ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηεο Υδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο αεηθφξνπ ιεηηνπξγίαο ηεο. Άξζξν 2 Οξηζκνί Πεδίν Δθαξκνγήο Οξηζκνί 1. Καηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο Νφκνπ: α) κε ηνλ φξν πδαηνθαιιηέξγεηα λνείηαη ε εθηξνθή ή ε θαιιηέξγεηα πδξφβησλ νξγαληζκψλ κε ηε ρξήζε ηερληθψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε, πέξαλ ησλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο παξαγσγήο ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ. Οη νξγαληζκνί απηνί παξακέλνπλ, θαζ φιε ηελ δηάξθεηα εθηξνθήο ή θαιιηέξγεηάο ηνπο θαη κέρξη θαη ηελ ζπγθνκηδή ηνπο, ζηελ ηδηνθηεζία θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. β) κε ηνλ φξν εθηαηηθή πδαηνθαιιηέξγεηα λννχληαη νη εθκεηαιιεχζεηο θαιιηέξγεηαο πδξφβησλ νξγαληζκψλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφ βαζκφ επνπηείαο εθ κέξνπο ηνπ θαιιηεξγεηή φζνλ αθνξά ζην πεξηβάιινλ, ζηε δηαηξνθή, ζηα αξπαθηηθά δψα θαη ζηνπο λνζνγφλνπο παξάγνληεο θαη παξάιιεια απφ ρακειή παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ ηηο ηνπηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ. γ) κε ηνλ φξν εληαηηθή πδαηνθαιιηέξγεηα λννχληαη νη εθκεηαιιεχζεηο θαιιηέξγεηαο πδξφβησλ νξγαληζκψλ (ζηα ζηάδηα ηεο επψαζεο, ηνπ γφλνπ θαη ηεο εθηξνθήο) ζε έλα επξέσο ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ ζεκαληηθή εηζξνή ελέξγεηαο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο θαη επηβίσζεο.

2 δ) κε ηνλ φξν εκηεληαηηθή πδαηνθαιιηέξγεηα λννχληαη νη εθκεηαιιεχζεηο θαιιηέξγεηαο πδξφβησλ νξγαληζκψλ (ζηα ζηάδηα ηεο επψαζεο, ηνπ γφλνπ θαη ηεο εθηξνθήο) ζε έλα ζρεηηθά ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ εηζξνή ζπκπιεξσκαηηθήο ελέξγεηαο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο θαη επηβίσζεο. 2. Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο δηαθξίλνληαη ζε πισηέο θαη ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο. 1) Σηηο πισηέο εγθαηαζηάζεηο πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηξνθή ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ θαη πεξηιακβάλνληαη νη πισηνί θαη βπζηδφκελνη ηρζπνθισβνί, φισλ ησλ ηχπσλ ηα πισηά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο νζηξάθσλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ, ηα αγθπξνβφιηα, νη κφληκα αγθπξνβνιεκέλεο ή απηνθηλνχκελεο εμέδξεο εξγαζίαο θαη ην δίθηπν φδεπζεο ηρζπνηξνθψλ. 2) Οη ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο δηαθξίλνληαη: ζηηο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο, κε εμαληιεηηθφο θαηάινγνο: νη ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο πάρπλζεο, νη εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο απνκφλσζεο (θαξαληίλαο), νη ζηαζκνί παξαγσγήο γφλνπ (εθθνιαπηήξηα), νη ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί νη εγθαηαζηάζεηο πξνπάρπλζεο θαη εγθιηκαηηζκνχ θαη ζηηο ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ πισηψλ θαη ρεξζαίσλ κνλάδσλ εθηξνθήο, κε εμαληιεηηθφο θαηάινγνο: νη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, νη εγθαηαζηάζεηο κεηαθφξησζεο (γεξαλνί, γεξαλνγέθπξεο), ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ηξνθήο, νη αγσγνί άληιεζεο λεξνχ, νη αγσγνί δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ, ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ, νη απνζήθεο ηξνθψλ θαη εμνπιηζκνχ, νη εγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο θαη απνζήθεπζεο δηρηπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο πάγνπ, νη γεσηξήζεηο, νη νδνί πξφζβαζεο, ηα θπιάθηα, νη εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο πξνζσπηθνχ, ηα γξαθεία δηνίθεζεο θαζψο, θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ φπσο νη εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπαζίαο, νη κνλάδεο κεηαπνίεζεο, νη εγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο θαη ηα θέληξα απνζήθεπζεο πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, νη κνλάδεο θαζαξηζκνχ (εμπγίαλζεο) θαη ηα θέληξα απνζηνιήο νζηξαθνεηδψλ θαζψο θαη νη κνλάδεο δηαρείξηζεο δσηθψλ ππνπξντφλησλ φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ. 3. Με απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ή θαη κε θνηλέο απνθάζεηο κε ηνπο θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπο Υπνπξγνχο θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Τερληθνχ Σπκβνπιίνπ Υδαηνθαιιηεξγεηψλ ηνπ άξζξνπ 4, δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη νη

3 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα εθαξκνγήο ηνπ ΔΠΑΥ. Άξζξν 3 Δζληθό Πξόγξακκα Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηώλ 1. Γηα ηνλ θιάδν ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, εθαξκφδεηαη Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο, αλαθεξφκελν ζηε ζπλέρεηα σο Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Υδαηνθαιιηεξγεηψλ ΔΠΑΥ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο αλάπηπμεο, εθαξκφδνληαο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ εζληθνχ ρσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ ζηα πιαίζηα πάληνηε ηεο Κνηλήο Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 2. Τν Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Υδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΔΠΑΥ) δηακνξθψλεηαη θαη πξνηείλεηαη απφ ην Τερληθφ Σπκβνχιην Υδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΤΔΣΥΓ) ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, σο αλψηαηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ηεο Πνιηηείαο, εγθξίλεηαη δε κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, ζε εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ πξνηεξαηνηήησλ: Τελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ψζηε λα απνηειέζεη βαζηθφ κνριφ αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα δηακέζνπ ηεο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, ηεο επέθηαζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγήο θαηλνηνκίαο. Τελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο θαη ζπλνρήο κε α)ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (δηνίθεζε, πδαηνθαιιηεξγεηέο, έκπνξνη ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο θαη ελψζεηο θαηαλαισηψλ), ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηακφξθσζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηνπ θιάδνπ β) ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηαηξνθηθήο αμίαο, ηα νπνία λα θαιχπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη γ)ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηδηαίηεξα ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο θαη απνκαθξπζκέλα λεζηά. Τελ δηεπζέηεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο θχξηα ηεο παξάθηηαο δψλεο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ γεο. Τελ απινχζηεπζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αδεηνδφηεζεο, ηνπ ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ελ γέλεη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηνηθεηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ δεκηνπξγία θηιηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.

4 Άξζξν 4 Σερληθό πκβνύιην Τδαηνθαιιηεξγεηώλ 1. Σην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζπλίζηαηαη Τερληθφ Σπκβνχιην Υδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΤΔ.Σ.ΥΓ), ην νπνίν γλσκνδνηεί ηφζν επί ζεκάησλ πνιηηηθήο φζν θαη επί ηερληθψλ ζεκάησλ ηνπ θιάδνπ θαη εηδηθφηεξα: Γηα ηελ δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Υδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΔΠΑΥ) ηνπ πξνεγνχκελνπ Άξζξνπ 3. Γηα ηηο απαξαίηεηεο ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ κέζσ αλαπηπμηαθψλ-ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θάζε άιιεο ζπλαθνχο ζεζκηθήο ξχζκηζεο. Γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ κε αληηθείκελν ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ ηίζεηαη ζ απηφ απφ ηνλ Υπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, Γηα ηελ εθδίθαζε πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο κε εηδηθή ζχλζεζε, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν απηφ. 2.Τν Τερληθφ Σπκβνχιην Υδαηνθαιιηεξγεηψλ ζπγθξνηείηαη απφ: Τνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Αιηείαο κε αλαπιεξσηή ηνλ αξραηφηεξν Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αιηείαο. Τνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Υδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη Δζσηεξηθψλ Υδάησλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Δθπξφζσπν ηνπ Υ.ΠΔ.Κ.Α. νξηδφκελν απφ ηνλ Υπνπξγφ ΠΔ.Κ.Α. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ (απνθιεηζηηθά γηα ζέκαηα Πεξηβάιινληνο θαη Φσξνηαμίαο), Δθπξφζσπν-νπο αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ Ιρζπνθαιιηεξγεηψλ θαη ησλ Οζηξαθνθαιιηεξγεηψλ νξηδφκελν απφ ηελ νξγάλσζε κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ(ο). Δθπξφζσπν ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΓΔΩΤ.Δ.Δ.). Μέρξη ηξεηο εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηνπ θιάδνπ απφ ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα θαη ηα Δξεπλεηηθά Ιδξχκαηα ηεο ρψξαο, νξηδφκελνπο απφ ηνλ Υπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ.

5 3. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαζνξίδνληαη, ε δηαδηθαζία ζχγθιεζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ κε ηελ αλσηέξσ ζχλζεζε θαη ηελ εηδηθή ζχλζεζε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο θαη ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ, νη εηζεγεηέο, ν γξακκαηέαο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σπκβνπιίνπ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ Άξζξν 5 Παξαρώξεζε δεκνζίωλ πδάηηλωλ εθηάζεωλ γηα πδαηνθαιιηέξγεηεο Τν Γεκφζην, εθπξνζσπνχκελν λφκηκα, δχλαηαη λα παξαρσξεί ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε, κεηεγθαηάζηαζε θαη επέθηαζε κνλάδσλ εληαηηθήο ή εκηεληαηηθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο ή/θαη ππνζηεξηρηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ δνθηκαζηηθή ή πεηξακαηηθή εγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2971/2001 πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο, σο θαησηέξσ: 1. κε απεπζείαο κίζζσζε, 2. κε κίζζσζε θαηφπηλ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, 3. δσξεάλ, ρσξίο αληάιιαγκα. Η παξαρψξεζε, κίζζσζε, αλακίζζσζε, αλαλέσζε ή παξάηαζε ηεο κίζζσζεο πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα ίδξπζε, επέθηαζε ή κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο ή εκηεληαηηθήο κνξθήο ή/θαη ππνζηεξηρηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ δεκφζησλ ηρζπνηξνθείσλ (ιηκλνζαιαζζψλ, ιηκλψλ) θαη ινηπψλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο αιηεπηηθήο λνκνζεζίαο θαη θαηαξηίδνληαη κε ζχκβαζε πνπ πεξηβάιιεηαη ηνλ ηχπν ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνλ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ κηζζσηή, κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ρνξεγείηαη ε άδεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηερλεηήο θαιιηέξγεηαο πδξφβησλ δψσλ (ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο θαη εκηεληαηηθήο κνξθήο). Με απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Υπνπξγνχ

6 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άξζξν 6 Απεπζείαο κίζζωζε 1. Τν Γεκφζην δχλαηαη λα παξαρσξεί ηε ρξήζε ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, κε απεπζείαο κίζζσζε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εηψλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ), ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2, σο αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά. 2. Δηδηθά ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο πδάηηλσλ εθηάζεσλ θπζηθψλ ιηκλψλ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κε απεπζείαο κίζζσζε θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εηψλ ζε αιηεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ή απφ λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ζπκκεηέρεη αιηεπηηθφο ζπλεηαηξηζκφο πνπ έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ φπνπ εκπίπηνπλ νη παξαρσξνχκελεο πδάηηλεο εθηάζεηο, ή ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ελ ιφγσ Ο.Τ.Α. 3. Σε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ελδηαθέξνλ πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο απφ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1 γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2, πξνηηκψληαη θαηά ηελ αθφινπζε ζεηξά γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο έθηαζεο κε απεπζείαο κίζζσζε: α) ν αιηεπηηθφο ζπλεηαηξηζκφο, β) ην λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ζπλεηαηξηζκφο, γ) ε επηρείξεζε ηνπ Ο.Τ.Α. & δ) ν ηδηψηεο. 4. Γηα ηηο κηζζψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαξηίδεηαη κε ζχκβαζε πνπ πεξηβάιιεηαη ηνλ ηχπν ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ κηζζσηή, κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. 5. Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο - είηε λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνζνχ ίζνπ κε δχν εηήζηα κηζζψκαηα αξρηθνχ χςνπο, ε νπνία επηζηξέθεηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη εθφζνλ εθπιεξσζνχλ νη φξνη απηήο. - είηε λα θαηαβάιιεη δχν εηήζηα κηζζψκαηα ηνπ αξρηθνχ χςνπο, σο εγγχεζε, ηα νπνία ζα ζπκςεθίδνληαη ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε ηεο κίζζσζεο, δηαθνξεηηθά ε παξαπάλσ απφθαζε αλαθαιείηαη απηνδίθαηα

7 - 6. Δάλ κεηά δπν (2) έηε απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο δελ έρεη εθδνζεί Απφθαζε Παξαρψξεζεο Θαιάζζηαο Έθηαζεο, ην ππνβιεζέλ αίηεκα απνξξίπηεηαη. Άξζξν 7 Μίζζωζε κε δεκνπξαζία 1. Η παξαρψξεζε εθκεηάιιεπζεο ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 γίλεηαη θαηφπηλ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εηψλ, εθφζνλ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αιηεπηηθνχο Σπλεηαηξηζκνχο ή απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη αιηεπηηθφο ζπλεηαηξηζκφο ή απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο επηρεηξήζεηο Ο.Τ.Α. ή απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηδηψηεο. 2. Σε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ελδηαθέξνλ πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο απφ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1 γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6, πξνηηκψληαη θαηά ηελ αθφινπζε ζεηξά γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο έθηαζεο κε απεπζείαο κίζζσζε: α) ν αιηεπηηθφο ζπλεηαηξηζκφο, β) ην λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ζπλεηαηξηζκφο, γ) ε επηρείξεζε ηνπ Ο.Τ.Α. & δ) ν ηδηψηεο. 3. Σε θάζε πεξίπησζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα εθκίζζσζε πδάηηλσλ εθηάζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή δεκφζηα γλσζηνπνίεζε. 4. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία ηεο γλσζηνπνίεζεο, ηα αξκφδηα φξγαλα, ε δηαδηθαζία, νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην κίζζσκα θαη νη εγγπήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη θαη γεληθά θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηε δηεμαγσγή ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ θαη ζηελ θαηάξηηζε ηεο Σχκβαζεο. Άξζξν 8 Παξαρώξεζε δωξεάλ, ρωξίο αληάιιαγκα 1. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ κπνξεί λα παξαρσξείηαη ε εθκεηάιιεπζε φισλ ελ γέλεη ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ ρσξίο αληάιιαγκα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηξηψλ (3) εηψλ πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί αηηηνινγεκέλα γηα κέρξη δπν (2) αθφκε έηε σο αθνινχζσο: α) Σε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, γηα δνθηκαζηηθή εγθαηάζηαζε πεηξακαηηθήο εθηξνθήο - θαιιηέξγεηαο πδξφβησλ νξγαληζκψλ.

8 β) Σε Υπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Τ.Α., θαζψο θαη ζε Παλεπηζηεκηαθά ή Δξεπλεηηθά Ιδξχκαηα πνπ αλήθνπλ ζην Κξάηνο ή επνπηεχνληαη απφ απηφ, γηα πεηξακαηηθνχο - εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ζηνλ ηνκέα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα. γ) Σε αξκφδηνπο θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ ηνκέα απνθιεηζηηθά γηα ηελ δεκηνπξγία δσλψλ κεηεγθαηάζηαζεο δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δσλψλ εθηξνθήο νζηξάθσλ φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Καηά ην σο άλσ δηάζηεκα κέρξη ησλ (3) εηψλ ή κέρξη πέληε (5) εηψλ εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί παξάηαζε θαη κεηά ηελ πάξνδν δεθανρηψ (18) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο παξαρψξεζεο θαη εθφζνλ απνδεηρζεί ε επηηπρία ηεο πεηξακαηηθήο εγθαηάζηαζεο, δχλαηαη λα παξαρσξείηαη ζηνλ ελεξγήζαληα απηή, κε ηελ θαηαβνιή κηζζψκαηνο, ε εθκεηάιιεπζε ηεο αλαγθαίαο πδάηηλεο έθηαζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ίδηαο κνξθήο εθηξνθήο, ζε παξαγσγηθφ επίπεδν. Η κίζζσζε ζα γίλεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 6. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηξηεηίαο θαη εθφζνλ δελ παξαρσξεζεί έλαληη κηζζψκαηνο ε ελ ιφγσ πδάηηλε έθηαζε, ππνρξενχηαη ν ελεξγψλ ηελ πεηξακαηηθή εθηξνθή, λα παξαδψζεη ηελ έθηαζε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, απνκαθξχλνληαο φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Γηα ηελ απφδεημε ηεο επηηπρίαο ή κε ηεο πεηξακαηηθήο εθηξνθήο, απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο έθζεζεο ζηελ ππεξεζία Αιηείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία εηζεγείηαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ηελ παξαρψξεζε ή κε ηεο πδάηηλεο έθηαζεο. 2. Η παξαρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνξέα, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ηνπ άξζξνπ 5. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. - Άξζξν 9 Αλακίζζωζε 1.Οη παξαρσξήζεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 αλαλεψλνληαη κε απεπζείαο κίζζσζε (αλακίζζσζε) ζηνλ ίδην κηζζσηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δέθα (10) έηε θαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο, εθφζνλ ε κνλάδα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη έρνπλ ηεξεζεί νη φξνη πνπ

9 πεξηιακβάλνληαη ζηελ Απφθαζε Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο. 2.Ο ρξφλνο θάζε λέαο κίζζσζεο αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνεγνχκελεο. Η λέα κίζζσζε θαηαξηίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ ηεο πξνεγνχκελεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ κηζζσηή, ε νπνία ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε απηήο, κε ζρεηηθή πξάμε, ε νπνία εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο κεηά απφ αίηεζε ηνπ κηζζσηή, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 20 παξφληνο λφκνπ. 3.Η αλακίζζσζε επηηξέπεηαη λα γίλεη θαη πξηλ απφ ηηο εκεξνκελίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθφζνλ ν κηζζσηήο ην δεηήζεη γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ ή / θαη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο, ή πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ ην ππφινηπν ηεο κίζζσζεο. 4.Σε πεξίπησζε πνπ ε λέα κίζζσζε πεξηιακβάλεη πξφζζεηνπο φξνπο γηα ην κηζζσηή ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλνη. 5.Δάλ ε κίζζσζε ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ δηαθνπεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ή ιήμεη ρσξίο αλαλέσζε ζην πξφζσπν ηνπ ίδηνπ κηζζσηή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ν κηζζσηήο δειψζεη εγγξάθσο φηη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλακίζζσζε, ηφηε ε ρξήζε απηψλ παξαρσξείηαη γηα ηελ ίδξπζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο κφλν κε δεκνπξαζία. Δάλ ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο ή κε αλαλέσζήο ηεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζηνλ ίδην κηζζσηή, δελ θαηαζηεί δπλαηή ε κίζζσζε κε δεκνπξαζία εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο, κε ηελ απ επζείαο κίζζσζε δηαηάμεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δεκνπξαζηψλ. Άξζξν 10 Δπέθηαζε θαη κεηεγθαηάζηαζε κνλάδωλ 1. Σε πεξηπηψζεηο επέθηαζεο ή κεηεγθαηάζηαζεο κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζε κηζζσκέλεο πδάηηλεο εθηάζεηο, νη απαηηνχκελεο λέεο εθηάζεηο παξαρσξνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο κίζζσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ δεθαπέληε (15) εηψλ απφ ηελ αξρηθή κίζζσζε ή αλακίζζσζε. 2. Η επέθηαζε ή κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο, επηηξέπεηαη κε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Η απαηηνχκελε έθηαζε ζε ζηξέκκαηα πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ην θαιιηεξγνχκελν είδνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ επέθηαζε ή ηελ κεηεγθαηάζηαζε.

10 3. Σηελ πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο δηαθφπηεηαη ε κίζζσζε ή αλακίζζσζε ηεο πξνεγνχκελεο έθηαζεο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο ζην ηέινο ηνπ κηζζσηηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κεηεγθαηάζηαζεο θαη ν ρψξνο επηζηξέθεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κεηεγθαηάζηαζε έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) εηψλ. Δθφζνλ ε κεηεγθαηάζηαζε έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ε κίζζσζε ή αλακίζζσζε ηφζν ηεο αξρηθήο κίζζσζεο φζν θαη ηεο κεηεγθαηάζηαζεο θαη ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ πνπ αλαινγνχλ θαη γηα ηηο δχν εθηάζεηο (αξρηθή θαη κεηεγθαηάζηαζεο). Άξζξν 11 Τπνρξεώζεηο κηζζωηή 1. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κίζζσζεο εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ επίδνζε ζε απηφλ ηεο Απφθαζεο Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, αλαθαιείηαη ε απφθαζε κίζζσζεο. Απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ ηεο κίζζσζεο αξρίδεη θαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο. 2. Η ππεθκίζζσζε επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. Η ππεθκίζζσζε απνθιείεηαη ζε πεξίπησζε κνλάδσλ πνπ έρνπλ ηχρεη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο. 3. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ζέζεη ηε κνλάδα ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κέζα ζε πξνζεζκία ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ Δληαία Απφθαζε Μίζζσζεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 23 αλάινγα κε ην είδνο πνπ θαιιηεξγείηαη θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, εθηφο εάλ εθθξεκεί αίηεκα κεηεγθαηάζηαζεο πνπ θξηζεί αηηηνινγεκέλν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ θαη κέρξη ηελ πξαγκάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ κηζζσηή, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε αηηίαο ζαλάηνπ, κεηαβνιή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. 5. Δθφζνλ ν κηζζσηήο παξαβηάζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ε κίζζσζε ιχεηαη απηνδίθαηα ζε βάξνο ηνπ.

11 Άξζξν 12 Πεξηνξηζκνί ζηνπο θνξείο κίζζωζεο πδάηηλωλ εθηάζεωλ 1. Η κίζζσζε ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη Έιιελεο ή ππήθννη Κξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαηά ην δίθαην ηεο Διιάδαο ή Κξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή έδξα ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ., ε δε δξαζηεξηφηεηα ηνπο παξνπζηάδεη νπζηαζηηθφ θαη ζπλερή δεζκφ κε ηηο νηθνλνκίεο ησλ ελ ιφγσ θξαηψλ. 2. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία κίζζσζεο πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα ίδξπζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ε κίζζσζε, ρσξίο δεκνπξαζία παξφκνησλ εθηάζεσλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρεη αθαηξεζεί ε άδεηα ή έρεη θηλεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία γηα ηελ αθαίξεζε απφ απηά κε ππαηηηφηεηά ηνπο, ηεο άδεηαο ίδξπζεο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο εληφο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ή ππνβνιήο, εθ κέξνπο ηνπο, ηεο αίηεζεο κίζζσζεο πδάηηλεο έθηαζεο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. 3. Με ηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 3 δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηνξηζκψλ, πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο θνξείο κίζζσζεο πδάηηλσλ εθηάζεσλ, νη νπνίεο ζα αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αμηνπηζηία θαη επάξθεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ζηελ εκπεηξία ηνπ θνξέα ζηνλ θιάδν ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ζηελ φιε επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη ζηε γεληθφηεξε επηζηεκνληθή ηνπ ελαζρφιεζε κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. Άξζξν 13 Μίζζωκα 1. Τν εηήζην κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζην Γεκφζην κε βάζε ηηο απ επζείαο κηζζψζεηο θαη αλακηζζψζεηο πδάηηλσλ εθηάζεσλ νξίδεηαη σο ρξεκαηηθφ πνζφ αλάινγα κε ην θαιιηεξγνχκελν είδνο θαη ηε κέζνδν εθηξνθήο. Τν πνζφ απηφ δηαθνξνπνηείηαη γηα ηξεηο (3) πεξηφδνπο ηεο κίζζσζεο θαη αλακίζζσζεο: ε

12 πξψηε αθνξά ζηα ηξία (3) πξψηα έηε, ε δεχηεξε ζηα επφκελα πέληε (5) έηε θαη ε ηξίηε ζηα ππφινηπα έηε ηεο κίζζσζεο θαη ηεο αλακίζζσζεο. 2. Ο αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνχ γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηφδνπο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ κηζζψκαηνο αλάινγα κε ην θαιιηεξγνχκελν είδνο θαη ηε κέζνδν εθηξνθήο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπ κηζζψκαηνο θαη έηνο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζην κίζζσκα ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ θαζνξίδνληαη κε ηελ Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 3 πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Τερληθνχ Σπκβνπιίνπ Υδαηνθαιιηεξγεηψλ. Άξζξν 14 Απόδνζε εζόδωλ 1. Τν εηήζην κίζζσκα απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.). 2. Τν εηζπξαηηφκελν εηήζην κίζζσκα, απνδίδεηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ: α) Δίηε ζηνλ Γήκν ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νπνίνπ εκπίπηνπλ ή κε ηα νπνία γεηηληάδνπλ νη πδάηηλεο εθηάζεηο. β) Δίηε ζην θνξέα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Πεξηνρψλ Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Υδαηνθαιιηεξγεηψλ (Π.Ο.Α.Υ.), εθφζνλ απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 3. Ο ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πδάηηλεο εθηάζεηο εκπίπηνπλ ή γεηηληάδνπλ κε ηα δηνηθεηηθά φξηα δχν ή πεξηζζνηέξσλ Γήκσλ, θαζνξίδεηαη κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, Γεληθή Γηεχζπλζε Αιηείαο. Άξζξν 15 Λύζε ηωλ κηζζώζεωλ 1. Οη, θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα, κηζζψζεηο ιχλνληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:

13 α) Παξάβαζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 10. β) Γηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ή ππνιεηηνπξγίαο απηήο, ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 50% ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ίδξπζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) εηψλ, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή. γ) Δθηέιεζεο θνηλσθειψλ έξγσλ γηα ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή εζληθήο άκπλαο. δ) Λφγσ ζνβαξήο πεξηβαιινληηθήο δηαηαξαρήο, ή αθχξσζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ κίζζσζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή. ε) Αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο πέξαλ ηνπ ελφο (1) έηνπο. ζη) Οξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 2. Η θαηά ηα αλσηέξσ ιχζε ησλ κηζζψζεσλ, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ άξζξνπ Σηηο πεξηπηψζεηο α, β θαη ε, ε ιχζε ηεο κίζζσζεο βαξχλεη ηνλ κηζζσηή θαη πιένλ ηεο θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην κίζζσκα πνπ αληηζηνηρεί ζην κηζζσηηθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 4. Σηηο πεξηπηψζεηο γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1, ε κίζζσζε ιχλεηαη αδεκίσο γηα ην Γεκφζην, εθηφο εάλ ν κηζζσηήο απνδείμεη αηηηνινγεκέλα φηη ππέζηε ηέηνηαο έθηαζεο δεκία, ψζηε λα δηθαηνινγείηαη εχινγε απνδεκίσζε. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαζνξίδεηαη ην αξκφδην φξγαλν ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 5. Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ρνξεγείηαη ζην κηζζσηή εχινγε πξνζεζκία θαη παξέρνληαη δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, εθαξκφδεηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 Άξζξν 16

14 Αγθπξνβόιηα 1. Γηα εγθαηάζηαζε κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο πνπ ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε ηνπνζέηεζε ησλ αγθπξνβνιίσλ κπνξεί λα γίλεη θαη εθηφο ηνπ κηζζσκέλνπ ρψξνπ. 2. Με ηελ απφθαζε ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 3 ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαζνξίδεηαη ε κέγηζηε απφζηαζε ηνπνζέηεζεο ησλ αγθπξνβνιίσλ απφ ηα φξηα ηεο κηζζσκέλεο έθηαζεο. Άξζξν 17 Δγθαηάζηαζε κηζζωηή 1. Οη πδάηηλεο εθηάζεηο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε, κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαζψο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 8, παξαδίδνληαη ζηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή ηεο απφθαζεο παξαρψξεζεο ηνπ άξζξνπ 8 θαη απνδίδνληαη ειεχζεξα, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ νπνίν έγηλε ε παξαρψξεζε, ή ε ιχζε ηεο κίζζσζεο, γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 2. Η παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ αλσηέξσ εθηάζεσλ, γίλεηαη κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ εθπξνζψπνπο ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο Αιηείαο θαη ηεο Ληκεληθήο Αξρήο, ή ηνπ νηθείνπ Ο.Τ.Α. - εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εθηάζεηο εζσηεξηθψλ πδάησλ θαη ην κηζζσηή, ή εθπξφζσπν απηνχ. Άξζξν 18 Πεξηκεηξηθή δώλε πεξηνξηζκνί 1. Σηηο πδάηηλεο εθηάζεηο πνπ παξαρσξνχληαη θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κνλάδα κε πισηέο εγθαηαζηάζεηο πεξηκεηξηθή δψλε, ε νπνία δελ κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ πελήληα (50) κέηξσλ απφ ηα φξηα ηνπ κηζζσκέλνπ ρψξνπ. Δπίζεο γηα ηηο κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο κνξθήο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα ησλ δεμακελψλ μεξάο θαη αληινχλ λεξφ απφ ηε ζάιαζζα,

15 νξίδεηαη επίζεο κε ηελ απφθαζε κίζζσζεο πξνζηαηεπηηθή δψλε κέζα ζηε ζάιαζζα ζε απφζηαζε εθαηφ (100) κέηξσλ αθηηλνεηδψο απφ ηε ζέζε άληιεζεο ηνπ λεξνχ. 2. Απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα αιηείαο ζηηο εθηάζεηο πνπ παξαρσξνχληαη θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα, θαζψο θαη ζηελ πεξηκεηξηθή δψλε ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε θάζε κέζν θαη ηξφπν απφ νπνηνλδήπνηε, αθφκε θαη απφ ην κηζζσηή ηεο έθηαζεο, ή ηδηνθηήηε ηεο κνλάδαο πξνθεηκέλνπ πεξί ρεξζαίσλ κνλάδσλ. 3. Απαγνξεχεηαη επίζεο ζηηο παξαρσξεκέλεο εθηάζεηο ε δηέιεπζε νπνηνπδήπνηε πισηνχ κέζνπ ρσξίο ηελ άδεηα ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πδαηνθαιιηεξγεηή. Άξζξν 19 Παξαρώξεζε δεκνζίωλ ρεξζαίωλ εθηάζεωλ γηα πδαηνθαιιηέξγεηεο 1. Τν Γεκφζην, εθπξνζσπνχκελν λφκηκα, δχλαηαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2971/2001 πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, λα παξαρσξεί ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ρεξζαίσλ εθηάζεσλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε, κεηεγθαηάζηαζε θαη επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ.: 2. Οη δεκφζηεο εθηάζεηο πνπ είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε ηνπο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξαγξάθνπ 1 είλαη ν αηγηαιφο θαη ε παξαιία, νη παξφρζηεο εθηάζεηο, νη δεκφζηεο γαίεο νη δαζηθέο εθηάζεηο θαη νη επνηθηζηηθέο εθηάζεηο ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηελ παξαρψξεζε ηνπο απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΙΓΡΤΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ Άξζξν 20 Αξκόδηεο Τπεξεζίεο 1. Ωο ππεξεζία αξκφδηα γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ νξίδεηαη ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: : α) Τελ παξαιαβή ησλ αηηεκάησλ γηα ίδξπζε, κεηεγθαηάζηαζε, εθζπγρξνληζκφ θαη επέθηαζε κνλάδσλ εληαηηθήο ή εκηεληαηηθήο ή εθηαηηθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ δνθηκαζηηθή ή πεηξακαηηθή εγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο.

16 β) Τνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φπσο απηά νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, πνπ ζπλνδεχνπλ ην αίηεκα αλάινγα κε ην είδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. γ) Τνλ έιεγρν ηεο ζπκβαηφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο κε ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. δ) Τελ ζπγθέληξσζε ησλ γλσκνδνηήζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 25. ε) Τελ ιήςε νδεγηψλ γηα ηελ θσηνζήκαλζε ησλ πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ ππεξεζία Φάξσλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. ζη) Τελ δηαβίβαζε ηνπ αηηήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ β ζηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24. δ) Τελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο κίζζσζεο ή παξαρψξεζεο, ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23. ε) Τελ ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ζαιάζζηαο έθηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηεο έθδνζεο ηνπ θσδηθνχ έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΥΠΑΑΤ. ζ) Η παξαθνινχζεζε, ν ζπληνληζκφο, ε επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αδεηψλ γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. Άξζξν 21 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε κνλάδωλ πδαηνθαιιηέξγεηαο 1. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε ζαιάζζηαο ή ρεξζαίαο έθηαζεο ζε ζέζε ζπκβαηή κε ηνλ ηζρχνληα ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, θαη ε έθδνζε ησλ αδεηψλ πνπ δηέπνπλ ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ αλάινγα κε ην είδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 2. Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ εθηξνθήο ησλ παξ 2.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη επαξθψο αλάινγα κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ εγθαηαζηάζεηο ηεο παξ 2.2 ηνπ άξζξνπ 2 γηα ην ιφγν απηφ είηε εμαζθαιίδεηαη ε

17 πξφζβαζε ζε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ ή άιινπ θνξέα, είηε ε αδεηνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθηξνθήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αδεηνδφηεζε θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Άξζξν 23 Πιωηέο εγθαηαζηάζεηο 1. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθδίδεηαη Απφθαζε Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ άξζξνπ Σηελ Απφθαζε Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζε πδάηηλεο εθηάζεηο ελζσκαηψλνληαη νη Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ Απφθαζεο απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί ε έθδνζε ησλ παξαθάησ: α) Οη ζχκθσλεο γλψκεο ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σχκθσλεο γλψκεο δελ απαηηνχληαη εθφζνλ ε κνλάδα πδαηνθαιιηέξγεηαο πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε ζεζκνζεηεκέλεο Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Υδαηνθαιιηεξγεηψλ β) Η ιήςε νδεγηψλ γηα ηελ θσηνζήκαλζε ησλ πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ ππεξεζία Φάξσλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. γ) Η Απφθαζε Παξαρψξεζεο Θαιάζζηαο Έθηαζεο απφ ηνλ θαηά ηφπνπο αξκφδην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. δ) Η Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ) απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία πεξηβάιινληνο γηα ηηο πισηέο θαη εθφζνλ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ρεξζαίεο ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο εάλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ή, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα απφ απηήλ. ε) Η εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζε Υδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ έθδνζε Άδεηαο ρξήζεο λεξνχ. ζη) Η εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Κηεληαηξηθήο Υπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο Κηεληαηξηθήο Άδεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο

18 δ) νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ δηέπνπλ ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξ. 2.2 ηνπ άξζξνπ 2 εθφζνλ απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ.. 3. Η αλσηέξσ απφθαζε εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα (θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ηεο παξαρψξεζεο ηεο πδάηηλεο έθηαζεο ή ζηε ζχκβαζε κίζζσζεο ή ζηνπο ηίηινπο θπξηφηεηαο πξνθεηκέλνπ γηα ρεξζαίεο εθηάζεηο, θαη, πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 4. Η Απφθαζε Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο ηζρχεη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Η απφθαζε απηή κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ θνξέα, ε νπνία ππνβάιιεηαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη εγθξίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ελφο ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 5. Δθφζνλ ε ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο Απφθαζεο Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ γίλεη εκπξφζεζκα ηφηε απηή εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε λέαο απφθαζεο. 5. Η αλσηέξσ άδεηα αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθιείςεη νπνηαδήπνηε πξνυπφζεζε απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ.3 ή εθδνζεί ακεηάθιεηε απφθαζε δηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ή ππνιεηηνπξγεί ε κνλάδα ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο δπλακηθφηεηάο ηεο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κίζζσζεο, ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) εηψλ, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα. 6. Η αλσηέξσ άδεηα αλαθαιείηαη πξνζσξηλά κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ε νπνία θαζνξίδεη θαη ην ρξφλν ηεο πξνζσξηλήο αλάθιεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο αζζελεηψλ ή κεηάδνζεο απηψλ κεηά απφ γλσκάηεπζε ηεο αξκφδηαο Κηεληαηξηθήο Υπεξεζίαο. Άξζξν 24 Υεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο 1. Γηα ηελ ίδξπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2 ηνπ άξζξνπ 2 αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθδίδεηαη Απφθαζε Ίδξπζεο

19 θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο Υδαηνθαιιηέξγεηαο, απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ άξζξνπ Γηα ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζε Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο Υδαηνθαιιηέξγεηαο, απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί ε έθδνζε ησλ παξαθάησ: α) Οη ζχκθσλεο γλψκεο ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ παξφληνο λφκνπ. β) Η απφθαζε παξαρψξεζεο, ζχκβαζε κίζζσζεο, ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ή άιισλ εγγξάθσλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε ρξήζε ηεο ρεξζαίαο έθηαζεο. γ) Η Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ) απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία πεξηβάιινληνο εάλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ή, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα απφ απηήλ. δ) Η Απφθαζε θαζνξηζκνχ αηγηαινχ θαη παξαιίαο απφ ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή ππεξεζία εάλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. ε) Η παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο απφ ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή ππεξεζία εθφζνλ πξνβιέπνληαη ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο επί ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. ζη) Η Άδεηα Αμηνπνίεζεο Υδαηηθψλ Πφξσλ απφ ηε Γηεχζπλζε Υδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εθφζνλ πξνβιέπνληαη έξγα πδξνιεςίαο (γεσηξήζεηο, αγσγνί άληιεζεο λεξνχ θ.ι.π.). δ) Η Απφθαζε θαζνξηζκνχ απνδέθηε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο εθφζνλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία παξάγνληαη πγξά απφβιεηα θαη ε δηάζεζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε πδάηηλν απνδέθηε. ε) Η Άδεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο πγξψλ απνβιήησλ απφ ηε Γηεχζπλζε Υδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εθφζνλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία παξάγνληαη πγξά απφβιεηα θαη ε δηάζεζε ηνπο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ. ζ) Δηζήγεζε γηα ηελ Άδεηα Ίδξπζεο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Υπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο εθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο εκπίπηνπλ ζηνπο θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θηεληαηξηθή λνκνζεζία είηε εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηα δσηθά ππνπξντφληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. 3. Η Αδεηα Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο Υδαηνθαιιηέξγεηαο εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα (θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε

20 ηεο παξαρψξεζεο ή ζηε ζχκβαζε κίζζσζεο ή ζηνπο ηίηινπο θπξηφηεηαο ηεο ρεξζαίαο έθηαζεο, θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 4. Η Άδεηα Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ηζρχεη γηα ηξία (3) έηε κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο δχν (2) εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη εγθξίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 5. Σε πεξίπησζε επηηξεπφκελεο αιιαγήο ηνπ θνξέα ίδξπζεο ή ελφο ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4, απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο, ε νπνία γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 6. Η Άδεηα Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά κε απφθαζε ηνπ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδνζεί ακεηάθιεηε απφθαζε δηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε δηαθνπή ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο. 7. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη αθνχ νινθιεξσζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ Άδεηα Ίδξπζεο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία, εθδίδεηαη Άδεηα Λεηηνπξγίαο, απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ άξζξνπ Σηελ Άδεηα Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζε ρεξζαίεο εθηάζεηο ελζσκαηψλνληαη, νη Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 9. Γηα ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί ε έθδνζε ησλ παξαθάησ: α) Άδεηα Ίδξπζεο, απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. β) Οηθνδνκηθή άδεηα εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία. γ) Άδεηα ρξήζεο λεξνχ απφ ηε Γηεχζπλζε Υδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εθφζνλ πξνβιέπνληαη έξγα πδξνιεςίαο (γεσηξήζεηο, αγσγνί άληιεζεο λεξνχ θ.ι.π.). δ) Δηζήγεζε γηα ηελ Άδεηα Λεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Υπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο εθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο εκπίπηνπλ ζηνπο θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ

ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λφκνπ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: -Kηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Απθπο 1 Καηηγοπίερ Β.Δ.ΠΔ. 1. Γηα ηε βηνκεραληθή, βηνηερληθή θαη γεληθά επηρεηξεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Μέξνο Α: ΣΟΤΡΙΜΟ ΤΠΑΙΘΡΟΤ. Κεθάιαην Πξώην: ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο

Μέξνο Α: ΣΟΤΡΙΜΟ ΤΠΑΙΘΡΟΤ. Κεθάιαην Πξώην: ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο ΣΟΤΡΙΜΟ ΤΠΑΙΘΡΟΤ-ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΛΙΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΗ ΝΔΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ Μέξνο Α: ΣΟΤΡΙΜΟ ΤΠΑΙΘΡΟΤ Κεθάιαην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ Μάξηηνο 2012 Άξζξν 1 ν - Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαζηέξσζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηε δηνίθεζε, ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΘΚΟ ΔΘΑΣΑΓΜΑ «Ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηην έγκπιζη ζθαγείων μικπήρ δςναμικόηηηορ ζε ελληνικά νηζιά με έκηαζη μικπόηεπη από εξακόζια ηεηπαγωνικά σιλιόμεηπα, ζύμθωνα με ηιρ παπαγπάθοςρ 3 και 4 πεπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα