Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/ Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/24-2-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/ Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 24 η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε δηµόσια Τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. 886/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταµόρφη, που δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, καθώς και στους Προέδρους των συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπρόσωπους Τοπικών Κοινοτήτων. Στην συνεδρίαση ήταν παρών η ήµαρχος Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα,ο Προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος και ο Ειδικός γραµµατέας : Καλαϊτζόγλου Εµµανουήλ µε βαθµό Γ. ιαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι στο σύνολο των 17 µελών παραβρέθηκαν 15 µέλη τα οποία είναι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1 ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κουτεκίδου Μεταµόρφη 1. Καγιάογλου Νικόλαος 2. Γιανταµίδης Ιορδάνης 2. Ανδρούτσος Αθανάσιος 3. Βογιατζόγλου Αναστάσιος (Αν και κλήθηκαν νόµιµα) 4. Ορφανίδης Κων/νος 5. Ελευθεριάδης Χρήστος 6. Ανανιάδης Ιορδάνης 7. ίγκας Ιωάννης 8. Ματζαρίδης Νικόλαος 9. Μουστακίδης Γεώργιος 10. Τσακίρη Αθηνά 11. Κουκαριώτης Παναγιώτης 12. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ 13. Καγιάογλου Νικόλαος 14. Μαζαράκης Γεώργιος 15. Παρλόγλου Μιχαήλ Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αποχώρησαν από την αίθουσα οι ηµ. Σύµβουλοι Μουστακίδης Γεώργιος και Ορφανίδης Κων/νος. Κατά την συζήτηση του 2 ου έκτακτου θέµατος επανήλθε στην αίθουσα συνεδρίασης ο ήµ. Σύµβουλος Ορφανίδης Κων/νος. ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Παναγιωτίδου Κατίνα (Πρ.Συµβουλίου Τ.Κ. Πλατανιάς) 1. Τσαγκαλίδης Λάζαρος(Πρ.Συµβουλίου Τ.Κ.Αδριανής 2. Χατζησαββίδης Γεώργιος(Εκπρ.Τ.Κ. Πλατανόβρυσης) 2. Βασιλειάδης Λάζαρος (Πρ.Συµβουλίου Τ.Κ.Παρανεστίου 3. Λαζαρίδης Ιωάννης(Εκπρ.Τ.Κ.Σίλλης) 3. Χαραλαµπίδης Χαράλαµπος (Πρ. Τ.Κ.Νικηφόρου 4. Αλωνίδης Ανθιµος(Εκπρ.Τ.Κ.Θόλου) 4. ηµητριάδης Γεώργιος (Εκπρ.Τ.Κ. Ανω Πυξαρίου) 5. Τσίνογλου Κων/νο(Εκπρ.Τ.Κ. Ψηλής Ράχης ) 6. Σιδηρόπουλος Χρυσόστοµος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας) (Αν και κλήθηκαν νόµιµα)

2 Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης που είναι το εξής: 1. Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής του ήµου Παρανεστίου έτους Έγκριση του προϋπολογισµού του ΝΠ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του ήµου Παρανεστίου έτους 2015 Τα ανωτέρω θέµατα κρίνονται κατεπείγοντα: Το 1 ο διότι η απόφασή µας πρέπει να αποσταλεί µέχρι στον ΕΟΤ-Γενική νση προβολής- νση Ερευνας Αγοράς και ιαφήµισης, του Υπουργείου Τουρισµού για έγκριση το δε 2 ο για την εύρυθµη λειτουργία του Ν.Π. του ήµου µας. Κατόπιν η πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον των θεµάτων. Το συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και είδε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 αποφάνηκε για το κατεπείγον των (2) θεµάτων και αποφασίζει οµόφωνα την συζήτηση και την λήψη απόφασης για τα ανωτέρω θέµατα. 2

3 4ο Τακτικό ΘΕΜΑ: «Συµµετοχή του δήµου Παρανεστίου στην Κοινωνική Σύµπραξη που θα συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα ράµας, στο πλαίσιο της υπ αριθ. πρωτ. 23/οικ.49505/3609/ Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, για υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD), για την Προγραµµατική Περίοδο » Αριθµ. Απόφασης 33/2015 Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 4 ο τακτικό θέµα είπε τα εξής: «Έχει εκδοθεί µε αριθ. πρωτ. 23/οικ.49505/3609/ Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Προγραµµατική Περίοδο , η οποία απευθύνεται µεταξύ των άλλων- σε όλους τους ΟΤΑ Α βαθµού. Επί της παραπάνω σας γνωρίζουµε τα κάτωθι: Η Ε.Ε. προχώρησε στην υιοθέτηση του Κανονισµού για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) ή το FEAD (εφεξής και «Ταµείο»). Το ΤΕΒΑ, µε βάση τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 223/2014/ στοχεύει να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή στα Κράτη-Μέλη, συµβάλλοντας στη µείωση της φτώχειας, και εν τέλει στην εξάλειψη των χειρότερων µορφών φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΤΕΒΑ, για το σκοπό αυτό υποστηρίζει «Εθνικά Συστήµατα», τα οποία παρέχουν µη οικονοµική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφιση της στέρησης τροφής και της σοβαρής υλικής στέρησης και συµβάλλει στην κοινωνική ένταξη των µελών των απόρων οικογενειών. Το ΤΕΒΑ εστιάζει στην ανακούφιση των χειρότερων µορφών φτώχειας µε τον µεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού αποκλεισµού στα Κράτη Μέλη, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής. Το Ταµείο συµπληρώνει τις βιώσιµες εθνικές πολιτικές εξάλειψης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, οι οποίες παραµένουν στην αρµοδιότητα των Κρατών Μελών της Ε.Ε. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής, εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική αντιµετώπισης της φτώχειας και µε συνολικό προϋπολογισµό ύψους ,00 ευρώ, για την επιλέξιµη χρηµατοδοτική περίοδο , θα διανέµει, στοχευµένα, υλική βοήθεια και θα παρέχει συνοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάµωσης. Ωφελούµενοι του Προγράµµατος, το οποίο στοχεύει στην αντιµετώπιση του χάσµατος της φτώχειας, είναι: - Φτωχά νοικοκυριά που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, ή ακραίας φτώχειας ή κινδύνου φτώχειας. - Νοικοκυριά µε παιδιά, και ιδιαιτέρως τα µονογονεϊκά και τρίτεκνα/πολύτεκνα νοικοκυριά, τα οποία πλήττονται περισσότερο από συνθήκες αποστέρησης. - Πολυµελείς οικογένειας. - Άστεγοι. - Για τα µέλη των ανωτέρω κατηγοριών νοικοκυριών µε αναπηρία (ΑµεΑ) το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνει ειδικές πρόνοιες προσβασιµότητας / διευκολύνσεων παροχής της υλικής συνδροµής. Αντικείµενο του προγράµµατος αποτελούν: 1. Τρόφιµα (µακράς διαρκείας και φρέσκα καθώς και ειδικά τρόφιµα για βρέφη). 2. Βασικές υλικές στερήσεις (ρουχισµός για παιδιά και ενήλικες/κυρίως αστέγους, είδη καθαρισµού και προσωπική υγιεινής, παιδικά είδη/βιβλία, παιχνίδια, βρεφικός εξοπλισµός κλπ). 3. Συνοδευτικά µέτρα, όπως: - Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάµωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατοµικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε µονήρη άτοµα). - ιατροφικές συµβουλές. - Συµβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισµού. - Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ). - Κοινωνικά φροντιστήρια. - Υλοποίηση πολιτιστικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά. - Εκδροµές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές). - Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση. Όπως διατυπώνεται ρητά στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων στο 3

4 πλαίσιο του Ταµείου, υποβάλλονται αποκλειστικά από Κοινωνικές Συµπράξεις, στις οποίες συµµετέχουν Οργανώσεις Εταίροι, οι οποίοι έχουν ορίσει «επιλέξιµο» Επικεφαλής Οργάνωση-Εταίρο. Οι Κοινωνικές Συµπράξεις θα καλύπτουν τις ανάγκες των ωφελουµένων µε γεωγραφική µονάδα αναφοράς την «Περιφερειακή Ενότητα» και θα συγκροτηθούν µέσω τοπικών διαβουλεύσεων, µε συµµετοχή όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού δυνητικών Οργανώσεων Εταίρων, µε σκοπό την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής αντιπροσώπευσης, τόσο σε επίπεδο συµπραττόντων Οργανώσεων Εταίρων, όσο και σε επίπεδο ωφελουµένων. Η επιλογή των Οργανώσεων Εταίρων γίνεται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια και αποτελεί προϊόν διαβούλευσης σε τοπική κλίµακα, µε στόχο τη δικτύωση των τοπικών Οργανώσεων Εταίρων, για τη συγκρότηση της πλέον αντιπροσωπευτικής Κοινωνικής Σύµπραξης στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας και γνώµονα την εξασφάλιση του βέλτιστου συνδυασµού εµπειρίας στο αντικείµενο του Προγράµµατος, γνώση των ωφελουµένων τοπικά και διαχειριστική επάρκεια. H διαβούλευση διαρθρώνεται σε δύο στάδια: - Στάδιο 1 ο : Κινητοποίηση/ ικτύωση ιαβούλευση επί του Προγράµµατος Σχέδιο Συγκρότησης Κοινωνικής Σύµπραξης - Στάδιο 2 ο : Προετοιµασία για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων. Τα προπαρασκευαστικά αυτά στάδια στοχεύουν στη µέγιστη δυνατή ετοιµότητα των Κοινωνικών Συµπράξεων, ενόψει της δηµοσίευσης από τη ιαχειριστική Αρχή, της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη χρηµατοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). Η Κοινωνική Σύµπραξη που θα συσταθεί για την Περιφερειακή Ενότητα ράµας θα πρέπει, εντός του 2015, να προχωρήσει σε δηµοσίευση της «ανοιχτής πρόσκλησης» στους δυνητικούς ωφελούµενους, για ένταξή τους στις δράσεις στήριξης που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής, µε βάση τις προθεσµίες και τα κριτήρια που θα προσδιορίζει η Αρµόδια Εθνική Αρχή (Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ή όπως έχει µετονοµαστεί ) και θα ανακοινώσει η ιαχειριστική Αρχή του Ταµείου. Η υπό σύσταση Κοινωνική Σύµπραξη θα έχει την ευθύνη της τελικής ταυτοποίησης των ωφελουµένων, την παρακολούθηση διανοµής της υλικής βοήθειας και το συντονισµό της επιτόπου παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η επικεφαλής Οργάνωση Εταίρος έχει την ευθύνη: - Του ενδιάµεσου φορέα προµηθειών για τις αποκεντρωµένες προµήθειες (σε περίπτωση που διενεργούνται από άλλα Μέλη Φορείς της Κ.Σ.) ή της υλοποίησης των αποκεντρωµένων προµηθειών (αυτές αφορούν κυρίως στα φρέσκα και µικρής διάρκειας τρόφιµα). - Του ενδιάµεσου φορέα διανοµής για τις κεντρικές προµήθειες (αυτές αφορούν όλα τα αγαθά, πλην των φρέσκων και των µικρής διάρκειας τροφίµων). - Της υποβολής ολοκληρωµένης πρότασης χρηµατοδότησης της Κοινωνικής Σύµπραξης για συµµετοχή στο Πρόγραµµα. Ο δήµος Παρανεστίου, στην προσπάθειά του να αξιοποιήσει κάθε χρηµατοδοτικό µέσο, συµµετέχει στο Πρόγραµµα το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει να υλοποιείται ίσως και από τα µέσα του 2015, για την πρόνοια και την κοινωνική ένταξη. Το Πρόγραµµα αυτό διασφαλίζει την διάχυση της ενίσχυσης του ελάχιστου εγγυηµένου κοινωνικού εισοδήµατος σε όλους τους ήµους της χώρας και βασίζεται στην πλατφόρµα εφαρµογής του (συγκριτικό πλεονέκτηµα για την ράµα) και ταυτόχρονα προσφέρει ειδική βοήθεια σε ανθρώπους, που πραγµατικά έχουν ανάγκη. Σ αυτή την προσπάθεια, που γίνεται από το Υπουργείο, συντονίστηκε η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. (Περιφερειάρχης και Θεµατικός Περιφερειάρχης), η Αντιπεριφέρεια ράµας, όλοι οι δήµοι της Π.Ε. ράµας και οι περισσότεροι από τους φορείς που αυτή τη στιγµή ενεργοποιούνται εθελοντικά ή θεσµικά για τη βοήθεια των απόρων. Κι αυτό επειδή χρειάζεται ένας οδικός χάρτης ενεργειών, για να µπορέσουµε να δώσουµε µεγαλύτερη αξία στη διαδικασία και για να φτάσει η βοήθεια εκεί και σ αυτούς που πρέπει. Στο επόµενο χρονικό διάστηµα, µε ισορροπία, διάλογο, συνεργασία και συναίνεση, εκτιµούµε ότι θα φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα για να µην υπάρξουν γεγονότα και διαδικασίες που θα δυσχεράνουν την υλοποίηση των Προγραµµάτων, σε µια δύσκολη περίοδο. Εκτίµηση µας είναι ότι ο δήµος οφείλει να έχει παράλληλες προτεραιότητες, µεταξύ των οποίων πρέπει να είναι ταυτόχρονα, η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγράµµατα των Υπουργείων και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Π.Α.Μ.Θ (σχετικός θεµατικός στόχος 9). Η επίσπευση της παρούσας εισήγησης και η λήψη απόφασης σχετικής µε το θέµα, είναι υποχρεωτική, λόγω του ασφυκτικά µικρού χρονικού διαστήµατος που µεσολαβεί για την υποβολή της 2 ης Έκθεσης Πεπραγµένων και Αξιολόγησης της Υφιστάµενης Κατάστασης κατά την οποία η απόφαση του νοµιµοποιητικού Οργάνου του Φορέα για την Κοινωνική Σύµπραξη, θα πρέπει να είναι ειληµµένη, προκειµένου να συµπεριληφθεί στην Ε.Π., σύµφωνα µε τον Οδηγό της Πρόσκλησης. Μετά τα παραπάνω Εισηγούµαστε Στο ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει τα κάτωθι: 1. Ο φορέας µας µε την επωνυµία ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ να συµµετάσχει στην Κοινωνική Σύµπραξη που θα συσταθεί στο πλαίσιο της υπ αριθ. 23/οικ.49505/3609/ Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 4

5 Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Προγραµµατική Περίοδο Να οριστεί ο ήµος ράµας ως Επικεφαλής Οργάνωση Εταίρος της Κοινωνικής Σύµπραξης. 3. Τον ορισµό της ηµάρχου Παρανεστίου κας Σωτηριάδου Αλεξάνδρας Μαρίνας, ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή της στο ιοικητικό Συµβούλιο της υπό σύσταση Κοινωνικής Σύµπραξης. 4. Την Εξουσιοδότηση της ηµάρχου Παρανεστίου κας Σωτηριάδου Αλεξάνδρας Μαρίνας, προκειµένου να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη συµµετοχή του Φορέα στην υπό σύσταση Κοινωνική Σύµπραξη. 5. Τον ορισµό ενός υπαλλήλου ως Τεχνικό Υπεύθυνο µε τις υπόλοιπες Οργανώσεις Εταίρους και τη ιαχειριστική Αρχή, για τις ανάγκες που θα προκύψουν από τη συµµετοχή του Φορέα στην υπό σύσταση Κοινωνική Σύµπραξη.» Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και η πρόεδρος κάλεσε το.σ να αποφασίσει σχετικά. To δηµοτικό συµβούλιο αφού είδε: τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚΑ 9114), τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚΑ 987), την αριθ. πρωτ. 23/οικ.49505/3609/ Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας καθώς και την εισήγηση της Προέδρου του.σ. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α Εγκρίνει την συµµετοχή του ήµου µας στην Κοινωνική Σύµπραξη που θα συσταθεί στο πλαίσιο της υπ αριθ. 23/οικ.49505/3609/ Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Προγραµµατική Περίοδο Ορίζει τον Σύµπραξης. ήµο ράµας ως Επικεφαλής Οργάνωση Εταίρος της Κοινωνικής Ορίζει την ήµαρχο Παρανεστίου κα Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα, ως τακτικό µέλος και τον Αντιδήµαρχο Γιανταµίδη Ιορδάνη ως αναπληρωµατικό µέλος στο ιοικητικό Συµβούλιο της υπό σύσταση Κοινωνικής Σύµπραξης. Εξουσιοδοτεί την ήµαρχο, προκειµένου να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη συµµετοχή του Φορέα στην υπό σύσταση Κοινωνική Σύµπραξη. 5

6 Ορίζει τον υπάλληλο του ήµου µας Καλαϊτζόγλου Εµµανουήλ του κλάδου Ε1 µε βαθµό Γ ως Τεχνικό Υπεύθυνο µε τις υπόλοιπες Οργανώσεις Εταίρους και τη ιαχειριστική Αρχή, για τις ανάγκες που θα προκύψουν από τη συµµετοχή του Φορέα στην υπό σύσταση Κοινωνική Σύµπραξη.» Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στην συνέχεια αναθέτει στην δήµαρχο Παρανεστίου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 33/2015 Στη συνέχεια υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: H ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑ ΜΕΛΗ Υπογραφή Απόσπασµα Πρακτικών Υπογραφές O Ειδικός Γραµµατέας Καλαϊτζόγλου Εµµανουήλ 6

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Κράτος μέλος CCI Τίτλος Έκδοση 1.1 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Δεκ 2013 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 15 του

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco. Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα