Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική πεπιγπαθή επαγγέλμαηορ (Job Profile) Ανάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis) Εξεηάζειρ Πιζηοποίηζηρ Επαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ Σο θεωπηηικό μέπορ ηων εξεηάζεων Διαδικαζία... 9 α) Σκοπόρ... 9 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 9 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 9 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Σο ππακηικό μέπορ εξεηάζεων Διαδικαζία α) Σκοπόρ β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ (2. 1) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ(2. 2) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ(2. 3) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ(2. 4) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ(2. 5) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ (2. 6) ελίδα 2 από 29

3 1. πλνπηηθή πεξηγξαθή επαγγέικαηνο (Job Profile) Ο θάηνρνο δηπιψκαηνο Ι. Δ. Κ. ζηελ εηδηθφηεηα "Δηδηθφο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηξνθνδνζίαο" έρεη πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη επαγγεικαηηθέο ζηάζεηο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα εξγαζζεί ζε θάζε είδνπο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο (μελνδνρεία, camping, motels, pensions, θέληξα δηαθνπψλ θ.ι.π.) θαη εηδηθφηεξα ζηα δηάθνξα ηκήκαηα απηψλ, φπσο : ππνδνρή, ζπξσξείν, εζηηαηφξην, bar, εζσηεξηθφο έιεγρνο, ηκήκα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Δπηπιένλ είλαη ηθαλφο λα απαζρνιεζεί ζε θάζε είδνπο επηζηηηζηηθέο επηρεηξήζεηο (εζηηαηφξηα, bar, catering, fast food θ ι π ) Δπίζεο κεηά απφ ζρεηηθή εκπεηξία, κπνξεί λα εμειηρζεί ζε αλψηεξν ζηέιερνο ησλ σο άλσ επηρεηξήζεσλ ε θαη λα αλαιάβεη ππεχζπλα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ σο άλσ ηχπνπ. Αθφκε, είλαη ζε ζέζε λα εξγαζζεί ζε αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ζθαθψλ αλαςπρήο θαη θξνπαδηεξφπινησλ. Σέινο, ν εηδηθφο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηξνθνδνζίαο, κπνξεί λα εξγάδεηαη κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο ε απηφλνκα. Γεληθά, βαζηδφκελνο ζηηο εληνιέο εξγαζίαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηελ ζπλήζσο αθνινπζνχκελε πξαθηηθή, ηδηαίηεξα ηεο θηινμελίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, εθηειεί ππεχζπλα ηηο αθφινπζεο θχξηεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο : α. Τπνδνρή ησλ πειαηψλ ζην μελνδνρείν θαη εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζην ζπξσξείν θαη ζηελ ππνδνρή. β. Πξνεηνηκαζία θαη ινηπέο εξγαζίεο ζηα δσκάηηα θαη ζηνπο νξφθνπο ηνπ μελνδνρείνπ. γ. Πξνκήζεηα θαη δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ. δ. Πψιεζε θαη ζεξβίξηζκα θαγεηψλ θαη θξαζηψλ ζην εζηηαηφξην. ε. Παξαζθεπή θαη ζεξβίξηζκα θνθηέηι θαη αιθννινχρσλ ε κε πνηψλ ζην Μπαξ. ζη. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε κηθξψλ μελνδνρεηαθψλ - Δπηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. ελίδα 3 από 29

4 2. Αλάιπζε επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ (Task Analysis) ην ηκήκα ππνδνρήο ηνπο Τπνδέρεηαη, ζπκβνπιεχεη ηνπο πειάηεο θαη θξνληίδεη γηα ηηο δηαηππψζεηο ηεο αλαρψξεζεο Πξαγκαηνπνηεί ηηο θξαηήζεηο, ηηο αθπξψζεηο θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο θξαηήζεηο ησλ δσκαηίσλ Οξγαλψλεη ηε κεηαθνξά ησλ απνζθεπψλ ησλ πειαηψλ Κξαηάεη ηα θιεηδηά Eθηειεί ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ην ηειεθσληθφ θέληξν θαη δηαβηβάδεη ζηνπο πειάηεο ηελ αιιεινγξαθία ή ηα κελχκαηα Καηαγξάθεη ηηο παξαγγειίεο γηα μχπλεκα θαζψο θαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ μεράζεη νη πειάηεο Φξνληίδεη γηα ηε θχιαμε ηηκαιθψλ θαη ρξεκάησλ πειαηψλ πκπιεξψλεη θαη ειέγρεη ηα απαηηνχκελα έληππα ηνπ μελνδνρείνπ Καηαξηίδεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ Γέρεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ ή ηα δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πλδηαιέγεηαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ θαη εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο ζηελ εμαξγχξσζε ζπλαιιάγκαηνο επηηαγψλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ θιπ Πξνεηνηκάδεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο πληάζζεη ζηαηηζηηθέο θαη εθζέζεηο - αλαθνξέο πλεξγάδεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ ηνπ μελνδνρείνπ πλεξγάδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ δσκαηίσλ πλεξγάδεηαη ζηηο δηαθεκηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο γηα ζεάκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, αγνξέο, ηνπξηζκφ θιπ. ελίδα 4 από 29

5 2. 2. ηνπο νξόθνπο θαη ηα δωκάηηα πλεξγάδεηαη ζηελ αγνξά ιηλψλ, ησλ εηδψλ θαζαξηζκνχ θαη πεξηπνίεζεο θαη επηιέγεη ηα είδε θαζαξηζκνχ θαη πεξηπνίεζεο γηα ηελ θαζεκεξηλή αγνξά πλεξγάδεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ ιηλψλ Πξνεηνηκάδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ Δπηβιέπεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δσκαηίσλ θαη ζπκκεηέρεη ζ απηφλ θαηά πεξίπησζε Δπηβιέπεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δσκαηίσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ μελνδνρείνπ Διέγρεη ηα δσκάηηα, ηελ θαηάιεςή ηνπο θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη αίζνπζεο πληάζζεη ζηαηηζηηθέο θαη εθζέζεηο - αλαθνξέο γηα ην ηκήκα πκκεηέρεη ζηελ επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ηελ απνζήθε πιηθνύ πλεξγάδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε πξνκήζεηεο ζχκθσλα κε ηα αηηήκαηα ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο πλεξγάδεηαη ζηελ επηινγή ησλ δηαθφξσλ πξνκεζεπηψλ πλεξγάδεηαη ζηελ ελεκέξσζε θαηαιφγνπ πξνκεζεπηψλ θαη ηνπ απνζέκαηνο πλεξγάδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο παξαγγειίεο θαη ειέγρεη ηηο εκεξνκελίεο παξαιαβήο Παξαιακβάλεη ηηο πξνκήζεηεο πνπ παξήγγεηιε θαη ειέγρεη ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο, ηηο πνζφηεηεο, ηελ πνηφηεηα θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο Δλαπνζεθεχεη θαη δηαλέκεη ηηο πξνκήζεηεο Δπηβιέπεη θαη ειέγρεη ηα απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ θαη πιηθνχ ηελ αίζνπζα Εζηηαηνξίνπ Πξνεηνηκάδεη θαη δηαθνζκεί ηηο αίζνπζεο εζηηαηνξίνπ θαη ηα ηξαπέδηα Τπνδέρεηαη θαη απνραηξεηά ηνπο πειάηεο, ηνπο νδεγεί ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηνπο ζπκβνπιεχεη ζρεηηθά κε ηα γεχκαηα θαη ηα πνηά ελίδα 5 από 29

6 εξβίξεη ηα γεχκαηα θαη ηα πνηά θαη θαζαξίδεη ηα ηξαπέδηα Παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο πειάηεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ πνηψλ αλάινγα κε ην γεχκα πνπ ηνπο έρεη ζεξβηξηζηεί Δθηειεί νξηζκέλεο εξγαζίεο ζην ηξαπέδη ησλ πειαηψλ (θιακπέ, ηεκαρηζκφο θιπ) πκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηαιφγνπ θαγεηψλ θαη πνηψλ Υεηξίδεηαη θαη ζεξβίξεη πνηά πλεξγάδεηαη ζηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή, ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ δεμηψζεσλ γεπκάησλ θιπ Γέρεηαη παξαγγειίεο πκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηεο θάβαο: παξαιαβή, έιεγρνο ησλ πξνκεζεηψλ, έιεγρνο ηεο εκθηάισζεο, ηεο επηπσκάησζεο, επηθφιιεζεο ησλ εηηθεηψλ ησλ θξαζηψλ ηαθηνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ θηαιψλ, επίβιεςε ησλ θξαζηψλ Πξνεηνηκάδεη ηελ θάβα ηεο εκέξαο Φξνληίδεη γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ ζθεπψλ (πνηήξηα πηαηηθά, καραηξνπήξνπλα θιπ) Δλαπνζεθεχεη θαη ειέγρεη ηα πξντφληα θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζηελ αίζνπζα ηνπ εζηηαηνξίνπ Γέρεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηηο δηακαξηπξίεο ησλ πειαηψλ ή ηηο δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ην ρώξν ηνπ Μπαξ πλεξγάδεηαη ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ κπαξ θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ Υξεζηκνπνηεί κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηηο ζπζθεπέο κπαξ Παξαζθεπάδεη δεζηά θαη θξχα πνηά, αιθννινχρα θαη κε Τπνδέρεηαη θαη απνραηξεηά ηνπο πειάηεο, ηνπο νδεγεί ζηε ζέζε ηνπο θαη ηνπο ζπκβνπιεχεη Παξαζθεπάδεη δηάθνξνπο ηχπνπο θνθηέηι θαη αλακεηγλχεη δηάθνξα πνηά Γέρεηαη παξαγγειίεο γηα πνηά, ηα δηαλέκεη θαη ηα ζεξβίξεη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν Πξνεηνηκάδεη θαη ζεξβίξεη κία ζεηξά απφ ειαθξά εδέζκαηα Κάλεη εηζπξάμεηο, εθηειεί ινγαξηαζκνχο ζε μέλν λφκηζκα, επηηαγέο πηζησηηθέο θάξηεο θαη ελίδα 6 από 29

7 ζπλεξγάδεηαη δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ πλεξγάδεηαη ζηελ αγνξά, παξαιαβή θαη ελαπνζήθεπζε ησλ πξνκεζεηψλ Δπηβιέπεη θαη ειέγρεη ηα απνζέκαηα πλεξγάδεηαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηαιφγνπ πνηψλ Γέρεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηηο δηακαξηπξίεο ησλ πειαηψλ ή ηηο δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 2. 6 ηελ νξγάλωζε θαη δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο Οξγαλψλεη ηα κέζα παξαγσγήο πνπ ηνπ δηαηίζεληαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πληνλίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο Καζνξίδεη θαη πινπνηεί ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα πξνβνιήο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ marketing θιπ Καζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο ησλ ππεξεζηψλ Καζνξίδεη, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ Καζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο ηξαηνινγεί θαη επηιέγεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ Δθπαηδεχεη θαη θαζνδεγεί ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο Αμηνινγεί ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ Πξνβαίλεη ζε δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο Τινπνηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα Γηνηθεηηθά, Φνξνινγηθά, Αζθαιηζηηθά, Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ ζέκαηα, Τγηεηλήο θιπ. ελίδα 7 από 29

8 3. Εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Ι.Δ.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεζιών και Τροφοδοζίας πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζην Ι.Δ.Κ. θαη απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. β) Δπηηπρία ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. γ) Δπηηπρία ζην Πξαθηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηνλ Δ.Ο.Π.Π. ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ.) πνπ έρεη σο έξγν ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ηελ επνπηεία, θαηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ Πηζηνπνίεζεο (Π.Δ.Δ.Π.). Οη Π.Δ.Δ.Π. έρνπλ σο έξγν ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. Η Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο βαζίδεηαη ζε ηειηθέο εμεηάζεηο Θεσξεηηθνχ θαη Πξαθηηθνχ Μέξνπο, πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν κε βάζε ηνλ ηζρχνληα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, Καλνληζκφ Καηάξηηζεο θάζε εηδηθφηεηαο. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ απέηπραλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εθ λένπ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνηεδήπνηε απηέο δηεμάγνληαη. Δμεηαζζείο, ν νπνίνο πέηπρε ζην Πξαθηηθφ ή Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ θαηνρπξψλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην κέξνο απηφ γηα ηηο έμη (6) επφκελεο δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη κφλν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν απέηπρε. Αλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) επφκελσλ δηαδνρηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ δελ πεηχρεη θαη ζηε δεχηεξε δνθηκαζία, ππνρξενχηαη, εθ' φζνλ επηζπκεί λα θαηαζηεί θάηνρνο Γηπιψκαηνο ή Πηζηνπνηεηηθνχ, λα επαλαιάβεη εθ λένπ θαη ηα δχν (2) κέξε ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Θεσξεηηθφ θαη Πξαθηηθφ) κε λέα αίηεζε θαη λέα δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο λέαο απηήο αίηεζεο. ελίδα 8 από 29

9 3.1 Σν ζεωξεηηθό κέξνο ηωλ εμεηάζεωλ Δηαδηθαζία α) θνπόο Με ηε δνθηκαζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο επηδηψθεηαη ε δηαπίζησζε αλ ν απφθνηηνο ηνπ Ι.Δ.Κ. θαηέρεη θαη είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Η γξαπηή δνθηκαζία γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο θαη κπνξεί λα πεξηέρεη ζέκαηα απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (καζήκαηα) πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμεηαδφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα ή κέξνο απηψλ. Σα γξαπηά είλαη αλψλπκα θαηά ηε ζπιινγή θαη βαζκνιφγεζε κεηά απφ επηθάιπςε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. γ) Δηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο γηα ην Θεσξεηηθφ Μέξνο αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη αλαξηάηαη ζηελ έδξα ηεο αξκφδηαο Π.Δ.Δ.Π., κεηά απφ έγθξηζε ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. θαη ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π. Η Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. δηαβηβάδεη ηα ζέκαηα πνπ θιεξψζεθαλ ζηηο Δπηηξνπέο Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ κε ηνλ πξνζθνξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηξφπν. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ απνρψξεζεο νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ηα γξαπηά ηνπο ζηνπο επηηεξεηέο νη νπνίνη παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ θαιχπηνπλ ην κέξνο ηνπ γξαπηνχ πνπ θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθφιιεην). Κάζε γξαπηφ δνθίκην αμηνινγείηαη απφ δπν (2) βαζκνινγεηέο. Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ Ωο «Δπηηπρψλ» ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ζεσξείηαη απηφο πνπ βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ δέθα (10) έσο είθνζη (20). Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ δηαηξνχκελνο δηα ηνπ δπν (2). Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκφ. Αλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ν βαζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη > 0.5) ή πξνεγνχκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη < 0.5) αθέξαην βαζκφ. Γξαπηφ δνθίκην ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αλαβαζκνινγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ, απφ κέινο ηεο νηθείαο νκάδαο αλαβαζκνινγεηψλ ην νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Ο ηειηθφο βαζκφο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ βαζκψλ δηαηξνχκελν δηα ηνπ ηξία (3). ελίδα 9 από 29

10 Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε πέξαλ ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο δελ επηηξέπεηαη. Η αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε θαη δελ επηηξέπεηαη αηηηνιφγεζε απφ ηνλ βαζκνινγεηή ή ηνλ αλαβαζκνινγεηή. δ) Δηάξθεηα εμεηάζεωλ Η εμέηαζε ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο δηαξθεί ηξεηο (3) ψξεο ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Θεσξεηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεζιών και Τροφοδοζίας εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο ην ηκήκα ππνδνρήο ηνπο Τπνδέρεηαη, ζπκβνπιεχεη ηνπο πειάηεο θαη θξνληίδεη γηα ηηο δηαηππψζεηο ηεο αλαρψξεζεο Πξαγκαηνπνηεί ηηο θξαηήζεηο, ηηο αθπξψζεηο θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο θξαηήζεηο ησλ δσκαηίσλ Οξγαλψλεη ηε κεηαθνξά ησλ απνζθεπψλ ησλ πειαηψλ Κξαηάεη ηα θιεηδηά Eθηειεί ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ην ηειεθσληθφ θέληξν θαη δηαβηβάδεη ζηνπο πειάηεο ηελ αιιεινγξαθία ή ηα κελχκαηα Καηαγξάθεη ηηο παξαγγειίεο γηα μχπλεκα θαζψο θαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ μεράζεη νη πειάηεο Φξνληίδεη γηα ηε θχιαμε ηηκαιθψλ θαη ρξεκάησλ πειαηψλ πκπιεξψλεη θαη ειέγρεη ηα απαηηνχκελα έληππα ηνπ μελνδνρείνπ Καηαξηίδεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ Γέρεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ ή ηα δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πλδηαιέγεηαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ θαη εμππεξεηεί ηνπο ελίδα 10 από 29

11 πειάηεο ζηελ εμαξγχξσζε ζπλαιιάγκαηνο επηηαγψλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ θιπ Πξνεηνηκάδεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο πληάζζεη ζηαηηζηηθέο θαη εθζέζεηο - αλαθνξέο πλεξγάδεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ ηνπ μελνδνρείνπ πλεξγάδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ δσκαηίσλ πλεξγάδεηαη ζηηο δηαθεκηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο γηα ζεάκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, αγνξέο, ηνπξηζκφ θιπ ηνπο νξόθνπο θαη ηα δωκάηηα πλεξγάδεηαη ζηελ αγνξά ιηλψλ, ησλ εηδψλ θαζαξηζκνχ θαη πεξηπνίεζεο θαη επηιέγεη ηα είδε θαζαξηζκνχ θαη πεξηπνίεζεο γηα ηελ θαζεκεξηλή αγνξά πλεξγάδεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ ιηλψλ Πξνεηνηκάδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ Δπηβιέπεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δσκαηίσλ θαη ζπκκεηέρεη ζ απηφλ θαηά πεξίπησζε Δπηβιέπεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δσκαηίσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ μελνδνρείνπ Διέγρεη ηα δσκάηηα, ηελ θαηάιεςή ηνπο θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη αίζνπζεο πληάζζεη ζηαηηζηηθέο θαη εθζέζεηο - αλαθνξέο γηα ην ηκήκα πκκεηέρεη ζηελ επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ηελ απνζήθε πιηθνύ πλεξγάδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε πξνκήζεηεο ζχκθσλα κε ηα αηηήκαηα ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο πλεξγάδεηαη ζηελ επηινγή ησλ δηαθφξσλ πξνκεζεπηψλ πλεξγάδεηαη ζηελ ελεκέξσζε θαηαιφγνπ πξνκεζεπηψλ θαη ηνπ απνζέκαηνο πλεξγάδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο παξαγγειίεο θαη ειέγρεη ηηο εκεξνκελίεο παξαιαβήο ελίδα 11 από 29

12 Παξαιακβάλεη ηηο πξνκήζεηεο πνπ παξήγγεηιε θαη ειέγρεη ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο, ηηο πνζφηεηεο, ηελ πνηφηεηα θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο Δλαπνζεθεχεη θαη δηαλέκεη ηηο πξνκήζεηεο Δπηβιέπεη θαη ειέγρεη ηα απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ θαη πιηθνχ ηελ αίζνπζα Εζηηαηνξίνπ Πξνεηνηκάδεη θαη δηαθνζκεί ηηο αίζνπζεο εζηηαηνξίνπ θαη ηα ηξαπέδηα Τπνδέρεηαη θαη απνραηξεηά ηνπο πειάηεο, ηνπο νδεγεί ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηνπο ζπκβνπιεχεη ζρεηηθά κε ηα γεχκαηα θαη ηα πνηά εξβίξεη ηα γεχκαηα θαη ηα πνηά θαη θαζαξίδεη ηα ηξαπέδηα Παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο πειάηεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ πνηψλ αλάινγα κε ην γεχκα πνπ ηνπο έρεη ζεξβηξηζηεί Δθηειεί νξηζκέλεο εξγαζίεο ζην ηξαπέδη ησλ πειαηψλ (θιακπέ, ηεκαρηζκφο θιπ) πκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηαιφγνπ θαγεηψλ θαη πνηψλ Υεηξίδεηαη θαη ζεξβίξεη πνηά πλεξγάδεηαη ζηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή, ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ δεμηψζεσλ γεπκάησλ θιπ Γέρεηαη παξαγγειίεο πκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηεο θάβαο: παξαιαβή, έιεγρνο ησλ πξνκεζεηψλ, έιεγρνο ηεο εκθηάισζεο, ηεο επηπσκάησζεο, επηθφιιεζεο ησλ εηηθεηψλ ησλ θξαζηψλ ηαθηνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ θηαιψλ, επίβιεςε ησλ θξαζηψλ Πξνεηνηκάδεη ηελ θάβα ηεο εκέξαο Φξνληίδεη γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ ζθεπψλ (πνηήξηα πηαηηθά, καραηξνπήξνπλα θιπ) Δλαπνζεθεχεη θαη ειέγρεη ηα πξντφληα θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζηελ αίζνπζα ηνπ εζηηαηνξίνπ Γέρεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηηο δηακαξηπξίεο ησλ πειαηψλ ή ηηο δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ην ρώξν ηνπ Μπαξ ελίδα 12 από 29

13 πλεξγάδεηαη ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ κπαξ θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ Υξεζηκνπνηεί κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηηο ζπζθεπέο κπαξ Παξαζθεπάδεη δεζηά θαη θξχα πνηά, αιθννινχρα θαη κε Τπνδέρεηαη θαη απνραηξεηά ηνπο πειάηεο, ηνπο νδεγεί ζηε ζέζε ηνπο θαη ηνπο ζπκβνπιεχεη Παξαζθεπάδεη δηάθνξνπο ηχπνπο θνθηέηι θαη αλακεηγλχεη δηάθνξα πνηά Γέρεηαη παξαγγειίεο γηα πνηά, ηα δηαλέκεη θαη ηα ζεξβίξεη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν Πξνεηνηκάδεη θαη ζεξβίξεη κία ζεηξά απφ ειαθξά εδέζκαηα Κάλεη εηζπξάμεηο, εθηειεί ινγαξηαζκνχο ζε μέλν λφκηζκα, επηηαγέο πηζησηηθέο θάξηεο θαη ζπλεξγάδεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ πλεξγάδεηαη ζηελ αγνξά, παξαιαβή θαη ελαπνζήθεπζε ησλ πξνκεζεηψλ Δπηβιέπεη θαη ειέγρεη ηα απνζέκαηα πλεξγάδεηαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηαιφγνπ πνηψλ Γέρεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηηο δηακαξηπξίεο ησλ πειαηψλ ή ηηο δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 2. 6 ηελ νξγάλωζε θαη δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο Οξγαλψλεη ηα κέζα παξαγσγήο πνπ ηνπ δηαηίζεληαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πληνλίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο Καζνξίδεη θαη πινπνηεί ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα πξνβνιήο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ marketing θιπ Καζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο ησλ ππεξεζηψλ Καζνξίδεη, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ Καζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο ηξαηνινγεί θαη επηιέγεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ Δθπαηδεχεη θαη θαζνδεγεί ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ελίδα 13 από 29

14 Αμηνινγεί ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ Πξνβαίλεη ζε δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο Τινπνηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα Γηνηθεηηθά, Φ νξνινγηθά, Αζθαιηζηηθά, Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ ζέκαηα, Τγηεηλήο θιπ ελίδα 14 από 29

15 3.2 Σν πξαθηηθό κέξνο εμεηάζεωλ Δηαδηθαζία α) θνπόο Καηά ηε δνθηκαζία ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο ειέγρνληαη νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε πλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile), ε ζηνρνζεζία εμεηαζηέαο χιεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηα επηκέξνπο επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ Καλνληζκνχ Καηάξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Η εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζην Πξαθηηθφ Μέξνο γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα ησλ Ι.Δ.Κ. ή ζε εξγαζηεξηαθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ νη ππνςήθηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ή εξγαζηεξηαθή ηνπο άζθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Kαηάξηηζήο ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα άιισλ κνλάδσλ (εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ) πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζηνρνζεζία ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο αμηνιφγεζεο. ην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη, ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη εμεηαζηέο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ ειέγρνπλ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο αζθήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ θαη εθφζνλ θξίλνπλ φηη απηφ ρξεηάδεηαη ή απαηηείηαη απφ ην είδνο εμέηαζεο, πξνρσξνχλ θαη ζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο - δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ. Κάζε ππνςήθηνο εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη απφ ηξεηο εμεηαζηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π. χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαη εθπξνζσπνχλ ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ππνςήθηνο ζεσξείηαη επηηπρψλ εθφζνλ νη δχν (2) απφ ηνπο ηξεηο (3) εμεηαζηέο ηνλ ραξαθηεξίζνπλ επηηπρφληα. γ) Δηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο γηα θάζε εηδηθφηεηα αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Π.Δ.Δ.Π. Η δηάξθεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη ην δηαζέζηκν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή εξγαζηαθφ ρψξν ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζή ηνπο. Οη ππνςήθηνη κπνξεί λα εμεηάδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εξγαζηήξηα ή επαγγεικαηηθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλ ε εηδηθφηεηα ή ε δέζκε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ ην επηβάιινπλ. δ) Δηάξθεηα εμεηάζεωλ Σν Πξαθηηθφ Μέξνο εμεηάδεηαη γηα ηξεηο (3) ώξεο. ελίδα 15 από 29

16 3.2.2 ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Πξαθηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεζιών και Τροφοδοζίας, εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο ην ηκήκα ππνδνρήο Τπνδέρεηαη, ζπκβνπιεχεη ηνπο πειάηεο θαη θξνληίδεη γηα ηηο δηαηππψζεηο ηεο αλαρψξεζεο ηνπο Πξαγκαηνπνηεί ηηο θξαηήζεηο, ηηο αθπξψζεηο θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο θξαηήζεηο ησλ δσκαηίσλ Οξγαλψλεη ηε κεηαθνξά ησλ απνζθεπψλ ησλ πειαηψλ Κξαηάεη ηα θιεηδηά Eθηειεί ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ην ηειεθσληθφ θέληξν θαη δηαβηβάδεη ζηνπο πειάηεο ηελ αιιεινγξαθία ή ηα κελχκαηα Καηαγξάθεη ηηο παξαγγειίεο γηα μχπλεκα θαζψο θαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ μεράζεη νη πειάηεο Φξνληίδεη γηα ηε θχιαμε ηηκαιθψλ θαη ρξεκάησλ πειαηψλ πκπιεξψλεη θαη ειέγρεη ηα απαηηνχκελα έληππα ηνπ μελνδνρείνπ Καηαξηίδεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ Γέρεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ ή ηα δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πλδηαιέγεηαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ θαη εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο ζηελ εμαξγχξσζε ζπλαιιάγκαηνο επηηαγψλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ θιπ Πξνεηνηκάδεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο πληάζζεη ζηαηηζηηθέο θαη εθζέζεηο - αλαθνξέο πλεξγάδεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ ηνπ μελνδνρείνπ πλεξγάδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ δσκαηίσλ πλεξγάδεηαη ζηηο δηαθεκηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο γηα ζεάκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, αγνξέο, ηνπξηζκφ ελίδα 16 από 29

17 θιπ ηνπο νξόθνπο θαη ηα δωκάηηα πλεξγάδεηαη ζηελ αγνξά ιηλψλ, ησλ εηδψλ θαζαξηζκνχ θαη πεξηπνίεζεο θαη επηιέγεη ηα είδε θαζαξηζκνχ θαη πεξηπνίεζεο γηα ηελ θαζεκεξηλή αγνξά πλεξγάδεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ ιηλψλ Πξνεηνηκάδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ Δπηβιέπεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δσκαηίσλ θαη ζπκκεηέρεη ζ απηφλ θαηά πεξίπησζε Δπηβιέπεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δσκαηίσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ μελνδνρείνπ Διέγρεη ηα δσκάηηα, ηελ θαηάιεςή ηνπο θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη αίζνπζεο πληάζζεη ζηαηηζηηθέο θαη εθζέζεηο - αλαθνξέο γηα ην ηκήκα πκκεηέρεη ζηελ επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ηελ απνζήθε πιηθνύ πλεξγάδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε πξνκήζεηεο ζχκθσλα κε ηα αηηήκαηα ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο πλεξγάδεηαη ζηελ επηινγή ησλ δηαθφξσλ πξνκεζεπηψλ πλεξγάδεηαη ζηελ ελεκέξσζε θαηαιφγνπ πξνκεζεπηψλ θαη ηνπ απνζέκαηνο πλεξγάδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο παξαγγειίεο θαη ειέγρεη ηηο εκεξνκελίεο παξαιαβήο Παξαιακβάλεη ηηο πξνκήζεηεο πνπ παξήγγεηιε θαη ειέγρεη ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο, ηηο πνζφηεηεο, ηελ πνηφηεηα θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο Δλαπνζεθεχεη θαη δηαλέκεη ηηο πξνκήζεηεο Δπηβιέπεη θαη ειέγρεη ηα απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ θαη πιηθνχ ηελ αίζνπζα Εζηηαηνξίνπ Πξνεηνηκάδεη θαη δηαθνζκεί ηηο αίζνπζεο εζηηαηνξίνπ θαη ηα ηξαπέδηα Τπνδέρεηαη θαη απνραηξεηά ηνπο πειάηεο, ηνπο νδεγεί ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηνπο ελίδα 17 από 29

18 ζπκβνπιεχεη ζρεηηθά κε ηα γεχκαηα θαη ηα πνηά εξβίξεη ηα γεχκαηα θαη ηα πνηά θαη θαζαξίδεη ηα ηξαπέδηα Παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο πειάηεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ πνηψλ αλάινγα κε ην γεχκα πνπ ηνπο έρεη ζεξβηξηζηεί Δθηειεί νξηζκέλεο εξγαζίεο ζην ηξαπέδη ησλ πειαηψλ (θιακπέ, ηεκαρηζκφο θιπ) πκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηαιφγνπ θαγεηψλ θαη πνηψλ Υεηξίδεηαη θαη ζεξβίξεη πνηά πλεξγάδεηαη ζηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή, ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ δεμηψζεσλ γεπκάησλ θιπ Γέρεηαη παξαγγειίεο πκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηεο θάβαο: παξαιαβή, έιεγρνο ησλ πξνκεζεηψλ, έιεγρνο ηεο εκθηάισζεο, ηεο επηπσκάησζεο, επηθφιιεζεο ησλ εηηθεηψλ ησλ θξαζηψλ ηαθηνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ θηαιψλ, επίβιεςε ησλ θξαζηψλ Πξνεηνηκάδεη ηελ θάβα ηεο εκέξαο Φξνληίδεη γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ ζθεπψλ (πνηήξηα πηαηηθά, καραηξνπήξνπλα θιπ) Δλαπνζεθεχεη θαη ειέγρεη ηα πξντφληα θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζηελ αίζνπζα ηνπ εζηηαηνξίνπ Γέρεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηηο δηακαξηπξίεο ησλ πειαηψλ ή ηηο δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ην ρώξν ηνπ Μπαξ πλεξγάδεηαη ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ κπαξ θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ Υξεζηκνπνηεί κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηηο ζπζθεπέο κπαξ Παξαζθεπάδεη δεζηά θαη θξχα πνηά, αιθννινχρα θαη κε Τπνδέρεηαη θαη απνραηξεηά ηνπο πειάηεο, ηνπο νδεγεί ζηε ζέζε ηνπο θαη ηνπο ζπκβνπιεχεη Παξαζθεπάδεη δηάθνξνπο ηχπνπο θνθηέηι θαη αλακεηγλχεη δηάθνξα πνηά Γέρεηαη παξαγγειίεο γηα πνηά, ηα δηαλέκεη θαη ηα ζεξβίξεη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν Πξνεηνηκάδεη θαη ζεξβίξεη κηα ζεηξά απφ ειαθξά εδέζκαηα ελίδα 18 από 29

19 Κάλεη εηζπξάμεηο, εθηειεί ινγαξηαζκνχο ζε μέλν λφκηζκα, επηηαγέο πηζησηηθέο θάξηεο θαη ζπλεξγάδεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ πλεξγάδεηαη ζηελ αγνξά, παξαιαβή θαη ελαπνζήθεπζε ησλ πξνκεζεηψλ Δπηβιέπεη θαη ειέγρεη ηα απνζέκαηα πλεξγάδεηαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηαιφγνπ πνηψλ Γέρεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηηο δηακαξηπξίεο ησλ πειαηψλ ή ηηο δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ελίδα 19 από 29

20 4. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ (2. 1) 1. Πνηεο είλαη νη εηδηθφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ηκήκα ηεο ππνδνρήο ηνπ μελνδνρείνπ; 2. Ση είλαη ζεκαληηθφηεξν γηα ηνλ ππάιιειν ηεο ππνδνρήο, λα ηεξεί βηβιία ή λα εμππεξεηεί πειάηεο; Δμεγήζηε. 3. Ση είλαη overbooking; Γηαηί ηα μελνδνρεία θάλνπλ overbooking; 4. Με βάζε ηνλ θαλνληζκφ ζρέζεσλ μελνδφρνπ - πειαηψλ, πψο ν μελνδφρνο απαιιάζζεηαη ησλ επζπλψλ ηνπ, φηαλ ππάξρεη πεξίπησζε overbooking; 5. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ν «ππάιιεινο ηεο ππνδνρήο» φηη ν πειάηεο ζα πιεξψζεη κεηξεηνίο ή κε πηζησηηθή θάξηα; Γηαηί; 6. Με πνηνπο ηξφπνπο γίλνληαη νη θξαηήζεηο δσκαηίσλ ζε έλα μελνδνρείν; 7. Πφηε ζεσξνχκε κηα θξάηεζε ελφο ηδηψηε πειάηε επηθπξσκέλε; 8. Πψο γίλεηαη ε έγεξζε πειαηψλ ηνπ μελνδνρείνπ; 9. Ση είλαη DAY USE θαη πψο ρξεψλεηαη ν πειάηεο ζηελ πεξίπησζε απηή; 10. Πνηα πιενλεθηήκαηα παξέρνπλ ηα TRAVELLER'S CHEQUES ζηνπο θαηφρνπο ηνπο; 11. Πνηα είλαη ε δηάθξηζε ησλ ππλνδσκαηίσλ αλάινγα κε: α. ηνλ αξηζκφ θιηλψλ β. ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ πειάηε 12. Με βάζε ηνλ θαλνληζκφ ζρέζεσλ μελνδφρνπ πειαηψλ, ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ν μελνδφρνο κπνξεί λα αξλεζεί ηε κίζζσζε δσκαηίνπ ζε πειάηε; 13. Δμεγήζηε ηη ζεκαίλνπλ νη φξνη: α. A CHEVAL β. WALK IN γ. V. I. P. δ. NET RATE 14. Πνην είλαη ην έξγν ηεο ππνδνρήο; 15. Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα είδε εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηκήκα ηεο ππνδνρήο; 16. Ση είδνπο πιεξνθνξίεο πεξηέρνπλ νη REGISTRATION CARDS; 17. Πψο ν ππάιιεινο ηεο ππνδνρήο πιεξνθνξείηαη ζρεηηθά κε ηελ παξακνλή ησλ πειαηψλ ζην μελνδνρείν; 18. Γηαηί ρξεζηκνπνηνχκε "Μεηξψν Πειαηψλ"; 19. Ση γλσξίδεηε γηα ηα δειηία Άθημεο - Αλαρψξεζεο ηεο αζηπλνκίαο; (Δίδε, ηξφπνο ελεκέξσζεο, απνζηνιή θ. ι. π. ). 20. Ση είλαη MESSAGE; 21. Ση είδνπο πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηνπο πειάηεο απφ ην ζπξσξείν; 22. Πνηεο είλαη νη εξγαζίεο ηεο λπρηεξηλήο ππεξεζίαο ηνπ ζπξσξείνπ; 23. Πνηεο είλαη νη εξγαζίεο ηεο ππνδνρήο θαηά ηελ παξακνλή ησλ πειαηψλ ζην μελνδνρείν; 24. Πνηα ζηνηρεία πεξηέρνπλ ηα vouchers θαη πνηα ε πνξεία δηεθπεξαίσζήο ηνπο; 25. Πνηα είδε vouchers ππάξρνπλ θαη ηη θάιπςε παξέρεη ην θαζέλα απφ απηά; 26. Πνηνπο θαθέινπο ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηε ζσζηή ηαμηλφκεζε ησλ θξαηήζεσλ; 27. Πφζα είδε FORECAST κπνξεί λα εθδίδεη ε ππνδνρή, πνχ δηαλέκνληαη θαη γηαηί; ελίδα 20 από 29

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis)... 4 3. Δξεηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ"

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile)... 4 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Οηθνλνκνηερληθή κειέηε κεηαηξνπήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα