ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ"

Transcript

1 ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ Ιωάννηρ Μπαζούκαρ, Αν. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κων/νορ Μπαζιούκαρ, Δπ. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κλινική Γεπμαηικών και Αθποδιζίων Νόζων Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων Η Μ Δ Ι Ω Δ Ι Γ Ι Α Σ Ο Τ Φ Ο Ι Σ Η Σ Δ Σ Ο Τ 6 Ο Τ Δ Ξ Α Μ Η Ν Ο Τ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2005

2 2 ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ Ησάλλεο Μπαζνχθαο θαη Κσλζηαληίλνο Μπαζηνχθαο Κιηληθή Γεξκαηηθψλ θαη Αθξνδηζίσλ Νφζσλ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Α.1. Απσέρ κλινικήρ αναηομίαρ και θςζιολογίαρ ηος δέπμαηορ Ζ θεληξηθή ζπκβνιή ηνπ δέξκαηνο ζηελ νκνηφζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ είλαη θπξίσο πξνζηαηεπηηθήο κνξθήο. Οη θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ δέξκαηνο είλαη πνιχπινθεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ κεραληθή πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ (επηδεξκίδα θαη ρφξην), ηε ζεξκνξχζκηζε (ηξίρεο, ηδξσηνπνηνί αδέλεο, αγγεηαθφ πιέγκα, ππνδφξην) θαζψο θαη ηε πξνζηαζία απφ βαθηήξηα, ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη απφ νπζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο (επηδεξκίδα). Ζ αληίδξαζε ηνπ δέξκαηνο ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο είλαη πνιχπιεπξε. Σν αλζξψπηλν δέξκα απνηειείηαη απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαη εηεξνγελείο αλαηνκηθν-θπζηνινγηθέο αληηδξαζηηθέο ελφηεηεο, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε επίπεδν δνκήο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε αιιειεπίδξαζε ζην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Οη πξνζηαηεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ δέξκαηνο εμαξηψληαη απφ ηε ιεηηνπξγηθή αθεξαηφηεηα ησλ κνξθνθπζηνινγηθψλ ηνπ επηπέδσλ θαζψο θαη ησλ δηαχισλ θαη κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο αλάκεζά ηνπο. Α.1.1. Δπιδεπμίδα Ζ επηδεξκίδα είλαη ην παξέγρπκα ηνπ δέξκαηνο κε θχξην θπηηαξηθφ είδνο ην θεξαηηλνθχηηαξν (90% ησλ θπηηάξσλ ηεο επηδεξκίδαο), πνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ηνλ δνκηθφ-θπηηαξηθφ ηζηφ ηεο. Μέζα ζηνλ ηζηφ ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ ζε ραξαθηεξηζηηθέο αλαηνκηθέο εληνπίζεηο απαληάηαη έλαο πνιχ κηθξφηεξνο αξηζκφο άιισλ ηχπσλ θπηηάξσλ (κειαληλνθχηηαξα, θχηηαξα ηνπ Langerhans, θχηηαξα ηνπ Merkel, ιεκθνθχηηαξα). Δπηπιένλ, ηα θχηηαξα ηεο επηδεξκίδαο είλαη αθ ελφο ζεκαληηθφο ηφπνο ζχλζεζεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ βηνκνξίσλ θαη αθ εηέξνπ θχηηαξα-ζηφρνο γηα ηελ δξάζε πνιπάξηζκσλ θπηηαξνθηλψλ θαη απμεηηθψλ παξαγφλησλ. Κάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ε επηδεξκίδα αλαλεψλεηαη ζπλερψο θαη ηα θεξαηηλνθχηηαξα κεηά απφ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ κηησηηθψλ δηαηξέζεσλ κεηαηίζεληαη απφ ηε βαζηθή ζηηβάδα θαηά κήθνο ηεο αθαλζσηήο ζηηβάδαο θαη ζηα πιαίζηα κηαο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο δηαθνξνπνίεζεο ζηηο επηθαλεηαθέο ζηηβάδεο ηνπ δέξκαηνο. Πξντφλ ηεο ηειηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ, καδί κε ηελ αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ηνπ εμσθπηηάξηνπ ρψξνπ είλαη ε θεξαηίλε ζηηβάδα ηεο επηδεξκίδαο, ην αλαηνκηθφ ππφζηξσκα ηνπ επηδεξκηδηθνχ θξαγκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα έδξα ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δέξκαηνο. Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο θπζηνινγηθήο αλαλέσζεο ηεο επηδεξκίδαο ηα «θνξλενθχηηαξα» δειαδή ηα αλαηνκηθά ππνιείκκαηα ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ ζηελ θεξαηίλε ζηηβάδα- απνιεπίδνληαη μερσξηζηά ην έλα απφ ην άιιν. Ζ γλψζε ηεο κεραληθήο ηεο θπηηαξηθήο αλαλέσζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε παζνθπζηνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηδεξκίδαο. Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε βαζηθή ζηηβάδα, δειαδή «ζε άκεζε επαθή» κε ην κεζέγρπκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο κηησηηθψλ δηαηξέζεσλ, πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ βαζηθή ζηηβάδα αθνξά ζε θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο ήδε κεξηθά δηαθνξνπνηεκέλσλ θπηηάξσλ θαη κφλν πεξηζηαζηαθά ζε δηαηξέζεηο βιαζηηθψλ (stem) θπηηάξσλ. Δπίζεο, θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ηα θεξαηηλνθχηηαξα, πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε βαζηθή ζηηβάδα θαη εηζέξρνληαη ζηελ αθαλζσηή ζηηβάδα είλαη ήδε θχηηαξα, πνπ έρνπλ νπζηαζηηθά απνιέζεη ηελ ηθαλφηεηα πνιιαπιαζηαζκνχ θαη είλαη «θαζ νδφλ» πξνο ηελ ηειηθή ηνπο δηαθνξνπνίεζε. Ζ κεηαλάζηεπζε θαη κεηαηφπηζε ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ θαηά κήθνο ησλ θπηηαξηθψλ ζηηβάδσλ πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο επηδεξκίδαο δελ είλαη παζεηηθή δηεξγαζία, δειαδή απιά ην απνηέιεζκα ηεο πίεζεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θπηηάξσλ ζηε βαζηθή ζηηβάδα, αιιά ελεξγεηηθή. ηελ κεηαηφπηζεκεηαθίλεζε ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ θεληξηθφ ξφιν παίδεη ν θπηηαξνζθειεηφο θαη νη δηαθπηηαξηθέο ζπλδεηηθέο δνκέο ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ. Σέινο, γηα ηε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο παζνθπζηνινγίαο ηνπ δέξκαηνο ζα ζπλέπεηα δηαηαξαρψλ ηεο δηαθνξνπνίεζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ ε κεηαλάζηεπζε ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ κέρξη ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ θνθθψδε ζηηβάδα είλαη αηνκηθή, ε ηειηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ θνθθηψδε ζηηβάδα γίλεηαη ζχγρξνλα γηα νκάδεο γεηηνληθψλ θπηηάξσλ (gap junctions?). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε απνιέπηζε είλαη πάιη εμαηνκηθεπκέλε (Δηθφλα 1). Γηαηαξαρέο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο απνιέπηζεο νδεγνχλ ζε καθξνκνξθνινγηθά δηαθξηηά ιέπηα. Γιαηαπασέρ ηεο επηδεξκηδηθήο θπηηαξηθήο θηλεηηθήο, ηεο θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηνπ ηζηηθνχ ζθειεηνχ ηεο επηδεξκίδαο είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη παζνινγνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί πνπ απεηινχλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο επηδεξκίδαο. Α.1.2. Χοπιο-επιδεπμιδικό όπιο Ζ ζπλδεηηθή ρνξην-επηδεξκηδηθή (ή δεξκν-επηδεξκηδηθή) δψλε ή φξην έρεη απφ ιεηηνπξγηθήο ζθνπηάο ζα βαζηθή ιεηηνπξγία ηε ζχλδεζε ηεο επηδεξκίδαο κε ην ρφξην. Δίλαη κηα πνιχπινθε αλαηνκηθή δνκή, πνπ εμαζθαιίδεη ηε δηαζχλδεζε ηνπ θαηά βάζε ελδνθπηηάξηνπ ζθειεηνχ ηεο επηδεξκίδαο κε ηνλ θαηά θχξην ιφγν εμσθπηηάξην ζθειεηφ ηνπ ρνξίνπ θαη θαη επέθηαζε ησλ ππνθείκελσλ καιαθψλ κνξίσλ.

3 3 Δηθφλα 1.: χλνςε θπηηαξηθήο θηλεηηθήο θεξαηηλνθπηηάξσλ Μεηαλάζηεπζε ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ Δξαηομικεςμένη έναπξη διαθοποποίηζηρ ύσπονη ηελική διαθοποποίηζη Δξαηομικεςμένη Βαζική ζηιβάδα Κοκκώδηρ ζηιβάδα Απολέπιζη Διάρκεια: 2 εβδομάδερ 2 εβδομάδερ Μετανάστεσση: εξαηομικεςμένη ομαδικά ζε αλληλεξάπηηζη Τρόπος μεταναστ.: ενεπγή παθηηική Ρχζκηζε ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο επηδεξκίδαο ηπαύμα 24 h Αποκπινώρ Αςηοκπινώρ Αςξηηικόρ πολ/μόρ? steady state πολ/μόρ IL-1, IL-6, EGF, TGFα, afgf, bfgf,kgf TGFβ, TNFα Εποςλωηικόρ ςπεππολ/μόρ LI GF MI Tc επούλωζη Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ κνξηαθνχ ππνζηξψκαηνο ηνπ ρνξην-επηδεξκηδηθνχ νξίνπ έρεη νδεγήζεη ζε κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ παζνγελεηηθνχ κεραληζκνχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παζήζεσλ ηνπ δέξκαηνο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζε δηαηαξαρέο ζηελ πεξηνρή ηνπ δεξκν-επηδεξκηδηθνχ νξίνπ. ηα λνζήκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη αθ ελφο επίθηεηεο παζήζεηο απηνάλνζεο αηηηνινγίαο (ζρεκαηηζκφο απηναληηζσκάησλ θαηά δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ρνξην-επηδεξκηδηθνχ νξίνπ) θαη αθ εηέξνπ αληίζηνηρεο ζπγγελείο θιηληθέο εηθφλεο ζαλ απνηέιεζκα κνξηαθψλ δηαηαξαρψλ (κεηαιιάμεσλ) ζε γνλίδηα, πνπ θσδηθνπνηνχλ δνκηθέο πξσηεΐλεο ηεο ρνξηνεπηδεξκηδηθήο δψλεο. Α.1.3. Θηλώδερ σόπιο και επιπολήρ αγγειακό πλέγμα ηος δέπμαηορ Σελ αγγείσζε ηνπ ρνξίνπ θαη θαη επέθηαζε ηελ ηξνθνδνζία ηεο επηδεξκίδαο, πνπ απηή θαζ εαπηή δε δηαζέηεη αγγεία, εμαζθαιίδεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν αγγείσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν θπξίσο επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά δηακεξίζκαηα: (α) ην επηπνιήο αγγεηαθφ πιέγκα κε νξηδφληην πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αγγείσλ ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο θαη εληφπηζε ζηα φξηα ζειψδνπο θαη δηθηπσηνχ ρνξίνπ θαη (β) ην επίζεο νξηδφληηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ελ ησ βάζεη αγγεηαθφ πιέγκα ηνπ ρνξίνπ, κε εληφπηζε ζην θαηψηεξν δηθηπσηφ ρφξην ζηα φξηα κε ην ππνδφξην. Αγγεία κε θάζεην ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο πξνζαλαηνιηζκφ αθνχ δηαπεξάζνπλ ηηο πεξηηνλίεο ηξνθνδνηνχλ ην ελ ησ βάζεη αγγεηαθφ πιέγκα, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ κε κηα ζεηξά αγγείσλ επίζεο θάζεηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζπλδέεηαη κε ην επηπνιήο πιέγκα. Σέινο, απφ ην επηπνιήο πιέγκα πξνέξρνληαη ηειηθά ηξνθηθά αγγεία θάζεηνπ επίζεο πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ ηξνθνδνηνχλ ηηο επηκέξνπο ζειέο ηνπ ρνξίνπ θαη θαη επέθηαζε ην ζπλαξηψκελν ηκήκα ηεο επηδεξκίδαο. Οη ζειέο ηνπ ρνξίνπ καδί κε ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνχ πιέγκαηνο, ηνλ ππνθείκελν ραιαξφ ζπλδεηηθφ ηζηφ ηνπ ζειψδνπο ρνξίνπ θαη ηηο αθξνινθίεο ηεο επηδεξκίδαο απνηεινχλ κηα αλαηνκηθν-ιεηηνπξγηθή ελφηεηα («επηθαλεηαθή» ιεηηνπξγηθή ελφηεηα-δηακέξηζκα ηνπ δέξκαηνο ή ιεηηνπξγηθή ελφηεηα ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνχ πιέγκαηνο). ε πεξηπηψζεηο νμείαο θιεγκνλψδνπο δηεξγαζίαο πάζρεη ηαπηφρξνλα φιε ε «επηθαλεηαθή» ιεηηνπξγηθή ελφηεηα ηνπ δέξκαηνο (αιινηψζεηο «ηαπηφρξνλα» ζε επηδεξκίδα, ρνξην-επηδεξκηδηθφ φξην θαη ζειψδεο ρφξην). Αληίζεηα, ζε πην ρξφληεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο νη παζνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη αιινηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξίδνληαη ζην ζειψδεο ρφξην. Α.1.4. Γικηςωηό σόπιο και εν ηω βάθει αγγειακό πλέγμα ηος δέπμαηορ Σν δέξκα είλαη έλαο ηλνειαζηηθφο ηζηφο πςειήο κεραληθήο αληνρήο θαη ειαζηηθφηεηαο θαη θνξέαο ησλ λεχξσλ θαη αγγείσλ, πνπ ηξνθνδνηνχλ ην δέξκα. Απνηειείηαη απφ έλα εθηεηακέλν πιέγκα θνιιαγφλσλ θαη ειαζηηθψλ ηλψλ, πνπ πεξηέρνληαη ζηε ιεγφκελε «βαζηθή νπζία». Σν πιέγκα ησλ θνιιαγφλσλ ηλψλ είλαη ραιαξφηεξν ζην αλψηεξν ηκήκα (ζειψδεο ρφξην) ζε ζχγθξηζε κε ηελ ελ ησ βάζεη ζηηβάδα ηνπ ρνξίνπ (δηθηπσηφ ρφξην). Σν δηθηπσηφ ρφξην κεηαπίπηεη ζηαδηαθά ζηα ηλψδε δηαθξαγκάηηα ηνπ ππνδφξηνπ ιίπνπο. Σν ζχλνιν ησλ κε θπηηαξηθψλ ζπζηαηηθψλ (πνιπζαθραξίηεο θαη πξσηεΐλεο) ηνπ ρνξίνπ είλαη γλσζηφ ζαλ εμσθπηηαξηθή κήηξα ηνπ ρνξίνπ. ηελ εμσθπηηάξηα κήηξα θαη θπξίσο ζηε πεξηνρή γεηηνλίαο ησλ λεχξν-αγγεηαθψλ νδψλ απαληψληαη ηα θχηηαξα ηνπ ρνξίνπ (ηλνβιάζηεο, καθξνθάγα, ηζηηνθχηηαξα, καζηνθχηηαξα, θ.ι.π.). Φιεγκνλψδεηο αληηδξάζεηο θαη πνηνηηθέο ή πνζνηηθέο δηαηαξαρέο ηεο ζχλζεζεο ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη παζνγελεηηθνί κεραληζκνί δεξκαηηθψλ παζήζεσλ κε εληφπηζε ζην δηθηπσηφ ρφξην.

4 4 Α.1.5. Υποδόπιο Σν ππνδφξην απνηειείηαη απφ ιφβηα ιηπψδνπο ηζηνχ, πνπ πεξηβάιινληαη-δηαρσξίδνληαη απφ δηαθξάγκαηα ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, θαη πνπ απνηεινχλ πέξα απφ ηνπο θνξείο ησλ λεχξσλ θαη αγγείσλ θαη ηνλ ζθειεηφ ηνπ ππνδνξίνπ. Απφ παζνθπζηνινγηθήο ζθνπηάο δηαθξίλνπκε ηηο θιεγκνλψδεηο αληηδξάζεηο ηνπ ππνδνξίνπ (α) ζε εθείλεο κε εληφπηζε θπξίσο ζηα ιφβηα ησλ ιηπνθπηηάξσλ (ινβψδεο θιεγκνλή) θαη (β) ζε εθείλεο κε εληφπηζε θπξίσο ζηα ηλψδε δηαθξάγκαηα (δηαθξαγκαηηθή θιεγκνλή). Α.2. ςνοπηική παθοθςζιολογία ηηρ θλεγμονήρ Α.2.1. Σύλνςε θιεγκνλώδνπο αληίδξαζεο Φιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε παζνθπζηνινγία ησλ πεξηζζφηεξσλ παζήζεσλ ηνπ δέξκαηνο. πκβαηηθά-πεξηγξαθηθά δηαθξίλνπκε ζηελ θηλεηηθή ηεο θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο δηάθνξα ζηάδηα. Απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εηδηθφηεξε κνξθή θαη εμέιημε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο είλαη πέξα απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο παζνγφλσλ αηηίσλ, ε δηαθνξηθή ελεξγνπνίεζε κε εηδηθψλ θαη εηδηθψλ αλνζνινγηθψλ αληηδξάζεσλ ηνπ μεληζηή (παζνγφλν αίηην, ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ μεληζηή). Σειηθφο ζηφρνο ηεο θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο είλαη ε απνκάθξπλζε θαη απνθαηάζηαζε ηζηηθψλ βιαβψλ. Όρη ζπάληα, ηδηαίηεξα ζην δέξκα, ηα ηζηηθά επαθφινπζα ηεο θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο ππεξβαίλνπλ ηε ζπκπησκαηνινγία, πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην αληίζηνηρν αξρηθφ παζνγφλν αίηην θαη αλαδεηθλχνληαη ζην επίθεληξν ηεο παζνινγηθήο δηεξγαζίαο. ρεκαηηθά ε θιεγκνλψδεο αληίδξαζε δηαθξίλεηαη ζε κηα νμεία, αγγεηαθή θάζε κε αγγεηνδηαζηνιή, αχμεζε ηεο αγγεηαθήο δηαπεξαηφηεηαο θαη νίδεκα θαη ζε κία ππνμεία-ρξφληα ή θπηηαξηθή θάζε κε δηήζεζε θαη ελεξγνπνίεζε αηκαηνγελψλ θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ. Σν αξρηθφ ζηάδην ή αληίδξαζε νμείαο θάζεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο δηάθνξσλ θπηηαξηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ αιιειεπηδξνχλ είηε δηακέζνπ άκεζεο θπηηαξν-θπηηαξηθήο επαθήο, είηε έκεζα δηακέζνπ δηαιπηψλ κεζνιαβεηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο νμείαο θιεγκνλήο κπνξεί λα είλαη εληνπηζκέλα εζηηαθά, ζπζηεκαηηθά ή γεληθεπκέλα (shock). Σν πέξαζκα απφ ηελ νμεία ζηελ ππνμεία-ρξφληα θιεγκνλή νξηνζεηείηαη απφ ηελ δηήζεζε ησλ ηζηψλ απφ αηκαηνγελή θιεγκνλψδε θχηηαξα. Αλάινγα κε ηελ κηθξνκνξθνινγία ηνπο νη θιεγκνλψδεηο αληηδξάζεηο ρξφληνπ ηχπνπ δηαθξίλνληαη ζρεκαηηθά ζε νξηζκέλνπο βαζηθνχο ηχπνπο (ππψδεηο, ιεκθν-πιαζκαηνθπηηαξηθέο, θνθθησκαηψδεηο). ηελ θιηληθή πξάμε ε πνξεία ησλ λνζεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαπηψζεηο απφ ηνλ έλα ηχπν θιεγκνλήο ζε άιιν, απφ ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία εζηηαθά δηάθνξσλ ηχπσλ θαζψο θαη απφ ηελ παξνπζία κηθηψλ ή κεηαβαηηθψλ κνξθψλ θιεγκνλήο. Μφξηα, πνπ εμαηηίαο ηεο αγγεηνθηλεηηθήο ηνπο δξάζεο, ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα ελεξγνπνηνχλ ιεπθνθχηηαξα ή λα ππνζηεξίδνπλ ηελ θπζηνινγηθή ηνπο δξάζε θαζνξίδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ πνξεία κηαο θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο θαη είλαη γεληθφηεξα γλσζηά ζαλ «κεηαβηβαζηέο ηεο θιεγκνλήο». Αλάκεζά ηνπο είλαη κφξηα, πνπ ν θεληξηθφο θπζηνινγηθφο ηνπο ξφινο επηθεληξψλεηαη ζηε ξχζκηζε θιεγκνλσδψλ δηεξγαζηψλ θαη άιια, πνπ αλάκεζα ζε άιιεο θπηηαξηθέο θαη ηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ θπζηνινγία ηεο θιεγκνλήο. Α.2.2. Μεζολαβηηέρ ηηρ θλεγμονήρ Αθνινχζσο ζπλνςίδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη κεηαβηβαζηέο ηεο θιεγκνλήο γηα ηηο παζήζεηο ηνπ δέξκαηνο. Α Ηζηακίλε Ζ ηζηακίλε είλαη ν θαιχηεξα γλσζηφο κεζνιαβεηήο ηεο νμείαο θάζεο ηεο θιεγκνλήο. πληίζεηαη ζηα καζηνθχηηαξα, βαζεφθηια, νπδεηεξφθηια, αηκνπεηάιηα θαη ζην επηζήιην ηνπ ζηνκάρνπ. Δίλαη ν ζεκαληηθφηεξνο κεζνιαβεηήο ηεο θιεγκνλήο ζηελ πεξίπησζε αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ ηχπνπ Η θαηά Coombs θαη Gell. Ζ απειεπζέξσζεέθθξηζε ηεο ηζηακίλεο είλαη επαθφινπζν ηεο αληίδξαζεο αληηγφλνπ-αληηζψκαηνο (IgE) ζηελ επηθάλεηα καζηνθπηηάξσλ θαη βαζεφθηισλ (αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε), κπνξεί φκσο λα πξνθιεζεί θαη απφ κε αλνζνινγηθνχο κεραληζκνχο («αλαθπιαθηνεηδήο» αληίδξαζε). Ζ πνιχκνξθε θπζηνινγηθή δξάζε ηεο ηζηακίλεο είλαη απνηέιεζκα ηεο ζχλδεζή ηεο κε ηξεηο ηχπνπο εηδηθψλ ππνδνρέσλ (H1, H2 θαη H3) ζηελ επηθάλεηα θπηηάξσλ-ζηφρσλ. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ππνδνρέσλ έρεη δηαθνξεηηθά βηνινγηθά επαθφινπζα θαη ε δηαθνξηθή έθθξαζή ηνπο ζε δηάθνξνπο ηχπνπο θπηηάξσλ πξνζδηνξίδεη ην παζνθπζηνινγηθφ επαθφινπζν ηεο δξάζεο ηεο ηζηακίλεο ζε δηάθνξνπο ηζηνχο. ην δέξκα εθθξάδνληαη Ζ1- θαη Ζ2- ππνδνρείο (Ζ3- ππνδνρείο εθθξάδνληαη θπξίσο ζην ΚΝ). Ζ ελεξγνπνίεζε Ζ1-ππνδνρέσλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα αγγεηνδηαζηνιή, εμαγγείσζε νξνχ θαη νίδεκα, ζχζπαζε ιείσλ κπτθψλ ηλψλ (βξνγρηθφ δέληξν θαη γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο), ρεκεηφηαμε εσζηλφθηισλ θαη νπδεηεξφθηισλ θαζψο θαη ππεξέθθξηζε βιέλλαο ζην αλψηεξν αλαπλεπζηηθφ. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ δηακεζνιαβεί ε ελεξγνπνίεζε ησλ Ζ2- ππνδνρέσλ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ κε εμαίξεζε ηελ ζχζπαζε ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ θαη επηπιένλ θαξδηαθέο δξάζεηο, έθθξηζε ζηνκαρηθψλ πγξψλ θαη ελεξγνπνίεζε θπηηαξνηνμηθψλ ιεκθνθπηηάξσλ. Απειεπζέξσζε ηζηακίλεο ζην δέξκα έρεη ζαλ επαθφινπζν ηε δεκηνπξγία πνκθνχ πεξηβαιιφκελνπ απφ εξχζεκα («αληηδξαζηηθφ εξχζεκα») θαζψο θαη θλεζκφ ζαλ απνηέιεζκα δηέγεξζεο αηζζεηηθψλ λεπξηθψλ ηλψλ (θλίδσζε). Α Εηθνζαλνεηδή Σα πξντφληα ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο (ελφο κε θνξεζκέλνπ νξγαληθνχ νμένο κε έλα κνξηαθφ ζθειεηφ απφ 20 άηνκα άλζξαθα) είλαη γλσζηά ζαλ εηθνζαλνεηδή. Ζ ηαηξηθή ζεκαζία ησλ εηθνζαλνεηδψλ είλαη δηηηή: (1) ηα εηθνζαλνεηδή ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζρπξή θαη πνιχκνξθε βηνινγηθή δξαζηηθφηεηα θαη (2) έλδπκα-θιεηδηά ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο είλαη επηιεθηηθνί ζηφρνη αλαζηνιήο ησλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ (γιπθνθνξηηθνεηδή θαη κε).

5 5 Σν αξαρηδνληθφ νμχ, έλα ζπζηαηηθφ ησλ θσζθνιηπηδίσλ ηεο κεκβξάλεο ησλ πεξηζζφηεξσλ θπηηάξσλ ηνπ νξγαληζκνχ, απειεπζεξψλεηαη απφ κεκβξαληθά ζηνηρεία θαηεζηξακκέλσλ θπξίσο θπηηάξσλ, κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη επαθφινπζεο δξάζεο ηνπ ελδχκνπ θσζθνιηπάζε Α2 θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαβνιίδεηαη ελδπκαηηθά ζε αθνινπζίεο βηνινγηθά δξαζηηθά κνξίσλ. Έλδπκν-θιεηδί γηα ηε ζχλζεζε πξνζηαγιαλδηλψλ (PGD2, PGE2, PGF29), πξνζηαθπθιίλεο θαη ζξνκβνμαλψλ είλαη ε θπθιννμπγελάζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά κέζσ ηεο δξάζεο ηεο 12-ιηπννμπγελάζεο θαη ηεο 5-ιηπννμπγελάζεο ην αξαρηδνληθφ νμχ κεηαβνιίδεηαη ζε 12-πδξνμπεηθνζαηεηξαλντθφ νμχ (12-ΖΔΣΔ) θαη ιεπθνηξηέλεο αληίζηνηρα (LTB4, LTC4, LTD4). Ο ξφινο ησλ εηθνζαλνεηδψλ ζηελ παζνθπζηνινγία ηνπ δέξκαηνο δελ είλαη αθφκα θαιά γλσζηφο. Σν γεγνλφο φκσο φηη ηα γιπθνθνξηηθνεηδή πνπ αλαζηέιινπλ ηε ζχλζεζε φισλ ησλ εηθνζαλνεηδψλ είλαη ε θαξκαθεπηηθή νπζία κε ηελ ηζρπξφηεξε αληηθιεγκνλψδε δξάζε ζηε δεξκαηνινγία, ζπλεγνξεί ζηελ ππφζεζε φηη ηα εηθνζαλνεηδή είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο ζηελ παζνθπζηνινγία ηνπ δέξκαηνο. ηελ Δηθφλα 2 ζπλνςίδνληαη ε βηνζχλζεζε θαη νη ζεκαληηθφηεξεο βηνινγηθέο δξάζεηο ησλ εηθνζαλνεηδψλ κε επηθέληξσζε ζην δέξκα. Δηθόλα 2: Σύλνςε βηνζύλζεζεο θαη βηνινγηθώλ δξάζεσλ εηθνζαλνεηδώλ Σςνθετάση θπομβοξάνηρ Θξνκβνμάλε Δλεξγνπνίεζε αηκνπεηαιίσλ/ Σρεκαηηζκόο ζξόκβσλ Κςκλοοξςγενάση Σςνθετάση PGΗ 2 Πξνζηαθπθιίλε πποστακςκλίνηρ Αλαζηνιή ζπγθόιεζεο αηκνπεηαιίσλ/ ζρεκαηηζκνύ ζξόκβσλ Αγγεηνδηαζηνιή Φσζθνιηπίδηα Κπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ Φωσυολιπάση Α 2 Αξαρηδνληθό νμύ 5-λιποοξςγενάση PGH-E ισομεπάση 12-λιποοοξςγενάση Πξνζηαγιαδίλε PGE 2 LTC 4 / LTD 4 LTB 4 5-HETE 12-HETE Αγγεηνδηαζηνιή Δξύζεκα καθξάο δηαξθείαο Αλνζνηξνπνπνίεζε SRS-A : βξνγρόζπαζκνο, Αγγεηνδηαζηνιή θαη νίδεκα Χεκεηνηαθηηθή δξάζε γηα νπδεηεξόθηια, Ησζηλόθηια θαη καθξνθάγα (=θπηηαξηθή θάζε θιεγκνλώδνπο αληίδξαζεο) Αθάλζσζε ηεο επηδεξκίδαο Φιεγκνλώδεηο δηεζήζεηο ρνξίνπ Δλδνεπηδεξκηδηθά απνζηήκαηα Α Σύζηεκα ζπκπιεξώκαηνο Σν ζχζηεκα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο ζπλίζηαηαη ζε κία πνιχπινθε αιιεινπρία πάλσ απφ 20 πξσηετλψλ ηνπ νξνχ, πνπ ελεξγνπνηνχληαη αιπζηδσηά είηε ζαλ απνηέιεζκα πξσηενιπηηθήο δηάζπαζεο είηε ζηεξενηαθηηθήο κνξηαθήο ηξνπνπνίεζεο (Δηθφλα 3). Ζ ελεξγνπνίεζε ππξνδνηείηαη δηα κέζνπ δχν ελαιιαθηηθψλ νδψλ ελεξγνπνίεζεο (ηεο «θιαζζηθήο» αληηγνλνεμαξηψκελεο θαη ηεο θπινγελεηηθά παιαηφηεξεο «ελαιιαθηηθήο») θαηαιήγεη φκσο ζε κηα θνηλή ηειηθή επζεία κε ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ βηνινγηθά πεξηζζφηεξν ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ή θιαζκάησλ. ηελ Δηθφλα 3 παξηζηάλεηαη ζρεκαηηθά ην ζχζηεκα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο θαη νη νδνί ελεξγνπνίεζήο ηνπ. Βαζηθφο ξφινο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο ζηελ αλνζναπάληεζε είλαη ε δηακεζνιάβεζε ηεο θαγνθπηηάξσζεο θαη ηεο ιχζεο μελνβησηψλ. ηα πιαίζηα απηά ην ζχζηεκα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο είλαη ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ θπζηθνχ αληηγνλναλεμάξηεηνπ «κε εηδηθνχ» ζθέινπο ηεο αλνζίαο. Γεληθά ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο θαη ηελ απνκάθξπλζε μελνβησηηθψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηα πιαίζηα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ε ηζηνθαηαζηξνθηθή δξάζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο είλαη δπλαηφλ λα θαηεπζπλζεί θαη θαηά θπζηνινγηθψλ ηζηψλ. Σα ζεκαληηθφηεξα φξγαλα-ζηφρνη κηαο παζνινγηθήο ελεξγνπνίεζεο ζπκπιεξψκαηνο είλαη ηα λεθξά (π.ρ. ζπεηξακαηνλεθξίηηδα), νη αξζξψζεηο (π.ρ. ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα) θαη ην δέξκα. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο ζπκκεηέρεη / ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ παζνγέλεηα πνιπάξηζκσλ θιεγκνλσδψλ παζήζεσλ ηνπ δέξκαηνο. Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο θαζνξίδεη απνθαζηζηηθά ηελ παζνγέλεζε φισλ ησλ ινηκψδνπο αηηηνινγίαο δεξκαηνπαζεηψλ (ινηκψδε εμαλζήκαηα). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ θλίδσζε απφ αλνζνζπκπιέγκαηα (ηχπνπ ΗΗΗ), ηελ αγγεηίηηδα απφ αλνζνζπκπιέγκαηα, κεξηθέο πνκθνιπγψδεηο δεξκαηνπάζεηεο θαζψο θαη ζε απηνάλνζα λνζήκαηα ηνπ δέξκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά εξγαζηεξηαθά επξήκαηα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο είλαη ε αλίρλεπζε ελαπνζέζεσλ θιαζκάησλ ηνπ ζπκπιεξψκαηνο ζηελ βαζηθή κεκβξάλε ηεο επηδεξκίδαο θαη ησλ αγγείσλ ηνπ ρνξίνπ θαζψο θαη -ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο- ε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο ζηνλ νξφ ζαλ απνηέιεζκα ηαρείαο απνδφκεζήο ηνπ ζηελ πεξηθέξεηα. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο παζήζεηο ηνπ δέξκαηνο είλαη απνηέιεζκα ζπγγελνχο αλεπάξθεηαο δηάθνξσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζπκπιεξψκαηνο. Αλεπάξθεηα ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο θιαζζηθήο νδνχ ηνπ ζπκπιεξψκαηνο έρεη γεληθά ζαλ απνηέιεζκα ελεξγνπνίεζε παζνγελεηηθψλ κεραληζκψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία αλνζνζπκπιεγκάησλ (αλεπάξθεηα κεραληζκνχ

6 6 απνκάθξπλζεο αλνζνζπκπιεγκάησλ, π.ρ. ic 3 b: νςσλνπνίεζε). Απφ ηελ άιιε πιεπξά αλεπάξθεηα παξαγφλησλ ηεο ελαιιαθηηθήο νδνχ θαζψο θαη ησλ ηειηθψλ δξαζηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ ζπκπιεξψκαηνο πξνδηαζέηεη ζε ππνηξνπηάδνπζεο ινηκψμεηο, ηδηαίηεξα απφ Gram (-) βαθηήξηα. Σέινο, κηα ζρεηηθά ζπρλή κνξθή αλεπάξθεηαο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο κε δξακαηηθή θιηληθή εηθφλα είλαη ην θιεξνλνκηθφ αγγεηννίδεκα. Πξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα αλεπάξθεηαο ηνπ αλαζηνιέα ηεο C1-εζηεξάζεο κε ζπλέπεηα αλεμέιεγθηε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο, ζχλζεζε αλαθπιαθηνηνμηλψλ θαη ζρεκαηηζκφ εθηεηακέλσλ νηδεκάησλ. Εικόνα 3: Φςζιολογία και παθοθςζιολογία ηος ζςζηήμαηορ ηος ζςμπληπώμαηορ Κλαζζική οδόρ Εναλλακηική οδόρ Λοιμώξειρ Ανοζοζςμπλέγμαηα με IgM, IgG1-3 Διαμεζολαβηηέρ θλεγμονήρ Χημειοηαξία Αγγειοζύζπαζη Οίδημα C1-αναστολέας C1q, C1r, C1s C4 C3a Αναθςλοηοξίνερ Χημειοηαξία C2 C3 C3b C5a MBL, MPSP B,D,P C3b-απενεργοποιτής C5 C5b C6 C7 C8 Βακηηπίδια / ιοί / μύκηηερ / καπκινικά κύηηαπα/ IgA Οψωνοποίηζη C9 Αςηοάνοζα νοζήμαηα C5b-C9 Κςηηαπόλςζη Πρωτεϊνη S,CD55, CD46 Α Κπηηαξνθίλεο Ζ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ θαηά βιαπηηθψλ παζνγφλσλ παξαγφλησλ φπσο μέλνη ή παζνινγηθνί ηζηνί, ηνμίλεο, ηνί, βαθηήξηα ή παξάζηηα, εμαζθαιίδεηαη απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο ζπγγελνχο θαη ηεο εηδηθήο επίθηεηεο αλνζναπάληεζεο. Ζ δξαζηηθή θάζε θαη ησλ δχν ζθειψλ ηεο αλνζναπάληεζεο ξπζκίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ κηα κεγάιε ζεηξά δηαιπηψλ πξσηετλψλ. Πξφθεηηαη απφ θπζηνινγηθήο-ιεηηνπξγηθήο ζθνπηάο γηα «ηζηηθέο νξκφλεο» (θπηηαξνθίλεο). Κπηηαξνθίλεο, πνπ εθθξίλνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ κνλνθχηηαξα/καθξνθάγα νλνκάδνληαη «κνλνθίλεο», εθείλεο, πνπ εθθξίλνληαη απφ ιεκθνθχηηαξα «ιεκθνθίλεο». Οη «ρεκνθίλεο» είλαη κηα ππννκάδα θπηηαξνθηλψλ κε έληνλε ρεκεηνηαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη γεληθά παξφκνηα κνξηαθή δνκή. Οη «απμεηηθνί παξάγνληεο» ζπκπεξηιακβάλνληαη ιφγσ ηεο παξφκνηαο βηνινγηθήο ηνπο δξάζεο ζηηο θπηηαξνθίλεο κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ. Παξά ηελ πνιπκνξθία ηνπο νη θπηηαξνθίλεο έρνπλ κεξηθά θνηλά γεληθά δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά: (α) Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα κηθξέο γιπθνδπιησκέλεο πξσηεΐλεο ή πνιππεπηίδηα (8-40 kd). (β) Γηάθνξνη ηχπνη θπηηάξσλ ζπλζέηνπλ ηελ ίδηα θπηηαξνθίλε. Μεηά ηα καθξνθάγα, ηα θεξαηηλνθχηηαξα εθθξάδνπλ ην κεγαιχηεξν θάζκα θπηηαξνθηλψλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ. Αιιά θαη ηα ινηπά θχηηαξα ηνπ δέξκαηνο (κειαληλνθχηηαξα, ηλνβιάζηεο, θχηηαξα ηνπ Langerhans, ελδνζήιηα) παξάγνπλ πνιπάξηζκεο θπηηαξνθίλεο, έηζη ψζηε ην δέξκα λα είλαη καδί κε ην ιεκθναηκνπνηεηηθφ ζχζηεκα νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο θπηηαξνθηλψλ ζηνλ νξγαληζκφ. (γ) Κάζε θπηηαξνθίλε έρεη βηνινγηθή δξάζε θαη κάιηζηα πιεηφηξνπε ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θπηηάξσλ: ε δηαθνξεηηθά θχηηαξα πξνθαινχλ δηαθνξεηηθφ βηνινγηθφ απνηέιεζκα. (δ) Δλεξγνπνηνχλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ζε έλα θαη ηνλ απηφ ηχπν θπηηάξσλ, π.ρ. ε IFNγ ελεξγνπνηεί ζηα καθξνθάγα: (1) ηελ ηθαλφηεηα θαγνθπηηάξσζεο, (2) ηελ παξαγσγή κηθξνβηνθηφλσλ ππεξνμεηδίσλ, (3) ηελ έθθξαζε αληηγφλσλ ηάμεο MHC-II, (4) ηελ παξαγσγή TNFα. (ε) Ζ δξάζε ησλ θπηηαξνθηλψλ δελ είλαη απνθιεηζηηθή, δειαδή πεξηζζφηεξεο απφ κηα θπηηαξνθίλεο έρνπλ ζπλήζσο ηελ ίδηα δξάζε: θάζε θπηηαξνθίλε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ιεηηνπξγηθά απφ άιιεο (ζχζηεκα ιεηηνπξγηθήο αζθάιεηαο). (ζη) Οη θπηηαξνθίλεο επεξεάδνπλ ηελ ζχλζεζε άιισλ θπηηαξνθηλψλ, ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά. Σν απνηέιεζκα είλαη ηδηαίηεξα in vivo πνιχπινθεο ξπζκηζηηθέο-νκνηνζηαηηθέο αιπζίδεο (ή ξπζκηζηηθνί θχθινη) θπηηαξνθηλψλ. (δ) Οη θπηηαξνθίλεο δξνπλ κέζσ εηδηθψλ ππνδνρέσλ ζηα θχηηαξα-ζηφρνπο, κε έλαλ ηξφπν παξφκνην κε εθείλν ησλ νξκνλψλ. Αλάινγα κε ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηα θχηηαξα, πνπ ηελ εθθξίλνπλ θαη ηα θχηηαξα-ζηφρνπο θαηαηάζζνπκε ηε δξάζε ησλ θπηηαξνθηλψλ ζε απηνθξηλή (ην ίδην θχηηαξν), παξαθξηλή (γεηηνληθά θχηηαξα) θαη ελδνθξηλή (απνκαθξπζκέλα θχηηαξα). Ζ δξάζε ησλ θπηηαξνθηλψλ είλαη ζπλήζσο απηνθξηλήο, παξαθξηλήο θαη πην ζπάληα ελδνθξηλήο (π.ρ. ππξεηφο ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζπζηεκαηηθήο δξάζεο ηεο IL-1b θαη ηνπ ΣΝFα). Ζ ζχλδεζε θπηηαξνθίλεο-ππνδνρέα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάινπ βαζκνχ κνξηαθή ζπγγέλεηα (π.ρ θνξέο πςειφηεξε ζπγγέλεηα απφ εθείλε αληηζψκαηνο-αληηγφλνπ). (ε) Ζ θπηηαξηθή έθθξαζε ησλ θπηηαξνθηλψλ ππφθεηηαη ζε εηδηθή ξχζκηζε. (ζ) Ζ δξάζε ησλ θπηηαξνθηλψλ ζπλδέεηαη ζρεδφλ πάληα κε ζχλζεζε mrna θαη πξσηετλψλ. Μφξηα mrna πνπ θσδηθνπνηνχλ κφξηα θπηηαξνθηλψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ δνκηθή αζηάζεηα θαη βξαρπβηφηεηα, έηζη ψζηε ε ζχλζεζε ησλ θπηηαξνθηλψλ λα είλαη γεληθά απηνπεξηνξηδφκελε.

7 7 Απφ ιεηηνπξγηθήο-θπζηνινγηθήο ζθνπηάο νη θπηηαξνθίλεο κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε 4 θαηεγνξίεο: 1) Κπηηαξνθίλεο ηεο θπζηθήο αλνζίαο: IFN-a, IFN-b, TNFa, IL-1, IL-6, ρεκνθίλεο. TNFα, IL-1 θαη ΗL-6 είλαη πξνθιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο θαη εθθξίλνληαη θπξίσο απφ ελεξγνπνηεκέλα καθξνθάγα. Ζ εζηηαθή θιεγκνλψδεο αληίδξαζε, πνπ πξνθαινχλ ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ινηκνγφλσλ αηηίσλ. Αλ ε παξαγσγή θαη επνκέλσο ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζηνπο ηζηνχο απμεζεί (ηδηαίηεξα ηνπ TNFα) ν ραξαθηήξαο ηεο δξάζεο ηνπο αιιάδεη: TNFα θαη IL-1 ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία πξνθαινχλ ππξεηφ θαη έκεζα (κέζσ ηεο δξάζεο ηεο IL-6 ζην ήπαξ) ηελ ζχλζεζε ησλ πξσηετλψλ ηεο νμείαο θάζεο ηεο θιεγκνλήο. 2) Ρπζκηζηέο ηεο αλνζνεμαξηψκελεο θιεγκνλήο: IFN-γ, ιεκθνηνμίλε, IL-5, IL-10, IL-12, IL-23, MIF, ρεκνθίλεο. ε αληίζεζε κε ηελ θπζηθή αλνζία, πνπ ελεξγνπνηείηαη άκεζα απφ κηθξνβηαθά πξντφληα θαη αξρίδεη κε ηελ έθθξηζε ηνπ TNFα, ε αλνζνεμαξηψκελε θιεγκνλή αξρίδεη κε ηελ έθθξηζε θπηηαξνθηλψλ απφ ελεξγνπνηεκέλα Σ-ιεκθνθχηηαξα. Σππηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ θιεγκνλσδψλ αληηδξάζεσλ είλαη κηα ηχπνπ-ηv αληίδξαζε (αληίδξαζε επηβξαδπλφκελνπ ηχπνπ): ζηφρνο ηεο αληίδξαζεο είλαη π.ρ. ε απνκάθξπλζε ελδνθπηηάξησλ κηθξννξγαληζκψλ. Σα βιαπηηθά απνηειέζκαηα κηαο ππεξβάιινπζαο αληίδξαζεο ηχπνπ IV ηζνδπλακνχλ θιηληθά κε αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο εμ επαθήο ή κε θνθθησκαηψδεηο αληηδξάζεηο. Ζ θπηηαξνθίλε-θιεηδί ζε παζνινγηθέο αληηδξάζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ε ηληεξθεξφλε-γ (IFN-γ): Δλεξγνπνηεί ελδνζήιηα θαη νπδεηεξφθηια θαη επάγεη ηελ έθθξαζε MHC-κνξίσλ ζε δηάθνξα θχηηαξα. Σνλ ξφιν αληαγσληζηή ηεο IFN-γ παίδεη θπξίσο ε IL-10: αληαγσλίδεηαη ηελ παξαγσγή ησλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ TNFα θαη IL-1 θαζψο θαη ρπκνθηλψλ απφ ηα καθξνθάγα. Δπηπιένλ ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αληηδξάζεσλ πνπ δξνκνινγνχληαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο βνεζεηηθψλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγή θαη έθθξηζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θπηηαξνθηλψλ: ΣΖ1- ιεκθνθχηηαξα παξάγνπλ IFN-γ, TH2-ιεκθνθχηηαξα IL-4. Αιιά θαη ε δηαθνξηθή σξίκαλζε βνεζεηηθψλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ ζε ΣΖ1 ή ΣΖ2 θαζνξίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ θπηηαξνθηλψλ: ΣΖ1 ζε πεξηβάιινλ IL-12, ΣΖ2 ζε πεξηβάιινλ ΗL-4. 3) Ρπζκηζηέο ηεο ελεξγνπνίεζεο,αχμεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ: IL-2,IL-4,IL-13, IL-15, TGF-β. Ζ IL-2 είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο απμεηηθφο παξάγνληαο ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ, ελψ ν TGF-β αληαγσλίδεηαη πνιιαπιέο δξάζεηο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ. 4) Δλεξγνπνηεηέο ηεο αηκνπνίεζεο: G-CSF, GM-CSF, M-CSF, SCF, IL-3, IL-7, IL-11, flt-3. Πξνάγνπλ ηελ αχμεζε θαη δηαθνξνπνίεζε αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ ζην κπειφ ησλ νζηψλ. Α Μφξηα θπηηαξηθήο πξνζθφιιεζεο (cell adhesion molecules, CAM). Tα CAM είλαη δηακεκβξάληεο πξσηεΐλεο, κε αγθίζηξσζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ ηκήκαηνο ζε θπηηαξνπιαζκαηηθέο δνκέο θαη ηνπ εμσθπηηάξηνπ ζε αληίζηνηρνπο ππνδνρείο ηνπ θπηηαξηθνχ πεξηβάιινληνο. Μεξηθά CAM εθθξάδνληαη ζπλερψο απφ ηα αληίζηνηρα θχηηαξα (π.ρ. θαληρεξίλεο απφ θεξαηηλνθχηηαξα), άιια αλάινγα κε ηηο κεηαβνιηθέο αλάγθεο ησλ θπηηάξσλ (π.ρ. ζειεθηίλεο). Σα δηάθνξα CAM ζπλδένληαη είηε κε ην ίδην κφξην ζε άιιν θχηηαξν (νκφηππε ζχλδεζε) είηε κε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (εηεξφηππε ζχλδεζε). Γηα ηε ζχλδεζε πνιιψλ CAM είλαη απαξαίηεηε ε δηακεζνιάβεζε ηφλησλ Ca 2+ (ή άιισλ δηζζεληθψλ θαηηφλησλ). Λεηηνπξγηθά ηα CAM είλαη κφξηα-ππνδνρείο ζηελ επηθάλεηα ησλ θπηηάξσλ. Παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζαλ κεζνιαβεηέο ηεο ζχλδεζεο αλάκεζα ζε θχηηαξα ή αλάκεζα ζε θχηηαξα θαη κφξηα ηεο εμσθπηηάξηαο κήηξαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ζε έλα πνιπθχηηαξν νξγαληζκφ: (α) Ζ ζηαηηθή ζπλνρή ησλ ηζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ. (β) Ζ νκαιή πνξεία δπλακηθψλ εμεξγαζηψλ ησλ θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ π.ρ. ζηα πιαίζηα ηεο κνξθνγέλεζεο, ηεο επνχισζεο, ηεο θιεγκνλήο αιιά θαη ηεο κεηάζηαζεο. Μεξηθά CAM είλαη παξάιιεια ππνδνρείο, πνπ εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ή ηεο δηαθνξνπνίεζεο δηα κέζνπ άκεζσλ θπηηαξηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (π.ρ. ζηα πιαίζηα αλνζναπάληεζεο). Οη ζεκαληηθφηεξεο νηθνγέλεηεο CAM γηα ην δέξκα είλαη νη θαληρεξίλεο (cadherines), νη ηληεγθξίλεο (integrines), νη ζειεθηίλεο (selectines) θαη ηα CAM ηεο ππεξνηθνγέλεηαο αλνζνζθαηξηλψλ (IgSF). (α) Καληρεξίλεο Οκάδα δηακεκβξαληθψλ γιπθνπξσηετλψλ, πνπ δηακεζνιαβνχλ ζε νκφηππνπ ηχπνπ Ca 2+ -εμαξηψκελε ζχλδεζε ησλ θπηηάξσλ φισλ ησλ επηζειηαθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ ελδνζειίνπ. ηελ επηδεξκίδα απαληψληαη ηφζν «θιαζζηθέο» θαληρεξίλεο (θπξίσο Δ- θαη Ρ- θαληρεξίλεο) φζν θαη δεζκνζσκαηηθνχ ηχπνπ (δεζκνγιείλεο, δεζκνθνιιίλεο). Οη θιαζζηθέο θαληρεξίλεο ζπλδένληαη ελδνθπηηάξηα κε ην πιέγκα αθηίλεο, νη δεζκνζσκαηηθέο κε ηηο θεξαηίλεο. Ζ ζχλδεζε ησλ θαληρεξηλψλ είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή κεηαθίλεζε ησλ θπηηάξσλ ζηνπο ηζηνχο είλαη ε ιχζε ησλ δηαθπηηάξησλ ζπλδέζεσλ π.ρ. ησλ δεζκνζσκαηηθψλ θαηά ηελ κεηάζεζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ θεξαηηλνθπηηάξσλ απφ ηε βαζηθή ζηηβάδα πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο επηδεξκίδαο ή ηεο ζχλδεζεο ησλ θπηηάξσλ ηνπ Langerhans κε ηα γεηηνληθά θεξαηηλνθχηηαξα (κέζσ Δ-θαληρεξίλεο) κεηά ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο απφ ηελ επαθή κε αληηγφλα. (β) Ηληεγθξίλεο Δίλαη αξηζκεηηθά ε κεγαιχηεξε νκάδα CAM. Απαληψληαη ζε φια ηα θχηηαξα κε εμαίξεζε ηα εξπζξνθχηηαξα. Πξφθεηηαη γηα εηεξνδηκεξείο δηακεκβξαληθέο γιπθνπξσηείλεο, πνπ απνηεινχληαη απφ κηα α- θαη κηα β-αιπζίδα. πλδένληαη ελδνθπηηάξηα κε ηλίδηα αθηίλεο, κε κηα εμαίξεζε, ηελ εκηδεζκνζσκηαθή α6β4, πνπ ζπλδέεηαη κε ηλίδηα θεξαηίλεο. Ζ ζχλδεζε είλαη αζβεζηηνεμαξηψκελε. Απφ βηνινγηθή ζθνπηά ζεκαληηθφηεξεο θαίλεηαη λα είλαη νη ηληεγθξίλεο ησλ νκάδσλ β1, β2 θαη β3 θαζψο θαη κεκνλσκέλα κεξηθέο απφ άιιεο νκάδεο. Οη β1-ηληεγθξίλεο ζπκκεηέρνπλ θπξίσο ζε ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε θχηηαξα θαη ηελ εμσθπηηάξηα κήηξα. α2β1 θαη α3β1 απαληψληαη ζηελ επηδεξκίδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα πιάγηα ηνηρψκαηα ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ ηεο βαζηθήο ζηηβάδαο. Ζ αvβ1 θαζψο θαη ε αvβ3 ζπκκεηέρνπλ ζηελ επνχισζε θαη επαλεπηζειηνπνίεζε κεηά απφ ηξαχκαηα ηνπ δέξκαηνο.

8 8 Οη β2-ηληεγθξίλεο (ηληεγθξίλεο ιεπθνθπηηάξσλ) παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε κηαο πιεζψξαο αλνζνινγηθψλ θαη θιεγκνλσδψλ δηεξγαζηψλ. Οη β3-ηληεγθξίλεο ζπλδένληαη κε ιεηηνπξγηθά κφξηα ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο θαη ηεο εμσθπηηάξηαο κήηξαο. πκκεηέρνπλ ζε θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο, ζηελ πήμε θαη ηελ ηζηηθή επνχισζε. Οη β3-ηληεγθξίλεο ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο νκάδεο ηληεγθξηλψλ ππεξεθθξάδνληαη απφ λενπιαζκαηηθά θχηηαξα. (γ) ειεθηίλεο Αζβεζηηνεμαξηψκελεο, δηακεκβξαληθέο πξσηεΐλεο πνπ ζπλδένληαη κε κφξηα ζαθράξσλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αξρηθή ζχλδεζε ησλ θπηηάξσλ ηεο θιεγκνλήο ζην ελδνζήιην, ζηα πιαίζηα ηεο δηαπίδπζεο ησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο ζηνπο ηζηνχο. Ζ Ρ-ζειεθηίλε (CD62P) είλαη πξνζρεκαηηζκέλε θαη απνζεθεπκέλε ζηα θνθθία Weibel-Palade ησλ ελδνζειίσλ. Άκεζα κεηά απφ ελεξγνπνίεζε ησλ ελδνζειίσλ ζηα πιαίζηα θιεγκνλήο κεηαθέξεηαη θαη θαηαλέκεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ ελδνζειίσλ πξνο ηνλ απιφ ηνπ αγγείνπ, φπνπ θαη δηακεζνιαβεί ζηελ πξφζθαηξε, «αζηαζή» ζχλδεζε ησλ ιεπθνθπηηάξσλ ( rolling ) δηακέζνπ ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηνλ Sialyl-Lewis παξάγνληα ζηελ επηθάλεηα ησλ ιεπθνθπηηάξσλ. Ζ έθθξαζε ηεο Ρ-ζειεθηίλεο είλαη βξαρχβηα (κέρξη πεξίπνπ 10 min). H E-ζειεθηίλε (CD62E) εθθξάδεηαη ζε ελεξγνπνηεκέλα ελδνζειηαθά θχηηαξα θαη ζπλδέεηαη ηφζν κε ηνλ Sialyl- Lewis παξάγνληα φζν θαη κε ηoλ CLA ησλ ιεκθνθπηηάξσλ. Σν CLA ( cutaneous lymphocyte antigen ) είλαη κηα γιπθνπξσηείλε-δείθηεο ηεο ζπγγέλεηαο Σ-ιεκθνθπηηάξσλ κλήκεο γηα ην δέξκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ νδεγείηαη έλα ξεχκα δεξκαηνηξφπσλ θπηηάξσλ κλήκεο ζην φξγαλν-ζηφρν ηνπο. Ζ έθθξαζε ηεο Δ-ζειεθηίλεο θηάλεη κέγηζηεο ηηκέο 4-6 ψξεο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ελδνζειίσλ θαη επαλέξρεηαη κέζα ζε 24 ψξεο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα μαλά. Ζ L-ζειεθηίλε (CD62L) εθθξάδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ππννκάδεο ιεκθνθπηηάξσλ (αλψξηκα Σ-θχηηαξα). πλδέεηαη κε εηδηθά IgSF-CAM πνπ εθθξάδνληαη ζηα θιεβίδηα ιεκθαδέλσλ θαη ξπζκίδεη ηελ επηιεθηηθή έιμε πεξηθεξηθψλ ιεκθνθπηηάξσλ ζε ιεκθαδέλεο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε αλνζναπάληεζεο. (δ) CAM ηεο ππεξνηθνγέλεηαο ησλ αλνζνζθαηξηλψλ (IgSF) Μεγάιε νηθνγέλεηα CAM, πνπ πεξηιακβάλεη δηακεκβξαληθά κφξηα κε δνκηθέο αλαινγίεο πξνο ηηο αλνζνζθαηξίλεο. Απαληψληαη ζε ιεπθνθχηηαξα, ιεκθνθχηηαξα θαη ελδνζήιηα, ε έθθξαζή ηνπο φκσο είλαη δπλαηφλ λα επαρζεί ζε θεξαηηλνθχηηαξα. Παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζε δηαθπηηάξηεο δηαζπλδέζεηο ζηα πιαίζηα θιεγκνλσδψλ αληηδξάζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ππεξνηθνγέλεηα ησλ IgSF είλαη παξάδεηγκα κηαο θαηαμησκέλεο βηνινγηθά κνξηαθήο δνκήο πνπ ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο έρεη «ρξεζηκνπνηεζεί» πνιύπιεπξα. Σηελ ππεξνηθνγέλεηα αλήθνπλ κεηαμύ άιισλ νη ππνδνρείο ησλ Τ-θπηηάξσλ, MHC I θαη ΙΙ, επηβνεζεηηθά κόξηα ηεο αλνζναπάληεζεο, ππνδνρείο θπηηαξνθηλώλ (π.ρ. ηεο IL-1), απμεηηθνί παξάγνληεο (π.ρ. PDGF) θαη θπζηθά νη αλνζνζθαηξίλεο. Πέξα από ηηο αλνζνζθαηξίλεο θαη άιια κόξηα ηεο ίδηαο ππννκάδαο απαληώληαη ζε δηαιπηή κνξθή ζηνλ νξό (sicam-1, svcam αιιά θαη β2-κηθξνζθαηξίλε θαη CEA). ICAM-1: Υαξαθηεξίδεηαη απφ βαζηθή έθθξαζε ζε φια ηα ιεπθνθχηηαξα, ελδνζήιηα θαη ηλνβιάζηεο. Κάησ απφ ηελ επίδξαζε πξνθιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ επέξρεηαη λενζχλζεζε θαη αχμεζε ηεο έθθξαζήο ηνπ, κε κέγηζηεο ηηκέο π.ρ. ζηα ελδνζήιηα 24 ψξεο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο. Γηακέζνπ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ππνδνρείο LFA-1 θαη MAC-1 ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε δηαπίδπζε ησλ ιεπθνθπηηάξσλ. Παξφκνηα ελεξγνπνίεζε παξαηεξείηαη θαη ζε άιινπο θπηηαξηθνχο ηχπνπο. ην δέξκα, θεληξηθήο ζεκαζίαο είλαη ε έθθξαζή ηνπ ICAM-1 απφ ηα θεξαηηλνθχηηαξα (παξάιιεια κε εθείλε MHC-II-κνξίσλ) ζηα πιαίζηα «εμσθπηηάξσζεο» ιεκθνθπηηάξσλ ζηελ επηδεξκίδα (= δηήζεζε ηεο επηδεξκίδαο απφ ιεκθνθχηηαξα). Σν ICAM-2, IgSF-CAM απνθιεηζηηθά ησλ ελδνζειίσλ, θαη ην ICAM-3 ησλ θπηηάξσλ ηεο θιεγκνλήο παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ θιεγκνλψδε ηζηηθή αληίδξαζε. Σν VCAM-1 είλαη εηδηθφ IgSF-CAM ησλ ελδνζειίσλ, πνπ εθθξάδεηαη φκσο κφλν κεηά ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο θαη δηακεζνιαβεί ζηελ πνξεία ηεο θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο ηελ δηαπίδπζε θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ. Παξφκνηα είλαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ PECAM-1 (CD31), πνπ εθηφο απφ ηα ελδνζήιηα εθθξάδεηαη θαη ζηα αηκνπεηάιηα θαη ηα κνλνθχηηαξα. LFA-2 (CD-2) θαη LFA-3 (CD-58): Εεχγνο αιιεινζπλδεφκελσλ-αιιεινεπηδξψλησλ κνξίσλ θεληξηθήο ζεκαζίαο ζηηο θιεγκνλέο θαη ηελ ξχζκηζε ηεο αλνζναπάληεζεο. Μαδί κε ην δεχγνο LFA-1/ICAM-1 ππνζηεξίδεη ηελ ζχλδεζε θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ ζην ελδνζήιην, ηελ δηαζχλδεζε αλνζνθπηηάξσλ κεηαμχ ηνπο θαη ηελ ζχλδεζή ηνπο κε άιια θχηηαξα-ζηφρνπο ζηα πιαίζηα ηεο αλνζναπάληεζεο. Αληξεζζίλεο (addressins): Οκάδα IgSF-CAM κε αλάινγε ιεηηνπξγία ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλνζνθπηηάξσλ θαη ιεκθαγγείσλ. Α.3. Βαζική μακπονοζολογία ηος δέπμαηορ Ζ πεξηγξαθή ησλ αιινηψζεσλ ηνπ δέξκαηνο βαζίδεηαη ζηε γλψζε ησλ ιεγφκελσλ «ζηνηρεησδψλ βιαβψλ» ησλ παζήζεσλ ηνπ δέξκαηνο. Οη ζηνηρεηψδεηο βιάβεο απνηεινχλ θαηά θάπνην ηξφπν ην «αιθάβεην» ηεο δεξκαηνινγίαο, έλα θαηάινγν πεξηγξαθηθψλ φξσλ, εηπκνινγηθά ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο, πνπ ζηελ ζεκεξηλή ηνπο θιηληθή ρξήζε αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θιηληθν-κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο (Πίλαθαο 1). ρεκαηηθά δηαθξίλνπκε ηηο ζηνηρεηψδεηο βιάβεο ζε πξσηνγελείο (Πίλαθαο 2, Δηθφλα 4) θαη ζε δεπηεξνγελείο (Πίλαθαο 3, Δηθφλα 5).

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ&ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ «Μαζεκαηηθά ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Απνθάζεσλ» Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα