ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Σύνοψη μιας πενταετίας '.Η έργ?σία α~τ~ σκοπον εχει να. άναλύσει τα. δεδομένα τών εγχειρησεων επι τού άρτηριακού δικτύου στη περίοδο μιάς πενταετίας ( ). Για. τα Κυπριακα δεδομένα, οι εγχειρήσεις έπι τών άγγείων, και ίδιαίτερα τών άρτηριών, εχουν συγκεντρωτι κο χαρακτήρα, άποστέλλονται δηλαδη δλες οί περιπτώσεις στο Γενικο Νοσοκομείο Λευκωσίας. Έπομένως, ή άνάλυση ή όποία άκολου9εί άφορά σε όλόκληρο τον Κυπριακο χώρο, και άντικατοπτρίζει τον ύφιστάμενο προβληματισμο σε παγκύπρια κλίμακα. 'Οφείλει να. τονισθή άπσ την άρχήν, δτι ή εγκαιρη άντιμετώπιση τών άγγειακών παθήσεων έξασφαλίζει τα καλύτερα δυνατα άποτελέσματα. Ή έγκατάσταση μη άνα τάξιμης ίσχαιμίας περιορίζει τες δυνατότητες έπιτυχίας. Έπομένως, ή εγκαιρη άποστολη τών άρτηριοπαθών δίνει τα χρονικα περιθώρια όρθολογιστικής παρακλινικης μελέτης και θεραπείας, που άποκαθιστά την αίματικη παροχη στα πάσχοντα τμήματα και έξασφαλίζει την ιαση και την έπαναφορα τών πασχόντων σαν άποδοτικών μελών της κοινωνίας. Ή άνάλυση που άκολουθεί θα διαιρεθή σε τρία μέρη: Πρώτα, θα σκιαγραφηθούν οί άναίμακτες παρακλινικες μέθοδοι μελέτης τού άρτηριακού δικτύου. Θα άκολουθήσει άναφορα στην αίματηρα.ν παρακλινικην μελέτην, δηλαδη την άγγειογραφίαν. ΚαΙ τελικά, θα. άποδοθούν τα. έγχειρητικα. στοιχεία και τα α.μεσα και άπότερα άποτελέσματα τής συντηρητικής και τής χειρουργικής θεραπείας τών άρτηριακών παθήσεων. ΛΝΑΙΜΑΚΤΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η άναίμακτη παρακλινικη μελέτη τών άρτηριακών παθήσεων πραγματοποιείται στα πλαίσια τού άγγειολογικού ί:ργαστηρίου. Στο Γενικο Νοσοκομείο Λευκωσίας εχει όργανωθή ενα άγγειολογικον έργαστήριο, το όποίον σταδιακα εχει έμπλουτισθή με πολλα μηχανήματα με τα όποία έξασφαλίζεται τυποποιημένη μελέτη τού άρτηριακού δικτύου. Για τα δικά μας δεδομένα, βάσην τής άναίμακτης παρακλινικής μελέτης άποτελούν οί ύπέρηχοι και τα ραδιο ίσότοπα. Ή άρχη στην όποίαν στηρίζονται οί ύπέρηχοι ειναι ή άκόλουθη: Δια μέσου ένος είδικού κρυστάλλου -- πομπού υπερήχων έκτοξεύεται μια δέσμη προς την κατεύθυνση τού μελετουμένουάγγείου. Ή δέσμη αύτη τών ύπερήχων διαπερνά εύκολα το δέρμα και τα μαλακα. μόρια και άντανακλάται τελικα πάνω στα εμμορφα στοιχεία τής αίματικής ροής, κυρίως στα έρυ9ρα αίμοσφαίρια. Ή άντανακλουμένη δέσμη ύπερήχων συλλαμβάνεται άπο ενα κρύσταλλον -- δέκτην και διαβιβάζεται στα κυκλώματα τού μηχανήματος, τα. όποία την μετατρέπουν άφ' ένος σε άκροαστικα. άντιληπτον ηχον και άφ' έτέρου σε κύμα, το όποίο ν μπορεί να. καταγραφή σε τύπον έπάρματος πάνω σε είδικο χαρτι καταγραφικού όργάνου. Με τον τρόπον αύτον έξασφαλίζεται τόσον το άκουστικο στοιχείον τής αίματικής ροής, δσο και το καταγραφικο στοιχείον, ή άνάλυση τού όποίου έπιτρέπει πιο πέρα την έξαγωγη άκριβών συμπερασμάτων σχετικα. με την βατότητα τής άρτηρίας. Είναι αύτονόητον δτι ή σωστη χρησιμοποίηση τού μηχανήματος έπι τρέπει την έξαγωγη πραγματικών ά",οτελεσμάτων τα. όποία μπορούν και να άξιολονηθούν. 'Έτσι, ή πείρα τού μηχανήματος άποτελεί προϋπόθεση για τη σωστη χρησιμοποίησή του, διαφορετικα τα άποτελέσματα μπορούν να όδηγήσουν σε πλασματικα κριτήρια τα όποία περιπλέκουν τη διάγνωση και διαμορφώνουν ψευδη είκόνα. 'Όμοια, και ή άνάλυση τών έπαρμάτων προϋποθέτει μακροχρόνια τριβη με τα στοιχεία τής αίμοδυναμικής και κα- Ν. Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ M.D., Ph.D. Γενικο Νοσοκομείο Λευκωσίας λη γνώση μαθηματικών άναλύσεων, οί όποίες άποτελούν τη βάση τής αίμοδυναμικής στο σύνολό της. Με το μηχάνημα ύπερήχων μπορεί να μελετηθούν βασικα. δυο παράμετροι, ή άρτηριακη ροη και ή άρτηριακη πίεση κεντρικα. και περιφερικα. μιάς στένωσης Τι μιάς άπόφραξης άγγείου. Μια τυπικη μελέτη ενος άσθενή με άρτηριοπάθεια περιλαμβάνει την καταγραφη τών έπαρμάτων και την μέτρηση τής πίεσης στα. άκόλουθα σημεία: (1) Άριστερα και δεξια. βραχιόνιος άρτηρία. (2) Άριστερα. και δεξια. μηριαία άρτηρία. (3) Άριστερα. και δεξια. όπισθία κνημιαία άρτηρία. τα άρτηριακα. έπάρματα και ή συστολικη άρτηριακη πίεση τών βραχιονίων άρτηριών ούσιαστικα. άντανακλούν την κατάσταση τού κεντρικού,άρτηριακού δικτύου. Άντίστροφα, τα. έπάρματα τών μηριαίων άρτηριών και τα ε πάρματα και ή συστολικη άρτηριακη πίεση τών όπισθίων κνημιαίων,άρτηριών άντανακλούν την κατάσταση τών περιφερικών άρτηριών που ύπόκεινται συχνότερα στες συνέπειες τής άρτηριοσκλήρυνσης και άναμένονται να. άποκλείνουν άπο τα φυσιολογικα. πρότυπα. Τούτα, άντικατοπτρίζουν την στένωση Τι άπόφραξη τού άορτολαγονίου και τού μηροίγνυακού τμήματος, δπου και ή συνηθεστέρα έντόπιση τής άρτηριοσκλήρυνσης. 'Επειδη δμως κάτω άπο συνθηκες ήρεμίας ή άπόκλειση άπο τα. φυσιολογικα. πρότυπα πολλες φορες δεν ειναι σημαντική, γι' αύτο και ή μελέτη έπαναλαμβάνεται μετα άπο κόπωση τού άσθενή, ή όποία πραγματοποιείται σε κυλιόμενο έργόμετρο (treadmill), σε τυποποιημένο ρυ9μο κίνησης 4,5 χιλιομέτρων άνα. ώρα με τη χρήση μικράς γωνίωσης 3 μοιρών. Ή κόπωση τού άσθενή συνήθως προκαλεί αύξηση τής βραχιονίου συστολικής πίεσης, το όποίο ν άποτελεί και κριτήριο τής καλής κατάστασης τών κεντρικών άρτηριών. Παράλληλα, προκαλεί αλλοτε αλλην μείωση τής περιφερικής πίεσης κατα. την όπισθίαν κνημιαίαν άρτηρίαν, ή όποία μείωση μπορεί να φτάση σε άπροσδιόριστα έπίπεδα θεωρουμένη ώς μηδέν. Ό χρόνος ό ό ποίος άπαιτείται για την άνάνυψη τής πίεσης και την έ πάνδό της στα έπίπεδα ήρε'μίας (reωνerυ time), προσδιορίζεται με το μηχάνημα ύπερήχων και ένέχει διαγνωστικο χαρακτήρα, δεδομένου δτι διαφέρει άνάλογα τής έντόπισης τής άπόφραξης Τι άνάλογα τού πολυεστιακού της χαρακτήρα. Ή τυποποιημένη μελέτη ένος άρτηριοπαθή περιλαμβάνει και μέτρηση τής αίματικής ροής άμφοτερόπλευρα δια τών καρωτίδων και τών ύπερκογχίων άρτηριών, δεδομένου δτι ή άρτηριοσκλήρωση εχει κατα κανόνα πολυεστιακο χαρακτήρα και ώς έκ τούτου ένδιαφέρει άσφαλέστατα ή διάγνωση ύποκλινικής μορφής στένωσης τών καρωτίδων, το ό ποίον και θα έπηρεάσει την μορφη τής θεραπευτικής άγωγής, δπως θα. δούμε πάρα πέρα. 'Οφείλει να. τονισθή, δτι εξω απο την τυποποιημένην αύτη μελέτη μπορεί να. άπαιτηθη ή έξακρίβωση τής αrματικης ροης και αλλων άρτηριακών κλάδων, δπως για. παράδειγμα στην Buerger χρειάζεται να. μελετηθή ή δακτυλικη ροη και πίεση. Έπομένως, σε κάθε περίπτωση έμπλουτίζεται ή άναίμακτη παρακλινικη μελέτη με τα. άνάλογα συμπληρωματικα. στοιχεία. 'Εξ αλλου, ή τυποποιημένη ασκηση σε κυλιόιιενο έργόμετρο μπορεί να. διακοπη άπο στηθαγχικο παροςυσμο ό όποίος προηγείται της διαλείπουσας χολότητας. 'Έτσι, ειναι σημαντικο να. προύπάοχει της μελέτης ενα καρδιογράφημα. Στην περίπτωση πρόκλησης στηθαγχικού παροξυσμού άπαιτείται λεπτομερέστερη μελέτη τών καρδιακών παραμέ- 10

2 τρων, ώστε να καθορισθή ό δαθμος τής καρδιακής Ισχαι" μίας, ό όποίος και λαμδάνεται ύπ' δψη στο τελικο θερα" πευτικο σχήμα που θα έφαρμοσθή. τα στοιχεία που θα προκύψουν άπο τη μελέτη μέ τους ύπερήχουν θα ύποληθούν άργότερα σε ένδελεχή άνάλυση δασισμένη στες άρχες και τους τύπους τής αίμοδυναμικής ( 1, 2 ), ή όποία Όμως ξεφεύγει άπο τα πλαίσια τής έργα" σίας αύτής. Ή άναίμακτη παρακλινικη μελέτη δπως εχει σκιαγρα" φηθή πιο πάνω θα φθάσει τελικα στην όλοκληρωμένη ά" πεικόνιση τής άρτηριακής κατάσ-τασης τού άσθενή και θα έπιτρέψει την λήψη άπόφασης για συντηρητικη 1\ χειρουρ" γικη άντιμετώπιση. Σε περίπτωση συντηρητικής άντιμετώ" πισης, ή τυποποιημένη μελέτη τού άσθενή κατα τακτα χρο" νικα διαστήματα έπιτρέπει άναμφίδολα την παρακολούθη" ση τής έξελεικτικής πορείας τής πάθησής του, και την κα τάλληλη άντιμετώπιση σε δεδομένη στιγμή. 'Όσον άφορά τα ραδιοϊσότοπα, ή άρχη στην όποία στηρίζεται ή χρήση τους είναι ή άκόλουθη: 'Όταν μια πο" σότητα ραδιοϊσοτόπου τής τάξης τών μικρο - η χιλιοστο - Κιουρί, ένεθεί τοπικά, θα άκολουθήσει κάθαρση άπο το σημείο τής ενεσης, ή όποία είναι εύθέα άνάλογη τής αίματικής ροής τής περιοχής. 'Έτσι, με την παρακολού" θηση τής εκπτωσης τής ραδιενέργειας έπιτυγχάνεται χρο" νικα ή καταγραφη ένος κύματος, τού όποίου ό χαρακτήρας άντικατοπτρίζει τον δαθμο τής αίματικής ροής τής περιο" χής. Είναι αύτονόητο, Ότι αν το έξεταζόμενον άτομον ύπο" δλ~θεί σε τυποποιημένη κόπωση έπι έργομέτρου η σε άλλο τύπο άσκησης, ό χαρακτήρας τού κύματος κάθαρσης τού ραδιοϊσοτόπου μεταδάλλεται άνάλογα προς την μεταδολη τής αίματικής ροής τής περιο)'ής. 'Έτσι, μπορούν να έξα" χθούν άκριδείς πληροφορίες σε δτι άφορά την λειτουργικη κατάσταση τής έξεταζόμενης περιοχής, τόσο κάτω άπο συν" θήκες ήρεμίας δσο και κάτω άπο συνθήκες κόπωσης. Η άπλή αύτη άρχη εχει όδηγήσει στη διάρθρωση διά" φορων διαγνωστικών έξετάσεων, οί όποίε; έφαρμόζονται στο άγγειολογικο έργαστήριο τού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας σε συνεργασία με το τμήμα ραδιοϊσοτόπων. τα άποτελέσματά τους έκφράζονται σε έκατοστιαία άναλογία κ,άθαρσης τού ραδιο'ίσοτόπου και όδηγούν στην έξακρίδωση τής αίματικής παροχής μιάς περιοχής σε χιλιοστολίτρα άνα 100 κ. έκ. αϊματος άνα λεπτον (3, 4, 5, 6, 7, 8). Νοείται και πάλιν δτι ή μακροχρόνια τριδη με τες διαγνωστικες αύτες έξετάσεις εχει σημασία για την έξα" γωγη άκριδών και δχι πλασματικών άποτελεσμάτων. ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ή αίματηρα παρακλινικη μελέτη, δηλαδη ή άρτηριο" γραφία, προγραμματίζεται και έκτελείται άποκλειστικα και μόνο στές περιπτώσεις έκείνες δπου ή έγχείρηση εχει κρι" θή, με την άναίμακτη διαγνωστικη διαδικασία, σαν άναγ" καία. 'Επομένως, το φάσμα τής άρτηριογραφίας είναι κα" θορισμένον και μπορώ να πώ άρκετα στενό, δεδομένου δτι περιορίζεται μόνο στες περιπτώσεις δπου θα άναληφθή ή έγχείρηση. 'Όλες οί άλλες περιπτώσεις, εις τες όποίες έμ" πίπτουν ή παρακολούθηση τής εξελεικτικής πορείας τής άγγειακής νόσου και ή χρονικη παρακολούθηση τών άποτε" λεσμάτων τής έφαρμοζόμενης συντηρητικής 1\ χειρουργικής θεραπείας, περιέχονται είς τα πλαίσια τής άναίμακτης ε" ξετάσεως, ή όποία εχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί" ται όποτεδήποτε τούτο κριθή άναγκαίον. Ή άρτηριογραφία άδρα μπορεί να διαιρεθή σε τρείς κατηγορίες: (1) την περιφερικην άρτηριογραφίαν, μηρι" αίαν 1\ δραχιόνιον, (2) την άορτογραφίαν, διαδερμικην παλλίνδρομον, 1\ όσφυίκην και (3) την έκλεκτικην άρτηριο" γραφίαν, ή όποία γίνεται με έκλεκτικον παλλίνδρομον κα" θετηριασμον μιάς συγκεκριμένης άρτηρίας δπως π.χ. τής νεφρικής, τών σπλαχνικών, τής καρωτίδος, τών στεφανι" αίων κ.λ.π. Άπο πλευράς έκτελέσεώς της ή άγγειογραφία προϋπο" θέτει τα άκόλουθα: (1) ΕΙδικουι: καθετήρες και λοιπον έ" ξοπλισμον άγγειογραφίας (2) ΕΙδικον άκτινολουικον μη" χάνημα (3) Είδικον μηχάνημα εγχυσης τού σκιαγραοοικού ύλικ,ού (pressure,injector) και (4) Όργανωμένην όμάδα. Σε δτι άφορά τον μηχανικον εξοπλισμό, τα τελευταία χρόνια εχει σημειωθή σημαντικη πρόοδος. 'Ήδη τελειο" ποιούνται άκτινολογικα μηχανήματα τα όποία έπιτρέπουν την ένδοφλέδια άρτηριογραφία, ή όποία μελλοντικα θα ά" πλοποιήσει την δλην έξεταστικη διαδικασία μεταθέτοντάς την προς την κατεύθυνση τής άναίμακτης παρακλινικής με" λέτης. Παράλληλα, εχουν διαμορφωθή συστήματα εγχυσης τού φαρμάκου τα όποία έπι τρέπουν την παρακολούθηση τής χρονικής μεταφοράς τού φαρμάκου άπο το σημείο εγχυσης προς την περιφέρειαν σε συνάρτηση με τον καρδιακο ρυθμό, και σταχυολογούν τον τύπο διασποράς τού φαρμάκου (σκι" αγραφικού ύλικού), δίνοντας ετσι άκριδείς πληροφορίες για την διάρθρωση τής δλης αίματικής ροής στα φυσιολο" γικα και τα έστενωμένα άγγεία. Για τα δικά μας δεδομένα, ή άγγειογραφία πραγματο" ποιείται σήμερα σε είδικον άκτινολογικο μηχάνημα, το ό" ποίον παρέχει την δυνατότητα λήψης ώς 30 άκτινογραφιών άνα δευτερόλεπτον. Ή εγχυση τού σκιαγραφικού ύλικού πραγματοποιείται με είδικο σύστημα πιέσεως, το όποίον πρόσφατα εχει δελτιωθεί με ενα τελειοποιημένο σύστημα MAR.K ιv. Ό ύπο έξέταση άσθενης είσάγεται την προη" γούμενη τής άγγειογραφίας ήμέρα. Ύ ποδάλλεται σε πα" ρακλινικον ελεγχο, και με έλαφρη προνάρκωση φέρεται στο άκτινολογικο μηχάνημα, Όπου με τοπικη νάρκωση γί" νε~αι ό διαδερμικος καθετηριασμος τού ύπο μελέτη άγ" γειου. Ή συχνότητα λήψης τών άκτινογραφιών έξατομι" κεύεται στην κιi&; περίπτωση και το μηχάνημα εγχυσης συυχρονίζεται με δάση τον άπαι τούμενο χρόνο μεταφοράς του "φαρμάκου (σκιαγραφικού ύλικού) στο ύπο εξέταση σημειο. Έξώφθαλμα, ή άγγειογραφί.α άποδίδει την κατάσταση τω,ν άρτηριών και έπιτρέπει τον προγραμματισμο τής έγ" χειρησης. ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Οί άρτηριακές έπεμδάσεις προϋποθέτουν άκριβή προ" διαγραφη τού πλάνου τής εγχείρησης, το όποίον καθορί" ζεται με τες πιο πάνω περιγραφείσες διαγνωστικές διαδι" κ~σίες. Παράλληλα προϋποθέτουν σχολαστικην εκτίμηση των ύπόλοιπων συστημάτων και Ιδιαίτερα τών καρωτίδων και τής καρδίας, δεδομένου δτι πολλές φορες συνυπάρχουν πι;ιθoλoyικέ~ αίχμες άπο διάφορα συστήματα. Η συνιστα" μενη της παθησης, τής βαρύτητας τής εγχείρησης και τής επιβίωσης τού άσθενή μετεγχειρητικα όφείλει να ίσορρο" πηθή πριν άναληφθή ή εγχειρητικη διαδικασία. _ Με γν~)μoνα το σκεπτικον αύτό, εχουν πραγματοποιη" θή κατα την πενταετίαν εις το Γενικο Νοσοκο" ~είo Λευκωσίας 631 άρτηριακες έπεμβάσεις. Παράλληλα εγιναν 2837 άναίμακτες παρακλινικες μελέτες και 387 άρ" ~ηριoγραφίες. Τέλοc:, 1348 άσθενείς με διάφορους τύπους αρτ~ριoπάθειας εκρίθησαν σαν άποδοτικοι σέ συντηρητικές μεθοδους θεραπείας και εχουν ύποβληθή ει τε σέ χημικη συμπαθεκτομη με φαινόλη η με νοβοκαίνώσεις τού συμπα" θητικού νε'!ρικ?ύ συστήματος, είτε σέ θεραπεία με άγγειο" διασταλτικα φαρμακα. Οί 631 άρτηριακες έπεμβάσεις περιλαμβάνουν 248 πα" ρακαμπτικα μοσχεύματα και 383 άλλου τύπου άοτηριακές επεμβάσεις. Τούτα συνοψίζονται άναλυτικα στον Πίνακα Ι. ΕΙς τον πίνακα αύτον δεν περιλαμβάνονται οί 35 δύσκολες άρτηριοφλεβικες έπικοινωνίες σε ούραιμικους άσθενεί~ που εχουν άπαιτήσει φλεβικον 11 συνθετικον μόσχευμα. (9) ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Τύπος άρτηριακής έπέμβασης - Άορτομηριαία μοσχεύματα ( έ τερόπλευρα και άμφοτερόπλευρα) - Μηρομηριαία μοσχεύματα - Περιφερικα μοσχεύματα (μηροίγνυακα και μηροκνημιαία) - Πλαστικη έν τφ βάθει μηριαίας (profnndoplasty) 'Αριθμος

3 - 'Άτυπα κεντρικα μοσχεύματα (ύποκλειδομηριαία και μασχαλομηριαία) - 'Άτυπα περιφερικα μοσχεύματα (μηριαία η ίγνυακη άρτηρία - περιφερικη φλέ6α) - ΧιαστΙ μηρομηριαία μοσχεύματα (crns.s over femorσfemoral) - Αορτονεφρικα - 'Αρτηριακες παρακάμψεις άνω άκρων - Ρήξη άορτικού άνευρύσματος - 'Ανευρύσματα άλλων περιοχών - Ένδαρτηρεκτομη - Όσφυϊκη συμπαθεκτομη - Αύχενικη συμπαθεκτομη - Έμ60λεκτομη - Θρομ6εκτομη μοσχεύματος - Συγγενείς άρτηριοφλε6ικες έπικοινωνίες - Έπίκτητες άρτηριοφλε6ικες έπικοινωνίες - Φλε6ικες προσθέσεις (VenoIus patch) - Αρτηριακα τραύματα (άρτηριοραφαι) Είδικότερα για τες παρακαμπτικες έπεμ6άσεις. ό τύπος τής παράκαμψης καθορίζεται άπο την έντιόπιση και την εκταση τής άρτηριακής άπόφραξης. Ή άπόφρα.ξη τού άσρτολαγονίου τμήματος προϋποθέτει άορτομηριαίαν παράκαμψη έτερόπλευρη η άμφίπλευρη με διχαλωτο μόσχευμα. Ή ά πόφραξη τής έπιπολής μηριαίας άρτηρίας άντιμετωπίζεται άνάλογα με την εκταση της είτε με μηρομηριαίαν παράκαμψη σε περιορισμένες άποφράξεις, είτε με μηρο'ίγνυακην παράκαμψη σε πιο έκτεταμένες άποφράξεις. 'Εξ άλλου, ή άπόφραξη τόσον τής έπιπολής μηριαίας άρτηρίας σσο και τής ίγνυακής έπι6άλλει την χρησιμοποίηση μακρών μηροκνημιαίων μοσχευμάτων, τα. όποία φέρονται άπο τής κοινής μηριαίας άρτηρίας προς μια. 6ατη κνημιαίαν. κατα προτίμηση την όπισθίαν. 'Όπου είναι δυνατη ή χρησιμοποίηση συνθετικών έκ DAC.RON μοσχευμάτων, χρησιμοποιούνται τούτα διότι μειώνουν σημαντικα τον χρόνον τής έγχείρησης. Παλαιότερα, για. τες περιφερικα τού πουπαρτίου συνδέσμου παρακάμψεις τύπου μηρομηριαίας, μηροίγνυακής ~Ι μηροκνημιαίας, έπικρατούσε ή έκλογη τής φλέ6ας σα.ν μέσου παράκαμψης, διότι είχε διαπιστωθή στι ή 6ιωσιμότητά της ηταν αίσθητα. μεγαλύτερη. "Ομως, ή κατασκευη συνθετικών μοσχευμάτων τύπου IMPRA και GORETEX, που μιμούνται την φλέ6α και ώς προς την διάμετρο και ώς προς τες ίδιότητες τού τοιχώματος, τα. καθιέρωσαν σε μεγάλο 6αθμο στες περιφερικού τύπου παρακάμψεις. Σε ήλκιωμένα άτομα με άορτολαγόνιον άπόφραξη, τα. όποία δεν είναι έπιδεκτικα. λαπαρατομής και άορτολαγονίου παράκαμψης έπειδη συνυπάρχουν άλλες παθήσεις, προτιμάται ή διενέργεια άτύπων παρακάμψεων. Στα. άτομα αύτα έπι άμφίπλευρης άσρτολαγονίου άπόφραξης έκτελείται ύποκλειδομηριαία η μασχαλομηριαία παράκαμψης, τού μοσχεύματος φερομένου άπο τής ύποκλειδίου η τής μασχαλιαίας άρτηρίας κεντρικά, προς την κοινην η την έν τφ 6άθει μηριαίαν άρτηρίαν περιφερικά. 'Εξ άλλου, έπι έτερόπλευρης λαγονίου άπόφραξης έκτελείται χιαστι μηρομηριαία παράκαμψη, τού μοσχεύμτος φερομένου άπο τής 6ατής uηριαίας άρτηρίας, προς την άντίστοιχο μηριαίαν άρτηρίαν τής πάσχουσας πλευράς. τα. άτυπα αύτα. μοσχεύματα μπορούν να έκτελεσθούν ύπο ένδοραχιαία και τοπικη νάρκωση. Ή 6ιοσιμότητά τους είναι κατ α. κανόνα μακρα. και τα. λειτουργικα. άποτελέσματά τους ίκανοποιητικά "Ατυπα περιφερικα μοσχεύματα έκτελούνται σε περιπτώσεις σπου δεν ύφίσταται περιφερικη άρτηρία κατάλληλη να δεχθή μόσχευμα. τα. άτυπα αύτα μοσχεύματα φέρονται μεταξύ τής κοινής μηριαίας η τής ίγνυακής άρτηρίας κεντρικά, και μιάς φλέ6ας τού άκρου ποδιού περιφερικά. Στην ούσία, τα μοσχεύματα τούτα άνατρέπουν τη ροη τού αίματος προς το περιφερικο φλεβικσ δίκτυο και με άντίρροπη αίμοδυναμικη έξασφαλίζουν την αίμάτωση 6αρεια ίσχαιμούσης περιοχής τού άκρου. Κατα τους 'Αμερικανούς, που πρώτοι εχουν χρησιμοποιήσει τα άτυπα τούτα μοσχεύματα, τα άποτελέσματα είναι άπρόβλεπτα ίκανοποιητικά. Ή δική μας πείρα είναι περιορισμένη. Παρακαμπτικα μοσχεύματα χρησιμοποιούνται και για την παράκαμψη άποφραγμένων ένδοκοιλιακών άρτηριών, σπως τών νεφρικών και τών μεσσεντερίων. Κατα τη γνώμη μας, ή έγχειρητικη προσπάθεια για. τες νεφρικες παρακάμψεις πρέπει να έπιχειρείται σε νεαρα. άτομα με διαπιστωμένη στένωση τής νεφρικής άρτηρίας έξ ίνομυ'ίκής ύπερπλασίας, και για τες μεσσεντέριες παρακάμψεις σε περιπτώσεις όξέων έπεισοδίων σπου ή θρομ6εκτομη δεν είναι πραγματοποιήσιμη άπο την ύφισταμένη άρτηριακη στένωση. Σε άρτηριοσκληρωτικού τύπου στενώσεις τών νεφρικών άρτηριών, ή έγχειρητικη προσπάθεια δεν άποδίδει συνήθως καλα μακρόχρονα άποτελέσματα. Στες περιπτώσεις αύτές, οί ψηλες περιφερικες νεφρικες άντιστάσεις όδηγούν γρήγορα σε άποτυχία τού μοσχεύματος. 'Όμοια, σε μεσεντέριες στενώσεις οί όποίες διαπιστώνονται άορτογραφικά, ή αίματικη ροη τού έντέρου έξασφαλίζεται ίκανοποιητικα άπο τους ύφιστάμενους παράπλευρους κλάδους, με άποτέλεσμα να άποφεύγεται ή «διαλείπουσα χολότητα» τού έντερικού σωλήνα η ή νέκρωση τού έντερικού τοιχώματος. Οί άρτηριακες παρακάμψεις τών άνω άκρων είναι κατα. πολυ λιγότερο συχνες τών παρακάμψεων τών κάτω ά κρων. 'Όμως ή προσπέλαση τών μεγάλων άρτηριακών πρέμνων τών άνω άκρων είναι γενικα δυσκολότερη έκείνης τών κάτω,και προϋποθέτει πολλες φορες άνάσπαση τού θωρακικού τοιχώματος και αίματηραν έγχειρητικη διαδικασία. Περιορισμένης εκτασης άποφράξεις τής ύποκλειδίου και τών περιφερικών άρτηριών άντιμετωπίζονται εύκολα με παρακαμπτικα. μοσχεύματα. 'Ιδιαίτερη όμάδα άποτελούν τα αρτηριακα ανευρύσματα, τα όποία συνήθως έντοπίζονται στες περιοχες διχασμού άρτηριακών πρέμνων. Ή ρήξη τους πολλες φορες είναι θανατηφόρα και έπομένως είναι λογικο να. άντιμετωπίζονται τούτα «ψυχρα» πριν συμ6ή ή ρήξη. τα άνευρύσματα τής άορτής άποτελούν τη πιο συνηθισμένη έντόπιση. Πιο συχνά, ή έντόπισή τους είναι περιφερικα. τών νεφρικώνάρτηριών και ετσι ή προσπέλασή τους δεν προϋποθέτει διεγχειρητικη άπόφραξη τών νεφρικών άρτηριών με τα. έπακόλουθα προ6λήματα νεφρικής ίσχαιμίας. Στες περιπτώσεις τών άνευρυσμάτων τής άορτής, άλλα και γενικότερα σλων τών άρτηριακών άνευρυσμάτων, χρησιμοπoteίται ή έφαρμογη ένος τελικοτελικού (INLA Υ) μοσχεύματος. Παρασκευάζεται δηλαδη ό αύχένας τού άνευρύσματος και ή περιφερικη πρόσ6ασή του προς την άρτηρία. διανοίγεται τούτο και άναστομώνονται τα. ύγεια άγγεία με παρεμ60λη- μοσχεύματος. ΤΟ τοίχωμα τού άνευρύσματος συρράπτεται πάνω άπο το μόσχευμα ωστε να. έξασφαλίζει ενα έπιπρόσθετο στοιχείο ύποστήριξης. Έαν εχει έπέλθη ή ρήξη τού άνευρύσματος τότε η αντιμετώπιση έπι6άλλει τα.χύτητα και συντονισμο δράσης. Ή άνάταξη τής 6αρειάς καταπληξίας άποτελεί άκρογωνιαίο λίθο τής έπιτυχίας. 'Απαιτείται δηλαδη ταχύτα.τη μετάγγιση αίματος και ύγρών δια πολλών ταυτόχρονα ένδοφλε6ίων όδών ωστε να άπoκατασταθίj ή πίεση: σε ύποφερτα. έπίπεδα, και γίνεται ή άποστολη τού άσθενη το ταχύτερο δυνατο προς την μονάδα. Ή έγχείρηση προϋποθέτει ε λεγχο τής αίμορραγίας τάχιστα, με την έφαρμογη άγγειολα6ίδων χωρις τη χορήγηση ήπαρίνης. Τυχον θρόμ6ωση περιφερικα. τών άγγειολα6ίδων άντιμετωπίζεται με έμ60- λεκτομή, άφού συμπληρωθή ή διαδικασία τής αίμόστασης όπότε γίνεται δυνατη και ή χορήγηση ήπαρίνης. Στες 15 περιπτώσεις: ρήξης κοιλιακών άνευρυσμάτων που άντιμετωπίσαμε είχαμε στις περισσότερες προβλήματα άνουρίας και άλλα μετεγχειρητικα προ6λήματα άπο τον μεγάλο χρό- ]2

4 νο που είχε ηδη διαρρεύσει πριν την άποστολη τού άσ9ενη. Στην 5 έτιάν, διαπιστώσαμε δτι και τα ά~ευρύ,σματ~ τών,καρωτίδων εχουν για_ τα δι~ά μα~ δεδομενα_ αρ~ε~α συχνην έμφάνιση. Τούτα ~ίναι δι!lχυτα ατ9ακτoειδ~ κ~ι α φορούν δλη την εκταση της κo~νης καρ~τιδας χω~ις, ομως να προκαλούν φαινόμε.να διαλειπουσ?ς,εγκεq;αλικης ισ~αιμίας (tnlnsiet i3chaemlc a!ta,cks), Τα α~ευρ,!σματα τουτα: Ίνόγω τού διάχυτου στενου ατρακτοε,ιδους ~υπoυ τους, τ~ άντιμετωπίζουμε συντηρι τικα χορηγωντας αντιθρ,ομδωτικ? φάρμακα (άσπιρίνη, peγ;ant~n),και π~ρα~oλoυ~ωντας τη συμπεριφορά τους ώς προς το μεγεθος η την προκληση διαλείπουσας έγκεφαλικη; ίσχαιμί::χς. 'Υπαλλακτικη λύση της άρτηριακης παράκαμψης άποτελεί ή ένδαρτηρεκτομή. Αύτη γενικα έφαρμόζε~αι ~τες ~εριπτώσεις δπου ή άπόφραξη 11 ή στένωση τη;,αρτηψα ς εχει άπο πλ~υράς εκτασης _περιo~ισμένo ~αρα~τηρα. ΕΥδαρτηρεκτομη πραγματοποιειτ?ι ευκ~~α, κ~ι στες,περι~τω: σεις δπου ή περιορισμένη στενωση η α?tοφραξη,,αφ~ρα,σε διχασμου; ά~τηριώ~, εχει,δηλαδη τον,τυπον L~ΓlC~. ::r ενδαρτηρεκτομη πολλες φορες συμπληρωνετ,?ι ~ε την εφ~ρμογη φλεδικη; έπικαλύψεως (;ATCH) _ τ~ς α,ρτηριoτ~ιμη,ς, για να άποφευχθη άκριδώ; ~τενωση τ~υ αγγ~ιoυ κ~τα τ'ψ άρτηριοραφή. Στες έκλε~τικε~ περιπ~~σει;, 0;t:Jl) εψαρμο; σαμε την ένδαρτηρεκτομη, δρισκουμε οτι τα αποτελεσματα της αίμοδυναμικα δεν ύστερούν καθόλου τών άποτελεσμάτων τών άρτηριακών παρακάμψεων. Πολλη συζήτηση γίνεται για τες ένδείξεις της συμπαθεκτομης. Κατα τη γνώμη μας άπόλυτη ενδειξή της παραμένει ή BU~Γg~r και ή ύπεριδρωσία. Μερικη ενδειξή της είναι και ή συνύπαρξη περιφερικού τύπου μακροϊσχαιμίας με διαδητικη μικρο'ίσχαιμία. Κεντρικού τύπου μακροϊσχαιμία δεν δοηθάται ίδιαίτερα με την συμπαθεκτομη και όπωσδήποτε άπαιτεί άγγειακην άνάπλαση με μόσχευμα 11 έν~αρτηρεκτομή. 'Όμοια, διαπιστώσα~ε στι, πε~ιoρισμέ_νη ~,Ιν?ι ή όφελιμότητα της συμπα9εκτομης στη νοσο του _Ρεινω. 'Ένδειξη συμπαθεκτομης στην περίπτωση αύτη ει ναι ή άνάπτυξ'] μικρών περιφερικών νεκρώσεων τών δακτύλων, οί όποίες σμως άποτελούν τελικα στάδια της νόσου. Γενικά, προτιμούμε την χημικη συμπαθεκτομή, ή όποία έξασφαλίζει άρκετα καλα άποτελέσματα σε έκλεκτικες περιπτώσεις, άνάλογα έκείνων της έγχειρητικης συμπαθεκτομης. Στα όξέα άρτηριακα έπεισόδια προέχουσα θέση κατέχει ή έμδολεκτομή. Οί άρτηριακες έμδολε; είνια συχνες για τα δικά μας δεδομένα και παρουσιάζουν μια περιοδικότητα εξαρσης ίδιαίτερα κατα του; μηνες Δεκέμδ:;ιιο και 'Ιανουάριο, χωρις να μπορεί τούτο όρθολογιστικα να έρμηνευθη. Οί καθετηρες Fogarty άπλοποιούν την έγχειρητικη διαδικασία και έξασφαλίζουν αριστα άποτελέσματα, ύπο την προϋπόθεση δτι ή έμδολεκτομη πραγματοποιείται κατα τες πρώτες &ρες τού έπεισοδίου. Ή άδυναμία προώθησης τού καθετήρα πέρα άπο ενα ώρισμένο σημείο, πολλες φορες ύποδηλώνει την ύπαρξη ένος θρομδωμένου άδιάγνωστου άνευρύσματος. Είναι αύτονόητο δτι άπαιτείται τότε ή διερεύνηση της περιοχης και ή λύση τού προδλήματος. Είς τα όξέα έπεισόδια άνήκουν και οί τραυματισμοι τών άρτηριών. Σαν θέμα άρχης, κάθε τραυματισμος είς την περιοχη ένος άγγειακού πρέμνου, τυφλος η διαμπερής, πρέπει να διερευνάται χειρουργικά. "Αν δεν γίνει τούτο δεν άποκλείεται ό τραυματισμος να όδηγήσει μελλοντικα στη δημιουργία άνευρύσματος 11 άρτηριοφλεδικη; έπικοινωνίας, τα όποία θα άπαιτήσουν μεγάλης δαρύτητος άγγειακην άνάπλαση. Ίδιαιτέραν κατηγορία άποτελούν οί άρτηριοφλεδικες έπικοινωνίες, συγγενείς η έπίκτητες. Οί συγγενείς έπικοινωνίες για τα δικά μας δεδομένα δεν είναι συχνές. 'Αντίθετα οί έπίκτητες παρατηρούνται συχνότερα σαν ά πόρροια τραυματισμού σε έργατικά, τροχαία 11 πολεμικα άτυχήματα. Ό μηχανισμος δημιουργίας τους είναι ό άκόλουθος: Ό τραυματισμος προκαλεί νέκρωση 11 μικρορήξη τού άρτηριακού τοιχώματος και δημιουργία μικρού ψεοοοανυρύσματος στην τελευταία περίπτωση. Τελικα ένδίδει το φλεδικο τοίχωμα παρακείμενης φλέδας και έπι τρέπει την έκτροπη της άρτηριακης ροης προς το φλεδικο δίκτυο, άναπτύσσοντας το χαρακτηριστικο συστολοδιαστολικο φύσημα της άρτηριοφλεδικης έπικοινωνίας. Αύτή, προκαλεί μεταδολην τών αίμοδυναμικών συνθηκών της περιοχης, άρτηριοποιεί το ένεχόμενο φλεδικο δίκτ;υο και έπ,ιδαρύν,ει την καρδια,κη λει του,ργία.,'η, θερ,απεια,διαλαμδ~νει t1j,~ λύση της επικοινωνιας ~αι την α,:τ:οκατl1;σταση ;ης, ~υνε χειας τού άρτηριακού και φλεδικου δικτυ?υ. ~τες;επικτ~τε; έπικοινωνίες ή χειρoυργ~κη διαδ~κασια δεν _ ειν;η δυσκολη. Δυσκολίες δημιουργ?υν}αι στε; συγγ~νεις επιχ;οινωνίες Ίνόγω τού πολλαπλου η πολυζστιακου χαρα>:τηρ? του;, ό όποίος πολλες φορες άπαιτεί μ~κρoεμδoλισ}10 με σφαιρίδια για την μαζικην άπόφραξη των πολλαπλων σημείων έπικοινωνίας. Γενικά, οί άρτηριακες έπεμδάσεις είναι αίματηρες και ή έκτέλεσή τους πρoϋ;τoθ~τει τήν έξασφάλ~ση _πρoεγχε~ρη: τικα άρκετών μονάδων αι~ατoς. Σ;'1μα~τικη ει~αι, και,η συμδολη τού άναισθησιολογου στες αρτηριακες επειι;δασεις ό όποίο ς είναι έπιφορτισμένος με την παρακολουθηση ;ών διαφόρων, συστημ~των,τού άσθε~η, την ~ιατήρη~ της άρτηριακης πιεσης στες φασεις μεγαλης απι;>λειας ~ιματο; και στες φά~εις,της έφαρ~oxης και άφ~ιρεσ,εω~ τ~ν άγγειολαδίδων, στη ρυθμιση του ηπαρινισμου και την ε ξουδετέρωση τη; ήπαρίνης κ.α. Σαν κατακλείδα, μπορεί να λεχθη στι ή είσαγωγη τών μοσχευμάτων έπι τρέπει εύχέρεια έκλογης κατα την χειρουργικήν άποκατάσταση, ή όποία σμω; όφείλει να τεκμη, ριώνεται πρ::ιεγχειρητικα με όρ30λογιστικη παρακλινικη μελέτη. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 'Η δασική έπιπλοκή συνοψίζεται μονολεκτικα. στην άποτυχία της γενομένης άρτηρια:ιη~ έy'χειρήσ~ως" ε~τε α: μεσα, είτε άπότερα μετγχειρητικα. Η αποτυχια αυτη, του τύπου της έπαναθρόμδωσης άρτηρίας 11 της θρόμδωσης γενομένου μοσχεύματος μπορεί να όφείλεται σε πλειάδα παραγόντων: Ύ περπηκτικότητα. έκτόξευση νέου καρδιακού έμδόλου, άroόσπαση άρτηριοσκληρωτικης πλάκας κ.α. Ό κυριότερος δμως παράγοντας είναι ή ύπαρξη ψηλών περιφερικών άντιστάσεων, οί όποίες άπoρρέoυ~ άπο την προϋπάρχουσα άρτηριοσκληρωτικη προσδολη του περιφερικού άρτηριακοi δικτύου. Οί ψηλες περιφερικες άντιστάσεις δημιουργούν μείωση της αίματικης ροης, και έπιτρέπουν την άνάπτυξη θρομδώσεως σε άνύποπτο χρόνο. Ή προφυλακτική χρησιμοποίηση άντιπηκτικών, συνήθως δεν άποτελεί τη λύση τού προδλήματος. Έαν έπισυμδη θρόμδωση, γίνεται θρομδεκτομή και παράλληλα προγραμματίζεται λύση τών αύξημένων περιφερικών άντιστάσεων με τη δημιουργία νέας παράκαμψης, ή όποία στηρίζεται έπι άρτηριογραφικών εύρημάτων. Γενικά, ή πολιτική μας σε άρτηριακεςάναπλάσεις συνίσταται στην κάλυψη τού άσθενη με μικρες άντιθρομδωτικες δόσεις ήπαρίνης, της τάξης τών 5000 μονάδων. ύποδόρια. άνα δωδεκάωρο, κατα την διάρκεια της ένδονοσοκομειακης νοσηλείας. Μετα την εξοδό του άπο το νοσοκομείο. γίνεται συχνη παρακολούθηση της λειτουργικης κατάστασης της περιοχης άπο πλευράς άρτηριακης ροης, το όποίον έξασφαλίζεται με άναίμακτες μεθόδους. Ή διαπίστωση ψηλών περιφερικών άντιστάσεων, άπαιτεί την έπανεκτίμηση της περιοχης με άρτηριογραφία και τον προγραμματισμο της θεραπείας με δάση τες προκύπτουσες ένδείξεις. Απο πλευράς αλλων συστημάτων. κατα τήν μετεγχειρητικην περίοδο μπορεί να έμφανισθούν συχνα πολλές έπιπλοκές, σε συνάρτηση με την δαρύτητα και τον χαρακτήρα της άγγειακης έγχειρήσεως. 'Όμως αύτές. έκφεύγουν άπο τα πλαίσια της τωρινης άνασκόπησης. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στη σύντομη άναφορά μας στα δεδομένα μιάς πενταετίας άρτηριακης χειρουργικης. άποδόθηκαν οί γραμμες οί όποίες άκολουθούνται στη διαγωνστικη και θεραπευτική προσπάθεια. Ή λεπτομερειακη μελέτη έπιτρέπει την όρθολογιστικη άντιμετώπιση. Ή ίδια. έπι τρέπει την παρακολούθηση της έξελεικτικης πορείας της άρτηριακτίς νόσο'\). Ή ίδια πάλιν. έπιτρέπει την κατα καιρους άναπροσαρμογη της θεραπευτικης σκέψης και την λήψη άποφάσεων για νέους τύπους άντιμετώπισης. 13

5 Στο κεφάλαιο αύτο δεν εγινε ίδιαίτερη άναφορα στή σημασία τών άγγειοδιασταλτικών φαρμάκων. Γενική πολιτική μας ειναι ή άντιμετώπιση της άρτηριοπάθειας συντηρητικά, χωρις φάρμακα, είτε χειρουργικα με άρτηριακή άνάπλαση. Στο μετέχμιο τών δυο αύτών θέσεων, τα άγγειοδιασταλτικα εχουν τες ένδείξεις τους σε έξειδικευμένες περιπτώσεις, δπου δια της άγγειοδιασταλτικης δράσης ά ναμένεται άποτέλεσμα. ΚαΙ οί περιπτώσεις αύτες ειναι δυνατο να καθορισθούν άντικειμενικα και να έξατoμικευθoiιν με λειτουργικες δοκιμασίες, που έπιτρέπουν άναίμακτα τήν διαπιστωση ύφιστάμενου άγγειοσπάσμου η τήν συμπεριφορα της παράπλευρης κυκλοφορίας μιας πάσχουσας περιοχης. Οί δοκιμασίες αύτες έμπίπτουν στα πλαίσια τού άγγειολογ ικού έργαστηρίου. SUMMARY ARTERIAL SURGERY: Α 5-YEAR EXPERIENCE Ν. S. ANGEUDES M.D., Ph.D. ΊIhis pa,per summarisesa 5-year experience ίη arterial su~geiry. Between 1977 and 1982, 631 arterial oιperaiions με λειτουργικες δοκιμασίες, που έπιτρέπουν άναίμακτα. τήν were performed αι th.e vasaular υηίι of Ithe Nicosia Gene ΓαΙ Hospi,t,a,l. 248 opej)a,tions involved bυ-φass procedures. The first p,art of this pa,p~r is a review of the ηοπinvasive d,iagnostic methods whioh are ίη useat the Vasc,u ΙαΓ LaboraItory. υιtrasοund and radjoisotope techniquesare m.aίηιυ used. The ~econd,part is a review of the invasive diagnositic methods. It has been emφhasised that the,invasive met,hods are use,fiul οπlυ if an arteriial reconsιtmction h,as been decided οη the bas,is of,the non-invasive investigation. The third part gives an account of the various surgical procedures. FίηaΙΙΥ, Ithe for,th part ίδ a brief summiary of the immidi'ate and late post - operative comιpications. The messa,ge ofthiis paper is that good op~,ra,tive resulits canbe exp~cted οηlυ if thorough ηοη - invasive and invasive investig.ations have been carried outjjre-operaιtively. The post - operaiive res.ulls as well as the natural :h,istory of the arteirial d,isease can be followed up by non-invasive methods οηlυ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Angelides, N.S. et al: TIhe value of doppler velosity tr,acinιgs,ίη fe,moropoplite'ail arterial disease. Ιη: Ultra,scIhιall D'Oιppler Diagnoo.tik ί ι der Angiologie. Ed. Α. Kriessmann and Α. Bolling~r. Georg Thieme Verla.g, ) Nioolaide.s, Α. and Angelides, N.S.: Waveform lηdex and Resistance Factor using directio:al (kφριeraηd a zero crosising de,tector. Ι,: lnves,ti.gation of Vas,c,ual Disord~rs. Churchill - Livingstone. New York. (Ρ.,ρ , ) Angelides, N.S. et al: The mechanism of calf,claudica'tion: Studies of simultaneous cle'arance of 99--1Illlc from the c,alfaij,d thigh. Br. J. Surg. 65: 204, ) AngeJides, N.S. <Ind Nicolaides, Α.: SimuIιtaneous isotope cle'ariince from the muscles of the calf andthii,gh. Br. J. Surg. 67: 220, ) AngelideIs, N.S.: Haemodynamic ahanges irttlhe aj'terial ciroula'1ion of t,he lower limb ίη,patients 'wi,th claudication. Ph. D. thes,is. Londol University, ) Angelides, N.S.: Isolated profunda fe mosis artery occlusion: The,me ch.anism of,th,igh claudica,tion. AngiOilogy, 2: , ) Angelides, N.S. and Nicolaides Α.: Sιimultaneous isotope c!earance from,ι,he m,uscle,s of the calf,and tlhigh. Ιη: Investigation of Vascu!iIr Disorders.Churchiιll - Livingstone, New York. ρ.ρ , ) Angelides, N.S. and NicolaIides Α: Α haemodynamic model and ίιδ value ίη,the assessment of arteria!!esions. Ιη: lnvest,igation of Vascular Disorders. Churchill - LivinIg!>tone, New York. ρ.ρ, , ) AngeIides, N.S.: Sur,gery and Intermittent Haemodia!ysis: Α lo-ye'ar Experience. Gy. Med. J. 7: 6, ΠΑΛΙΕΣ θεραπειεσ, Ανασκαλίζοντας τες σημειώσεις ένας τιαλιου Κυτιρίου συναδέλφου τιου ετυχαν να φτασουν κοντά μου, είδα κάτω άτια ταν τίτλον «θερατιεία και δίαιτα κατα ταν καθηγητην OHV08TEI".» τα άκόλουθα: Π Ρ Ω'Ι'Α: 'Εντρι<!>αΙ της κοιλίας με νερα θερμοκρασίας δωματίου (16-17 Ρεωμύρου). Μετα ταυτα στέγνωμα. 'Έτιειτα Ma.ssagιe της κοιλίας άτια δεξια τιρας τα άριστερά. 'Έτιειτα, γυμναστικη των μυ ων της κοιλίας. Μετα ταυτα δέ, εν τιοτήριον τιορτοκαλάδας και κίνησις ετιι ηιμισείαν ωραν. προ.μεσημβριασ: Σκωτικα ντούζια ετιι της κοιλίας. Μετα ταυτα Massage. προ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΛΗΣΕΩΣ: τα αυτα οτιως την τιρω ίαν. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΛΗΣ ΙΝ: Κομτιρέσσα ετιι της κοιλίας. ΓΕΝ Ι ΚΑ ΜΕΤΡ Α: Λουτρα χλιαρα δύο έως τρία την έ<!>δομάδα θερμοκρασίας 26 Ρεωμύρου. Διαμονη δέκα λετιτων. Διαμονη άρκετη είς ελεύθερον άέρα. ΔΙΑΙΤΑ: 'Άτιαξ της ημέρας κρέας, τιολλα λαχανικα και ότιωρικά, φυσικα και <!>ε<!>ρασμένα. 'Όμως, διαρκούσης της θερατιείας με σταγόνας άρσενικου όλίγα ότιωρικά. 'Εν τιεριτιτώσει εγκυμοσύνης η θερατιεία τιρέτιει να τιαύση. Ν.Σ.Α. 14 ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΙΑΤΡ ΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣ 10 Προχωρουν οί εργασίει; για 11) διοργάνωση ίου Πρώτου Παγκύπριου 'Ιατρικου Συμποσ[ου, το όποίο ν {)α γ[νει στο ξενοδοχείον «Φιλο:;ενία» στις 19 και 20 του ΛΙάρτη 'Όπως εχει ανακοινω{}εί στο προηγούμει'ο τευχος τίjς ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ τα ι~έματα του 2'υμποσ[ου ειναι ανοικτα για κά{}ε ειδικότητα. Περιλήψεις ανακοιι,ώσεωι! 1~(1 γίνονται δεκτες μέχρι το τέλος ίου ΔεκέμΌρη Έπειδ1) προόλέπεται αρκετος αρι{}μος αj'ακοιj'c!jσεων και παράλληλα συντρέχουι! οί περιορισμένες χρονικα δυνατότητες τού Συμποσ[ου, οί αl'ακοινώσεις l~α αρi1?μηι10υν α1'&λογα με ΤΟ1' χρόι'ο λ1ίψης ίοιις και πα tljgljl?ij προτεραιότης. Προκαταρτικο πρόγραμμα ίου 2'υμποσ[ου, ιμ. δημοσιευf}lί σε προσεχίϊ έκδοση 10ί'i περιοδικου μας.

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 105,65 105,65 4. ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - Σπληνική φλέβα - Πυλαία φλέβα 158,47 158,47

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 105,65 105,65 4. ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - Σπληνική φλέβα - Πυλαία φλέβα 158,47 158,47 0001 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 0104 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟ ΚΑΘ/ΣΜΟ: ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΟΛΟΓΡΑΦΙΑ (Ανά όργανο 52,82 ΕΥΡΩ) 105,65 105,65 4. ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - Σπληνική φλέβα - Πυλαία φλέβα 0078 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-2017 Σάββατο, 10/09/2016 09:00-13:00 Παρουσίαση μεταπτυχιακών εργασιών από ΜΦ ακαδημαϊκού έτους 2015-16 13:00-14:00 Διάλειμμα Ελαφρύ γεύμα 14:00-16:00 Εισαγωγή νέων ΜΦ ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

11:00-11:30 Χρήση σκιαγραφικών: Ενδείξεις και επιπλοκές Ν. Ρούσας 11:30-12:00 Τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση Δ. Καρδούλας

11:00-11:30 Χρήση σκιαγραφικών: Ενδείξεις και επιπλοκές Ν. Ρούσας 11:30-12:00 Τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση Δ. Καρδούλας ΜΑ01: Βασικές αρχές Εισαγωγή στους υπερήχους (10 ώρες) Υπεύθυνος Καθηγητής: Διδάσκοντες:, Α. Κουτσιαρής,, Μ. Ξένος, Παρασκευή, 02/10/2015 16:00 18:00 Εισαγωγή στη ρευστομηχανική Μ. Ξένος 18:00 20:00 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Τριάντης Γεώργιος Καρδιολόγος ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 Θεσσαλονίκη Νεφραγγειακή νόσος, εντόπιση και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ABI) Σφυροβραχιόνιος δείκτης=ankle-brachial Index (ABI) Ο λόγος της συστολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Αγγειοχειρουργός Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Π.Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη Διαβητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ηµήτρης Γ. Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 01 ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ Ποια είναι τα αγγειακά προβλήµατα της στύσης; Τα αγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

www.cirse.org Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Cardiovascular and Interventional

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής!

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής! Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής Το θαύµα... της ζωής! Οι Υπέρηχοι Εγκυμοσύνης... Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής Στο Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση.

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Γεώργιος Ζιμπιλίδης - Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. 25 Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Ζιμπιλίδης Γεώργιος Τμήμα Αγγειογράφου και Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Το περικάρδιο αποτελείται από δύο πέταλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Ν. Σαρατζής Αγγειοχειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Α Χειρουργική Κλινική, Δ/ντης Καθηγητής Δ. Κισκίνης Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Ανευρύσματα νεφρικών αρτηριών συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου

Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου Παπάζογλου Κωνσταντίνος Επικ. Καθηγητής Ε Χειρ/κή Κλινική Α.Π.Θ. Ενδαρτηρεκτοµή Συντηρητική αγωγή? 1 Ενδαρτηριεκτοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 08:30-08:45 Καλωσόρισμα - Σκοπός του σεμιναρίου Θεωρητικό Mέρος 08:45-10:20 Ενότητα Α Βασικές αρχές υπερηχογραφικής διερεύνησης αγγειακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ; ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ; ΙΩΑΝΝΑ Φ. ΣΑΡΔΕΛΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ ρ. ΣΠ.Ξ.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Η αξονική αγγειογραφία είναι μία από τις σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Γιαταγάνας Γεώργιος Διευθυντής Ακτινολόγος Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ICE 2014. 12-13 Δεκεμβρίου 2014

ICE 2014. 12-13 Δεκεμβρίου 2014 1 ICE 2014 12-13 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Καλικάζαρος, Πρόεδρος ΕΚΕ Σ. Φούσσας, Αντιπρόεδρος ΕΚΕ Γ. Παρχαρίδης (τ. Πρόεδρος) Ι. Βλασερός, Γραμματέας ΕΚΕ Α. Κρανίδης (Ταμίας) Ι. Κανακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των νέων υλικών στην επεμβατική ακτινολογία

Η συμβολή των νέων υλικών στην επεμβατική ακτινολογία Η συμβολή των νέων υλικών στην επεμβατική ακτινολογία Δημήτρης Κελέκης Καθηγητής Ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που μου

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο Προστατικός αδένας είναι όργανο πο ευρίσκεται μόνο στον άνδρα και δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην γυναίκα. Έχει περίπου το μέγεθος ενός καρυδιού και ευρίσκεται ακριβώς κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικό έγχρωμο triplex των αγγείων του πέους

Δυναμικό έγχρωμο triplex των αγγείων του πέους ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Δυναμικό έγχρωμο triplex των αγγείων του πέους αξιόπιστη διάγνωση των αγγειακών προβλημάτων της στύσης Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος Διδάκτωρ Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης Οι ακρωτηριασμοί στην Ορθοπαιδική αποτελούν την έσχατη λύση για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ενός άκρου το οποίο είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

εξουδετερώσει πλήρως;

εξουδετερώσει πλήρως; Καρδιαγγειακός Κίνδυνος από την Υπέρταση Τον έχετε εξουδετερώσει πλήρως; «Aυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την τελευταία συνεδρίαση του πυρήνα της Ομάδας Εργασίας παρουσιάστηκε από τον κο Βασ. Σπανό και τον Κύριο Εμμ. Βαβουρανάκη ένα προσχέδιο για την εκπαίδευση/πιστοποίηση των επεμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Αρτηριακές οδοί: α) Μηριαία αρτηρία: - πλεονεκτήµατα: -µεγαλύτερο αγγείο - µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα ΑΕΕ είναι η συχνότερη αιτία πρόκλησης αναπηρίας στους ενήλικες και η δεύτερη αιτία θανάτου άνω των 60 ετών. Ένας στους έξι ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

H AΠ AΠOKATA OKATAΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠO ΑΠO ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Dr Γ.Α ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ» Στη διαδικασία συμμετέχει ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΛΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Τετάρτη, 01 Σεπτέμβριος :33 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 15 Οκτώβριος :13

ΚΗΛΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Τετάρτη, 01 Σεπτέμβριος :33 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 15 Οκτώβριος :13 ΚΗΛΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ: είναι η προβολή ενδοκοιλιακού σπλάχνου διαμέσου ενός χάσματος, το οποίο μπορεί ανατομικά να υπάρχει αλλά να είναι ευένδοτο ή να δημιουργηθεί δευτερογενώς: Βουβωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δώρα Πετρακοπούλου ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι η διαδικασία δημιουργίας καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον Σύγκριση μηριαίας και κερκιδικής προσπέλασης στον καρδιακό καθετηριασμό. Συστηματική Ανασκόπηση Καλλιρρόη Κοζομπόλη, RN, MSc, Ωνάσειο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Σημαντικά Δεδομένα Περίπου 60% ηλικιωμένων με κοιλιακό πόνο που προσέρχονται στο ΤΕΠ με κοιλιακό πόνο χρήζουν εισαγωγής και 40% χρήζουν χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18 Συνέντευξη με τον κ. Γιώργο Τερζή, Οφθαλμίατρος Με την πάροδο του χρόνου είναι αλήθεια ότι αυξάνονται οι πιθανότητες για αλλοίωση της όρασης μας. Μία από τις πιο συχνές παθήσεις των ματιών είναι ο καταρράκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΚΦΥΣΗ

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΚΦΥΣΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΚΦΥΣΗ Οι ανωμαλίες των στεφανιαίων αρτηριών συμβαίνουν σε περίπου 1% του πληθυσμού, χωρίς να συνυπάρχουν άλλες συγγενείς δυσπλασίες της

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP)

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Τι είναι η βλάβη SLAP; Η βλάβη SLAP συνίσταται σε ρήξη του ανώτερου τμήματος του επιχείλιου χόνδρου στην ωμογλήνη. Ο όρος SLAP σχηματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων Θεραπεία ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Καραπιπέρης Γεώργιος. Καραπιπέρης Γεώργιος. Χειρουργική κλινική Γ.Ν.Λαμίας. Τίτλος. Συγγραφείς. Ενότητες

Καραπιπέρης Γεώργιος. Καραπιπέρης Γεώργιος. Χειρουργική κλινική Γ.Ν.Λαμίας. Τίτλος. Συγγραφείς. Ενότητες ΜΥΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 Γ, Σκαρμούτσος Α, Χειρουργική κλινική Γ.Ν.Λαμίας Εισαγωγή Η παθολογία των κοιλιακών τοιχωμάτων συχνά παραβλέπεται ως αιτία οξείας κοιλίας. Η αυξημένη τα τελευταία χρόνια χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Εισαγωγή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Εισαγωγή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιατρικής Χειρουργική Κλινική Αγγειοχειρουργική Μονάδα Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα Τηλ: 26510 07422 E-mail: mimats@cc.uoi.gr Επιλεγόμενο μάθημα ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Δημ. Καρδούλας M.Sc, Ph.D Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης Ευρωκλινική Αθηνών Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές Αρχές Φυσικής Οργανολογία των Υπερήχων Αιμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ Αρχική διερεύνηση των ασθενών με αιμόπτυση με ακτινογραφία θώρακος, βρογχοσκόπηση και αξονική τομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση.

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Bασίλης Παπαγιάννης - Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση 17 Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Παπαγιάννης Βασίλης Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μία χημική ουσία (στερόλη), που αυξάνει στον οργανισμό με την κατανάλωση λιπαρών ουσιών.

Είναι μία χημική ουσία (στερόλη), που αυξάνει στον οργανισμό με την κατανάλωση λιπαρών ουσιών. Υψηλή Χοληστερίνη: Αίτια και Θεραπεία - Συνήθη Ερωτήματα των ασθενών στη Μαχόμενη Κλινική Γράφει: Αναστασία Μοσχοβάκη, Ιατρός Ειδικός Παθολόγος Τι είναι η χοληστερόλη; Είναι μία χημική ουσία (στερόλη),

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοτομογραφικη. αρθρο ανασκοπησησ

Υπερηχοτομογραφικη. αρθρο ανασκοπησησ Ανδριανάκη Αικατερίνη Ιατρός Ακτινολόγος Ηράκλειο Κρήτης Υπερηχοτομογραφικη απεικονιση του πεουσ αρθρο ανασκοπησησ MEΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υπερηχοτομογραφία συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του έγχρωμου Doppler,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ Η. Καπιτσίνης 1, Α. Σιαφάκας 2, Χ. Δοντάς 2, Γ. Μπομπότης 2, Λ. Ζιτιρίδου 2, Ι. Στυλιάδης 2 1. ΠΕΔΥ Μονάδα Υγείας Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης ειδικός καρδιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Χειρουργική

Πλαστική Χειρουργική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Πλαστική Χειρουργική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc25 Μιχαήλου

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩΔΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΣΑΝ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩΔΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΣΑΝ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΣΑΝ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ Ίδρυμα, 2Β Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 3Α Ακτινολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα 1 Το αιμάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα βιβλία που έχουν γραφεί από τακτικά μέλη της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και απευθύνονται στους συνάδελφους απεικονιστές. Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 3 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Περιεχόμενο Συνδεση με τα προηγουμενα Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση

Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας Λάρισα, Νοέμβριος 2007 Στένωση νεφρικών αρτηριών: ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα