Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : Φ5987/4192/12 Fax : Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Φ5987/3163/12, Φ5987/3984/12 Ταχ. /νση : Μεσογείων239 Φ5987/3892/12,Φ5987/3975/12 Ταχ. Κωδ. : Ν. Ψυχικό Φ5987/3895/12,Φ5987/46/13 Πληροφορίες :ΌλγαΤσιακίρη Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : Φ5987/4192/12 Fax : Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μονάδα Βιοαερίου, ισχύος 500 kw, της εταιρίας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», στη θέση «ΑΚΡΕΣ ΝΤΟΣΚΟΥΡΗ» του ήµου Μεγαρέων, Περιφέρειας Αττικής». Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α / ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 3. Την ΚΥΑ υπ αριθµό (ΦΕΚ 1470/Β / ) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/ Την Εγκύκλιο 8 (α.π / Α Α Β4Λ90-00Ρ) Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρµογή του άρθρου 19α του Ν.4014/ Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) Για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ209/Α ). 6. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ. 7. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισηςπεριβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του αρ. 3 του Ν. 3010/ Την απόφαση αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β / ) Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α /2011) όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α /2012 (ΦΕΚ 1565/Β / ) 9. Την απόφαση µε αριθµό 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β / Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

2 10. Το Νόµο 3325/05 (ΦΕΚ 68Α / ) περί ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. 11. Την ΚΥΑ οικ.3137/191/φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β / ) Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και τωνδραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα 12. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α / ) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις 13. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α / ) Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α.Π.Ε. για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. 14. Το Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α / ) Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού Πρόγραµµα Ήλιος Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) Κριτήρια αειφορίαςβιοκαυσίµων και βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ). 15. Το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α / ) Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 16. Το Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α / ) Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων. 17. Το Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α / ) Εθνικό σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας και συγκεκριµένα το άρθρο 24, παράγραφος 37 µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 56 του Ν. 2637/1998 και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9, παράγρ. 7 του Ν. 3851/ Το Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α / ) Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα το αγροτικού κόσµου Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους και συγκεκριµένα τα άρθρο 21 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 39, παραγρ. 8 του Ν. 4062/ Το υπ αριθµό / έγγραφο του Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίµων/ νση Χωροταξίας & Προστασίας Περ/ντος ιευκρινίσεις Οδηγίες σχετικά µε το άρθρο 21 του Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α / ). 20. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ/Γ.Γ. Ενέργειας/Υπηρεσία εξυπηρέτησης επενδυτών ΑΠΕ µε αριθµό πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.26928/ Εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3851/2010 σχετικά µε την εξέταση αιτηµάτων για την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε γεωργική γη υψηλήςπαραγωγικότητας. 21. Την Εγκύκλιο 4 (α.π. οικ / ) του ΥΠΕΚΑ / Γραφείο Γ.Γ. Περιβαλλοντικήαδειοδότηση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιοµάζας. 22. Την υπ αριθµό οικ / (Α Α Β4160-Ξ97) συµπληρωµατική Εγκύκλιο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ: ιευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 4/2012 Περιβαλλοντικήαδειοδότηση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιοµάζας. 23. Την Εγκύκλιο (α.π. οικ / Α Α 45ΨΠ0-11Θ) ιαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ΑΠΕ µετά την ισχύ του Ν. 4014/ Την απόφαση αριθµ. οικ /ευπε/υπεχω Ε/2006 (ΦΕΚ 663/Β / ) ιαδικασία ΠΠΕΑ και ΕΠΟ έργων ΑΠΕ σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002

3 25. Την απόφαση αριθµ. οικ /ευπε/υπεχω Ε/2006 (ΦΕΚ 663/Β / ) Περιεχόµενα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Π.Π.Ε. και Μ.Π.Ε. καθώς και συναφών µελετών περιβάλλοντος, έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 26. Την ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β / ) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασµός. 27. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α / ) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π και άλλες διατάξεις. 28. Την ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β / ) Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. 29. Την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. 30. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α / ) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α Την ΚΥΑ 16190/1335/1997 (ΦΕΚ 519/Β / ) Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης. 32. Την απόφαση /568/2004 (ΦΕΚ 142/Β / ) Κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής 33. Την Απόφαση Ε (2006) 5369 περί καθορισµού αναθεωρηµένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και εξακρίβωσης για την απονοµή κοινοτικού οικολογικού σήµατος σε βελτιωτικά εδάφους. 34. Την ΚΥ-Α 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β /1997) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 18811/Β ) και την ΚΥΑ 48392/939/2002 (ΦΕΚ405/Β /2002). 35. Την ΚΥΑ υπ αριθµό 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β /2009) Καθορισµός µέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθµιση, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2006/118/ΕΚ. 36. Την απόφαση /2011 (ΦΕΚ 354/Β / ) Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις. 37. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/ Τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ 1069/ Το Π.. 211/2006 (ΦΕΚ 211/Α / ) Συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεση του Κανονισµού 1774/2002/ΕΚ για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 40. Την από αίτηση της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»µε την οποία υπέβαλε φάκελο ΜΠΕ για το έργο που αναφέρεται στο θέµα (αριθµπρωτ ΠΕΧΩ Φ5987/235/ ) 41. Την από αίτηση της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»µε την οποία επαναϋπέβαλε φάκελο ΜΠΕ για το έργο που αναφέρεται στο θέµα (αριθµπρωτ ΠΕΧΩ Φ5987/2676/ ) προκειµένου να αντικαταστήσει το φάκελο της ΜΠΕ µε το φάκελο που κατέθεσε µε το 40 ο σχετ. 42. Την από αίτηση της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»µε την οποία υπέβαλε συµπληρωµατικά τεύχη ΜΠΕ (αριθµπρωτ ΠΕΧΩ5987/3163/ ). 43. Το µε αρίθµπρωτ Φ5987/3163/ έγγραφο της /νσης ΠΕΧΩ Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής µε το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του έργου που αναφέρεται στο θέµα στο πλαίσιο της διαδικασίας ΑΕΠΟ σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν.4014/ Τη µε αρίθµπρωτ. Φ29/3/5467/ (αριθµπρωτ ΠΕΧΩ Φ5987/3984/ ) θετική γνωµοδότηση της Γ ΕΠΚΑ του Υπουργείου Πολιτισµού.

4 45. Το µε αρίθµπρωτ Φ4506/ (αριθµπρωτ ΠΕΧΩ Φ5987/3892/ ) έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής στο οποίο µεταξύ άλλων αναφέρεται «δεν υφίσταται αρµοδιότητα της Ε.Ν.Μ.Α. για το θέµα» 46. Το µε αρίθµπρωτ 6095/ (αριθµπρωτ ΠΕΧΩΦ5987/3975/ ) µε το οποίο ζητά συµπληρωµατικά στοιχεία προκειµένου να το προωθήσει στο Τοπικό Συµβούλιο Μνηµείων Αττικής. 47. Τη µε αριθµ πρωτ1806/ (αριθµπρωτ ΠΕΧΩΦ5987/3895/ ) γνωµοδότηση του ασαρχείου Μεγάρων. 48. Το µε αρίθµπρωτ οικ / (αριθµπρωτ ΠΕΧΩΦ5987/4993/ ) έγγραφο της Γραµµατείας Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε το οποίο διαβιβάζει τη µε αρίθµ 313/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε θέµα «Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μονάδα Βιοαερίου, ισχύος σταθµός 500KW, της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στη Θέση «ΑΚΡΕΣ- ΝΤΟΣΚΟΥΡΗ» του ήµου Μεγαρέων, Περιφέρεια Αττική». 49. Τη υπ αρίθµ 313/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής στην οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι «Γνωµοδοτεί υπέρ της της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μονάδα Βιοαερίου, ισχύος σταθµός 500KW, της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στη Θέση «ΑΚΡΕΣ- ΝΤΟΣΚΟΥΡΗ» του ήµου Μεγαρέων, Περιφέρεια Αττική» µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της /νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής». 50. Τη µε αριθµπρωτ 11136/ (αριθµπρωτ ΠΕΧΩ5987/85/ ) Απόφαση της Προϊσταµένης της 1 ης ΕΒΑ του Υπουργείου Πολιτισµού για την εγκατάσταση και λειτουργίας της µονάδας που αναφέρεται στο θέµα και στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρεται «Υπέρ της έγκρισης της εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας βιοαερίου, ισχύος 500KW, της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»που θα εγκατασταθεί στη θέση «Ακρες-Βράχος Ντόσκουρη» της Κτηµατικής Περιφέρειας Μεγάρων, Νοµού Αττικής µε τους ακόλουθους όρους: 1. Θα πραγµατοποιηθεί πυκνή δενδροφύτευση, µε ενδηµικά δενδρύλλια, ικανού ύψους, καθ όλο το µήκος της νότιας πλευρά του έργου, που βρίσκεται σε οπτική επαφή µε τον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, προκειµένου να εξασφαλισθεί ο περιορισµός της οπτικής επαφής µε το προστατευόµενο µνηµείο. Η επιλογή των δενδρυλλίων θα σύµφωνα µε της υποδείξεις της 1 ης ΕΒΑ και η φύτευσή τους πραγµατοποιηθεί παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας. 2. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου (εξυγίανση γηπέδου εγκατάστασης, εκσκαφές θεµελίωσης, διάνοιξη καναλιών κ.λ.π.) θα πραγµατοποιηθούν σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες, υπό την επίβλεψη υπαλλήλου της Υπηρεσίας µας και της συναρµόδιας Γ Ε.Π.Κ.Α., οι οποίες θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγγράφως και εγκαίρως, τουλάχιστον προ επταηµέρου, για την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών. 3.Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωµοδοτήσεων των αρµοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛ., σύµφωνα µε τια διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 4. Μετά τον καθορισµό των έργων που απαιτούνται για τις εγκαταστάσεις υδροδότησης και την οριστικοποίηση της θέσης κατασκευής του νέου υποσταθµού ανύψωσης τάσης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια θα κατατεθούν στην 1 η Ε.Β.Α., προκειµένου να χορηγηθεί η σχετική έγκριση.». 51. Την από έκθεση αυτοψίας στο χώρο του προτεινόµενου έργου. 52. Την από αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρίας µε την οποία υπέβαλε συµπληρωτικά στοιχεία.

5 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μονάδα Βιοαερίου, ισχύος 500 kw, της εταιρίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., στη θέση «ΑΚΡΕΣ ΝΤΟΣΚΟΥΡΗ» του ήµου Μεγαρέων, Περιφέρειας Αττικής». Ο φορέας εκµετάλευσης και λειτουργίας του έργου του θέµατος οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και µε το πέρας αυτής, να τηρεί τους παρακάτω Περιβαλλοντικούς Ορους και περιορισµούς µε αποκλειστική του ευθύνη. Α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας Η δραστηριότητα αφορά στην κατασκευή και εγκατάσταση µονάδας στην οποία θα οδηγούνται ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα, τα οποία µε αναερόβια χώνευση θα παράγουν βιοαερίο το οποίο θα οδηγείται για καύση σε σύστηµα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Συνοδά έργα της µονάδας αποτελουν α) µονάδα επεξεργασίας των υγρών χωνεµέων κατλοίπων της µονάδας και β) µονάδα κοµποστοποίησης του στερεού χωνεµένου κατάλοιπου από την αναερόβια χώνευση των πρώτων υλών. Η µονάδα θα εγκατασταθεί εντός του γηπέδου πουαποτυπώνεται στο σχέδιο κλίµακας 1:750 του Μηχανικού Αρ. Μπότζιο Βαλασκάκη και συνοδεύει την παρούσα απόφαση και οριοθετείται από τις κάτωθι συντεταγµένες: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΓΣΑ 87 α/α Χ Ψ Α , ,91 Β , ,48 Γ , , , ,15 Ε , ,58 Ζ , ,11 Η , ,89 Θ , ,43 Ι , ,98 Κ , ,41 Λ , ,76 Μ , ,03 Ν , ,61 Ξ , ,95 Ο , ,25 Π , ,95 Ρ , ,62 Α , ,91 Η πρόσβαση στο γήπεδο θα γίνεται µέσω υφιστάµενης οδού πρόσβασης.

6 Η µονάδα περιλαµβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις (γενική διάταξη του έργου κλίµακα 1:750, του Μηχανολόγου Μηχανικού Αριστοτέλης Μπότζιος Βαλασκάκης): Κτίριο γραφείων Κτίριο προσωπικού Κτίριο ελέγχου Ράµπα ζυγίσµατος πρώτων υλών Χώρος απολύµανσης οχηµάτων. Τρία υφιστάµενα σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών, διαµέτρου 6,4m. Κεντρική δεξαµενή Ανάµιξης πρώτων υλών, καλυµµένη, (Φ13,5m). εξαµενή αναερόβιας ζύµωσης (βιοαντιδραστήρας),φ24,50m. ύο Μηχανές Εσωτερικής Καύσης µε 2 Η/Ζ, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 500 KW σε container Υποσταθµός ανύψωσης τάσης Κεντρική δεξαµενή συλλογής και φυσικής καθίζησης, Φ19,45m. Μηχανικός διαχωριστής, τύπου κοχλία συµπίεσης (συνίσταται να στεγαστεί) εξαµενήπρωτοβάθµιας αερόβιας επεξεργασίας & νιτροποίησης, Φ13,5m εξαµενή πάχυνσηςιλύος, 50m3. Υπόγεια στεγανή δεξαµενήαπονιτροποίησης (55x8) ύο Θάλαµοι κοµποστοποίησης (παλιά κτίρια χοιροστασίου) διαστάσεων Μ 44 Υ3 Π6 M55 Y3 Π6 Θάλαµος ωρίµανσης κοµποστοσωρών (παλιο κτίριο χοιροστασίου) Οι πρώτες ύλες που θα χρησιµοποιηθούν είναι: Περιγραφή αποβλήτου Ε.Κ.Α. Μορφή αποβλήτων Ποσόστητα αποβλήτων (τόννοι/έτος) Τρόπος Μεταφοράς Απόβλητα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής «περιττώµατα, ούρα και κόπρανα ζώων» Στερεή 7.οοο Απόβλητα κονικλοτροφείου Ελαιοπυρήνας διφασικών ελαιοτριβείων Υπολείµµατα σφαγείου «περιττώµατα, ούρα και κόπρανα ζώων» «απόβλητα από την προπαρασκευή βροσίµων ελαίων» «απόβλητα ιστώνζώων» Στερεή Στερεή Στερεή Ανοιχτό φορτηγό µε κάλυµµα (τέντα). Τα απόβλητα θα µεταφέρονται εντός κλειστών, στεγανών παλετοκιβωτίων. Ληγµένα γάλατα «απόβλητα από τη Ληγµένα γιαούρτια βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή Ληγµένα τυριά επεξεργασία» Ηµιστερεή 965 Υγρή Κλειστά, στεγανά βυτιοφόρα Ηµιστερεή 585 Ανοιχτό φορτηγό µε κάλυµµα (τέντα). Τα απόβλητα θα µεταφέρονται εντός κλειστών, στεγανών παλετοκιβωτίων. Ληγµένοιχυµοί «απόβλητα από την Υγρή Κλειστά, στεγανά βυτιοφόρα

7 προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία» Το έργο κατατάσσεται στην 2 η Υποκατηγορία της 1 ης Κατηγορίας κατ. Α2 της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012). Αναλυτική περιγραφή της κατασκευής και λειτουργίας της µονάδας υπάρχει στον υποβληθέντα Φακελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται σε αυτή. Β. Ειδικές οριακές τιµές εκποµπές ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: α. Αέρια απόβλητα όωπς καθορίζονται - Το Π 1180/81 (ΦΕΚ293/Α/81) - Την ΚΥΑ Η.Π.14122/549/2011 (ΦΕΚ488/Β/2011) - Την ΚΥΑ 22306/1075/2007 (ΦΕΚ920/Β/2007) ως ισχύει - Την ΚΥΑ29459/2005 (ΦΕΚ99/Β/2005) - Την ΚΥΑ Η.Π /1511/ β. Υγρά απόβλητα Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από του χώρους του προσωπικού θα οδηγούνται σε δύο υφιστάµενους υπόγειους στεγανούς βόθρους. Για τα υγρά και στερεά κατάλοιπα από τη µονάδα παραγωγής βιοαερίου ισχύουν τα πρότυπα που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ)142/2011 και την Απόφαση της Επιτροπής ΕΚ Ε(2006)5369. Γ. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διατάξεις - Έκθεση σε µεταβάλλοντα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων. Γ1. Οι οριακές τιµές εκποµπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέµατος από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ37393/2-28/2003 (ΦΕΚ141/Β) όπως τροποποιήθηκε µε την Η.Π.9272/471/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ286/Β). Η µέση ενεργειακή στάθµη του θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται να είναι µικρότερη ίση των 65 db(a). Γ2. Κατά τη λειτουργία της µονάδας ισχύει το Π 1180/81 (ΦΕΚ293/Α) περί επιτρεπόµενου ανώτατου ορίου θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία όλων των σταθερών µηχανολογικών εγκαταστάσεων (50dBAτην ηµέρα και 45dBA τη νύχτα.) Γ3. Για το ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο των γραµµών µεταφοράς και του µετασχηµατιστή τάσης ισχύουν οι βασικοί περιορισµοί και στάθµες αναφοράς της ΚΥΑ 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (ΦΕΚ512/Β) Μέτρα προφύλαξης κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων ( ιόρθωση Σφαλµάτων (ΦΕΚ759/Β/2002)

8 . Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν. 1. Οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί για την τήρησή τους και αφορούν στον φορέα του έργου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και στους διαφόρους αναδόχους, στο µέρος που τους αφορούν. 2. Η παρούσα απόφαση αφορά µόνο στις ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη κατασκευή και λειτουργία της µονάδας παραγωγής βιοαερίου και του σταθµού ηλεκτροπαραγωγής. εν καλύπτει θέµατα ασφάλειας των εγκαταστάσεων ή ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων και δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που υποχρεούται να εφοδιαστεί η δραστηριότητα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 3. Η δραστηριότητα της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» θα περιορίζεται αυστηρά εντός των ορίων της ιδιοκτησίας της, Φάση Κατασκευής και Εγκατάστασης της µονάδας 4. Για οποιδήποτε επί µέρους δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει πρώτα να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 5. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα, οι απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (µέτρα προστασίας, έργα στεγάνωσης, αντιπληµµυρική προστασία, διαµόρωση περιβάλλοντα χώρου κλπ). 6. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απολύτως απαραίτητες εκσκαφές και επιχώσεις έτσι ώστε να προκληθεί η µικρότερη δυνατή αλλοίωση στο φυσικό ανάγλυφο 7. Οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν γραπτώς τις αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων δέκα µέρες πριν την έναρξη των εκσκαπτικών εργασιών. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες να διακοπούν αµέσως και να ειδοποιηθούν οι αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. Το κόστος ανασκαφικής έρευνας καλύπτεται από τον φορέα του έργου. 8. Να ληφθούν όλα τα απαραίτηα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, µε την αποφυγή ρύπανσης επιφανειακών νερών, των υδροφόρων τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου. Να εξασφαλιστούν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής κατά το στάδιο κατασκευής του έργου. 9. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε µπάζωµα ποταµού, χειµάρρου ή ρέµµατος. Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώµατος ή γενικά αδρανών υλικών σε παρακείµενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταµούς, χειµάρρους και ρέµατα. 10. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για τους περίοικους και τους εργαζόµενους τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. 11. Να ληφθούν µέτρα για τον περιορισµό της εκποµπής σωµατιδίων, σκόνης, κλπ από τη διαχείριση των αδρανών υλικών. 12. Τα φορτηγά οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά υλικών να είναι κατάλληλα καλυµµένα. 13. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ήµο.

9 14. Τα µηχανήµατα και τα εργοταξικά οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του έργου να είναι άριστα συντηρηµένα. 15. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να µην πραγµατοποιούνται εργασίες συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού, που θα χρησιµοποιηθεί κατά τη φάση της κατασκευής, στον χώρο εγκατάσταστης του έργου του θέµατος. 16. Τα µη επικίνδυνα στερά απόβλητα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου να διαχειριστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ1909/Β), δηλαδή να συλλέγονται και διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα να διαχείριζονται σύµφωνα µε το Ν.2939/ Τα υλικά εκσαφών που δε θα χρησιµοποιηθούν στη διαµόρφωση του χώρους της εγκατάστασης να διατίθενται σε αδειοδοτηµένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης. 18. Να περιφραχθεί το γήπεδο της εγκατάστασης ώστε να απογορεύεται η είσοδος σε κοινό και πανίδα. Να δηµιουργηθείφυτοφράχτης στην περίµετρο του γηπέδου µε κατάλληλα φυτά. 19. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την ΚΥΑ11535/93 (ΦΕΚ328/Β). 20. Η διαχείριση των χρησιµοποιούµενων ελαίων λιπαντικών, συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων και λοιπών µηχανηµάτων της µονάδας θα γίνεται σύµφωνα µε το Π 115/04 (ΦΕΚ 80/Α) και το Π 109/04 (ΦΕΚ75/Α). Στο σταθµό ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να τηρείται ηµερολόγιο µε αριθµηµένες σελίδες και σφραγισµένο από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής στο οποίο να αναγράφεται η ηµεροµηνία αγοράς ελαίου/λιπαντικού, η ποσότητα του, ο λόγος και η ποσότητα απόσυρσής του και ο τρόπος διάθεσής του. Στο ηµερολόγιο αυτό να σηµειώνονται και τα τυχόν περιστατικά διαρροών, η διαρρέουσα ποσότητα, το είδος του ελαίου/λιπαντικού και ο τρόπος αντιµετώπισης της διαρροής. 21. Να ληφθούν όλα τα µέτρα πυροπροστασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου καθώς και αντικερευανική προστασία, εγκεκριµένα από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 22. Απογορεύεται η ίδρυση λατοµείου ή παρασκευαστηρίου σκυροδέρµατος για την κατασκευή του έργου. Τα αδρανή υλικά και µίγµατα σκυροδέρµατος να εξασφλιστούν από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και µονάδες σκυροδέρµατος. 23. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών υλικών. 24. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης της µονάδας και των συνοδών της έργων, να αποµακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να γίνει διαµόρφωση, αποκατάσταση και επαναφορά του περιβάλλοντα χώρου, κατά το δυνατό, στην πρότερη κατάστασή του. Οπου είναι δυνατόν να γίνουν φυτεύσεις µε ενδηµικά είδη. Φάση λειτουργίας της µονάδας 25. Στην εγκατάσταση θα πρέπει να τηρούνται όλα τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, τηρουµένων των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. 26. Να γίνεται τακτικά συντήρηση στα αντιρρυπαντικά συστήµατα και να υπάρχουν διαθέσιµα στην εγκατάσταση τα απαραίτητα ανταλλακτικά σε επάρκεια.

10 27. Η µεταφορά πρώτων υλών που εµπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισµού ΕΚ 1069/2009 (ζωικά υποπροϊόντα), προς τη µονάδα παραγωγής βιοαερίου, υπόκεινται σε ότι αφορά τα θέµατα συλλογής, µεταφοράς και ιχνηλασιµότητας στις απαιτήσεις του Παραρτήµατος VII, του Κανονισµού (ΕΕ)142/ Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να µετασχηµατίζονται το ταχύτερο δυνατόν µετά την άφιξή τους στη µονάδα βιοαερίου. Τα δοχεία, οι περιέκτες και τα οχήµατα µεταφοράς τους, πρέπει να καθορίζονται και να απολυµαίνονται σε οριοθετηµένο χώρο. 29. Η υγρή βιοµάζα από τη στιγµή που θα παραληφθεί θα πρέπει να διακινείται µέσω στεγανών δοχείων και αγωγών χωρίς να έρχονται σε επαφή µε την ατµόσφαιρα και χωρίς να γίνεται αισθητή οποιαδήποτε οσµή. 30. Η µονάδα παραγωγής βιοαερίου σκόπιµο είναι να διαθέτει µονάδα παστερείωσης/ εξυγίανσης σύµφωνα µε την ΕΚ142/2011 (Παρ V), εκτός εάν δεν εµπίπτει στις συγκεκριµένες διατάξεις 31. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα κατά των τρωκτικών, εντόµων και άλλων παρασίτων µε την εφαρµογή προγράµµατος καταπολέµησης παρασίτων. 32. Ο καθαρισµός, ο υγειονοµικός έλεγχος και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισµού πρέπει να γίνοται σε τακτική βάση, σύµφωνα µε καθορισµένο πρόγραµµα και να καταγράφονται. 33. Τα κατάλοιπα θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τον Κανονισµό Ε.Κ. 142/2011 (παρ V) για την προστασία των µικροοργανισµών E.coli, Enterococaceaeκαι σαλµονέλα, καθώς και την περιεκτικότητα επικινδύνων ουσιών, την περιεκτικότητα σε άζωτο και φώσφορο. Η µέγιστη επιτρεπόµενη συγκέντρωση αζώτου είναι 170 κιλά/εκτάριο. Για τη διάθεση των υπολειµµάτων στους τελικούς χρήστες θα πρέπει να εφαρµόζονται τα αναφερόµενα από τη σχετική νοµοθεσία περί προστασίας από νιτροποίηση καθώς και οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Για τη διάθεση και διακίνηση των υπολλειµµάτων στου τελικούς χρήστες θα πρέπει: α) να συνοδεύονται από τα σχετικά παραταστικά και έγγραφα (από την ισχύουσα νοµοθεσία) και από τα οποία θα προκύπτουν οι ποσότητες, οι αποδέκτες και η συµµόρφωση µε τα απαιτούµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αντίγραφα των σχετικών παραστατικών θα πρέπει να φυλάσσονται στον χώρο εγκατάστασης β) να πληρούν τις απαιτήσεις της εγκυκλίου 4 (σχετ.21) και των µετέπειτα συµπληρωµατικών της (σχετ.22) Στην περίπτωση που τα προς διάθεση προϊόντα παραµένουν αδιάθετα και εξαντληθούν τα περιθώρια αποθήκευσης τους στο χώρο της εγκατάστασης θα πρέπει να εξετασθούν και να εφαρµοστούν εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας. Οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να γίνουν κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία µας για την ενηµέρωση της παρούσας Απόφασης. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η ανεξέλεγκτη διάθεση ή διασπορά των υπολειµµάτων στο έδαφος και σε οποιοδήποτε επιφανειακό και υπόγειο υδάτινο αποδέκτη. 34. Για την ελαχιστοποίηση των αερίων αποβλήτων από την καύση του βιοαερίου για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας να εφαρµόζονται διεργασίες καθαρισµού τόσο του παραγόµενου βιοαερίου όσο και των απαερίων της καύσης του στην έξοδο των µηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ). 35. Να πραγµατοποιείται αποθείωση του βιοαερίου. 36. Εάν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης εκλύονται οσµές να εγκατασταθούν κατάλληλες διατάξεις δέσµευσής τους. (π.χ. φίλτρα ενεργού άνθρακα).

11 37. Οι µηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) να πληρούν τις προδιαγραφές εκποµπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και να ενσωµατώνουν κατάλληλα συστήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη µείωση των εκποµπών σωµατιδίων, µονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων. 38. Να λειτουργούν τα αναγκαία συστήµατα για τον περιορισµό των αερίων εκποµπών κατά τη λειτουργία της µονάδας. 39. Οι µηχανές εσωτερικής καύσης να ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Για κάθε εργασία συντήρησης ρύθµισης να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης ρύθµισης και να τηρείται αρχείο. 40. Να υπάρχουν και να λειτουργούν θερµόµετρα για τη µέτρηση των θερµοκρασιών των καυσαερίων στην έξοδο, συσκευή µέτρησης της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα ή οξυγόνο κατ όγκο και συσκευή για τη µέτρηση του δείκτη αιθάλης κατά Bacharach. Να τηρείται βιβλίο καταγραφής των µετρήσεων, όπου θα καταγράφονται τα διαστήµατα λειτουργίας της µονάδας, οι θερµοκρασίες του θαλαµου καύσης και των καυσερίων στην έξοδο, οι αποδόσεις του λέβητα και ο δείκτης αιθάλης και να υπογράφονται από τον υπεύθυνο εργαζόµενο, ο οποίος και θα πρέπει να οριστεί. 41. Το βιοαέριο που δεν καίγεται στην µονάδα ΣΗΘ να διοχετεύεται σε πυρσό καύσης υψηλής θερµοκρασίας. 42. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχοµονωµένες και µε κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασµοί και ο θόρυβος. 43. Η µεταφορά της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το δίκτυο µέσης τάσης τη ΕΗ Α.Ε. να γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της. Να εξεταστεί η δυνατότητα η γραµµή µεταφοράς της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας να είναι υπόγεια. 44. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας ή µέρος αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκαταστάσής της. Ο εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τήρηση των όρων της παρούσας Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. 45. Η /νση ΠΕΧΩ της Α..Α. θα πρέπει να ενηµερώνεται για κάθε συµβάν που επηρεάζει δυσµενώς το περιβάλλον. 46. Ο φορέας εκµετάλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγµατοποίηση ελέγχων και µετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρµόδια ή εξουσιοδοτηµένα Οργανα. Και να συµορφώνεται στις συστάσεις- υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. 47. Να τηρούνται ηµερολόγια µητρώα και αρχεία παραστατικών που προβλέπονται από την παρούσα, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αποτελεσµατικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρµογής των επιβαλλόµενων µέτρων: - Αρχείο παραστατικών παραλαβής α υλών - Πρόγραµµα καταπολέµησης παρασίτων - Πρόγραµµα καθαρισµού χώρων, υγειοοµικών ελέγχων, επιθεωρήσεων - Ηµερολόγιο συντήρησης ΜΕΚ - Ηµερολογίο µετρήσεων εκποµπών καυσαερίων ΜΕΚ - Αρχείο παραστατικών διάθεσης στερεών αποβλήτων.

12 - Μητρώο του άρθρου 20 του Ν.4042/2012 Μητρώο επικινδύνων αποβλήτων (παρ.4ατου αρθρου 11 της ΚΥΑ 13588/725) και Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων - Αρχείο παραστατικών διάθεσης υγρών αποβλήτων αστικού τύπου - Ηµερολόγιο µετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών καταλοίπων διάσπασης - Αρχείο παραστατικών διακίνισης προϊόντων οργανικών λιπασµάτων. 48. Η εταιρία οφείλει να τηρεί όλα τα παραπάνω στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων, ηµερολόγια κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωσή της µε τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της η εγκατάστασης. 49. Η διατήρηση όλων των παραπάνω στοιχείων (έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) να είναι τουλάχιστον τριετής, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νοµοθεσία. 50. Οι γεωτρήσεις που απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:750 του Μηχανικού Αλ. Μποτζιος - Βαλασκακης (52 ο σχετ.) πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες (χρήση νερού κλπ). Απαγορεύεται η χρήση των γεωτρήσεων για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της προβλεπόµενης από την άδεια που διαθέτουν. Εντός διµήνου να προσκοµιστούν στη /νση ΠΕΧΩΣΧ Α Α οι εν λόγω άδειες. 51. Απαγορεύεται η υπεδάφια διάθεση υγρών αποβλήτων. 52. Η µονάδα παραγωγής βιοαερίου θα πρέπει να έχει δικό της εργαστήριο ή να κάνει χρήση εξωτερικού διαπιστευµένου και εγκεκριµένου εργαστηρίου, το οποίο να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη διενέργεια των αναγκαίων αναλύσεων. Κατά τη διεξαγωγή των δειγµατοληψιών και µετρήσεων να ακολουθούνται σχετικές µέθοδοι του ΕΛΟΤ ή ελλείψει αυτών διεθνώς δόκιµες µέθοδοι µετρήσεων 53. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης και παρακολούθησηςτων περιβαλλοντικων όρων της παρούσας απόφασης. Ε. Περιβάλλον περιοχής- ευαίσθητα στοιχεία του ειδικά προστατευόµενες ζώνες Η περιοχή όπου είναι εγκατεστηµένη η µονάδα δεν έχει κηρυχθεί υπό προστασία µε κάποια νοµοθετική ρύθµιση, ούτε έχει προταθεί για ένταξη σε κάποιο δίκτυο προστατευοµένων περιοχών. Η µονάδα γειτνιάζει µε α) υπό ίδρυση πτηνοτροφείο του «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΜΠΟΥΛΗ& ΚΛΕΟΒΟΛΟΥ ΣΤΑΜΟΥ» για την οποία έχει εκδοθεί η υπ αριθµ. Φ1661/2217/2010 ΑΕΠΟ του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής καθώς και β) µε λειτουργούσα πτηνοτροφική µονάδα νότια- ανατολικά του γηπέδου. Η θέση της µονάδας πρέπει να είναι σύµφωνη µε την παράγραφο 3 του Τµήµατος 1 του Κεφαλαίου 1 του Παραρτήµατος V του Κανονισµού 142/2011/ΕΚ στην οποία αναφέρεται: «αν η µονάδα παραγωγής βιοαερίου είναι εγκατεστηµένη στους χώρους όπου φυλάσσονται εκτρεφόµενα ζώα ή κοντά σε τέτοιους χώρους και δεν χρησιµοποιεί µόνο κόπρο, γάλα ή πρωτόγαλα που προέρχονται από αυτά τα ζώα, η µονάδα πρέπει να είναι εγκατεστηµένη σε απόσταση από την περιοχή όπου φυλάσσονται τα ζώα αυτά. Η εν λόγω απόσταση πρέπει να καθορίζεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν απαράδεκτοι κίνδυνοι για τη µετάδοση µεταδοτικής στον άνθρωπο ή στα ζώα νόσου από τη µονάδα παραγωγής βιοαερίου.

13 Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υπάρχει πλήρης φυσικός διαχωρισµός µεταξύ, αφενός, της µονάδας παραγωγής βιοαερίου και, αφετέρου, των ζώων, των ζωοτροφών και της στρωµνής τους, µε περίφραξη όπου κρίνεται αναγκαίο.» ΣΤ. Χρονικό διάστηµα ισχύος περιβαλλοντικών όρων. - ανανέωση και προϋποθέσεις ισχύος των 54. Οι παραπάνω αναφερόµενοι Περιβαλλοντικοί Οροι ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έκδοση της παρούσας Απόφασφης µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται µε ακρίβεια καθώς και το περιεχόµενο της ΜΠΕ. 55. Αίτηµα για την ανανέωση αυτής υποβάλλεται εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε την παρ.5 του αρθρου5 του Ν.4014/ Αρση της ισχύος της παρούσας είναι δυνατόν να γίνει, εάν κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται κυρώσεις και πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης µπορεί να ζητηθεί η εκπόνηση ειδικής µελέτης ή νέας ΜΠΕ για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων αυτών 57. Η µη υλοποίηση όρου ή όρων της παρούσας Απόφασης έχει σαν αποτέλεσµα την επιβολή διοικητικων προστίµων και ποινικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1650/1986 όπως έχει τροποποιηθεί (Ν.3010/2002 και Ν.4014/2011). 58. Η παρούσα Απόφαση, η σχετική ΜΠΕ και τα συµπληρωµατικά στοιχεία που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της µονάδας και σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρµοδίων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 59. Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση να εφοδιαστεί και µε άλλες άδειες εγκρίσεις, αν προκύπτει από την ισχύουσα νοµοθεσία(τροποποίηση της υπ αρίθµ Φ1661/2217/2010 ΑΕΠΟ του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, άδειες χρήσης νερού, άδεια επαναχρησιµοποίησης, κτηνιατριακήάδεια κλπ). Το Περιφεριακό Συµβούλιο Περιφέρειας Αττικής στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα οφείλει να τη δηµοσιοποιήσει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/2002 καθώς και στο άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/2003 (ΦΕΚ1391/Β). Η παρούσα αναρτάται στη δικτυακή διεύθυνσης et.diavgeia.gov.grκαι στο ειδικό δικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ(aepo.ypeka.gr). Με την παρούσα δεν εξετάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης της δραστηριότητας, των εκτάσεων προς λίπανση και οι όροι δόµησης που ισχύουν στην περιοχή. Κατά της παρούσας Απόφασης, µπορεί να γίνει προσφυγή τον Υπουργό ΠΕΚΑ µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Συνηµµένα: Φάκελος ΜΠΕ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε Άκρες Βράχος ΝτόσκουρηΤΚ ΜΕΓΑΡΑ (συν. Φάκελος ΜΠΕ) 2.Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Λ Συγγρού15 ΤΚ ΑΘΗΝΑ 3. Δασαρχείο Μεγάρων Μινώας 12 ΤΚ ΜΕΓΑΡΑ 4. 1 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πανός 16 ΤΚ Αθήνα 5. Γ ΕΠΚΑ Αιόλου 1 & Πελοπίδα ΤΚ ΑΘΗΝΑ 6. Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Λυσίου & Κλεψύδρας 1 ΤΚ Αθήνα 7. /νση Υδάτων Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής Μεσογείων 239 ΤΚ15441 ΑΘΗΝΑ 8. Αρ. Μπότζιος Βαλασκάκης Καποδιστρίου 12, ΙΟΝΥΣΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Χ.Α. /ΝΣΗΣ ΠΕΧΩ (συν. Φάκελος ΜΠΕ) 2. ΟλγαΤσιακίρη

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Άρθρο 1. Γενικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 23/ 12 /2013 ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 2787/238799 ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πληροφορίες: Π.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα