Φώηιος Α. Κόκκορας. Κακθγθτισ Εφαρμογϊν, ΣΕΙ Θεςςαλίασ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ανάλυςθ Δθμοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φώηιος Α. Κόκκορας. Κακθγθτισ Εφαρμογϊν, ΣΕΙ Θεςςαλίασ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ανάλυςθ Δθμοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ"

Transcript

1 Φώηιος Α. Κόκκορας Κακθγθτισ Εφαρμογϊν, ΣΕΙ Θεςςαλίασ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ανάλυςθ Δθμοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ (επαναλαμβάνεται για οργανωτικοφσ λόγουσ και θ λίςτα δθμοςιεφςεων) Ιούνιος 2014

2 1. Δημοςιεύςεισ Διατριβέσ T1. F. Kokkoras, "D-WMS: A Distributed Version of a CLP-based Workforce Management System", M.Sc. Thesis, Computer Science Department, University of Bristol, UK, September T2. Φ. Κόθθνξαο, "Εςθςήρ Ανάκηηζη και Εξαγωγή Πληποθοπίαρ με σπήζη Εννοιολογικών Γπάθων", Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζ/λίθεο, Ινύληνο '06. Βιβλία B1. Ι. Βιαράβαο, Π. Κεθαιάο, Ν. Βαζηιεηάδεο, Ι. Ρεθαλίδεο, Φ. Κόθθνξαο, Ι. αθειιαξίνπ, "Τεσνηηή Νοημοζύνη", Δθδόζεηο Γαξηαγάλε, ISBN X, 600 ζει., B2. Ι. Βιαράβαο, Π. Κεθαιάο, Ν. Βαζηιεηάδεο, Φ. Κόθθνξαο, Ι. αθειιαξίνπ, "Τεσνηηή Νοημοζύνη: Γ' Έκδοζη", Δθδόζεηο Β. Γθηνύξδαο, ISBN , 900 ζει., (χρθςιμοποιείται ωσ διδακτικό ςφγγραμμα ςε πολλά ελλθνικά ΑΕΙ και ΑΣΕΙ) Κεφάλαια ςε Συλλογικούσ Τόμουσ A1. F. Kokkoras, D. Sampson and I. Vlahavas, "A Knowledge Based Approach on Educational Metadata Use", Advances in Informatics, Y. Manolopoulos, S. Evripidou, A. Kakas (eds), 8 th Pan- Hellenic conference on informatics, PCI 2001, Nicosia, Cyprus, November 8-10, Revised selected papers. LNCS 2563, Springer Berlin, pp , A2. N. Bassiliades, F. Kokkoras, I. Vlahavas and D. Sampson, "An Intelligent Educational Metadata Repository", Intelligent Systems, Techniques and Applications, C.T. Leondes (ed), vol. 4, Ch. 12, pp , CRC Press, A3. F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Aggregator: A Knowledge based Comparison Chart Builder for e-shopping", Intelligent Knowledge-Based Systems: Business and Technology in the New Millennium, C.T. Leondes (Ed.), Kluwer Academic Publishers, Vol. 1: Knowledge-Based Systems, Ch. 6, CRC Press, Περιοδικά J1. F. Kokkoras and I. Vlahavas, "COMFRESH: A common framework for expert systems and hypertext", Information Processing & Management, Pergamon, Elsevier, vol. 31(4), pp , Impact Factor 1.6 J2. F. Kokkoras, H. Jiang, I. Vlahavas, A. Elmagarmid, E. Houstis and W. Aref, "Smart Video Text: A Conceptual Graph based Video Data Model", Multimedia Systems, vol. 8, pp , ACM- Springer, Impact Factor 0.8 J3. D. Vrakas, G. Tsoumakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, D. Anagnostopoulos, "PASER: A Curricula Synthesis System based on Automated Problem Solving", International Journal on Teaching and Case Studies, Special Issue on "Information Systems: The New Research Agenda, the Emerging Curriculum and the New Teaching Paradigm", Inderscience, Vol. 1, Nos. 1/2, pp , J4. E. Kontopoulos, D. Vrakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "An Ontology-based Planning System for e-course Generation", Expert Systems with Applications, Elsevier, Vol. 35 (1-2), pp , Συνέδρια C1. F. Kokkoras and S. Gregory, "D-WMS: Distributed Workforce Management using CLP", Proc. 4 th Int. Conference on the Practical Applications of Constraint Technology (PACT'98), London, UK, March, 1998, pp Επίζης ζε: Advanced Software Applications using Logic and Constraints, A Compulog Net Industrial Conference at JICSLP'98, Manchester, 18 June, (invited paper) Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 1/18

3 C2. F. Kokkoras, D. Sampson, I. Vlahavas, "CG PerLS: Conceptual Graphs for Personalized Learning Systems", in Proc. 8 th Pan-Hellenic Conference on Informatics, Livani Publishing Organization, Vol. 2, pp , Nicosia, Cyprus, C3. N. Bassiliades, I. Vlahavas and F. Kokkoras, "Knowledge Management and Artificial Intelligence", in Proc. of Workshop on Education of Informaticians and Industrial Mathematicians: New Challenges and Needs, pp , Ohrid, FYROM, C4. F. Kokkoras and I. Vlahavas, "elpa: An e-learner s Personal Assistant", in electronic Proc. of Workshop on "Applications of Conceptual Graphs", 10 th International Conference on Conceptual Structures, ICCS'2002, Borovets, Bulgaria, July C5. F. Kokkoras, I. Vlahavas, "Metadata aware peer-to-peer agents for the e-learner". in Proc. 6 th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA 2003), Symposium on AI Techniques in e-learning, E. Lipitakis (Ed.), pp , Athens, Greece, September 25-27, C6. I. Sakellariou, F. Kokkoras, I. Vlahavas, "Applying a Distributed CLP Platform to a Workforce Management Problem", in Proc. 12 th Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP), 2003 C7. F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Modeling Information Extraction Wrappers with Conceptual Graphs", in Proc. 3 rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence, Samos, Greece, May C8. D. Vrakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Towards Automatic Synthesis of Educational Resources through Automated Planning", in Proc. 4 th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, G. Antoniou, G. Potamias, C. Spyropoulos, D. Plexousakis (Eds.), Springer Berlin, LNCS 3955, pp , Heraklion, Greece, C9. F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Cooperative CG-Wrappers for Web Content Extraction", in Proc. 15 th International Conference on Conceptual Structures (ICCS '07), U. Priss, S. Polovina, and R. Hill (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNAI 4604, pp , Sheffield, UK, C10. F. Kokkoras, E. Lampridou, K. Ntonas, I. Vlahavas, "Summarization of Multiple, Metadata Rich, Product Reviews", in Proc. Workshop on Mining Social Data (MSoDa), 18 th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI '08), July 20, C11. F. Kokkoras, E. Lampridou, K. Ntonas, I. Vlahavas, "MOpiS: a Multiple Opinion Summarizer", in Proc. 5 th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, J. Darzentas et al. (Eds.) SETN 2008, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNAI 5138, pp , Syros, October 2-4, C12. F. Kokkoras, K. Ntonas, A. Kritikos, G. Kakarontzas, I. Stamelos. "Federated Search for Open Source Software Reuse", In proc. of the 38th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA-2012), pp , Cesme, Turkey, September 5-8, C13. F. Kokkoras, K. Ntonas, N. Bassiliades. "DEiXTo: A web data extraction suite.", In proc. of the 6th Balkan Conference in Informatics (BCI-2013), September 19-21, 2013, Thessaloniki, Greece. C14. I.Refanidis, C.Emmanouilidis, I.Sakellariou, A.Alexiadis, R.A. Koutsiamanis, K.Agnantis, A.Tasidou, F.Kokkoras and P.S.Efraimidis, "myvisitplannergr: Personalized Itinerary Planning System for Tourism", In Proc. of the 8 th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2014), Eds: A. Likas, K. Blekas and D. Kalles, LNCS 8445, Springer, pp , Ioannina, Greece, May 15-17, 2014 C15. P. Agathangelou, I. Katakis, F. Kokkoras and K. Ntonas Mining Domain-Specific Dictionaries of Opinion Words, 15 th International Conference on Web Information System Engineering (WISE 2014), Thessaloniki, Greece, October, 2014 (accepted as full paper) 2. Ανάλυςη Δημοςιεύςεων Ακολουκεί θ αναλυτικι περιγραφι των εργαςιϊν. Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 2/18

4 Γιαηριβές T1 F. Kokkoras, "D-WMS: A Distributed Version of a CLP-based Workforce Management System", M.Sc. Thesis, Computer Science Department, University of Bristol, UK, September Πολλά προβλιματα του πραγματικοφ κόςμου, όπωσ χρονοπρογραμματιςμόσ και κατανομι πόρων, είναι εκκετικισ πολυπλοκότθτασ και θ επίλυςι τουσ με πλιρθ διερεφνθςθ του χϊρου καταςτάςεων είναι πρακτικά α- δφνατθ. Ειδικά ςτο περιβάλλον του παγκόςμιου ιςτοφ επιπρόςκετεσ παράμετροι όπωσ αςφάλεια, επικοινωνία και διατιρθςθ απορριτου ςε δεδομζνα κάνουν τεχνικζσ όπωσ Ευφυείσ Πράκτορεσ, Λογικόσ Προγραμματιςμόσ με Περιοριςμοφσ και Κατανεμθμζνεσ Μζκοδοι, ιδιαίτερα ελκυςτικζσ κακϊσ μποροφν να αντιμετωπίςουν το παραπάνω πρόβλθμα περιορίηοντασ το χϊρο αναηιτθςθσ ι/και μοιράηοντάσ το ςε περιςςότερεσ υπολογιςτικζσ μονάδεσ (agents). Η διατριβι προτείνει τθν κατανεμθμζνθ επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ ικανοποίθςθσ περιοριςμϊν που α- φορά ςε πραγματικό πρόβλθμα διαχείριςθσ προςωπικοφ (British Telecom, DT ). Σο αρχικό πρόβλθμα περιοριςμϊν (ανάκεςθ εργαςιϊν ςε τεχνικοφσ με χρονικοφσ περιοριςμοφσ και περιοριςμοφσ ικανότθτασ, ϊςτε να εκτελεςτοφν όςεσ περιςςότερεσ εργαςίεσ είναι δυνατό) διαςπάται ςε κατά το δυνατό ανεξάρτθτα υποπροβλιματα που το κακζνα επιλφεται από ζναν λογιςμικό πράκτορα που χρθςιμοποιεί τρεισ διαφορετικοφσ αλγόρικμουσ επίλυςθσ περιοριςμϊν που είχαν χρθςιμοποιθκεί παλαιότερα ςτο ίδιο πρόβλθμα. Η επίλυςθ των υποπροβλθμάτων γίνεται ανεξάρτθτα και ακολουκεί ζνα ςτάδιο ςυνεργαςίασ κατά το οποίο οι πράκτορεσ ςυνεργάηονται για να "επιςκευάςουν" (βελτιϊςουν) τθν αρχικι λφςθ. Η μζκοδοσ ζδωςε παραπλιςια ςε ποιότθτα αποτελζςματα με άλλεσ μεκόδουσ, με κζρδοσ τον μικρότερο χρόνο εκτζλεςθσ και τθν δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ ςε κατανεμθμζνα περιβάλλοντα τφπου Παγκόςμιου Ιςτοφ. T2 Φ. Κόθθνξαο, "Εςθςήρ Ανάκηηζη και Εξαγωγή Πληποθοπίαρ με σπήζη Εννοιολογικών Γπάθων", Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζ/λίθεο, Ινύληνο '06. Η διατριβι μελετά διεξοδικά τα ςυςτιματα υπερκειμζνου που αποτελοφν τθ βάςθ του παγκόςμιου ιςτοφ και προτείνει τθν χριςθ εννοιολογικϊν γράφων για τθν επιλεκτικι κωδικοποίθςθ τθσ γνϊςθσ που εμπεριζχεται ςε κόμβουσ υπερκειμζνου (ιςτοςελίδεσ). Η πρόταςθ (ComFrESH, J1)) ενιςχφει τισ δυνατότθτεσ των ςυςτθμάτων υ- περκειμζνου, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Παγκόςμιου Ιςτοφ, επιτρζποντασ ςθμαςιολογικι πλοιγθςθ με δυναμικοφσ και τυποποιθμζνουσ ςυνδζςμουσ, κακϊσ και απάντθςθ ερωτιςεων με αξιοποίθςθ τθσ κωδικοποιθμζνθσ γνϊςθσ. Η πρόταςθ προςαρμόςτθκε, ςε κεωρθτικό επίπεδο, και για τθν οργάνωςθ δεδομζνων video (Smart VideoText, J2) και τθν ςθμαςιολογικι αναηιτθςθ και πλοιγθςθ ςε αυτά. Επιπλζον, θ διατριβι πρότεινε δφο τρόπουσ ευφυοφσ αξιοποίθςθσ των προδιαγραφϊν εκπαιδευτικϊν μεταδεδομζνων, ςτο πλαίςιο τθσ δθμιουργίασ ζξυπνων εμπορικϊν υπθρεςιϊν ςτο παγκόςμιο ιςτό (e-commerce, e- learning). Ο πρϊτοσ (CG-PerLS elpa agent, A1, C2, C4, C5) βαςίηεται ςε κωδικοποίθςθ μεταδεδομζνων ςε εννοιολογικοφσ γράφουσ και χριςθ αυτϊν για αναηιτθςθ και ςφνκεςθ εκπαιδευτικϊν πόρων. Ο δεφτεροσ αξιοποιεί, με μικρζσ μόνο μεταβολζσ, υπάρχοντα γενικά ςυςτιματα διαχείριςθσ μεταδεδομζνων και ςχεδιαςμοφ ενεργειϊν για να ςυνκζςει εξατομικευμζνα προγράμματα μακθμάτων που καλφπτουν δεδομζνθ μακθςιακι ανάγκθ. Η πρόταςθ, ςυνοδευόμενθ από ςχετικό ςφςτθμα (PASER, A2, J3, C8), ανζδειξε τθν δυνατότθτα άμεςθσ αξιοποίθςθσ μεταδεδομζνων που γίνονται διακζςιμα ςτο πλαίςιο του θμαςιολογικοφ Ιςτοφ, για παροχι νζων υπθρεςιϊν. Σζλοσ, θ διατριβι πρότεινε ζνα νζο τρόπο κωδικοποίθςθσ και εφαρμογισ κανόνων εξαγωγισ πλθροφορίασ από ιςτοςελίδεσ (CG-Wrappers, A3, C7), που βαςίηεται εξ' ολοκλιρου ςε εννοιολογικοφσ γράφουσ. Η ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ παρζχει ζνα ομοιογενζσ κεωρθτικό πλαίςιο που επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ υιοκζτθςθ επιμζρουσ ετερογενϊν τεχνικϊν που ζχουν προτακεί ςτθ βιβλιογραφία. Η πρόταςθ ςυνοδεφεται από εφαρμογι (CG-Wrapper Studio) που αναδεικνφει ςτθν πράξθ τθν πλειοψθφία των χαρακτθριςτικϊν τθσ και επιτρζπει τθν αντιμετϊπιςθ ςφνκετων προβλθμάτων εξαγωγισ περιεχομζνου. Οι προτεινόμενεσ τεχνολογίεσ, ςτο ςφνολό τουσ, επιτρζπουν τθν ανάπτφξθ εργαλείων για τθν εξαγωγι ςε δομθμζνθ μορφι τθσ υπάρχουςασ θμιδομθμζνθσ πλθροφορίασ των ι- ςτοςελίδων και τθν αξιοποίθςι τθσ ςε υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ εφαρμογζσ όπωσ "κατ'αντιπαράκεςθ ςφγκριςθ προϊόντων" ςε on-line καταςτιματα (side-by-side comparison shopping) και "ςυςτιματα ςυςτάςεων θλεκτρονικϊν αγορϊν" (e-shopping recommender systems). Σο ςφςτθμα ΔEiXTo που περιγράφεται ςτθ ςελίδα 1 του υπομνιματοσ βαςίηεται ςτο παραπάνω ερευνθτικό ζργο. Βιβλία B1 Ι. Βιαράβαο, Π. Κεθαιάο, Ν. Βαζηιεηάδεο, Ι. Ρεθαλίδεο, Φ. Κόθθνξαο, Ι. αθειιαξίνπ, "Τεσνηηή Νοημοζύνη", Δθδόζεηο Γαξηαγάλε, ISBN X, 600 ζει., Σο βιβλίο προςεγγίηει το κζμα τθσ Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ οριοκετϊντασ τα προβλιματα που αυτι αντιμετωπίηει, περιγράφοντασ τρόπουσ αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ των προβλθμάτων και παρουςιάηοντασ αλγορίκμουσ αναηιτθςθσ των λφςεων τουσ. Σο βιβλίο ςυμπλθρϊνεται με τθ μελζτθ κλαςςικϊν εφαρμογϊν που ιςτορικά ανικουν ςτθν περιοχι, όπωσ ο ςχεδιαςμόσ ενεργειϊν, θ μθχανικι μάκθςθ, τα ζμπειρα ςυςτιματα, κ.α. Για λό- Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 3/18

5 γουσ πλθρότθτασ γίνεται ςυνοπτικι παρουςίαςθ και άλλων δθμοφιλϊν εφαρμογϊν, όπωσ για παράδειγμα θ ρομποτικι και θ μθχανικι όραςθ. Ο ςκοπόσ του βιβλίου είναι να αποτελζςει ζνα εγχειρίδιο ειςαγωγισ ςτθν Σεχνθτι Νοθμοςφνθ κακϊσ και διδακτικό βοικθμα για τθ διδαςκαλία ςχετικοφ μακιματοσ αλλά και ςυναφϊν μακθμάτων όπωσ Ζμπειρα υςτιματα και υςτιματα Λιψθσ Αποφάςεων. B2 Ι. Βιαράβαο, Π. Κεθαιάο, Ν. Βαζηιεηάδεο, Φ. Κόθθνξαο, Ι. αθειιαξίνπ, "Σερλεηή Νοημοζύνη: Γ' Έκδοζη", Δθδόζεηο Β. Γθηνύξδαο, ISBN , 900 ζει., Σο βιβλίο αποτελεί ςθμαντικά βελτιωμζνθ και επαυξθμζνθ ζκδοςθ του Β1. Κεθάλαια ζε Βιβλία A1 F. Kokkoras, D. Sampson and I. Vlahavas, "A Knowledge Based Approach on Educational Metadata Use", Advances in Informatics, Y. Manolopoulos, S. Evripidou, A. Kakas (eds), 8th Pan- Hellenic conference on informatics, PCI 2001, Nicosia, Cyprus, November 8-10, Revised selected papers. LNCS 2563, Springer Berlin, pp , Η εργαςία προτείνει ζνα μοντζλο πφλθσ ςτον παγκόςμιο ιςτό, το CG-PerLS (Conceptual Graphs for Personalized Learning Systems) για τθν εξυπθρζτθςθ δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με εκπαιδευτικοφσ πόρουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, προτείνεται θ κωδικοποίθςθ των μεταδεδομζνων που αφοροφν ςε μακθςιακά αντικείμενα ςε εννοιολογικοφσ γράφουσ, παρζχοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των τεχνικϊν ςυλλογιςτικισ που υπάρχουν για αυτοφσ, για τθν παροχι προθγμζνων υπθρεςιϊν ςε ευρφ φάςμα χρθςτϊν όπωσ: α) ςυμπλιρωςθ ι ενςωμάτωςθ μεταδεδομζνων από καταςκευαςτζσ εκπαιδευτικϊν πόρων για τθν προβολι τουσ, και β) εφρεςθ εκπαιδευτικϊν πόρων και δυναμικι ςφνκεςθ ςειράσ μακθμάτων, προςαρμοςμζνθ ςτισ ιδιαίτερεσ τεχνικζσ ι/και μακθςιακζσ ανάγκεσ και προτιμιςεισ των μακθτευόμενων ι των διδαςκόντων. Η εργαςία αποτελεί λεπτομερζςτερθ και ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ τθσ εργαςίασ C2. A2 N. Bassiliades, F. Kokkoras, I. Vlahavas and D. Sampson, "An Intelligent Educational Metadata Repository", Intelligent Systems, Techniques and Applications, C.T. Leondes (ed), vol. 4, Ch. 12, pp , CRC Press, Η εργαςία παρουςιάηει ζνα ευφυζσ ςφςτθμα αποκικευςθσ μετα-δεδομζνων τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν περιγραφι και εντοπιςμό εκπαιδευτικϊν πόρων ςτον παγκόςμιο ιςτό κακϊσ και του εκπαιδευτικοφ προφίλ ενόσ μακθτι, για μάκθςθ από απόςταςθ. Σο ςφςτθμα αυτό ςυνδυάηει: α) τθ χριςθ τθσ XML αναπαράςταςθσ εκπαιδευτικϊν μεταδεδομζνων για τθν περιγραφι των εκπαιδευτικϊν πόρων (LOM, Learning Object Metadata), των μακθτευομζνων (LIP, Learner Information Package) και τθσ οργάνωςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ (CP, Content Packaging) και β) τθν αποκικευςθ και επεξεργαςία των παραπάνω XML δεδομζνων ςτο αντικειμενοςτραφζσ ςυμπεραςματικό ςφςτθμα βάςεων δεδομζνων X DEVICE. A3 F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Aggregator: A Knowledge based Comparison Chart Builder for e-shopping", Intelligent Knowledge-Based Systems: Business and Technology in the New Millennium, C.T. Leondes (Ed.), Kluwer Academic Publishers, Vol. 1: Knowledge-Based Systems, Ch. 6, CRC Press, Η εργαςία προτείνει μία μεκοδολογία καταςκευισ πινάκων ςφγκριςθσ με χριςθ προγραμμάτων πρακτόρων που εξάγουν πλθροφορία από ιςτοςελίδεσ. Η πρωτοτυπία τθσ παροφςασ μεκοδολογίασ ςυνίςταται ςτθ χριςθ των εννοιολογικϊν γράφων για τθν περιγραφι, τθν εκπαίδευςθ και τθν εφαρμογι των πρακτόρων. Αυτό επιτυγχάνεται με χριςθ κατάλλθλων διεργαςιϊν τθσ κεωρίασ των εννοιολογικϊν γράφων, όπωσ θ γενίκευςθ, θ εξειδίκευςθ και θ προβολι. Επιπλζον, παρουςιάηεται θ υλοποίθςθ του πρωτότυπου ενόσ τζτοιου προγράμματοσ (Aggregator), που επιτρζπει τον οπτικό προγραμματιςμό πρακτόρων εξαγωγισ πλθροφορίασ από ιςτοςελίδεσ (με υπόδειξθ παραδειγμάτων μζςα ςτο πρόγραμμα πλοιγθςθσ) και τθν ςυγκεντρωτικι τθσ παρουςίαςθ ςε πίνακεσ ςφγκριςθσ. Περιοδικά J1 F. Kokkoras and I. Vlahavas, "COMFRESH: A common framework for expert systems and hypertext", Information Processing & Management, Pergamon, Elsevier, vol. 31(4), pp , Η εξγαζία πξνηείλεη έλα κνληέιν επθπνύο ππεξθεηκέλνπ, ην ComFrESH (Common Framework for Expert Systems and Hypertext), πνπ πέξα από θιαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ, έρεη δπλαηόηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, θαηά ηε θηινζνθία ησλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ. Σν κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 4/18

6 ρξήζεο ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ γηα ηελ, θαη' επηινγή, ζπζηεκαηηθή θαη δνκεκέλε θαηαγξαθή ηεο γλώζεο πνπ εκπεξηέρεηαη ζε ηκήκαηα θεηκέλνπ. αλ απνηέιεζκα, ζε έλα ζύλνιν ζεκαηηθά εληαίσλ θόκβσλ ππεξθεηκέλνπ, επαπμεκέλσλ κε ελλνηνινγηθνύο γξάθνπο, είλαη δπλαηή α) ε ππνβνιή εξσηήζεσλ θαη ε ιήςε απαληήζεσλ κε ρξήζε ηερληθώλ εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ησλ ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ, β) ε ηεθκεξίσζε ησλ βεκάησλ ζπκπεξαζκνύ κε ηα ηκήκαηα θεηκέλνπ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο ελλνηνινγηθνύο γξάθνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηα βήκαηα ζπκπεξαζκνύ, θαη γ) ε παξνρή δπλακηθώλ ζπλδέζκσλ ελλνηνινγηθήο θύζεσο κε βάζε ηελ θαηαγεγξακκέλε γλώζε. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη κηα αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ ζην παξαπάλσ κνληέιν. Η δόκεζε ησλ εξσηήζεσλ γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο πξνθαζνξηζκέλα δνκηθά ζηνηρεία ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ, ε δε απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο κεραληζκνύο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ησλ ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ. Η θσδηθνπνίεζε ησλ ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ γίλεηαη ζε γιώζζα Prolog ελώ κία Prolog κεραλή εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (Prolog Inference Engine) εθηειεί ηα βήκαηα ζπκπεξαζκνύ. J2 F. Kokkoras, H. Jiang, I. Vlahavas, A. Elmagarmid, E. Houstis and W. Aref, "Smart Video Text: A Conceptual Graph based Video Data Model", Multimedia Systems, vol. 8, pp , ACM- Springer, Η εξγαζία πξνζαξκόδεη θαη επεθηείλεη ην κνληέιν ComFrESH ηεο εξγαζίαο J1, ζε δεδνκέλα video. Πξνηείλεη ην SVT (Smart Video Text), κηα επαπμεκέλε έθδνζε ελόο απινύζηεξνπ κνληέινπ γηα δεδνκέλα video πνπ βαζηδόηαλ ζε επηζεκεηώζεηο (annotation based). ην SVT, ελλνηνινγηθνί γξάθνη αλαιακβάλνπλ λα θσδηθνπνηήζνπλ ηηο ζεκαζηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ ελλνηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο επηζεκεηώζεηο. αλ απνηέιεζκα, είλαη δπλαηή α) ε πινήγεζε ζηα δεδνκέλα video κε κεζόδνπο ππεξθεηκέλνπ, β) ε ππνβνιή εξσηήζεσλ ζε κνξθή πιεζηέζηεξε ζηελ θπζηθή γιώζζα, θαη γ) ε δπλαηόηεηα εκπινπηηζκνύ ησλ θιαζηθώλ εξσηήζεσλ (πνπ δνκνύληαη κε ινγηθνύο ηειεζηέο) κε ζεκαζηνινγηθή ηαύηηζε όξσλ. J3 D. Vrakas, G. Tsoumakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, D. Anagnostopoulos, "PASER: A Curricula Synthesis System based on Automated Problem Solving", International Journal on Teaching and Case Studies, Special Issue on "Information Systems: The New Research Agenda, the Emerging Curriculum and the New Teaching Paradigm", Inderscience, Vol. 1, Nos. 1/2, pp , Η εργαςία αυτι επεκτείνει και ςυμπλθρϊνει τθν εργαςία C8 παρουςιάηοντασ τθ λειτουργία ενόσ νζου τμιματοσ που προςτίκεται ςτθν αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ ςφνκεςθσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων PASER. Πιο ςυγκεκριμζνα το ςφςτθμα PASER ενιςχφεται με ζνα ςφςτθμα μάκθςθσ, το οποίο ζχει τθν ικανότθτα ταξινόμθςθσ εκπαιδευτικϊν αντικειμζνων με βάςθ λεκτικζσ περιγραφζσ που τα ςυνοδεφουν. Με αυτόν τον τρόπο το ςφςτθμα δθμιουργεί, αυτόματα ι θμιαυτόματα, ςυνδζςεισ μεταξφ των νζων εκπαιδευτικϊν πόρων που ειςάγονται και τθσ οντολογίασ του ςυςτιματοσ. Οι ςυνδζςεισ αυτζσ αφοροφν τισ προχποκζςεισ "κατανάλωςθσ" του εκάςτοτε εκπαιδευτικοφ υλικοφ και τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςτόχουσ. J4 E. Kontopoulos, D. Vrakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "An Ontology-based Planning System for e-course Generation", Expert Systems with Applications, Elsevier, Vol. 35 (1-2), pp , Η εργαςία αφορά ςτο ςφςτθμα PASER για τθ ςφνκεςθ "εκπαιδευτικϊν πακζτων" και επεκτείνει τθν εργαςία J3. υγκεκριμζνα, περιγράφεται θ χριςθ του μοντζλου SKOS Core για τθν περιγραφι των ικανοτιτων (competencies) και άλλων ςτοιχείων τθσ οντολογίασ που χρθςιμοποιείται, ενϊ παρουςιάηεται αναλυτικά ο τρόποσ μετατροπισ του προβλιματοσ ςε πρόβλθμα ςχεδιαςμοφ κακϊσ και θ κωδικοποίθςι του ςτθ γλϊςςα ςχεδιαςμοφ ε- νεργειϊν PDDL. Σζλοσ, θ εργαςία παρουςιάηει και μία μελζτθ περίπτωςθσ (case study) βαςιςμζνθ ςτθν αρχικι υλοποίθςθ (prototype) του ςυςτιματοσ, που αναδεικνφει τον τρόπο χριςθσ και τισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Σσνέδρια C1 F. Kokkoras and S. Gregory, "D-WMS: Distributed Workforce Management using CLP", Proc. 4th Int. Conference on the Practical Applications of Constraint Technology (PACT'98), London, UK, March, 1998, pp Η εξγαζία βαζίδεηαη ζηε δηαηξηβή Σ1 θαη πξνηείλεη επηπιένλ 2 λένπο ηξόπνπο "ηεκαρηζκνύ" ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ππνπξνβιήκαηα πνπ επηιύνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ινγηζκηθό πξάθηνξα DWMS πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ Σ1. Οη ηξεηο ζπλνιηθά ηξόπνη θαηακεξηζκνύ ηεο εξγαζίαο πνπ πεξηγξάθνληαη απνδεηθλύνληαη θαηάιιεινη γηα ηελ Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 5/18

7 επίιπζε πνιύπινθσλ πξνβιεκάησλ επίιπζεο πεξηνξηζκώλ πνπ από ηε θύζε ηνπο έρνπλ θαηαλεκεκέλα ραξαθηεξηζηηθά. C2 F. Kokkoras, D. Sampson, I. Vlahavas, "CG PerLS: Conceptual Graphs for Personalized Learning Systems", in Proc. 8th Pan-Hellenic Conference on Informatics, Livani Publishing Organization, Vol. 2, pp , Nicosia, Cyprus, Γύν από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πξνζπάζεηεο νξηζκνύ πξνδηαγξαθώλ γηα ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαζνξηζκό κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ θαη ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, αληίζηνηρα. Οη ιεπηνκέξεηεο ζπζηεκάησλ πνπ θάλνπλ ρξήζε απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ απνηεινύλ πεδίν έξεπλαο θαζώο ηα κεηαδεδνκέλα πεξηγξάθνπλ ην "ηη" θαη όρη ην "πώο". ηελ παξνύζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη ην CG-PerLS, έλα κνληέιν δηθηπαθήο πύιεο βαζηζκέλεο ζε γλώζε, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξνρή "έμππλεο" πξόζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο. Σν CG-PerLS έρεη δπλαηόηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ δξώληαο πάλσ ζε κεηαδεδνκέλα εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ, κε κεραληζκνύο θαη θσδηθνπνίεζε γλώζεο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ελλνηνινγηθνύο γξάθνπο. Δπηηξέπεη ηελ θαηαρώξηζε κεηαδεδνκέλσλ γηα δηαδηθηπαθνύο εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο, ηελ αλαδήηεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη ηελ δεκηνπξγία ζύλζεησλ "ειεθηξνληθώλ" καζεκάησλ πνπ θαιύπηνπλ δεδνκέλεο γλσζηηθέο αλάγθεο C3 N. Bassiliades, I. Vlahavas and F. Kokkoras, "Knowledge Management and Artificial Intelligence", in Proc. of Workshop on Education of Informaticians and Industrial Mathematicians: New Challenges and Needs, pp , Ohrid, FYROM, Η Γηαρείξηζεο ηεο Γλώζεο (ΓΓ) πεξηιακβάλεη εξγαιεία θαη κεζόδνπο γηα ηε δεκηνπξγία, αλάθιεζε, κεηαηξνπή θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο γλώζεο. Δθηόο από ηα ζπκβαηηθά εξγαιεία ΓΓ, όπσο ν παγθόζκηνο ηζηόο (WWW), ηα εξγαιεία Microsoft Back Office, Lotus Notes, θιπ, ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα θαη δηεξγαζίεο ΣΝ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ΓΓ, όπσο νη επθπείο πξάθηνξεο, νη Βάζεηο Γλώζεο, ε Αλαθάιπςε Γλώζεο ζε Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη νη Οληνινγίεο. ηελ εξγαζία ηνλίδεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ΣΝ κε ηε ΓΓ ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε ζπζηήκαηα Δλίζρπζεο ηεο Ννεκνζύλεο (Intelligence Amplification - IA) ηα νπνία ζπλδπάδνπλ κία επθπή κεραλή κε ην αλζξώπηλν κπαιό έηζη ώζηε λα απνδίδνπλ θαιύηεξα από έλα ηερλεηό κπαιό (AI) ην νπνίν κηκείηαη ηελ αλζξώπηλε λνεκνζύλε θαη ιεηηνπξγεί απηνδύλακα. C4 F. Kokkoras and I. Vlahavas, "elpa: An e-learner s Personal Assistant", in electronic Proc. of Workshop on "Applications of Conceptual Graphs", 10th International Conference on Conceptual Structures, ICCS'2002, Borovets, Bulgaria, July Η εξγαζία πξνζαξκόδεη ην κνληέιν πύιεο CG-PerLS ησλ εξγαζηώλ C2 θαη Α1 ζην επίπεδν ηνπ καζεηεπόκελνπ θαη πεξηγξάθεη ην πξόγξακκα-πξάθηνξα elpa ην νπνίν παξέρεη ζην ρξήζηε ππεξεζίεο "ειεθηξνληθήο κλήκεο" ζρεηηθήο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο πνπ απηόο ρξεζηκνπνηεί, θαη δπλαηόηεηα λα κπνξεί λα εληνπίζεη άιινπο "νκόηηκνπο" ρξήζηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα θαη απνηεινύλ δπλεηηθά πεγή βνήζεηαο. Σν ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί θσδηθνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ ζε ελλνηνινγηθνύο γξάθνπο ζε ζπλδπαζκό κε έλα κεραληζκό εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ βαζηζκέλν επίζεο ζε ελλνηνινγηθνύο γξάθνπο. C5 F. Kokkoras, I. Vlahavas, "Metadata aware peer-to-peer agents for the e-learner". in Proc. 6th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA 2003), Symposium on AI Techniques in e-learning, E. Lipitakis (Ed.), pp , Athens, Greece, September 25-27, Η εξγαζία πεξηγξάθεη ηνλ ζπλδπαζκό ησλ πξνηάζεσλ CG-PerLS (πύιεο ζηνλ παγθόζκην ηζηό) θαη πξνγξάκκαηνο πξάθηνξα elpa γηα ηελ ζύλζεζε ελόο άηππνπ ζπζηήκαηνο πειάηε-δηαθνκηζηή γηα παξνρή ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. C6 I. Sakellariou, F. Kokkoras, I. Vlahavas, "Applying a Distributed CLP Platform to a Workforce Management Problem", in Proc. 12th Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP), 2003 Η εξγαζία επεθηείλεη ηελ εξγαζία C1 θαη αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο πιαηθόξκαο θαηαλεκεκέλνπ ινγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ κε πεξηνξηζκνύο CSPCONS, ζε έλα πξόβιεκα πνιιαπιώλ πιαλόδησλ πσιεηώλ κε ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο. Η εξγαζία αλαδεηθλύεη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πιαηθόξκαο CSPCONS, όπσο Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 6/18

8 ηελ επηθνηλσλία δηεξγαζηώλ κέζσ πξσηνθόιινπ TCP/IP, γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαη επίιπζε θαηαλεκεκέλσλ πξνβιεκάησλ επίιπζεο πεξηνξηζκώλ, όπσο απηά πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηελ εξγαζία C1. C7 F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Modeling Information Extraction Wrappers with Conceptual Graphs", in Proc. 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence, Samos, Greece, May Η εξγαζία απηή απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξόηαζεο ηεο εξγαζίαο Α3 θαη παξέρεη κία δηεμνδηθόηεξε θαη ζπζηεκαηηθόηεξε πξνζέγγηζε ζην πξόβιεκα ηεο εμαγσγήο πεξηερνκέλνπ από ηζηνζειίδεο, κε ρξήζε θαλόλσλ εμαγσγήο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ησλ ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ. Η εξγαζία αληηζηνηρίδεη δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο ζεσξίαο ησλ ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ κε ζηάδηα θαη δηαδηθαζίεο ηνπ ηνκέα ησλ θαλόλσλ εμαγσγήο πιεξνθνξίαο. Σέηνηεο αληηζηνηρίζεηο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμύ άιισλ, δηαδηθαζίεο γελίθεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζε ελλνηνινγηθνύο γξάθνπο κε δηαδηθαζίεο επαγσγήο θαλόλσλ εμαγσγήο πιεξνθνξίαο θαη δηαδηθαζίεο πξνβνιήο (projection) ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ κε δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαλόλσλ εμαγσγήο πιεξνθνξίαο. Η επειημία ηεο πξνηεηλόκελεο πξνζέγγηζεο επηηξέπεη ηελ πηνζέηεζε μέλσλ κεηαμύ ηνπο ηερληθώλ θάησ από κία θνηλή νκπξέια. πγθεθξηκέλα, νη πξνηεηλόκελνη θαλόλεο εμαγσγήο: α) κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ (HTML) θαη ηεο αληηθεηκελνζηξαθνύο αλαπαξάζηαζεο απηώλ, εζσηεξηθά ζηα πξνγξάκκαηα πινήγεζεο (DOM), β) κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηερληθέο εμαγσγήο πιεξνθνξίαο πνπ βαζίδνληαη ζε επεμεξγαζία θπζηθήο γιώζζαο θαη ρξήζε νληνινγηώλ, γ) κπνξνύλ λα δνκεζνύλ είηε κε δηαδηθαζίεο επαγσγήο, είηε κε απεπζείαο κνληεινπνίεζε ή κε ζπλδπαζκό απηώλ, δ) κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ θαλνληθέο εθθξάζεηο (regular expressions), ε) κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζύλζεησλ πεξηπηώζεσλ εμαγσγήο πιεξνθνξίαο, θαη ζη) ηαηξηάδνπλ ηδαληθά ζε γξαθηθά πεξηβάιινληα εμαγσγήο πιεξνθνξίαο, ιόγσ ηεο εγγελνύο δπλαηόηεηαο γηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ. C8 D. Vrakas, F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Towards Automatic Synthesis of Educational Resources through Automated Planning", in Proc. 4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, G. Antoniou, G. Potamias, C. Spyropoulos, D. Plexousakis (Eds.), Springer Berlin, LNCS 3955, pp , Heraklion, Greece, Η εξγαζία πξνηείλεη ηε ρξήζε ηερληθώλ ζρεδηαζκνύ ελεξγεηώλ (planning) γηα ηελ θάιπςε καζεζηαθώλ αλαγθώλ καζεηεπόκελσλ θαη ηελ παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλσλ "παθέησλ" εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, επηιέγνληαο από κία "δεμακελή" καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ θηιηξάξνληαη από ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο XML/RDF εθπαηδεπηηθώλ δεδνκέλσλ R-DEVICE (πξόηαζεο ηεο εξγαζίαο Α2). Σν κνληέιν ζπζηήκαηνο PASER (Planner for the Automatic Synthesis of Educational Resources) πνπ πξνηείλεηαη, βαζίδεηαη ζηελ εθηελή ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ, όπσο κεηαδεδνκέλα LOM πνπ πεξηγξάθνπλ εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο, κεηαδεδνκέλα LIP πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ καζεηεπόκελν, κεηαδεδνκέλα RDCEO πνπ πεξηγξάθνπλ καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη κεηαδεδνκέλα CP πνπ πεξηγξάθνπλ "παθέηα" εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. C9 F. Kokkoras, N. Bassiliades, I. Vlahavas, "Cooperative CG-Wrappers for Web Content Extraction", in Proc. 15th International Conference on Conceptual Structures (ICCS '07), U. Priss, S. Polovina, and R. Hill (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNAI 4604, pp , Sheffield, UK, Η εξγαζία απνηειεί ζπλέρεηα ησλ εξγαζηώλ Α3 θαη C7 θαη αθνξά ζε θαλόλεο εμαγσγήο πεξηερνκέλνπ από ηνλ παγθόζκην ηζηό, ζε θσδηθνπνίεζε ελλνηνινγηθώλ γξάθσλ (CG-Wrappers). ηελ εξγαζία πξνηείλνληαη επεθηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζπλεξγηώλ από ζπλεξγαδόκελνπο θαλόλεο εμαγσγήο (co-operative CG- Wrappers) γηα ηελ αληηκεηώπηζε πνιύπινθσλ πεξηπηώζεσλ εμαγσγήο, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνγξακκαηηζκόο. Παξάιιεια πξνηείλεηαη αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο εμαγσγήο πεξηερνκέλνπ βαζηζκέλνπ ζε CG-Wrappers. C10 F. Kokkoras, E. Lampridou, K. Ntonas, I. Vlahavas, "Summarization of Multiple, Metadata Rich, Product Reviews", in Proc. Workshop on Mining Social Data (MSoDa), 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI '08), July 20, ε απηή ηελ εξγαζία πξνηείλεηαη κηα κέζνδνο (ReSum) απηόκαηεο δεκηνπξγίαο πεξηιήςεσλ (summarization) από πινύζηεο ζε κεηαδεδνκέλα on-line θξηηηθέο πξντόλησλ. Η εξγαζία αλαδεηθλύεη όηη κεηαδεδνκέλα όπσο ε εμνηθείσζε ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ηνκέα ηνπ πξντόληνο, ε αμηνιόγεζε ησλ θξηηηθώλ από άιινπο ρξήζηεο, θηι. κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία βειηησκέλσλ πεξηιήςεσλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ βαζίδνληαη κόλν ζην θείκελν ησλ θξηηηθώλ. ε πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο πνπ παξαηίζεληαη, ν αιγόξηζκνο ReSum ππεξηεξεί έλαληη δύν γλσζηώλ εκπνξηθώλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία επηπιένλ δελ αμηνπνηνύλ κεηαδεδνκέλα θξηηηθώλ. Γηα ηε ζπιινγή θξηηηθώλ ρξεζηκν- Φ. Κόκκορασ Ανάλυςη Δημοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ, ςελ. 7/18

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Προσωπικά Στοιχεία Επίθετο Αλεξάκος Όνοµα Χρήστος Όνοµα Πατρός Ηλίας Όνοµα Μητρός Φρειδερίκη Ηµεροµηνία Γέννησης: 26 Αυγούστου 1979 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Εθνικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Πλεξουσάκης. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Πλεξουσάκης. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Πλεξουσάκης Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Παλαιοκάπα 64, 71305, Ηράκλειο Τηλέφωνα: 2810-322130, 393528,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Παπαθεοδώρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη

Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 47 Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη Μ.-Δ. Αγγελάκη 1, Γ. Καλλέρ 2, Ν. Τπύθυνα 3 Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, 1 epiangelaki@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πρόεδρος Τµήµατος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Πίνακας Περιεχοµένων Α. Προσωπικά Στοιχεία Β. Σπουδές Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Κλειώ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σγουροπούλου ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας Υπεύθυνη Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΣΤΡΑ. Εργασιακή Εμπειρία. Ερευνητικά Εργα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΣΤΡΑ. Εργασιακή Εμπειρία. Ερευνητικά Εργα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΣΤΡΑ Τμήμα Γνωσιακής Επεξεργασίας της Γλώσσας, Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα, Ελλάδα Ηλ. Ταχυδρομείο: kpastra@csri.gr Ημερομηνία Γεννήσεως: 01/02/1978 Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΡΗΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Δρ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης 27 Ιανουαρίου 1975 Τόπος Γέννησης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ A proposal for the use of Learning Activity Management System

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2011

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Στάμου Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2011 Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα Τηλ. +30 26610 87455 E-mail: stamou@ceid.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012 Σοφία Στάμου Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012 Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα Τηλ: +30 26610 87455 E-mail: stamou@ionio.gr Τμήμα Μηχανικών Η/Υ &

Διαβάστε περισσότερα

Vassilis Moustakis. Publications : 1. Scientific Journals:

Vassilis Moustakis. Publications : 1. Scientific Journals: Vassilis Moustakis Publications : 1. Scientific Journals: 1. (*) Melas, CD, Zampetakis, LA, Dimopoulou A, and Moustakis V. (υπό έκδοση). Modeling the acceptance of clinical information systems among hospital

Διαβάστε περισσότερα

1 Προσωπικά στοιχεία. 2 Ερευνητικά ενδιαφέροντα. 3 Εκπαίδευση. 4 Βραβεία και διακρίσεις

1 Προσωπικά στοιχεία. 2 Ερευνητικά ενδιαφέροντα. 3 Εκπαίδευση. 4 Βραβεία και διακρίσεις Β Δ Σ 1 Προσωπικά στοιχεία Διομήδης Δ. Σπινέλλης Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλ: 2108203621 FAX: 2108203685 email: mailto:dds@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα