ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο θαη απφξξηςή ηνπο ζε Φ.Υ.Τ.Α. γηα ην έηνο 2015» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Δηαθεξχζζεη φηη: Πξνθεξχζζεη Ηλεκηπονικό Ανοικηό Διεθνή Διαγωνιζμό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο:«μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ Δήκνπ Αηγηαιείαο θαη απφξξηςή ηνπο ζε ΦΥΤΑ». Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο εξγαζίαο είλαη ,00 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη επηβαξχλεηαη κε Φ.Π.Α.. 23%, ήηνη ,00 κε απαηηνχκελε πίζησζε πξνο έγθξηζε ,00. Η δαπάλε ζα αληηκεησπηζηεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο. Η δαπάλε ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (πξν ΦΠΑ 23%) είλαη ,00 κε αξηζκφ αλαθνξάο νλνκαηνινγίαο είλαη CPV Τν θφζηνο ηεο εξγαζίαο είλαη αλνηγκέλν ζε ηφλν αλά ρηιηφκεηξν κεηαθνξάο (ton km)θαη πεξηιακβάλεη ηελ εξγαζία φπσο απηή αλαθέξεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζην αλαιπηηθφ ηηκνιφγην ηεο ππ αξ. 77/2014 κειέηεο, ζην άξζξν 1 ηεο Εηδηθήο Σπγγξαθήο Υπνρξεψζεσλ θαη ζην Α.2.8 ηεο Δηαθήξπμεο. Η παξνχζα εξγνιαβία αθνξά ηελ κεηαθνξά θαη απφξξηςε ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο( Δεκνηηθψλ Ελνηήησλ Αηγίνπ, Σπκπνιηηείαο θαη Εξηλενχ). Τα απνξξίκκαηα απηά ζα ηνπνζεηνχληαη εληφο θνξηεγψλ κε θηβσηάκαμα θαιπκκέλσλ θαηάιιεια θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο ή εληφο θιεηζηψλ θαη ζηεγαλψλ απνξξηκκαηνθηβσηίσλ (containers) ή αλνηθηψλ απνξξηκκαηνθηβσηίσλ θαιπκκέλσλ θαηάιιεια θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο πνπ ζα κεηαθέξνληαη πξνο απφξξηςε ζε λφκηκν ΦΥΤΑ κε θνξηεγά νρήκαηα αλαιφγνπ ηθαλφηεηαο ζε κέζε απφζηαζε 220 ρηιηφκεηξα πεξίπνπ απφ ηνλ ρψξν θφξησζεο ζηελ έδξα ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο. Ο διαγωνιζμόρ θα διεξασθεί ηλεκηπονικά ζηη Διαδικηςακή πύλη ηος Ε..Η.Δ.Η.. Ημεπομηνία και ώπα έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: 27/3/2015 και ώπα 10 π.μ. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ: 6/4/2015 θαη ψξα μ.μ. Σην δηαγσληζκφ γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλνληαη δεθηνί : α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. β) Σπλεηαηξηζκνί ή Ελψζεηο πξνκεζεπησλξ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. γ) Κνηλνπξαμίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ρσξίο λα απαηηείηαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Σε πεξίπησζε επηινγήο γηα αλάζεζε ηεο Σχκβαζεο

2 ζε θνηλνπξαμία, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηιεθζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο Σχκβαζεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην άξζξν Α.2.4 ηεο δηαθήξπμεο. Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΕΣΗΔΗΣ- Δηαδηθηπαθή πχιε αθνινπζψληαο ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία εγγξαθήο. 1. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά θαηαηίζεηαη Εγγπεηηθή Επηζηνιή Σπκκεηνρήο ζην Δηαγσληζκφ πνζνζηνχ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%, ήηνη πνζνχ χςνπο: Δεθαεπηά ρηιηάδεο εθαηφλ εμήληα επξψ (# #) θαη ε νπνία εθδίδεηαη φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν Α.2.7 ηεο δηαθήξπμεο θαη ζην παξάξηεκα Α. Η αλσηέξσ εξγαζία ζα θαιχςεη ρξνληθφ δηάζηεκα 250 εκεξψλ πεξίπνπ (δψδεθα κελψλ πεξίπνπ ) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ζα θιεζεί λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ππέξ ηνπ Δήκνπ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν ΦΠΑ. Λεπηνκέξεηεο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο πεξηγξαθήο ηεο εξγαζίαο, δίλνληαη ζηελ Δηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην ηει & εζση.128, αξκφδηα ππάιιεινο Αιεμνπνχινπ Φσηεηλή. Επίζεο ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην φπνπ παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Εθεκεξίδα Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, θαζψο θαη ζην ΕΣΗΔΗΣ. Η απνζηνιή ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ Εθεκεξίδα ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζα γίλεη ζηηο 24/02/2015. Ο Δήκαξρνο Αζαλάζηνο Παλαγφπνπινο

3 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ Γ/ΝΗ ΚΑΘ/ΣΗΣΑ & ΑΝΑΚ/Η ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡ/ΜΟΤ ΚΟΙΝ/ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ & ΔΙΓΙΚΩΝ ΤΝΔΡΓΔΙΩΝ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη απόξξηςή ηνπο ζε ΥΤΣΑ γηα ην έηνο 2015» ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ ΠΔΡΙΠΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ,00 γηα ηε κεηαθνξά θαη ,00 γηα Φ.Π.Α.23%. ΤΝΟΛΟ CPV: «Τπεξεζίεο κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ» ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΔΗΓΗ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ TOY E..Η.ΓΗ.. ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΗ ΑΠΟΡΡΔΟΤΑ ΤΜΒΑΗ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ ΠΔΡΙΠΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ 1

4 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΙΓΙΟ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ Αξ Πξση : 5383 ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ Αξ Μειεηεο : 77/2014 Γ/ΝΗ ΚΑΘ/ΣΗΣΑ & ΑΝΑΚ/Η ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡ/ΜΟΤ ΚΟΙΝ/ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ & ΔΙΓΙΚΩΝ ΤΝΔΡΓΔΙΩΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΘΔΜΑ: «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη απφξξηςε ηνπο ζε ΥΤΣΑ γηα ην έηνο 2015» Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980 (ΦΔΚ Α 11/1980) «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» 2. Σελ ππ αξηζµ /3/1993 Απφθαζεο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Δληαίνο Καλνληζµφο Πξνµεζεηψλ Οξγαληζµψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπµπιεξψζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΚ 185/Β/ ) 3. Σελ Κ.Τ.Α / (Φ.Δ.Κ. 1016) Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ» 4. Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/ ) «Πξνζαξµνγή ηεο Διιεληθήο Ννµνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζµνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ έξγσλ, πξνµεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεµβξίνπ Σνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/1-2-95) «Πξνµήζεηεο ηνπ Γεµνζίνπ Σνµέα θαη ξπζµίζεηο ζπλαθψλ ζεµάησλ» 6. Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήµσλ θαη θνηλνηήησλ 7. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο Απνθεληξσµέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξαµµα Καιιηθξάηεο» 8. Σνπ Ν.2362/95 (δεµφζην ινγηζηηθφ πξνµήζεηα ππεξεζηψλ) 9. Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α/ ) «Καηαρψξηζε δεµνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεµνζίνπ ζην Ννµαξρηαθφ θαη Σνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 10. Σνπ N. 3861/ΦΔΚ 112 Α / «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξαµµα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 11. Σνπ 157νπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4281/ΦΔΚ 160 Α / «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνµίαο, νξγαλσηηθά ζέµαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνµηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 12. Σνπ Ν. 4152/ΦΔΚ 107 Α / «Δπείγνληα µέηξα εθαξµνγήο ησλ λφµσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» θαη ηδίσο ηεο Ε παξαγξάθνπ ηνπ. 13. Σνπ Ν. 4013/ΦΔΚ 204 Α / «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεµνζίσλ πµβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεµνζίσλ πµβάζεσλ -Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο -Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 14. Σεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Π1/2380/ (ΦΔΚ 3400 Β / ) «Ρχζµηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεµάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεµνζίσλ πµβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 15. Σνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α / ) «πληαμηνδνηηθέο ξπζµίζεηο, εληαίν µκηζζνιφγην -βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ µκεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ». 2

5 16. Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α / ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεµφζησλ ζπµβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνµνζεζίαο µε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ µε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)». 17. Σνπ Ν.2522/97 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπµβάζεσο δεµφζησλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχµθσλα µε ηελ νδεγία 665/89 ΔΟΚ» 18. Σν άξζξν 4 ηνπ ΦΔΚ 240Α 12/12/2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ θπξψζεθε µε ην Ν.4111/2013(ΦΔΚΑ 18) 19. Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεµα Ζιεθηξνληθψλ Γεµνζίσλ πµβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 20. Σελ Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΔΚ 2677/Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεµνζίσλ πµβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 21. Σν Π.. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α ) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ηαηάθηεο.». 22. Σελ αξηζ. 77/ Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήµνπ Αηγηαιείαο 23. Σελ ππ. αξ. 517/31/10/2014 απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Γήµνπ Αηγηαιείαο γηα έγθξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο, ηεο κειέηεο,ηεο δηελέξγεηαο Γηαγσληζµνχ θαη ηξφπνπ εθηέιεζεο, ηεο ππεξεζίαο. 24. Σελ 30/2015 απφθαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο ηνπ Γήµνπ Αηγηαιείαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη απφξξηςε ηνπο ζε ΥΤΣΑ γηα ην έηνο 2015» Πξνθεξχζζεη Ζιεθηξνληθφ Αλνηθηφ Γηεζλή Γηαγσληζκφ ζε Δπξψ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη απφξξηςε ηνπο ζε ΥΤΣΑ γηα ην έηνο 2015» µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Δλφο εθαηνκκπξίνπ πελήληα πέληε ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα επξψ ( ) καδί µε ην ΦΠΑ 23%, µε ηνπο παξαθάησ φξνπο: Α ΜΔΡΟ : ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οξηζκνί Οη αθφινπζνη φξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ νξίδεηαη παξαθάησ: Αλάδνρνο Ο Τπνςήθηνο πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη λα πινπνηήζεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο. Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν Τπνςήθηνο κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. Γηαγσληζκόο Ο παξψλ Ζιεθηξνληθφο Γεκφζηνο Αλνηθηφο Σαθηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη απφξξηςε ηνπο ζε ΥΤΣΑ γηα ην έηνο 2015» γηα έλα (1) έηνο πεξίπνπ πνπ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Καηαθύξσζε 3

6 Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Τπνςήθην. Γηαθήξπμε Ζ παξνχζα ππ αξηζ. πξση. 5383/ πξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ επηινγήο Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη απφξξηςε ηνπο ζε ΥΤΣΑ γηα ην έηνο 2015» γηα έλα (1) έηνο πεξίπνπ Τπεξεζίεο Ζ παξνρή ππεξεζηψλ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη απφξξηςε ηνπο ζε ΥΤΣΑ γηα ην έηνο 2015» γηα έλα (1) έηνο πεξίπνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. ύκβαζε Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ ΓΖΜΟΤ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα επηιεγεί. Δίδνο ύκβαζεο χκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ. Σαμηλφκεζε θαηά ζρεηηθφ θσδηθφ CPV: «Τπεξεζίεο κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ» Δ..Η.ΓΗ.. Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ύζηεκα Σν Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) θαη εηδηθφηεξα ν δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Γηαγσληζκνχ εληφο ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Α.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο-όξνη πκκεηνρήο Άξζξν Α.1.1 Αληηθείµελν ηνπ δηαγσληζµνύ Αληηθείµελν ηνπ δηαγσληζµνχ είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη απφξξηςε ηνπο ζε ΥΤΣΑ γηα ην έηνο 2015» Άξζξν Α.1.2 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ν Γήµνο Αηγηαιεηαο Γηεχζπλζε έδξαο ηνπ Γήµνπ: Γηεχζπλζε: ΑΝΓΡΔΟΤ ΛΟΝΣΟΤ 34 ΑΗΓΗΟΝ Σ.Κ 251ΟΟ Σειέθσλν: Fax Πιεξνθνξίεο: Αιεμνπνχινπ Φσηεηλή Άξζξν Α1.3 Όξνη πκκεηνρήο 1. Ζ ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Τπνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Τπνςεθίνπ ζην Γηαγσληζκφ θαη ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο απηνχ ζπλεπάγεηαη πιήξε απφ κέξνπο ηνπ απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ δηελέξγεηάο ηνπ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα. 2. Οη Τπνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη θακία απνδεκίσζε γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ, φπσο ελδεηθηηθά γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ελ γέλεη ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θ.ιπ. 3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα καηαηψζεη, αλαβάιεη ή επαλαιάβεη ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο Τπνςεθίνπο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νθείινληαη ζε 4

7 παξάβαζε ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 4. Μαηαίσζε ή επαλάιεςε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε θάζε ζηάδην κπνξεί λα γίλεη αδεκίσο γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εηδηθφηεξα γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: α) παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, β) αλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γ) αλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ ζπλαγσληδφκελσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, δ) αλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ηεο πξνθεξπζζφκελεο Τπεξεζίαο, ε) λα απνθαζίζεη ηελ καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 24 θαη 25 ηνπ ΠΓ 60/07 Όπνπ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ παξαπάλσ ιφγσλ απαηηείηαη ε ππνβνιή θαη πξνζθφκηζε εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, ελλνείηαη ε ππνβνιή θαη πξνζθφκηζε απηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΤΑ Π1/2390/ Όινη νη φξνη ηεο Πξνθήξπμεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο πξνζθνξάο ησλ Τπνςεθίσλ, ηπρφλ δε παξαβίαζή ηνπο απφ ηνπο Τπνςεθίνπο ή δηαηχπσζε επηθπιάμεσλ ή αηξέζεσλ ή φξσλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο νδεγεί ζε απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην Γηαγσληζκφ. 6. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο, φια ηα κέιε ηνπο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 7. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 8. Όια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ ζεσξνχληαη δεζκεπηηθά γηα ηνπο Τπνςήθηνπο. 9. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Τπνςεθίνπο γηα εθαηφλ νγδφληα(180) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ πξνβιεπφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ πξνβιεπφκελν. 10. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα θάλεη ελδεηθηηθνχο ειέγρνπο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο Τπνςεθίνπο. 11. ε πεξίπησζε πνπ Τπνςήθηνο ππνβάιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλππνςήθηνπο ζα έζηγε έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν Τπνςήθηνο ππνρξενχηαη λα ζεκαίλεη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιφγσ Γηαγσληζκνχ ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο Πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο «εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα» αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ, πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ Τπνςεθίνπ. Άξζξν Α.1.4 Πξνϋπνινγηζµόο Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κεηαθνξάο κε Φ.Π.Α.23% είλαη ,00 ζην πνζφ απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ,00 γηα ηε κεηαθνξά θαη ,00 γηα Φ.Π.Α.23%. Ο ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκφο ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ Κ.Α ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 Νφκηζκα πξνζθνξάο Δπξψ ( ) Άξζξν Α.1.5 Γηαδηθαζία εγγξαθήο ζην Δ..Η.ΓΗ. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγεκέλε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα έρνπλ εγγξαθεί ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), αθνινπζψληαο ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. (Γηαδηθηπαθή πχιε 5

8 ) ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο, ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 2. Όζνη δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο πνπ ηνπο έρεη απνδνζεί απφ ην ζχζηεκα ΣAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, ε εγγξαθή εγθξίλεηαη απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ VAT Identification Number (αξηζκφ ηαπηφηεηαο Φ.Π.Α.) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, ε εγγξαθή εγθξίλεηαη απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απνζηέιινληαο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ: - Τπεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, ή - Έλνξθε βεβαίσζε ή - πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π. 60/2007 (Παξαξηήκαηα ΗΥ Α, ΗΥ Β, ΗΥ Γ) θαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο-κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε ην νπνίν λα δειψλεηαη/απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ Μεηξψν. Ζ βεβαίσζε ή ην πηζηνπνηεηηθφ ππνβάιιεηαη ζε κνξθή αξρείνπ.pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή ειεθηξνληθά αιιά θαη εγγξάθσο (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ. 5. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο-ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Δ.Ζ.ΓΖ.. ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο ρνξεγνχκελεο απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. 6. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην Δ..Ζ.ΓΖ.. ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκά ηνπ εγθξηζεί, ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Άξζξν Α Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζε θάζε πεξίπησζε θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο επαξθέο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ ζα δηαζέηεη ηηο λφκηκεο άδεηεο εξγαζίαο. 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 3. Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή πξνζηεζέλησλ απηνχ ή αθφκα θαη απφ ειαηησκαηηθφ εμνπιηζκφ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απηφλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη επζχλεηαη πιήξσο γηα ηηο βιάβεο ζηελ πγεία ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, είηε ιφγσ πηαίζκαηνο ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ Αλαδφρνπ είηε ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο θαη ειαηησκαηηθφηεηαο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. Γη απηφ ην ιφγν δειψλεη φηη επηζθέθηεθε ηνπο ρψξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 6

9 έιεγμε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη δηαπίζησζε φηη πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο. 6. Ο Αλάδνρνο ξεηψο επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ ή ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ ή πξνζηεζέλησλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ή θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ χκβαζε, θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. Σπρφλ βιάβεο πνπ πξνμελεί ην ζπλεξγείν ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο ρψξνπο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο βαξχλνπλ ηνλ ίδην. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά ISO, γηα ηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 7. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία, αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάιιεη εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. 8. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξεί θάζε πιεξνθνξία, πνπ ιακβάλεη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, σο εκπηζηεπηηθή θαη λα κελ ηε ρξεζηκνπνηεί ή απνθαιχςεη ζε άιια πξφζσπα (πιελ ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη απηφ κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ ηήξεζε ησλ θαζεθφλησλ εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 9. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λ απνθεχγεη ηελ θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν πξνβνιή ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ ζρέζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε εμαίξεζε ηελ απιή αλαθνξά ζην πειαηνιφγηφ ηνπ. 10. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί κε ζρνιαζηηθφηεηα ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία, ζε φ,ηη αθνξά ζηηο ακνηβέο, ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο, ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, ηελ θνηλσληθή ηνπ αζθάιηζε θαη ηηο άιιεο αλάινγεο θχζεο παξνρέο θαη νπδέπνηε δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ παξνρψλ ζην απαζρνινχκελν γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνζσπηθφ, κε ηε δηθαηνινγία φηη ε αλαζέηνπζα Αξρή δελ ηνπ θαηέβαιε ηελ θαλνληζκέλε απνδεκίσζε. 11. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ άςνγνπ ήζνπο θαη άξηζηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 12. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηηεξεί θαη λα εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, θαζεκεξηλά. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν Αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη, πξνζιακβάλεηαη θαη ακείβεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα είλαη θαη εξγνδφηεο ηνπ, ελψ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία λνκηθή ζρέζε κε απηφ. Καη εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ππφδεημε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ζεσξεί αθαηάιιειν. Άξζξν 1.7 Γιώζζα 1. Οη πξνζθνξέο ησλ Τπνςεθίσλ, ηα έγγξαθα πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη θάζε παξνρή πιεξνθνξίαο, αιιεινγξαθία, γλσζηνπνίεζε, ππνβνιή έλζηαζεο, αίηεζεο θ.ιπ. απφ θαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, δηαηππψλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 2. Σερληθνί φξνη πνπ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, είλαη δπλαηφ λα δηαηππψλνληαη ζηελ αγγιηθή. 3. Πηζηνπνηεηηθά ή ινηπά ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ ζπληαρζεί ζε γιψζζα εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ λνκίκσο επηθπξσκέλε κεηάθξαζε, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Α.2 Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζµνύ Άξζξν Α 2. 1 Ηκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο Ζ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζµνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε µε ειεθηξνληθά µέζα ζχµθσλα µε ην παξάξηεκα VIII ζεκείν 3 ηνπ ΠΓ 60/2007 7

10 Α) ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηηο: Β) ην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεµνζίσλ πµβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ) ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε ζηηο: Γ) ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο εθεκεξίδεο : θαη ζηάιζεθε γηα δεµνζίεπζε ζηηο : Άξζξν Α 2.2 πµβαηηθά ηνηρεία Σα ζηνηρεία ηεο ζχµβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : Ζ δηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζµνχ Ζ 77/2014 µειέηε Οη εγθεθξηµέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο µειέηεο Ζ πξνζθνξά ηνπ µεηνδφηε Άξζξν Α 2. 3 Υξόλνο θαη Σόπνο δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνύ-Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ζπζηήµαηνο, χζηεξα απφ ζπληεηκεκέλε πξνζεζκία ζαξάληα εκεξψλ (40), απφ ηελ εµεξνµελία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία Δπηζήµσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηεο δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεµεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013. ΗΑ ΗΚΣΤΑΚΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ΔΝΑΡΞΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΖ ΗΑ ΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ ΔΖ Ζ ηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ. Ζ θαη ψξα 10: θαη ψξα 24:00 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ΔΖΓΖ µέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα µε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/13, θαη ηεο ΤΑ Π1/2390/2013. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο θαη ώξαο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεµα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο βεβαηψλεηαη απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα µε ππεξεζίεο ρξνλνζήµαλζεο ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνµέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεµνζίσλ πµβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 8

11 Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζµψλ πξνµεζεηψλ ε νπνία είλαη θαη επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ, νξίδεηαη µε απφθαζε ηεο Ο.Δ. Άξζξν Α2. 4 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δπλαηόηεηα ζπµµεηνρήο ζηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζµό Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ: α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. β) πλεηαηξηζκνί ή Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. γ) Κνηλνπξαμίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ρσξίο λα απαηηείηαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. ε πεξίπησζε επηινγήο γηα αλάζεζε ηεο χκβαζεο ζε θνηλνπξαμία, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηιεθζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 1)Δηαηξείεο κεηαθνξψλ ή ηδηψηεο κεηαθνξείο ή εηαηξείεο κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ θαηέρνπλ ηηο αλαγθαίεο άδεηεο γηα κεηαθνξά ζηεξεψλ απνβιήησλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/ (Φ.Δ.Κ.1909/Β/ ), ησλ δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπ Π.Γ πνπ έρνπλ εθδνζεί, θαη 2)Αληίζηνηρεο εηαηξείεο κεηαθνξψλ ή ηδηψηεο κεηαθνξείο ή εηαηξείεο κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνεξρφκελεο απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) εθφζνλ θαηέρνπλ ηηο αλαγθαίεο άδεηεο γηα κεηαθνξά ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε θαηά ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο κεηαθνξάο σο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο. Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην π.δ. 60/2007. Σα αλσηέξσ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ζε θξάηνο - κέινο ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηε ρψξα πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (...), ζην πιαίζην ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/97 (ΦΔΚ Α 139) θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2004/18 (αξ. 4 ηνπ π.δ. 60/2007), ή ζε ηξίηε ρψξα πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ., ή ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή θξάηνπο κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε... ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη λα έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ην εηδηθφ κέξνο ηεο Τπεξεζίαο, κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ζην πιαίζην πινπνίεζήο ηεο, θαζψο επίζεο θαη ην πνζνζηφ επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο (ΠΡΟΟΥΖ: πνζνζηφ, φρη απφιπηε ηηκή), φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. Κάζε Τπνςήθηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη κία κφλν πξνζθνξά. 9

12 Δθφζνλ Τπνςήθηνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ππνβάιεη αηνκηθά πξνζθνξά, δελ δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην Γηαγσληζκφ σο κέινο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη έρνπλ ππνβιεζεί παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο θαη απνξξίπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο σο απαξάδεθηεο. Άξζξν Α 2.5 Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο, ζρεηηθέο µε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ απηέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο-ελδηαθεξνκέλνπο µέρξη ηελ θαη ώξα 12:00. θαη απηέο (πιεξνθνξίεο -δηεπθξηλίζεηο) ζα παξέρνληαη απφ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο µέρξη ηελ θαη ώξα 15:00. Σα ζρεηηθά αηηήµαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά µφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ µέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήµαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη µφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεµα νηθνλνµηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνµα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Σα αηηήµαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ.pdf, µε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλν. Αηηήµαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε µε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλν, δελ εμεηάδνληαη. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο ππεξεζίαο, ζρεηηθέο µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Άξζξν Α 2.6 Απνθιεηζµόο πµµεηνρήο (Άξζξν 43, ΠΓ 60/07) ην δηαγσληζµφ δελ γίλνληαη δεθηνί: Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ Α Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζµνχο γηα πξνµήζεηεο ηνπ Γεµνζίνπ µε απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξαµµαηείαο Δµπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή αληίζηνηρεο αξρήο άιινπ θξάηνπο-µέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ επαγγειµαηηθή εγθαηάζηαζε ή αλαπηχζζνπλ επαγγειµαηηθή δξαζηεξηφηεηα Όζνη απψιεζαλ ην δηθαίσµα λα ζπµµεηέρνπλ ζε δεµφζηνπο δηαγσληζµνχο µε απφθαζε άιιεο Γεµφζηαο Τπεξεζίαο ή Ν.Π.., Ν.Π.Η. ή ΑΔ ηνπ Γεµνζίνπ Σνµέα ή αληίζηνηρν θνξέα άιινπ θξάηνπο-µέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιεο ρψξαο,ζηελ νπνία έρνπλ επαγγειµαηηθή εγθαηάζηαζε ή αλαπηχζζνπλ επαγγειµαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπµβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Όζα θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο µε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζµνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ µέινο ηεο. Άξζξν Α 2.7 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό Κάζε Τπνςήθηνο νθείιεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ (ειεθηξνληθφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά», κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ην Γηαγσληζκφ, ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά ζε κνξθή αξρείνπ.pdf, ηα νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Τ.Α αξ. Π1/2390/ (ΦΔΚ 2677/Β / ): α) Τπεύζπλεο δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλεο ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ (Ζιεθηξνληθφο Γεκφζηνο Σαθηηθφο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο επηινγήο Αλαδφρνπ γηα «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη 10

13 απφξξηςε ηνπο ζε ΥΤΣΑ γηα ην έηνο 2015» γηα έλα (1) έηνο πεξίπνπ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, Αξηζκφο Πξνθήξπμεο.. θαη ζα δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ: Γελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ π.δ.60/2007, ήηνη: - ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE L ζει. 1), - δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C ) θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δ.Κ. (ΔΔ L , ζει. 2), - απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C , ζει. 48), - λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166/ , ζει. 77 Οδεγίαο), ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 344/ , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Διιεληθφ Γίθαην κε ην λ. 2331/95 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305), - γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, - γηα ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία θαη δόιηα ρξενθνπία. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ λνκηθά πξφζσπα, νη αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο πεξί κε θαηαδίθεο αθνξνχλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ., Δ.Δ.), ζηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. Όηαλ ν Τπνςήθηνο είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Όηαλ ν Τπνςήθηνο είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε αθνξά θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία. - Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί, βάζεη δηθαζηηθήο απόθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο πνπ εθδφζεθε ε απφθαζε θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ (π.ρ. παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, ηα έλζεκα, ηηο ππεξσξίεο θιπ). - Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηόηεηα. - Δίλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάιιεη εηζθνξέο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. - Δίλαη ελήκεξνο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ. - Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επηκειεηήξην γηα ην εηδηθό επάγγεικά ηνπ πνπ αθνξά ζην Γηαγσληζκό (παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο), θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (δελ αθνξά ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο). πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. - Γελ ηειεί ζε πηώρεπζε. - Γελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε. - Γελ ηειεί ππό εθθαζάξηζε νηαζδήπνηε κνξθήο (θνηλή ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε 11

14 ηζρύεη, ή εηδηθή ηνπ λ. 1892/1990, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο πνπ ηζρύνπλ κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα). - Γελ ηειεί ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο εθθαζάξηζεο, νηαζδήπνηε κνξθήο σο άλσ. Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ειεθηξνληθή ππνβνιή/έληππε πξνζθφκηζε φπνπ απαηηείηαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν A.2.7 ηεο παξνχζαο - Γελ ηειεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. - Γελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππό άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. - ε πεξίπησζε νκίινπ, θνηλνπξαμίαο, ππφ ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο, ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ (consortium) θαη ελ γέλεη πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο πξνζψπσλ, θπζηθψλ ή λνκηθψλ, πνπ ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ ππνςεθηφηεηα, απαηηείηαη επίζεο λα πξνζθνκηζζεί ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ην θάζε κέινο (ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ) ρσξηζηά, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη (i) ε απνδνρή ηεο ζχκπξαμεο, ηεο θνηλνπξαμίαο, ηεο ππφ ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο, έλσζεο (consortium) ή ηεο απφ θνηλνχ ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφηεηαο, ν θνηλφο εθπξφζσπνο θαη Αληίθιεηνο ηνπ νκίινπ, ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ κειψλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη (iii) ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο. - Τπεύζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο - Τπεύζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, κε ηελ νπνία θάζε Τπνςήθηνο (ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνςεθίνπ) ζα δειψλεη φηη φιεο αλεμαηξέησο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδεη γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ, είλαη αιεζείο θαη γλήζηεο θαη φηη ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνθήξπμεο. - Τπεύζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη εάλ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ Γηαγσληζκνχο β) Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ φπσο νξίδεηαη ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/ (Φ.Δ.Κ.1909Β/ ) ησλ δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπ Π.Γ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ηελ εγθχθιην /4345/ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο. γ) Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο εγθεθξηκέλσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ηεο θαηεγνξίαο 16 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΑ ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ κε αξηζκφ αλαθνξάο CPV δ) Τπεύζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε, γηα ηνλ ΥΤΣΑ (ή ηνπο ΥΤΣΑ) ζηνλ (ζηνπο) νπνίν (νπνίνπο) ζα κεηαθέξνπλ ηα απνξξίκκαηα πξνο απφξξηςε (νη ΥΤΣΑ θαζψο θαη ηα ηέιε απφξξηςεο είλαη επζχλε θαη επηινγή ηνπ δηαγσληδφκελνπ) θαη ιεηηνπξγεί κε λφκηκε άδεηα ζπλνδεπφκελε απφ ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε απνδνρήο ΥΤΣΑ. ε) Άδεηεο θπθινθνξίαο, απνδείμεηο πιεξσκψλ ηειψλ θπθινθνξίαο ηξέρνληνο έηνπο, έγθπξα πηζηνπνηεηηθά αζθάιηζεο, αληίγξαθα βηβιίσλ κεηαβνιψλ θαη ΚΣΔΟ γηα ηα νρήκαηα κεηαθνξάο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη ειάρηζην νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: Α) Έλα (1) ηνπιάρηζηνλ εηδηθφ φρεκα ηξηψλ αμφλσλ κε κεραληζκφ θφξησζεο ηχπνπ γάληδνπhooklift, κηθηνχ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 26 ton πιήξσο ζπκβαηφ γηα ζπλεξγαζία κε open container Β) Σέζζεξα ηνπιάρηζηνλ εηδηθά νρήκαηα ηχπνπ ζπξκνχ ζπλνιηθνχ κηθηνχ θνξηίνπ 40 ton ηνπιάρηζηνλ, πνπ ζα απνηεινχληαη απφ ξπκνπιθφ ηξηψλ αμφλσλ κε κεραληζκφ θφξησζεο ηχπνπ γάληδνπ- hooklift θαη ξπκνπιθνχκελν φρεκα πιήξσο ζπκβαηφ γηα ζπλεξγαζία κε open container. Γ) Γέθα ηνπιάρηζηνλ open container δηαρείξηζεο κεηθηψλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 30m 3 κε αληίγξαθα ηηκνινγίνπ ή κηζζσηήξηα γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη ειάρηζην νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 12

15 Α/Α ΣΟΙΥΔΑ ΠΔΛΑΣΗ ΣΟΙΥΑ ΠΡΟΩΠΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ ΑΞΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Όζνλ αθνξά ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ ηζρχεη ε εγθχθιηνο /4345/ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο (δηαρείξηζε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ) ζη) Πηζηνπνηεηηθό ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001: 2000 γηα ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. δ) Πηζηνπνηεηηθό ΙSO ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο γηα ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ε) Πηζηνπνηεηηθό OHSAS γηα ηελ ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαζηψλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. ζ) Τπεύζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ θάζε δηαγσληδφκελν φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαζψο επίζεο θαη ηνπο φξνπο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο θαη φηη έιαβαλ γλψζε ηφζν ησλ ηεπρψλ δηαγσληζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπο, ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ φζν θαη φισλ αλεμαηξέησο ησλ δεδνκέλσλ ηεο κεηαθνξάο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκφ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α. η) Βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο αλάινγσλ εξγαζηώλ απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη κεηαθέξεη απφ ηαζκνχο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηειηθήο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ «ΥΤΣΑ» ηνπιάρηζηνλ tn κε επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία (2013 &2014). Ο θαηάινγνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: εκεηψλεηαη φηη θάζε Τπνςήθηνο (ή ηνπιάρηζηνλ έλα εθ ησλ κειψλ ηνπ) ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ κίαο εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ αλσηέξσ θαηάινγν ζπκβάζεσλ, πνπ έρεη πινπνηήζεη. Δπηπιένλ ηνπ αλσηέξσ θαηαιφγνπ, θάζε Τπνςήθηνο ή κέινο ηνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ.. Σα πξναλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά- απαηηήζεηο ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Κ/Ξ ζηνλ δηαγσληζκφ νθείινπλ λα ππνβάιινληαη απφ ηα κέιε ηεο Κ/Ξ. Δθφζνλ νη Τπνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε Αληηπξφζσπν/εθπξφζσπν, πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε Αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη θάπνηα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ή απηά πνπ εθδίδνληαη δελ θαιχπηνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε 13

16 έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέ-λε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Τπνςήθηνο. ηελ αλσηέξσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψ-λεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πξόζζεηα Γηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε εηαηξεηώλ, νκίισλ, θνηλνπξαμηώλ, ππό ζύζηαζε θνηλνπξα-μηώλ, ελώζεσλ. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο έρεη εηαηξηθή κνξθή, νθείιεη επηπιένλ λα πξνζθνκίζεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θάησζη αλαθεξφκελα, θαηά πεξίπησζε ζηνηρεία: α) ε πεξίπησζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο (ΑΔ): i. Σν ΦΔΚ ζπζηάζεσο ηεο εηαηξείαο, ii. Σν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, πνπ ηζρχεη, ζε αθξηβέο αληίγξαθν απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, iii. Σν ΦΔΚ ηεο ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ έρεη εθδνζεί, αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ Γ γηα ηελ ηζρχνπζα εθπξνζψπεζε ηεο ε-ηαηξείαο, αληίγξαθν ηεο αίηεζεο ππνβνιήο απηνχ ζηελ αξκφδηα Αξρή, κε ην ζρεηηθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ γηα ηελ θαηαρψξηζε απηνχ θαη αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ ΣΑΠΔΣ, γηα ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζην ΦΔΚ ή αθξηβέο αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο Αξρήο, iv. Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. β) ε πεξίπησζε Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΠΔ): i. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, πνπ ηζρχεη, κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ζε αληίγξαθα ζεσξεκέλα απφ ην Γ.Δ.ΜΖ, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά ΦΔΚ, ii. Πιήξε ζεηξά ησλ εγγξάθσλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, γηα ηνλ νξηζκφ δηαρεηξηζηή θαη εθπξνζψπνπ ηεο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά ΦΔΚ, iii. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ πεξί θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί κέζα ζηνλ ηειεπηαίν κήλα απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο ππνςεθηφηεηαο ηνπ Τπνςεθίνπ, iv. Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. γ) ε πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ: i. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, πνπ ηζρχεη, κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ζε αληίγξαθα ζεσξεκέλα απφ ην Γ.Δ.ΜΖ, ii. Πιήξε ζεηξά ησλ εγγξάθσλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, γηα ηνλ νξηζκφ δηαρεηξηζηή θαη εθπξνζψπνπ ηεο, iii. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ γηα ηηο θαηαζηαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί κέζα ζηνλ ηειεπηαίν κήλα απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο ππνςεθηφηεηαο ηνπ Τπνςεθίνπ, iv. Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. δ) ε πεξίπησζε αιινδαπψλ εηαηξεηψλ: ε πεξίπησζε αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, θαη εάλ ζηελ νηθεία ρψξα δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εηαηξεηψλ, είλαη δπλαηφλ ηα αλσηέξσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ επίζεκεο βεβαηψζεηο ηνπ Αξκνδίνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηελ ηζρχνπζα εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο, απφ έλνξθε βεβαίσζε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ππνςεθίνπ ελψπηνλ πκβνιαηνγξάθνπ, Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην δίθαην ηεο νηθείαο ρψξαο έλνξθε βεβαίσζε, απφ Τπεχζπλε Γήισζε ησλ σο άλσ εθπξνζψπσλ, θέξνπζα βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ πκβνιαηνγξάθν, Γηθαζηηθή ή Γηνηθεηηθή Αξρή. Σα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. ε) ε πεξίπησζε ελψζεσλ πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμηψλ: ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, ε πξνζθνξά πξέπεη λα ππνγξάθεηαη ςεθηαθά ππνρξεσηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 14

17 ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Δπηπιένλ, νη Τπνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ην νπνίν ζα δεζκεχνληαη λα ζπζηήζνπλ θνηλνπξαμία, ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο αλαηεζεί ε χκβαζε, ππφ ηνπο θαησηέξσ φξνπο: i. Σα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ζα είλαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο. ii. ην νξηζηηθφ θνηλνπξαθηηθφ, ην νπνίν ζα πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζα αλαθέξνληαη σο ειάρηζην πεξηερφκελν ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ θαη ζα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο θαη αληίθιεηνο. iii. Σν νξηζηηθφ θνηλνπξαθηηθφ ζα θαηαηεζεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ζα ηαρζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. iv. πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε εμνπζηνδφηεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ή/θαη ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ή/θαη είλαη παξφλ θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο, εθφζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. v. Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε έγθξηζή ηνπ γηα: α) ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία θαη β) ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζην δηαγσληζκφ. ζη) ε πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ: ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο είλαη ζπλεηαηξηζκφο απαηηείηαη βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. Όιεο νη ππεύζπλεο δειώζεηο πνπ δεηνύληαη αλσηέξσ, όηαλ ππνγξάθνληαη από ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεώξεζε. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζµό 1. Κάζε ππνςεθηφηεηα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ πνζνζηνχ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%, ήηνη πνζνχ χςνπο: Γεθαεπηά ρηιηάδεο εθαηφλ εμήληα επξψ (# #), 2. Οη εγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη έρεη ην δηθαίσκα έθδνζεο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δ.Ο.Υ. θαζψο θαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2513/97, θαζψο θαη ηεο Απζηξαιίαο. Οη σο άλσ Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζπληάζζνληαη ζηα Διιεληθά ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο. \ 3. ρέδην Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη ζε Παξάξηεκα ζηελ παξνχζα. 4. Τπνςεθηφηεηεο ρσξίο ηελ σο άλσ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δε ιακβάλνληαη ππφςε. 5. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ επηζηξέθνληαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 6. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηνπ Αλαδφρνπ ζα ηνπ απνδνζεί κε ηελ θαηάζεζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 7. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη απηή θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο. 8. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ην ρξφλν ιήμεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε Πξνθήξπμε, (ήηνη 210 εκέξεο). 9. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο, ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο μερσξηζηά κε εμαίξεζε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ε νπνία ζα ππνβάιιεηαη κία θνξά θαη ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή 15

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003239487 2015-11-02

15PROC003239487 2015-11-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2007-2013) ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μχθνλνο, 08/04/2016 Αξηζ. Πξση. : -2864-16PROC004190853 2016-04-12 ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003291938 2015-11-11

15PROC003291938 2015-11-11 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Β.ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005066467 2016-09-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Αξ. Δηαθήξπμεο: 36/2016 Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΑΓΓΑΙΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 120.400,93 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 16-11-2016 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 27613 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνχ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηφρν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μύθνλνο, 11/04/2016 Αξηζ. Πξση. :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μύθνλνο, 11/04/2016 Αξηζ. Πξση. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μύθνλνο, 11/04/2016 Αξηζ. Πξση. : -2896- ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ «Παξνρη Τπεξεζηω λ πληη ξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηζκφο: ,885 ρσξίο ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο: ,885 ρσξίο ΦΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΘΝΟ 36η..ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ 422/2012

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΘΝΟ 36η..ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ 422/2012 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΘΝΟ 36η..ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ 422/2012 «Ψήθιζη πίζηωζηρ ποζού 3.315.797,80 με Φ.Π.Α., έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών, μελέηηρ, ηεςσών δημοππάηηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ- ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ - ΑΠΟΘΗΚΗ Γηεύζπλζε: Καπιάλε 7 Πιεξνθνξίεο: Μπαζνύλα Αγγειηθή Σει. 26513-61334 Email: ampasouna@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.: 89278/3253 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κώδηθαο : 35100 Λακία Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: 11-11-2016 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: -2224- ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ Πιεξνθνξίεο: θ.παπιίδνπ Όιγα Σει:2332025600 Fax:2332028798

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξηζκόο Μειέηεο 09/2015, 10/2015, 11/2015 Πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ. κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ. κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ» ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Οξγάλσζε, δηνίθεζε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.: 85077/3092 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κώδηθαο : 35100 Λακία Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα