Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF)"

Transcript

1 Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) 14o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» Αθήνα, Νοεμβρίου 2009 Ι. Μπούκης, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Γ. Κουφοδήμος, PhD Μηχ. Μηχ. Α. Κατρής, Διευθύνων Σύμβουλος 1

2 Περιεχόμενα Το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την ενεργειακή τους αξιοποίηση H κατάσταση, οι τάσεις και οι προοπτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα Στατιστικά στοιχεία Ορισμός των δευτερογενών καυσίμων, προτυποποίησή και δυναμικό παραγωγής τους Η τεχνολογία Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΤ) Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) της εταιρείας HERHOF και η αξιοποίηση των παραγόμενων δευτερογενών καυσίμων (Trockenstabilat ) Πρακτικές εφαρμογές στη βιομηχανία για την ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων (SRF, RDF) και βιομάζας Πιλοτικά και επιδεικτικά έργα Η/Π με αεριοποίηση δευτερογενών καυσίμων (SRF) και βιομάζας Εμπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους - Παραδείγματα έργων συν-αξιοποίησης δευτερογενών καυσίμων και βιομάζας Η καύση των σύμμεικτων ΑΣΑ και σύγκρισή της με την ενεργειακή συναξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων και βιομάζας Συμπεράσματα 2

3 Διαχείριση στερεών αποβλήτων και ενεργειακή αξιοποίηση του βιογενούς κλάσματος Θεσμικό πλαίσιο και δυνατότητες Στα πλαίσια της νέας Οδηγίας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων καθίσταται νομικά δεσμευτική η παρακάτω ιεραρχία: 1. αποφυγή παραγωγής αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση ( 2. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 3. ανακύκλωση υλικών ( ) με «επιθετικούς στόχους»: μέχρι το 2020 ανάκτηση 50% κ.β. τουλάχιστον του χαρτιού, των μετάλλων, των πλαστικών και του γυαλιού 4. ανάκτηση ενέργειας (εδώ περιλαμβάνονται η αποτέφρωση και άλλες θερμικές μέθοδοι όπως η αεριοποίηση και η πυρόλυση, και μάλιστα με ορισμένα ελάχιστα κριτήρια απόδοσης, π.χ. 65% συνολικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για τις νέες μονάδες) 5. τελική διάθεση (οτιδήποτε δεν χαρακτηρίζεται ανάκτηση). Επιπλέον, στην Οδηγία 2001/77/EK αναφέρεται ότι «......». Τέλος, στη νέα Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ΑΠΕ, τονίζεται ότι τα Κράτη-Μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τις ανταγωνιστικές χρήσεις της βιομάζας (τροφικές ανάγκες, χαρτοπολτός, κλπ.) και ότι είναι αναγκαίο να κινητοποιηθούν νέες πηγές βιομάζας - μέσω νέων συστημάτων δασοπονίας αλλά και μέσω της (αξιοποίησης) του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή (DG TREN) έχει ήδη αρχίσει να συμπεριλαμβάνει στον τομέα της συγχρηματοδότησης έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας και έργα συναξιοποίησης βιομάζας και στερεών ανακτηθέντων καυσίμων (SRF, βλ. στη συνέχεια). 3

4 Η παραγωγή των ΑΣΑ στην ΕΕ-27 παραμένει ένα διαχρονικό πρόβλημα που βαίνει συνεχώς διογκούμενο Η παραγωγή των ΑΣΑ στην ΕΕ-27 βαίνει συνεχώς αυξανόμενη καθώς, παρά τη μείωση του ποσοστού των Βιοαποικοδομήσιμων Αστικών Ααπορριμμάτων (ΒΑΑ-BMW) που οδεύει προς ΧΥΤΑ, παραμένουν τεράστιες ποσότητες ΑΣΑ που απαιτούν εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση των δευτερογενών καυσίμων) (Πηγή: ) 4

5 Το πρόβλημα συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις Κοινοτικές Οδηγίες 31/1999/ΕΚ (ΑΣΑ) και 64/1994/ΕΚ (υλικά συσκευασίας) kg MSW/capita Η παραγωγή των ΑΣΑ στην Ελλάδα αυξάνει με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με εκείνη στην ΕΕ EU15+EFTA NMS12 Total EU27 Greece Διαχρονική παραγωγή ΑΣΑ (kg/κάτοικο/έτος) στην ΕΕ και στην Ελλάδα 5

6 Συμμόρφωση διαφόρων χωρών της ΕΕ με τις επιταγές της Οδηγίας 31/1999/ΕΚ % of BMW landfilled in 2003 compared to generation in Η υστέρηση της Ελλάδας στη διαχείριση των ΑΣΑ (ελαχιστοποίηση διάθεσης των ΒΑΑ σε ΧΥΤΑ) είναι πολύ υψηλή Greece United Kingdom Ireland Slovenia Portugal Spain Czech Republic Hungary Italy Finland France Germany Austria Netherlands Sweden Belgium Denmark EU-15 Target 2006 Target 2009 Target 2016 Βιοαποικοδομήσιμα Αστικά Απορρίμματα (ΒΑΑ-BMW) που οδηγήθηκαν στο ΧΥΤΑ (2003) σε σχέση με τους ενδιάμεσους στόχους της Οδηγίας 31/1999/ΕΚ (Πηγή: ) 6

7 Δευτερογενή στερεά καύσιμα Ορισμοί και προτυποποίηση Με τον όρο RDF ( ) νοούνται όλα τα ανακτηθέντα, από μηχανική επεξεργασία των αστικών ή βιομηχανικών αποβλήτων, δευτερογενή καύσιμα. Για το χαρακτηρισμό των ως άνω ως «Στερεών Ανακτηθέντων Καυσίμων»-SRF ( ), πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του προτύπου CEN/TC 343. Η κατηγοριοποίηση των SRF λαμβάνει υπόψη οικονομικές (KΘΔ), τεχνικές (% κ.β. Cl) και περιβαλλοντικές παραμέτρους (% κ.β. Hg), όπως στον παρακάτω πίνακα. Classification property Classes Unit No class NCV Chlorine (Cl) Mercury (Hg) Statistical measure (Mean) [MJ/kg ar] > 25 > 20 > 15 > 10 > 3 - Examination *) Statistical measure (Mean) [% dm] < 0,2 < 0,6 < 1,0 < 1,5 < 3,0 - Examination **) Statistical measure (Median) Statistical measure (80 th percentile) [mg/mj ar] < 0,02 < 0,03 < 0,08 < 0,15 < 0,50 < 0,04 < 0,06 < 0,16 < 0,30 < 1,00 Examination *) = SRF made from sewage sludge **) = SRF made from municipal solid waste and sewage sludge Η κατηγοριοποίηση του SRF χαρακτηρίζει, σε μεγάλο βαθμό, τις ιδιότητες του καυσίμου διευκολύνοντας την αποδοχή του και την ανάπτυξη βιώσιμων εμπορικών εφαρμογών. Η προτυποποίηση του SRF αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τις μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης και μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας-μβτ (βελτίωση προϊόντος). 7

8 Στοιχεία για το δυναμικό παραγωγής RDF/SRF στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κοινοτικού Προγράμματος Quo Vadis, περίπου 219 μονάδες παραγωγής RDF/SRF παρήγαν ~5 εκατ. τόνους (2005) σε 13 χώρες της ΕΕ- 15. Οι εκτιμήσεις αυτές κρίνονται, πάντως, πολύ κατώτερες (~ 25%) της πραγματικής παραγωγής. Ενδεικτικά, ο ERFO εκτιμά ότι το δυναμικό του SRF (για την ΕΕ-15, 2005) είναι της τάξεως των εκατ. τόνοι σε ετήσια βάση. Μόνο στη Γερμανία, επίσημες στατιστικές αναφέρουν ~66 μονάδες ΜΒΤ με δυναμικότητα ~7,1 εκατ. τόνων/έτος (μετά ανακύκλωση στην πηγή-ασπ) ενώ σε ~72 μονάδες καύσης, δυναμικότητας 17,9 εκατ. τόνων/έτος, αξιοποιείται το ενεργειακό περιεχόμενο είτε απευθείας των ΑΣΑ (μετά ΑσΠ) είτε του SRF (των μονάδων ΜΒΤ). H DEFRA έχει αναλάβει πολλές έρευνες αγοράς στο ΗΒ και έχει προτείνει ελάχιστες προδιαγραφές για το SRF, λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση των βιομηχανικών χρηστών (τσιμεντοβιομηχανίες, μονάδες συμπαραγωγής, κεντρικές ανθρακικές μονάδες, κλπ.) να χρησιμοποιήσουν ένα προτυποποιημένο καύσιμο αντί για μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Στα πλαίσια αυτά εκτιμάται ότι το δυναμικό παραγωγής RDF/SRF στο ΗΒ ανέρχεται σε ~1,1-1,5 εκατ. τόνους σε ετήσια βάση. Πηγές: Department for the Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), (www.retsrecycle.com), Feb-2009 European Recovered Fuel Organisation (ERFO),, June 2006 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), Flamme, S. and Balhar, M.,, Project Quo Vadis 8

9 Διαχείριση ΑΣΑ - H τεχνολογία Μηχανικής- Βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΤ) της Herhof 9

10 Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ΜΒΤ της HERHOF Κλειστή διαδικασία, σε ελεγχόμενο περιβάλλον χωρίς οσμές Παραγωγή καθαρών, ανακυκλώσιμων υλικών και δευτερογενούς καυσίμου (Stabilat) Μη-παραγωγή compost (δυσκολία στην τελική του διάθεση) Απουσία υγρών εκροών και αερίων ρύπων Χώρος μηχανικής ανακύκλωσης των ξηρών ΑΣΑ Κλειστό κουτί βιολογικής ξήρανσης των ΑΣΑ Δίκτυο προσαγωγής αέρα και απομάκρυνσης των VOCs Το σύστημα LARA για τη διαχείριση των VOCs 10

11 Μονάδα Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας (MBT) ανακύκλωσης των ΑΣΑ και παραγωγής SRF (Osnabrück - Γερμανία) Η μονάδα ΜΒΤ της HRO στο Osnabrück-Γερμανία δυναμικότητας τόνων/έτος 11

12 Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης των ΑΣΑ (Λάρνακα - Κύπρος) Δυναμικότητα μονάδας: tn/έτος σύμμεικτα αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) tn/έτος οργανικά απόβλητα και πράσινα υπολείμματα tn/έτος (από το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή) Προϋπολογισμός έργου: ~ 45 εκατ.

13 Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης Εμπορο-βιομηχανικών Στερεών Αποβλήτων (ΒΕΑΣ) και παραγωγή SRF ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Η μονάδα της ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. λειτουργεί από τις αρχές του 2009 στην ΟΕΔΑ του Δ. Φυλής H μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης έχει ετήσια δυναμικότητα τόνων Δημοτικών Αποβλήτων («μπλε κάδος») και εμποροβιομηχανικών αποβλήτων (ΒΕΑΣ) και ενσωματώνει την «τελευταία λέξη» στις τεχνολογίες διαχωρισμού (οπτικοί διαχωρισμοί, ελαχιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης, κλπ.) Η μονάδα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και στην ενδυνάμωση της αγοράς δευτερογενών προϊόντων (επαναχρησιμοποίηση υλικών) 13

14 Μορφή του Trockenstabilat (soft pellets) 14

15 Σύγκριση ΑΣΑ και άλλων καυσίμων με το Trockenstabilat Σύγκριση ΚΘΔ των ΑΣΑ και του Stabilat k J / k g ~ ~ Α Σ Α 4 0 % Υ γ ρ α σ ί α Μ ε τ ά τ η β ι ο λ ο γ ι κ ή ξ ή ρ α ν σ η S t a b ila t μ ε τ ά τ ο δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό α ν α κ υ κ λ ώ σ ι μ ω ν Σύγκριση ΚΘΔ του Stabilat και άλλων καυσίμων Καύσιμο Θερμογόνος δύναμη Θερμογόνος δύναμη [kj/kg] [Btu/lbs] Λιγνίτης 8,000 16,000 3,600 7,200 Ξύλο 10,500 16,500 4,500 7,100 Χαρτί 13,500 5,800 Stabilat 16,000 18,000 6,900 7,800 15

16 Aυτόνομη ενεργειακή αξιοποίηση RDF/SRF (I ) H μονάδα συμπαραγωγής RDF/SRF στο Industriepark Ηöchst Η μονάδα υλοποιείται στο Industriepark Ηöchst και θα αξιοποιεί τόνους RDF/SRF σε ετήσια βάση, παράγoντας ~70 MWe (~250 kg ατμού/h). H μονάδα συμπαραγωγής αξιοποιεί την τεχνολογία ρευστοποιημένης κλίνης με εσωτερική ανακυκλοφορία (ICFB) της εταιρείας EBARΑ. O προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε ~300 Μ και οι θέσεις εργασίας σε

17 Aυτόνομη ενεργειακή αξιοποίηση SRF & βιομάζας (ΙΙ) Μονάδα συμπαραγωγής με καύση βιομάζας/srf στη StoraEnso Η μονάδα της χαρτοβιομηχανίας StoraEnso στο Antijalankoski (Φινλανδία) αξιοποιεί μίγμα βιομάζας SRF (40 60). H καύση επιτυγχάνεται σε ρευστοποιημένη κλίνη (BFB) με εξαιρετικές συνθήκες ατμού (500 ο C, 80 bar), περιβαλλοντικές επιδόσεις και διαθεσιμότητα (>90%). H μονάδα αξιοποιεί ενεργειακά τόνους SRF και τόνους βιομάζα σε ετήσια βάση. 17

18 Mικτή καύση SRF σε λιγνιτικές μονάδες στη Γερμανία (III) Εκτεταμένες δοκιμές μικτής καύσης SRF σε λιγνιτικές μονάδες έχουν γίνει στις μονάδες της RWE στο Berrenrath (CFB) τόνοι/έτος και στο Weisweiler (PC) τόνοι/έτος, στα πλαίσια του προγράμματος RECOFUEL (στοιχεία από ΕΜΠ). Από οικονομικής πλευράς, η αντικατάσταση λιγνίτη με SRF αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα (από αυξημένα τέλη διάθεσης και μείωση εκπομπών CO 2 ). Από τεχνικής πλευράς, το αυξημένο % Cl στα αέρια εισόδου στο λέβητα δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα εφόσον η περιεκτικότητα του SRF δεν υπερβαίνει το 6% του καυσίμου του λιγνιτικού σταθμού (σε ενεργειακή βάση). Από περιβαλλοντικής πλευράς δεν διαπιστώθηκαν μεταβολές στις εκπομπές των αερίων ρυπαντών ενώ η τέφρα πληροί τις προδιαγραφές για ασφαλή διάθεση. Το μόνο που απαιτείται είναι η αναβάθμιση των συστημάτων αποθήκευσης του SRF και της τροφοδοσίας του στην εστία καύσης. 18

19 Σύζευξη αεριοποίησης SRF με συμβατική μονάδα καύσης άνθρακα στη Φινλανδία (ΙV) Η αεριοποίηση δευτερογενών καυσίμων είναι μία παραλλαγή θερμικής αξιοποίησης SRF. To παραγόμενο καύσιμο αέριο καθαρίζεται και, στη συνέχεια, αξιοποιείται σε παρακείμενη μονάδα Η/Π με άνθρακα. Η μονάδα επίδειξης της Foster Wheeler στο Lahti (Φινλανδία) είναι σε λειτουργία από το 1998 και έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης ~20 τόνων SRF/h (διαθεσιμότητα >90%). Η σύζευξη αυτή (αεριοποίηση-ανθρακική Η/Π μονάδα) επιτυγχάνει ηλεκτρική απόδοση ~36% έναντι ~25% μίας συμβατικής μονάδας καύσης ΑΣΑ. Σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης συζευγμένης μονάδας αεριοποίησης με μονάδα Η/Π με άνθρακα και συμβατικής μονάδας καύσης ΑΣΑ (για είσοδο καυσίμου 160 MWth) 19

20 Ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων, SRF και βιομάζας στην τσιμεντοβιομηχανία (V) Οι ποσότητες οργανικών αποβλήτων και βιομάζας (~63:37) που χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία τετραπλασιάστηκαν μέσα σε 15 έτη ( ), από 3 σε 12 εκατ. τόνους/έτος (στοιχεία CSI, CEMBUREAU) με την EE να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης. Το 50% του θερμικού φορτίου της Γερμανικής τσιμεντοβιομηχανίας μόνο καλύπτεται από οργανικά απόβλητα και βιομάζα. Περίπου 2 εκατ. τόνοι SRF απορροφώνται στην τσιμεντοβιομηχανία στη Γερμανία ετήσια. Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ανάπτυξη παρόμοιων εφαρμογών συνιστά η έλλειψη προτυποποίησης, η απουσία μακροπρόθεσμων συμβολαίων, το θεσμικό πλαίσιο και οι τοπικές αντιδράσεις (δοκιμές έχουν υλοποιηθεί τόσο στην ΑΓΕΤ όσο και στην ΤΙΤΑΝ). Μίγμα καυσίμων στη Γερμανική τσιμεντοβιομηχανία (Neovis, 2008) 20

21 Επιδεικτική μονάδα Η/Π με αεριοποίηση του παραγόμενου Stabilat από τη μονάδα του Osnabrück Το κύριο αντικείμενο του έργου POLYSTABILAT είναι η υλοποίηση μίας επιδεικτικής (~ 750 kg/h) μονάδας H/Π με αεριοποίηση του παραγόμενου Stabilat από τη μονάδα ΜΒΤ του Osnabrück. Τα αποτελέσματα του έργου θα καταδείξουν τη βιωσιμότητα της σύζευξης μονάδων ανακύκλωσης των ΑΣΑ μέσω της τεχνολογίας ΜΒΤ και της ενεργειακής αξιοποίησής του παραγόμενου SRF (δηλ. μονάδες της τάξης των τόνων SRF/έτος). Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του 7 ου ΠΠ της Ε.Ε., με προϋπολογισμό ~ 6,8 Μ. Συμμετέχουν επίσης ΕΑΘΕ / ΕΜΠ, Free University of Brussels - VUB, University of Stuttgart - UStut 21

22 Διάγραμμα ροής μονάδας αεριοποίησης Stabilat στο Osnabrück (750 kg/h) 1 η Φάση 22

23 Εμπόδια για την αύξηση της διείσδυσης της βιοενέργειας και προτάσεις για την άρση τους Έως σήμερα δεν λειτουργεί καμμία μονάδα θερμικής αξιοποίησης βιομάζας ή/και δευτερογενών καυσίμων στην Ελλάδα. Οι κυριότεροι λόγοι και οι προτεινόμενες ενέργειες είναι: Η τιμή πώλησης ( /kwh) είναι πολύ χαμηλή (Ευρωπαϊκή πρακτική - παράδειγμα των Φ/Β). Δεν υπάρχει ασφάλεια προμήθειας καυσίμου ο συνδυασμός SRF/λοιπών οργανικών αποβλήτων/αγροτικής βιομάζας διασπείρει και περιορίζει τον κίνδυνο. Απαραίτητη επίσης κρίνεται η προτυποποίηση των δευτερογενών καυσίμων και των αξιοποιούμενων οργανικών αποβλήτων στις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης τους για τη συνακόλουθη διαβάθμιση του βαθμού ανανεωσιμότητας ( ) των αξιοποιούμενων καυσίμων. Οι απαραίτητες συνέργειες δεν έχουν αναπτυχθεί η σύζευξη όμως: περιβαλλοντικών λύσεων (ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης των ΑΣΑ και άλλων οργανικών αποβλήτων, π.χ. ΣΕΔ ή αποβλήτων από ΒΙ.ΠΕ) ενεργειακών πλεονεκτημάτων (μονάδες βάσεως και συμπαραγωγής με ΑΠΕ), και ωφελειών για τους αγρότες (διείσδυση αγροτικής βιομάζας) δημιουργεί ένα ευρύ δίκτυο εμπλεκομένων που ενισχύει την κοινωνική και οικοδομική συνοχή. Δεν επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας Τα οικονομικά οφέλη μπορούν να βελτιωθούν μέσω: του προκύπτοντος περιβαλλοντικού οφέλους (από τη διαχείριση των ΑΣΑ) της αύξησης του λειτουργικού αποτελέσματος (αύξηση του βαθμού απόδοσης μέσω προηγμένων τεχνολογιών/αεριοποίησης και εφαρμογών συμπαραγωγής), και της τοπικής συμμετοχής (συμπαραγωγή, συμπληρωματικές αγροτικές δραστηριότητες) ενέργειες δηλ. που είναι δυνατό να καταστήσουν βιώσιμες ακόμα και μικρές/μεσαίες επενδύσεις.

24 H ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης ΑΣΑ και βιομάζας στην Ημαθία («μικρή» μονάδα) EFFLUENTS INPUT ORGANIC STREAMS PRODUCTS Municipal Solid Wastes (MSW) Energy crops Separately collected organic wastes (dry) Organic wastes & sludges (wet) Cleaned air Inerts VOC treatment MSW Recycling Plant (MSWRP) Compost Plant Anaerobic Digestion Plant (ADP) Treated effluents SRF Condensate Treatment Maturation metals (Fe, Al) Integrated Gasification System dried biomass Biomass Dryer G electiricty Ash Flue Gas Cleaning compost Water Heat Recovery Steam Generator Flue gases G electiricty Integrated Facility MSW and Organic Wastes Treatment Facility Gasification Facility

25 Ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων και βιομάζας: H περίπτωση της ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε. («μεσαία» μονάδα) Ενεργειακή αξιοποίηση του RDF/SRF από μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης/μβτ Συν-αξιοποίηση και άλλων οργανικών καυσίμων (π.χ. παραπροϊόντα από ΒΙ.ΠΕ., ξ. ιλύς από ΜΕAΛ, βιομάζα, κλπ.) Συμμόρφωση με τις επιταγές της Κοινοτικής Νομοθεσίας Ελεγχόμενες και συνολικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων ρυπαντών από τη μαζική καύση των ΑΣΑ Δυνατότητα συμπαραγωγής και ανάπτυξης συνεργειών με άλλες περιβαλλοντικές δραστηριότητες (π.χ. με ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης των ΑΣΑ) 25

26 Βασικά μεγέθη της μονάδας συμπαραγωγής της ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε. Αξιοποίηση ~ τόνων SRF/RDF, άλλων οργανικών καυσίμων και αγροτικής βιομάζας σε ετήσια βάση Συνολικός βαθμός απόδοσης >65% (συμπαραγωγή) Ισχύς ~ 22 MW e και ~20 MW th Διαθεσιμότητα ~90% Εκπομπές αερίων ρυπαντών σε συμμόρφωση με την Οδηγία 76/2000 (WID) Επαναχρησιμοποίηση του ~85% των παραγόμενων στερεών αποβλήτων (ως δομικά υλικά) Απουσία υγρών αποβλήτων YΠ kg/h Απομάστευση 1 (υψηλή ενθαλπία) Απομάστευση 2 (χαμηλή ενθαλπία) ΧΠ Εναλλάκτες kg/h kg/h 10 bara kg/h 3 bara (2η χαρτομηχανή) Άλλες ενεργειακές καταναλώσεις (Χ-1) kwe kg/h RDF/SRF kg/h kg/h 3 bara kg/h Επιστροφή συμπυκνωμάτων Άλλες ενεργειακές καταναλώσεις (Χ-1) Διασκορπιστές εν θερμώ Συμπύκνωση kg/h 3 bara Θερμικές καταναλώσεις στη ΜΕΛ Α.Ε. ΔΕΣΜΗΕ ~ Αερόψυκτος συμπυκνωτής 446,04 kg/h Στρατσώνα Λέβητας 446,04 kg/h Make-up Η 2 Ο 26

27 Καύση σύμμεικτων ΑΣΑ H καύση των σύμμεικτων ΑΣΑ έχει πολύ χαμηλή ιεράρχηση τόσο στη νέα Οδηγία για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων όσο και στη νέα Οδηγία για τις ΑΠΕ. Επιπλέον, η ανάκτηση ενέργειας δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ανάκτηση παρά μόνο σε περίπτωση επίτευξης υψηλού ενεργειακού βαθμού απόδοσης (>65%). Η δέσμευση των απαιτούμενων ποσοτήτων σύμμεικτων ΑΣΑ για τη λειτουργία μεγάλων μονάδων καύσης θα αποτελέσει τροχοπέδη στην εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης καθώς και στην ανάπτυξη νέων θερμικών μεθόδων μικρότερης κλίμακας αλλά υψηλότερης απόδοσης (αεριοποίηση σε ΜΕΚ ή αεριοστρόβιλο και αεριοποίηση πλάσματος, μικτή καύση, αεριοποίηση SRF/RDF σε υπάρχοντες λιγνιτικούς σταθμούς). Η αξιοποίηση των σύμμεικτων (μη-διαχωρισμένων) ΑΣΑ σε μεγάλες μονάδες καύσης αντίκειται στην αρχή της εγγύτητας και θα οδηγήσει σε προβλήματα χωροθέτησής τους. Η ενέργεια από μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης των μη διαχωρισμένων ΑΣΑ μόνο μερικά μπορεί να χαρακτηρισθεί «ενέργεια από ΑΠΕ» (χαμηλό βιογενές κλάσμα), με αποτέλεσμα να απαιτούνται υψηλές τιμές διάθεσης για τα εισερχόμενα απόβλητα. Όχι μόνο οι απόλυτες (mg/nm 3 ) αλλά και οι συνολικές εκπομπές ρυπαντών (τόνοι/έτος) πρέπει να αποτελούν κριτήριο για την τελική επιλογή τόσο του μεγέθους των μονάδων όσο και των κατάλληλων θερμικών μεθόδων αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων. Η καύση σύμμεικτων ΑΣΑ αποτελεί δέσμευση για μακρύ χρονικό διάστημα καθώς οι μονάδες αυτές πρέπει να λειτουργούν υπό πλήρες φορτίο λόγω των υψηλών σταθερών λειτουργικών τους εξόδων. 27

28 Ενεργειακή αξιοποίηση SRF και βιομάζας Η ενεργειακή αξιοποίηση (καύση, μικτή καύση ή αεριοποίηση) αποτελεί μία άριστη λύση για το σύνολο των οργανικών τελικών αποβλήτων (SRF. RDF) που προκύπτουν ως παραπροϊόντα ολιστικών διαχειριστικών επιλογών που προηγούνται στην ιεραρχία διαχείρισης των ΑΣΑ, όπως η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση. Μικρές (<10 ΜWe) ή μεσαίες (<20-40 ΜWe) μονάδες μπορούν να διαθέτουν ευκολότερα μέρος της θερμικής τους ενέργειας επιτυγχάνοντας συνολικό βαθμό απόδοσης >65%, ώστε να χαρακτηρίζονται ως μονάδες ανάκτησης (σύμφωνα με τα δεδομένα της νέας Οδηγίας). Η θερμική αξιοποίηση του SRF μπορεί να συνδυασθεί με την συν-αξιοποίηση και άλλων οργανικών καυσίμων/αποβλήτων, υψηλού βιογενούς κλάσματος, όπως η ξ. ιλύς (από ΜΕΑΛ), τα βιομηχανικά παραπροϊόντα και, κυρίως, η αγροτική βιομάζα που μπορεί έτσι να βρει μία αξιόπιστη διέξοδο ως συμπληρωματικό καύσιμο σε υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Σύμφωνα με την αρχή διαβούλευσης τόσο με ΜΚΟ όσο και με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, αποδοχή για την εγκατάσταση μονάδων θερμικής επεξεργασίας θα ήταν δυνατή μόνο σε περιοχές που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν αποδοτικά συστήματα αποφυγής δημιουργίας ΑΣΑ και συστημάτων ανακύκλωσης (είτε με ΑσΠ είτε με μονάδες ανακύκλωσης και ΜΒΤ). Στο πλαίσιο αυτό, μόνο προτυποποιημένα-πιστοποιημένα δευτερογενή καύσιμα με υψηλή ΚΘΔ (επομένως χαμηλής υγρασίας), χαμηλό επίπεδο χλωρίου και άλλων ρυπαντών είναι δυνατόν να τύχουν ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής. 28

29 Συμπεράσματα Ι Η Οδηγία 31/1999/ΕΚ, το νέο πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων και η νέα Οδηγία 28/2009/ΕΚ για τις ΑΠΕ συντελούν στη σταδιακή μείωση των ΧΥΤΑ, στην αύξηση της ανακύκλωσης των ΑΣΑ και στην παραγωγή δευτερογενών οργανικών καυσίμων (RDF, SRF, Trockenstabilat, κλπ.), που ήδη αξιοποιούνται ενεργειακά σε διάφορες εφαρμογές (τσιμεντοβιομηχανία, κεντρικές μονάδες συμπαραγωγής, μεγάλους θερμικούς σταθμούς (μικτή καύση), κλπ.). Οι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης των δευτερογενών καυσίμων αποτελούν το συμπληρωματικό, τελικό μέτρο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των ΑΣΑ αλλά και άλλων σχεδίων διαχείρισης στερεών, οργανικών αποβλήτων (π.χ. ΒΕΑΣ, «μπλε κάδος», κλπ). Η συν-αξιοποίηση τοπικά παραγόμενων αποβλήτων ρευμάτων υψηλού βιογενούς κλάσματος, (π.χ. ξ. ιλύος από μονάδες ΜΕΑΛ, στερεών βιομηχανικών υποπροϊόντων-βεασ) και αγροτικής βιομάζας αυξάνουν την κοινωνική αποδοχή, τονώνουν το γεωργικό τομέα και συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτυχή υλοποίηση παρόμοιων έργων (ασφάλεια προμήθειας καυσίμου). Η ανάπτυξη εφαρμογών συμπαραγωγής είναι αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση αποκεντρωμένων μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης δευτερογενών καυσίμων και βιομάζας μικρού ή μεσαίου μεγέθους. 29

30 Συμπεράσματα ΙΙ H καύση των σύμμεικτων ΑΣΑ βρίσκεται χαμηλά στην ιεραρχία των μεθόδων διαχείρισης, έχει χαμηλή περιβαλλοντική αποδοχή και συνιστά σημαντική δέσμευση λόγω μεγέθους. Η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών ανακύκλωσης (π.χ. η Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία -MBT) αποτελεί μία βιώσιμη διέξοδο στη διαχείριση των ΑΣΑ, καθώς ακουλουθούνται οι προτεραιότητες της νέας Οδηγίας και παράγονται προτυποποιημένα δευτερογενή καύσιμα (SRF) που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα σε υπάρχουσες βιομηχανικές εφαρμογές. Η ανάπτυξη συνεργειών (στον περιβαλλοντικό, ενεργειακό & γεωργικό τομέα) είναι απαραίτητη για την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική στήριξη των επενδύσεων. Εφαρμόζονται ήδη στοχευμένες δράσεις R&D για την περαιτέρω βελτίωση τόσο της τεχνολογίας ΜΒΤ (βελτίωση ποιότητας των ανακυκλώσιμων και του SRF) όσο και προηγμένων μεθόδων (αεριοποίηση) θερμικής συν-αξιοποίησης των δευτερογενών καυσίμων (SRF/RDF) με άλλα οργανικά απόβλητα και, κυρίως, αγροτική βιομάζα. Η ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων με θερμικές μεθόδους είναι εφικτή στην περίπτωση συν-αξιοποίησης του SRF, άλλων καυσίμων υψηλού βιογενούς κλάσματος και βιομάζας αποτελώντας τον τελικό κρίκο ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης των ΑΣΑ, σε συμμόρφωση με την Κοινοτική Νομοθεσία και τις ειδικές τοπικές συνθήκες 30

31 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ! 31

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Energy Exploitation of Biogas: Trends and Perspectives

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Energy Exploitation of Biogas: Trends and Perspectives Ενεργειακή Αξιοποίηση του Βιοαερίου: Τάσεις & Προοπτικές Χρήστος Ζαφείρης, ΜSc, - Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Tηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

...η φυσική μας πορεία

...η φυσική μας πορεία βιώσιμη ανάπτυξη *......η φυσική μας πορεία * Καλύπτουμε τις ανάγκες του σήμερα δίχως να θυσιάζουμε τη δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. φωτογραφία εξωφύλλου: Biscutella

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τάσος

Διαβάστε περισσότερα