ΤΕΙ ΠΕ ΙΡΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΠΕ ΙΡΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕ ΙΡΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ1:> 1ΣΤ1ΚΩΝ ΕΠΙΧΕ Ι Ρ Ι fσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το τμήμα του Housekeeping στα ελληνικά ξενοδοχεία

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 11 παρούσα Π'Ι:υχιακή φγuσια αναλύε ι το ~τ:μi1μ α τυυ l1o u ~ckι:ι.:ping στα ελλην ιιcά ξενοδοχεία. Το τμήμα του housekeeping έχε ι πρωταρχικό ρόλο στη λειτουργία ενός ξενοδοχείου, καθώς σχετίζεται με την καθολική εικόνα του, που περιλαμβάνει την καθαριότητα και την αισθητική, τόσο των δωματίων, όσο και των κοινοχρήστων χώρων. Η σημασία του housekeeping στο ξενοδοχε ίο υποδηλώνε ι την άνετη διαμονή των πcλυ.τών, την καθο.ρ ι ότητα κα ι ~ην 'Ι)γιε ινι;, την ιδ ιαιτt κότη τα, την ασφάλε ια ιcα ι την καλαισθησία. Η γενική προϊσταμένη ορόφων, είναι εκείνη που συντονίζει τη λειτουργία και τ ις εργασίες που απαιτούνται στο τμήμα. Απαραίτητα κριτήρια επιλογής του προσωπικού είναι η περιποίηση, η προσωπική υγ ιε ινή, η τ ιμιότητα, η ευγένε ια, η διακριτικότητα, η λεπτομέρεια, η φυσική κατάσταση και η συνεργασία. Καθώς υπάρχουν πολλά c (δη δωματίων, κα ι κcιοώς η επίπλωση του καθενός διαφ έρει από ξενοδοχε ίο σ ε ξενοδοχε ίο το τμήμα ορόφων πρέπε ι να γνωρ ίζει όλα τα προϊόντα εφοδιασμού των δω ματίων. Η δ ιαδικασία καθαρισμού των δωματίων, που έχουν αναχωρήσει και αυτών που οι πελάτες παραμένουν, είναι υψίστης σημασίας για το τμήμα καθώς αντανακλούν το επίπcδο καθαριότητας του ξcνοδοχείοu. Σπουδαίο ρόλο παίζουν τα προϊόντα καθαρισμού και ο εξοπλισμός που χρησιμοπο ιε ίτ αι. Η εποπτεία των δωματίων είναι ακόμη μία σημαντική διεργασία για την άριστη λειτουργία του τμήματος, όπως επίσης ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που εξαρτάται το τμήμα ορόφων, είναι η σωστή λειτουργία της λινοθήκης και των πλυντηρίων, που σχολούνται με τον ιματισμό και τα λινά. Απαραίτητο δε συστατικό της εύρυ θμης λειτουργίας του τμήματος ορόφων, είναι η ομαλή σuνεργασιά και επικο ινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα ενός ξενοδοχείου. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, γίνεται διεξοδική μελέτη πάνω στην εφαρμογή των βασικών λειτουργιών του τμήματος του bousekeeping, περιγράφοντας τις απαρα ίτητες διεργασίες καθώς και τον τρόπο διοίκησης σε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδο ς, συγκεκριμένα το The Romanos resort στην περιοχή τη ς Costa N aνarino, της Μεσσηνίας. ΤΟ ΤΜΗΜΑ HOU SEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 2

3 EXECUTIVESUMMARY This thesis describes tbe function of the housekeeping department in Greek hotels. Tbe housekeeping department bas a primary role in running a hotel, as ίt relates to the universal image, includίng the cleanliness and aesthetics, both of the rooms and the common areas. The importance of bousekeeping ίη the hotel denotes the comfortable stay of customers, the cleanliness and the hygiene, the privacy, the safety and the elegance. The Executive Housekeeper is the one who coordinates the operation and the work required in the department. Essential criteria for the selection of staff concem the gτooming standards, the personal hygiene, the honesty, the courtesy, tbe tact and the diplomacy, the eye for detail, the physica\ fi tness and the cooperation. As there are many types of rooms, and as the fumisbing of each varies from one hotel to another, the housekeeping department should be aware of all the feedstocks of the rooms. The process of cleaning the rooms, which have departed and those that the customers are stay in, are at the utmost important, as they reflect the level of c\eanliness of the hotel. The c\eaning products and equipment used, play an important role. The supervision of the rooms is another important process for the optimal functioning of the departrnent, as well as one of the most important factors that affects the housekeeping department, is the proper function of lίnen and Jaundry, which deals with clothing and linens. An essential ingredient for the smooth operation of department includes the regu\ar cooperation and communication within the other departments of a hotel. In the second part of this thesis, a detailed study is analyzed on the implementation of the basic functions of the department of housekeeping, which describes the necessary processes and the type of management at one of the \argest hotels in Greece, as The Romanos resort is, which is situated in the area of Costa Navarino of Messinia. ΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 3

4 Π ίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ....'... 2 EXECUTIVE SUMM.ARY... 3 ΕΥΧΑΡΙΣΓΙΕΣ... 8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1. το ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο όρος «τουρισμός» Τουριστικά καταλύματα Ο ορισμός «Ξενοδοχείο» Κατηγορίες ξενοδοχείων Τα τμήματα του ξενοδοχείου ΚΕΦΑΛΑ10 2. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ HOUSEΚEEP1NG Η έννοια του Housekeeping Ο ρόλος του Housekeeping Οι αρμοδιότητες του housekeeping Η σημαvnκότητα του housekeeping ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΣΩΙΠΚΟ ΤΟΥ HOUSEΚEEPING Οργανόγραμμα και ιεραρχία του τμή ματος hoυsekeeping Περιγραφή των θέσεων εpγασίας Κριτήρια επιλογής προσωπικού στο τμήμα Τα κίνητρα του τμήματος ορόφων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΩΜΆΤΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥΙΤΕΣ Κατηγορίες δωματίων Επίπλωση και διακόσμηση Είδη κρεβατιού Προιοντα εφοδιασμού δωματίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Καθαρισμός δωματίων και λουτρών Διαδικασία καθαρισμού δωματίου αναχώρησης το ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα4

5 Διαδικασία καθαρισμού δωματίου παραμονής Καθημερινή διαδικασία καθαρισμού ενός κενού δωματίου Εξοπλισμός για το καροτσάκι της καμαριέρας Προϊόντα καθαρισμού Είδη προϊόντων καθαρισμού Εξοπλισμός καθαρισμού Αυτόματος εξοπλισμός καθαρισμού Μηχανολαyικός εξοπλισμός καθαρισμού Εποπτεία δωματiων Κύριες εργασίες της εποπτείας δωματίου (room inspection) Διαδικασία εποπτείας δωματίου Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Αίθουσες Αναμονής Α νελκυστήρες Εστιατόρια και μπαρ Αίθουσες Συνεδρίων ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6. ΛΙΝΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΛ ΥΝΤΗΡΙΑ Αρμοδιότητες Λινοθήκης Ι. 1. Ο χώρος της λινοθήκης Κριτήρια της λινοθήκης Είδη λινών ξενοδοχείου ]. Λινά δωματίου Λινά κοινόχρηστων χώρων Αποθήκευση λινών Στολές προσωπικού ΚΕΦΆΛΑΙΟ 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΩΝ HOUSEΚEEPING Έλεγχος κόστους Έλεγχος παραγωγής Έλεγχος ποιότητας ΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΑ Σελίδα 5

6 Κ.ΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ HOUSEΚEEPING ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Συνεργασία με την υποδοχή (front office) Συνεργασία με το τμήμα προσωπικού Συνεργασία με το τμήμα προμηθειών Συνεργασία με το τμήμα συντήρησης Συνεργασία με το τμήμα πληvτυρίων Συνεργασία με το τμήμα εστιατορίων και μπαρ (Food and Beνerage) Συνεργασία με το τμήμα ασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ HOUSEΚEEPING ΤΟΥ "ΤΗΕ ROMANOS, Α LUXURY COLLECTION RESORT" ΚΕΦΑΛΑ10 1. ΤΗΕ ROMANOS, Α LUXURY COLLECTION RESORT, ΝΑ V ARINO DUNES COST Α ΝΑ VARINO ΚΕΦΑΛΑ10 2. ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑl ΟΙ ΣΟΥΙΤΕΣ ΤΟΥ ΤΗΕ ROMANOS l. Deluxe rooms lnfιnity rooms Grand suites Prernium grand infinίty suites Master infιnity villa Ithomi and Sapienza νilla Koroni royal villa ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ HOUSEΚEEPING ΤΟΥ ΤΗΕ ROMANOS Μεθοδολογία έρευνας Οι αρμοδιότητες του Housekeeping στο The Romanos Το οργανόγραμμα του Housekeeping του The Romanos Περιγραφή θέσεων εργασίας του τμήματος Κριτήρια επιλογής προσωπικού Γενικά καθήκοντα προσωπικού housekeeping ΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 6

7 3.6. Καθαριότητα των δωματίων Σειρά ενερ-yειών καθαρισμού δωματίων στο The Rornanos Η διαδικασία του turn down service Το καροτσάιcι της καμαριέρας Τα οφίς των ορόφων Εξοπλισμός καθαρισμού Προϊόντα εφοδιασμού δωματίων στο The Romanos Καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων Η εποπτεία των δωματίων στο The Romanos Η συνερ-yασία του housekeepίng με τα υπόλοιπα τμήματα Συνεργασία με το τμήμα Front Office Συνεργασία με το τμήμα Engineering Συνεργασία με το τμήμα ίη room Dining Συνεργασία με το τμήμα Laundry Συνεργασία με το τμήμα των Butlers ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒlΒΛΙΟΓΡΑΦlΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPlNG ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕlΑ Σελίδα 7

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή αυτής της διπλωματικής εργασίας Κο Κονιόρδο Μιχάλη, για την αμέριστη βοήθειά του στη διεκπαιραίωση της εργασίας. Επίσης ευχαριστίες απομέμονται στην Γενική προϊσταμένη Ορόφων του The Romanos, Α Luxury Collection Resort της Costa Naνarino, κυρία Βεκάκη Μαρία, για την συμπαράσταση της κατά τη διάρκεια εκπόνησης αυτής της πτυχιακής εργασίας, καθώς κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της συνέντευξης, με ειλιιφίνι.α και μεγάλη προθυμία. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την κατανόηση που εδειξαν κατά τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας καθώς και για την υποστήριξη και ενθάρρυνση που έλαβα από εκείνους, για να υπάρξει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. το ΤΜΗΜΑ HOU SEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 8

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Το τμήμα του Housekeeping στα ελληνικά ξενοδοχεία», απευθύνεται αλλά ειδικότερα σε όλους όσους ασχολούνται με την διοίκηση και οργάνωση του τμήματος ορόφων ή όπως αναφέρεται στον ξενοδοχειακό κλάδο, Housekeeping. Το ερέθισμα που δόθηκε στη σvyyραφέα και σπουδάστρια Μάρθα Μουρούζη του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, πηγάζει από την εμπειρία της στο τμήμα ορόφων, καθώς και την φιλοδοξία να απασχοληθε ί επαγγελματικά ξεκινώντας την ιcαρίερα της στον κλάδο του housekeeping. Ως προς το περιεχόμενο, η διαδικασία που ακολουθείται στην επικείμενη πτυχικιακή εργασία είναι αρχικά η θεωρητική προσέγγιση του τμή ματος ορόφων, ενώ σε δεύτερη φάση αναλύεται η μελέτη περίπτωση ς που ερευνήθηκε γ ια το τμήμα του housekeepίng στο ξενοδοχείο The Romanos στην Costa Naνar i no της Μεσσηνίας. Στο θεωρητικό μέρος περιγράφεται αναλυτικά, η εννοιολογική σημασία του τουρισμού και του ξενοδοχειακού προϊόντος, η σημασία και ο ρόλος του τμήματος του housekeeping. Στη συνέχεια αναφέρεται διεξο δικά η διοίκηση του τμήματος καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό του που το απαρτίζει με τις αρμοδιότητες που έχε ι ο κάθε υπάλληλος στο τμήμα και τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού. Έπε ιτα γίνεται αναφορά στη δομή των δωματίων και των σουιτών, στα είδη και τις κατηγορίες αυτών καθώς και στις παροχές τους στον πελάτη. Επίσης περιγράφεται η διαδικασία καθαρισμού των δωματίων και των κοινοχρήστων χώρων σε ένα ξενοδοχείο, τα εργαλεία καθαρισμού, καθώς και η διαδικασία επιθεώρησης των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων. Ακολουθε ί η περιγραφή της λινοθήκης κα ι των πληντυρίων, η σημασία και η αρ μοδ ιότητες αυτών, ενώ στην πορεία αναφέρεται ο έλεγχος των λειτουργ ιών του housekeeping. Τέλος, γίνεται αναφορά στη συνεργασία του housekeeping με τα υπόλοιπα τμή ματα του ξενοδοχείου. Στο ερευνητικό μέρος αναλύεται η μελέτη περίπτωσης του τμήματος του housekeeping στο The Romanos, Α luxury collection resort. Η μελέτη γίνεται το ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEP ING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝ ΙΚΆ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 9

10 βασιζόμενη σε μία συνέντευξη με ερωτήσεις που έχουν τεθεί στην γενική προϊσταμένη του τμήματος του ξενοδοχείου. Σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει το κατά πόσο τελικά η θεωρία που υφ ίσαται για το τμήμα του housekeeping ισχύει και στην πράξη, πόσο μάλλον σε ένα ξενοδοχείο διακοπών υψηλών προδιαγραφών που βρίσκεται στο νομό Μεσσηνίας αλλij. υπό το καθεστώς μίας αμερικάνικης εταφίας που έχει αναλάβει τη διοίκηση. το ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 10

11 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1. ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ι.ι. ο όρος «τουρισμός» Η ρίζα της λέξης «τουρισμός» προέρχεται από τη γαλλική λέξη «Tour>>, που σημαίνει τριγυρίζω και θεωρήθηκε συνώνυμη με τον περιηγητισμό (Ρούπας & Λαλούμης, 1998:34). Ο όρος τουρισμός δηλώνει την πρόσκαιρη διακίνηση των ατόμων από το γεωγραφικό περιβάλλον της μόνιμης διαμονής σε άλλο, με στόχο την ψυχική ευχαρίστηση. Απαραίτητη προυπόθεση του τουρισμού είναι να υπάρχουν δύο τουλάχιστον τόποι, εκείνος της μόνιμης διαβίωσης και εκείνος του τουριστικού προορισμού. Ο προορισμός πρέπει φυσικά να είναι γνωστός από υπάρχουσες πληροφορίες, αφού σε αντίθετη περίπτωση δεν φαίνεται το χαρακτηριστικό του τουρισμού αλλά αυτό της εξερεύνησης. Είθισται να ονομάζεται τουριστική μετακίνηση αυτή η η μετακίνηση της οποίας η διάρκεια είναι τουλάχιστον εικοσιτέσσερις ώρες (Ρούπας & Λαλούμης, 1998:33) Τουριστικά καταλύματα Κάθε εγκατάσταση η οποία διατίθεται τακτικά ή περιστασιακά για τη διανυκτέρευση τουριστών, ονομάζεται τουριστικό κατάλυμμα. Τα είδη τουριστικών καταλυμάτων διαχωρίζονται ως εξής: α) Συλλογικά τουριστικά καταλύματα: Καταλύματα που παρέχουν στον ταξιδιώτη διανυκτέρευση σε δωμάτιο ή κάποια άλλη μονάδα αλλά ο αριθμός των θέσεων που προσφέρει πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ένα ορισμένο ελάχιστο όριο για τις ομάδες ατόμων που υπερβαίνουν μια απλή οικογενειακή μονάδα και όλα τα μέρη του καταλύματος πρέπε ι να αποτελούν αντικείμενο κοινής εμπορικής διαχείρισης ακόμη και αν δεν υπάρχει κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Στα συλλογικά τουριστ ικά καταλύματα συγκαταλέγονται τα ξενοδοχεία, τα μοτέλ, οι παραθεριστικές κατοικίες, οι τουριστικοί ΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 11

12 χώροι κατασκήνωσης, μαρίνες, τα κάμmvyκ εργασίας και διακοπών, τα συνεδριακά κέντρα. β) Ιδιωτικά τουριστικά καταλύμματα: Είναι οι υπόλοιπες μορφές τουριστικών καταλυμάτων που δεν εντάσσονται στον ορισμό της «επιχείρη σης». Τα ιδιωτικά τουριστικά καταλύματα παρέχουν, έναντι ενοικίου ή δωρεάν, περιορισμένο αριθμό θέσεων. Κάθε μονάδα καταλύματος (δωμάτιο, κατοικία) είναι ανεξάρτητη και σ' αυτή διαμένουν τουρίστες συνήθως με την εβδομάδα ή το Σαββατοκύριακο, το δεκαπενθήμερο ή το μήνα, ή οι ιδιοκτήτες της ως δεύτερη κατοικία ή κατοικία διακοπών. Στα ιδιωτικά τουριστικά καταλύματα κατηγοριοποιούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ο ι πανσιόν, τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, οι ιδιόκτητες κατοικίες. (www.sete.gr) 1.3. Ο ορισμός «Ξενοδοχείο» Η λέξη ξενοδοχείο προέρχεται από τη γαλλική λέξη «hδte l», η οποία έχει ρίζες από τον γαλλικό όρο «hδte» που σημαίνει φιλοξενούμενος. Η έννοια «ξενοδοχείο» χρησιμοποιείται για να δηλώσει μία εγκατάσταση που λειτουργεί ως κατάλυμα και προσφέρε ι διαμονή επί πληρωμής σε βραχυπρόθεσμη βάση. Ενώ παλαιότερα οι βασικές παροχές ενός ξενοδοχείου ήταν ένα απλό δωμάτιο με ένα κρεβάτι, μία ντουλάπα, ένα μικρό τραπέζι και ένα πληντύριο, στην πορεία των χρόνων αντικαταστήθηκαν από δωμάτια με σύγχρονες ανέσεις όπως κλιματιστικό, τηλέφωνο, ξυπνητήρ ι, μίνι μπαρ που παρέχει στεγνά φαγητά και ποτά, μηχανή καφέ και βραστήρα νερού (http://en.wikipedia.org/wίki/hotel). Τα ξενοδοχεία όπως είναι κατανοητό είναι οικονομικές μονάδες οι οποίες πωλούν φιλοξενία. Η φιλοξενία στην Αρχαία Ελλάδα θεωρείτο αρετή και ο φιλοξενούμενος ήταν άξιος σεβασμού αφού προστατευόταν από τον οικοδεσπότη του δηλαδή τον ξενοδόχο (Ρούπας & Λαλούμης, 1998:214). το ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕlΑ Σελίδα 12

13 Κατηγορίες ξενοδοχείων Όπως συμπαιραίνει κανείς τα ξενοδοχεία είναι οι επιχειρήσε ις που λειτουργούν στις πόλεις ή στις υπαίθρους και παρέχουν κατάλυμα, τροφή και διασκέδαση. Το ξενοδοχειακό δυναμικό της Ελλάδας ανέρχεται σε περίπου μονά.δες με συνολική δυναμικότητα περίπου κλινών, που κατανέμονται σε δωμάnα. Σύμφωνα με τον Ε. Ο. Τ τα ξενοδοχεία διακρίνονται ως εξής: Α. με το παλαιό κριτήριο κατάταξης σε ταξεις: Πολυτελείας, Α', Β ', Γ', Δ', Ε'. Β. με το νέο κριτήριο κατάταξης σε αστέρια: 5*****, 4****, 3***, 2** και 1 *. (www.ν i s itgreece.gr) Τα τμήματα του ξενοδοχείου Το ξενοδοχείο ως μία πολυσύνθετη επιχείρηση με ποικίλα σημεία πώλησης και διάφορες συμπληρωματικές υπηρεσίες, δημιουρύεί έσοδα από τις πωλήσεις των τμημάτων του που αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τα τμήματα του ξενοδοχείου Τμήματα Ξενοδοχείου ΤΜΉΜΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ROOMS DIVISION ι. Διάθεση και ενοικίαση των δωματίων J, Πώληση δωματίων, υποδοχή πελατών, μεταφορά απο- ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΒΣ ~ -- ;; σκευών τοu πελάτη, τηλεφωνικό ~cέντρο ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΩΝ Καθαρισμός δωματίων και κοινοχρήστων χώρων, Επιθεώρηση για την άριστη -_, λειτουργία και καθαριότητα των δωματίων το ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 13

14 2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ FOOD AND BEVERAGE Περιλαμβάνει τις λειτουργίες των εστιατορiαιν, των μπαρ, των δεξιώσεων, της κουζίνας!- 1 ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ -,'/Πώληση ποτών και φαγη - τών ΤΜΗΜΑΜΠΑΡ 71 Πώληση ποτών 1 Ι Διοργάνωση εκδηλώσεων ΤΜΗΜΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ι ~ και συνεδρiαιν ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.,Προετοιμασία φαγητών και 1 εδεσμάτων σύμφωνα με τα μενού 3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προσλήψεις, εκπαίδευση και εξέλιξη ανθρωπινού δυναμικού 4. ΤΜΗΜΑ MARΚETING Προβολή και προώθηση του ξενοδοχείου, έρευνα και ανάλυση αγοράς και Τιμολόγηση 5. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΙ:ΙΣΗΣ Διατήρηση της λειτουργικότητας του ξενοδοχείου 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Παρακολούθηση οικονομικών θεμάτων, λογιστικές εργασίες, εισπράξεις, μισθοδοσίες πληρωμές, ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ το ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 14

15 7. Επιτήρηση και φρούρηση του ξενοδοχείου από εξειδικ:ευμένο προσωπικό(secuήty) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 8. Ανάπτυξη ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (sports, σπα, γυμναστήριο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάνωση και συντονισμός των λειτουργιών του ξενοδοχείου καθώς και 9. συντονισμό όλων των τμημάτων ΠΗΓΗ: Κυνηγάιcη, Σ./Τα τμήματα του ξενοδοχείου, ανακτήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2011, στο Επεξεργασία-Απεικόνιση: Μ. Μουρούζη το ΤΜΗΜΑ HO USEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝlΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ HOUSEΚEEPING 2.1. Η έννοια του Housekeeping Χρησιμοποιώντας τον αγγλικό ορισμό «housekeeping»πoυ έχει επικρατήσει στον ξενοδοχειακό κλάδο και έρχεται να αντικαταστήσει το τμήμα ορόφων, εννοείται το τμήμα εκείνο το οποίο πρεσβεύει την καθολική εικόνα ενός ξενοδοχείου, η οποία περιλαμβάνει την καθαριότητά του καθώς και την διακόσμησή του (Heather Lacey σε Τα προϊόντα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι οι χώροι υποδοχής, οι διάδρομοι, οι αίθουσες συνεδριάσεων, τα εστιατόρια κλπ., α'λλiι. το κύριο προϊόν προς πώληση είναι το δωμάτιο του πελάτη, η ευθύνη του οποίου ανήκει στην Οροφοκομία (Housekeeρing). Το Housekeeping θεωρείται η πλέον αποδοτική επένδυση στις ξενοδοχε ιακές μονάδες και είναι ένας από τους κύριους κλάδους εκμετάλλευσης, παρά το υψηλό κόστος λειτουργίας του (Ντόντη, 2001 :9) Ο ρόλος του Housekeeping Ο πρωταρχικός ρόλος του τμήματος ορφόφων ή αλλιώς housekeeρing είναι η καθαριότητα των δωματίων και των κοινοχρήστων χώρων ενός ξενοδοχείου, ώστε να παρέχεται στους επισκέπτες μία καθαρή και άνετη διαμονή σε αυτό (Heather Lacey σε Παρά το γεγονός ότι το τμήμα ορόφων είναι υπεύθυνο στο να θέτει σε τάξη τα δωμάτια, με το να χρησιμοποιεί τα σωστά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό και με το να αλλάξει τα λινά από τα δωμάτια, η αλήθεtα. είναι ότι ο ρόλος του τμήματος είναι τόσο υψίστης σημασίας που ξεπερνά την καθεαυτού καθαριότητα. Σύμφωνα με τον Sudhir Andrews, συγγραφέα του βιβλίου 'Ήote l Housekeeping", το τμήμα του Housekeeping είναι ζωτικής σημασίας καθώς προσελκύε ι και κρατάε ι στο ξενοδοχε ίο τους πελάτες, αφού μέσα από τον ρόλο του είναι εκείνο που εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες δ ιαμονής όσον αφορά την εξαιρετική διακόσμηση, την εξαιρετική καθαριότητα και παροχή υπηρεσιών (Daνid J. Harvey σε το ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 16

17 2.3. Ο ι αρμο διότητες του housekeeping Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω το τμήμα ορόφων, πέραν της κ:ύριας αρμοδιότητας που έχει σχετικά με την γενική καθαριότητα ενός ξενοδοχείου, έχει ακόμα περισσότερες απ' όσες είναι φαίνονταl Το τμήμα της οροφοκομίας έχει ως γνωστκά του αντικείμενα τα εξής: 1) Είναι αρμόδιο για την επιλογή υφασμάτων και όλων των ειδών λινά. 2) Είναι υπεύθυνο για την αγορά επίπλων και ότι σχετίζεται με την επίπλωση και συνεπώς των καθαρισμό, τη συντήρηση, την επισκευή των επίπλων ή και αντικατάσταση αυτών. 3) Έχει ως αρμοδιότητά του όχι μόνο τον καθαρισμό των δωματίων πελατών, αlli και των κοινοχρήστων χώρων, των σαλονιών, των ανελκυστηρών καθώς επίσης είναι υπεύθυνο και για όλους τους χώρους υποδοχής. 4) Είναι υπεύθυνο για τη διακόσμηση ολόκληρου του ξενοδοχείου (δωματίων και κοινοχρήστων χώρων). 5) Είναι αρμόδιο για όλους τους κοινόχρηστους χώρους όπως είναι η υποδοχή του ξενοδοχείου, τα εστιατόρια, τα μπαρ, και για κάθε επιπλωμένο χώρο τοου ξενοδοχείου καθώς και για τις πισίνες του ξενοδοχείου. 6) Επίσης είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο όλων των αθέατων δραστηριοτήτων του ξενοδοχείου, όπως είναι η κουζίνα, οι αποθήκες, η τραπεζαρία του προσωπικού. 7) Έχε ι υπευθυνότητα του το τμήμα πλυντηρίων, συνεπώς ελέγχει όλα τα μηχανήματα που υπάρχουν στον χώρο των πλυντηρίων. Είναι υπεύθυνο για όλον τον ιματισμό του ξενοδοχείου και για τη λινοθήκη. (Ντόντη, 2001: 1 1) το ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 17

18 2.4. Η σημαντικότητα του bousekeeping Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι τόσο οι πολλές αρμοδιότητες όσο και η πολυπλοκότητα αυτών είνα ι εκείνα που καθιστούν το τμήμα του housekeeping ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα του ξενοδοχείου, αν όχι ίσως το πιο σημαντικό. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να κριθεί το πόσο σημαντικό είναι το housekeeping για την ύπαρξη και τη λειτουργία μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης αναφέρονται παρακάτω: 1. Το hou sekeepίng είναι το τμήμα που ασχολείται λεπτομερώς με την καθαριότητα και όλες τις σχετικές διεργασίες με αυτήν. 2. Το πρότυπο ή η επωνυμία της εταιρείας (brand standard) παiζει σημαντικό ρόλο στη φήμη του ξενοδοχείου. Κάποιος αισθάνεται άνετα μόνο στο περιβάλλον που είναι καθαρό και καλά διέταξε, έτσι καθαριότητα είναι σημαντική για την υγεία πάνω από όλα και για την ευημερία. 3. Η διαμονή τείνει να είναι πλέον η μεγαλύτερη σε έσοδα υπηρεσία των ξενοδοχείων. Εφόσον το τμήμα ορόφων φροντiζει για όλα τα δωμάτια καθίσταται αυτόματα και το πιο προσεδοφόρο στην επιχείρηση. Συχνά είνα ι και το μεγαλύτερο τμήμα του ξενοδχείου. 4. Η υπηρεσία του πλυντηρίου (laundry service), η οποία περιλαμβάνει πλύσιμο, στέγνωμα, σιδέρωμα των ρούχων των πελατών. Το housekeeping είναι υπεύθυνο για το στεγνό καθάρισμα καθώς και για το γυάλισμα παπουτσιών των πελατών. 5. Το τμήμα ορόφων είναι εκείνο το οποίο καθορiζε ι σε μεγάλο βαθμό εάν οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι από τη διαμονή τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ξενοδοχείο, και αν κάποιος πελάτης που έχει αναχωρήσει θα ξαναεπισκέπτονταν το ξενοδοχείο. 6. Μία επιτυχημένη δ ιαμονή και μία πολύ καλή παροχή υπηρεσιών μπορούν να εξασφαλίσουν έναν πελάτη ευχαριστημένο από την γενική εικόνα του το ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝ ΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕlΑ Σελίδα 18

19 ξενοδοχείου. Η ικανοποίση του πελάτη εξάλλου είναι ο κύριος σκοπός του ξενοδοχείου και ο παράγοvtας της υγιεινής είναι αδιαμφισβήτητα μέρος της ικανοποίησης αυτόυ, καθώς δεν πρέπει ποτέ να λείπει από ένα ξενοδοχείο. (www.hotel-industry.learnhub.com) Όπως είναι κατανοητό η σημασία του τμήματος housekeeping κινείται γύρω από τους εξής άξονες: Άνεση: την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης του δυνατού, τη φροντίδα και την άνεση των επισκεπτών και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ομαλή λειτουργία του ξενοδοχείου. Πρέπει να διατηρηθεί τακτικά ανέσεις και πρέπει να είναι κατάλληλα. και λειτουργ ικά. Είναι καθήκον του τμήματος καθαριότητας να εξασφαλίζουν μια άνετη και φιλόξενη ατμόσφαιρα για τους επισκέπτες. Καθαριότητα και υγιεινή: Εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου καθαριότητα και τη γενική συντήρηση σε όλους τους τομείς. Η δημιουργία ενός καθαρού και φιλόξενου περιβάλλοντος. Ιδιωτικότnτα: Κάθε επισκέπτης-φιλοξενούμενος ανεξαρτήτως της κοινωνικοοικονομικής του επιφάνειας έχει δικαίωμα στην ιδιωτικότητα του. Το προσωπικό του Housekeeping είναι εκείνο που εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα και προστατεύει τα προσωπικά αvtικείμενα του πελάτη, γι' αυτό το λόγο πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση στο προσωπικό καθώς εισέρχεται σε ένα δωμάτιο. Ασφάλεια: Η ασφάλεια είναι από τις κυρίαρχες απαιτήσεις ενός επισκέπτη σε ένα ξενοδοχείο. Το τμήμα του housekeeping πρέπει να είνα ι σε θέση να εξασφαλίσει σε συνεργασία με το τμήμα ασφαλείας τη μέγιστη δυνατή προστασία των φιλοξενούμενων. Διακόσμηση: Η δημωυργία μιας ευχάριστης και καλόγουστης ατμόσφαιρας είναι επίσης ένας τομέας που ενδιαφέρε ι τον φιλοξενούμενο. Η εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα φυσικά και η όμορφη διακόσμηση είναι χαρακτηριστικά με τα οποία το ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕlΑ Σελίδα 19

20 το τμήμα ορόφων πρέπει να ασχολείται διεξοδικά καθώς απαιτούν προσοχή σε κάθε λεπτομερεια (Barathiar Uniνers i ty, 2008: 4-5). ΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ HOUSEΚEEPING 3.1. Οργανόγραμμα και ιεραρχία του τμήματος housekeeping Ένα οργανόγραμμα υποδηλώνει τη γραμμική ιεραρχία μίας ξενοδοχειακής μονάδας και αυτο μάτως και ενός τμή ματος. Μ ε αυτόν τον τρόπο διαχωρίζοvιαι, οι διακεκριμένοι υπάλληλο ι της επιχείρησης οι οποίοι στελεχώνουν τις υψηλές θέσεις από αυτούς βρίσκονται στ ι.t χαμηλά επίπεδα τη ς πυραμίδας ( Ντόντη, 200 Ι :28). Στσ τμή μα του housekeeping και ανά'λ.αjγα με το μέγεθος του ξενοδοχε ίου η ιεραρχία υπόκε ιτα ι σε δ ιαφοροποιήσεις καθώς όπως μπορεί κανείς να διακρίνει παρακάτω από το ακόλουθο οργανόγραμμα 1 το ξενοδοχε ίο των ογδόντα πέντε δωματtων δ ιαθέτε ι πολύ λιγότερο προσωπικό στο τμήμα ορόφων σε αντίθεση με το οργανόγραμμα 2. ΟΡΓ ΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΟΡΓΛΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΩΠΤΚΟΥ HOUSEΚEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕJΟΥ ΔΥΝΛΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 85 ΔΩΜΑΤJΩΝ Ho \1sekeeρer 1 Βοηθός Hous~keep er. 1 1 Υπείιθυνος πί.ηντυρίου 6 ι.:αμσριέρες 2 Valets ~ ΠΗΓΗ : Ντόντη, 2001 : 3 1 Επεξεργασία-Απεικόνιση: Μ. Μουρούζη ΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 2 1

22 ι ΟΡΓ ΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΛ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ HOUSEΚEEPJNG ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Δ YNAMJKOTHT ΛΣ 400 ΔΩΜΛΤΙΩΝ Δtε-υθυνttiς Hotιsekeeper ι 1 1 Υπεύθυνος Hoιι<ιekeeper ΕmκεφσJ.ής Valets 1 1 Ι 4 Επόπτες Επόπτι)ς Ημtρσ.ς.\1 νοθψcης Νυχτερ1νός ε-πό:ττης λινοθιiκης l rl 12 \Taleιs καμερ1έρες 11 ημέρας l ρά.τφια 1 Υπεύθυνος πί..υντηρίου και στοίij>ν Ι l κα.θαρίστρια κο1νο-;pήσταιν χώριl)ν ΓΠ-ΙΓΗ: Ντόvrη, 2001: 32 ΕπεξεΡΎασία-Απε ικόνιση: Μ. Μουρούζη το ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 22

23 Όπως προκύπτει από το ΟΡΎανόγραμμα 2, οι θέσεις ερύασίας στην ιεραρχία του οργανογράμματος είναι σαφώς περισσότερες από εκείνες του ΟΡΎανογράμματος 1, αφού η δυναμικότητα του ξενοδοχείου του δεύτερου είνα ι μεγαλύτερη από αυτή του πρώτου. Συμπερασματικά, είναι άξιο να σημειωθεί ότι η ιε ραρχία διαφέρει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο ανάλογα με την δυναμικότητα του καθενός, καθώς ο ι ανάγκες που θέλει να καλύψει το καθένα πρέπει να ναι ανάλογες με τον αρθμό του προσωπικού που απασχολεί Περιγρ αφή των θέσεων εργασίας Οι θέσεις ερύασίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω ποικίλουν ανάλι;,γα με το μέγεθος του ξενοδοχείου, λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψην ένα μεγάλο ξενοδοχείο πέντε αστέρων οι Θέσεις ερύασίας που πιθανόν θα συναντήσουμε είναι οι ακόλιjυθες: J) Γενική Προισταμένη Ορόφων (Executiνe Housekeeper): Η Γενική προισταμένη ορόφων είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα, τη συντήρηση και την αισθητική διακόσμηση ολόκληρου του ξενοδοχείου. Αυτό επιτυγχάνεται με το να είναι εκείνη και μόνο υπεύθυνη στο να διαχειρίζεται το προσωπικό του housekeeping, να διαχειρίζεται τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τις ανάγκες του τμήματο ς, να επιλέγε ι τα κατάλληλα μηχανήματα πάσης φύσης καθαρισμού, να είναι σε θέση να γνωρίζει το οικονομικό κόστος του τμήματος κα ι να το ελέγχει, να έχει χρονοδιάγραμμα, ώστε να μπορεί να συντονίσει και να διευθύνει όλο το υπόλοιπο τμήμα. Αναλυτικότερα τα καθήκοντα της Γενικής προισταμένης ε ίναι τα εξής: )> Είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα, την τάξη και εμφάνιση των δωματίων του ξενοδοχείου, των κοινόχρηστων χώρων, της λινοθήκης, των στολών του προσωπικού. )> Προγραμματίζε ι, προσλαμβάνε ι, εκπαιδεύει το προσωπικό του τμήματος βάση των προτύπων της εταιρείας ώστε να αποδίδουν το μέγιστο δυνατό. ΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝ ΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 23

24 );> Προετοιμάζει τις ημερήσιες αναφορές κατάστασης των δωματίων (reports). );> Συμμετέχει στα meetings μεταξύ των διευθυντών του κάθε τμήματος. );> Εποπτεύει με μεγάλη λεπτομέρεια και προσοχή όλους τους χώρους ακόμη και αν έχουν ελεγχθεί από τους υφισταμένους βοηθούς τη ς. );> Είναι υπεύθυνη για τον ιματισμό του ξενοδοχείου );> Προετοιμάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του τμήματος και το υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή. Συνεργάζεται με το τμήμα προμηθειών στενά για παραγγελίες λινών,χαλιών και τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού. 2) Βοηθός Γενικής Προισταμένης Ορόφων (Assistant Housekeeper): Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο μπορεί να υπάρχει μία ανα βάρδια. Η βοηθός γενικής προισταμένη ς ουσιαστικά ασχολείται με τη διαχείρηση των εργασιών που γίνονται σε καθημερινή βάση στο ξενοδοχείο σχετικά με την καθαριότητα, τη συντήρηση, ενώ στο τέλος τη ς βάρδιάς της δίνει αναφορά των διεργασιών που έγιναν στην Γενική προισταμένη. 3) Υπεύθυνος-η λινοθήκη ς και στολών (Unifoπn/Lin en Room Supervisor): Ο υπέυθυνος της λινοθήκης, παρά το γεγονός ότι δεν είναι σε δωικητική θέση, είναι εκείνος που έχει αρμοδιότητά του την παροχή καθαρών στολών στο προσωπικό του ξενοδοχείου, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό όταν το προσωπικό αποτελείται από πολλά άτομα. Πέρα από τη διαχείρηση στολών το άτομο αυτό, είναι υπεύθυνο για τον χώρο που βρίσκονται τα πλυντήρια, καθώς ελέγχε ι τα μηχανήματα για τη σωστή λειτουργία τους, τα ρούχα των πελατών που είναι προς πλύση, πρέπει να έχε ι γνώσεις για το τμήμα πληντυρίων. Οι πω σημαντικές αρμοδιότητες αναλύονται κάτωθι: );> Προγραμματίζει τις απαιτούμενες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν με τα λινά, ενώ παράλληλα είναι αρμόδως-α για τις στολές του προσωπικού. το ΤΜΗΜΑ HOUSEΚEEPING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σελίδα 24

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA

ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA Πλάκα, Χανιά, Κρήτη, Τ.Κ. 73200 Τηλ.: +30.2831025306, Fax: +30.2831025306 email: info@lesteluxuryhomes.com url: www.lesteluxuryhomes.com

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια.

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια. Μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία Αμμουδάρα, το Hotel Handakas βρίσκεται στη μέση ενός καταπράσινου αμπελώνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και πισίνα. Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή και Οργάνωση του Χώρου του Κομμωτηρίου

Υποδοχή και Οργάνωση του Χώρου του Κομμωτηρίου Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υποδοχή και Οργάνωση του Χώρου του Κομμωτηρίου Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι οι μαθητές/τριες να μπορούν: να υποδέχονται ευγενικά τον πελάτη ή την πελάτισσα, να τους εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel Το ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel σας επιτρέπει να καλομάθετε τον εαυτό σας και να απολαύσετε όμορφες καλοκαιρινές μέρες, ακριβώς στο κέντρο του γνωστού θερέτρου του Πλατανιά, λίγα χιλιόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια.

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια. Το ξενοδοχείο Kambos Village είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Αγία Μαρίνα Κρήτης, στρατηγικά τοποθετημένο μεταξύ της πόλης των Χανίων και του θέρετρου του Πλατανιά. Χτισμένο σε προνομιακή

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1α. Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών - Ορισμός και συχνότητα των εργασιών καθαρισμού. Αίθουσες

Παράρτημα 1α. Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών - Ορισμός και συχνότητα των εργασιών καθαρισμού. Αίθουσες Σπίτι τ Ευρωπαϊκή Ένωσ: Συνολική επιφάνεια των χώρων εργασία και κοινόχρηστων χώρων (συνολική επιφάνεια: 1.470 m²) Πόλη και διεύθυνση: Λεωφόρο Βύρωνο 30, 1096 Λευκωσία, Κύπρο Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχή

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Κωδ.: CSR-APDX2D Ισχύς: 05/08/2015 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 9 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001

Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001 Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001 1 φορά το χρόνο 32,8 2 φορές το χρόνο 22,0 3 φορές

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΜΟΝΗΣ 29/01/2011 Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΜΟΝΗΣ 29/01/2011 Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ενημερώνει τους Συναδέλφους ότι το ξενοδοχείο MELIA κάνει ειδική προσφορά στα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, για διαμονή τους σε αυτό την 29/1/2011.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Οικονοµίας & ιοίκησης ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Οικονοµίας & ιοίκησης ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Οικονοµίας & ιοίκησης ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ HOUSEKEEPING ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών Το σπίτι μου Το παρόν μου Το μέλλον μου Λεμεσσός - Κύπρος Η Περιοχή Η Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και η νοτιότερη της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι. Κ Ρ Η Τ Η Σ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α. Τ. Ε. Ι. Κ Ρ Η Τ Η Σ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Τ. Ε. Ι. Κ Ρ Η Τ Η Σ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο ρόλος του Housekeeping στην όλη λειτουργία του ξενοδοχείου. Σπουδάστρια: Θεοδώρα Τυράκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης Προς τους Ιδιοκτήτες και τους ιευθυντές Ξενοδοχείων και Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015 Κοζάνη, 22/10/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ» για

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 2 Σκάλα προς γραφεία Διοίκησης.. 3 Είσοδος και σκάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτική σημασία της on-line κράτησης...

Η πρακτική σημασία της on-line κράτησης... Η πρακτική σημασία της on-line κράτησης... ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ/WEBSITE TOUR OPERATOR 2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙOY ΤΟ ΕΜΑΘΑ ΑΦΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΕΧΩ ΞΑΝΑΜΕΙΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα Μια ματιά στο παρελθόν για να ατενίσουμε το μέλλον Αυτοκίνητα Τηλεοράσεις Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων 1970 1990 Σήμερα Το προνόμιο και το χάσμα Σήμερα τα κεντρικά συστήματα ελέγχου (Building Management

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ALEXANDRA HOTEL Κτισμένο σε παραδοσιακό στυλ, ακριβώς πάνω από την παραλία της μαύρης άμμου στο Καμάρι, το Hotel Alexandra, βρίσκεται στα προάστια του Καμαρίου. Οι επισκέπτες του μπορούν να απολαύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας.

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας. Περιγραφή 1 Το ξενοδοχείο Elounda Ilion, βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ήσυχα θέρετρα

Διαβάστε περισσότερα

The Romanos Resort, Costa Navarino ΠΥΛΟΣ ΠΥΛΟΣ. Τιμοκατάλογος ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 5 διανυκτ. Μ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

The Romanos Resort, Costa Navarino ΠΥΛΟΣ ΠΥΛΟΣ. Τιμοκατάλογος ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 5 διανυκτ. Μ ΔΙΑΤΡΟΦΗ > 687 Westin Resort, Costa Navarino ΠΥΛΟΣ ΔΩΡΕΑΝ 1 01/07 31/07 DELUXE DELUXE DELUXE DELUXE 687 825 950 757 925 1007 605 696 785 652 770 840 Δωρεάν όταν μοιράζεται το δωμάτιο με DELUXE DELUXE DELUXE DELUXE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA PROJECT PRESENTATIONΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. Aρχιτεκτονική Mελέτη: MM Group Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.

AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA PROJECT PRESENTATIONΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. Aρχιτεκτονική Mελέτη: MM Group Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. 14 PROJECT PRESENTATIONΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA Aρχιτεκτονική Mελέτη: MM Group Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. Kείμενa: MM Group Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. Φωτογραφίες: MM Group Σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αγαθοπούλου. Διδακτικό υλικό:

Ελένη Αγαθοπούλου. Διδακτικό υλικό: Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι εργασιοκεντρική (task-based). Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη δραστηριότητα εμπλέκει τους/τις διδασκόμενους/ες σε περίσταση που απαιτεί τη λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Οικονοµίας & ιοίκησης ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑ 15/10/2009

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑ 15/10/2009 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑ 15/10/2009 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ= ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΝΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Ενότητα 4: Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Γιανναράκης Γρηγόρης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

2.742m 2, 290 m 2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.. A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΧΩΡΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΠΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Α ΤΑΞΗ) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ I (ΠΡΑΚΤΙΚΗ+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ) ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Α ΤΑΞΗ) ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Front Office

Sunsoft Ltd Alexandros Front Office ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Οικονοµίας & ιοίκησης ΤΜΗΜΑ ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εκπαίδευση ως παράγοντας βελτίωσης της παραγωγικότητας των εργαζοµένων του HSK στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ Αποστολή του Γραφείου Στέγασης είναι η παροχή ενός ασφαλούς, υγιεινού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Corfu Holiday Palace. Ενημερωτικό Δελτίο AQUIS HOTELS & RESORTS

Corfu Holiday Palace. Ενημερωτικό Δελτίο AQUIS HOTELS & RESORTS 2014 AQUIS HOTELS & RESORTS ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Κανόνι, κοντά στην πόλη της Κέρκυρας ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, ΣΠΟΡ Αποστάσεις : Κέντρο της πόλης της Κέρκυρας 4

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα, 21-02-2014 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισμού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δύο διανυκτερεύσεις)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δύο διανυκτερεύσεις) Tour code: 02022F ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δύο διανυκτερεύσεις) «Πρώτα στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα» ήταν η φήμη των Ιωαννίνων, όταν η πόλη βρισκόταν στο απόγειο της ακμής της, τον 18ο αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος

Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος Τομείς εργασίας Η έννοια των εργασιακών σχέσεων Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

2009 (3) (3) : 1. (4) 2. (4)

2009 (3) (3) :  1.   (4)            2.   (4) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθηµα: Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ALKYON RESORT. Στο Βραχάτι Κορινθίας

ALKYON RESORT. Στο Βραχάτι Κορινθίας ALKYON RESORT Στο Βραχάτι Κορινθίας Περιγραφή ξενοδοχείου Ο νομός Κορινθίας διαθέτει συνολικά 160 χλμ. ακρογιαλιών, ενώ στην ενδοχώρα λίμνες, πηγές, φαράγγια, δάση, ελαιώνες, αμπέλια, βοσκότοποι χαρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Γ Ι Α Τ Η Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Κ Λ Ι Ν Ω Ν Σ Ε Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Α ΠΡΟΣ Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Την Επιτροπή διενέργειας ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02118F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Μόνο δυο ώρες απέχει από τη Αθήνα κι όμως, το στολίδι του Παρνασσού, η γνωστή από τα χιονοδρομικά κέντρα και την κοσμοπολίτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Θυρίδα ασφαλείας, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους

Γενικά Θυρίδα ασφαλείας, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους PERUN LODGE Τιμές Ξενοδοχείου 11-15 Δεκεμβρίου... 18-22 Δεκεμβρίου... Διαθεσιμότητα Δωματίων 5 x 2κλινα 4 x 3κλινα 2 x 4κλινα Παροχές Το Perun Lodge είναι ένα καινούργιο ξενοδοχείο διαμερισμάτων, σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΩΡΟΣ: ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels).

Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). ------------------------------------------- Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα, 30-03-2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισµού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σελίδα 1 από 8 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σελίδα 1 από 8 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Κέντρων Αναψυχής ρυθμίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υπηρεσίες Διαμονής & Λοιπά ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑ (ATHENS CYPRIA) *** Διομείας 5, 10563 Αθήνα Τηλ. 210-3238034/8 Fax. 210-3248792

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας Οι μεγάλες και θεσμικές αλλαγές που έφερε η νέα υγειονομική νομοθεσία στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (B ΤΑΞΗ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (+ΠΡΑΚΤΙΚΗ, +ΠΡΟΦΟΡ) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, +ΠΡΟΦΟΡ) ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, +ΠΡΟΦΟΡ)

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/1/2014 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Δ/νση : Καντανολέοντος 10 Τ.Κ. 74 100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

projects ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Group ΠΑΝΟΡΑΜΑ Panorama luxury residences ΚΡΗΝΗ Μικράς Ασίας & Μοσχοπόλεως 32 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ Αδριανουπόλεως 6

projects ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Group ΠΑΝΟΡΑΜΑ Panorama luxury residences ΚΡΗΝΗ Μικράς Ασίας & Μοσχοπόλεως 32 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ Αδριανουπόλεως 6 ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Group projects οικοπεδα προσ πωληση Σάνη, Χαλκιδική ΚΡΗΝΗ Μικράς Ασίας & Μοσχοπόλεως 32 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Panorama luxury residences ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ Αδριανουπόλεως 6 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αδριανουπόλεως, Παπακυρίτση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00):

Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00): Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00): Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Όνομα Μονάδας: Κατηγορία: Τάξη: Website: Διεύθυνση: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ HILTON PARK NICOSIA Ξενοδοχείο 4 αστέρων www.hilton.com Έγκωμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ HOTEL ROOM AUTOMATION ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Η BΤicino προτείνει λύσεις αυτοματισμού για τα δωμάτια ξενοδοχείων για τη βελτίωση της άνεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα