ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: AΝΑΓΚΗ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: AΝΑΓΚΗ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: AΝΑΓΚΗ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Ν. Αγγελάκης και Ν. Β. Παρανυχιανάκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης Περίληψη Σε πολλές χώρες η ανάγκη για ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων γίνεται επιτακτική για την προστασία του περιβάλλοντος, την αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας και φυσικά για την αστική και τουριστική ανάπτυξη. Ένα από τα αντικείµενα αιχµής στη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι η ανάπτυξη και χρήση µη συµβατικών πόρων, όπως είναι η ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόµενων υδατικών αναγκών. Γι αυτό σήµερα, αρκετά κράτη και διεθνείς οργανισµοί έχουν θεσπίσει και/ή προετοιµάζονται να θεσπίσουν κανονισµούς ή οδηγίες, που θα συµβάλουν στην ασφαλή χρήση των εκροών υγρών αποβλήτων για διάφορες χρήσεις. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις και απόψεις, που αφορούν τα κριτήρια επαναχρησιµοποίησης εκροών υγρών αποβλήτων. Ακόµη, προτείνεται ένα σχέδιο κριτηρίων για την ασφαλή χρήση εκροών αποβλήτων στην Χώρα µας. 1. Εισαγωγή Η επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων, ιδιαίτερα για άρδευση καλλιεργειών, εφαρµόζεται στην πράξη επί αιώνες και φαίνεται ότι έχει τις ρίζες της στους αρχαίους Ελληνικούς πολιτισµούς (Angelkis nd Spyridkis, 1996 και Angelkis et l., 2005). Παρόλο, που η άρδευση µε εκροές υγρών αποβλήτων, είναι παράλληλα και ένας αποτελεσµατικός τρόπος επεξεργασίας (µε µηδενική εκροή για τελική διάθεση), η εφαρµογή ενός ελαχίστου επιπέδου επεξεργασίας πριν την εφαρµογή τους στο έδαφος κρίνεται αναγκαία, ακόµη και στην περίπτωση άρδευσης κτηνοτροφικών, δασικών ή άλλων εκτάσεων µε µηδενική ανθρώπινη επαφή. Η προεπεξεργασία αυτή επιβάλλεται για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, την αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την πρόληψη ζηµιών στις καλλιέργειες και την απρόσκοπτη λειτουργία των αγωγών µεταφοράς και εφαρµογής (Asno, 1985). Η ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων αποτελεί µία ταχύτατα αυξανόµενη πρακτική κυρίως σε ξηρικές και ηµιξηρικές περιοχές. Σχετικά έργα, σε αυξηµένο µάλιστα αριθµό και έκταση, προγραµµατίζονται και υλοποιούνται κάθε έτος σε αρκετές χώρες και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, το Ισραήλ, στην Ιαπωνία, στις χώρες του Μαγκρέµπ και της Νοτίου Αφρικής. Εξαιτίας των πλούσιων υδατικών αποθεµάτων της και των υφιστάµενων διαφορών µεταξύ των χωρών-µελών, η ΕΕ δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα µέχρι σήµερα µε αντικείµενα ανακύκλησης και επαναχρησιµοποίησης νερού. Οι ξηρασίες των τελευταίων ετών στην Ισπανία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, θέτουν επιτακτικά το θέµα της ανακύκλωσης νερού. Εξάλλου, η έλλειψη νερού τοπικά και η διάχυτη ρύπανση σε όλη την Ευρώπη που επιτείνουν περιβαλλοντικά προβλήµατα, έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον σε τέτοια αντικείµενα. Εποµένως, η πρακτική αυτή αναµένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο µέλλον, εξαιτίας της µείωσης της διαθεσιµότητας των υδατικών πόρων που προβλέπεται εξαιτίας της αύξησης του πληθυσµού και του βιοτικού επιπέδου του παγκοσµίως και της αύξησης της θερµοκρασίας. Όπως προαναφέρεται δεσπόζουσα κατηγορία επαναχρησιµοποίησης υγρών αποβλήτων είναι η άρδευση γεωργικών καλλιεργειών και χώρων πρασίνου και αναψυχής, καθώς τα θέµατα της ποιότητας που αφορούν την επαναχρησιµοποίηση ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

2 υγρών αποβλήτων είναι ευκολότερο να αντιµετωπισθούν στην άρδευση σε σχέση µε τις υπόλοιπες χρήσεις (Angelkis nd Tchobnoglous, 1995). Σηµειώνεται ότι µε τις διαθέσιµες σήµερα τεχνολογίες είναι δυνατή η παραγωγή ακόµη και πόσιµου νερού από περιθωριακά νερά, όπως είναι οι εκροές υγρών αποβλήτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όµως θα πρέπει να λαµβάνονται και να εξετάζονται θέµατα όπως είναι η προστασία της δηµόσιας υγείας, το υψηλό κόστος επεξεργασίας και η κοινωνική αποδοχή. Για κάθε ωφέλιµη χρήση εκροών επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων απαιτείται συγκεκριµένη ποιότητα νερού, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτοί τελικά προσδιορίζουν τις απαιτούµενες διεργασίες και τεχνολογίες επεξεργασίας και φυσικά το απαιτούµενο κόστος. Εποµένως, κάθε τύπος επαναχρησιµοποίησης απαιτεί ιδιαίτερα κριτήρια. Τα κριτήρια για την επαναχρησιµοποίηση στη βιοµηχανία είναι αµφιλεγόµενα, αφού η απαιτούµενη ποιότητα του νερού καθορίζεται από τις προδιαγραφές της κάθε βιοµηχανικής χρήσης. Αντίθετα, τα κριτήρια ποιότητας που πρέπει να πληροί το ανακυκλωµένο νερό που προορίζεται για πόσιµη χρήση δεν είναι αµφιλεγόµενα, αλλά θέµατα κοινωνικής αποδοχής και φυσικά επικινδυνότητας έχουν περιορίσει την εφαρµογή της. Αντίθετα, τα κριτήρια για τον εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων, παρόλο την συµπληρωµατική επεξεργασία που περιλαµβάνουν κατά τη διήθηση και κατείσδυση των εκροών, σήµερα στην ΕΕ και άλλες χώρες, αντιµετωπίζονται µε σκεπτικισµό. Σε τέτοια συστήµατα το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στα επίπεδα των συγκεντρώσεων νιτρικών, υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων και άλλων οργανικών ενώσεων, που υπάρχουν σε ίχνη στις εκροές αποβλήτων (Aertgeerts nd Angelkis, 2003). Η κατάσταση διαφοροποιείται στην περίπτωση της επαναχρησιµοποίησης για άρδευση, καθώς επικρατεί έντονος προβληµατισµός για τα κριτήρια ποιότητας, που πρέπει να εφαρµόζονται, κυρίως όσον αφορά τους παθογόνους οργανισµούς και πως αυτά µπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα µε τη µέθοδο άρδευσης και την προοριζόµενη χρήση της αρδευόµενης καλλιέργειας (Asno nd Levine, 1996). Οι βιοµηχανικές χώρες προβάλλουν αυστηρές προδιαγραφές για την ποιότητα του νερού (συγκρίσιµες µε αυτές του πόσιµου νερού), µε τη βεβαιότητα ότι οι πιο ακριβές τεχνολογίες εξασφαλίζουν πιο υγιεινό νερό. Αντίθετα, οι αναπτυσσόµενες χώρες που µαστίζονται από σοβαρή έλλειψη νερού και έλλειψη πόρων, επιδιώκουν µε την εκπόνηση επιδηµιολογικών µελετών να υπερασπιστούν και υιοθετούν τις ισχύουσες, λιγότερο αυστηρές, οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO) (WHO, 1989). Οι οδηγίες αυτές βασίσθηκαν στις επικρατούσες τάσεις σε αναπτυσσόµενες χώρες και ουσιαστικά θεωρούν όρια για τα κοπρανώδη κωλοβακτηρίδια (1000 FC/100 cm 3 ) και τους εντερικούς νηµατώδεις (αυγά 1/L). Παρόλο που οι οδηγίες αυτές δεν εξειδικεύονται σε επιµέρους χρήσεις και παραµέτρους, αποτελούν ωστόσο ένα θετικό βήµα για περιπτώσεις επαναχρησιµοποίησης ανεπεξέργαστων ή πληµµελώς επεξεργασµένων εκροών. Η κύρια φιλοσοφία τους εστιάζεται στα όρια που θέτουν, ως εγγύηση για την ασφάλεια του νερού, που χρησιµοποιείται για άρδευση. Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι προκειµένου να έχουµε απευθείας επαναχρησιµοποίηση των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, οι προδιαγραφές του WHO αποτελούν ένα αρχικό θετικό βήµα. Oι οδηγίες αυτές σήµερα τελούν υπό αναθεώρηση. Όµως η βασική φιλοσοφία τους δεν φαίνεται να µεταβάλλεται (Blumenthl et l., 2000). Σηµειώνεται ότι, οι οδηγίες του WHO είναι πιο αυστηρές από τις οδηγίες της ΕΕ, για το νερό κολύµβησης. Επίσης, ο WHΟ εξέδωσε οδηγίες που αφορούν τα όρια επικίνδυνων οργανικών ενώσεων για την δηµόσια υγεία που απορρέουν από την γεωργική χρήση εκροών και ιλύος υγρών αποβλήτων (Chng et l., 1995). ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

3 Εξαιτίας των κινδύνων, που συνεπάγεται η επαναχρησιµοποίηση των εκροών των υγρών αποβλήτων για άρδευση, διάφορες χώρες έχουν θεσπίσει ή έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες θέσπισης κριτηρίων επαναχρησιµοποίησής (Asno nd Mujeriego, 1988). Οι κανονισµοί/οδηγίες διαφοροποιούνται σηµαντικά µεταξύ των διαφόρων χωρών ή και ακόµη περιοχών (Asno, 1998). Ορισµένες υπηρεσίες, όπως το Συµβούλιο Νερού τον Ισραήλ και το τοπικό Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας, έχουν θεσπίσει κανονισµούς ανάκτησης και επαναχρησιµοποίησης υγρών αποβλήτων για άρδευση σχετικά αυστηρούς. Όµως, στις αναπτυσσόµενες χώρες τα κριτήρια που έχουν υιοθετηθεί για την προστασία της δηµόσιας υγείας από κινδύνους που εγκυµονεί η χρήση ανακτηµένων υγρών αποβλήτων, συχνά συνδέονται µε τις δυνατότητες ανάπτυξης και χρήσης άλλων υδατικών πόρων. Σε αρκετές από αυτές τις χώρες δεν υπάρχουν καθορισµένα συστήµατα συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και τα έργα ανάκτησης-επαναχρησιµοποίησης, αποτελούν ουσιαστικά, πηγές νερού και θρεπτικών στοιχείων. Σε άλλες περισσότερο αναπτυγµένες χώρες, το κύριο πρόβληµα της επαναχρησιµοποίησης των υγρών αποβλήτων εντοπίζεται στην ελαχιστοποίηση των περιεχοµένων στα ανεπεξέργαστα ή πληµµελώς επεξεργασµένα υγρά απόβλητα παθογόνα, όπως είναι οι εντερικοί νηµατώδεις (ΙΝ), κυρίως η ταινία των αγελάδων, τα παράσιτα της οικ. Ancylostomtide και τα ασκάρια (Ascris iumbricoides). Αυτοί οι µολυσµατικοί οργανισµοί είναι επικίνδυνοι για την υγεία των καλλιεργητών καθώς και των καταναλωτών των γεωργικών προιόντων (Aertgeerts nd Angelkis, 2003, Pescod, 1990, Shuvl et l., 1986, WHO,1980 και άλλοι). 2. Παραγόντες που Καθορίζουν την Ανάπτυξη και Θέσπιση Κριτηρίων Κατά την θέσπιση οδηγιών ή κανονισµών, που αφορούν την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων ένας µεγάλος αριθµός παραγόντων λαµβάνονται υπόψη. Οι κυριότεροι από αυτούς µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: (α) Προστασία δηµόσιας υγείας. Η χρήση επεξεργασµένων εκροών υγρών αποβλήτων δεν θα πρέπει να εγκυµονεί κινδύνους για την δηµόσια υγεία. Για αυτό το σύνολο των οδηγιών επαναχρησιµοποίησης επικεντρώνονται στη προστασία της δηµόσιας υγείας. Σε περιπτώσεις µη πόσιµων χρήσεων, οι κανονισµοί αναφέρονται κύρια στα όρια παθογόνων οργανισµών στο ανακυκλωµένο νερό. Ωστόσο, όταν σχεδιάζεται επαναχρησιµοποίηση για έµµεση πόση ή για εµπλουτισµό υδροφορέων που χρησιµοποιούνται για ύδρευση, τα επίπεδα διάφορων τοξικών οργανικών ενώσεων λαµβάνονται υπόψη θέτοντας µέγιστα όρια και απαιτούµενες διεργασίες επεξεργασίας πριν από την εφαρµογή. (β) Απαιτήσεις ποιότητας ανάλογα µε την χρήση. Ανάλογα µε την προοριζόµενη χρήση του η ποιότητα του ανακυκλωµένου νερού πρέπει να πληροί ορισµένα φυσικοχηµικά κριτήρια. Πολλές βιοµηχανικές και άλλες εφαρµογές απαιτούν συγκεκριµένα επίπεδα φυσικών και χηµικών παραµέτρων του νερού για την οµαλή και απρόσκοπτη χρήση του σε δεδοµένες εφαρµογές. Όσον αφορά την άρδευση, ορισµένα συστατικά που βρίσκονται στο αρδευτικό νερό µπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην ανάπτυξη των αρδευόµενων καλλιεργειών ή καλλωπιστικών φυτών το έδαφος και τους υποκείµενους υδροφορείς. Ωστόσο, όρια φυσικοχηµικών παραµέτρων σπάνια συµπεριλαµβάνονται στα κριτήρια επαναχρησιµοποίησης. (γ) Περιβαλλοντικές θεωρήσεις. Οι εκροές υγρών αποβλήτων δεν θα πρέπει να εγκυµονούν κινδύνους στην φυσική πανίδα και χλωρίδα στην περιοχή που γίνεται εφαρµογή τους. Ακόµη, φυσικοί υδατικοί αποδέκτες που δέχονται εκροές υγρών αποβλήτων δεν θα πρέπει να υποβαθµίζονται ποιοτικά. (δ) Αισθητικοί λόγοι. Εκροές υγρών αποβλήτων που προορίζονται για χρήσεις, όπως άρδευση πάρκων, καθαρισµό τουαλετών ή ψυχαγωγία, δεν θα πρέπει να διαφέρουν στη εµφάνιση τους από ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

4 το φυσικό νερό. ηλαδή, θα πρέπει να είναι διαυγείς, άχρωµες και άοσµες. Ακόµη, η χρήση ανακυκλωµένου νερού για ψυχαγωγία θα πρέπει να µην ευνοεί την ανάπτυξη αλγών. (ε) Πολιτικοί λόγοι. Νοµοθετικές αποφάσεις, που σχετίζονται µε την επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων επηρεάζονται από την υδατική πολιτική, την τεχνολογική εφαρµογή και το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των αναγκαίων έργων. Παρόλο, που οι νοµοθετικές υπηρεσίες λαµβάνουν υπόψη το κόστος που συνεπάγονται οι κανονισµοί στις µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και στους χρήστες, αυτό δεν πρέπει να είναι σε βάρος της υγείας των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος. 3. Θεωρήσεις που Αφορούν την Υγεία Η ποιότητα του ανακυκλωµένου νερού, που παράγεται συµπληρωµατικά άλλων διαθέσιµων υδατικών πόρων, πρέπει να θεωρείται ισοδύναµη τους. Στην περίπτωση έργων επαναχρησιµοποίησης υγρών αποβλήτων πρέπει να διασφαλίζεται ότι παρέχουν τον ίδιο βαθµό προστασίας της δηµόσιας υγείας, που παρέχουν οι συµβατικές πηγές νερού. Οι κύριες παράµετροι που θεωρούνται είναι τα παθογόνα, οι οργανικές ενώσεις και τα ανόργανα στοιχεία (κυρίως βαρέα µέταλλα) Πιθανότητα µετάδοσης ασθενειών Γενικά εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε τη πιθανότητα µετάδοσης ασθενειών από την χρήση ανακυκλωµένου νερού, κυρίως δια µέσου της άρδευσης γεωργικών καλλιεργειών ή του εµπλουτισµού υδροφορέων, ιδιαίτερα σε χώρες χωρίς εµπειρία σε τέτοιες τεχνολογίες. Αυτός ο προβληµατισµός βασίζεται σε θεωρήσεις και εµπειρία, που έχουν αποκτηθεί από χώρες, που η άρδευση µε εκροές υγρών αποβλήτων αποτελεί κοινή πρακτική, υπαγορεύει την ανάγκη της ανάπτυξης, καθιέρωσης και θέσπισης κριτηρίων για την αποφυγή δυσµενών καταστάσεων. Αυτά τα κριτήρια περιλαµβάνουν: (α) Οδηγίες για την ποιότητα των εκροών ανάλογα µε την προοριζοµένη χρήση. (β) Εφαρµογή βέλτιστης επεξεργασίας και απολύµανσης και αποθήκευση των εκροών και άλλων τεχνολογιών. (γ) Περιορισµός της άρδευσης σε κατηγορίες καλλιεργειών συµβατές µε το εφαρµοζόµενο επίπεδο επεξεργασίας των αποβλήτων. (δ) Περιορισµούς στην εφαρµοζόµενη πρακτική άρδευσης (όπως επιφανειακή, καταιονισµό, στάγδην και υποεπιφανειακή), ανάλογα µε την ποιότητα των εφαρµοζόµενων εκροών Επιπτώσεις από χηµικούς παράγοντες Γενικά, τα χηµικά συστατικά που συναντώνται στις εκροές υγρών αποβλήτων, που προορίζονται για διάφορες αστικές χρήσεις δεν αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα για τη δηµόσια υγεία. Ωστόσο, προβλήµατα µπορούν να προκύψουν κατά την άρδευση καλλιεργειών εξαιτίας της συσσώρευσης βαρέων µέταλλων σε αυτές ή κατά τον εµπλουτισµό υπόγειων υδροφόρων που χρησιµοποιούνται για πόσιµη χρήση, εξαιτίας της πληµµελούς αποµάκρυνσης διαφόρων τοξικών οργανικών ουσιών στις διηθούµενες εκροές. 4. Οδηγίες και Κανονισµοί ιεθνών Οργανισµών Σε διεθνές επίπεδο, οι µέχρι σήµερα γνωστές οδηγίες και/ή κανονισµοί κριτηρίων ανακύκλησης και επαναχρησιµοποίησης εκροών υγρών αποβλήτων βασίζονται σε δύο κύριες "φιλοσοφίες", αυτή του WHO, του FAO και της Παγκόσµιας Τράπεζας και αυτή της Πολιτείας της Καλιφόρνιας. Αυτές χρησιµοποιούνται σήµερα ως πρότυπα στη καθιέρωση κριτηρίων επαναχρησιµοποίησης επαναχρησιµοποίησης εκροών υγρών αποβλήτων. Αυτές εµπεριέχουν βασικές διαφορές και σε ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

5 κάποιο βαθµό είναι αντιφατικές. Σηµειώνεται ότι οι περισσότερες από τις διαφορές στις δύο προαναφερόµενες φιλοσοφίες αφορούν την απαιτούµενη ποιότητα των εκροών για άρδευση λαχανικών που καταναλώνονται ωµά (όπως µαρούλια και λάχανα) ή αυτά που κατά τη διαδικασία της άρδευσης έρχονται σε άµεση επαφή µε τις εφαρµοζόµενες εκροές (πατάτες). Όµως σε µια γενική θεώρηση των έργων άρδευσης γεωργικών καλλιεργειών µε επαναχρησιµοποίησης εκροών υγρών αποβλήτων, ελάχιστα έργα αφορούν άρδευση λαχανικών. Έτσι, το σύνολο σχεδόν τέτοιων έργων αφορά την άρδευση άλλων γεωργικών καλλιεργειών όπως δενδρωδών (εσπεριδοειδή και ελιές), φυτών µεγάλης καλλιέργειας (όπως αραβοσίτου, µηδικής και βαµβακιού), αµπελώνων, γηπέδων γκολφ, πάρκων και διαφόρων άλλων χώρων πρασίνου και καλλωπιστικών ειδών. ιάφοροι διεθνείς Οργανισµοί έχουν ασχοληθεί µε κριτήρια ανακύκλησης και επαναχρησιµοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) και ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO). Οι οδηγίες επαναχρησιµοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων για άρδευση του WHO βασίζονται στο µικρότερο δυνατό βαθµό αποµάκρυνσης, απ' αυτόν που απαιτείται για να επιτευχθεί η προτεινόµενη ποιότητα εκροής για απεριόριστη άρδευση. Αυτός βέβαια µπορεί να είναι αποδεκτός, εάν εφαρµόζονται συµπληρωµατικά µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας ή η ποιότητα των εκροών µετά την επεξεργασία, βελτιωθεί περαιτέρω µε αραίωση µε φυσικά νερά, παρατεταµένη αποθήκευση ή µεταφορά τους σε µεγάλες αποστάσεις (WHO, 1989). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, τα µικροβιολογικά κριτήρια για άρδευση µε εκροές επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων περιλαµβάνουν όρια για τα συνολικά κολοβακτηρίδια (TC) και τους ΙΝ. Όπως φαίνεται σ αυτό τον Πίνακα τα κριτήρια της Ιταλίας που θεσπίσθηκαν το 1997 (Αγγελάκης και άλλοι, 2000) αναθεωρήθηκαν το 2003 (Π no. 185/03) και περιλαµβάνουν 54 παραµέτρους συνολικά (Angelkis et l., 2005). Ο FAO στην προσπάθειά του να διαµορφώσει κριτήρια ποιότητας για το νερό άρδευσης, που να αντιµετωπίζουν προβλήµατα δηµόσιας υγείας, πρότεινε τη χρήση της οδηγίας σε ότι αφορά όρια των κοπρανωδών κολοβακτηριδίων (FC), που προτείνονται από τον WHO. Εκτός από την αντιµετώπιση των κινδύνων δηµόσιας υγείας, που οφείλονται στη χρήση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για άρδευση, ο FAO έχει προτείνει και οδηγίες για τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητα του αρδευτικού νερού καθώς και µια σειρά αγρονοµικών µέτρων προκειµένου να εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή απόδοση των αρδευόµενων καλλιεργειών. Με βάση την ταξινόµηση αυτή το νερό άρδευσης κατατάσσεται σε διάφορες κατηγορίες ποιότητας, έτσι ώστε ο χρήστης να αποφαίνεται για τα πιθανά πλεονεκτήµατα, όσο και τα προβλήµατα, που αφορούν τη χρήση δεδοµένης ποιότητας νερού για άρδευση. Η γενική αυτή κατηγοριοποίηση αφορά κατά κύριο λόγο τη χρήση συµβατικών πηγών αρδευτικού νερού. Ωστόσο, θεωρείται εξ' ίσου εφαρµόσιµη και στη περίπτωση αξιολόγησης της ποιότητας εκροών αποβλήτων για άρδευση. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί µια σηµαντική διαφορά στη προσέγγιση της οδηγίας του WHO από αυτή του FAO για τη χρήση εκροών αποβλήτων για άρδευση, συνίσταται στη θέσπιση κριτηρίων για τοξικές παραµέτρους (βαρέα µέταλλα, ιχνοστοιχεία και τοξικές οργανικές ενώσεις). Οι οδηγίες του FAO αποσκοπούν στην αντιµετώπιση αρνητικών επιδράσεων στην απόδοση των γεωργικών καλλιεργειών παρά στη βάση µιας προσέγγισης και ανάλυσης του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία όπως αυτή που θεωρείται από τον WHO. Πρόσφατα, ο WHO συνόψισε την υφιστάµενη γνώση των ποιοτικών κριτηρίων για άµεσο και έµµεσο εµπλουτισµό υπογείων υδροφορέων µε επεξεργασµένα υγρά απόβλητα, σε σχέση µε τη δηµόσια υγεία. Τα κριτήρια αυτά αφορούν την έµµεση πόσιµη χρήση υπόγειου νερού υδροφορέων ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

6 εµπλουτισµένων µε εκροές αποβλήτων (Aertgeerts nd Angelkis, 2003). Επίσης, επίκειται η αναθεώρηση των οδηγιών του WHO (1989) για την άρδευση, που θα συµπεριλάβουν επιπλέον αστικές χρήσεις καθώς και αυτές για εµπλουτισµό υπογείων υδροφορέων και υδατοκαλλιέργειες (Crr, 2005). Τέλος, µια πλήρης και πρόσφατη περιγραφή και αξιολόγηση των υφιστάµενων οδηγιών και κανονισµών επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, σε Παγκόσµιο επίπεδο, έγινε πρόσφατα από το US EPA (Υπηρεσία Περιβάλλοντος των ΗΠΑ) (US EPA, 2004). Πίνακας 1. Μικροβιολογικά κριτήρια για άρδευση µε εκροές επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στον WHO σε σύγκριση τους µε αυτά που ισχύουν στην Ιταλία ( προσαρµοσµένα από Angelkis, 2003). TC E. coli Οργανισµός ή FC (MPN/100 (MPN/100 ml) δ Περιοχή ml) α (MPN/100 ml) WHO 1000 β Ιταλία 2 β 20 c (παλαία) Περιττωµατικοί στρεπτόκοκκοι (MPN/100 ml) Αυγά ΙΝ (no/l) 1 Ιταλία (νέα) β 10 Σικελία 3000 β 1000 β 1 Emili 2 β 20 γ Romgn Pugli 2 β 20 γ Μέσες τιµές 7 συνεχόµενων ηµερησίων δειγµατοληψιών β Απεριόριστη άρδευση γ Περιορισµένη δ Επι πλέον 53 ορίζονται παράµετροι 5. O Κανoνισµός της Πολιτείας της Καλιφόρνιας Σήµερα, τα ισχύοντα κριτήρια στην πολιτείας της Καλιφόρνιας περιλαµβάνουν τέσσερις κατηγορίες ποιότητας ανακυκλωµένου νερού. Τα κριτήρια επαναχρησιµοποίησης εκτός από όρια παθογόνων οργανισµών, θολότητας και απαιτήσεις επεξεργασίας περιλαµβάνουν προδιαγραφές και για την αξιοπιστία της επεξεργασίας. Οι προδιαγραφές αυτές αναφέρονται σε εφεδρικά συστήµατα ενέργειας και ασφαλείας, πολλαπλές ή εφεδρικές µονάδες επεξεργασίας, σε αποθήκευση ή διάθεση µερικώς επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων σε περιπτώσεις ανάγκης, ελαχιστοποίηση παρακάµψεων στη διαδικασία επεξεργασίας, µηχανισµούς παρακολούθησης, αυτοµατοποίηση λειτουργίας και θέµατα σχεδιασµού για πιο ευέλικτη λειτουργία. Επιπλέον οι προτεινόµενες προσθήκες στα κριτήρια επαναχρησιµοποίησης περιλαµβάνουν τις ακόλουθες απαιτήσεις αποστάσεων ασφαλείας: (α) δεν επιτρέπεται η άρδευση µε ανακτηµένα υγρά απόβλητα, που δεν έχουν υποστεί απολύµανση σε απόσταση 50 m από οποιοδήποτε γεώτρηση πόσιµου νερού, (β) για εκροές δευτεροβάθµιας επεξεργασίας που έχουν δεχτεί απολύµανση η απόσταση είναι 30 m, (γ) για εκροές τριτοβάθµιας επεξεργασίας (δευτεροβάθµια, φίλτρανση και απολύµανση) η απόσταση πρέπει να είναι 15 m και τέλος, (δ) δεν επιτρέπεται η αποθήκευση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων που έχουν δεχτεί τριτοβάθµια επεξεργασία σε απόσταση µικρότερη από 30 m από κατοικίες ή µέρη όπου είναι ιδιαίτερα αυξηµένος ο κίνδυνος να συµβεί τυχαία έκθεση (Stte of Cliforni, 2003). ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

7 Άλλα µέτρα ελέγχου χώρου, περιλαµβάνουν περιορισµό των απορροών κατά τη χρήση ανακυκλωµένου νερού, προστασία χώρων αναψυχής, από ανθρώπινη επαφή, τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, όπως: "Ανακυκλωµένο νερό - εν πίνεται" και άλλα. Σε θέσεις, όπου χρησιµοποιείται ανακτηµένο νερό, απαγόρευση απευθείας σύνδεσης συστηµάτων ανακτηµένου νερού σε συστήµατα διανοµής πόσιµου νερού, εφαρµογή συστηµάτων αποτροπής επιστροφής νερού στα δίκτυα διανοµής πόσιµου νερού σε περιπτώσεις που χρησιµοποιείται διπλό σύστηµα, δηλαδή πόσιµου και ανακτηµένου νερού (Stte of Cliforni, 2003). Η πολιτεία της Cliforni έχει επίσης θεσπίσει κριτήρια εµπλουτισµού υπογείων υδροφορέων (άµεσα και έµµεσα) µε επεξεργασµένα υγρά απόβλητα από το Τα κριτήρια αυτά αναθεωρήθηκαν πρόσφατα (Aertgeerts nd Angelkis, 2003). Παρόµοια κριτήρια έχουν θεσπίσει και άλλες Πολιτείες των ΗΠΑ. 6. Οδηγίες και Κανονισµοί Άλλων Χωρών 6.1. Σε χώρες της ΕΕ Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που περιορίζουν την επαναχρησιµοποίηση των υγρών αποβλήτων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσόγειου είναι η απουσία ενός ενιαίου, διεθνούς ή έστω και περιφερειακού, νοµοθετικού πλαισίου. Αξιοσηµείωτη είναι η απουσία νοµοθεσίας για την επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στην ΕΕ. Η µόνη αναφορά η οποία είναι αρκετά γενικόλογη γίνεται στην Οδηγία 91/271/EC "...περί της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων", όπου στο άρθρο 12, 1 αναφέρεται ότι: «Τα επεξεργασµένα αστικά υγρά απόβλητα πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται, όποτε είναι σκόπιµο» ( EC, 1991). Πολλές από τις αιτίες µη θέσπισης ενός ενιαίου Νοµοθετικού πλαισίου έχουν ήδη αναφερθεί κατά την παρουσίαση και συναξιολόγηση της Οδηγίας του WHO και του κανονισµού της Καλιφόρνιας. Ειδικότερα, για τον χώρο της ΕΕ σηµαντική παράµετρος για την έλλειψη ενιαίας θεώρησης, είναι οι διαφοροποιήσεις στη διαθεσιµότητα υδατικών πόρων και στις χρήσεις τους µεταξύ των βορείων, των κεντρικών και των νοτίων χωρών-µελών της. Στο πλαίσιο αυτό, η επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι µόνο στη νότια Ευρώπη κυρίως, αλλά και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Η επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για άρδευση εφαρµόζεται ήδη σε αρκετά εκτεταµένο επίπεδο στις Μεσογειακές χώρες-µέλη της ΕΕ. Οι περισσότερες από τις χώρες αυτές, προωθούν τη θέσπιση κριτηρίων, συχνά όµως µε τη µορφή όχι συγκεκριµένης, σε εθνική κλίµακα δεσµευτικής νοµοθεσίας, αλλά µε τη µορφή οδηγιών Σε χώρες της Μεσογείου Σ όλες τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου µε εξαίρεση την Αλβανία και τις χώρες της τέως Γιουγκοσλαβίας, υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον σε µη συµβατικούς υδατικούς πόρους, όπως είναι οι εκροές που έχουν ανακτηθεί από επεξεργασµένα αστικά υγρά απόβλητα. Οι εφαρµοζόµενες πρακτικές επαναχρησιµοποίησης εκροών αστικών υγρών αποβλήτων σε χώρες της Μεσογείου αναφέρονται συνοπτικά στον Πίνακα 2. Μερικές απ αυτές έχουν ήδη θεσπίσει κριτήρια κυρίως για χρήσεις που αφορούν την άρδευση (Πίνακας 3) Σε άλλες χώρες Αυστραλία. Η Υπηρεσία ΕΡΑ στην Πολιτεία New South Wles (NSW) έχει την υπευθυνότητα για τη ρύθµιση της επεξεργασίας και διάθεσης των εκροών υγρών αποβλήτων. Η Πολιτεία NSW από το 1984 έχει θεσπίσει ένα συµβούλιο για την ανάπτυξη οδηγιών και προώθηση της ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

8 ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων αστικών υγρών αποβλήτων. Πρόσφατες εκτιµήσεις δείχνουν ότι στην περιοχή του Sidney επεξεργάζονται περίπου 1,3Mm 3 /d από τα οποία 0,031 Mm 3 /d επαναχρησιµοποιούνται. Οι αντίστοιχες ποσότητες στην περιοχή της Melbourne 0,8 Mm 3 /d και 0,017 Mm 3 /d. Τόσο στην περιοχή του Sidney όσο και στην περιοχή της Melbourne παρατηρούνται αυξητικές τάσεις επαναχρησιµοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων (Anderson, 2004). Πίνακας 2. Πρακτικές επαναχρησιµοποίησης σε χώρες της Μεσογείου Χώρες Αστική χρήση Απεριόριστη γεωργική και βιοµηχανική χρήση Περιορισµένη γεωργική χρήση Μη ανακύκλωση Αλβανία Αλγερία α Βοσνία και Ερζεγοβίνη Κροατία Κύπρος Αίγυπτος Γαλλία Ελλάδα Ισραήλ Ιταλία Λίβανος Λιβύη Μάλτα Μονακό Μαρόκο Σλοβενία Ισπανία Συρία Τυνησία Τουρκία α Μόνο για κτηνοτροφικά φυτά, βοσκές και δενδρώδης καλλιέργειες Για τα όρια των µικροβιολογικών παραµέτρων στις επεξεργασµένες εκροές των αποβλήτων αρµόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας. Η χρονολογική εξέλιξη της ανάπτυξης οδηγιών ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων αστικών υγρών αποβλήτων έχει ως εξής: (α) Το 1987 οι Οδηγίες της Πολιτείας NSW προέβλεπαν τρεις κατηγορίες επαναχρησιµοποίησης δευτεροβάθµιας επεξεργασίας, µετά από απολύµανση για γεωργική και βιοµηχανική χρήση, µε τα παρακάτω ποιοτικά κριτήρια (Anderson, 2004): (i) Α<300 cfu/100 ml FC(GM), µετά από 30 ηµέρες αποθήκευση (ii) Β<750 cfu/100 ml FC(GM), µετά από 20 ηµέρες αποθήκευση (iii) Γ<2.000 cfu/100 ml FC(GM), µετά από 10 ηµέρες αποθήκευση ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

9 (β) Το 1993 η ίδια Πολιτεία καθιέρωσε οδηγίες για αστική και απεριόριστη χρήση εκροών υγρών αποβλήτων, µε τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια: FC< 1/100 ml TC< 10/100 ml Ιοί< 5/50 L Παράσιτα< 1/50 L Πίνακας 3. Θεσµοθέτηση ή µη κριτηρίων σε χώρες της Μεσογείου Χώρες Θεσµοθέτηση κριτηρίων Σχεδιάζεται θεσµοθέτηση κριτηρίων εν υφίστανται κριτήρια Αλβανία Αλγερία α Βοσνία Ερζεγοβίνη και Κροατία Κύπρος Αίγυπτος Γαλλία Ελλάδα β Ισραήλ Ιταλία Λίβανο Λιβύη Μάλτα Μονακό Μαρόκο Σλοβενία Ισπανία γ Συρία Τυνησία Τουρκία α Προγραµµατίζεται εφαρµογή β Έχει ανατεθεί µελέτη γ Μόνο σε ορισµένες Περιφέρειες (Bleric, Andluci) (γ) Το 1995, η NSW ΕΡΑ διένειµε µια προκαταρκτική επικαιροποίηση των παραπάνω οδηγιών (1987) για γεωργική χρήση µε εξειδικευµένες συστάσεις και µετρήσεις για τη προστασία του περιβάλλοντος. (δ) Το 1997 αναλήφθηκε µια προσπάθεια θέσπισης οδηγιών σε εθνικό επίπεδο από το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας για την Υγεία και Ιατρική, Το Συµβούλιο Περιβάλλοντος και ιατήρησης της ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

10 Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας και το Συµβούλιο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Μια προκαταρκτική έκθεση των ποιοτικών κριτηρίων αυτών των οδηγιών, έχει ως εξής: Υψηλή πρόσβαση <10/100 ml FC (διάµεσος όρος) και σε 4 από τα 5 δείγµατα να είναι <20/100 ml FC Μέση πρόσβαση <100/100 ml FC (διάµεσος όρος) Χαµηλή πρόσβαση <1000/100 ml FC (διάµεσος όρος) Ελεγχόµενη πρόσβαση <10.000/100 ml FC (διάµεσος όρος). Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία σε αντίθεση µε άλλες Χώρες που βρίσκονται σε ξηρικές και ηµιξηρικές περιοχές οι κύριες κατηγορίες επαναχρησιµοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων είναι για αναβάθµιση του περιβάλλοντος, καθαρισµό τουαλετών, βιοµηχανική χρήση και παραγωγή χιονιού. Αναλυτικά οι επαναχρησιµοποιούµενες σήµερα ποσότητες φαίνονται στον Πίνακα 4 (Jpn Swge Works Assocition, 2003 και Ntionl Lnd Agency, 1998). Πίνακας 4. Κύριες κατηγορίες επαναχρησιµοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων στην Ιαπωνία. Κατηγορία Ποσότητα (x10 6 m 3 /yr) Ποσοστό (%) Καθαρισµός WC: 76,8 29,8 () Σε µεγάλη κλίµακα 5,8 (b) Τοπικά 71,0 Αναψυχή 114,6 44,5 Παραγωγή χιονιού 29,3 11,4 Φύτευση δένδρων 0,2 0,1 Νερό καθαρισµού 0,4 0,2 Άρδευση γεωρ. καλλιεργειών 12,9 5,0 Βιοµηχανική χρήση 23,3 9,0 Συνολική 257,5 100,0 Άλλες χώρες. Σε πολλές χώρες, που βρίσκονται σε ξηρικές και ηµιξηρικές περιοχές, όπως στην Ν. Αφρική, στο Μεξικό, στη Σιγκαπούρη, στην Ιορδανία και πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ (Αριζόνα, Φλόριντα, Τέξας και άλλες), έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος σε αντικείµενα επαναχρησιµοποίησης εκροών υγρών αποβλήτων. Στις περισσότερες από αυτές έχουν θεσπισθεί κριτήρια ποιότητας κατά κατηγορία επαναχρησιµοποίησης (Αγγελάκης, 2004). Τέλος στο Windhoek της Ναµίµπια από πολύ νωρίς (1968) σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το πρώτο σε όλο τον κόσµο έργο ανάκτησης πόσιµου νερού από εκροές αστικών υγρών αποβλήτων. Αυτό το έργο σχεδιάστηκε για την ανάκτηση και έµµεση επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων εκροών αστικών υγρών αποβλήτων για κάλυψη µέχρι και 50% των συνολικών υδροδοτικών αναγκών της πόλης αυτής, στη διάρκεια των κρίσιµων περιόδων. Η αρχική δυναµικότητα του έργου ήταν m³/d και παρήγαγε νερό αποδεκτής ποιότητας για πόση επί 30 έτη. Το έργο αυτό λειτουργεί επιτυχώς από τις αρχές της 10ετίας του 1970 και µέχρι σήµερα τα αποτελέσµατα των ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

11 µελετών, που έχουν πραγµατοποιηθεί, δεν δείχνουν δυσµενείς επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία. Το έργο αυτό µέχρι σήµερα έχει αναβαθµιστεί και επεκταθεί, µε αποτέλεσµα η δυναµικότητά του να έχει φτάσει τα m³/d και να χρησιµοποιεί τεχνολογίες δυαδικών µεµβρανών. Έτσι, σήµερα προµηθεύει το 31% των συνολικών αναγκών σε νερό της πόλης. Το ανακυκλωµένο νερό αναµιγνύεται µε το νερό της µονάδας επεξεργασίας πόσιµου νερού στο Gorengb, πριν από τη διανοµή του στη πόλη. Η µέγιστη αναλογία µείξης είναι 1:1 και η οποία παρατηρείται κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας. Ο µέσος όρος µείξης από την αρχή της λειτουργίας του έργου το 1968 είναι 1:3,5. Γενικά όµως, το νερό της µονάδας του Gorengb στη συνέχεια αναµιγνύεται στις δεξαµενές διανοµής και µε νερό άλλων πηγών και τελικά η µέγιστη αναλογία ανακυκλωµένου νερού στο χρησιµοποιούµενο από τους καταναλωτές χρονικά και χωρικά δεν ξεπερνά το 25% (Αγγελάκης, 2004). 7. Κριτήρια Ανακύκλησης Υγρών Αποβλήτων στην Ελλάδα Γενικά η διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα, όπως και στα υπόλοιπα κράτη-µέλη της ΕΕ διέπεται από την οδηγία 91/271/EEC (EC, 1991). Με την αριθ. 5673/400/ Κοινή Υπουργική Απόφαση, η επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα εναρµονίζεται πλήρως µ' αυτή της ΕΕ. Σύµφωνα µε αυτήν, έχουν τεθεί χρονικά όρια προσαρµογής και τήρησης των όρων επεξεργασίας. Στην Ελλάδα το νοµοθετικό πλαίσιο των υδατικών πόρων χαρακτηρίζεται από πολυνοµία, αντιφατικότητα και έλλειψη εκσυγχρονισµού. Ο N. 1739/87 (Υπουργείο Ανάπτυξης, 1987), αποτελούσε το βασικότερο νοµοθέτηµα που έχει εκδοθεί στον τοµέα διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ο Νόµος αυτός κατήργησε πολλές από τις διατάξεις των προαναφερθέντων νόµων και εκσυγχρονίζεται σε κάποιο βαθµό η ισχύουσα νοµοθεσία σε ό,τι αφορά στην ορθολογική διαχείριση του συστήµατος "υδατικός πόρος-χρήση του". Αυτός διαµόρφωσε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο και τους αναγκαίους µηχανισµούς για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας µας το οποίο όµως δεν έτυχε ουσιαστικής εφαρµογής. Πρόσφατα, ο τελευταίος Ν.3199/03, επιχειρεί εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας υδατικών πόρων µε την οδηγία 60/2000/EC (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., 2003). Όµως, ούτε ο Νόµος αυτός αναφέρεται σε αντικείµενα ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης υγρών αποβλήτων. Έτσι, το νοµοθετικό πλαίσιο για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία των οικοσυστηµάτων, που εξαρτάται από αυτούς στην ΕΕ διέπεται από αυτή την οδηγία ( Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., 2003). Παρόλο που στην οδηγία αυτή δεν δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων πιστεύεται ότι η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος θα συµβάλει θετικά στην προώθηση ανάπτυξη και θέσπιση κριτηρίων για χρήση περιθωριακών νερών. Όµως, οι νοµοθετικές διαδικασίες στην ΕΕ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Έτσι, λαµβανοµένου υπόψη ότι οι ελλειµµατικές περιοχές σε διαθέσιµους υδατικούς πόρους εντοπίζεται κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο και όχι στο σύνολο των Χωρών µελών της ΕΕ, πιθανόν να υπάρξει σχετική ολιγωρία και καθυστέρηση νοµοθετικής ρύθµισης. Με το δεδοµένο ότι τα ανακτώµενα και επαναχρησιµοποιούµενα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα αποτελούν έναν νέο υδατικό πόρο και µία σταθερή πηγή νερού για άρδευση, θα ήταν δυνατό: (α). Να υπάρξει νοµοθετική τροποποίηση του Ν. 3199/03, έτσι, ώστε να προβλεφθεί η διαχείρισή τους µε τρόπο που να εναρµονίζεται µε τα προαναφερθέντα στη ενότητα των νοµικών θεµάτων που συνδέονται µε αυτά (σύστηµα αδειοδότησης, περιορισµοί κατά χρήση, αποζηµιώσεις, µηχανισµοί τιµολόγησης, έκδοση κανονισµών λειτουργίας και διαχείρισης για κάθε έργο ανάκτησης και επαναχρησιµοποίησης και άλλα). ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

12 (β). Να εκδοθεί υγειονοµική διάταξη µε βάση τη διεθνή εµπειρία και τεχνογνωσία, που να ορίζει τις προδιαγραφές καταλληλότητας εκροών υγρών αποβλήτων. (γ). Να ληφθεί υπόψη ότι µια νέα Οδηγία για τα βιοστερεά που παράγονται από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ενσωµάτωση της παραπάνω Οδηγίας στο Ελληνικό δίκαιο θα µπορούσε να συµπεριλάβει και την επαναχρησιµοποίηση των εκροών, αφού και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για αξιοποίηση προϊόντων των µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στην Ελλάδα χρησιµοποιούνται κριτήρια διάθεσης για δευτεροβάθµια εκροή βάσει απόφασης των υπουργείων εσωτερικών και δηµόσιας υγείας του 1965 (Υπουργεία Εσωτερικών και ηµόσιας Υγείας, 1965), στα οποία δεν γίνεται αναφορά σε θέµατα ανάκτησης και επαναχρησιµοποίησης. Επίσης, όπως προαναφέρεται δεν υπάρχουν κανονισµοί για επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων εκροών σε επίπεδο ΕΕ. Έτσι, η ανάγκη για τη ανάπτυξη και εφαρµογή κανονισµών για την ανακύκληση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εµφανής (EC, 2000). Προτεινόµενο σχέδιο. Στην Ελλάδα, όπως, και σε άλλες χώρες του κόσµου, έχει υιοθετηθεί η πρακτική της ανακύκλωσης εκροών υγρών αποβλήτων προοδευτικά χωρίς την απαρχή θεσµοθέτηση σχετικών κριτηρίων (Αγγελάκης και άλλοι, 2000). Όµως, σήµερα, όπως προαναφέρεται, πολλές χώρες έχουν θεσπίσει εθνικές οδηγίες ή κανονισµούς προσαρµοσµένες στις τοπικές κοινωνικοοικονοµικές και φυσικές συνθήκες ή έχουν εναρµονισθεί µε αυτές διεθνών οργανισµών (WHO, US EPA, FAO και άλλων). Στη χώρα µας οι βασικές χρήσεις που ενδιαφέρουν είναι η άρδευση καλλιεργειών και χώρων πρασίνου (πρανών δρόµων, πάρκων κ.ά.) και ο εµπλουτισµός των υπόγειων υδροφορέων για την προστασία τους κυρίως από την υφαλµύριση. Για κάθε κατηγορία όµως, θα πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα ποσοτικοποιοτικά κριτήρια καθώς, επίσης και κάθε ιδιαίτερη θεώρηση σε περιπτώσεις που µια παραδοσιακή υδατική πηγή, αντικαθίσταται µε ανακτώµενο νερό από επεξεργασµένα υγρά απόβλητα. Όπως είναι φυσικό, ιδιαίτερη µέριµνα απαιτείται σε χρήσεις που συνεπάγονται αυξηµένη επαφή µε τον άνθρωπο. Έτσι, τα αναγκαία κριτήρια ποιότητας θα πρέπει να διαφοροποιούνται όχι µόνο µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επαναχρησιµοποίησης, αλλά ακόµη και στην ίδια κατηγορία ανάλογα στις επιµέρους χρήσεις (όπως είναι η άρδευση εδώδιµων και βιοµηχανικών φυτικών ειδών). Προσφάτως, οµάδα ειδικών στην ανακύκλωση του νερού πρότεινε διεθνής οδηγίες για την ανακύκλωση του νερού βασιζόµενες στις προκαταρκτικές οδηγίες της Αυστραλίας (Angelkis et l., 1999). Οι οδηγίες αυτές είναι βασισµένες στον αριθµό των κοπρανωδών κωλοβακτηριδίων και στο επίπεδο επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στην Ελλάδα έχει πραγµατοποιηθεί προκαταρκτική µελέτη για ανάπτυξη και εφαρµογή κριτηρίων ποιότητας (Tsgrkis et l., 2004). Αυτά τα κριτήρια συνοψίζονται στον Πίνακα 5. Τα κριτήρια αυτά βασίζονται σε όµοιες αρχές µε αυτές άλλων χωρών και διεθνών οργανισµών (Gerb nd Rose, 2002) και Anderson et l., 2001). Σε οποιαδήποτε εφαρµογή των προτεινόµενων κριτηρίων του, θα πρέπει να θεωρούνται τα παρακάτω σχόλια: (α) Να εξετάζονται κατά ελάχιστο 4 δείγµατα. (β) Να πληρείται η κατανοµή Student t. (γ) Οι τιµές για τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστο στο 80% των δειγµάτων ανά µήνα, βάσει µέσων τιµών τους. δ) Απαιτείται έλεγχος οσµών στις περιπτώσεις εφαρµογής στην επιφάνεια του εδάφους και σε περιοχές που γειτνιάζουν µε αστικές περιοχές. ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

13 (ε) εν απαιτούνται κριτήρια για άρδευση στην περίπτωση της υποεπιφανειακής εφαρµογής. Πίνακας 5. Προτεινόµενα ελάχιστα µικροβιολογικά και φυσικά κριτήρια για επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων εκροών στην Ελλάδα (Προσαρµοσµένα από Tsgrkis et l., 2004). No Κριτήρια ποιότητας νερού 1η I.N. α 0.1 eggs/l FC 10 cfu/100 ml β TSS 10 mg/l Προτεινόµενες χρήσεις (α) Αστικές περιοχές µε µεγάλη πρόσβαση του κοινού, (β) Σε καζανάκια τουαλέτας και κλιµατισµό, (γ) Πλύση αυτοκινήτων και (δ) Απεριόριστη άρδευση 2η I.N. 1 eggs/l FC 30 cfu/100 ml γ TSS 20 mg/l (α) Τεχνητές λίµνες, υδατικά σώµατα, και ρυάκια µε υψηλή πρόσβαση του κοινού δ, (β) Σιντριβάνια, τεχνητές πηγές και άλλοι χώροι αναψυχής, (γ) Καθαρισµός δρόµων και άρδευση καλλιεργειών, που φυτικά τους µέρη καταναλώνονται νωπά (που όµως δεν έρχονται σε επαφή µε το αρδευτικό νερό) ε. 3η I.N. 1 eggs/l FC 100 cfu/100 ml στ TSS 35 mg/l (α) Άρδευση σανοδοτικών φυτών ζ, φυτών που προορίζονται για κονσερβοποίηση και λαχανικών που καταναλώνονται µαγειρεµένα, φυτώρια και άλλα, και (β) Υδατοκαλλιέργειες (Aquculture). 4η I.N. 1 eggs/l FC cfu/100 ml TSS 35 mg/l (α) Άρδευση δασικών εκτάσεων, βιοµηχανικές περιοχές και ζώνες πρασίνου όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση του κοινού, (β) Βιοµηχανική χρήση (εκτός βιοµηχανίες τροφίµων) η, και (γ) Τεχνητές λίµνες, σώµατα νερού και ρέµατα όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση του κοινού δ. 5η I.N. 1 eggs/l FC 100 cfu/100 ml TSS 10 mg/l Εµπλουτισµός υδροφορέων µε απευθείας έκχυση θ και/ή επιφανειακή εφαρµογή δ,ι α I.N.: περιλαµβάνουν τις παρακάτω οικογένειες: Strongyloides, Trichostrongylus, Toxcr, Enterobius, και Cpillri. εν είναι εφαρµόσιµα όρια για τις περισσότερες χρήσεις. β Βασιζόµενη σε εβδοµαδιαίες µέσες τιµές µε καθηµερινή δειγµατοληψία. Κανένα δείγµα δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή των 30 cfu/100 ml για τα FC. γ Βασιζόµενη σε εβδοµαδιαίες µέσες τιµές µε καθηµερινή δειγµατοληψία. Κανένα δείγµα δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή των 100 cfu/100 ml για τα FC. δ Θα πρέπει να καθορισθούν όρια και για τα NO 3 - και τον ΤP, όπως ΤΝ 15 και 50 mg/l για εµπλουτισµό του υπόγειου υδροφορέα, απευθείας έκχυση και επιφανειακή εφαρµογή, αντίστοιχα και ΝΟ mg/l για λίµνες και υδατικά ρέµατα. ε εν επιτρέπεται η χρήση συστηµάτων καταιονισµού. Σε περίπτωση εφαρµογής της εκροής µε υποεπιφανειακή άρδευση δεν εφαρµόζονται όρια για τα FC, αρκεί η εκροή να έχει δεχτεί δευτεροβάθµια επεξεργασία. στ Βασιζόµενη σε εβδοµαδιαίες µέσες τιµές µε καθηµερινή δειγµατοληψία. Κανένα δείγµα δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή των 1000 cfu/100 ml για τα FC. ζ Θα πρέπει να απαιτηθούν όρια για Teni sp. (<1 eggs/l). η Θα πρέπει να απαιτηθούν όρια για βιοµηχανική ψύξη αναφορικά µε Legionell phennophil. θ Στην περίπτωση της απευθείας έκχυσης σε υδροφορέα που χρησιµοποιείται για πόσιµη χρήση θα πρέπει να εφαρµόζονται τα κριτήρια για το πόσιµο νερό. ι Απαιτείται ελάχιστο βάθος του υδροφορέα 5 m. (ζ) Για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση χλωρίου για απολύµανση των εκροών. Επιπλέον θα πρέπει να θεωρηθεί: (i) ολοκληρωµένη διαχείριση των ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

14 υδατικών πόρων, (ii) αποθήκευση της εκροής µε στόχο την επιπλέον επεξεργασία και την αύξηση της διαθεσιµότητας και (iii) παρακολούθηση της ποιότητας µε προγραµµατισµένες δειγµατοληψίες σε συγκεκριµένες θέσεις, συχνότητα και αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. (στ) Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία ανακυκλωµένα υγρά απόβλητα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για άρδευση φυτών που δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο. Βιβλιογραφία 1. Aertgeerts, R. nd Angelkis, A. N. (Eds.). (2003). Stte of the Art Report: Helth Risks in Aquifer Rechrge Using Reclimed Wter. WHO, Wter, Snittion nd Helth Protection nd the Humn. Environment WHO, Genov nd WHO Regionl Office for Europe, Copenhgen, Denmrk, pp. x, Angelkis, A.N. (2003). Wstewter Recycling nd Reuse in Mlt. FAO, Rome, Itly, pp. viii, 167, p Αγγελάκης, Α.Ν. (2004). ιαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Έργο Equl. Ένωση ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελλάδας( Ε ΕΥΑ), Λάρισα, pp.xxii, Aγγελάκης, A. N. nd Tchobnoglous, G. (1995). Υγρά Απόβλητα: Φυσικά Συστήµατα Επεξεργασίας και Ανάκτηση, Επεξεργασία και ιάθεση Εκροών. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. 5. Angelkis, A. N. nd Spyridkis, S.V. (1996). The sttus of wter resources in Minon times - A preliminry study. In: Dichronic Climtic Impcts on Wter Resources with Emphsis on Mediterrnen Region (A. Angelkis, A. Issr, Eds.). Springer-Verlg, Heidelberg, Germny, pp Angelkis, A.N., Koutsoyinnis, D., nd Tchobnoglous, G. (2005). Wstewter Technologies in the Ancient Greece. Wter Res., 39(1): Angelkis, A.N., Mrecos do Monte, M.H., Bontoux, L., nd Asno, T. (1999). The sttus of wstewter reuse prctice in the Mediterrnen bsin. Wt. Res., 33(10): Angelkis, A. N., Slgot, M., Brissud, F., nd Oron, G. (2005). Wstewter Mngement in Regions under Wter Scrcity. Springer, Berlin, Germny (under preprtion). 9. Αγγελάκης Α.Ν., Τσαγκαράκης, Κ.Π., Κοτσελίδου, Ο.Ν. και Βαρδάκου, Ε. (2000). Ανάγκη Θέσπισης Ελληνικών Προδιαγραφών Ανάκτησης και Επαναχρησιµοποίησης Εκροών Επεξεργασµένων Αστικών Υγρών Αποβλήτων: Μια Προκαταρκτική Προσέγγιση. Τεχνική Έκθεση για το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ένωση ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελλάδας (Ε ΕΥΑ). Λάρισα, σελ Anderson J. (2004). Προσωπική επικοινωνία. 11. Anderson J., Adin, A., Crook, J., Dvis, C., Hultquist, R., Jimenez-Cisneros, B., Kennedy, W., Sheikh, B., nd vn der Merwe, B. (2001). Climbing the ldder: step by step pproch to interntionl guidelines for wter recycling. Wt. Sci. Tech., 43: Asno, T. (Ed). (1985). Artificil Rechrge of Groundwter. Butterworth Publishers, Boston, MA. 13. Asno, T. (1998). (Ed.) Wstewter Reclmtion nd Reuse. Wter Qulity Mngement Librry Vol. 10. Technomic Publishing Inc., Lncster, Pennsylvni, USA. 14. Asno, T. nd Mujeriego, R. (1988). Evlution of industril cooling systems using reclimed wstewter. Wter Sci. Tech., 20(10): Asno, T. nd Levine, A.D. (1996). Wstewter reclmtion, recycling nd reuse: Pst, present, nd future. Wt. Sci. Tech., 33(10-11): Blumenthl, U.J., Mr, D.D., Pesey, A., Ruiz-Plcios, G., nd Stott, R. (2000). Guidelines for the microbiologicl qulity of treted wstewter used in griculture: recommendtions for revising WHO guidelines. Bulletin of the WHO, 78 (9): Crr, R. (2005) Προσωπική επικοινωνία, e-mil: 18. Chng, A.C., Pge, A.L. nd Asno, T. (1995). Developing Humn Helth - relted Chemicl Guidelines for Reclimed Wstewter nd Sewge Sludge Applictions in Agriculture. WHO, Genev, Switzerlnd. 19. EC (1991). Council Directive of 21 My 1991 Concerning Urbn Wstewter Tretment (91/271/EEC) Officil Journl of the Europen Communities, L135/40 (30 My). ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

15 20. EC (2000). Council Directive concerning Estblishing Frmework for Community Action in the Field of Wter Policy. 2000/60/EC of 23 October 2002, Officil Journl of the Europen Communities, L327 (22 Dec.). 21. Gerb C.P., nd Rose, J.B. (2002). Interntionl guidelines for wter recycling: Microbil considertions. In: Proc. of IWA Regionl Symposium on Wter Recycling nd Reuse, Irklio, Greece, September 2002, 1: Jpn Swge Works Assocition (2003). Sewge Works in Jpn, Tokyo, Jpn. 23. Ntionl Lnd Agency (1998). Jpn s Wter Resources, Tokyo, Jpn. 24. Pescod, M.B. (1990). Humn Wste Use in Agriculture nd Aquculture - Utiliztion Prctices nd Helth Perspectives. IRCWD Report No. 9, Duebendorf, Switzerlnd. 25. Shuvl, H.L., Adin, A., Ftl, B., Rwitz, E., nd Tekutiel, P. (1986). Wstewter Irrigtion in Developing Countries - Helth Effects nd Technicl Solutions. World Bnk Technicl Pper 51, The World Bnk, Wshington DC, USA. 26. Stte of Cliforni (2003). Title 22. Wter Recycling Criteri for the Stte of Cliforni. Scrmento, Cliforni, USA. 27. Tsgrkis, K.P., Dilyns, G.E., nd Angelkis, A.N. (2004). Wter resources mngement in Crete (Greece), including wter recycling nd reuse nd proposed qulity criteri. Agr. Wt. Mng., 66(1): US EPA (2004) Guidelines for Wter Reuse. EPA/625/R-04/108, U.S Agency for Inter. Development, Wshington, DC, USA 29. Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων) (2003). Ο Ν. 3199/03 για τη Προστασία και ιαχείριση των Υδάτων. Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε., Αθήνα. 30. Υπουργεία Εσωτερικών και ηµόσιας Υγείας (1965). ιάθεση Αστικών και Βιοµηχανικών Αποβλήτων. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως E1β 221/1965 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και ηµόσιας Υγείας, Αθήνα. 31. Υπουργείο Ανάπτυξης (1987). Ο Ν.1739/87 για τη ιαχείριση των Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα. Υπ. Ανάπτυξης, Αθήνα 32. WHO (1980). Helth Aspects of Treted Sewge Reuse. Report on WHO Seminr. EURO Reports nd Studies 42, Regionl Office for Europe, Copenghgen, Denmrk. 33. WHO (1989). Helth Guidelines for the Use of Wstewter in Agriculture nd Aquculture. Report of WHO Scientific Group WHO Technicl Report Series 778, WHO, Genev, Switzerlnd. ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασία, Καρδίτσα, Οκτ.,

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής ΚΥΑ 145116/2011

Πεδίο εφαρμογής ΚΥΑ 145116/2011 Πεδίο εφαρμογής ΚΥΑ 145116/2011 οικιακά ή αστικά λύματα βιομηχανικά υγρά απόβλητα από επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή οπωροκηπευτικών, παραγωγή και εμφιάλωση μη αλκοολούχων ποτών, μεταποίηση πατάτας, βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Τα υγρά απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ α) οδηγία 9/27/ΕΚ για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση έσποινα Φυτιλή, Χηµικός Μηχανικός MSc, MBA, Μελετήτρια Έργων Περιβάλλοντος ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------

---------------------------------- Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Π αράρτημα Ανατολικής Στερεάς ---------------------------------- Διδότου 26, 106 80 Αθήνα ΤΗΛ.: 210 3618118-3605579, FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας»

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ιπλωµατική Εργασία µε Θέµα: «Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΥΑΠ 1 ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Γενικά Το «νερό» είναι το πιο σφαιρικά νομοθετημένο αντικείμενο στον τομέα της νομοθεσίας του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για το

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο αναφοράς για τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις επιλογές πολιτικής όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού στην ΕΕ

Έγγραφο αναφοράς για τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις επιλογές πολιτικής όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού στην ΕΕ Έγγραφο αναφοράς για τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις επιλογές πολιτικής όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού στην ΕΕ 1. Τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές τάσεις όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ανακυκλώνοντας το νερό για ένα µέλλον πιο πράσινο

Ανακυκλώνοντας το νερό για ένα µέλλον πιο πράσινο Ανακυκλώνοντας το νερό για ένα µέλλον πιο πράσινο Το νερό από τις καταιγίδες, τους νεροχύτες, τις βροχές και τα υγρά απόβλητα αποτελεί διαφορετικές πηγές ύδρευσης που, όταν επεξεργαστεί όπως χρειάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 1 ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Δρ. Κων. Σ. Χαρτζουλάκης ΕΛΓΟ, Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, 73100 Χανιά, Κρήτης kchartz@nagref-cha.gr Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια όμως, το αγαθό αυτό βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ

Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ ΠΜΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α µέρος Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έννοια και συνιστώσες της ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δήμου Θεσσαλονίκης Το έδαφος είναι το δημιούργημα της ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 4: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Περιβαλλοντολόγος, PhD, MSc Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο. Π. Σαμπατακάκης

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο. Π. Σαμπατακάκης ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π. Σαμπατακάκης Dr. Υδρογεωλόγος -ΙΓΜΕ Η υπόθεση της ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των υδάτων είναι τομέας πολυεπίπεδος -πολυκλαδικός από πλευράς κρατικής,επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δραστηριοποιείται από το 1947 στην παραγωγή ζυμαρικών Διαθέτει καθετοποιημένο συγκρότημα Μύλου & Μακαρονοποιείου στη Λάρισα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ. Α. Ανδρεαδάκης, Καθηγητής ΕΜΠ. Μαµάης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Γαβαλάκη, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ. Α. Ανδρεαδάκης, Καθηγητής ΕΜΠ. Μαµάης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Γαβαλάκη, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Α. Ανδρεαδάκης, Καθηγητής ΕΜΠ. Μαµάης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Γαβαλάκη, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Εργαστήριο Υγειονοµικής Τεχνολογίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσόστοµος Α. Καµπανέλλας BSc, PhD Τηλ: 00357-99578719 E-mail: kambanel@cytanet.com.cy www.hydranos.org

Χρυσόστοµος Α. Καµπανέλλας BSc, PhD Τηλ: 00357-99578719 E-mail: kambanel@cytanet.com.cy www.hydranos.org AQUA 2010 Εναλλακτικές Πηγές Νερού στη Μεσόγειο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC Παιανία) Επαναχρησιµοποίηση «ΓΚΡΙΖΟΥ» Νερού (GreyWater GreyWater) στη Κύπρο Χρυσόστοµος Α. Καµπανέλλας BSc, PhD Τηλ: 00357-99578719

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου 1. Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 7 ο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 18 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E. Λαμπή, Χ. Αλεξόπουλος, Η. Κακουλίδης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ Ε X.Y. ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡ ΕΥΣΗ ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙI Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη

Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη Ιάκωβος Παπαϊακώβου Γενικός Διευθυντής Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η. Κατσαβού 1, Σ. Μπακοπούλου 1, Σ. Πολύζος 1, Κ. Αραβώσης 2, Α. Κούγκολος 1 1 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα