«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»"

Transcript

1 «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας»

2 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή Ανεπάρκεια Ελλιπής αξιοποίηση επιφανειακών ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Μέτρα Έργα ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έλλειψη Στοιχείων και Δεδομένων Έλλειψη Υποδομής Πολυαρχία Τομεακή Χρήση Απουσία εθνικής πολιτικής Θεσμικά Οργανωτικά Προβλήματα (Ν1739/87, 2000/60ΕΕ, Ν3199/2003)

4 Νομικό Πλαίσιο: Οδηγία 2000/60/ΕΚ ΕΚ, ΠΔ 51/2007, Ν /2003, Θυγατρική οδηγία 2006/118/ΕΚ ΕΚ, ΚΥΑ 9626/2208/Ε130/2009, και ο συνδυασμός των Οδηγιών 2008/105/ΕΚ και 2006/11/ΕΚ ΕΚ. Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων - Είναι ένα είδος καταστατικού χάρτη για τα νερά με τον οποίο όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά η Ελλάδα είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν στα επόμενα χρόνια Ηδιατήρησητης καλής οικολογικής κατάστασης τωνυδατικώνσωμάτων μέσα από την μελέτη και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης για κάθε υδρολογική περιφέρεια

5 Κύρια Προβλήματα στο Π.Σ. Βόλου και την ευρύτερη περιοχή Πηλίου Κυρίως χωρική ανισοκατανομή επιφανειακών υδατικών πόρων και υδατικών αναγκών Ποιοτική υποβάθμιση των υδατικών πόρων Ανεπαρκής αξιοποίηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού (π.χ. Πήλιο) Κάλυψη υδατικών αναγκών από μεγάλο αριθμό γεωτρήσεων Υπεράντληση υπόγειων υδάτων Υποβάθμιση υπόγειου ορίζοντα

6 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ κ ΠΗΛΙΟ Eργαλείο που θα στοχεύει στην καταγραφή, ολοκληρωμένη διαχείριση των επιφανειακών και των υπόγειων νερών της περιοχής Π.Σ. ΒΟΛΟΥ κ ΠΗΛΙΟ : τo πρόβλημα είναι σύνθετο, λαμβάνει δυσμενέστατες διαστάσεις και απαιτεί πιεστικά την εφαρμογή ορθολογικής υδατικής πολιτικής και την ένταξη των υφιστάμενων, αλλά και των νέων έργων.

7 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΛΙΟΥ Αναγκαιότητα εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων, που δεν θα προσκρούουν σε αντιδράσεις τοπικιστικού και όχι μόνο χαρακτήρα, καταλήγοντας συνεχώς σε ματαίωση έργων ή σε εγκατάλειψή τους Κρίνεται επιτακτική όχι μόνο η κατάστρωση αλλά και η ανάγκη βιωσιμότητας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων για την περιοχή

8 Δυναμικό σύστημα με δίκτυο παρακολούθησης και ελέγχου (ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων). Η τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων (π.χ. Σταθμηγράφοι στο Πήλιο) απολήψεων (υδρόμετρα, σταθμηγράφοι) σε σημεία απόληψης υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, καθώς και στο υδρευτικό και βιομηχανικής χρήσης νερό, οφείλει να γίνει υποχρεωτική για όλους τους χρήστες και να συνδυαστεί με αυστηρά μέτρα τουλάχιστον οικονομικών κυρώσεων. Οι απορροές των πηγών, των ποταμών, των ρεμάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με το πνεύμα της ενιαίας ορθολογικής διαχείρισης Αξιοποίηση Διαθέσιμων στοιχείων δεδομένων - μελετών

9 Οργάνωση κοινής Μεθοδολογίας για τη σύνταξη Μελετών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων: Η επίκληση αυθαιρέτων μοντέλων για τη διαχείριση των νερών σε συνδυασμό με την έλλειψη συστηματικής καταγραφής ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για τα νερά αποτελεί πλέον ανασταλτικό παράγοντα για την κοινωνικοοικονομική συνοχή, αλλά και το μέλλον της ανάπτυξης στην περιοχή.

10 Α. ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΑ - ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΛΙΟ Ανάγκη εκπόνησης Υδρολογικής Διαχειριστικής Μελέτης Υδάτινου ισοζυγίου Διαχωρισμού Λεκανών Απορροής και υπολογισμού παροχών σχεδιασμού πλημμυρικών παροχών για την ιδιαίτερη και ξεχωριστή υδρογεωλογικά και μορφολογικά περιοχή του Πηλίου.

11 ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ η υδροδότηση του Βόλου ο ορθολογικός σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων με εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας από τους χειμάρρους αλλά και τα δίκτυα ομβρίων στους οικισμούς του Πηλίου Αποτροπή της διάβρωσης και υποβάθμισης του ορεινού χώρου των λεκανών απορροής των χειμάρρων και έλεγχος της ζημιογόνας μεταφοράς και απόθεσης τωνφερτώνυλικώνπουδιακινούνοιχείμαρροι. Δημιουργία μικρών ταμιευτήρων για την κάλυψη αναγκών των περιοχών σε ύδρευση, άρδευση καθώς και για αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Ανάπτυξη και αξιοποίηση των υδατικών δυνατοτήτων του ορεινού χώρου

12 Ενέργειες Ανάπτυξης του Σχεδίου Διαχείρισης: Να αναπτυχθούν εναλλακτικά σενάρια για την κατασκευή μικρών φραγμάτων με στόχο την υδροδότηση του Βόλου και των οικισμών της περιοχής του Π.Σ. και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου ΣενάριαγιαΜικράΥδροηλεκτρικά Διακριτοποίηση των λεκανών απορροής όλων των ποταμών και ρεμάτων της περιοχής με ταυτόχρονη αξιοποίηση ποιοτικών παραμέτρων (πλημμυρικές παροχές σχεδιασμού με βάση τα διαθέσιμα αλλά και παραγόμενα βροχομετρικά δεδομένα, εκτίμηση στερεοπαροχής κτλ) για την αντιμετώπιση των διευρυμένων πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, σε επίπεδο έργων αντιπλημμυρικής προστασίας αλλά και δευτερογενούς αντιμετώπισης τωνπλημμυρικώνκινδύνωνσταπλαίσιατουσχεδιασμούτωνδικτύων ομβρίων των οικισμών. Να εγκατασταθούν σταθμήμετρα σε καίριες θέσεις των υδάτινου δικτύου ποταμών και ρεμάτων, με στόχο την άμεση καταγραφή της πλημμυρικής παροχής κατά τη διάρκεια έντονων πλημμυρικών φαινομένων και τη συσχέτιση με τα διαθέσιμα βροχομετρικά δεδομένα της περιοχής, τα οποία ωστόσο δεν αξιοποιούν άμεσα πληροφορίες από βροχομετρικούς σταθμούς στην περιοχή του Πηλίου.

13 Στόχοι Ανάπτυξης του Σχεδίου Διαχείρισης Η πρόβλεψη δικτύου ομβρίων πρέπει να ολοκληρωθεί και να κατασκευαστεί άμεσα Να γίνει εκτίμηση της στερεοπαροχής των ρεμάτων στα πλαίσια της συνολικότερης υδρολογικής διαχειριστικής μελέτης, ειδικά για το Πήλιο Συγκέντρωση και απόληψη των πλούσιων χειμάρριων φερτών υλικών και την αξιοποίησή τους για τις πολλαπλές ανάγκες του Νομού. Η ολοκληρωμένη υδρολογική μελέτη για το Πήλιο, θα έθετε τις βάσεις αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή (με παράλληλη πρόβλεψη φραγμάτων συγκράτησης φερτών) αλλά και των άμεσων αναγκών υδροδότησης της πόλης του Βόλου (με κατασκευή φραγμάτων), με ταυτόχρονη εκπόνηση μελετών δικτύων ύδρευσης για τους οικισμούς και θα αποτελούσε ένα εργαλείο επίλυσης καίριων ζητημάτων της περιοχής.

14 2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου Δικτύου του Βόλου και Μείωση των διαρροών. Εκπόνηση Μελετών και έργων αντικατάστασης πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Πηλίου, σε πεδινούς και παραθαλάσσιους οικισμούς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τη μείωση των απωλειών του δικτύου. Ειδικά για πεδινούς και παραθαλάσσιους οικισμούς όπου το πρόβλημα της υποβάθμισης των υπόγειων υδάτων είναι έντονο, το μέγεθος της υποβάθμισης πρέπει άμεσα να ελεγχθεί με χημικές μεθόδους και επιπλέον θα πρέπει να προβληθούν και τρόποι υδροδότησης με ασφαλές νερό από παρακείμενες φυσικές πηγές. 3.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Η τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής απολήψεων (υδρόμετρα, σταθμηγράφοι) 4. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τεχνητός εμπλουτισμός μέσω επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ή και ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα μέσω του αρδευτικού δικτύου της Κάρλας

15 5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Λύση στο υδρευτικό πρόβλημα του Βόλου είναι τα νερά επιφανειακής απορροής του Πηλίου. κατασκευή μικρών φραγμάτων σε ημιορεινές περιοχές με στόχο την ύδρευση και άρδευση πεδινών περιοχών και τη μείωση της αναγκαιότητας των γεωτρήσεων σχέδιο διαχείρισης για την αξιοποιήση του φράγματος Παναγιώτικο που βρίσκεται στο Νότιο Πήλιο. 6.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και μερικώς κατεστραμμένου ανοικτού αρδευτικού δικτύου του Πηλίου με δίκτυο αγωγών υπό πίεση 7.ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ κατάρτιση σχεδίου χρήσεων γης συνυφασμένου με τη χρήση του νερού, σε όλες τις εντός και κυρίως στις εκτός σχεδίου περιοχές.

16 8.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Να οριστούν με σαφήνεια τα όρια των υδατικών συστημάτων πόσιμου νερού. Να γίνει καταγραφή και επικαιροποίηση των μελετών καθορισμού ζωνών προστασίας που ήδη έχουν εκπονηθεί για περιοχές υδροληψίας και να εξεταστούν και αξιολογηθούν οι δράσεις που απαιτούνται προκειμένου να θεσμοθετηθούν οι ζώνες αυτές. Σύμφωνα με την ΚΥΑ145116/ «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων», στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, τα όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους εύλογα διαφοροποιούνται ανάλογα και με το εάν ο υδροφορέας χρησιμοποιείται ή όχι για πόση.

17 9. ΥΔΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΛΑΣ Άμεση σχέση με το σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων στο Π.Σ. Βόλου Φίλο-περιβαλλοντική γεωργία και κτηνοτροφία - Μείωση της ρύπανσης από τις βιομηχανίες (εφαρμογή περιβαλλοντικών τεχνολογιών) Σύστημα παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας του νερού Δημιουργία ζώνης απόλυτης προστασίας γύρω από τη λίμνη Αποκατάσταση βιοτόπων και ενδιαιτημάτων Μείωση του χρόνου παραμονής του νερού στη λίμνη οπωσδήποτε! Υλοποίηση έργων ορεινής υδρονομίας Εφαρμογή ισχυρού θεσμικού πλαισίου για την προστασία της λεκάνης απορροής. Ενίσχυση δραστηριοτήτων που αποτρέπουν την υποβάθμιση ( αναψυχή, οικοτουρισμός.) Λειτουργία του έργου της διαχείρισης των στραγγιδίων (τεχνητός υγρότοπος) Θέσπιση κατώτερου ορίου της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα της Κάρλας στην περιοχή διάνοιξης και λειτουργίας των νέων υδρογεωτρήσεων του Βόλου. Δημιουργία αξόνων που περιλαμβάνουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό σχετικά με τις αγροτικές αναδιαρθρώσεις, τη δασική πολιτική, τη διαχείριση κτηνοτροφικού κεφαλαίου, την πολιτική προστασία (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές κλπ), τα σχέδια πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής και τοπικά αναπτυξιακά

18 B. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αξιοποίηση της ιλύος που παράγεται στους βιολογικούς καθαρισμούς Πρέπει η πρακτική της αξιοποίησης της ιλύος να αποτελέσει τακτική συνυφασμένη με τη λειτουργία κάθε υφιστάμενης και νέας Ε.Ε.Λ. Θα πρέπει όλοι οι παραλιακοί οικισμοί που βρίσκονται εντός του Παγασητικού να αποκτήσουν δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και στη συνέχεια, με βάση τη θέσης και την τοπολογία της περιοχής να ενοποιηθούν ανά ομάδες, αποκτώντας ΕΕΛ. Το βόρειο, το ανατολικό και το νότιο Πήλιο αποτελούν μια πρώτη επί μέρους κατηγοριοποίηση των οικισμών, με δικό τους, αυτόνομο σύστημα Επεξεργασίας Λυμάτων. Αποκεντρωμένη διαχείριση των υγρών αποβλήτων με οικολογικό χαρακτήρα. Το σύνολο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων των ΒΙ.ΠΕ και ΒΙΟ.ΠΑ. οφείλουν άμεσα να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων, με πρόβλεψη προεπεξεργασίας υγρών αποβλήτων εντός της βιομηχανικής μονάδας. 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. Oρθολογική διαχείριση των στερεών απορριμμάτων. αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. με εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών.

19 3. ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Με την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων, από το ΕΠΠΕΡΑΑ, έργων κατασκευής αποχετευτικών δικτύων του παραλιακού μετώπου του Βόλου, και του Νοτίου Πηλίου από την ΔΕΥΑΜΒ, η προστασίατωννερών του Παγασητικού κόλπου από την ρύπανση αστικών λυμάτων που έμμεσα μπορεί να επιβαρύνουν το θαλάσσιο σύστημα, επεκτείνεται. Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στο υπόλοιπο θαλάσσιο μέτωπο του Δήμου: προστασία για τον Παγασητικό από την αστική ρύπανση. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δεν υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης και προστασίας των Προστατευόμενων Περιοχών Υδρόβιων Ειδών Οικονομικής Σημασίας. Να προταθούν δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές (ρέματα, φαράγγια κλπ ) και να συμπεριληφθεί η πεζοπορία σε τμήματα ποταμών ρεματιών πηγών γεφυριών που παρουσιάζουν τουριστικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον όπως: όλες οι περιοχές του Πηλίου που βρίσκονται σε περιοχή NATURA

20 Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ τμ Μαγνησίας: Φλαμπούρης Κώστας Μπακλατσή Γραμματή Βασιλειάδης Λάμπρος Παπαζήσης Βασίλης Μαργαρίτα Μαργαρίτη Ταταρίδου Αγγελική Σιδηρόπουλος Παντελής ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ...

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ... 1 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 8 3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ... 11 1.1 Δημοκρατία... 11 1.2 Δημόσιος Έλεγχος και Διαφάνεια... 12 1.3 Συμμετοχικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Π ραγ ματ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣΤΟΥΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα