4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ"

Transcript

1 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 30, 32, 33], αφορούν τους συνιστώµενους κανόνες και τεχνικές πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης στις λιγνιτικές µονάδες της ΕΗ. Προέλευση Ποιότητα καυσίµου Παραλαβή, διακίνηση και αποθήκευση υλικών Τύπος Αέριες εκποµπές (κυρίως SO 2 και NO x ) Eκποµπές Ιχνοστοιχείων (Pb, Ni, Cu, Cr, Zn, Hg, As, Cd, V) Εκποµπές σκόνης λιγνίτη Καταγραφή της ποιότητας του καυσίµου (προσδιορισµός C, S, N, Η, βαρέων µετάλλων, ιπτάµενης τέφρας, υγρασίας, κατωτέρας θερµογόνου δύναµης) τήρηση σχετικού ηµερολογίου. Βελτίωση της ποιότητας τροφοδοσίας καυσίµου. Ενδεχόµενη χρήση ξηρού λιγνίτη. Λήψη µέτρων, µεταφορά µε κατάλληλα µέσα για την αποφυγή διαφυγών σκόνης (πχ. σκεπαστοί ταινιόδροµοι µέσα στα όρια του ΑΗΣ) Αποθήκευση σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους (πχ. σιλό) ιερεύνηση κόστους για αποθήκευση σε κλειστούς χώρους για τον έλεγχο διάχυτων εκποµπών σκόνης Λειτουργία συστηµάτων αποκονίωσης στους αποθηκευτικούς χώρους και στο σύστηµα διακίνησης προς τις Μονάδες Επαναχρησιµοποίηση σκόνης λιγνίτη από συστήµατα αποκονίωσης για καύση Τακτικός έλεγχος και συντήρηση συστηµάτων αποκονίωσης Τεύχος Γ -1-

2 Τύπος ιαρροές πετρελαίου Μεταφορά µε οχήµατα κατάλληλα διαµορφωµένα για τη µεταφορά υγρών καυσίµων Εξασφάλιση καλής στεγανότητας κατά την διαδικασία φόρτωσης/ εκφόρτωσης Οι αντλίες και οι βαλβίδες του συστήµατος διακίνησης πετρελαίου να βρίσκονται εντός στεγανής λεκάνης Εξασφάλιση στεγανότητας δεξαµενών µέσω κατάλληλου εξοπλισµού όπως προβλέπεται από το Νόµο (Π.. 44/87) Εγκατάσταση περιµετρικής λεκάνης κατακράτησης διαρροών (ανάλογα µε την ύπαρξη χώρων) Τακτικός έλεγχος και µετρήσεις για τυχόν διαρροές προληπτική συντήρηση εξοπλισµού Ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση διαρροών πετρελαίου Κατάλληλη συλλογή διαρροών και µεταφορά στο σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Τεύχος Γ -2-

3 Τύπος ιαρροή τοξικών ουσιών (όπως PCB/PCT) ιαρροή υδραζίνης (τοξική ουσία) Αποφυγή χρήσης τοξικών ουσιών - εύρεση εναλλακτικών µη τοξικών χηµικών ουσιών Αποφυγή ή εγκατάσταση µετασχηµατιστών που δεν περιέχουν PCB/PCT, όπου αυτό είναι δυνατό Μεταφορά µε ειδικά βυτία Ειδικοί χώροι φύλαξης - αποθήκευσης µε κατάλληλο εξοπλισµό και σήµανση Λήψη µέτρων για την αποφυγή διαρροών µέσω της εξασφάλισης στεγανότητας εξοπλισµού αποθήκευσης - διακίνησης Τακτικές µετρήσεις και έλεγχος για διαρροές - προληπτική συντήρηση εξοπλισµού - τήρηση µητρώου επιθεωρήσεων Τήρηση προδιαγραφών λειτουργίας µετασχηµατιστών Εγκατάσταση ειδικού συστήµατος συλλογής διαρροών και διάθεση σε ενδεδειγµένο χώρο Κατάρτιση σχεδίου αντιµετώπισης συνθηκών έκτακτης ανάγκης Αποφυγή της χρήσης της - εύρεση εναλλακτικής ουσίας λιγότερο τοξικής Παρατήρηση: Η υδραζίνη δεν χρησιµοποιείται πλέον στους ΑΗΣ για την χηµική απαερίωση (µε προσωρινή εξαίρεση τους ΑΗΣ Αγίου ηµητρίου V και ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β). Ήδη στον ΑΗΣ Αγίου ηµητρίου V, µετά την διεξαγωγή των δοκιµών παραλαβής, σταµάτησε η χρήση υδραζίνης. Γενικά εφαρµογή της οδηγίας ΠΕ-10 του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Απαγορεύεται η απόρριψη της υδραζίνης. Κλειστό κύκλωµα διακίνησης - προσεκτική έκπλυση δοχείων - αποφυγή επαφής µε το προσωπικό Τεύχος Γ -3-

4 Τύπος ιαρροή - διαφυγές επικινδύνων ουσιών Ανάφλεξη καυσίµου - υποβάθµιση ποιότητας υλικών Κενά δοχεία συσκευασίας ρυπασµένα µε τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες Αποφυγή χρήσης επικίνδυνων ουσιών Μεταφορά υγρών µε ειδικά βυτία (µεταφορά επικινδύνων φορτίων σύµφωνα µε ADR, µεταφορά στερεών µε οχήµατα κατάλληλου εξοπλισµού για την αποφυγή διαφυγών (πχ. σιλοφόρα, χρήση ειδικών σκέπαστρων) Εξασφάλιση στεγανότητας διαδικασίας µετάγγισης όλων των επικινδύνων ουσιών / εκφόρτωση στερεών υλικών σε κλειστούς χώρους Χρήση ειδικών δεξαµενών ή αποθηκευτικών χώρων µε κατάλληλο εξοπλισµό και σήµανση για την αποφυγή διαρροών/διαφυγών Λήψη µέτρων για την αποφυγή διαρροών/διαφυγών µέσω της εξασφάλισης στεγανότητας εξοπλισµού διακίνησης Εγκατάσταση ειδικών κουρτινών από PVC, που περιβάλλουν τους χώρους όπου υπάρχουν οξέα, για την προστασία των εργαζοµένων Περιµετρική λεκάνη κατακράτησης διαρροών Κατάλληλη συλλογή διαρροών και διάθεση σε ενδεδειγµένο χώρο Αποθήκευση σε προστατευόµενους κλειστούς χώρους των υλικών που παρουσιάζουν ευαισθησία σε υγρασία ή σε αυξηµένη θερµοκρασία Εξασφάλιση ικανής απόστασης δεξαµενών πετρελαίου από άλλες δεξαµενές ιαβροχή λιγνίτη, όταν είναι απαραίτητο (λόγω π.χ. υψηλής θερµοκρασίας), για την αποφυγή αναφλέξεων τακτικός έλεγχος και κατάρτιση σχεδίου αντιµετώπισης συνθηκών έκτακτης ανάγκης Κατάλληλη σήµανση Επαναπλήρωση µε την ίδια τοξική ή επικίνδυνη ουσία Απόθεση σε ενδεδειγµένο χώρο διάθεσης Τεύχος Γ -4-

5 Προετοιµασία λιγνίτη (θραύση, άλεση) Καύση λιγνίτη Τύπος Σκόνη λιγνίτη Εκποµπές τέφρας και/ή εκποµπές σωµατιδίων λιγνίτη Βελτιστοποίηση διακίνησης µέσω κατάλληλων συστηµάτων µεταφοράς (διακίνηση σε κλειστούς χώρους) ιαβροχή λιγνίτη για τον περιορισµό διαφυγών σκόνης κατά τη µεταφορά και την προετοιµασία του Εγκατάσταση συστηµάτων αποκονίωσης στους χώρους προετοιµασίας, στο σύστηµα µεταφοράς και εκφόρτωσης Τακτικός έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος αποκονίωσης - προγραµµατισµός συντήρησης Μεταφορά συλλεγόµενης σκόνης λιγνίτη από σύστηµα αποκονίωσης σε κατάλληλο χώρο αποθήκευσης (σιλό) και ανατροφοδότηση για καύση Χρήση καυσαερίων (που είναι σχετικά αδρανή) για την ξήρανση λιγνίτη Βελτιστοποίηση των συνθηκών καύσης (πχ. θερµοκρασία αέρα, ποσότητας αέρα) µέσω κατάλληλου συστήµατος ελέγχου - αυτοµατοποιηµένου, όπου αυτό είναι εφικτό Λειτουργία συστήµατος αποκονίωσης (κύρια αφορά χρήση Η/Φ) για την τέφρα και / ή το λιγνίτη Ανατροφοδότηση συλλεγόµενου λιγνίτη από σύστηµα αποκονίωσης στον καυστήρα Τακτικός έλεγχος και συντήρηση συστήµατος αποκονίωσης Μεταφορά συλλεγόµενης ιπτάµενης τέφρας από σύστηµα αποκονίωσης σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο (σιλό από σκυρόδεµα) - και συνεχής διαβροχή, κατά την όδευση προς ορυχεία, µε νερό που προέρχεται από σύστηµα κατεργασίας Εύρεση παραγωγικών χρήσεων (πχ. χρήση ως σταθεροποιητής των προϊόντων αποθείωσης) Εκποµπές ιχνοστοιχείων (Pb, Ni, Cu, Cr, Zn, Hg, As, Cd, V) στην τέφρα Τακτική παρακολούθηση και καταγραφή της συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων στην ατµόσφαιρα Τεύχος Γ -5-

6 Τύπος Εκποµπές SO 2 Παραπροϊόντα αποθείωσης Εκποµπές NO x Τέφρα Θερµά καυσαέρια ιάφοροι ρύποι ιερεύνηση δυνατότητας καθαρισµού καυσίµου πριν την καύση για την αποµάκρυνση του ανόργανου θείου, όπου αυτό είναι δυνατό. Για στερεά καύσιµα είναι πρακτικά αδύνατο. Υγρή ενισχυτικά µε την φυσική αποθείωση, όπου αυτό είναι δυνατό οικονοµοτεχνικά και / ή αναγκαίο. Βελτιστοποίηση απόδοσης συστήµατος αποθείωσης Τακτικός έλεγχος απόδοσης συστήµατος αποθείωσης Κατεργασία παραπροϊόντων αποθείωσης Εύρεση παραγωγικών χρήσεων Εναπόθεση σε κατάλληλο χώρο διάθεσης Εγκατάσταση καυστήρων χαµηλών NO x Βαθµωτή καύση - βελτιστοποίηση χρήσης υπαρχόντων καυστήρων Ανακυκλοφορία καυσαερίων Εγκατάσταση συστήµατος αποµάκρυνσης εκποµπών NO x (DENO X ), όπου αυτό είναι επιβεβληµένο (π.χ. σε νέες µονάδες) Τοποθέτηση υγρής τέφρας πάνω στην ιπτάµενη τέφρα σε ειδικά σιλό και διαβροχή µε επαρκή ποσότητα νερού (να προτιµάται η διαβροχή µε επεξεργασµένα υγρά απόβλητα) Ελεγχος τοξικότητας (η τέφρα των ΑΗΣ της ΕΗ δεν βρέθηκε τοξική - ΕΗ / Κ ΕΠ) Εύρεση παραγωγικών χρήσεων (πχ. αξιοποίηση στη τσιµεντοβιοµηχανία, σε κατασκευαστικά έργα) Εναπόθεση σε κατάλληλο χώρο διάθεσης Αξιοποίηση θερµικού περιεχοµένου απαερίων καύσης λιγνίτη για την προθέρµανση του αέρα καύσης Εγκατάσταση συστήµατος µέτρησης ποιότητας ατµόσφαιρας σε κατάλληλες θέσεις Τεύχος Γ -6-

7 Τύπος Λέβητες Νερά λέβητα Συνεχής επιθεώρηση κλειστού κυκλώµατος νερού, polishing unit Ελαχιστοποίηση συχνότητας στρατσωνισµού κλειστού κυκλώµατος µέσω κατάλληλης επεξεργασίας νερού και χρήσης κατάλληλων χηµικών προσθέτων Στρατσώνα λεβήτων (κλειστού κυκλώµατος) ρυπασµένα µε χηµικά πρόσθετα Χρήση αντιαποθετικών και αντιδιαβρωτικών λιγότερο τοξικών και µη διασπώµενων Επαναχρησιµοποίηση νερών αποµάστευσης σε άλλες χρήσεις (πχ. για τη διαβροχή τέφρας) Σύστηµα ψύξης Νερά ψύξης Κλειστό κύκλωµα ψύξης Βελτιστοποίηση κύκλου συµπύκνωσης µέσω κατάλληλης κατεργασίας ψυκτικού νερού µε αντικαθαλωτικά - αντιαποθετικά, Επαναχρησιµοποίηση νερών ψύξης σε άλλες χρήσεις Αφαλάτωση - εξευγενισµός νερού Στρατσώνα κλειστού κυκλώµατος ψύξης ρυπασµένη µε χηµικά πρόσθετα Υπερχειλίσεις πύργων ψύξης Απόβλητα αναγέννησης ρητινών Βελτιστοποίηση κύκλου συµπύκνωσης µέσω κατάλληλης κατεργασίας ψυκτικού νερού µε κατάλληλα αντικαθαλωτικά - αντιαποθετικά, Χρήση αντικαθαλατωτικών, αντιαποθετικών και αντιδιαβρωτικών µη τοξικών και διασπώµενων (πχ. χλωριοβιοκτόνα αντί βρωµιούχα βιοκτόνα) Επαναχρησιµοποίηση στρατσώνας για άλλες χρήσεις Αξιοποίηση ως ακατέργαστο νερό τροφοδοσίας Εύρεση παραγωγικών χρήσεων (πχ. αξιοποίηση εναλλακτικά των χηµικών προσθέτων ψυκτικού κυκλώµατος) Τεύχος Γ -7-

8 Αποσκλήρυνση νερού Καθαρισµός εξοπλισµού (δεξαµενές, κλπ) Τύπος Συµπύκνωµα άλµης Ιλύς από καθαρισµό δεξαµενών πετρελαίου Νερά έκπλυσης Χρήση µη τοξικών και αποικοδοµήσιµων αντικαθαλωτικών Εύρεση παραγωγικών χρήσεων (πχ. αξιοποίηση στη µονάδα αποθείωσης) ιάθεση σε κατάλληλο αποδέκτη Αποµάκρυνση επικαθήσεων σε ξηρά αντί υγρή µορφή (µείωση ρυπαντικού φορτίου) Εναπόθεση σε κατάλληλο χώρο διάθεσης Χρήση εναλλακτικών µεθόδων καθαρισµού υψηλότερης απόδοσης και µειωµένης απαίτησης σε νερό Βελτιστοποίηση απόδοσης καθαρισµού µέσω της βελτιστοποίησης συχνότητας και χρόνου καθαρισµού, και του προγραµµατισµού καθαρισµού Χρήση οργανικών αντί ανόργανων οξέων ως µέσα καθαρισµού του κυκλώµατος νερούατµού Βελτιστοποίηση προγραµµατισµού χρήσης µέσων καθαρισµού Ελεγχος τοξικότητας και αναζήτηση δυνατοτήτων επαναχρησιµοποίησης Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων σε άλλες χρήσεις Τεύχος Γ -8-

9 Αποστραγγίσεις δαπέδων Σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Τύπος Όµβρια συχνά ρυπασµένα µε λιγνίτη ή άλλους ρύπους - απόβλητα καθαρισµών δαπέδων και µικρού εξοπλισµού Επεξεργασµένα υγρά απόβλητα ιερεύνηση αποθήκευσης λιγνίτη σε κλειστό χώρο ιερεύνηση δυνατότητας επεξεργασίας οµβρίων από αυλές λιγνίτη, για τον περιορισµό δηµιουργίας όξινων οµβρίων ιερεύνηση για προσθήκη άσβεστου στο χώρο αποθήκευσης για τη µείωση όξινων αποστραγγίσεων Ελεγχος τοξικότητας Επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων χαµηλού ρυπαντικού φορτίου σε άλλες χρήσεις Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων σε άλλες χρήσεις (π.χ. διαβροχή τέφρας) Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων για δευτερεύουσες ανάγκες, όπως διαβροχή τέφρας κλπ. ιαχείριση υλικών συσκευασίας Ιλύς επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων Κενά δοχεία συσκευασίας συχνά ρυπασµένα, µε τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες Επεξεργασία ιλύος για την αποµάκρυνση βαρέων µετάλλων Ελεγχος τοξικότητας Απόθεση σε κατάλληλο χώρο διάθεσης (π.χ. µαζί µε τέφρα, της οποίας αποτελεί ένα ποσοστό 2% περίπου) Προγραµµατισµός προµήθειας υλικών Ορθολογική χρήση υλικών συσκευασίας Κατάλληλη σήµανση Επαναπλήρωση µε την ίδια τοξική ή επικίνδυνη ουσία Απόθεση σε ενδεδειγµένο χώρο διάθεσης Τεύχος Γ -9-

10 Σύνολο δραστηριότητας Τύπος ιάχυτες εκποµπές Τακτική συντήρηση και έλεγχος του υπάρχοντος µηχανολογικού εξοπλισµού Χρήση Συµπαραγωγής Θερµότητας και Ηλεκτρισµού (π.χ. για τηλεθέρµανση, προξήρανση λιγνίτη). Η άµεση συνέπεια της Β Τ αυτής, είναι η µείωση των συνολικών εκποµπών από τις συγκεκριµένες δραστηριότητες. Τακτική συντήρηση και βαθµονόµηση οργάνων µέτρησης και καταγραφής ρύπων. Τήρηση αρχείων µε τις καταγεγραµµένες τιµές των εκλυόµενων ρύπων Τεύχος Γ -10-

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 8243/1113/91 Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Άρθρο 1. Γενικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ECHMES Ltd. Περιβαλλοντικές, Χηµικές & Μεταλλουργικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. Παπαδιαµαντοπούλου 4, 115 28 Αθήνα Τηλ. (210) 74 88 878, Fax (210) 74 88 877

ECHMES Ltd. Περιβαλλοντικές, Χηµικές & Μεταλλουργικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. Παπαδιαµαντοπούλου 4, 115 28 Αθήνα Τηλ. (210) 74 88 878, Fax (210) 74 88 877 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «GOLDEN HALL» 5 η Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση σύµφωνα µε τον όρο 7.4 της ΚΥΑ Ε.Π.Ο 101576 / 22.02.08. ECHMES Ltd. Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 εκέμβριος 2010 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 3 1.2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

PIPELIFE HELLAS EMAS Κωδικός: Π Σ_01 Έκδοση: 4.0 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 1 από 40

PIPELIFE HELLAS EMAS Κωδικός: Π Σ_01 Έκδοση: 4.0 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 1 από 40 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 1 από 40 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 2 από 40 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 68476-85-7 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 270-704-2 ΧΡΗΣΗ : Ως καύσιµο σε οχήµατα µε µηχανή υγραερίου σχεδιασµένη να λειτουργεί µε καύσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 01 Κατασκευές από Σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και ιάστρωση Σκυροδέµατος 01 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος 00 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

...η φυσική μας πορεία

...η φυσική μας πορεία βιώσιμη ανάπτυξη *......η φυσική μας πορεία * Καλύπτουμε τις ανάγκες του σήμερα δίχως να θυσιάζουμε τη δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. φωτογραφία εξωφύλλου: Biscutella

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα