Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : Φ5987/4192/12 Fax : Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Φ5987/3163/12, Φ5987/3984/12 Ταχ. /νση : Μεσογείων239 Φ5987/3892/12,Φ5987/3975/12 Ταχ. Κωδ. : Ν. Ψυχικό Φ5987/3895/12,Φ5987/46/13 Πληροφορίες :ΌλγαΤσιακίρη Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : Φ5987/4192/12 Fax : Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μονάδα Βιοαερίου, ισχύος 500 kw, της εταιρίας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», στη θέση «ΑΚΡΕΣ ΝΤΟΣΚΟΥΡΗ» του ήµου Μεγαρέων, Περιφέρειας Αττικής». Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α / ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 3. Την ΚΥΑ υπ αριθµό (ΦΕΚ 1470/Β / ) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/ Την Εγκύκλιο 8 (α.π / Α Α Β4Λ90-00Ρ) Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρµογή του άρθρου 19α του Ν.4014/ Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) Για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ209/Α ). 6. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ. 7. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισηςπεριβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του αρ. 3 του Ν. 3010/ Την απόφαση αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β / ) Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α /2011) όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α /2012 (ΦΕΚ 1565/Β / ) 9. Την απόφαση µε αριθµό 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β / Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

2 10. Το Νόµο 3325/05 (ΦΕΚ 68Α / ) περί ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. 11. Την ΚΥΑ οικ.3137/191/φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β / ) Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και τωνδραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα 12. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α / ) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις 13. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α / ) Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α.Π.Ε. για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. 14. Το Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α / ) Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού Πρόγραµµα Ήλιος Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) Κριτήρια αειφορίαςβιοκαυσίµων και βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ). 15. Το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α / ) Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 16. Το Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α / ) Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων. 17. Το Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α / ) Εθνικό σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας και συγκεκριµένα το άρθρο 24, παράγραφος 37 µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 56 του Ν. 2637/1998 και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9, παράγρ. 7 του Ν. 3851/ Το Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α / ) Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα το αγροτικού κόσµου Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους και συγκεκριµένα τα άρθρο 21 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 39, παραγρ. 8 του Ν. 4062/ Το υπ αριθµό / έγγραφο του Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίµων/ νση Χωροταξίας & Προστασίας Περ/ντος ιευκρινίσεις Οδηγίες σχετικά µε το άρθρο 21 του Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α / ). 20. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ/Γ.Γ. Ενέργειας/Υπηρεσία εξυπηρέτησης επενδυτών ΑΠΕ µε αριθµό πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.26928/ Εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3851/2010 σχετικά µε την εξέταση αιτηµάτων για την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε γεωργική γη υψηλήςπαραγωγικότητας. 21. Την Εγκύκλιο 4 (α.π. οικ / ) του ΥΠΕΚΑ / Γραφείο Γ.Γ. Περιβαλλοντικήαδειοδότηση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιοµάζας. 22. Την υπ αριθµό οικ / (Α Α Β4160-Ξ97) συµπληρωµατική Εγκύκλιο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ: ιευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 4/2012 Περιβαλλοντικήαδειοδότηση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιοµάζας. 23. Την Εγκύκλιο (α.π. οικ / Α Α 45ΨΠ0-11Θ) ιαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ΑΠΕ µετά την ισχύ του Ν. 4014/ Την απόφαση αριθµ. οικ /ευπε/υπεχω Ε/2006 (ΦΕΚ 663/Β / ) ιαδικασία ΠΠΕΑ και ΕΠΟ έργων ΑΠΕ σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002

3 25. Την απόφαση αριθµ. οικ /ευπε/υπεχω Ε/2006 (ΦΕΚ 663/Β / ) Περιεχόµενα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Π.Π.Ε. και Μ.Π.Ε. καθώς και συναφών µελετών περιβάλλοντος, έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 26. Την ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β / ) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασµός. 27. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α / ) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π και άλλες διατάξεις. 28. Την ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β / ) Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. 29. Την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. 30. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α / ) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α Την ΚΥΑ 16190/1335/1997 (ΦΕΚ 519/Β / ) Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης. 32. Την απόφαση /568/2004 (ΦΕΚ 142/Β / ) Κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής 33. Την Απόφαση Ε (2006) 5369 περί καθορισµού αναθεωρηµένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και εξακρίβωσης για την απονοµή κοινοτικού οικολογικού σήµατος σε βελτιωτικά εδάφους. 34. Την ΚΥ-Α 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β /1997) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 18811/Β ) και την ΚΥΑ 48392/939/2002 (ΦΕΚ405/Β /2002). 35. Την ΚΥΑ υπ αριθµό 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β /2009) Καθορισµός µέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθµιση, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2006/118/ΕΚ. 36. Την απόφαση /2011 (ΦΕΚ 354/Β / ) Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις. 37. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/ Τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ 1069/ Το Π.. 211/2006 (ΦΕΚ 211/Α / ) Συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεση του Κανονισµού 1774/2002/ΕΚ για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 40. Την από αίτηση της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»µε την οποία υπέβαλε φάκελο ΜΠΕ για το έργο που αναφέρεται στο θέµα (αριθµπρωτ ΠΕΧΩ Φ5987/235/ ) 41. Την από αίτηση της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»µε την οποία επαναϋπέβαλε φάκελο ΜΠΕ για το έργο που αναφέρεται στο θέµα (αριθµπρωτ ΠΕΧΩ Φ5987/2676/ ) προκειµένου να αντικαταστήσει το φάκελο της ΜΠΕ µε το φάκελο που κατέθεσε µε το 40 ο σχετ. 42. Την από αίτηση της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»µε την οποία υπέβαλε συµπληρωµατικά τεύχη ΜΠΕ (αριθµπρωτ ΠΕΧΩ5987/3163/ ). 43. Το µε αρίθµπρωτ Φ5987/3163/ έγγραφο της /νσης ΠΕΧΩ Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής µε το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του έργου που αναφέρεται στο θέµα στο πλαίσιο της διαδικασίας ΑΕΠΟ σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν.4014/ Τη µε αρίθµπρωτ. Φ29/3/5467/ (αριθµπρωτ ΠΕΧΩ Φ5987/3984/ ) θετική γνωµοδότηση της Γ ΕΠΚΑ του Υπουργείου Πολιτισµού.

4 45. Το µε αρίθµπρωτ Φ4506/ (αριθµπρωτ ΠΕΧΩ Φ5987/3892/ ) έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής στο οποίο µεταξύ άλλων αναφέρεται «δεν υφίσταται αρµοδιότητα της Ε.Ν.Μ.Α. για το θέµα» 46. Το µε αρίθµπρωτ 6095/ (αριθµπρωτ ΠΕΧΩΦ5987/3975/ ) µε το οποίο ζητά συµπληρωµατικά στοιχεία προκειµένου να το προωθήσει στο Τοπικό Συµβούλιο Μνηµείων Αττικής. 47. Τη µε αριθµ πρωτ1806/ (αριθµπρωτ ΠΕΧΩΦ5987/3895/ ) γνωµοδότηση του ασαρχείου Μεγάρων. 48. Το µε αρίθµπρωτ οικ / (αριθµπρωτ ΠΕΧΩΦ5987/4993/ ) έγγραφο της Γραµµατείας Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε το οποίο διαβιβάζει τη µε αρίθµ 313/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε θέµα «Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μονάδα Βιοαερίου, ισχύος σταθµός 500KW, της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στη Θέση «ΑΚΡΕΣ- ΝΤΟΣΚΟΥΡΗ» του ήµου Μεγαρέων, Περιφέρεια Αττική». 49. Τη υπ αρίθµ 313/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής στην οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι «Γνωµοδοτεί υπέρ της της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μονάδα Βιοαερίου, ισχύος σταθµός 500KW, της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στη Θέση «ΑΚΡΕΣ- ΝΤΟΣΚΟΥΡΗ» του ήµου Μεγαρέων, Περιφέρεια Αττική» µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της /νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής». 50. Τη µε αριθµπρωτ 11136/ (αριθµπρωτ ΠΕΧΩ5987/85/ ) Απόφαση της Προϊσταµένης της 1 ης ΕΒΑ του Υπουργείου Πολιτισµού για την εγκατάσταση και λειτουργίας της µονάδας που αναφέρεται στο θέµα και στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρεται «Υπέρ της έγκρισης της εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας βιοαερίου, ισχύος 500KW, της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»που θα εγκατασταθεί στη θέση «Ακρες-Βράχος Ντόσκουρη» της Κτηµατικής Περιφέρειας Μεγάρων, Νοµού Αττικής µε τους ακόλουθους όρους: 1. Θα πραγµατοποιηθεί πυκνή δενδροφύτευση, µε ενδηµικά δενδρύλλια, ικανού ύψους, καθ όλο το µήκος της νότιας πλευρά του έργου, που βρίσκεται σε οπτική επαφή µε τον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, προκειµένου να εξασφαλισθεί ο περιορισµός της οπτικής επαφής µε το προστατευόµενο µνηµείο. Η επιλογή των δενδρυλλίων θα σύµφωνα µε της υποδείξεις της 1 ης ΕΒΑ και η φύτευσή τους πραγµατοποιηθεί παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας. 2. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου (εξυγίανση γηπέδου εγκατάστασης, εκσκαφές θεµελίωσης, διάνοιξη καναλιών κ.λ.π.) θα πραγµατοποιηθούν σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες, υπό την επίβλεψη υπαλλήλου της Υπηρεσίας µας και της συναρµόδιας Γ Ε.Π.Κ.Α., οι οποίες θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγγράφως και εγκαίρως, τουλάχιστον προ επταηµέρου, για την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών. 3.Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωµοδοτήσεων των αρµοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛ., σύµφωνα µε τια διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 4. Μετά τον καθορισµό των έργων που απαιτούνται για τις εγκαταστάσεις υδροδότησης και την οριστικοποίηση της θέσης κατασκευής του νέου υποσταθµού ανύψωσης τάσης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια θα κατατεθούν στην 1 η Ε.Β.Α., προκειµένου να χορηγηθεί η σχετική έγκριση.». 51. Την από έκθεση αυτοψίας στο χώρο του προτεινόµενου έργου. 52. Την από αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρίας µε την οποία υπέβαλε συµπληρωτικά στοιχεία.

5 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μονάδα Βιοαερίου, ισχύος 500 kw, της εταιρίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., στη θέση «ΑΚΡΕΣ ΝΤΟΣΚΟΥΡΗ» του ήµου Μεγαρέων, Περιφέρειας Αττικής». Ο φορέας εκµετάλευσης και λειτουργίας του έργου του θέµατος οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και µε το πέρας αυτής, να τηρεί τους παρακάτω Περιβαλλοντικούς Ορους και περιορισµούς µε αποκλειστική του ευθύνη. Α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας Η δραστηριότητα αφορά στην κατασκευή και εγκατάσταση µονάδας στην οποία θα οδηγούνται ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα, τα οποία µε αναερόβια χώνευση θα παράγουν βιοαερίο το οποίο θα οδηγείται για καύση σε σύστηµα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Συνοδά έργα της µονάδας αποτελουν α) µονάδα επεξεργασίας των υγρών χωνεµέων κατλοίπων της µονάδας και β) µονάδα κοµποστοποίησης του στερεού χωνεµένου κατάλοιπου από την αναερόβια χώνευση των πρώτων υλών. Η µονάδα θα εγκατασταθεί εντός του γηπέδου πουαποτυπώνεται στο σχέδιο κλίµακας 1:750 του Μηχανικού Αρ. Μπότζιο Βαλασκάκη και συνοδεύει την παρούσα απόφαση και οριοθετείται από τις κάτωθι συντεταγµένες: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΓΣΑ 87 α/α Χ Ψ Α , ,91 Β , ,48 Γ , , , ,15 Ε , ,58 Ζ , ,11 Η , ,89 Θ , ,43 Ι , ,98 Κ , ,41 Λ , ,76 Μ , ,03 Ν , ,61 Ξ , ,95 Ο , ,25 Π , ,95 Ρ , ,62 Α , ,91 Η πρόσβαση στο γήπεδο θα γίνεται µέσω υφιστάµενης οδού πρόσβασης.

6 Η µονάδα περιλαµβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις (γενική διάταξη του έργου κλίµακα 1:750, του Μηχανολόγου Μηχανικού Αριστοτέλης Μπότζιος Βαλασκάκης): Κτίριο γραφείων Κτίριο προσωπικού Κτίριο ελέγχου Ράµπα ζυγίσµατος πρώτων υλών Χώρος απολύµανσης οχηµάτων. Τρία υφιστάµενα σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών, διαµέτρου 6,4m. Κεντρική δεξαµενή Ανάµιξης πρώτων υλών, καλυµµένη, (Φ13,5m). εξαµενή αναερόβιας ζύµωσης (βιοαντιδραστήρας),φ24,50m. ύο Μηχανές Εσωτερικής Καύσης µε 2 Η/Ζ, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 500 KW σε container Υποσταθµός ανύψωσης τάσης Κεντρική δεξαµενή συλλογής και φυσικής καθίζησης, Φ19,45m. Μηχανικός διαχωριστής, τύπου κοχλία συµπίεσης (συνίσταται να στεγαστεί) εξαµενήπρωτοβάθµιας αερόβιας επεξεργασίας & νιτροποίησης, Φ13,5m εξαµενή πάχυνσηςιλύος, 50m3. Υπόγεια στεγανή δεξαµενήαπονιτροποίησης (55x8) ύο Θάλαµοι κοµποστοποίησης (παλιά κτίρια χοιροστασίου) διαστάσεων Μ 44 Υ3 Π6 M55 Y3 Π6 Θάλαµος ωρίµανσης κοµποστοσωρών (παλιο κτίριο χοιροστασίου) Οι πρώτες ύλες που θα χρησιµοποιηθούν είναι: Περιγραφή αποβλήτου Ε.Κ.Α. Μορφή αποβλήτων Ποσόστητα αποβλήτων (τόννοι/έτος) Τρόπος Μεταφοράς Απόβλητα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής «περιττώµατα, ούρα και κόπρανα ζώων» Στερεή 7.οοο Απόβλητα κονικλοτροφείου Ελαιοπυρήνας διφασικών ελαιοτριβείων Υπολείµµατα σφαγείου «περιττώµατα, ούρα και κόπρανα ζώων» «απόβλητα από την προπαρασκευή βροσίµων ελαίων» «απόβλητα ιστώνζώων» Στερεή Στερεή Στερεή Ανοιχτό φορτηγό µε κάλυµµα (τέντα). Τα απόβλητα θα µεταφέρονται εντός κλειστών, στεγανών παλετοκιβωτίων. Ληγµένα γάλατα «απόβλητα από τη Ληγµένα γιαούρτια βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή Ληγµένα τυριά επεξεργασία» Ηµιστερεή 965 Υγρή Κλειστά, στεγανά βυτιοφόρα Ηµιστερεή 585 Ανοιχτό φορτηγό µε κάλυµµα (τέντα). Τα απόβλητα θα µεταφέρονται εντός κλειστών, στεγανών παλετοκιβωτίων. Ληγµένοιχυµοί «απόβλητα από την Υγρή Κλειστά, στεγανά βυτιοφόρα

7 προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία» Το έργο κατατάσσεται στην 2 η Υποκατηγορία της 1 ης Κατηγορίας κατ. Α2 της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012). Αναλυτική περιγραφή της κατασκευής και λειτουργίας της µονάδας υπάρχει στον υποβληθέντα Φακελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται σε αυτή. Β. Ειδικές οριακές τιµές εκποµπές ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: α. Αέρια απόβλητα όωπς καθορίζονται - Το Π 1180/81 (ΦΕΚ293/Α/81) - Την ΚΥΑ Η.Π.14122/549/2011 (ΦΕΚ488/Β/2011) - Την ΚΥΑ 22306/1075/2007 (ΦΕΚ920/Β/2007) ως ισχύει - Την ΚΥΑ29459/2005 (ΦΕΚ99/Β/2005) - Την ΚΥΑ Η.Π /1511/ β. Υγρά απόβλητα Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από του χώρους του προσωπικού θα οδηγούνται σε δύο υφιστάµενους υπόγειους στεγανούς βόθρους. Για τα υγρά και στερεά κατάλοιπα από τη µονάδα παραγωγής βιοαερίου ισχύουν τα πρότυπα που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ)142/2011 και την Απόφαση της Επιτροπής ΕΚ Ε(2006)5369. Γ. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διατάξεις - Έκθεση σε µεταβάλλοντα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων. Γ1. Οι οριακές τιµές εκποµπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέµατος από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ37393/2-28/2003 (ΦΕΚ141/Β) όπως τροποποιήθηκε µε την Η.Π.9272/471/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ286/Β). Η µέση ενεργειακή στάθµη του θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται να είναι µικρότερη ίση των 65 db(a). Γ2. Κατά τη λειτουργία της µονάδας ισχύει το Π 1180/81 (ΦΕΚ293/Α) περί επιτρεπόµενου ανώτατου ορίου θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία όλων των σταθερών µηχανολογικών εγκαταστάσεων (50dBAτην ηµέρα και 45dBA τη νύχτα.) Γ3. Για το ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο των γραµµών µεταφοράς και του µετασχηµατιστή τάσης ισχύουν οι βασικοί περιορισµοί και στάθµες αναφοράς της ΚΥΑ 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (ΦΕΚ512/Β) Μέτρα προφύλαξης κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων ( ιόρθωση Σφαλµάτων (ΦΕΚ759/Β/2002)

8 . Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν. 1. Οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί για την τήρησή τους και αφορούν στον φορέα του έργου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και στους διαφόρους αναδόχους, στο µέρος που τους αφορούν. 2. Η παρούσα απόφαση αφορά µόνο στις ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη κατασκευή και λειτουργία της µονάδας παραγωγής βιοαερίου και του σταθµού ηλεκτροπαραγωγής. εν καλύπτει θέµατα ασφάλειας των εγκαταστάσεων ή ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων και δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που υποχρεούται να εφοδιαστεί η δραστηριότητα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 3. Η δραστηριότητα της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» θα περιορίζεται αυστηρά εντός των ορίων της ιδιοκτησίας της, Φάση Κατασκευής και Εγκατάστασης της µονάδας 4. Για οποιδήποτε επί µέρους δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει πρώτα να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 5. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα, οι απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (µέτρα προστασίας, έργα στεγάνωσης, αντιπληµµυρική προστασία, διαµόρωση περιβάλλοντα χώρου κλπ). 6. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απολύτως απαραίτητες εκσκαφές και επιχώσεις έτσι ώστε να προκληθεί η µικρότερη δυνατή αλλοίωση στο φυσικό ανάγλυφο 7. Οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν γραπτώς τις αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων δέκα µέρες πριν την έναρξη των εκσκαπτικών εργασιών. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες να διακοπούν αµέσως και να ειδοποιηθούν οι αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. Το κόστος ανασκαφικής έρευνας καλύπτεται από τον φορέα του έργου. 8. Να ληφθούν όλα τα απαραίτηα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, µε την αποφυγή ρύπανσης επιφανειακών νερών, των υδροφόρων τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου. Να εξασφαλιστούν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής κατά το στάδιο κατασκευής του έργου. 9. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε µπάζωµα ποταµού, χειµάρρου ή ρέµµατος. Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώµατος ή γενικά αδρανών υλικών σε παρακείµενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταµούς, χειµάρρους και ρέµατα. 10. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για τους περίοικους και τους εργαζόµενους τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. 11. Να ληφθούν µέτρα για τον περιορισµό της εκποµπής σωµατιδίων, σκόνης, κλπ από τη διαχείριση των αδρανών υλικών. 12. Τα φορτηγά οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά υλικών να είναι κατάλληλα καλυµµένα. 13. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ήµο.

9 14. Τα µηχανήµατα και τα εργοταξικά οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του έργου να είναι άριστα συντηρηµένα. 15. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να µην πραγµατοποιούνται εργασίες συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού, που θα χρησιµοποιηθεί κατά τη φάση της κατασκευής, στον χώρο εγκατάσταστης του έργου του θέµατος. 16. Τα µη επικίνδυνα στερά απόβλητα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου να διαχειριστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ1909/Β), δηλαδή να συλλέγονται και διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα να διαχείριζονται σύµφωνα µε το Ν.2939/ Τα υλικά εκσαφών που δε θα χρησιµοποιηθούν στη διαµόρφωση του χώρους της εγκατάστασης να διατίθενται σε αδειοδοτηµένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης. 18. Να περιφραχθεί το γήπεδο της εγκατάστασης ώστε να απογορεύεται η είσοδος σε κοινό και πανίδα. Να δηµιουργηθείφυτοφράχτης στην περίµετρο του γηπέδου µε κατάλληλα φυτά. 19. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την ΚΥΑ11535/93 (ΦΕΚ328/Β). 20. Η διαχείριση των χρησιµοποιούµενων ελαίων λιπαντικών, συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων και λοιπών µηχανηµάτων της µονάδας θα γίνεται σύµφωνα µε το Π 115/04 (ΦΕΚ 80/Α) και το Π 109/04 (ΦΕΚ75/Α). Στο σταθµό ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να τηρείται ηµερολόγιο µε αριθµηµένες σελίδες και σφραγισµένο από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής στο οποίο να αναγράφεται η ηµεροµηνία αγοράς ελαίου/λιπαντικού, η ποσότητα του, ο λόγος και η ποσότητα απόσυρσής του και ο τρόπος διάθεσής του. Στο ηµερολόγιο αυτό να σηµειώνονται και τα τυχόν περιστατικά διαρροών, η διαρρέουσα ποσότητα, το είδος του ελαίου/λιπαντικού και ο τρόπος αντιµετώπισης της διαρροής. 21. Να ληφθούν όλα τα µέτρα πυροπροστασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου καθώς και αντικερευανική προστασία, εγκεκριµένα από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 22. Απογορεύεται η ίδρυση λατοµείου ή παρασκευαστηρίου σκυροδέρµατος για την κατασκευή του έργου. Τα αδρανή υλικά και µίγµατα σκυροδέρµατος να εξασφλιστούν από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και µονάδες σκυροδέρµατος. 23. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών υλικών. 24. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης της µονάδας και των συνοδών της έργων, να αποµακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να γίνει διαµόρφωση, αποκατάσταση και επαναφορά του περιβάλλοντα χώρου, κατά το δυνατό, στην πρότερη κατάστασή του. Οπου είναι δυνατόν να γίνουν φυτεύσεις µε ενδηµικά είδη. Φάση λειτουργίας της µονάδας 25. Στην εγκατάσταση θα πρέπει να τηρούνται όλα τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, τηρουµένων των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. 26. Να γίνεται τακτικά συντήρηση στα αντιρρυπαντικά συστήµατα και να υπάρχουν διαθέσιµα στην εγκατάσταση τα απαραίτητα ανταλλακτικά σε επάρκεια.

10 27. Η µεταφορά πρώτων υλών που εµπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισµού ΕΚ 1069/2009 (ζωικά υποπροϊόντα), προς τη µονάδα παραγωγής βιοαερίου, υπόκεινται σε ότι αφορά τα θέµατα συλλογής, µεταφοράς και ιχνηλασιµότητας στις απαιτήσεις του Παραρτήµατος VII, του Κανονισµού (ΕΕ)142/ Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να µετασχηµατίζονται το ταχύτερο δυνατόν µετά την άφιξή τους στη µονάδα βιοαερίου. Τα δοχεία, οι περιέκτες και τα οχήµατα µεταφοράς τους, πρέπει να καθορίζονται και να απολυµαίνονται σε οριοθετηµένο χώρο. 29. Η υγρή βιοµάζα από τη στιγµή που θα παραληφθεί θα πρέπει να διακινείται µέσω στεγανών δοχείων και αγωγών χωρίς να έρχονται σε επαφή µε την ατµόσφαιρα και χωρίς να γίνεται αισθητή οποιαδήποτε οσµή. 30. Η µονάδα παραγωγής βιοαερίου σκόπιµο είναι να διαθέτει µονάδα παστερείωσης/ εξυγίανσης σύµφωνα µε την ΕΚ142/2011 (Παρ V), εκτός εάν δεν εµπίπτει στις συγκεκριµένες διατάξεις 31. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα κατά των τρωκτικών, εντόµων και άλλων παρασίτων µε την εφαρµογή προγράµµατος καταπολέµησης παρασίτων. 32. Ο καθαρισµός, ο υγειονοµικός έλεγχος και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισµού πρέπει να γίνοται σε τακτική βάση, σύµφωνα µε καθορισµένο πρόγραµµα και να καταγράφονται. 33. Τα κατάλοιπα θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τον Κανονισµό Ε.Κ. 142/2011 (παρ V) για την προστασία των µικροοργανισµών E.coli, Enterococaceaeκαι σαλµονέλα, καθώς και την περιεκτικότητα επικινδύνων ουσιών, την περιεκτικότητα σε άζωτο και φώσφορο. Η µέγιστη επιτρεπόµενη συγκέντρωση αζώτου είναι 170 κιλά/εκτάριο. Για τη διάθεση των υπολειµµάτων στους τελικούς χρήστες θα πρέπει να εφαρµόζονται τα αναφερόµενα από τη σχετική νοµοθεσία περί προστασίας από νιτροποίηση καθώς και οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Για τη διάθεση και διακίνηση των υπολλειµµάτων στου τελικούς χρήστες θα πρέπει: α) να συνοδεύονται από τα σχετικά παραταστικά και έγγραφα (από την ισχύουσα νοµοθεσία) και από τα οποία θα προκύπτουν οι ποσότητες, οι αποδέκτες και η συµµόρφωση µε τα απαιτούµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αντίγραφα των σχετικών παραστατικών θα πρέπει να φυλάσσονται στον χώρο εγκατάστασης β) να πληρούν τις απαιτήσεις της εγκυκλίου 4 (σχετ.21) και των µετέπειτα συµπληρωµατικών της (σχετ.22) Στην περίπτωση που τα προς διάθεση προϊόντα παραµένουν αδιάθετα και εξαντληθούν τα περιθώρια αποθήκευσης τους στο χώρο της εγκατάστασης θα πρέπει να εξετασθούν και να εφαρµοστούν εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας. Οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να γίνουν κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία µας για την ενηµέρωση της παρούσας Απόφασης. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η ανεξέλεγκτη διάθεση ή διασπορά των υπολειµµάτων στο έδαφος και σε οποιοδήποτε επιφανειακό και υπόγειο υδάτινο αποδέκτη. 34. Για την ελαχιστοποίηση των αερίων αποβλήτων από την καύση του βιοαερίου για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας να εφαρµόζονται διεργασίες καθαρισµού τόσο του παραγόµενου βιοαερίου όσο και των απαερίων της καύσης του στην έξοδο των µηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ). 35. Να πραγµατοποιείται αποθείωση του βιοαερίου. 36. Εάν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης εκλύονται οσµές να εγκατασταθούν κατάλληλες διατάξεις δέσµευσής τους. (π.χ. φίλτρα ενεργού άνθρακα).

11 37. Οι µηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) να πληρούν τις προδιαγραφές εκποµπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και να ενσωµατώνουν κατάλληλα συστήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη µείωση των εκποµπών σωµατιδίων, µονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων. 38. Να λειτουργούν τα αναγκαία συστήµατα για τον περιορισµό των αερίων εκποµπών κατά τη λειτουργία της µονάδας. 39. Οι µηχανές εσωτερικής καύσης να ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Για κάθε εργασία συντήρησης ρύθµισης να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης ρύθµισης και να τηρείται αρχείο. 40. Να υπάρχουν και να λειτουργούν θερµόµετρα για τη µέτρηση των θερµοκρασιών των καυσαερίων στην έξοδο, συσκευή µέτρησης της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα ή οξυγόνο κατ όγκο και συσκευή για τη µέτρηση του δείκτη αιθάλης κατά Bacharach. Να τηρείται βιβλίο καταγραφής των µετρήσεων, όπου θα καταγράφονται τα διαστήµατα λειτουργίας της µονάδας, οι θερµοκρασίες του θαλαµου καύσης και των καυσερίων στην έξοδο, οι αποδόσεις του λέβητα και ο δείκτης αιθάλης και να υπογράφονται από τον υπεύθυνο εργαζόµενο, ο οποίος και θα πρέπει να οριστεί. 41. Το βιοαέριο που δεν καίγεται στην µονάδα ΣΗΘ να διοχετεύεται σε πυρσό καύσης υψηλής θερµοκρασίας. 42. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχοµονωµένες και µε κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασµοί και ο θόρυβος. 43. Η µεταφορά της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το δίκτυο µέσης τάσης τη ΕΗ Α.Ε. να γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της. Να εξεταστεί η δυνατότητα η γραµµή µεταφοράς της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας να είναι υπόγεια. 44. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας ή µέρος αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκαταστάσής της. Ο εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τήρηση των όρων της παρούσας Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. 45. Η /νση ΠΕΧΩ της Α..Α. θα πρέπει να ενηµερώνεται για κάθε συµβάν που επηρεάζει δυσµενώς το περιβάλλον. 46. Ο φορέας εκµετάλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγµατοποίηση ελέγχων και µετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρµόδια ή εξουσιοδοτηµένα Οργανα. Και να συµορφώνεται στις συστάσεις- υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. 47. Να τηρούνται ηµερολόγια µητρώα και αρχεία παραστατικών που προβλέπονται από την παρούσα, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αποτελεσµατικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρµογής των επιβαλλόµενων µέτρων: - Αρχείο παραστατικών παραλαβής α υλών - Πρόγραµµα καταπολέµησης παρασίτων - Πρόγραµµα καθαρισµού χώρων, υγειοοµικών ελέγχων, επιθεωρήσεων - Ηµερολόγιο συντήρησης ΜΕΚ - Ηµερολογίο µετρήσεων εκποµπών καυσαερίων ΜΕΚ - Αρχείο παραστατικών διάθεσης στερεών αποβλήτων.

12 - Μητρώο του άρθρου 20 του Ν.4042/2012 Μητρώο επικινδύνων αποβλήτων (παρ.4ατου αρθρου 11 της ΚΥΑ 13588/725) και Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων - Αρχείο παραστατικών διάθεσης υγρών αποβλήτων αστικού τύπου - Ηµερολόγιο µετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών καταλοίπων διάσπασης - Αρχείο παραστατικών διακίνισης προϊόντων οργανικών λιπασµάτων. 48. Η εταιρία οφείλει να τηρεί όλα τα παραπάνω στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων, ηµερολόγια κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωσή της µε τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της η εγκατάστασης. 49. Η διατήρηση όλων των παραπάνω στοιχείων (έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) να είναι τουλάχιστον τριετής, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νοµοθεσία. 50. Οι γεωτρήσεις που απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:750 του Μηχανικού Αλ. Μποτζιος - Βαλασκακης (52 ο σχετ.) πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες (χρήση νερού κλπ). Απαγορεύεται η χρήση των γεωτρήσεων για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της προβλεπόµενης από την άδεια που διαθέτουν. Εντός διµήνου να προσκοµιστούν στη /νση ΠΕΧΩΣΧ Α Α οι εν λόγω άδειες. 51. Απαγορεύεται η υπεδάφια διάθεση υγρών αποβλήτων. 52. Η µονάδα παραγωγής βιοαερίου θα πρέπει να έχει δικό της εργαστήριο ή να κάνει χρήση εξωτερικού διαπιστευµένου και εγκεκριµένου εργαστηρίου, το οποίο να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη διενέργεια των αναγκαίων αναλύσεων. Κατά τη διεξαγωγή των δειγµατοληψιών και µετρήσεων να ακολουθούνται σχετικές µέθοδοι του ΕΛΟΤ ή ελλείψει αυτών διεθνώς δόκιµες µέθοδοι µετρήσεων 53. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης και παρακολούθησηςτων περιβαλλοντικων όρων της παρούσας απόφασης. Ε. Περιβάλλον περιοχής- ευαίσθητα στοιχεία του ειδικά προστατευόµενες ζώνες Η περιοχή όπου είναι εγκατεστηµένη η µονάδα δεν έχει κηρυχθεί υπό προστασία µε κάποια νοµοθετική ρύθµιση, ούτε έχει προταθεί για ένταξη σε κάποιο δίκτυο προστατευοµένων περιοχών. Η µονάδα γειτνιάζει µε α) υπό ίδρυση πτηνοτροφείο του «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΜΠΟΥΛΗ& ΚΛΕΟΒΟΛΟΥ ΣΤΑΜΟΥ» για την οποία έχει εκδοθεί η υπ αριθµ. Φ1661/2217/2010 ΑΕΠΟ του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής καθώς και β) µε λειτουργούσα πτηνοτροφική µονάδα νότια- ανατολικά του γηπέδου. Η θέση της µονάδας πρέπει να είναι σύµφωνη µε την παράγραφο 3 του Τµήµατος 1 του Κεφαλαίου 1 του Παραρτήµατος V του Κανονισµού 142/2011/ΕΚ στην οποία αναφέρεται: «αν η µονάδα παραγωγής βιοαερίου είναι εγκατεστηµένη στους χώρους όπου φυλάσσονται εκτρεφόµενα ζώα ή κοντά σε τέτοιους χώρους και δεν χρησιµοποιεί µόνο κόπρο, γάλα ή πρωτόγαλα που προέρχονται από αυτά τα ζώα, η µονάδα πρέπει να είναι εγκατεστηµένη σε απόσταση από την περιοχή όπου φυλάσσονται τα ζώα αυτά. Η εν λόγω απόσταση πρέπει να καθορίζεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν απαράδεκτοι κίνδυνοι για τη µετάδοση µεταδοτικής στον άνθρωπο ή στα ζώα νόσου από τη µονάδα παραγωγής βιοαερίου.

13 Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υπάρχει πλήρης φυσικός διαχωρισµός µεταξύ, αφενός, της µονάδας παραγωγής βιοαερίου και, αφετέρου, των ζώων, των ζωοτροφών και της στρωµνής τους, µε περίφραξη όπου κρίνεται αναγκαίο.» ΣΤ. Χρονικό διάστηµα ισχύος περιβαλλοντικών όρων. - ανανέωση και προϋποθέσεις ισχύος των 54. Οι παραπάνω αναφερόµενοι Περιβαλλοντικοί Οροι ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έκδοση της παρούσας Απόφασφης µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται µε ακρίβεια καθώς και το περιεχόµενο της ΜΠΕ. 55. Αίτηµα για την ανανέωση αυτής υποβάλλεται εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε την παρ.5 του αρθρου5 του Ν.4014/ Αρση της ισχύος της παρούσας είναι δυνατόν να γίνει, εάν κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται κυρώσεις και πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης µπορεί να ζητηθεί η εκπόνηση ειδικής µελέτης ή νέας ΜΠΕ για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων αυτών 57. Η µη υλοποίηση όρου ή όρων της παρούσας Απόφασης έχει σαν αποτέλεσµα την επιβολή διοικητικων προστίµων και ποινικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1650/1986 όπως έχει τροποποιηθεί (Ν.3010/2002 και Ν.4014/2011). 58. Η παρούσα Απόφαση, η σχετική ΜΠΕ και τα συµπληρωµατικά στοιχεία που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της µονάδας και σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρµοδίων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 59. Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση να εφοδιαστεί και µε άλλες άδειες εγκρίσεις, αν προκύπτει από την ισχύουσα νοµοθεσία(τροποποίηση της υπ αρίθµ Φ1661/2217/2010 ΑΕΠΟ του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, άδειες χρήσης νερού, άδεια επαναχρησιµοποίησης, κτηνιατριακήάδεια κλπ). Το Περιφεριακό Συµβούλιο Περιφέρειας Αττικής στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα οφείλει να τη δηµοσιοποιήσει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/2002 καθώς και στο άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/2003 (ΦΕΚ1391/Β). Η παρούσα αναρτάται στη δικτυακή διεύθυνσης et.diavgeia.gov.grκαι στο ειδικό δικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ(aepo.ypeka.gr). Με την παρούσα δεν εξετάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης της δραστηριότητας, των εκτάσεων προς λίπανση και οι όροι δόµησης που ισχύουν στην περιοχή. Κατά της παρούσας Απόφασης, µπορεί να γίνει προσφυγή τον Υπουργό ΠΕΚΑ µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Συνηµµένα: Φάκελος ΜΠΕ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε Άκρες Βράχος ΝτόσκουρηΤΚ ΜΕΓΑΡΑ (συν. Φάκελος ΜΠΕ) 2.Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Λ Συγγρού15 ΤΚ ΑΘΗΝΑ 3. Δασαρχείο Μεγάρων Μινώας 12 ΤΚ ΜΕΓΑΡΑ 4. 1 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πανός 16 ΤΚ Αθήνα 5. Γ ΕΠΚΑ Αιόλου 1 & Πελοπίδα ΤΚ ΑΘΗΝΑ 6. Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Λυσίου & Κλεψύδρας 1 ΤΚ Αθήνα 7. /νση Υδάτων Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής Μεσογείων 239 ΤΚ15441 ΑΘΗΝΑ 8. Αρ. Μπότζιος Βαλασκάκης Καποδιστρίου 12, ΙΟΝΥΣΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Χ.Α. /ΝΣΗΣ ΠΕΧΩ (συν. Φάκελος ΜΠΕ) 2. ΟλγαΤσιακίρη

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-12-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/4914/13 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/4534/13 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ (ΣΗΘ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Αντώνης Κατσαµάς ρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-7 - 2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ι.Π. Μεσολογγίου 26.08.2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ι.Π. Μεσολογγίου 26.08.2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση :ΒΕΙΚΟΥ 9 Ταχ. Θυρίδα :1063 Ταχ. Κώδικας :302 00 Πληροφορίες :Ε. Ψαρροπούλου Τηλέφωνο :26310 27402 FAX :26310

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος To νοµοθετικό έργο για το περιβάλλον ξεκίνησε ουσιαστικά το 1986 µε το νόµο πλαίσιο 1650/1986, ο οποίος αποτελεί τη βάση για την έκδοση όλων των µετέπειτα νοµοθετηµάτων που αφορούν την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ1Υ-ΧΒΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. πρωτ. : 1804/ Φ.14 / 2140 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ97Λ7-ΝΟΥ. Αθήνα, 19/12/2011. Αρ. Πρωτ.: 118318/11 Σχετ.: οικ. 122546/11

ΑΔΑ: 45Ψ97Λ7-ΝΟΥ. Αθήνα, 19/12/2011. Αρ. Πρωτ.: 118318/11 Σχετ.: οικ. 122546/11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗ NATURA 2000 GR2440002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01490/10.5.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π08/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.946,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /17.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 53

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /17.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 53 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 10 /02/ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 96675 /981 /2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς : Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 13/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 8 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Z.E.Π. Κοζάνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 64/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 64/2013 ΑΔΑ: ΒΕΤΠΙΔΞ-8ΥΩ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 64/2013 Τροποποίηση της υπ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 6/Φ17.1225/οικ.4091/25.02.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα