ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ."

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 198/ ηελ Αζάλα ζάκεξα ηελ , εκϋξα ΓεπηΫξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ θ. Κσλζηαληέλνπ Γεκόπνπινπ ζηηο , ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπά ζπλάιζε ζηα γξαθεέα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ ζηελ νδό Μηραιαθνπνύινπ 102, γηα λα ζπδεηάζεη θαη λα ιϊβεη απόθαζε γηα ην ζϋκα: «Ππακηικά ΠΓ ηος Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών». ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζαλ θαη παξϋζηεζαλ λόκηκα θαιεζκϋλνη, νη παξαθϊησ: 1. Κσλζηαληέλνο Α. Γεκόπνπινο, Οκόηηκνο Καζεγεηάο Οπξνινγέαο ΔΚΠΑ, σο Πξόεδξνο. 2. Γεσξγέα ΞαλζΪθε-ΚαξακΪλνπ, Καζεγάηξηα Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, σο Σαθηηθό ΜΫινο. 3. ηαύξνο Πεξεληέδεο, Καζεγεηάο Παληεένπ Παλεπηζηεκένπ, σο Σαθηηθό ΜΫινο. 4. Παλαγηώηεο Μπαιηόπνπινο, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο ΣΔΦΑΑ, σο Σαθηηθό ΜΫινο. 5. Υξπζόζεκηο ΒαζηιΪθνπ-ηακαηνπνύινπ, Αλαπιεξώηξηα Καζεγάηξηα Θεαηξηθώλ πνπδώλ, σο Σαθηηθό ΜΫινο. 6. Παλαγηώηεο ΠηληΫιαο, Καζεγεηάο Σκάκαηνο Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηεκένπ Παηξώλ, σο Σαθηηθό ΜΫινο. 7. Κσλζηαληέλνο ΜαζζΫινο, Πξόεδξνο ηεο ΠΓ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ, σο Δηζεγεηάο ρσξέο ςάθν. 8. Αληώληνο ΜπνπθνπβΪιαο, Πξόεδξνο ηεο ΠΓ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Σειεπηθνηλσληώλ, σο Δηζεγεηάο ρσξέο ςάθν. 9. Παλαγηώηεο Ληαξγθόβαο, Πξόεδξνο ηεο ΠΓ ηνπ Σκάκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, σο Δηζεγεηάο ρσξέο ςάθν. 10. Θεόδσξνο Παπαζενδώξνπ, Πξόεδξνο ηεο Γεληθάο πλϋιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Κνηλσληθάο θαη Δθπαηδεπηηθάο Πνιηηηθάο, σο Δηζεγεηάο ρσξέο ςάθν. 11. σηάξηνο Ρνύζζνο, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο θαη Γηεζλώλ ρϋζεσλ, σο Δηζεγεηάο ρσξέο ςάθν. Απόληεο άηαλ ν Αληηπξόεδξνο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο, Οκόηηκνο Καζεγεηάο Φηινζνθηθάο ΔΚΠΑ θ. ΗσΪλλεο Παξαζθεπόπνπινο θαη ν θ. Βαζέιεηνο Κσλζηαληαθόπνπινο. ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

2 Ο Πξόεδξνο ηεο ΠΓ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ, θ. Κσλζηαληέλνο ΜαζζΫινο, αθνύ Ϋιαβε ην ιόγν παξνπζέαζε ζηα παξόληα κϋιε - ηα από AπνζπΪζκαηα πξαθηηθώλ ηεο 8εο Έθηαθηεο Πξνζσξηλάο Γεληθάο πλϋιεπζεο Δηδηθάο ύλζεζεο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ ζρεηηθϊ κε ηελ Ϋγθξηζε πξνηεηλόκελσλ εθιεθηνξηθώλ ζσκϊησλ θαη ην - από Απόζπαζκα πξαθηηθώλ ηεο 1εο Σαθηηθάο Πξνζσξηλάο Γεληθάο πλϋιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ ζρεηηθϊ κε ηελ αλϊζεζε ησλ καζεκϊησλ «ΟξγΪλσζε Τπνινγηζηηθώλ πζηεκϊησλ», «ΑξρΫο πξνγξακκαηηζκνύ» θαη «ΠξνεγκΫλα ΘΫκαηα Γηθηύσλ» γηα ην εαξηλό εμϊκελν ζε δηδϊζθνληεο κε ην ΠΓ 407/80 θαη ζρεηηθϊ κε ηε ρνξάγεζε επηδόκαηνο πξώηεο εγθαηϊζηαζεο ζε ηξέα κϋιε ΔΔΓΗΠ ηνπ Σκάκαηνο. Σα παξόληα κϋιε, αθνύ Ϊθνπζαλ ηνλ θ. ΜαζζΫιν θαη κεηϊ από δηαινγηθά ζπδάηεζε Αποθάζιζαν Ομόθωνα - Να εγθξέλνπλ ηελ πξνηεηλόκελε ζύλζεζε ησλ παξαθϊησ εθιεθηνξηθώλ ζσκϊησλ: 1. Μία θέζη μέλοςρ ΓΔΠ ζηο γνωζηικό ανηικείμενο «Πληποθοπιακά ςζηήμαηα» ζηη βαθμίδα ηος Καθηγηηή ή ηος Αναπληπωηή Καθηγηηή. Για ηη βαθμίδα ηος Καθηγηηή: Μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος: 1. Θεόδωρος ίμος, Καθηγηηήρ, Γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ», αξηζ. ΦΔΚ: 80/ ηλπδδ, Ϋγηλε δηόξζσζε κε ην ΦΔΚ 90/ ΣΝΠΓΓ Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ηαςηόζημο γνωζηικό ανηικείμενο: 2. ΒΑΗΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, Καζεγεηάο ΠΑΝΔΠ. ΠΔΗΡΑΗΧ, ηκάκαηνο ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ» αξηζ. ΦΔΚ: 59/ηΝΠΓΓ/ Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ζςναθέρ γνωζηικό ανηικείμενο: 3. ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, Καθηγηηήρ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠ. ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ - ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ

3 ΑΠΟΦΑΔΧΝ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ», ΦΔΚ Μεη/ζεο 290/21,11,2003η.Ν.Π.Γ.Γ. 4. ΣΡΗΝΣΕΖ ΜΗΥΑΖΛ-ΓΔΡΑΗΜΟ, Καθηγηηήρ, ΑΠΘ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ, Σκάκα ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ», ΦΔΚ 123/ ηνπγγ) 5. ΠΛΔΞΟΤΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠ. ΚΡΖΣΖ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΓΝΧΔΧΝ» ΦΔΚ 461/ η. Γ 6. ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ, Καθηγηηήρ, ΑΠΘ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΓΟΜΔ ΚΑΗ ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ», ΦΔΚ 179/ ηνπγγ 7. ΜΖΣΚΑ ΠΔΡΗΚΛΖ, Καθηγηηήρ, ΑΠΘ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ, Σκάκα ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΓΟΜΔ ΚΑΗ ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ», ΦΔΚ 28/ ηνπγγ 8. ΒΟΤΡΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠ. ΑΗΓΑΗΟΤ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΓΝΧΖ - ΈΜΠΔΗΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», ΦΔΚ 497/ η.νπγγ 9. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠ. ΠΑΣΡΧΝ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ, Σκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ», ΦΔΚ 107/ η.ν.π.γ.γ. 10. ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠ. ΑΘΖΝΧΝ, ρνιά ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ KAI ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ», ΦΔΚ 133/ Σ. ΝΠΓΓ 11. ΦΑΡΡΑ ΗΧΑΝΝΖ, Καθηγηηήρ, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ, ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΔΧΝ», ΦΔΚ 452/ η.γ 12. ΑΒΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, Καθηγηηήρ ΠΑΝΔΠ. ΠΑΣΡΧΝ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ, Σκάκα ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ-ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ», ΦΔΚ 107/ η.ν.π.γ.γ. 13. ΣΑΚΑΛΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠ. ΠΑΣΡΧΝ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ, Σκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ

4 ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΚΟΤ», ΦΔΚ 167/ η.ν.π.γ.γ. 14. ΔΛΛΖ ΣΗΜΟΛΔΧΝ, Καθηγηηήρ, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ, ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ», ΦΔΚ 118/ η.ν.π.γ.γ. 15. ΠΖΣΑ ΗΧΑΝΝΖ, Καθηγηηήρ ΑΠΘ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΈΜΠΔΗΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ», ΦΔΚ 152/ ηνπγγ 16. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΓΡΖΓΟΡΗΟ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠ. ΚΡΖΣΖ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ», ΦΔΚ 17/ η. ΝΠΓΓ 17. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ, Καθηγηηήρ, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ, ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ», ΦΔΚ 48/ η.ν.π.γ.γ. 18. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΑΚΖ ΣΑΤΡΟ, Καθηγηηήρ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ, ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ», ΦΔΚ 163/η.λ.π.δ.δ./ ΚΑΒΟΤΡΑ ΗΧΑΝΝΖ, Καθηγηηήρ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠ. ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ», ΦΔΚ 47/5,4,1990 η.ν.π.γ.γ 20. ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, Καθηγηηήρ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠ. ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ», ΦΔΚ 159/14,09,1989 η.ν.π.γ.γ 21. ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΖΛ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠ. ΑΘΖΝΧΝ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ KAI ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Ή ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ», ΦΔΚ 96/ Σ. ΝΠΓΓ

5 Για ηη βαθμίδα ηος αναπληπωηή καθηγηηή: Μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος: 1. Θεόδωρος ίμος, Καθηγηηήρ, Γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ.» (αξηζ. ΦΔΚ: 80/ ηλπδδ, Ϋγηλε δηόξζσζε κε ην ΦΔΚ 90/ ΣΝΠΓΓ) 2. ΜαζζΫινο Κσλζηαληέλνο, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ρεδέαζε Τιηθνύ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκϊησλ (ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ εηδηθνύ ζθνπνύ, ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ πιηθνύ ζε πςειό επέπεδν, ζπζρεδέαζε πιηθνύ - ινγηζκηθνύ)» (αξηζ. ΦΔΚ: 1161/ Σ.Γ ) Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ηαςηόζημο γνωζηικό ανηικείμενο: 3. ΒΑΗΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, Καζεγεηάο ΠΑΝΔΠ. ΠΔΗΡΑΗΧ, ηκάκαηνο ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ» αξηζ. ΦΔΚ: 59/ηΝΠΓΓ/ Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ζςναθέρ γνωζηικό ανηικείμενο 4. ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, Καθηγηηήρ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠ. ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ - ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ», ΦΔΚ Μεη/ζεο 290/21,11,2003η.Ν.Π.Γ.Γ. 5. ΒΑΕΗΡΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΖΛ, Αναπληπωηήρ καθηγηηήρ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», ΦΔΚ 40/25,02,2005η.Ν.Π.ΓΓ 6. ΜΑΡΣΑΚΟ ΓΡΑΚΟΤΛΖ, Αναπληπωηήρ καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ KAI ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΟΜΟΓΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ», ΦΔΚ 158/ Σ. ΝΠΓΓ 7. ΥΡΗΣΟΦΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ, Αναπληπωηήρ καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ, ρνιά ΘΔΣΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΓΗΚΣΤΟΚΔΝΣΡΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», ΦΔΚ: 241/ η. ΝΠΓΓ

6 8. ΣΡΗΝΣΕΖ ΜΗΥΑΖΛ-ΓΔΡΑΗΜΟ, Καθηγηηήρ, ΑΠΘ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ, Σκάκα ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ», ΦΔΚ 123/ ηνπγγ) 9. ΠΛΔΞΟΤΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠ. ΚΡΖΣΖ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΓΝΧΔΧΝ» ΦΔΚ 461/ η. Γ 10. ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ, Καθηγηηήρ, ΑΠΘ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΓΟΜΔ ΚΑΗ ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ», ΦΔΚ 179/ ηνπγγ 11. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ, Καθηγηηήρ, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ, ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ», ΦΔΚ 48/ η.ν.π.γ.γ. 12. ΜΖΣΚΑ ΠΔΡΗΚΛΖ, Καθηγηηήρ, ΑΠΘ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ, Σκάκα ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΓΟΜΔ ΚΑΗ ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ», ΦΔΚ 28/ ηνπγγ 13. ΒΟΤΡΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠ. ΑΗΓΑΗΟΤ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΓΝΧΖ - ΈΜΠΔΗΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», ΦΔΚ 497/ η.νπγγ 14. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠ. ΠΑΣΡΧΝ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ, Σκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ», ΦΔΚ 107/ η.ν.π.γ.γ. 15. ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠ. ΑΘΖΝΧΝ, ρνιά ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ KAI ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ», ΦΔΚ 133/ Σ. ΝΠΓΓ 16. ΦΑΡΡΑ ΗΧΑΝΝΖ, Καθηγηηήρ, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ, ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΔΧΝ», ΦΔΚ 452/ η.γ 17. ΑΒΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, Καθηγηηήρ ΠΑΝΔΠ. ΠΑΣΡΧΝ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ, Σκάκα ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ-ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ», ΦΔΚ 107/ η.ν.π.γ.γ.

7 18. ΣΑΚΑΛΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠ. ΠΑΣΡΧΝ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ, Σκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΚΟΤ», ΦΔΚ 167/ η.ν.π.γ.γ. 19. ΑΓΧΝΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, Αναπληπωηήρ καθηγηηήρ, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ, ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ (ΜΔ ΔΜΦΑΖ Δ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ, ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ, ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», ΦΔΚ 199/ η.ν.π.γ.γ. 20. ΔΛΛΖ ΣΗΜΟΛΔΧΝ, Καθηγηηήρ, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ, ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ», ΦΔΚ 118/ η.ν.π.γ.γ. 2. Μία θέζη μέλοςρ ΓΔΠ ζηο γνωζηικό ανηικείμενο «Απσιηεκηονικέρ ςζηημάηων Δπεξεπγαζίαρ και Μεηάδοζηρ Πολςμέζων» ζηη βαθμίδα ηος Δπίκοςπος Καθηγηηή ή Λέκηοπα. Για ηη βαθμίδα ηος Δπίκοςπος Καθηγηηή: Μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος: 1. Θεόδωρος ίμος, Καθηγηηήρ, Γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ.» (αξηζ. ΦΔΚ: 80/ ηλπδδ, Ϋγηλε δηόξζσζε κε ην ΦΔΚ 90/ ΣΝΠΓΓ) 2. ΜαζζΫινο Κσλζηαληέλνο, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ρεδέαζε Τιηθνύ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκϊησλ (ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ εηδηθνύ ζθνπνύ, ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ πιηθνύ ζε πςειό επέπεδν, ζπζρεδέαζε πιηθνύ - ινγηζκηθνύ)» (αξηζ. ΦΔΚ: 1161/ Σ.Γ ) 3. ΒαζηιΪθεο Κσλζηαληέλνο, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «πζηάκαηα Λνγηζκηθνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 4. ΒιΪρνο Γεκάηξηνο, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Τπνινγηζηηθά Δπηζηάκε θαη Μαζεκαηηθά Μνληεινπνέεζε» (αξηζ. ΦΔΚ: 643/ η. Γ) 5. Κνύηξαο Κσλζηαληέλνο, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Θεσξέα Τπνινγηζκνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ)

8 6. ΛΫπνπξαο Γεώξγηνο, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Δπηθνηλσλέα Αλζξώπνπ- Μεραλάο» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 7. θηαδόπνπινο ππξέδσλ, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 8. ΜαιακΪηνο ΘενρΪξεο, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Αιγόξηζκνη θαη Πνιππινθόηεηα» (αξηζ. ΦΔΚ: 316/ η. Γ') Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ζςναθέρ γνωζηικό ανηικείμενο: 9. Γεώξγηνο Πνιύδνο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηάκην Αζελώλ, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Καζεγεηάο κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ & ΠΟΛΤΜΔΑ», ΦΔΚ: 67/16,04,1998η.Ν.Π.Γ.Γ. 10. ΑζαλΪζηνο Μαλέηζαξεο, Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα ΔθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο, Καζεγεηάο κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΤΜΔΧΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ», ΦΔΚ 458/ η. Γ 11. Γεκάηξηνο Λπκπεξόπνπινο, Παλεπηζηάκην Παηξώλ, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΠΟΛΤΜΔΧΝ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΖΝ ΣΖΛΔΨΑΣΡΗΚΖ», 224/ η.ν.π.γ.γ. 12. Βαζέιεηνο Λνύκνο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλεέν, ρνιά Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Καζεγεηάο, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΚΑΣΑΝΔΝΖΜΔΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΑ ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΟΛΤΜΔΧΝ», ΦΔΚ 202/ η.ν.π.γ.γ. 13. Νηθάηαο Μαξέλνο γνύξνο, Παλεπηζηάκην ΠεηξαηΪ, Σκάκα Γηδαθηηθάο ηεο Σερλνινγέαο θαη Φεθηαθώλ πζηεκϊησλ, Καζεγεηάο, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΟΛΤΜΔΧΝ», ΦΔΚ 574/η.Γ'/ Κσλ/λνο ΠαπανδπζζΫαο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλεέν, ρνιά Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΚΑΗ ΣΑ ΠΟΛΤΜΔΑ», ΦΔΚ 189/ η.ν.π.γ.γ. Για ηη βαθμίδα ηος Λέκηοπα Μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος: 1. ΜαζζΫινο Κσλζηαληέλνο, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ρεδέαζε Τιηθνύ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκϊησλ

9 (ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ εηδηθνύ ζθνπνύ, ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ πιηθνύ ζε πςειό επέπεδν, ζπζρεδέαζε πιηθνύ - ινγηζκηθνύ)» (αξηζ. ΦΔΚ: 1161/ Σ.Γ ) Σα ππόινηπα κϋιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο θαη κϋρξη ηε ζπκπιάξσζε ησλ δύν ηξέησλ (2/3) ησλ κειώλ ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο πνπ αξηζκεέ ηνλ απαηηνύκελν ζπλνιηθό ειϊρηζην αξηζκό ησλ Ϋληεθα (11) εθιεθηόξσλ, ζπλεπώο νθηώ (8) κϋιε κε θιάξσζε πνπ δηελεξγάζεθε κεηαμύ ηνπο κε επζύλε ηνπ ΠξνΫδξνπ ελώπηνλ ηεο Πξνζσξηλάο Γεληθάο πλϋιεπζεο. Από ηελ θιάξσζε πξνϋθπςαλ ηα αθόινπζα κϋιε σο ηαθηηθϊ: 2. ΒαζηιΪθεο Κσλζηαληέλνο, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «πζηάκαηα Λνγηζκηθνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 3. Κνύηξαο Κσλζηαληέλνο, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Θεσξέα Τπνινγηζκνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 4. ΛΫπνπξαο Γεώξγηνο, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Δπηθνηλσλέα Αλζξώπνπ- Μεραλάο» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 5. θηαδόπνπινο ππξέδσλ, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 6. ΜαιακΪηνο ΘενρΪξεο, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Αιγόξηζκνη θαη Πνιππινθόηεηα» (αξηζ. ΦΔΚ: 316/ η. Γ') 7. Πιαηάο Νηθόιανο, ΛΫθηνξαο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΓΡΑΦΗΚΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΟΠΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ» (αξηζ. ΦΔΚ: 316/ η. Γ') 8. Κνινθνηξώλεο Νηθόιανο, ΛΫθηνξαο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΗΑ, ΚΡΤΠΣΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ» (αξηζ. ΦΔΚ: 316/ η. Γ') Σα ππόινηπα, κε θιεξσζϋληα κϋιε ηνπ ηκάκαηνο εέλαη: i. ΒιΪρνο Γεκάηξηνο, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Τπνινγηζηηθά Δπηζηάκε θαη Μαζεκαηηθά Μνληεινπνέεζε» (αξηζ. ΦΔΚ: 643/ η. Γ) ii. Θεόδωρος ίμος, Καζεγεηάο, Γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ.» (αξηζ. ΦΔΚ: 80/ ηλπδδ, Ϋγηλε δηόξζσζε κε ην ΦΔΚ 90/ ΣΝΠΓΓ) νξέδνληαη σο αλαπιεξσκαηηθϊ κϋιε. Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ζςναθέρ γνωζηικό ανηικείμενο:

10 9. Γεώξγηνο Πνιύδνο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηάκην Αζελώλ, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Καζεγεηάο κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ & ΠΟΛΤΜΔΑ», ΦΔΚ: 67/16,04,1998η.Ν.Π.Γ.Γ. 10. ΑζαλΪζηνο Μαλέηζαξεο, Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα ΔθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο, Καζεγεηάο κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΤΜΔΧΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ», ΦΔΚ 458/ η. Γ 11. Γεκάηξηνο Λπκπεξόπνπινο, Παλεπηζηάκην Παηξώλ, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΠΟΛΤΜΔΧΝ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΖΝ ΣΖΛΔΨΑΣΡΗΚΖ», 224/ η.ν.π.γ.γ. 12. Βαζέιεηνο Λνύκνο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλεέν, ρνιά Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Καζεγεηάο, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΚΑΣΑΝΔΝΖΜΔΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΑ ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΟΛΤΜΔΧΝ», ΦΔΚ 202/ η.ν.π.γ.γ. 13. Νηθάηαο Μαξέλνο γνύξνο, Παλεπηζηάκην ΠεηξαηΪ, Σκάκα Γηδαθηηθάο ηεο Σερλνινγέαο θαη Φεθηαθώλ πζηεκϊησλ, Καζεγεηάο, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΟΛΤΜΔΧΝ», ΦΔΚ 574/η.Γ'/ Κσλ/λνο ΠαπανδπζζΫαο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλεέν, ρνιά Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΚΑΗ ΣΑ ΠΟΛΤΜΔΑ», ΦΔΚ 189/ η.ν.π.γ.γ. 3. Μία θέζη θέζηρ μέλοςρ ΓΔΠ με γνωζηικό ανηικείμενο: «Τλικό Δνζωμαηωμένων ςζηημάηων» ζηη βαθμίδα ηος Αναπληπωηή Καθηγηηή ή Δπίκοςπος Καθηγηηή. Για ηη βαθμίδα ηος Αναπληπωηή Καθηγηηή Μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος: 1. Θεόδωρος ίμος, Καθηγηηήρ, Γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ.» (αξηζ. ΦΔΚ: 80/ ηλπδδ, Ϋγηλε δηόξζσζε κε ην ΦΔΚ 90/ ΣΝΠΓΓ) 2. Μαζζέλος Κωνζηανηίνος, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν ««ρεδέαζε Τιηθνύ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκϊησλ (ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ εηδηθνύ ζθνπνύ, ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ πιηθνύ ζε πςειό επέπεδν, ζπζρεδέαζε πιηθνύ - ινγηζκηθνύ)»» (αξηζ. ΦΔΚ: 1161/ η. Γ') Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ζςναθέρ γνωζηικό ανηικείμενο:

11 3. Βαξβαξέγνπ Θενδώξα, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλεέν, ρνιά Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΠΟΛΤΠΛΔΓΜΑΣΟ (Grid)», αξηζ. ΦΔΚ: 127/ η.γ 4. θόδξαο ΑζαλΪζηνο, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηάκην, ρνιά Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγέαο, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΦΖΦΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ»», αξηζ. ΦΔΚ: 192/ η. Ν.Π.Γ.Γ 5. Γόιιαο Απόζηνινο, Πνιπηερλεέν Κξάηεο, Σκάκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΛΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (HARDWARE)», αξηζ. ΦΔΚ: 94/η.λ.π.δ.δ./ ΜπεθΪθνο Μηραάι, Γεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ (HARDWARE)», αξηζ. ΦΔΚ: 106/ Κνπθνπαύινπ ΟδπζζΫαο, Παλεπηζηάκην Παηξώλ, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΜΗΚΡΟΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ - ΥΔΓΗΑΖ VLSI», αξηζ. ΦΔΚ: 258/ η.ν.π.γ.γ 8. Γθνύηεο Κσλ/λνο, Παλεπηζηάκην Παηξώλ, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΜΗΚΡΟΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Ζ COMPUTER AIDED VLSI DESIN», αξηζ. ΦΔΚ: 151/ η.ν.π.γ.γ. 9. ηακνύιεο Γεώξγηνο, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Μεραληθώλ Ζ/Τ, Σειεπηθνηλσληώλ & Γηθηύσλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΥΔΓΗΑΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ VLSI», αξηζ. ΦΔΚ: 470/ / η.γ 10. ΜπΫιιαο Νηθόιανο, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Μεραληθώλ Ζ/Τ, Σειεπηθνηλσληώλ & Γηθηύσλ, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΓΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ», αξηζ. ΦΔΚ: 326/ /η.Γ 11. Αιεμένπ Γεώξγηνο, Παλεπηζηάκην Παηξώλ, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθάο, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΜΗΚΡΟΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ (ΥΔΓΗΑΜΟ VLSI) ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΩΠΟΛΟΓΗΣΔ», αξηζ. ΦΔΚ: 19/ η.ν.π.γ.γ. 12. Παπαθσλζηαληέλνπ Γεώξγηνο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλεέν, ρνιά Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΧ ΔΓΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ», αξηζ. ΦΔΚ: 41/ η.ν.π.γ.γ. 13. εξπϊλνο Γεκάηξηνο, Παλεπηζηάκην Παηξώλ, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΟΤ Ζ/Τ, ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΖΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ», αξηζ. ΦΔΚ: 300/ η.ν.π.γ.γ. 14. Νηθνιόο Γεκάηξηνο, Παλεπηζηάκην Παηξώλ, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθάο, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ)», αξηζ. ΦΔΚ: 153/ η.ν.π.γ.γ. 15. Καηεβαέλεο Δκκαλνπάι, Παλεπηζηάκην Κξάηεο, ρνιά Θεηηθώλ & Σερλνινγηθώλ Δπηζηάκσλ, Σκάκα Δπηζηάκεο Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε

12 γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΥΡΖΖ ΠΟΛΤ ΜΔΓΑΛΖ ΚΛΗΜΑΚΑ (VLSI)», αξηζ. ΦΔΚ: 41/ η. ΝΠΓΓ 16. ΠλεπκαηηθΪηνο Γηνλύζηνο, Πνιπηερλεέν Κξάηεο, Σκάκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ», αξηζ. ΦΔΚ: 218/η.λ.π.δ.δ./ ΣζαλΪθαο Παλαγηώηεο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλεέν, ρνιά Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΔ ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ», αξηζ. ΦΔΚ: 128/ η.ν.π.γ.γ. 18. Ληνύπεο Γεκάηξηνο, Παλεπηζηάκην Παηξώλ, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθάο, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΓΟΖ ΜΟΝΟ-ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΤ- ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ», αξηζ. ΦΔΚ: 292/ η.ν.π.γ.γ. 19. Πεθκεζηδά ΚηακΪι, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλεέν, ρνιά Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ-ΛΟΓΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ», αξηζ. ΦΔΚ: 39/ η.ν.π.γ.γ. 20. ΥαζΪπεο Γεώξγηνο, ΑΠΘ, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ», αξηζ. ΦΔΚ: 164/ ηνπγγ Για ηη βαθμίδα ηος Δπίκοςπος Καθηγηηή Μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος: 1. Θεόδωρος ίμος, Καθηγηηήρ, Γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ.» (αξηζ. ΦΔΚ: 80/ ηλπδδ, Ϋγηλε δηόξζσζε κε ην ΦΔΚ 90/ ΣΝΠΓΓ) 2. Μαζζέλος Κωνζηανηίνος, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν ««ρεδέαζε Τιηθνύ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκϊησλ (ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ εηδηθνύ ζθνπνύ, ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ πιηθνύ ζε πςειό επέπεδν, ζπζρεδέαζε πιηθνύ - ινγηζκηθνύ)»» (αξηζ. ΦΔΚ: 1161/ η. Γ') 3. Βαζιλάκης Κωνζηανηίνος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «πζηάκαηα Λνγηζκηθνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 4. Βλάτος Γημήηριος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Τπνινγηζηηθά Δπηζηάκε θαη Μαζεκαηηθά Μνληεινπνέεζε» (αξηζ. ΦΔΚ: 643/ η. Γ)

13 5. Κούηρας Κωνζηανηίνος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Θεσξέα Τπνινγηζκνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 6. Λέποσρας Γεώργιος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Δπηθνηλσλέα Αλζξώπνπ- Μεραλάο» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 7. κιαδόποσλος πσρίδων, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 8. Μαλαμάηος Θεοτάρης, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Αιγόξηζκνη θαη Πνιππινθόηεηα» (αξηζ. ΦΔΚ: 316/ η. Γ') Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ζςναθέρ γνωζηικό ανηικείμενο: 9. Βαξβαξέγνπ Θενδώξα, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλεέν, ρνιά Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΠΟΛΤΠΛΔΓΜΑΣΟ (Grid)», αξηζ. ΦΔΚ: 127/ η.γ 10. θόδξαο ΑζαλΪζηνο, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηάκην, ρνιά Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγέαο, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΦΖΦΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ»», αξηζ. ΦΔΚ: 192/ η. Ν.Π.Γ.Γ 11. Γόιιαο Απόζηνινο, Πνιπηερλεέν Κξάηεο, Σκάκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΛΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (HARDWARE)», αξηζ. ΦΔΚ: 94/η.λ.π.δ.δ./ ΜπεθΪθνο Μηραάι, Γεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ (HARDWARE)», αξηζ. ΦΔΚ: 106/ Κνπθνπαύινπ ΟδπζζΫαο, Παλεπηζηάκην Παηξώλ, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΜΗΚΡΟΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ - ΥΔΓΗΑΖ VLSI», αξηζ. ΦΔΚ: 258/ η.ν.π.γ.γ 14. Γθνύηεο Κσλ/λνο, Παλεπηζηάκην Παηξώλ, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ, Καθηγηηήρ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΜΗΚΡΟΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Ζ COMPUTER AIDED VLSI DESIN», αξηζ. ΦΔΚ: 151/ η.ν.π.γ.γ. 4. Μία θέζη μέλοςρ ΓΔΠ ζηο γνωζηικό ανηικείμενο «Τπολογιζηική Δπιζηήμη με εθαπμογέρ ζηην Τπολογιζηική Υημεία» ζηη βαθμίδα ηος Δπίκοςπος Καθηγηηή Για ηη βαθμίδα ηος Δπίκοςπος Καθηγηηή

14 Μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος: 1. Θεόδωρος ίμος, Καθηγηηήρ, Γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ.» (αξηζ. ΦΔΚ: 80/ ηλπδδ, Ϋγηλε δηόξζσζε κε ην ΦΔΚ 90/ Σ.ΝΠΓΓ) 2. Μαζζέλος Κωνζηανηίνος, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν ««ρεδέαζε Τιηθνύ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκϊησλ (ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ εηδηθνύ ζθνπνύ, ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ πιηθνύ ζε πςειό επέπεδν, ζπζρεδέαζε πιηθνύ - ινγηζκηθνύ)»» (αξηζ. ΦΔΚ: 1161/ η. Γ') 3. Βαζιλάκης Κωνζηανηίνος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «πζηάκαηα Λνγηζκηθνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 4. Βλάτος Γημήηριος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Τπνινγηζηηθά Δπηζηάκε θαη Μαζεκαηηθά Μνληεινπνέεζε» (αξηζ. ΦΔΚ: 643/ η. Γ) 5. Κούηρας Κωνζηανηίνος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Θεσξέα Τπνινγηζκνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 6. Λέποσρας Γεώργιος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Δπηθνηλσλέα Αλζξώπνπ- Μεραλάο» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 7. κιαδόποσλος πσρίδων, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 8. Μαλαμάηος Θεοτάρης, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Αιγόξηζκνη θαη Πνιππινθόηεηα» (αξηζ. ΦΔΚ: 316/ η. Γ') Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ζςναθέρ γνωζηικό ανηικείμενο: 9. ΥΟΤΣΖ ΖΛΗΑ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ, ρνιά ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ, ηκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ, ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», αξηζ. ΦΔΚ: 79/ η.ν.π.γ.γ. 10. ΛΤΠΗΣΑΚΖ ΖΛΗΑ, Καθηγηηήρ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ», αξηζ. ΦΔΚ: 6/ η. Ν.Π.Γ.Γ. 11. ΛΑΓΑΡΖ ΗΑΑΚ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ, ρνιά ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΗ (SCIENTIFIC) ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΜΔ

15 ΔΜΦΑΖ ΣΑ ΔΞΖ: ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ, ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ, ΠΡΟΧΜΟΗΧΖ, ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ, ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ», αξηζ. ΦΔΚ: 172/ η. Ν.Π.Γ.Γ. 12. ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ» αξηζ. ΦΔΚ: 117/ η. ΝΠΓΓ. 13. ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, Σκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΓΝΧΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΦΤΗΚΟΥΖΜΔΗΑ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΖΝ ΚΒΑΝΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΦΤΗΚΟΥΖΜΔΗΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΧΝ», αξηζ. ΦΔΚ: 129/ η. Γ`. 14. ΓΑΛΛΟΠΟΤΛΟ ΔΤΣΡΑΣΗΟ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ, ρνιά ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ, ηκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΠΑΡΑΛΛΖΛΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ», αξηζ. ΦΔΚ: 143/ η. Ν.Π.Γ.Γ 5. Μία θέζη μέλοςρ ΓΔΠ ζηο γνωζηικό ανηικείμενο «Τπολογιζηικά Μαθημαηικά Γιαθοπικών Δξιζώζεων» ζηη βαθμίδα ηος Λέκηοπα Για ηη βαθμίδα ηος Λέκηοπα Μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος: Με δεδνκϋλν όηη ηα δηθαηνύκελα ςάθνπ κϋιε ηνπ Σκάκαηνο εέλαη πεξηζζόηεξα από νθηώ (8) θαη ιηγόηεξα από Ϋλδεθα (11), εθαξκόζηεθαλ νη δηαηϊμεηο ηεο παξαγξϊθνπ (δ) ηεο δηϊηαμεο Αξηζκ /Β1 - πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθώλ σκϊησλ ΑΔΗ (ΦΔΚ /12/2007). Από ηα δηθαηνύκελα ςάθνπ κϋιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ πξνεγνύληαη ηα κϋιε πνπ θαηϋρνπλ ζϋζε ηνπ ηδένπ ά ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκϋλνπ κε ην γλσζηηθό αληηθεέκελν: 1. Θεόδωρος ίμος, Καθηγητής, Γνφζηικό ανηικείμενο: «ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ.» (αριθ. ΦΔΚ: 80/ ηνπδδ, έγινε διόρθφζη με ηο ΦΔΚ 90/ ΣΝΠΓΓ) 2. Βλάτος Γημήηριος, Επίκοσρος Καθηγητής ηοσ Σμήμαηος Δπιζηήμης και Σετνολογίας Τπολογιζηών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Πελοποννήζοσ, με γνφζηικό ανηικείμενο «Τπολογιζηική Δπιζηήμη και Μαθημαηική Μονηελοποίηζη» (αριθ. ΦΔΚ: 643/ η. Γ) Σα ππόινηπα κϋιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο θαη κϋρξη ηε ζπκπιάξσζε ησλ δύν ηξέησλ (2/3) ησλ κειώλ ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο πνπ αξηζκεέ ηνλ απαηηνύκελν ζπλνιηθό ειϊρηζην αξηζκό ησλ Ϋληεθα (11) εθιεθηόξσλ, ζπλεπώο νθηώ (8) κϋιε κε θιάξσζε πνπ δηελεξγάζεθε κεηαμύ ηνπο κε επζύλε ηνπ ΠξνΫδξνπ ελώπηνλ ηεο Πξνζσξηλάο Γεληθάο πλϋιεπζεο. Από ηελ θιάξσζε πξνϋθπςαλ ηα αθόινπζα κϋιε σο ηαθηηθϊ:

16 3. Κούηρας Κωνζηανηίνος, Επίκοσρος Καθηγητής ηοσ Σμήμαηος Δπιζηήμης και Σετνολογίας Τπολογιζηών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Πελοποννήζοσ, με γνφζηικό ανηικείμενο «Θεφρία Τπολογιζμού» (αριθ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 4. Μαλαμάηος Θεοτάρης, Επίκοσρος Καθηγητής ηοσ Σμήμαηος Δπιζηήμης και Σετνολογίας Τπολογιζηών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Πελοποννήζοσ, με γνφζηικό ανηικείμενο «Αλγόριθμοι και Πολσπλοκόηηηα» (αριθ. ΦΔΚ: 316/ η. Γ') 5. Κολοκοηρώνης Νικόλαος, Λέκτορας ηοσ Σμήμαηος Δπιζηήμης και Σετνολογίας Τπολογιζηών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Πελοποννήζοσ 6. Βαζιλάκης Κωνζηανηίνος, Επίκοσρος Καθηγητής ηοσ Σμήμαηος Δπιζηήμης και Σετνολογίας Τπολογιζηών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Πελοποννήζοσ, με γνφζηικό ανηικείμενο «σζηήμαηα Λογιζμικού» (αριθ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 7. Λέποσρας Γεώργιος, Επίκοσρος Καθηγητής ηοσ Σμήμαηος Δπιζηήμης και Σετνολογίας Τπολογιζηών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Πελοποννήζοσ, με γνφζηικό ανηικείμενο «Δπικοινφνία Ανθρώποσ- Μητανής» (αριθ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 8. κιαδόποσλος πσρίδων, Επίκοσρος Καθηγητής ηοσ Σμήμαηος Δπιζηήμης και Σετνολογίας Τπολογιζηών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Πελοποννήζοσ, με γνφζηικό ανηικείμενο «Βάζεις Γεδομένφν» (αριθ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) Σα ππόινηπα, κε θιεξσζϋληα κϋιε ηνπ ηκάκαηνο εέλαη: 9. Μαζζέλος Κωνζηανηίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ηοσ Σμήμαηος Δπιζηήμης και Σετνολογίας Τπολογιζηών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Πελοποννήζοσ, με γνφζηικό ανηικείμενο «τεδίαζη Τλικού Τπολογιζηικών σζηημάηφν (ζτεδίαζη ζσζηημάηφν ειδικού ζκοπού, ζτεδίαζη ζσζηημάηφν σλικού ζε συηλό επίπεδο, ζσζτεδίαζη σλικού - λογιζμικού)» (αριθ. ΦΔΚ: 1161/ η. Γ') 10. Πλαηής Νικόλαος, Λέκτορας ηοσ Σμήμαηος Δπιζηήμης και Σετνολογίας Τπολογιζηών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Πελοποννήζοσ Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ζςναθέρ γνωζηικό ανηικείμενο: 11. ΚΑΡΑΜΠΑΣΕΟ ΓΔΩΡΓΗΟ Καθηγηηής, ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ, ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ με γνφζηικό ανηικείμενο «ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» αριθ. ΦΔΚ:147/ η.νπγγ 12. ΛΤΠΙΣΑΚΗ ΗΛΙΑ, Καθηγηηής, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ, ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ με γνφζηικό ανηικείμενο «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ», αριθ. ΦΔΚ: 6/18,1,1990η.Ν.Π.Γ.Γ 13. ΥΟΤΣΖ ΖΛΗΑ, Καθηγητής, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ, τολή ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ, ημήμα ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ, ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ με γνφζηικό ανηικείμενο «ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», αριθ. ΦΔΚ: 79/ η.ν.π.γ.γ 14. ΛΑΓΑΡΖ ΗΑΑΚ, Καθηγητής, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ, τολή ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ, Σμήμα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ με γνφζηικό

17 ανηικείμενο «ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΗ (SCIENTIFIC) ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ ΔΞΖ: ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ, ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ, ΠΡΟΩΜΟΗΩΖ, ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ, ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ», αριθ. ΦΔΚ: 172/ η. Ν.Π.Γ.Γ. 15. ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, Καθηγητής, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ, Σμήμα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ με γνφζηικό ανηικείμενο «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ» αριθ. ΦΔΚ: 117/ η. ΝΠΓΓ. 16. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟ, Καθηγηηής, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ με γνφζηικό ανηικείμενο «ΤΝΘΔΖ, ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΚΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΛΓΟΡΗΘΜΩΝ», αριθ. ΦΔΚ: 54/ η.ν.π.γ.γ 6. Μία θέζη μέλοςρ ΓΔΠ ζηο γνωζηικό ανηικείμενο «ημαζιολογικόρ ιζηόρ, ονηολογίερ και εθαπμογέρ (εξαηομίκεςζη, πποζαπμοζηικόηηηα, διασείπιζη πποζωπικήρ πληποθοπίαρ)» ζηη βαθμίδα ηος Δπίκοςπος Καθηγηηή ή Λέκηοπα. Για ηη βαθμίδα ηος Δπίκοςπος Καθηγηηή Μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος: 1. Θεόδωρος ίμος, Καθηγηηήρ, Γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ.» (αξηζ. ΦΔΚ: 80/ ηλπδδ, Ϋγηλε δηόξζσζε κε ην ΦΔΚ 90/ ΣΝΠΓΓ) 2. Μαζζέλος Κωνζηανηίνος, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν ««ρεδέαζε Τιηθνύ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκϊησλ (ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ εηδηθνύ ζθνπνύ, ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ πιηθνύ ζε πςειό επέπεδν, ζπζρεδέαζε πιηθνύ - ινγηζκηθνύ)»» (αξηζ. ΦΔΚ: 1161/ η. Γ') 3. Βαζιλάκης Κωνζηανηίνος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «πζηάκαηα Λνγηζκηθνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 4. Βλάτος Γημήηριος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Τπνινγηζηηθά Δπηζηάκε θαη Μαζεκαηηθά Μνληεινπνέεζε» (αξηζ. ΦΔΚ: 643/ η. Γ) 5. Κούηρας Κωνζηανηίνος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Θεσξέα Τπνινγηζκνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 6. Λέποσρας Γεώργιος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Δπηθνηλσλέα Αλζξώπνπ- Μεραλάο» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 7. κιαδόποσλος πσρίδων, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ)

18 8. Μαλαμάηος Θεοτάρης, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Αιγόξηζκνη θαη Πνιππινθόηεηα» (αξηζ. ΦΔΚ: 316/ η. Γ') Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ζςναθέρ γνωζηικό ανηικείμενο: 9. ΒΟΤΡΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ, ρνιά ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, ηκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΓΝΧΖ - ΈΜΠΔΗΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», αξηζ. ΦΔΚ: 497/ η.νπγγ 10. ΠΛΔΞΟΤΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ, ρνιά ΘΔΣΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΓΝΧΔΧΝ», αξηζ. ΦΔΚ: 461/ η. Γ 11. ΔΛΛΖ ΣΗΜΟΛΔΧΝ, Καθηγηηήρ, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ, ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ», αξηζ. ΦΔΚ: 118/ η.ν.π.γ.γ. 12. ΚΟΤΜΠΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ (ΜΔ ΔΜΦΑΖ Δ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΜΠΔΡΑΜΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΓΝΧΖ, ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ, ΓΛΧΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ» αξηζ. ΦΔΚ: 195/ Σ. ΝΠΓΓ 13. ΥΡΗΣΟΦΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ, ρνιά ΘΔΣΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΓΗΚΣΤΟΚΔΝΣΡΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», αξηζ. ΦΔΚ: 241/ η. ΝΠΓΓ 14. ΜΑΡΣΑΚΟ ΓΡΑΚΟΤΛΖ, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΟΜΟΓΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ», αξηζ. ΦΔΚ: 158/ Σ. ΝΠΓΓ Για ηη βαθμίδα ηος Λέκηοπα Μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος: Με δεδνκϋλν όηη ηα δηθαηνύκελα ςάθνπ κϋιε ηνπ Σκάκαηνο εέλαη πεξηζζόηεξα από νθηώ (8) θαη ιηγόηεξα από Ϋλδεθα (11), εθαξκόζηεθαλ νη δηαηϊμεηο ηεο παξαγξϊθνπ (δ) ηεο δηϊηαμεο Αξηζκ /Β1 - πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθώλ σκϊησλ ΑΔΗ (ΦΔΚ /12/2007). Από ηα δηθαηνύκελα ςάθνπ κϋιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ πξνεγνύληαη ηα κϋιε πνπ θαηϋρνπλ ζϋζε ηνπ ηδένπ ά ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκϋλνπ κε ην γλσζηηθό αληηθεέκελν: 1. Βαζιλάκης Κωνζηανηίνος, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε

19 γλσζηηθό αληηθεέκελν «πζηάκαηα Λνγηζκηθνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 2. κιαδόποσλος πσρίδων, Δπέθνπξνο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) Σα ππόινηπα κϋιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο θαη κϋρξη ηε ζπκπιάξσζε ησλ δύν ηξέησλ (2/3) ησλ κειώλ ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο πνπ αξηζκεέ ηνλ απαηηνύκελν ζπλνιηθό ειϊρηζην αξηζκό ησλ Ϋληεθα (11) εθιεθηόξσλ, ζπλεπώο νθηώ (8) κϋιε κε θιάξσζε πνπ δηελεξγάζεθε κεηαμύ ηνπο κε επζύλε ηνπ ΠξνΫδξνπ ελώπηνλ ηεο Πξνζσξηλάο Γεληθάο πλϋιεπζεο. Από ηελ θιάξσζε πξνϋθπςαλ ηα αθόινπζα κϋιε σο ηαθηηθϊ: 3. Μαζζέλος Κωνζηανηίνος, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν ««ρεδέαζε Τιηθνύ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκϊησλ (ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ εηδηθνύ ζθνπνύ, ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ πιηθνύ ζε πςειό επέπεδν, ζπζρεδέαζε πιηθνύ - ινγηζκηθνύ)»» (αξηζ. ΦΔΚ: 1161/ η. Γ') 4. Βαζιλάκης Κωνζηανηίνος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «πζηάκαηα Λνγηζκηθνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 5. Κούηρας Κωνζηανηίνος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Θεσξέα Τπνινγηζκνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 6. Λέποσρας Γεώργιος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Δπηθνηλσλέα Αλζξώπνπ- Μεραλάο» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 7. κιαδόποσλος πσρίδων, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 8. Μαλαμάηος Θεοτάρης, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Αιγόξηζκνη θαη Πνιππινθόηεηα» (αξηζ. ΦΔΚ: 316/ η. Γ') Σα ππόινηπα, κε θιεξσζϋληα κϋιε ηνπ ηκάκαηνο εέλαη: i. Βλάτος Γημήηριος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Τπνινγηζηηθά Δπηζηάκε θαη Μαζεκαηηθά Μνληεινπνέεζε» (αξηζ. ΦΔΚ: 643/ η. Γ) ii. Θεόδωρος ίμος, Καθηγηηήρ, Γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ.» (αξηζ. ΦΔΚ: 80/ ηλπδδ, Ϋγηλε δηόξζσζε κε ην ΦΔΚ 90/ ΣΝΠΓΓ) νξέδνληαη σο αλαπιεξσκαηηθϊ κϋιε.

20 Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ζςναθέρ γνωζηικό ανηικείμενο: 9. ΒΟΤΡΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, Καζεγεηάο, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ, ρνιά ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, ηκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΓΝΧΖ - ΈΜΠΔΗΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», απιθ. ΦΔΚ: 497/ η.νπγγ 10. ΠΛΔΞΟΤΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, Καζεγεηάο, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ, ρνιά ΘΔΣΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΓΝΧΔΧΝ», αξηζ. ΦΔΚ: 461/ η. Γ 11. ΔΛΛΖ ΣΗΜΟΛΔΧΝ, Καζεγεηάο, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ, ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ», αξηζ. ΦΔΚ: 118/ η.ν.π.γ.γ. 12. ΚΟΤΜΠΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ (ΜΔ ΔΜΦΑΖ Δ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΜΠΔΡΑΜΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΓΝΧΖ, ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ, ΓΛΧΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ» αξηζ. ΦΔΚ: 195/ Σ. ΝΠΓΓ 13. ΥΡΗΣΟΦΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ, ρνιά ΘΔΣΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, Σκάκα ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΓΗΚΣΤΟΚΔΝΣΡΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», αξηζ. ΦΔΚ: 241/ η. ΝΠΓΓ 14. ΜΑΡΣΑΚΟ ΓΡΑΚΟΤΛΖ, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ, ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ, ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΟΜΟΓΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ», αξηζ. ΦΔΚ: 158/ Σ. ΝΠΓΓ 7. Μία θέζη μέλοςρ ΓΔΠ ζηο γνωζηικό ανηικείμενο «Γιασείπιζη Πληποθοπιών» ζηη βαθμίδα ηος Αναπληπωηή Καθηγηηή ή Δπίκοςπος. Για ηη βαθμίδα ηος Αναπληπωηή Καθηγηηή Μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος: 1. Θεόδωρος ίμος, Καθηγηηήρ, Γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ.» (αξηζ. ΦΔΚ: 80/ ηλπδδ, Ϋγηλε δηόξζσζε κε ην ΦΔΚ 90/ ΣΝΠΓΓ)

21 2. ΜαζζΫινο Κσλζηαληέλνο, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ρεδέαζε Τιηθνύ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκϊησλ (ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ εηδηθνύ ζθνπνύ, ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ πιηθνύ ζε πςειό επέπεδν, ζπζρεδέαζε πιηθνύ - ινγηζκηθνύ)» (αξηζ. ΦΔΚ: 1161/ Σ.Γ ) Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ζςναθέρ γνωζηικό ανηικείμενο: 3. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΠΑΣΡΧΝ, Σκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ», ΦΔΚ 107/ η.ν.π.γ.γ. 4. ΒΟΤΡΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΑΗΓΑΗΟΤ, Σκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΓΝΧΖ - ΈΜΠΔΗΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», ΦΔΚ 497/ η.γ 5. ΚΟΤΜΠΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, αναπληπωηήρ καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ (ΜΔ ΔΜΦΑΖ Δ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΜΠΔΡΑΜΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΓΝΧΖ, ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ, ΓΛΧΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», ΦΔΚ 195/ Σ. ΝΠΓΓ 6. ΓΟΤΝΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, αναπληπωηήρ καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΠΡΟΖΓΜΔΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ (ΔΞΟΡΤΞΖ ΓΝΧΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ, ΝΟΖΜΟΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ, ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ, ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ)», ΦΔΚ: 7. ΒΑΕΗΡΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΖΛ, αναπληπωηήρ καθηγηηήρ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», ΦΔΚ 40/25,02,2005η.Ν.Π.ΓΓ 8. ΠΛΔΞΟΤΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΚΡΖΣΖ, Σκάκα ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΓΝΧΔΧΝ», ΦΔΚ 461/ η. Γ 9. ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ, καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ», ΦΔΚ 133/ Σ. ΝΠΓΓ 10. ΔΛΛΖ ΣΗΜΟΛΔΧΝ, καθηγηηήρ, Δ.Μ.Π., ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ», ΦΔΚ 118/ η.ν.π.γ.γ. 11. ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ, καθηγηηήρ, ΑΡ. ΠΑΝ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΓΟΜΔ ΚΑΗ ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ», ΦΔΚ 179/ ηνπγγ

22 12. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ, καθηγηηήρ, Δ.Μ.Π., ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ», ΦΔΚ 48/ η.ν.π.γ.γ. 13. ΜΖΣΚΑ ΠΔΡΗΚΛΖ, ΑΠΘ, καθηγηηήρ, ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΓΟΜΔ ΚΑΗ ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ», ΦΔΚ 28/ ηνπγγ 14. ΠΖΣΑ ΗΧΑΝΝΖ, καθηγηηήρ, ΑΡ. ΠΑΝ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΈΜΠΔΗΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ», ΦΔΚ 152/ ηνπγγ 15. ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, καθηγηηήρ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠ. ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ», ΦΔΚ Μεη/ζεο 290/21,11,2003η.Ν.Π.Γ.Γ. 16. ΑΦΡΑΣΖ ΦΧΣΧ, καθηγηηήρ, Δ.Μ.Π., ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΘΔΧΡΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ, ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ, ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ, ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ», ΦΔΚ 119/ η.ν.π.γ.γ. 17. ΥΡΗΣΟΦΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ, αναπληπωηήρ καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΚΡΖΣΖ, Σκάκα ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΓΗΚΣΤΟΚΔΝΣΡΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», ΦΔΚ 241/ η. ΝΠΓΓ 18. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΓΡΖΓΟΡΗΟ, καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΚΡΖΣΖ, Σκάκα ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ», ΦΔΚ 17/ η. ΝΠΓΓ 19. ΣΑΚΑΛΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΠΑΣΡΧΝ, Σκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΚΟΤ», ΦΔΚ 167/ η.ν.π.γ.γ. 20. ΣΡΗΝΣΕΖ ΜΗΥΑΖΛ-ΓΔΡΑΗΜΟ, καθηγηηήρ, ΑΡ. ΠΑΝ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, Σκάκα ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ», ΦΔΚ 123/ ηνπγγ Για ηη βαθμίδα ηος Δπίκοςπος Καθηγηηή Μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος: 1. Θεόδωρος ίμος, Καθηγηηήρ, Γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ.» (αξηζ. ΦΔΚ: 80/ ηλπδδ, Ϋγηλε δηόξζσζε κε ην ΦΔΚ 90/ ΣΝΠΓΓ) 2. Μαζζέλος Κωνζηανηίνος, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ,

23 κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ρεδέαζε Τιηθνύ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκϊησλ (ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ εηδηθνύ ζθνπνύ, ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ πιηθνύ ζε πςειό επέπεδν, ζπζρεδέαζε πιηθνύ - ινγηζκηθνύ)» (αξηζ. ΦΔΚ: 1161/ Σ.Γ ) 3. Βαζιλάκης Κωνζηανηίνος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «πζηάκαηα Λνγηζκηθνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 4. Βλάτος Γημήηριος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Τπνινγηζηηθά Δπηζηάκε θαη Μαζεκαηηθά Μνληεινπνέεζε» (αξηζ. ΦΔΚ: 643/ η. Γ) 5. Κούηρας Κωνζηανηίνος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Θεσξέα Τπνινγηζκνύ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 6. Λέποσρας Γεώργιος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Δπηθνηλσλέα Αλζξώπνπ- Μεραλάο» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 7. κιαδόποσλος πσρίδων, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ» (αξηζ. ΦΔΚ: 200/ ΣΝΠΓΓ) 8. Μαλαμάηος Θεοτάρης, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη αληηθεέκελν «Αιγόξηζκνη θαη Πνιππινθόηεηα» (αξηζ. ΦΔΚ: 316/ η. Γ') Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ζςναθέρ γνωζηικό ανηικείμενο: 9. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΠΑΣΡΧΝ, Σκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ», ΦΔΚ 107/ η.ν.π.γ.γ. 10. ΒΟΤΡΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΑΗΓΑΗΟΤ, Σκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΓΝΧΖ - ΈΜΠΔΗΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», ΦΔΚ 497/ η.γ 11. ΚΟΤΜΠΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, αναπληπωηήρ καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ (ΜΔ ΔΜΦΑΖ Δ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΜΠΔΡΑΜΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΓΝΧΖ, ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ, ΓΛΧΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», ΦΔΚ 195/ Σ. ΝΠΓΓ 12. ΓΟΤΝΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, αναπληπωηήρ καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΠΡΟΖΓΜΔΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ (ΔΞΟΡΤΞΖ ΓΝΧΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΖ

24 ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ, ΝΟΖΜΟΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ, ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ, ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ)», ΦΔΚ: 13. ΒΑΕΗΡΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΖΛ, αναπληπωηήρ καθηγηηήρ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ, Σκάκα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ», ΦΔΚ 40/25,02,2005η.Ν.Π.ΓΓ 14. ΠΛΔΞΟΤΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, καθηγηηήρ, ΠΑΝ. ΚΡΖΣΖ, Σκάκα ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΓΝΧΔΧΝ», ΦΔΚ 461/ η. Γ 8. ςγκπόηηζη εκλεκηοπικού ζώμαηορ για ηη μονιμοποίηζη ηος Δπίκοςπος Καθηγηηή κ.βαζιλάκη Κωνζηανηίνος ζηο γνωζηικό ανηικείμενο «ςζηήμαηα Λογιζμικού» Μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος: 1. Θεόδωρος ίμος, Καθηγηηήρ, Γλσζηηθό αληηθεέκελν: «ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ.» (αξηζ. ΦΔΚ: 80/ ηλπδδ, Ϋγηλε δηόξζσζε κε ην ΦΔΚ 90/ ΣΝΠΓΓ) 2. ΜαζζΫινο Κσλζηαληέλνο, Αλαπιεξσηάο Καζεγεηάο ηνπ Σκάκαηνο Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ρεδέαζε Τιηθνύ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκϊησλ (ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ εηδηθνύ ζθνπνύ, ζρεδέαζε ζπζηεκϊησλ πιηθνύ ζε πςειό επέπεδν, ζπζρεδέαζε πιηθνύ - ινγηζκηθνύ)» (αξηζ. ΦΔΚ: 1161/ Σ.Γ ) Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ηαςηόζημο γνωζηικό ανηικείμενο: 3. ΜΔΓΑΛΟΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ, Παλεπηζηάκην Παηξώλ, Πνιπηερληθά ρνιά, Σκάκα Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθάο, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «πζηάκαηα Λνγηζκηθνύ», Φ.Δ.Κ.: 639/ η.γ' 4. ΑΓΧΝΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλεέν, ρνιά Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «πζηάκαηα Λνγηζκηθνύ (κε Ϋκθαζε ζε ηερλνινγέα ινγηζκηθνύ, πιεξνθνξηθϊ ζπζηάκαηα, ελζσκαησκϋλα ζπζηάκαηα)», Φ.Δ.Κ.: 199/ η.ν.π.γ.γ. Μέλη ΓΔΠ ομοειδούρ Παν. Σμήμαηορ με ζςναθέρ γνωζηικό ανηικείμενο: 5. ΣΑΚΑΛΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, Καθηγηηήρ, ΠΑΝΔΠ. ΠΑΣΡΧΝ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ, Σκάκα ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθό αληηθεέκελν «ΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΚΟΤ», ΦΔΚ 167/ η.ν.π.γ.γ.

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5229167 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΜΗΣΔΙΑ Πληποθοπίερ: Διπήνη Σπικοίλη e-mail: irini@aua.gr Σασ. Γ/νζη: Ιεπά Οδόρ 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΜΟΡΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΟΛ. ΜΟΝ. ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΔΡ. ΑΓ. ΜΟΡΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΟΡΗΑ ΑΠΌ ΑΗΡΔΣΟ Δ ΠΤΠΔ ΜΟΡΗΑ ΑΠΌ ΑΗΡΔΣΟ Δ ΤΜΒ. ΜΟΡΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓ. ΑΚΑΓΖΜΗΑ Ή ΥΟΛΖ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Α/Α ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΔΛ ΔΜΑ 1 ΚΑΛΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΡΟ 18,5 19 18

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Δπηιεγκέλεο Παξάκεηξνη: Σύπνο αηηήζεωλ κεηάζεζεο: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΘΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Γ.Δ. ΑΠΟ ΠΔΡΗΟΥΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΖ [001.ΓΔ001] ρνιηθό έηνο: 2010-2011 Καηαζηάζεηο αηηήζεωλ: Παξειήθζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Υπηρεσία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έδρα Υπηρεσίας: ΑΣΤΡΟΣ Διάρκεια Σύμβασης: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΛΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΤΑΡΘ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ΣΗ ης ΜΑΪΟΤ 0 ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ ΒΟΛΟΤ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΘΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ ΦΖΦΗΑΝ ΑΚΤΡΑ ΛΔΤΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 17/2011 ΘΕΜΑ : Δπηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ Γηδάζθωλ : ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΔΡΒΔΡΙΓΗ Γηάιεμε 9ε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΙ EINAI Η ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΑΙ ΠΟΙΑ ΙΟΝΣΑ ΑΛΑΣΩΝ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 2011-2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ - 6 νπ ΚΤΚΛΟΤ (Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο 2011)

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 2011-2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ - 6 νπ ΚΤΚΛΟΤ (Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο 2011) ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 2011-2013 (Αθηεξωκέλν ζηε κλήκε ηνπ Ζξαθιή Κξεηηθνύ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ - 6 νπ ΚΤΚΛΟΤ (Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο 2011) Γηνηθνύζα Δπηηξνπή Αλδξέαο Αληωλόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μεζνγείωλ 14 18 115 27 ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο : Β. Γνγγνιίδεο, Β. Γέξνο Αζήλα, 27.02.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΟΓΕΙΟ: ΦΕΕΙ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΗ ΕΩ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ»

«ΜΕΟΓΕΙΟ: ΦΕΕΙ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΗ ΕΩ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ 3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ «ΜΕΟΓΕΙΟ: ΦΕΕΙ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΗ ΕΩ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ» Επιζηημονική επιηροπή Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009»

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09 (Σ.Δ.Ι.) ΚΡΗΣΗ Αξηζ. Πξωη. Γ.Τ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασυαλιστικής Φνπξληά-Λαθώληα, 72100, Άγ.Νηθόιανο, Κξήηεο Σει.28410-91101-3,

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Κ Λ Ο Γ Ζ Γηα ηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 ( 18-05-2014) Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Δρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1 ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ΚΩΓ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2011 ΒΑΣΗ 2010 ΓΙΑΦΟΡΑ 231 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΖΜ. 21715 18,95 36,7 22313 19,2 38,7-598 233 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΖΜ. 21258 17,87 32,8 21896

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ Ο «Πίνακαρ ςμμεηεσόνηων» ανά πεδίο και ανά ενόηηηα για ηον 1 ο (ππώηο) κύκλο ηων «Δκπαιδεςηικών Ππογπαμμάηων βπασείαρ διάπκειαρ για Δνήλικερ Πολίηερ» μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηων αιηήζεων διαμοπθώνεηαι

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ (3) 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 127 69 ΦΗΛΟ. ΠΑΗΓ. & ΦΤΥΟΛ. (ΠΡΟΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ.

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. FINAS S.A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Δ Λ Ο Γ Ι Σ Ι Κ Δ & Τ Μ Β Ο Τ Λ Δ Τ Σ Ι Κ Δ Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ επέηεπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 15/2011 ΘΔΜΑ : Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΝΠΓΓ Παηδηθνύ Σηαζκνύ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεσο 976/2011 Π ε ξ ί ι ε ς ε Δπηβνιή ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ plce Αηηηαηόηεηα Με-Αηηηαηόηεηα. Επζηάζεηα. Πεξηνρή ύγθιηζεο Μεηαζρεκαηηζκνύ plce ηωλ Επζηαζώλ & Αηηηαηώλ πζηεκάηωλ. Εθζεηηθά ήκαηα. Πνιπωλπκηθά Εθζεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima http://www.eeae.gr Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima Δρ. Κ. Ποηηριάδης ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΜΟΥ ΠΙΙΝΑ & ΥΔΡΟΜΑΑΖ

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΜΟΥ ΠΙΙΝΑ & ΥΔΡΟΜΑΑΖ ΕΙΔΗ ΠΙΙΝΑ & ΥΔΡΟΜΑΑΖ ΒΟΤΡΣΔ / ΑΠΟΥΔ/ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ απότη επιθανείας 170319 PRAHER Απότη επιθανείας απότη βσθού 170317 PRAHER Απότη βσθού απότη επιθανείας με κονηαρι αλοσμινίοσ 1,2 m βούρηζα ηοιτφμάηφν PRAHER

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα