ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2 Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, Σχέδια Διαχείρισης πλημμυρών 3.Ο ρόλος του ΥΠΕΚΑ Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, Διευθύνσεων Υδάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Υπηρεσιών Υδροοικονομίας Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων 4.Η άσκηση του ρόλου (λειτουργία) της Διοίκησης : Αναβάθμιση υδατικών σωμάτων, προστασία, διαχείριση

3 1.Θεσμικό πλαίσιο ΗΟδηγία2000/60/ΕΚ Απότοέτος2000 στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τεθεί οι βάσεις για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης των νερών, μέσω της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι να ανακοπεί η υποβάθμιση της ποιότητας των νερών και να επιδιωχθεί η βελτίωσή τους, ώστε ως το 2015 να αποκτήσουν όλα τα υδατικά σώματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «καλή ποιότητα» που να ανταποκρίνεται σε αυστηρά οικολογικά και χημικά πρότυπα.

4 1.Θεσμικό πλαίσιο (συνέχεια) Πρόκειται για μια πραγματικά νέα πολιτική που εισάγει καινοτόμεςθέσειςόπωςείναι: η ολοκληρωμένη διαχείριση με τη μορφή της διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, που περιλαμβάνει και τη συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων και την ανάπτυξη προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη των στόχων που ορίζει η Οδηγία, η αναγνώριση της ανάγκης των οικοσυστημάτων να διαθέτουν την απαιτούμενη για τη βιωσιμότητά τους ποσότητα και ποσότητα των νερών και η θέσπιση της συμμετοχής του κοινού στο σχεδιασμό της διαχείρισης των νερών, τη λήψη των σχετικών αποφάσεων αλλά και την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδιασμού.

5 1.Θεσμικό πλαίσιο (συνέχεια) Ο Νόμος 3199/2003 που αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την εναρμόνιση του θεσμικού μας πλαισίου με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ Το Π.Δ. 51/2007 που καθορίζει τα μέτρα και τις διαδικασίες για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

6 1.Θεσμικό πλαίσιο (συνέχεια) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν για : την οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, τις κατηγορίες των αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους καθώς και την έκδοση των αδειών, τη συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων, τον καθορισμό μέτρων για την προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων

7 2.Εθνικές πολιτικές και προγράμματα Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του Ν.3199/2003 : Έχει συνταχθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Master Plan, το οποίο ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις (ΥΠ.ΑΝ., 2003 & Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2008). Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί την πρώτη προσέγγιση σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων, με στόχο την υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής. Για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα παρουσιάζεται η υδρολογική και υδρογεωλογική του εικόνα, από ποσοτική και ποιοτική άποψη, η αναπτυξιακή του ταυτότητα, εκτιμάται το υπάρχον και μελλοντικό ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης νερού. Με βάση τα στοιχεία αυτά, διαμορφώνονται προτάσεις για έργα και μέτρα καθώς και πολιτικές σχετικά με την διαχείριση των υδατικών πόρων κάθε Υδατικού Διαμερίσματος.

8 2.Εθνικές πολιτικές και προγράμματα (συνέχεια) Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του Ν.3199/2003 : Ολοκληρώθηκε το 2008 το Μητρώο Χρηστών Ύδατος απότηδιεύθυνσηυδατικούδυναμικούκαιφυσικώνπόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο διαθέτει βάση δεδομένων χρηστών ύδατος, καταχωρημένους χωρικά σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS). Στο Μητρώο αυτό καταχωρούνται στοιχεία καταναλώσεων ύδατος με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και εγκαταστάσεων αποβλήτων από βιομηχανικές, τουριστικές κλπ. μονάδες, στοιχεία ΜΥΗΣ κλπ.

9 2.Εθνικές πολιτικές και προγράμματα (συνέχεια) Ολοκληρώθηκε το 2003 η μελέτη "Συλλογή και αξιολόγηση οικολογικών δεδομένων ποταμών και λιμνών για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60", από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., στο οποίο είχε ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Από την υλοποίηση της μελέτης αυτής, προέκυψε ότι η υπάρχουσα επιστημονική βιβλιογραφία στην Ελλάδα δεν επαρκεί για την ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας και προτάθηκε η ανάθεση πιλοτικής εφαρμογής για την ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας, η οποία θα περιλαμβάνει και δειγματοληπτικά δεδομένα.

10 2.Εθνικές πολιτικές και προγράμματα (συνέχεια) Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του Ν.3199/2003 : Σήμερα είναι σε εξέλιξη τα Σχέδια Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (με εξαίρεση τα Υδατικά Διαμερίσματα της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας που δεν προχώρησαν λόγω προσφυγών στο στάδιο των του διαγωνισμού για την ανάθεσή τους) και ήδη για τρία από αυτά ξεκίνησε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης Ξεκινά η πρώτηφάσητηςκατάρτισηςτωνσχεδίων Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των κινδύνων

11 3. Ο ρόλος των Υπηρεσιών Υδάτων Ο τομέας της διαχείρισης των υδατικών πόρων, με τις θεσμικές δυνατότητες που του εξασφαλίζει το πλαίσιο των Οδηγιών και των Κατευθυντήριων Κειμένων της Ε.Ε., και της ελληνικής νομοθεσίας, αποτελεί ένα προνομιούχο πεδίο που παρέχει όλες τις προϋποθέσεις στην αρμόδια για τα νερά δημόσια διοίκηση να είναι μια δρώσα και αποτελεσματική διοίκηση και όχι μια συνήθης διοίκηση γραφειοκρατικής και διεκπεραιωτικής νοοτροπίας και πρακτικής.

12 3. Ο ρόλος των Υπηρεσιών Υδάτων (συνέχεια) Ποια είναι όμως αυτά τα στοιχεία που δίνουν τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες μιας ενεργής και όχι παθητικής και αδιάφορης διοίκησης στις υπηρεσιακές μονάδες της διαχείρισης των υδατικών πόρων; Τα στοιχεία αυτά είναι τα ουσιώδη αντικείμενα της δράσης των Υπηρεσιών με τις καινοτόμες θέσεις που τα χαρακτηρίζουν, όπως περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο των νερών.

13 3. Ο ρόλος των Υπηρεσιών Υδάτων (συνέχεια) Συγκεκριμένα, αυτάταστοιχείαείναι: α) Η κατάρτιση των Εθνικών Προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας και η παρακολούθηση και ο συντονισμός της εφαρμογής τους β) Η κατάρτιση και προώθηση των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών. ΤαΣχέδιααυτάθέτουντην υποχρέωση επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων για τα διάφορα υδατικά συστήματα και καταλήγουν σε Προγράμματα Μέτρων, η εφαρμογή των οποίων θα οδηγήσει στην επιτυχία αυτών των στόχων γ) Η Παρακολούθηση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων μέσω της λειτουργίας εθνικού δικτύου παρακολούθησης. δ) Η φροντίδα για την προστασία αναβάθμιση και αποκατάσταση όλων των υδατικών σωμάτων

14 3. Ο ρόλος των Υπηρεσιών Υδάτων (συνέχεια) Όλα τα παραπάνω και ιδιαίτερα τα Εθνικά Προγράμματα και τα Σχέδια Διαχείρισης καθιστούν τη Διοίκηση, που έχει την υποχρέωση της κατάρτισής τους και της μέριμνας για την εφαρμογή τους, Στρατηγική Διοίκηση. Της δίνουν δηλαδή περιεχόμενο στη δράση της, της δίνουν στόχους για μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Την εφοδιάζουν παράλληλα με τρόπους και μεθόδους δράσης, δηλαδή με στρατηγικές προσεγγίσεις που έχουν φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα, με τις οποίες δρα για την προστασία και αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων.

15 3. Ο ρόλος των Υπηρεσιών Υδάτων (συνέχεια) Από τα προαναφερόμενα προκύπτει με σαφήνεια ότι προκειμένου τα διάφορα επίπεδα των Υπηρεσιών Υδάτων να είναι σε θέση να αποτελέσουν μοχλούς μιας δρώσας και αποτελεσματικής διοίκησης, θα πρέπει να αναλάβουν υπεύθυνα την άσκηση του ρόλου τους για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το Σχέδιο «Καλλικράτης» έχει διαμορφώσει νέα δεδομένα, με τη συγκρότηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και των νέων Δήμων.

16 3. Ο ρόλος των Υπηρεσιών Υδάτων (συνέχεια) Έτσι ο ρόλος της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων είναι επιτελικός ως προς τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε εθνικό επίπεδο. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σχεδιάζουν την προστασία και διαχείριση των υδάτων, με βάση τον εθνικό σχεδιασμό, στο επίπεδο των Περιφερειών και μεριμνούν για την εφαρμογή του σχεδιασμού, συντονίζοντας κατάλληλα όλες τις Υπηρεσίες και τους φορείς που σχετίζονται με τη χρήση και προστασία των υδάτων. Οι Υπηρεσίες Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων εφαρμόζουν το σχεδιασμό για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην περιοχή της ευθύνης τους

17 4.Η άσκηση του ρόλου (λειτουργία) της Διοίκησης των υδατικών πόρων Η άσκηση του ρόλου του κάθε επιπέδου της Διοίκησης των Υδάτων προϋποθέτει την κατανόηση του ρόλου του στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναμικού της χώρας με την υλοποίηση των σχεδίων και προγραμμάτων, σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου.

18 4.Η άσκηση του ρόλου (λειτουργία) της Διοίκησης των υδατικών πόρων (συνέχεια) Παρά την ύπαρξη του ιδιαίτερα θετικού και παραγωγικού θεσμικού πλαισίου στον τομέα των υδάτων, οι δεδομένες υστερήσεις της ελληνικής πολιτείας στο επίπεδο το προγραμματικό (της ανάπτυξης του συστήματος της στρατηγικής διοίκησης και της στοχοθεσίας), της αξιολόγησης των δημοσίων πολιτικών και δράσεων αλλά και της δημιουργίας και εμπέδωσης της σύγχρονης οργανωσιακής κουλτούρας, εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο στη συντονισμένη κίνηση όλων των εκφράσεων της πολιτείας στην κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων.

19 4.Η άσκηση του ρόλου (λειτουργία) της Διοίκησης των υδατικών πόρων (συνέχεια) Προκειμένου να δειχθεί πώς θα ήταν δυνατή, στο πλαίσιο της νέας δομής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, να λειτουργήσει μια Υπηρεσία Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα ήταν σκόπιμο να θέσουμε τα παρακάτω δεδομένα μιας ορθολογικής λειτουργίας που στηρίζονται στο νέο δημόσιο μάνατζμεντ.

20 4.Η άσκηση του ρόλου (λειτουργία) της Διοίκησης των υδατικών πόρων (συνέχεια) Αποστολή της Διεύθυνσης Υδάτων είναι η προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτων της Περιφέρειας αναφοράς της μέσω της κατάρτισης και παρακολούθησης της εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής και των Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων αυτών, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού και των εθνικών προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων.

21 4.Η άσκηση του ρόλου (λειτουργία) της Διοίκησης των υδατικών πόρων (συνέχεια) Για την ανταπόκρισή της σ αυτήν την αποστολή η Δ/νση Υδάτων παρακολουθεί και ελέγχει τις ποιοτικές παραμέτρους και την ποσοτική κατάσταση των υδάτων, μεριμνά για την επάρκεια των υδατικών πόρων στην Περιφέρεια, μεριμνά για την εξασφάλιση της «καλής κατάστασης» των υδάτων της Περιφέρειας σχεδιάζει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων συντονίζει όλους τους φορείς στο επίπεδο της Περιφέρειας σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την προστασία των υδάτων.

22 4.Η άσκηση του ρόλου (λειτουργία) της Διοίκησης των υδατικών πόρων (συνέχεια) Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια για : το σχεδιασμό της διαχείρισης των υδατικών συστημάτων της Περιφέρειας και έχει την ευθύνη 1. της παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων προστασίας που σχεδιάζονται καθώς και 2. της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων, όπως τα αποτελέσματα αυτά πιστοποιούνται από τον έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτων.

23 4.Η άσκηση του ρόλου (λειτουργία) της Διοίκησης των υδατικών πόρων (συνέχεια) Η διατύπωση του οράματος της Διεύθυνσης Υδάτων Η Διεύθυνση Υδάτων με δεδομένη την αποστολή της πρέπει να διαμορφώσει το όραμά της, δηλ. την προσδοκία της για το τι θέλει να πετύχει (στο πλαίσιο της λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της περιοχής αναφοράς της) σχετικά με τους υδατικούς πόρους της περιοχής ευθύνης της σε μια μεσοπρόθεσμη χρονική περίοδο, π.χ. την επόμενη πενταετία.

24 4.Η άσκηση του ρόλου (λειτουργία) της Διοίκησης των υδατικών πόρων (συνέχεια) Όραμα για τη Διεύθυνση Υδάτων θα μπορούσε να αποτελέσει «η εξασφάλιση της επαρκούς ποιότητας και ποσότητας των υδάτων όλων των υδατικών σωμάτων της περιοχής των λεκανών απορροής της αρμοδιότητάς της (και γενικότερα η ουσιαστική αναβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντοςτηςπεριοχήςαυτής), ώστε να υπάρχει ικανοποίηση της ζήτησης του νερού, κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών, σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των υδατικών πόρων, και τελικά βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής».

25 4.Η άσκηση του ρόλου (λειτουργία) της Διοίκησης των υδατικών πόρων (συνέχεια) Παράλληλα το όραμα της Διεύθυνσης Υδάτων πρέπει να περιλαμβάνει και τις επιδιώξεις για την ίδια την Υπηρεσία ως Μονάδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως δημόσια οργάνωση που έχει το καθήκον της άσκησης συγκεκριμένης πολιτικής.

26 4.Η άσκηση του ρόλου (λειτουργία) της Διοίκησης των υδατικών πόρων (συνέχεια) Όραμα της Δ/νσης Υδάτων λοιπόν ως προς τον οργανωτικό της τομέα πρέπει να είναι η μετεξέλιξή της σε ένα πρότυπο Υπηρεσίας Υδάτων που να σχεδιάζει και να ασκεί την υδατική πολιτική στο χώρο της, με αναβαθμισμένο το στελεχιακό της δυναμικό, με άριστες και αποδοτικές σχέσεις συνεργασίας με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με σωστή συντονιστική λειτουργία ως προς τα Τμήματα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας, τους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευομένων Περιοχών, τα Πανεπιστήμια καθώς και όλους τους φορείς που ασχολούνται με τη διαχείριση και τη χρήση των υδάτων.

27 4.Ηάσκησητουρόλου(λειτουργία) της Διοίκησης των υδατικών πόρων (συνέχεια) Το πρότυπο Υπηρεσίας σχετίζεται με μια εξωστρεφή Υπηρεσία που μέσω των Ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων θα δημιουργεί σχέσεις με αντίστοιχες Υπηρεσίες και Οργανισμούς άλλων χωρών, θα συμμετέχει σε δίκτυα συνεργασίας, θα διευρύνει την επιστημονική γνώση των στελεχών της, θα αναπτύσσει την τεχνογνωσία της και θα αποκτά χρήσιμα μελετητικά εργαλεία και τεχνικό εξοπλισμό για να ανταποκρίνεται καλύτερα στους σκοπούς της.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210 8228795 E mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210 8228795 E mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210 8228795 E mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr Συνέντευξη του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, καθηγητή Α. Ανδρεαδάκη 1. Τον περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ www.medsos.gr www.gr.boell.org www.depp.gr Αθήνα 2013 Έκδοση: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.medsos.gr Συντακτική ομάδα: Άννυ Μητροπούλου Κλειώ Μονοκρούσου Ερμιόνη Φρεζούλη Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα