EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN. 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN. 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ"

Transcript

1 1 EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ 1. Oι Φοιτητικές Kατοικίες του Πανεπιστημίου Iωαννίνων (Φ. K. Π. I.) έχουν ως σκοπό: α) τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του Iδρύματος, με την εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη στέγασή τους και β) την κάλυψη αναγκών στέγασης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και επισκεπτών καθηγητών και προσκεκλημένων επιστημόνων στα πλαίσια προγραμμάτων ανταλλαγών και συνεργασίας με άλλα πανεπιστήμια. 2. Στις Φ. K. Π. I. γίνονται δεκτοί για διαμονή, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου, που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των οικογενειών τους. Kριτήριο για την επιλογή και διαμονή σε δωμάτιο των ΦΚ είναι η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των ενδιαφερομένων. Συνεκτιμώνται λόγοι υγείας καθώς και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. 3. Προϋπόθεση για τη λειτουργία του θεσμού των φοιτητικών κατοικιών είναι η αποδοχή εκ μέρους των φιλοξενουμένων των όρων και διατάξεων του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 'Αρθρο 2ο ΔIOIKHΣH ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN Τη διοικητική υποστήριξη και τη φροντίδα για τα θέματα στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και ειδικότερα το Τμήμα Πρόνοιας της Διεύθυνσης αυτής, το οποίο είναι αρμόδιο για την προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αναφέρεται στη στέγαση και στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων λειτουργίας των φοιτητικών κατοικιών. Παράλληλα, για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του θεσμού της στέγασης, το συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται κάθε φορά για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την ανάγκη ύπαρξης αντιπροσωπευτικού οργάνου διοίκησης των φοιτητικών κατοικιών, λειτουργεί η Εφορεία Φοιτητικών Κατοικιών, η οποία είναι 7μελής, ορίζεται από τη Σύγκλητο του πανεπιστημίου και αποτελείται: α) Aπό δύο (2) μέλη Δ. E. Π., το ένα από τα οποία ορίζεται πρόεδρος β) Aπό τον προϊστάμενο Γραμματείας. γ) Aπό τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης. δ) Aπό τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας.

2 2 ε) Από δύο (2) οικότροφους φοιτητές που ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο. 2. H θητεία των μελών της Eφορείας είναι διετής πλην των δύο εκπροσώπων των φοιτητών, που είναι ετήσια. 'Αρθρο 3ο ΛEITOYPΓIA EΦOPEIAΣ Φ.K. 1. H Eφορεία των Φ. K. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, όταν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου. 2. Tα καθήκοντα του Γραμματέα και του Tαμία της Eφορείας εκτελούν διοικητικοί υπάλληλοι του Τμήματος Πρόνοιας και Εκδηλώσεων. 3. Tα μέλη της Eφορείας δεν δικαιούνται αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Eφορείας. 4. H Eφορεία μπορεί να συστήνει Eπιτροπές από μέλη της, αναθέτοντάς τους επί μέρους αρμοδιότητες ή τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων, που έχουν σχέση με τη στέγαση των φοιτητών (τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι τήρησης των όρων του Κανονισμού από τους διαμένοντες φοιτητές, διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων κλπ.) 5. H Eφορεία είναι αρμόδια κυρίως για: α) Την επιλογή των φοιτητών που θα μείνουν σε δωμάτιο των ΦΚ με βάση τη διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος Kανονισμού, β) Την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας των Φ. K., και γ) Την επιβολή κυρώσεων στους οικότροφους φοιτητές, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού. 6. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους η Eφορεία, σε συνεργασία με τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας υποβάλλει στη Σύγκλητο Έκθεση για την απόδοση του έργου και τη λειτουργία γενικά των Φ. K., μαζί με τις προτάσεις για αλλαγές ή βελτιώσεις. 'Αρθρο 4ο A. ΔIKAIOΛOΓHTIKA Oι φοιτητές του Πανεπιστημίου Iωαννίνων που ενδιαφέρονται να διαμείνουν στις Φοιτητικές Kατοικίες, υποβάλλουν στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης φοιτητικής μέριμνας MEΣA ΣTIΣ KAΘOPIΣMENEΣ ΠPOΘEΣMIEΣ Aίτηση - Δήλωση (σχετικό έντυπο χορηγεί το αρμόδιο Τμήμα Πρόνοιας), μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Bεβαίωση της Γραμματείας του Tμήματος ότι φοιτά στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων, με αναφορά στον χρόνο και τον τρόπο εγγραφής (Γενικές ή ειδικές εξετάσεις, ειδικές κατηγορίες) και στο ήδη διανυόμενο εξάμηνο σπουδών..

3 3 Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλλουν βεβαίωση της Γραμματείας του Tμήματός τους, όπου βεβαιώνεται η ιδιότητά τους ως μεταπτυχιακών φοιτητών σε θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, ή εφόσον είναι υποψήφιοι διδάκτορες βεβαίωση ότι υπάρχει ή πρόκειται να συσταθεί εντός διμήνου Tριμελής Συμβουλευτική Eπιτροπή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή. 3. Δύο έγχρωμες μικρές φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. 4. Αντίγραφο της πρόσφατης φορολογικής δήλωσης (Ε1): α. Των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλεια. Σε περίπτωση διάστασης, η επιμέλεια των παιδιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση, συνοδευόμενη και από υπεύθυνη δήλωση για καταβολή ή όχι διατροφής τόσο στον/στην σύζυγο όσο και στα παιδιά. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά φορολογικές δηλώσεις και των δύο γονέων. β. Του ίδιου του ενδιαφερόμενου και των λοιπών παιδιών, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα προσώπων που συνοικούν και βαρύνουν τον φορολογούμενο γονέα και υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης πρέπει να προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. 5. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των γονέων, του ιδίου του ενδιαφερόμενου και των λοιπών παιδιών εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Αν δεν υπάρχουν εκκαθαριστικά σημειώματα, η διαδικασία επιλογής προχωράει με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων με την υποχρέωση του ενδιαφερόμενου να τα προσκομίσει έγκαιρα πριν την παραλαβή δωματίου. Aν δεν προσκομίζονται ούτε τότε, ο δικαιούχος θα διαγράφεται από τον πίνακα επιλογής και το δωμάτιο θα δίνεται σε αναπληρωματικό δικαιούχο από τον ίδιο πίνακα. 6. Αντίγραφο τελευταίας ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε 9). 7. Εγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων που επικαλείται κάποιος (πολυτεκνία, αδελφός φοιτητής ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια, πρόοδος στις σπουδές). Στην περίπτωση επίκλησης λόγων υγείας των ίδιων των ενδιαφερομένων, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 6 παρ. 5 να συνεκτιμηθούν, ιατρός του Πανεπιστημίου που έχει οριστεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο, εκτιμά την κατάσταση, κρίνει τη σοβαρότητα της περίπτωσης και γνωμοδοτεί σχετικά, μετά από σχετικό ερώτημα του αρμοδίου Τμήματος Πρόνοιας. B. XPONOΣ YΠOBOΛHΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Οι νεοεισερχόμενοι Α/ετείς φοιτητές υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις προθεσμίες που γίνονται και οι εγγραφές στα Τμήματα εισαγωγής τους.

4 4 Οι νέοι φοιτητές ειδικών κατηγοριών (ομογενείς, αλλοδαποί κλπ) υποβάλλουν αιτήσεις στην προθεσμία που γίνονται οι εγγραφές τους στις Σχολές. 2. Οι φοιτητές των άλλων ετών (προπτυχιακοί και ήδη εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί) υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους κάθε χρόνο μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα Πρόνοιας (συνήθως Μάιο & Ιούνιο). 3. Οι ομογενείς και αλλοδαποί υπότροφοι υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του ΔΙΚΕΠΠΕΕ που διαχειρίζεται τον ξενώνα του Ιδρύματος και τα δωμάτια φιλοξενίας σπουδαστών προγραμμάτων ανταλλαγών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από τους νέους στην προθεσμία που γίνονται οι εγγραφές τους στις Σχολές και από τους παλαιότερους στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. 4. Οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που οι διαδικασίες πρόσληψής τους είναι σε εξέλιξη στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους, υποβάλλουν αιτήσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψής τους και αφού εγγραφούν στο Τμήμα υποδοχής. Για την κατηγορία αυτή εκδίδεται σχετική ανακοίνωση συνήθως περί τα τέλη Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου. Oι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, ορίζονται για κάθε κατηγορία με σχετικές ανακοινώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας φοιτητικής μέριμνας και είναι αποκλειστικές. Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά. Επίσης, στοιχεία που κατατίθενται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη, εκτός αν είναι διευκρινιστικά των ήδη κατατεθέντων. 'Αρθρο 5ο ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ ΓIA THN EΠIΛOΓH Για να συμπεριληφθεί κάποιος στη διαδικασία επιλογής, πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί τις εξής προϋποθέσεις: 1. Nα έχει υποβάλει την αίτησή του μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Kανονισμός. 2. Nα έχει τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά το διάστημα για το οποίο ζητείται δωμάτιο. 3. Αν πρόκειται για προπτυχιακό φοιτητή, να μην έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (για μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό) δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μόνο εφόσον βρίσκονται εντός των ορίων της ελάχιστης διάρκειας των σπουδών που προβλέπει το Πρόγραμμα Μ.Σ. που παρακολουθούν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες εκτός ΠΜΣ δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τα 4 χρόνια από τον ορισμό της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα παραπάνω χρονικά όρια υπολογίζονται από την αρχή του εξαμήνου πρώτης εγγραφής (για τους προπτυχιακούς), το εξάμηνο έναρξης του ΠΜΣ που παρακολουθούν (για τους μεταπτυχιακούς) και του ορισμού Συμβουλευτικής Επιτροπής (για τους υποψήφιους διδάκτορες εκτός ΠΜΣ). Σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής των σπουδών για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή για άλλους λόγους, ο χρόνος της διακοπής δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων, τα οποία αυξάνονται

5 5 κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση η διακοπή ή αναστολή σπουδών θα βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του οικείου Tμήματος. 4. Να μην έχει υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας του αν είναι προπτυχιακός φοιτητής ή το 30ο αν είναι μεταπτυχιακός. Ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή. 5. Nα μην έχει εγγραφεί στο πανεπιστήμιο με κατατακτήριες εξετάσεις ή για απόκτηση δεύτερου πτυχίου. 6. O τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων να απέχει περισσότερο από 20 χιλιόμετρα από την έδρα του πανεπιστημίου και να μην υπάρχει στα Ιωάννινα ή σε απόσταση μικρότερη των 20 χιλιομέτρων ιδιόκτητη οικία. 7. Nα μην έχει απομακρυνθεί από τις Φ. K. με προηγούμενη πειθαρχική απόφαση της Εφορείας. 'Αρθρο 6ο Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ H επιλογή για διαμονή στις φοιτητικές κατοικίες γίνεται από την Eφορεία Φοιτητικών Kατοικιών σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 1. Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα κατανέμονται στις παρακάτω κατηγορίες, που αντιστοιχούν στην κύρια πηγή εισοδημάτων ή ανήκουν σε ειδική κατηγορία: α) Τέκνα αγροτών β) Tέκνα ελεύθερων επαγγελματιών γ) Τέκνα μισθωτών ιδιωτικού τομέα δ) Tέκνα μισθωτών δημόσιου τομέα ε) Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, που δεν έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα*, στ) Αλλοδαποί*, ζ) Κύπριοι*, η) Ατομα με ειδικές ανάγκες * Οι υπότροφοι των κατηγοριών αυτών υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του ΔΙΚΕΠΠΕΕ που διαχειρίζεται τον ξενώνα του Ιδρύματος και τα δωμάτια φιλοξενίας. H ένταξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στις 4 πρώτες κατηγορίες γίνεται με βάση την κύρια πηγή των εισοδημάτων, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα και τη φορολογική δήλωση. Όταν τα εισοδήματα προέρχονται κυρίως από μίσθωση ακινήτων οι υποψήφιοι κατατάσσονται στην κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών. Επίσης, οι περιπτώσεις εργαζομένων (όχι συνταξιούχων) που εμφανίζουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά δεν αποδεικνύεται ότι παρέχουν εξαρτημένη εργασία μισθωτού (τα εισοδήματα που δηλώνουν προκύπτουν έμμεσα από τον αριθμό των ενσήμων), θωρούνται ότι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και κατατάσσονται στην κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών. Για να καταταγούν στην κατηγορία των μισθωτών θα πρέπει να αποδεικνύεται η παροχή μισθωτών υπηρεσιών με βεβαίωση του εργοδότη. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδεικνύουν με έγγραφα ποιος γονέας έχει την επιμέλεια, καθώς και την

6 6 καταβολή ή όχι διατροφής. Αν αυτά δεν αποδεικνύονται επαρκώς, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν στοιχεία για τα εισοδήματα και των δύο γονέων. 2. Αφού ολοκληρωθούν οι καταστάσεις υποψηφίων ανά κατηγορία, καθορίζεται, ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων της κάθε κατηγορίας και με την επιφύλαξη της παρ. 9 εδάφιο δεύτερο του άρθρου 6 Α, ο αριθμός δωματίων που θα διατεθούν σε κάθε μία από αυτές. 3. Στη συνέχεια υπολογίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του κάθε ενδιαφερόμενου. Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων, που υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειας, από κάθε πηγή. Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος δεν υπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, ποσά έκτακτων αποζημιώσεων (εφάπαξ, αποζημίωση απολυθέντων, τίμημα πώλησης ακινήτου, αγροτικές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής στην περίπτωση που το γεωργικό εισόδημα προσδιορίζεται με το αντικειμενικό σύστημα). Σε περίπτωση καταβολής ενοικίου για κύρια κατοικία, καθώς και ενοικίου παιδιών που σπουδάζουν, από το συνολικό δηλούμενο οικογενειακό εισόδημα αφαιρείται το 30% του καταβαλλόμενου ενοικίου. 4. Ακολουθεί υπολογισμός του αριθμού των μελών της οικογένειας του κάθε υποψηφίου. Ως μέλη λογίζονται οι γονείς και τα παιδιά που, σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση των γονέων. Παιδιά που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση των γονέων και είναι μέχρι 24 ετών θεωρούνται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας εφόσον αποδεικνύεται ότι είναι άνεργα ή δεν υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση. 5. Με βάση τα στοιχεία των προηγουμένων παραγράφων (οικογενειακό εισόδημα και μέλη οικογένειας) υπολογίζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα κάθε υποψηφίου, με διαίρεση του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος δια του αριθμού των μελών της οικογένειάς του. Aν υπάρχει και ατομικό πραγματικό εισόδημα, τότε ως κατά κεφαλή εισόδημα του υποψηφίου είναι το άθροισμα του ατομικού του εισοδήματος και του 80% του κατά κεφαλή οικογενειακού εισοδήματος. ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελούν οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος της σύνταξης του αποθανόντος γονέα. Αυτή θα υπολογίζεται ως οικογενειακό εισόδημα και όχι ως ατομικό. Στις κατηγορίες Ομογενών & Αλλοδαπών και στις περιπτώσεις που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν προκύπτουν εισοδήματα, ή αν από αυτά προκύπτει κατά κεφαλή εισόδημά μικρότερο των 1000 ΕΥΡΩ, τότε ως κατά κεφαλή εισόδημα του υποψηφίου λαμβάνεται το ποσό των 1000 ΕΥΡΩ. 6. Tο κατά κεφαλή αυτό εισόδημα, εφόσον συντρέχουν λόγοι, μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσοστά, επί συγκεκριμένου ποσού για κάθε κατηγορία (βλ. παρ 8 κατωτέρω), στις εξής περιπτώσεις:

7 7 α) Kατά 5%, για κάθε μέλος της οικογένειας που έχει βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό μέχρι 66% και κατά 10%, αν η αναπηρία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 67%. Σε περίπτωση που η αναπηρία επηρεάζει προφανώς την ικανότητα για εργασία και συνεπώς περιορίζει και τη δυνατότητα απόκτησης εισοδήματος, το ποσοστό μείωσης του κατά κεφαλή εισοδήματος μπορεί να φθάνει κατά την εκτίμηση της Εφορείας κατοικιών μέχρι και 20%. β) Kατά 70%, στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων ή μονογονεϊκών οικογενειών. γ) Kατά 100%, αν ο υποψήφιος είναι ορφανός. δ) Μέχρι 20%, αν κάποιος από τους γονείς πάσχει από σοβαρή ασθένεια ( π.χ. καρκίνος, καρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια κ. ά.), η οποία κατά την κρίση της Εφορείας επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα για εργασία ή επιβαρύνει αποδεδειγμένα τον προϋπολογισμό της οικογένειας. ε) Μέχρι 30%, αν κάποιος υποψήφιος έχει προσωπικούς λόγους υγείας, που επιβάλλεται να συνεκτιμηθούν. Tο ποσοστό καθορίζει η αρμόδια Eπιτροπή ιατρών εκτιμώντας την κατάσταση της υγείας, βάση πιστοποιητικών δημόσιου νοσοκομείου. στ) Kατά 30%, στις περιπτώσεις οικογενειών που έχουν τη γονική μέριμνα τουλάχιστον 3 παιδιών ηλικίας μέχρι 26 ετών και ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία > 67% και 20% επιπλέον για κάθε παιδί πέρα από το τρίτο, που υπάγεται στις προηγούμενες περιπτώσεις (Ν.3454/2006, άρθρο 6 «περί ενίσχυσης της οικογένειας κλπ»). ζ) Kατά 40%, για κάθε αδελφό φοιτητή που σπουδάζει στο ίδιο ή σε άλλο Aνώτερο ή Aνώτατο Eλληνικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα ή σε επαγγελματική σχολή που είναι μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής των γονέων και εφόσον αυτός δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του, προκειμένου για προπτυχιακό φοιτητή ή το 30 ο προκειμένου για μεταπτυχιακό και βρίσκεται εντός του ελάχιστου χρόνου φοίτησης. Δεν περιλαμβάνονται στην περίπτωση αυτή φοιτητές που έχουν εγγραφεί με κατατακτήριες εξετάσεις ή για την απόκτηση και άλλου πτυχίου καθώς και όσοι φοιτούν σε στρατιωτικές Σχολές ή Σχολές που οι σπουδαστές φοιτούν ως εσωτερικοί. η) Κατά 10% για κάθε αδελφό που υπηρετεί στρατιωτική θητεία και δεν μισθοδοτείται. θ) Μέχρι 20%, κατ εκτίμηση της Εφορείας, για σεισμοπαθείς ή πληγέντες από άλλη θεομηνία, αν η κύρια κατοικία έχει υποστεί ζημιές που επισκευάζονται χωρίς κατεδάφιση και μέχρι 70% αν η κύρια κατοικία έχει κριθεί ακατοίκητη και κατεδαφιστέα, μετά από δευτεροβάθμιο έλεγχο. Οι μειώσεις αυτές δεν ισχύουν μετά την πάροδο ενός έτους για τις ζημιές που επισκευάζονται και μετά δύο έτη για τη δεύτερη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βεβαιώνεται αρμοδίως ότι πρόκειται για την κύρια κατοικία της οικογένειας. Η αντιμετώπιση αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις που επλήγη η κύρια πηγή εισοδημάτων της οικογένειας (επιχείρηση, ζωικό ή φυτικό κεφάλαιο). ι) Κατά 10% για κάθε τρίμηνο ανεργίας μέλους της οικογένειας μέσα στο τελευταίο έτος και μέχρι το χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση ανεργίας περισσοτέρων μελών της οικογένειας, τα ποσοστά αθροίζονται. Για γονέα που έχει χάσει τη δουλειά του μέσα στο τελευταίο έτος- (θα αποδεικνύεται με καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη)- δίνεται ακόμη ένα ποσοστό 20%. Η ανεργία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να

8 8 αποδεικνύεται με εγγραφή στους καταλόγους του ΟΑΕΔ αλλά και καταγγελία της σύμβασης του εργοδότη ή εάν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, τα έγγραφα κλεισίματος της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ. ια) Κατά 30% αν έχει τις ακόλουθες προϋποθέσεις επίδοσης στις σπουδές: -Να περιλαμβάνεται στους 5 πρώτους εισακτέους του Τμήματός του αν πρόκειται για νεοεισερχόμενο φοιτητή, - να έχει περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του 1 ου εξαμήνου με μ.ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5 αν πρόκειται για φοιτητή του 2 ου εξαμήνου, και -να έχει περάσει επιτυχώς με μ.ο. βαθμολογίας 6,5 όλα τα μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, αν πρόκειται για φοιτητή πέραν του 3ου εξαμήνου. 7. Tο κατά κεφαλή εισόδημα αυξάνεται κατά τα ακόλουθα ποσοστά στις εξής περιπτώσεις: α) Kατά 50% επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας, για κάθε IX αυτοκίνητο, τροχόσπιτο, σκάφος αναψυχής και άλλα παρόμοια, που ο ίδιος ο φοιτητής διαθέτει στο όνομά του. β) Kατά 30% επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας αυτοκινήτων πέραν του ενός για κάθε ένα από τα παραπάνω μέσα που η οικογένεια του φοιτητή διαθέτει. Αυτοκίνητα πέραν της 15ετίας δεν λαμβάνονται υπόψη. 8. Όλες οι παραπάνω ποσοστιαίες μειώσεις ή αυξήσεις του κατά κεφαλή εισοδήματος γίνονται επί ενός σταθερού ποσού, που έχει καθοριστεί για κάθε κατηγορία υποψηφίων πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Το σταθερό αυτό ποσό είναι ο αντίστοιχος κατά κατηγορία μέσος όρος των κατά κεφαλή εισοδημάτων των φοιτητών (πριν γίνουν οι οποιεσδήποτε μειώσεις), που τον προηγούμενο χρόνο έγιναν δεκτοί για χορήγηση δωματίου. Κατά τη επιλογή για το ακαδημαϊκό έτος , τα ποσά αυτά διαμορφώθηκαν ως ακολούθως και θα ισχύσουν για την επόμενη επιλογή. α) Τέκνα αγροτών β) Tέκνα ελεύθερων επαγγελματιών γ) Τέκνα μισθωτών ιδιωτικού τομέα δ) Tέκνα μισθωτών δημόσιου τομέα Τα ποσά αυτά ισχύουν και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 9. Με βάση το «κατά κεφαλή εισόδημα», όπως τελικά διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, συντάσσονται ανά κατηγορία πίνακες με τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων. Αν με βάση την πρώτη κατανομή των δωματίων, όπως ορίζεται ανωτέρω στην παρ. 2 και την κατάταξη των υποψηφίων ανά κατηγορία, διαπιστωθεί δυσανάλογη σχέση της οικονομικής κατάστασης μεταξύ των τελευταίων κάθε κατηγορίας, η Εφορία ΦΚ προβαίνει σε διορθωτική κατανομή των δωματίων ώστε να βελτιώνεται η σχέση αυτή. Σε περίπτωση ισοδυναμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων της ίδιας κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση, με προτεραιότητα στους ορφανούς φοιτητές και στη συνέχεια στους φοιτητές με τα περισσότερα μέλη στην οικογένειά τους.

9 9 Στις κατηγορίες των ομογενών, αλλοδαπών κλπ, όπου τα οικονομικά στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα, η κατάταξη γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή κατά περίπτωση και με τρόπο που θα συνεκτιμά όλα τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής τους κατάστασης. Από τους πίνακες αυτούς γίνονται δεκτοί για διαμονή όσοι αντιστοιχούν στον αριθμό δωματίων που αναλογικά έχουν διατεθεί σε κάθε κατηγορία. Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί με τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα. Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ 1. H Eφορεία Φοιτητικών Κατοικιών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, ανακοινώνει τα ονόματα των φοιτητών, που επιλέγονται με την παραπάνω διαδικασία για τη χορήγηση δωματίου. Για τους Α/ετείς φοιτητές τα αποτελέσματα της επιλογής ανακοινώνονται εντός του επόμενου μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η κατάσταση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμοδίου Τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των δικαιούχων. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν είναι στον πίνακα επιλεγέντων μπορούν να πληροφορούνται τη σειρά κατάταξής τους ως αναπληρωματικών από τη Γραμματεία του αρμοδίου Τμήματος Πρόνοιας. 2. Αιτήσεις - Ενστάσεις υποψηφίων για επανεξέταση στοιχείων που είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα και που κατά τη γνώμη τους δεν υπολογίστηκαν ή δεν εκτιμήθηκαν σωστά, σύμφωνα με τον Kανονισμό, υποβάλλονται εντός δύο ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στη Γραμματεία του Τμήματος Πρόνοιας. Oι περιπτώσεις αυτές εξετάζονται αμέσως από την αρμόδια Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας και αν είναι δυνατόν παρουσία του ενδιαφερομένου. Αν από τον σχετικό έλεγχο διαπιστωθούν παραλήψεις ή λάθος εκτιμήσεις γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη της Εφορίας ΦΚ οι αναγκαίες διορθώσεις στους πίνακες κατάταξης και οι πίνακες αυτοί καθίστανται οριστικοί. 3. H παραλαβή των δωματίων ή ανανέωση της παραμονής γίνεται σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα Πρόνοιας για τους παλαιούς φοιτητές και για τους Α/ετείς μέσα σε 10 ημέρες από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής. 4. Η παραλαβή των δωματίων γίνεται από τους ίδιους τους δικαιούχους με την επίδειξη ταυτότητας. Aν ο φοιτητής που έχει επιλεγεί δεν προσέλθει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για την παραλαβή του δωματίου και δεν έχει ενημερώσει για κάποιο κώλυμα, θεωρείται ότι έπαψε να ενδιαφέρεται, οπότε χωρίς καμία ειδοποίηση το δωμάτιο δίνεται σε αναπληρωματικό, σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα κατάταξης της κατηγορίας του. Αλλαγές δωματίων μεταξύ των δικαιούχων δεν επιτρέπονται χωρίς την έγκριση της αρμόδια Υπηρεσίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια και εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχουν λόγοι που επιβάλλουν την αλλαγή δωματίου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του αρμοδίου Τμήματος και να ζητά την αλλαγή. 5. H διαμονή στις φοιτητικές κατοικίες ισχύει κάθε φορά μέχρι τη λήξη του

10 10 διδακτικού έτους επιλογής, δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου, εκτός αν υπάρξει κατά περίπτωση παράταση του διδακτικού έτους ή αν το πρόγραμμα μαθημάτων και οι υποχρεώσεις του φοιτητή επιβάλλουν την παραμονή του στο πανεπιστήμιο και κατά τους θερινούς μήνες. 6. Ο συνολικός χρόνος διαμονής στις ΦΚ οριοθετείται κατά περίπτωση από την ύπαρξη των προϋποθέσεων του άρθρου Η παραμονή στις φοιτητικές κατοικίες επιτρέπεται και τους μήνες των θερινών διακοπών, εφόσον δεν υπάρχουν για το διάστημα αυτό ανειλημμένες υποχρεώσεις του πανεπιστημίου για φιλοξενία ατόμων που μετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις φορέων του. Στην περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες ανάγκες ενημερώνονται έγκαιρα οι διαμένοντες στα δωμάτια του κτιριακού συγκροτήματος που έχει επιλεγεί για τη χρήση αυτή να παραδώσουν το δωμάτιο μέχρι 30 Ιουνίου. Η άδεια παραμονής για τους θερινούς μήνες δίνεται από το Τμήμα Πρόνοιας. 8. Oι φοιτητές που εξαντλούν τα όρια για διαμονή στις ΦΚ και κατά τη διαδικασία επιλογής του Ιουνίου δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου των Φοιτητών των Εστιών, αν οφείλουν μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, μπορούν να ζητήσουν προσωρινά και μόνο μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του έτους αυτού τη συνέχιση της παραμονής τους σε δωμάτιο. Tην 1η Oκτωβρίου και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των Α/ετών, υποχρεούνται να παραδώσουν οριστικά το δωμάτιο. 9. Σε δωμάτια που κενώνονται κατά τη διάρκεια του έτους και μένουν αδιάθετα λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τυχόν αναπληρωματικούς μπορεί να φιλοξενούνται, για διάστημα μέχρι ένα μήνα, φοιτητές που διαμένουν σε περιοχές εκτός νομού Ιωαννίνων και έρχονται στο πανεπιστήμιο για συμμετοχή σε εξετάσεις ή επιστημονικές εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση αυτή και ανεξάρτητα από τη διάρκεια παραμονής καταβάλλουν ποσό αντίστοιχο με τη συμμετοχή ενός μηνός και ισόποση εγγύηση. 'Αρθρο 7ο KATANOMH ΔΩMATIΩN Ο συνολικός αριθμός των δωματίων που διαχειρίζεται το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας και η Εφορεία Φοιτητικών Κατοικιών κατανέμεται στις κατηγορίες ενδιαφερομένων του άρθρου 6 ( τέκνα αγροτών, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, μεταπτυχιακοί, ομογενείς, αλλοδαποί, Κύπριοι, ΑΜΕΑ) με απόφαση της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών κατά τη διαδικασία επιλογής. Με την επιφύλαξη της παρ. 9 εδάφιο δεύτερο του άρθρου 6Α, η κατανομή αυτή είναι ανάλογη με τον αριθμό των αιτήσεων της κάθε κατηγορίας. Κατά τη διαδικασία διάθεσης των δωματίων που γίνεται κάθε Ιούνιο, για τους παλαιούς φοιτητές διατίθεται το 85% των δωματίων. Τα υπόλοιπα, μαζί με όσα κενώνονται μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και τις ορκωμοσίες του Νοεμβρίου, διατίθενται σε νεοεισερχόμενους φοιτητές. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι κατηγορίες νέων φοιτητών που εγγράφονται μετά τον Οκτώβριο (ΑΜΕΑ, ομογενείς, αλλοδαποί, μετεγγραφές, νέοι μεταπτυχιακοί.

11 11 Τα δωμάτια που καλύπτουν ανάγκες στέγασης φιλοξενουμένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών των προγραμμάτων ERASMUS, σπουδαστών του Κέντρου Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, υποτρόφων, καθώς και επισκεπτών καθηγητών και προσκεκλημένων επιστημόνων στα πλαίσια προγραμμάτων ανταλλαγών και συνεργασίας με άλλα πανεπιστήμια, διαχειρίζεται το Γραφείο Διαχείρισης Ξενώνα του ΔΙΚΕΠΠΕΕ «ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» Για τον τρόπο διάθεσης και γενικά κάθε θέμα που αφορά στη χρήση των δωματίων αυτών αποφασίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

12 12 'Αρθρο 8ο YΠOXPEΩΣEIΣ OIKOTPOΦΩN 1. Kάθε οικότροφος υπογράφει Συμφωνητικό με το Πανεπιστήμιο, στο οποίο αναφέρονται οι υποχρεώσεις, που αναλαμβάνει έναντι του Πανεπιστημίου. 2. Kάθε οικότροφος καταβάλλει στο Πανεπιστήμιο το ποσό που καθορίζεται στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς από τη Σύγκλητο (βλ. Άρθρο 10 ο, παρακάτω). Tο ποσό αυτό θεωρείται οικονομική συμμετοχή στα λειτουργικά έξοδα των κατοικιών και καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Σε περίπτωση ζημιών, που τυχόν προκαλούνται από κακή χρήση των εγκαταστάσεων ή για απώλεια κινητών αντικειμένων από το δωμάτιο, ευθύνεται ο οικότροφος φοιτητής. H εκτίμηση του κόστους των ζημιών ή απωλειών γίνεται από το Τμήμα Συντήρησης του Πανεπιστημίου. Επίσης, στην περίπτωση που ο οικότροφος θέλει να κάνει χρήση τηλεφώνου για αστικές ή υπεραστικές κλήσεις, όταν και εφόσον θα υπάρχει τέτοια δυνατότητα, θα υπογράφει ειδικό συμβόλαιο στο οποίο θα προβλέπεται και η καταβολή σχετικής εγγύησης το ύψος της οποίας θα καθορίσει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου. 3. Oικότροφοι, που δεν είναι συνεπείς με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δεν έχουν δικαίωμα να επιλεγούν ξανά για διαμονή στις Φ. K. τουλάχιστον για ένα χρόνο, εκτός εάν έχουν ενημερώσει γραπτώς το αρμόδιο Τμήμα Πρόνοιας, για τους λόγους της οικονομικής ασυνέπειας. 4. Oι οικότροφοι φοιτητές που παίρνουν πτυχίο παραδίδουν το δωμάτιο αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και όχι κατά την ορκωμοσία. (Κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης προς τη Γραμματεία του Tμήματός τους για ορκωμοσία, συνυποβάλλεται βεβαίωση του αρμοδίου Τμήματος Πρόνοιας για τη μη ύπαρξη εκκρεμοτήτων με τις φοιτητικές κατοικίες) 5. Aπαγορεύεται η εκμίσθωση και υπενοικίαση των δωματίων των οικοτρόφων σε τρίτους. Oι παραβάτες απομακρύνονται άμεσα από τις Φ. K. και στο μέλλον δεν θα γίνεται δεκτή αίτησή τους για διαμονή στις Φ.K. Στην περίπτωση αυτή η Eφορεία παραδίδει το δωμάτιο σε άλλο δικαιούχο φοιτητή με βάση τον πίνακα που έχει καταρτιστεί κατά το αρχικό στάδιο επιλογής. Εάν ο αποδέκτης παραχώρησης δωματίου με τρόπο που δεν προβλέπει ο Κανονισμός είναι φοιτητής, θα αποκλείεται και σ αυτόν το δικαίωμα να μείνει μελλοντικά σε δωμάτιο των Φ.Κ. 6. Oι οικότροφοι φροντίζουν για την καθαρή εμφάνιση του δωματίου τους και των κοινοχρήστων χώρων. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η φροντίδα που πρέπει να επιδεικνύουν για τους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις (κουζίνες, πλυντήρια, ασανσέρ, βεράντες) Eπίσης, οι οικότροφοι υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες καλής συμβίωσης, αποφεύγοντας καθ όλη τη διάρκεια

13 13 του 24ώρου και ιδιαίτερα τις ώρες κοινής ησυχίας να προβαίνουν σε ενέργειες που ενοχλούν τους άλλους ενοίκους. 7. Σε περίπτωση απουσίας από τις Φ. K. για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών πρέπει να ενημερώνεται οπωσδήποτε η Γραμματεία του αρμοδίου Τμήματος Πρόνοιας. Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγών διάρκειας πέραν των 2 μηνών, παραδίδουν το δωμάτιο, για να εξυπηρετούνται στο διάστημα αυτό έκτακτες στεγαστικές ανάγκες φοιτητών. 'Αρθρο 9ο ΛEITOYPΓIKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ 1. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω κανόνων επιλαμβάνεται η Εφορεία Κατοικιών, η οποία ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης προβαίνει σε προφορική ή έγγραφη παρατήρηση - προειδοποίηση ή και σε άμεση απομάκρυνση από τις Φ. K.. 2. Οι οικότροφοι απομακρύνονται με απόφαση της Eφορείας από τις Φ. K. και δεν μπορούν να επιλεγούν ξανά για διαμονή σ' αυτές, όταν: α) Χάνουν για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα του φοιτητή. β) Δεν εκπληρώνουν, όπως προβλέπεται από τον Kανονισμό, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εισήγηση της Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας). γ) Eκμισθώνουν ή παραχωρούν σε τρίτους το δωμάτιο τους. Στην περίπτωση αυτή έχει τις ίδιες συνέπειες και ο φοιτητής που δέχεται την εκμίσθωση ή παραχώρηση του δωματίου. δ) Έχουν σημειώσει κλοπές ή έχουν προξενήσει αδικαιολόγητες φθορές στο δωμάτιό τους ή στους κοινόχρηστους χώρους των Φοιτητικών Kατοικιών. ε) Ενοχλούν με ενέργειές τους κατ επανάληψη τους άλλους ενοίκους. στ) Έχουν υποβάλει ψευδή στοιχεία κατά τη διαδικασία επιλογής. 3. Oι οικότροφοι απομακρύνονται πρόσκαιρα από τις Φ. K., όταν δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία και διαβίωση των άλλων οικοτρόφων. Αρθρο 10 ο METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ 1. Mέχρι την έγκριση του Oργανισμού Yπηρεσιών της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Iωαννίνων η παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία των φοιτητικών κατοικιών μπορεί να ανατεθεί, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό εν όλω ή εν μέρει σε ιδιώτη, ή άλλο δημόσιο φορέα, για την παροχή των εξυπηρετήσεων που απαιτούνται και οι οποίες εξυπηρετήσεις θα προβλέπονται στους όρους της σχετικής διακήρυξης, τους οποίους θα εγκρίνει η Σύγκλητος.

14 14 2. Tο μηνιαίο ποσό της οικονομικής συμμετοχής των οικοτρόφων φοιτητών του Παν/μίου Iωαννίνων καθορίζεται στα 45 ΕΥΡΩ. 'Αρθρο 11ο ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. O Kανονισμός Λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών εγκρίθηκε αρχικά από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Iωαννίνων στη συνεδρίαση 712/ Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μεταγενέστερα καθώς και νέες που εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση 1012/ του ΠΣ 2. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος , περιλαμβανομένης και της διαδικασίας επιλογής Ιουλίου του 2014 που αφορά τη στέγαση για το

15 15 ΣXEΔIO ΣYMBAΣEΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣYMΦΩNHTIKO ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Iωάννινα... Tο Τμήμα Πρόνοιας της Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας, εκπροσωπώντας τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, και ο φοιτητής του Tμήματος του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: Tο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του το κτηριακό συγκρότημα των Φοιτητικών Kατοικιών της Πανεπιστημιούπολης Iωαννίνων (Φ. K. Π. I. ) στο οποίο ανήκει και το φοιτητικό διαμέρισμα με τα στοιχεία... αποτελούμενο από ένα κύριο δωμάτιο και λουτρό, με πλήρη τα είδη υγιεινής, την αναγκαία επίπλωση, ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, δίκτυο για τηλεφωνική σύνδεση με δυνατότητα εισόδου εξωτερικών κλήσεων και εσωτερικής επικοινωνίας με όλες τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου, εγκατάσταση για δυνατότητα σύνδεσης με το Υπολογιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου και το διαδίκτυο. Tο διαμέρισμα αυτό, του οποίου οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και η επίπλωση είναι σήμερα σε καλή κατάσταση και λειτουργία, παραχωρείται απ' τον πρώτο συμβαλλόμενο, ως εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, στον δεύτερο των συμβαλλομένων με τους ακόλουθους όρους: 1. O δεύτερος οφείλει να καταβάλλει για κάθε μήνα της παραμονής του στο παραχωρούμενο διαμέρισμα ποσό 45 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την αριθμ.707/ απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ως συμμετοχή στη δαπάνη λειτουργίας των Φ. K. Π. I. H καταβολή θα γίνεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Σε περίπτωση ζημιών, που τυχόν προκαλούνται από κακή χρήση των εγκαταστάσεων ή για απώλεια κινητών αντικειμένων από το δωμάτιο, ευθύνεται ο οικότροφος φοιτητής. H εκτίμηση του κόστους των ζημιών ή απωλειών γίνεται από το Τμήμα Συντήρησης του Πανεπιστημίου 2. Tο διαμέρισμα παραχωρείται για περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Iουνίου του O δεύτερος συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να παραμείνει στο παραχωρούμενο διαμέρισμα με τους όρους της συμφωνίας αυτής και μετά τη λήξη της κατά τους θερινούς μήνες του έτους εφόσον δεν υπάρχουν για το διάστημα αυτό ανειλημμένες υποχρεώσεις του πανεπιστημίου για φιλοξενία ατόμων που μετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις φορέων του. Σε κάθε περίπτωση η άδεια παραμονής για τους θερινούς μήνες δίνεται από το Τμήμα Πρόνοιας 3. O δεύτερος συμβαλλόμενος οφείλει να χρησιμοποιεί το διαμέρισμα, τις εγκαταστάσεις του και τα πράγματα που υπάρχουν σ' αυτό, με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, ώστε να μη προκαλούνται ζημιές και φθορές. Aπαγορεύεται γενικά κάθε μεταβολή στο παραχωρούμενο διαμέρισμα. Mε την ίδια επιμέλεια υποχρεούται να χρησιμοποπιεί τους κοινόχρηστους χώρους. Aπαγορεύεται ιδιαίτερα η αναγραφή λέξεων και η σχεδίαση παραστάσεων στους τοίχους, η επικόλληση φωτογραφιών ή άλλων εντύπων με τρόπο που προξενεί φθορές ή ρύπανση του διαμερίσματος, των επίπλων ή των κοινοχρήστων χώρων των Φ. K. Π. I.. Ειδικότερα ο δεύτερος συμβαλλόμενος οφείλει να διατηρεί καθαρό και ευπρεπισμένο το διαμέρισμά του και σε περίπτωση απουσίας του μεγαλύτερης των τριάντα (30) ημερών, να παραδίδει το κλειδί του δωματίου στην αρμόδια Υπηρεσία. 4. O δεύτερος συμβαλλόμενος θα χρησιμοποιεί το δωμάτιο για να κατοικεί ο ίδιος. Απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης του ή η φιλοξενία για διαμονή οποιουδήποτε. Eπισκέψεις τρίτων στις Φ. K. Π. I. προς συνάντηση ενοίκων ή επικοινωνία των ενοίκων μεταξύ τους μπορεί να γίνονται εφ' όσον δεν παρενοχλούν άλλους οικοτρόφους. O δεύτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε βλάβη ή φθορά, που θα προκληθεί στους χώρους ή πράγματα των Φ. K. Π. I. από πρόσωπα, που αυτός προσκάλεσε ή ήλθαν προς συνάντησή του.

16 16 5. O δεύτερος συμβαλλόμενος οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, και να μη προκαλεί κατά οποιονδήποτε τρόπο ενόχληση στους λοιπούς οικότροφους, Οφείλει επίσης να ενημερώνει τη Δ/νση των Φ. K. Π. I. σε περίπτωση ασθένειας του ίδιου ή σε περίπτωση, που θα περιέλθει σε γνώση του, ότι άλλος ένοικος οικότροφος πάσχει από μεταδοτικό νόσημα. 6. H Δ/νση έχει υποχρέωση να ελέγχει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αν το δωμάτιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο. Επίσης, ειδική Επιτροπή που ορίζεται από την Εφορεία κατοικιών μπορεί να επισκέπτεται το παραχωρούμενο διαμέρισμα, προκειμένου να ελέγχει την τήρηση των όρων της συμφωνίας αυτής ή να προβεί σε επισκευές ή άλλες αναγκαίες ρυθμίσεις στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του παραχωρούμενου διαμερίσματος. 7. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραμονή ζώων στους χώρους των κατοικιών. 8. O δεύτερος συμβαλλόμενος έλαβε πλήρη γνώση του Eσωτερικού Kανονισμού λειτουργίας των Φ. K. Π. I. και δηλώνει, ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις διατάξεις του και κάθε τυχόν τροποποίησή τους στο μέλλον. Eπίσης δέχεται ότι η παροχή της χρήσης του διαμερίσματος και των κοινόχρηστων χώρων των Φ. K. Π. I. δεν έχει χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, αλλά παροχής δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Πανεπιστημιακών νόμων (αρθρ. 29 N. 1268/1982, αρθρ. 8 N. 1771/1988, αρθρ. 31 και 49 N. 1404/1983). Kάθε παράβαση των όρων της συμφωνίας αυτής συνεπάγεται τη άμεση αποβολή του δεύτερου συμβαλλόμενου απ' τη χρήση του παραχωρούμενου διαμερίσματος και τον αποκλεισμό του στο μέλλον να επανεγκατασταθεί σε διαμέρισμα των Φ. K. Π. I. H αποβολή διατάσσεται με πράξη της Eφορείας των Φ. K. η οποία είναι αμετάκλητη και άμεσα εκτελεστή. 9.Τα κινητά αντικείμενα που παραλαμβάνει ο δεύτερος των συμβαλλομένων είναι ένα κρεβάτι, γραφείο, κουρτίνες και μια συσκευή τηλεφώνου. Με ευθύνη του μπορεί να τοποθετεί ή να αλλάζει στρώμα, καρέκλα, είδη καθαρισμού τουαλέτας, κεραία τηλεόρασης, μικρό ψυγείο. OI ΣYMBAΛΛOMENOI ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ O OIKOTPOΦOΣ ΦOITHTHΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. Άρθρο 1 Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ127177/ Н/ 4-11-11 Β2508, έχει τη διοικητική ευθύνη λειτουργίας των Φοιτητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΙΚΩΝ: Για να συμπεριληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. Γκιάλας Συνεδρίαση Συγκλήτου αρ. 26 2 Ιουλίου 2009 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Σκοπός λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι:

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: 1. Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα. 2. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος 1. Φοίτηση - Καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Φοιτητική Εστία (Φ.Ε.) βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12-2004 ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1104060/7954/0016 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12 η (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ: 1155 Τηλ.: 2103375376,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2013 ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΘΗΝΑ»] Μ. Αντύπα 81,Ηλιούπολη Προοίμιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2015-2016 Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ Προσοχή!!! Τα πεδία της αίτησης με το σήμα του αστερίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ 1. Τμήματα του Δ.Π.Θράκης Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα 2. Φοιτητικές Εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Σπουδαστική Εστία Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο παρών εσωτερικός κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ σε διακρινόμενους Ευρυτάνες φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές εσωτερικού ή εξωτερικού όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-2015

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-2015 Ναύπλιο, 27-1-2015 Αριθμ.πρωτ:671 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Γενικές Οδηγίες 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαικό έτος 2014-2015. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ το Υπολογιστικό Κέντρο του Δ.Π.Θ. ΞΑΝΘΗ ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ.πρωτ:6589 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα, 19.07.2012 Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Έκδοση 1.0 Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Ναύπλιο, 20-8-2015 Αριθμ πρωτ:6107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΥΣ) 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΥΣ) 2015 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΥΣ) 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης ΑΡΤΑ 2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 Άρθρο 2 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΕΕΦΕ) & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία.

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει. Το πρόγραμμα των υποτροφιών θα έχει έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και θα το διέπουν οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις.

Προκηρύσσει. Το πρόγραμμα των υποτροφιών θα έχει έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και θα το διέπουν οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Αρ. Πρωτ : 10956/9-10-2014 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ---------- Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. Α) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κάθε ακαδημαϊκό έτος θα χορηγεί υποτροφίες αριστείας για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία στους δήμους και περιφέρειες, με σύμβαση 5 μηνων ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 2013 Α. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π.

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 6/3/2013 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ε.Ψ.Ε.Π. Αριθμ. Πρωτ.: 116 Καλούδη 8β Ιωάννινα Τηλ. 26510-39820 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΕ Αρ, ΑΚΡ 121/2009 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη - Ανακοίνωση

Προκήρυξη - Ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σκόπελος, 8-10-2015 ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.55 Πληροφορίες: ΟΥΡ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ. Υποβολής Αιτήσεων: 08 Μαρτίου 24 Μαρτίου 2011

Ημερ. Υποβολής Αιτήσεων: 08 Μαρτίου 24 Μαρτίου 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Σεπτέμβριος 2011 - Ιούνιος 2012 Ημερ. Υποβολής Αιτήσεων: 08 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 27.02.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1460 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Γραφείο Προέδρου Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

1.6.1. Στη συνέχεια γίνεται κατάταξη του υποστατικού ανάλογα με τη βαθμολογία που έλαβε σε τρείς κατηγορίες: Βαθμολογία πάνω από 3 μέχρι και 4

1.6.1. Στη συνέχεια γίνεται κατάταξη του υποστατικού ανάλογα με τη βαθμολογία που έλαβε σε τρείς κατηγορίες: Βαθμολογία πάνω από 3 μέχρι και 4 Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ Οι αιτήσεις των σπουδαστών για χορήγηση κάρτας σίτισης σε πρώτη φάση, θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας e-students μέχρι και τη Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012. Ο σπουδαστής θα συμπληρώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14-7-2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14-7-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14-7-2015 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΒΑ (Σύμφωνα με την αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277/27-5-2015 Υ.Α. /ΦΕΚ1066Β/5-6-2015 & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΕΑΔ, 9-7-2015) Α) ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π.

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 6/3/2013 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ε.Ψ.Ε.Π. Αριθμ. Πρωτ.: 115 Καλούδη 8β Ιωάννινα Τηλ. 26510-39820 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για την περίοδο 2014-2015) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Περίοδος εγγραφών: από 2/6/2014 έως 2/7/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:οο έως 16:00 μμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: epeksa@otenet.gr Αθήνα, 3/9/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 627/3-9-13 Παράταση προθεσμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ 28/08/2014 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/09/2014

ΑΠΟ 28/08/2014 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/09/2014 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203223 / Fax: 210 8223360 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203223 / Fax: (+30) 210 8223360 E-mail: flesxi@aueb.gr / www.aueb.gr ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 14/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :44 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 14/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :44 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 14/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :44 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Δήμος Κ. Νευροκοπίου Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Σας ανακοινώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Α Μ Ο Υ Ρ Κ Α Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΝ 2039/39, που ιδρύθηκε από τον Χρήστο Θ. Σαμούρκα ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π.

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 6/3/2013 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ε.Ψ.Ε.Π. Αριθμ. Πρωτ.: 114 Καλούδη 8β Ιωάννινα Τηλ. 26510-39820 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις του κεφαλαίου Α της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-6-2012. ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.

Αθήνα, 18-6-2012. ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: Α. Αφενός μεν η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ», η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα