Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 54 Τ.Κ Πληροφορίες : Γολεγού Μ. Τηλέφωνο : Fax: ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την ανάθεση του έργου της επάνδρωσης στελέχωσης με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, την τροφοδοσία, την προμήθεια υλικών καθαριότητας και φαρμακευτικού παραφαρμεκευτικού υλικού και την κάλυψη πάγιων δαπανών μεταφοράς των παιδιών του Β/Ν Σταθμού Αμαρουσίου του ΤΑΥΤΕΚΩ /ΚΑΠ ΔΕΗ και του Παιδικού Σταθμού Πτολεμαΐδας του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ» Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/ /05/2015 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο 26/05/2015 Δημοσίευση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ 22/05/2015 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Διαδικτυακή πύλη ov.gr του ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 22/05/2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε. SIMAP ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 21/05/ /05/2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ημερ. 06/07/2015 απο Ώρα 11:00 π.μ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ημερ 13/07/2015 Έως ώρα 15:00μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερ 14/07/2015 Ώρα 11:00 π.μ. 1

2 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 13/07/2015 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)» στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β της παρούσας. Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1. Του Ν.4270/14, αρθ «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/εε)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 2. Του ΠΔ.118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου με αναλογική εφαρμογή, όπου στη παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013.» 3. Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237Α/ ), Άρθρο 11 Περί τροποποίησης του Ν.3886/ Του Ν.3588/2007 Πτωχευτικός Κώδικας ΦΕΚ Α/153/ Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν.4210/ Του Ν. 4013/11 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημόσιων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου Κεφαλαίου του Ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασίας εξυγίανσης και άλλες διατάξεις,. 8. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4038/12 και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β 3400). 9. Του άρθ.4 παρ.3 του Ν.4013/11 (ΦΕΚ204/τ. Α / περί σύστασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημόσιων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων διαδικασίας εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 61, παρ. 5 του Ν. 4146/13 (ΦΕΚ 90/τ.Α / ) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες Διατάξεις». 10. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α / ) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις & την τροποποίηση αυτού με τον Ν.4205/13, άρθ. 9, παρ.4β. 11. Toυ N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις και λοιπές ρυθμίσεις» 12. Τις διατάξεις του Ν.4281/14 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις, Μέρος Β Διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα του άρθ. 157 Εγγυήσεις σε συνδυασμό με το άρθ. 201 παρ Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 με τίτλο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 14. Του άρθρου 21 του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 2

3 15. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43 / τ. Α ), (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 16. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/ τ. Α ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 17. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 / τ. Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 18. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 Φ.Ε.Κ. 173/τ. Α 2010 «Δικαστική προστασία, κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76, όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L335) 19. Τις διατάξεις του Π.Δ 394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/ τ. Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007, όπως ισχύει αναλογικά. 20. Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 «Προσαρμογή τα Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» άρθρο 35 παρ. 1 και το άρθρο Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64 / τ. Α ), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», που τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το άρθρ. 14 του Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» 23. τiς απ αριθμ. αποφάσεις: α) Π2β/οικ2808/97 απόφασης του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 645 Τ. Β ). β) Γ2α/οικ.4108/1988 απόφασης του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 546 Τ. Β ). Β) Τις αποφάσεις: 1. Την με αριθμό Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)». 2. Την με αριθμ.πρωτ.π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ υπ αριθμ. 13/ που αναφέρεται στην συγκρότηση των συλογικών οργάνων του Ταμείου. 4. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ υπ αριθμ 85/ που αναφέρεται στην εξουσιοδότηση του Αναπληρωτή του Προέδρου του ΔΣ ως προς την ηλεκτρονική υπογραφή της διακήρυξης κατά την διαδικασία ανάρτησή της. 5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ υπ αριθμ.138/ που αναφέρεται στην έγκριση της διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση του έργου της επάνδρωσης στελέχωσης με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, την τροφοδοσία, την προμήθεια υλικών καθαριότητας και φαρμακευτικού παραφαρμεκευτικού υλικού και την κάλυψη πάγιων δαπανών μεταφοράς των παιδιών του Β/Ν Σταθμού Αμαρουσίου του ΤΑΥΤΕΚΩ /ΚΑΠ ΔΕΗ και του Παιδικού Σταθμού Πτολεμαΐδας του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ, 3

4 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,82, πλέον ΦΠΑ, ήτοι ,01 πλέον ΦΠΑ προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τον Β/Ν Σταθμό Αμαρούσιου και ,81 πλέον ΦΠΑ, προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τον Παιδικό Σταθμό Πτολεμαΐδας. H προϋπολογιζόμενη δαπάνη αφορά την λειτουργία του Σταθμού Αμαρουσίου σε πληρότητα παιδιών με βάση την άδεια λειτουργίας του με 150 νηπίων και 50 βρεφών με μηνιαίο κόστος ανά παιδί στα 276,22 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. H προϋπολογιζόμενη δαπάνη αφορά την λειτουργία του Σταθμού Πτολεμαϊδας σε πληρότητα παιδιών με βάση την άδεια λειτουργίας του με 75 νηπίων με μηνιαίο κόστος ανά παιδί στα 253,49 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των υπηρεασιών ειτε και για τους δύο Σταθμούς είτε μόνο για τον Β/Ν Σταθμό Αττικής ή μόνο για τον Παιδικό Σταθμό Πτολεμαΐδας. Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που θα γίνεται με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θα αναλάβει με την σύμβαση, η προμήθεια όλων των απαιτούμενων ειδών καθαριότητας και υγιεινής, η αμοιβή του απασχολούμενου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ εν γένει προσωπικού καθ όλη την προβλεπόμενη από τη σύμβαση χρονική διάρκεια απασχόλησής του, η προμήθεια όλων των απαιτούμενων ειδών προϊόντων για τη κάλυψη της σίτισης των παιδιών και την κάλυψη με το απαραίτητο φαρμακευτικό και λοιπά υλικών καθώς και την κάλυψη των πάγιων δαπανών που αφορούν την μεταφορά των παιδιών με τα οχήματα των σταθμών. Βασικός και απαράβατος όρος της παρούσας είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, η τήρηση των διατάξεων για την ποιότητα και την σωστή μεταφορά των ειδών διατροφής και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες κάλυψης των οχημάτων για την ασφαλή μεταφορά των παιδιών, κλπ Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος ύστερα από κανονική προθεσμία 52 ημερολογιακών ημερών και από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) Συνεταιρισμοί, δ) Κοινοπραξίες Εταιριών. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Κατά τα λοιπά, για τις ενώσεις προσώπων ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικά στο ΠΔ 118/07. 4

5 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Υποψήφιοι Ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 1 Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση - στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξεως μικρότερη της παραπάνω οριζόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αντικείμενο του έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Συμπληρωματικοί γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικοί όροι (Γ 1 Αμαρουσίου-Γ2 Πτολεμαϊδας) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : Αξιολόγηση Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : Σχέδια Συμβάσεων(Α Αμαρουσίου Β Πτολεμαϊδας) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ : Υποδείγματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η : Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Τα πλήρη έγγραφα της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ α) στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΥΤΕΚΩ β) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων δ) δημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.http//:Simap.europa.eu/ και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ε) στον ημερήσιο τύπο ΤΑ ΝΕΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ η περιληπτική διακήρυξη Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ΠΔ 118/2007 (συμπληρωματικά και αναλογικά), του Ν.2741/1999, του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, του Ν.2198/1994 & του Ν. 4281/2014 όπου ισχύει. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο βαρύνει τον όμιλο ΔΕΗ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΑΥΤΕΚΩ. Ακριβές Αντίγραφοοοο Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΦΥΡΑΚΗΣ 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάθεση σε ανάδοχο: Α. Της στελέχωσης των Σταθμών του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ, με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων βάσει της υπ αριθμ.π2β/οικ2808/97απόφασης του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που λειτουργεί και οργανώνει το ΤΑΥΤΕΚΩ κατ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό του ομίλου ΔΕΗ 1) Νηπιαγωγοί Π. Ε., 2) Βρεφονηπιοκόμοι - Βρεφοκόμοι Τ.Ε.Ι., 3) Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι - Βρεφοκόμοι Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε., ΕΠΑΛ, Π.Ε, ΤΕΙ 4) Οδηγοί (εφόσον υπάρχουν σχολικά λεωφορεία), 5) Συνοδοί (εφόσον υπάρχουν λεωφορεία) 6) Μάγειρα, 7) Προσωπικό καθαριότητας σκευών μαγειρείου λάντζας-τραπεζοκόμων, 8) Προσωπικό καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 9) Παιδίατρο Β. Της προμήθειας πρώτων υλών και της παρασκευής γευμάτων στα παιδιά που φιλοξενούνται στο σταθμό ακλουθώντας το διαιτολόγιο βάσει Υπ. Αποφ. Του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γ2α/οικ.4108/1988 ΦΕΚ 546 Τεύχος Β αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας. Γ. Της προμήθειας υλικών καθαριότητας Δ. Της προμήθειας φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού Ε. Της προμήθειας των πάγιων δαπανών για την κίνηση σχολικών οχημάτων Οι εν λόγω Σταθμοί περιγράφονται ως εξής: Αμαρουσίου: Σωρού 92, δύο ορόφων - Συν. επιφάνειας Εσωτ. χώρων m2 - Εξωτ. χώρων m2 Οικισμού Ν. Καρδιάς Πτολεμαΐδας: Ένας (1) όροφος, Συν. επιφάνειας m2 (Εσωτ. χώρων 325 m2 - Εξωτ. χώρων m2).. Το έργο, η αναγκαία δύναμη κατά ανώτερο αριθμό του προσωπικού, τα προσόντα, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού, τα είδη τροφοδοσίας, φαρμακευτικού και λοιπών υλικών καθώς και οι πάγιες ανάγκες που αφορούν την μεταφορά των παιδιών με τα οχήματα των σταθμών, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας των Σταθμών, περιγράφονται αναλυτικά στους συνημμένους πίνακες εργασιών, δύναμης προσωπικού, προσόντων - καθηκόντων - αρμοδιοτήτων, υλικών και εργασιών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασχολούνται νόμιμα με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχουν το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό με τον αναγκαίο εξοπλισμό. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ Ανάθεση του έργου της επάνδρωσης στελέχωσης με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, την τροφοδοσία, την προμήθεια υλικών καθαριότητας και φαρμακευτικού παραφαρμεκευτικού υλικού και την κάλυψη πάγιων δαπανών μεταφοράς των παιδιών του Β/Ν Σταθμού 7

8 ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΕΙΔΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΈΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αμαρουσίου του ΤΑΥΤΕΚΩ /ΚΑΠ ΔΕΗ και του Παιδικού Σταθμού Πτολεμαΐδας του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ Αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ ΤΑΥΤΕΚΩ Β/Ν Σταθμού Αμαρουσίου Παιδικού Σταθμού Πτολεμαΐδας ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ,01 πλέον ΦΠΑ προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τον Β/Ν Σταθμό Αμαρούσιου ,81 πλέον ΦΠΑ, προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τον Παιδικό Σταθμό Πτολεμαΐδας Έντεκα μήνες ( από 01/09/2015 έως 31/07/2016) Σε περίπτωση που ζητηθούν από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμειτου άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07 ΗΜΕΡ 13/07/2015 και ώρα 15:00μμ Διαδικτυακή πύλη του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ www. promitheus. gov.gr 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜA Β : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β.1 Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό. Β1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα αρχή είναι το ΤΑΥΤΕΚΩ - Διεύθυνση έδρας: Πατησίων 54, Αθήνα - Τηλέφωνο: Fax: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΠ-ΔΕΗ 2ος όροφος (ΜΠΕΣΚΑΣ Β.-ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σ ) Β1.2 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ΠΔ 118/2007 (συμπληρωματικά και αναλογικά), του Ν.2741/1999, του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, του Ν.2198/1994 & του Ν. 4281/2014 όπου ισχύει. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία όπως αναλυτικά αναφέρεται στην απόφαση της παρούσας. Β1.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 1. στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. http//:simap.europa.eu/ 2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 21/05/2015 προκειμένου να δημοσιευτεί στις 29/05/ Στον ελληνικό τύπο στις 21/05/2015 προκειμένου να δημοσιευτεί στις 26/05/ στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, 5. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 6. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση tayteko.gr Β1.4 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στον ιστότοπο του ΤΑΥΤΕΚΩ Β1.5 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Σε περίπτωση που ζητηθούν από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ.118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε 9

10 άλλη περίπτωση που ζητούνται από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου.pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Σημειώνεται επίσης ότι οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα αναρτώνται ταυτόχρονα και στον ιστότοπο του ΤΑΥΤΕΚΩ Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Β 1.6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προσώπων (κοινοπραξίες), που ασκούν σχετική ή παρεμφερή επιχειρηματική δραστηριότητα σε φορείς παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και έχουν πιστοποιηθεί με το αναλογούν ISO για τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στον ανάδοχο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασχολούνται νόμιμα με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχουν το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό με τον αναγκαίο εξοπλισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) Συνεταιρισμοί, δ) Κοινοπραξίες Εταιριών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 1. Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. 2. Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 3. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45 της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 10

11 γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας 4. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. 5. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 6. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 7. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. Β2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς είτε μόνο για τον Β/Ν Σταθμό Αττικής είτε μόνο για τον Παιδικό σταθμό Πτολεμαΐδας. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ) και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)». Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Β2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 11

12 Α. ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική προσφορά» Β. ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: Β2.2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου.pdf, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. B ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: α). Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β4.1 Εγγύηση Συμμετοχής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, i. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 12

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20154495/28-07-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Λεωφ. Αμαλίας 12 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δημήτριος Οικονόμου Τηλ: 210-3736146 Φαξ:210-3736145

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002823700 2015-06-04

15PROC002823700 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 04-06-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/15600/12840 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015 2 0 1 5 &

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015          2 0 1 5 & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,19/01/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/1296/946 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 130.000 (με Φ.Π.Α.) (122.065,73 + 7.934,27 Φ.Π.Α)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 130.000 (με Φ.Π.Α.) (122.065,73 + 7.934,27 Φ.Π.Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Λεωφ. Αμαλίας 12 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δημ. Οικονόμου Αυγ. Μαρούλης Τηλ: 210-3736146,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προμήθεια Σταθμού Μαγνητικών Μετρήσεων, επ Ωφελεία ΝΚ/ΔΕΜ, Προϋπολογιζόμενου Κόστους 528.455,00, άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων

ΘΕΜΑ : Προμήθεια Σταθμού Μαγνητικών Μετρήσεων, επ Ωφελεία ΝΚ/ΔΕΜ, Προϋπολογιζόμενου Κόστους 528.455,00, άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ Ε' ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ε2 ΤΜΗΜΑ : ΙI Τηλ. : 210 6551691 Φ. 602.3/29/282535 ΚΟΙΝ. : Ως Πίνακας Αποδεκτών Σ. 2535 ΘΕΜΑ : Προμήθεια Σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα