Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 3: Η Κατάκτηςη τησ Γλώςςασ. Ευγενία Σόκθ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 3: Η Κατάκτηςη τησ Γλώςςασ. Ευγενία Σόκθ"

Transcript

1 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα Θπείρου Γλωςςική Ανάπτυξη Ενότθτα 3: Η Κατάκτηςη τησ Γλώςςασ Ευγενία Σόκθ

2 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΣΕΙ Ηπείρου Σμιμα Λογοκεραπείασ Γλωςςική Ανάπτυξη Ενότητα 3: Θ Κατάκτθςθ τθσ Γλϊςςασ Σόκθ Ευγενία Επίκουρθ Κακθγιτρια Λωάννινα, 2015

3 Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ, που υπόκειται ςε άλλου τφπου άδειασ χριςθσ, θ άδεια χριςθσ αναφζρεται ρθτϊσ. 3 3

4 4 Χρηματοδότηςη Σο ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ. Σο ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο TEI Ηπείρου» ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθ αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα.

5 κοποί ενότητασ Θ κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ κατάκτθςθσ τθσ γλϊςςασ ωσ μθχανιςμοφ μζςω τθσ ανάλυςθσ κζςεων που ζχουν αναπτυχκεί ςτθν βιβλιογραφία. 5 5

6 Περιεχόμενα ενότητασ Ειςαγωγι Κατάκτθςθ τθσ Γλϊςςασ Οριςμοί Γλωςςικι Κατάκτθςθ Κατάκτθςθ Ανάγνωςθσ & Γραφισ 6 6

7 Ειςαγωγή 7

8 Bloom & Lahey (1978): Ειςαγωγή (1 από 2) θ γλϊςςα διακρίνεται ςε τρεισ διαςτάςεισ, το περιεχόμενο, τθ μορφι και τθ χριςθ, τα οποία βρίςκονται ςε αλλθλεπίδραςθ. θ γλϊςςα μπορεί να γίνει αντιλθπτι ωσ ο ςυνδυαςμόσ οριςμζνθσ μορφισ, με οριςμζνθ ςθμαςία 8 8

9 Ειςαγωγή (2 από 2) θ μάκθςθ δεν είναι μόνο θ προςκικθ γνϊςεων ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ, αλλά και ο μεταςχθματιςμόσ και θ αναδιοργάνωςθ των ιδθ κατεχομζνων γνϊςεων, ϊςτε να μπορεί το άτομο να κατανοεί τα νζα κάκε φορά δεδομζνα. 9 9

10 Κατάκτηςη τησ Γλώςςασ 1

11 Κατάκτηςη τησ Γλώςςασ (1 από 5) Θ γλϊςςα & θ επικοινωνία και θ ιδιαίτερθ ικανότθτα του ανκρϊπου να παράγει ζναρκρο λόγο άνοιξε το δρόμο για τον ανκρϊπινο πολιτιςμό H πολιτιςμικι κλθρονομία μεταφζρεται μζςω τθσ γλϊςςασ - προφορικό και γραπτό λόγο (Mitchell, 2002, ς.153) Θ γνϊςθ δεν χάνεται, μεταφζρεται από γενιά ςε γενιά με τθ γλϊςςα. 11 1

12 Κατάκτηςη τησ Γλώςςασ (2 από 5) Σςιναρζλθσ, 2004: «Θ φπαρξθ τθσ γλϊςςασ αποτελεί τθν ουςία τθσ φπαρξθσ τθσ κοινωνικισ ςυγκρότθςθσ, αλλά και ακόμθ παραπζρα τον βαςικό μθχανιςμό τθσ ςκζψθσ» Chomsky: θ γλϊςςα είναι ο κακρζπτθσ του νου: εκφράηει τον ανκρϊπινο λόγο => θ διαλεκτικι προςζγγιςθ τθσ γλϊςςασ ςθμαίνει τθν ζμμεςθ προςζγγιςθ του λόγου, άρα τθσ ανκρϊπινθσ νόθςθσ. 12 1

13 Κατάκτηςη τησ Γλώςςασ (3 από 5) Γλωςςική Επικοινωνία Μη γλωςςική Σεχνική 13 1

14 Κατάκτηςη τησ Γλώςςασ (4 από 5) φμφωνα με τουσ Bloom & Lahey (1978) θ επικοινωνία ςυντελείται μζςω ενόσ γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και μζςα ςε ζνα πλαίςιο αναφοράσ. φμφωνα με το μοντζλο αυτό, θ παραγωγι θ μετάδοςθ και θ πρόςλθψθ γίνεται μζςω ενόσ γλωςςικοφ ςυςτιματοσ, ενϊ θ παραγωγι θ μετάδοςθ και θ πρόςλθψθ γίνεται μζςα ςε ζνα πλαίςιο αναφοράσ. 14 1

15 Κατάκτηςη τησ Γλώςςασ (5 από 5) Πομπόσ Μετάδοςη μηνφματοσ Μζςο Δζκτησ 15 1

16 Οριςμοί 1

17 Οριςμοί (1 από 14) ο οριςμόσ τθσ γλϊςςασ μπορεί να ποικίλλει αναλόγωσ με τθν οπτικι που εξετάηουμε προςδιορίςουμε τθ γλϊςςα παρουςιάηοντασ τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ (Hocket, 1958): 17 1

18 Οριςμοί (2 από 14) θ χριςθ του φωνθτικοφ ακουςτικοφ καναλιοφ θ ικανότθτα μετάδοςθσ και εντοπιςμοφ του ιχου βαςίηεται ςτουσ νόμουσ τθσ φυςικισ του ιχου θ φωνθτικι παραγωγι κατά τθν ομιλία ζχει ςτιγμιαία διάρκεια 18 1

19 Οριςμοί (3 από 14) θ γλϊςςα ζχει ανταλλακτικό χαρακτιρα, ιδιότθτα θ οποία φαίνεται από τθν ικανότθτα του ομιλθτι να αναπαράγει φωνολογικά κάκε γλωςςικό μινυμα που ζχει κατανοιςει ιδιότθτα τθσ γλϊςςασ είναι θ πλιρθσ ανατροφοδότθςθ θ γλϊςςα εξυπθρετεί ζναν ςκοπό, τθν διεξαγωγι τθσ γλωςςικισ επικοινωνίασ 19 1

20 Οριςμοί (4 από 14) θ διεξαγωγι τθσ γλωςςικισ επικοινωνίασ επιτυγχάνεται χάρθ ςτο ςθμαςιολογικό περιεχόμενο τθσ γλϊςςασ θ χωρο-χρονικι ανατοποκζτθςθ αναφζρεται ςτθν ικανότθτα τθσ γλωςςικισ επικοινωνίασ να μεταφζρει πλθροφορίεσ, όχι μόνο ςφγχρονεσ, αλλά και ετεροχρονιςμζνεσ 20 2

21 Οριςμοί (5 από 14) Κφριο χαρακτθριςτικό τθσ γλϊςςασ ο δθμιουργικόσ τθσ χαρακτιρασ που δίνει τθ δυνατότθτα : να χρθςιμοποιεί τα ςτοιχεία τθσ γλϊςςασ που πικανόν αγνοεί ζωσ μία οριςμζνθ χρονικι ςτιγμι να γίνεται κατανοθτόσ από τουσ ςυνανκρϊπουσ του Θ ιδιαιτερότθτα τθσ γλϊςςασ αναφζρεται ςτον ιδιαίτερο ρόλο που ζχει το κάκε γλωςςικό ςτοιχείο 21 2

22 Οριςμοί (6 από 14) τθ διαδικαςία του περάςματοσ από τα ηϊαπρογόνουσ ςτον άνκρωπο, όταν εμφανίςτθκε θ εργαςία με τθν κακαυτό τθσ ζννοια και ςε ςφνδεςθ με τθν καταςκευι εργαλείων, αρχίηει να διαμορφϊνεται ζνα δεφτερο ςφςτθμα ςιμανςθσ, το ςφςτθμα τθσ ομιλίασ. Ο Hegel διζκρινε πρϊτοσ τθ γλϊςςα ςε λόγο και ομιλία (Δράκοσ,1999). 22 2

23 Οριςμοί (7 από 14) Μπαμπινιϊτθσ (1998): «..Γλώςςα είναι ο λόγοσ και θ ομιλία: το εςωτερικό, γενικό ςφςτθμα που χαρακτθρίηει τθ δομι μιασ φυςικισ γλώςςασ (ο λόγοσ) και θ ςυγκεκριμζνθ από τα άτομα μιασ γλωςςικισ κοινότθτασ πραγμάτωςι του (θ ομιλία)..» 23 2

24 Οριςμοί (8 από 14) De Saussare (2011): διαχωρίηει μεταξφ τθσ ομιλίασ και τθσ γλϊςςασ. Τποςτθρίηει ότι θ ομιλία είναι θ ατομικι πλευρά του λόγου που ςε αυτιν περιλαμβάνεται και θ φϊνθςθ. υνεπϊσ, θ μελζτθ τθσ ομιλίασ είναι ψυχοφυςικι, ενϊ από τθν άλλθ θ γλϊςςα είναι κοινωνικι και δεν είναι εξαρτθμζνθ από τθν ατομικότθτα του ανκρϊπου. 24 2

25 Οριςμοί (9 από 14) φμφωνα με τουσ Bloom & Lahey (1978) θ γλϊςςα ζχει τρεισ διαςτάςεισ, οι οποίεσ βρίςκονται ςε αλλθλεπίδραςθ: Περιεχ όμενο Μορφή Χρήςη 25 2

26 Οριςμοί (10 από 14) Φκόγγοι Φωνιματα Μορφιματα Λζξεισ Φράςεισ Προτάςεισ Μεγαλφτερα Προταςιακά φνολα 26 2

27 Οριςμοί (11 από 14) ΔΟΜΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ 27 2

28 Οριςμοί (12 από 14) ΓΛΩΑ ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΟ ΗΜΑΙ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΓΜ ΑΣΟΛΟΓ ΙΑ 28 2

29 Οριςμοί (13 από 14) Κατά τον Searle (1969) κάκε γλωςςικι διαδικαςία αναλφεται ςε τζςςερα μζρθ, το λεκτικό, το νοθματικό, του περιεχομζνου, του αποτελζςματοσ. Ωςτόςο θ γλϊςςα αναλφεται από κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τθν μεταγλωςςικι τθσ ικανότθτα, τον ςυςτθματικό τθσ χαρακτιρα και τθν κακολικότθτά τθσ: 29 2

30 Οριςμοί (14 από 14) Θ γλϊςςα, δθλαδι, χρθςιμοποιείται για τθν αυτόπεριγραφι τθσ, τθν ανάλυςθ και μελζτθ τθσ, αλλά και για τθν μελζτθ άλλων ςυςτθμάτων επικοινωνίασ. Όςον αφορά τον ςυςτθματικό τθσ χαρακτιρα, θ γλϊςςα αποτελεί ζνα ιεραρχικά δομθμζνο ςφνολο, με εςωτερικζσ διαιρζςεισ, όπου ςτο πλαίςιο τθσ δομικισ γλωςςολογίασ, ειςάγεται χωριςμόσ του υλικοφ ςε φωνολογικό, μορφολογικό και ςυντακτικό επίπεδο. (Searle, 1969) 30 3

31 Γλωςςική Κατάκτηςη 3

32 Γλωςςική Κατάκτηςη (1 από 31) Δράκοσ (1999): διεπιςτθμονικό πλαίςιο διερεφνθςισ (κοινόσ τόποσ μεταξφ των ειδικϊν) γλωςςικι εξζλιξθ του ανκρϊπου αποτελεί γνωςτικό αντικείμενο, που προςεγγίηεται επιςτθμονικά από διάφορεσ οπτικζσ γωνίεσ 32 3

33 Δράκοσ (1999): Γλωςςική Κατάκτηςη (2 από 31) Οι επιςτιμεσ είναι: Παιδαγωγικι Ειδικι Παιδαγωγικι Ψυχολογία Γλωςςολογία Λατρικι Κοινωνιολογία Λογοπακολογία 33 3

34 Δράκοσ (1999): Γλωςςική Κατάκτηςη (3 από 31) Σζςςερισ παράγοντεσ φαίνεται ότι επικεντρϊνουν τθν προςοχι των ςφγχρονων τάςεων ςε ότι αφορά τθ γλωςςικι δεξιότθτα, αλλά και τθ μάκθςθ γενικότερα (Νευρολογία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Παιδαγωγικά). 34 3

35 Γλωςςική Κατάκτηςη (4 από 31) Froeschels(1913): νζουσ όρουσ όπωσ: λογοδιδακτικι, λογοπαιδεία (λόγοσ + παιδεία) λογοπεδικι (λόγοσ + πζδθ = εμπόδιο), ζννοιεσ που ςθματοδοτοφν και αντίςτοιχεσ επιςτθμονικζσ κεωρίεσ Αρχζσ 20 ου αιϊνα: θ γλωςςολογία αποκόπτεται από τθ ςφαίρα τθσ φιλοςοφίασ και γίνεται αυτόνομθ επιςτιμθ 35 3

36 Γλωςςική Κατάκτηςη (5 από 31) Αρχζσ 20 ου αιϊνα: θ γλωςςολογία αποκόπτεται από τθ ςφαίρα τθσ φιλοςοφίασ και γίνεται αυτόνομθ επιςτιμθ // θ νευρολογία, ζρευνεσ αφαςία ςτα εγκεφαλικά κζντρα, υπεφκυνα για το λόγο «ανταλλαγι» επιςτθμονικϊν παρατθριςεων δθμιουργία του κλάδου τθσ νευρογλωςςολογίασ 36 3

37 Γλωςςική Κατάκτηςη (6 από 31) αδρανοποίθςθ ι καταςτροφι νευρϊνων δεν είναι αναςτρζψιμθ τθ λειτουργία τουσ αναλαμβάνουν άλλα κζντρα του εγκεφάλου προςωπικόσ ρυκμόσ εγκεφαλικισ ανάπτυξθσ αποτελείται από φάςεισ επιτάχυνςθσ και φάςεισ επιβράδυνςθσ (Κάτςιου - Ηαφρανά, 1988). 37 3

38 Γλωςςική Κατάκτηςη (7 από 31) Ο Snow (1972, 1978, 1983) 3 ςυμπεράςματα για τθν απόκτθςθ τθσ γλϊςςασ : ςυνζπεια τθσ αλλθλεπίδραςθσ μθτζρασ παιδιοφ που αρχίηει από τθ γζννθςθ. Θ ςυνεργαςία αυτι είναι ςτον ίδιο βακμό απαραίτθτθ όχι μόνο για τθ γλϊςςα, αλλά και για τθ ςυναιςκθματικι και αντιλθπτικι του ικανότθτα ςυνάρτθςθ τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ δθμιουργία απλοποιθμζνων γλωςςικϊν καταςκευϊν είναι το ίδιο ςθμαντικι για τθν επικοινωνιακι διαδικαςία, όςο και θ κατάκτθςθ του ςυντακτικοφ και τθσ γραμματικισ 38 3

39 Γλωςςική Κατάκτηςη (8 από 31) Παραςκευόπουλοσ (1996): «θ ραγδαία ανάπτυξθ τθσ γλώςςασ κατά τθν νθπιακι θλικία είναι καταφανισ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ γλωςςικισ επίδοςθσ: άρκρωςθ, λεξιλόγιο, μικοσ προτάςεων και γραμματικι δομι. Διαπολιτιςτικζσ ζρευνεσ ζδειξαν ότι θ πρόοδοσ ςτουσ τομείσ αυτοφσ ςυνεχίηεται κακ όλθ τθν παιδικι και εφθβικι θλικία, οι δραματικότερεσ όμωσ αλλαγζσ ςυμβαίνουν κατά τθν προςχολικι θλικία και κυρίωσ περί το 3ο ζτοσ τθσ θλικία.» 39 3

40 Γλωςςική Κατάκτηςη (9 από 31) Πόρποδασ (1996): Θ Φωνολογικι ανάπτυξθ, αναφζρεται ςτθ γνϊςθ που αποκτά το παιδί, ϊςτε να μπορεί να διακρίνει, να κατανοεί και να παράγει τουσ ςυνδυαςμοφσ των ιχων τθσ ομιλίασ. Θ υντακτικι ανάπτυξθ αναφζρεται ςτθν ανακάλυψθ των κανόνων τθσ δομισ των λζξεων ςε προτάςεισ, ενϊ θ θμαςιολογικι ανάπτυξθ προςδιορίηει τθ μάκθςθ του εννοιολογικοφ περιεχομζνου των λζξεων και των προτάςεων. 40 4

41 Γλωςςική Κατάκτηςη (10 από 31) Σο προγλωςςικό ςτάδιο, όπου πραγματοποιείται θ φωνολογικι ανάπτυξθ. Περιλαμβάνει τθν πρϊτθ περίοδο τθσ ηωισ του παιδιοφ και εκτείνεται μζχρι τον 12ο μινα. Κατ αυτιν μακαίνει να αναγνωρίηει, να διαχωρίηει, να εςωτερικεφει, να αφομοιϊνει και να αναπαράγει ιχουσ τθσ ανκρϊπινθσ ομιλίασ. 41 4

42 Γλωςςική Κατάκτηςη (11 από 31) Lenneberg et al., (1967): ψζλλιςμα λζξεισ: οφείλεται ςε κεμελιϊδεισ αλλαγζσ ςτο νευρολογικό ςφςτθμα ο ςχθματιςμόσ των λζξεων και των προτάςεων αδφνατοσ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ νευρολογικι ωρίμανςθ. θ απόκτθςθ των λζξεων είναι αργι για 3-4 μινεσ και μετά γίνεται ταχφτατθ με αποτζλεςμα περίπου ςτουσ 20 μινεσ να υπάρχει ζνα λεξιλόγιο περίπου 50 λζξεων. 42 4

43 Γλωςςική Κατάκτηςη (12 από 31) Σο λεκτικό ςτάδιο, όπου πραγματοποιείται θ γραμματικι ςυντακτικι ανάπτυξθ, θ οποία αρχίηει μετά το 12ο μινα και ολοκλθρϊνεται μζχρι τθν περίοδο που το παιδί πάει ςτο ςχολείο. Chomsky (1956, 1986): υπάρχουν και εξαιρζςεισ και ζτςι θ ολοκλιρωςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί ςτα 9 ζτθ. Σθν περίοδο αυτι τοποκετείται θ απόκτθςθ των λεξιλογικϊν και δομικϊν ςτοιχείων τθσ γλϊςςασ. 43 4

44 Γλωςςική Κατάκτηςη (13 από 31) Σςιναρζλθσ (2004): ωρίμανςθ του εγκεφάλου και κυρίωσ θ λειτουργικι ωρίμανςθ των κζντρων του, ςθματοδοτεί ςυνειδθτζσ λειτουργίεσ και αντιδράςεισ. ο εγκζφαλοσ ςυλλζγει, επεξεργάηεται και κατανοεί τισ οπτικζσ, ακουςτικζσ, απτικζσ και οςφρθτικζσ πλθροφορίεσ πλιρωσ δυνατι κατανόθςθ αφθρθμζνων εννοιϊν, ςωςτι χριςθ γραμματικισ & ςυντακτικοφ & εξζλιξθ προσ τθν ολοκλιρωςθ 44 4

45 Γλωςςική Κατάκτηςη (14 από 31) Σςιναρζλθσ (2004): Εννοιολογικό ςτάδιο: πραγματοποιείται θ ςθμαςιολογικι ανάπτυξθ θ αρχι του ςυμπίπτει χρονικά με τθν είςοδο του παιδιοφ ςτο ςχολείο για μερικοφσ μελετθτζσ ολοκλθρϊνεται ςτθν θλικία των 8 ετϊν, ενϊ για άλλουσ ςτθν εφθβεία θ γνϊςθ αυτι κακιςτά ικανό τον ομιλθτι να διακρίνει τθ γραμματικά ςωςτι πρόταςθ από τθ λανκαςμζνθ. 45 4

46 Γλωςςική Κατάκτηςη (15 από 31) Πόρποδασ (1996): τον αντίποδα, ο τρόποσ με τον οποίο χρθςιμοποιείται θ γλϊςςα προςδιορίηει το λειτουργικό ςτοιχείο τθσ γλωςςικισ λειτουργίασ, που είναι γνωςτό ωσ γλωςςικι απόδοςθ (linguistic performance) Διαπιςτϊςεισ: 46 4

47 Γλωςςική Κατάκτηςη (16 από 31) το παιδί δεν μιλά μια ελλιπϊσ αναπτυγμζνθ μορφι τθσ γλϊςςασ των ενθλίκων, αλλά τθ δικι του μορφι γλϊςςασ, θ οποία είναι ποιοτικά διαφορετικι από αυτι των ενθλίκων και ζχει τα δικά τθσ χαρακτθριςτικά. για να μπορζςει το παιδί να μάκει αποτελεςματικότερα όλεσ τισ μορφζσ τθσ γλϊςςασ του (δθλαδι κατανόθςθ & παραγωγι προφορικοφ-γραπτοφ λόγου) είναι ανάγκθ να κατζχεται από μια ενεργθτικι ερευνθτικι διάκεςθ 47 4

48 Γλωςςική Κατάκτηςη (17 από 31) 0 3 μηνών: Ο πρϊτοσ ιχοσ που παράγει το νεογζννθτο είναι το κλάμα και οι ζρευνεσ μζςα από τθν ςπεκτρογραφικι ανάλυςθ του κλάματοσ διαφόρων βρεφϊν ζδειξε ότι διαφζρει από παιδί ςε παιδί και ότι είναι πολφ πικανό να αντανακλά τθ φυςιολογικι ανάπτυξθ του παιδιοφ (Turner, 1975). 48 4

49 Γλωςςική Κατάκτηςη (18 από 31) 4 7 μηνών: τθν θλικία αυτι παρατθρείται μια διαφοροποίθςθ τθσ αρχικισ φωνολογικισ παραγωγισ, που χαρακτθρίηεται από ςυςτθματικότερο γουργοφριςμα και αναγνωρίηεται ωσ ο πρϊτοσ ςτακμόσ τθσ γλωςςικισ ανάπτυξθσ του παιδιοφ. Θ κανονικότερθ παραγωγι των ιχων που παρατθρείται υποςτθρίηεται ότι είναι γενετικά προκακοριςμζνθ και ενδζχεται επίςθσ να ζχει και κοινωνικι ςκοπιμότθτα βοθκϊντασ το παιδί ςτισ κοινωνικζσ του ςχζςεισ. 49 4

50 Γλωςςική Κατάκτηςη (19 από 31) 8 12 μηνών (ςυνολικά): Παρατθρείται μια φωνολογικι παραγωγι που είναι πιο ςυςτθματικι και φαίνεται να μοιάηει κάπωσ με τουσ ιχουσ τθσ ομιλίασ των ενθλίκων, και επειδι πιςτεφεται ότι αυτι θ γλωςςικι παραγωγι είναι κατά μεγάλο μζροσ αποτζλεςμα μίμθςθσ τθσ ομιλίασ των ενθλίκων ονομάηεται θχολαλία. 50 5

51 Γλωςςική Κατάκτηςη (20 από 31) > 1 ζτουσ : Σο παιδί παράγει τθν πρϊτθ λζξθ - το λεξιλόγιο του παιδιοφ αναπτφςςεται γριγορα (Wilkes, 1976) κατανόθςθ & χριςθ φωνολογικϊν κανόνων τθσ μθτρικισ γλϊςςασ αυξθμζνθ αντίλθψθ & παραγωγι ιχων (αναπτυξιακι εξζλιξθ φωνολογίασ: θ αναγνώριςθ των φωνολογικών μονάδων, προθγείται τθσ παραγωγισ) 51 5

52 Γλωςςική Κατάκτηςη (21 από 31) Πότε λζει το παιδί τθν πρϊτθ λζξθ; Ολοφραςτικό ςτάδιο (10 12 μηνών): αρχίηει θ ανάπτυξθ του ςυντακτικοφ ςυςτιματοσ με τθν παραγωγι τθσ πρϊτθσ πραγματικισ γλωςςικισ ζκφραςθσ Θ πρϊτθ λζξθ: όταν το παιδί τθ χρθςιμοποιεί ςυχνά, όταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι τθν κατανοεί, όταν τθ χρθςιμοποιεί αυκόρμθτα και όχι απλϊσ μιμθτικά και όταν θ λζξθ ανικει ςτο λεξιλόγιο των ενθλίκων. (Nash, 1973) 52 5

53 Γλωςςική Κατάκτηςη (22 από 31) μεταβατικό ςτάδιο (18 20 μηνών): ςυνδζει ολοφραςτικό ςτάδιο με εμφάνιςθ τθσ πρόταςθσ των 2 ι περιςςότερων λζξεων ενδζχεται να εκφράςει δφο λζξεισ μαηί, αλλά με ζνα κενό χρονικό διάςτθμα ανάμεςά τουσ και χωρίσ ςτακερι ςειρά μεταξφ τουσ (Nash, 1973) 53 5

54 Γλωςςική Κατάκτηςη (23 από 31) ςτάδιο φράςεων 2 λζξεων (12 18 μηνών): προτάςεισ του παιδιοφ ςχθματίηονται κυρίωσ από δφο λζξεισ. Οι προτάςεισ απλζσ, ςφντομεσ περιλαμβάνοντασ μόνο κφριεσ λζξεισ ςθμαςιολογικοφ περιεχομζνου τθλεγραφικόσ λόγοσ. 54 5

55 Γλωςςική Κατάκτηςη (24 από 31) ςτάδιο προτάςεων 3 λζξεων (2 3 ετών): προτάςεισ πιο μεγάλεσ & πιο ςφνκετεσ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει πωσ θ κζςθ των λζξεων μζςα ςτθν πρόταςθ είναι τυχαία. Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό τθσ γλωςςικισ παραγωγισ αυτισ τθσ περιόδου είναι θ ανάπτυξθ του αντικειμζνου τθσ πρόταςθσ ςε ιδιαίτερθ πρόταςθ, με βάςθ το ουςιαςτικό. (Braine, 1963) 55 5

56 Γλωςςική Κατάκτηςη (25 από 31) 3 6 ετών: ταχεία πρόοδοσ ςτθν κατανόθςθ & παραγωγι και θ κατανόθςθ είναι πιο αναπτυγμζνθ από τθν ομιλία. θ ανάπτυξθ των γλωςςικϊν μεταςχθματιςμϊν, και αυτζσ που ζχουν μελετθκεί περιςςότερο είναι οι ερωτιςεισ και οι αρνθτικζσ προτάςεισ. (Chomsky, 1969) 56 5

57 Γλωςςική Κατάκτηςη (26 από 31) Ο εμπλουτιςμόσ του λεξιλογίου: αφξθςθ του λεξιλογίου μακρόχρονθ υπόκεςθ άνεςθ ςτθ γλωςςικι επικοινωνία να μακαίνει νζεσ λζξεισ εμπλουτίηοντασ το λεξιλόγιό του. Ωςτόςο, ο λεξιλογικόσ πλοφτοσ αποτελεί μόνο μερικι ζνδειξθ τθσ ςθμαςιολογικισ ανάπτυξθσ τθσ γλϊςςασ, διότι δεν προςδιορίηει τθν ακριβι ζννοια με τθν οποία θ λζξθ είναι γνωςτι ςτο παιδί. (Chomsky, 1969) 57 5

58 Γλωςςική Κατάκτηςη (27 από 31) ζννοια των λζξεων: θ απόκτθςθ των εννοιϊν ςχετίηεται με τθν ςυναιςκθματικι και βουλθτικι κατάςταςθ του παιδιοφ. θ απόκτθςθ των εννοιϊν ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ τθσ ςυμβολικισ λειτουργίασ. Δθλαδι, ενϊ αρχικά το παιδί προφζρει μια λζξθ ςυνικωσ εκφράηει τα αιςκιματά του, ςιγά- ςιγά όμωσ αρχίηει να χρθςιμοποιεί τισ λζξεισ ςαν ςφμβολα προςϊπων, πραγμάτων ι καταςτάςεων. (Chomsky, 1969) 58 5

59 Γλωςςική Κατάκτηςη (28 από 31) Δομι προτάςεων: για να μπορζςει το παιδί να κρίνει αν μια πρόταςθ είναι ςθμαςιολογικά ςωςτι, πρζπει να ξεχωρίςει τα ςθμαςιολογικά χαρακτθριςτικά των λζξεων και να εντοπίςει τουσ περιοριςμοφσ που ζχει θ κάκε λζξθ. νεότερεσ ζρευνεσ ζδειξαν ότι παιδιά θλικίασ 5 ετϊν δεν είναι ακόμα πλιρωσ ικανά να κατανοιςουν τθ ςθμαςιολογικι ςυνζπεια τθσ πρόταςθσ. (Halliday, 1975) 59 5

60 Γλωςςική Κατάκτηςη (29 από 31) Θ κεωρία τθσ αναφοράσ: φμφωνα με αυτι τθ κεωρία, θ ζννοια είναι αυτό ςτο οποίο αναφζρεται θ λζξθ, δθλαδι, οι λζξεισ είναι ςφμβολα που δθλϊνουν αυτό ςτο οποίο αναφζρονται. (Πόρποδασ, 1996) 60 6

61 Γλωςςική Κατάκτηςη (30 από 31) Θ υμπεριφοριςτικι κεωρία: Σο ενδιαφζρον τθσ κεωρίασ αυτισ επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθ χριςθ των εννοιϊν τθσ γλϊςςα ςτθν επικοινωνία. Ακολουκϊντασ τθ βαςικι γραμμι του ςχιματοσ «Ερζκιςμα Αντίδραςθ», θ κεωρία αυτι υποςτθρίηει ότι το παιδί μακαίνει τισ ζννοιεσ των λζξεων ςφμφωνα με τθ ςυμπεριφοριςτικι αρχι τθσ μάκθςθσ. (Πόρποδασ, 1996) 61 6

62 Γλωςςική Κατάκτηςη (31 από 31) Language Acquisition and Universal Grammar

63 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ 6

64 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (1 από 23) Φωνολογικό υντακτικό Λεξιλόγιο θμαςιολογικό 64 6

65 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (2 από 23) Με αυτζσ τισ ςτρατθγικζσ το παιδί επεξεργάηεται τισ πλθροφορίεσ από το περιβάλλον για να λφςει, ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα, γλωςςικά προβλιματα που παρουςιάηονται όταν ζρχεται ςε επαφι με τθ γλϊςςα που κζλει να μάκει. άμεςεσ ςτρατηγικζσ: προχποκζτουν το χειριςμό τθσ γλϊςςασ και τθν ενεργοποίθςθ των νοθτικϊν διαδικαςιϊν, ζμμεςεσ ςτρατηγικζσ πλαιςιϊνουν ι υποςτθρίηουν τθ 65 μάκθςθ. (Oxford, 1990). 6

66 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (3 από 23) Μνθμονικζσ ςτρατθγικζσ οι ςτρατθγικζσ μζςω των οποίων το άτομο προςπακεί να δθμιουργιςει νοθτικζσ ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτθν μθτρικι γλϊςςα και τθ γλϊςςα ςτόχο κατά τθ χριςθ αυτϊν των ςτρατθγικϊν, τα άτομα χρθςιμοποιοφν εικόνεσ, ιχουσ, δθμιουργοφν νοθτικζσ ςυνδζςεισ (Ellis, 1994) 66 6

67 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (4 από 23) Γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ Είναι οι ςτρατθγικζσ γλωςςικισ εκμάκθςθσ, αναγνϊριςθσ, ομαδοποίθςθσ των πλθροφοριϊν, ϊςτε να ενιςχυκεί θ εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ. Χαρακτθρίηονται από τισ εξισ υπό-κατθγορίεσ: τθν επανάλθψθ, τθ χριςθ γλωςςικϊν δομϊν, λζξεων, φράςεων, τθν δθμιουργία νζων ςυνδυαςμϊν και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςε αυκεντικζσ καταςτάςεισ. (Ellis, 1994) 67 6

68 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (5 από 23) Αντιςτακμιςτικζσ ςτρατθγικζσ βοθκοφν το άτομο να διατθριςει το ςτόχο τθσ επικοινωνιακισ επαφισ, κάνοντασ χριςθ των γλωςςικϊν γνϊςεων που κατζχει, και μθ γλωςςικϊν μζςων όπωσ, οι εκφράςεισ του προςϊπου, του ςϊματοσ, τθσ διακφμανςθσ τθσ φωνισ κ.ά. χαρακτθρίηονται από τισ υπό-κατθγορίεσ: μίμθςθ, αποφυγι, επινόθςθ λζξεων και παραφράςεισ 68 6

69 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (6 από 23) Μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ Cohen (1993): υψθλζσ δραςτθριότθτεσ, που ςχετίηονται με τθν προεκτίμθςθ, τον προςχεδιαςμό, τθν μετά-αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων εκμάκθςθσ και χριςθσ των ςτοιχείων τθσ γλϊςςασ. 69 6

70 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (7 από 23) Θ πρϊτθ τονίηει: τον καταλυτικό ρόλο τθσ φωνολογικισ ενθμερότθτασ ςτθν κατάκτθςθ τθσ ανάγνωςθσ (Goswami & Bryant, 1990) οι πρϊτεσ προςπάκειεσ κατάκτθςθσ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ είναι κακαρά φωνολογικοφ χαρακτιρα. Θ δεφτερθ άποψθ, αναφζρεται ςτισ ςυντακτικζσ και ςθμαςιολογικζσ ιδιότθτεσ ενόσ κειμζνου, και πωσ θ ανάγνωςθ είναι ζνα ψυχογλωςςικό παιχνίδι μαντζματοσ, όπου υπερτερεί αυτόσ που ξζρει το γραμματικό είδοσ τθσ λζξθσ. 70 7

71 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (8 από 23) Φωνολογικζσ Ανάλυςθ - ςφνκεςθ ςυλλαβισ Κωδικοποίθςθ λζξθσ Λογογραφικζσ Γνωςτικζσ Λζξθ ωσ ολότθτα Ολόκλθρεσ προτάςεισ Μορφιματα υνδυαςμόσ λζξθσ εικόνασ Ανάγνωςθ ωσ παιχνίδι 71 7

72 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (9 από 23) Οι αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ αποκτϊνται καλφτερα και ςυντομότερα όταν υπάρχει καλό λεξιλόγιο και γλωςςικι ανάπτυξθ ιδθ από τθν προςχολικι θλικία (Bradley & Bryant, 1985; Goswami, 1994; Κολιάδθσ, 1997). Αυτό ενκαρρφνει το παιδί να μάκει να διαβάηει, δίνοντασ του αυτοπεποίκθςθ. Θ επανάλθψθ και θ ενκάρρυνςθ, βοθκοφν ςτθν καλφτερθ αποκικευςθ ςτθ μνιμθ του λεξιλογίου, όπωσ και ςτθν γενίκευςθ τθσ γνϊςθσ. 72 7

73 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (10 από 23) Clay (1979): οι ικανοί αναγνϊςτεσ, διαβάηουν, χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα με τισ λζξεισ, τθ ςθμαςία τουσ και τθ γλωςςικι δομι που ακολουκεί οι αδφνατοι αναγνϊςτεσ, οργανϊνουν τθν ανάγνωςι τουσ, ςτο γράμμα και ςτο επίπεδο τθσ λζξθσ. 73 7

74 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (11 από 23) Πρϊτθ φάςθ Σο παιδί μακαίνει να διαβάηει: Κατά το ςτάδιο αυτό το παιδί μακαίνει τθν ανταπόκριςθ του ιχου και του ςυμβόλου, τα ονόματα των γραμμάτων του αλφαβιτου, τθ διαφορά φωνθζντων και ςυμφϊνων. Χτυπϊντασ με τα χζρια τισ ςυλλαβζσ, μακαίνει τθν ανάλυςθ και τθν ςφνκεςθ τθσ λζξθσ και τθν κωδικοποιεί, κακϊσ και τθ ςθμαςία που κρφβει θ ίδια θ λζξθ. 74 7

75 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (12 από 23) Πρϊτθ φάςθ γνϊςθ βαςικοφ λεξιλογίου (αποτελείται από πιο ςυχνζσ λζξεισ) εξαςκείται ςε ρίηεσ-οικογζνειεσ, παράγωγα λζξεων, πολυςφλλαβεσ λζξεισ, ςθμαςία προκεμάτων, καταλιξεων και ςθμείων ςτίξθσ μακαίνει να κατανοεί και να αναλφει το περιεχόμενο του κειμζνου, εντοπίηοντασ κφρια ςθμεία και λζξεισ κλειδιά 75 7

76 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (13 από 23) Δεφτερθ φάςθ Σο παιδί διαβάηει για να μάκει: Όταν το παιδί μάκει να διαβάηει, χρθςιμοποιεί πλζον τθν ανάγνωςθ ωσ εργαλείο μάκθςθσ. 76 7

77 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (14 από 23) Αναγνωςτικι ετοιμότθτα? «προαναγνωςτικζσ» και «προγραφικζσ» δεξιότθτεσ? επαφι με το γραπτό λόγο νωρίτερα? Ποια είναι θ διδακτικι προςζγγιςθ? αποκωδικοποίθςθ: αναγνϊριςθ και απόδοςθ των γραπτϊν ςυμβόλων κατανόθςθ: παραγωγι και εξαγωγι νοιματοσ 77 7

78 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (14 από 23) πικανό τα παιδιά, ζχοντασ ιδθ κουραςτεί από τα επαναλαμβανόμενα λεκτικά παιχνίδια και τισ τεχνικζσ αςκιςεισ, να πιςτζψουν ότι δεν μποροφν να αντλιςουν ευχαρίςτθςθ από αυτό το μάκθμα και να εγκαταλείψουν τθν εναςχόλθςθ μαηί του (Bettelheim & Zelan, 1981). 78 7

79 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (15 από 23) τθ χϊρα μασ ο ςυλλαβιςμόσ εφαρμόςτθκε κατά τισ δεκαετίεσ του , κακϊσ ςυνδυάςτθκε με τθν εφαρμογι τθσ ενιαίασ ςυγκεντρωτικισ διδαςκαλίασ. Θ εφαρμογι τθσ μεκόδου αυτισ ποτζ δεν γενικεφτθκε, αλλά ςτθρίχκθκε ςτθν πρωτοβουλία κάποιων εκπαιδευτικϊν, αφοφ το βιβλίο που διζνειμε το κράτοσ δεν ιταν ςφμφωνο προσ τισ αρχζσ τθσ (Κοκκίνθσ & Βιςβίκθ-Κοκκίνθ, 1961). 79 7

80 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (16 από 23) τοιχεία τθσ ςυνκετικισ μεκόδου ςυναντοφμε ακόμθ και ςιμερα ςτουσ πίνακεσ ςφνκεςθσ ςυμφϊνου με φωνιεντα, που δεν διαφζρουν ςε τίποτε από τουσ πίνακεσ τθσ αλλθλοδιδακτικισ μεκόδου, θ οποία αναπτφχκθκε ςτα μζςα του προθγοφμενου αιϊνα. λ α λα λ ε λε λ ι λι λ ο λο λ ου λου 80 8

81 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (17 από 23) Θ ςυηιτθςθ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα, δεν ανζδειξε ωσ κυρίαρχο κζμα τθσ ολικισ μεκόδου, αλλά επικεντρϊκθκε ςτθ γλϊςςα αναφοράσ (Κανταρτηι, 1994). Θ μεκοδολογία δεν ςυηθτικθκε ουςιαςτικά, αφοφ από τθν εμφάνιςθ του αναγνωςτικοφ «με τον ιλιο» (1919) γενικεφτθκε θ χριςθ τθσ αναλυτικοςυνκετικισ μεκόδου (Βουγιοφκασ, 1994). 81 8

82 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (18 από 23) μοντζλο τθσ Frith (1983): λογογραφικι ςτρατθγικι, προτείνει αιτιϊδεισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτθν ανάγνωςθ και τθ γραφι. Εμπειρίεσ που αποκτά το παιδί με τθν ανάγνωςθ επθρεάηουν τθ γραφι και το αντίςτροφο. δεν αναφζρει κακόλου ςε αυτό το μοντζλο, πωσ οι φωνολογικζσ ικανότθτεσ, που αποκτοφνται πριν ακόμθ τα παιδιά αρχίςουν το ςχολείο, επθρεάηουν τθν ανάγνωςθ και τθ γραφι. 82 8

83 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (19 από 23) Επιπλζον, θ Frith παρόμοια με τον Marsh (1981a, 1981b), προτείνει ότι θ πρϊτθ φάςθ ςτθ γραφι κυριαρχείται από μία λογογραφικι ςτρατθγικι, ενϊ υπάρχουν ευριματα ότι αυτό δεν ιςχφει. Μιασ και οι δφο κεωρίεσ βαςίηονται ςε ερευνθτικά δεδομζνα από τθν αγγλικι γλϊςςα, είναι αμφίβολο αν ιςχφουν για τα ελλθνικά χωρίσ να λθφκοφν υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ γλϊςςασ. 83 8

84 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (20 από 23) Θ ανάγνωςθ είναι μια κακαρά νοθτικι διαδικαςία και ζχει αποδειχκεί ότι θ εκμάκθςι τθσ μπορεί να αρχίςει ςε πολφ μικρι θλικία. Αντίκετα, θ γραφι απαιτεί δφςκολεσ κινθτικζσ δεξιότθτεσ του χεριοφ, κακϊσ και ςυντονιςμό ματιοφ χεριοφ, ικανότθτεσ που δεν αναπτφςςει το παιδί ςε μικρι θλικία, αλλά απαιτοφν μεγάλθ ωρίμανςθ. 84 8

85 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (21 από 23) Θ γραφι είναι μια πολφπλοκθ διαδικαςία που δεν κατακτάται αυτόματα ωσ μια επζκταςθ του προφορικοφ λόγου, αλλά απαιτεί ειδικι διδαςκαλία παράλλθλα με τθν ανάγνωςθ (Graves, 1983). Θ διαδικαςία για τθν κατάκτθςθ τθσ γραφισ είναι ςταδιακι, χωρίσ όμωσ να ακολουκείται μια ευκεία πορεία από το ζνα ςτάδιο ςτο άλλο και ςε κάκε ςτάδιο τθσ γραφισ απαιτείται θ κατάκτθςθ διαφορετικϊν δεξιοτιτων. 85 8

86 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (22 από 23) Λεξιλόγιο Γραφι Ορκογραφία Ανάλυςθ Φωνιματοσ Κατάτμθςθ Οπτικό Λεξιλόγιο Ιχοσ φμβολο (Μαυρομάτθ, 1992) 86 8

87 Κατάκτηςη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (23 από 23) (Archival) Linguistics Podcast Episode 20: Child Language Acquisition (Archival) Linguistics Podcast Episode 24: Introduction to Writing Systems

88 8 Βιβλιογραφία (1 από 2) Chomsky, N. (1956). Three models for the description of language. Information Theory, IRE Transactions on, 2(3), Chomsky, N. (1986). Knowledge of language: Its nature, origin, and use. Greenwood Publishing Group. De Saussure, F., & Baskin, W. (2011). Course in general linguistics. Columbia University Press. Δράκοσ Γ, (2002). Σφγχρονα κζματα τθσ Ειδικισ Παιδαγωγικισ. Ακινα, Ατραπόσ. Δράκοσ Γ, (1996). Παιδαγωγικι διαδικαςία και δράςθ Αγωγι /Ειδικι αγωγι Λόγου και Ομιλίασ. Ακινα, ϋϋπεριβολάκιϋϋ & Ατραπόσ. Frith, U., & Snowling, M. (1983). Reading for meaning and reading for sound in autistic and dyslexic children. British Journal of Developmental Psychology, 1(4), Hockett, C. F. (1958). A course in modern linguistics. Language Learning, 8(3 4), Μπαμπινιϊτθσ Γ, (1998). Θεωρθτικι Γλωςςολογία. Ειςαγωγι ςτθ ςφγχρονθ Γλωςςολογία. Ακινα, Ατραπόσ Lenneberg, E. H., Chomsky, N., & Marx, O. (1967). Biological foundations of language (Vol. 68). New York: Wiley. Marsh, G., Friedman, M., Welch, V., & Desberg, P. (1981a). A cognitive-developmental theory of reading acquisition. Reading research: Advances in theory and practice, 3, Marsh, G., Friedman, M., Desberg, P., & Saterdahl, K. (1981b). Comparison of reading and spelling strategies in normal and reading disabled children. In Intelligence and learning (pp ). Springer US.

89 8 Βιβλιογραφία (2 από 2) Μαυρομάτθ Δ, (1999). Μζκοδοσ Δώρασ Μαυρομμάτθ Η διδαςκαλία τθσ Ορκογραφίασ με Εικονογραφιματα ςε παιδιά με Δυςλεξία. Ακινα, Δζςποινα Μαυρομμάτθ. Mitchell P, (2002). Η κατανόθςθ του νου ςτθν παιδικι θλικία. Ακινα, Συπωκιτω. Πόρποδασ Κ.Δ, (1996). Γνωςτικι Ψυχολογία Η διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Σόμοσ1-2. Παραςκευόπουλοσ Λ.Ν, (1984). Εξελικτικι Ψυχολογία Σςιναρζλθσ Γ., (2004). Γλώςςα και Επικοινωνία. Ακουςτικι μειονεξία και επικοινωνία. Ακινα. Searle, J. R. (1969). Speech acts: An essay in the philosophy of language (Vol. 626). Cambridge university press. Snow, C. E. (1972). Mothers' speech to children learning language. Child development, Snow, R., O'Connor, B., Jurafsky, D., & Ng, A. Y. (2008, October). Cheap and fast---but is it good?: evaluating nonexpert annotations for natural language tasks. In Proceedings of the conference on empirical methods in natural language processing (pp ). Association for Computational Linguistics. Snow, C. (1983). Literacy and language: Relationships during the preschool years. Harvard Educational Review, 53(2), Snow, C. E., & Hoefnagel-Höhle, M. (1978). The critical period for language acquisition: Evidence from second language learning. Child development,

90 90 ημείωμα Αναφοράσ Σόκθ Ε. (2015). Γλωςςικι Ανάπτυξθ. TEI Θπείρου. Διακζςιμο από: τθ δικτυακι διεφκυνςθ:

91 ημείωμα Αδειοδότηςησ Σο παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ-Μθ Εμπορικι Χριςθ-Όχι Παράγωγα Ζργα 4.0 Διεκνζσ [1] ι μεταγενζςτερθ. Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. φωτογραφίεσ, Διαγράμματα κλπ., τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «θμείωμα Χριςθσ Ζργων Σρίτων». Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. [1] 9

92 9 Σζλοσ Ενότητασ Επεξεργαςία: Σαφιάδησ Διονφςιοσ Λωάννινα, 2015

93 93 ημειώματα

94 9 Γλωςςική Ανάπτυξη Θ Κατάκτθςθ τθσ Γλϊςςασ., ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΡΑΠΕΛΑ, ΣΕΛ ΘΠΕΛΡΟΤ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΣΕΙ Ηπείρου Διατήρηςη ημειωμάτων Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει: το θμείωμα Αναφοράσ το θμείωμα Αδειοδότθςθσ τθ Διλωςθ Διατιρθςθσ θμειωμάτων το θμείωμα Χριςθσ Ζργων Σρίτων (εφόςον υπάρχει) μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ.

95 Σζλοσ Ενότητασ 9

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ 1 Ανοιχτά Σμιμα Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότητα 9: Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ενότθτα 3 : Παρακφρωςθ Δεδομζνων Κωνςταντίνοσ Αγγζλθσ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Σμιμα Μθχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ IΙ. Ενότθτα 11: Διαλυτότθτα Ιδανικά διαλφματα ογομών Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικών Μθχανικών

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ IΙ. Ενότθτα 11: Διαλυτότθτα Ιδανικά διαλφματα ογομών Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικών Μθχανικών ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ IΙ Ενότθτα 11: Διαλυτότθτα Ιδανικά διαλφματα ογομών Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικών Μθχανικών κοποί ενότθτασ κοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι o οριςμόσ του ιδανικοφ διαλφματοσ με βάςθ

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 2

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 2 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 2: Λαβι ρακζτασ Στεπάν-Σαρκίσ Παρτεμιάν Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 11 : Μετρθτζσ Ριπισ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 11 : Μετρθτζσ Ριπισ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 11 : Μετρθτζσ Ριπισ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ 1 Ανοιχτά Σμιμα Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότητα 11: Μετρθτζσ Ριπισ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ.

Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ. 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου Γλωςςική Ανάπτυξη Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ Ευγενία Τόκθ 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Τμιμα Λογοκεραπείασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Λ. Ενότθτα 8: SQL Γλώςςα χειριςμοφ δεδομζνων. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Λ. Ενότθτα 8: SQL Γλώςςα χειριςμοφ δεδομζνων. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Λ Ενότθτα 8: SQL Γλώςςα χειριςμοφ δεδομζνων Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χριςθσ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ Διαταραχζσ

Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ Διαταραχζσ 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ηπείρου Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ Διαταραχζσ Ενότθτα 3: Γλωςςική Ανάπτυξη & Αλφαβητιςμόσ ςτη Σχολική Ηλικία Ευγενία Σόκθ 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 1:Σφντομη αναςκόπηςη των κυριότερων εννοιϊν των βάςεων δεδομζνων Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική και Επιςτήμεσ τησ Αγωγήσ

Παιδαγωγική και Επιςτήμεσ τησ Αγωγήσ Παιδαγωγική και Επιςτήμεσ τησ Αγωγήσ Οι επιςτιμεσ τισ αγωγισ ςυνιςτοφν ςφνολο επιςτθμονικϊν κλάδων με ςτόχο: Τθ διερεφνθςθ παιδαγωγικϊν γεγονότων Τθν μελζτθ παιδαγωγικϊν γεγονότων Τθν ανάλυςθ παιδαγωγικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΑΛΝΩ ΜΕ ΧΕΛΛΕΟΑΝΑΓΝΩΣΘ ΚΑΛ ΝΟΘΜΑΤΛΚΘ ONLINE ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ

ΜΑΚΑΛΝΩ ΜΕ ΧΕΛΛΕΟΑΝΑΓΝΩΣΘ ΚΑΛ ΝΟΘΜΑΤΛΚΘ ONLINE ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ ΜΑΚΑΛΝΩ ΜΕ ΧΕΛΛΕΟΑΝΑΓΝΩΣΘ ΚΑΛ ΝΟΘΜΑΤΛΚΘ ONLINE ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ Χαράλαμποσ Αλατηιάσ, Πλθροφορικόσ, ΠΕ19 Ανίτα Μακαρϊνα, Φιλόλογοσ, ΠΕ02 Θεόφιλοσ Τςανακτςίδησ, Λογοθεραπευτήσ, ΠΕ21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευςη ςτο Βίντεο, Εκπαίδευςη ςτα Μζςα και Δια Βίου Μάθηςη

Εκπαίδευςη ςτο Βίντεο, Εκπαίδευςη ςτα Μζςα και Δια Βίου Μάθηςη Εκπαίδευςη ςτο Βίντεο, Εκπαίδευςη ςτα Μζςα και Δια Βίου Μάθηςη Περίλθψθ τθσ δθμοςίευςθσ Viducate 2011 από τον Alfonso Gutierrez Martín Τα Μζςα και οι τεχνολογίεσ που ςχετίηονται με τθ δθμιουργία και τθ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότθτα 9: SQL-φηευξθ πινάκων. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότθτα 9: SQL-φηευξθ πινάκων. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότθτα 9: SQL-φηευξθ πινάκων Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χριςθσ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα