ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο Σειέθσλν: Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν: Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: ποσδές: Πηστίο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (2005). Γεληθόο Βαζκόο: Άξηζηα (8,68) (Με ππνηξνθίεο ηνπ ΗΚΤ γηα ηα αθαδεκατθά έηε θαη ) ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ «Ζ ύγρξνλε Δγθιεκαηηθόηεηα θαη ε Αληηκεηώπηζή ηεο» ηνπ Σνκέα Δγθιεκαηνινγίαο Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (2008). Γεληθόο Βαζκόο: Άξηζηα (9,91) (Με ππνηξνθίεο γηα ηα αθαδεκατθά έηε θαη ) 1

2 Τπουήθια Γιδάκηφρ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Θέκα Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο: «Η πποζέγγιζη ηος εςάλωηος ωρ εξηγηηικό πλαίζιο ηων διαθςλικών διαζηάζεων ηος πποζλαμβανόμενος κινδύνος θςμαηοποίηζηρ» (2009) 41 st Annual Study Session of the International Institute of Human Rights, The international Prohibition of Racial Discrimination, (Ηνύιηνο 2010) Ξένες Γλώζζες: -Αγγλικά (Certificate of Proficiency, University of Cambridge / Certificate of Proficiency, University of Michigan) -Γερμανικά (Goethe-Zertifikat Deutch Zeugnis, Goethe-Inistitut e.v) -Γαλλικά (Delf B1-B2, Institut Français) Σετνικές ικανόηηηες: European Computer Driving Licence (ECDL) Core Certificate Δπαγγελμαηική Γραζηηριόηηηα: -Πρακηική Άζκηζη ζηελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ Πεηξαηά ( ) -Δργαζηηριακή σνεργάηης ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Κνηλσληθώλ θαη πλεηαηξηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ ( , & ) σμμεηοτή ζε έρεσνες: Δρεσνήηρια και σπεύθσνη ζσνηονιζμού ζε κηα εθ ησλ ηξηώλ πεξηνρώλ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο «(Αλ)αζθάιεηα, Σηκσξεηηθόηεηα θαη Αληεγθιεκαηηθή Πνιηηηθή» (2006), κε Δπηζηεκνληθνύο Τπεπζύλνπο ηνπο Καζεγεηέο: θ. Υξ. Εαξαθσλίηνπ, Καζεγήηξηα Δγθιεκαηνινγίαο ζην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη θ. Ν. Κνπξάθε, Καζεγεηή Δγθιεκαηνινγίαο θαη σθξνληζηηθήο ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μέλος ηης Δρεσνηηικής Ομάδας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ - Δρεσνήηρια ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα», Δπξσπατθό 2

3 Σακείν Έληαμεο (Δπηζηεκ. Τπεπζ. γηα ην Πάληεην Παλ/κην: Καζεγήηξηα Υξ. Εαξαθσλίηνπ), 2/ /2011. Γημοζιεύζεις: - «Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο πνξλείαο: από ην Θεηηθηζκό ζην Φεκηληζκό», ζην The Art of Crime, vol. 5, Μαξγάξα, Θ. & Γνπζέηε, Η., (2008). Μεθοδολογία Κοινωνικήρ Έπεςναρ. Διδακηικέρ Σημειώζειρ. ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ - «Louk Hulsman ( )», ζην The art of crime, ηεύρνο 11, Μειηώλε, Φ, Γνπζέηε, Η. & Φεξεληδάθεο, Γ., «εκηλαξηαθόο Κύθινο Πξνβνιήο Κηλεκαηνγξαθηθώλ Σαηληώλ Δγθιεκαηνινγηθνύ Δλδηαθέξνληνο Αθαδεκατθνύ Έηνπο », ζην The art of crime, ηεύρνο 11, Εαξαθσλίηνπ, Υξ. & Κνπξάθεο, Ν., (Δπηζηεκ. Τπεπζ.), Γνπζέηε, Η., Καγθειάξε, Ρ. & Υατλάο Δ., (πλεξγ.), (2009). (Αν)Αζθάλεια, Τιμωπηηικόηηηα και Ανηεγκλημαηική Πολιηική. Αζήλα-Κνκνηελή: Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια - Σζνπξακάλεο, Υξ. (Δπηζηεκ. Τπεπζ.), Γνπζέηε, Η., Εεάθε, Μ.., Κνξνιή, Μ.Δ., Λεκπέζε, Μ., Μεληή, Β. & Μπαξκπάηζε, Μ. (πλεξγ.), (2009). Σν Έγθιεκα ζηε Θεσξία, ζηελ Πξαγκαηηθόηεηα & ζηνλ Κηλεκαηνγξάθν. Αζήλα: Δθδ. Β.Ν. Καηζαξνύ - «Δγθιεκαηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ: Γέθα εγθιεκαηνινγηθέο ζεσξίεο. Γέθα εγθιεκαηνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο γπλαίθαο σο εγθιεκαηία», ζην Τιμηηικόρ Τόμορ για ηον Καθηγηηή Ιάκωβο Φαπζεδάκη, «Ζ ύγρξνλε Δγθιεκαηηθόηεηα, ε Αληηκεηώπηζή ηεο θαη ε Δγθιεκαηνινγία» (2010), Σόκνο Η, Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ζζ «Carol Smart (1948- )», ζην The art of crime, ηεύρνο 16, «Δγθιεκαηνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν: Πξόγξακκα πξνβνιώλ ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην», ζηα Ππακηικά Επιζηημονικού Σςμποζίος «Εγκλημαηολογία: Διδαζκαλία και Έπεςνα ζηην Ελλάδα», Μεζνιόγγη, Μάηνο 2009, ςπό έκδοζη - «Δπηβιαβείο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ», ζην Εγκλήμαηολογία, 1/2011, ζζ Kellens, G., «Ζ πξόιεςε ησλ παξαβηάζεσλ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ζην πιαίζην ησλ ζσθξνληζηηθώλ θαηαζηεκάησλ», Μηθξ. Ησάλλα Γνπζέηε, ζην Εγκλήμαηολογία, 1/2011, ζζ

4 - «Δγθιεκαηνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν IV: Ηζηνξίεο εγθιήκαηνο-ηζηνξίεο δσήο. εκηλάξην πξνβνιώλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ εγθιεκαηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ αθαδεκατθνύ έηνπο , Πάληεην Παλεπηζηήκην», ζην The art of crime, ηεύρνο 17, Γνπζέηε, Η., ππξόπνπινο, Φ., & Υατλάο, Δ., πλέληεπμε ζηελ Οκ. Καζεγήηξηα θ. Αιίθε Γησηνπνύινπ-Μαξαγθνπνύινπ, ζην The art of crime, ηεύρνο 17, Δπιζηημονικές δραζηηριόηηηες - Γιακρίζεις: -σνηονιζμός ηοσ εμιναρίοσ «Δγθιεκαηνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν», κε Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε ηελ θ. Υξ. Εαξαθσλίηνπ, Καζεγήηξηα Δγθιεκαηνινγίαο ζην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν εκηλάξην δηεμήρζε θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ησλ αθαδεκατθώλ εηώλ , , , ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην -σμμεηότη ζηο ζσνηονιζμό εμιναρίοσ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαηά ην εαξηλό εμάκελν ησλ αθαδεκατθώλ εηώλ , & κε Δπηζηεκνληθνύο Τπεπζύλνπο ηνπο θ.θ.: Υξ. Εαξαθσλίηνπ, Καζεγήηξηα Δγθιεκαηνινγίαο ζην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Ν. Κνπξάθε, Καζεγεηή Δγθιεκαηνινγίαο θαη σθξνληζηηθήο ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Υ. Σζνπξακάλε, Σαθηηθό Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Κνηλσληθώλ θαη πλεηαηξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαλώζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η Μεζνινγγίνπ, Φ. Μειηώλε, Δγθιεκαηνινγό, Δηδηθή Δπηζηήκνλα ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ -Διζήγηζη ζην κάζεκα ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ «Καηαζθεπή ηεο Βίαο θαη ηεο Δγθιεκαηηθόηεηαο» ηνπ Καζεγεηή Δγθιεκαηνινγίαο Ησ. Παλνύζε, ζην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε ζέκα: Τιμωπηηικόηηηα, κοινωνικο-ιδεολογικέρ ανηιλήψειρ και ΜΜΕ (Μάξηηνο 2009) -σμμεηοτή ζηην Οργανφηική Δπιηροπή ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Δγθιεκαηνινγίαο «Ζ ύγρξνλε Δγθιεκαηηθόηεηα, ε Αληηκεηώπηζή ηεο θαη ε Δγθιεκαηνινγία». Σν πλέδξην έιαβε ρώξα ζηελ Αζήλα, ηνλ Ηνύλην ηνπ 2008, πξνο ηηκήλ ηνπ Οκόηηκνπ Καζεγεηή θ. Η. Φαξζεδάθε -σμμεηοτή ζηην Οργανφηική Δπιηροπή ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκπνζίνπ «Δγθιεκαηνινγία: Γηδαζθαιία θαη Έξεπλα ζηελ Διιάδα». Σν πκπόζην έιαβε ρώξα ζην ΣΔΗ Μεζνιόγγη, ην Μάην ηνπ

5 -Δπιζηημονική σνεργάηης ηνπ Σνκέα Δγθιεκαηνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ -Δπιζηημονική σνεργάηης ηνπ πνπδαζηεξίνπ Κνηλσληθώλ Μειεηώλ ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ - Σακηική σνεργάηης ηνπ πεξηνδηθνύ Εγκλημαηολογία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε -Σακηική σνεργάηης ηνπ ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ The art of crime ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πνηληθώλ θαη Δγθιεκαηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ -Γενική Γραμμαηέας ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Δγθιεκαηνιόγσλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (.Δ.Δ.Π.Π.) -Μέλος ηεο European Society of Criminology (ESC) -Βραβείο ηνπ ΗΜΓΑ γηα εθπόλεζε εξγαζίαο κε ζέκα «Παξαδόζεηο θαη ΓΑ: Ηζόηεηα ησλ Φύισλ θαη Παξαδόζεηο» θαη ρνξήγεζε ππνηξνθίαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 41 νπ Δηήζηνπ εκηλαξίνπ ηνπ Γηεζλνύο Ηδξύκαηνο γηα ηα ΓΑ (2010). Διζηγήζεις ζε επιζηημονικά σνέδρια: - Παξνπζίαζε εηζήγεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Καζεγήηξηα Δγθιεκαηνινγίαο θ. Υξ. Εαξαθσλίηνπ ζην 10 th Annual Conference ηεο European Society of Criminology, κε ζέκα Quantitative and qualitative characteristics of criminality in Greece during the last two decades (Ληέγε, επηέκβξηνο 2010) -Παξνπζίαζε εηζήγεζεο ζην Δπηζηεκνληθό πκπόζην «Δγθιεκαηνινγία: Γηδαζθαιία θαη Έξεπλα ζηελ Διιάδα», κε ζέκα: «Δγθιεκαηνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν: Πξόγξακκα πξνβνιώλ ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην». (Μεζνιόγγη, Μάηνο 2009) -Παξνπζίαζε εηζήγεζεο ζην XV International Congress ηεο International Society of Criminology, κε ζέκα: Punitiveness: socio-ideological views and the Mass Media. (Βαξθειώλε, Ηνύιηνο 2008) -Παξνπζίαζε εηζήγεζεο ζην Γηεζλέο πλέδξην Δγθιεκαηνινγίαο «Ζ ύγρξνλε Δγθιεκαηηθόηεηα, ε Αληηκεηώπηζή ηεο θαη ε Δγθιεκαηνινγία», κε ζέκα «Δγθιεκαηνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ηνπ Γπλαηθείνπ Φύινπ. Γέθα εγθιεκαηνινγηθέο ζεσξίεο. Γέθα εγθιεκαηνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο γπλαίθαο σο εγθιεκαηία». (Αζήλα, Ηνύληνο 2008) 5

6 -Παξνπζίαζε εηζήγεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Καζεγήηξηα Δγθιεκαηνινγίαο θ. Υξ. Εαξαθσλίηνπ ζην 7 th Annual Conference ηεο European Society of Criminology, κε ζέκα Punitiveness and (in)security: the Greek experience. (Μπνιόληα, επηέκβξηνο 2007) πκκεηνρή θαη παξαθνινύζεζε, επίζεο, ησλ εξγαζηώλ πνιιώλ επηζηεκνληθώλ πλεδξίσλ, πκπνζίσλ, εκεξίδσλ ή ζπδεηήζεσλ θαη εηδηθόηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο Δγθιεκαηνινγίαο θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο. 6

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (1968) Πηπρίν Φπρνινγίαο, (Παλεπηζηεκίνπ Β.Κνινξάλην,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Όνομα: Γιεύθςνζη: ΔΛΔΝΗ ΜΙΟΚΔΦΑΛΟΤ Ήβεο 29, 15234, Φαιάλδξη, Αζήλα Ημεπομηνία γέννηζηρ: 23 Απξηιίνπ 1982 Σηλέθυνο επικοινυνίαρ: 6977-505510 E-mail: lenamis@yahoo.gr 2. ΠΟΤΓΔ 2009-2014:

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ Σποσδές - Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ρόδνπ. Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ - Πηπρίν ςπρνινγίαο από ην University of Northern Colorado, Η.Π.Α.. - Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα