ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν κνλνυδξηθή). Έθδνρα: Kάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 47,2 mg θεηνζηεαξπιηθήο αιθνφιεο, 14,2 mg ζηεαξπιηθήο αιθνφιεο, 0,8 mg παξαυδξνμπβελδντθνχ κεζπιεζηέξα θαη 0,32 mg παξαυδξνμπβελδντθνχ πξνππιεζηέξα. Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ Κξέκα. Λεπθή έσο ππφιεπθε θξέκα 4. ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Θεξαπεία ηεο ππέξκεηξεο ηξηρνθπταο ζην πξφζσπν ησλ γπλαηθψλ 4.2 Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Γνζνινγία Η θξέκα Vaniqa πξέπεη λα επαιεηθζεί ζηελ πξνζβιεζείζα πεξηνρή δχν θνξέο ηελ εκέξα, κε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ νθηψ ψξεο. Απνηειεζκαηηθφηεηα έρεη ηεθκεξησζεί κφλν ζηηο πξνζβιεζείζεο πεξηνρέο ζην πξφζσπν θαη θάησ απφ ην πηγνχλη. Η ρξήζε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο πεξηνρέο απηέο. Η κέγηζηε αζθαιήο δφζε ζηηο θιηληθέο κειέηεο ήηαλ κέρξη 30 g ην κήλα. Βειηίσζε κπνξεί λα εκθαληζζεί κέζα ζε νθηψ εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Η ζπλερηδφκελε ζεξαπεία κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξεζνχλ νη επεξγεηηθέο ελέξγεηεο. Η θαηάζηαζε κπνξεί λα επαλέιζεη ζηα πξν ηεο ζεξαπείαο επίπεδα κέζα ζε νθηψ εβδνκάδεο απφ ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Η ρξήζε ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη, εάλ δελ εκθαληζζνχλ επεξγεηηθέο δξάζεηο κέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Οη αζζελείο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κία κέζνδν απνηξίρσζεο (π.ρ. μχξηζκα ή εθξίδσζε) ζε ζπλδπαζκφ κε ην Vaniqa. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θξέκα, φρη λσξίηεξα απφ πέληε ιεπηά κεηά ην μχξηζκα ή φπνηα άιιε κέζνδν απνηξίρσζεο, δηαθνξεηηθά κπνξεί λα εκθαληζζεί έληνλν ηζίκπεκα ή θάςηκν. Ειδικοί πληθσζμοί Ηλικιωμένοι (> 65 εηών): δελ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζαξκνγή ηεο δφζεο. Παιδιαηρικός πληθσζμός: Η αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Vaniqa ζε παηδηά 0 18 εηψλ δελ έρνπλ ηεθκεξησζεί. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα. Ηπαηική/νεθρική ανεπάρκεια: ε αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Vaniqa ζε γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ απφ επαηηθή ή λεθξηθή αλεπάξθεηα δελ έρνπλ ηεθκεξησζεί. Δπεηδή ε αζθάιεηα ηνπ Vaniqa 2

3 ζε αζζελείο κε ζνβαξή έθπησζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο δελ έρεη κειεηεζεί, απαηηείηαη πξνζνρή φηαλ ζπληαγνγξαθείηαη Vaniqa γηα απηέο ηηο αζζελείο. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. Σξφπνο ρνξήγεζεο Πξέπεη λα επαιεηθζεί έλα ιεπηφ ζηξψκα ηεο θξέκαο ζηηο πξνζβιεζείζεο πεξηνρέο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ θαζαξηζηεί θαη ζηεγλψζεη. Η θξέκα πξέπεη λα ηξηθηεί θαιά. Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη έηζη ψζηε λα κελ παξακέλεη νξαηφ ππφιεηκκα πξντφληνο ζηηο πεξηνρέο ππφ ζεξαπεία κεηά ην ηξίςηκν. Πξέπεη λα πιχλεηε θαιά ηα ρέξηα ζαο κεηά ηελ επάιεηςε απηνχ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο. Γηα λα επηηχρεηε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα, κελ πιχλεηε ηελ πεξηνρή ππφ ζεξαπεία γηα ηέζζεξηο ψξεο κεηά ηελ επάιεηςε. Καιιπληηθά (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηειηαθψλ) κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, αιιά φρη ζπληνκφηεξα απφ πέληε ιεπηά απφ ηελ επάιεηςε. 4.3 Αληελδείμεηο Τπεξεπαηζζεζία ζηελ εθινξληζίλε ή ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα έθδνρα (βι. παξάγξαθν 6.1). 4.4 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Η ππεξηξίρσζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ζνβαξέο ππνβφζθνπζεο δηαηαξαρέο (π.ρ. ζχλδξνκν πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ, λεφπιαζκα πνπ εθθξίλεη αλδξνγφλα) ή ζε κεξηθέο δξαζηηθέο νπζίεο (π.ρ. θπθινζπνξίλε, γιπθνθνξηηθνεηδή, κηλνμηδίιε, θαηλνβαξβηηφλε, θαηλπηνΐλε, ζπλδπαζκέλε νξκνληθή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο νηζηξνγφλνπ-αλδξνγφλνπ). Απηνί νη παξάγνληεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ νιηθή ζεξαπεπηηθή αγσγή ησλ αζζελψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ζα ζπληαγνγξαθεζεί ην Vaniqa. Σν Vaniqa πξννξίδεηαη κφλν γηα δεξκαηηθή ρξήζε. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε επαθή κε ηα κάηηα ή ηνπο βιελλνγφλνπο (π.ρ. ηε κχηε ή ην ζηφκα). Αλ ε θξέκα απισζεί ζε εξεζηζκέλν ή ηξαπκαηηζκέλν δέξκα, κπνξεί λα πξνθιεζεί παξνδηθφ ηζίκπεκα ή θάςηκν. Αλ εκθαληζζεί εξεζηζκφο ζην δέξκα ή δπζαλεμία, ζα πξέπεη λα κεησζεί πξνζσξηλά ε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ζε κία θνξά ηελ εκέξα. Αλ ζπλερηζηεί ν εξεζηζκφο, ζα πξέπεη λα δηαθνπεί ε ζεξαπεία θαη λα δεηεζεί ε ζπκβνπιή ηνπ ηαηξνχ. Απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πεξηέρεη θεηνζηεαξπιηθή αιθνφιε θαη ζηεαξπιηθή αιθνφιε, πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. δεξκαηίηηδα εμ επαθήο), θαζψο θαη παξαυδξνμπβελδντθφ κεζπιεζηέξα θαη παξαυδξνμπβελδντθφ πξνππιεζηέξα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο (δπλεηηθά φςηκεο). 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Γελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο αιιειεπηδξάζεσλ. 4.6 Γνληκόηεηα, θύεζε θαη γαινπρία Κχεζε Απφ ηα δεδνκέλα φισλ ησλ θιηληθψλ κειεηψλ απφ έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εγθχσλ (22) πνπ έιαβαλ ζεξαπεία δελ ππάξρεη θιηληθή έλδεημε φηη ε ζεξαπεία κε Vaniqa επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο κεηέξεο ή ηα έκβξπα. Απφ ηηο 22 εγθπκνζχλεο πνπ εκθαλίζζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κειεηψλ, κφλν νη 19 εγθπκνζχλεο εκθαλίζζεθαλ ελψ ε αζζελήο ειάκβαλε Vaniqa. Απφ απηέο ηηο 19 εγθπκνζχλεο, γελλήζεθαλ 9 πγηή βξέθε, 5 θαη επηινγή δηαθνπέο ηεο θχεζεο, 4 απηφκαηεο απνβνιέο θαη 1 κε ζπγγελή αλσκαιία (ζχλδξνκν Down απφ κεηέξα 35 εηψλ). Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα άιια ζρεηηθά επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα. Μειέηεο ζε δψα έδεημαλ ηνμηθφηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή (βι, παξάγξαθν 5.3). Σν ελδερφκελν ηνπ θηλδχλνπ ζε αλζξψπνπο δελ είλαη γλσζηφ. Θα πξέπεη ινηπφλ, νη γπλαίθεο νη νπνίεο είλαη ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο ή πξφθεηηαη λα κείλνπλ έγθπεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ άιιν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ ηξηρψλ απφ ην πξφζσπν. Θειαζκφο Γελ είλαη γλσζηφ αλ ε εθινξληζίλε εθθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια. Σν Vaniqa δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. 3

4 Γνληκφηεηα Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 4.7 Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Σν Vaniqa δελ έρεη θακία ή έρεη αζήκαληε επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Οη πεξηζζφηεξεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ην δέξκα πνπ αλαθέξζεθαλ, ήηαλ ήπηεο ζε έληαζε θαη εμαιείθνληαλ ρσξίο δηαθνπή ηνπ Vaniqa ή έλαξμε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Η πεξηζζφηεξν ζπρλή αλαθεξζείζα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ήηαλ ε αθκή, ε νπνία ήηαλ γεληθά ήπηα. ηηο ειεγρφκελεο κε έθδνρν κειέηεο (n= 596), παξαηεξήζεθε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο αθκή ζην 41% ησλ αζζελψλ. Σν 7% ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε Vaniqa θαη ην 8% ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε έθδνρν εκθάληζαλ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. Απφ ηηο αζζελείο απηέο ρσξίο αθκή, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, αλαθέξζεθαλ παξφκνηα πνζνζηά (14%) αθκήο κεηά ηε ζεξαπεία κε Vaniqa ή έθδνρν. Η ζπρλφηεηα ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ζην δέξκα, ζε θιηληθέο κειέηεο παξνπζηάδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαηά MedDRA. Η ζχκβαζε θαηά MedDRA γηα ηε ζπρλφηεηα είλαη: πνιχ ζπρλέο ( 1/10), ζπρλέο ( 1/100 έσο < 1/10), φρη ζπρλέο ( 1/1.000 έσο < 1/100), ζπάληεο ( 1/ έσο < 1/1.000), πνιχ ζπάληεο (<1/10.000) ή κε γλσζηέο (δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεκνλσκέλσλ αλαθνξψλ. Πεξηζζφηεξνη απφ 1350 αζζελείο έιαβαλ ζεξαπεία κε Vaniqa ζηηο κειέηεο απηέο γηα 6 κήλεο έσο έλα ρξφλν, ελψ κφλν ειαθξψο πεξηζζφηεξνη απφ 200 αζζελείο έιαβαλ ζεξαπεία κε έθδνρν γηα 6 κήλεο. Σα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά αλαθέξζεθαλ ζε παξφκνηα πνζνζηά κεηαμχ ηνπ Vaniqa θαη ηνπ εθδφρνπ. Αίζζεκα θαχζνπ, ηζηκπήκαηνο, κνπδηάζκαηνο ζην δέξκα, εμάλζεκα θαη εξχζεκα αλαθέξζεθαλ ζε πςειφηεξα επίπεδα ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε Vaniqa ζε ζχγθξηζε κε ην έθδνρν, φπσο ζεκεηψλεηαη κε ηνλ αζηεξίζθν (*). πρλφηεηα αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ζην δέξκα πνπ εκθαλίζζεθαλ ζηηο θιηληθέο κειέηεο κε Vaniqa, (ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε γηα ηε ζπρλφηεηα θαηά MedDRA). Γηαηαξαρέο δέξκαηνο θαη ππνδφξηνπ ηζηνχ Πνιχ ζπρλέο ( 1/10) πρλέο ( 1/100 έσο <1/10) Αθκή Ψεπδνζπιαθίηηδα ζηελ πεξηνρή ηνπ γελείνπ, αισπεθία, αίζζεκα ηζηκπήκαηνο ζην δέξκα*, αίζζεκα θαχζνπ ζην δέξκα*, μεξνδεξκία, θλεζκφο, εξχζεκα*, αίζζεκα κνπδηάζκαηνο ζην δέξκα*, απιφο εξεζηζκφο, εμάλζεκα*, ζπιαθίηηδα Όρη ζπρλέο ( 1/1.000 έσο <1/100) Αλαζηνιή αλάπηπμεο ηξηρνθπΐαο, νίδεκα πξνζψπνπ, δεξκαηίηηδα, νίδεκα ζηφκαηνο, βιαηηδψδεο εμάλζεκα, αηκνξξαγία δέξκαηνο, απιφο έξπεηαο, έθδεκα, ρεηιίηηδα, δνζηήλσζε, δεξκαηίηηδα εμ επαθήο, κε θπζηνινγηθή δνκή ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο, κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο, απνρξσκαηηζκφο, εξπζξφηεηα, αηκσδία ρεηιέσλ, άιιεο δεξκαηηθέο επψδπλεο βιάβεο πάληεο ( 1/ έσο <1/1.000) Ρνδφρξνπο αθκή, απνιεπηζηηθή ζκεγκαηνξξντθή δεξκαηίηηδα, λενπιαζίεο δέξκαηνο, θειηδνβιαηηδψδεο εμάλζεκα, θχζηεηο ζην δέξκα, θπζαιιηδψδεο εμάλζεκα, δεξκαηηθέο δηαηαξαρέο, ππεξηξίρσζε, αίζζεκα ηξαβήγκαηνο ζην δέξκα. Παηδηαηξηθφο πιεζπζκφο Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε έθεβεο είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε ελήιηθεο γπλαίθεο. 4

5 4.9 Τπεξδνζνινγία Γεδνκέλεο ηεο ειαρίζηεο δηείζδπζεο ηεο εθινξληζίλεο ζην δέξκα (βι. παξάγξαθν 5.2), είλαη απίζαλν λα παξαηεξεζεί ππεξδνζνινγία. Όκσο, ζε πεξίπησζε πνιχ πςειήο δφζεο ρνξήγεζεο απφ ην δέξκα ή θαηάπνζεο ηνπ θαξκάθνπ θαηά ιάζνο, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο επηδξάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κε ζεξαπεπηηθέο δφζεηο ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο εθινξληζίλεο (400 mg/kg/εκέξα ή πεξίπνπ 24 g/εκέξα), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο ινίκσμεο απφ Trypanosoma brucei gambiense (Aθξηθαληθή λφζνο χπλνπ): απψιεηα ησλ ηξηρψλ, νίδεκα ηνπ πξνζψπνπ, επηιεπηηθέο θξίζεηο, βιάβε ηεο αθνήο, γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, απψιεηα ηεο φξεμεο, πνλνθέθαινο, αδπλακία, δαιάδεο, αλαηκία, ζξνκβνθπηηαξνπελία θαη ιεπθνπελία. Αλ εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα ππεξδνζνινγίαο, ε ρξήζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: άιια δεξκαηνινγηθά ζθεπάζκαηα, θσδηθφο ATC: D11AX16. Η εθινξληζίλε αλαζηέιιεη, κε ηξφπν κε αλαζηξέςηκν, ηε δξάζε ηεο απνθαξβνμπιάζεο ηεο νξληζίλεο, ελφο ελδχκνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ηνπ ζηειέρνπο ηεο ηξίραο απφ ην ζπιάθην ηεο ηξίραο. Σν Vaniqa εκθαλίδεηαη λα κεηψλεη ην πνζνζηφ αλάπηπμεο ησλ ηξηρψλ. Η αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Vaniqa αμηνινγήζεθαλ ζε δχν δηπιέο-ηπθιέο, ηπραηνπνηεκέλεο, ειεγρφκελεο κε έθδνρν θιηληθέο κειέηεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 596 γπλαίθεο κε ηχπνπο δέξκαηνο I-VI (395 κε ην Vaniqa θαη 201 κε ην έθδνρν) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη 24 εβδνκάδεο. Οη γηαηξνί αμηνιφγεζαλ ηελ απφθιηζε απφ ηελ αξρηθή ηηκή ζε κηα θιίκαθα ηεζζάξσλ ζεκείσλ, 48 ψξεο αθφηνπ νη γπλαίθεο είραλ μπξίζεη θαη είραλ θάλεη ζεξαπεία ζηηο πάζρνπζεο πεξηνρέο ηνπ πξνζψπνπ θαη θάησ απφ ην πηγνχλη, ιακβάλνληαο ππφςε παξακέηξνπο φπσο ην κήθνο θαη ηελ ππθλφηεηα ησλ ηξηρψλ θαη ην ζθνχξν ρξψκα ηνπ δέξκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ ξηδψλ ησλ ηξηρψλ. Σα πξψηα ζεηηθά απνηειέζκαηα έγηλαλ αηζζεηά κεηά απφ 8 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Σα ζπλδπαζκέλα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ δχν κειεηψλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: Απνηέιεζκα* Vaniqa 11,5% θξέκα Έθδνρν Καζαξφ / ζρεδφλ θαζαξφ Αηζζεηή βειηίσζε Βειηίσζε Κακία βειηίσζε / 6% 29% 35% 30% 0% 9% 33% 58% επηδείλσζε * ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο (24ε εβδνκάδα). Γηα ηνπο αζζελείο πνπ δηέθνςαλ ηε ζεξαπεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο νη ηειεπηαίεο παξαηεξήζεηο έγηλαλ πξνο ηελ 24ε εβδνκάδα. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε (p 0,001) παξαηεξήζεθε γηα ην Vaniqa έλαληη ηνπ εθδφρνπ, ζε φιεο ηηο κειέηεο γηα γπλαίθεο ζηηο νπνίεο παξαηεξήζεθε αηζζεηή βειηίσζε θαη ζαθήο/ζρεδφλ ζαθήο αληαπφθξηζε. Απηέο νη βειηηψζεηο είραλ ζαλ απνηέιεζκα κία αλάινγε κείσζε ηεο ζθνχξαο εκθάληζεο ηνπ δέξκαηνο ηνπ πξνζψπνπ πνπ είρε ζρέζε κε ηελ παξνπζία ησλ ξηδψλ ησλ ηξηρψλ. Η αλάιπζε ησλ ππννκάδσλ απνθάιπςε κία δηαθνξνπνίεζε, φζνλ αθνξά ηελ επηηπρία ηεο ζεξαπείαο, φπνπ 27% ησλ κε ιεπθψλ γπλαηθψλ θαη ην 39% ησλ ιεπθψλ γπλαηθψλ έδεημε κία εκθαλή ή θαιχηεξε βειηίσζε. Η αλάιπζε ησλ ππννκάδσλ έδεημε επίζεο φηη ην 29% ησλ παρχζαξθσλ γπλαηθψλ (BMI 30) θαη ην 43% ησλ γπλαηθψλ κε θαλνληθφ βάξνο (BMI < 30) έδεημαλ κία εκθαλή ή θαιχηεξε βειηίσζε. Πεξίπνπ ην 12% ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο θιηληθέο κειέηεο είραλ ήδε πεξάζεη ην ζηάδην ηεο εκκελφπαπζεο. εκαληηθή βειηίσζε (p < 0,001) έλαληη ηνπ εθδφρνπ, παξαηεξήζεθε ζηηο γπλαίθεο πνπ είραλ ήδε πεξάζεη ην ζηάδην ηεο εκκελφπαπζεο. 5

6 Οη εθηηκήζεηο ησλ ίδησλ ησλ αζζελψλ έδεημαλ αηζζεηά κεησκέλε αξλεηηθή ςπρνινγηθή ελφριεζε ιφγσ ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, φπσο κεηξήζεθε κε απαληήζεηο ζε 6 εξσηήζεηο ζε κία αλαινγηθή νπηηθή θιίκαθα. Σν Vaniqa ζεκαληηθά κείσζε ην πφζν ελνριεκέλα αηζζάλνληαλ νη αζζελείο απφ ηηο ηξίρεο ηνπο ζην πξφζσπν θαη απφ ην ρξφλν πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ αθαίξεζε, ηελ πεξηπνίεζε ή ηελ θάιπςε ησλ ηξηρψλ ζην πξφζσπν. Δπίζεο βειηηψζεθε ε άλεζε ηνπ αζζελή ζε πνηθίιεο θνηλσληθέο θαη εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη εθηηκήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελή βξέζεθαλ λα ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Απηέο νη δηαθνξέο πνπ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ νξαηέο απφ ηνλ αζζελή εκθαλίζζεθαλ ζε 8 εβδνκάδεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Η θαηάζηαζε επαλήιζε ζηα πξν ηεο ζεξαπείαο επίπεδα, κέζα ζε δηάζηεκα νθηψ εβδνκάδσλ απφ ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Η δηα ηνπ δέξκαηνο δηείζδπζε ηεο εθινξληζίλεο ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε ζηηο γπλαίθεο απφ ην Vaniqa ζην δέξκα ηνπ πξνζψπνπ ησλ γπλαηθψλ πνπ μπξίδνληαη, ήηαλ 0,8%. Ο ρξφλνο εκηδσήο ζηαζεξήο θαηάζηαζεο ζην πιάζκα ηεο εθινξληζίλεο ήηαλ πεξίπνπ 8 ψξεο. ηαζεξή θαηάζηαζε επηηεχρζεθε εληφο ηεζζάξσλ εκεξψλ. Η κέγηζηε θαη ειάρηζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα ήηαλ πεξίπνπ 10 ng/ml θαη 5 ng/ml, αληηζηνίρσο. ε ζηαζεξή θαηάζηαζε ε επηθάλεηα θάησ απφ ηελ θακπχιε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζην πιάζκα, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, γηα 12 ψξεο, ήηαλ 92,5 ng.hr/ml. Γελ είλαη γλσζηφ εάλ ε εθινξληζίλε κεηαβνιίδεηαη θαη απνβάιιεηαη θπξίσο απφ ηα νχξα. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Σα κε θιηληθά δεδνκέλα έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη εηδηθφο θίλδπλνο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε βάζε ζπκβαηηθέο κειέηεο επαλαιακβαλφκελεο δφζεο ηνμηθφηεηαο, γνλνηνμηθφηεηαο θαη δπλακηθνχ θαξθηλνγέλεζεο πεξηιακβαλνκέλεο κίαο κειέηεο θαξθηλνγέλεζεο κε ηελ επίδξαζε ηνπ θσηφο ζε πνληίθηα. ε άιιε δεξκαηηθή κειέηε γνληκφηεηαο ζε αξνπξαίνπο, δελ παξαηεξήζεθαλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο φζνλ αθνξά ηελ γνληκφηεηα, ζε δφζεηο κέρξη θαη πεξίπνπ 180 θνξέο κεγαιχηεξεο ηεο αλζξψπηλεο δφζεο. ε κειέηεο δεξκαηηθήο ηεξαηνινγίαο δελ παξαηεξήζεθε ηεξαηνγέλεζε ζε αξνπξαίνπο θαη θνπλέιηα, ζε δφζεηο κέρξη θαη 180 θαη 36 θνξέο κεγαιχηεξεο ηεο αλζξψπηλεο δφζεο, αληηζηνίρσο. Τςειφηεξεο δφζεηο είραλ σο απνηέιεζκα ηνμηθφηεηα ηνπ εκβξχνπ θαη ηεο κεηέξαο, ρσξίο απνδείμεηο ηεξαηνγέλεζεο. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Κεηνζηεαξπιηθή αιθνφιε, Κεηνζηεαξπιηθφο αηζέξαο ηεο πνιπαηζπιελνγιπθφιεο, Γηκεζηθφλε, Γιπθεξφιεο ζηεαηηθφο εζηέξαο, ηεαηηθφο εζηέξαο ηεο πνιπαηζπιελνγιπθφιεο, Παξαυδξνμπβελδντθφο κεζπιεζηέξαο (Δ218), Τγξή παξαθίλε Οξπθηέιαην, Φαηλνμπαηζαλφιε, Παξαυδξνμπβελδντθφο πξνππιεζηέξαο (Δ216), Κεθαζαξκέλν χδσξ, ηεαξπιηθή αιθνφιε, Τδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ (E524) (γηα ξχζκηζε ηνπ ph) 6

7 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Γελ εθαξκφδεηαη. 6.3 Γηάξθεηα δσήο 3 ρξφληα. 6.4 Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξντόληνο Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 25 C. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε σιελάξην πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο κε βηδσηφ πψκα πνιππξνππιελίνπ πνπ πεξηέρεη 15 g, 30 g θαη 60 g θξέκαο. Δλδερνκέλσο λα κελ θπθινθνξνχλ φια ηα κεγέζε ζπζθεπαζίαο. 6.6 Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο Κάζε πξντφλ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηφπνπο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Almirall, S.A. Ronda General Mitre, Barcelona Ιζπαλία 8. ΑΡΗΘΜΟ(ΟΗ) ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ EU/1/01/173/ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΧΣΖ ΔΓΚΡΗΖ/ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΖ ΑΓΔΗΑ Ηκεξνκελία πξψηεο έγθξηζεο: 20 Μαξηίνπ 2001 Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο: 07 Μαξηίνπ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ Λεπηνκεξή πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην πξντφλ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ 7

8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ A. ΚΑΣΟΥΟ(OI) ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΤΠΔΤΘΤΝΟ(OI) ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΣΧΝ ΠΑΡΣΗΓΧΝ B. OI ΟΡΟΗ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 8

9 Α ΚΑΣΟΥΟ(OI) ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΣΧΝ ΠΑΡΣΗΓΧΝ Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 D Reinbek Γεξµαλία ην έληππν θχιιν νδεγηψλ ρξήζεσο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ παξαγσγνχ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνδέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο παξηίδαο. Β ΟΗ ΟΡΟΗ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΟΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΚΑΣΟΥΟ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Φαξκαθεπηηθφ πξντφλ γηα ην νπνίν απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή. ΟΡΟΗ Ζ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΤ Γελ εθαξκφδεηαη. ΑΛΛΟΗ ΟΡΟΗ χζηεκα Φαξκαθνεπαγξχπλεζεο Ο Κάηνρνο Αδείαο Κπθινθνξίαο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ην ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ έθδνζε 20 Οθησβξίνπ 2009 πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δλφηεηα ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο, έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. 9

10 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΥΡΖH 10

11 Α. ΔΠΗΖΜΑΝΖ 11

12 ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΟΤΣΗΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα Δθινξληζίλε 2. ΤΝΘΔΖ Δ ΓΡΑΣΗΚΖ(Δ) ΟΤΗΑ(Δ) Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν κνλνυδξηθή) 3. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΚΓΟΥΧΝ Δπίζεο πεξηέρεη: θεηνζηεαξπιηθή αιθνφιε, θεηνζηεαξπιηθφο αηζέξαο ηεο πνιπαηζπιελνγιπθφιεο, δηκεζηθφλε, ζηεαηηθφο εζηέξαο ηεο γιπθεξίλεο, ζηεαηηθφο εζηέξαο ηεο πνιπαηζπιελνγιπθφιεο, παξαυδξνμπβελδντθφο κεζπιεζηέξαο (E218), πγξή παξαθίλε, θαηλνμπαηζαλφιε, παξαυδξνμπβελδντθφο πξνππιεζηέξαο (E216), θεθαζαξκέλν χδσξ, θαζψο θαη ζηεαξπιηθή αιθνφιε θαη πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ (γηα ξχζκηζε ηνπ ph). 4. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ Κξέκα 15 g 30 g 60 g 5. ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΟΓΟ(ΟΗ) ΥΟΡΖΓΖΖ Γηαβάζηε ην θχιιν νδεγηψλ πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε. Γεξκαηηθή ρξήζε. 6. ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΦΤΛΑΔΣΑΗ Δ ΘΔΖ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ ΒΛΔΠΟΤΝ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΡΟΔΓΓΗΕΟΤΝ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ Να θπιάζζεηαη ζε ζέζε ηελ νπνία δελ βιέπνπλ θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά. 7. ΑΛΛΖ(Δ) ΔΗΓΗΚΖ(Δ) ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ(ΔΗ), ΔΑΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ(Δ) 8. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΛΗΞΗ 12

13 9. ΔΗΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΦΤΛΑΞΖ Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 25 C. 10. ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΧΝ ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΝΣΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Ή ΣΧΝ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΑΤΣΑ, ΔΦΟΟΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Kάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο: Almirall, S.A. Ronda General Mitre, Barcelona Ιζπαλία 12. ΑΡΗΘΜΟ(ΟΗ) ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ EU/1/01/173/001 EU/1/01/173/002 EU/1/01/173/ ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΣΗΓΑ Αξηζκφο παξηίδαο 14. ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ Φαξκαθεπηηθφ πξντφλ γηα ην νπνίν απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή. 15. ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 16. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ BRAILLE Vaniqa 13

14 ΔΛΑΥΗΣΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΗ ΜΗΚΡΔ ΣΟΗΥΔΗΧΓΔΗ ΤΚΔΤΑΗΔ ΧΛΖΝΑΡΗΑ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΚΑΗ ΟΓΟ(ΟΗ) ΥΟΡΖΓΖΖ Vaniqa 11,5% θξέκα Δθινξληζίλε 2. ΣΡΟΠΟ ΥΟΡΖΓΖΖ Γηαβάζηε ην θχιιν νδεγηψλ πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε. Γεξκαηηθή ρξήζε. 3. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΛΗΞΗ 4. ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΣΗΓΑ Παξηίδα 5. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΣΑ ΒΑPΟ, ΚΑΣ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΣΑ ΜΟΝΑΓΑ 15 g 30 g 60 g 6. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Almirall, S.A. Να θπιάζζεηαη ζε ζέζε ηελ νπνία δελ βιέπνπλ θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά. Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 25 C. 14

15 Β. ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΥΡΖΖ 15

16 ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Vaniqa 11,5% θξέκα (εθινξληζίλε) ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟ ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΥΡΖΖ ΠΡΟΣΟΤ ΑΡΥΗΔΣΔ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ. - Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. - Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. - Η ζπληαγή γη απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δψζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκα θαη φηαλ ηα ζεκεία ηεο αζζέλεηάο ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο - Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, ελεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ πεξηέρεη: 1 Ση είλαη ην Vaniqa θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 2 Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνχ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Vaniqa 3 Πψο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Vaniqa 4 Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο 5 Πψο λα θπιάζζεηαη ην Vaniqa 6. Πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο 1. ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ Vaniqa ΚΑΗ ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Σν Vaniqa πεξηέρεη ηε δξαζηηθή νπζία εθινξληζίλε. Η εθινξληζίλε επηβξαδχλεη ηελ ηξηρνθπΐα, κέζσ ηεο επίδξαζήο ηεο ζε έλα εηδηθφ έλδπκν (κηα πξσηεΐλε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ηξηρψλ). Σν Vaniqa ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κείσζε ηεο ππέξκεηξεο αλάπηπμεο ησλ ηξηρψλ (ππεξηξίρσζε) ζην πξφζσπν γπλαηθψλ ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ. 2. ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΠΡΗΝ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟ VANIQA Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Vaniqa: ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζηελ εθινξληζίλε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν απφ ηα ζπζηαηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 6. Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην Vaniqa: Πείηε ζην γηαηξφ ζαο νπνηνδήπνηε άιιν ηαηξηθφ πξφβιεκα πνπ ελδέρεηαη λα έρεηε (ηδηαίηεξα ζρεηηδφκελν κε ηνπο λεθξνχο ή ην ζπθψηη) πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Vaniqa. Δάλ δελ είζηε ζίγνπξε εάλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ή φρη απηφ ην θάξκαθν, ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξφ ζαο ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. Τπέξκεηξε αλάπηπμε ησλ ηξηρψλ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ππνβνζθνπζψλ αζζελεηψλ. Μηιήζηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο αλ πάζρεηε απφ ζχλδξνκν πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ (PCOS) ή εηδηθνχο νξκνλνεθθξηηηθνχο φγθνπο ή αλ παίξλεηε θάξκαθα πνπ κπνξνχλ λα επάγνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηξηρψλ, π.ρ. θπθινζπνξίλε (κεηά απφ κεηακφζρεπζε νξγάλσλ), γιπθνθνξηηθνεηδή (π.ρ. θαηά 16

17 ξεπκαηηθψλ ή αιιεξγηθψλ λφζσλ), κηλνμηδίιε (θαηά ηεο πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο), θαηλνβαξβηηφλε (θαηά ησλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ), θαηλπηνΐλε (θαηά ησλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ) ή ζεξαπεία νξκνληθήο ππνθαηάζηαζεο κε δξάζε φκνηα κε απηή ησλ αληξηθψλ νξκνλψλ. Παηδηά Σν Vaniqa δελ ζπληζηάηαη γηα ρξήζε ζε θαλέλα άηνκν ειηθίαο θάησ ησλ18 εηψλ. Υξήζε ηνπ Vaniqa καδί κε άιια θάξκαθα Παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη πξφζθαηα άιια θάξκαθα, αθφκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή. Δλεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο αλ ρξεηαζηεί λα θάλεηε ρξήζε θαη άιισλ θαξκάθσλ ζηε πεξηνρή ηνπ δέξκαηνο φπνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηε ηελ θξέκα. Κύεζε θαη ζειαζκόο Με ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην θάξκαθν αλ είζηε έγθπνο ή εάλ ζειάδεηε. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν αληηκεηψπηζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ ηξηρψλ ζην πξφζσπν αλ είζηε έγθπνο ή επηδηψθεηε εγθπκνζχλε. Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ Σν Vaniqa δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηά ζαο γηα νδήγεζε θαη ρεηξηζκφ κεραλψλ. εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ Vaniqa Απηφ ην θάξκαθν πεξηέρεη θεηνζηεαξπιηθή αιθνφιε θαη ζηεαξπιηθή αιθνφιε, πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. δεξκαηίηηδα εμ επαθήο). Πεξηέρεη επίζεο θαη παξαυδξνμπβελδντθφ κεζπιεζηέξα (E218) θαη παξαυδξνμπβελδντθφ πξνππιεζηέξα (E216) πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο (δπλεηηθά φςηκεο). 3. ΠΧ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟ VANIQA Πάληνηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην Vaniqa απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. Σνπνζεηείηε ηελ θξέκα δχν θνξέο εκεξεζίσο, κε 8 ψξεο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ ησλ δχν επαιείςεσλ. Δάλ εκθαλίζεηε εξεζηζκφ (π.ρ. ηζίκπεκα, θάςηκν), κεηψζηε ηε ρξήζε ηνπ Vaniqa ζε κηα θνξά ηελ εκέξα έσο φηνπ πεξάζεη ν εξεζηζκφο. Δάλ επηκέλεη, επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξφ ζαο. Δάλ κφιηο έρεηε μπξηζηεί ή ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα άιιε κέζνδν απνηξίρσζεο, πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Vaniqa. Δάλ ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηελ θξέκα ζε θνκκέλν ή εξεζηζκέλν δέξκα, είλαη πηζαλφ λα ληψζεηε ηζίκπεκα ή θάςηκν. Καζαξίζηε θαη ζηεγλψζηε ηελ πεξηνρή ηνπ δέξκαηνο φπνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ θξέκα. Απιψζηε έλα ιεπηφ ζηξψκα θξέκαο θαη επαιείςηε θαιά έσο φηνπ δελ παξακείλεη θαζφινπ νξαηφ ππφιεηκκα πξντφληνο ζηηο πεξηνρέο ππφ ζεξαπεία. Δάλ είλαη δπλαηφλ, κελ πιχλεηε απηέο ηηο πεξηνρέο ηνπ δέξκαηνο γηα 4 ψξεο κεηά ηελ επάιεηςε ηεο θξέκαο. Πιχλεηε ηα ρέξηα ζαο κεηά ηελ επάιεηςε ηεο θξέκαο. Πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε κέηθ-απ ή αληηειηαθφ ζηηο πεξηνρέο απηέο. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε ζην πξφζσπν, απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα ή ην εζσηεξηθφ ηεο κχηεο ή ηνπ ζηφκαηνο. Αλ ζπκβεί θαηά ιάζνο είζνδνο ηνπ Vaniqa ζηα κάηηα, ην ζηφκα ή ηε κχηε, πιχλεηε θαιά κε λεξφ. 17

18 Σν Vaniqa δελ είλαη απνηξηρσηηθή θξέκα, γη απηφ κπνξεί λα πξέπεη λα ζπλερίδεηε ηε κέζνδν απνηξίρσζήο ζαο, γηα παξάδεηγκα κε μχξηζκα ή ηζηκπηδάθη. Μπνξεί λα ρξεηαζζνχλ κέρξη θαη 8 εβδνκάδεο γηα λα δείηε απνηειέζκαηα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ θξέκα. Δάλ δελ δείηε θάπνηα βειηίσζε κεηά απφ 4 κήλεο ρξήζεο ηεο, επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξφ ζαο. Δάλ ζηακαηήζεηε λα ηελ ρξεζηκνπνηείηε, ε αξρηθή ζαο ηξηρνθπΐα ζα επαλέιζεη ζε 8 εβδνκάδεο. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζόηεξν Vaniqa απ' όζν πξέπεη Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ππεξβνιηθή πνζφηεηα θξέκαο ζην δέξκα ζαο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα δε ζα ζαο πξνθαιέζεη βιάβε Δάλ εζείο ή θάπνηνο άιινο θαηά ιάζνο θαηαπηεί Vaniqa επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξφ ζαο. Δάλ μεράζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Vaniqa Σνπνζεηήζηε ακέζσο, αιιά πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 8 ψξεο πξηλ ηo ρξεζηκνπνηήζεηε πάιη. Δάλ ζηακαηήζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην Vaniqa Γηα λα δηαηεξεζεί ε κείσζε ηεο ηξηρνθπΐαο, ζπλερίζηε ηε ρξήζε ηνπ Vaniqa ζπλερψο φπσο ππνδεηθλχεηαη. Δάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο. 4. ΠΗΘΑΝΔ ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ Όπσο φια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Vaniqa κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ζην δέξκα θαη είλαη ήπηαο έληαζεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζπλήζσο ππνρσξνχλ ρσξίο ηε δηαθνπή ηνπ Vaniqa. Η ζπρλφηεηα ησλ πηζαλψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ αλαγξάθεηαη παξαθάησ θαη νξίδεηαη κε ρξήζε ηεο αθφινπζεο ζχκβαζεο: πνιχ ζπρλέο (επεξεάδνπλ πάλσ απφ 1 ζηνπο 10 ρξήζηεο) ζπρλέο (επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ζηνπο 100 ρξήζηεο) φρη ζπρλέο (επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ζηνπο ρξήζηεο) ζπάληεο (επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ζηνπο ρξήζηεο) πνιχ ζπάληεο (επεξεάδνπλ θάησ απφ 1 ζηνπο ρξήζηεο) φρη γλσζηέο (ε ζπρλφηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα). Πνιύ ζπρλή (επεξεάδεη πάλσ από 1 ζηνπο 10 ρξήζηεο) o αθκή πρλέο (επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ζηνπο 100 ρξήζηεο) o μεξφηεηα δέξκαηνο o απψιεηα ηξηρψλ o θιεγκνλή γχξσ απφ ηνλ θνξκφ ηεο ηξίραο o θαγνχξα o εμάλζεκα o εξπζξφηεηα 18

19 o o o εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο θαη εμνγθψκαηα πξνθαινχκελα απφ ην μχξηζκα εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο αίζζεκα ηζηκπήκαηνο ή κνπδηάζκαηνο ή θαςίκαηνο ζην δέξκα Όρη ζπρλέο (επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ζηνπο ρξήζηεο) o αλψκαιν εμάλζεκα (βιαηηδψδεο εμάλζεκα) o εξπεηηθέο πιεγέο o εξπζξφηεηα θαη εξεζηζκφο ζηε ζέζε φπνπ εθαξκφδεηαη ε θξέκα o έθδεκα o θιεγκνλή, μεξφηεηα, ζθάζηκν ή κνχδηαζκα ρεηιέσλ o είζθξπζε ηξηρψλ o σρξέο πεξηνρέο ζην δέξκα o αηκνξξαγία ηνπ δέξκαηνο o δνζηήλεο ηνπ δέξκαηνο (θαιφγεξνη) o έμαςε ηνπ δέξκαηνο o θιεγκνλή ηνπ δέξκαηνο o επψδπλν δέξκα o πξήμηκν ηνπ ζηφκαηνο ή ηνπ πξνζψπνπ o κε θπζηνινγηθή δνκή ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο, κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο πάληεο (επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ζηνπο ρξήζηεο) o αλψκαιε αλάπηπμε ηνπ δέξκαηνο (δεξκαηηθφ λεφπιαζκα) o ππεξβνιηθή αλάπηπμε ησλ ηξηρψλ o έμαςε, εξπζξφηεηα πξνζψπνπ θαη κπηκπίθηα, πηζαλφλ κε πχνλ o άιιεο δεξκαηηθέο δηαηαξαρέο o θιεγκνλή κε εξπζξφηεηα, απνιέπηζε θαη θλεζκφ ηνπ δέξκαηνο (ζκεγκαηνξξντθή δεξκαηίηηδα) o εξπζξφ αλψκαιν εμάλζεκα ή εμάλζεκα κε θιχθηαηλεο o θχζηεηο ηνπ δέξκαηνο o ζθίμηκν ηνπ δέξκαηνο Δάλ θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο γίλεηαη ζνβαξή ή επηκέλεη, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή θαξκαθνπνηφ ζαο. 5. ΠΧ ΝΑ ΦΤΛΑΔΣΑΗ ΣΟ VANIQA Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά. Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Vaniqa κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί θαη ζην θάησ άθξν ηνπ ζσιελαξίνπ κεηά ηε ζπληνκνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκεξνκελία ιήμεο. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη. Βεβαησζείηε φηη ην θαπάθη ηνπ ζσιελαξίνπ είλαη θαιά θιεηζκέλν κεηά απφ θάζε ρξήζε. Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 25 C. Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ην θαξκαθνπνηφ ζαο πψο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 19

20 6. Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο Ση πεξηέρεη ην Vaniqa Η δξαζηηθή νπζία ηνπ Vaniqa είλαη εθινξληζίλε. Κάζε γξακκάξην πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν κνλνυδξηθή). Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: θεηνζηεαξπιηθή αιθνφιε, θεηνζηεαξπιηθφο αηζέξαο ηεο πνιπαηζπιελνγιπθφιεο, δηκεζηθφλε, ζηεαηηθφο εζηέξαο ηεο γιπθεξίλεο, ζηεαηηθφο εζηέξαο ηεο πνιπαηζπιελνγιπθφιεο, παξαυδξνμπβελδντθφο κεζπιεζηέξαο (E218), πγξή παξαθίλε, θαηλνμπαηζαλφιε, παξαυδξνμπβελδντθφο πξνππιεζηέξαο (E216), θεθαζαξκέλν χδσξ θαη ζηεαξπιηθή αιθνφιε. Πξνζηίζεληαη ειάρηζηεο πνζφηεηεο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (E524) γηα δηαηήξεζε ηεο νμχηεηαο (επίπεδα ph) ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. Δκθάληζε ηνπ Vaniqa θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο Σν Vaniqa είλαη κία θξέκα κε ιεπθφ ή ππφιεπθν ρξψκα. Κπθινθνξεί ζε ζσιελάξηα ησλ 15 g, 30 g θαη 60 g αιιά ελδερνκέλσο λα κελ θπθινθνξνχλ φια ηα κεγέζε ζπζθεπαζίαο. Κάηνρνο αδείαο θπθινθνξίαο Almirall, S.A. Ronda General Mitre, Barcelona Ιζπαλία Tει: Παξαγσγόο Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 D Reinbek Γεξµαλία 20

21 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξφλ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ, παξαθαιείζηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ ηνπηθφ αληηπξφζσπν ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. Belgique/België/Belgien, Almirall N.V. Tél/Tel: +32 (0) България / Česká republika / Eesti / Διιάδα / España / Κύπξνο / Latvija / Lietuva / Magyarország / Malta / Nederland / România / Slovenija / Slovenská republika Almirall, S.A. Teл/Tel/Tlf/Tει/Sími: Ireland / United Kingdom Almirall Limited Tel.: +44 (0) Nederland Almirall BV Tel.: +31 (0) Deutschland Luxembourg/Luxemburg Tel./ Tél: +49 (0) Danmark / Ísland / Norge / Suomi/Finland / Sverige Almirall ApS Tel./Puh.: France Almirall SAS Tél.: +33(0) Italia Almirall SpA Tel.: Österreich Almirall GmbH Tel.: / Polska Almirall Sp. z o.o. Tel.: Portugal Almirall - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel.: Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο εγθξίζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο {εκεξνκελία}. Λεπηνκεξή πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην πξντφλ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ : 21

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ XOZAL 5 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία Levocetirizine dihydrochloride

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ XOZAL 5 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία Levocetirizine dihydrochloride ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ XOZAL 5 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία Levocetirizine dihydrochloride Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Picato 150 κηθξνγξακκάξηα/γξακκάξην γέιε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην γέιεο πεξηέρεη 150 κg

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Nicorette Microtab Lemon 2 mg ππνγιώζζηα δηζθία. Nicotine

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Nicorette Microtab Lemon 2 mg ππνγιώζζηα δηζθία. Nicotine ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Nicorette Microtab Lemon 2 mg ππνγιώζζηα δηζθία Nicotine Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο, δηόηη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο.

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Vimpat ελδείθλπηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή γηα ηελ ζεξαπεία επηιεπηηθψλ θξίζεσλ εζηηαθήο έλαξμεο κε ή ρσξίο δεπηεξνγελή γελίθεπζε, ζε αζζελείο κε επηιεςία ειηθίαο 16 εηψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CEPROTIN 500 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Zarator Επικαλςμμένα με Λεπηό Τμένιο Διζκία 10, 20 ή 40 mg/tab Atorvastatin calcium

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Zarator Επικαλςμμένα με Λεπηό Τμένιο Διζκία 10, 20 ή 40 mg/tab Atorvastatin calcium ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zarator Επικαλςμμένα με Λεπηό Τμένιο Διζκία 10, 20 ή 40 mg/tab Atorvastatin calcium Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να λαμβάνεηε αςηό ηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε Fucidin Η 20mg/g+10mg/g Κξέκα fusidic acid θαη hydrocortisone acetate

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε Fucidin Η 20mg/g+10mg/g Κξέκα fusidic acid θαη hydrocortisone acetate Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε Fucidin Η 20mg/g+10mg/g Κξέκα fusidic acid θαη hydrocortisone acetate Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα ιακβάλεηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε Fucidin 20 mg/g θξέκα Fusidic acid Fucidin 20 mg/g αινηθή Sodium fusidate Fucidin 30 mg/100 cm 2 εκπνηηζκέλνο επίδεζκνο Sodium fusidate Δηαβάζηε πξνζεθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Vimpat 10 mg/ml διάλυμα προς έγχυση Λακοσαμίδη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Vimpat 10 mg/ml διάλυμα προς έγχυση Λακοσαμίδη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Vimpat 10 mg/ml διάλυμα προς έγχυση Λακοσαμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 100 mg/ml πςκνό διάλςμα για παπαζκεςή διαλύμαηορ ππορ έγσςζη Λεβεηηξαζεηάκε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 100 mg/ml πςκνό διάλςμα για παπαζκεςή διαλύμαηορ ππορ έγσςζη Λεβεηηξαζεηάκε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Keppra 100 mg/ml πςκνό διάλςμα για παπαζκεςή διαλύμαηορ ππορ έγσςζη Λεβεηηξαζεηάκε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΦΥΟΝ ΑΠΟ 16/9/2011

ΙΣΦΥΟΝ ΑΠΟ 16/9/2011 1 ΙΣΦΥΟΝ ΑΠΟ 16/9/2011 2 Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξντόληνο FUCICORT LIPID, Cream 1. Ολνκαζία Fucicort Lipid 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Κάζε γξακκάξην πεξηέρεη: Fusidic Acid 1) 20.4 mg Betamethasone

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 60 δόζεων (1 ζυζκευή) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Oxez Turbuhaler, 9 κηθξνγξακκάξηα/δφζε, Κφληο γηα εηζπλνή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ PARIET 20 mg γαζηξναλζεθηηθφ δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 250 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία Λεβεηηξαζεηάκε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 250 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία Λεβεηηξαζεηάκε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Keppra 250 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία Λεβεηηξαζεηάκε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο θάπμακο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 250 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία Λεβεηηξαζεηάκε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 250 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία Λεβεηηξαζεηάκε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Keppra 250 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία Λεβεηηξαζεηάκε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο θάπμακο.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pandemrix εναιώρημα και γαλάκτωμα για ενέσιμο γαλάκτωμα Εμβόλιο πανδημικής γρίπης (H1N1) (τμήμα ιού, αδρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα