήριο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί µε το άλλο ικαστήριο πριν από την κοινή συζήτηση, µε ή χωρίς την

8 - 8 - παρουσία συνηγόρων, για τη διαµόρφωση των Κατευθυντήριων Γραµµών ως προς την υποβολή των προτάσεων και την έκδοση αποφάσεων από τα ικαστήρια, και για το συντονισµό και την επίλυση οποιουδήποτε διαδικαστικού, διοικητικού ή προδικαστικού θέµατος που αφορά την κοινή συζήτηση. (ε) Υπό την επιφύλαξη της Κατευθυντήριας Γραµµής 7 (β), το ικαστήριο, µετά την κοινή συζήτηση, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί µε το άλλο ικαστήριο, µε ή χωρίς την παρουσία συνηγόρων, προκειµένου να διακριβώσει εάν είναι δυνατόν να εκδοθούν συντονισµένες αποφάσεις από καθένα εκ των δικαστηρίων, και να συντονίσει και να επιλύσει οποιοδήποτε διαδικαστικό ή άλλο µη-ουσιαστικό θέµα που αφορά την κοινή συζήτηση. Κατευθυντήρια γραµµή 10 Το ικαστήριο θα πρέπει, εάν δεν υπάρχει νόµιµη αντίρρηση στηριζόµενη σε βάσιµο λόγο, και τότε µόνο στο µέτρο αυτής της αντίρρησης, να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ως αυθεντικές τις διατάξεις των νόµων, των νοµοθετικών ή διοικητικών κανονισµών, και των κανόνων του ικαστηρίου γενικής εφαρµογής, που εφαρµόζονται στις διαδικασίες του άλλου δικαστηρίου µε ή χωρίς να απαιτείται περαιτέρω απόδειξη ή παραδείγµατα σχετικά µε την εφαρµογή τους. Κατευθυντήρια γραµµή 11 Το ικαστήριο θα πρέπει, εάν δεν υπάρχει νόµιµη αντίρρηση στηριζόµενη σε βάσιµο λόγο, και τότε µόνο στο µέτρο αυτής της αντίρρησης, να αποδέχεται ότι οι διαταγές και αποφάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας στο άλλο ικαστήριο, δόθηκαν ή εκδόθηκαν νόµιµα και έγκυρα κατά ή περί το χρόνο που προκύπτει από αυτές, και να αποδέχεται ότι αυτές οι διαταγές ή αποφάσεις δεν χρήζουν περαιτέρω απόδειξης ή παραδειγµάτων σχετικά µε την εφαρµογή τους για τους σκοπούς της διαδικασίας που εκκρεµεί ενώπιόν του, υπό εκείνες τις κατάλληλες επιφυλάξεις, τις οποίες το ικαστήριο κρίνει σκόπιµες σε σχέση µε τυχόν διαδικασίες ενδίκων µέσων, οι οποίες πράγµατι εκκρεµούν επί των ως άνω διαταγών ή αποφάσεων. Κατευθυντήρια γραµµή 12

9 - 9 - Το ικαστήριο µπορεί να συντονίζει διαδικασίες ενώπιον του µε διαδικασίες, που διεξάγονται σε µία άλλη δικαιοδοσία, καταρτίζοντας Κατάλογο Επιδόσεων, που µπορεί να περιλαµβάνει όλα τα µέρη που έχουν δικαίωµα να ειδοποιούνται για τις διαδικασίες ενώπιον του ικαστηρίου της άλλης δικαιοδοσίας («Μη Κάτοικοι»). Όλες οι γνωστοποιήσεις, αιτήσεις, αγωγές και άλλα έγγραφα που επιδίδονται για τους σκοπούς της διαδικασίας ενώπιον του ικαστηρίου, µπορεί να διαταχθεί να παρέχονται ή να επιδίδονται επίσης και προς τους Μη Κατοίκους, µε την τοποθέτησή τους σε δηµόσια προσβάσιµο σύστηµα, ή µε τηλεοµοιοτυπική διαβίβαση, ή µε συστηµένο ή καταχωρηµένο ταχυδροµείο, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαταχθεί από το ικαστήριο σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους διαδικαστικούς κανόνες του. Κατευθυντήρια γραµµή 13 Το ικαστήριο µπορεί να εκδώσει εντολή ή οδηγίες, που να επιτρέπουν στον αλλοδαπό Σύνδικο ή σε εκπρόσωπο των πιστωτών στις διαδικασίες της άλλης δικαιοδοσίας, ή σε εξουσιοδοτηµένο Εκπρόσωπο του ικαστηρίου της άλλης δικαιοδοσίας, να εµφανιστεί και να ακουστεί από το ικαστήριο, χωρίς µε τον τρόπο αυτό να υποβάλλεται στη δικαιοδοσία του ικαστηρίου. Κατευθυντήρια γραµµή 14 Το ικαστήριο µπορεί να αποφασίσει ότι οποιαδήποτε αναστολή των διαδικασιών, η οποία επηρεάζει τα µέρη ενώπιον του, δεν θα ισχύει, µέχρι νεώτερης απόφασης του ικαστηρίου, ως προς αιτήσεις που υποβάλλονται από τα ίδια µέρη ενώπιον του άλλου ικαστηρίου. Μπορεί επίσης να επιτρέψει στα ίδια µέρη να υποβάλουν αιτήσεις στο άλλο δικαστήριο υπό τους όρους και προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιµο να επιβάλει. Εάν ορισµένη αίτηση που υποβάλλεται στο ικαστήριο µπορεί να επηρεάσει ή ενδέχεται να επηρεάσει τη διαδικασία ενώπιον του ικαστηρίου της άλλης δικαιοδοσίας, µπορεί να διεξάγεται επικοινωνία µεταξύ ικαστηρίων σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές 6 και 7. Κατευθυντήρια γραµµή 15 Ένα ικαστήριο µπορεί να επικοινωνεί µε ικαστήριο άλλης δικαιοδοσίας ή µε εξουσιοδοτηµένο Εκπρόσωπο τέτοιου ικαστηρίου σύµφωνα µε τις παρούσες Κατευθυντήριες Γραµµές για σκοπούς συγχρονισµού και εναρµόνισης των διαδικασιών ενώπιον του µε τις διαδικασίες στην άλλη δικαιοδοσία, ανεξάρτητα από το είδος των

10 διαδικασιών ενώπιον αυτού ή ενώπιον του άλλου ικαστηρίου, οποτεδήποτε υπάρχουν κοινά στοιχεία ως προς τα θέµατα ή τα εµπλεκόµενα µέρη στις αντίστοιχες διαδικασίες. Το ικαστήριο θα πρέπει, εάν δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για το αντίθετο, να επικοινωνεί µε το ικαστήριο της άλλης δικαιοδοσίας, όταν το συµφέρον να απονεµηθεί δικαιοσύνη το επιβάλλει. Κατευθυντήρια γραµµή 16 Οδηγίες που εκδίδονται από το ικαστήριο σύµφωνα µε τις παρούσες Κατευθυντήριες Γραµµές υπόκεινται σε όποιες αλλαγές, τροποποιήσεις και επεκτάσεις κρίνει κατάλληλες το ικαστήριο για τους πιο πάνω σκοπούς και προκειµένου να ακολουθούν τις εκάστοτε µεταβολές και εξελίξεις των διαδικασιών ενώπιόν του και ενώπιον του άλλου ικαστηρίου. Οποιαδήποτε οδηγία µπορεί πάντοτε να συµπληρωθεί, τροποποιηθεί και εκδοθεί εκ νέου, και κάθε τέτοια τροποποίηση, αλλαγή ή επανέκδοση θα πρέπει να τίθεται σε ισχύ αφού γίνει αποδεκτή και από τα δύο ικαστήρια. Εάν κάποιο από τα δύο ικαστήρια σκοπεύει να συµπληρώσει, αλλάξει ή ακυρώσει οδηγίες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις παρούσες Κατευθυντήριες Γραµµές, εφόσον δεν υπάρχει κοινή έγκριση αµφότερων των δικαστηρίων, θα πρέπει να γνωστοποιεί σε εύλογο προγενέστερο χρόνο προς τα άλλα δικαστήρια την πρόθεσή του να το πράξει. Κατευθυντήρια γραµµή 17 Καµία εκ των ρυθµίσεων που προβλέπονται από τις παρούσες Κατευθυντήριες Γραµµές δε συνιστά περιορισµό ή παραίτηση του ικαστηρίου από οιαδήποτε εξουσία, ευθύνη ή αρµοδιότητα, και δεν αποτελούν ουσιαστικού δικαίου ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος τυχόν αµφισβητείται ενώπιον του ικαστηρίου ή του άλλου ικαστηρίου, ούτε συνιστούν για οιοδήποτε από τα εµπλεκόµενα µέρη παραίτηση από οιοδήποτε ουσιαστικό δικαίωµα και απαίτηση, ή περιορισµό των αποτελεσµάτων οιασδήποτε διαταγής ή απόφασης του ικαστηρίου ή του άλλου ικαστηρίου.

C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2004

C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2004 C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2004 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των δικαστηρίων των κρατών µελών της ΕΕ κατά την εφαρµογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNIDROIT 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2010) 2 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Αντικείμενο των Αρχών) Οι Αρχές που ακολουθούν θέτουν γενικούς κανόνες που αποβλέπουν στη ρύθμιση των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα