ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ. Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ. Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία... 3. Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7"

Transcript

1

2

3 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία... 3 Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7 Δνόηηηα 3 η : Υπήζη Λογιζμικού ArcGIS ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 2 απφ 17

4 Αναλςηικό Γνωζηικό Πεπιεσόμενο/Δξεηαζηέα Ύλη (Syllabus) Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία Τν αθφινπζν αλαιπηηθφ γλσζηηθφ πεξηερφκελν απνηειεί ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο εμεηαζηέαο χιεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε GISPro θαη παξέρεη ην ππφβαζξν γηα ηελ ζεσξεηηθή εμέηαζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν Πεπιεσόμενο και ηόσοι ηηρ 1ηρ ενόηηηαρ Σηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη αξρηθά νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο γεσδαηζίαο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. Δηζάγνληαη επίζεο νη βαζηθέο αξρέο ησλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο, ησλ ζπζηεκάησλ ζπληεηαγκέλσλ θαη ησλ ραξηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπή κίαο ραξηνγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο (ραξαθηεξηζηηθά, ιεηηνπξγίεο, αληηζηνίρηζε πξαγκαηηθφηεηαο - ραξηνγξαθηθψλ ζπκβνιηζκψλ) Οη ππνςήθηνη, πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα απνδείμνπλ φηη θαηέρνπλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ηηο παξαπάλσ βαζηθέο γλψζεηο ζην αληηθείκελν ηεο Φαξηνγξαθίαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ κε νξζφ ηξφπν ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα ηφζν ζε αλαινγηθνχο (κε ςεθηαθνχο), φζν θαη ζε ςεθηαθνχο ράξηεο ζε πεξηβάιινλ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 1.1 Γενικέρ Απσέρ Τν ζρήκα ηεο Γεο. Φπζηθέο επηθάλεηεο θαη επηθάλεηεο αλαθνξάο Σπζηήκαηα αλαθνξάο θαη βαζηθά ζεκεία ησλ πξνβνιηθψλ ζπζηεκάησλ (datums) Σπληεηαγκέλεο θακπχιεο θαη επίπεδεο επηθάλεηαο Σρήκαηα κε ηα νπνία πξνζεγγίδεηαη ε Γήηλε επηθάλεηα θαη βαζηθέο δηαζηάζεηο Έλλνηεο επηθαλεηψλ: Τνπνγξαθηθή επηθάλεηα, Γεσεηδέο, Διιεηςνεηδέο θαη Τνπηθέο Σθαηξηθέο Δπηθάλεηεο Γεσδαηηηθφ θαη θαηαθφξπθν datum Θεκειηψδε ζηνηρεία ελφο γεσδαηηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο: ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο, γεσδαηηηθφ ζεκείν αλαθνξάο (αξρή κέηξεζεο ζπληεηαγκέλσλ), απφθιηζε θαηαθφξπθνπ, νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν θαη πςφκεηξν απφ ην ειιεηςνεηδέο Η έλλνηα ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο, ηνπ γεσγξαθηθνχ κήθνπο θαη ηνπ πςνκέηξνπ απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 3 απφ 17

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Θεκειηψδεηο έλλνηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ: ζθαηξηθψλ, ειιεηςνεηδψλ, γεσδαηηηθψλ, αζηξνλνκηθψλ θαη γεσκεηξηθψλ. 1.2 Σαξινόμηζη ηων Υαπηογπαθικών Απεικονίζεων Ταμηλφκεζε αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο γεσκεηξηθήο παξακφξθσζεο Καηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο ηζνδχλακεο, ζχκκνξθεο θαη ηζαπέρνπζαο ραξηνγξαθηθήο πξνβνιήο Ταμηλφκεζε αλάινγα κε ηελ θιίκαθα Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο θιίκαθαο ζηνπο ράξηεο (απφ πνιχ κηθξή έσο πνιχ κεγάιε) Καηαλφεζε ηεο θιίκαθαο κε αλαθνξά ζηα δηάθνξα είδε ραξηψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εζληθέο ππεξεζίεο παξαγσγήο ραξηψλ Ταμηλφκεζε αλάινγα κε ηελ πξνβνιή Καηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ησλ ραξηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ: νξζή, θσληθή, θπιηλδξηθή θαη αδηκνπζηαθή ηζαπέρνπζα πξνβνιή Γηάθξηζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηχπσλ ησλ ραξηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ Ταμηλφκεζε αλάινγα κε ηελ πεγή ησλ δεδνκέλσλ Γηάθξηζε κεηαμχ ραξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηξήζεηο θαη παξαγψγσλ ραξηψλ απφ ελδηάκεζεο πεγέο (π.ρ. δνξπθνξηθέο εηθφλεο, αεξνθσηνγξαθίεο θιπ) Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο γελίθεπζεο ζηε ραξηνγξαθία Ταμηλφκεζε αλάινγα κε ην πεξηερφκελν Γηάθξηζε κεηαμχ ραξηνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ θαη ζεκαηηθψλ ραξηψλ Καηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηάθξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κεηαμχ ραξηνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ θαη ζεκαηηθψλ ραξηψλ Ταμηλφκεζε αλάινγα κε ηε ρξήζε Γηάθξηζε κεηαμχ ελφο ράξηε, ελφο δηαγξάκκαηνο, ελφο ζρεδίνπ θαη ελφο γξαθήκαηνο (θξνθί) θαη θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ηνπο ρξήζεο ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 4 απφ 17

6 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 1.3 Γιεθνήρ, Δςπωπαϊκή και Δθνική Υαπηογπαθία Γηεζλήο Φαξηνγξαθία Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηεο Μεξθαηνξηθήο Πξνβνιήο (Universal Transverse Mercator - UTM) Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Σπζηήκαηνο Αλαθνξάο WGS Δπξσπατθή Φαξηνγξαθία Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Αλαθνξάο UTMED Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ λένπ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Αλαθνξάο ETRF Δζληθή Φαξηνγξαθία Γλψζε ησλ εζληθψλ ραξηνγξαθηθψλ θνξέσλ Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ησλ παιαηφηεξσλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο: HATT 6, ΗΑΤΤ 3, TM 3 ν, θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο: ειιεηςνεηδέο, πξνζαλαηνιηζκφο, παξάκεηξνη ησλ πξνβνιψλ Αδηκνπζηαθή-Ιζαπέρνπζα θαη Κπιηλδξηθή Οξζή, ραξηνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ραξηνγξαθηθφο θάλλαβνο Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ λένπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ΔΓΣΑ 87 θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, φπσο: Διιεηςνεηδέο, πξνζαλαηνιηζκφο, ραξηνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ραξηνγξαθηθφο θάλλαβνο Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ραξηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ραξηψλ πνπ παξάγνληαη απφ εζληθνχο θνξείο: α. 1: θαη 1:5.000 ηεο Γεσγξαθηθήο Υπεξεζίαο Σηξαηνχ β. ηνπ Κηεκαηνινγίνπ γ. ησλ Πξάμεσλ Πνιενδνκηθήο Δθαξκνγήο ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ δ. ησλ δηαλνκψλ ηνπ Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ε. ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Καιιηεξγεηψλ (ΟΣΓΔ) ηνπ Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 5 απφ 17

7 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Μεηαηξνπέο Φαξηνγξαθηθψλ Σπληεηαγκέλσλ θαη Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπο κεηαμχ ησλ Σπζηεκάησλ Αλαθνξάο Καηαλφεζε ηνπ φξνπ «Μεηαηξνπέο Φαξηνγξαθηθψλ Σπληεηαγκέλσλ» Καηαλφεζε ηνπ φξνπ «Μεηαζρεκαηηζκφο Φαξηνγξαθηθψλ Σπληεηαγκέλσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο» Μεηξήζεηο επί ησλ ραξηψλ: Σηνηρεία ζέζεο, πςνκεηξηθά ζεκεία, ηζνυςείο θακπχιεο Γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηξήζεσλ απνζηάζεσλ θαη επηθαλεηψλ ζε ράξηεο δηαθνξεηηθψλ θιηκάθσλ Γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαπαξάζηαζεο πςψλ ζε ράξηεο κέζσ ησλ πςνκεηξηθψλ ζεκείσλ θαη ησλ ηζνυςψλ θακππιψλ. 1.4 Η Ποιόηηηα ζηα Υαπηογπαθικά Γεδομένα Βαζηθέο έλλνηεο Καηαλφεζε ησλ φξσλ: νινθιήξσζε, ινγηθή ζπλνρή, αθξίβεηα ζέζεο, πξνζσξηλή αθξίβεηα, ζεκαηηθή αθξίβεηα θαη ζπλάθεηα ζηε ραξηνγξαθία Μεηαδεδνκέλα ησλ ραξηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ Καηαλφεζε ηνπ φξνπ «κεηαδεδνκέλα» θαη γλψζε ησλ βαζηθψλ ηνπο πεξηερνκέλσλ γηα ηε ραξηνγξαθία Γλψζε ησλ βαζηθψλ πξνηχπσλ γηα ηα κεηαδεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε Γεσγξαθηθή Πιεξνθνξία. 1.5 Φηθιακά Μονηέλα Δδάθοςρ Χεθηαθά Μνληέια Δδάθνπο Γλψζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο ελφο ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο. 1.6 ςζηήμαηα Γοπςθοπικού Δνηοπιζμού Θέζηρ (GPS) Σπζηήκαηα Γνξπθνξηθνχ Δληνπηζκνχ Θέζεο (GPS) Γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ελφο Σπζηήκαηνο Γνξπθνξηθνχ Δληνπηζκνχ Θέζεο (Global Positioning System - GPS) ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο λαπζηπινΐα, νδήγεζε, θαηαζθεπή ραξηψλ Η ρξήζε ησλ Σπζηεκάησλ Γνξπθνξηθνχ Δληνπηζκνχ Θέζεο ζε εθαξκνγέο Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 6 απφ 17

8 Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS) Τν αθφινπζν αλαιπηηθφ γλσζηηθφ πεξηερφκελν, απνηειεί ηελ δεχηεξε ελφηεηα ηεο εμεηαζηέαο χιεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε GISPro θαη παξέρεη ην ππφβαζξν γηα ηελ ζεσξεηηθή ή/θαη πξαθηηθή εμέηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν. Πεπιεσόμενο και ηόσοι ηηρ 2ηρ ενόηηηαρ Σηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο Γεσγξαθηθνχ Σπζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη: ζηα πεξηερφκελα πνπ ζπλζέηνπλ έλα Γεσγξαθηθφ Σχζηεκα Πιεξνθνξηψλ, ζηα κνληέια ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηελ θαηάιιειε αλαπαξάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ζηηο έλλνηεο ηεο ηνπνινγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο εθαξκνζκέλεο ηφζν ζε δηαλπζκαηηθά φζν θαη ζε ςεθηδσηά (πιεγκαηηθά) δεδνκέλα, ψζηε λα γίλεη εθηθηή ε εξκελεία θαηλνκέλσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε ζπλερείο θαη αζπλερείο ρσξηθέο νληφηεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. Οη ππνςήθηνη, πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα απνδείμνπλ φηη θαηέρνπλ ζε ζεσξεηηθφ ή/θαη πξαθηηθφ επίπεδν ηηο παξαπάλσ γλψζεηο ζην αληηθείκελν ησλ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ κε πιεξφηεηα. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 2.1 Διζαγωγή ζηα GIS Βαζηθέο έλλνηεο Καηαλφεζε ηνπ φξνπ θαη ηεο γεληθήο ηδέαο ελφο Γεσγξαθηθνχ Σπζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (GIS) Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ GIS θαη ησλ Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ γεληθφηεξα Καηαλφεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ GIS θαη CAD Γλψζε ησλ ηνκέσλ εθαξκνγήο ησλ GIS Καηαλφεζε ησλ ζπληζησζψλ ελφο GIS θαη δηάθξηζε κεηαμχ απηψλ Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ελφο GIS Παξειθφκελεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο εηζαγσγήο θαη εθηχπσζεο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ θαη κνξθφηππνη αξρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα GIS Γλψζε ησλ εηδηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εθηχπσζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ζε έλα GIS θαη ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηηο δηαθξίλνπλ (αλάιπζε, αθξίβεηα, ρξσκαηηθή αλάιπζε, ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ, επθνιία ρξήζεο) ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο εθαξκνγέο Αλαγλψξηζε ησλ πεξηζζφηεξν γλσζηψλ κνξθφηππσλ αξρείσλ θαη απνζαθήληζε ηεο ζρέζεο κνξθφηππνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 7 απφ 17

9 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Γεδνκέλα GIS θαη πεγέο απηψλ Γηάθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα GIS Αλαγλψξηζε ησλ θπξηνηέξσλ πεγψλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα GIS φπσο: δεδνκέλα ηειεπηζθφπεζεο, ςεθηαθέο αεξνθσηνγξαθίεο θαη νξζνθσηνράξηεο, αλαινγηθνί θαη ςεθηαθνί ράξηεο θαη δηαγξάκκαηα θάζε είδνπο, απνγξαθηθά δεδνκέλα Καηαλφεζε ηεο γεληθήο ηδέαο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ (γεσκεηξηθψλ & πεξηγξαθηθψλ) Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο: νλνκαζηηθφο, ηεξαξρηθφο, αλαινγηθφο, θαηά δηαζηήκαηα Γλψζε ηεο δνκήο ησλ θπξηνηέξσλ κνξθνηχπσλ ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ φπσο: coverage, geodatabase, shapefile, GML, dwg, dxf, mif, mbd, grid, geotiff Η θιίκαθα ζηα GIS Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο θιίκαθαο (scale) ζηα GIS Γεσγξαθηθή αλαθνξά (Γεσαλαθνξά) Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο γεσγξαθηθήο αλαθνξάο ζηα GIS Γεσγξαθηθή αλαθνξά δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη κέζνδνη κέζσ ησλ νπνίσλ απηή επηηπγράλεηαη Γεσγξαθηθή αλαθνξά πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη κέζνδνη κέζσ ησλ νπνίσλ απηή επηηπγράλεηαη 2.2 Μονηέλα δεδομένων Πξνζνκνίσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κέζσ ησλ GIS Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ Καηαλφεζε ησλ ελλνηψλ: Δλλνηνινγηθφο, θπζηθφο θαη ινγηθφο ζρεδηαζκφο ζε έλα GIS Καηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκηνπξγίαο ελφο κνληέινπ δεδνκέλσλ Μνληέια ζπλερψλ θαη αζπλερψλ γεσγξαθηθψλ νληνηήησλ Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ επηπέδνπ (layer) γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 8 απφ 17

10 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Η αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ζε έλα GIS κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαλπζκαηηθνχ κνληέινπ δεδνκέλσλ Η αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ζε έλα GIS κε ηε βνήζεηα ηνπ πιεγκαηηθνχ κνληέινπ δεδνκέλσλ Τνπνινγία Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ηνπνινγίαο Καηαλφεζε ησλ ελλνηψλ γεηηλίαζε θαη ζπλνρή ζηελ ηνπνινγία Γηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπνινγηθά δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ CAD Καηαλφεζε ησλ ηνπνινγηθψλ ζρέζεσλ ζηα πιεγκαηηθά δεδνκέλα θαη ηδηαίηεξα ζε απηά ησλ νπνίσλ ε ηνπνινγία βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο γεηηλίαζεο. 2.3 ςζηήμαηα σεζιακών Βάζεων Γεδομένων Σρεζηαθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη GIS Καηαλφεζε βαζηθψλ αξρψλ ελφο Σπζηεκάησλ Σρεζηαθψλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Σ.Σ.Β.Γ.) Καηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ινγηθνχ ζρεδηαζκνχ κίαο Σρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Σ.Β.Γ.) κέζσ ελφο GIS Γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο θαη ινγηθψλ ηειεζηψλ ζε κία Σ.Β.Γ.: < (Μηθξφηεξν απφ), <= (Μηθξφηεξν ή ίζν απφ), > (Μεγαιχηεξν απφ), >= (Μεγαιχηεξν ή ίζν απφ), = (Ίζν), <> (Γηάθνξν), AND (Λνγηθφ ΚΑΙ), OR (Λνγηθφ Ή), NOT (Λνγηθφ ΚΑΙ ΟΦΙ) Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ κίαο Σ.Β.Γ: επηινγή, εηζαγσγή, ελεκέξσζε, δηαγξαθή θαη απηνκαηηζκνί ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ Καηαλφεζε ησλ ελλνηψλ «έλσζε» θαη «ζπζρέηηζε» πηλάθσλ δεδνκέλσλ. 2.4 Ανάλςζη Γεδομένων Φσξηθή Αλάιπζε Καηαλφεζε ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο ζε γεσγξαθηθά δεδνκέλα δηαλπζκαηηθήο δνκήο ηα νπνία βξίζθνληαη ζε έλα επίπεδν πιεξνθνξίαο: γελίθεπζεαπινπνίεζε, δεκηνπξγία δσλψλ επηξξνήο ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 9 απφ 17

11 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΑΦ. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Καηαλφεζε ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο ζε γεσγξαθηθά δεδνκέλα πιεγκαηηθήο δνκήο ηα νπνία βξίζθνληαη ζε έλα επίπεδν πιεξνθνξίαο Καηαλφεζε ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο ζε γεσγξαθηθά δεδνκέλα δηαλπζκαηηθήο δνκήο ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πνιιά επίπεδα πιεξνθνξίαο. Πξάμεηο κεηαμχ επηπέδσλ, φπσο: έλσζε, ηνκή, ελεκέξσζε, ζπλέλσζε, θφςηκν, δηαρσξηζκφο, επίζεζε ζεκείνπ επί πνιπγψλνπ Γεκηνπξγία ρσξηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ απνκφλσζε γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλα ή πνιιαπιά επίπεδα πιεξνθνξίαο Αλάιπζε βαζηζκέλε ζε πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Καηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ επηινγήο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο Καηαλφεζε ηεο ρξήζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ζηαηηζηηθψλ ππνινγηζκψλ ζε κία Β.Γ.Γ., φπσο: κέζνο φξνο, ηππηθή απφθιηζε, κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα, κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ Γηάθξηζε κεηαμχ θπξίσλ κεζφδσλ ηαμηλφκεζεο δεδνκέλσλ, φπσο: γξακκηθή παξέκβνιή, θιάζκα ηππηθήο απφθιηζεο, ίζνπ εκβαδνχ, ίδηνπ πιήζνπο πνιπγψλσλ αλά θαηεγνξία. 2.5 Θεμαηική Υαπηογπάθηζη Θεκαηηθή ραξηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε Πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ «Θεκαηηθή Φαξηνγξάθεζε» Αλαθνξά ζηα θχξηα ζηνηρεία ελφο ζεκαηηθνχ ράξηε Γηάθξηζε κεηαμχ ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ ησλ ζεκαηηθψλ ραξηψλ: ρσξνπιεζείο, ηζαξηζκηθνί, ππθλφηεηαο θνπθίδσλ, αλαινγηθψλ ζπκβφισλ Καηαλφεζε ησλ φξσλ «πνηνηηθνί ζεκαηηθνί ράξηεο» θαη «πνζνηηθνί ζεκαηηθνί ράξηεο» ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 10 απφ 17

12 Δνόηηηα 3 η : Υπήζη Λογιζμικού ArcGIS Τν παξαθάησ αλαιπηηθφ γλσζηηθφ πεξηερφκελν, απνηειεί ηελ ηξίηε ελφηεηα ηεο εμεηαζηέαο χιεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε GISPro θαη παξέρεη ην ππφβαζξν ηεο πξαθηηθήο εμέηαζεο ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν. Πεπιεσόμενο και ηόσοι ηηρ 3ηρ ενόηηηαρ Σηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS. Οη ππνςήθηνη, πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα απνδείμνπλ φηη θαηέρνπλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη κε πιεξφηεηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 3.1 Γενικέρ Γιαδικαζίερ Πξψηα βήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζνπίηαο ArcGIS Δίζνδνο θαη ηεξκαηηζκφο ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζνπίηαο ArcGIS Γεκηνπξγία λένπ αξρείνπ ράξηε (map document) Φφξησζε δηαλπζκαηηθψλ θαη πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ράξηε Απνζήθεπζε αξρείνπ ράξηε (map document) Άλνηγκα ππάξρνληνο αξρείνπ ράξηε (map document) Φξήζε ηεο άκεζεο βνήζεηαο Τξνπνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ Δκθάληζε θαη απφθξπςε ησλ γξακκψλ εξγαιείσλ/εξγαιεηνζεθψλ Τξνπνπνίεζε ηνπ πξνβνιηθνχ ζπζηήκαηνο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ Γηαρείξηζε ησλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο Δκθάληζε/ελεξγνπνίεζε Απφθξπςε/απελεξγνπνίεζε επηπέδσλ πιεξνθνξίαο (layer) ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 11 απφ 17

13 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ Αληηκεηάζεζε ησλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ Μεηνλνκαζία ησλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ Αθαίξεζε επηπέδσλ πιεξνθνξίαο απφ ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ Μεγέζπλζε (Zoom in), Σκίθξπλζε (Zoom out), Μεηαθίλεζε (Pan), Πιήξεο έθηαζε ηνπ ράξηε Δπηινγή ηεο θιίκαθαο εκθάληζεο ηνπ ράξηε. 3.2 Γεδομένα GIS. και σαπακηηπιζηικά ηοςρ Μνξθνπνίεζε Γηαλπζκαηηθψλ θαη Πιεγκαηηθψλ Γεδνκέλσλ Τξνπνπνίεζε ηνπ ζπκβνιηζκνχ θαη ηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηε γεσκεηξηθή ηνπο ππφζηαζε: αιιαγή ηνπ ηξφπνπ απεηθφληζεο ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ θαη επηθαλεηαθψλ δεδνκέλσλ Δπηινγέο εκθάληζεο - απφθξπςεο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο, ζπλαξηήζεη ηεο θιίκαθαο ησλ δεδνκέλσλ Τξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ απεηθφληζεο πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο: θσηεηλφηεηα, θνξεζκφο, ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε Δπηινγή θαη εκθάληζε νλνκαηνινγίαο (label field) δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ Γηαρείξηζε Πεξηγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ / Φαξαθηεξηζηηθψλ Άλνηγκα, θιείζηκν θαη εθθίλεζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (attribute table) ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο Πξνζζήθε θαη απαινηθή πεδίνπ απφ έλα πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Αιιαγή ηεο ηηκήο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ Δχξεζε (Find) αληηθεηκέλσλ κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 12 απφ 17

14 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ Υπνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ελφο πεδίνπ ηνπ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο καζεκαηηθψλ πξάμεσλ ζε πεδία αξηζκεηηθψλ ηηκψλ Υπνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ελφο πεδίνπ ηνπ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ινγηθψλ πξάμεσλ ζε άιια πεδία Δκθάληζε δηαζέζηκσλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ ελφο αξηζκεηηθνχ πεδίνπ ηνπ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: Αζξνίζκαηνο, Μέζεο ηηκήο, Διάρηζηνπ, Μέγηζηνπ, Σπρλφηεηαο θαη Τππηθήο Απφθιηζεο Υπνινγηζκφο ζηαηηζηηθψλ ελφο αξηζκεηηθνχ πεδίνπ ηνπ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απνζήθεπζή ηνπο ζε πίλαθα δεδνκέλσλ Έλσζεο (join) δχν πηλάθσλ δεδνκέλσλ Σχλδεζε (relate) δχν πηλάθσλ δεδνκέλσλ Δμαγσγή δεδνκέλσλ απφ έλα πίλαθα γηα ρξήζε κε άιιν ινγηζκηθφ Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ απφ αξηζκεηηθά πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Γεκηνπξγία, δηφξζσζε θαη Γεσαλαθνξά Γεδνκέλσλ Γεκηνπξγία ελφο λένπ ζεκαηηθνχ επηπέδνπ (ζεκεηαθνχ, γξακκηθνχ, πνιπγσληθνχ) θαη επηινγή πξνβνιηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ ςεθηνπνίεζε επί ηεο νζφλεο, έρνληαο σο ππφβαζξα ζαξσκέλνπο αλαινγηθνχο ράξηεο Πξνζζήθε λένπ πεδίνπ ζηνλ πίλαθα πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Καηαρψξεζε δεδνκέλσλ ζε πεδία ηνπ πίλαθα πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 13 απφ 17

15 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζζήθε, δηφξζσζε ρσξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ, πνιπγσληθψλ) Γηαλπζκαηηθψλ Γεδνκέλσλ έρνληαο σο ππφβαζξα ζαξσκέλνπο αλαινγηθνχο ράξηεο Λεηηνπξγία ζχκπησζεο ρσξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (snapping) Τξνπνπνίεζε ηνπ πξνβνιηθνχ ζπζηήκαηνο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ Γεσαλαθνξά Πιεγκαηηθψλ Γεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε Γηαλπζκαηηθψλ Γεδνκέλσλ Υπνινγηζκφο γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ Δχξεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ελφο ζεκεηαθνχ ζηνηρείνπ Υπνινγηζκφο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ελφο επηπέδνπ Υπνινγηζκφο ηεο επηθάλεηαο θαη ηεο πεξηκέηξνπ ελφο πνιπγψλνπ, ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιπγψλσλ ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο Υπνινγηζκφο ηνπ κήθνπο ελφο γξακκηθνχ ζηνηρείνπ, ηνπ ζπλφινπ ησλ γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο Δχξεζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ δχν ζεκεηαθψλ ζηνηρείσλ ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο Γεσβάζεηο Γεκηνπξγία Γεσβάζεο Γεδνκέλσλ Δηζαγσγή Γηαλπζκαηηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ Γεσβάζε Δηζαγσγή Γηαλπζκαηηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ Γεσβάζε κε εθαξκνγή θξηηεξίσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ νδεγνχ ζχληαμεο εξσηεκάησλ Δηζαγσγή Πιεγκαηηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ Γεσβάζε ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 14 απφ 17

16 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ Φφξησζε απφ ηελ Γεσβάζε, δηαλπζκαηηθψλ θαη πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή ArcGIS. 3.3 Ανάλςζη Γεδομένων Φσξηθή Αλαδήηεζε θαη δεκηνπξγία ππνζπλφινπ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ Απ επζείαο επηινγή νληνηήησλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο (Layers) κε ηε βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ Δπηινγή νληνηήησλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο (Layers) ζχκθσλα κε ηελ ρσξηθή ηνπο ζρέζε Γεκηνπξγία ελφο λένπ επηπέδνπ πιεξνθνξίαο απφ ηηο νληφηεηεο πνπ επηιέρζεθαλ κέζσ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ Γεκηνπξγία ππνζπλφινπ δεδνκέλσλ κέζσ εξσηεκάησλ ζηε βάζε πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ Δπηινγή αληηθεηκέλσλ κέζσ εξσηεκάησλ κε ρξήζε ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο θαη ινγηθψλ ηειεζηψλ: < (Μηθξφηεξν απφ), <= (Μηθξφηεξν ή ίζν απφ), > (Μεγαιχηεξν απφ), >= (Μεγαιχηεξν ή ίζν απφ), = (Ίζν), <> (Γηάθνξν), AND (Λνγηθφ ΚΑΙ), OR (Λνγηθφ Ή), NOT (Λνγηθφ ΚΑΙ ΟΦΙ) Γεκηνπξγία ελφο λένπ επηπέδνπ πιεξνθνξίαο απφ ηα αληηθείκελα πνπ επηιέρζεθαλ κέζσ ησλ εξσηήζεσλ βάζε ησλ πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο Φσξηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ Γεκηνπξγία δσλψλ επηξξνήο κε ρξήζε ηεο απφζηαζεο απφ ζεκείν, επζεία θαη πνιχγσλν ζε δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα Γεκηνπξγία κεηαβιεηψλ δσλψλ επηξξνήο κε ρξήζε ησλ ηηκψλ ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο Β.Γ. ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ θαη πνιπγσληθψλ δεδνκέλσλ Γεκηνπξγία πνιιαπιψλ δσλψλ επηξξνήο (buffering) κε ρξήζε απφζηαζεο απφ ζεκείν, επζεία θαη πνιχγσλν ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 15 απφ 17

17 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ Δπίζεζε (overlay) ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζε άιιν, κε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πξάμεσλ: έλσζε (mergeunion), ηνκή (intersect), νκαδνπνίεζε (dissolve), θφςηκν (clip) Δπίζεζε ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν πιεξνθνξίαο πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηεο πξάμεο ηνπ θνςίκαηνο. 3.4 Θεμαηικοί Υάπηερ Θεκαηηθή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ Απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ κε κεηαβιεηή ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε (graduated colors) Απεηθφληζε πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε κεηαβιεηή δηαβάζκηζε ζπκβφισλ (graduated symbols) Απεηθφληζε πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε ράξηεο δηάζηημεο (θνπθίδσλ-dot density) Απεηθφληζε πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ δηαγξακκάησλ Θεκαηηθή ηαμηλφκεζε δεδνκέλσλ Ταμηλφκεζε δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ησλ ίζσλ δηαζηεκάησλ (equal intervals), ηεο ηππηθήο απφθιηζεο θαη ηεο γξακκηθήο παξεκβνιήο Ταμηλφκεζε δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ ίδηνπ πιήζνπο πνιπγψλσλ αλά θαηεγνξία (quantile) θαη ησλ θπζηθψλ δηαζηεκάησλ. 3.5 Υαπηοζύνθεζη Γηακφξθσζε (Layout) Φάξηε Οξηζκφο κεγέζνπο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ εθηχπσζεο ράξηε Δπηινγή ηεο θιίκαθαο ηνπ ράξηε Δηζαγσγή, απαινηθή θαη κνξθνπνίεζε επνπηηθψλ ζηνηρείσλ: Γείθηεο ηνπ Βνξξά, Γξαθηθή Κιίκαθα (scale bar), Κιείδα (scale text), Υπφκλεκα, Κάλαβνο Σπληεηαγκέλσλ, Φάξηεο Αλαθνξάο, Τίηινη Γεκηνπξγία, κνξθνπνίεζε θαη εηζαγσγή Γξαθήκαηνο ζηνλ ζεκαηηθφ ράξηε ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 16 απφ 17

18 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΑΝΑΦ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ Δηζαγσγή ειεχζεξνπ θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ Δμαγσγή ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ζε δηαθνξεηηθνχο κνξθφηππνπο αξρείσλ, φπσο: jpeg, tiff, pdf Δθηχπσζε Φάξηε Πξνεπηζθφπεζε εθηχπσζεο ράξηε Δθηχπσζε θαη ρξήζε επηινγψλ εθηχπσζεο ράξηε. 3.6 Αναθοπέρ Γεκηνπξγία Αλαθνξάο Οξηζκφο κεγέζνπο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ραξηηνχ εθηχπσζεο Αλαθνξάο (Report) Δπηινγή πεδίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Αλαθνξά Δηζαγσγή Πεδίσλ Τίηισλ Ταμηλφκεζε Γεδνκέλσλ Οκαδνπνίεζε Γεδνκέλσλ Υπνινγηζκφο Αζξνηζκάησλ, Μέζνπ ξνπ, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Τηκήο, Απαξίζκεζε Γεδνκέλσλ Δμαγσγή ηεο Αλαθνξάο ζε δηαθνξεηηθνχο κνξθφηππνπο αξρείσλ, φπσο: rtf, pdf, txt Δθηχπσζε Αλαθνξάο Πξνεπηζθφπεζε Δθηχπσζεο Αλαθνξάο Δπηινγέο Γηαιφγνπ Δθηχπσζεο Αλαθνξάο ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 17 απφ 17

19 2004 ECDL Ελλάς ΑΕ. All rights reserved Σελίδα 4 από 3 Τελεσηαία Αναθεώρηζη: Οκηώβριος 2008

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α & Β ΛΤΚΔΙΟΤ Α ΛΤΚΔΙΟΤ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α & Β ΛΤΚΔΙΟΤ Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Γηα ην κάζεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α ηάμεο Ζκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ σο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα βηβιία: α) Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Α ηεο Α ηάμεο Γεληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα