Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα"

Transcript

1

2

3 Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ ε ναι πράγµατι τ κράτος πο νοµάζεται τώρα «Eλλ ς» π να ο οδήποτε λλο κράτος το σηµερινο K σµου; Eκ πρώτης ψεως σηµεριν Eλλ ς δ ν παρουσιάζει τίποτε π ποψη ο κονοµική, πολιτική, δεολογική, ργανωτική, διοικητικ κ.λπ., πο ν τ ν κάν η λληνικώτερη π.χ. π τ ν Aγγλία, τ ν Aµερική, τ ν Pωσσία, τ ν Bουλγαρία κ.λπ. Tο το ε ναι ξώφθαλµο κα α ταπ δεικτο σ ποιονδήποτε στοιχειωδ ς παρακολουθε τ ν παγκ σµια δηµ σια κα διωτικ ζωή. Oµως δ ο στοιχε α το κράτους Eλλ ς ε ναι πράγµατι µοναδικ ς λληνικά: T πρ το στοιχε ο ε ναι τ γεγον ς, τι Eλλ ς (µαζ µ τ ν K προ) ε ναι τ µ νο κράτος το K σµου, πο χει πίσηµη γλ σσα του τ ν Eλληνική. ( Aντιπαρερχ µεθα δ τ τρισάθλιο φαιν µενο, τι τ διο α τ κράτος µ ν µους του διώκει, φθείρει κα κρωτηριάζει τ ν Eλληνικ Γλ σσα κα τ ν Eλληνικ Γραφή). T δε τερο στοιχε ο, πο κάνει τ σηµεριν κράτος Eλλ ς λληνικώτερο π λα τ λλα κράτη το K σµου, ε ναι τ γεγον ς τι γεωγραφικ καλ πτει (πάντως χι πλήρως) τ ν χ ρο που γεννήθηκε, ναπτ χθηκε κα νδρώθηκε Eλληνικ ς τρ πος θεωρήσεως τ ς ζω ς κα το K σµου, Eλληνικ τητα, µοναδικ κα γνήσια α τ µητέρα το σηµερινο Παγκ σµιου Πολιτισµο. Πράγµατι κα πανάρχαια κοιτίδα γλώσσας κα πολιτισµο ( Oλυµπος, ελφοί, ωδώνη, Mυκ ναι, Oλυµπία, Kυκλάδες, Kρήτη, Λ µνος) κα ναγέννηση τ ς Kλασσικ ς Eποχ ς ( Aθ ναι, Σπάρτη, Θ αι, ον) ε χαν ς γεωγραφικ πίκεντρ τους ( ν πολλο ς) τ πους, ο πο οι συµπεριλαµ άνονται µέσα στ δάφη το σηµερινο κράτους Eλλάς. * * * Π ση στορική, πολιτικ κα πολιτιστικ ξία χουν πράγµατι τ δ ο α τ λληνικ στοιχε α το κράτους µας, µοναδικ γλ σσα του κα µοναδικ φ ση του; Kατηγορηµατικ κα χωρ ς κανένα νδοιασµ παντο µε: Mέγιστη. O πολιτισµ ς ε ναι γέννηµα τ ς

4 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος γλώσσας κα γλ σσα ε ναι γέννηµα τ ς φ σεως. H µοναδικ Eλληνικ Φ ση ταν µήτρα πο κυοφ ρησε τ ν µοναδικ Eλληνικ Γλ σσα. Kα µοναδικ Eλληνικ Γλ σσα ε ναι µητέρα-τροφ ς λων τ ν γλωσσ ν. Kανε ς δ ν µπορε ν µφι άλλ η γι τ ν π λυτη λήθεια τ ς σ τητας Γλ σσα=πολιτισµ ς. ( O «αυλ ς» στ 16 χρ νια πο κυκλοφορε χει προσκοµίσει συντριπτικ ς ποδείξεις τ ς σ τητας α τ ς ε ρισκ µενες στ ν διάθεση παντ ς νδιαφεροµένου). Oπως κα κανε ς δ ν µπορε ν µφι άλλ η, τι λ κληρος σηµεριν ς Παγκ σµιος Πολιτισµ ς ( Eπιστήµη, Θεωρία, Λογική, Mαθηµατικά, Tεχνολογία, Φιλοσοφία, ηµοκρατία...) πήγασε κα πέρρευσε µ νον π τ ν πνευ- µατικ πηγή, πο νοµάζεται Eλληνικ τητα. * * * Tίθεται να κρισιµώτατο ζητο µενο: Ποι ς ε ναι ρ λος τ ν κατοίκων τ ν Aγίων α τ ν T πων τ ς νθρωπ τητος (δι τι λληνικ ς χ ρος ε ναι ο πραγµατικο «Aγιοι T ποι»), πο νοµάζονται Eλληνικ Kράτος κα π λλη σκοπι ποιά µπορε ν ε ναι στάση τ ν κτ ς Eλληνικο Kράτους κατοικο ντων νθρώπων, κείνων πο φείλουν τ γεγον ς το ξανθρωπισµο τους ποκλειστικ σ,τι λα αν π τ ν Eλληνικ τητα; Kατ τ ν διάρκεια τ ς προεδρίας του «πλανητάρχης» Γεώργιος Mπο ς ε χε δηλώσει π λέξει σ µία πίσκεψή του στ ν Aθήνα: «Eγγυ µαι προσωπικ τ ν ερ τητα τ ν λληνικ ν συν ρων». Xωρ ς κίνδυνο παρεξηγήσεως πλήρης ποστασιοποίηση το «αυλο» π λες νεξαιρέτως τ ς ξουσιαστικ ς στίες δυνάµεως ε ναι πασίγνωστη λέµε: Nαί, ερ τητα το Eλληνικο δάφους, α τ ε ναι τ να ζητο µενο. Kα προσθέτοµε κα τ δε τερο: H ερ τητα τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας. E ν ερ τητα τ ν δ ο α τ ν γιγαντιαίων ξι ν ξασφαλισθ ( π µ ς, το ς κατοίκους το κράτους α το, το ς χοντες ς µητρική µας γλ σσα τ ν Eλληνική, λλ κα π λ κληρη τ ν π λοιπη νθρωπ τητα, τ ν φείλουσα τ πάντα στ ν πνευµατικ καρποφορία τ ς Eλληνικ ς Φ σεως κα τ ν πολιτιστικ πακτωλ τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας), τ τε κα τ µέλλον κα ε δαιµονία το νθρωπίνου ε δους θ ε ναι ξασφαλισµένα..i.λ.

5 EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN Eως π τε θ νεχώµεθα τ ν νθελληνισµ τ ς Π. ιαθήκης; K ριε διευθυντά, T ρωτήµατα πο πιθυµ δι τ ν στηλ ν το «αυλο» ν πευθ νω πρ ς π σαν κατε θυνσιν φορο ν συγκεκριµένα στορικ γεγον τα κα γι το το θ πιθυ- µο σα, σο τ δυνατ ν σαφέστερες παντήσεις ν λά ω, µ γνώµονα τι ποτελο ν ρωτήµατα πληθώρας σκεπτοµένων Eλλήνων. Kαί, γι ν γίνω σαφέστερος, ρισµένα µέρη το περιεχοµένου τ ς «Παλαι ς ιαθήκης» ( ι λίου πο θεωρε ται µέρος τ ς ρθοδ ξου µολογίας κα δι το το «θε πνευστον») µο προκαλο ν ε λογες πορίες, συγκρου µενα µ τ ν Eθνική µου δι τητα ς Eλληνος. Kα πι συγκεκρι- µένα στ ν γνωστ στορία τ ς Eσθήρ, πο µάλιστα προ άλλεται συχν π λληνικο ς τηλεοπτικο ς δια λους κατ τ ν Mεγάλη E δοµάδα, συµ αίνουν τ κ λουθα: Kάποιος E ρα ος ν µατι Mαρδοχα ος, χρησιµοποι ντας τ ν νηψιά του ν µατι Eσθ ρ ς δέλεαρ γι τ ν Πέρση ασιλι, καταφέρνει τελικ ς ν ξοντώσ η τ ν µέχρι τ τε Eλληνα-Mακεδ να πρωθυπουργ τ ς Περσικ ς A τοκρατορίας ν - µατι Aµµάν, ν καταλά η τ ν πρωθυπουργία κα ν τέλει ν στρέψ η τ Περσικ ν Kράτος σ π λεµο κατ τ ς Eλλάδος, τοποθετ ντας µάλιστα κα τ ν (γνωστ µας π το ς Περσικο ς Πολέµους) E ρα ο στρατηγ Mαρδ νιο πικεφαλ ς το στρατε µατος. Kατ ποίαν λογικ ν γ πρέπει ν ε µαι µ τ µέρος το Mαρδοχαίου κα χι το Aµµάν; ηλαδή, ταν δεκάδες α ώνων ργ τερα, τ ν καιρ τ ς Eθνεγερσίας, E ρα ος πουργ ς Nέσσελροντ ντεµάχετο τ ν Eλληνα Kαποδίστρια στ ν α λ το Tσάρου, προσπαθ ντας ν στρέψ η τ ν Pωσσικ πολιτικ κατ τ ν παναστατηµένων Eλλήνων κα π ρ τ ν Tο ρκων, γ πρέπει ν ποστηρίζω τ ν Nέσσελροντ; Kα κάτι κ µη: Eχει ποδειχθ στορικά, τι ο Φιλιστα οι σαν Eλληνες- Kρ τες, ο πο οι µεγαλο ργησαν πολιτιστικ ς στ ν καθ µ ς Aνατολ δι τ ς Πενταπ λεως (Γάζα κ.λπ.), χαρίζοντας µάλιστα κα τ νοµά τους στ ν συγκεκριµένη, ταλαίπωρη µέχρι σήµερα, περιοχ («Παλαιστίνη»). Kατ ποίαν λογικ ν κα δ, στ ς διαµάχες τ ν Φιλισταίων Eλλήνων µ το ς E ραίους, γ θ πρέπει ν θεωρ τ ν γ να τ ν E ραίων ναντίον τους ς ργο «θεάρεστον» κα ν ποστηρίζω στ ν γνωστ µονοµαχία τ ν E ρα ο α δ κι χι τ ν Eλληνα Γολιάθ; ηλαδή, ν σήµερα στ ν περιοχ το Kαυκάσου πάρξ η νοικτ σ γκρουσις µεταξ Eλληνοποντίων κα ( ς πο µε) τ ν Aζερµπαϊτζαν ν, γ θ πρέπει ν πάρω τ µέρος τ ν Aζερµπαϊτζαν ν; E µαι έ αιος, τι κπρ σωπος τ ς Iερ ς Συν δου κ. Iωάννης Xατζηφώτης (παρ τ τι σ συνέντευξή του σ µερήσια θηναϊκ φηµερίδα κα στ ρώτηµα «Eλληνας Pωµι ς;» πήντησε «Pωµι ς», σπε δοντας ν διευκρινίσ η «δηλαδ ρθ δοξος Eλληνας»), ν τ ν ρωτήσω, π ς γίνεται ν θεωρο µε ργο «γίου» (το Aθανασίου συγκεκριµένα) κείµενο πο τιτλοφορε ται «Kατ Eλλήνων», θ σπε σ η ν ξεκαθαρίσ η, τι λέξις «Eλληνες» δ ν φορ στ ν φυλ τ ν Eλλήνων λλ στο ς... «ε δωλολάτρες». Γι τ ν ο κονοµία τ ς συζήτησης, στω, θ τ δεχθ. σκολα µως θ µπορέσ η ν µ πείσ η, πώς, ταν προφήτης Zαχαρίας (τ ς «Παλαι ς ιαθήκης» ε αίως) λέγει «κα ξεγερ τ τέκνα σου, Σιών, π τ τέκνα τ ν Eλλήνων», δ ρος «Eλληνες» δ ν χει καθαρ θνικο-φυλετικ λλά... θρησκοθεολογικ περιεχ µενο κα χαρακτ ρα. O τε κα θ µπορέσ η ν µ πείσ η, τι Παλαιοδιαθηκικ προτροπ «κα ξολοθρε σω Kρ τας» πίσης Παλαιοδιαθηκικ προσδοκία «ν γίν η Kρήτη στάνη προ άτων» φορ στ ν θρησκευτικ πίστη τ ν κατοίκων της

6 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος κι χι στ ν γενοκτονικ θνική τους ξ ντωση. Kατ πιν λοιπ ν το των παρακαλ κα πιθυµ διακα ς ν µο παντήσετε, ν τ ν ξακολουθο µε ς λα ς ν θεωρο µε τ ν «Παλαι ιαθήκη» ς «ερ» κα «θε- πνευστο» κείµενο, δ ν συνιστ ψυχολογικ ς µαδικ θνικο πιπέδου µαζοχισµ κα θνικο-πολιτικ ς ( κ µη χειρ τερα δηλαδ ) προκάλυπτη διάπραξη το γκλήµατος τ ς σχάτης προδοσίας; Kα δ ν συνιστ ντίφαση (το λάχιστον), να λληνικ δρυµα πως ε ναι «Eκκλησία τ ς Eλλάδος», τ πο ο πιµένει ν προ- Xρ µα κα ψε δος στο ς ρχαιολογικο ς χώρους άλλ η τ ν αυτ του διαρκ ς ς προ- µαχ να το Eθνους, ν διαπράττ η να τοια της αρ τητος γκληµα, πιµένοντας ν µ ν πο άλλ η π τ κείµενά του να τοιο του µεγέθους νθελληνικ ργο, πως ποδεδειγµένα πλέον ε ναι «Παλαι ιαθήκη»; O κ. Xατζηφώτης µ τ ν δι τητα το κπροσώπου τ που τ ς Iερ ς Συν δου τ ς Eκκλησίας τ ς Eλλάδος τί χει ν π γι α τ ; Mετ τιµ ς Oδυσσε ς Πατεράκης Hράκλειον Kρήτης K ριε διευθυντά, ράττοµαι τ ς ε καιρίας µ τ ν παρο σα πιστολή, ν σ ς γνωστοποιήσω δ ο µπειρίες πο πεκ µισα κατ τ ν πρ σφατη πίσκεψή µου στ Aρχα ον Θέατρον τ ς Eπιδα ρου. H πρώτη ψυχρολουσία τελέσθη στ ν ε σοδο το Θεάτρου, ταν ζητήθηκε π τ ν τετραµελ συντροφιά µας ντίτιµο ε σιτηρίου ξι χιλιάδων δραχµ ν (1.500 καστος). H πρώτη ντίδρασή µας ταν α φνιδιασµ ς ς πρ ς τ ποσ ν, πο µ ς φάνηκε ξωφρενικ. Παρατηρήσαµε, τι µεδαπο κα λλοδαπο πλήρωναν τ α τ ντίτιµο. ε τερη ψυχρολουσία π τ ν νάγνωση ν ς ι λίου πωλουµένου στ Θέατρο κα ναφεροµένου στ ς Mυκ νες- Eπίδαυρο-Tίρυνθα-Nα πλιο το κ. Nίκου Παπαχατζ, ρχαιολ γου, κδ σεις «Kλειώ», που (σελίδες 15, 16) γίνεται µνεία στ ν προέλευση τ ν Eλληνικ ν φ λων κα δ τ ν Πελασγ ν ναφέρονται π λέξει τ ξ ς: «O Πελασγοί, π το ς ποίους ρχίζουν ο µ θοι, ταν λα ς Iνδοευρωπαϊκ ς, συγγεν ς τ ν Eλλήνων, µ το ς ποίους ργ τερα συγχωνε τηκαν...». Θ θελα ν πευθυνθ πρ ς παντες το ς πευθ νους ( Aρχαιολογικ Yπηρεσία - Aρµ δια Eφορία Aρχαιοτήτων - Yπουργε ο Πολιτισµο ) κα ν το ς προτρέψω ς πλ ς Eλλην πολίτης ν δώσουν µίαν πάντηση σ δ ο καίρια ρωτήµατα: Πρ τον: E ν α σχ νωνται χι, ταν παιτο ν π Eλληνες κα λλοδαπο ς τ διο κα µάλιστα ψηλ ντίτιµο ε σιτηρίου γι τ ν ε σοδο στο ς χώρους τ ν ρχαίων µνηµείων µας ( σων ρίσκονται π κρατικ συντήρηση κα κµετάλλευση τουριστικ µέγα θέµα κα α τ, χι µως το παρ ντος), ταν δηλαδ πληρώνουµε, γι ν πολα σουµε τ ν δικιά µας ρχαία κληρονοµιά. ηλαδ πληρώνουµε, γι ν δο µε τ νεπανάληπτα πιτε γµατα τ ν δικ ν µας διαµφισ ήτητων προγ νων; ν θ µπορο σε το λάχιστον τ ντίτιµο το ε σιτηρίου ν ε ναι µικρ τερο π α τ τ ν λλοδαπ ν, ν δ ν ε ναι δυνατ ν ε σοδος ν ε ναι τελείως δωρεάν; Kα στερα ζητ µε π το ς Eλληνες ν γνωρίζουν τ ν ρχαία µας στορία κα κληρονοµιά, ταν γι µία πλ πίσκεψη σ ρχαιολογικ χ ρο µία τετραµελ ς ο κογένεια χρειάζεται δραχµές; ε τερον: E ν χουν λέγξει, τί ε δους ι λία λλα οηθήµατα πωλο νται κα τί ναγράφουν α τ στ κατ τ πους «περίπτερα» τ ν ρχαίων µνηµείων µας. Eν κατακλε δι προσωπικ ς θεωρ νάλγητη κα «πισκευαστική», γι ν µ ν π σκεµµένη, τ ν λη τακτικ τ ν πευθ νων στ ν τοµέα το Πολιτισµο. N ποθέσω, τι ληθε ουν ο ποψίες, τι χουν παρεισδ σει κάποιοι «γνωστο - γνωστοι» µ ποστολ τ ν ποπροσανατολισµ κα τ ν παραπληροφ ρηση στ θέµα τ ς στορικ ς λήθειας, σ µία ποχ πο χουν καταρρε σει στήριχτοι δογµατισµο κα θεωρίες π.χ. Iνδοευρωπαϊσµ ς, Aφροκεντρισµ ς, Φοινικισµ ς κ.λπ.; «Aπ τ ν στορία µαθαίνουµε, π ς τίποτε δ ν γίνεται τυχα α, λλ λα χουν τ ς

7 11924 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος 1998 α τίες των». (Πολ ιος) Σ ς ε χαριστ γι τ ν ποµονή σας. Mετ τιµ ς Aριστοτέλης Pωµανίδης Kαλλιθέα H δουλεία δ ν ποτελε ο τε σήµερα «νάµνηση» K ριε διευθυντά, Στ τε χος 190 το «αυλο» ( Oκτώ- ριος 1997) διά ασα τ ν πιστολ το κ. B. Γεωργιάδη ( Aµπελ κηποι) µ τίτλο: «H κατάργηση τ ς δουλείας κα χειραφέτηση τ ς γυναίκας». Bε αίως σήµερα κανε ς λογικ ς νθρωπος δ ν πιστε ει στ σο αρά, π ς δουλεία ε ναι νάµνηση. Oπως πίσης κανε ς δ ν πιστε ει στ σο αρ κτ ς τ ν πεπλανηµένων κα τ ν θελοτυφλο ντων, τι ο πρωτ γονοι νθρωποι, µ λις γ καν π τ σπήλαιο, ε χαν κα το ς δο λους τους κα π ς πρέπει ε τε µ ς ρέσει ε τε χι ν παραδεχθο µε, π ς ο δο λοι κτισαν π λεις, δραγωγε α, πυραµίδες, Παρθεν νες, στάδια κ.τ.λ., κ.τ.λ. Σαφ ς χι. T ν Παρθεν να ε τε µ ς ρέσει ε τε χι τ ν κτισε Περικλ ς Ξανθίππου κα ο δε ς λλος. ι τι, ν Περικλ ς δ ν συνελάµ ανε τ ν δέα τ ς κατασκευ ς το Παρθεν νος, τίποτα, µ σαφ ς τίποτα, δ ν θ κτιζαν ο δο λοι [...]. H τοτειν δουλεία ταν σίγουρα πι καλ π τ ν σηµεριν ποκριτικ δ θεν λευθερία. Θ ναφέρω να παράδειγµα. Kατ τ τος 1962 ρχεται ξαγωγ Eλλήνων ργατ ν στ ν τ τε υτικ Γερ- µανία. Eπειδ ζησα λα α τ τ χρ νια τ ν ταλαιπωρία τ ν συµπατριωτ ν µας κα τ ν λλων λα ν, θέλω ν δια ε αιώσω, τι σίγουρα κάθε δο λος τ ς ρχαίας Eλλάδος, κ µη κα ο ε λωτες τ ς Σπάρτης, σαν ε τυχέστεροι το των τ ν «λε θερων» νθρώπων. M ν ξεχν τε, π ς Θε- µιστοκλ ς στ ν δο λο του τ ν Σίκιννο νεπιστε θη τ στρατηγικ του σχέδιο γι τ ν διεξαγωγ τ ς ναυµαχίας στ στεν τ ς Σαλαµ νος. Kα στ ν διο δο λο ε χε µπιστευθ τ ν διαπαιδαγώγηση τ ν παιδι ν του. Aς λθ η κ. B. Γεωργιάδης κα ς ψάξ η π τ τος 1962 µέχρι σήµερα κα ν ρ στω µία γερµανικ ο κογένεια, πο ν µπιστε θηκε τ ν διαπαιδαγώγηση τ ν παιδι ν της σ ναν ξένο ργάτη νοµαζ - µενο δ θεν λε θερο, σ ναν «Gastarbeiter», πως συνηθιζ ταν ν λέγεται, τ τε σως συµφωνήσουµε µαζ του. Aν χι, ς µ σπιλώνουµε τ µεγαλε ο τ ς πατρίδος µας µ τέτοιου ε δους γενικ κα σοπεδωτικ συµπεράσµατα. Kατ τ ν ρα τ ς µάχης κάθε Σπαρτιάτης ε χε µέχρι κα πτ δο λους π πίσω του, γι ν το δίνουν τ πλα. Aραγε δ ν µπορο σαν α το ο πτ δο λοι ν ξεκοιλιάσουν ναν Σπαρτιάτη; Γιατί δ ν τ κάνανε; Γιατ πλο στατα ο λλοι θ σαν σως χειρ τεροι. Kα π α τ πο µ ς ε ναι γνωστ συνάγεται, τι παντο κτ ς Eλλάδος θέση τ ν δο λων ταν χειρ τερη τ ν δο λων τ ς Eλλάδος. Tο λάχιστον στ ν Eλλάδα Aριστοτέλης µ ς ε πε «ίαι ν στι (δουλε ειν)». Kι λλοι λαο ε χαν δο λους. O δε ς µως µεγαλο ργησε, πως ο Eλληνες. O δε ς λλος λα ς χει ν µ ς δείξ η ναν Iππαρχο, ναν Eρατοσθένη Aρίσταρχο. O δε ς ε ναι σ θέση ν δείξ η ναν Iπποκράτη Γαλην κα φυσικ ο δε ς µπορε ν δείξ η ναν Oρφέα, να Λίνο να Mουσα ο κα σίγουρα ο δε ς χει ναν θε ο Oµηρο. Aν γνωρίζω καλ ς, ο δε ς λα ς µπορε ν µ ς δείξ η ναν K δρο ναν Kωνσταντ νο Kουκίδη τ ς , γι ν µείνουµε τσι διαχρονικ στ ν Aττική. Aφήνω λους το ς λλους γίγαντες το Eλληνικο Πνε µατος, γι ν π : Oλοι ο λλοι λαοί, ο λεγ µενοι νατολικοί, π τ ν Bα υλ να µέχρι τ ν Περσία κα το ς Φοίνικες «το ς ποκαλο µενους ψε τες» (Στρά ων, «Γεωγραφικά»), λλ κα ο µετέπειτα Pωµα οι, Tο ρκοι, E ρωπα οι τί προσέφεραν τί χουν ν πιδείξουν; Aθλι τητες κα κρουνο ς α µατος, α τ κα τίποτε λλο, ν ξαιρέσουµε τ ν ψηλ τεχνολογία κα τ ν ψηλ ατρικ τ ν ορείων. Aλλ π τ ν ψηλ τεχνολογία νθρωπος κατήντησε µοναχικ ταλαίπωρη µονάδα κι π τ ν ψηλ ατρικ πλουτίζουν ο φαρµακο ιοµηχανίες, κα τ νοσοκοµε α ε ναι διαρκ ς γεµ τα. O Eλληνας µως ταν δηµιουργικ ς, ταν Περικλ ς, κτιζε Παρθεν νες κι χουµε πολλο ς Παρθεν νες. Kα στ κάτω-κάτω Eλληνας ε ναι κα Aλκιδάµας,

8 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος πο ος λέγει: «Eλευθέρους φ κε πάντας θε ς, ο δένα δο λον φ σις πεποίηκεν» («Pητορικ» A ,72 σελ ς 138, κδοσις I. Zαχαρ πουλος). Γι α τ δ ν νο- µίζω, π ς µία γενικ σοπέδωση κα µία ψευδοελευθερία κάνουν τ ν δουλεία νά- µνηση. Oχι, δουλεία πάρχει σήµερα σ χειρ τερη µορφή. Παρ λα τα τα µο φαίνεται λογικώτερος νας παραλληλισµ ς τ ς σοφ ς ρήσης το Σ λωνος, ταν ρωτήθηκε, «ποι πολιτικ σ στηµα θεωρε ς τ καλ τερο», κα πήντησε: «Γι ποι ν λα κα γι ποιά ποχ ρωτ τε;» Σ α τ τ µ κος κ µατος νοµίζω, π ς πρέπει ν σκεπτώµαστε κα ν συνηθίζωµε το λάχιστον µε ς ο Eλληνες ν λέµε τ σ κα σ κα κα τ ν σκάφη σκάφη πλ ς ν λέµε τ πράγµατα µ τ νοµά τους. H δουλεία δ ν ε ναι καθ λου νάµνηση, λλαξε πλ ς, λέγω, τ ν µορφή της. Kι ν τ τε σουν «δορυάλωτος» κα σο χάριζε λλος τ ν ζωή σου µ ντάλλαγµα τ ν δουλεία, σήµερα ε σαι µ ν δ θεν λε θερος, λλ χεις, ν χι νοιχτ ξένη κατοχή, µία σωτερικ κατοχ µ ναν πουληµένο δικ σου. Oρα πολυεθνικ ς µεγαθήρια ο κονοµικά, που διαφθορ τ ν συνειδήσεων, τ ν ξι ν κα τ ν ρχ ν δ ν παίζουν πολ τως κανένα ρ λο. Eτσι Eλληνας µεινε πάλι µ νος του ν γωνίζεται, ν δη- µιουργ κα ν κτίζ η πρ τυπα κα Παρθεν νες. O λλοι; E, ο λλοι π τ ν µάχη το Mαραθ νος τ 490 π.x. µέχρι σήµερα τ µ νο πο µπορο ν ν κάνουν, πως δείχνει στορία, ε ναι ν καταστρέφουν, ν κλέ- ουν, ν ληστε ουν, ν εροσυλο ν κι ν µπορο ν, ν πλουτίζουν. Γι α τ πιστε ω, π ς χι µ νο δ ν ε ναι νάµνηση δουλεία, λλ ε ναι φέλεια κα µ νο πο τ λέµε. Aπλ ς µ τέτοιες φέλειες ε νοο µε τ ν σοπέδωση τ ν πάντων. Xείριστον γκληµα. Kα δ ο λ για γι τ ν χειραφέτηση τ ς γυναίκας. Nοµίζω, θ ταίριαζε καλ τερα στ ν σηµεριν γυνα κα ν τ λέγαµε «δικηµένη κα ξευτελισµένη». Γιατί; ι τι κάνει λα σα κανε κα πρ τα, σ ν τ 8ωρο πο φορτώθηκε, σ ν τ τσιγάρο, τ R-OH, τ ξεν χτι, τ ν γωνία τ ς ργασίας κι λα α τά, γι ν µπορο ν ν πλουτίσουν µερικο γρηγορώτερα κι ε κολώτερα. Kα γι ν καταστραφ τ θεµέλιο τ ς κοινωνίας: ο κογένεια. Ω Hρα κα Aφροδίτη, συγχωρέστε µε, ν α τ λέγεται χειραφέτηση. Φε! Mετ τιµ ς ρ. E. Xαϊτίδης Θεσσαλονίκη Oστ παναρχαίων προγ νων µας στ διάθεση τ ν σκυλι ν K ριε διευθυντά, Z ντας στ χωρι Πελλάνα στ ρεια το νοµο Λακωνίας γίνοµαι µάρτυρας σέ ειας ρχαιολ γων στ ς νασκαφ ς πο γίνονται στ ν προϊστορικ ο κισµ κα τ ν κρ πολη τ ς Πελλάνας. Συγκεκριµένα χουν ρεθ µερικο τάφοι µ στ παναρχαίων προγ νων µας, τ πο α, ν χουν λθει στ φ ς ρκετ καιρ, π µεγάλη διαφορία τ ν πευθ νων ρίσκονται κτεθειµένοι στ διάθεση κάθε ε δους τετραπ δων, σκ λων, γάτων, τσακάλων κ.λπ. κα στ ς κάστοτε καιρικ ς συνθ κες. Φαίνεται, π ς τ στ δ ν συνοδε ονταν π χρυσ λλα «πολ τιµα» ντικείµενα, γι ν τ χουν καλ τερης µεταχείρισης. Aναρωτιέµαι δέ, ν θ θελε πε θυνος τυµ ωρ χος ( ρχαιολ γος) ν τ χουν τ ς διας µεταχείρισης τ στ τ ν γονι ν του κ µα κα τ δικά του. M κτίµηση Hλίας Πελλανιώτης Aθήνα

9 11926 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος 1998 Θρ ακολογο ντες πο δ ν χουν δέαν περ Θρ άκης... K ριε διευθυντά, Aνέγνωσα µ πολλ προσοχ τ ν πιστολ τ ς κ. Mαρίας Kασίµη, ποία κατήγγειλε τ ν καθηγήτρια το Παντείου κ. Φραγκουδάκη γι τ ς παράδεκτες στ ν κυριολεξία π ψεις της σχετικ µ τ ν διδασκαλία τ ς «Aπολογίας το Σωκράτους» σ µαθητ ς τ ς Γ Γυµνασίου («αυλ ς», τε χος 182, σ ). Θέλω µ τ ν σειρά µου ν καταγγείλω α τ ν τ ν «καθηγήτρια το Παντείου», ποία ξεσπάθωσε κατ τ ς λληνικ ς πολιτείας, πο τ ν µεί ει πλουσιοπάροχα. Προσκεκληµένη τ ς Eλληνικ ς Eταιρείας Πολιτικ ς Eπιστήµης µίλησε γι τ το σεµιναρίου, τ πο ον πραγµατοποιήθη τ ν Σεπτέµ ριο το 1996 στ ν Ξάνθη µ πρωτο ουλία τ ς E δικ ς Γραµµατείας ιαπολιτισµικ ς Eκπαιδε σεως το Yπουργείου Παιδείας (ναί, πάρχει κα τέτοια!). H κ. Φραγκουδάκη ε πε µεταξ λλων, τι χρησιµοποιε ται ρος «µουσουλµανικ µειον της» κα χι «τουρκική», δι τι «α τ µ ς πι άλλει τ κράτος». Σ ρώτηση δ κάποιου γι τ «π ς µπορο ν ν διδάσκουν σ µειονοτικ σχολε α δάσκαλοι πο µισο ν τ ν µειον τητα κα πιθυµο ν τ ν ξαφάνισή της;», πήντησε κ. «καθηγήτρια» φυσικώτατα: «Mά, γαπητέ µου, ξεχν τε, τι α τ ταν πίση- µη πολιτικ το λληνικο κράτους µέχρι προσφάτως;». Ποι ν καλ τερο προπαγανδιστ θ ρ τ πουργε ο Eξωτερικ ν τ ς γείτονος χώρας; Φυσικ τ πρ γµα ε χε (ε τυχ ς!) συνέχεια. O πρ τανις το ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θρ άκης ε αισθητοποιήθηκε στ ν κατάφωρη α τ πρ κληση κα µ τ ρ. πρωτ. A 3258/ γγραφ του ζήτησε π τ ν πανεπιστηµιακ κοιν τητα το κριτικο πανεπιστηµίου, τ ν Γενικ Γραµµατεία Περιφερείας Aνατολικ ς Mακεδονίας κα Θρ άκης, το ς Nοµάρχες τ ν νοµ ν τ ς Θρ άκης καθ ς κα τ ν T πο τ ν τρι ν κριτικ ν νοµ ν ν ντιδράσουν. υστυχ ς συχν -πυκν νθρωποι, ο πο οι ο τε κ ν ξέρουν πρ ς τ πο πέφτει Θρ άκη, καταπιάνονται µ ε αίσθητα θνικ θέµατα κα τ λεγ µενα κα τ γραφ µενά τους ε ναι πιστοποίηση τ ς παχυλ ς τους µάθειας. H καταγγελία µου γι τ ν ν λ γ ω «καθηγήτρια» σως ν µ προκαλ κπληξη στο ς καλο ς ναγν στες το «αυλο», δεδοµένου τι τ Πάντειο Πανεπιστήµιο τείνει ν µετα ληθ ( ν δ ν ε ναι δη) σ συνονθ λευµα νελληνίστων, κατανοήτων κα περνευρωτικ ν «πανεπιστηµιακ ν» ( µφισ ητουµένων προσ ντων), ο πο οι τείνουν ν γκαλιάζουν προστατευτικ τ ν κάθε «καταπιεσµένο», «ψυχοπαθ», «µειονοτικ», µ λίγα λ για τ ν καθένα πο «διεκδικε» τ δικαίωµα σ µία «ρ ζ» διαφορά. Tί χρωστ µως καηµένος φορολογο µενος Eλληνας, ν πληρών η α το ς πο δίδουν πλ χερα πιχειρήµατα στ ν χθρ ; Mετ τιµ ς Θρ ακοµακεδ ν Ξάνθη H σιωπ τ ς πίσηµης ρχαιολογίας γι τ ν Kέρο K ριε διευθυντά, Aπ τ τε πο νεκάλυψα τ ν «αυλ», τ ν δια άζω νελλιπ ς, κα θέλω ν ε χαριστήσω σ ς κα το ς συνεργάτες σας γι τ ς πηρεσίες, πο προσφέρετε στ ν Eλλάδα κα τ ν π θεση τ ς λήθειας. T περασµένο καλοκαίρι κα µ τ ν ε καιρία τ ν διακοπ ν µου στ Nάξο κα τ ν Aµοργ τ νδιαφέρον µο τρά ηξε τ µικρ νησ Kέρος Kάρος, π που προέρχονται ξαίρετα δείγµατα το Πρωτοκυκλαδικο πολιτισµο. υστυχ ς τ ξειδικευµένα γι α τ τ θέµα ι λία ε ναι πολ λίγα κα κ µα λιγ τερα σα ναφέρονται

10 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος στ ν Kέρο. Πέρα π τ νακρι ς κα παράδεκτο, τι ο πρ τοι κάτοικοι τ ν Kυκλάδων προέρχονταν π τ ν Mικρ Aσία κα ποίκισαν τ νησι α τ ( ν ε ναι δυνατ ν, ν φήσ η κάποιος τ ν φορη γ τ ς Mικρ ς Aσίας, γι ν κατοικήσ η σ να µικρ κα γονο νησ πως Kέρος!), ο µ νες πληροφορίες πο µπ ρεσα ν ντλήσω γι τ ν Kέρο ε ναι ο κάτωθι: α) Oτι ρχικ κε πιστε ετο, τι γεννήθηκε Aπ λλων κα τι ργ τερα λατρεία του µεταφέρθηκε στ ν λο. ) Oτι τ νησ θ πρέπει ν ταν πανελλήνιο ερ κατ τ ν πρωτοκυκλαδικ ποχή, ως του τ ν θέση του πάρ η λος. Θ θελα, ν ε ναι δυνατ ν, κάποιος συνεργάτης το «αυλο» ν παντήσ η στ ρωτήµατά µου: 1) Ποιά ε ναι τυµολογία το ν µατος Kέρος. 2) T νησ ταν µ νο ερ π ρχαν κα ο κισµο σ α τ ; (Γιατ κάπου διά ασα, τι µ νο ταφ ς γίνονταν στ ν Kέρο). 3) Tί νασκαφικ ς νέργειες χουν γίνει στ νησ κα τί νακαλ φθηκε (ο κισµοί; νεκροταφε α; ερά;). Tέλος, ν ε ναι δυνατ ν, ν δηµοσιε ατε κάποιο χάρτη τ ς Kέρου µ τ ς ρχαιολογικές της θέσεις (στ µπ ριο δ ν κυκλοφορε τίποτα) κα κάποιες φωτογραφίες π τ νησ τ ς νασκαφές, γι ν χου- µε κάποια πτικ ε κ να α τ ς τ ς τ σο σηµαντικ ς νήσου. E ναι πραγµατικ παράδεκτο γι να τ σο σηµαντικ στ ν ρχαι τητα νησ ν µ µπορ σήµερα ν δια άσ η κανε ς τίποτα πέρα π δ ο γραµµ ς στ περισσ τερα συγγράµµατα, χωρ ς χάρτες κα φωτογραφίες φυσικά. Mετ τιµ ς Eµµανου λ Παπαµατθαιάκης ικηγ ρος, Σητεία Kρήτης Σηµείωση : Λεπτοµερειακ κα ντελ ς πρωτ τυπη ρευνα γι τ ν Kέρο, πο παντ σ λα τ νωτέρω ρωτήµατα το πιστολογράφου, δηµοσιε θηκε στ ν «αυλ», τε χος 162, Iο νιος 1995, σσ «Eξ Aνατολ ν τ φ ς» κα στ ν «θνικ» τηλε ραση K ριε διευθυντά, Στ α τοαποκαλο µενο «Nέο Eθνικ Kανάλι» (ET 2) τ Σά ατο κα ρα παρακολο θησα τ ν παρουσίαση (σ πανάληψη) «ντοκυµαντα ρ» µ τίτλο «O ρχα οι πολιτισµο ζωντανε ουν» κα ε δικώτερα τ τµ µα πο χει θέµα τ ν Mινωικ πολιτισµ. T σχ λια ταν π µετάφραση κειµένου, πο δ ν πρ λα α ν κο σω τ ν συντάκτη του ( ν ναφέρθηκε προέλευσή του). Mεταξ α τ ν πο ναφέρθηκαν ε ναι π λέξει κα τ παρακάτω: 1) «υστυχ ς ο τε Γραµµικ γραφ A ο τε Γραµµικ γραφ B χουν ποκρυπρογραφηθ». 2) «Eίναι καταφαν ς πίδραση τ ς A γ πτου στ χρήση τ ν χρωµάτων». Eπειδ ε ναι γνωστ τακτικ τ ν «θνικ ν» καναλι ν, «νέων» κα παλαι ν, περιµένω σως κάποιο δικ σας σχ λιο. Kλείνω τ σηµείωµά µου κφράζοντας ε χ γι τ ν ε δωση τ ν στ χων το «αυλο», πο συνταυτίζονται µ το ς π θους κάθε γνήσιου Eλληνα. M τιµ Mάτα Kατσίπη Aνοιξη Aττικ ς

11 Aπ στολοι το Nέου Mεσαίωνα Πλάι στ ν Φράνσις Φουκουγιάµα πο ποδεικν ει τ «τέλος τ ς Iστορίας», στ ν Σαµου λ Xάντιγκτον πο «προ λέπει» «σ γκρουση πολιτισµ ν», στ πρ τυπο το «πολυπολιτισµικο» νθρώπου πο διαλείπτως προπαγανδίζεται ρχεται προκάλυπτη πλέον πίθεση τ ς ξουσιαστικ ς αρ αρ τητας κατ το Πολιτισµο, πο ποτελε κα πίθεση κατ τ ς Aνθρωπ τητας κα τ ς Iστορίας: «H διαστα ρωση τ ν φυλ ν, µ νη λ ση γι τ ν ε ρήνη», διακηρ σσει τ µέλος τ ς Παγκ σµιας Aκαδηµίας Πολιτισµο (;), Γάλλος (;) «διανοο µενος» Z κ Λ Γκ φ («Eλευθεροτυπία» 4/9/97). Kα ποκαλ πτει (σ πρ σφατη συνέντευξή του στ ν Iσπανικ φηµερίδα «Eλ Πα ς»): «πρέπει ν προετοιµάσουµε το ς λαο ς κα το ς πολιτισµο ς γι τ ν µοναδικ λ ση, πο µπορε ν µ ς δηγήσ η στ ν ε ρήνη κα τ ν δικαιοσ νη, πο δ ν ε ναι λλη π τ ν λ ση τ ν διασταυρώσεων µεταξ τ ν φυλ ν». N λοιπ ν πο ο ποτιθέµενοι πολέµιοι το γερµανικο Nαζισµο ξεπρο άλλουν στ τέλος το ε κοστο α να µ δίστακτες χιτλερικ ς µεθοδε σεις. M νο πο τώρα ντ γι τ ν «φυλετικ καθαρ τητα» τ ς Aριας φυλ ς πιδιώκουν τ ν δη- µιουργία ν ς µείγµατος κφυλισµένου τ που νθρώπου, ν ς «πολυπολιτισµικο ριδίου» το καταλληλοτέρου ς ποχείριου τ ς Παγκ σµιας Eξουσίας. H «Bιολογία» πανέρχεται στ προσκήνιο π το ς δ θεν δεινο ς πολεµίους της, π κείνους κρι ς πο παθιασµένα πεστήριζαν τ ν «ιολογικ σ τητα» τ ν νθρώπων πάνω π κάθε πολιτιστικ διαφοροποίηση. O φοριστ ς τ ν θεωρι ν το Γκοµπιν κα το Tσάµπερλαιν ποδείχθηκαν ο πλέον νθερµοι θιασ τες τους, θέλοντας ν µετατρέψουν τ ν νθρωπ τητα σ κτηνιατρικ ργαστήριο παραγωγ ς «ελτιωµένης ράτσας», σ ν ν πρ κειτο γι γελάδες πρ ατα. Oµως τ δηλητηριώδη έλη τους στρέφονται κυρίως κατ τ ς Λευκ ς φυλ ς κα τ ς Γηραι ς Hπείρου, ποία παρ τ προ λήµατά της κατορθώνει ν φο- µοιών η τ φροασιατικ µεταναστευτικ ρε µατα κα ν διατηρ τ ν λληνική της παράδοση κα τ ν φυλετική της µοιογένεια σ ρκετ µεγάλο αθµ. Πα οντας τ ν Λευκ φυλ δι τ ς πιµειξίας καταργο ν ταυτ χρονα κα τ ν παράδοσή της. O χωρ ς φυλετικ πλέον προσδιορισµ νθρωπος θ σπασθ µ ε κολία τ ν Aφροανατολισµ στ πίπεδο τ ς στορικ ς του συνείδησης, τ ν «πολυπολιτισµ» στ πίπεδο τ ς κοινωνίας κα τ ν κριτη ποταγ («ε ρήνη») στ πίπεδο τ ς ο κονοµίας κα τ ς πολιτικ ς. O φασίζοντες α το πιτήδειοι τ ς διεθνο ς προπαγάνδας γνοο ν τ ν Iστορία δυνατο ν ν τ ν κυττάξουν κατάµατα; Aγνοο ν δηλαδή, τι το ς δ ο τελευταίους α νες ξεκίνησε τ «ξήλω- µα» τ ν σκιάχτρων το ογµατισµο κα το Παραλ γου, τ πο ο π τ πίπεδο τ ς ν ησης ρχίζει ν περν κα στ ν χ ρο τ ς κοινωνίας κα τ ς πολιτικ ς, κα τι δ ναµη τ ς Eλληνικ τητας ρχίζει σταδιακ πλέον ν χαράσσ η τ ν πορεία το πολιτισµο ; O «αυλ ς»θ ξακολουθήσ η ν ποκαλ πτ η λες κε νες τ ς µεθοδε σεις, πο στοχε ουν στ ν πνευµατικ διασυρµ τ ς νθρωπ τητας κα στ ν προσπάθεια γκαθίδρυσης ν ς Nέου Mεσαίωνος. Σηµείωση: έον ν σηµειωθ, τι ν λ γ ω «καδηµαϊκ ς» γραψε τ ι λία «O διανοο µενοι στ ν Mεσαίωνα» κα «O πολιτισµ ς τ ς Mεσαιωνικ ς σης», «συµ άλλοντας ο σιαστικ στ ν πανεξέταση κα να άθµιση τ ς σηµασίας το Mεσαίωνα»... («Eλευθεροτυπία» 4/9/97). Παν. Λ. Kου αλάκης

12 O Oλυµπιακο Aγ νες το 2004: Mοναδικ ε καιρία ξαγνισµο τους M φορµ τ ν νάθεση στ ν π λη τ ν Aθην ν τ ς διεξαγωγ ς τ ς Oλυµπιάδας το 2004 παν λθε κα πάλι στ προσκήνιο ναζήτηση το α θεντικο νοήµατος τ ν Oλυµπιακ ν Aγώνων, καταν ηση το θικο κα δεολογικο περιεχοµένου, κείνου πο ποκαλο µε Oλυµπιακ Iδέα, Oλυµπιακ Πνε µα. O περισσ τεροι σήµερα σπε δουν ν µιλήσουν γι «κφυλισµ» το Oλυµπιακο Πνε µατος κα κάποιοι λλοι κάνουν λ γο γι «ναγκαία προσαρµογ» στ ς νέες καταστάσεις κα ντιλήψεις το σ γχρονου κ σµου. Ωστ σο λες α τ ς ο π ψεις φαίνεται ν πέχουν κατ πολ τ ς λήθειας, δι τι πορρέουν π µιτελε ς λανθασµένες θέσεις περ ρχαιοελληνικο κ σµου κα κατ πέκτασιν δηγο ν σ σφαλµένες κτιµήσεις τ ς δέας το Oλυµπισµο, τ ν ποία α τ ς κ σµος συνέλα ε κα πραγµάτωσε πάρα πολ νωρίς, κατ τ ν α γ το πολιτισµο του. E ναι λογικ κα στορικ δ νατον ν προσεγγίσωµε κα ν κατανοήσωµε τ ν Oλυµπιακ Iδέα, ταν παραγνωρίζωµε δ ο καίρια σηµε α το ν λ γ ω ζητήµατος, τ πο α κα θ ναπτ ξωµε παρακάτω: A. T γνήσια νοήµατα κα ο πρωταρχικ ς σηµασίες τ ς Oλυ- µπιακ ς Iδέας ε ναι στεν συνυφασµένα µ τ ν µακρυν ποχή, κατ τ ν ποία δρ θηκαν ο Oλυµπιακο Aγ νες, κα σ α τ ν µπεριέχεται α τία κα ναγκαι τητα τ ς δρυσής τους. H ποχ α τ ναµφισ ήτητα ταυτίζεται µ τ ν ποχ το ασιλέως ι ς. B. H Oλυµπιακ Iδέα ποτελε γέννηµα κα ναπ σπαστο µέρος τ ς ε ρ τερης λληνικ ς θεώρησης τ ς Zω ς κα το K σµου, καθ ς κα τ ν ξι ν πο πηγάζουν π α τήν. O ι δωρος Σικελιώτης (3,74) ναφέρει, τι «δε τερος Hρακλ ς ταν νας κ τ ν Iδαίων ακτ λων τ ς Kρήτης... πο δρυσε το ς Oλυµπιακο ς γ νες». O Iδα ος Hρακλ ς λοιπ ν φέρεται ς δρυτ ς τ ν Oλυµπιακ ν γώνων. T ν πληροφορία α τ µεταφέρει κα Παυσανίας («Hλειακ» α,7): «O Iδα οι άκτυλοι, ο πο οι νοµάζοντο κα Kουρ τες, ε χαν λθει π τ ρος Iδη

13 11930 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος 1998 τ ς Kρήτης κα σαν πέντε, Hρακλ ς, Παιωνα ος, Eπιµήδης, Iάσιος κα Iδας. E ς τ ν Iδα ον Hρακλ νήκει δ ξα, δι τι πρ τος α τ ς καθιέρωσε τ ν τ τε γ να κα τ ν ν µασε Oλ µπια κα καθώρισε ν γίνεται κάθε πέµπτον χρ νο, πειδ πέντε σαν α τ ς µ το ς δελφο ς του». O Kο ρητες σ µφωνα µ τ ν παράδοση προφ λαξαν τ ν ία, ταν ταν ρέφος, π τ ν πατέρα του Kρ νο, πο ος σκ τωνε τ παιδιά του, φο κατ τ ν χρησµ «π παιδ ς δίου τ ν ρχ ν φαιρεθήσεσθαι»: «ο δ Kο ρητες νοπλοι ν τ ντρ ω τ ρέφος φυλάσσοντες το ς δ ρασι τ ς σπίδας συνέκρουον, να µ τ ς το παιδ ς φων ς Kρ νος κο σ η...» ( Aπολλ δωρος, A, 1, 6-7). O φ λακες κα παιδαγωγο λοιπ ν το ι ς ξεκινο ν τ ν τέλεση γώνων στ ν Oλυµπία. Oµως κα διος Zε ς, ταν νηλικιωθ, θ γωνισθ στ γώνισµα τ ς πάλης µ ντίπαλο τ ν Kρ νο, τ ν πο ον νικ κα µ τ ν νίκη του α τ ναλαµ άνει κα συµ ολικ τ ν γεσία κα στ ν συνέχεια γωνοθετε τ θλήµατα: «ία δ µ ν ντα θα παλα σαι κα α τ Kρ ν ω περ τ ς ρχ ς... γωνοθετ σαί φασιν α τ ν...» (Παυσανίας, «Hλειακ» A, 7). H νάληψη τ ς Aρχ ς π τ ν ία µελλε ν δηγήσ η στ ν πρ το νθρώπινο πολιτισµ, πο ος λα ε παγκ σµιες διαστάσεις. O πολιτισµ ς το ι ς διεκ πη ιαίως π παγκ σµιες γεωλογικ ς νακατατάξεις, α τ ς πο στ ν α γαιακ χ ρο κατεγράφησαν π το ς ρχαίους συγγραφε ς ς Kατακλυσµ ς το ευκαλίωνος. T ν δ ξα το ασιλέως ι ς κράτησαν τ ερατε α τ ν διασωθέντων µαντείων, κα προφορικ λαϊκ παράδοση τ ν «θεοποίησε». Γι α τ κρι ς τ ν λ γο µετ τ ν κατακλυσµ κε νοι πο σπευσαν ν να ιώσουν στορικ τ χαµένο µεγαλε ο, δ ν ταν δυνατ ν ν διαφορήσουν γι τ ν µ θο τ ς Oλυµπίας: τ ν πάλη µεταξ Kρ νου- ι ς γι τ ν νάληψη τ ς Aρχ ς. O Πέλοψ (παππο ς το Aγαµέµνονος) ργανώνει κα τελε µ τ ν πλέον λα- µπρ τρ πο τ Oλ µπια πρ ς τιµ ν το ι ς: «Πέλοψ δ στερον γενε µάλιστα µετ Eνδυµίωνα τ ν γ να τ Oλυµπί ω ι ποίησεν ξιολογώτατα νθρώπων τ ν πρ α το» (Παυσανίας, «Hλειακά», 8,2). Kα δ ν θ µπορο σε ν µ ν τιµηθ κε νος πο «π λθεν πασαν τ ν ο κουµένην ε εργετ ν τ γένος τ ν νθρώπων» ( ι δωρος Σικελιώτης, 3,61,4), πο θέσπισε τ ν N µο, τ ν ικαιοσ νη κα τ ν Πολιτική: «το ς µ ν ληστ ς κα σε ε ς ναιρο ντα, τ ν δ σ τητα κα δηµοκρατίαν ε σηγο µενον...» (. Σι-

14 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος κελιώτης 5,71,2). H ε εργεσία του π το γένους τ ν νθρώπων ταν τ σο µεγάλη, στε: «παρεχ µενον αυτ ν π σιν πιεικ κα φιλάνθρωπον, στε π το πλήθους Πατέρα προσαγορευθ ναι» (. Σικελιώτης, 3,61,4). Kα τιµήθηκε σ λα τ µήκη κα πλάτη τ ς γ ς: E ναι Jupiter (Zε ς Πατ ρ) τ ν Λατίνων, Odin (= ίας) τ ν Σκανδιναυ ν, Dyaus Pitar ( ίας Πατέρας) τ ν Iνδ ν, λλ κα κ ρια θε τητα λων σχεδ ν τ ν ρχαίων λα ν καθρεφτίζει τ ν ασιλέα ία. O Oλυµπιακο γ νες λοιπ ν, πο θεσπίστηκαν µετ τ ν Kατακλυσµ, τελο ντο πρ ς τιµ ν το ι ς ε ς νάµνηση κα ς νοσταλγία τ ς Παγκοσµίου Πολιτείας του. Kα τελο ντο στ ν Oλυµπία, δι τι κε κατ τ ν παράδοση Zε ς νέλα ε τ ν Aρχ π τ ν Kρ νο. T τελετουργικ περιλάµ ανε κυρίως θλητικο ς γ νες, δι τι στ θληµα τ ς πάλης Zε ς κατέ αλε τ ν Kρ νο. A τ φαίνεται ν ταν πρώτη σηµασία το Oλυµπισµο. Kατ το ς Kλασσικο ς χρ νους σ α τ ν τ ν πρώτη σηµασία ρχεται ν προστεθ κα τ Aθλητικ Iδε δες, προϊ ν τ ς φιλοσοφικ ς κα καλλιτεχνικ ς ναζήτησης το Tέλειου κα τ ς Aρµονίας. H σκηση το σώµατος (γυµναστικ ) θεωρήθηκε π τ ν Πλάτωνα ς «θε σδοτος» ( πως κα Mουσική): «µία σωτηρία πρ ς µφω, µήτε τ ν ψυχ ν νευ σώµατος κινε ν, µήτε τ σ µα νευ ψυχ ς, να µυνο- µένω γίγνησθον σορρ πω κα γι» («Tίµαιος»). Eπίσης να σηµαντικ στοιχε ο, πο πρέπει ν σηµειωθ, ε ναι τι στ ν Kλασσικ Eλλάδα κα στ δεολογικ -πολιτικ πεδίο ποχωρε δέα τ ς O κουµενικ τητας, ποία χαρακτήριζε τ ν ποχ το ι ς κα µπεριείχετο στ αθ τερο ν ηµα τ ν πρώτων Oλυ- µπιάδων, κα ντιθέτως νδυναµώνει δέα το Πανελληνισµο. Στο ς Oλυµπιακο ς τ ς Kλασσικ ς ποχ ς συµµετε χαν θλητ ς κα π κτ ς Eλλάδος περιοχές, π τ ν α στηρ µως προϋπ θεση ν ε ναι Eλληνες. T ν δέα τ ς O κουµενικ τητας θ παναφέρ η ( δ ξως γι πολλο ς) Aλέξανδρος. H ρχ το τέλους τ ς Oλυµπιακ ς Iδέας γίνεται µ τ ν κατάκτηση το Eλληνικο K σµου π το ς Pωµαίους. Oχι µ νο ξεχάστηκαν τ αθ τερα νοήµατά της, λλ κα α τ τ Aθλητικ Πνε µα ( µιλλα, τεροσε ασµ ς, ντιµ τητα, γωνιστικ τητα, φιλοκέρδεια) παραµερίστηκε, γι ν πάρουν τ ν θέση του δωροδοκία, πιδειξιοµανία, σκοπιµοθηρία κα τ θέαµα. Πλήρης

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR - 73006 KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚÂ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ ÛÂ Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ ANE I THMIO KY POY ºπ ºπ XO H TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ À ø π 2004 ISBN 9963-607-35-7 ñ Copyright 2004 ñ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ appleúô ÏÏÈapplefiψ 75, Δ.. 20537, 1678

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο,

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο, ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Α. ΚΕΙΜΕΝΟ E ν Iλί ω Ελένη ν, πέδοντο ν α τ ν το ς Eλλησιν ο Tρ ες, κ ντος γε κοντος Aλεξάνδρου. O γ ρ δ ο τω γε φρενο λα ς ν Πρίαμος ο δ ο λλοι Tρ ες, στε

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Φεβρουάριος 2001, Aριθµ. 2 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 143 «H M O K PATIA KAI EKKΛHΣIA» (Kριτικ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου ΠΡΟΛΟΓΟΣ H Aντιγ νη του Σοφοκλή αποτελεί αναμφί ολα ένα απ τα σπουδαι τερα έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, που εξακολουθεί ακ μα και σήμερα να συγκινεί αναγνώστες και θεατές με τη δ ναμη των

Διαβάστε περισσότερα

TO ƒo ø O ΔOÀ μo OY Oπ ΔH, ΔOÀ Ãøƒπ OY, Àƒπ ƒã I ΔO O E ΔO

TO ƒo ø O ΔOÀ μo OY Oπ ΔH, ΔOÀ Ãøƒπ OY, Àƒπ ƒã I ΔO O E ΔO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔEYTEPO ÂÔÁÔÓ ÂÔÁÔÓ Â TO ƒo ø O ΔOÀ μo OY Oπ ΔH, ΔOÀ Ãøƒπ OY, Àƒπ ƒã I ΔO O E ΔO στην παράδοση του ησι δειου corpus, ώστε το Έργα και Hμέραι, χι η Θεογονία, θεωρο νται το θεμελιακ έργο του Hσι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPIOY E. A XA I H

HMHTPIOY E. A XA I H HMHTPIOY E. A XA I H YKEIOY ˆÚËÙÈÎ K Ù ı ÓÛË ñ K ÌÂÓÔ ñ MÂÙ ÊÚ ÛË ñ EÚÌËÓ ÙÈÎ Ó Ï ÛË ñ AÛÎ ÛÂÈ : EÚÌËÓ ÙÈÎ, ËÌ ÛÈÔÏÔÁÈÎ, EÙ ÌÔÏÔÁÈÎ ñ Aapple ÓÙ ÛÂÈ ÛÎ ÛÂˆÓ ñ AÛÎ ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ñ KÚÈÙ ÚÈ ÍÈÔÏfiÁËÛË

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα