Φώηιος Α. Κόκκορας. Κακθγθτισ Εφαρμογϊν, ΣΕΙ Θεςςαλίασ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ανάλυςθ Δθμοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φώηιος Α. Κόκκορας. Κακθγθτισ Εφαρμογϊν, ΣΕΙ Θεςςαλίασ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ανάλυςθ Δθμοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ"

Transcript

1 Φώηιος Α. Κόκκορας Κακθγθτισ Εφαρμογϊν, ΣΕΙ Θεςςαλίασ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ανάλυςθ Δθμοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ (επαναλαμβάνεται για οργανωτικοφσ λόγουσ και θ λίςτα δθμοςιεφςεων) Ιούνιος 2014

2 1. Δημοςιεύςεισ Διατριβέσ T1. F. Kokkoras, "D-WMS: A Distributed Version of a CLP-based Workforce Management System", M.Sc. Thesis, Computer Science Department, University of Bristol, UK, September T2. Φ. Κόθθνξαο, "Εςθςήρ Ανάκηηζη και Εξαγωγή Πληποθοπίαρ με σπήζη Εννοιολογικών Γπάθων", Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζ/λίθεο, Ινύληνο '06. Βιβλία B1. Ι. Βιαράβαο, Π. Κεθαιάο, Ν. Βαζηιεηάδεο, Ι. Ρεθαλίδεο, Φ. Κόθθνξαο, Ι. αθειιαξίνπ, "Τεσνηηή Νοημοζύνη", Δθδόζεηο Γαξηαγάλε, ISBN X, 600 ζει., B2. Ι. Βιαράβαο, Π. Κεθαιάο, Ν. Βαζηιεηάδεο, Φ. Κόθθνξαο, Ι. αθειιαξίνπ, "Τεσνηηή Νοημοζύνη: Γ' Έκδοζη", Δθδόζεηο Β. Γθηνύξδαο, ISBN , 900 ζει., (χρθςιμοποιείται ωσ διδακτικό ςφγγραμμα ςε πολλά ελλθνικά ΑΕΙ και ΑΣΕΙ) Κεφάλαια ςε Συλλογικούσ Τόμουσ A1. F. Kokkoras, D. Sampson and I. Vlahavas, "A Knowledge Based Approach on Educational Metadata Use", Advances in Informatics, Y. Manolopoulos, S. Evripidou, A. Kakas (eds), 8 th Pan- Hellenic conference on informatics, PCI 2001, Nicosia, Cyprus, November 8-10, Revised selected papers. LNCS 2563, Springer Berlin, pp , A2. N. Bassiliades, F. Kokkoras, I. Vlahavas and D. Sampson, "An Intelligent Educational Metadata Repository", Intelligent Systems, Techniques and Applications, C.T. Leondes (ed), vol. 4, Ch. 12, pp , CRC Press, A3. F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Aggregator: A Knowledge based Comparison Chart Builder for e-shopping", Intelligent Knowledge-Based Systems: Business and Technology in the New Millennium, C.T. Leondes (Ed.), Kluwer Academic Publishers, Vol. 1: Knowledge-Based Systems, Ch. 6, CRC Press, Περιοδικά J1. F. Kokkoras and I. Vlahavas, "COMFRESH: A common framework for expert systems and hypertext", Information Processing & Management, Pergamon, Elsevier, vol. 31(4), pp , Impact Factor 1.6 J2. F. Kokkoras, H. Jiang, I. Vlahavas, A. Elmagarmid, E. Houstis and W. Aref, "Smart Video Text: A Conceptual Graph based Video Data Model", Multimedia Systems, vol. 8, pp , ACM- Springer, Impact Factor 0.8 J3. D. Vrakas, G. Tsoumakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, D. Anagnostopoulos, "PASER: A Curricula Synthesis System based on Automated Problem Solving", International Journal on Teaching and Case Studies, Special Issue on "Information Systems: The New Research Agenda, the Emerging Curriculum and the New Teaching Paradigm", Inderscience, Vol. 1, Nos. 1/2, pp , J4. E. Kontopoulos, D. Vrakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "An Ontology-based Planning System for e-course Generation", Expert Systems with Applications, Elsevier, Vol. 35 (1-2), pp , Συνέδρια C1. F. Kokkoras and S. Gregory, "D-WMS: Distributed Workforce Management using CLP", Proc. 4 th Int. Conference on the Practical Applications of Constraint Technology (PACT'98), London, UK, March, 1998, pp Επίζης ζε: Advanced Software Applications using Logic and Constraints, A Compulog Net Industrial Conference at JICSLP'98, Manchester, 18 June, (invited paper) Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 1/18

3 C2. F. Kokkoras, D. Sampson, I. Vlahavas, "CG PerLS: Conceptual Graphs for Personalized Learning Systems", in Proc. 8 th Pan-Hellenic Conference on Informatics, Livani Publishing Organization, Vol. 2, pp , Nicosia, Cyprus, C3. N. Bassiliades, I. Vlahavas and F. Kokkoras, "Knowledge Management and Artificial Intelligence", in Proc. of Workshop on Education of Informaticians and Industrial Mathematicians: New Challenges and Needs, pp , Ohrid, FYROM, C4. F. Kokkoras and I. Vlahavas, "elpa: An e-learner s Personal Assistant", in electronic Proc. of Workshop on "Applications of Conceptual Graphs", 10 th International Conference on Conceptual Structures, ICCS'2002, Borovets, Bulgaria, July C5. F. Kokkoras, I. Vlahavas, "Metadata aware peer-to-peer agents for the e-learner". in Proc. 6 th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA 2003), Symposium on AI Techniques in e-learning, E. Lipitakis (Ed.), pp , Athens, Greece, September 25-27, C6. I. Sakellariou, F. Kokkoras, I. Vlahavas, "Applying a Distributed CLP Platform to a Workforce Management Problem", in Proc. 12 th Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP), 2003 C7. F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Modeling Information Extraction Wrappers with Conceptual Graphs", in Proc. 3 rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence, Samos, Greece, May C8. D. Vrakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Towards Automatic Synthesis of Educational Resources through Automated Planning", in Proc. 4 th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, G. Antoniou, G. Potamias, C. Spyropoulos, D. Plexousakis (Eds.), Springer Berlin, LNCS 3955, pp , Heraklion, Greece, C9. F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Cooperative CG-Wrappers for Web Content Extraction", in Proc. 15 th International Conference on Conceptual Structures (ICCS '07), U. Priss, S. Polovina, and R. Hill (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNAI 4604, pp , Sheffield, UK, C10. F. Kokkoras, E. Lampridou, K. Ntonas, I. Vlahavas, "Summarization of Multiple, Metadata Rich, Product Reviews", in Proc. Workshop on Mining Social Data (MSoDa), 18 th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI '08), July 20, C11. F. Kokkoras, E. Lampridou, K. Ntonas, I. Vlahavas, "MOpiS: a Multiple Opinion Summarizer", in Proc. 5 th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, J. Darzentas et al. (Eds.) SETN 2008, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNAI 5138, pp , Syros, October 2-4, C12. F. Kokkoras, K. Ntonas, A. Kritikos, G. Kakarontzas, I. Stamelos. "Federated Search for Open Source Software Reuse", In proc. of the 38th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA-2012), pp , Cesme, Turkey, September 5-8, C13. F. Kokkoras, K. Ntonas, N. Bassiliades. "DEiXTo: A web data extraction suite.", In proc. of the 6th Balkan Conference in Informatics (BCI-2013), September 19-21, 2013, Thessaloniki, Greece. C14. I.Refanidis, C.Emmanouilidis, I.Sakellariou, A.Alexiadis, R.A. Koutsiamanis, K.Agnantis, A.Tasidou, F.Kokkoras and P.S.Efraimidis, "myvisitplannergr: Personalized Itinerary Planning System for Tourism", In Proc. of the 8 th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2014), Eds: A. Likas, K. Blekas and D. Kalles, LNCS 8445, Springer, pp , Ioannina, Greece, May 15-17, 2014 C15. P. Agathangelou, I. Katakis, F. Kokkoras and K. Ntonas Mining Domain-Specific Dictionaries of Opinion Words, 15 th International Conference on Web Information System Engineering (WISE 2014), Thessaloniki, Greece, October, 2014 (accepted as full paper) 2. Ανάλυςη Δημοςιεύςεων Ακολουκεί θ αναλυτικι περιγραφι των εργαςιϊν. Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 2/18

4 Γιαηριβές T1 F. Kokkoras, "D-WMS: A Distributed Version of a CLP-based Workforce Management System", M.Sc. Thesis, Computer Science Department, University of Bristol, UK, September Πολλά προβλιματα του πραγματικοφ κόςμου, όπωσ χρονοπρογραμματιςμόσ και κατανομι πόρων, είναι εκκετικισ πολυπλοκότθτασ και θ επίλυςι τουσ με πλιρθ διερεφνθςθ του χϊρου καταςτάςεων είναι πρακτικά α- δφνατθ. Ειδικά ςτο περιβάλλον του παγκόςμιου ιςτοφ επιπρόςκετεσ παράμετροι όπωσ αςφάλεια, επικοινωνία και διατιρθςθ απορριτου ςε δεδομζνα κάνουν τεχνικζσ όπωσ Ευφυείσ Πράκτορεσ, Λογικόσ Προγραμματιςμόσ με Περιοριςμοφσ και Κατανεμθμζνεσ Μζκοδοι, ιδιαίτερα ελκυςτικζσ κακϊσ μποροφν να αντιμετωπίςουν το παραπάνω πρόβλθμα περιορίηοντασ το χϊρο αναηιτθςθσ ι/και μοιράηοντάσ το ςε περιςςότερεσ υπολογιςτικζσ μονάδεσ (agents). Η διατριβι προτείνει τθν κατανεμθμζνθ επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ ικανοποίθςθσ περιοριςμϊν που α- φορά ςε πραγματικό πρόβλθμα διαχείριςθσ προςωπικοφ (British Telecom, DT ). Σο αρχικό πρόβλθμα περιοριςμϊν (ανάκεςθ εργαςιϊν ςε τεχνικοφσ με χρονικοφσ περιοριςμοφσ και περιοριςμοφσ ικανότθτασ, ϊςτε να εκτελεςτοφν όςεσ περιςςότερεσ εργαςίεσ είναι δυνατό) διαςπάται ςε κατά το δυνατό ανεξάρτθτα υποπροβλιματα που το κακζνα επιλφεται από ζναν λογιςμικό πράκτορα που χρθςιμοποιεί τρεισ διαφορετικοφσ αλγόρικμουσ επίλυςθσ περιοριςμϊν που είχαν χρθςιμοποιθκεί παλαιότερα ςτο ίδιο πρόβλθμα. Η επίλυςθ των υποπροβλθμάτων γίνεται ανεξάρτθτα και ακολουκεί ζνα ςτάδιο ςυνεργαςίασ κατά το οποίο οι πράκτορεσ ςυνεργάηονται για να "επιςκευάςουν" (βελτιϊςουν) τθν αρχικι λφςθ. Η μζκοδοσ ζδωςε παραπλιςια ςε ποιότθτα αποτελζςματα με άλλεσ μεκόδουσ, με κζρδοσ τον μικρότερο χρόνο εκτζλεςθσ και τθν δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ ςε κατανεμθμζνα περιβάλλοντα τφπου Παγκόςμιου Ιςτοφ. T2 Φ. Κόθθνξαο, "Εςθςήρ Ανάκηηζη και Εξαγωγή Πληποθοπίαρ με σπήζη Εννοιολογικών Γπάθων", Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζ/λίθεο, Ινύληνο '06. Η διατριβι μελετά διεξοδικά τα ςυςτιματα υπερκειμζνου που αποτελοφν τθ βάςθ του παγκόςμιου ιςτοφ και προτείνει τθν χριςθ εννοιολογικϊν γράφων για τθν επιλεκτικι κωδικοποίθςθ τθσ γνϊςθσ που εμπεριζχεται ςε κόμβουσ υπερκειμζνου (ιςτοςελίδεσ). Η πρόταςθ (ComFrESH, J1)) ενιςχφει τισ δυνατότθτεσ των ςυςτθμάτων υ- περκειμζνου, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Παγκόςμιου Ιςτοφ, επιτρζποντασ ςθμαςιολογικι πλοιγθςθ με δυναμικοφσ και τυποποιθμζνουσ ςυνδζςμουσ, κακϊσ και απάντθςθ ερωτιςεων με αξιοποίθςθ τθσ κωδικοποιθμζνθσ γνϊςθσ. Η πρόταςθ προςαρμόςτθκε, ςε κεωρθτικό επίπεδο, και για τθν οργάνωςθ δεδομζνων video (Smart VideoText, J2) και τθν ςθμαςιολογικι αναηιτθςθ και πλοιγθςθ ςε αυτά. Επιπλζον, θ διατριβι πρότεινε δφο τρόπουσ ευφυοφσ αξιοποίθςθσ των προδιαγραφϊν εκπαιδευτικϊν μεταδεδομζνων, ςτο πλαίςιο τθσ δθμιουργίασ ζξυπνων εμπορικϊν υπθρεςιϊν ςτο παγκόςμιο ιςτό (e-commerce, e- learning). Ο πρϊτοσ (CG-PerLS elpa agent, A1, C2, C4, C5) βαςίηεται ςε κωδικοποίθςθ μεταδεδομζνων ςε εννοιολογικοφσ γράφουσ και χριςθ αυτϊν για αναηιτθςθ και ςφνκεςθ εκπαιδευτικϊν πόρων. Ο δεφτεροσ αξιοποιεί, με μικρζσ μόνο μεταβολζσ, υπάρχοντα γενικά ςυςτιματα διαχείριςθσ μεταδεδομζνων και ςχεδιαςμοφ ενεργειϊν για να ςυνκζςει εξατομικευμζνα προγράμματα μακθμάτων που καλφπτουν δεδομζνθ μακθςιακι ανάγκθ. Η πρόταςθ, ςυνοδευόμενθ από ςχετικό ςφςτθμα (PASER, A2, J3, C8), ανζδειξε τθν δυνατότθτα άμεςθσ αξιοποίθςθσ μεταδεδομζνων που γίνονται διακζςιμα ςτο πλαίςιο του θμαςιολογικοφ Ιςτοφ, για παροχι νζων υπθρεςιϊν. Σζλοσ, θ διατριβι πρότεινε ζνα νζο τρόπο κωδικοποίθςθσ και εφαρμογισ κανόνων εξαγωγισ πλθροφορίασ από ιςτοςελίδεσ (CG-Wrappers, A3, C7), που βαςίηεται εξ' ολοκλιρου ςε εννοιολογικοφσ γράφουσ. Η ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ παρζχει ζνα ομοιογενζσ κεωρθτικό πλαίςιο που επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ υιοκζτθςθ επιμζρουσ ετερογενϊν τεχνικϊν που ζχουν προτακεί ςτθ βιβλιογραφία. Η πρόταςθ ςυνοδεφεται από εφαρμογι (CG-Wrapper Studio) που αναδεικνφει ςτθν πράξθ τθν πλειοψθφία των χαρακτθριςτικϊν τθσ και επιτρζπει τθν αντιμετϊπιςθ ςφνκετων προβλθμάτων εξαγωγισ περιεχομζνου. Οι προτεινόμενεσ τεχνολογίεσ, ςτο ςφνολό τουσ, επιτρζπουν τθν ανάπτφξθ εργαλείων για τθν εξαγωγι ςε δομθμζνθ μορφι τθσ υπάρχουςασ θμιδομθμζνθσ πλθροφορίασ των ι- ςτοςελίδων και τθν αξιοποίθςι τθσ ςε υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ εφαρμογζσ όπωσ "κατ'αντιπαράκεςθ ςφγκριςθ προϊόντων" ςε on-line καταςτιματα (side-by-side comparison shopping) και "ςυςτιματα ςυςτάςεων θλεκτρονικϊν αγορϊν" (e-shopping recommender systems). Σο ςφςτθμα ΔEiXTo που περιγράφεται ςτθ ςελίδα 1 του υπομνιματοσ βαςίηεται ςτο παραπάνω ερευνθτικό ζργο. Βιβλία B1 Ι. Βιαράβαο, Π. Κεθαιάο, Ν. Βαζηιεηάδεο, Ι. Ρεθαλίδεο, Φ. Κόθθνξαο, Ι. αθειιαξίνπ, "Τεσνηηή Νοημοζύνη", Δθδόζεηο Γαξηαγάλε, ISBN X, 600 ζει., Σο βιβλίο προςεγγίηει το κζμα τθσ Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ οριοκετϊντασ τα προβλιματα που αυτι αντιμετωπίηει, περιγράφοντασ τρόπουσ αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ των προβλθμάτων και παρουςιάηοντασ αλγορίκμουσ αναηιτθςθσ των λφςεων τουσ. Σο βιβλίο ςυμπλθρϊνεται με τθ μελζτθ κλαςςικϊν εφαρμογϊν που ιςτορικά ανικουν ςτθν περιοχι, όπωσ ο ςχεδιαςμόσ ενεργειϊν, θ μθχανικι μάκθςθ, τα ζμπειρα ςυςτιματα, κ.α. Για λό- Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 3/18

5 γουσ πλθρότθτασ γίνεται ςυνοπτικι παρουςίαςθ και άλλων δθμοφιλϊν εφαρμογϊν, όπωσ για παράδειγμα θ ρομποτικι και θ μθχανικι όραςθ. Ο ςκοπόσ του βιβλίου είναι να αποτελζςει ζνα εγχειρίδιο ειςαγωγισ ςτθν Σεχνθτι Νοθμοςφνθ κακϊσ και διδακτικό βοικθμα για τθ διδαςκαλία ςχετικοφ μακιματοσ αλλά και ςυναφϊν μακθμάτων όπωσ Ζμπειρα υςτιματα και υςτιματα Λιψθσ Αποφάςεων. B2 Ι. Βιαράβαο, Π. Κεθαιάο, Ν. Βαζηιεηάδεο, Φ. Κόθθνξαο, Ι. αθειιαξίνπ, "Σερλεηή Νοημοζύνη: Γ' Έκδοζη", Δθδόζεηο Β. Γθηνύξδαο, ISBN , 900 ζει., Σο βιβλίο αποτελεί ςθμαντικά βελτιωμζνθ και επαυξθμζνθ ζκδοςθ του Β1. Κεθάλαια ζε Βιβλία A1 F. Kokkoras, D. Sampson and I. Vlahavas, "A Knowledge Based Approach on Educational Metadata Use", Advances in Informatics, Y. Manolopoulos, S. Evripidou, A. Kakas (eds), 8th Pan- Hellenic conference on informatics, PCI 2001, Nicosia, Cyprus, November 8-10, Revised selected papers. LNCS 2563, Springer Berlin, pp , Η εργαςία προτείνει ζνα μοντζλο πφλθσ ςτον παγκόςμιο ιςτό, το CG-PerLS (Conceptual Graphs for Personalized Learning Systems) για τθν εξυπθρζτθςθ δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με εκπαιδευτικοφσ πόρουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, προτείνεται θ κωδικοποίθςθ των μεταδεδομζνων που αφοροφν ςε μακθςιακά αντικείμενα ςε εννοιολογικοφσ γράφουσ, παρζχοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των τεχνικϊν ςυλλογιςτικισ που υπάρχουν για αυτοφσ, για τθν παροχι προθγμζνων υπθρεςιϊν ςε ευρφ φάςμα χρθςτϊν όπωσ: α) ςυμπλιρωςθ ι ενςωμάτωςθ μεταδεδομζνων από καταςκευαςτζσ εκπαιδευτικϊν πόρων για τθν προβολι τουσ, και β) εφρεςθ εκπαιδευτικϊν πόρων και δυναμικι ςφνκεςθ ςειράσ μακθμάτων, προςαρμοςμζνθ ςτισ ιδιαίτερεσ τεχνικζσ ι/και μακθςιακζσ ανάγκεσ και προτιμιςεισ των μακθτευόμενων ι των διδαςκόντων. Η εργαςία αποτελεί λεπτομερζςτερθ και ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ τθσ εργαςίασ C2. A2 N. Bassiliades, F. Kokkoras, I. Vlahavas and D. Sampson, "An Intelligent Educational Metadata Repository", Intelligent Systems, Techniques and Applications, C.T. Leondes (ed), vol. 4, Ch. 12, pp , CRC Press, Η εργαςία παρουςιάηει ζνα ευφυζσ ςφςτθμα αποκικευςθσ μετα-δεδομζνων τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν περιγραφι και εντοπιςμό εκπαιδευτικϊν πόρων ςτον παγκόςμιο ιςτό κακϊσ και του εκπαιδευτικοφ προφίλ ενόσ μακθτι, για μάκθςθ από απόςταςθ. Σο ςφςτθμα αυτό ςυνδυάηει: α) τθ χριςθ τθσ XML αναπαράςταςθσ εκπαιδευτικϊν μεταδεδομζνων για τθν περιγραφι των εκπαιδευτικϊν πόρων (LOM, Learning Object Metadata), των μακθτευομζνων (LIP, Learner Information Package) και τθσ οργάνωςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ (CP, Content Packaging) και β) τθν αποκικευςθ και επεξεργαςία των παραπάνω XML δεδομζνων ςτο αντικειμενοςτραφζσ ςυμπεραςματικό ςφςτθμα βάςεων δεδομζνων X DEVICE. A3 F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Aggregator: A Knowledge based Comparison Chart Builder for e-shopping", Intelligent Knowledge-Based Systems: Business and Technology in the New Millennium, C.T. Leondes (Ed.), Kluwer Academic Publishers, Vol. 1: Knowledge-Based Systems, Ch. 6, CRC Press, Η εργαςία προτείνει μία μεκοδολογία καταςκευισ πινάκων ςφγκριςθσ με χριςθ προγραμμάτων πρακτόρων που εξάγουν πλθροφορία από ιςτοςελίδεσ. Η πρωτοτυπία τθσ παροφςασ μεκοδολογίασ ςυνίςταται ςτθ χριςθ των εννοιολογικϊν γράφων για τθν περιγραφι, τθν εκπαίδευςθ και τθν εφαρμογι των πρακτόρων. Αυτό επιτυγχάνεται με χριςθ κατάλλθλων διεργαςιϊν τθσ κεωρίασ των εννοιολογικϊν γράφων, όπωσ θ γενίκευςθ, θ εξειδίκευςθ και θ προβολι. Επιπλζον, παρουςιάηεται θ υλοποίθςθ του πρωτότυπου ενόσ τζτοιου προγράμματοσ (Aggregator), που επιτρζπει τον οπτικό προγραμματιςμό πρακτόρων εξαγωγισ πλθροφορίασ από ιςτοςελίδεσ (με υπόδειξθ παραδειγμάτων μζςα ςτο πρόγραμμα πλοιγθςθσ) και τθν ςυγκεντρωτικι τθσ παρουςίαςθ ςε πίνακεσ ςφγκριςθσ. Περιοδικά J1 F. Kokkoras and I. Vlahavas, "COMFRESH: A common framework for expert systems and hypertext", Information Processing & Management, Pergamon, Elsevier, vol. 31(4), pp , Η εξγαζία πξνηείλεη έλα κνληέιν επθπνύο ππεξθεηκέλνπ, ην ComFrESH (Common Framework for Expert Systems and Hypertext), πνπ πέξα από θιαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ, έρεη δπλαηόηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, θαηά ηε θηινζνθία ησλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ. Σν κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 4/18

6 ρξήζεο ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ γηα ηελ, θαη' επηινγή, ζπζηεκαηηθή θαη δνκεκέλε θαηαγξαθή ηεο γλώζεο πνπ εκπεξηέρεηαη ζε ηκήκαηα θεηκέλνπ. αλ απνηέιεζκα, ζε έλα ζύλνιν ζεκαηηθά εληαίσλ θόκβσλ ππεξθεηκέλνπ, επαπμεκέλσλ κε ελλνηνινγηθνύο γξάθνπο, είλαη δπλαηή α) ε ππνβνιή εξσηήζεσλ θαη ε ιήςε απαληήζεσλ κε ρξήζε ηερληθώλ εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ησλ ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ, β) ε ηεθκεξίσζε ησλ βεκάησλ ζπκπεξαζκνύ κε ηα ηκήκαηα θεηκέλνπ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο ελλνηνινγηθνύο γξάθνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηα βήκαηα ζπκπεξαζκνύ, θαη γ) ε παξνρή δπλακηθώλ ζπλδέζκσλ ελλνηνινγηθήο θύζεσο κε βάζε ηελ θαηαγεγξακκέλε γλώζε. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη κηα αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ ζην παξαπάλσ κνληέιν. Η δόκεζε ησλ εξσηήζεσλ γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο πξνθαζνξηζκέλα δνκηθά ζηνηρεία ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ, ε δε απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο κεραληζκνύο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ησλ ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ. Η θσδηθνπνίεζε ησλ ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ γίλεηαη ζε γιώζζα Prolog ελώ κία Prolog κεραλή εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (Prolog Inference Engine) εθηειεί ηα βήκαηα ζπκπεξαζκνύ. J2 F. Kokkoras, H. Jiang, I. Vlahavas, A. Elmagarmid, E. Houstis and W. Aref, "Smart Video Text: A Conceptual Graph based Video Data Model", Multimedia Systems, vol. 8, pp , ACM- Springer, Η εξγαζία πξνζαξκόδεη θαη επεθηείλεη ην κνληέιν ComFrESH ηεο εξγαζίαο J1, ζε δεδνκέλα video. Πξνηείλεη ην SVT (Smart Video Text), κηα επαπμεκέλε έθδνζε ελόο απινύζηεξνπ κνληέινπ γηα δεδνκέλα video πνπ βαζηδόηαλ ζε επηζεκεηώζεηο (annotation based). ην SVT, ελλνηνινγηθνί γξάθνη αλαιακβάλνπλ λα θσδηθνπνηήζνπλ ηηο ζεκαζηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ ελλνηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο επηζεκεηώζεηο. αλ απνηέιεζκα, είλαη δπλαηή α) ε πινήγεζε ζηα δεδνκέλα video κε κεζόδνπο ππεξθεηκέλνπ, β) ε ππνβνιή εξσηήζεσλ ζε κνξθή πιεζηέζηεξε ζηελ θπζηθή γιώζζα, θαη γ) ε δπλαηόηεηα εκπινπηηζκνύ ησλ θιαζηθώλ εξσηήζεσλ (πνπ δνκνύληαη κε ινγηθνύο ηειεζηέο) κε ζεκαζηνινγηθή ηαύηηζε όξσλ. J3 D. Vrakas, G. Tsoumakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, D. Anagnostopoulos, "PASER: A Curricula Synthesis System based on Automated Problem Solving", International Journal on Teaching and Case Studies, Special Issue on "Information Systems: The New Research Agenda, the Emerging Curriculum and the New Teaching Paradigm", Inderscience, Vol. 1, Nos. 1/2, pp , Η εργαςία αυτι επεκτείνει και ςυμπλθρϊνει τθν εργαςία C8 παρουςιάηοντασ τθ λειτουργία ενόσ νζου τμιματοσ που προςτίκεται ςτθν αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ ςφνκεςθσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων PASER. Πιο ςυγκεκριμζνα το ςφςτθμα PASER ενιςχφεται με ζνα ςφςτθμα μάκθςθσ, το οποίο ζχει τθν ικανότθτα ταξινόμθςθσ εκπαιδευτικϊν αντικειμζνων με βάςθ λεκτικζσ περιγραφζσ που τα ςυνοδεφουν. Με αυτόν τον τρόπο το ςφςτθμα δθμιουργεί, αυτόματα ι θμιαυτόματα, ςυνδζςεισ μεταξφ των νζων εκπαιδευτικϊν πόρων που ειςάγονται και τθσ οντολογίασ του ςυςτιματοσ. Οι ςυνδζςεισ αυτζσ αφοροφν τισ προχποκζςεισ "κατανάλωςθσ" του εκάςτοτε εκπαιδευτικοφ υλικοφ και τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςτόχουσ. J4 E. Kontopoulos, D. Vrakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "An Ontology-based Planning System for e-course Generation", Expert Systems with Applications, Elsevier, Vol. 35 (1-2), pp , Η εργαςία αφορά ςτο ςφςτθμα PASER για τθ ςφνκεςθ "εκπαιδευτικϊν πακζτων" και επεκτείνει τθν εργαςία J3. υγκεκριμζνα, περιγράφεται θ χριςθ του μοντζλου SKOS Core για τθν περιγραφι των ικανοτιτων (competencies) και άλλων ςτοιχείων τθσ οντολογίασ που χρθςιμοποιείται, ενϊ παρουςιάηεται αναλυτικά ο τρόποσ μετατροπισ του προβλιματοσ ςε πρόβλθμα ςχεδιαςμοφ κακϊσ και θ κωδικοποίθςι του ςτθ γλϊςςα ςχεδιαςμοφ ε- νεργειϊν PDDL. Σζλοσ, θ εργαςία παρουςιάηει και μία μελζτθ περίπτωςθσ (case study) βαςιςμζνθ ςτθν αρχικι υλοποίθςθ (prototype) του ςυςτιματοσ, που αναδεικνφει τον τρόπο χριςθσ και τισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Σσνέδρια C1 F. Kokkoras and S. Gregory, "D-WMS: Distributed Workforce Management using CLP", Proc. 4th Int. Conference on the Practical Applications of Constraint Technology (PACT'98), London, UK, March, 1998, pp Η εξγαζία βαζίδεηαη ζηε δηαηξηβή Σ1 θαη πξνηείλεη επηπιένλ 2 λένπο ηξόπνπο "ηεκαρηζκνύ" ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ππνπξνβιήκαηα πνπ επηιύνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ινγηζκηθό πξάθηνξα DWMS πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ Σ1. Οη ηξεηο ζπλνιηθά ηξόπνη θαηακεξηζκνύ ηεο εξγαζίαο πνπ πεξηγξάθνληαη απνδεηθλύνληαη θαηάιιεινη γηα ηελ Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 5/18

7 επίιπζε πνιύπινθσλ πξνβιεκάησλ επίιπζεο πεξηνξηζκώλ πνπ από ηε θύζε ηνπο έρνπλ θαηαλεκεκέλα ραξαθηεξηζηηθά. C2 F. Kokkoras, D. Sampson, I. Vlahavas, "CG PerLS: Conceptual Graphs for Personalized Learning Systems", in Proc. 8th Pan-Hellenic Conference on Informatics, Livani Publishing Organization, Vol. 2, pp , Nicosia, Cyprus, Γύν από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πξνζπάζεηεο νξηζκνύ πξνδηαγξαθώλ γηα ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαζνξηζκό κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ θαη ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, αληίζηνηρα. Οη ιεπηνκέξεηεο ζπζηεκάησλ πνπ θάλνπλ ρξήζε απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ απνηεινύλ πεδίν έξεπλαο θαζώο ηα κεηαδεδνκέλα πεξηγξάθνπλ ην "ηη" θαη όρη ην "πώο". ηελ παξνύζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη ην CG-PerLS, έλα κνληέιν δηθηπαθήο πύιεο βαζηζκέλεο ζε γλώζε, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξνρή "έμππλεο" πξόζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο. Σν CG-PerLS έρεη δπλαηόηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ δξώληαο πάλσ ζε κεηαδεδνκέλα εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ, κε κεραληζκνύο θαη θσδηθνπνίεζε γλώζεο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ελλνηνινγηθνύο γξάθνπο. Δπηηξέπεη ηελ θαηαρώξηζε κεηαδεδνκέλσλ γηα δηαδηθηπαθνύο εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο, ηελ αλαδήηεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη ηελ δεκηνπξγία ζύλζεησλ "ειεθηξνληθώλ" καζεκάησλ πνπ θαιύπηνπλ δεδνκέλεο γλσζηηθέο αλάγθεο C3 N. Bassiliades, I. Vlahavas and F. Kokkoras, "Knowledge Management and Artificial Intelligence", in Proc. of Workshop on Education of Informaticians and Industrial Mathematicians: New Challenges and Needs, pp , Ohrid, FYROM, Η Γηαρείξηζεο ηεο Γλώζεο (ΓΓ) πεξηιακβάλεη εξγαιεία θαη κεζόδνπο γηα ηε δεκηνπξγία, αλάθιεζε, κεηαηξνπή θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο γλώζεο. Δθηόο από ηα ζπκβαηηθά εξγαιεία ΓΓ, όπσο ν παγθόζκηνο ηζηόο (WWW), ηα εξγαιεία Microsoft Back Office, Lotus Notes, θιπ, ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα θαη δηεξγαζίεο ΣΝ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ΓΓ, όπσο νη επθπείο πξάθηνξεο, νη Βάζεηο Γλώζεο, ε Αλαθάιπςε Γλώζεο ζε Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη νη Οληνινγίεο. ηελ εξγαζία ηνλίδεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ΣΝ κε ηε ΓΓ ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε ζπζηήκαηα Δλίζρπζεο ηεο Ννεκνζύλεο (Intelligence Amplification - IA) ηα νπνία ζπλδπάδνπλ κία επθπή κεραλή κε ην αλζξώπηλν κπαιό έηζη ώζηε λα απνδίδνπλ θαιύηεξα από έλα ηερλεηό κπαιό (AI) ην νπνίν κηκείηαη ηελ αλζξώπηλε λνεκνζύλε θαη ιεηηνπξγεί απηνδύλακα. C4 F. Kokkoras and I. Vlahavas, "elpa: An e-learner s Personal Assistant", in electronic Proc. of Workshop on "Applications of Conceptual Graphs", 10th International Conference on Conceptual Structures, ICCS'2002, Borovets, Bulgaria, July Η εξγαζία πξνζαξκόδεη ην κνληέιν πύιεο CG-PerLS ησλ εξγαζηώλ C2 θαη Α1 ζην επίπεδν ηνπ καζεηεπόκελνπ θαη πεξηγξάθεη ην πξόγξακκα-πξάθηνξα elpa ην νπνίν παξέρεη ζην ρξήζηε ππεξεζίεο "ειεθηξνληθήο κλήκεο" ζρεηηθήο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο πνπ απηόο ρξεζηκνπνηεί, θαη δπλαηόηεηα λα κπνξεί λα εληνπίζεη άιινπο "νκόηηκνπο" ρξήζηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα θαη απνηεινύλ δπλεηηθά πεγή βνήζεηαο. Σν ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί θσδηθνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ ζε ελλνηνινγηθνύο γξάθνπο ζε ζπλδπαζκό κε έλα κεραληζκό εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ βαζηζκέλν επίζεο ζε ελλνηνινγηθνύο γξάθνπο. C5 F. Kokkoras, I. Vlahavas, "Metadata aware peer-to-peer agents for the e-learner". in Proc. 6th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA 2003), Symposium on AI Techniques in e-learning, E. Lipitakis (Ed.), pp , Athens, Greece, September 25-27, Η εξγαζία πεξηγξάθεη ηνλ ζπλδπαζκό ησλ πξνηάζεσλ CG-PerLS (πύιεο ζηνλ παγθόζκην ηζηό) θαη πξνγξάκκαηνο πξάθηνξα elpa γηα ηελ ζύλζεζε ελόο άηππνπ ζπζηήκαηνο πειάηε-δηαθνκηζηή γηα παξνρή ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. C6 I. Sakellariou, F. Kokkoras, I. Vlahavas, "Applying a Distributed CLP Platform to a Workforce Management Problem", in Proc. 12th Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP), 2003 Η εξγαζία επεθηείλεη ηελ εξγαζία C1 θαη αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο πιαηθόξκαο θαηαλεκεκέλνπ ινγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ κε πεξηνξηζκνύο CSPCONS, ζε έλα πξόβιεκα πνιιαπιώλ πιαλόδησλ πσιεηώλ κε ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο. Η εξγαζία αλαδεηθλύεη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πιαηθόξκαο CSPCONS, όπσο Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 6/18

8 ηελ επηθνηλσλία δηεξγαζηώλ κέζσ πξσηνθόιινπ TCP/IP, γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαη επίιπζε θαηαλεκεκέλσλ πξνβιεκάησλ επίιπζεο πεξηνξηζκώλ, όπσο απηά πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηελ εξγαζία C1. C7 F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Modeling Information Extraction Wrappers with Conceptual Graphs", in Proc. 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence, Samos, Greece, May Η εξγαζία απηή απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξόηαζεο ηεο εξγαζίαο Α3 θαη παξέρεη κία δηεμνδηθόηεξε θαη ζπζηεκαηηθόηεξε πξνζέγγηζε ζην πξόβιεκα ηεο εμαγσγήο πεξηερνκέλνπ από ηζηνζειίδεο, κε ρξήζε θαλόλσλ εμαγσγήο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ησλ ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ. Η εξγαζία αληηζηνηρίδεη δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο ζεσξίαο ησλ ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ κε ζηάδηα θαη δηαδηθαζίεο ηνπ ηνκέα ησλ θαλόλσλ εμαγσγήο πιεξνθνξίαο. Σέηνηεο αληηζηνηρίζεηο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμύ άιισλ, δηαδηθαζίεο γελίθεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζε ελλνηνινγηθνύο γξάθνπο κε δηαδηθαζίεο επαγσγήο θαλόλσλ εμαγσγήο πιεξνθνξίαο θαη δηαδηθαζίεο πξνβνιήο (projection) ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ κε δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαλόλσλ εμαγσγήο πιεξνθνξίαο. Η επειημία ηεο πξνηεηλόκελεο πξνζέγγηζεο επηηξέπεη ηελ πηνζέηεζε μέλσλ κεηαμύ ηνπο ηερληθώλ θάησ από κία θνηλή νκπξέια. πγθεθξηκέλα, νη πξνηεηλόκελνη θαλόλεο εμαγσγήο: α) κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ (HTML) θαη ηεο αληηθεηκελνζηξαθνύο αλαπαξάζηαζεο απηώλ, εζσηεξηθά ζηα πξνγξάκκαηα πινήγεζεο (DOM), β) κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηερληθέο εμαγσγήο πιεξνθνξίαο πνπ βαζίδνληαη ζε επεμεξγαζία θπζηθήο γιώζζαο θαη ρξήζε νληνινγηώλ, γ) κπνξνύλ λα δνκεζνύλ είηε κε δηαδηθαζίεο επαγσγήο, είηε κε απεπζείαο κνληεινπνίεζε ή κε ζπλδπαζκό απηώλ, δ) κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ θαλνληθέο εθθξάζεηο (regular expressions), ε) κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζύλζεησλ πεξηπηώζεσλ εμαγσγήο πιεξνθνξίαο, θαη ζη) ηαηξηάδνπλ ηδαληθά ζε γξαθηθά πεξηβάιινληα εμαγσγήο πιεξνθνξίαο, ιόγσ ηεο εγγελνύο δπλαηόηεηαο γηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ. C8 D. Vrakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Towards Automatic Synthesis of Educational Resources through Automated Planning", in Proc. 4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, G. Antoniou, G. Potamias, C. Spyropoulos, D. Plexousakis (Eds.), Springer Berlin, LNCS 3955, pp , Heraklion, Greece, Η εξγαζία πξνηείλεη ηε ρξήζε ηερληθώλ ζρεδηαζκνύ ελεξγεηώλ (planning) γηα ηελ θάιπςε καζεζηαθώλ αλαγθώλ καζεηεπόκελσλ θαη ηελ παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλσλ "παθέησλ" εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, επηιέγνληαο από κία "δεμακελή" καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ θηιηξάξνληαη από ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο XML/RDF εθπαηδεπηηθώλ δεδνκέλσλ R-DEVICE (πξόηαζεο ηεο εξγαζίαο Α2). Σν κνληέιν ζπζηήκαηνο PASER (Planner for the Automatic Synthesis of Educational Resources) πνπ πξνηείλεηαη, βαζίδεηαη ζηελ εθηελή ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ, όπσο κεηαδεδνκέλα LOM πνπ πεξηγξάθνπλ εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο, κεηαδεδνκέλα LIP πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ καζεηεπόκελν, κεηαδεδνκέλα RDCEO πνπ πεξηγξάθνπλ καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη κεηαδεδνκέλα CP πνπ πεξηγξάθνπλ "παθέηα" εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. C9 F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Cooperative CG-Wrappers for Web Content Extraction", in Proc. 15th International Conference on Conceptual Structures (ICCS '07), U. Priss, S. Polovina, and R. Hill (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNAI 4604, pp , Sheffield, UK, Η εξγαζία απνηειεί ζπλέρεηα ησλ εξγαζηώλ Α3 θαη C7 θαη αθνξά ζε θαλόλεο εμαγσγήο πεξηερνκέλνπ από ηνλ παγθόζκην ηζηό, ζε θσδηθνπνίεζε ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ (CG-Wrappers). ηελ εξγαζία πξνηείλνληαη επεθηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζπλεξγηώλ από ζπλεξγαδόκελνπο θαλόλεο εμαγσγήο (co-operative CG- Wrappers) γηα ηελ αληηκεηώπηζε πνιύπινθσλ πεξηπηώζεσλ εμαγσγήο, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνγξακκαηηζκόο. Παξάιιεια πξνηείλεηαη αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο εμαγσγήο πεξηερνκέλνπ βαζηζκέλνπ ζε CG-Wrappers. C10 F. Kokkoras, E. Lampridou, K. Ntonas, I. Vlahavas, "Summarization of Multiple, Metadata Rich, Product Reviews", in Proc. Workshop on Mining Social Data (MSoDa), 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI '08), July 20, ε απηή ηελ εξγαζία πξνηείλεηαη κηα κέζνδνο (ReSum) απηόκαηεο δεκηνπξγίαο πεξηιήςεσλ (summarization) από πινύζηεο ζε κεηαδεδνκέλα on-line θξηηηθέο πξντόλησλ. Η εξγαζία αλαδεηθλύεη όηη κεηαδεδνκέλα όπσο ε εμνηθείσζε ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ηνκέα ηνπ πξντόληνο, ε αμηνιόγεζε ησλ θξηηηθώλ από άιινπο ρξήζηεο, θηι. κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία βειηησκέλσλ πεξηιήςεσλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ βαζίδνληαη κόλν ζην θείκελν ησλ θξηηηθώλ. ε πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο πνπ παξαηίζεληαη, ν αιγόξηζκνο ReSum ππεξηεξεί έλαληη δύν γλσζηώλ εκπνξηθώλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία επηπιένλ δελ αμηνπνηνύλ κεηαδεδνκέλα θξηηηθώλ. Γηα ηε ζπιινγή θξηηηθώλ ρξεζηκν- Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 7/18

9 πνηήζεθαλ ηερληθέο εμαγσγήο πεξηερνκέλνπ κε θαλόλεο εμαγσγήο (C7, C9) θαη εηδηθόηεξα ην ζύζηεκα ΓEiXTo (βι. ζει. 1). C11 F. Kokkoras, E. Lampridou, K. Ntonas, I. Vlahavas, "MOpiS: a Multiple Opinion Summarizer", in Proc. 5th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, J. Darzentas et al. (Eds.) SETN 2008, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNAI 5138, pp , Syros, October 2-4, 2008 Η εξγαζία απηή απνηειεί ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο C10 θαη αθνξά ζηε γελίθεπζε ηνπ αιγνξίζκνπ ReSum γηα ηελ παξαγσγή πεξηιήςεσλ από πινύζηεο ζε κεηαδεδνκέλα θξηηηθέο πξντόλησλ ζε on-line θαηαζηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ν αιγόξηζκνο MOpiS (Multiple Opinion Summarization) πνπ πξνηείλεηαη είλαη αξζξσηόο θαη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα ή όρη θάπνησλ κεηαδεδνκέλσλ, θαζώο απηά δελ είλαη πάληα όκνηα κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ on-line θαηαζηεκάησλ. Δπηπιένλ, επηηξέπεη ηελ θαηά βνύιεζε δηακόξθσζε (απμεηηθά ή κεησηηθά) ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ επί κέξνπο κεηαδεδνκέλσλ θαη πεξηιακβάλεη ζηάδην πνπ πεξηνξίδεη ηελ εκθάληζε πξνηάζεσλ κε επαλαιακβαλόκελν λόεκα ζηελ ηειηθή πεξίιεςε. C12 F. Kokkoras, K. Ntonas, A. Kritikos, G. Kakarontzas, I. Stamelos. "Federated Search for Open Source Software Reuse", In proc. of the 38th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA-2012), pp , Cesme, Turkey, September 5-8, Οη κεραλέο αλαδήηεζεο πεγαίνπ θώδηθα βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ παξέρνληαο έλαλ ζπζηεκαηηθό ηξόπν αλαδήηεζεο ζε απνζεηήξηα θώδηθα (code repositories). Η ύπαξμε πνιιώλ ηέηνησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο θαη νη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο θαηαινγνγξαθνύλ θαη παξέρνπλ πξόζβαζε ζηηο πεγέο ηνπο, απαηηεί ρξόλν θαη πξνζπάζεηα από κέξνπο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε. ε απηή ηελ εξγαζία πεξηγξάθεηαη ην πώο πινπνηήζεθε κηα νκόζπνλδε κεραλή αλαδήηεζεο ζε απνζεηήξηα αλνηρηνύ θώδηθα (federated open source code search engine), ε νπνία αμηνπνηεί ηαπηόρξνλα θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ππάξρνπζεο κεραλέο αλαδήηεζεο θώδηθα. Έκθαζε δίλεηαη ζην πώο μεπεξάζηεθαλ ηα πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο εηεξνγελώλ ζπζηεκάησλ θαζώο απαηηήζεθαλ: α) ε ρξήζε πξνγξακκαηηζηηθώλ δηεπαθώλ (API), β) ε απηνκαηνπνηεκέλε πινήγεζε ζε web δηεπαθέο θαη γ) ε απνδειηίσζε ηζηνύ (web content extraction) κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο DEiXTo (βι. ζει. 1). Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε εμαζθαιίδεη ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγηθόηεηα ρσξίο λα πεξηνξίδεη ηελ επεθηαζηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. C13 F. Kokkoras, K. Ntonas, N. Bassiliades. "DEiXTo: A web data extraction suite.", In proc. of the 6th Balkan Conference in Informatics (BCI-2013), September 19-21, 2013, Thessaloniki, Greece. Η εμαγσγή web πεξηερνκέλνπ (web data extraction ή web scraping) είλαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο κε δνκεκέλεο ή εκηδνκεκέλεο πιεξνθνξίαο από ηνλ Παγθόζκην Ιζηό, ζε δηάθνξα επίπεδα απηνκαηηζκνύ. Πξόθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε ηερληθή επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ πνπ παξάιιεια κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ κεηάβαζε ζηνλ εκαζηνινγηθό Ιζηό παξέρνληαο ηα δνκεκέλα δεδνκέλα πνπ απαηηνύληαη. Η εξγαζία παξνπζηάδεη ην DEiXTo, κηα ζπιινγή εθαξκνγώλ ειεύζεξνπ ή/θαη αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ κε πιήζνο ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ηε ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ εμαγσγήο web δεδνκέλσλ. Η εξγαζία εζηηάδεη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βαζηθνύ αιγνξίζκνπ θαζώο θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο. Σν DEiXTo ππνζηεξίδεη ζρεδίαζε θαλόλσλ εμαγσγήο (wrappers) κε νπηηθό ηξόπν αιιά θαη πξνγξακκαηηζκό ζύλζεησλ δηαδηθαζηώλ εμαγσγήο κέζσ πξνγξακκαηηζκνύ ζε γιώζζα Perl. Οι εργαζίες C14 και C15 δημοζιεύηηκαν (C14) ή έγιναν δεκηές για δημοζίεσζη ζε διεθνές ζσνέδριο (C15) μεηά ηην ολοκλήρωζη ηης ηριεηούς θηηείας μοσ ζηο Σμήμα Μητανικών Πληροθορικής ηοσ ΣΕΙ Θεζζαλίας. C14 I.Refanidis, C.Emmanouilidis, I.Sakellariou, A.Alexiadis, R.A. Koutsiamanis, K.Agnantis, A.Tasidou, F.Kokkoras and P.S.Efraimidis, "myvisitplannergr: Personalized Itinerary Planning System for Tourism", In Proc. of the 8 th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2014), Eds: A. Likas, K. Blekas and D. Kalles, LNCS 8445, Springer, pp , Ioannina, Greece, May 15-17, 2014 Η εξγαζία πεξηγξάθεη ηελ επθπή εθαξκνγή ηζηνύ myvisitplannergr, ε νπνία παξέρεη ζπζηάζεηο νξγάλσζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζε επηζθέπηεο (θαη θαηνίθνπο) πεξηνρώλ ηεο Βόξεηαο Διιάδαο. Σν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη κηα πινύζηα νληνινγία δξαζηεξηνηήησλ νξγαλσκέλε ζε δηαζηάζεηο όπσο "είδνο δξαζηεξηόηεηαο", "ηζηνξηθή πεξίνδνο", "ειηθηαθή νκάδα", "πξνθίι ρξήζηε", θηι. ελώ θάζε δξαζηεξηόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από παξακέηξνπο όπσο "ηνπνζεζία", "δηαζεζηκόηεηα", "δηάξθεηα", θηι. Σν ζύζηεκα πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε δξαζηεξηόηεηεο κε βάζε επηινγέο ηνπ όπσο "απαηηνύκελνο ρξόλνο" θαη "γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ ελδηαθέξεη", αιιά θαη κε βάζε παιαηόηεξεο επηινγέο πνπ ζπληζηνύλ ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Σν πιάλν επίζθεςεο πνπ δεκηνπξγείηαη από ην ζύζηεκα ηθαλνπνηεί όινπο ηνπο πεξηνξηζκνύο ρώξνπ θαη ρξόλνπ πνπ δεηά ν ρξήζηεο, είηε άκεζα ή θαη έκκεζα, εθόζνλ ν ρξήζηεο δώζεη πξόζβαζε ζην πξνζσπηθό ηνπ ειεθηξνληθό εκεξνιόγην. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην πιάλν ή λα δεηήζεη ε- λαιιαθηηθό. Η κεραλή ζπζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηεί θαη ελεκεξώλεη ην πξνθίι ρξήζηε κε ηερληθέο Μεραληθήο Μάζεζεο, ζεβόκελε ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα. Σν myvisitplannergr ρξεζηκνπνηεί εθηελώο ηερλνινγίεο εμαγσγήο δεδνκέλσλ ηζηνύ γηα λα έρεη πάληα ελεκεξσκέλε βάζε γεγνλόησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 8/18

10 Απηό επηηπγράλεηαη κε εκηαπηόκαην ηξόπν, κέζσ αμηνπνίεζεο κνλάδσλ DEiXToBot (βι. C13) πνπ πεξηνδηθά απνδειηηώλνπλ πξνθαζνξηζκέλα ελεκεξσηηθά sites αλαδεηώληαο θαηαρσξήζεηο γηα πνιηηηζηηθά δξώκελα. Δπηπξόζζεηα, πεξηιακβάλεηαη κηα θάζεηε κεραλή αλαδήηεζεο πνπ κέζσ Google θαη DEiXTo, αλαδεηά λέεο πεγέο πιεξνθόξεζεο. C15 P. Agathangelou, I. Katakis, F. Kokkoras and K. Ntonas Mining Domain-Specific Dictionaries of Opinion Words, 15 th International Conference on Web Information System Engineering (WISE 2014), Thessaloniki, Greece, October, 2014 (accepted as full paper) Η εμόξπμε γλώκεο (opinion mining) είλαη κηα ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαζώο επηηξέπεη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην αλ, γηα παξάδεηγκα, κηα θξηηηθή ή αμηνιόγεζε πξντόληνο ή ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή (sentiment analysis). Οη on-line δηαζέζηκεο θξηηηθέο είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο επεξεαζκνύ ηεο απόθαζεο αγνξάο ησλ θαηαλαισηώλ ζηα on-line (θαη όρη κόλν) θαηαζηήκαηα θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζνύλ πνηθηινηξόπσο, πξνο όθεινο ηνπ θαηαλαισηή (π.ρ. βι. C10 θαη C11). Οη αιγόξηζκνί εμόξπμε γλώκεο θάλνπλ εθηελή ρξήζε "ιεμηινγίσλ γλώκεο", ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο, ηα νπνία είλαη επξέσο δηαζέζηκα αιιά ζπλήζσο κόλν ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. Η αηηία είλαη ε κηθξή βάζε ρξεζηώλ ζηηο ιηγόηεξν δηαδεδνκέλεο γιώζζεο. Δπηπξόζζεηα, ηα ιεμηιόγηα γεληθνύ ζθνπνύ δελ είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιεια όηαλ ην πιαίζην αλαθνξάο είλαη πνιύ εζηηαζκέλν (domain specific sentiment analysis). Η εξγαζία πξνηείλεη κηα κεζνδνινγία θαηαζθεπήο domain-specific ιεμηινγίνπ από θξηηηθέο θαη αμηνινγεί ηηο επηδόζεηο ηεο ρξεζηκνπνηώληαο ην ιεμηιόγην ζε πξνβιήκαηα sentiment analysis. Η πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία έρεη πινπνηεζεί ζην ζύζηεκα NiosTo πνπ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ιεμηινγίνπ από δνζέλ ζύλνιν θξηηηθώλ θαη ηε ρξήζε ηνπ ζε δηεξγαζίεο sentiment analysis. Η ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζύζηεκα απνδειηίσζεο ηζηνύ DEiXTo (C13). 3. Αναφορέσ Ζχουν γίνει τουλάχιςτον 139 αναφορζσ τρίτων (ετεροαναφορζσ) ςε εργαςίεσ μου, κακϊσ και 7 αναφορζσ από τρίτουσ που όμωσ ςυμμετείχαν ςτθν εργαςία προσ τθν οποία γίνεται θ αναφορά (παρατίκενται ξεχωριςτά, ςτο τζλοσ). T1 B1 B2 F. Kokkoras, "D-WMS: A Distributed Version of a CLP-based Workforce Management System", M.Sc. Thesis, Computer Science Department, University of Bristol, UK, September 1996.Maik Günther, "Hochflexibles Workforce Management: Herausforderungen und Lösungsverfahren", PhD Dissertation, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Technischen Universität Ilmenau, Ι. Βλατάβας, Π. Κεθαλάς, Ν. Βαζιλειάδης, Ι. Ρεθανίδης, Φ. Κόκκορας, Ι. ακελλαρίοσ, "Σετνηηή Νοημοσύνη", Εκδόζεις Γαρηαγάνη, ISBN X, 600 ζελ., Βαςίλθσ Κόμθσ, Ειςαγωγι ςτισ Εκπαιδευτικζσ Εφαρμογζσ των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν, Εκδόςεισ Νζων Σεχνολογιϊν, ISBN , Ακινα, Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos, "An Intelligent User Profile Module for Solution Selection Support in the Context of the MultiCAD Project", Proc. 7th International Conference Computer Graphics and Artificial Intelligence, pp , Limoges (France), May Γεϊργιοσ υγλζτοσ, "Εξόρυξθ γνϊςθσ για εξαγωγι πλθροφορίασ από τον παγκόςμιο ιςτό με χριςθ τεχνικϊν ψθφοφορίασ και ςυςςωρευμζνθσ γενίκευςθσ", Διδακτορικι Διατριβι, Σμιμα Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα, Νοζμβριοσ Christos P. Yiakoumettis, "Speech Synthesis by Artificial Neural Networks", Proc. 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007), pp , Patras, Greece, May, Ι. Βλατάβας, Π. Κεθαλάς, Ν. Βαζιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Ι. ακελλαρίοσ, "Σετνηηή Νοημοζύνη: Γ' Έκδοζη", Εκδόζεις Β. Γκιούρδας, ISBN , 900 ζελ., G. Giannakopoulos, V. Karkaletsis, G. Vouros, "Automatic Multi-document Summarization and Prior Knowledge: Past, Present and Vision", Technical Report, NCSR Demokritos DEMO , OntoSum project, Ε. Χατηόπουλοσ, Ν. Φραγκάκισ, Α. Μπαςδεκίδθσ, "Οι προοπτικζσ τθσ χριςθσ τεχνολογιϊν θμαςιολογικοφ Ιςτοφ ςτθν προϊκθςθ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα", Πανελλινιο υνζδριο "Νζεσ Σεχνολογίεσ & Marketing", ςελ , Ιεράπετρα Κριτθσ, Μαΐου Χ. Αναγνωςτόπουλοσ, " Μοντελοποίθςθ και Αρχιτεκτονικι υςτθμάτων Κινθτοφ Τπολογιςμοφ", Διδακτορικι Διατριβι, Σμιμα Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 9/18

11 A1 A2 9. G. Giannakopoulos, "Automatic Summarization from Multiple Documents", PhD thesis, Dep. of Information and Communication Systems Engineering / University of the Aegean and Institute of Informatics and Telecommunications / NCSR Demokritos, Α. Ακαναςιάδθσ, "Σεχνολογίεσ Γνϊςθσ και Πρόςβαςθ ςε Οπτικοακουςτικζσ Πλθροφορίεσ", Διδακτορικι Διατριβι, χολι Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, F. Kokkoras, D. Sampson and I. Vlahavas, "A Knowledge Based Approach on Educational Metadata Use", Advances in Informatics, Y. Manolopoulos, S. Evripidou, A. Kakas (eds), 8th Pan-Hellenic conference on informatics, PCI 2001, Nicosia, Cyprus, November 8-10, Revised selected papers. LNCS 2563, Springer Berlin, pp , Frederic Van Doolaeghe and Wim van Isterdael, "Metadata voor leerobjecten in een digitale leeromgeving", Universiteit Antwerpen, N. Bassiliades, F. Kokkoras, I. Vlahavas and D. Sampson, "An Intelligent Educational Metadata Repository", Intelligent Systems, Techniques and Applications, C.T. Leondes (ed), vol. 4, Ch. 12, pp , CRC Press, Le Cao Jing, Chen Zhu Jin, Liu Xiaoqiang. "Distributed Adaptive Knowledge Environment for Webbased Education". Computer Engineering and Applications, Vol.39, No.14, pp.32-36, Kennedy, I.G., Fallahkhair, S., Fraser, R, Ismail, A., Rossano, V., & Trifonova, A. "A Simple Web-based Adaptive Educational System (SWAES)". Technology, Instruction, Cognition and Learning (TICL), Special issue on modelling and simulation, Vol. 3, Nο 3-4, Old City Publishing, Timothy K. Shih, Chin-Chen Chang, and H.W. Lin. "Reusability on Learning Object Repository", in Proceedings of the 5th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2006), W. Liu, Q. Li, and R.W.H. Lau (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNCS 4181, pp , Chun-Chia Wang, Jason C. Hung, Timothy K. Shih, and Hsiau-Wen Lin, "A Repository-based Question Answering System for Collaborative E-learning", Journal of Computers, Vol. 17, No. 3, pp , October Hoffberg, Steven M., "Game theoretic prioritization scheme for mobile ad hoc networks permitting hierarchical deference", United States Patent Hoffberg, Steven M., "Multifactorial Optimization System and Method", US Patent Timothy K. Shih, Freya H. Lin, Yue-Lin Du, Louis R. Chao, and Won Kim. "Extending CORDRA for Systematic Reuse", in Proc. of the 6th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2007), H. Leung et al. (Eds.), LNCS 4823, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp , Neil Y. Yen, Timothy K. Shih and Louis R. Chao. "Repository and Search Based on Distance Learning Standards", in Proc. of the International Conference on Hybrid Learning 2009 (ICHL 2009), F.L.Wang et al. (Eds.), LNCS 5685, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 1 12, Lin, H. F., Shih, K. T, Kim, W. (2009). An Implementation of the CORDRA Architecture Enhanced for Systematic Reuse of Learning Objects, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 21(6), pp , June Neil Y. Yen, Franz F. Hou, Louis R. Chao and Timothy K. Shih, "Weighting & Ranking the E-Learning Resources", in Proc. of the 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2009), ISBN: , pp , Riga, Latvia, IEEE Computer Society, July Neil Y. Yen, Timothy K. Shih, Louis R. Chao, Qun Jin, (2010). Ranking Metrics and Search Guidance for Learning Object Repository, IEEE Transactions on Learning Technologies, 3(3), N.Y. Yen, W. Ying-Hong, J. Qun and D.J.T. Yang, "A re-examination of ranking metrics for Learning Object repository", in Proc. of the 3rd IEEE International Conference on Ubi-media Computing (U- Media), pp.91-94, July N.Y. Yen, T.K. Shih, Qun Jin, Li-Chieh Lin. "Automatic learning sequence template generation for educational reuse". In Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Granular Computing, pp , Kaohsiung, Taiwan, 8-10 Nov J1. F. Kokkoras and I. Vlahavas, "COMFRESH: A common framework for expert systems and hypertext", Information Processing & Management, Pergamon, Elsevier, vol. 31(4), pp , C.J. van Rijsbergen. Information Retrieval, 2nd ed. Butterworths, Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 10/18

12 26. A.N. Zainab and S.M. De Silva. "Expert Systems in Library and Information Services: Growth Trends, Authorship Pattern and Expressiveness of Titles of Published Literature". Journal of Information Science, 25(4), pp , C. Sacklowski. "Expertensysteme - ein Leistungsangebot für Nutzer in BID-Einrichtungen", Magisterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magistra Artium (M.A.) Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Bibliothekswissenschaft, Juni J2 F. Kokkoras, H. Jiang, I. Vlahavas, A. Elmagarmid, E. Houstis and W. Aref, "Smart Video Text: A Conceptual Graph based Video Data Model", Multimedia Systems, vol. 8, pp , ACM-Springer, A. Salway, M. Graham, E. Tomadaki and Yan Xu. "Linking Video and Text via Representations of Narrative", AAAI Spring Symposium on Intelligent Multimedia Knowledge Management, Palo Alto, March, Q. Zhang, M. Kankanhalli and P. Mulhem. "Semantic Video Annotation and Vague Query". In proceedings: International Conference on Multimedia Modelling (MMM'03), Taipei, Taiwan, pp , 8-10 January, P.H. Meland, J. Austvik, J. Heggland. "Using Ontologies and Semantic Networks with Temporal Media". In proceedings: Semantic Web Workshop at the 26th Annual International ACM SIGIR Conference, July 28 - August 1, Toronto, Canada, Yan Xu, "Video Retrieval by Semantic Content: Representing Filmed Narrative", PhD thesis, Department of Computing, School of Electronics and Physical Sciences, University of Surrey, Elod Egyed-Zsigmond, "Gestion des connaissances dans une base de documents multimedias", PhD Thesis, L'Institut Nationial des Sciences Appliquees de Lyon, A. Vasiliou, "Representing Narrative in Multimedia Systems", PhD thesis, Department of Computing, School of Electronics and Physical Sciences, University of Surrey, C.A.S. Santos, A.N. Rehem Neto, "Uma Abordagem para Anotação em Vídeos Digitais com Aplicações em Telemedicina" In Proceedings of the IV Workshop de Informática Médica - WIM2004, Brasil, Jon Olav Hauglid, "User Interfaces for Accessing Information in Digital Repositories", PhD thesis, Department of Computer and Information Science, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Anthony J.T. Lee, Han-Pang Chiu and Ping Yu. "Similarity retrieval of videos by using 3D C-string knowledge representation", Journal of Visual Communication and Image Representation, 16(6), Elsevier, pp , Charhad M. "Modèles de Documents Vidéo basés sur le Formalisme des Graphes Conceptuels pour l Indexation et la Recherche par le Contenu Sémantique". PhD Thesis, Universitè Joseph Fourier - Grenoble, Jon Heggland, "Ontolog: Flexible Management of Semantic Video Content Annotations", PhD Thesis, Norwegian University of Science and Technology, Department of Computer and Information Science, C.A.S. Santos, A.N. Rehem Neto, T.A. Tavares, "Using CANNOT Framework to generate Video Based Applications", in Proceedings of the 3rd Latin American Web Congress (LA-WEB 05), ISBN: , 31 Oct.-2 Nov, P. Sosnin, D. Sosnin, S. Krasovsky, "The System Of Semantic Representation In Computer-Aided Conceptual Design", 6th International Conference on "Interactive Systems and Technologies: The Problems of Human-Computer Interaction", Ulyanovsk, Russia, September, P. Sosnin, E. Sosnina, P. Smikun, "Automated Development Of The Basic Design Templates And Diagrams In Object-Oriented Analysis And Design", 6th International Conference on "Interactive Systems and Technologies: The Problems of Human-Computer Interaction", Ulyanovsk, Russia, September, Yu Wang, ChunXiao Xing, Lizhu Zhou. "Video Semantic Models: Survey and Evaluation". In International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS), vol.6, No.2A, pp.10-20, February B. QasemiZadeh, H.R. Haghi and M. Kangavari, "A Framework for Temporal Content Modeling of Video Data Using an Ontological Infrastructure", in Proceedings of the 2nd International Conference on Semantics, Knowledge and Grid (SKG'06), ISBN: X, Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 11/18

13 44. Jeongkyu Lee, "A Graph-based Approach for Modelling and Indexing Video Data", PhD Thesis, The University of Texas at Arlington, August Yu Wang, Li-Zhu Zhou, Chun-Xiao Xing. "Video Semantic Models and their Evaluation Criteria", Chinese Journal of Computers, Vol. 30, No. 3, pp , M. Belkhatir and M. Charhad. "A Conceptual Framework for Automatic Text-Based Indexing and Retrieval in Digital Video Collections". In Proceedings of the 18th International Conference on Database and Expert Systems Applications - DEXA '07, R. Wagner, N. Revell, and G. Pernul (Eds.), Springer- Verlag Berlin Heidelberg, LNCS 4653, pp , A. Dallacosta, L.M.R. Tarouco, S. Franco. "Védeos indexados: que benefícios trazem para o professor e para os alunos". RENOTE - Revista Novas Tecnologias na Educação, v.5, pp. 1-10, Adrianna Dallacosta, "Os Usos Pedagogicos Videos Digitais Indexados", PhD Thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil, Benoît Le Bonhomme, "Plate-forme ouverte pour contenus et traitements multimédias en ligne", PhD Thesis, L Institut National des Télécommunications et l Université Pierre et Marie Curie, France, Ritesh Kumari and D.C.Dhubkariya, " Video Data Mining Advances in Media and Entertainment World for Efficient Indexing and Retrieval", Global Journal of Researches in Engineering, Vol. 10 Issue 6, pp.56-65, Alain Simac, "Modélisation et gestion de concepts, en particulier temporels, pour l assistance à la caractérisation de séquences d images", PhD Thesis (in French), Docteur de l Universite de Grenible, Sciences et Technologies de l Information et de la Communication, Alain Simac-Lejeune, "Extraction et gestion d'informations pour la construction d'une base vidéo d'apprentissage", In Proceedings of the 12e Conférence Internationale Francophone sur l'extraction et la Gestion des Connaissances, 31 Jan - 3 Feb, Bordeaux, France, J3 D. Vrakas, G. Tsoumakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, D. Anagnostopoulos, "PASER: A Curricula Synthesis System based on Automated Problem Solving", International Journal on Teaching and Case Studies, Special Issue on "Information Systems: The New Research Agenda, the Emerging Curriculum and the New Teaching Paradigm", Inderscience, Vol. 1, Nos. 1/2, pp , E. Onaindía, O. Sapena, A. Garrido. "An AI Planning-based Approach for Automated Design of Learning Routes". In proceedings of the 6th European Conference on e-learning, ECEL 2007, pp , A. Garrido, E. Onaindía, O. Sapena. "Constraint Programming for Planning Routes in a E-learning Environment". In proceedings of the Joint Workshop on Constraint Satisfaction Techniques for Planning and Scheduling Problems, CP-ICAPS 2007, pp , Γ. Χόνδρθσ, "Σο ΟΙΟΝΕΙ διδακτικό εγχειρίδιο. Πρόταςθ μοντζλου πολυμεςικισ βάςθσ δεδομζνων ςε αντικατάςταςθ του διδακτικοφ εγχειριδίου. Διδακτορικι Διατριβι, Σμ. Πλθροφορικισ ΑΠΘ, A. Garrido, E. Onaindia, O. Sapena, "Planning and scheduling in an e-learning environment. A constraint-programming-based approach", Engineering Applications of Artificial Intelligence, Elsevier, Vol. 21(5), pp , E. Onaindia, A. Garrido, O. Sapena. "LRNPlanner: Planning Personalized and Contextualized E-learning Routes", International Conference on Tools with AI (ICTAI'08), IEEE Computer Society Press, Vol. 1, pp , Everton Hipolito de Freitas, "Tecnicas de workflow e planejamento apoiado em inteligencia artificial aplicadas ao ensino a distancia", PhD thesis, Universidade Federal de Uberlandia, Brazil, A. Garrido, E. Onaindia, L. Morales, L. Castillo, S. Fernandez & D. Borrajo, "Modeling E-Learning Activities in Automated Planning", ICAPS -09 International Competition on Knowledge Engineering for Planning and Scheduling, Thessaloniki Greece, Bontchev B., Vassileva D., "Towards automatic construction of adaptable courseware storyboards", Proc of CSEDU International Conference on Computer Supported Education, 7-10, April, 2010, Valencia, Spain, INSTICC Press. 61. G. C. Challco, "De nicao Automatizada do Fluxo de Atividades em Cursos Colaborativos no Groupware Workbench utilizando Planejamento Hierarquico", Master Thesis, Universidade de Sao Paulo, 2010 Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 12/18

14 62. Czejdo, B. D., Baszun, M. "Information Logistics for Incomplete Knowledge Processing, Organizational, Business, and Technological Aspects of the Knowledge Society", Communications in Computer and Information Science, Volume 112, pp , B. D. Czejdo, "Capturing dynamicity in knowledge modelling", International Journal of Knowledge and Learning, Vol. 6 (2-3), pp , Lluvia Carolina Morales Reynaga, "Generacion Automatica de Disenos de Aprendizaje: Diferentes Enfoques de Planificacion", PhD thesis, Universidad de Granada, Carlos Alberto Ocampo Quintero, "Método de Construcción de Currículos para Formación en Educación Superior a partir de Modelos de Gestión de Conocimiento", MSc thesis, National University of Colombia, Medellín, July Geiser Chalco Challco, Marco Aurélio Gerosa, Ig Ibert Bittencourt, Seiji Isotani, "Automated instructional design for CSCL: A hierarchical task network planning approach", Expert Systems with Applications, 41(8), pp , 01/2014. J4 E. Kontopoulos, D. Vrakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "An Ontology-based Planning System for e-course Generation", Expert Systems with Applications, Elsevier, Vol. 35 (1-2), pp , Galip Kaya, Design and Application of Apothegm Ontology for E-Learning Environments, Master Thesis, Hacettepe University, Institute of Science, 65 p. Ankara, Turkey, L. Morales, L. Castillo, J. Fernandez-Olivares, A. González-Ferrer, "Building Learning Designs by Using an Automatic Planning Domain Generation: A State-Based Approach, *to be published in+ 4th European Starting AI Researcher Symposium (STAIRS'08), IOS Press, Patras, Greece, July L. C. Morales Reynaga, "Generacion Automatica de Disenos de Aprendizaje: Diferentes Enfoques de Planificacion", Master Thesis, Universidad de Granada, Γ. Χόνδρθσ, "Σο ΟΙΟΝΕΙ διδακτικό εγχειρίδιο. Πρόταςθ μοντζλου πολυμεςικισ βάςθσ δεδομζνων ςε αντικατάςταςθ του διδακτικοφ εγχειριδίου. Διδακτορικι Διατριβι, Σμ. Πλθροφορικισ ΑΠΘ, L. Morales, L. Castillo, J. Fernandez-Olivares, and A. González-Ferrer, "Automatic Generation of User Adapted Learning Designs: An AI-Planning Proposal", Proc. 5th International Conference Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems (AH 2008), Hannover, Germany, July Alfio Massimiliano Gliozzo, Sara Bernardini, Dario Basile, "State of the art in Semantic WEB, user profiling, recommending and planning in the e-learning scenario", Deliverable 3.1, Project: "Babylon & ONtology: Multilingual and cognitive e-learning Management System via PDA Phone", Funding Programme: Lifelong Learning Programme ICT, A. Garrido, E. Onaindia, L. Morales, L. Castillo, S. Fernandez, D. Borrajo, "Modeling e-learning Activities in Automated Planning", in electroninc proceedings of International Competition on Knowledge Engineering for Planning and Scheduling, ICAPS 2009 Workshop, Thessaloniki, Greece, Sept-20, L. Morales, L. Castillo, J. Fernandez-Olivares, "Planning for Conditional Learning Routes", in Proceedings of MICAI 2009, A. Hernandez Aguirre et al. (Eds.), LNAI 5845, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp , C. Guangzuo, R. Xinqi, Z. Haitao, H. Ronghuai, "SMID: A Semantic Model of Instructional Design," Education Technology and Computer Science, International Workshop on, vol. 3, pp , 2009 First International Workshop on Education Technology and Computer Science, Chih-Chiang Ho, "A Competency-Based Intelligent Mobile Learning System Learning System", MSc Thesis, Fu Jen Catholic University, Information Engineering Department, China, Néstor Darío Duque Méndez, "Modelo adaptativo multi-agente para la planificación y ejecución de cursos virtuales personalizados", PhD Thesis, Universidad Nacional de Colombia, Octubre C.M. Zapata, C.A. Ocampo, G.L. Giraldo, "Representation of the knowledge in curriculum through preconceptual schemas", Pedagogía y Saberes, No. 31, pp.78-87, Z. Zdrahal, P. Knoth, T. Collins, P. Mulholland, "Reasoning across Multilingual Learning Resources in Human Genetics", in Proc. of the ICL2009, Villach, Austria, pp , September 23-25, Sheng Yan-xiu, Wei Mo-ji, Xu Jian-liang, "Collaborators searching algorithm based on learner metadata for CSCL", Computer Science and Education (ICCSE), In Proc. 5th International Conference on Computer Science & Education, Hefei, China, pp , Aug., A. Peña Ayala, Humberto Sossa, "Semantic representation and management of student models: An approach to adapt lecture sequencing to enhance learning", G. Sidorov et al. (Eds.): MICAI 2010, Lec- Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 13/18

15 ture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), LNAI 6437 (PART 1), pp , Huang Jinshun, Jiangyun Cheng, Li Hui and Tang Suqin, "Domain Ontology based information extraction Web travel", Computer and Information Technology, (in Chinese), F. Essalmi, L. Jemni Ben Ayed, M. Jemni, Kinshuk and S. Graf, "Selection of Appropriate E-learning Personalization Strategies from Ontological Perspectives", Interaction Design and Architecture(s) Journal - IxD&A, N. 9-10, pp , P. Di Bitonto, "Adapting SCORM compliant LOs in a knowledge engineering scenario", International Journal of Distance Education Technologies 8 (1), pp , A. Finke, J. Bicans, "E-learning System Content and Architecture Evolution", 16th International Conference on Information and Software Technologies, Kaunas, Lithuania, pp , Huang, C., Ji, Y., Duan, R., A semantic web-based personalized learning service supported by on-line course resources, Proceedings of International Conference on Networked Computing (INC2010), art. no , pp , Hamideh Afsarmanesh & Jafar Tanha, "A High Level Architecture for Personalized Learning in Collaborative Networks", Collaborative Networks for a Sustainable World, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Volume 336/2010, pp , Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemleri ve Yeni Yaklaşımlar", Funda Dağ, Kadir Erkan, International Educational Technologies Conference (IETC 2010), International Educational Technologies Conference (IETC 2010), Vol 1, , Pierpaolo Di Bitonto, "Multi-agent Architecture for Retrieving and Tailoring LOs in SCORM Compliant Distance Learning Environments", Advances in Learning Processes, In-Tech, A. Garrido, E. Onaindia, "On the Application of Planning and Scheduling Techniques to E-Learning", 23rd International Conference on Industrial, Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems Cordoba, SPAIN, JUN 01-04, Paul A. Tamba Tamba, "Web Search Engines as Teaching and Research Resources:A Perceptions Survey of IT and CS staff from Selected Universities of the KwaZulu-Natal and Eastern Cape Provinces of South Africa", Master Thesis, Department of Information Technology, Durban University of Technology, South Africa, Haiyang Jia, Minhong Wang, Weijia Ran, Stephen J. H. Yang, Jian Liao, Dickson K. W. Chiu, "Design of a performance-oriented workplace e-learning system using ontology", Expert Systems with Applications, vol. 38, issue 4, pp , (doi: /j.eswa ), Funda Dag, "The Effect of Individualized Instructional Systems and the Semantic Web", Journal of Research in Educational Technologies (ETAD), Vol.2, issue 1, G. Savic, M. Segedinac, Z. Konjovic, "The Implementation of the IMS LD e-course Generator", International Conference on Internet Society Technology and Management (ICIST 2011), pp (electronic proceedings) 95. A. Garrido, L. Morales, I. Serina, "Applying Case-Based Planning to Personalized E-learning", International Workshop on Distance Education Technologies, In Press, M. Zdravkovid, M. Trajanovid, "Towards a Formal Framework for Semantic Interoperability in Supply Networks", Kopaonik, Serbia, 6-9 March 2011International Conference on Internet Society Technology and Management (ICIST 2011), L. Morales, A. Garrido, I. Serina, "Planning and Execution in a Personalised E-Learning Setting", in proceedings of the 14th Spanish Artificial Intelligence Conference (CAEPIA 2011), J.A. Lozano, J.A. Gamez, and J.A. Moreno (Eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7023, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp , C.R. Rene Robin and G.V. Uma, "An intelligent ontology-based e-learning tool for software risk management", International Journal of Education Economics and Development, Vol.2, No 4, pp , A. Garrido, L. Morales, I. Serina. "On the Necessity of Time and Resource Issues to Support Collaboration in E-learning Standards". IEEE Learning Technology Newsletter, IEEE, Technical Committee on Learning Technology, Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 14/18

16 100. I. T. Pardo, J. J. Builes, J. G. Luna, "Una Propuesta de Planification Reactiva para Descubrir Ycomponer Dinamicamente Rutas de Aprendizaje", Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada, Vol 2, No 18, pp , Vicente Adria Bohigues, "Diseno e Implementacion de un Planificador para Entornos de e-learning", master thesis, Universidad Politecnica de Valencia, Lluvia Carolina Morales Reynaga, "Generacion Automatica de Disenos de Aprendizaje: Diferentes Enfoques de Planificacion", PhD thesis, Universidad de Granada, Pavel Čech, "Identifying Patterns in Learner s Behavior Using Markov Chains and N-gram Models", Recent Researches in Circuits, Systems, Communications and Computers, Proceedings of the 2nd European Conference of Computer Science (ECCS '11), pp , Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain, December 10-12, Chien-Chang Hsu, Chih-Chiang Ho, "The design and implementation of a competency-based intelligent mobile learning system", Expert Systems with Applications, Vol.39, Issue 9, pp , July A.Garrido, L.Morales, I.Serina, "Using AI Planning to Enhance E-Learning Processes", International Conference on Automated Planning and Scheduling, N.America, May, Available at: Goran Savic, Milan Segedinac and Zora Konjovic, "Automatic generation of E-Courses based on explicit representation of instructional design", Computer Science and Information Systems, 9(2), pp , Goran Savic, Milan Segedinac and Zora Konjovic, "Bringing Semantics To Sakai Content", Proc. 2nd International Conference On Information Society Technology (ICIST 2012), Kopaonik 29/02-03/03/2012, pp , Carlos Alberto Ocampo Quintero, "Método de Construcción de Currículos para Formación en Educación Superior a partir de Modelos de Gestión de Conocimiento", MSc thesis, National University of Colombia, Medellín, July Sami A. M. Al-Radaei, R. B. Mishra, "Learners Performance Evaluation and Knowledge Extracting Using Ontological Reasoning", International Journal of Advances in Engineering & Technology, Vol. 4, Issue 2, pp , Alla Anohina-Naumeca, Vita Graudina, Janis Grundspenkis, "Curricula Comparison Using Concept Maps and Ontologies", in Proc. of the International Conference on Applied Information and Communication Technologies (AICT2012), pp.26-27, April, 2012, Jelgava, Latvia M. Barrera, N. Montano, E. Ramos, "An ontological approach to support design competency-based curriculum", 38 th Latin America Conference on Informatics, CLEI Ingrid Durley Torres, Jaime Alberto Guzman Luna and Jovani Alberto Jimenez Builes, Lyrebird: A Learning Object Repository Based on a Domain Taxonomy Model, Innovations and Advances in Computer, Information, Systems Sciences, and Engineering, Springer, Lecture Notes in Electrical Engineering, Volume 152, pp , Essalmi, F., Ben Ayed, L.J., Jemni, M., Kinshuk, Graf, S., "Automating the E-learning personalization", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7947, Springer, pp , Alla Anohina-Naumeca, Ilze Andersone, Zohra Bellahsene, Remi Coletta, Vita Graudina, Janis Grundspenkis, Duy Hoa Ngo, " Automatic Approach for Comparison of Study Programmes", In proc. of The CAiSE'13 Forum at the 25th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 2013), Valencia, Spain, June, Nicholas Gould, Jianquan Cheng, "A prototype for ontology driven on-demand mapping of urban traffic accidents", In proceeding of: the 16th ICA Generalisation Workshop, Dresden, Germany, August, Bajnaid, N., Pakstas, A., Salekzamankhani, S., Benlamri, R. "Ontology-Based Personalised SQA e- Learning System", In Proc. of the Central European Conference on Information and Intelligent Systems, pp , Varaždin, Croatia, Sep , Lisa Soon, "Reusing Knowledge in the Classroom", Proceedings of the IETEC 13 Conference, Ho Chi Minh City, Vietnam, 3-6 Nov, C1 F. Kokkoras and S. Gregory, "D-WMS: Distributed Workforce Management using CLP", Proc. 4th Int. Conference on the Practical Applications of Constraint Technology (PACT'98), London, UK, March, 1998, pp Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 15/18

17 118. F. Rossi, "Constraint (Logic) Programming: A Survey on Research and Applications", in proceedings: New Trends in Constraints: Joint ERCIM/Compulog Net Workshop (selected papers), Paphos, Cyprus, October 1999, LNAI 1865, Springer, pp.40-74, S. Bistarelli, "Soft Constraint Solving and Programming: a general framework", PhD Thesis, Dipartimento di Informatica, Universita di Pisa, Sui Ling Lin, "Multiagent Constraint Satisfaction and Optimisation", PhD Thesis, University of London, Imperial College of Science, IC-Parc, Sui Ling Lin, "A Broker Approach for Multi-agent Scheduling", in Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications: 10th International Conference, AIMSA 2002, D. Scott (Ed.), Springer- Verlag, LNCS-2443, pp , Varna, Bulgaria, September 4-6, S. Bistarelli, "Semirings for Soft Constraint Solving and Programming", Springer-Verlag, LNCS-2962, pp. 1 20, I. Tomczuk-Piróg, "Zastosowanie technik programowania CLP do planowania przepływu produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych", Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Vol. 9, nr 1, pp , Title in English: Application of CLP programming techniques for production flow planning in small and medium size machinery industry enterprises Y. Naveh, Y. Richter, Y. Altshuler, D. L. Gresh and D. P. Connors. "Workforce optimization: Identification and assignment of professional workers using constraint programming". IBM Journal or Research & Development, Vol.51, No 3/4, May/July Veena S. Mellarkod, "Integrating ASP and CLP Systems: Computing Answer Sets from Partially Ground Programs", PhD Dissertation, Texas Tech University, December, Maik Günther, "Hochflexibles Workforce Management: Herausforderungen und Lösungsverfahren", PhD Dissertation, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Technischen Universität Ilmenau, C2 C4 C6 C7 F. Kokkoras, D. Sampson, I. Vlahavas, "CG PerLS: Conceptual Graphs for Personalized Learning Systems", in Proc. 8th Pan-Hellenic Conference on Informatics, Livani Publishing Organization, Vol. 2, pp , Nicosia, Cyprus, Le Cao Jing, Chen Zhu Jin, Liu Xiaoqiang. "Distributed Adaptive Knowledge Environment for Webbased Education". Computer Engineering and Applications, Vol.39, No.14, pp.32-36, Abel M.H., Dieng-Kuntz R., Herin D., Lenne D., Moulin C., Pompidor P., Traore A. "Langages pour le Web sémantique et pour le E-Learning". In Journée Thématique AFIA: Web Sémantique pour le e- Learning, 25, pp , F. Kokkoras and I. Vlahavas, "elpa: An e-learner s Personal Assistant", in electronic Proc. of Workshop on "Applications of Conceptual Graphs", 10th International Conference on Conceptual Structures, ICCS'2002, Borovets, Bulgaria, July M. Eboueya, N.P. Eboueya and M. Bumaki, "Exploratory and Fundamental Requirements for e- Learning Personal Assistant". In proceedings: IASTED International Conference on Web-Based Education, Innsbruck, Austria, February 16-18, pp , Abel M.H., Dieng-Kuntz R., Herin D., Lenne D., Moulin C., Pompidor P., Traore A. "Langages pour le Web sémantique et pour le e-learning". In Journée Thématique AFIA: Web Sémantique pour le e- Learning, 25, pp , I. Sakellariou, F. Kokkoras, I. Vlahavas, "Applying a Distributed CLP Platform to a Workforce Management Problem", in Proc. 12th Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP), Maik Günther, "Hochflexibles Workforce Management: Herausforderungen und Lösungsverfahren", PhD Dissertation, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Technischen Universität Ilmenau, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Modeling Information Extraction Wrappers with Conceptual Graphs", in Proc. 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence, Samos, Greece, May Κ. Ντονάσ, "ΔEiXTo: φςτθμα Αποδελτίωςθσ Ιςτοςελίδων", Μεταπτυχιακι Διατριβι, Σμιμα Πλθροφορικισ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 16/18

18 C8 D. Vrakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Towards Automatic Synthesis of Educational Resources through Automated Planning", in Proc. 4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, G. Antoniou, G. Potamias, C. Spyropoulos, D. Plexousakis (Eds.), Springer Berlin, LNCS 3955, pp , Heraklion, Greece, V. Roesler, R. Husemann, C.H. Costa, "A new multimedia synchronous distance learning system: The IVA study case", in Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing (SAC 09), March 8-12, 2009, Honolulu, Hawaii, U.S.A. pp , C10 F. Kokkoras, E. Lampridou, K. Ntonas, I. Vlahavas, "Summarization of Multiple, Metadata Rich, Product Reviews", in Proc. Workshop on Mining Social Data (MSoDa), 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI '08), July 20, Cyril Labbe, Francois Portet, "Towards an Abstractive Opinion Summarisation of Multiple Reviews in the Tourism Domain", in Proc. 1st International Workshop on Sentiment Discovery from Affective Data (SDAD 2012), M. Gaber, M. Cocea, S. Weibelzahl, E. Menasalvas, C. Labbé, (Eds.), CEUR Workshop Proceedings ISSN , pp.87-94, Bristol, UK, September 28, C11 F. Kokkoras, E. Lampridou, K. Ntonas, I. Vlahavas, "MOpiS: a Multiple Opinion Summarizer", in Proc. 5th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, J. Darzentas et al. (Eds.) SETN 2008, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNAI 5138, pp , Syros, October 2-4, T.Kobayashi, H.Ohshima, S.Oyama and K.Tanaka, "Evaluating Brand Value on the Web", in proceedings of the 3rd ACM Workshop on Information Credibility on the Web, K.Tanaka, X.Zhou, A.Jatowt (Eds.), WICOW 2009, ACM 2009, ISBN , pp.67-74, Madrid, Spain, April 20, G. Garcia Delgado, C. Jose E. Medina Pagola, "Procesamiento de expresiones valorativas para la sumarizacion de opiniones", Reporte Tecnico, Mineria de Datos, Centro de Aplicaciones de Tecnologies de Avanzada (CENATAV), Cuba, March, Christos Perentis, "Link prediction based on Multi-modal Social Networks", MSc Thesis (in English), Joint Postgraduate Course on "Informatics and Management", Dep. of Informatics / Dep. of Economic Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Weijia You, Mu Xia, Lu Liu, Dan Liu, "Customer knowledge discovery from online reviews", Electronic Markets, Vol. 22, Issue 3, pp , DOI /s y 139. D.Murthy, A.Gross, A.Takata, S.Bond, "Evaluation and Development of Data Mining Tools for Social Network Analysis", in: Mining Social Networks and Security Informatics, Tansel Özyer, Zeki Erdem, Jon Rokne, Suheil Khoury (Eds.), Lecture Notes in Social Networks 2013, Springer pp DOI: / _10 Επιπλζον, ςε εργαςίεσ μου ζχουν γίνει οι αναφορζσ που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια, πλθν όμωσ κάποιοσ από τουσ ςυγγραφείσ ςυμμετείχε ςτθν δικι μου εργαςία (ζμμεςεσ αυτοαναφορζσ). J2 F. Kokkoras, H. Jiang, I. Vlahavas, A. Elmagarmid, E. Houstis and W. Aref, "Smart Video Text: A Conceptual Graph based Video Data Model", Multimedia Systems, vol. 8, pp , ACM-Springer, H. Jiang, A.K. Elmagarmid, "Spatial and temporal content-based access to hypervideo databases", The VLDB Journal, 7 (4), pp , (reference to J2 before its publication) 141. H. Jiang and A.K. Elmagarmid, "WVTDB-A Semantic Content-Based Video Database System on the World Wide Web", IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 10 (6), pp , (reference to J2 before its publication) 142. H. Jiang, D. Mondesi and A.K. Elmagarmid, "Integrated Video and Text for Content-based Access to Video Databases", Multimedia Tools and Applications, 9 (3), pp , Kluwer Academic Publishers, (reference to J2 before its publication) 143. Xingquan Zhu, Xindong Wu, A.K. Elmagarmid, Zhe Feng and Lide Wu: "Video Data Mining: Semantic Indexing and Event Detection from the Association Perspective". IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 17 (5), pp , Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 17/18

19 A2 C6 C9 N. Bassiliades, F. Kokkoras, I. Vlahavas and D. Sampson, "An Intelligent Educational Metadata Repository", Intelligent Systems, Techniques and Applications, C.T. Leondes (ed), vol. 4, Ch. 12, pp , CRC Press, N. Bassiliades and I. Vlahavas, "Intelligent Querying of Web Documents Using a Deductive XML Repository", in Methods and Applications of Artificial Intelligence: 2nd Hellenic Conference on AI (Proceedings), SETN 2002, I.P. Vlahavas, C.D. Spyropoulos (Eds.), Thessaloniki, Greece, April 11-12, p.437, I. Sakellariou, F. Kokkoras, I. Vlahavas, "Applying a Distributed CLP Platform to a Workforce Management Problem", in Proc. 12th Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP), Ηλίασ ακελλαρίου, "Παράλλθλα υςτιματα Λογικοφ Προγραμματιςμοφ με Τποςτιριξθ Περιοριςμϊν", Διδακτορικι Διατριβι, Σμιμα Πλθροφορικισ ΑΠΘ, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Cooperative CG-Wrappers for Web Content Extraction", in Proc. 15th International Conference on Conceptual Structures (ICCS '07), U. Priss, S. Polovina, and R. Hill (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNAI 4604, pp , Sheffield, UK, I. Katakis, G. Tsoumakas, E. Banos, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "An adaptive personalized news dissemination system", in Journal of Intelligent Information Systems, DOI /s , Springer Netherlands, Vol.32, No 2, pp , Με ηηκή Φώηεο Κόθθνξαο Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 18/18

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

DECO DECoration Ontology

DECO DECoration Ontology Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO DECoration Ontology Οντολογία και εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP 2015-2016 http://oswinds.csd.auth.gr/pms-theses201516 Ιδιωτικότητα και ανωνυμία σε ανοικτές πλατφόμες Privacy and anonymity

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές 9 ο

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Sotiria Giannitsari April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές Σωτηρία Γιαννίτσαρη Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών & Προστασίας Κρίσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

A Method for Describing Coordination Problem Based on Coordination Knowledge Level

A Method for Describing Coordination Problem Based on Coordination Knowledge Level 2005 7 7 :100026788 (2005) 0720087206, (, 430074) :,,, (A,D,R),, : ; : TP30114 : A A Method for Describing Coordination Problem Based on Coordination Knowledge Level MA Qiao2yun, CHEN Xue2guang, HONG Liu

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ημερομ. Γέννησης: 25 Ιουλίου 1962 Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ιδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ιδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΜΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.: 19/12/1980 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Miroshnikov & Tchepine 1999 Ahn & Freeman 1984 Ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα ενός χάρτη ως µέσω επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος ιεύθυνση : Άστιγγος αρ. 94, 26223 Πάτρα Τηλέφωνο : 2610-455858, 6973-740389

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps.

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps. Δρ Καμπουρίδης Μιχαήλ, PhD, MSc, BSc Πανεπιστήμιου του Κεντ E-mail: M.Kampouridis@kent.ac.uk Τμήμα Πληροφορικής Ιστοσελίδα http://kampouridis.net Μέντγουεϊ Τηλ: (0) 1634 88 8837 T.K.: ME4 4AG ΠΡΟΦΙΛ Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

CONFIOUS: The Conference Nous Σύστημα Διαχείρισης Επιστημονικών & Ακαδημαϊκών Συνεδρίων. (http://confious.ics.forth.gr)

CONFIOUS: The Conference Nous Σύστημα Διαχείρισης Επιστημονικών & Ακαδημαϊκών Συνεδρίων. (http://confious.ics.forth.gr) CONFIOUS: The Conference Nous Σύστημα Διαχείρισης Επιστημονικών & Ακαδημαϊκών Συνεδρίων (http://confious.ics.forth.gr) Manos Papagelis ICS-FORTH & Department of Computer Science, University of Toronto

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Σοφία Ζαπουνίδου 1. Εισαγωγή Η Διαχείριση Γνώσης (ΔΓ) αποτελεί μία νέα προσέγγιση στη διοίκηση οργανισμών, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Τίτλος κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Στόχος της κατεύθυνσης Η ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο Θήλυ Ημερομηνία γέννησης 22/07/1984 Εθνικότητα Ελληνική. ΔΙΕΚ Ευόσμου Διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής

Φύλο Θήλυ Ημερομηνία γέννησης 22/07/1984 Εθνικότητα Ελληνική. ΔΙΕΚ Ευόσμου Διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Καλλιόπη Κράβαρη Τροιζήνος 2, Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη, GR-54351, Ελλάδα +30 2310 238023 +30 697 7405248 kkravari@csd.auth.gr, kkravari@gmail.com http://users.auth.gr/kkravari/ skype

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οντολογία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Οντολογία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Οντολογία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Αντωνάκης Δημήτρης Μητρέλης Άγγελος Παπουτσής Κωνσταντίνος Θεόδωρος Σιώχος Βασίλειος Νοέμβριος 2006 Πάτρα Χρήση Οντολογιών Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες με τη βοήθεια των οντολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Στ. Φιλιππίδης Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Quick algorithm f or computing core attribute

Quick algorithm f or computing core attribute 24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ενότητα 3 : Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Automatic extraction of bibliography with machine learning

Automatic extraction of bibliography with machine learning Automatic extraction of bibliography with machine learning Takeshi ABEKAWA Hidetsugu NANBA Hiroya TAKAMURA Manabu OKUMURA Abstract In this paper, we propose an extraction method of bibliography using support

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Λέκτορας, με αντικείμενο Γλώσσες Προγραμματισμού- Μεταγλωττιστές, στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Βιογραφικό Σημείωμα. Λέκτορας, με αντικείμενο Γλώσσες Προγραμματισμού- Μεταγλωττιστές, στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βιογραφικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Θέση Ημερομηνία Γέννησης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Διεύθυνση κατ. Τηλέφωνα e-mail Βιογραφικό Σημείωμα Ηλίας Σακελλαρίου Ευστράτιος Σακελλαρίου Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Smart Buildings. the Smart International Hellenic University project. Το όραμα του Smart Grid

Smart Buildings. the Smart International Hellenic University project. Το όραμα του Smart Grid Smart Buildings the Smart International Hellenic University project Το όραμα του Smart Grid Θάνοσ Σταυρόπουλοσ, MSc Research Assistant, Smart IHU project ACM Student Chapter Auth, Chair Επιςκόπθςθ Σκοπόσ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

τεχνική περιγραφή e-situ

τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ γενική περιγραφή Το e-situ (από το λατινικό in situ επί τόπου) είναι ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως κατάρτισης σχεδιασµένο και ανεπτυγµένο στην Ελλάδα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις»

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις» Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Μιχαήλ : Κρηνίδης : Δημήτριος : Νίκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα