ΔΙΑΘΕΗ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΩ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΠΕ) ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΘΕΗ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΩ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΠΕ) ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ"

Transcript

1 1. Στθν παράγραωο Α του Μζρουσ Α, ςτθ ςελίδα 35, αναωζρει ότι ο Στακμόσ Βάςθσ (ΣΒ) κα πρζπει να διακζτει το ανάλογο λογιςμικό και τισ αντίςτοιχεσ ςυςκευζσ για τθ δθμιουργία αντιγράωων αςωαλείασ (Backup). Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε εάν ηθτείται ενςωματωμζνο ςφςτθμα λιψθσ αντιγράωων αςωαλείασ (π.χ. Tape Drive) ςτον Θ/Υ του ΣΒ ι κάποιο εξωτερικό ςφςτθμα που κα ςυνδζεται ςε αυτόν (π.χ. εξωτερικόσ ςκλθρόσ δίςκοσ). 2. Στθ ςελίδα 36 τθσ παραγράωου Α του Μζρουσ Α αναωζρεται ότι ο ΣΒ κα ςυνδζεται, εκτόσ τθσ κεντρικισ Βάςθσ Δεδομζνων τθσ ΕΜΥ και με τθ Βάςθ Δεδομζνων του ςυςτιματοσ. Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε εάν ωσ ΒΔ του ςυςτιματοσ εννοείτε τθν «Ενδιάμεςθ Βάςθ Δεδομζνων», τθσ οποίασ οι προδιαγραωζσ περιγράωονται ςτθν παράγραωο Α (ςελ ). 3. Στθ ςελίδα 48 τθσ παραγράωου Α αναωζρεται ότι θ επικοινωνία των Κεντρικϊν Μονάδων των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ με τον ΣΒ κα γίνεται μζςω κινθτισ τθλεωωνίασ με τθ χριςθ τεχνολογιϊν GSM/GPRS ενϊ ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ςτακεροφ κυκλϊματοσ με τθν ΕΜΥ κα υπάρχει θ δυνατότθτα χριςθσ του κυκλϊματοσ αυτοφ αλλά και τθσ κινθτισ τθλεωωνίασ με εναλλαγι των δικτφων με απλζσ διαδικαςίεσ. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε ποιοι ςτακμοί από τουσ 70 ςυνολικά διακζτουν ςτακερό κφκλωμα με τθν ΕΜΥ αλλά και ποιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εναλλαγι των δικτφων (ο Ανάδοχοσ ι θ ΕΜΥ;). 4. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε εάν υπάρχει θ τθλεπικοινωνιακι ςφνδεςθ και ο αντίςτοιχοσ ενεργόσ εξοπλιςμόσ (π.χ. δρομολογθτισ) για Δεν υπάρχει ιδιαίτερθ απαίτθςθ. Πλεσ οι λφςεισ είναι αποδεκτζσ. ΝΑΙ. Εννοοφμε τθν «Ενδιάμεςθ Βάςθ Δεδομζνων». Από τουσ εβδομιντα (70) κζςεισ ςτακμϊν Α οι πρϊτοι είκοςι (20) που είναι ςε αεροδρόμια διακζτουν ςτακερά κυκλϊματα επικοινωνίασ. Οι υπόλοιποι κα λειτουργοφν αποκλειςτικά με το δίκτυο κινθτισ τθλεωωνίασ. Θ εναλλαγι από το ζνα δίκτυο ςτο άλλο κα γίνεται από τον εκάςτοτε ςτο ςτακμό επιτελι τθσ ΕΜΥ. ΝΑΙ, υπάρχει. Θ επίγεια ςφνδεςθ του ΣΒ με τουσ ΣΔ γίνεται με 9 dialup γραμμζσ και 11

2 τθν επικοινωνία των Κεντρικϊν Μονάδων των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ με τον Στακμό Βάςθσ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει θ υωιςτάμενθ υποδομι, παρακαλοφμε αποςαωθνίςτε το είδοσ τθσ τθλεπικοινωνιακισ ςφνδεςθσ που πρόκειται να εγκαταςτακεί (π.χ. adsl). μόνιμα κυκλϊματα για τθν οποία προβλζπεται θ προμικεια νζου τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 1. Για τουσ 9 ΣΔ, που υπάρχει επικοινωνία dialup, απαιτοφνται δρομολογθτζσ με 1 ADSL WAN interface, 1 switch interface, 1 ISDN interface. 2. Για τουσ 11 ΣΔ, που υπάρχει επικοινωνία με μόνιμα κυκλϊματα, απαιτοφνται δρομολογθτζσ με 1 SERIAL WAN interface, 1 ADSL WAN interface, 1 switch interface. Τα interfaces να βρίςκονται ςε αποςπϊμενα modules. 5. Στθ ςελίδα 50 τθσ παραγράωου Α αναωζρεται ότι θ επικοινωνία των Στακμϊν Διαχείριςθσ (ΣΔ) με το τθλεπικοινωνιακό ςφςτθμα τθσ ΕΜΥ για τθν μετάδοςθ μετεωρολογικϊν μθνυμάτων κα γίνεται μζςω του υπάρχοντοσ δικτφου και μζςω δικτφου κινθτισ τθλεωωνίασ ενϊ θ εναλλαγι μεταξφ τουσ κα γίνεται τοπικά με απλζσ διαδικαςίεσ. Θ επικοινωνία των κεντρικϊν μονάδων των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ με τουσ ΣΔ κα πραγματοποιείται με καλϊδιο UTP, που κα εγκαταςτιςει ο Ανάδοχοσ. Βλζπε απαντιςεισ 3 & 4.

3 Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε εάν και οι 31 ΣΔ κα μποροφν να ςυνδζονται ςτο υπάρχον δίκτυο τθσ ΕΜΥ, τι είδουσ ςφνδεςθ υπάρχει ςε κακζνα από αυτοφσ (μόνιμο κφκλωμα 2 mbps ι κφκλωμα ISDN 64 kbps) και ποιοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εναλλαγι των δικτφων (ο Ανάδοχοσ ι θ ΕΜΥ;). Να ςθμειωκεί ότι θ πλθροωορία ςχετικά με το είδοσ τθσ ςφνδεςθσ ςε κάκε ΣΔ είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να καταλιξουμε ςτον κατάλλθλο ενεργό δικτυακό εξοπλιςμό που απαιτείται. 6. Σε ςυνζχεια τθσ παραπάνω ερϊτθςθσ, παρακαλοφμε να διευκρινίςετε εάν θ ςυμμετοχι/ευκφνθ του αναδόχου περιορίηεται μόνο ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ του αναγκαίου ενεργοφ δικτυακοφ εξοπλιςμοφ ςτουσ ΣΔ ενϊ θ επικοινωνία τουσ με το τθλεπικοινωνιακό ςφςτθμα τθσ ΕΜΥ για τθ μετάδοςθ των μετεωρολογικϊν μθνυμάτων αποτελεί ευκφνθ τθσ ΕΜΥ. 7. Συμπλθρωματικά των ερωτιςεων 4 και 5, παρακαλοφμε να διευκρινίςετε ότι θ ΕΜΥ διακζτει τθν κατάλλθλθ δικτυακι υποδομι για τθν υποςτιριξθ τθσ εωεδρικισ ςφνδεςθσ των ΣΔ με το MSS μζςω τθσ κινθτισ τθλεωωνίασ. 8. Ραρακαλοφμε να επιβεβαιϊςετε ότι κα προςωερκεί από τθν ΕΜΥ ο απαραίτθτοσ ωυςικόσ χϊροσ και θ απαραίτθτθ υποδομι (π.χ. τροωοδοςία, καλωδίωςθ, απόλθξθ υπάρχοντοσ δικτφου, κλπ) για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ των ΣΔ. Τα τθλεπικοινωνιακά κόςτθ υπαρχόντων δικτφων αλλά και κινθτισ τθλεωωνίασ βαρφνουν αποκλειςτικά τθν ΕΜΥ. Πλθ θ τθλεπικοινωνιακι υποδομιεξοπλιςμόσ που αωορά ςτθν επικοινωνία των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ μζςω κινθτισ τθλεωωνίασ αποτελεί ευκφνθ του αναδόχου. Θ ΕΜΥ κα προςωζρει τον αναγκαίο ωυςικό χϊρο ςτο ΣΔ και τθν παροχι δικτφου ρεφματοσ (πρίηα) πζραν τθσ οποίασ ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ αποτελεί ευκφνθ του αναδόχου. Σθμειϊνεται ότι ςτο χϊρο του ΣΔ κα εγκαταςτακεί από τον ανάδοχο UPS επί του οποίου κα ςυνδεκοφν όλοσ ο λοιπόσ

4 εξοπλιςμόσ που προβλζπεται για τθ κζςθ. Πςον αωορά τον τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό ιςχφουν όςα αναωζρκθκαν ςτθν απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ Στθ ςελίδα 50 τθσ παραγράωου Α αναωζρεται ότι θ απόςταςθ των Κεντρικϊν Μονάδων από τουσ ΣΔ για τουσ ΑΜΣ/ΡΑΜΣ που εγκακίςτανται ςτα αεροδρόμια κα είναι κατά Μ.Ο. μικρότερθ των 200m ενϊ θ αντίςτοιχθ απόςταςθ για τουσ ΑΜΣ/ΡΑΜΣ εκτόσ αεροδρομίων κα πρζπει να είναι κατά Μ.Ο. μικρότερθ των 1000m. Αντίκετα, ςτθ ςελίδα 22 του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C3.1.1 του Μζρουσ C, ςτθν προδιαγραωι 21, αναωζρεται ότι θ απαιτοφμενθ απόςταςθ για τθν περίπτωςθ εντόσ των αεροδρομίων κα πρζπει να είναι κατά Μ.Ο. μικρότερθ των 500m ενϊ θ προδιαγραωι 23 αναωζρει γενικά ότι θ απόςταςθ των ΚΜ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ από τουσ ΣΔ πρζπει να είναι μικρι με Μ.Ο. τα 100m. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε τισ αποςτάςεισ που πρζπει να ζχουν οι Κεντρικζσ Μονάδεσ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ που εγκακίςτανται εντόσ και εκτόσ αεροδρομίων αντίςτοιχα. 10. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε ςε πόςα αεροδρόμια το φψοσ του ιςτοφ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ κα είναι ζξι (6) μζτρα. 11. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε εάν για τουσ ΑΜΣ/ΡΑΜΣ που κα εγκαταςτακοφν ςτα αεροδρόμια κα χρθςιμοποιθκεί θ υπάρχουςα Θ ςωςτι απαίτθςθ είναι ότι ο Μ.Ο. τθσ απόςταςθσ ΚΜ-ΑΜΣ/ΡΑΜΣ με τον ΣΔ ςτα αεροδρόμια κα είναι 200m ενϊ εκτόσ αεροδρομίων 500m. Υποχρζωςθ του αναδόχου είναι θ διαςφνδεςθ τθσ ΚΜ με τον ΣΔ με ρεφμα και δίκτυο (υποδομι για ταυτόχρονθ λειτουργία του ΑΜΣ/ΡΑΜΣ και κάμερασ). Ειδικότερα για τουσ ΡΑΜΣ απαιτείται ςφμωωνα με πίνακα C α/α 17 και παροχι νεροφ. Σε δϊδεκα (12) αεροδρόμια κα γίνει χριςθ εξάμετρου (6m) ιςτοφ και ςτα υπόλοιπα οκτϊ (8) κα γίνει χριςθ δεκάμετρου (10m). Επίςθσ ςτα οκτϊ (8) ελικοδρόμια ο ιςτόσ κα είναι εξάμετροσ (6m). Θ διαςφνδεςθ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ με τουσ ΣΔ ςτα αεροδρόμια κα γίνει με ευκφνθ του

5 υποδομι (π.χ. ωρεάτια, τθλεπικοινωνιακόσ κατανεμθτισ) για τθ ςφνδεςθ των ΣΔ με τισ Κεντρικζσ Μονάδεσ ι κα πρζπει να κτιςκεί νζα υποδομι με ευκφνθ του Αναδόχου. αναδόχου εξ ολοκλιρου και από τθν αρχι. 12. Στθ ςελίδα 51 τθσ παραγράωου Α του Μζρουσ Α αναωζρεται ότι θ παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ κα γίνεται με πζντε (5) ανεξάρτθτουσ επιτραπζηιουσ Θ/Υ ενϊ ςτθν προδιαγραωι 5 του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C3.1.2 (ςελίδα 24) του Μζρουσ C ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ ανεξάρτθτων Θ/Υ που ηθτείται για το ςκοπό αυτό είναι τρεισ (3). Ραρακαλοφμε αποςαωθνίςτε τον απαιτοφμενο αρικμό ανεξάρτθτων Θ/Υ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ. Θ πλθροωορία αυτι είναι ςθμαντικι ζτςι ϊςτε να γνωρίηουμε τθν ποςότθτα που πρζπει να προςωερκεί για τισ ανάγκεσ του ζργου. 13. Στθ ςελίδα 53 τθσ παραγράωου Α αναωζρεται ότι ο ΣΔ κα λαμβάνει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα όλεσ τισ μετριςεισ των μετεωρολογικϊν παραμζτρων από τθν ΚΜ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ. Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε ποια ακριβϊσ κα είναι θ ςυχνότθτα επικοινωνίασ (κάκε πότε δθλαδι) του ΣΔ με τθν ΚΜ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ. 14. Στθ ςελίδα 56 τθσ παραγράωου Α αναωζρεται ότι θ ΚΜ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ πρζπει να εξαςωαλίηει τθν προςταςία των αποκθκευμζνων ςτθ μνιμθ δεδομζνων και των εγκατεςτθμζνων προγραμμάτων για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μθνϊν ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ παροχισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι (αρικμόσ 9) του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C3.1.5 του Μζρουσ C απαιτεί τθν προςταςία των αποκθκευμζνων ςτθ μνιμθ Οι επιτραπζηιοι ΘΥ για τθν παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ποςότθτα που ορίηεται ςτον πίνακα C Πςον αωορά ςτουσ επιτραπζηιουσ ΘΥ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ, θ απαίτθςθ κακορίηεται ςτθν C3.1.2 α/α 5. Θ ςυχνότθτα επικοινωνίασ ΚΜ με ΣΔ κα πρζπει να είναι >=1 ωορζσ/sec. Το χρονικό διάςτθμα είναι τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν.

6 δεδομζνων και των εγκατεςτθμζνων προγραμμάτων για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ παροχισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Ραρακαλοφμε αποςαωθνίςτε ποιο πρζπει να είναι το χρονικό διάςτθμα προςταςίασ των δεδομζνων. 15. Αιςκθτιρασ Μζτρθςθσ Διεφκυνςθσ και Ζνταςθσ Ανζμου: Στθ ςελίδα 57 του μζρουσ Α αναωζρεται ότι ο αιςκθτιρασ πρζπει να ζχει διακριτικι ικανότθτα τουλάχιςτον 0,1 m/s ενϊ ςτθν προδιαγραωι 3 του αντίςτοιχου Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C3.1.6 θ απαιτοφμενθ διακριτικι ικανότθτα είναι τουλάχιςτον 0,5 m/s. Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε ποια από τισ δφο παρ`απάνω τιμζσ είναι θ ηθτοφμενθ. 16. Αιςκθτιρασ Μζτρθςθσ Διεφκυνςθσ και Ζνταςθσ Ανζμου: Στθ ςελίδα 57 του μζρουσ Α αναωζρεται ότι το εφροσ λειτουργίασ του αιςκθτιρα πρζπει να είναι 0,2 60m/sec ενϊ ςτθν προδιαγραωι 8 του αντίςτοιχου Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C3.1.6 το ηθτοφμενο εφροσ λειτουργίασ προςδιορίηεται ςτα 0 75 m/sec. Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε ποια από τισ δφο παραπάνω τιμζσ είναι θ ηθτοφμενθ. 17. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε ςε ποιουσ ΑΜΣ/ΡΑΜΣ κα εγκαταςτακοφν οι τριάντα (30) ζγχρωμεσ δικτυακζσ κάμερεσ και ςε πόςουσ από αυτοφσ υπάρχει μόνιμο δίκτυο επικοινωνίασ με τισ επίγειεσ γραμμζσ τθσ ΕΜΥ. Θ διακριτικι ικανότθτα κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 0,1m/s. Θ απαίτθςθ για τουσ αιςκθτιρεσ ανζμου (Αιςκθτιρασ Μζτρθςθσ Διεφκυνςθσ και Ζνταςθσ Ανζμου, παρ. Α , Ρίνακασ C3.1.6 και Αιςκθτιρασ Μζτρθςθσ Διαδρομισ Ανζμου, παρ. Α , πίνακασ C3.1.16) είναι το εφροσ λειτουργίασ να είναι 0,2-60m/s. Το μόνιμο δίκτυο επικοινωνίασ με επίγειεσ γραμμζσ (όπωσ αυτό περιγράωεται και ςτθν απάντθςθ με α/α 4) υωίςταται μόνο ςτα αεροδρόμια. Για τισ λοιπζσ κζςεισ προβλζπεται αποκλειςτικι χριςθ του δικτφου κινθτισ τθλεωωνίασ και ωσ εκ τοφτου οι τελικζσ κζςεισ εγκατάςταςθσ κα

7 αποωαςιςτοφν με τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 18. Στθ ςελίδα 178 τθσ παραγράωου Α4.13 του Μζρουσ Α αναωζρεται ότι μεταξφ των παραδοτζων τθσ ωάςθσ Α είναι και είκοςι (20) ωορθτοί αυτόματοι μετεωρολογικοί ςτακμοί ενϊ ςτον Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C3.8.1 του Μζρουσ C θ απαιτοφμενθ ποςότθτα ςε ΦΑΜΣ είναι δζκα (10). Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε. 19. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε πωσ κα γίνεται θ επικοινωνία των ΑΜΣ- Ρ με τον Στακμό Βάςθσ και τθ Μονάδα Ελζγχου. 20. Συμπλθρωματικά με τθν παραπάνω ερϊτθςθ, παρακαλοφμε να μασ διευκρινίςετε εάν αποτελεί αντικείμενο του παρόντοσ ζργου θ προμικεια του εξοπλιςμοφ για τθν επικοινωνία του ΑΜΣΡ με το Στακμό Βάςθσ και τθ Μονάδα Ελζγχου. Θ ςωςτι απαίτθςθ είναι είκοςι (20) ΦΑΜΣ. Σφμωωνα με Α ςελ. 82 θ επικοινωνία του ΑΜΣΡ με τον ΣΒ γίνεται μζςω δικτφου κινθτισ τθλεωωνίασ GPRS. Ο τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ είναι ευκφνθ του αναδόχου ενϊ τα τθλεπικοινωνιακά κόςτθ βαρφνουν τθν ΕΜΥ. 21. Ραρακαλοφμε να μασ κοινοποιθκεί ο τρόποσ αναγωγισ ςτθ ΜΣΘ των δεδομζνων του αιςκθτιρα βαρομετρικισ πίεςθσ ςτουσ ΑΜΣΡ. Ππου Pmsl θ πίεςθ ςτθ μζςθ ςτάκμθ κάλαςςασ (mean sea level) ςε hpa, Pstn θ πίεςθ ςτο φψοσ του ςτακμοφ ςε hpa και hbar το φψοσ του βαρομζτρου από τθν μζςθ ςτάκμθ κάλαςςασ.

8 22. Στθ ςελίδα 122 τθσ παραγράωου Α ςτο Μζροσ Α αναωζρεται ότι κα αναβακμιςκεί το υπάρχον υλικό και το ςχετικό λογιςμικό εωόςον κρικεί απαραίτθτο τθσ κεντρικισ βάςθσ δεδομζνων τθσ ΕΜΥ. Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε εάν αποτελεί υποχρζωςθ του Αναδόχου θ προμικεια αυτοφ του υλικοφ και λογιςμικοφ ι μιπωσ απλά περιορίηεται ςτθν υλοποίθςθ τθσ αναβάκμιςθσ αυτισ και ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ νζασ (με νζο εξοπλιςμό και λογιςμικό) κεντρικισ βάςθσ δεδομζνων ςτο ςφςτθμα που κα υλοποιθκεί ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου. 23. Στθ ςελίδα 171 τθσ παραγράωου Α4.6 του Μζρουσ Α αναωζρεται ότι οι εξυπθρετθτζσ για το ςφςτθμα του εξυπθρετθτι εωαρμογϊν (application server) με διαςφνδεςθ ςτο SAN κα είναι ζξι (6) ενϊ ςτον Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C3.4.7 (ςελίδα 100) θ ηθτοφμενθ ποςότθτα εξυπθρετθτϊν για το ςφςτθμα των application servers είναι πζντε (5). Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε ποια είναι τελικά θ απαιτοφμενθ ποςότθτα εξυπθρετθτϊν. 24. Στo ςθμείο 5 του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C3.6.3 εμωανίηεται θ απαίτθςθ >=5 για το οργανωμζνο βλαβολθπτικό κζντρο ςτθν Ακινα. Ραρακαλοφμε να αποςαωθνίςετε τι ςθμαίνει θ απαίτθςθ αυτι. 25. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε τισ ςυνολικζσ ανάγκεσ ςε Θ/Υ και εκτυπωτζσ για τα αυτόματα ςυςτιματα ραδιοβόλιςθσ. 26. Ραρακαλοφμε να επιβεβαιϊςετε το ςυμπζραςμά μασ ότι τα τρία αυτόματα ςυςτιματα ραδιοβόλιςθσ κα εγκαταςτακοφν πλθςίον ιδθ Θ υποχρζωςθ του αναδόχου κακορίηεται ςτον Ρίνακα C3.7.3 α/α 1. Θ ςωςτι απαίτθςθ είναι ζξι (6). Θ ςωςτι απαίτθςθ είναι ΝΑΙ. Βλζπε C3.5 παρ. 14. ΝΑΙ

9 εγκατεςτθμζνων μετεωρολογικϊν ςτακμϊν. 27. Ραρακαλοφμε να αποςαωθνίςετε τισ απαιτιςεισ (εάν υπάρχουν) ςε λογιςμικό που πρζπει να πλθροί το υποςφςτθμα για τθν επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ των ςυςτθμάτων. Στο τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ δεν είναι ξεκάκαρο τι λογιςμικό κα πρζπει να τρζχουν οι τριάντα Θ/Υ γραωείου του υποςυςτιματοσ επιχειρθςιακισ παρακολοφκθςθσ ςυςτθμάτων. 28. Στθν προδιαγραωι 2 του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C3.10 (ςελίδα 153) ηθτείται θ παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ για το ςφςτθμα ΑΣ διάρκειασ τριακοςίων (300) ωρϊν τουλάχιςτον ενϊ ςτθ ςτιλθ τθσ απαίτθςθσ εμωανίηεται το εξισ: >=200. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε τθν ελάχιςτθ διάρκεια εκπαίδευςθσ για το ςφςτθμα ΑΣ. 29. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε τα αντικείμενα για τα οποία επικυμείτε να προςωερκοφν υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ (εκτόσ από τα ΑΣ για τα οποία αναωζρεται ξεκάκαρα ότι απαιτείται εκπαίδευςθ). 30. Ραρακαλοφμε να αποςαωθνίςετε τα αντικείμενα εκπαίδευςθσ για τουσ διαχειριςτζσ ςυςτιματοσ, τουσ διαχειριςτζσ εωαρμογϊν και τζλοσ τουσ χριςτεσ. 31. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε το χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ (ςελίδα 188 του Μζρουσ Α). Οι απαιτιςεισ για τθν επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ των υποςυςτθμάτων κακορίηονται ςτα τεφχθ διακιρυξθσ. Ππου δεν κακορίηονται ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραωζσ λογιςμικοφ είναι αποδεκτι οιαδιποτε λφςθ ικανοποιεί τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ. Θ απαίτθςθ είναι >=200 ϊρεσ. Οι απαιτιςεισ για τθν εκπαίδευςθ για κάκε βακμίδα χριςτθ και για κάκε υποςφςτθμα κακορίηονται ςτθν παράγραωο Α5.1. των τευχϊν διακιρυξθσ. Βλζπε απάντθςθ α/α 29. Ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του ζργου είναι το πζρασ τθσ πιλοτικισ του λειτουργίασ, όπωσ προκφπτει από τον ςυνδυαςμό των διαλαμβανομζνων

10 ςτισ ενότθτεσ Α4.13 και Α5.3 τθσ διακιρυξθσ και χρόνοσ λιξθσ τθσ είναι, βάςει τθσ υποχρζωςθσ του Αναδόχου από το άρκρο 22 του ςχεδίου ςφμβαςθσ, το πζρασ του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ παρεχόμενθσ εγγφθςθσ και τθσ ςυντιρθςθσ εωόςον αυτι ενεργοποιθκεί. Ωσ εκ τοφτου, θ παραγωγικι λειτουργία δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο χρονοδιάγραμμα των 27 μθνϊν. Θ οριςτικι παραλαβι του ζργου αωορά ςτθν επιτυχι πιλοτικι λειτουργία του ζργου και όχι ςτθν παραγωγικι λειτουργία του. 32. Συμπλθρωματικά με τθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ, θ παραγωγικι λειτουργία ςυμπεριλαμβάνεται ςτο χρονοδιάγραμμα των 27 μθνϊν; 33. Αποτελεί το πζρασ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ προχπόκεςθ για τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου; 34. Στθ ςελ. 13/75 του Μζρουσ Βϋ, παρ. Β.2.3.(Δικαιολογθτικό 4) τθσ διακιρυξθσ, αναωζρεται ότι κα πρζπει να υποβλθκεί: «Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα αναγράωονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και με τθν οποία ο υποψιωιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει ότι, ςε περίπτωςθ επιλογισ-κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςε αυτόν, κα προςκομίςει τα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των νομικϊν προςϊπων που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.82/96 (ΦΕΚ Αϋ 66)..» Βλζπε απάντθςθ α/α 31. Βλζπε απάντθςθ α/α 31. Σφμωωνα με τθ ςχετικι ενότθτα τθσ διακιρυξθσ, απαιτείται μόνο υπεφκυνθ διλωςθ.

11 Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε πωσ ςτθν ωάςθ τθσ κατάκεςθσ των προςωορϊν, οι υποψιωιοι ΔΕΝ υποχρεοφνται να κατακζςουν το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν ονομαςτικοποίθςθσ που προβλζπει ο νόμοσ, παρά μόνο τθν ηθτοφμενθ υπεφκυνθ διλωςθ. 35. Στθ ςελ. 54/75 του Μζρουσ Βϋ, παρ. Β.4.2.(13) τθσ διακιρυξθσ, αναωζρεται ότι κα απορρίπτεται : «Ρροςωορά που το κόςτοσ ςυντιρθςθσ του Ζργου (βλ. πίνακα C4.3.4/ ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΤΘΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)») για κάκε ζτοσ μετά τθν προςωερόμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ και ζωσ τθ λιξθ τθσ ΡΕΣ υπερβαίνει το 8% του κόςτουσ των προςωερόμενων προϊόντων και των υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ αναωζρεται ςτουσ πίνακεσ Οικονομικισ Ρροςωοράσ.» Πμωσ ςτθν ςελ. 160/209 του Μζρουσ Γϋ, παρ. C (διευκρινίςεισ 2 & 3) τθσ διακιρυξθσ αναωζρεται ότι: «2. Το ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (για τθν κάκε γραμμι του Ρίνακα C4.3.4) προκφπτει διαιρϊντασ το ποςό που αναγράωεται ςτθ ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΤΘΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ(ΧΩΙΣ ΦΡΑ)» του ίδιου Ρίνακα με τθ ςυνολικι ςυμβατικι αξία των προςωερόμενων προϊόντων που εμπίπτουν ςτο κακεςτϊσ ςυντιρθςθσ, χωρίσ ΦΡΑ. Το ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ για το ςφνολο των προςωερόμενων προϊόντων που εμπίπτουν ςε κακεςτϊσ ςυντιρθςθσ κα είναι ζνα ςτακερό ποςοςτό επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ των προϊόντων αυτϊν χωρίσ ΦΡΑ, το οποίο δεν δφναται να υπερβαίνει το οκτϊ τοισ εκατό (8%)» Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ για κάκε ζτοσ μετά τθν προςωερόμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ και ζωσ τθ λιξθ τθσ ΡΕΣ, δεν κα πρζπει να ξεπερνά το όριο του 8% του κόςτουσ των προςωερόμενων προϊόντων και των υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ όπωσ προκφπτει από το άκροιςμα των πινάκων τθσ Οικονομικισ Ρροςωοράσ με κωδικοφσ C & C Το κόςτοσ των δαπανϊν για τθν προβολι του ζργου πρζπει να αποτυπωκεί ςτον Ρίνακα C (Άλλεσ Δαπάνεσ).

12 Ρροκειμζνου να μθν υπάρχει περικϊριο παρανόθςθσ, παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι το κόςτοσ των προϊόντων και υπθρεςιϊν (εκτόσ τθσ εκπαίδευςθσ) το οποίο κα ςυγκρικεί με το κόςτοσ ςυντιρθςθσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί πωσ δεν ξεπερνά το όριο του 8%, προκφπτει από το άκροιςμα των πινάκων τθσ Οικονομικισ Ρροςωοράσ με κωδικοφσ: C & C Επίςθσ, παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ εάν το κόςτοσ των δαπανϊν για τθν προβολι του ζργου κα αποτυπωκεί ςτον Ρίνακα C (Άλλεσ Δαπάνεσ). 36. Στθ ςελ. 55/75 του Μζρουσ Βϋ, παρ. Β.4.2.(19) και ςτθ ςελ. 160/209 του Μζρουσ Γϋ, παρ. C (διευκρίνιςθ 7) τθσ διακιρυξθσ, αναωζρεται ότι θ προςωορά κα απορρίπτεται όταν: «Το κόςτοσ που αωορά τισ υπθρεςίεσ προβολισ και δθμοςιότθτασ δεν πρζπει να υπερβαίνει το ποςοςτό του 2% επί του προχπολογιςμό του ζργου». Ρροκειμζνου να μθν υπάρχει περικϊριο παρανόθςθσ, παρακαλοφμε διευκρινίςτε εάν το ποςοςτό του 2% που αναωζρεται, υπολογίηεται επί του ςυνόλου του πίνακα C (Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςωοράσ Ζργου) που κα δϊςει ο κάκε Υποψιωιοσ, ι επί του προχπολογιςμοφ τθσ διακιρυξθσ ( με ΦΡΑ). 37. Στθ ςελ. 58/75 του Μζρουσ Βϋ, παρ. Β.5.2. τθσ διακιρυξθσ αναωζρεται ότι : «Σε περίπτωςθ άςκθςθσ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ που αωοροφν ςτθ ςυντιρθςθ του ζργου και για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ (2 ζτθ), ο προχπολογιςμόσ του ζργου κα καλυωκεί από Εκνικζσ Ριςτϊςεισ και ο Ανάδοχοσ κα επιβαρυνκεί με κρατιςεισ υπζρ τρίτων ποςοςτοφ 6,144%» Tο ποςοςτό του 2%, που αωορά τισ υπθρεςίεσ προβολισ και δθμοςιότθτασ, δεν πρζπει να υπερβαίνει το 2% του προχπολογιςμοφ του ζργου, ιτοι εκατόν ςαράντα ζξι χιλιάδεσ οχτακόςια ευρϊ ( ) με ΦΡΑ. Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων ποςοςτοφ 6,144%, οι οποίεσ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο, αωοροφν μόνο ςτθ ςυντιρθςθ του ζργου (μετά τθ λιξθ τθσ παρεχόμενθσ εγγφθςθσ). Το κόςτοσ αυτισ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ποςό των Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ κα

13 Επίςθσ ςτθν ςελ. 160/209 του Μζρουσ Γϋ, παρ. C (διευκρίνιςθ 7) τθσ διακιρυξθσ αναωζρεται ότι: «Στθν Οικονομικι Ρροςωορά Συντιρθςθσ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται κρατιςεισ υπζρ τρίτων 6,144% οι οποίεσ βαρφνουν τον Ανάδοχο.» Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι ςτισ τιμζσ των πινάκων τθσ Οικονομικισ Ρροςωοράσ οι οποίοι αωοροφν τθν προμικεια εξοπλιςμοφ και Υπθρεςιϊν, δθλαδι ςτουσ C , C , C και C (και κατ επζκταςθ ςτον C αλλά και ςτον C.4.2 που αυτοί ακροίηονται) ΔΕΝ κα ςυμπεριλθωκοφν κρατιςεισ 6,144% διότι αυτζσ αωοροφν μόνο τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, κακϊσ και ότι το κόςτοσ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ ΔΕΝ ςυμπεριλαμβάνεται ςτον προχπολογιςμό ( με ΦΡΑ) του ζργου. καλυωκεί από εκνικζσ πιςτϊςεισ μζχρι του ποςοφ των , πρζπει δε να αναγραωεί ςτον πίνακα C τθσ οικονομικισ προςωοράσ του Αναδόχου. 38. Στο μζροσ Γ, ςελ. 153/209, πίνακασ C3.11 τθσ διακιρυξθσ, ηθτείται μεταξφ άλλων και θ προβολι του ζργου μζςω ιςτοςελίδων και εντφπων για χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν. Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι όταν αναωζρεςτε ςε προβολι του ζργου για διάςτθμα 6 μθνϊν, εννοείτε ότι θ προβολι (π.χ. ςε 10 περιοδικά) κα πρζπει να αναπτφςςεται ακροιςτικά ςε ςυνολικό χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν (διαωθμιςτικόσ χρόνοσ) και όχι ότι πρζπει να υπάρχει ςυνεχόμενθ προβολι για χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν για κάκε επιμζρουσ περιοδικό ι/και ιςτοςελίδα. 39. Στθ ςελίδα 52 του Μζρουσ Α υπάρχει μία αντίωαςθ όςον αωορά το ςφςτθμα παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για τισ ΚΜ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ. Από τθν μία πλευρά αναωζρεται ότι το ςφςτθμα παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ των ΚΜ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ κα τροωοδοτείται από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ μζςω μπαταρίασ ενϊ ςτθ ςυνζχεια αναωζρεται ότι θ τροωοδοςία Θ απαίτθςθ είναι θ προβολι τουλάχιςτον 1 ωορά ςε τουλάχιςτον 10 ζντυπα. Οι δθμοςιεφςεισ κα κατανζμονται κατά το δυνατόν ιςομερϊσ ςε χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν εντόσ τθσ ωάςθσ «Ε» - Δράςεισ Ρροβολισ και Δθμοςιότθτασ. Από τον Ρίνακα C3.1.4 α/α 1,2 και τθν παράγραωο Α (Ραροχι Θλεκτρικοφ εφματοσ) προκφπτει ότι : α) Στουσ ΣΔ και τον ΣΒ το ςφςτθμα παροχισ

14 κα γίνεται μζςω θλιακοφ ςυλλζκτθ. Από τθν υπόλοιπθ ςχετικι περιγραωι αλλά και από τον αντίςτοιχο Ρίνακα Συμμόρωωςθσ (C3.1.4) ςυμπεραίνουμε ότι οι ΚΜ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ που κα διακζτουν και ΣΔ (31 ςτακμοί ςυνολικά) κα τροωοδοτοφνται μζςω του δικτφου τθσ ΔΕΘ ενϊ οι υπόλοιποι 39 τελείωσ αυτόματοι (χωρίσ ανκρϊπινθ παρουςία) κα ζχουν ωσ ςφςτθμα παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ τον θλιακό ςυλλζκτθ. Ραρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε το παραπάνω ςυμπζραςμά μασ. θλεκτρικοφ ρεφματοσ κα τροωοδοτείται από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ που υωίςταται ςτα κτίρια που κα εγκαταςτακεί το ςχετικό υλικό. β) Στισ ΚΜ-ΑΜΣ/ΡΑΜΣ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ το ςφςτθμα παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ κα τροωοδοτείται από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ και τον θλιακό ςυλλζκτθ μζςω μπαταρίασ, όπωσ κακορίηεται ςτα Τεφχθ Διακιρυξθσ. 40. Με βάςθ τθν εμπειρία των καταςκευαςτϊν αιςκθτιρων τθσ αγοράσ είναι εξαιρετικά αςφμωορθ και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ αδφνατθ θ κζρμανςθ αιςκθτιρων μζςω του θλιακοφ ςυλλζκτθ. Ραρακαλοφμε να μασ διευκρινίςετε εάν είναι αποδεκτι θ προςωορά κερμαντικϊν ςτοιχείων των αιςκθτιρων μόνο για τθν περίπτωςθ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ, των οποίων θ ΚΜ τροωοδοτείται από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ. 41. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε εάν ο Στακμόσ Βάςθσ για τουσ ΑΜΣ-Ρ ταυτίηεται με τον Στακμό Βάςθσ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ/ΦΑΜΣ ι αν αποτελεί ξεχωριςτό ςφςτθμα; 42. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε εάν οι τθλεπικοινωνιακζσ γραμμζσ ςτουσ ΣΔ είναι γραμμζσ point-to-point μόνιμα κυκλϊματα ι υπάρχουν και dial-up ι άλλου παρόμοιου τφπου ςυνδζςεισ. Ραρακαλοφμε, επίςθσ, να δοκεί θ κατανομι των παραπάνω τθλεπικοινωνιακϊν γραμμϊν ςτουσ 31 ΣΔ. Ο Ρίνακασ C3.1.5 αωορά ςτο ςφνολο των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ. Από τισ παραγράωουσ Α , Α και τουσ Ρίνακεσ C3.1.2, C3.2.8 προκφπτει ότι πρόκειται για δφο διαωορετικά ςυςτιματα. Ππωσ απαντιςεισ με α/α 4, 17.

15 43. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε εάν ο ενεργόσ δικτυακόσ εξοπλιςμόσ που κα προςωερκεί ςτουσ ΣΔ κα είναι βάςει των υωιςτάμενων ςυνδζςεων ι βάςει πικανισ μελλοντικισ μετάβαςθσ ςε νζεσ τεχνολογίεσ, π.χ. adsl τφποσ ςφνδεςθσ με χριςθ τθσ τεχνολογίασ VPN. Ππωσ απαντιςεισ με α/α 4, Κατά τθν κρίςθ ςασ, κάκε πότε πρζπει να γίνεται θ προλθπτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ; 45. Στθν προδιαγραωι 25 του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C ηθτείται επίδοςθ > βάςει του δείκτθ Specweb2005. Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ δεν είναι ςε ιςχφ από (retired), όπωσ ωαίνεται και ςτθν ιςτοςελίδα Ραρακαλοφμε διορκϊςτε τθν απαίτθςθ. 46. Στθν προδιαγραωι 32 του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C ηθτοφνται τα CDs εγκατάςταςθσ για τα προςωερόμενα λειτουργικά ςυςτιματα. Σασ ενθμερϊνουμε ότι κανζνασ προμθκευτισ λογιςμικοφ δε προςωζρει το CD εγκατάςταςθσ. Ραρακαλοφμε διορκϊςτε τθν απαίτθςθ. 47. Στθν προδιαγραωι 9 του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C3.4.8 αναωζρεται ότι θ χωρθτικότθτα του κάκε δίςκου πρζπει να είναι =< 2ΤΒ. Μιπωσ, εκ παραδρομισ, ζχει γίνει κάποιο λάκοσ και εννοείται >= 2ΤΒ; 48. Στθν προδιαγραωι 8 του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C3.4.8 ηθτείται θ προμικεια δίςκων τφπου SATA. Λόγω του ότι θ ςυγκεκριμζνθ τεχνολογία είναι αρκετά παλιά και χρθςιμοποιείται πλζον από Ππωσ κακορίηεται ςτθν Τεχνικι Ρροςωορά του υποψθωίου και ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. Ππωσ κακορίηεται ςτον Ρίνακα C α/α 26. Απαιτείται θ παροχι του λογιςμικοφ ςε CD ι DVD ι ςε αποκθκευτικό μζςο USB. Θ απαίτθςθ είναι >=2TB. Θ απαίτθςθ είναι SATA ι νεότερθσ τεχνολογίασ.

16 ελάχιςτουσ καταςκευαςτζσ, παρακαλοφμε διευκρινίςτε εάν είναι αποδεκτό να προςωερκοφν δίςκοι αποδεδειγμζνα ιςοδφναμθσ τεχνολογίασ. 49. Αντίςτοιχα με το παραπάνω και ςτθν προδιαγραωι 6 του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C Στθν προδιαγραωι 17 του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ C3.9.1 αναωζρεται ότι για τουσ Θ/Υ που κα παραμείνουν ςτθν ΕΜΥ απαιτείται θ αγορά άδειασ επζκταςθσ τθσ υπάρχουςασ πλατωόρμασ λογιςμικοφ ολοκλθρωμζνθσ προςταςίασ από κακόβουλο λογιςμικό. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε πόςοι είναι οι Θ/Υ που κα παραμείνουν ςτθν ΕΜΥ; 51. C5. Ραράρτθμα Ρίνακασ Συμμόρωωςθσ 2 Τεχνικζσ προδιαγραωζσ εξοπλιςμοφ μεταγωγισ πρόςβαςθσ (Switch), Ρροδιαγραωι 6 του Ρίνακα: Μεταγωγείσ Ρρόςβαςθσ και Στοίβεσ (Access Swicthes - Stacking): Δίνεται ωσ απαίτθςθ θ κάλυψθ 1 Gbps. Θεωρϊντασ ότι θ διαωορετικι μονάδα μζτρθςθσ ζχει γραωτεί εκ παραδρομισ κα κζλαμε αν μπορείτε να εκωράςετε τθν απαίτθςθ ςε πακζτα ανά δευτερόλεπτο (packets per seconds). 52. C5. Ραράρτθμα Ρίνακασ Συμμόρωωςθσ 2 Τεχνικζσ προδιαγραωζσ εξοπλιςμοφ μεταγωγισ πρόςβαςθσ (Switch), Ρροδιαγραωι 7 του Ρίνακα: Μεταγωγείσ Ρρόςβαςθσ και Στοίβεσ (Access Swicthes - Stacking): Θ απαίτθςθ είναι SATA ι νεότερθσ τεχνολογίασ με δίςκουσ >=2ΤΒ. Οι ΘΥ που κα παραμείνουν ςτθν ΕΜΥ, όπωσ κακορίηεται ςτα τεφχθ τθσ διακιρυξθσ, εξαρτϊνται από τθν προςωερόμενθ λφςθ. Θ απαίτθςθ είναι >=100Mpps. Σθμ.: Το πακζτο όπωσ ορίηεται για το forward rate Layer2 Switch. Θ απαίτθςθ είναι όπωσ κακορίηεται ςτο Τεφχοσ Διακιρυξθσ.

17 Δεδομζνου ότι οι εν λόγω μεταγωγείσ αωοροφν ςτο Access επίπεδο (πρόςβαςθ χρθςτϊν), θ τοπικι μεταγωγι (δθλαδι απευκείασ από χριςτθ ςε χριςτθ) είναι πολφ μικρι και οι εωαρμογζσ γίνονται μζςω κεντρικϊν ςυςτθμάτων (Servers) και επομζνωσ μζςω των core μεταγωγϊν, κεωροφμε ότι το αρικμθτικό μζγεκοσ των 176 Gbps είναι ιδιαίτερα υψθλό. Επιπλζον, ςφμωωνα με τθν Ρροδιαγραωι 12 του ίδιου Ρίνακα οι μεταγωγείσ κα διακζτουν 48 κφρεσ 10/100/100 Mbps και 2 κφρεσ των 10 Gbps που ςθμαίνει ότι το μζγιςτο εφροσ εςωτερικοφ διαφλου επικοινωνίασ που μποροφν να εκμεταλλευτοφν είναι 68 Gbps half-duplex ι αλλιϊσ 136 Gbps full-duplex αωινοντασ ανεκμετάλλευτο το επιπλζον εφροσ. Ωσ εκ τοφτου, κα προτείναμε τθν τροποποίθςθ του αρικμθτικοφ μεγζκουσ ςε 136 Gbps. Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε το ελάχιςτο αποδεκτό εφροσ ηϊνθσ. 53. Ρίνακασ C3.3.3 Σφςτθμα Διαχείριςθσ κλιςεων, Ρροδιαγραωι 13: Ενϊ ηθτείται ωσ διαςταςιολόγθςθ θ δυνατότθτα υποςτιριξθσ τουλάχιςτον 500 χρθςτϊν IP τθλεωωνίασ ςε διάταξθ εωεδρείασ δεν είναι ςαωισ ο αρικμόσ των χρθςτϊν που κα πρζπει να προςωερκοφν αρχικά. Σφμωωνα με τα όςα περιγράωονται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ εκτιμοφμε ότι θ απαίτθςθ είναι για 50 χριςτεσ ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ κλιςεων. Ραρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ι δϊςετε τον αρικμό των χρθςτϊν που κζλει να προμθκευτεί θ ΕΜΥ. 54. Ρίνακασ C3.3.4 Υποδομι Δικτυακϊν τθλεωϊνων, Ρροδιαγραωι 78: Ηθτείται γενικά θ προμικεια 10 Συςκευϊν Δικτυακοφ (IP) τθλεωϊνου. Ραρόλα αυτά, θ εν λόγω προδιαγραωι αναωζρει, επίςθσ, «Ραροχι 10 Ππωσ κακορίηεται ςτον Ρίνακα C3.3.5 α/α 7. Ππωσ κακορίηεται ςτουσ Ρίνακεσ C3.3.4 α/α 77, 78 και C3.3.3 α/α 18. Δθλαδι θ απαίτθςθ είναι 10 ςυςκευζσ τθλεδιάςκεψθσ με δυνατότθτα video conference και 10

18 IP τθλεωϊνων». Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε αν ο αρικμόσ των ηθτοφμενων τθλεωϊνων είναι 10 ςυνολικά ι το άκροιςμα των προαναωερκζντων αρικμϊν (20 ςυνολικά). ςυςκευζσ IP τθλεωϊνων. 55. Ρίνακασ C3.3.4 Υποδομι Δικτυακϊν τθλεωϊνων, Ρροδιαγραωι 77: Συμπλθρωματικά με τθν παραπάνω ερϊτθςθ, ςτθν Ρροδιαγραωι 77 ηθτείται θ «Ραροχι 10 ςυςκευϊν τθλεδιάςκεψθσ». Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε αν εννοείτε ότι κζλετε τα ηθτοφμενα IP Τθλζωωνα να υποςτθρίηουν ανοιχτι ακρόαςθ που είναι θ απλι μορωι τθλεδιάςκεψθσ μόνο με ιχο - ι ηθτείται κάτι διαωορετικό. Ραρακαλοφμε προςδιορίςτε. 56. Ρίνακασ C Σφςτθμα IVR τθλεωωνίασ εξυπθρζτθςθ πελατϊν, Ρροδιαγραωι 6: Ενϊ ηθτείται ωσ διαςταςιολόγθςθ θ δυνατότθτα επζκταςθσ ςε τουλάχιςτον 100 ταυτόχρονουσ agents με επιπλζον άδειεσ, χωρίσ να απαιτείται επιπλζον υλικό δεν είναι ςαωισ ο αρικμόσ των agents που κα πρζπει να προςωερκοφν αρχικά. Σφμωωνα με τα όςα περιγράωονται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ εκτιμοφμε ότι θ απαίτθςθ είναι για 50 agents ςτο Σφςτθμα IVR τθλεωωνίασ εξυπθρζτθςθ πελατϊν. Ραρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε το ςυμπζραςμά μασ. 57. Ρίνακασ C3.3.6 Δρομολογθτισ voice gateway: Στον Ρίνακα C3.3.6 Δρομολογθτισ voice gateway, ςτισ Ρροδιαγραωζσ 78 "Υποςτιριξθ AppleTalk Phase 1 & 2 και 86 Υποςτιριξθ AppleTalk AURP, ARAP, ATCP ηθτείται θ υποςτιριξθ (μετά από αναβάκμιςθ) Βλζπε απάντθςθ α/α 54. Ππωσ κακορίηεται ςτον Ρίνακα C3.3.5 α/α 7. Εωόςον θ λειτουργικι απαίτθςθ καλφπτεται από άλλα πρωτόκολλα (πχ. TCP/IP), είναι αποδεκτι οποιαδιποτε προτεινόμενθ λφςθ.

19 χαρακτθριςτικϊν τθσ ςουίτασ του πρωτοκόλλου AppleTalk το οποίο ζχει καταργθκεί ςτθν πράξθ λόγω τθσ ςθμαντικισ μείωςθσ τθσ χριςθσ και τθσ ηιτθςθσ. Δεδομζνου ότι και θ εταιρεία που το δθμιοφργθςε, θ Apple, πλζον χρθςιμοποιεί ςε αντικατάςταςθ αυτοφ πρωτόκολλα TCP/IP προτείνουμε να αωαιρεκοφν οι προδιαγραωζσ 78 και 86 ι να γίνουν επικυμθτζσ. 58. Ρίνακασ C3.4.3 Μεταγωγείσ Ρεριεχομζνου (Content Services Switch): Ο πίνακασ αυτόσ υποδεικνφει προϊόν ενόσ ςυγκεκριμζνου καταςκευαςτι κυρίωσ μζςω των Ρροδιαγραωϊν 6 και 8. Ιδιαίτερα ςτθν Ρροδιαγραωι 6 τα Redundancy Features που ηθτοφνται Active-active Layer 5 ASR και VIP redundancy είναι ιδιόκτθτα (proprietary) πρωτόκολλα ςυγκεκριμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου, τα οποία μάλιςτα ζχει ιδθ αποςφρει από τα προϊόντα του. Ωσ εκ τοφτου και ςφμωωνα με τα ανοικτά πρότυπα και αρχιτεκτονικι που ηθτείται από τθν διακιρυξθ κα κζλαμε να μασ προςδιορίςετε αν είναι αποδεκτόσ εξοπλιςμόσ που ικανοποιεί τθν λειτουργικότθτα «Redundancy» με διαωορετικά πρωτόκολλα και χαρακτθριςτικά. 59. Ρίνακασ C3.4.3 Μεταγωγείσ Ρεριεχομζνου (Content Services Switch), Ρροδιαγραωι 7: Ηθτείται «Συνολικό εφροσ ηϊνθσ >=20Gbps». Το μζγεκοσ αυτό μεταωράηεται ουςιαςτικά ςε διαμοίραςθ ωορτίου τθσ τάξθσ των 2,5 Οι προδιαγραωζσ των μεταγωγζων περιεχομζνου κακορίηονται ςτον Ρίνακα C Σφμωωνα με α/α 1 του εν λόγω Ρίνακα το προςωερόμενο υλικό κα «πρζπει να είναι του ίδιου καταςκευαςτι ι ςυμβατό με τον υπόλοιπο προςωερόμενο ενεργό δικτυακό εξοπλιςμό». Κατά ςυνζπεια, λφςεισ που καλφπτουν τθν απαίτθςθ α/α 6 Redundancy Features με τρόπο ςυμβατό με τον υπόλοιπο προςωερόμενο ενεργό δικτυακό εξοπλιςμό είναι αποδεκτζσ. Επιςθμαίνεται ότι όςον αωορά ςτισ προδιαγραωζσ απαίτθςθσ α/α 11 αυτζσ κεωροφνται εναλλακτικζσ και μεταξφ τουσ ιςοδφναμεσ, ςυνεπϊσ κάλυψθ ζςτω και μίασ από αυτζσ είναι αποδεκτι. Ππωσ κακορίηεται ςτον Ρίνακα C3.4.3 α/α 7.

20 GigaBytes ανά δευτερόλεπτο, ωορτίο το οποίο κεωροφμε ότι είναι υπερβολικά υψθλό για τθν ΕΜΥ και απαιτείται ςυνικωσ ςε εγκαταςτάςεισ που γίνεται διαρκισ διακίνθςθ εικόνων υψθλισ ευκρίνειασ και βίντεο και όταν όλθ θ υπόλοιπθ υποδομι μπορεί να το υποςτθρίξει. Συνυπολογίηοντασ τισ απαιτιςεισ του τοπικοφ δικτφου, όπου οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ςτισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ-εωαρμογζσ μζςω 1GB εφρουσ κα προτείναμε τθν τροποποίθςθ του ηθτοφμενου εφρου ηϊνθσ ςε 4 Gbps. Είναι αποδεκτι θ προςωορά ενόσ Μεταγωγοφ Ρεριεχομζνου με ςυνολικό εφροσ ηϊνθσ 4 Gbps; 60. Στον πίνακα C.3.4.2, προδιαγραωι Αρ. 23, ηθτείται να είναι δυνατι θ δθμιουργία πολλαπλϊν λογικϊν firewalls. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε εάν ο αρικμόσ (>=20) ςτθν ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» αναωζρεται ςτον επικυμθτό προςωερόμενο αρικμό ι ςτον μζγιςτο υποςτθριηόμενο. 61. Ραρακαλοφμε να δοκοφν περιςςότερεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά που πρζπει να ωζρει ο ιςτόσ των ΑΜΣ-Ρ. 62. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε εάν ο αιςκθτιρασ μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ τθσ επιωάνειασ καλάςςθσ είναι υποχρεωτικό να προςωερκεί κι αν ναι, παρακαλοφμε δϊςτε περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ προδιαγραωζσ και τθ κζςθ εγκατάςταςισ του με δεδομζνο ότι δε μπορεί να εγκαταςτακεί πάνω ςτον ιςτό του πλοίου. Αναωζρεται ςτον προςωερόμενο αρικμό. Οι απαιτιςεισ για τον ιςτό κακορίηονται ςτθν παράγραωο Α και τον Ρίνακα C3.2.2 α/α 16. ΟΧΙ, όπωσ κακορίηεται ςτον Ρίνακα C3.2.7 α/α Ραρακαλοφμε να μασ ενθμερϊςετε για το τι τεχνολογία κα NAVSTAR GPS.

21 χρθςιμοποιθκεί για τισ ανάγκεσ του δορυωορικοφ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ, π.χ. Iridium, VSat, Inmarsat κλπ. 64. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε εάν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ ςχετικά με το φψοσ που πρζπει να ζχει ο ιςτόσ για τουσ ΦΑΜΣ ι αν μπορεί ο κάκε Υποψιωιοσ Ανάδοχοσ να προτείνει το φψοσ. 65. Στθν παράγραωο 1.3 του Μζρουσ Β - Γενικοί και Ειδικοί Προι του διαγωνιςμοφ αναωζρεται ότι «Τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ επιχειρθματικισ δομισ και τθσ εμπειρίασ που ηθτοφνται ςτα ανωτζρω πεδία 1, 1.1 και 1.2 του παρόντοσ πίνακα κα πρζπει να δίνονται και για τουσ υπεργολάβουσ.» Ωσ εκ τοφτου ο υπεργολάβοσ του αναδόχου κα πρζπει, εκτόσ των άλλων, να καλφπτει τα εξισ: 1.2 Ριςτοποιθτικά ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ςτα ακόλουκα πεδία: - Σφςτθμα διαχείριςθσ Αςωαλείασ δικτφου (ISO ςειρά ι ιςοδφναμο) - Σχεδιαςμόσ/Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ (ISO ςειρά 9000 ι ιςοδφναμο) - Ολοκλθρωμζνα Ρλθροωοριακά Συςτιματα (ISO ςειρά 9000 ι ιςοδφναμο Θ απαίτθςθ για πιςτοποιθτικά ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ςε ςχεδιαςμό/ανάπτυξθ λογιςμικοφ ISO ςειράσ 9000 ι ιςοδφναμα είναι αναγκαία για κάκε εταιρία που αναλαμβάνει ζργα πλθροωορικισ, είτε ωσ ανάδοχοσ είτε ςε υπεργολαβικι ςχζςθ με τον ανάδοχο. Θ ερϊτθςθ Δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ. Εωόςον ο υποψιωιοσ Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ τθν υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ ζργου, τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ επιχειρθματικισ του δομισ και τθσ εμπειρίασ του υπεργολάβου με τα ςτοιχεία των πινάκων 1, 1.1 και 1.2 κα πρζπει να προςκομίηονται κατ αναλογία με το μζροσ του Ζργου που κα αναλάβει. Δθλαδι, ο υπεργολάβοσ κα πρζπει να διακζτει το πιςτοποιθτικό ISO ςειράσ ι ιςοδφναμο, εάν εμπλακεί ςτθ διαδικαςία αςωαλείασ του υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ.

22 μασ αωορά τθν απαίτθςθ για πιςτοποιθτικά ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ςε διαχείριςθ αςωαλείασ δικτφου όπωσ ISO ςειράσ ι ιςοδφναμα. Ο υπεργολάβοσ που κα αςχολθκεί με τθν ανάπτυξθ ειδικοφ λογιςμικοφ δε κα εμπλακεί ςτθν διαδικαςία αςωαλείασ του υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ που κα αναπτφξει και κα υποςτθρίηει ο ανάδοχοσ του ζργου. Θ μθ εμπλοκι του ςε τζτοια διαδικαςία κακιςτά τθν ανωτζρω πιςτοποίθςθ μάλλον απαιτθτικι. Επιπλζον, θ ανωτζρω προδιαγραωι κακιςτά τθν επιλογι των υπεργολάβων δφςκολθ ζωσ και αδφνατθ με αποτζλεςμα τθν ςυρρίκνωςθ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. 66. Πίνακας Σσμμόρθωζης C.3.5, απαίηηζη 22, ζελίδα 118: Θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αναωζρει: «Να διακζτει δυνατότθτα, αν είναι εωικτό, χρθςιμοποίθςθσ διαωορετικοφ καταςκευαςτι ραδιοβολίδεσ.» με υποχρεωτικι απάντθςθ ΝΑΙ. Λόγω του ότι θ διατφπωςθ «εάν είναι εωικτό» ζρχεται ςε πλιρθ αντίωαςθ με τθν υποχρεωτικι απαίτθςθ και επιπλζον το ςφςτθμα κανενόσ καταςκευαςτι παγκοςμίωσ δε λειτουργεί με ραδιοβολίδεσ άλλου, προτείνουμε να μετατρζψτε τθν απαίτθςθ ςε επικυμθτι αωαιρϊντασ τθν απαίτθςθ ΝΑΙ. 67. Πίνακας Σσμμόρθωζης C.3.5, απαίηηζη 41, ζελίδα 119: Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι απαιτείται ζγγραωθ διλωςθ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρίασ για το διάςτθμα τθσ 2ετοφσ εγγφθςθσ και όχι απλϊσ τεχνικισ υποςτιριξθσ. Επίςθσ διευκρινίςτε τι εννοείτε με τον όρο βιβλιογραωία (μιπωσ τεκμθρίωςθ;) και ποια ακριβϊσ (τεχνικά ωυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια, οδθγοί χριςθσ, κλπ.) κα πρζπει να Θ απαίτθςθ ικανοποιείται ωσ ακολοφκωσ: α) Εάν είναι εωικτό για τθ προςωερόμενθ λφςθ, πρζπει να απαντθκεί καταωατικά και να προςωερκεί το ςφςτθμα. β) Αν δεν είναι εωικτό για τθν προςωερόμενθ λφςθ, πρζπει να απαντθκεί πάλι καταωατικά, κακϊσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ απαίτθςθ δεν είναι εωαρμόςιμθ. α) Ναι, απαιτείται ζγγραωθ διλωςθ (απλι ι υπεφκυνθ του Ν.1599/1986 κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραωισ) «ότι ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 2ετοφσ υποςτιριξθσ του ΑΣ, οι όποιεσ τυχόν ςυμπλθρϊςεισ (supplements) ι ανακεωριςεισ (revisionsupdates) κα αποςτζλλονται δωρεάν ςτθν

23 κατατεκεί μαηί με τθν τεχνικι προςωορά. 68. Μέρος Β, ζελίδα 39 και Πίνακας Σσμμόρθωζης C.13, απαίηηζη 2, ζελίδα 154: Στο Μζροσ Β τθσ διακιρυξθσ απαιτείτε: «Διλωςθ για το χρόνο που ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ κα είναι ςε κζςθ να διακζτει τα ανταλλακτικά που απαιτοφνται για τθ ςυντιρθςθ, τθν εν γζνει τεχνικι υποςτιριξθ και επιςκευι των ειδϊν, ο οποίοσ δε μπορεί να είναι μικρότεροσ των δζκα (10) ετϊν από τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του ζργου.». Στθν απαίτθςθ 2 του πίνακα ςυμμόρωωςθσ C.3.12, αναωζρετε: «Εξαςωάλιςθ ανταλλακτικϊν και τεχνικισ υποςτιριξθσ πζραν των ελαχίςτων απαιτιςεων». Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε ποια από τισ δφο απαιτιςεισ υπεριςχφει και πόςα ςυνολικά χρόνια υποςτιριξθσ ανταλλακτικϊν απαιτοφνται. Υπθρεςία», όπωσ κακορίηεται ςτον Ρίνακα C3.2.7 α/α 1. β) Ωσ βιβλιογραωία για τθν απαίτθςθ του πίνακα C.3.5, α/α 41 νοείται θ τεκμθρίωςθ με οποιοδιποτε ωυλλάδιο βοθκά ςτθ ςωςτι αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ, όπωσ τεχνικά ωυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια, οδθγοί χριςθσ, Datasheets, Prospectus κλπ. Θ παράγραωοσ Β1.1.8 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςωορά» κακορίηει ωσ ελάχιςτθ απαίτθςθ υποςτιριξθσ τα 10 ζτθ. Ο πίνακασ C.3.12, α/α 2 κακορίηει τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ υποςτιριξθσ πζραν των ανωτζρω 10 ετϊν, ςε 5 επιπλζον ζτθ. Από τισ ανωτζρω παραγράωουσ προκφπτει ότι κα πρζπει να προςωερκοφν κατ ελάχιςτο 15 ζτθ υποςτιριξθσ. 69. Πίνακας Σσμμόρθωζης C , απαίηηζη 1, ζελίδα 41: Δεδομζνου ότι θ απαιτοφμενθ κάμερα τεχνολογίασ ςτερεοφ κόλου (Fixed Dome) κα ζχει ωσ ςκοπό τθν παρατιρθςθ του ουράνιου κόλου διευκρινίςτε τον τρόπο εγκατάςταςθσ τθσ κάμερασ ςτον κυκλικό ιςτό κακϊσ θ τοποκζτθςθ μιασ dome κάμερασ ςφμωωνα με τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτι (ο κόλοσ προσ τα κάτω) περιορίηει το διακζςιμο οπτικό πεδίο τθσ κάμερασ ωσ προσ τον ουράνιο κόλο. Αντίςτοιχα τοποκζτθςθ Ππωσ κακορίηεται ςτον Ρίνακα C α/α 1, 5.

24 τθσ κάμερασ ανάποδα (με το κόλο προσ τα πάνω) καταργεί το βακμό προςταςίασ ΙP65 του καταςκευαςτι και κακιςτά τθν κάμερα χωρίσ χρθςτικότθτα ςε περιπτϊςεισ χιονοπτϊςεων όπου ο κόλοσ τθσ κάμερασ κα καλφπτεται με χιόνι (μζχρι αυτό να λιϊςει). Θα ιταν αποδεκτόσ κάποιοσ άλλοσ τφποσ ςτακερισ κάμερασ (πλθν dome) ο οποίοσ δοκιμαςμζνα είναι καταλλθλότεροσ για μετεωρολογικζσ εωαρμογζσ και παρατιρθςθ του ουράνιου κόλου; 70. Πίνακας Σσμμόρθωζης C , απαίηηζη 18, ζελίδα 42: Δεδομζνου ότι ηθτείται ςτακερι κάμερα ο μόνοσ τρόποσ κάλυψθσ τθσ παραπάνω λειτουργικότθτασ είναι μζςω ψθωιακοφ Pan. Ωςτόςο θ απαίτθςθ Α/Α 5 (εφροσ οριηόντιασ κάλυψθσ Οριηόντια κάλυψθ κφριου ωακοφ >=70 0 ) και Α/Α 6 (εφροσ οριηόντιασ κάλυψθσ δευτερεφοντοσ ωακοφ >= ) δθμιουργεί αντίωαςθ ωσ προσ τθν απαίτθςθ των 340 ο. Επιπλζον κακϊσ θ ηθτοφμενθ κάμερα κα πρζπει να διακζτει δυνατότθτα εναλλαγισ ωακϊν γίνεται αντιλθπτό ότι οι παραπάνω τιμζσ δεν είναι χαρακτθριςτικό τθσ κάμερασ αλλά του ςυνδυαςμοφ κάμερασ ωακοφ. Ωσ εκ τοφτου μιπωσ εννοείτε απλά ότι είναι αναγκαία θ φπαρξθ δυνατότθτασ οριηόντιασ περιςτροωισ χωρίσ τον κακοριςμό αρικμθτικϊν ορίων; 71. Πίνακας Σσμμόρθωζης C , απαίηηζη 14, ζελίδα 42: Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε τι ςυςκευζσ επικυμείτε να ςυνδζςετε ςτθ κφρα USB τθσ κάμερασ. Επιβεβαιϊςτε τθν ανάγκθ φπαρξθσ όλων των διεπαωϊν τθσ απαίτθςθσ και κυρίωσ τθσ κφρασ USB κακϊσ θ τελευταία δεν παρζχει δυνατότθτα τθλεπικοινωνιακισ διαςφνδεςθσ (με server ι υπολογιςτι) ενϊ δεν υωίςτανται αυτόνομεσ ςυςκευζσ USB με Ππωσ κακορίηεται ςτον Ρίνακα C α/α 1, 4, 5, 6, 18, 19. Θ διαςφνδεςθ κα γίνει με μία από τισ ηθτοφμενεσ διεπαωζσ, θ φπαρξθ τθσ οποίασ αποτελεί τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ.

25 κερμοκραςία λειτουργίασ C. 72. Ρίνακασ Συμμόρωωςθσ C.3.8.1, απαίτθςθ 1, ςελίδα 144: Ραρακαλοφμε κακορίςτε με κάκε ακρίβεια ποιοσ άλλοσ εξοπλιςμόσ (εκτόσ των αιςκθτιρων και του τρίποδα που αναωζρονται) περιλαμβάνεται ςτο ςυνολικό βάροσ των 20 κιλϊν του ωορθτοφ ςτακμοφ. 73. Το υποςφςτθμα με τισ κάμερεσ που ηθτείται ςτο "Μζροσ Α" ςελ. 71 αποτελεί το δίκτυο παρατιρθςθσ ουράνιου κόλου ι ςφςτθμα αςωαλείασ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ; Αν είναι το δεφτερο γιατί δεν αναωζρεται κάπου ςτουσ πίνακεσ; 74. Στουσ πίνακεσ αναωζρονται 2 ωορθτοί υπολογιςτζσ με λογιςμικό GPS (3.1.24), 1 ωορθτόσ υπολογιςτισ για τεχνικό ζλεγχο ΑΜΣ/ΡΑΜΣ (3.1.2 αρ.30), 1 ωορθτόσ ςτακμόσ εργαςίασ (3.8.6), 1 ωορθτόσ υπολογιςτισ ωσ Μονάδα Συντιρθςθσ (ΜΣ 3.2.3) και 1 ωορθτόσ υπολογιςτισ ωσ Μονάδα Ελζγχου(ΜΕ 3.2.6). Στο ςφνολο τουσ δθλαδι 6 ωορθτοί υπολογιςτζσ. Οι 5 ωορθτοί υπολογιςτζσ που αναωζρονται ςτθν παράγραωο είναι επιπλζον αυτϊν; 75. Μπορείτε να μασ δϊςετε τισ ακριβείσ τοποκεςίεσ (αν είναι δυνατόν GPS ςυντεταγμζνεσ) όπου κα γίνουν οι εγκαταςτάςεισ ΑΜΣ/ΡΑΜΣ; Το ηθτοφμενο βάροσ αωορά ςτθ ςφνκεςθ των ΦΑΜΣ όπωσ κακορίηεται ςτουσ Ρίνακεσ C3.8 και δεν ςυμπεριλαμβάνει το βάροσ των μπαταριϊν. Το υποςφςτθμα με τισ κάμερεσ που ηθτείται ςτο "Μζροσ Α" τθσ ςελ. 71 είναι το δίκτυο παρατιρθςθσ ουράνιου κόλου το οποίο ςυμπλθρωματικά μπορεί να λειτουργιςει και ωσ ςφςτθμα αςωαλείασ επιτιρθςθσ του χϊρου. Ππωσ προκφπτει από του πίνακεσ C3.1.2, C3.1.24, C3.2.3, C3.2.6, C3.8.6 και C3.9.5 ο ςυνολικόσ αρικμόσ των απαιτοφμενων ωορθτϊν ΘΥ είναι ζντεκα (11). Ππωσ κακορίηεται ςτθν παρ. Α (Ρερίωραξθ ΑΜΣ και ΡΑΜΣ) θ καταγραωι των ακριβϊν γεωγραωικϊν ςυντεταγμζνων αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου του ζργου.

26 76. Είναι όλοι οι ΑΜΣ/ΡΑΜΣ ςε ευκεία ςτον ορίηοντα με τουσ ΣΔ (LOS- Line of Sight); 77. Είναι αποδεκτι θ 3G ςφνδεςθ αντί για GSM ςτουσ ΑΜΣ/ΡΑΜΣ/ΦΑΜΣ για αποςτολι δεδομζνων; Θα υπάρχει διακζςιμθ δθμόςια (public) IP τθσ ΕΜΥ όπου οι ςυνδζςεισ 3G κα μποροφν να ςτζλνουν τα δεδομζνα; 78. Υπάρχει GPRS ι 3G υπθρεςία ςε όλα τα ΑΜΣ/ΣΔ και αν δεν υπάρχει παρακαλϊ ενθμερϊςτε μασ ςε ποια; 79. Το πλικοσ των ΦΑΜΣ είναι 10 ι 20; Στο Α.4.13 αναωζρονται 20 και ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρωωςθσ Είναι ςωςτι θ υπόκεςθ ότι κα χρειαςτεί να διανοιχτεί αυλάκι από τουσ ΣΔ ωσ τα ΑΜΣ/ΡΑΜΣ και να περαςτοφν αγωγοί ρεφματοσ, τθλεπικοινωνιϊν και νεροφ; Υπάρχει υωιςτάμενθ υποδομι τθν οποία κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςουμε; Αν ναι ςε ποιουσ; 81. Βάςθ Δεδομζνων: Τι είδουσ πλθροωορία και με ποιο τρόπο είναι αποκθκευμζνθ ςτθν υωιςτάμενθ ΒΔ; Ραρακαλϊ παρακζςτε ζνα παράδειγμα δεδομζνων τθσ Βάςθσ, επίςθσ το μζγεκοσ, τον τφπο (format) αλλά και το πλικοσ τθσ πλθροωορίασ που κα ειςαχκεί. ΟΧΙ Οι επικοινωνίεσ των ΑΜΣ/ΡΑΜΣ/ΦΑΜΣ και ΑΜΣΡ κακορίηονται ςτισ παρ. Α , Α4.4.3 και ςτουσ πίνακεσ C3.1.2 α/α 1,7 και C3.8.5 α/α 1. Σφμωωνα με τθν παρ. Α αποτελοφν ευκφνθ τθσ ΕΜΥ οι διαδικαςίεσ οριςτικοποίθςθσ των κζςεων, οι οποίεσ ςυμπεριλαμβάνουν και τθν εξαςωάλιςθ κάλυψθσ με δίκτυο κινθτισ τθλεωωνίασ. Θ απαίτθςθ είναι είκοςι (20) ΦΑΜΣ. Βλζπε απάντθςθ α/α 9. Αλωαρικμθτικά ~1Tb και Binary ~2Tb. Τα αλωαρικμθτικά ςε ποςοςτό περίπου 60% είναι αρχειοκετθμζνα ςε πίνακεσ ΒΔ ενϊ τα λοιπά κακϊσ και τα binary είναι απλά αποκθκευμζνα. Ενδεικτικοί τφποι (format) δεδομζνων αναωζρονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ του MSS.

27 82. Στον Ρίνακα C ςελ. 21 παράγραωοσ 13, αναωζρεται ςτο ΣΒ και όχι ςτο ΣΔ; Θ παράγραωοσ είναι ςχετικι με τα ΑΜΣ/ΡΑΜΣ; Ραρακαλϊ επιβεβαιϊςτε. 83. Θα κζλαμε να μασ ενθμερϊςετε αν τα 5 ςυςτιματα δορυωορικισ διανομισ (EUMETSAT κτλ) υπάρχουν και λειτουργοφν ςωςτά. 84. Θα κζλαμε να μασ ενθμερϊςετε αν το υωιςτάμενο ςφςτθμα Μεταγωγισ Μθνυμάτων (MSS) υπάρχει και λειτουργεί ςωςτά. 85. C Ικρίωμα Rack (Rack) Για τουσ εξυπθρετθτζσ, μεταγωγείσ κλπ ηθτείτε ικρίωμα με τισ ακόλουκεσ προδιαγραωζσ: Ραρακαλοφμε οι απαιτιςεισ 6, 7 και 8 να απαλθωκοφν ι να γίνουν προαιρετικζσ, κακϊσ αποκλείονται οριςμζνοι καταςκευαςτζσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εταιρείασ μασ που προςωζρουν rack με καταςκευαςτικά ςτοιχεία που προςωζρουν καλφτερθ ροι αζρα για ψφξθ χωρίσ ανεμιςτιρεσ, διαωανι πόρτα, ωωτιςμό κλπ. Τα IBM racks είναι ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθν ενιςχυμζνθ κυκλοωορία αζρα ϊςτε να Λεπτομζρειεσ κα δοκοφν κατά τθν ωάςθ υλοποίθςθσ του ζργου, οπότε και κα ζχουν οριςτικοποιθκεί οι αλλαγζσ κωδικοποίθςθσ, ςφμωωνα με παρ. Α Στον Ρίνακα C.3.1.1, το α/α 13 αναωζρεται ςτο UPS του ΣΒ, λεπτομζρειεσ του οποίου ωαίνονται ςτον πίνακα C3.1.2 α/α 27. Τα ςυςτιματα δορυωορικισ διανομισ δεν αωοροφν ςτο παρόν ζργο. ΝΑΙ Θ απαίτθςθ κακορίηεται ςτον Ρίνακα C

28 μθν απαιτοφνται επιπλζον ανεμιςτιρεσ. Ο ςχεδιαςμόσ, το ςχιμα και οι διαςτάςεισ των οπϊν είναι πατενταριςμζνεσ. Θ ψφξθ των servers και γενικά του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ γίνεται από τουσ ανεμιςτιρεσ που οι ίδιοι διακζτουν και δεν χρειάηονται επιπλζον ανεμιςτιρεσ ςτο ίδιο το rack. Το αποτζλεςμα είναι μια λφςθ με χαμθλότερο λειτουργικό κόςτοσ και λιγότερα ςθμεία αςτοχίασ. 86. Ρίνακασ C3.4.9 Σφςτθμα Δίςκου για τθν λιψθ Backup Θ απαίτθςθ κακορίηεται ςτον Ρίνακα C Ραρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι αρκεί να ικανοποιείται θ απαίτθςθ 5, για τα απαιτοφμενα πρωτόκολλα διαςφνδεςθσ του ςυςτιματοσ Δίςκου για τθν λιψθ Backup. Στθν περίπτωςθ αυτι παρακαλοφμε όπωσ θ προδιαγραωι 1 διαμορωωκεί ωσ εξισ: «Να προςωερκεί ςφςτθμα Δίςκου για τθν λιψθ Backup. Θ ςυςκευι κα πρζπει να είναι μια και ενιαία, με ζνα λειτουργικό ςφςτθμα (unified storage) και κα πρζπει να μπορεί να υποςτθρίηει όλεσ τισ διακζςιμεσ μεκόδουσ ςφνδεςθσ servers και storage (iscsi, FCP, NFS, CIFS) χωρίσ τθν προςκικθ επιπλζον εξοπλιςμοφ. Να αναωερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.»

29 87. ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕΟΣ Α : Σελίδα 14 από 203. Στθν παράγραωο Α2.3 και ςυγκεκριμζνα ςτθν ενότθτα Στόχοσ 2 αναωζρεται βελτίωςθ τθσ ταχφτθτασ του δικτφου τθσ ΚΥ ΕΜΥ κατά 10 ωορζσ τουλάχιςτον. Ραρακαλοφμε διευκρινίςατε ποια είναι θ ςθμερινι ταχφτθτα και πωσ επιτυγχάνεται. 88. ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕΟΣ Α : Σελίδα 15 από 203. Στθν παράγραωο Α2.3 και ςυγκεκριμζνα ςτθν ενότθτα Στόχοσ 3 αναωζρεται ςυμβατότθτα με όλα τα διεκνι πρότυπα. Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε ςε τι αωορά και ποια τα πρότυπα. 89. ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕΟΣ Α : Σελίδα 28 από 203. Στθν παράγραωο Α3.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροωορικισ και Επικοινωνιϊν και ςυγκεκριμζνα ςτθ ςελίδα 28 γίνεται αναωορά ςε εξοπλιςμό ςτακμϊν ο οποίοσ είναι παλαιόσ και απαιτείται αναβάκμιςι του. Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί ποιοι είναι οι ςτακμοί αυτοί και εάν θ αναβάκμιςι τουσ περιλαμβάνεται ςτο αντικείμενο του ζργου. Στθν παρ. Α2.3 παρουςιάηονται οι γενικοί ςτόχοι και απαιτιςεισ του ζργου. Οι ειδικότερεσ απαιτιςεισ από τον ανάδοχο περιγράωονται λεπτομερϊσ ςτα επιμζρουσ ςυςτιματα και τισ τεχνικζσ τουσ προδιαγραωζσ όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτα τεφχθ τθσ διακιρυξθσ. Βλζπε απάντθςθ α/α 87. Στθν παρ. Α3.2.4 και γενικότερα ςε όλθ τθν παρ. Α3 περιγράωεται θ υπάρχουςα κατάςταςθ και το γενικό περιβάλλον του Ζργου. Οι ειδικότερεσ απαιτιςεισ από τον ανάδοχο περιγράωονται λεπτομερϊσ ςτα επιμζρουσ ςυςτιματα και τισ τεχνικζσ τουσ προδιαγραωζσ όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτα τεφχθ τθσ διακιρυξθσ. Με τον όρο αναβάκμιςθ εννοοφμε τθν αναβάκμιςθ του τρόπου λειτουργίασ ςε υωιςτάμενουσ Μετεωρολογικοφσ Στακμοφσ τθσ ΕΜΥ, θ οποία κα επιτευχκεί ςτα πλαίςια του παρόντοσ Ζργου.

30 90. ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕΟΣ Α : Σελίδα 29 από 203. Στθν παράγραωο Α4.1 Ψθωιακζσ Υπθρεςίεσ γίνεται αναωορά ςτον Ρίνακα 1 τον οποίο δεν κατζςτθ δυνατόν να εντοπίςουμε. Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε. 91. ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕΟΣ Α : Σελίδα 36 από 203. Στθν παράγραωο Α Σχεδιαςμόσ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτθ ςελίδα 36 από 203 δεφτερθ παράγραωοσ από το τζλοσ αναωζρεται «Θα υποβλθκεί από τον ανάδοχο ζκκεςθ για τισ απαιτιςεισ ενςωμάτωςθσ του υωιςτάμενου δικτφου ΑΜΣ ςτο νζο.». Ραρακαλοφμε διευκρινίςατε εάν θ απαίτθςθ αυτι αποτελεί μζροσ τθσ προςωοράσ ι κα υλοποιθκεί μετά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο. 92. ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕΟΣ Α : Σελίδα 36 από 203. Στθν παράγραωο Α Σχεδιαςμόσ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτθ ςελίδα 36 από 203 τελευταία παράγραωοσ αναωζρεται «Σε περίπτωςθ προψπαρξθσ ςυμβατικοφ ςτακμοφ ςτθν ίδια περιοχι, κα περιλαμβάνονται και τα δεδομζνα αυτά με ευκφνθ του Ο πίνακασ 1 αναωζρεται εκ παραδρομισ. Οι πλθροωορίεσ που περιείχε αωοροφν τουσ τίτλουσ των υποενοοτιτων τθσ παρ. Α4.1 (Ρ.χ ωσ α/α 1.του πίνακα 1 ιταν ο τίτλοσ «Διάκεςθ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΩΝ ΚΑΙΙΚΩΝ ΣΥΝΘΘΚΩΝ», που πλζον είναι θ υποενότθτα 1 τθσ παρ. Α4.1) Δθλαδι, οι πλθροωορίεσ που υπιρχαν ςτον πίνακα 1 ζχουν ενςωματωκεί ςτο κείμενο τθσ παρ. Α4.1. Θ αρίκμθςθ των υπολοίπων πινάκων παρζμεινε ίδια εκ παραδρομισ. Θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αποτελεί μζροσ τθσ τεκμθρίωςθσ που ηθτείται ωσ παραδοτζο ςτθν Φάςθ Α ωσ παρ. A Κατά ςυνζπεια κα υποβλθκεί μετά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο. Οι υπάρχοντεσ ςτακμοί που είναι ςτθν ίδια περιοχι με τουσ υπό εγκατάςταςθ νζουσ δίνονται ςτθν παρ. Α α/α 1 ωσ 30.

31 αναδόχου.». Ραρακαλοφμε διευκρινίςατε τι ςθμαίνει «. ίδια περιοχι».

32 93. ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕΟΣ Α : Σελίδα 43 από 203. Στθν παράγραωο Α Κωδικοποίθςθ Μετεωρολογικϊν Μθνυμάτων και ςυγκεκριμζνα ςτθ ςελίδα 43 από 203 αναωζρεται «Τα κριτιρια ζκδοςθσ του SPECI περιγράωονται αναλυτικά ςτισ ATO τθσ EMY». Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε ι γνωςτοποιιςατε τισ ΑΤΟ τθσ ΕΜΥ. 94. ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕΟΣ Α : Σελίδα 50 από 203. Στθν παράγραωο Α Αρχιτεκτονικι ΑΜΣ/ΡΑΜΣ και ςυγκεκριμζνα ςτθ ςελίδα 50 από 203, ςτθ ςχετικι ΣΘΜΕΙΩΣΘ, δεφτερθ παράγραωο, αναωζρεται: «Οι αποςτάςεισ των ΚΜ-ΑΜΣ/ΡΑΜΣ από τουσ ΣΔ είναι μικρζσ με Μ.Ο. τα 200m για τθν διαςφνδεςθ των οποίων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφςει όλον τον εξοπλιςμό και να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ». Ραρακαλοφμε διευκρινίςατε τθν απαίτθςθ αυτι δεδομζνου ότι ςτθν πρϊτθ παράγραωο τθσ ίδιασ ςθμείωςθσ αναωζρονται και αποςτάςεισ τθσ τάξεωσ των 1000m. 95. ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕΟΣ Α : Σελίδα 51 από 203. Στθν παράγραωο Α Αρχιτεκτονικι ΑΜΣ/ΡΑΜΣ και ςυγκεκριμζνα ςτθ ςελίδα 51 από 203, όςον αωορά ςτον τεχνολογικό εξοπλιςμό του Στακμοφ Βάςθσ, αναωζρεται: «Θ παρακολοφκθςθ του Οι γενικζσ απαιτιςεισ περιγράωονται ςτισ προδιαγραωζσ που περιλαμβάνονται ςτθν παρ. Α Θ προδιαγραωι για τθν ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ κακορίηεται ςτο WMO-No. 49 Technical Regulations [C.3.1]. Ειδικότερεσ απαιτιςεισ εκνικοφ ενδιαωζροντoσ που εξειδικεφονται ςτισ ΑΤΟ τθσ ΕΜΥ και παραμετροποιοφν τθν ανωτζρω προδιαγραωι, κα δοκοφν ςτον ανάδοχο μετά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. Βλζπε απάντθςθ α/α 9. Βλζπε απάντθςθ α/α 12.

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη ψηφιακοφ τηλεφωνικοφ κζντρου

Παρουςίαςη ψηφιακοφ τηλεφωνικοφ κζντρου Παρουςίαςη ψηφιακοφ τηλεφωνικοφ κζντρου 1. Ειςαγωγή Πριν προχωριςουμε ςτθν ζκδοςθ προςφοράσ IP τθλεφωνικοφ κζντρου βαςιςμζνο ςε Asterisk, κα κζλαμε να ςασ παρουςιάςουμε το προϊόν και τισ δυνατότθτεσ του.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα