ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ. Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ. Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία... 3. Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7"

Transcript

1

2

3 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία... 3 Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7 Δνόηηηα 3 η : Υπήζη Λογιζμικού ArcGIS ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 2 απφ 17

4 Αναλςηικό Γνωζηικό Πεπιεσόμενο/Δξεηαζηέα Ύλη (Syllabus) Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία Τν αθφινπζν αλαιπηηθφ γλσζηηθφ πεξηερφκελν απνηειεί ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο εμεηαζηέαο χιεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε GISPro θαη παξέρεη ην ππφβαζξν γηα ηελ ζεσξεηηθή εμέηαζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν Πεπιεσόμενο και ηόσοι ηηρ 1ηρ ενόηηηαρ Σηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη αξρηθά νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο γεσδαηζίαο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. Δηζάγνληαη επίζεο νη βαζηθέο αξρέο ησλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο, ησλ ζπζηεκάησλ ζπληεηαγκέλσλ θαη ησλ ραξηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπή κίαο ραξηνγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο (ραξαθηεξηζηηθά, ιεηηνπξγίεο, αληηζηνίρηζε πξαγκαηηθφηεηαο - ραξηνγξαθηθψλ ζπκβνιηζκψλ) Οη ππνςήθηνη, πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα απνδείμνπλ φηη θαηέρνπλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ηηο παξαπάλσ βαζηθέο γλψζεηο ζην αληηθείκελν ηεο Φαξηνγξαθίαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ κε νξζφ ηξφπν ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα ηφζν ζε αλαινγηθνχο (κε ςεθηαθνχο), φζν θαη ζε ςεθηαθνχο ράξηεο ζε πεξηβάιινλ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 1.1 Γενικέρ Απσέρ Τν ζρήκα ηεο Γεο. Φπζηθέο επηθάλεηεο θαη επηθάλεηεο αλαθνξάο Σπζηήκαηα αλαθνξάο θαη βαζηθά ζεκεία ησλ πξνβνιηθψλ ζπζηεκάησλ (datums) Σπληεηαγκέλεο θακπχιεο θαη επίπεδεο επηθάλεηαο Σρήκαηα κε ηα νπνία πξνζεγγίδεηαη ε Γήηλε επηθάλεηα θαη βαζηθέο δηαζηάζεηο Έλλνηεο επηθαλεηψλ: Τνπνγξαθηθή επηθάλεηα, Γεσεηδέο, Διιεηςνεηδέο θαη Τνπηθέο Σθαηξηθέο Δπηθάλεηεο Γεσδαηηηθφ θαη θαηαθφξπθν datum Θεκειηψδε ζηνηρεία ελφο γεσδαηηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο: ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο, γεσδαηηηθφ ζεκείν αλαθνξάο (αξρή κέηξεζεο ζπληεηαγκέλσλ), απφθιηζε θαηαθφξπθνπ, νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν θαη πςφκεηξν απφ ην ειιεηςνεηδέο Η έλλνηα ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο, ηνπ γεσγξαθηθνχ κήθνπο θαη ηνπ πςνκέηξνπ απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 3 απφ 17

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Θεκειηψδεηο έλλνηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ: ζθαηξηθψλ, ειιεηςνεηδψλ, γεσδαηηηθψλ, αζηξνλνκηθψλ θαη γεσκεηξηθψλ. 1.2 Σαξινόμηζη ηων Υαπηογπαθικών Απεικονίζεων Ταμηλφκεζε αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο γεσκεηξηθήο παξακφξθσζεο Καηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο ηζνδχλακεο, ζχκκνξθεο θαη ηζαπέρνπζαο ραξηνγξαθηθήο πξνβνιήο Ταμηλφκεζε αλάινγα κε ηελ θιίκαθα Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο θιίκαθαο ζηνπο ράξηεο (απφ πνιχ κηθξή έσο πνιχ κεγάιε) Καηαλφεζε ηεο θιίκαθαο κε αλαθνξά ζηα δηάθνξα είδε ραξηψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εζληθέο ππεξεζίεο παξαγσγήο ραξηψλ Ταμηλφκεζε αλάινγα κε ηελ πξνβνιή Καηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ησλ ραξηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ: νξζή, θσληθή, θπιηλδξηθή θαη αδηκνπζηαθή ηζαπέρνπζα πξνβνιή Γηάθξηζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηχπσλ ησλ ραξηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ Ταμηλφκεζε αλάινγα κε ηελ πεγή ησλ δεδνκέλσλ Γηάθξηζε κεηαμχ ραξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηξήζεηο θαη παξαγψγσλ ραξηψλ απφ ελδηάκεζεο πεγέο (π.ρ. δνξπθνξηθέο εηθφλεο, αεξνθσηνγξαθίεο θιπ) Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο γελίθεπζεο ζηε ραξηνγξαθία Ταμηλφκεζε αλάινγα κε ην πεξηερφκελν Γηάθξηζε κεηαμχ ραξηνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ θαη ζεκαηηθψλ ραξηψλ Καηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηάθξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κεηαμχ ραξηνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ θαη ζεκαηηθψλ ραξηψλ Ταμηλφκεζε αλάινγα κε ηε ρξήζε Γηάθξηζε κεηαμχ ελφο ράξηε, ελφο δηαγξάκκαηνο, ελφο ζρεδίνπ θαη ελφο γξαθήκαηνο (θξνθί) θαη θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ηνπο ρξήζεο ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 4 απφ 17

6 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 1.3 Γιεθνήρ, Δςπωπαϊκή και Δθνική Υαπηογπαθία Γηεζλήο Φαξηνγξαθία Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηεο Μεξθαηνξηθήο Πξνβνιήο (Universal Transverse Mercator - UTM) Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Σπζηήκαηνο Αλαθνξάο WGS Δπξσπατθή Φαξηνγξαθία Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Αλαθνξάο UTMED Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ λένπ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Αλαθνξάο ETRF Δζληθή Φαξηνγξαθία Γλψζε ησλ εζληθψλ ραξηνγξαθηθψλ θνξέσλ Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ησλ παιαηφηεξσλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο: HATT 6, ΗΑΤΤ 3, TM 3 ν, θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο: ειιεηςνεηδέο, πξνζαλαηνιηζκφο, παξάκεηξνη ησλ πξνβνιψλ Αδηκνπζηαθή-Ιζαπέρνπζα θαη Κπιηλδξηθή Οξζή, ραξηνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ραξηνγξαθηθφο θάλλαβνο Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ λένπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ΔΓΣΑ 87 θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, φπσο: Διιεηςνεηδέο, πξνζαλαηνιηζκφο, ραξηνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ραξηνγξαθηθφο θάλλαβνο Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ραξηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ραξηψλ πνπ παξάγνληαη απφ εζληθνχο θνξείο: α. 1: θαη 1:5.000 ηεο Γεσγξαθηθήο Υπεξεζίαο Σηξαηνχ β. ηνπ Κηεκαηνινγίνπ γ. ησλ Πξάμεσλ Πνιενδνκηθήο Δθαξκνγήο ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ δ. ησλ δηαλνκψλ ηνπ Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ε. ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Καιιηεξγεηψλ (ΟΣΓΔ) ηνπ Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 5 απφ 17

7 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Μεηαηξνπέο Φαξηνγξαθηθψλ Σπληεηαγκέλσλ θαη Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπο κεηαμχ ησλ Σπζηεκάησλ Αλαθνξάο Καηαλφεζε ηνπ φξνπ «Μεηαηξνπέο Φαξηνγξαθηθψλ Σπληεηαγκέλσλ» Καηαλφεζε ηνπ φξνπ «Μεηαζρεκαηηζκφο Φαξηνγξαθηθψλ Σπληεηαγκέλσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο» Μεηξήζεηο επί ησλ ραξηψλ: Σηνηρεία ζέζεο, πςνκεηξηθά ζεκεία, ηζνυςείο θακπχιεο Γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηξήζεσλ απνζηάζεσλ θαη επηθαλεηψλ ζε ράξηεο δηαθνξεηηθψλ θιηκάθσλ Γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαπαξάζηαζεο πςψλ ζε ράξηεο κέζσ ησλ πςνκεηξηθψλ ζεκείσλ θαη ησλ ηζνυςψλ θακππιψλ. 1.4 Η Ποιόηηηα ζηα Υαπηογπαθικά Γεδομένα Βαζηθέο έλλνηεο Καηαλφεζε ησλ φξσλ: νινθιήξσζε, ινγηθή ζπλνρή, αθξίβεηα ζέζεο, πξνζσξηλή αθξίβεηα, ζεκαηηθή αθξίβεηα θαη ζπλάθεηα ζηε ραξηνγξαθία Μεηαδεδνκέλα ησλ ραξηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ Καηαλφεζε ηνπ φξνπ «κεηαδεδνκέλα» θαη γλψζε ησλ βαζηθψλ ηνπο πεξηερνκέλσλ γηα ηε ραξηνγξαθία Γλψζε ησλ βαζηθψλ πξνηχπσλ γηα ηα κεηαδεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε Γεσγξαθηθή Πιεξνθνξία. 1.5 Φηθιακά Μονηέλα Δδάθοςρ Χεθηαθά Μνληέια Δδάθνπο Γλψζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο ελφο ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο. 1.6 ςζηήμαηα Γοπςθοπικού Δνηοπιζμού Θέζηρ (GPS) Σπζηήκαηα Γνξπθνξηθνχ Δληνπηζκνχ Θέζεο (GPS) Γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ελφο Σπζηήκαηνο Γνξπθνξηθνχ Δληνπηζκνχ Θέζεο (Global Positioning System - GPS) ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο λαπζηπινΐα, νδήγεζε, θαηαζθεπή ραξηψλ Η ρξήζε ησλ Σπζηεκάησλ Γνξπθνξηθνχ Δληνπηζκνχ Θέζεο ζε εθαξκνγέο Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 6 απφ 17

8 Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS) Τν αθφινπζν αλαιπηηθφ γλσζηηθφ πεξηερφκελν, απνηειεί ηελ δεχηεξε ελφηεηα ηεο εμεηαζηέαο χιεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε GISPro θαη παξέρεη ην ππφβαζξν γηα ηελ ζεσξεηηθή ή/θαη πξαθηηθή εμέηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν. Πεπιεσόμενο και ηόσοι ηηρ 2ηρ ενόηηηαρ Σηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο Γεσγξαθηθνχ Σπζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη: ζηα πεξηερφκελα πνπ ζπλζέηνπλ έλα Γεσγξαθηθφ Σχζηεκα Πιεξνθνξηψλ, ζηα κνληέια ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηελ θαηάιιειε αλαπαξάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ζηηο έλλνηεο ηεο ηνπνινγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο εθαξκνζκέλεο ηφζν ζε δηαλπζκαηηθά φζν θαη ζε ςεθηδσηά (πιεγκαηηθά) δεδνκέλα, ψζηε λα γίλεη εθηθηή ε εξκελεία θαηλνκέλσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε ζπλερείο θαη αζπλερείο ρσξηθέο νληφηεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. Οη ππνςήθηνη, πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα απνδείμνπλ φηη θαηέρνπλ ζε ζεσξεηηθφ ή/θαη πξαθηηθφ επίπεδν ηηο παξαπάλσ γλψζεηο ζην αληηθείκελν ησλ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ κε πιεξφηεηα. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 2.1 Διζαγωγή ζηα GIS Βαζηθέο έλλνηεο Καηαλφεζε ηνπ φξνπ θαη ηεο γεληθήο ηδέαο ελφο Γεσγξαθηθνχ Σπζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (GIS) Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ GIS θαη ησλ Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ γεληθφηεξα Καηαλφεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ GIS θαη CAD Γλψζε ησλ ηνκέσλ εθαξκνγήο ησλ GIS Καηαλφεζε ησλ ζπληζησζψλ ελφο GIS θαη δηάθξηζε κεηαμχ απηψλ Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ελφο GIS Παξειθφκελεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο εηζαγσγήο θαη εθηχπσζεο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ θαη κνξθφηππνη αξρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα GIS Γλψζε ησλ εηδηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εθηχπσζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ζε έλα GIS θαη ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηηο δηαθξίλνπλ (αλάιπζε, αθξίβεηα, ρξσκαηηθή αλάιπζε, ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ, επθνιία ρξήζεο) ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο εθαξκνγέο Αλαγλψξηζε ησλ πεξηζζφηεξν γλσζηψλ κνξθφηππσλ αξρείσλ θαη απνζαθήληζε ηεο ζρέζεο κνξθφηππνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 7 απφ 17

9 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Γεδνκέλα GIS θαη πεγέο απηψλ Γηάθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα GIS Αλαγλψξηζε ησλ θπξηνηέξσλ πεγψλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα GIS φπσο: δεδνκέλα ηειεπηζθφπεζεο, ςεθηαθέο αεξνθσηνγξαθίεο θαη νξζνθσηνράξηεο, αλαινγηθνί θαη ςεθηαθνί ράξηεο θαη δηαγξάκκαηα θάζε είδνπο, απνγξαθηθά δεδνκέλα Καηαλφεζε ηεο γεληθήο ηδέαο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ (γεσκεηξηθψλ & πεξηγξαθηθψλ) Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο: νλνκαζηηθφο, ηεξαξρηθφο, αλαινγηθφο, θαηά δηαζηήκαηα Γλψζε ηεο δνκήο ησλ θπξηνηέξσλ κνξθνηχπσλ ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ φπσο: coverage, geodatabase, shapefile, GML, dwg, dxf, mif, mbd, grid, geotiff Η θιίκαθα ζηα GIS Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο θιίκαθαο (scale) ζηα GIS Γεσγξαθηθή αλαθνξά (Γεσαλαθνξά) Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο γεσγξαθηθήο αλαθνξάο ζηα GIS Γεσγξαθηθή αλαθνξά δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη κέζνδνη κέζσ ησλ νπνίσλ απηή επηηπγράλεηαη Γεσγξαθηθή αλαθνξά πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη κέζνδνη κέζσ ησλ νπνίσλ απηή επηηπγράλεηαη 2.2 Μονηέλα δεδομένων Πξνζνκνίσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κέζσ ησλ GIS Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ Καηαλφεζε ησλ ελλνηψλ: Δλλνηνινγηθφο, θπζηθφο θαη ινγηθφο ζρεδηαζκφο ζε έλα GIS Καηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκηνπξγίαο ελφο κνληέινπ δεδνκέλσλ Μνληέια ζπλερψλ θαη αζπλερψλ γεσγξαθηθψλ νληνηήησλ Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ επηπέδνπ (layer) γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 8 απφ 17

10 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Η αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ζε έλα GIS κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαλπζκαηηθνχ κνληέινπ δεδνκέλσλ Η αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ζε έλα GIS κε ηε βνήζεηα ηνπ πιεγκαηηθνχ κνληέινπ δεδνκέλσλ Τνπνινγία Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ηνπνινγίαο Καηαλφεζε ησλ ελλνηψλ γεηηλίαζε θαη ζπλνρή ζηελ ηνπνινγία Γηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπνινγηθά δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ CAD Καηαλφεζε ησλ ηνπνινγηθψλ ζρέζεσλ ζηα πιεγκαηηθά δεδνκέλα θαη ηδηαίηεξα ζε απηά ησλ νπνίσλ ε ηνπνινγία βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο γεηηλίαζεο. 2.3 ςζηήμαηα σεζιακών Βάζεων Γεδομένων Σρεζηαθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη GIS Καηαλφεζε βαζηθψλ αξρψλ ελφο Σπζηεκάησλ Σρεζηαθψλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Σ.Σ.Β.Γ.) Καηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ινγηθνχ ζρεδηαζκνχ κίαο Σρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Σ.Β.Γ.) κέζσ ελφο GIS Γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο θαη ινγηθψλ ηειεζηψλ ζε κία Σ.Β.Γ.: < (Μηθξφηεξν απφ), <= (Μηθξφηεξν ή ίζν απφ), > (Μεγαιχηεξν απφ), >= (Μεγαιχηεξν ή ίζν απφ), = (Ίζν), <> (Γηάθνξν), AND (Λνγηθφ ΚΑΙ), OR (Λνγηθφ Ή), NOT (Λνγηθφ ΚΑΙ ΟΦΙ) Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ κίαο Σ.Β.Γ: επηινγή, εηζαγσγή, ελεκέξσζε, δηαγξαθή θαη απηνκαηηζκνί ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ Καηαλφεζε ησλ ελλνηψλ «έλσζε» θαη «ζπζρέηηζε» πηλάθσλ δεδνκέλσλ. 2.4 Ανάλςζη Γεδομένων Φσξηθή Αλάιπζε Καηαλφεζε ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο ζε γεσγξαθηθά δεδνκέλα δηαλπζκαηηθήο δνκήο ηα νπνία βξίζθνληαη ζε έλα επίπεδν πιεξνθνξίαο: γελίθεπζεαπινπνίεζε, δεκηνπξγία δσλψλ επηξξνήο ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 9 απφ 17

11 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Καηαλφεζε ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο ζε γεσγξαθηθά δεδνκέλα πιεγκαηηθήο δνκήο ηα νπνία βξίζθνληαη ζε έλα επίπεδν πιεξνθνξίαο Καηαλφεζε ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο ζε γεσγξαθηθά δεδνκέλα δηαλπζκαηηθήο δνκήο ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πνιιά επίπεδα πιεξνθνξίαο. Πξάμεηο κεηαμχ επηπέδσλ, φπσο: έλσζε, ηνκή, ελεκέξσζε, ζπλέλσζε, θφςηκν, δηαρσξηζκφο, επίζεζε ζεκείνπ επί πνιπγψλνπ Γεκηνπξγία ρσξηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ απνκφλσζε γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλα ή πνιιαπιά επίπεδα πιεξνθνξίαο Αλάιπζε βαζηζκέλε ζε πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Καηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ επηινγήο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο Καηαλφεζε ηεο ρξήζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ζηαηηζηηθψλ ππνινγηζκψλ ζε κία Β.Γ.Γ., φπσο: κέζνο φξνο, ηππηθή απφθιηζε, κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα, κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ Γηάθξηζε κεηαμχ θπξίσλ κεζφδσλ ηαμηλφκεζεο δεδνκέλσλ, φπσο: γξακκηθή παξέκβνιή, θιάζκα ηππηθήο απφθιηζεο, ίζνπ εκβαδνχ, ίδηνπ πιήζνπο πνιπγψλσλ αλά θαηεγνξία. 2.5 Θεμαηική Υαπηογπάθηζη Θεκαηηθή ραξηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε Πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ «Θεκαηηθή Φαξηνγξάθεζε» Αλαθνξά ζηα θχξηα ζηνηρεία ελφο ζεκαηηθνχ ράξηε Γηάθξηζε κεηαμχ ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ ησλ ζεκαηηθψλ ραξηψλ: ρσξνπιεζείο, ηζαξηζκηθνί, ππθλφηεηαο θνπθίδσλ, αλαινγηθψλ ζπκβφισλ Καηαλφεζε ησλ φξσλ «πνηνηηθνί ζεκαηηθνί ράξηεο» θαη «πνζνηηθνί ζεκαηηθνί ράξηεο» ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 10 απφ 17

12 Δνόηηηα 3 η : Υπήζη Λογιζμικού ArcGIS Τν παξαθάησ αλαιπηηθφ γλσζηηθφ πεξηερφκελν, απνηειεί ηελ ηξίηε ελφηεηα ηεο εμεηαζηέαο χιεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε GISPro θαη παξέρεη ην ππφβαζξν ηεο πξαθηηθήο εμέηαζεο ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν. Πεπιεσόμενο και ηόσοι ηηρ 3ηρ ενόηηηαρ Σηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS. Οη ππνςήθηνη, πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα απνδείμνπλ φηη θαηέρνπλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη κε πιεξφηεηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 3.1 Γενικέρ Γιαδικαζίερ Πξψηα βήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζνπίηαο ArcGIS Δίζνδνο θαη ηεξκαηηζκφο ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζνπίηαο ArcGIS Γεκηνπξγία λένπ αξρείνπ ράξηε (map document) Φφξησζε δηαλπζκαηηθψλ θαη πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ράξηε Απνζήθεπζε αξρείνπ ράξηε (map document) Άλνηγκα ππάξρνληνο αξρείνπ ράξηε (map document) Φξήζε ηεο άκεζεο βνήζεηαο Τξνπνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ Δκθάληζε θαη απφθξπςε ησλ γξακκψλ εξγαιείσλ/εξγαιεηνζεθψλ Τξνπνπνίεζε ηνπ πξνβνιηθνχ ζπζηήκαηνο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ Γηαρείξηζε ησλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο Δκθάληζε/ελεξγνπνίεζε Απφθξπςε/απελεξγνπνίεζε επηπέδσλ πιεξνθνξίαο (layer) ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 11 απφ 17

13 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ Αληηκεηάζεζε ησλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ Μεηνλνκαζία ησλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ Αθαίξεζε επηπέδσλ πιεξνθνξίαο απφ ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ Μεγέζπλζε (Zoom in), Σκίθξπλζε (Zoom out), Μεηαθίλεζε (Pan), Πιήξεο έθηαζε ηνπ ράξηε Δπηινγή ηεο θιίκαθαο εκθάληζεο ηνπ ράξηε. 3.2 Γεδομένα GIS. και σαπακηηπιζηικά ηοςρ Μνξθνπνίεζε Γηαλπζκαηηθψλ θαη Πιεγκαηηθψλ Γεδνκέλσλ Τξνπνπνίεζε ηνπ ζπκβνιηζκνχ θαη ηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηε γεσκεηξηθή ηνπο ππφζηαζε: αιιαγή ηνπ ηξφπνπ απεηθφληζεο ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ θαη επηθαλεηαθψλ δεδνκέλσλ Δπηινγέο εκθάληζεο - απφθξπςεο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο, ζπλαξηήζεη ηεο θιίκαθαο ησλ δεδνκέλσλ Τξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ απεηθφληζεο πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο: θσηεηλφηεηα, θνξεζκφο, ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε Δπηινγή θαη εκθάληζε νλνκαηνινγίαο (label field) δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ Γηαρείξηζε Πεξηγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ / Φαξαθηεξηζηηθψλ Άλνηγκα, θιείζηκν θαη εθθίλεζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (attribute table) ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο Πξνζζήθε θαη απαινηθή πεδίνπ απφ έλα πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Αιιαγή ηεο ηηκήο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ Δχξεζε (Find) αληηθεηκέλσλ κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 12 απφ 17

14 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ Υπνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ελφο πεδίνπ ηνπ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο καζεκαηηθψλ πξάμεσλ ζε πεδία αξηζκεηηθψλ ηηκψλ Υπνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ελφο πεδίνπ ηνπ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ινγηθψλ πξάμεσλ ζε άιια πεδία Δκθάληζε δηαζέζηκσλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ ελφο αξηζκεηηθνχ πεδίνπ ηνπ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: Αζξνίζκαηνο, Μέζεο ηηκήο, Διάρηζηνπ, Μέγηζηνπ, Σπρλφηεηαο θαη Τππηθήο Απφθιηζεο Υπνινγηζκφο ζηαηηζηηθψλ ελφο αξηζκεηηθνχ πεδίνπ ηνπ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απνζήθεπζή ηνπο ζε πίλαθα δεδνκέλσλ Έλσζεο (join) δχν πηλάθσλ δεδνκέλσλ Σχλδεζε (relate) δχν πηλάθσλ δεδνκέλσλ Δμαγσγή δεδνκέλσλ απφ έλα πίλαθα γηα ρξήζε κε άιιν ινγηζκηθφ Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ απφ αξηζκεηηθά πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Γεκηνπξγία, δηφξζσζε θαη Γεσαλαθνξά Γεδνκέλσλ Γεκηνπξγία ελφο λένπ ζεκαηηθνχ επηπέδνπ (ζεκεηαθνχ, γξακκηθνχ, πνιπγσληθνχ) θαη επηινγή πξνβνιηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ ςεθηνπνίεζε επί ηεο νζφλεο, έρνληαο σο ππφβαζξα ζαξσκέλνπο αλαινγηθνχο ράξηεο Πξνζζήθε λένπ πεδίνπ ζηνλ πίλαθα πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Καηαρψξεζε δεδνκέλσλ ζε πεδία ηνπ πίλαθα πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 13 απφ 17

15 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζζήθε, δηφξζσζε ρσξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ, πνιπγσληθψλ) Γηαλπζκαηηθψλ Γεδνκέλσλ έρνληαο σο ππφβαζξα ζαξσκέλνπο αλαινγηθνχο ράξηεο Λεηηνπξγία ζχκπησζεο ρσξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (snapping) Τξνπνπνίεζε ηνπ πξνβνιηθνχ ζπζηήκαηνο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ Γεσαλαθνξά Πιεγκαηηθψλ Γεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε Γηαλπζκαηηθψλ Γεδνκέλσλ Υπνινγηζκφο γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ Δχξεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ελφο ζεκεηαθνχ ζηνηρείνπ Υπνινγηζκφο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ελφο επηπέδνπ Υπνινγηζκφο ηεο επηθάλεηαο θαη ηεο πεξηκέηξνπ ελφο πνιπγψλνπ, ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιπγψλσλ ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο Υπνινγηζκφο ηνπ κήθνπο ελφο γξακκηθνχ ζηνηρείνπ, ηνπ ζπλφινπ ησλ γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο Δχξεζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ δχν ζεκεηαθψλ ζηνηρείσλ ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο Γεσβάζεηο Γεκηνπξγία Γεσβάζεο Γεδνκέλσλ Δηζαγσγή Γηαλπζκαηηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ Γεσβάζε Δηζαγσγή Γηαλπζκαηηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ Γεσβάζε κε εθαξκνγή θξηηεξίσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ νδεγνχ ζχληαμεο εξσηεκάησλ Δηζαγσγή Πιεγκαηηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ Γεσβάζε ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 14 απφ 17

16 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ Φφξησζε απφ ηελ Γεσβάζε, δηαλπζκαηηθψλ θαη πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή ArcGIS. 3.3 Ανάλςζη Γεδομένων Φσξηθή Αλαδήηεζε θαη δεκηνπξγία ππνζπλφινπ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ Απ επζείαο επηινγή νληνηήησλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο (Layers) κε ηε βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ Δπηινγή νληνηήησλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο (Layers) ζχκθσλα κε ηελ ρσξηθή ηνπο ζρέζε Γεκηνπξγία ελφο λένπ επηπέδνπ πιεξνθνξίαο απφ ηηο νληφηεηεο πνπ επηιέρζεθαλ κέζσ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ Γεκηνπξγία ππνζπλφινπ δεδνκέλσλ κέζσ εξσηεκάησλ ζηε βάζε πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ Δπηινγή αληηθεηκέλσλ κέζσ εξσηεκάησλ κε ρξήζε ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο θαη ινγηθψλ ηειεζηψλ: < (Μηθξφηεξν απφ), <= (Μηθξφηεξν ή ίζν απφ), > (Μεγαιχηεξν απφ), >= (Μεγαιχηεξν ή ίζν απφ), = (Ίζν), <> (Γηάθνξν), AND (Λνγηθφ ΚΑΙ), OR (Λνγηθφ Ή), NOT (Λνγηθφ ΚΑΙ ΟΦΙ) Γεκηνπξγία ελφο λένπ επηπέδνπ πιεξνθνξίαο απφ ηα αληηθείκελα πνπ επηιέρζεθαλ κέζσ ησλ εξσηήζεσλ βάζε ησλ πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο Φσξηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ Γεκηνπξγία δσλψλ επηξξνήο κε ρξήζε ηεο απφζηαζεο απφ ζεκείν, επζεία θαη πνιχγσλν ζε δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα Γεκηνπξγία κεηαβιεηψλ δσλψλ επηξξνήο κε ρξήζε ησλ ηηκψλ ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο Β.Γ. ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ θαη πνιπγσληθψλ δεδνκέλσλ Γεκηνπξγία πνιιαπιψλ δσλψλ επηξξνήο (buffering) κε ρξήζε απφζηαζεο απφ ζεκείν, επζεία θαη πνιχγσλν ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 15 απφ 17

17 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ Δπίζεζε (overlay) ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζε άιιν, κε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πξάμεσλ: έλσζε (mergeunion), ηνκή (intersect), νκαδνπνίεζε (dissolve), θφςηκν (clip) Δπίζεζε ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν πιεξνθνξίαο πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηεο πξάμεο ηνπ θνςίκαηνο. 3.4 Θεμαηικοί Υάπηερ Θεκαηηθή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ Απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ κε κεηαβιεηή ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε (graduated colors) Απεηθφληζε πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε κεηαβιεηή δηαβάζκηζε ζπκβφισλ (graduated symbols) Απεηθφληζε πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε ράξηεο δηάζηημεο (θνπθίδσλ-dot density) Απεηθφληζε πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ δηαγξακκάησλ Θεκαηηθή ηαμηλφκεζε δεδνκέλσλ Ταμηλφκεζε δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ησλ ίζσλ δηαζηεκάησλ (equal intervals), ηεο ηππηθήο απφθιηζεο θαη ηεο γξακκηθήο παξεκβνιήο Ταμηλφκεζε δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ ίδηνπ πιήζνπο πνιπγψλσλ αλά θαηεγνξία (quantile) θαη ησλ θπζηθψλ δηαζηεκάησλ. 3.5 Υαπηοζύνθεζη Γηακφξθσζε (Layout) Φάξηε Οξηζκφο κεγέζνπο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ εθηχπσζεο ράξηε Δπηινγή ηεο θιίκαθαο ηνπ ράξηε Δηζαγσγή, απαινηθή θαη κνξθνπνίεζε επνπηηθψλ ζηνηρείσλ: Γείθηεο ηνπ Βνξξά, Γξαθηθή Κιίκαθα (scale bar), Κιείδα (scale text), Υπφκλεκα, Κάλαβνο Σπληεηαγκέλσλ, Φάξηεο Αλαθνξάο, Τίηινη Γεκηνπξγία, κνξθνπνίεζε θαη εηζαγσγή Γξαθήκαηνο ζηνλ ζεκαηηθφ ράξηε ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 16 απφ 17

18 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ Δηζαγσγή ειεχζεξνπ θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ Δμαγσγή ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ζε δηαθνξεηηθνχο κνξθφηππνπο αξρείσλ, φπσο: jpeg, tiff, pdf Δθηχπσζε Φάξηε Πξνεπηζθφπεζε εθηχπσζεο ράξηε Δθηχπσζε θαη ρξήζε επηινγψλ εθηχπσζεο ράξηε. 3.6 Αναθοπέρ Γεκηνπξγία Αλαθνξάο Οξηζκφο κεγέζνπο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ραξηηνχ εθηχπσζεο Αλαθνξάο (Report) Δπηινγή πεδίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Αλαθνξά Δηζαγσγή Πεδίσλ Τίηισλ Ταμηλφκεζε Γεδνκέλσλ Οκαδνπνίεζε Γεδνκέλσλ Υπνινγηζκφο Αζξνηζκάησλ, Μέζνπ ξνπ, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Τηκήο, Απαξίζκεζε Γεδνκέλσλ Δμαγσγή ηεο Αλαθνξάο ζε δηαθνξεηηθνχο κνξθφηππνπο αξρείσλ, φπσο: rtf, pdf, txt Δθηχπσζε Αλαθνξάο Πξνεπηζθφπεζε Δθηχπσζεο Αλαθνξάο Δπηινγέο Γηαιφγνπ Δθηχπσζεο Αλαθνξάο ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 17 απφ 17

19 2004 ECDL Ελλάς ΑΕ. All rights reserved Σελίδα 4 από 3 Τελεσηαία Αναθεώρηζη: Οκηώβριος 2008

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/ Ενότητα 1 η : Θεωρία Χαρτογραφίας Το ακόλουθο αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο αποτελεί την πρώτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΓΟΚΙΜΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΡΟΒΟΛΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. ΑΘΑΝΑΙΟ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ Καζεγεηήο ΝΓ

ΥΟΛΗ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΓΟΚΙΜΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΡΟΒΟΛΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. ΑΘΑΝΑΙΟ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ Καζεγεηήο ΝΓ ΥΟΛΗ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΓΟΚΙΜΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΡΟΒΟΛΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΑΘΑΝΑΙΟ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ Καζεγεηήο ΝΓ ΠΔΙΡΑΙΑ 2013 Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηνπ παξφληνο, εμ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: ρεδηαζηήο Γνκηθώλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο. Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηα Σερληθά Έξγα (Γ Σάμε) Τπνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: ρεδηαζηήο Γνκηθώλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο. Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηα Σερληθά Έξγα (Γ Σάμε) Τπνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: ρεδηαζηήο Γνκηθώλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηα Σερληθά Έξγα (Γ Σάμε) Τπνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό Παπαδνπνχινπ Μαξία Σρνιηθή Σχκβνπινο ΠΔ 17 Απνζηνιίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Δξγαζηήξην Ι. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ

Βάσεις Δεδομέμωμ. Δξγαζηήξην Ι. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ Βάσεις Δεδομέμωμ Δξγαζηήξην Ι Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 1 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ MS SQL Server 2012 ε εηζαγσγή ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ ζην Ν.Α. Άθξν ηνπ Διιεληθνχ Ζθαηζηεηαθνχ Σφμνπ Νήζνο Νίζπξνο κε ηελ ρξήζε πζηήκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ)

Μειέηε Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ ζην Ν.Α. Άθξν ηνπ Διιεληθνχ Ζθαηζηεηαθνχ Σφμνπ Νήζνο Νίζπξνο κε ηελ ρξήζε πζηήκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πολσηετνική Στολή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ & Πιεξνθνξηθήο Μειέηε Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ ζην Ν.Α. Άθξν ηνπ Διιεληθνχ Ζθαηζηεηαθνχ Σφμνπ Νήζνο Νίζπξνο κε ηελ ρξήζε πζηήκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηζη Διατρονικών Μεηαβολών με Τηλεπιζκόπηζη Πιλοηική εθαρμογή ζηην περιοτή ηης Αναηολικής Αηηικής

Παρακολούθηζη Διατρονικών Μεηαβολών με Τηλεπιζκόπηζη Πιλοηική εθαρμογή ζηην περιοτή ηης Αναηολικής Αηηικής Παρακολούθηζη Διατρονικών Μεηαβολών με Τηλεπιζκόπηζη Πιλοηική εθαρμογή ζηην περιοτή ηης Αναηολικής Αηηικής Περίληυη Διεπζέξηνο Τνπξλάο Γξ. Τνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Με ηελ ςήθηζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε To πξόβιεκα ηεο Αλαδήηεζεο Γνζέληνο δεδνκέλσλ, ι.ρ. ζε Πίλαθα (P) Χάρλσ λα βξσ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν (key) Αλ ν πίλαθαο δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνο Γξακκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. καινούργιο σχολ. σελ 35 / παλιό σχολ. 53 Α. Ψευδής, σελ.99 / παλιό σχολ. σελ. 7 αντιπαράδειγμά, f ( ) Α3. σελ 73, παλιό σχολ. σελ. 9 Α. α) Λάθος β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ (MSc) ζηα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙKH ΔΡΓΑΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ (MSc) ζηα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙKH ΔΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ (MSc) ζηα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙKH ΔΡΓΑΙΑ «Τποζηήπιξη γευσυπικού ζςλλογιζμού ζε αποθεηήπιο πολιηιζμικών πληποθοπιών»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα