Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η ΡΑ ΣΤΗ ΡΙ ΟΤ Η ΤΑ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Π Α Τ ΡΑ Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2005-2009 Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η ΡΑ ΣΤΗ ΡΙ ΟΤ Η ΤΑ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Π Α Τ ΡΑ Σ"

Transcript

1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Π Α Τ ΡΑ Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η ΡΑ ΣΤΗ ΡΙ ΟΤ Η ΤΑ τ ό µ ο ς B ιεθνή Επιστηµονικά συνέδρια, Συνέδρια στην Ελλάδα, Ελληνικά περιοδικά, Βιβλία, Κεφάλαια βιβλίων, Workshops Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς

2 Τ Τ Ε Ε Χ Χ Ν Ν Ο Ο Λ Λ Ο Ο Γ Γ Ι Κ Ι Κ Ο Ο Ε Ε Κ Κ Π Π Α Α Ι Ι Ε Ε Υ Υ Τ Τ Ι Κ Ι Κ Ο Ο Ι Ι Ρ Ρ Υ Υ Μ Α Α ( ( Τ Τ. Ε. Ε. Ι.. Ι ). ) Π Π Α Α Τ Τ ΡΑ ΡΑ Σ Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ τ ό µ ο ς B τ ό µ ο ς A Συνέδρια ηµοσιεύσεις τ στην ό µ οελλάδα, ς B σε διεθνή περιοδικά A Συνέδρια ηµοσιεύσεις στην Ελλάδα, σε διεθνή περιοδικά ιεθνή Επιστηµονικά συνέδρια, ιεθνή Ελληνικά Επιστηµονικά περιοδικά, συνέδρια, Βιβλία, Κεφάλαια βιβλίων, Workshops Ελληνικά περιοδικά, Βιβλία, Κεφάλαια Φ εβιβλίων, β ρ ο υ ά ρworkshops ι ο ς Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Το ΤΕΙ Πάτρασ, ωσ Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με Τεχνολογικι Κατεφκυνςθ, είναι αυτονόθτο, ότι πζραν των προςπακειϊν των μελϊν του για παροχι εκπαίδευςθσ υψθλισ ποιότθτασ, προωκεί και πρωτοςτατεί ςε πρόγραμμα Ζρευνασ, Ανάπτυξθσ και Καινοτομιϊν. Η ανανζωςθ του προςωπικοφ του ΤΕΙ Πάτρασ, με επιςτιμονεσ υψθλϊν προςόντων και οι ςυνεργαςίεσ με άλλα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ χϊρασ και τθν λοιπισ Ευρϊπθσ, αποτελοφν τον βαςικό παράγοντα μιασ θυξθμζνθσ ερευνθτικισ επίδοςθσ με ανακοινϊςεισ ςε ζγκριτα διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά, ςε Συνζδρια και άλλεσ δραςτθριότθτεσ ευρείασ απιχθςθσ. Η παροφςα ζκδοςθ παρουςιάηει περιλιψεισ των επιςτθμονικϊν εργαςιϊν μελϊν τθσ Ακαδθμαϊκισ Κοινότθτασ του ΤΕΙ, οι οποίεσ δθμοςιεφκθκαν ςε ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά και διεκνι ςυνζδρια κατά τθν περίοδο Αποτελεί το πρϊτο βιμα μιασ προςπάκειασ ςυγκζντρωςθσ και παρουςίαςθσ των επιςτθμονικϊν προςπακειϊν του ΤΕΙ, οι οποίεσ το καταξιϊνουν ςτθν κοινι γνϊμθ και ςτθν ευρφτερθ επιςτθμονικι κοινότθτα. Η προςπάκεια ςυνεχίηεται και διευρφνεται με ςυνεργαςίεσ με μεγάλα Επιςτθμονικά και Τεχνολογικά Ιδρφματα και φορείσ τθσ Ελλάδοσ και των άλλων χωρϊν. Στόχοσ, θ ςυμβολι του ΤΕΙ Πάτρασ ςτθν παραγωγι γνϊςθσ, τθν ανάπτυξθ και τθν προςφορά ςτθν κοινωνία, γενικότερα. 1

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διεθνή Επιςτημονικά ςυνζδρια FUNEUS: A neurofuzzy approach based on fuzzy adaline neurons Education in Computers Conquers Health Care Fuzzy-Evolutionary Synergism in an Intelligent Medical Diagnosis System Evolutionary synergism in a medical expert system Using Expert Systems Technology for Student Evaluation in a Web Based Educational System Combining Expert Systems and Adaptive Hypermedia Technologies in a Web Based Educational System Knowledge-based Αdaptive Αssessment in a Web-based Intelligent Educational System Adding adaptive assessment capabilities to an e-learning system Combining expert systems and adaptive hypermedia technologies in a web based educational system Electric Stimulation and Pudendal Evoked Potential Recordings for Management of Stress Incontinence in Women Decoder-based Decompression for test sets containing don t cares Reliability considerations in Mobile Devices, A Low-Cost Optimal Time SIC Pair Generator Output Response Compaction in RAS-based Schemes, A Concurrent BIST architecture based on Monitoring Square Windows On implementing an ontology-based portal for intelligent bankruptcy prediction An ontology-based portal for credit risk analysis On implementing an ontology-based portal for intelligent bankruptcy prediction Quality Assurance in Technological Educational Institutes The influence of background knowledge Information Technology in engineering curricula in Technological Educational Institute of Patras, Greece Clinical assessment attitudes and diagnostic practice in low back pain: comparison between Greek and UK physiotherapists Validation of the Greek version of the SF-36 Health Survey in a population of Greek chronic low back pain patients

5 The effects of taping on upper trapezius electromyographic activity amongst patients with suspected subacromial impingement and anterior glenohumeral subluxation. A pilot study Flexibility asymmetries of the lower extremities in professional soccer players Cross-eccentric exercise improves acceleration reaction time and subjective scores on quadriceps following ACL reconstruction Does taping affect the upper and lower trapezius electromyographic activity amongst patients with suspected subacromial impingemen? A pilot study Dynamics and Seismic Stability of Ancient Monuments using isolation Rubber Bearing System Use of the logarithmic strain measures for the development of a finite element procedure for new hyperelastic solids Dynamics and seismic stability of jointed rock masses Estimating Returns in higher education: the case of the Business Planning & Λnformation Systems department of Technological Educational Institute of Patras Greece Geodesic Distance and MST Based Image Segmentation An application of Pattern Recognition principles for the Investigation of Patterns in Geoelectrical Signals related to Earthquakes in Western Greece An Application of Pattern Recognition Techniques for the Analysis of Geoelectrical Signals in Relation to the Earthquake Activity of Western Greece An Algorithmic Investigation of Power Spectrum Features Applied to Geoelectric Field Signals and Seismicity Information Classification of multitemporal SAR images for the broader area of Athens Experimental changes of the Hurst exponent behaviour of the geoelectrical potential and its possible relation to the changes of spectral power-law exponent of the seismic activity in western Greece Third order spectral analysis of geoelectrical signals New Experimental Data Reveal Possible Relation of Chaotic Behavior of the Long- Term Geoelectric Potential Difference to Seismic Activity in Western Greece Geoelectric Field Signal Investigation using Multidimensional Techniques and its Possible Relation to Earthquakes in Western Greece Exploratory data analysis of geoelectric field earthquake potential signal based on MDS-mapping and minimal spanning tree Extraction and selection of geoelectrical data features Performance Evaluation of Commercially Available PLC Modems Training Engineers for Power Line Communications Controlling electrical appliances through an AVR microcontroller based on external sensor stimuli

6 Education and Training in Complex Data Acquisition Systems Training Engineers on Medical Complex Transducers Systems Training Engineers on Complex Transducers Systems On the need of Teaching Finite Fields at the Undergraduate Level Computer Graphical Representation of design data in Embroidery Factories A Wavelet Based Approach To Analysing Electroclinical Correlations Of Typical Absences Analysing the Dynamic Relations of Sympathetic Skin Response and Somatosensory ERP Activity Robust Cardiotocogram Prediction using Independent Component Analysis The Validation of The Aphasia Screening Test In Greek Speaking Population Using the ICF framework to evaluate people with laryngectomy Elaborated Semantic Feature Analysis Treatment: Lexicality and Generalization effects in case with anomic aphasia Communication And Cognitive Impairment Among Nursing Homes Residents In Greece The Psychometric Properties Of The Snodgrass And Vanderwart Pictures In Greek Normal And Aphasic Population Negation in Greek Agrammatism Negation in Greek Agrammatism Relation between severity and functional outcome of swallowing impairment The Validation Of The Aphasia Screening Test In Greek Elaborated Semantic Feature Analysis Treatment: Lexicality & Generalization Effects Acoustic characteristics of speech of patients with Parkinson s disease in Greek Semantic paraphasia or Apraxia of speech? Errors that matter Effect of deep brain stimulation on acoustic characteristics of speech in patients with Parkinson s disease Effect of Deep Brain Stimulation on Speech in Patients With Parkinson s Disease Phonological development In greek Speaking Children Αwareness of aphasia in Greece Phonological development in Greek: normative data and processes International Comparison of Aphasia Awareness: Greece, Argentina & Norway A treatment approach to acquired phonological dyslexia: a case study A dynamic context-aware access control architecture for e-services A context-aware access control framework for e-services provision

7 Solvothermal Preparation and Characterization of TiO 2 Pillared Saponite Chemical Characteristics of a Submarine Hydrothermal System offshore Kos island, on the Hellenic Volcanic Arc In Situ Investigations of Shallow Water Hydrothermal Vent Systems, Palaeochori bay, Milos, Aegean Sea Spatial and Time compositional variability of Suspended Particulate Matter in Patraikos Bay, Greece Dye-sensitized solar cells based on Nanocomposite Organic-Inorganic Materials Preparation of Nanostructured Photocatalytic TiO 2 Films and Membranes Using Sol- Gel Methods Modified with Surfactant Micelles for Wastewater Treatment and Reuse in Space Dye-sensitized solar cells based on nanocomposite organic-inorganic materials Preparation of nanostructured Photocatalytic TiO 2 Films and Membranes using Sol- Gel Methods modified with Surfactants micells for wastewater treatment and reuse in space Study of Organic-Inorganic nanocomposite materials and nanostructured metal oxides as efficient absorbants for water treatment Quasi solid state dye-sensitized solar cells based on Nanocomposite organic Inorganic Materials Quasi solid state dye-sensitized solar cells based on Organic-Inorganic gel Electrolytes Highly efficient quasi-solid state dye-sensitized solar cells employing nanocrystalline TiO 2 films prepared in room or in high temperature A New precursor of nanocrystalline TiO 2 films and their photocatalytic preperties.. 51 Hybrid organic-inorganic solar cells based on nanostructured titania and conjugated polymers New materials for dye-sensitized and hybrid organic-inorganic Solar cells Detoxification of water contaminated with cyanotoxin,microcystin-lr by utilizing thin TiO 2 photocatalytic films An overview on the Template-assisted Degussa P25 TiO 2 Powder-Modified sol-gel Methods for the synthesis of Porous Photocatalytic films with good structural Integrity Modeling Learners Perceptions Toward Educational Portals And Collaborative Learning Tools Usage: The Hellenic Open University Case FEM Modeling of Electromechanical Impedance for the Analysis of Smart Damping Treatments A Comparison of active constrained layer damping treatments using FEM modeling of electromechanical impedance

8 An Electromechanical Admittance Approach for Vibration Damping Control using PZT Actuators An Electro-Mechanical Impedance Approach for Vibration Control Using Multiple Piezoelectric Actuators and Sensors Development of an electromechanical admittance approach for application in the vibration control of intelligent structures Vibration Control using Smart Piezoelectric Materials and Response Surface Metamodels Solar Reactor for Environmental Applications: Preliminary Design Connecting a PV supplied micro-grid to the public grid A Comparison of a New PV-Sizing Approach for Stand Alone Systems with Conventional Methodologies An Effective Set of ICT Tools For Teaching & Learning Of Renewable Energy Systems (RES) From a Manually Driven Stand Alone PV Plant to a Remotely Monitored and Intelligently Managed One On the Maximization of a Cost-Effective PV Sizing; Towards an Intelligent Building. 57 Incorporation of Statistical Analysis of Solar Radiation in PV sizing Performance simulation of Mini Parabolic reflecting Collectors and Experimental Data Virtual Instrumentation in the solar cell characterization Medical Physics Degree: A Mature Choice for Greece On the Maximization of the Cost-Effectiveness of a PV Plant Design and Determination of the Most Cost Effective PV Configuration Systems to Meet the Loads of a Household Energy Performance and Degradation over 20 Years Performance of BP c-si PV Modules On the effect of the PV array inclination to its performance & efficiency Experimental performance analysis for mini parabolic solar reflecting collectors Connecting a PV supplied micro-grid to the public grid Roof Integrated Mini Parabolic Solar Collectors. Comparison between Simulation and Experimental Results Optical And Thermal Performance Simulation of Mini Parabolic Collectors With Several Geometries For Roof Integration Experimental Analysis Of The Performance Of A Mini Parabolic Solar Reflecting Collector Experimental And Theoretical Analysis Of The Performance Of A Mini-Parabolic Solar Reflecting Collector

9 Barakos G., Kaplanis S., Petrakis M., Spyrogiannoulas A Fuzzy Cognitive Maps application for Webmining Online collaboration environments in telemedicine applications of speech therapy.64 A fuzzy cognitive map hierarchical model for differential diagnosis of dysarthrias and apraxia of speech Telemedicine Applications of Speech Pathology Based on Online Collaboration Environments Competitive Fuzzy Cognitive Maps Combined with Case Based Reasoning for Medical Decision Support Speech sound classification and detection of articulation disorders with support vector machines and wavelets Genetic algorithm enhanced Fuzzy Cognitive Maps for medical diagnosis A technique for the visualization of population-based algorithms Detection of articulation disorders using empirical mode decomposition and neural networks Diagnosis support using fuzzy cognitive maps combined with genetic algorithms Initial Conditions Effects in the Population Dynamics of a Driven Semiconductor Quantum Well Structure Quantum Control and Entanglement of Two Electrons in a Double Quantum Dot Structure The Importance of Mathematics for the Design Sciences A Fuzzy Model for the Learning Process Derivations on Commutative Rings Soil column experiments used as a means to assess the mobility of pesticides in groundwater Monitoring the Surfactant-Enhanced Oil Dissolution and Mobilization in Porous Media Solute Dispersion Coefficients in Heterogeneous Porous Media as Related with the Migration of Pesticides in Ground Water Roof Integrated Mini Parabolic Solar Collectors. Comparison Βetween Simulation and Experimental Results Hudolin s Approach and the mutual help movement in Greece The new Probation Service in Greece: The Challenge of the new judicial entity New approaches to the problem of alcoholism: a comparison of self help and mutual help groups Professional views and experience of child protection system in Greece: A qualitative study

10 Conditions of child abuse in Greece: A critical view Exploration of the Greek child care and protection system: making the case for change Health Education in school can reduce the incidence of social stigma New approaches to the problem of alcoholism: a comparison of self help and mutual help groups Evaluating the importance of supervision in social work Cross-cultural adaptation of the FES-I and CONFbal questionnaires: Greek versions. An investigation amongst Greek health professionals Clinical and cultural factors in classifying low back pain patients within Greece: An investigation amongst Greek health professionals Clinical assessment attitudes and diagnostic practice in low back pain: comparison between Greek and UK physiotherapists Validation of the Greek version of the SF-36 Health Survey in a population of Greek chronic low back pain patients The effects of taping on upper trapezius electromyographic activity amongst patients with suspected subacromial impingement and anterior glenohumeral subluxation. A pilot study Cross-eccentric exercise improves acceleration reaction time and subjective scores on quadriceps following ACL reconstruction Flexibility asymmetries of the lower extremities in professional soccer players Does taping affect the upper and lower trapezius electromyographic activity amongst patients with suspected subacromial impingemen? A pilot study Prepositions in Broca s aphasia Spatial Expressions in Shupamem On vs. above: lexical semantics and syntactic factors affecting spatial acquisition Cardinal Numerals and other Numerical Expressions Children s passives and the theory of grammar Locative Prepositions in Broca s aphasics Children s passives and the theory of grammar Types of Numerical Nouns On the Acquisition of Prepositions Types of Numerical Nouns Locative Prepositions as modifiers of an unpronounced noun The Grammar of PD Patients: Evidence from Greek Locative Ps as modifiers of Place and the relation with their complements

11 The left and right edges of Locative Ps Greek and Hebrew locative Prepositions fall in Place Locative Prepositions, Ditransitives and Predicate Inversion A theoretical analysis of channeling in bins and hoppers Wave propagation in saturated, fissured, poroelastic rocks Performance of a 3-storey RC structure on soft soil in the M6.4 Lefkada, 2003, Greece earthquake Ελληνικά υνζδρια Σφγκριςθ Μανδυϊν Λνοπλεγμάτων Ανόργανθσ Μιτρασ με Μανδφεσ Λνοπλιςμζνων Ρολυμερϊν για τθν Αντιςειςμικι Ενίςχυςθ Υποςτυλωμάτων Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ Textile-Reinforced Mortar (TRM) versus FRP Confinement in Reinforced Concrete Columns Εργαλείο Διεπιςτθμονικισ Ομάδασ για τθν Αξιολόγθςθσ του Επιπζδου Λειτουργικότθτασ Ραιδιοφ ςτο Φάςμα του Αυτιςμοφ (ΕΔΑΛΦΑ) Σφμπλοκα Σπανίων Γαιϊν και διατάξεισ εκπομπισ Θλεκτροφωταφγειασ Φωτοθλεκτροχθμικά Στοιχεία για τθ μετατροπι τθσ Θλιακισ Ενζργειασ ςε Θλεκτρικι. Ρράςινθ Χθμεία και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Αξιολόγθςθ τθσ κινθτικότθτασ φυτοφαρμάκων ςε υπόγεια φδατα από πειράματα ροισ ςε ςτιλεσ εδάφουσ Εκτίμθςθ τθσ κινθτικότθτασ φυτοφαρμάκων ςε υπόγεια φδατα από πειράματα ροισ ςε ςτιλεσ εδαφϊν Διαλυτοποίθςθ και κινθτοποίθςθ ελαϊκισ φάςθσ κατά τθ διζλευςθ υδατικοφ διαλφματοσ επιφανειοδραςτικοφ (SDS) απο πορϊδεσ μζςο Συµπεριφορά και Σειςµικι Στακερότθτα Αρχαίων Μνθµείων Χρθςιµοποιϊντασ Συςτιµατα Αποµόνωςθσ Ελαςτοµερικϊν Εφεδράνων In Situ Monitoring of Cement Gel Growth Dynamics. The Use of a Miniaturized Permanent Halbach Magnet for Precise 1 H NMR Studies Θ χριςθ Θλεκτρονικϊν Ρλατφόρμων Ανοικτοφ Κϊδικα ςτθν Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ Θ ςυμβολι των Νζων Τεχνολογιϊν και τθσ Ανοικτισ και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ ςτθν ανάπτυξθ του «ευφυοφσ» ςχολείου Αλλθλεπίδραςθ Κατακορφφων Τυρβωδϊν Ανωςτικϊν Φλεβϊν από Ρθγζσ ςε Κορυφζσ Κανονικοφ Εξαγϊνου Υποςτθρικτικοί χειριςμοί Μαςτοφ Ράτρασ: Λειτουργία του Κοινωνικοφ Λειτουργοφ Θ επίδραςθ τθσ ετερόπλευρθσ άςκθςθσ ςτθν δφναμθ του τετρακζφαλου ςτισ 45, 60 και 90 κάμψθσ του γόνατοσ μετά τθ ςυνδεςμοπλαςτικι του πρόςκιου χιαςτοφ ςυνδζςμου

12 Ελληνικά περιοδικά Xαρακτθριςτικά ςχεδιαςμοφ ενόσ οργανιςμοφ: εφαρμογι ςε νοςθλευτικό ίδρυμα Ροιότθτα: ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθ Νοςθλευτικι The psysical progression of the osteoportotic spinal fracture Factors of the Organization of Therapeutic Environment Recovery for Psychiatric Patients Μulticulturalism and Mental Illness: Views of the Mental Health Professional for Mentally Immigrants A Comparative Study on the Quality of Psychiatric Care for Members of a Therapeutic Group in Two Independent Psychiatric Services: Day Center and a Hostel for Chronic Patients Quality of the Therapeutic Environmental Recovery for the Two Hostels with Psychiatric Patients in their First Year s Function Patients with type two diabetes mellitus: Increased local inflammatory activation in culprit atheromatous plaques Βιβλία Θ Κεωρία και Ρρακτικι τθσ Ομαδικισ Ψυχοκεραπείασ, Εκδόςεισ Λίκοσ, Ακινα, Ιχοσ Μουςικι και Τεχνολογία, Τόμοσ Α, Ακουςτικι / Ψυχοακουςτικι / Θλεκτροακουςτικι, Εκδ. ΑΑΚΥΝΚΟΣ Νζα Ζκδοςθ Οκτϊβριοσ Ιχοσ Μουςικι και Τεχνολογία, Τόμοσ B, Ψθφιακι Ακουςτικι, Εκδ. ΑΑΚΥΝΚΟΣ Νζα Ζκδοςθ Οκτϊβριοσ Advances in Greek Generative Syntax. John Benjamins Publications. (2005) Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι και τθν Αρχιτεκτονικι των Θ/Υ, ΛΩΝ, Ακινα Ειςαγωγι ςτθν Εφαρμοςμζνθ Ρλθροφορικι των Επιχειριςεων, ΛΩΝ, Ακινα Κεφάλαια βιβλίων HEPAR: An intelligent system for hepatitis prognosis and liver transplantation decision support Improving the adaptiveness of an e-learning system Ο ψθφιακόσ "άλλοσ" απζναντι ςτθν παιδικι ακωότθτα. Θ παιδαγωγία τθσ τθλεοπτικισ βίασ Σχολικι Eπικετικότθτα και θ Επανορκωτικι Ρροςζγγιςθ Απόψεισ μονογονεικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ του 21 αιϊνα: εικόνεσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ An Artificial Intelligence System for Differential Diagnosis of Dyslexia and Specific Language Impairment

13 Augmented Fuzzy Cognitive Maps Supplemented with Case Based Reasoning for Advanced Medical Decision Support Fuzzy Cognitive Maps Structure for Medical Decision Support Systems Locative Prepositions and Place Children s Passives and the Theory of Grammar Comparative Syntax and Language Disorders On vs. above: lexical semantics and syntactic factors affecting spatial acquisition Children s Passives and the Theory of Grammar Driva Locative Prepositions as Modifiers of an Unpronounced Noun Types of Numerical Nouns Locative prepositions, predicate inversion and Full Interpretation Locative Prepositions as Possessums A Stochastic Model for the Modelling Process CBR; History, Methodology and Development Trends A Stochastic Molel for the Process of Learning Mathematizing the CBR Process Computer Aided Classification of Mammographic Tissue Using Independent Component Analysis and Support Vector Machines Guillain Barre Syndrome Velo-cardio-facial Syndrome Ραραγωγι ομιλίασ :φαινομενολογία και πακολογία Μετά τθ βλάβθ: Αποκατάςταςθ ι υποκατάςταςθ τθσ χαμζνθσ λειτουργίασ; Dynamic Solution of Poroelastic Column and Borehole Problems of Soil and Rock Mechanics Άλλεσ Δραςτηριότητεσ Care pathway of osteoporotic spinal fractures: Is there a place for vertebroplasty? Using a Hybrid AI Approach for Exercise Difficulty Level Adaptation HT The Role of the Teacher for the Learning of Mathematics (workshop) Algorithms for Bitmasking Strings Exploiting tourism destinations knowledge in an RDF-based P2P network Heterogeneous and homogeneous photocatalysis for the degradation of emerging contaminants in drinking water The Syntax of Spatial Prepositions: Evidence from Shupamem On Locative Prepositions

14 11

15 ΤΓΓΡΑΦΕΙ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 1. Βαρςάμθ Β. 41. Συκελιανοφ Δζςποινα 2. Βγενοποφλου Ειρινθ 42. Ταμπακάσ Βαςίλειοσ 3. Βόςκογλου Μιχάλθσ 43. Τερηι Αρχόντω 4. Βουτςινάσ Ευάγγελοσ 44. Υφαντισ Απόςτολοσ 5. Γεωργοποφλου Σταυροφλα (Βοφλα) 45. Χαδζλλθσ Λουκάσ 6. Γιαννόπουλοσ Ανδρζασ 46. Χατηίνασ Σωτιριοσ 7. Δρίτςασ Λωάννθσ 47. Χατηθπροκοπίου Μάριοσ 8. Δροςόπουλοσ Α 9. Ηαφειροποφλου Γεωργία 10. Κεοδωροποφλου Ραγϊνα Μαρία 11. Κακαβάσ Ραναγιϊτθσ 12. Κακαρελίδθσ Γεϊργιοσ 13. Καλπίνθ Ραπαδοποφλου Χρυςι 14. Καμπανάρου Μαρία 15. Καμπουρίδθσ Γεϊργιοσ 16. Καπλάνθσ Σωκράτθσ 17. Καρζλθσ Δθμιτριοσ 18. Καρυϊτθ Βαςιλικι 19. Κατςίκασ Επαμεινϊνδασ 20. Καψάλθσ Βαςίλειοσ 21. Κοντονι Ρθνελόπθ Διονυςία 22. Κοφτρασ Ακανάςιοσ 23. Κουτςογιάννθσ Κωνςταντίνοσ 24. Κουτςοποφλου Α. 25. Μθτρόπουλοσ Λωάννθσ 26. Μπακάλθσ Αριςτείδθσ 27. Μπακάλθσ Νικόλαοσ 28. Μπαράκοσ Γεϊργιοσ 29. Μπατςολάκθ Μαρία 30. Μπίλλθ Ευδοκία 31. Μποβιάτςθσ Λωάννθσ 32. Νταλκαράνθ Κεοδϊρα 33. Ραναγιωτάρασ Διονφςιοσ 34. Ραναγόπουλοσ Αναςτάςιοσ 35. Ραπαδθμθτρίου Μαρία 36. Ραπακαναςίου Θλίασ 37. Ρίκιοσ Κωνςταντίνοσ 38. Ρρωτοπαπαδάκθσ Δ. 39. Στακάτοσ Θλίασ 40. Σταυρόπουλοσ Φϊτθσ 12

16 Διεθνή Επιςτημονικά ςυνζδρια FUNEUS: A neurofuzzy approach based on fuzzy adaline neurons Koutsojannis C, Hatzilygeroudis I. STAIRS 2006, Riva del Garda (August 2006 Italy). Today hybrid computing is a popular framework for solving complex problems. If we have knowledge expressed in rules, we can build an Expert System, and if we have data, or can learn from stimulation (training) then we can use Artificial Neural Networks. In this paper we present the FUzzy NEUrule System (FUNEUS) which is a Neuro Fuzzy approach based on fuzzy Adaline neurons and uses Differential Evolution for optimization of membership functions. According to previous Neuro-fuzzy approaches and a well-defined hybrid system HYMES, FUNEUS is an attempt to the direction for integration of neural and fuzzy components with Differential evolution. Despite the fact that it remains difficult to compare neurofuzzy systems conceptually and evaluate their performance, early experimental results proved a promising performance and the need for further evaluation in other application domains. Λζξεισ Κλειδιά: Hybrid systems, Neurofuzzy architecture, Differential evolution, fuzzy adaline 13

17 Education in Computers Conquers Health Care Constantinos Koutsojannis, Ioanna Kontomina, Georgia Margari, Evripidis Doulias and Maria Katsardi, Professional s Technophobia, Pci 2007 (2007), May 2007, Patras, Greece Although several studies in different countries have explored the extent to which health care professionals use biomedical technology as well as the computer and the internet, few researches are available on this subject in Greece. The potentially high rate of resistance to new technology has been summarized as Technophobia in the literature. The aim of this study was to explore and to overcome Technophobia barriers to new technology and promote the learning process training nurses to computer and internet. Two hundreds nurses of the main Hospitals of Western Greece, participated during last tree years, to a 2- month course, including basic computer skills that designed to assist the faculty in becoming comfortable computer users. The applications addressed included: introduction to windows, electronic mail, word processing, presentation and database applications, library on-line searches of literature databases and introduction to internet browsers. The participants completed a-16 item questionnaire before and after the course while SPSS 14.0 software was used for data analysis. The mean age for the participant nurses were 35.5 years. Overall, 32.6% of the entire sample could use the computer, 67.4% could not.slightly more than two thirds (75 %) of the entire nurses had never used the internet, and 25 % had. The total improvement of new technology familiarization was statistically significant (usually p<0.0001). In conclusion clinical nurses in Greece have not fully utilised the opportunity that the use of computer and internet offer for nursing education. Improved efforts such as inclusion of more computer education courses in nursing curricular or in life long learning programs additionally with establishment of computer laboratories are required to increase the health care professional s access to computers and internet, conquering Technophobia and computer anxiety. Λζξεισ Κλειδιά: Education, Informatics, nurse, Technophobia, Greece 14

18 Fuzzy-Evolutionary Synergism in an Intelligent Medical Diagnosis System Constantinos Koutsojannis, Ioannis Hatzilygeroudis. KES 06 International Conference on Knowledge-Based & Intelligent Information & Engineering Systems 9-11 October 2006 Bournemouth, UK Αccepted for Publication In this paper, we present the design, implementation and evaluation of HIGAS, a hybrid intelligent system that deals with diagnosis and treatment consultation of acid-base disturbances based on blood gas analysis data. The system mainly consists of a fuzzy expert system that incorporates an evolutionary algorithm in an off-line mode. The diagnosis process, the input variables and their values were modeled based on expert s knowledge and existing literature. The fuzzy rules are organized in groups to be able to simulate the diagnosis process. Differential evolution algorithm is used to fine-tune the membership functions of the fuzzy variables. Medium scale experimental results show that HIGAS does better than its non-hybrid version, non-experts and other previous computer-based approaches. Λζξεισ Κλειδιά: Acid-base disturbances, hybrid expert systems, fuzzy-evolutionary synergism, computer diagnosis. Evolutionary synergism in a medical expert system Beligiannis G, Koutsojannis C, Hatzilygeroudis I. KES 06 International Conference on Knowledge-Based & Intelligent Information & Engineering Systems 9-11 October 2006 Bournemouth, UK Aaccepted 15

19 In this paper, we present the design, implementation and evaluation of HIGAS, a hybrid intelligent system that deals with diagnosis and treatment consultation of acid-base disturbances based on blood gas analysis data. The system mainly consists of a fuzzy expert system that incorporates an evolutionary algorithm in an off-line mode. The diagnosis process, the input variables and their values were modeled based on expert s knowledge and existing literature. The fuzzy rules are organized in groups to be able to simulate the diagnosis process. Differential evolution algorithm is used to fine-tune the membership functions of the fuzzy variables. Medium scale experimental results show that HIGAS does better than its non-hybrid version, non-experts and other previous computer-based approaches. Λζξεισ Κλειδιά: acid-base disturbances, hybrid expert systems, fuzzy-evolutionary synergism, computer diagnosis Using Expert Systems Technology for Student Evaluation in a Web Based Educational System I. Hatzilygeroudis, P. Chountis, Ch. Giannoulis and C. Koutsojannis Procs of the IASTED International Conference on Web-Based Education (WBE-2005), Feb , 2005, Grindelwald, Switzerland, In this paper, we present a web-based intelligent education system to help students and tutors in the context of an AI course. We concentrate on the knowledge management and student evaluation aspects of the system. Knowledge management mainly refers to test questions construction and management. Student evaluation refers to the evaluation of the knowledge level of a student with regards to taught concepts. A rule-based expert system helps in student evaluation. A number of statistics provided by the system give valuable information to the tutor. Λζξεισ Κλειδιά: Web-based education, student evaluation, expert systems, knowledge management. 16

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH LECTURES 1 WORKSHOPS 5 SYMPOSIA 6 ANNOUNCEMENTS 11 GREEK ANNOUNCEMENTS 25 POSTERS 27

ENGLISH LECTURES 1 WORKSHOPS 5 SYMPOSIA 6 ANNOUNCEMENTS 11 GREEK ANNOUNCEMENTS 25 POSTERS 27 16 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Congress Series (6): Neuropsychiatric, Psychological and Social Updates and Challenges May

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2 LECTURES OVERCOMING ADDICTION: PRACTICAL APPLICATIONS OF RECENT ADVANCES IN NEUROSCIENCE, PSYCHOLOGY AND COMPLEMENTARY MEDICINE Constance Scharff, PhD Constance Scharff, PhD, Senior Addiction Research

Διαβάστε περισσότερα

Session 1: Financial Institutions I

Session 1: Financial Institutions I Session 1: Financial Institutions I Session Chair: Nikolaos Milonas, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα 1 Time: 09:00 10:30 Firm Performance and Ownership by Financial

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

What's inside? Click here for other languages and formats

What's inside? Click here for other languages and formats Contents powered by... contents roadmap references authors What's inside? Click here for other languages and formats Introduction Key forces at play Model A phased process for innovation Stimulation Awakening

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Internal Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Conference

3rd International Conference GREEK ASSOCIATION OF PRIMARY MUSIC EDUCATION TEACHERS (GAPMET) 3rd International Conference Teaching material and its contribution to educational practice: From theory to application in Music Education

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT 2008 CONTENTS I 1. PREFACE...1 2. ACTIVITY REPORT / PERSPECTIVE...3 2.1. ACTIVITY REPORT...3 2.2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα

UNDER THE AUSPICES OF

UNDER THE AUSPICES OF BOOK OF ABSTRACTS 14 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. UNDER THE AUSPICES OF The Hellenic National Commission for UNESCO The Municipality of Athens The Hellenic Ministry of Health and Social

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 54. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του

Τα Νέα 54. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του Τα Νέα 54 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του Ένας κάτοικος του Brandon, στα προάστια της Tampa, Florida, USA φέρεται ότι έχασε την ζωή του όταν ξαφνικά

Διαβάστε περισσότερα

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Successful Help for Inclusion by Valorised Actions for Adults in the field of environment SHIVAA 502901-LLP-1-2009-1-FR-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Parallel Session 1: Regulation

Parallel Session 1: Regulation Parallel Session 1: Regulation Session Chair: Panayiotis Alexakis, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα Συνεδρίων Time: 09:15-11:00 Financial Regulation in General Equilibrium

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα