ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων και αποβλήτων µε σοβαρές επιπτώσεις στο γεωπεριβάλλον (Σχ. 8.1). Με την έννοια γεωπεριβάλλον αναφερόµαστε στο έδαφος και το νερό και η προστασία του περιλαµβάνει: - Έλεγχο κάθε µορφής ρύπανσης και µόλυνσης - Προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και των υγροτόπων - Προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (πολιτιστικά µνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι). Σχήµα 8.1: Ο ανθρωπογενής κύκλος του νερού (www.usgs.gov). Οι ρυπαντές που συναντώνται στα υγρά απόβλητα και τα αστικά λύµατα µπορούν να διακριθούν σε: 1. Οργανικά υλικά βιοαποικοδοµήσιµα. Χρησιµεύουν σαν τροφή από τους ζωντανούς οργανισµούς. Μια ουσία θεωρείται βιοαποδοµήσιµη αν µπορεί να καταναλωθεί κατά 80% µέσα σε 5 ηµέρες. Το βιοαποδοµήσιµο οργανικό φορτίο των οικιακών λυµάτων 199

2 και των βιοµηχανιών τροφίµων διακρίνεται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες χηµικών ενώσεων: υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λιπαρές ουσίες. 2. Οργανικά υλικά µη βιοαποδοµήσιµα. Περιλαµβάνονται διάφορα προϊόντα της χηµικής βιοµηχανίας (χρώµατα, απορρυπαντικά, οργανικοί διαλύτες κ.ά), κυτταρίνες, λιγνίνες, καθώς και φαινόλες (βιοµηχανικά απόβλητα, απόβλητα ελαιουργείων). 3. Θρεπτικά συστατικά. Περιλαµβάνονται άλατα φωσφόρου, θείου και αζώτου µε τα οποία τρέφονται οι οργανισµοί και συνθέτουν πρωτεΐνες και πεπτίδια. Η απουσία των θρεπτικών συστατικών οδηγεί σε περιορισµό του πληθυσµού των ζωντανών οργανισµών, ενώ αντίθετα η περίσσειά τους οδηγεί σε υπερανάπτυξη (ευτροφισµό). 4. Τοξικές ουσίες. Είναι ανόργανες ενώσεις και στοιχεία (θειούχα, χρωµικά άλατα, αρσενικό, σελήνιο, αντιµόνιο, τελούριο) και οργανικές ενώσεις (κυανιούχα, φαινόλες, οργανοφωσφορικές ενώσεις κ.ά). 5. Βαρέα µέταλλα. Περιλαµβάνονται τα µέταλλα Hg, Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Sn, Co κ.ά. Σε µεγάλες ποσότητες τα βαρέα µέταλλα έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισµούς, λόγω της βιοσυσσώρευσης. 6. Ανόργανα υλικά. Περιλαµβάνουν τις ουσίες εκτός από τα βαρέα µέταλλα, τα ανόργανα τοξικά και τα θρεπτικά άλατα. Οι επιπτώσεις των αποβλήτων και των λυµάτων, ιδιαίτερα αυτών που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία είναι σηµαντικές στο περιβάλλον. Η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων είναι µόνιµη απειλή για το περιβάλλον, τους υδατικούς πόρους, το έδαφος και τη δηµόσια υγεία. Επειδή τα λύµατα είναι πλούσια σε οργανικά θρεπτικά συστατικά, όταν αποβάλλονται στους υδάτινους αποδέκτες (θάλασσα, λίµνες, ποτάµια) δηµιουργούν µεγάλες απαιτήσεις σε οξυγόνο, προκειµένου να διασπαστούν αερόβια από βακτήρια και µύκητες. Οι υδάτινοι αποδέκτες των υγρών αποβλήτων µπορεί να είναι επιφανειακοί (θάλασσα, έλη, λίµνες, ποταµοχείµαρροι) ή υπόγειοι. Ευαίσθητες περιοχές είναι τα επιφανειακά νερά που προορίζονται για άντληση πόσιµου νερού, οι φυσικές λίµνες γλυκών νερών, οι εκβολές ποταµών, οι όρµοι και άλλα παράκτια νερά µε ασθενή εναλλαγή νερού ή που δέχονται µεγάλες ποσότητες θρεπτικών συστατικών. Οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα κατά την απόρριψη οργανικών ρύπων στους επιφανειακούς αποδέκτες είναι οι εξής: - αποσύνθεση ή υδρόλυση των ρύπων - εξαέρωση στην ατµόσφαιρα 200

3 - βιοδιάσπαση µε ενδιάµεσες ενώσεις - φωτόλυση µε την επίδραση ηλιακού φωτός - ρόφηση από τα ιζήµατα - βιοσυγκέντρωση (βιοσυσσώρευση) στην τροφική αλυσίδα Η αραίωση είναι βασικός παράγοντας που ελέγχει τις συγκεντρώσεις των ρύπων στα υδρορεύµατα και εκφράζεται µε τον δείκτη αραίωσης (stream dilution factor), ο οποίος είναι το πηλίκο της απορροής του υδρορεύµατος προς τον αθροιστικό όγκο αποβλήτων, που διατέθηκαν σε αυτό. Ο δείκτης κυµαίνεται από και εκφράζει πρακτικά το ποσοστό της απορροής του υδρορεύµατος που προέρχεται από τη διάθεση αστικών ή βιοµηχανικών αποβλήτων σε αυτό (Καλλέργης, 2001). Κοινή για τα περισσότερα απόβλητα είναι η µείωση της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου στον υδάτινο αποδέκτη. Η µείωση αυτή οφείλεται στη διάσπαση του οργανικού υλικού από µικροοργανισµούς του αποδέκτη, που αφαιρεί Ο 2, το οποίο αναπληρώνεται µόνο κατά ένα µικρό µέρος από τη διαλυτοποίηση του ατµοσφαιρικού οξυγόνου. Γενικά η προσφορά οξυγόνου από ένα υδάτινο αποδέκτη χαρακτηρίζεται από το διαλυµένο οξυγόνο. Αν το διαλυµένο οξυγόνο βρίσκεται στα όρια κορεσµού, αυτό σηµαίνει ότι το οργανικό φορτίο είναι περιορισµένο ή µηδενικό. Επίσης απόρριψη πετρελαιοειδών ή άλλων ελαφρύτερων ουσιών µπορεί να δηµιουργήσει τεχνητό αποκλεισµό οξυγόνου από τον υδάτινο αποδέκτη. Τα επιπλέοντα, αιωρούµενα χρωστικά και αφρίζοντα υλικά προκαλούν µείωση της διαφάνειας, αισθητική όχληση, αλλά και ρύπανση των επιφανειακών νερών. Όταν αποβάλλονται θερµά απόβλητα σε υδάτινους αποδέκτες (ποτάµια, λίµνες) ελαττώνεται η διαλυτότητα του οξυγόνου µε δυσµενείς επιπτώσεις στο βιόκοσµό τους. Η παρουσία φωσφόρου και αζώτου συµβάλλει στην ανάπτυξη φυκών και στον ευτροφισµό του αποδέκτη. Η παρουσία αµµωνίας είναι τοξική για τα ψάρια και προκαλεί ζήτηση οξυγόνου µε τη µετατροπή του αµµωνιακού σε νιτρικό άζωτο. Τα λύµατα περιέχουν άζωτο σε τρεις µορφές: οργανική µορφή (κυρίως στα στερεά), αµµωνιακό άζωτο (NH + 4, NH 3 ) και οξειδωµένες µορφές του αζώτου (NO - 3, NO - 2 ). Το οργανικό άζωτο συγκρατείται από το έδαφος και µε τη βοήθεια µικροοργανισµών µετατρέπεται σε αµµωνιακό άζωτο που προσροφάται στο έδαφος. Το αµµωνιακό άζωτο µπορεί να προσληφθεί από τα φυτά, να εξαερωθεί ως ΝΗ 3 ή να οξειδωθεί σε NO - 3. Τα NO - 3 δεν προσροφώνται εύκολα, είναι ευκίνητα και αν δεν χρησιµοποιηθούν από τα φυτά ή υποστούν απονιτροποίηση καταλήγουν στα υπόγεια νερά. 201

4 Το βόριο δεν συγκρατείται από το έδαφος και υπάρχει ο κίνδυνος ρύπανσης των υπόγειων νερών. Ο φωσφόρος αποµακρύνεται κατά ένα µέρος από τα φυτά και το υπόλοιπο αδρανοποιείται στο έδαφος, σχηµατίζοντας αδιάλυτες φωσφορικές ενώσεις. Οι τοξικές ουσίες που δεν είναι βιοαποικοδοµήσιµες συσσωρεύονται στα ιζήµατα των λιµνών και θαλασσών που καταλήγουν και η δράση τους είναι µακρόχρονη. Παρατηρούνται κυτταρικές αλλοιώσεις στα υδρόβια είδη από µακροχρόνιες δόσεις τοξικών ουσιών, βαρέων µετάλλων, φυτοφαρµάκων, παρασιτοκτόνων, καθώς και συσσώρευση ρυπαντών στο σώµα τους, οι οποίοι διαµέσου της τροφικής αλυσίδας καταλήγουν στον άνθρωπο. Γενικά η µακρόχρονη διάθεση των αποβλήτων και λυµάτων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, τα καθιστά ακατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση. Η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων στο έδαφος έχει ως αποτέλεσµα τον εµποτισµό του µε ανεπιθύµητα συστατικά, καθιστώντάς το ακατάλληλο για καλλιέργεια. Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος στην υγεία από την κατανάλωση προϊόντων, των οποίων τα φυτά αρδεύονται µε ανεπεξέργαστα απόβλητα που περιέχουν επιβλαβείς ουσίες Το έδαφος ως µέσο επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων Η επεξεργασία των λυµάτων στο έδαφος στηρίζεται στην ικανότητα της εδαφικής και ακόρεστης ζώνης να µειώνουν το ρυπαντικό φορτίο, µέχρι και πλήρους εξασθένησης. Για τον λόγο αυτό τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα ή τα υποβαθµισµένα ποιοτικά νερά διηθούνται στο έδαφος, καθαρίζονται κινούµενα προς την κορεσµένη ζώνη και αντλούνται ως αναγεννηµένα νερά ή εκφορτίζονται από τον υδροφορέα. Τα συστήµατα επεξεργασίας του εδάφους περιλαµβάνουν: - το έδαφος όπου φιλτράρονται τα απόβλητα και µειώνεται η συγκέντρωση των ρύπων, µέσω των διαδικασιών προσρόφησης, ιοντοανταλλαγής, κατακρήµνισης κ.ά. - τα φυτά, τα οποία χρησιµοποιούν τις ανόργανες ουσίες και τα θρεπτικά στοιχεία των αποβλήτων - τους µικροοργανισµούς και τα βακτήρια που επιταχύνουν διάφορες αντιδράσεις. Οι φυσικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα κατά την εδαφική επεξεργασία των λυµάτων είναι η κίνηση των ρύπων και του νερού στο έδαφος, η συγκράτηση αιωρούµενων στερεών κ.λπ. Οι χηµικές διαδικασίες σχετίζονται µε φαινόµενα ιοντοανταλλαγής, προσρόφησης, κατακρήµνισης και αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Οι 202

5 βιολογικές διεργασίες περιλαµβάνουν την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών από τα φυτά και τις διάφορες µικροβιακές διασπάσεις. Ο βαθµός αναγέννησης των υγρών αποβλήτων εξαρτάται από τα εδαφικά χαρακτηριστικά, τις φυσικοχηµικές ιδιότητες των ρύπων, τη βλάστηση, τους κλιµατικούς παράγοντες, καθώς και τον τρόπο διάθεσης των λυµάτων. Το έδαφος έχει την ικανότητα συγκράτησης των οργανικών ουσιών κατά τη διέλευσή τους από αυτό και τη βιολογική διάσπασή τους. Ο ρυθµός διάθεσης στο έδαφος δεν πρέπει να υπερβαίνει τη µέγιστη οργανική φόρτιση που µπορεί αυτό να δεχθεί. Υπέρβαση του ρυθµού αυτού δηµιουργεί αναερόβιες συνθήκες µε συνέπεια τη συσσώρευση οργανικής ύλης στο έδαφος και την εµφάνιση οσµών και φράξιµο των πόρων. Η επιλογή της καταλληλότερης θέσης γίνεται, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυµάτων και η αφοµοιωτική ικανότητα του εδάφους. Αυτό γίνεται µε τον προσδιορισµό του περιοριστικού συστατικού του εδάφους (land limiting constituent). Η ανάλυση αυτή στηρίζεται στον προσδιορισµό του συστατικού εκείνου (οργανικές ουσίες, τοξικά µέταλλα, νιτρικά ιόντα κ.ά), που απαιτεί τη µεγαλύτερη εδαφική έκταση ιάθεση λυµάτων στο έδαφος (φυσικά συστήµατα επεξεργασίας) Η παροχή των υγρών αστικών αποβλήτων µιας περιοχής καθορίζεται από την πυκνότητα των κατοίκων της. Στην Ελλάδα η µέση ηµερήσια παροχή των λυµάτων κυµαίνεται από L/άτοµο. Τα λύµατα που καταλήγουν στην Ψυττάλεια από το λεκανοπέδιο Αττικής ανέρχονται σε m 3 /ηµέρα µε προοπτική το m 3 /ηµέρα. Οι µέσες τιµές των παραµέτρων (mg/l) των αστικών λυµάτων, όπως µετρήθηκαν σε τέσσερις µονάδες βιολογικού καθαρισµού της χώρας µας, φαίνονται στον Πίνακα 8.1. Πίνακας 8.1: Ποιοτικά χαρακτηριστικά αστικών λυµάτων (Λέκκας, 2001 µε τροποποιήσεις). Παράµετροι (mg/l) Ηράκλειο Λάρισα Κόρινθος Μυτιλήνη BOD COD Αιωρούµενα στερεά Ολικό άζωτο Ολικός φωσφόρος Η επεξεργασία των αστικών λυµάτων γίνεται: 203

6 1) Συµβατικά µε τις µονάδες επεξεργασίας λυµάτων (βιολογικοί καθαρισµοί) Η επιλογή του χώρου για την εγκατάσταση της µονάδας επεξεργασίας και του τελικού αποδέκτη γίνεται µε βάση την αξιολόγηση µιας σειράς παραµέτρων, όπως: χωροταξικές, γεωλογικές, υδρολογικές, κλιµατολογικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές. Τα υγρά αστικά απόβλητα µετά την επεξεργασία τους έχουν τη δυνατότητα ή να καταλήξουν σε κάποιον αποδέκτη (θάλασσα, λίµνες, ποταµούς) ή επαναχρησιµοποιούνται (άρδευση, τεχνητός εµπλουτισµός). Η διάθεση των αποβλήτων στους υδάτινους αποδέκτες ρυθµίζεται νοµοθετικά, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΥΑ 5673/400/97, ΦΕΚ 192Β/ ). Η συγκέντρωση των ρύπων µειώνεται µε την απόσταση από το σηµείο απόρριψης στον υδάτινο αποδέκτη. Οι παράµετροι του αποδέκτη, που επηρεάζονται από την απόρριψη αποβλήτων είναι: το διαλυµένο οξυγόνο, ο φωσφόρος και το άζωτο, το οργανικό φορτίο, τα τοξικά µέταλλα και οι τοξικές ενώσεις. Οι ρύποι που περιέχονται στα υγρά απόβλητα όταν φθάσουν στους υδάτινους αποδέκτες υφίστανται µεταβολές, λόγω: βιο-οξείδωσης, καθίζησης και προσρόφησης (Λέκκας, 2001). 2) Φυσικά συστήµατα (διάθεση στο έδαφος ή υπέδαφος) Η διάθεση των υγρών αστικών αποβλήτων στο έδαφος είναι µια φθηνή µέθοδος, αρκετά δηµοφιλής όταν διατίθεται ο κατάλληλος χώρος. Το βασικότερο πλεονέκτηµα είναι η αποτελεσµατικότητα στην αποµάκρυνση των παθογόνων µικροοργανισµών, η δυνατότητα δηµιουργίας τεχνητών υγροτόπων και η επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση νερού. Τα φυσικά συστήµατα δεν απαιτούν ενέργεια για τη λειτουργία τους (εκτός αυτής που απαιτείται για τη µεταφορά τους στις επιλεγµένες θέσεις), σε αντίθεση µε τα συµβατικά που απαιτούν µεγάλα ποσά ενέργειας και συνεπώς µεγάλο κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Κυριότερο µειονέκτηµα είναι η ανάγκη ύπαρξης µεγάλων επιφανειών γης. Η τεχνική της διάθεσης στο έδαφος πρέπει να εφαρµόζεται, αφού πρώτα γίνει υδρογεωλογική έρευνα και µελετηθούν ενδελεχώς οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Να σηµειωθεί ότι το έδαφος δεν έχει απεριόριστη αφοµοιωτική ικανότητα και πρέπει να αξιοποιούνται οι φυσικοχηµικές ιδιότητές του για την ελαχιστοποίηση των δυσµενών επιπτώσεων. Οι τεχνικές που εφαρµόζονται για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων στο έδαφος είναι οι κάτωθι: 1. Άρδευση 204

7 Χρησιµοποιούνται τα θρεπτικά συστατικά των λυµάτων (φωσφόρος, άζωτο) ως λίπασµα. Η µέθοδος λειτουργεί σαν τριτοβάθµια επεξεργασία, αλλά αυξάνει το σύνολο διαλυµένων αλάτων του νερού που κατεισδύει στον υδροφόρο ορίζοντα. Το έδαφος πρέπει να είναι ιλυούχος πηλός επαρκούς υδροπερατότητας µε ελάχιστο πάχος ακόρεστης ζώνης 1,5 m. Οι αζωτούχες ενώσεις αποµακρύνοται από το ριζικό σύστηµα των φυτών ή την απονίτρωση (εξαέρωση µε τη µορφή αµµωνίας ή εξαέρωση µε µορφή ελεύθερου αζώτου). Η αφοµοιωτική ικανότητα των φυτών εξαρτάται από το είδος τους, περιορίζεται όµως σε µερικές εκατοντάδες kg/εκτάριο/έτος. Υπέρβαση της ικανότητας του εδάφους επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις σε πολλές καλλιέργειες. Η µέθοδος αυτή συµβάλλει στην αύξηση των αρδευόµενων εκτάσεων και στην απελευθέρωση πολύτιµων υδατικών πόρων για άλλες χρήσεις πέραν της άρδευσης. 2. Κατείσδυση- ιήθηση (συστήµατα βραδείας εφαρµογής) Τα συστήµατα βραδείας εφαρµογής περιλαµβάνουν την επεξεργασία των αποβλήτων στο έδαφος µε τη διήθηση. Η µέθοδος εφαρµόζεται σε υδροπερατά εδάφη (άµµοι, αµµούχοι πηλοί), όπου τα απόβλητα διοχετεύονται σε µικρές λεκάνες (διαστάσεων 10 m x 10 m), βάθους cm, που διαχωρίζονται µε χαµηλά αναχώµατα και αφήνονται για αρκετές ηµέρες για να γίνει η εξάτµιση και η διήθηση. Οποιαδήποτε επιφανειακή απορροή συλλέγεται και επαναχρησιµοποιείται στο σύστηµα. Η διάθεση του υγρού αποβλήτου στο έδαφος µπορεί να γίνει και µε καταιονισµό ή µε τεχνικές επιφανειακών αρδεύσεων. Η φυτοκάλυψη του εδάφους κατακρατά µεγάλο µέρος των αιωρούµενων στερεών και οργανικών υλικών. Βασικός περιορισµός για την εφαρµογή της µεθόδου είναι ότι το πάχος της ακόρεστης ζώνης, στην οποία τα απόβλητα υφίστανται φυσικοχηµική και βιολογική αναγέννηση πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 5-6 m (Paranychanakis et al., 2006). Τα συστήµατα βραδείας εφαρµογής που εγκαθίστανται σε υδροπερατούς αµµώδεις σχηµατισµούς λειτουργούν πολλές φορές, ως τεχνητός εµπλουτισµός των υπόγειων υδροφορέων. Σε µερικές περιπτώσεις η διηθούµενη εκροή µπορεί να ανακτηθεί µε τη βοήθεια στραγγιστικών αγωγών ή φρεατίων ανάκτησης (Tzanakakis et al., 2006). Οι συγκεντρώσεις του φωσφόρου, BOD και των µετάλλων στο ανακτηµένο νερό είναι πολύ µικρές σε σχέση µε αυτές των λυµάτων, αλλά περιέχει σε υψηλή συγκέντρωση οργανικό άνθρακα. Το άζωτο, λόγω των µεγάλων ποσοτήτων δεν είναι δυνατό να αποµακρυνθεί από τα φυτά, εκτός µόνο µε απονίτρωση. 3. Συστήµατα επιφανειακής απορροής 205

8 Τα συστήµατα επιφανειακής ροής εφαρµόζονται σε στεγανά εδάφη, όπου τα προεπεξεργασµένα απόβλητα οδηγούνται σε αναβαθµούς µε κλίση (2-8%) και µε φυτοκάλυψη (γρασίδι) και αφήνονται να κινηθούν µέχρι να συλλεχθούν από µια τάφρο. Τα λύµατα αναγεννώνται καθώς κινούνται αργά και υφίστανται βακτηριακή αποσύνθεση. Ο χρόνος παραµονής καθορίζει και τον βαθµό αποµάκρυνσης του ρυπαντικού φορτίου. Το συνηθισµένο µήκος διαδροµής για αστικά λύµατα είναι περίπου 50 m (Καλλέργης, 2000). 4. Χρήση φυσικών ή τεχνητών υγροτόπων Η φυτο-αποκατάσταση δηλ. η µείωση της ρύπανσης µέσω της φύτευσης συγκεκριµένων φυτών βρίσκει τα τελευταία χρόνια πολλές εφαρµογές, κυρίως για την αποκατάσταση εδαφών που έχουν ρυπανθεί, καθώς και την επεξεργασία λυµάτων. Μια διαδεδοµένη µέθοδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων αποτελούν οι τεχνητοί υγρότοποι (wetlands) ή στρώµα καλαµιών (reed bed system). Οι υγρότοποι είναι µικρού βάθους (µέχρι 60 cm) φυσικοί ή τεχνητοί, όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση από υδρόβια φυτά. Βασίζεται στην ικανότητα που έχουν τα φυτά να προσλαµβάνουν και να αποθηκεύουν στους ιστούς τους διάφορα στοιχεία, καθώς επίσης και στη µικροβιακή πανίδα που αναπτύσσεται στο χώρο των ριζών και είναι υπεύθυνη για τη διάσπαση ανόργανων και την αποικοδόµηση οργανικών ουσιών. Τα αιωρούµενα στερεά αποσυντίθενται στην επιφάνεια του εδάφους. Οι κύριοι τύποι τεχνητών συστηµάτων υγροβιοτόπων είναι (Αγγελάκης, 2005): 1) οι ελεύθερης επιφάνειας νερού (FWS) και 2) οι υποεπιφανειακής ροής (SWF). Τα συστήµατα SWF αποτελούνται από λεκάνες ή τάφρους µε πορώδες υλικό (άµµος, χάλικες), εντός των οποίων αναπτύσσεται φυτική βλάστηση. Πλεονεκτούν δε στο ότι έχουν περιορισµένες οχλήσεις (οσµές, κουνούπια). Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή είναι η προεπεξεργασία των αποβλήτων και ο έλεγχος των κουνουπιών. Τα φυτά που κυρίως χρησιµοποιούνται είναι (Αντωνόπουλος, 2001): βούρλα (Scriptus), κοινό καλάµι (Phragmites communis), νεροκάλαµο (Phragmites australis), ψαθί (Typha). Οι διαστάσεις των υγροτόπων καθορίζονται από την ποσότητα των λυµάτων και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά (πορώδες). Σύµφωνα µε τον Αντωνόπουλο (2001) η έκταση του υγρότοπου υπολογίζεται από τη σχέση: Α=5,2 Q ln (BOD in / BOD out ) 206

9 όπου A η επιφάνεια σε m 2, Q η µέση ηµερήσια παροχή (m 3 /day), BOD in είναι η συγκέντρωση BOD στα εισερχόµενα λύµατα (mg/l) και BOD out η αναµενόµενη συγκέντρωση BOD στα εξερχόµενα λύµατα (mg/l). Για αστικά λύµατα η έκταση περίπου ανέρχεται σε 2,2 m 2 /pe (pe= ισοδύναµο πληθυσµού, που αντιστοιχεί σε 56 g BOD/ανά άτοµο και ηµέρα ή 170 L/άτοµο και ηµέρα). Στην Ελλάδα λειτουργεί σύστηµα τεχνητού υγροβιότοπου στην Πόµπια του Νοµού Ηρακλείου (πληθυσµός 1000 κάτοικοι). Ο υγροβιότοπος έχει έκταση 5,5 στρέµµατα και έχει φυτευθεί µε καλάµια (διάρκεια ζωής 100 χρόνια). Οι ρίζες των καλαµιών έχουν την ικανότητα, µέσω φυσικών διαδικασιών, να καθαρίζουν το νερό που περνάει µέσα από αυτές. Ο πυθµένας του υγροβιότοπου στεγανοποιείται µε πλαστική µεµβράνη ή άργιλο (Σχ. 8.2). Σχήµα 8.2: Σύστηµα επεξεργασίας αποβλήτων µε καλάµια. Τα λύµατα εισέρχονται στον καλαµώνα από τον αγωγό εισροής, αφού απαλλαγούν από τα στερεά υλικά. Κατά τη διάρκεια παραµονής που παραµένει στο σύστηµα τα λύµατα περνώντας από τις ρίζες των καλαµιών υφίστανται χηµικές και βιολογικές επεξεργασίες και απαλλάσσονται από τους ρύπους και παθογόνους οργανισµούς. Το νερό από την έξοδο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άρδευση, τροφοδοσία τεχνητών λιµνών κ.λπ. 207

10 Συµπερασµατικά προκύπτει ότι, τα φυσικά συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων µπορούν να εφαρµοσθούν σε µικρούς ήµους και οικισµούς, που η λειτουργία των συµβατικών µονάδων βιολογικού καθαρισµού είναι οικονοµικά ασύµφορη. Η επιλογή της καταλληλότερης µεθόδου διάθεσης λυµάτων είναι συνάρτηση: της διαθέσιµης γης, των υδρογεωλογικών συνθηκών, του κλίµατος, της ποσότητας και της ποιότητας των λυµάτων και των εδαφικών συνθηκών. Φυσικά συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων έχουν γίνει στον Μούδρο της Λήµνου από το ΕΘΙΑΓΕ, καθώς και στην περιοχή της λίµνης Βεγορίτιδας του ήµου Φιλώτα του Νοµού Φλώρινας. Λειτουργεί επίσης πιλοτικά µονάδα του ΕΘΙΑΓΕ στη λεκάνη του Γαλλικού ποταµού στο Νοµό Κιλκίς, έκτασης 3,5 στρεµµάτων (Σχ. 8.3). Τα αποτελέσµατα των φυσικών συστηµάτων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων µικρών οικισµών είναι ενθαρρυντικά. Σχήµα 8.3: Σύστηµα επεξεργασίας αποβλήτων στο Γαλλικό ποταµό (ΕΘΙΑΓΕ). Στην κεντρική Εύβοια έχει εφαρµοσθεί ένα σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από µικρούς οικισµούς, που αποτελείται από µία σηπτική δεξαµενή, ένα κανάλι διανοµής, µία λεκάνη µε διαβαθµισµένα υποστρώµατα (κροκάλες, χάλικες, φυσικό έδαφος), όπου έχουν φυτευτεί δασικά δένδρα (λεύκες, ευκάλυπτοι), ένα κανάλι συλλογής και ένα πηγάδι διήθησης, όπου γίνεται η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων. Τα συστήµατα αυτά (περίπου 15) καλύπτουν ανάγκες οικισµών µε δυναµικότητα ισοδυνάµων κατοίκων και προσοµοιάζουν µε τα γνωστά συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µε τη µέθοδο των τεχνητών υγροβιοτόπων υποεπιφανειακής οριζόντιας ροής (Σιαράπη κ.ά, 208

11 2005). Η έκταση της λεκάνης εφαρµογής ανέρχεται σε 2-3 m 2 /ι.κ. και το βάθος 0,5 m περίπου. Το εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΠΘ λειτουργεί πιλοτικά µονάδες τεχνητών υγροβιοτόπων επιφανειακής και οριζόντιας υπόγειας ροής, καθώς και συστήµατα πλήρους κλίµακας στη Βάσοβα, τη Νέα Μάδυτο (Ν. Θεσσαλονίκης), το Γοµάτι (Ν. Χαλκιδικής) και το ήµο Κορεστείων (Ν. Καστοριάς). Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η απόδοση των συστηµάτων αυτών στην αποµάκρυνση ρύπων είναι ικανοποιητική και µπορεί να αποτελέσουν µια αξιόπιστη και οικονοµική λύση για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα (Ακράτος κ.ά., 2006, Γκίκας κ.ά, 2006). Το εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χηµείας Χηµικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ διερευνά τη δυνατότητα χρήσης των κατασκευασµένων υγροτόπων για την επεξεργασία των υπερχειλίσεων µικτής απορροής (Προχάσκα & Ζουµπούλης, 2005). 5. Λίµνες σταθεροποίησης Οι λίµνες σταθεροποίησης χρησιµοποιούνται τα τελευταία χρόνια, αυτόνοµα ή σε συνδυασµό µε άλλα συστήµατα επεξεργασίας, για την επεξεργασία των υγρών αστικών αποβλήτων και έχουν υψηλή αποτελεσµατικότητα και µικρό κόστος. Στην Ελλάδα η χρήση τους είναι περιορισµένη και µόνο στους Νοµούς Σερρών (6) και Καβάλας (2) λειτουργούν τέτοια συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων για την εξυπηρέτηση µικρών οικισµών (< 3000 ι.κ.). Τα συστήµατα αυτά αποτελούνται από διαδοχικές λίµνες (Γκράτζιου κ.ά, 2006). Ανάλογα µε τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ο πυθµένας µπορεί να µονωθεί µε αργιλικό υλικό ή γεωύφασµα. Οι εκροές τους οδηγούνται σε υδάτινους αποδέκτες ή για άρδευση. Μειονέκτηµα της χρήσης των λιµνών είναι οι απαιτήσεις σε γη και ορθολογική διαχείριση της λάσπης. Τελευταία για την επεξεργασία λυµάτων µικρών οικισµών χρησιµοποιούνται τα φίλτρα υφάσµατος, που η λειτουργία τους στηρίζεται στην ανάπτυξη βιοµάζας πάνω σε ένα πορώδες ύφασµα. Η επεξεργασία είναι αερόβια και η απαιτούµενη έκταση εγκατάστασης είναι 0,2 m 2 /κάτοικο. Τα λύµατα υφίστανται αρχικά προεπεξεργασία σε δεξαµενές καθίζησης και µετά απαλλαγµένα από στερεά και λίπη οδηγούνται προς τα φίλτρα µε αντλία κατά αραιά χρονικά διαστήµατα. Περνώντας τα λύµατα από τα φίλτρα µεταβολίζονται, λόγω της ύπαρξης βιοµάζας και παράγεται CO 2, H 2 Ο και αέριο N Συστήµατα επεξεργασίας εδάφους-υδροφόρου (SAT) 209

12 Ο τεχνητός εµπλουτισµός των υπόγειων υδροφορέων µε επεξεργασµένα απόβλητα είναι µια τεχνολογία που εφαρµόζεται µε µεγαλύτερο ρυθµό, ειδικά σε ηµίξηρες περιοχές. Η επεξεργασία των µερικώς επεξεργασµένων αστικών λυµάτων στο υπέδαφος µπορεί να γίνει µε τα συστήµατα εδάφους-υδροφόρου (Soil-Aquifer-Treatment, SAT). Η επιφανειακή επεξεργασία των µεταχειρισµένων νερών εφαρµόζεται και στην περίπτωση των βιοµηχανικών και γεωργο-κτηνοτροφικών αποβλήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιλογή της κατάλληλης υδρογεωλογικής θέσης µε βάση την υδροπερατότητα, το πάχος της ακόρεστης ζώνης, την κοκκοµετρία κ.λπ. Μέσω των συστηµάτων αυτών γίνεται κίνηση των αποβλήτων στο έδαφος και σε ένα τµήµα του υδροφορέα. Κατά την κίνηση αυτή αποµακρύνονται τελείως τα αιωρούµενα στερεά, οι µικροοργανισµοί και ο βιοαποδοµήσιµος άνθρακας, καθώς και σηµαντικό µέρος των φωσφορικών και των βαρέων µετάλλων. Η προεπεξεργασία των λυµάτων γίνεται συνήθως σε λεκάνες καθίζησης (επεξεργασία µε Ca και Mg) και διαύγασης για την αποµάκρυνση της αµµωνίας και τη µείωση του ph. Ακολούθως οδηγούνται σε µια σειρά από λεκάνες εµπλουτισµού, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Η ανάκτηση του αναγεννηµένου νερού µπορεί να γίνει µε γεωτρήσεις (βαθείς υδροφόροι), µε υπόγεια στραγγιστήρια (ρηχοί υδροφόροι ορίζοντες) ή από γειτονικά υδρορεύµατα (Σχ. 8.4). Πρέπει να γίνεται περιορισµένη ανάµειξη του αναγεννηµένου νερού µε το φυσικό νερό των υδροφόρων. Επίσης ο σχεδιασµός του συστήµατος πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε τα αναγεννηµένα νερά να παραµένουν για αρκετό χρόνο στο υπέδαφος, ώστε να είναι αποδεκτής ποιότητας όταν ανακτηθεί. Ο χρόνος παραµονής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εδάφους και του υδροφόρου. Ένας µέσος χρόνος παραµονής είναι 30 ηµέρες και η διανυόµενη απόσταση 100 m. Τα συστήµατα SAT πρέπει να τοποθετούνται σε πρόσφατες λεπτοκλαστικές αποθέσεις, ενώ αν τα υλικά είναι χονδρόκοκκα ο χρόνος παραµονής είναι µεγαλύτερος. Ο υδροφόρος ορίζοντας που χρησιµοποιείται για αναγέννηση των χρησιµοποιούµενων νερών θα πρέπει να είναι ελεύθερος και µε σηµαντική µεταβιβαστικότητα. Οι ποσότητες των νερών που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους, αντί να µεταναστεύουν στον υδροφόρο ορίζοντα. 210

13 Σχήµα 8.4: Μέθοδοι επεξεργασίας στο έδαφος (Tchobanoglous-Burton, 1991, Καλλέργης, 2000): (a) µέθοδος άρδευσης, (b) µέθοδος επιφανειακής απορροής, (c) µέθοδος κατείσδυσης-διήθησης, (d) υπεδάφιος υγροβιότοπος. Το ανακτηµένο νερό εµφανίζει σηµαντική µείωση φωσφόρου (προσρόφηση από τα αργιλικά ορυκτά του εδάφους), στην εξ ολοκλήρου αποµάκρυνση των BOD, των παθογόνων µικροοργανισµών και των ιχνοστοιχείων (χηµική κατακρήµνιση). Τα ολικά διαλυµένα άλατα αυξάνονται ελαφρά, µειώνεται η τιµή του SAR (λόγω κατιοντοανταλλαγής), ενώ η αποµάκρυνση του αζώτου ρυθµίζεται από τις διαδικασίες απονίτρωσης. Επίσης το ανακτηµένο νερό εξακολουθεί να περιέχει ίχνη οργανικού άνθρακα. Η διάρκεια των φυσικοχηµικών διεργασιών κυµαίνεται από µικρή (αποµάκρυνση Na, B) έως µεγάλη (αποµάκρυνση ιχνοστοιχείων). 211

14 Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα συστήµατα επεξεργασίας εδάφους-υδροφόρου µπορεί να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά ως µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Το ανακτηµένο νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη αρδευτικών και βιοµηχανικών αναγκών, αναψυχή και τεχνητό εµπλουτισµό. Στην Ελλάδα αναπτύσσονται γεωλογικοί σχηµατισµοί κατάλληλοι για την αναγέννηση των οικιακών λυµάτων, δηλ. σχηµατισµοί µε µεγάλη ικανότητα αυτοκαθαρισµού και χαµηλή τρωτότητα (λεπτοµερής φάση νεογενών, φλύσχης, φυλλίτες, σχιστογνεύσιοι, λεπτόκκοκα τεταρτογενή ιζήµατα) Χρήση των επεξεργασµένων λυµάτων Τα επεξεργασµένα υγρά αστικά απόβλητα µπορούν να αξιοποιηθούν για: Άρδευση (καλλιεργειών, πάρκων, γηπέδων) Βιοµηχανική χρήση (ψύξη µηχανών, τροφοδοσία λεβήτων) Μη πόσιµες αστικές χρήσεις (πυρόσβεση, καθαρισµός χώρων, κλιµατισµός) ηµιουργία χώρων αναψυχής (τεχνητές λίµνες, αύξηση παροχής χειµάρρων, ανάπτυξη αλιευτικών χώρων) Αποκατάσταση απερηµωµένων περιοχών και Εµπλουτισµό υπόγειων υδροφορέων Η επαναχρησιµοποίηση για άρδευση των επεξεργασµένων λυµάτων, είτε προέρχονται από βιολογικούς καθαρισµούς, είτε από φυσικά συστήµατα είναι ασφαλής αν γίνει κάτω από προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: - εξοικονόµηση φρέσκου νερού - εξοικονόµηση λιπασµάτων, λόγω των θρεπτικών ουσιών των λυµάτων - περιβαλλοντική προστασία των υδάτινων αποδεκτών (λίµνες, ποτάµια, θάλασσα). Η άρδευση είναι ο καλύτερος τρόπος επαναχρησιµοποίησης των επεξεργασµένων λυµάτων γιατί αποφεύγεται η υποβάθµιση της ποιότητας των αποδεκτών και γίνεται εξοικονόµηση νερού, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι υδατικοί πόροι είναι σε ανεπάρκεια. Επίσης γίνεται φυσική προσθήκη θρεπτικών συστατικών στο έδαφος, όπως άζωτο, φωσφόρος, κάλιο, ψευδάργυρος, βόριο και θείο, που βοηθούν την ανάπτυξη των φυτών. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της ποσότητας λίπανσης που χορηγείται στις καλλιέργειες µε τις κλασσικές µεθόδους. 212

15 Η τυπική περιεκτικότητα των επεξεργασµένων λυµάτων σε θρεπτικά συστατικά είναι: άζωτο 50 mg/l, φωσφόρος 10 mg/l. Θεωρώντας ότι η απαιτούµενη ποσότητα άρδευσης είναι m 3 /στρέµµα, ανάλογα µε το είδος της καλλιέργειας, προκύπτει ότι, αρδεύοντας τις καλλιέργειες µε επεξεργασµένα αστικά λύµατα προσφέρεται ετησίως: άζωτο Kg/στρέµµα και φωσφόρος 4-6 Kg/στρέµµα. Έτσι οι απαιτούµενες ποσότητες σε θρεπτικά συστατικά µπορούν να προσφερθούν από τα επεξεργασµένα λύµατα (Πανώρας & Ηλίας, 1999). Η µέθοδος άρδευσης που θα επιλεγεί εξαρτάται από το έδαφος, τις κλιµατικές συνθήκες, το είδος της καλλιέργειας, την ποσότητα και ποιότητα του νερού κ.ά. Η άρδευση µε καταιονισµό (τεχνητή βροχή) µπορεί να µολύνει τόσο τις καλλιέργειες, όσο και τους αγρότες. Επίσης δηµιουργεί προβλήµατα έµφραξης των ακροφυσίων των εκτοξευτήρων. Στην περίπτωση που τα απόβλητα µεταφέρονται µε σωλήνες και διανέµονται σε αυλάκια ο κίνδυνος για τους αγρότες είναι ελάχιστος. Τα σωληνωτά δίκτυα µπορεί να εµφανίσουν προβλήµατα διάβρωσης, όταν τα απόβλητα έχουν χαµηλό ph ή χαµηλές τιµές οξυγόνου µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό υδρόθειου, που είναι διαβρωτικό (Πανώρας & Ηλίας, 1999). Η χρήση συστήµατος µε σταγόνες έχει πολλά πλεονεκτήµατα, αλλά απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλων φίλτρων στην αρχή του συστήµατος. Επιπλέον άλλες θετικές επιπτώσεις είναι η δυνατότητα δηµιουργίας ζωνών πρασίνου, η αποφυγή της ερηµοποίησης γόνιµων εδαφών και η βελτίωση υποβαθµισµένων εκτάσεων (Πανώρας & Ηλίας, 1999). Από τις υφιστάµενες έρευνες προκύπτει ότι η διάθεση αστικών λυµάτων σε δασικές φυτείες επιτρέπει την ανάπτυξη βιολογικών δασών µε άριστα προϊόντα ξυλείας. Η παραγόµενη ξυλεία παρουσιάζει καλύτερες µηχανικές, θερµικές και ακουστικές ιδιότητες. Επίσης τα αστικά λύµατα µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την άρδευση δενδροστοιχιών πλησίον των εθνικών οδών, αλλά και εντός πόλεων. Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ το ποσοστό των επεξεργασµένων αστικών λυµάτων που χρησιµοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς ανέρχεται σε 75%. Επίσης στο Ισραήλ σηµαντικό ποσοστό των επεξεργασµένων αστικών λυµάτων χρησιµοποιείται στη γεωργία για άρδευση (κυρίως βαµβάκι). Στη Γαλλία επίσης η χρήση λυµάτων είναι µια παραδοσιακή τεχνική. Στην Κύπρο, λόγω της ανοµβρίας των τελευταίων ετών αξιοποιούνται τα αστικά λύµατα για αρδευτικούς σκοπούς. Υπάρχουν και άλλες χώρες όπως: Νότια Αφρική, Τυνησία, Ουγγαρία, Αυστραλία κ.ά, που χρησιµοποιούν επεξεργασµένα αστικά λύµατα για αρδευτικούς σκοπούς. 213

16 Στη χώρα µας άµεση εφαρµογή των υγρών αποβλήτων δεν γίνεται. Η έµµεση χρήση διαµέσου των νερών των ποταµών και των λιµνών είναι συνηθισµένη. Από το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ) έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια πολλά ερευνητικά προγράµµατα για την επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για αρδευτικούς σκοπούς ή τη δηµιουργία τεχνητών υγροτόπων. Από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων (Πανώρας, 1999) που αφορούν στην αρδευτική χρήση επεξεργασµένων αστικών λυµάτων Θεσσαλονίκης στα ζαχαρότευτλα-βαµβάκι, προκύπτει ότι τα νερά µπορούν να χρησιµοποιηθούν κάτω υπό προϋποθέσεις. Από το έτος 2000 στον ήµο Χερσονήσου του Νοµού Ηρακλείου χρησιµοποιούνται τα επεξεργασµένα λύµατα από τον βιολογικό καθαρισµό για αρδευτικούς σκοπούς, κυρίως για την άρδευση ελαιόδενδρων. Στη Χαλκίδα εγκαινιάσθηκε τον Ιούλιο του 2002 έργο επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων λυµάτων, όπου περιλαµβάνει άρδευση δένδρων στη ζώνη εργατικών κατοικιών στις παρυφές της πόλης. Έτσι επετεύχθη αλλαγή της εικόνας υποβαθµισµένων περιοχών και δηµιουργήθηκαν χώροι αναψυχής για τους κατοίκους της πόλης. Επίσης σχεδιάζεται η βιοµηχανική χρήση των επεξεργασµένων λυµάτων για ψύξη στην υδροβόρο βιοµηχανία ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ, καθώς επίσης και για αστική χρήση (πλύσεις δρόµων, δασοπυρόσβεση) εξοικονοµώντας πολύτιµους υδατικούς πόρους. Οι ρακάτος κ.ά (1997) µε βάση ερευνητικά αποτελέσµατα προτείνουν την αξιοποίηση των επεξεργασµένων για άρδευση δασικών ειδών, όπως το Eucalyptus, καθώς και καλλιεργήσιµων δενδροκοµικών ειδών, όπως η Olea europa. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Γεωργίας και Τροφίµων (FAO) τα φυτά που αρδεύονται µε επεξεργασµένα λύµατα ταξινοµούνται σε µια φθίνουσα σειρά κινδύνου µεταφοράς παθογόνων µικροοργανισµών στον άνθρωπο (Πανώρας & Ηλίας, 1999): 1. Λαχανικά που καταναλώνονται νωπά 2. Λαχανικά που καταναλώνονται µαγειρεµένα 3. Ανθοκοµικά είδη που καλλιεργούνται σε θερµοκήπια 4. Φρούτα που καταναλώνονται µε τη φλούδα 5. Γρασίδια σε χώρους αναψυχής 6. Φρούτα που καταναλώνονται χωρίς τη φλούδα 7. Γρασίδια µε περιορισµένη πρόσβαση στο κοινό 8. Φυτά που προορίζονται για ζωοτροφές 9. ένδρα που παράγουν ξηρούς καρπούς 214

17 10. Βιοµηχανικά φυτά. Γενικά καλλιέργειες που καταναλώνονται νωπές απαιτούν υψηλή ποιότητα επεξεργασµένων λυµάτων, απαλλαγµένων από παθογόνους µικροοργανισµούς. Οι αυξανόµενες ανάγκες σε νερό, ιδιαίτερα στις ηµίξηρες περιοχές, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επαναχρησιµοποίησης του νερού. Η εφαρµογή τεχνητού εµπλουτισµού των υπόγειων υδροφορέων, δηλ. η επαναπλήρωση των υπόγειων υδροφορέων µε αξιοποίηση περίσσειας φυσικών νερών ή επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων γίνεται όλο και πιο σηµαντική (βλ. παράγραφο 1.9). Η χρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για τεχνητό εµπλουτισµό συµβάλλει στην αποθήκευση νερού για την κάλυψη αναγκών σε περιόδους, που οι ανάγκες είναι αυξηµένες (ξηρές περίοδοι). Οι κυριότερες µέθοδοι τεχνητού εµπλουτισµού είναι: -η επιφανειακή διήθηση µέσω λεκανών και -η απευθείας εισαγωγή διαµέσου γεωτρήσεων. Η απευθείας εισαγωγή απαιτεί υψηλή ποιότητα επεξεργασµένων αποβλήτων, επειδή είναι αδύνατη η φυσική επεξεργασία διαµέσου της κίνησης στην ακόρεστη ζώνη. Η τεχνική µε λεκάνες διήθησης, συνήθως όπως προαναφέρθηκε, ονοµάζεται SAT και είναι οικονοµικά πιο φθηνή, επειδή δεν απαιτεί προωθηµένη προεπεξεργασία. Όταν γίνεται εφαρµογή της µεθόδου αυτής τα επεξεργασµένα λύµατα κινούνται κατακόρυφα στην ακόρεστη ζώνη προς το σύστηµα συλλογής (τάφρος, γεωτρήσεις άντλησης, αγωγούς υπόγειας ροής κ.λπ). Ο µέσος ρυθµός διήθησης κυµαίνεται από 0,5-1x10 6 m 3 ανά έτος για κάθε εκτάριο λεκάνης διήθησης. Το βασικό στοιχείο που απαιτεί προσεκτική θεώρηση κατά την εφαρµογή τεχνητού εµπλουτισµού µε επεξεργασµένα λύµατα είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την εισαγωγή παθογόνων οργανισµών και τοξικών στοιχείων. Γι αυτό απαιτούνται αυστηρές προδιαγραφές και συνθηκών για την εφαρµογή της µεθόδου. Σηµαντικά παραδείγµατα εφαρµογής τεχνητού εµπλουτισµού µε επεξεργασµένα λύµατα έχει γίνει στην Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, Τέξας, Φλόριδα των ΗΠΑ (µε λεκάνες διήθησης και µε γεωτρήσεις) και στο Ισραήλ (λεκάνες διήθησης). Η αυξανόµενη ζήτηση υδατικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επεξεργασίας και επαναχρησιµοποίησης των υγρών λυµάτων. Τα επεξεργασµένα λύµατα ανήκουν πλέον στους µη συµβατικούς υδατικούς πόρους µιας περιοχής και είναι πλούτος, όταν χρησιµοποιούνται κατάλληλα. 215

18 8.6. ιάθεση βιοµηχανικών αποβλήτων H υγειονοµική διάταξη που αναφέρεται στη διάθεση λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων είναι η ΚΥΑ Ε1β. 221/65 (ΦΕΚ 138Β/ ). Τα µέτρα και οι όροι για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων αναφέρονται στην ΚΥΑ 19396/1546/97 (ΦΕΚ 604Β/ ). Τα υγρά βιοµηχανικά απόβλητα φέρουν ρυπαντικό φορτίο που ανήκει σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες (Λέκκας, 2001): - αδιάλυτα στερεά - οργανικές ενώσεις (φαινόλες, χρώµατα, απορρυπαντικά, χλωριωµένοι CxHy κ.λπ.) - ιόντα τοξικών ή µη µετάλλων (Fe, Cu, Zn, Ni, Al, Hg, Pb, Cr, Cd, Ti, Be) - ανιόντα (SO 2-4, PO 3-4, Cl -, CN -, NO - 2 κ.λπ.) - αέρια H 2 S, NH 3, SO 2 - ανόργανα οξέα και βάσεις (HNO 3, HCl, H 2 SO 4, HF, NaOH κ.ά.) - βιοαποδοµήσιµες ουσίες (σάκχαρα, πρωτεΐνες, φαινόλες κ.λπ.) - ραδιενεργά στοιχεία Η απόρριψη των βιοµηχανικών αποβλήτων γίνεται διαµέσου βαθέων γεωτρήσεων έκχυσης (injection wells) και οδηγούνται σε βαθύτερους µη αξιοποιήσιµους υδροφόρους ορίζοντες. Οι γεωτρήσεις αυτές έχουν βάθος m και ο ρυθµός απόρριψης κυµαίνεται από L/min (Καλλέργης, 2000). Η µέθοδος αυτή είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή µε την προϋπόθεση ότι, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος µόλυνσης των υπόγειων υδροφόρων, πριν την έκχυση απαιτείται υδρογεωλογική έρευνα της ευρύτερης περιοχής. Λόγω της αύξησης της πίεσης των πόρων κατά µήκος ρηγµάτων από την έκχυση αποβλήτων σε βαθιές γεωτρήσεις έχει καταγραφεί η πρόκληση σεισµικών δονήσεων. H τάση σήµερα είναι η επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων βιοµηχανικών αποβλήτων, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή ανακύκλωσή τους. Σε βιοµηχανικές περιοχές δηµιουργούνται µονάδες επεξεργασίας όλων των διαφορετικών αποβλήτων των βιοµηχανιών. Η λάσπη των βιοµηχανιών και των µονάδων επεξεργασίας συχνά θάβεται µαζί µε τα αστικά απορρίµµατα σε χωµατερές βλ. παράγραφο 8.7). Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων θεωρούνται ισχυρά βιοµηχανικά απόβλητα και αποτελούν µια σοβαρή πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος στη χώρα µας. Περιέχουν νερό (83-91%), οργανικά συστατικά (4-12%), ανόργανα συστατικά (1-2%) µε πυκνότητα 1,024 gr/cm 3 και αγωγιµότητα µs/cm και ph 3,0-4,5. Το ρυπαντικό φορτίο εκβάλλεται την ελαιοκοµική περίοδο Νοεµβρίου-Φεβρουαρίου στους ποταµοχειµάρρους 216

19 χωρίς καµία επεξεργασία. Ορισµένα ανόργανα συστατικά όπως το K, P, Mg παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί συνιστούν πολύτιµα λιπαντικά στοιχεία. Το είδος της ρύπανσης εντοπίζεται σε πέντε παράγοντες (Τσώνης, 1996): 1) η οξύτητα (ph=3,0-4,5), 2) η θερµοκρασία που κυµαίνεται από ο C, 3) τα αιωρούµενα στερεά, 4) οι χρωστικές ουσίες, οι οποίες διαλύονται εύκολα, αλλά πολύ δύσκολα βιοαποικοδοµούνται, 5) το οργανικό φορτίο µε τη µορφή απλών σακχάρων, οργανικών οξέων, πρωτεϊνών, αµινοξέων και φαινολών, ταννινών και λιπαρών ουσιών. Η ορθολογική διαχείριση των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων είναι δύσκολο πρόβληµα. Πολυάριθµες ερευνητικές εργασίες έχουν δηµοσιευτεί και πολλές µέθοδοι (αναερόβια επεξεργασία, ιονίζουσα ακτινοβολία, µέθοδος Fenton κ.ά.) έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια, χωρίς όµως καµιά να γίνει αποδεκτή από όλους (ΓΕΩΤΕΕ, 1991, Israilides et al, 1998, Ισραηλίδης, Βλυσίδης κ.ά, 2006, Κουτσερής, 2006). Η µέθοδος της εδαφικής διάθεσης σε λυµατοστάσια ή χωµατοδεξαµενές (lagooning) εφαρµόζεται στην Κρήτη, Κορινθία κ.ά, όπου το πρόβληµα είναι οξύτατο. Η ηλιοφάνεια που επικρατεί στις περιοχές αυτές συντελεί στην εξάτµιση και κατά συνέπεια στη µείωση του όγκου των υγρών αποβλήτων. Είναι ίσως οικονοµικά πιο προσιτή µέθοδος, όπου υπάρχουν κατάλληλοι στεγανοί γεωλογικοί σχηµατισµοί µε µικρή ρυπαντική επιδεκτικότητα (µάργες, αργιλικά εδάφη κ.λπ.) και ξηροθερµικό κλίµα για γρήγορη εξάτµιση (Boυδούρης, 2006). Το βάθος των χωµατοδεξαµενών κυµαίνεται µεταξύ 1,0-2,5 m, ανάλογα µε τον παραγόµενο όγκο αποβλήτων. Οι απώλειες απορρόφησης και εξάτµισης υπολογίζονται σε 0,6-1,0 m ετησίως, για τα ψυχρά κλίµατα και σε 3 m ετησίως για τα θερµά κλίµατα, εκ των οποίων το 20% κατά το χειµώνα και το 80% κατά το θέρος. Το ξηρό υπόλειµµα που προκύπτει από την εξάτµιση των αποβλήτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για λίπανση διαφόρων καλλιεργειών. Γενικά τα λυµατοστάσια κατασκευάζονται µακριά από κατοικηµένες περιοχές, επειδή δηµιουργούνται αντιαισθητικές καταστάσεις, δυσοσµία κ.λπ. και περιµετρικά δεν πρέπει να υπάρχουν σηµεία ύδατος (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές). Η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 m από υδρευτικές γεωτρήσεις και µικρότερη (<200 m) από αρδευτικές (Βουδούρης, 2000). Η εξεύρεση κατάλληλου χώρου διάθεσης των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία µε τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την απορρόφηση των κοινωνικών αντιδράσεων που κατά κανόνα εγείρονται σε αυτές τις περιπτώσεις. 217

20 Η γεωλογική-υδρογεωλογική µελέτη εκτός από τη στρωµατογραφία θα καθορίζει το είδος των υδροφόρων και την υφιστάµενη κατάσταση υδροφορίας στην περιοχή, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το λυµατοστάσιο, τις τεκτονικές συνθήκες της περιοχής (ύπαρξη ρηγµάτων, κλίσεις στρωµάτων, συνθήκες αποστράγγισης κ.λπ.) και τα κλιµατικά στοιχεία (διεύθυνση ανέµου, ηλιοφάνεια κ.ά). Η θέση πρέπει να καθορίζεται κατόπιν εµπεριστατωµένης υδρογεωλογικής µελέτης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των γεωλογικών σχηµατισµών και η αποφυγή ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα. Ο πυθµένας µε κλίση εδάφους 0-1% και τα τοιχώµατα της δεξαµενής πρέπει να επιστρώνονται µε στρώµα αργίλου, πάχους τουλάχιστον 0,5 m, αν κατά την εκσκαφή παρατηρηθούν υδροπερατοί σχηµατισµοί. Πρέπει επίσης να επιτυγχάνεται ελαφριά κλίση (1%) της ελεύθερης επιφάνειας των λυµάτων µε κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν του µορφολογικού αναγλύφου. Τα επεξεργασµένα απόβλητα από τη δεξαµενή καθίζησης θα οδεύουν στο λυµατοστάσιο µέσω πλαστικής σωλήνας PVC, µε φυσική ροή ή µε αντλία ανάλογα µε τη θέση του. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ( 10 days) θα πρέπει στην επιφάνεια του λυµατοστάσιου να διαχέεται σκόνη ασβέστη για την εξουδετέρωση της οξύτητας των αποβλήτων, τη γρηγορότερη καθίζηση και την αποφυγή έκλυσης οσµών. Συνιστάται η περίφραξη και δενδροφύτευση του λυµατοστάσιου, όπου είναι δυνατόν για προστασία και την αποφυγή δυσοσµίας ιάθεση της ιλύος από µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων στο έδαφος Η ιλύς (λυµατολάσπη ή κατακάθι) που παράγεται από τις µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων έχει µεγάλη υγρασία (75-85%), µικρή συνοχή (δεν επιτρέπει την απόθεση σε µεγάλους σωρούς) και χαρακτηρίζεται από δυσάρεστη οσµή. Περιέχει οργανικές ουσίες, θρεπτικά συστατικά, βαρέα µέταλλα (κατά περιοχές) και παθογόνους µικροοργανισµούς. Η διαχείριση της ιλύος περιλαµβάνει τη συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και διάθεση αυτής µε στόχο την ελάττωση του όγκου, την αποδόµηση των οργανικών ουσιών, τη µείωση των παθογόνων µικροοργανισµών και την προστασία του γεωπεριβάλλοντος. Οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών αποβλήτων καθορίζονται µε την ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016Β/ ) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». Η ποσότητα της παραγόµενης ιλύος ανέρχεται περίπου σε 20 kg ξηράς ουσίας ανά κάτοικο το χρόνο. Από τη µονάδα επεξεργασίας στη Ψυττάλεια, όπου καταλήγουν τα 218

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού ΙΙ Μονάδες Βιολογικού Καθαρισµού (συν.) Χαλικοδιϋλιστήριο, ραστική λάσπη (ενεργή ιλύς) εξαµενές σταθεροποίησης Άρδευση Τεχνητοί υγρότοποι Οριζόντιας ελεύθερης ροής Κατακόρυφης

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Ηλεκτρ/γος Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κολοκοτρώνη 32, Ρόδος 85100 τηλ.2241020970, fax:2241075350 e-mail: soti@otenet.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα ανάλογα µε την προέλευσή τους µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: Aστικά απόβλητα. Χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλο όγκο και προέρχονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα ελαιοτριβείων

Απόβλητα ελαιοτριβείων Απόβλητα ελαιοτριβείων Ελαιοτριβεία 3500 3000 2500 Pressure 3-phase 2-phase 2000 1500 1000 500 0 GREECE ITALY SPAIN Portugal Απόβλητα ελαιοτριβείων στην Ε.Ε. Υγρά απόβλητα (OMW) 3.4 εκατομμύρια τον. (Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ;

ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι ελαιοτριβείς

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Ν.Β. Παρανυχιανάκης

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Ν.Β. Παρανυχιανάκης ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ν.Β. Παρανυχιανάκης Εργ. Γεωργικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά Περιβαλλοντική Διαχείριση σε Αγροτοβιομηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >>

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >> ΘΕΜΑ : Χρήστος Παπαθανασίου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος λειτουργίας ΧΥΤΑ Δομοκού E-mail: aconhellas@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη

Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη Ιάκωβος Παπαϊακώβου Γενικός Διευθυντής Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κωνσταντίνος Σιούφτας, Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 19.10.2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Ιωάννινα, 23 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Η υπ αρ. 545 α /11 κλίση για ανάκριση σχετικά µε δηµοσίευµα στην εφηµερίδα Ελευθερία 1.

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ιαχείρισηστερεώναποβλήτων Στόχος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων: προστασία της δηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Άγγελος Χρίστου Πολ. Μηχανικός, Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΑΛΑ πως ήταν η κατάσταση πριν

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Πέτρος Σαμαράς Καθηγητής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Στόχοι Από τη θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Διαχείριση Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων (II) V) Φωσφόρος Ο φωσφόρος είναι επίσης σηµαντικό στοιχείο για τη ζωή. Οι συνήθεις µορφές του στα διαλύµατα είναι τα ορθοφωσφορικά PO 4-3,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση έσποινα Φυτιλή, Χηµικός Μηχανικός MSc, MBA, Μελετήτρια Έργων Περιβάλλοντος ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εισηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών έχουν επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (Αγγελίδης, Tchobanoglou 1995) 9.1 Εισαγωγή Στο περιβάλλον συμβαίνουν διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες με την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δήμου Θεσσαλονίκης Το έδαφος είναι το δημιούργημα της ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους. Η διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού από τον άνθρωπο δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OLEICO+ 07INF/IT/0000438. Εναλλακτικές Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων

LIFE OLEICO+ 07INF/IT/0000438. Εναλλακτικές Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων LIFE OLEICO+ 07INF/IT/0000438 LIFE07/INF/IT/00438 Νικ. Καλογεράκης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΙΑΓΕ Εναλλακτικές Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων Κων. Χαρτζουλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα