Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα"

Transcript

1 Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας

2 Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - ΕΠΠΕΡΑΑ, με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, χρηματοδοτεί έργα και παρεμβάσεις στη βάση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής. Η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η παγκόσμια κλιματική αλλαγή και η υιοθέτηση ενός νέου διατηρήσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, συνιστούν τους κύριους άξονες της Στρατηγικής του ΕΠΠΕΡΑΑ. Θεμελιώδης προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής που υπηρετεί το ΕΠΠΕΡΑΑ για την περίοδο , αλλά και κορμός του πυλώνα που αφορά στην αειφόρο διαχείριση και την προστασία του φυσικού κεφαλαίου, είναι η προστασία των εδαφών και η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων αποτελείται από τη συλλογή, τη μεταφορά, την αξιοποίηση και τη διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης. Περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε σύγχρονους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Ο Άξονας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» του ΕΠΠΕΡΑΑ, έχει ως βασικούς στόχους: τη συμβολή στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τα απαιτούμενα έργα των εγκεκριμένων Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τη συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση και την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων από την ταφή, την προστασία της δημόσιας υγείας και δράσεις αποτροπής του φαινομένου της ερημοποίησης και της υποβάθμισης της ποιότητας των εδαφών και των υπόγειων υδροφορέων. Με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 400 εκ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη υποδομών για τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και την απορρύπανση και αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των φυσικών πόρων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

3 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί υποδομές διαχείρισης αποβλήτων Σύμφωνα με τις ανάγκες συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά και στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, το ΕΠΠΕΡΑΑ θέτει ως βασική προτεραιότητα την επίλυση των προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδροφορέων. Στο ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν προβλεφθεί και διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για: Οριζόντιες Μελέτες Διαχείρισης Αποβλήτων Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Προκαταρκτικές Μελέτες Σκοπιμότητας, Βιωσιμότητας, Κόστους-Ωφέλειας για την κατασκευή: P 2 νέων μονάδων αποτέφρωσης ιατρικών αποβλήτων P 1 μονάδας αδρανοποίησης τέφρας Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Κατασκευή και αναβάθμιση Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων. Ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, τη βελτιστοποίηση της συλλογής, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή την ενεργειακή τους αξιοποίηση και τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε σύγχρονους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). Με την ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, παράγονται σημαντικά και πολλαπλά οφέλη: P Διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. P Εξοικονομούνται φυσικοί πόροι (νερό, πρώτες ύλες, ενέργεια, έδαφος). P Επιτυγχάνεται μείωση των αερίων εκπομπών που οδηγεί στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου και συνακόλουθα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

4 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την αξιοποίηση των αποβλήτων Το έως πρόσφατα ακολουθούμενο πρότυπο αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών των τελευταίων χρόνων και η αύξηση του μαζικού τουρισμού, είχαν ως άμεση συνέπεια την αύξηση των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και τη διαφοροποίηση της σύνθεσής τους. Κάθε Έλληνας παράγει κατά μέσο όρο 1,3 κιλά απόβλητα την ημέρα, ενώ κάθε νοικοκυριό 3 κιλά ή περίπου 1 τόνο απόβλητα ετησίως. Ως το 2020 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υπολογίζει ότι θα παράγουμε κατά 45% περισσότερα απόβλητα από όσα το Το ΕΠΠΕΡΑΑ στηρίζει την προστασία και απορρύπανση των εδαφών Βασική προτεραιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η διασφάλιση της ποιότητας των εδαφικών πόρων και των υπόγειων υδροφορέων από τη ρύπανση που προκαλείται λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, καθώς και η απορρύπανση βιομηχανικών χώρων και εδαφών από παρελθούσα βιομηχανική χρήση, μειώνοντας σημαντικά και την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών στις αντίστοιχες περιοχές. Το ΕΠΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί σημαντικά έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος και προστασίας της δημόσιας υγείας που προγραμματίζονται ή πραγματοποιούνται και αφορούν στη σταδιακή και ομαλή αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων χώρων. Το ΕΠΠΕΡΑΑ έχει δεσμεύσει τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Η οριστική εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ είναι απαραίτητη τόσο για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. Επίσης, ένα από τα σημαντικότερα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι και η αποκατάσταση του μεταλλείου και των χώρων του εργοστασίου των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) στο Ζιδάνι Κοζάνης. Λόγω της διεθνούς απαγόρευσης της χρήσης αμιάντου, το Μάρτιο του 2000 σταμάτησαν οριστικά οι εργασίες στη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξόρυξης και επεξεργασίας αμιάντου της Ευρώπης που λειτουργούσε στο Ζιδάνι του Νομού Κοζάνης, με απόρροια σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η επικινδυνότητα του αμιάντου, κυρίως των αιρούμενων ινών, καθιστά άμεση και επιτακτική την ανάγκη αποκατάστασης των χώρων εξόρυξης και απόθεσης, καθώς και των χώρων του εργοστασίου. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο από το γεγονός ότι τα υλικά αυτά βρίσκονται πολύ κοντά στις όχθες της τεχνητής λίμνης του Πολυφύτου, την οποία τροφοδοτεί ο Αλιάκμονας, ο μεγαλύτερος ελληνικός ποταμός και, ίσως, ο σημαντικότερος για την εθνική οικονομία. Το έργο αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο ειδικό έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων στην Ελλάδα και με την ολοκλήρωσή του διασφαλίζεται η υγεία των περιοίκων από τις καρκινογενείς παθήσεις των αιωρούμενων ινών του αμιάντου, αλλά και η προστασία του υδάτινου δυναμικού της λίμνης Πολυφύτου και του ποταμού Αλιάκμονα από πιθανές επιδράσεις της ρυπασμένης περιοχής του εργοστασίου των πρώην ΜΑΒΕ. Η έκταση της ΜΑΒΕ μετά την αποκατάσταση - εξυγίανση θα χαρακτηρίζεται ως δασική έκταση για δημόσια χρήση.

5 Μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη πολιτική για τη Διαχείριση Αποβλήτων Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα, καθώς η συνεχής αύξηση της παραγωγής και της επικινδυνότητάς τους συνιστούν ένα από τα πλέον οξυμένα προβλήματα σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια μιας Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Ανακύκλωσης με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας και αξιοποίησης φυσικών πόρων έχει ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα (2008/98/ΕΚ), η οποία εστιάζει στη «συνολική ρύθμιση», χωρίς διακρίσεις μεταξύ στερεών και υγρών αποβλήτων, αλλά με ενσωμάτωση ειδικών ρυθμίσεων για τα επικίνδυνα απόβλητα. Η Οδηγία Πλαίσιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, υιοθετώντας την αντίστοιχη ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης, καθώς και στην απλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων. Θεσπίζει μέτρα για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης των αποβλήτων, τον περιορισμό του συνολικού αντίκτυπου της χρήσης πόρων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, καθώς και την προώθηση εναλλακτικών δυνατοτήτων που παράγουν το βέλτιστο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, παράγονται περίπου 30 εκ. τόνοι απόβλητων, εκ των οποίων 5,5 εκ. είναι οικιακά απόβλητα, 5 εκ. είναι απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, 19 εκ. είναι βιομηχανικά απόβλητα και 230 χιλ. είναι επικίνδυνα απόβλητα. Αν προστεθούν στις παραπάνω ποσότητες και οι χιλιάδες τόνοι γεωργικών αποβλήτων, είναι φανερό ότι η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί θέμα αιχμής για την περιβαλλοντική πολιτική. Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ε.Ε. βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία και προσπάθεια ενσωμάτωσης του Κοινοτικού Δικαίου, διαμορφώνοντας ένα νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει όλα τα είδη αποβλήτων, επικίνδυνα και μη επικίνδυνα, όπως αστικά, βιομηχανικά, ρεύματα που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, ιατρικά κ.ά. Επίσης, στο εθνικό δίκαιο καλύπτονται με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές όλοι οι τρόποι διαχείρισης, από την συλλογή και μεταφορά, την μεταφόρτωση, την επεξεργασία, την αξιοποίηση και, τέλος, την ασφαλή διάθεσή τους μέσω της υγειονομικής ταφής. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει προσδιορίσει τις εθνικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, οι οποίες αποτυπώνονται στους δύο Εθνικούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Επικίνδυνων και Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων και υλοποιούνται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Με καθορισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων, ιεράρχηση στόχων και προτεραιοτήτων, αλλά και με την προώθηση των απαιτούμενων έργων και παρεμβάσεων, εφαρμόζεται μια σύγχρονη πολιτική διαχείρισης αποβλήτων, προστατεύοντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Αυτή είναι η βάση για μια νέα βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική που έχει επίκεντρο τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.

6 Η ολοκληρωμένη διαχείριση Αποβλήτων Αλλάζει τη ζωή μας Το ΕΠΠΕΡΑΑ υπηρετεί τον Άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες. Δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον Ζωής! Βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας Πληροφορίες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: , fax: Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Π ραγ ματ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Βουλγαρία / Ελλάδα 2007-13 Περιβαλλοντική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Περιβάλλοντος έχει αποκτήσει ύψιστη σημασία μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα