ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ"

Transcript

1 Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ - ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΔΟΓΩΝ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 3. Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Γηαλνκήο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ η Γ/ΝΖ Ζ/Τ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΕΙΟΤ & ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20 η Γ/νζη Πποϋπολογιζμού Σμήμα Γ «Δζόδων» Σασ. Γ/νζη : Καπ. επβίαρ 10 Σασ. Κώδικαρ: ΑΘΖΝΑ Σηλέθωνο : Θέμα: Γηαδηθαζία επηζηξνθήο ΦΠΑ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη επηηεδεπκαηίεο Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/2000) θαη εηδηθφηεξα: 1

2 α) ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 34 β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 γ) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 3220/2004 (ΦΔΚ 15Α/2004). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ» (ΦΔΚ 247 Α), φπσο ηζρχεη. 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3949/2011 «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ 66/Α/ ). 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 16/1989 «Πεξί Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ ΓΟΤ θαη Σνπηθψλ Γξαθείσλ». 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 2214/94 (ΦΔΚ 75 Α ). 7. Σελ Α.Τ.Ο. κε αξηζ /8809/0016/ «Γηθαηνινγεηηθά εμφθιεζεο ηίηισλ πιεξσκήο ή επηζηξνθήο - εμφθιεζε κε εληνιή κεηαθνξάο - ξπζκίζεηο ζεκάησλ εμφθιεζεο ηίηισλ πιεξσκήο ή επηζηξνθήο (ΦΔΚ 1862/Β/ ). 8. Σελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο θφξσλ απφ ην δεκφζην, κε ηελ θαζηέξσζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ έγθαηξε πινπνίεζή ηνπο. 9. Σε κε αξηζ. πξση. Τ 25/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ» (ΦΔΚ 2792Β / ). 10. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Άπθπο 1 Πεπιγπαθή διαδικαζιών αίηηζηρ επιζηποθήρ και αξιολόγηζή ηηρ από ηη θοπολογική απσή Tν πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη κε ηελ ππνβνιή πεξηνδηθψλ ή εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ, εθφζνλ ν ππνθείκελνο ζην θφξν δελ επηζπκεί ηε κεηαθνξά ηνπ γηα ζπκςεθηζκφ ζηελ επφκελε θνξνινγηθή ή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, επηζηξέθεηαη απφ ην δεκφζην, σο εμήο: 1. Ο ππνθείκελνο ζην θφξν ππνβάιιεη αίηεζε επηζηξνθήο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο TAXISnet. 2. Ζ πινπνίεζε ηεο επηζηξνθήο ελεξγείηαη απζηεξά θαηά πξνηεξαηφηεηα κε θξηηήξην ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο. 3. H Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ), κέρξη ηε 15 ε εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε επηζηξνθήο, πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθή επεμεξγαζία δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ησλ ππνθείκελσλ ζην θφξν θαη ηε ζπκθσλία ησλ αηηνχκελσλ πξνο επηζηξνθή πνζψλ κε ηα δεδνκέλα ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο κέζνδν αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη απνζηέιιεη ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. ειεθηξνληθφ αξρείν κε αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε επηζηξνθή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηφπηλ δηελέξγεηαο πξνζσξηλνχ ειέγρνπ. ην αξρείν απηφ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη νη αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ην πξνο επηζηξνθή πνζφ είλαη ίζν ή αλψηεξν ησλ επξψ. 4. Οη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. ππνρξενχληαη: 2

3 α) Να πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ επηζηξνθή γηα φζεο αηηήζεηο επηζηξνθήο δελ απαηηείηαη πξνζσξηλφο έιεγρνο εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αξρείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο θαη ζηε ζπλέρεηα ελεκεξψλνπλ ηε ΓΓΠ, απνινγηζηηθά. β) Να δηελεξγήζνπλ πξνζσξηλφ έιεγρν γηα ηηο αηηήζεηο επηζηξνθήο πνπ απαηηείηαη ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αξρείνπ. γ) ηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ αλσηέξσ πξνζσξηλφ έιεγρν θξηζεί απαξαίηεην, δηελεξγείηαη ηαθηηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο νινθιεξψλεηαη εληφο πένηε (5) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε επηζηξνθήο αθνξά θνξνινγηθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία δελ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, νπφηε ν έιεγρνο νινθιεξψλεηαη εληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Σν ζρεηηθφ ΑΦΔΚ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ (πξνζσξηλνχ ή ηαθηηθνχ). δ) Οη Γ.Ο.Τ. απνζηέιινπλ ζηε Γ.Γ.Φ.Δ. & Δ κέζσ ηεο ΓΓΠ θαηάινγν ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο θξίζεθε απαξαίηεηνο ν ηαθηηθφο έιεγρνο κε αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζεο απηήο. 5. Αλάινγε κε ηα αλσηέξσ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα αηηήζεηο επηζηξνθήο πνπ εθθξεκνχλ ή πνπ ζα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 6. ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, απφ ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ έηπραλ επηζηξνθήο ρσξίο έιεγρν, επηιέγεηαη δείγκα, γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ. Άπθπο 2 Γιαδικαζία καηαβολήρ ηος επιζηπεθόμενος ποζού 1. Οη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. κεηά ηελ παξαιαβή ή έθδνζε ηνπ Αηνκηθνχ Φχιινπ Έθπησζεο πξνβαίλνπλ εληφο 15 εκεξψλ, ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 16/1989. Σν επηζηξεθφκελν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζάξηζε, ζπκςεθίδεηαη νίθνζελ κε ρξέε ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο ην δεκφζην, δηαθνξεηηθά απνζηέιιεηαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζ απηφλ. Ζ εθηακίεπζε ησλ πξνο επηζηξνθή πνζψλ, ελ γέλεη, πξαγκαηνπνηείηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζήο ηνπο ζην βηβιίν "Δπηζηξνθψλ θαη δηαγξαθψλ", ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ 1140/ θαη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. 2. Πξνθεηκέλνπ γηα πνζά πξνο επηζηξνθή άλσ ησλ επξψ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη έγθξηζε γηα δεκνζηνλνκηθνχο ιφγνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ λ. 3220/2004, ε εθηακίεπζε πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζήο ηνπο ζην βηβιίν "Δπηζηξνθψλ θαη δηαγξαθψλ", ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ 1140/ θαη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. 3. Με ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ παξαπάλσ νξηδφκελνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ εθηακίεπζεο, ν ηίηινο επηζηξνθήο (ΑΦΔΚ) ραξαθηεξίδεηαη ιεμηπξφζεζκνο. Σπρφλ αλείζπξαθηεο επηζηξνθέο κε ππαηηηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ δελ ραξαθηεξίδν ληαη 3

4 ιεμηπξφζεζκεο, νχηε νη επηζηξνθέο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε αλαζηνιή κε βάζε ην άξζξν 35 ηνπ λ. 2214/94. Άπθπο 3 Γιεκπεπαίωζη εκκπεμών επιζηποθών Σα πνζά ησλ ήδε δηακνξθσκέλσλ εθθξεκψλ επηζηξνθψλ, πνπ ζα έρνπλ ζσξεπηεί κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο, ζα εθηακηεπηνχλ, κε βάζε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, κε ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα θαζνξηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηα έηε

5 Άπθπο 4 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε αζθεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζε Γ.Ο.Τ. γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ηνπ ΦΠΑ ζε κεληαία βάζε. Άπθπο 5 Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΝΣΔΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β, αξηζ. 1 θαη Απνδέθηεο Πίλαθα Σ, κφλν νη αξηζ. 1 θαη ε Γ/λζε Γ.Γ.Π.. 4. Τπεξεζία TAXISnet γηα θαηαρψξεζε ζην INTERNET. 5. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο). ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α εθηφο ηνπ αξηζ. 4,. 2.»» Σ κφλν νη αξηζ. 6 θαη 7. 3.»» Ε κφλν νη αξηζ. 1 θαη 2. 4.»» Ζ. 5.»» Θ κφλν νη αξηζ. 3 θαη »» ΗΑ εθηφο έκκηζζα ππνζεθνθπιαθεία θαη θηεκαηνινγηθά γξαθεία. 7.»» ΗΒ. 8.»» ΗΓ. 9.»» ΗΔ. 10.»» ΗΣ. 11.»» ΗΕ. 12.»» ΗΖ. 13.»» ΗΘ εθηφο ησλ αξηζ. 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 41, 42, »» Κ. 15.»» ΚΑ. 16.»» ΚΒ. 17.»» ΚΓ. 18. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ». 5

6 ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θ. Ζ. Πιαζθνβίηε 4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ. 5. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γ.Γ.Π.. 6. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο (2). 7. Γξαθεία θ. θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ. 8. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 9. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ ε Γ/λζε Ζ/Τ (5) 11. Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ (10). 12. Γ/λζε Διέγρνπ (10). 13. Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Διέγρσλ (10) ε Γ/λζε Δηζνδήκαηνο ε Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ Σκήκα Γ (5) ε Γ/λζε ΦΠΑ - Γξαθείν Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο, - Σκήκα Α (10), Β (10), Γ (2), Δ (2). 6

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ

ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 28 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Αξηζκ. Πξση.: ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚ.ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΤΠΠΟΣ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/ 126463 Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ, ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα