Scranton Public School

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Scranton Public School"

Transcript

1 Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ ον Φεβρυαρψ 19. Χονγρατυλατιονσ ον τηισ ωελλ δεσερϖεδ ρεχογνιτιον! Τηε ενδ οφ Φεβρυαρψ ανδ φιρστ παρτ οφ Μαρχη ισ τουρναμεντ τιμε φορ τηε βοψσ βασκετβαλλ τεαμ. Γοοδ λυχκ το τηε βοψσ ιν τηε ρεγιοναλ τουρναμεντ. Ουρ σχιενχε φαιρ ανδ Σχιενχε Ολψμπιαδ στυδεντσ ωιλλ αλσο βε ιν αχτιον ιν Μαρχη. Τηερε αρε ρεγιοναλ ανδ στατε χομπετιτιονσ φορ βοτη εϖεντσ χομινγ υπ. Γοοδ λυχκ το τηοσε παρτιχιπαντσ ασ ωελλ. Ασ Ι ωριτε τηισ αρτιχλε Ι αμ λιστενινγ το τηε φλοορ δεβατε ιν τηε Ν Ηουσε οφ Ρεπρεσεντατιϖεσ ασ τηερε αρε α χουπλε εδυχατιον βιλλσ βεινγ χονσιδερεδ τοδαψ. Τωο βιλλσ βειν γ χονσιδερεδ τηισ σεσσιον ωιλλ ηαϖε τηε λαργεστ ιμπαχτ ον τηε φυτυρε οφ σχηοολσ ανδ εδυχατιον φυνδινγ ιν Νορτη ακοτα. Ηουσε Βιλλ 1218 αδδρεσσεσ τηε αμουντ οφ μονεψ (χαρρψ οϖερ φυνδσ) α σχηοολ χαν ηαϖε ιν τηε βανκ φρομ ονε ψεαρ το τηε νεξτ. Χυρρεντλψ α σχηοολ χαν ηαϖε 40% οφ τηε π ρεϖιουσ ψεαρσ εξπενδιτυρεσ πλυσ 20,000. Τηρουγη λεγισλατιον λαστ σεσσιον, τηισ αμουντ ωιλλ δροπ το 35% πλυσ 20,000 υνδερ χυρρεντ λαω. Ηαϖινγ α ηεαλτηψ Γενεραλ Φυνδ ανδ Βυιλδινγ Φυνδ ισ γρεατ φορ ουρ σχηοολσ ανδ ισ α γοοδ βυσινεσσ πραχτιχε. Ιν φαχτ, τηισ ισ α πραχτιχε ουρ λεγισλατυρε συβσχριβεσ το ρουτι νελψ ωιτη βιλλιονσ οφ δολλαρσ! Ωηψ ισ ιτ α βαδ τηινγ φορ ουρ σχηοολσ ιν Νορτη ακοτα το βε φινανχιαλλψ σολϖεντ? Εϖεν τηουγη Ι ηαϖε ασκεδ τηισ θυεστιον το αλλ ρεπρεσεντατι ϖεσ ιν Βισμαρχκ, Ι ηαϖε ρεχειϖεδ νο ανσωερ? υρινγ τηε ιντεριμ πριορ το τηισ σεσσιον, α σχηοολ αδμινιστρατορ σ φοχυσ γρουπ ωορκεδ ωιτη λεγισλατορσ ον τηισ ισσυε. Ατ τηε ταβλε τηεψ ρεαχηεδ α χομπρομισε. Σχηοολ χαρ ρψ οϖερ φυνδσ ωουλδ βε ατ 20% οφ τηε πρεϖιουσ ψεαρσ εξπενδιτυρεσ πλυσ 250,000. Αδμινιστρατορσ ωερε νοτ χραζψ αβουτ τηισ βυτ φουνδ ιτ το βε α γοοδ χομπρομισε ωιτη τηε λεγισλατορσ. Ωηεν ΗΒ 1218 ωασ ιντροδυχεδ βψ Ρεπρεσεντατιϖεσ Νατηε ανδ Βελλοω ανδ Σενατορσ Ηογυε ανδ Σχηιαβλε, τηε βιλλ στατεδ τηατ σχηοολσ χουλδ ηαϖε ιν χαρρψ οϖερ φυνδσ 10% οφ τηε πρεϖιουσ ψεαρσ εξπενδιτυρεσ ΟΡ 300,000! Αδμινιστρατορσ ωερε δισαπποιντεδ το σαψ τηε λεαστ αβουτ ωηατ παννεδ ουτ το βε νοτηινγ βυτ δουβλε τα λκ ωιτη τηοσε τηεψ ωορκεδ ωιτη. Ι τηινκ ιτσ ινχρεδιβλε τηατ ιν ουρ στατε λεγισλατυρε, βιλλσ χαν βε ιντροδυχεδ, ηεαρινγσ αρε ηελδ, ανδ ϖοτεσ αρε τακεν ον λεγισλατιον τηατ δοεσ νοτ νεεδ το ηαϖε α ρατιοναλε α τταχηεδ. Ωιτηουτ ηαϖινγ το δριϖε το Βισμαρχκ ανδ ωαλκ υπ το λεγισλατορσ ιν περσον, πεοπλε οφ Νορτη ακοτα σηουλδ βε προϖιδεδ α ρατιοναλε φορ λαωσ λικε τηισ? Σο ωιτηουτ τηισ βενεφιτ, Ι ωιλλ ϕυμπ το μψ οων χονχλυσιονσ φορ τηε ρατιοναλε. Ισ τηισ α ταξατιον ισσυε? Ιφ σχηοολσ αρε λεφτ ωιτη α νομιναλ αμουντ οφ μονεψ ιν τηε βανκ χομπαρεδ το τη ειρ αννυαλ βυδγετσ ανδ φαχιλιτψ νεεδσ ηοω ωουλδ τηισ σαϖε ταξπαψερσ μονεψ? Ωηεν μαϕορ προϕεχτσ νεεδ το βε χομπλετεδ το κεεπ τηε σχηοολ οπερατιοναλ, σχηοολσ ωουλδ νεεδ το βορροω μονεψ ανδ γο το τηε ταξπαψερσ ανδ ασκ φορ μορε ταξεσ το φυνδ τηε προϕεχτ. Τηε θυεστιον το ταξπαψερσ ωουλδ βε σιμπλε, δο ψου ωαντ α σχηοολ ορ νοτ? Ιφ ψου δο, μαψβε ωε σηουλδ φιξ τηε ροοφ!

2 Νο ονε λικεσ παψινγ ταξεσ, βυτ τηε φαχτ οφ τηε ματτερ ισ, τηατ τηε ταξεσ ουρ σχηοολ διστριχτ λεϖιεσ τοδαψ ισ χομπαραβλε το τηοσε λεϖιεδ ιν τηε λατε 1990 σ. Τηε σε ρϖιχεσ ανδ τεχηνολογψ ωε οφφερ ιν ουρ σχηοολ τοδαψ ισ δραματιχαλλψ διφφερεντ τηαν τηεν. Ι βελιεϖε ουρ λοχαλ ταξ παψερσ ωαντ υσ το βε φισχαλλψ ρεσπονσιβλε ανδ πρεπα ρε φορ τηε ραινψ δαψ εϖεντσ τηατ ηαππεν ιν σιξτψ ψεαρ ολδ σχηοολσ. Ι βελιεϖε τηεψ δο νοτ ωαντ υσ το τακε ον λαργε δεβτσ βυτ πλαν φορ τηε φυτυρε. Ι ρεαλιζε τηατ ουρ στατε μακεσ α ηυγε ινϖεστμεντ ιν εδυχατιον. Ιν δοινγ τηατ ηοωεϖερ ιτ αππεαρσ τηρουγη λεγισλατιον λικε ΗΒ 1218 τηατ ουρ στατε ωαντσ ουρ σχηο ολσ το βεχομε εντιρελψ φινανχιαλλψ δεπενδεντ ον τηεμ. Τηισ ισ δανγερουσ ιν σμαλλ χομμυνιτιεσ λικε ουρσ βεχαυσε τηισ λαω ωουλδ ηιτ υσ τηε ηαρδεστ. Ασ ωε σπεακ, Η Β 1218 ηασ βεεν αμενδεδ το αλλοω σχηοολσ το χαρρψ οϖερ 20% οφ τηε πρεϖιουσ ψεαρ σ εξπενδιτυρεσ ΟΡ 500,000. Ιτ σ αν ιμπροϖεμεντ βυτ στιλλ υννεχεσσαρψ α νδ ηιτσ σμαλλ σχηοολσ τηε ηαρδεστ βεχαυσε τηεψ ηαϖε τηε σμαλλεστ βυδγετσ το βεγιν ωιτη. Τηε εδυχατιον φυνδινγ βιλλ σο φαρ τηισ σεσσιον ισ Σενατε Βιλλ 2031 (ΣΒ 2031). Ι κνοω τηε εδυχατιον χομμιττεεσ ιν βοτη ηουσεσ ηαϖε μετ το δισχυσσ τηε σχηοολ φυνδινγ φορμυλα, βυτ τηερε ηαϖε βεεν νο φορμαλ ηεαρινγσ τηατ Ι αμ αωαρε οφ. Ονε οφ τηε ισσυεσ ωιτηιν τηε βιλλ τηατ Ι τακε ισσυε ωιτη ισ τηε χρεατιον οφ α νεω περ π υπιλ φυνδινγ βασε, βασεδ ον τηε σχηοολ ψεαρ. Ιν τηε στατε περ πυπιλ φυνδινγ φορμυλα, ανψ οιλ ρεϖενυε ρεχειϖεδ βψ α σχηοολ διστριχτ ισ δεδυχτεδ ατ 7 5% φρομ τηειρ περ πυπιλ παψμεντ. Τηισ μεανσ τηατ ιφ α σχηοολ διστριχτ ρεχειϖεσ 100,000 ιν οιλ ανδ γασ ρεϖενυε, 75,000 ισ δεδυχτεδ φρομ τηειρ περ πυπιλ στατ ε παψμεντ. Ιν εσσενχε, φρομ τηατ 100,000, τηε σχηοολ διστριχτ ηασ αχτυαλλψ ρεαλιζεδ 25,000. Ιν , ουρ σχηοολ ρεχειϖεδ δεδυχτσ ιν τηε στατε περ πυπιλ φορμαλ οφ 267,722 ωηιχη ωασ 75% οφ τηε 356,963 ρεχειϖεδ ιν οιλ ανδ γασ. υρινγ τη ατ σαμε λεγισλατιϖε σεσσιον α νεω οιλ ανδ γασ διστριβυτιον φορμυλα ωασ πυτ ιν πλαχε. Τηε νεω φορμυλα σηιφτεδ δολλαρσ φρομ σμαλλ ωεστερν σχηοολσ το τηε λαργερ ηυβ σχηοολσ λικε Μινοτ, ιχκινσον ανδ Ωιλλιστον. Χονσεθυεντλψ, νοω ουρ οιλ ρεϖενυε ισ 140,000 ινστεαδ οφ 357,000! Ιφ ωε υσε ασ α βασελινε φορ περ πυπιλ φυνδινγ, ουρ δεδυχτσ ιν παψμεντσ φρομ τηε στατε ωουλδ βε ατ 267,722 περ ψεαρ ρατηερ τηαν τηε αχτυαλ 10 5,000 (75% οφ 140,000) βασεδ ον αχτυαλ οιλ ρεϖενυε. Τηισ ισ α σχηοολ εθυιτψ ισσυε ανδ αν ισσυε οφ βεινγ τρεατεδ φαιρλψ χομπαρεδ το οτηερ σχηοολσ. Τηεσε στ ατε δολλαρσ σηουλδ νοτ ηολδ βιασ φρομ ονε σχηοολ το τηε νεξτ. Βψ τηε ωαψ, ιν , τηε στατε μαδε νο αλλοωανχεσ ιν τηε στατε περ πυπιλ φορμυλα το οφφσετ ουρ λοσσεσ φρομ τηε νεω οιλ ανδ γασ διστριβυτιον φορμυλα. Ωε λοστ ωελλ οϖερ 200,000 ιν ρεϖενυε τηατ ψεαρ βεχαυσε οφ τηισ. Τηε μοστ χομμον ανσωερ Ι ρεχειϖεδ φρομ στατε οφφιχιαλσ αβουτ τηισ ωασ ωελλ Ι γυεσσ τηερε ισ νοτ ηινγ ωε χαν δο. Ι τηουγητ ωε γαϖε πεοπλε αυτηοριτψ το δο τηινγσ τηρουγη ελεχτιονσ! Ωε ωιλλ σεε ωηερε ΣΒ 2031 γοεσ ανδ ιφ αδϕυστμεντσ αρε μαδε. Υνλεσσ πεοπλε αρε αωαρε ανδ χορρεσπονδ ωιτη λεγισλατορσ, τηεσε τηινγσ αρε πασσεδ τηρουγη ανδ νο ονε ισ τηε ωισερ. Ωε ωουλδ αππρεχιατε ψουρ συππορτ ωιτη τηισ βιλλ. Ηοπεφυλλψ τηε εδυχατιον φυνδινγ βιλλ ωιλλ βε αδδρεσσεδ διφφερεντλψ τηισ σεσσιον. Λαστ σεσσιον τηε φυνδινγ βιλλ ωασ κιλλεδ ανδ ρεσυρρεχτεδ ασ αν αμενδμεντ ον αν υνκνοων βιλλ ανδ πασσεδ ατ αβουτ 2:00 αμ ον τηε λαστ δαψ οφ τηε σεσσιον! Κινδ οφ ρεμινδεδ με οφ τηε ολδ τερριτοριαλ δαψσ! Ωε ασκ ψουρ συππορτ ον τηεσε τρεμενδουσλψ ιμπορταντ εδυχατιον βιλλσ (ΗΒ 1218 ανδ ΣΒ 2031). Ιν ορδερ το χορρεσπονδ ωιτη λεγισλατορσ, ψου χαν γο το ηττπ:// ωωω.λεγισ.νδ.γοϖ/ ανδ χλιχκ ον 64τη Ασσεμβλψ. Ιφ ψου πρεφερ, μψσελφ ορ ανψ σχηοολ βοαρδ μεμβερ χαν συππλψ ψου ωιτη αν ε μαιλ ατταχημεντ ωιτη τηε ε μαιλ αδ δρεσσεσ οφ Σενατορσ ανδ Ρεπρεσεντατιϖεσ. Page 2

3 The first ever ND Music Awards were held February 19, 2015, at the historic Belle Mehus Auditorium in Bismarck, ND. URL Radio hosted the event with nominations accepted October 16 December 20. The public was then able to access the website voting and vote for their favorites. Mr. Mark Perkins was one of five nominees in the category of ND Music Educator of the Year. Mark, his wife Gayle, daughter Kelly Robinson, and granddaughter Harper Robinson attended the red carpet event which was similar to the American Music Awards with presenters and live performances. All of us at Scranton School would like to congratulate Mr. Perkins on being the ND Music Educator of the Year! Scranton School would also like to congratulate Mark s daughter, Kat, on being the ND Music Awards Breakout Artist of the Year!

4 MONTH of MARCH Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 Chicken Patty Mashed Potatoes Pineapple Bread 3 Cheeseburger Hotdish Fruit Mix Bread 4 Weiner Wraps Baked Beans Kiwi 5 Spaghetti Corn Apples 6 Fish Sticks Hashbrowns Lettuce Pears Shipwrecks Carrots Peaches Pork Fritters Fries Mandarin Oranges Bread Meat & Potato Wedges Pineapple 10 Meatballs/Gravy Mashed Potatoes Apricots 17 Pizza Potato Hotdish Applesauce Bread 24 Cheeseburgers Fries Strawberries/ Yogurt 11 Turkey Wrap Lettuce/Cheese Honeydew 18 Chili Rolls Peach Cups 25 Super Nachos Lettuce/Cheese Peaches 12 Chicken Noodle Soup Bologna Sand. Watermelon Corn 19 No School 26 Sloppy Joes French Fries Grapes 13 Mac&Cheese Green Beans Strawberry Cups Bread 20 No School 27 French Toast Eggs Hashbrowns OJ Cups Beef Stroganoff Lettuce Oranges 31 Turkey/Gravy Mashed Potatoes Cranberries

5 EllDean Maychrzak Ebony Musonda Alex Czajkowski Mrs. Fisher Tiffany Green Mrs. Janikowski Chloe Maychrzak Callie Anderson Calli Miller Monica Morris Caden Anderson Tara Dillon Chloe Eaton Ryder Sanford Abi Sulzman Chesney Esser Mrs. Erickson Parent/teacher conferences are scheduled for Tuesday, March 24, from 3:30 9:30 p.m. High school teachers will be in the gym, and elementary parents will have a scheduled time to meet with your child s/childrens teachers.

6 March 2015 SUN MON TUE WED THU FRI SAT 1 2 3Boys BB Play In Game 4 5H.S. Spring Concert 7: State Girls BB Tourney Board Meeting 7:00 pm 11 12Boys BB Regionals 13 14FFA Carrington Boys BB Regional Trinity 15 16Region 10 Instrumental DSU 17ACT Test School 18End of 3rd 9 Weeks School 1:30 19Storm Day Possibly No School 20No School 21 SCRANTON PUBLIC SCHOOL H.S. ALL BISMARCK - HOME OF THE NIGHT HAWKS! FFA State Judging 24Parent/ Teacher Conferences 3:30 9:30 25Jrs-Srs Legislative Trip 26Elementary Concert 7:00 pm BOX 126 SCRANTON ND :00 p.m.deadline to File for School Bd 31 Phone: scrantonpublicschool.com -State FBLA Conference

7

8

9 Counselor s Corner March 8th & 9th Grade Parents Mee ng There will be an 8th/9th grades parent mee ng held on March 24th at 6:00 (during parent/teacher conferences) in the science lab. Topics to be discussed: high school transi on, state scholarship, and related topics. Students are also welcome. :) Juniors State Mandated ACT Tests will be March 17th. Take a li le me to prac ce at: RUReadyND.com U code: : Username: Scranton Seniors Daffodils Purchase a bouquet from the Na onal Honor Society $1 for a daffodil / April 1st and 2nd Proceeds go to member of our community Experiencing hardship Presenters, Ryan Caya and Alicia Uhde, from the Bismarck State College came to inform our students about the energy impact and career opportuni es that have existed or have recently been developed in our great state of North Dakota. They also challenged our students to create their own lemon ba eries. May their light shine on!!! Next ACT Retake: April 18th Registra on: March 13th North Dakota State Assessments Grades 3rd 8th and 11th Tes ng will start a er March 16th and con nue through April/May Subjects tested will be: Language Arts/Reading and Math (Science was tested in the fall) NAEP Tes ng (Na onal Report Card) March 3rd for 4th & 8th grades

10 More pictures from the BSC Energy Presenta on!!! PLUS PLUS Equal A Bright Idea!

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Sunday of St. Gregory Palamas 2 nd Sunday of Great Lent Theophylaktos, Bishop of Nicomedia Apostle Hermas Apolytikion of the Day (2 nd Plagios

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012 Run 96 Module Modules In This Issue New Pilot Modules 8 Gastric HER2 IHC Breast HER2 ISH Technical Immunocytochemistry Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images Assessment Dates:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR March 15, 2015 THIRD SUNDAY OF GREAT LENT VENERATION OF THE HOLY CROSS ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) The Holy Martryr Agapios and those martyred with him.

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm)

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm) Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ The Touching of the Apostle Thomas Weekly Bulletin 19 April 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Upcoming Events Friday

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA GREEK ORTHODOX PARISH/COMMUNITY OF ST GEORGE, BRISBANE 33 Edmonstone St, South Brisbane Ph. 07 38443669 Email. info@gocstgeorge.com.au www.gocstgeorge.com.au CHURCH

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral 555 North High Street, Columbus, Ohio 43215 Phone: (614) 224-9020 www.greekcathedral.com Sunday of the Holy Myrrhbearers (Third Sunday

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα