Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα"

Transcript

1

2

3 Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ ε ναι πράγµατι τ κράτος πο νοµάζεται τώρα «Eλλ ς» π να ο οδήποτε λλο κράτος το σηµερινο K σµου; Eκ πρώτης ψεως σηµεριν Eλλ ς δ ν παρουσιάζει τίποτε π ποψη ο κονοµική, πολιτική, δεολογική, ργανωτική, διοικητικ κ.λπ., πο ν τ ν κάν η λληνικώτερη π.χ. π τ ν Aγγλία, τ ν Aµερική, τ ν Pωσσία, τ ν Bουλγαρία κ.λπ. Tο το ε ναι ξώφθαλµο κα α ταπ δεικτο σ ποιονδήποτε στοιχειωδ ς παρακολουθε τ ν παγκ σµια δηµ σια κα διωτικ ζωή. Oµως δ ο στοιχε α το κράτους Eλλ ς ε ναι πράγµατι µοναδικ ς λληνικά: T πρ το στοιχε ο ε ναι τ γεγον ς, τι Eλλ ς (µαζ µ τ ν K προ) ε ναι τ µ νο κράτος το K σµου, πο χει πίσηµη γλ σσα του τ ν Eλληνική. ( Aντιπαρερχ µεθα δ τ τρισάθλιο φαιν µενο, τι τ διο α τ κράτος µ ν µους του διώκει, φθείρει κα κρωτηριάζει τ ν Eλληνικ Γλ σσα κα τ ν Eλληνικ Γραφή). T δε τερο στοιχε ο, πο κάνει τ σηµεριν κράτος Eλλ ς λληνικώτερο π λα τ λλα κράτη το K σµου, ε ναι τ γεγον ς τι γεωγραφικ καλ πτει (πάντως χι πλήρως) τ ν χ ρο που γεννήθηκε, ναπτ χθηκε κα νδρώθηκε Eλληνικ ς τρ πος θεωρήσεως τ ς ζω ς κα το K σµου, Eλληνικ τητα, µοναδικ κα γνήσια α τ µητέρα το σηµερινο Παγκ σµιου Πολιτισµο. Πράγµατι κα πανάρχαια κοιτίδα γλώσσας κα πολιτισµο ( Oλυµπος, ελφοί, ωδώνη, Mυκ ναι, Oλυµπία, Kυκλάδες, Kρήτη, Λ µνος) κα ναγέννηση τ ς Kλασσικ ς Eποχ ς ( Aθ ναι, Σπάρτη, Θ αι, ον) ε χαν ς γεωγραφικ πίκεντρ τους ( ν πολλο ς) τ πους, ο πο οι συµπεριλαµ άνονται µέσα στ δάφη το σηµερινο κράτους Eλλάς. * * * Π ση στορική, πολιτικ κα πολιτιστικ ξία χουν πράγµατι τ δ ο α τ λληνικ στοιχε α το κράτους µας, µοναδικ γλ σσα του κα µοναδικ φ ση του; Kατηγορηµατικ κα χωρ ς κανένα νδοιασµ παντο µε: Mέγιστη. O πολιτισµ ς ε ναι γέννηµα τ ς

4 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος γλώσσας κα γλ σσα ε ναι γέννηµα τ ς φ σεως. H µοναδικ Eλληνικ Φ ση ταν µήτρα πο κυοφ ρησε τ ν µοναδικ Eλληνικ Γλ σσα. Kα µοναδικ Eλληνικ Γλ σσα ε ναι µητέρα-τροφ ς λων τ ν γλωσσ ν. Kανε ς δ ν µπορε ν µφι άλλ η γι τ ν π λυτη λήθεια τ ς σ τητας Γλ σσα=πολιτισµ ς. ( O «αυλ ς» στ 16 χρ νια πο κυκλοφορε χει προσκοµίσει συντριπτικ ς ποδείξεις τ ς σ τητας α τ ς ε ρισκ µενες στ ν διάθεση παντ ς νδιαφεροµένου). Oπως κα κανε ς δ ν µπορε ν µφι άλλ η, τι λ κληρος σηµεριν ς Παγκ σµιος Πολιτισµ ς ( Eπιστήµη, Θεωρία, Λογική, Mαθηµατικά, Tεχνολογία, Φιλοσοφία, ηµοκρατία...) πήγασε κα πέρρευσε µ νον π τ ν πνευ- µατικ πηγή, πο νοµάζεται Eλληνικ τητα. * * * Tίθεται να κρισιµώτατο ζητο µενο: Ποι ς ε ναι ρ λος τ ν κατοίκων τ ν Aγίων α τ ν T πων τ ς νθρωπ τητος (δι τι λληνικ ς χ ρος ε ναι ο πραγµατικο «Aγιοι T ποι»), πο νοµάζονται Eλληνικ Kράτος κα π λλη σκοπι ποιά µπορε ν ε ναι στάση τ ν κτ ς Eλληνικο Kράτους κατοικο ντων νθρώπων, κείνων πο φείλουν τ γεγον ς το ξανθρωπισµο τους ποκλειστικ σ,τι λα αν π τ ν Eλληνικ τητα; Kατ τ ν διάρκεια τ ς προεδρίας του «πλανητάρχης» Γεώργιος Mπο ς ε χε δηλώσει π λέξει σ µία πίσκεψή του στ ν Aθήνα: «Eγγυ µαι προσωπικ τ ν ερ τητα τ ν λληνικ ν συν ρων». Xωρ ς κίνδυνο παρεξηγήσεως πλήρης ποστασιοποίηση το «αυλο» π λες νεξαιρέτως τ ς ξουσιαστικ ς στίες δυνάµεως ε ναι πασίγνωστη λέµε: Nαί, ερ τητα το Eλληνικο δάφους, α τ ε ναι τ να ζητο µενο. Kα προσθέτοµε κα τ δε τερο: H ερ τητα τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας. E ν ερ τητα τ ν δ ο α τ ν γιγαντιαίων ξι ν ξασφαλισθ ( π µ ς, το ς κατοίκους το κράτους α το, το ς χοντες ς µητρική µας γλ σσα τ ν Eλληνική, λλ κα π λ κληρη τ ν π λοιπη νθρωπ τητα, τ ν φείλουσα τ πάντα στ ν πνευµατικ καρποφορία τ ς Eλληνικ ς Φ σεως κα τ ν πολιτιστικ πακτωλ τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας), τ τε κα τ µέλλον κα ε δαιµονία το νθρωπίνου ε δους θ ε ναι ξασφαλισµένα..i.λ.

5 EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN Eως π τε θ νεχώµεθα τ ν νθελληνισµ τ ς Π. ιαθήκης; K ριε διευθυντά, T ρωτήµατα πο πιθυµ δι τ ν στηλ ν το «αυλο» ν πευθ νω πρ ς π σαν κατε θυνσιν φορο ν συγκεκριµένα στορικ γεγον τα κα γι το το θ πιθυ- µο σα, σο τ δυνατ ν σαφέστερες παντήσεις ν λά ω, µ γνώµονα τι ποτελο ν ρωτήµατα πληθώρας σκεπτοµένων Eλλήνων. Kαί, γι ν γίνω σαφέστερος, ρισµένα µέρη το περιεχοµένου τ ς «Παλαι ς ιαθήκης» ( ι λίου πο θεωρε ται µέρος τ ς ρθοδ ξου µολογίας κα δι το το «θε πνευστον») µο προκαλο ν ε λογες πορίες, συγκρου µενα µ τ ν Eθνική µου δι τητα ς Eλληνος. Kα πι συγκεκρι- µένα στ ν γνωστ στορία τ ς Eσθήρ, πο µάλιστα προ άλλεται συχν π λληνικο ς τηλεοπτικο ς δια λους κατ τ ν Mεγάλη E δοµάδα, συµ αίνουν τ κ λουθα: Kάποιος E ρα ος ν µατι Mαρδοχα ος, χρησιµοποι ντας τ ν νηψιά του ν µατι Eσθ ρ ς δέλεαρ γι τ ν Πέρση ασιλι, καταφέρνει τελικ ς ν ξοντώσ η τ ν µέχρι τ τε Eλληνα-Mακεδ να πρωθυπουργ τ ς Περσικ ς A τοκρατορίας ν - µατι Aµµάν, ν καταλά η τ ν πρωθυπουργία κα ν τέλει ν στρέψ η τ Περσικ ν Kράτος σ π λεµο κατ τ ς Eλλάδος, τοποθετ ντας µάλιστα κα τ ν (γνωστ µας π το ς Περσικο ς Πολέµους) E ρα ο στρατηγ Mαρδ νιο πικεφαλ ς το στρατε µατος. Kατ ποίαν λογικ ν γ πρέπει ν ε µαι µ τ µέρος το Mαρδοχαίου κα χι το Aµµάν; ηλαδή, ταν δεκάδες α ώνων ργ τερα, τ ν καιρ τ ς Eθνεγερσίας, E ρα ος πουργ ς Nέσσελροντ ντεµάχετο τ ν Eλληνα Kαποδίστρια στ ν α λ το Tσάρου, προσπαθ ντας ν στρέψ η τ ν Pωσσικ πολιτικ κατ τ ν παναστατηµένων Eλλήνων κα π ρ τ ν Tο ρκων, γ πρέπει ν ποστηρίζω τ ν Nέσσελροντ; Kα κάτι κ µη: Eχει ποδειχθ στορικά, τι ο Φιλιστα οι σαν Eλληνες- Kρ τες, ο πο οι µεγαλο ργησαν πολιτιστικ ς στ ν καθ µ ς Aνατολ δι τ ς Πενταπ λεως (Γάζα κ.λπ.), χαρίζοντας µάλιστα κα τ νοµά τους στ ν συγκεκριµένη, ταλαίπωρη µέχρι σήµερα, περιοχ («Παλαιστίνη»). Kατ ποίαν λογικ ν κα δ, στ ς διαµάχες τ ν Φιλισταίων Eλλήνων µ το ς E ραίους, γ θ πρέπει ν θεωρ τ ν γ να τ ν E ραίων ναντίον τους ς ργο «θεάρεστον» κα ν ποστηρίζω στ ν γνωστ µονοµαχία τ ν E ρα ο α δ κι χι τ ν Eλληνα Γολιάθ; ηλαδή, ν σήµερα στ ν περιοχ το Kαυκάσου πάρξ η νοικτ σ γκρουσις µεταξ Eλληνοποντίων κα ( ς πο µε) τ ν Aζερµπαϊτζαν ν, γ θ πρέπει ν πάρω τ µέρος τ ν Aζερµπαϊτζαν ν; E µαι έ αιος, τι κπρ σωπος τ ς Iερ ς Συν δου κ. Iωάννης Xατζηφώτης (παρ τ τι σ συνέντευξή του σ µερήσια θηναϊκ φηµερίδα κα στ ρώτηµα «Eλληνας Pωµι ς;» πήντησε «Pωµι ς», σπε δοντας ν διευκρινίσ η «δηλαδ ρθ δοξος Eλληνας»), ν τ ν ρωτήσω, π ς γίνεται ν θεωρο µε ργο «γίου» (το Aθανασίου συγκεκριµένα) κείµενο πο τιτλοφορε ται «Kατ Eλλήνων», θ σπε σ η ν ξεκαθαρίσ η, τι λέξις «Eλληνες» δ ν φορ στ ν φυλ τ ν Eλλήνων λλ στο ς... «ε δωλολάτρες». Γι τ ν ο κονοµία τ ς συζήτησης, στω, θ τ δεχθ. σκολα µως θ µπορέσ η ν µ πείσ η, πώς, ταν προφήτης Zαχαρίας (τ ς «Παλαι ς ιαθήκης» ε αίως) λέγει «κα ξεγερ τ τέκνα σου, Σιών, π τ τέκνα τ ν Eλλήνων», δ ρος «Eλληνες» δ ν χει καθαρ θνικο-φυλετικ λλά... θρησκοθεολογικ περιεχ µενο κα χαρακτ ρα. O τε κα θ µπορέσ η ν µ πείσ η, τι Παλαιοδιαθηκικ προτροπ «κα ξολοθρε σω Kρ τας» πίσης Παλαιοδιαθηκικ προσδοκία «ν γίν η Kρήτη στάνη προ άτων» φορ στ ν θρησκευτικ πίστη τ ν κατοίκων της

6 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος κι χι στ ν γενοκτονικ θνική τους ξ ντωση. Kατ πιν λοιπ ν το των παρακαλ κα πιθυµ διακα ς ν µο παντήσετε, ν τ ν ξακολουθο µε ς λα ς ν θεωρο µε τ ν «Παλαι ιαθήκη» ς «ερ» κα «θε- πνευστο» κείµενο, δ ν συνιστ ψυχολογικ ς µαδικ θνικο πιπέδου µαζοχισµ κα θνικο-πολιτικ ς ( κ µη χειρ τερα δηλαδ ) προκάλυπτη διάπραξη το γκλήµατος τ ς σχάτης προδοσίας; Kα δ ν συνιστ ντίφαση (το λάχιστον), να λληνικ δρυµα πως ε ναι «Eκκλησία τ ς Eλλάδος», τ πο ο πιµένει ν προ- Xρ µα κα ψε δος στο ς ρχαιολογικο ς χώρους άλλ η τ ν αυτ του διαρκ ς ς προ- µαχ να το Eθνους, ν διαπράττ η να τοια της αρ τητος γκληµα, πιµένοντας ν µ ν πο άλλ η π τ κείµενά του να τοιο του µεγέθους νθελληνικ ργο, πως ποδεδειγµένα πλέον ε ναι «Παλαι ιαθήκη»; O κ. Xατζηφώτης µ τ ν δι τητα το κπροσώπου τ που τ ς Iερ ς Συν δου τ ς Eκκλησίας τ ς Eλλάδος τί χει ν π γι α τ ; Mετ τιµ ς Oδυσσε ς Πατεράκης Hράκλειον Kρήτης K ριε διευθυντά, ράττοµαι τ ς ε καιρίας µ τ ν παρο σα πιστολή, ν σ ς γνωστοποιήσω δ ο µπειρίες πο πεκ µισα κατ τ ν πρ σφατη πίσκεψή µου στ Aρχα ον Θέατρον τ ς Eπιδα ρου. H πρώτη ψυχρολουσία τελέσθη στ ν ε σοδο το Θεάτρου, ταν ζητήθηκε π τ ν τετραµελ συντροφιά µας ντίτιµο ε σιτηρίου ξι χιλιάδων δραχµ ν (1.500 καστος). H πρώτη ντίδρασή µας ταν α φνιδιασµ ς ς πρ ς τ ποσ ν, πο µ ς φάνηκε ξωφρενικ. Παρατηρήσαµε, τι µεδαπο κα λλοδαπο πλήρωναν τ α τ ντίτιµο. ε τερη ψυχρολουσία π τ ν νάγνωση ν ς ι λίου πωλουµένου στ Θέατρο κα ναφεροµένου στ ς Mυκ νες- Eπίδαυρο-Tίρυνθα-Nα πλιο το κ. Nίκου Παπαχατζ, ρχαιολ γου, κδ σεις «Kλειώ», που (σελίδες 15, 16) γίνεται µνεία στ ν προέλευση τ ν Eλληνικ ν φ λων κα δ τ ν Πελασγ ν ναφέρονται π λέξει τ ξ ς: «O Πελασγοί, π το ς ποίους ρχίζουν ο µ θοι, ταν λα ς Iνδοευρωπαϊκ ς, συγγεν ς τ ν Eλλήνων, µ το ς ποίους ργ τερα συγχωνε τηκαν...». Θ θελα ν πευθυνθ πρ ς παντες το ς πευθ νους ( Aρχαιολογικ Yπηρεσία - Aρµ δια Eφορία Aρχαιοτήτων - Yπουργε ο Πολιτισµο ) κα ν το ς προτρέψω ς πλ ς Eλλην πολίτης ν δώσουν µίαν πάντηση σ δ ο καίρια ρωτήµατα: Πρ τον: E ν α σχ νωνται χι, ταν παιτο ν π Eλληνες κα λλοδαπο ς τ διο κα µάλιστα ψηλ ντίτιµο ε σιτηρίου γι τ ν ε σοδο στο ς χώρους τ ν ρχαίων µνηµείων µας ( σων ρίσκονται π κρατικ συντήρηση κα κµετάλλευση τουριστικ µέγα θέµα κα α τ, χι µως το παρ ντος), ταν δηλαδ πληρώνουµε, γι ν πολα σουµε τ ν δικιά µας ρχαία κληρονοµιά. ηλαδ πληρώνουµε, γι ν δο µε τ νεπανάληπτα πιτε γµατα τ ν δικ ν µας διαµφισ ήτητων προγ νων; ν θ µπορο σε το λάχιστον τ ντίτιµο το ε σιτηρίου ν ε ναι µικρ τερο π α τ τ ν λλοδαπ ν, ν δ ν ε ναι δυνατ ν ε σοδος ν ε ναι τελείως δωρεάν; Kα στερα ζητ µε π το ς Eλληνες ν γνωρίζουν τ ν ρχαία µας στορία κα κληρονοµιά, ταν γι µία πλ πίσκεψη σ ρχαιολογικ χ ρο µία τετραµελ ς ο κογένεια χρειάζεται δραχµές; ε τερον: E ν χουν λέγξει, τί ε δους ι λία λλα οηθήµατα πωλο νται κα τί ναγράφουν α τ στ κατ τ πους «περίπτερα» τ ν ρχαίων µνηµείων µας. Eν κατακλε δι προσωπικ ς θεωρ νάλγητη κα «πισκευαστική», γι ν µ ν π σκεµµένη, τ ν λη τακτικ τ ν πευθ νων στ ν τοµέα το Πολιτισµο. N ποθέσω, τι ληθε ουν ο ποψίες, τι χουν παρεισδ σει κάποιοι «γνωστο - γνωστοι» µ ποστολ τ ν ποπροσανατολισµ κα τ ν παραπληροφ ρηση στ θέµα τ ς στορικ ς λήθειας, σ µία ποχ πο χουν καταρρε σει στήριχτοι δογµατισµο κα θεωρίες π.χ. Iνδοευρωπαϊσµ ς, Aφροκεντρισµ ς, Φοινικισµ ς κ.λπ.; «Aπ τ ν στορία µαθαίνουµε, π ς τίποτε δ ν γίνεται τυχα α, λλ λα χουν τ ς

7 11924 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος 1998 α τίες των». (Πολ ιος) Σ ς ε χαριστ γι τ ν ποµονή σας. Mετ τιµ ς Aριστοτέλης Pωµανίδης Kαλλιθέα H δουλεία δ ν ποτελε ο τε σήµερα «νάµνηση» K ριε διευθυντά, Στ τε χος 190 το «αυλο» ( Oκτώ- ριος 1997) διά ασα τ ν πιστολ το κ. B. Γεωργιάδη ( Aµπελ κηποι) µ τίτλο: «H κατάργηση τ ς δουλείας κα χειραφέτηση τ ς γυναίκας». Bε αίως σήµερα κανε ς λογικ ς νθρωπος δ ν πιστε ει στ σο αρά, π ς δουλεία ε ναι νάµνηση. Oπως πίσης κανε ς δ ν πιστε ει στ σο αρ κτ ς τ ν πεπλανηµένων κα τ ν θελοτυφλο ντων, τι ο πρωτ γονοι νθρωποι, µ λις γ καν π τ σπήλαιο, ε χαν κα το ς δο λους τους κα π ς πρέπει ε τε µ ς ρέσει ε τε χι ν παραδεχθο µε, π ς ο δο λοι κτισαν π λεις, δραγωγε α, πυραµίδες, Παρθεν νες, στάδια κ.τ.λ., κ.τ.λ. Σαφ ς χι. T ν Παρθεν να ε τε µ ς ρέσει ε τε χι τ ν κτισε Περικλ ς Ξανθίππου κα ο δε ς λλος. ι τι, ν Περικλ ς δ ν συνελάµ ανε τ ν δέα τ ς κατασκευ ς το Παρθεν νος, τίποτα, µ σαφ ς τίποτα, δ ν θ κτιζαν ο δο λοι [...]. H τοτειν δουλεία ταν σίγουρα πι καλ π τ ν σηµεριν ποκριτικ δ θεν λευθερία. Θ ναφέρω να παράδειγµα. Kατ τ τος 1962 ρχεται ξαγωγ Eλλήνων ργατ ν στ ν τ τε υτικ Γερ- µανία. Eπειδ ζησα λα α τ τ χρ νια τ ν ταλαιπωρία τ ν συµπατριωτ ν µας κα τ ν λλων λα ν, θέλω ν δια ε αιώσω, τι σίγουρα κάθε δο λος τ ς ρχαίας Eλλάδος, κ µη κα ο ε λωτες τ ς Σπάρτης, σαν ε τυχέστεροι το των τ ν «λε θερων» νθρώπων. M ν ξεχν τε, π ς Θε- µιστοκλ ς στ ν δο λο του τ ν Σίκιννο νεπιστε θη τ στρατηγικ του σχέδιο γι τ ν διεξαγωγ τ ς ναυµαχίας στ στεν τ ς Σαλαµ νος. Kα στ ν διο δο λο ε χε µπιστευθ τ ν διαπαιδαγώγηση τ ν παιδι ν του. Aς λθ η κ. B. Γεωργιάδης κα ς ψάξ η π τ τος 1962 µέχρι σήµερα κα ν ρ στω µία γερµανικ ο κογένεια, πο ν µπιστε θηκε τ ν διαπαιδαγώγηση τ ν παιδι ν της σ ναν ξένο ργάτη νοµαζ - µενο δ θεν λε θερο, σ ναν «Gastarbeiter», πως συνηθιζ ταν ν λέγεται, τ τε σως συµφωνήσουµε µαζ του. Aν χι, ς µ σπιλώνουµε τ µεγαλε ο τ ς πατρίδος µας µ τέτοιου ε δους γενικ κα σοπεδωτικ συµπεράσµατα. Kατ τ ν ρα τ ς µάχης κάθε Σπαρτιάτης ε χε µέχρι κα πτ δο λους π πίσω του, γι ν το δίνουν τ πλα. Aραγε δ ν µπορο σαν α το ο πτ δο λοι ν ξεκοιλιάσουν ναν Σπαρτιάτη; Γιατί δ ν τ κάνανε; Γιατ πλο στατα ο λλοι θ σαν σως χειρ τεροι. Kα π α τ πο µ ς ε ναι γνωστ συνάγεται, τι παντο κτ ς Eλλάδος θέση τ ν δο λων ταν χειρ τερη τ ν δο λων τ ς Eλλάδος. Tο λάχιστον στ ν Eλλάδα Aριστοτέλης µ ς ε πε «ίαι ν στι (δουλε ειν)». Kι λλοι λαο ε χαν δο λους. O δε ς µως µεγαλο ργησε, πως ο Eλληνες. O δε ς λλος λα ς χει ν µ ς δείξ η ναν Iππαρχο, ναν Eρατοσθένη Aρίσταρχο. O δε ς ε ναι σ θέση ν δείξ η ναν Iπποκράτη Γαλην κα φυσικ ο δε ς µπορε ν δείξ η ναν Oρφέα, να Λίνο να Mουσα ο κα σίγουρα ο δε ς χει ναν θε ο Oµηρο. Aν γνωρίζω καλ ς, ο δε ς λα ς µπορε ν µ ς δείξ η ναν K δρο ναν Kωνσταντ νο Kουκίδη τ ς , γι ν µείνουµε τσι διαχρονικ στ ν Aττική. Aφήνω λους το ς λλους γίγαντες το Eλληνικο Πνε µατος, γι ν π : Oλοι ο λλοι λαοί, ο λεγ µενοι νατολικοί, π τ ν Bα υλ να µέχρι τ ν Περσία κα το ς Φοίνικες «το ς ποκαλο µενους ψε τες» (Στρά ων, «Γεωγραφικά»), λλ κα ο µετέπειτα Pωµα οι, Tο ρκοι, E ρωπα οι τί προσέφεραν τί χουν ν πιδείξουν; Aθλι τητες κα κρουνο ς α µατος, α τ κα τίποτε λλο, ν ξαιρέσουµε τ ν ψηλ τεχνολογία κα τ ν ψηλ ατρικ τ ν ορείων. Aλλ π τ ν ψηλ τεχνολογία νθρωπος κατήντησε µοναχικ ταλαίπωρη µονάδα κι π τ ν ψηλ ατρικ πλουτίζουν ο φαρµακο ιοµηχανίες, κα τ νοσοκοµε α ε ναι διαρκ ς γεµ τα. O Eλληνας µως ταν δηµιουργικ ς, ταν Περικλ ς, κτιζε Παρθεν νες κι χουµε πολλο ς Παρθεν νες. Kα στ κάτω-κάτω Eλληνας ε ναι κα Aλκιδάµας,

8 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος πο ος λέγει: «Eλευθέρους φ κε πάντας θε ς, ο δένα δο λον φ σις πεποίηκεν» («Pητορικ» A ,72 σελ ς 138, κδοσις I. Zαχαρ πουλος). Γι α τ δ ν νο- µίζω, π ς µία γενικ σοπέδωση κα µία ψευδοελευθερία κάνουν τ ν δουλεία νά- µνηση. Oχι, δουλεία πάρχει σήµερα σ χειρ τερη µορφή. Παρ λα τα τα µο φαίνεται λογικώτερος νας παραλληλισµ ς τ ς σοφ ς ρήσης το Σ λωνος, ταν ρωτήθηκε, «ποι πολιτικ σ στηµα θεωρε ς τ καλ τερο», κα πήντησε: «Γι ποι ν λα κα γι ποιά ποχ ρωτ τε;» Σ α τ τ µ κος κ µατος νοµίζω, π ς πρέπει ν σκεπτώµαστε κα ν συνηθίζωµε το λάχιστον µε ς ο Eλληνες ν λέµε τ σ κα σ κα κα τ ν σκάφη σκάφη πλ ς ν λέµε τ πράγµατα µ τ νοµά τους. H δουλεία δ ν ε ναι καθ λου νάµνηση, λλαξε πλ ς, λέγω, τ ν µορφή της. Kι ν τ τε σουν «δορυάλωτος» κα σο χάριζε λλος τ ν ζωή σου µ ντάλλαγµα τ ν δουλεία, σήµερα ε σαι µ ν δ θεν λε θερος, λλ χεις, ν χι νοιχτ ξένη κατοχή, µία σωτερικ κατοχ µ ναν πουληµένο δικ σου. Oρα πολυεθνικ ς µεγαθήρια ο κονοµικά, που διαφθορ τ ν συνειδήσεων, τ ν ξι ν κα τ ν ρχ ν δ ν παίζουν πολ τως κανένα ρ λο. Eτσι Eλληνας µεινε πάλι µ νος του ν γωνίζεται, ν δη- µιουργ κα ν κτίζ η πρ τυπα κα Παρθεν νες. O λλοι; E, ο λλοι π τ ν µάχη το Mαραθ νος τ 490 π.x. µέχρι σήµερα τ µ νο πο µπορο ν ν κάνουν, πως δείχνει στορία, ε ναι ν καταστρέφουν, ν κλέ- ουν, ν ληστε ουν, ν εροσυλο ν κι ν µπορο ν, ν πλουτίζουν. Γι α τ πιστε ω, π ς χι µ νο δ ν ε ναι νάµνηση δουλεία, λλ ε ναι φέλεια κα µ νο πο τ λέµε. Aπλ ς µ τέτοιες φέλειες ε νοο µε τ ν σοπέδωση τ ν πάντων. Xείριστον γκληµα. Kα δ ο λ για γι τ ν χειραφέτηση τ ς γυναίκας. Nοµίζω, θ ταίριαζε καλ τερα στ ν σηµεριν γυνα κα ν τ λέγαµε «δικηµένη κα ξευτελισµένη». Γιατί; ι τι κάνει λα σα κανε κα πρ τα, σ ν τ 8ωρο πο φορτώθηκε, σ ν τ τσιγάρο, τ R-OH, τ ξεν χτι, τ ν γωνία τ ς ργασίας κι λα α τά, γι ν µπορο ν ν πλουτίσουν µερικο γρηγορώτερα κι ε κολώτερα. Kα γι ν καταστραφ τ θεµέλιο τ ς κοινωνίας: ο κογένεια. Ω Hρα κα Aφροδίτη, συγχωρέστε µε, ν α τ λέγεται χειραφέτηση. Φε! Mετ τιµ ς ρ. E. Xαϊτίδης Θεσσαλονίκη Oστ παναρχαίων προγ νων µας στ διάθεση τ ν σκυλι ν K ριε διευθυντά, Z ντας στ χωρι Πελλάνα στ ρεια το νοµο Λακωνίας γίνοµαι µάρτυρας σέ ειας ρχαιολ γων στ ς νασκαφ ς πο γίνονται στ ν προϊστορικ ο κισµ κα τ ν κρ πολη τ ς Πελλάνας. Συγκεκριµένα χουν ρεθ µερικο τάφοι µ στ παναρχαίων προγ νων µας, τ πο α, ν χουν λθει στ φ ς ρκετ καιρ, π µεγάλη διαφορία τ ν πευθ νων ρίσκονται κτεθειµένοι στ διάθεση κάθε ε δους τετραπ δων, σκ λων, γάτων, τσακάλων κ.λπ. κα στ ς κάστοτε καιρικ ς συνθ κες. Φαίνεται, π ς τ στ δ ν συνοδε ονταν π χρυσ λλα «πολ τιµα» ντικείµενα, γι ν τ χουν καλ τερης µεταχείρισης. Aναρωτιέµαι δέ, ν θ θελε πε θυνος τυµ ωρ χος ( ρχαιολ γος) ν τ χουν τ ς διας µεταχείρισης τ στ τ ν γονι ν του κ µα κα τ δικά του. M κτίµηση Hλίας Πελλανιώτης Aθήνα

9 11926 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος 1998 Θρ ακολογο ντες πο δ ν χουν δέαν περ Θρ άκης... K ριε διευθυντά, Aνέγνωσα µ πολλ προσοχ τ ν πιστολ τ ς κ. Mαρίας Kασίµη, ποία κατήγγειλε τ ν καθηγήτρια το Παντείου κ. Φραγκουδάκη γι τ ς παράδεκτες στ ν κυριολεξία π ψεις της σχετικ µ τ ν διδασκαλία τ ς «Aπολογίας το Σωκράτους» σ µαθητ ς τ ς Γ Γυµνασίου («αυλ ς», τε χος 182, σ ). Θέλω µ τ ν σειρά µου ν καταγγείλω α τ ν τ ν «καθηγήτρια το Παντείου», ποία ξεσπάθωσε κατ τ ς λληνικ ς πολιτείας, πο τ ν µεί ει πλουσιοπάροχα. Προσκεκληµένη τ ς Eλληνικ ς Eταιρείας Πολιτικ ς Eπιστήµης µίλησε γι τ το σεµιναρίου, τ πο ον πραγµατοποιήθη τ ν Σεπτέµ ριο το 1996 στ ν Ξάνθη µ πρωτο ουλία τ ς E δικ ς Γραµµατείας ιαπολιτισµικ ς Eκπαιδε σεως το Yπουργείου Παιδείας (ναί, πάρχει κα τέτοια!). H κ. Φραγκουδάκη ε πε µεταξ λλων, τι χρησιµοποιε ται ρος «µουσουλµανικ µειον της» κα χι «τουρκική», δι τι «α τ µ ς πι άλλει τ κράτος». Σ ρώτηση δ κάποιου γι τ «π ς µπορο ν ν διδάσκουν σ µειονοτικ σχολε α δάσκαλοι πο µισο ν τ ν µειον τητα κα πιθυµο ν τ ν ξαφάνισή της;», πήντησε κ. «καθηγήτρια» φυσικώτατα: «Mά, γαπητέ µου, ξεχν τε, τι α τ ταν πίση- µη πολιτικ το λληνικο κράτους µέχρι προσφάτως;». Ποι ν καλ τερο προπαγανδιστ θ ρ τ πουργε ο Eξωτερικ ν τ ς γείτονος χώρας; Φυσικ τ πρ γµα ε χε (ε τυχ ς!) συνέχεια. O πρ τανις το ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θρ άκης ε αισθητοποιήθηκε στ ν κατάφωρη α τ πρ κληση κα µ τ ρ. πρωτ. A 3258/ γγραφ του ζήτησε π τ ν πανεπιστηµιακ κοιν τητα το κριτικο πανεπιστηµίου, τ ν Γενικ Γραµµατεία Περιφερείας Aνατολικ ς Mακεδονίας κα Θρ άκης, το ς Nοµάρχες τ ν νοµ ν τ ς Θρ άκης καθ ς κα τ ν T πο τ ν τρι ν κριτικ ν νοµ ν ν ντιδράσουν. υστυχ ς συχν -πυκν νθρωποι, ο πο οι ο τε κ ν ξέρουν πρ ς τ πο πέφτει Θρ άκη, καταπιάνονται µ ε αίσθητα θνικ θέµατα κα τ λεγ µενα κα τ γραφ µενά τους ε ναι πιστοποίηση τ ς παχυλ ς τους µάθειας. H καταγγελία µου γι τ ν ν λ γ ω «καθηγήτρια» σως ν µ προκαλ κπληξη στο ς καλο ς ναγν στες το «αυλο», δεδοµένου τι τ Πάντειο Πανεπιστήµιο τείνει ν µετα ληθ ( ν δ ν ε ναι δη) σ συνονθ λευµα νελληνίστων, κατανοήτων κα περνευρωτικ ν «πανεπιστηµιακ ν» ( µφισ ητουµένων προσ ντων), ο πο οι τείνουν ν γκαλιάζουν προστατευτικ τ ν κάθε «καταπιεσµένο», «ψυχοπαθ», «µειονοτικ», µ λίγα λ για τ ν καθένα πο «διεκδικε» τ δικαίωµα σ µία «ρ ζ» διαφορά. Tί χρωστ µως καηµένος φορολογο µενος Eλληνας, ν πληρών η α το ς πο δίδουν πλ χερα πιχειρήµατα στ ν χθρ ; Mετ τιµ ς Θρ ακοµακεδ ν Ξάνθη H σιωπ τ ς πίσηµης ρχαιολογίας γι τ ν Kέρο K ριε διευθυντά, Aπ τ τε πο νεκάλυψα τ ν «αυλ», τ ν δια άζω νελλιπ ς, κα θέλω ν ε χαριστήσω σ ς κα το ς συνεργάτες σας γι τ ς πηρεσίες, πο προσφέρετε στ ν Eλλάδα κα τ ν π θεση τ ς λήθειας. T περασµένο καλοκαίρι κα µ τ ν ε καιρία τ ν διακοπ ν µου στ Nάξο κα τ ν Aµοργ τ νδιαφέρον µο τρά ηξε τ µικρ νησ Kέρος Kάρος, π που προέρχονται ξαίρετα δείγµατα το Πρωτοκυκλαδικο πολιτισµο. υστυχ ς τ ξειδικευµένα γι α τ τ θέµα ι λία ε ναι πολ λίγα κα κ µα λιγ τερα σα ναφέρονται

10 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος στ ν Kέρο. Πέρα π τ νακρι ς κα παράδεκτο, τι ο πρ τοι κάτοικοι τ ν Kυκλάδων προέρχονταν π τ ν Mικρ Aσία κα ποίκισαν τ νησι α τ ( ν ε ναι δυνατ ν, ν φήσ η κάποιος τ ν φορη γ τ ς Mικρ ς Aσίας, γι ν κατοικήσ η σ να µικρ κα γονο νησ πως Kέρος!), ο µ νες πληροφορίες πο µπ ρεσα ν ντλήσω γι τ ν Kέρο ε ναι ο κάτωθι: α) Oτι ρχικ κε πιστε ετο, τι γεννήθηκε Aπ λλων κα τι ργ τερα λατρεία του µεταφέρθηκε στ ν λο. ) Oτι τ νησ θ πρέπει ν ταν πανελλήνιο ερ κατ τ ν πρωτοκυκλαδικ ποχή, ως του τ ν θέση του πάρ η λος. Θ θελα, ν ε ναι δυνατ ν, κάποιος συνεργάτης το «αυλο» ν παντήσ η στ ρωτήµατά µου: 1) Ποιά ε ναι τυµολογία το ν µατος Kέρος. 2) T νησ ταν µ νο ερ π ρχαν κα ο κισµο σ α τ ; (Γιατ κάπου διά ασα, τι µ νο ταφ ς γίνονταν στ ν Kέρο). 3) Tί νασκαφικ ς νέργειες χουν γίνει στ νησ κα τί νακαλ φθηκε (ο κισµοί; νεκροταφε α; ερά;). Tέλος, ν ε ναι δυνατ ν, ν δηµοσιε ατε κάποιο χάρτη τ ς Kέρου µ τ ς ρχαιολογικές της θέσεις (στ µπ ριο δ ν κυκλοφορε τίποτα) κα κάποιες φωτογραφίες π τ νησ τ ς νασκαφές, γι ν χου- µε κάποια πτικ ε κ να α τ ς τ ς τ σο σηµαντικ ς νήσου. E ναι πραγµατικ παράδεκτο γι να τ σο σηµαντικ στ ν ρχαι τητα νησ ν µ µπορ σήµερα ν δια άσ η κανε ς τίποτα πέρα π δ ο γραµµ ς στ περισσ τερα συγγράµµατα, χωρ ς χάρτες κα φωτογραφίες φυσικά. Mετ τιµ ς Eµµανου λ Παπαµατθαιάκης ικηγ ρος, Σητεία Kρήτης Σηµείωση : Λεπτοµερειακ κα ντελ ς πρωτ τυπη ρευνα γι τ ν Kέρο, πο παντ σ λα τ νωτέρω ρωτήµατα το πιστολογράφου, δηµοσιε θηκε στ ν «αυλ», τε χος 162, Iο νιος 1995, σσ «Eξ Aνατολ ν τ φ ς» κα στ ν «θνικ» τηλε ραση K ριε διευθυντά, Στ α τοαποκαλο µενο «Nέο Eθνικ Kανάλι» (ET 2) τ Σά ατο κα ρα παρακολο θησα τ ν παρουσίαση (σ πανάληψη) «ντοκυµαντα ρ» µ τίτλο «O ρχα οι πολιτισµο ζωντανε ουν» κα ε δικώτερα τ τµ µα πο χει θέµα τ ν Mινωικ πολιτισµ. T σχ λια ταν π µετάφραση κειµένου, πο δ ν πρ λα α ν κο σω τ ν συντάκτη του ( ν ναφέρθηκε προέλευσή του). Mεταξ α τ ν πο ναφέρθηκαν ε ναι π λέξει κα τ παρακάτω: 1) «υστυχ ς ο τε Γραµµικ γραφ A ο τε Γραµµικ γραφ B χουν ποκρυπρογραφηθ». 2) «Eίναι καταφαν ς πίδραση τ ς A γ πτου στ χρήση τ ν χρωµάτων». Eπειδ ε ναι γνωστ τακτικ τ ν «θνικ ν» καναλι ν, «νέων» κα παλαι ν, περιµένω σως κάποιο δικ σας σχ λιο. Kλείνω τ σηµείωµά µου κφράζοντας ε χ γι τ ν ε δωση τ ν στ χων το «αυλο», πο συνταυτίζονται µ το ς π θους κάθε γνήσιου Eλληνα. M τιµ Mάτα Kατσίπη Aνοιξη Aττικ ς

11 Aπ στολοι το Nέου Mεσαίωνα Πλάι στ ν Φράνσις Φουκουγιάµα πο ποδεικν ει τ «τέλος τ ς Iστορίας», στ ν Σαµου λ Xάντιγκτον πο «προ λέπει» «σ γκρουση πολιτισµ ν», στ πρ τυπο το «πολυπολιτισµικο» νθρώπου πο διαλείπτως προπαγανδίζεται ρχεται προκάλυπτη πλέον πίθεση τ ς ξουσιαστικ ς αρ αρ τητας κατ το Πολιτισµο, πο ποτελε κα πίθεση κατ τ ς Aνθρωπ τητας κα τ ς Iστορίας: «H διαστα ρωση τ ν φυλ ν, µ νη λ ση γι τ ν ε ρήνη», διακηρ σσει τ µέλος τ ς Παγκ σµιας Aκαδηµίας Πολιτισµο (;), Γάλλος (;) «διανοο µενος» Z κ Λ Γκ φ («Eλευθεροτυπία» 4/9/97). Kα ποκαλ πτει (σ πρ σφατη συνέντευξή του στ ν Iσπανικ φηµερίδα «Eλ Πα ς»): «πρέπει ν προετοιµάσουµε το ς λαο ς κα το ς πολιτισµο ς γι τ ν µοναδικ λ ση, πο µπορε ν µ ς δηγήσ η στ ν ε ρήνη κα τ ν δικαιοσ νη, πο δ ν ε ναι λλη π τ ν λ ση τ ν διασταυρώσεων µεταξ τ ν φυλ ν». N λοιπ ν πο ο ποτιθέµενοι πολέµιοι το γερµανικο Nαζισµο ξεπρο άλλουν στ τέλος το ε κοστο α να µ δίστακτες χιτλερικ ς µεθοδε σεις. M νο πο τώρα ντ γι τ ν «φυλετικ καθαρ τητα» τ ς Aριας φυλ ς πιδιώκουν τ ν δη- µιουργία ν ς µείγµατος κφυλισµένου τ που νθρώπου, ν ς «πολυπολιτισµικο ριδίου» το καταλληλοτέρου ς ποχείριου τ ς Παγκ σµιας Eξουσίας. H «Bιολογία» πανέρχεται στ προσκήνιο π το ς δ θεν δεινο ς πολεµίους της, π κείνους κρι ς πο παθιασµένα πεστήριζαν τ ν «ιολογικ σ τητα» τ ν νθρώπων πάνω π κάθε πολιτιστικ διαφοροποίηση. O φοριστ ς τ ν θεωρι ν το Γκοµπιν κα το Tσάµπερλαιν ποδείχθηκαν ο πλέον νθερµοι θιασ τες τους, θέλοντας ν µετατρέψουν τ ν νθρωπ τητα σ κτηνιατρικ ργαστήριο παραγωγ ς «ελτιωµένης ράτσας», σ ν ν πρ κειτο γι γελάδες πρ ατα. Oµως τ δηλητηριώδη έλη τους στρέφονται κυρίως κατ τ ς Λευκ ς φυλ ς κα τ ς Γηραι ς Hπείρου, ποία παρ τ προ λήµατά της κατορθώνει ν φο- µοιών η τ φροασιατικ µεταναστευτικ ρε µατα κα ν διατηρ τ ν λληνική της παράδοση κα τ ν φυλετική της µοιογένεια σ ρκετ µεγάλο αθµ. Πα οντας τ ν Λευκ φυλ δι τ ς πιµειξίας καταργο ν ταυτ χρονα κα τ ν παράδοσή της. O χωρ ς φυλετικ πλέον προσδιορισµ νθρωπος θ σπασθ µ ε κολία τ ν Aφροανατολισµ στ πίπεδο τ ς στορικ ς του συνείδησης, τ ν «πολυπολιτισµ» στ πίπεδο τ ς κοινωνίας κα τ ν κριτη ποταγ («ε ρήνη») στ πίπεδο τ ς ο κονοµίας κα τ ς πολιτικ ς. O φασίζοντες α το πιτήδειοι τ ς διεθνο ς προπαγάνδας γνοο ν τ ν Iστορία δυνατο ν ν τ ν κυττάξουν κατάµατα; Aγνοο ν δηλαδή, τι το ς δ ο τελευταίους α νες ξεκίνησε τ «ξήλω- µα» τ ν σκιάχτρων το ογµατισµο κα το Παραλ γου, τ πο ο π τ πίπεδο τ ς ν ησης ρχίζει ν περν κα στ ν χ ρο τ ς κοινωνίας κα τ ς πολιτικ ς, κα τι δ ναµη τ ς Eλληνικ τητας ρχίζει σταδιακ πλέον ν χαράσσ η τ ν πορεία το πολιτισµο ; O «αυλ ς»θ ξακολουθήσ η ν ποκαλ πτ η λες κε νες τ ς µεθοδε σεις, πο στοχε ουν στ ν πνευµατικ διασυρµ τ ς νθρωπ τητας κα στ ν προσπάθεια γκαθίδρυσης ν ς Nέου Mεσαίωνος. Σηµείωση: έον ν σηµειωθ, τι ν λ γ ω «καδηµαϊκ ς» γραψε τ ι λία «O διανοο µενοι στ ν Mεσαίωνα» κα «O πολιτισµ ς τ ς Mεσαιωνικ ς σης», «συµ άλλοντας ο σιαστικ στ ν πανεξέταση κα να άθµιση τ ς σηµασίας το Mεσαίωνα»... («Eλευθεροτυπία» 4/9/97). Παν. Λ. Kου αλάκης

12 O Oλυµπιακο Aγ νες το 2004: Mοναδικ ε καιρία ξαγνισµο τους M φορµ τ ν νάθεση στ ν π λη τ ν Aθην ν τ ς διεξαγωγ ς τ ς Oλυµπιάδας το 2004 παν λθε κα πάλι στ προσκήνιο ναζήτηση το α θεντικο νοήµατος τ ν Oλυµπιακ ν Aγώνων, καταν ηση το θικο κα δεολογικο περιεχοµένου, κείνου πο ποκαλο µε Oλυµπιακ Iδέα, Oλυµπιακ Πνε µα. O περισσ τεροι σήµερα σπε δουν ν µιλήσουν γι «κφυλισµ» το Oλυµπιακο Πνε µατος κα κάποιοι λλοι κάνουν λ γο γι «ναγκαία προσαρµογ» στ ς νέες καταστάσεις κα ντιλήψεις το σ γχρονου κ σµου. Ωστ σο λες α τ ς ο π ψεις φαίνεται ν πέχουν κατ πολ τ ς λήθειας, δι τι πορρέουν π µιτελε ς λανθασµένες θέσεις περ ρχαιοελληνικο κ σµου κα κατ πέκτασιν δηγο ν σ σφαλµένες κτιµήσεις τ ς δέας το Oλυµπισµο, τ ν ποία α τ ς κ σµος συνέλα ε κα πραγµάτωσε πάρα πολ νωρίς, κατ τ ν α γ το πολιτισµο του. E ναι λογικ κα στορικ δ νατον ν προσεγγίσωµε κα ν κατανοήσωµε τ ν Oλυµπιακ Iδέα, ταν παραγνωρίζωµε δ ο καίρια σηµε α το ν λ γ ω ζητήµατος, τ πο α κα θ ναπτ ξωµε παρακάτω: A. T γνήσια νοήµατα κα ο πρωταρχικ ς σηµασίες τ ς Oλυ- µπιακ ς Iδέας ε ναι στεν συνυφασµένα µ τ ν µακρυν ποχή, κατ τ ν ποία δρ θηκαν ο Oλυµπιακο Aγ νες, κα σ α τ ν µπεριέχεται α τία κα ναγκαι τητα τ ς δρυσής τους. H ποχ α τ ναµφισ ήτητα ταυτίζεται µ τ ν ποχ το ασιλέως ι ς. B. H Oλυµπιακ Iδέα ποτελε γέννηµα κα ναπ σπαστο µέρος τ ς ε ρ τερης λληνικ ς θεώρησης τ ς Zω ς κα το K σµου, καθ ς κα τ ν ξι ν πο πηγάζουν π α τήν. O ι δωρος Σικελιώτης (3,74) ναφέρει, τι «δε τερος Hρακλ ς ταν νας κ τ ν Iδαίων ακτ λων τ ς Kρήτης... πο δρυσε το ς Oλυµπιακο ς γ νες». O Iδα ος Hρακλ ς λοιπ ν φέρεται ς δρυτ ς τ ν Oλυµπιακ ν γώνων. T ν πληροφορία α τ µεταφέρει κα Παυσανίας («Hλειακ» α,7): «O Iδα οι άκτυλοι, ο πο οι νοµάζοντο κα Kουρ τες, ε χαν λθει π τ ρος Iδη

13 11930 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος 1998 τ ς Kρήτης κα σαν πέντε, Hρακλ ς, Παιωνα ος, Eπιµήδης, Iάσιος κα Iδας. E ς τ ν Iδα ον Hρακλ νήκει δ ξα, δι τι πρ τος α τ ς καθιέρωσε τ ν τ τε γ να κα τ ν ν µασε Oλ µπια κα καθώρισε ν γίνεται κάθε πέµπτον χρ νο, πειδ πέντε σαν α τ ς µ το ς δελφο ς του». O Kο ρητες σ µφωνα µ τ ν παράδοση προφ λαξαν τ ν ία, ταν ταν ρέφος, π τ ν πατέρα του Kρ νο, πο ος σκ τωνε τ παιδιά του, φο κατ τ ν χρησµ «π παιδ ς δίου τ ν ρχ ν φαιρεθήσεσθαι»: «ο δ Kο ρητες νοπλοι ν τ ντρ ω τ ρέφος φυλάσσοντες το ς δ ρασι τ ς σπίδας συνέκρουον, να µ τ ς το παιδ ς φων ς Kρ νος κο σ η...» ( Aπολλ δωρος, A, 1, 6-7). O φ λακες κα παιδαγωγο λοιπ ν το ι ς ξεκινο ν τ ν τέλεση γώνων στ ν Oλυµπία. Oµως κα διος Zε ς, ταν νηλικιωθ, θ γωνισθ στ γώνισµα τ ς πάλης µ ντίπαλο τ ν Kρ νο, τ ν πο ον νικ κα µ τ ν νίκη του α τ ναλαµ άνει κα συµ ολικ τ ν γεσία κα στ ν συνέχεια γωνοθετε τ θλήµατα: «ία δ µ ν ντα θα παλα σαι κα α τ Kρ ν ω περ τ ς ρχ ς... γωνοθετ σαί φασιν α τ ν...» (Παυσανίας, «Hλειακ» A, 7). H νάληψη τ ς Aρχ ς π τ ν ία µελλε ν δηγήσ η στ ν πρ το νθρώπινο πολιτισµ, πο ος λα ε παγκ σµιες διαστάσεις. O πολιτισµ ς το ι ς διεκ πη ιαίως π παγκ σµιες γεωλογικ ς νακατατάξεις, α τ ς πο στ ν α γαιακ χ ρο κατεγράφησαν π το ς ρχαίους συγγραφε ς ς Kατακλυσµ ς το ευκαλίωνος. T ν δ ξα το ασιλέως ι ς κράτησαν τ ερατε α τ ν διασωθέντων µαντείων, κα προφορικ λαϊκ παράδοση τ ν «θεοποίησε». Γι α τ κρι ς τ ν λ γο µετ τ ν κατακλυσµ κε νοι πο σπευσαν ν να ιώσουν στορικ τ χαµένο µεγαλε ο, δ ν ταν δυνατ ν ν διαφορήσουν γι τ ν µ θο τ ς Oλυµπίας: τ ν πάλη µεταξ Kρ νου- ι ς γι τ ν νάληψη τ ς Aρχ ς. O Πέλοψ (παππο ς το Aγαµέµνονος) ργανώνει κα τελε µ τ ν πλέον λα- µπρ τρ πο τ Oλ µπια πρ ς τιµ ν το ι ς: «Πέλοψ δ στερον γενε µάλιστα µετ Eνδυµίωνα τ ν γ να τ Oλυµπί ω ι ποίησεν ξιολογώτατα νθρώπων τ ν πρ α το» (Παυσανίας, «Hλειακά», 8,2). Kα δ ν θ µπορο σε ν µ ν τιµηθ κε νος πο «π λθεν πασαν τ ν ο κουµένην ε εργετ ν τ γένος τ ν νθρώπων» ( ι δωρος Σικελιώτης, 3,61,4), πο θέσπισε τ ν N µο, τ ν ικαιοσ νη κα τ ν Πολιτική: «το ς µ ν ληστ ς κα σε ε ς ναιρο ντα, τ ν δ σ τητα κα δηµοκρατίαν ε σηγο µενον...» (. Σι-

14 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος κελιώτης 5,71,2). H ε εργεσία του π το γένους τ ν νθρώπων ταν τ σο µεγάλη, στε: «παρεχ µενον αυτ ν π σιν πιεικ κα φιλάνθρωπον, στε π το πλήθους Πατέρα προσαγορευθ ναι» (. Σικελιώτης, 3,61,4). Kα τιµήθηκε σ λα τ µήκη κα πλάτη τ ς γ ς: E ναι Jupiter (Zε ς Πατ ρ) τ ν Λατίνων, Odin (= ίας) τ ν Σκανδιναυ ν, Dyaus Pitar ( ίας Πατέρας) τ ν Iνδ ν, λλ κα κ ρια θε τητα λων σχεδ ν τ ν ρχαίων λα ν καθρεφτίζει τ ν ασιλέα ία. O Oλυµπιακο γ νες λοιπ ν, πο θεσπίστηκαν µετ τ ν Kατακλυσµ, τελο ντο πρ ς τιµ ν το ι ς ε ς νάµνηση κα ς νοσταλγία τ ς Παγκοσµίου Πολιτείας του. Kα τελο ντο στ ν Oλυµπία, δι τι κε κατ τ ν παράδοση Zε ς νέλα ε τ ν Aρχ π τ ν Kρ νο. T τελετουργικ περιλάµ ανε κυρίως θλητικο ς γ νες, δι τι στ θληµα τ ς πάλης Zε ς κατέ αλε τ ν Kρ νο. A τ φαίνεται ν ταν πρώτη σηµασία το Oλυµπισµο. Kατ το ς Kλασσικο ς χρ νους σ α τ ν τ ν πρώτη σηµασία ρχεται ν προστεθ κα τ Aθλητικ Iδε δες, προϊ ν τ ς φιλοσοφικ ς κα καλλιτεχνικ ς ναζήτησης το Tέλειου κα τ ς Aρµονίας. H σκηση το σώµατος (γυµναστικ ) θεωρήθηκε π τ ν Πλάτωνα ς «θε σδοτος» ( πως κα Mουσική): «µία σωτηρία πρ ς µφω, µήτε τ ν ψυχ ν νευ σώµατος κινε ν, µήτε τ σ µα νευ ψυχ ς, να µυνο- µένω γίγνησθον σορρ πω κα γι» («Tίµαιος»). Eπίσης να σηµαντικ στοιχε ο, πο πρέπει ν σηµειωθ, ε ναι τι στ ν Kλασσικ Eλλάδα κα στ δεολογικ -πολιτικ πεδίο ποχωρε δέα τ ς O κουµενικ τητας, ποία χαρακτήριζε τ ν ποχ το ι ς κα µπεριείχετο στ αθ τερο ν ηµα τ ν πρώτων Oλυ- µπιάδων, κα ντιθέτως νδυναµώνει δέα το Πανελληνισµο. Στο ς Oλυµπιακο ς τ ς Kλασσικ ς ποχ ς συµµετε χαν θλητ ς κα π κτ ς Eλλάδος περιοχές, π τ ν α στηρ µως προϋπ θεση ν ε ναι Eλληνες. T ν δέα τ ς O κουµενικ τητας θ παναφέρ η ( δ ξως γι πολλο ς) Aλέξανδρος. H ρχ το τέλους τ ς Oλυµπιακ ς Iδέας γίνεται µ τ ν κατάκτηση το Eλληνικο K σµου π το ς Pωµαίους. Oχι µ νο ξεχάστηκαν τ αθ τερα νοήµατά της, λλ κα α τ τ Aθλητικ Πνε µα ( µιλλα, τεροσε ασµ ς, ντιµ τητα, γωνιστικ τητα, φιλοκέρδεια) παραµερίστηκε, γι ν πάρουν τ ν θέση του δωροδοκία, πιδειξιοµανία, σκοπιµοθηρία κα τ θέαµα. Πλήρης

15 11932 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος 1998 κφυλισµ ς τ ς Oλυµπιακ ς Iδέας συνετελέσθη µ τ ν διοργάνωση τ ν «Oλυµπιακ ν Aγώνων» στ ν Aντι χεια τ ς Συρίας π τ 44 µ.x. Eκε δ θη κα ε καιρία στ «νατολίτικο δαιµ νιο» ( µπ ριο, παιτεία) ν πισκιάσ η τ γωνίσµατα. H χαριστικ ολή, ς γνωστ ν, δ θη π τ ν «Mέγα» Θεοδ σιο τ 394 µ.x. O. Λάµπρου στ ργο του «Aναζήτηση» (σελ. 207, «αυλ ς» 1981) ναφέρει τ ξ ς: «A τ πο πεδείχθη στ ν ρχαι τητα, τι δηλαδ τ Oλυµπιακ Πνε µα ποκεκοµµένο π τ ν µφάλιο λ ρο του, τ Eλληνικ Πνε µα, ε ναι δ νατο ν πάρξ η, κα φ τέρου τι λειτουργία το λυµπιακο θεσµο µέσα στ πλαίσια λλων πολιτισµ ν κα λλων κοσµοθεωρι ν δ ν ε ναι δυνατ ν παρ ν δηγήσ η στ ν κπ ρνευση κα τ ν κ αρ αρισµ του, πι ε- αιώθηκε στ σ γχρονη ποχή, π τ τε πο ρισµένοι φωτισµένοι νθρωποι, Eλληνες πνευµατικά, πεδίωξαν κα πέτυχαν τ ν να ίωση τ ν Oλυµπιακ ν Aγώνων». Aλλ κα φερ µενος ς να ιωτ ς τ ν Aγώνων Γάλλος αρ νος Πι ρ ντ Kουµπερτ ν λεγε τ 1921: «θλητισµ ς κινδυνε ει, γιατ ργανωτ ς τείνει ν συντρίψ η τ ν θλητή, µ µ νο σκοπ ν ε χαριστήσ η κα ν καταπλήξ η τ ν θεατ» (N. Nησιώτη, «Oλυµπισµ ς κα νθρωπισµ ς», 1979, Aθ ναι). Ποιά σχέση χουν λοιπ ν ο σ γχρονοι Oλυµπιακο Aγ νες µ τ ν ρχαιοελληνικ Iδέα το Oλυµπισµο ; Φυσικ καµµία. O τε στ ν Oλυµπία τελο νται ο τε πρ ς τιµ ν το ι ς κα τ ς Παγκ σµιας Πολιτείας του ε ναι φιερωµένοι, λλ ο δεµία σχέση χουν κα µ τ ν Πανελληνισµ. Στ ν ο σία τ Oλυµπιακ Iδε δες χει συρρικνωθ κα ταυτισθ µ τ Aθλητικ Iδε δες. Kα ταν µιλο µε γι κ αρ αρισµ κα κφυλισµ το Oλυµπιακο Πνε - µατος, ννοο µε τ ν κπ ρνευση το Aθλητικο Iδεώδους κα χι τ ν παραµερισµ το ι ς τ ν Eλλήνων. Kα πράγµατι τ θλητικ δανικ χουν χάσει τ α θεντικ τους περιεχ µενο. Θ µπορο σε µία ποιαδήποτε παγκ σµια πολιτιστικ κδήλωση ν σταθ ξω π τ «κλ µα» το καιρο της; Aσφαλ ς χι. Kυρίαρχο δεολογικ στοιχε ο τ ς σηµεριν ς ποχ ς ε ναι ο κονο- µισµ ς, πο ος δρ καταλυτικ γι τ ν Iδέα το Aθλητισµο : O σ γχρονοι Oλυµπιακο Aγ νες ποτελο ν περιουσία τ ς.o.e. ( ιεθν ς Oλυµπιακ Eπιτροπή). Στ προοίµιο τ ς σ µ- ασης πο πογράφει κάθε διοργανώτρια π λη ναφέρονται τ ξ ς: «(Παράγραφος A.) H.O.E. προ σταται το Oλυµπιακο

16 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος Kινήµατος κα ο Oλυµπιακο Aγ νες ε ναι ποκλειστικ διοκτησία τ ς.o.e., ποία κατέχει λα τ δικαιώµατα σχετιζ µενα µ α τά, ε δικ τερα, κα χωρ ς περιορισµο ς, τ δικαιώµατα τ σχετιζ µενα µ τ ν ργάνωση, τ ν κµετάλλευση, τ ραδιοτηλεοπτικ κάλυψη κα ναπαραγωγ π κάθε µέσο». T µπ ρευµα δηλαδ «Oλυµπιακο Aγ νες», πο ε ναι διοκτησία τ ς κάστας τ ν «Aθανάτων», κατακλ ζει κάθε τέσσερα χρ νια τ ν γορ το παγκοσµίου θεάµατος πιφέροντας µεγάλα κέρδη στο ς διοκτ τες του. (Σηµειωτέον, τι τ µπ ρευµα «Oλυµπιάδες» ποτελε µέρος το µπορε µατος «Eλλάδα», τ πο ο καπηλε ονται, πωλο ν κα µεταπωλο ν νηλεε ς κα δίστακτοι µποροι κα µποράκοι, καθ ς ρίσκεται σ διαίτερη νθηση σήµερα). O κυρι τερος φορέας τ ν θλητικ ν ξι ν ε ναι προσωπικ τητα το θλητ, ποία σήµερα ε ναι ν παρκτη. O θλητ ς ποτελε κατ κ ριο λ γο να πλ διαφηµιστικ ξάρτηµα µεγάλων ταιρει ν. E ναι α τ ς, πο νοιάζεται γι τ ν γρήγορο πλουτισµ του. Γι ν µπορέσ η ν πετ χ η α τ ν τ ν στ χο, θ πρέπει ν κάν η πρωταθλητισµ, ν ε ναι παγγελµατίας. Γι τ ν λ γο α τ τ 1971.O.E. πεφάσισε ν παλείψ η τ ν ρο «ρασιτέχνης» π τ ν Oλυµπιακ Xάρτα, δεχ µενη τι ο θλητ ς θ πρέπει ν µεί ωνται, κα π τ 1988 πετράπη συµµετοχ στο ς Oλυ- µπιακο ς παγγελµατι ν θλητ ν, πως στ τέννις κα στ ποδ σφαιρο. O «κλάδος λαίας» ντικατεστάθη µ τ ν «κλάδον χρυσο». O πρωταθλητισµ ς µως ε ναι ρκετ δ σκολο κα πίπονο πίτευγµα. Kα γι α τ κρι ς πιστρατε εται πιστήµη τ ς Bιοχηµείας: Xιλιάδες θλητ ς σήµερα σ λα σχεδ ν τ θλήµατα καταπίνουν τεράστιες ποσ τητες π ποικιλία χηµικ ν παρασκευασµάτων, πο πιφέρουν α ξηση τ ς σωµατικ ς πίδοσης κα τ ς µυϊκ ς δ ναµης, µ δυσάρεστες πιπτώσεις στ ν ψυχικ κα σωµατικ λειτουργία. Aπ τ 1960 µέχρι τ 1976 καταχωρίσθηκαν 30 θανατηφ ρα κρο σµατα θλητ ν (δ ς Xρ. M τσια, «Σίτιους, Aλτιους, Φ ρτιους», Aθήνα, 1984). Ωστ σο τ Aθλητικ Iδε δες δ ν πέθανε. Eπι ιώνει κα κερδίζει δαφος καθηµερινά: Oλο κα περισσ τεροι νθρωποι στρέφονται «ρασιτεχνικ» πρ ς τ ν θληση κα κυρίως µεγάλα τµήµατα τ ς νεολαίας, µακρυ µως π τ ς «Oλυµπιάδες» κα τ ν πρωταθλητισµ.

17 11934 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος 1998 O Oλυµπιακο Aγ νες ποτελο ν γνήσιο τέκνο το Eλληνικο Πολιτισµο ναµφισ ήτητα. H στω κα κατ νοµα να ίωσή τους στ νεώτερα χρ νια ποτελε να ξιοσηµείωτο γεγον ς, τ πο ο δ ν θ πρέπει ν παρα λέψουµε ν φορίσουµε πιπ λαια. Mήπως τ λλα γεννήµατα το Eλληνικο Πολιτισµο (φιλοσοφία, πιστήµη, δηµοκρατία κ..), ν κα παντοδ ναµα, ρίσκονται σήµερα σ σωστ τερο δρ µο; E ναι δυνατ ν µως ν προσλά ουν τ ν παλαιά τους α γλη κα σηµασία, ταν ε ναι δέσµια τ ς παρο σας πνευµατικ ς κατάστασης κα ποχείρια ξουσιαστ ν; Kι µως ε ναι δυνατ ν, µ µία προϋπ θεση: ν ναδειχθ δεολογικ θρίαµ ος τ ς Eλλάδος στ ν Σ γχρονο K σµο, φο,τι συνιστ σή- µερα τ ν Παγκ σµιο Πολιτισµ ε ναι ποκλειστικ γέννηµα τ ς Eλλάδος. N ναδειχθ κα ν τιµηθ Eλλάδα. Kα ο Oλυ- µπιακο Aγ νες ε ναι τ καταλληλ τερο πεδίο π δοσης α τ ς τ ς τιµ ς. N τιµηθ Zε ς π το ς λαο ς τ ς O κουµένης, γιατ π ρξε πρ τος παγκ σµιος γέτης τους, πρ τος πο το ς µετέφερε τ ν σπίθα το πολιτισµο. Kα χι µ νον Zε ς, γιατ τ γεννήµατα τ ς Eλλάδος δ ν σταµάτησαν σ α τ ν κα στο ς διαδ χους του. N τιµηθο ν ο Iωνες φιλ σοφοι, πο θεµελίωσαν τ ν νθρώπινη σκέψη στ ς άσεις το Oρθο Λ γου, ν τιµηθ τ Kλασσικ «Θα µα» ν τιµηθ Eλλάδα σ λη της τ ν κµάδα, τ ν προσφορά, τ µεγαλε ο της. H διοργάνωση τ ς Oλυµπιάδας το 2004 π τ ν π λη τ ν Aθην ν ε ναι µία πρ κληση. Oχι ε αίως γι το ς πίσηµους διοργανωτές, ο πο οι χουν κι λας πογράψει κα συµφωνήσει τ καθέκαστα. H πρ κληση φορ στο ς Eλληνες, στο ς ν τ ν κ σµο Eλληνες. Στ χρονικ διάστηµα πο µ ς χωρίζει π τ 2004 πρέπει ν νταθο ν ο προσπάθειες, πο πο λέπουν στ ν π κτηση τ ς ληθιν ς Iστορικ ς Συνείδησης τ ς νθρωπ τητας, πο δ ν ε ναι λλη π τ ν Eλλάδα. Aν νθρωπ τητα κοινωνήσ η µ τ παρελθ ν της, στω ρχικ ς µυδρά, τ τε θ χ η γίνει τ πρ το µα πρ ς τ ν στορική της αση. Kα Oλυµπιάδα το 2004 θ χ η τιµήσει τ ν πνευµατική της µήτρα: τ ν Eλλάδα. Παν. Λ. Kου αλάκης

18 OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY ια. Aναξαγ ρας O Aναξαγ ρας Kλαζοµένιος πρ τος ξ λων θεσε τ ν θεωρίαν περάνω τ ς πράξεως κα τ ν νο ν περάνω τ ς λης, νοµάζοντάς τον κοσµοποιητ ν κα διακοσµητ ν τ ν πάντων: «Oντων γ ρ µο πάντων νο ς πελθ ν διεκ σµησεν» ( π σπ. 42). O νο ς, πο ε ναι λος σοφία κα δ ναµι, ποκαθιστ τ ν σι δειον Eρωτα, πο «α τ ρ πειτα» το Xάους γένετο, «κάλλιστος» κα «πανίσχυρος» τ ν Aθην, πο γεννήθηκε πάνοπλος π τ κεφάλι το ι ς. O νο ς ποτελε τ περιέχον το «µο παντ ς» κοσµογονικο µείγµατος, ε ναι δ χωρισµένος π λα τ λλα «χρήµατα», φο «µ νος α τ ς π αυτο στιν» ( π σπ. 12). Eπειδ τ ν χαρακτηρίζει λεπτ της κα καθαρ της, µπορε ν ε σχωρ κα ν πενεργ φ λων τ ν φυσικ ν ντων, τ πο α χάριν α το ζ ωογονο νται. Eχοντας α τ κατ νο ν Aριστοτέλης λέγει, π ς «το γ ρ νο νέργεια ζωή». O νθρώπινος νο ς ποτελε µ ριον το κοσµικο νο ς, ξ ο κα καν τητά του ν γνωρίζ η µία γν σις, πο σοδυναµε µ νέργεια κα δραστηρι τητα, φο τ κάθε τι πο θε ται γίνεται πρ ξις πάραυτα. Στ σηµε ο α τ Ξενοφάνης ναρµονίζεται µ τ ν Oµηρο (,τι σκέπτεται Aθην πραγµατώνεται µέσως), τ ν Παρµενίδη («λε σσε δ µως πε ντα ν ω παρε ντα ε αίως») λλ κα τ ν Σωκράτη, σ µφωνα µ τ ν πο ο «ρετ ε ναι γν σις», ρα κα γν σις ε ναι ρετή. T κοσµικ σ στηµα το Kλαζοµενίου ποτελε τροποποίησιν το Παρµενιδικο. T «ν» το Eλεάτου ξασφαλίζει, ς γνωστ ν, τ ν συνέχειά του στ ν χ ροχρ νο χάριν τ ς κινησίας, τ ς συµπάγειας κα τ ς διαιρετ τητάς του. Kατ τ ν Aναξαγ ρα τ «µο π ν» µπορε ν τµηθ κα ν λά η κίνησιν, χωρ ς ν διασαλευθ συνέχειά του. Στ ν ρχ λοιπ ν λα τ «χρήµατα» σαν µαζ, πειδ πειρος ρ κα πειρος α θ ρ τ συγκρατο σαν συµπιεσµένα. Mέσα στ «µο π ν» σαν συσσωρευµένα λα τ «σπέρµατα» ( π τ ν ε ρυτάτην ννοια) λων τ ν πραγµάτων, λα τ χρώµατα, σχήµατα κα σµές. Kάποτε νο ς δωσε τ ν πρώτην «περιχώρησιν» (τ «µπ γκ µπ γκ» τ ν σηµεριν ν κοσµολ γων), µία κίνησι πο λο δυναµώνει κι πλώνεται παντο. O χρ νος κα χ ρος, που µφανίσθηκε πρώτη α τ περιχώρησις, δ ν προσδιορίζονται παξ µως κα ρχισε, δ ν πρ κειται ν σταµατήσ η ποτέ. O Aναξαγ ρας κρινε δικαιολογηµένο τ α τηµα το Παρµενίδη, ν δοθ µία ξήγησις στ ν κίνησι κα ς τοια την πρ τεινε τ ν νο ν. Tοιουτοτρ πως διαχωρίζονται κινητικ ν α τιο κα κινουµένη µ ζα, να πίτευγ- µα γι τ πο ο πέσπασε φιλ σοφος το ς παίνους το Σταγειρίτου. T ναξαγ ρειον «γίγνεσθαι» δ ν χει τέλος, πως ε παµε, πρ γµα πο σηµαίνει, τι κ σµος ο τε «πτεται µέτρα» ο τε «ποσ έννυται µέτρα» ( Hράκλειτος), τ δ ντα πα ουν ν «δίδουν δίκην κα τίσιν κατ τ ν το χρ νου τάξιν» ( Aναξί- µανδρος). O δεµία πιστροφ τ ν ντων στ ν ρχικ πηγ φίσταται, κα κοσµοποιητικ διαδικασία ε ναι λάνοικτη στ διηνεκ ς µέλλον. Mέσα στ «µο π ν», ρχέγονον µε γµα, µπεριέχονται νεργεί α κι χι δυνάµει πως «ο πειροι ο ρανο κα ο ν α το ς κ σµοι» το Aναξιµάνδρου πειρα µικροσκοπικ σωµατίδια, τ πο α παρ τ ν σµικρ τητά τους ποτελο ν

19 11936 ΑΥΛΟΣ/193, Iανουάριος 1998 πίσης µείγµατα. ν πρ κειται λοιπ ν γι τοµες ντ τητες σ ν κε νες το η- µοκρίτου, ο τε κα γι µηδαµιν ς ποσ τητος σωµατίδια σ ν κε να το Zήνωνος. T πειροστικ α τ σωµατίδια ε ναι «σα εί», σ γκεινται «πάντα κ πάντων» κα «σπερ ρχ ν ε ναι κα ν ν µο πάντα», πρ γµα πο σηµαίνει, τι ποκλείεται ποιαδήποτε ποµ νωσις ντος τιν ς, κ µη κι ν πρ κειται περ ργαστηριακ ς ξετάσεως, φο : «ο κεχώρισται λλήλων τ ν τ ν κ σµ ω ο δ ποκέκοπται πελέκει ο τε τ θερµ ν π το ψυχρο ο τε τ ψυχρ ν π το θερµο» ( π σπ. 8). Tέµνοντας Aναξαγ ρας τ µε γµα σ πειροστικ ς συνέχειες, πο ναπτ σσονται συνεχ ς ντ ς κα κτ ς κάθε σωµατιδίου, πιτυγχάνει, στε ο συνεχε ς α τ ς συνέχειες ν συνέχωνται τελικ µέσα στο ς κ λπους το λου µείγ- µατος. Eτσι διατηρε ται κα συνέχεια το «µο παντ ς» σ µφωνα µ τ δε τερο α τηµα το Παρµενίδου. T πειροστικ σωµατίδια, πο µπεριέχονται νεργεί α στ λικ µε γµα, κινο µενα διαρκ ς, δηµιουργο ν σχέσεις κα συµµείγνυνται (πάντα κ πάντων) κα διακρίνονται λλήλοις νάλογα πρ ς τ περτερο ντα ν α το ς στοιχε α. ν πάρχουν σταθερ ς ναλογίες µείξεως τ ν πραγµάτων, λλ συµ αίνουν ποικίλες κα τέρµονες ναλλαγές, συνδυασµο κα συνθέσεις «χροι ν κα δον ν». «Tο των δ ο τως χ ντων ντ σ µπαντι χρ δοκε ν νε ναι πάντα τ χρήµατα» ( π σπ. 4). εδοµένου τι κ σµος ρίσκεται σ συνεχ ς «γίγνεσθαι», τ ντα γεννιο νται κα φθείρονται διαρκ ς. Eπειδ τώρα τ «πάντα σ γκεινται κ πάντων», ε ναι δυνατ ν τ πάντα ν γεννηθο ν κ πάντων µ νο κ το µηδεν ς ε ν δ νατον ν προέλθ η κάτι. ν ε ναι δυνατ ν λοιπ ν ν προέλθ η σάρκα κ µ σαρκ ς κα θρ ξ κ τ ς µ τριχ ς σάρκα κα τρίχα πως κι λα τ λλα προέρχονται π τ δια στοιχε α, πο µπεριέχονται στ ς τροφ ς πο λαµ άνο- µε. O Aναξαγ ρας π ρξε σπουδα ος φυσικ ς πιστήµων. Γνώριζε, τι Hλιος ε ναι π ρινη µ ζα κι τι Σελήνη λαµ άνει τ φ ς της π τ ν λιο. E χε ρµηνε σει πολ τως πιστηµονικ τ πλε στα µετεωρολογικ φαιν µενα λλ κα τ ς κλείψεις Hλίου κα Σελήνης. Hταν πεπεισµένος, τι στ σ µπαν πάρχουν κι λλοι κ σµοι σ ν τ ν δικ µας, πο χουν τ ν Hλιο, τ στέρια κα το ς γαλαξίες τους, στω κι ν κάτι τέτοιο το ταν δ νατο ν τ ποδείξ η. Γνωσιολογικ Aναξαγ ρας δ ν διαφέρει π το ς λοιπο ς συναδέλφους του τ ς Iωνίας κα τ ς Mεγάλης Eλλάδος. H ( ληθιν ) «φ σις πο κρ πτεσθαι φιλε» το Hρακλείτου, «ν υθ λήθεια» το ηµοκρίτου, ο δ ξες το Παρ- µενίδου κα το Aλκµαίωνος ρίσκουν σ µφωνο τ ν φιλ σοφο, πο γνωρίζει, τι νθρωπος «ξ α τίας τ ς δυναµίας τ ν α σθήσεών του δυνατε ν διακρίν η τ ληθές». O,τι δ ναται ε ναι, ν συµπεραίν η περ τ ν ντων κ τ ν φαινοµένων, φο «ψις γ ρ τ ν δήλων τ φαιν µενα». Eκε που Aναξαγ ρας ε ναι θαυµαστ ς, ε ναι, ταν κάν η λ γο περ τ ν χερι ν κα το ρ λου τους στ ν ν γένει πολιτιστικ ν ξέλιξιν το νθρώπου, κάτι πο δ ν πέρασε παρατήρητο π τ ν Kάντ: O Aναξαγ ρας σχυρίζεται, τι νθρωπος ε ναι νουνεχέστερος τ ν λλων ζ ώων, πειδ χει χέρια» ( Aριστοτέλης). H χρ σις τ ν χερι ν κατ τ ν φιλ σοφο παιξε µεγάλο ρ λο στ ν νάπτυξι τ ς νοητικ ς λειτουργίας, τ ς φευρετικ τητος κα τ ς δηµιουργίας πολιτισµο. Σαράντος Π ν

20 EYAΓΓEΛOΣ MΠEΞHΣ H πορνογραφία κα τ νήθικο στ κείµενα τ ς Παλαι ς ιαθήκης Στ ν ποχή µας λλ κα παλαι τερα, µ µεγαλ τερη µως δυστυχ ς διάδοση σήµερα, κάνουν τ ν µφάνισή τους ντυπα κα κάθε ε δους λικ πορνογραφικο χαρακτ ρος, πο σκοπ χουν τ ν µπορία, καπήλευση κα διαστροφ µι ς φυσικώτατης κφρασης τ ν νθρωπίνων λειτουργι ν κα συναισθηµάτων, το ρωτα. Στ ν ντίποδα τ ν πορνογραφικ ν κειµένων ρίσκονται κε να, τ πο α προάγουν τ πνε µα κα ξυψώνουν γενικώτερα τ ν νθρωπο πάνω π τ ν ρ λο το ζωώδους κα µ νο χαρακτ ρος του. Aνά- µεσα στ τελευτα α µπορο µε ν καταχωρίσουµε κα τ θρησκευτικ ερ γενικ ς κείµενα. Iερ κείµενα στ ν Eλλάδα σήµερα θεωρο νται τ κείµενα τ ς «Παλαι ς ιαθήκης» κα τ ς «Kαιν ς». Tί ε ναι µως πραγµατικ «Παλαι ιαθήκη»; Π ς α τ τ ι λίο παρεισέφρυσε ς «ερ κείµενο» το Eλληνισµο ; Kα τέλος, τ σηµαντικώτερο, ποιές σκοπιµ τητες ξυπηρετε α τ τ νάγνωσµα; Eστερε το ποτ κατ τ ν πορεία του ν το ς α νες τ Eλληνικ θνος σπουδαίων δικ ν του κειµένων φιλοσοφικ ν, θρησκευτικ ν, πιστη- µονικ ν, λογοτεχνικ ν δικ ν του ρώων κα προγ νων, γι ν ναγκασθ ν καταφ γ η στ ν «ξωτερικ δανεισµ» καί, φε!, ποι ς λήθεια ποι- τητας «δάνεια»; Kα γι ν λθουµε κατ ε θε αν στ ζητο µενο: E ναι πορνογραφικ νάγνωσµα «Π..»; Γι ν µιλήσουµε νοικτ κα ξεκάθαρα, µ λλον «καλ τερα», ς φήσουµε ν µιλήσ η π µ νο του τ «ερ» «µας» ι λίο: Eνα λεξιλογικ πάνθισµα π τ ν «Παλαιά ιαθήκη» E σέρχοµαι: ( Eδ ) ρχοµαι σ στεν σεξουαλικ σχέση µ κάποιον. Γένεσις στ 4 ε σ λθον ε ς τ ς θυγατέρας ι 11 τε πλησίαζε ν ε σέλθ η ιστ 2 ε σελθε λοιπ ν πρ ς τ ν δο λην ιστ 4 Kα ε σ λθε πρ ς τ ν Aγαρ ιθ 31 δι ν ε σέλθ η πρ ς µ ς κθ 21 δ ς µοι τ ν γυνα κα µου... πως ε σέλθω πρ ς α τ ν κθ 23 κα ε σ λθε πρ ς α τ ν Iακ κθ 30 κα ε σ λθε πρ ς Pαχ ς λ 3 ε πε δ Pαχ ς τ Iακώ δο παιδίσκη µου Bαλλά ε σελθε πρ ς α τ ν

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΜΑΘΗΜΑ 1: «Τα πρώτα βήματα» ( σ ε λ. 8-10) 1. Πώς μοιάζ ε ι η ζ ω ή το υ ανθ ρ ώπο υ; Α ΠΑΝΤΗ ΣΗ: σε λ. 8, 1, «Η ζ ωή μοι άζ ε ι...βήματα» 2. Τι σ υναντά ο ά νθ ρωπ ος σ ε κ

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN:

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN: Tα κάλαντα (Xριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα) είναι από το κείµενο του N.. Σωτηράκη H XΙΑΚΉ ΛΑïΚΉ MΟΎΣΑ ΣΤΑ KΆΛΑΝΤΑ. XIAKH EΠIΘEΩPHΣH τόµος 11ος, τεύχος 31ο, 1973. Nα σας τα πούµε; AƒÃHª π π ƒã Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας O77R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΠΕ ΡΙ Ε ΛΙ ΓΚΤΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΒOΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 0Ι Α Ε ΡΑ ΠΟ ΒΑ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 Η συν θή κη α να κω χής που υ πο γρά φη κε στις 3 Σε πτεμ βρί ου 1943 με τα ξύ των Συμ μά χων και της Ι τα λί ας, προ

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα