άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN Χ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη ISSN Χ

2 Γ Ε Ψ Ρ ΓΙ Α Ν Ε Ο Υ Τ Σ Ο Τ Κ Τ Ρ Ι Α ΚΙ Δ Ο Τ H αξιολόγηση του μαθητή στο μάθημα της μουσικής. Εξετάζοντας την αξιοπιστία των φύλλων αυτο-αξιολόγησης των μαθητών Οεοίληφη ξ ρυξλείξ θεχοείςαι χπ έμαπ υόοξπ ποξρχπικήπ και κξιμχμικήπ ατϋπμιρηπ ςξσ μαθηςή. Ξ κάθε εκπαιδεσςικϊπ καλείςαι μα πάοει θέρη, μα παοέμβει μεςαοοσθμιρςικά. Απϊ ςξ οϊλξ ςξσ μεςαδϊςη και οσθμιρςή ςηπ παιδαγχγικήπ διαδικαρίαπ, ξ εκπαιδεσςικϊπ αμαλαμβάμει οϊλξ ρσμεογάςη, ρσμξδξιπϊοξσ και βξηθξϋ ςξσ μαθηςή αμαζηςόμςαπ μέξσπ ςοϊπξσπ ρςα διάτξοα παιδαγχγικά ποξβλήμαςα. Ξι έμςξμξι οσθμξί ςϊρξ ρςημ καθημεοιμϊςηςά μαπ ϊρξ και ρςη επαγγελμαςική μαπ ζχή κάμξσμ πιξ επιςακςική ςημ αμάγκη για ξογαμχμέμη εκπαίδεσρη. Ξ ρϋγυοξμξπ εκπαιδεσςικϊπ καλείςαι μα ανιξλξγεί ςιπ επιδοάρειπ πξσ αρκεί πάμχ ρςα παιδιά και μα δξκιμάζει μέξσπ ςοϊπξσπ για ςη μέςοηρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσπ. Για ασςϊ και η ανιξλϊγηρη είμαι έμα απϊ ςα θέμαςα πξσ δικαιξλξγημέμα εγείοει ςξ εμδιατέοξμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ. H παοξϋρα μελέςη πεοιλαμβάμει ςη θεχοηςική μελέςη ςηπ ανιξλϊγηρηπ και ρςηοίζεςαι ρε ρυεςική βιβλιξγοατία, με ιδιαίςεοη αματξοά ρςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ. Δπίρηπ, ποξςείμξμςαι μέρα ανιξλϊγηρηπ ςχμ μαθηςόμ με έμταρη ρε τϋλλα ασςξ-ανιξλϊγηρηπ και ςη διεοεϋμηρη ςηπ ανιξπιρςίαπ ςξσπ. Λένειπ Κλειδιά: Δεσςεοξβάθμια Δκπαίδεσρη, ρσγκοιςική ανιξλϊγηρη, ασςϊ-ανιξλϊγηρη, εςεοξ-ανιξλϊγηρη, portfolios, τϋλλα ασςϊ-ανιξλϊγηρηπ Γεωπγία Νεοθύηος Κςπιακίδος Τπ.Γηδάθησξ, Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ H Γεσξγία Κπξηαθίδνπ Νενθχηνπ είλαη κνπζηθνπαηδαγσγφο θαη ππεξεηεί εδψ θαη δεθαελλέα ρξφληα ζε ζρνιεία ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν. Πξαγκαηνπνίεζε πηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (ΒΑ Hons θαη ΜMus) ζην Colchester Institute θαη ζην παλεπηζηήκην ηνπ Sheffield Αγγιίαο αληηζηνίρσο. Δδψ θαη έλα ρξφλν είλαη Βνεζφο Γηεπζχληξηα. Δίλαη Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έρεη δηδάμεη ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζην πξφγξακκα Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο Τπνςήθησλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. Έρεη δεκνζηεχζεη άξζξα εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε δηάθνξα πεξηνδηθά ηεο Κχπξνπ θαη έρεη παξνπζηάζεη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε δηεζλή ζπλέδξηα. Η πξψηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηεο «Μνπζηθή Μαζαίλω»(2005) ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξεία θιίκαθα απφ ζπλαδέιθνπο ζηνλ Κππξηαθφ θαη Διιεληθφ ρψξν.

3 34 A Λέοξπ Ζ ανιξλϊγηρη γεμικά Διραγχγή α ςελεσςαία υοϊμια ςξ θέμα ςηπ ανιξλϊγηρηπ καςέυει ποχςαουικϊ οϊλξ ρςα εκπαιδεσςικά δοόμεμα ατξϋ απξςελεί αμαπϊρπαρςξ ρςξιυείξ ςηπ διαδικαρίαπ διδαρκαλίαπμάθηρηπ. Ρε διάτξοεπ υόοεπ ςξσ κϊρμξσ δίμεςαι μεγάλη ρημαρία ρςξ εμ λϊγχ θέμα. Γι ασςϊ η ανιξλϊγηρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ απξςελεί επιςακςική αμάγκη. Για μα σπάουει ρσμευήπ μεςαοοϋθμιρη και ρσμευήπ βελςίχρη ρε έμα εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα, πξσ ρςϊυξ έυει ςη μεγαλϋςεοη απξςελερμαςικϊςηςα και ςη ρσμευή αμαβάθμιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ εκπαίδεσρηπ, η ανιξλϊγηρη ποέπει μα είμαι ποχςαουικήπ ρημαρίαπ και μα απξςελεί ρσλλξγική διαδικαρία ϊλχμ ςχμ εμπλεκξμέμχμ ρςημ εκπαίδεσρη όρςε μα επιςσγυάμεςαι ρσμευήπ βελςίχρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ μέρα απϊ καιμξςϊμεπ μεθϊδξσπ. Οόπ ϊμχπ ξοίζεςαι ξ ϊοξπ ανιξλϊγηρη ρςη βιβλιξγοατία; H λένη ανιξλϊγηρη ϊπχπ δείυμει η εςσμξλξγία (άνιξπ + λέγχ) ρημαίμει: η απξςίμηρη /εκςίμηρη ςηπ ανίαπ ποξρώπξσ ή έογξσ με ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια. Ανιξλξγώ ρημαίμει καςαςάρρχ-απξδίδχ ρε κάπξιξμ κάςι ρύμτχμα με ςημ ανία και ςη ρημαρία ςξσ. Δίμαι δηλ. η διαδικαρία με ςημ ξπξία ποξρδίδξσμε ανία ή εκτοάζξσμε ςημ κοίρη μαπ για ςξμ ςοόπξ εογαρίαπ, για ςα επιςεύγμαςα, για ςιπ δενιόςηςεπ, ικαμόςηςεπ εμόπ ποξρώπξσ. Ρε πξιξ βαθμϊ ϊμχπ αμςαπξκοίμξμςαι ξι ανιξλξγήρειπ ςχμ μαθηςόμ μαπ αματξοικά με ςημ ποαγμαςική διάρςαρη ςξσ ϊοξσ; Λεςανϋ ςχμ εκπαιδεσςικόμ επικοαςεί η άπξφη ϊςι ξι πεοιρρϊςεοξι απϊ ασςξϋπ ανιξλξγξϋμ κσοίχπ ςη γμόρη. Αμ ϊμχπ η ανιξλϊγηρη γίμει με ρταιοικϊςηςα, ξι εκπαιδεσςικξί θα έυξσμ ςημ εσκαιοία: 1. μα καςαμξήρξσμ καλϋςεοα ςξσπ μαθηςέπ, 2. μα καθξοίρξσμ ςημ έκςαρη ςηπ επιςσυίαπ ςχμ διδακςικόμ ςξσπ ρςϊυχμ, 3. μα βελςιόρξσμ ςημ εκπαιδεσςική ενέλινη ςξσπ, 4. μα εμιρυϋρξσμ ςη μξσρική αμάπςσνη, ςημ ποϊξδξ και ςα επιςεϋγμαςα ςχμ μαθηςόμ ςξσπ, 5. μα ερςιάρξσμ ρε ρςοαςηγικέπ διδαρκαλίαπ και 6. μα αμαθεχοήρξσμ ςξσπ ρκξπξϋπ επαμαςοξτξδϊςηρηπ ςξσπ, 7. μα βξηθήρξσμ ρςημ επικϋοχρη και ρςη ρσμευή βελςίχρη ςξσ Λξσρικξϋ Αμαλσςικξϋ Οοξγοάμμαςξπ 8. μα ενακοιβόρξσμ ςξμ ςοϊπξ πξσ μαθαίμξσμ ξι μαθηςέπ ασνάμξμςαπ ςα κίμηςοά ςξσπ για μάθηρη. ι ανιξλξγξϋμ ξι εκπαιδεσςικξί μξσρικξί; Ρίγξσοα εκςϊπ απϊ ςξ γμχριξλξγικϊ, ςξμ κξιμχμικϊ-ρσμαιρθημαςικϊ και φσυξκιμηςικϊ ςξμέα, ποέπει μα ανιξλξγείςαι η γμόρη, ξι ρςάρειπ, ςα εμδιατέοξμςα αλλά και ςα ιδιαίςεοα ςαλέμςα ςχμ μαθηςόμ. Δπιποϊρθεςα, θα ποέπει μα ανιξλξγείςαι η πξοεία και η διαδικαρία ςηπ εογαρίαπ ςξσ μαθηςή, η ποξεςξιμαρία και η επιλξγή ςξσ σλικξϋ, η επιμξμή και η

4 35 ικαμϊςηςά ςχμ μαθηςόμ καθόπ, επίρηπ, η πξιϊςηςα και ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ ςελικξϋ ποξψϊμςξπ, π.υ. μιαπ μξσρικήπ ρϋμθερηπ. Ηα ποέπει μα λαμβάμξμςαι σπϊφη ςα δξμικά ρςξιυεία ςξσ έογξσ, ξι ςευμικέπ και ξι δενιϊςηςεπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ. Λε βάρη ςα παοαπάμχ, ανιξλξγξϋμςαι έμμερα ςϊρξ ξι παιδαγχγικέπ ικαμϊςηςεπ ϊρξ και η απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ όρςε μα βοεθξϋμ μέξι ςοϊπξι αμαςοξτξδϊςηρηπ. Οξιεπ ξι διάτξοεπ μξοτέπ ανιξλϊγηρηπ; Ρςξ ρημείξ ασςϊ θα αματεοθξϋμε ρε διάτξοεπ μξοτέπ ανιξλϊγηρηπ ϊπχπ: 1. Η Αουική (placement εvaluation). Οοαγμαςξπξιείςαι για μα ενακοιβχθεί αμ ξ μαθηςήπ καςέυει ςημ ποξηγξϋμεμη ϋλη και ρε πξιξ βαθμϊ, πξια ςα ποξηγξϋμεμα επιςεϋγμαςά ςξσ αλλά και πξια ςα εμδιατέοξμςά ςξσ. Για ςη μξοτή ασςή μπξοεί μα υοηριμξπξιηθξϋμ δξκίμια εςξιμόςηςαπ (readiness tests), δξκίμια κλίρεχμ (aptitude tests), ποξκαςαοςικά δξκίμια (pre-tests) και διάτξοα είδη παοαςηοήρεχμ. 2. Η σμευήπ ή Διαμξοτχςική (Formative evaluation). Ζ ρσγκεκοιμέμη ανιξλϊγηρη ποξςείμεςαι για μα ταμεί η απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ διδακςικήπ ποάνηπ και η καςαλληλϊςηςα ςηπ διδαρκαλίαπ. Λε ςη διαμξοτχςική ανιξλϊγηρη, διαπιρςόμεςαι η ποϊξδξπ ςξσ μαθηςή καςά ςη διάοκεια ςηπ διδαρκαλίαπ και αμαςοξτξδξςείςαι ςϊρξ ξ εκπαιδεσςικϊπ ϊρξ και ξ μαθηςήπ με ρςξιυεία πξσ ρυεςίζξμςαι με διάτξοα ποξβλήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςη διδαρκαλία - μάθηρη. Δεμ ρυημαςίζεςαι μϊμξ μια εικϊμα για ςα επιςεϋγμαςα ςξσ μαθηςή αλλά και για ςημ πξοεία και ςημ ποϊξδξ ποξπ ασςά ςα επιςεϋγμαςα. Ξ εκπαιδεσςικϊπ θα απξταρίρει αμ θα ποξυχοήρει ρςημ καςάκςηρη άλληπ ϋληπ ή πξια ρςοαςηγική θα εταομϊρει για μα θεοαπεϋρει αδσμαμίεπ πξσ αμακαλϋτθηκαμ. Άοα ποέπει μα καςαγοάτεςαι ςϊρξ η αςξμική ϊρξ και η ξμαδική ποξρπάθεια. Ζ ρσμευήπ ανιξλϊγηρη ποέπει μα γίμεςαι με πξλλξϋπ ςοϊπξσπ ρε κάθε μάθημα: ρσμευή παοακξλξϋθηρη ςχμ ςοϊπχμ εογαρίαπ καςά ςη διάοκεια ςξσ μαθήμαςξπ, αμάπςσνη ςηπ ςευμικήπ εοχςήρεχμ, παοακξλξϋθηρη ή ακοϊαρη ξλξκληοχμέμηπ εογαρίαπ, ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ για ςημ εογαρία ςξσπ. Για ςξ είδξπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ανιξλϊγηρηπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ δξκίμια κσοιόςηςαπ (mastery tests) και παοαςηοήρειπ. 3. Η Διαγμχρςική (diagnostic evaluation) Δίμαι η ρσμέυεια ςηπ διαμξοτχςικήπ ανιξλϊγηρηπ. Ρςϊυξπ ςηπ είμαι μα ταμξϋμ ςα βαθϋςεοα αίςια ςχμ ποξβλημάςχμ αδσμαμίαπ ςχμ μαθηςόμ και μα ποξρδιξοιρςξϋμ ςα αίςια πξσ επιδοξϋμ αμαρςαλςικά ρςη μάθηρη, σπξδεικμϋξμςαπ ρςοαςηγικέπ για αμςιμεςόπιρή ςξσπ. Για ςη διαγμχρςική ανιξλϊγηρη μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ ειδικά ποξπαοαρκεσαρμέμα δξκίμια καθόπ και πξικιλίεπ παοαςηοήρεχμ. 4. Σελική (Summative evaluation) Οοαγμαςξπξιείςαι ρςξ ςέλξπ μιαπ εμϊςηςαπ για μα καθξοιρςεί η έκςαρη επίςεσνηπ ςχμ διδακςικόμ ρςϊυχμ (καθόπ και η απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ διδαρκαλίαπ) και υοηριμξπξιείςαι για ςη βαθμξλξγία ή για ςημ πιρςξπξίηρη επιςεϋγμαςξπ. Λπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί και ρςξ ςέλξπ ςηπ υοξμιάπ όρςε μα αμςληθξϋμ πληοξτξοίεπ για ςημ καςαλληλϊςηςα ςχμ ρςϊυχμ ςξσ μαθήμαςξπ και μα παοθξϋμ απξτάρειπ γεμικϊςεοξσ εμδιατέοξμςξπ, π.υ. ςοξπξπξιήρειπ ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα, επιλξγή μαθηςόμ για διάτξοξσπ ρκξπξϋπ κ.ς.λ. Για ςημ ςελική ανιξλϊγηρη μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ δξκίμια επιςεσγμάςχμ, ανιξλξγήρειπ εογαριώμ ςχμ

5 36 μαθηςώμ, εκςιμήρειπ/ κοίρειπ πάμχ ρςημ όλη επίδξρη ςξσ μαθηςή. α ϊογαμα μέςοηρηπ μπξοεί μα είμαι ςα ίδια ϊπχπ εκείμα ςηπ ρσμευξϋπ ανιξλϊγηρηπ αλλά επιδεικμϋεςαι μεγαλϋςεοη ασρςηοϊςηςα ρςημ καςαρκεσή ςξσπ και ρςιπ διαδικαρίεπ πξσ θα ακξλξσθηθξϋμ. Ρε πεοίπςχρη πξσ η ανιξλϊγηρη δεμ γίμει ρχρςά μπξοεί μα λειςξσογήρει αομηςικά για ςξμ μαθηςή αταιοόμςαπ ςξσ ςξ κίμηςοξ για εογαρία. Tι ποέπει μα διακοίμει έμα μέρo μέςοηρηπ, εκςίμηρηπ, ανιξλόγηρηπ; Ρςημ ανιξλϊγηρη ποέπει μα υοηριμξπξιείςαι έμα ρϋρςημα ςξ ξπξίξ: μα είμαι νεκάθαοξ, μα είμαι εϋυοηρςξ, μα έυει εσεογεςικϊ απξςέλερμα ρςη μάθηρη, μα υοειάζεςαι λίγξ υοϊμξ για μα ξλξκληοχθεί. ςαμ νεκαθαοιρςεί ςι θα ανιξλξγηθεί, ρςη ρσμέυεια, θα υοηριμξπξιηθξϋμ αμάλξγεπ μέθξδξι, ποξρεγγίρειπ, ςευμικέπ και μέρα. α μέρα ανιξλϊγηρηπ δεμ θα ποέπει μα ρςεοξϋμςαι βαρικέπ ιδιϊςηςεπ ϊπχπ είμαι η: ΔΓΚΤΡΟΣΗΣΑ: θα ποέπει μα καλϋπςει έμα μέοξπ ή μα είμαι αμςιποξρχπεσςική ςηπ ϋληπ πξσ διδάυςηκε αλλά και μα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ και δενιϊςηςεπ ρςιπ ξπξίεπ αρκήθηκαμ ξι μαθηςέπ. Ιαλϋπςει ςξ πεοιευϊμεμξ ρσγκεκοιμέμηπ διδακςικήπ εμϊςηςαπ ή μέοξσπ ςηπ πξσ ξοίρςηκε για ενέςαρη, π.υ. αμ ρςϊυξπ είμαι μα ανιξλξγηθξϋμ ξι ικαμϊςηςέπ ςχμ μαθηςόμ ρςξ μα απξδίδξσμ ρχρςά και με ακοίβεια ςξ ϋφξπ δϋξ διατξοεςικόμ μξςόμ, ςϊςε θα ποέπει μα γίμει αμάλξγη επιλξγή ςοαγξσδιξϋ πξσ θα βξηθήρει ρε ασςϊ, όρςε, ςϊρξ μα πεοιλαμβάμει ςξ ρσγκεκοιμέμξ διάρςημα, ϊρξ και μα είμαι ρςημ έκςαρη ςχμ μαθηςόμ. Αμ ϊμχπ η ανιξλϊγηρη θα ερςιάρει ρςημ ικαμϊςηςά ςχμ μαθηςόμ μα ςοαγξσδξϋμ με άμερη ρε μξοτή καμϊμα ςϊςε θα επιλεγεί έμα διατξοεςικϊ ςοαγξϋδι για μα διδαυθεί η πξλστχμία. Δάμ η εγκσοϊςηςα δεμ είμαι ρίγξσοη, η εμπλξκή και άλλξσ εκπαιδεσςικξϋ θα είμαι ρίγξσοα υοήριμη. ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ: Αμ η ανιξλϊγηρη επαμαλητθεί κάςχ απϊ ςιπ ίδιεπ ρσμθήκεπ θα ποέπει μα δόρει ςα ίδια απξςελέρμαςα, άοα μα έυει ρσμέπεια. Οξλϋ ρημαμςικϊ οϊλξ παίζει η αμςικειμεμικϊςηςα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΣΗΣΑ: α απξςελέρμαςα ςηπ ανιξλϊγηρηπ θα ποέπει μα είμαι ίδια απϊ διατξοεςικξϋπ ενεςαρςέπ ή αμενάοςηςξσπ παοαςηοηςέπ. Β Λέοξπ Λέρα Λέςοηρηπ-Ανιξλϊγηρηπ Ξ κάθε μαθηςήπ θα ποέπει μα ανιξλξγείςαι αμάλξγα με ςιπ ικαμϊςηςεπ και ςιπ δενιϊςηςέπ ςξσ (ρσγκοιςική ανιξλϊγηρη). Ξ εκπαιδεσςικϊπ ποέπει μα νακαθαοίζει ρςξ μαθηςή ςι ζηςά. Ξι μαθηςέπ ποέπει μα γμχοίζξσμ με ακοίβεια ςι ποξρπαθξϋμ μα κάμξσμ αλλά και πόπ ποέπει μα ςξ κάμξσμ. Ηεχοείςαι αμαγκαίξ μα γίμεςαι ςακςική ρσλλξγή δεδξμέμχμ ϊπχπ:

6 Δξκίμια (tests)-γοαπςά ή ποξτξοικά H αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο. Δξκίμια ϋπξσ Έκθερηπ (essay tests), ρςα ξπξία ξ μαθηςήπ παοάγει ςημ απάμςηρη ρϋμτχμα με ςξ δικϊ ςξσ ςοϊπξ ρκέφηπ. ξ αομηςικϊ ασςξϋ ςξσ ςοϊπξσ ανιξλϊγηρηπ είμαι ξ σπξκειμεμιρμϊπ ρςη βαθμξλϊγηρη εμό ςξ θεςικϊ ϊςι ξ καθηγηςήπ εκςιμά καλϋςεοα ςιπ ικαμϊςηςεπ ςχμ μαθηςόμ. α δξκίμια θα ποέπει μα μημ έυξσμ μϊμξ γμχριξλξγικϊ πεοιευϊμεμξ (εοχςήρειπ γμόρεχμ ιρςξοίαπ, μξοτξλξγίαπ, βιξγοατικϊ ρσμθέςη κλπ). Δξκίμια Αμςικειμεμικξϋ ϋπξσ (objective tests) ϊπχπ: Οξλλαπλήπ Eπιλξγήπ (multiple choice), Οξλλαπλήπ Απάμςηρηπ (multiple option), Ξοθϊ/ Κάθξπ (true/ false), Ρσρυέςιρηπ (matching), Ρσμπλήοχρηπ (completion) και Ρϋμςξμηπ Απάμςηρηπ (short answer.) Δπίρηπ, μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ τϋλλα πξσ μα ρσμδσάζξσμ ςημ κοιςική ρκέφη με ςη δημιξσογική ταμςαρία. Λέθξδξπ παοαςήοηρηπ Οοξρτέοεςαι για θέμαςα πξσ έυξσμ ρυέρη με ςημ αλληλεπίδοαρή ςχμ μαθηςόμ, ςη δημιξσογία ξμάδχμ, ςη ρσζήςηρη, ςιπ εοχςήρειπ, ςιπ απαμςήρειπ πξσ δίμξμςαι κλπ. Ξ καθηγηςήπ επιδιόκει μα παοαςηοήρει ςοειπ ςοϊπξσπ έκτοαρηπ: εκςέλερη, δημιξσογικϊςηςα και αμςαπϊκοιρη. H καςαγοατή ςχμ παοαςηοήρεχμ μπξοεί μα γίμεςαι με ρημειόρειπ, τχςξγοάτηρη, βιμςεξρκϊπηρη, ηυξγοάτηρη, κ.α. Δοχςήρειπ πξσ μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ εμδεικςικϊ δείγμα ανιξλϊγηρηπ με παοαςήοηρη είμαι ξι ενήπ: - Απξλαμβάμξσμ ςη μξσρική ξι μαθηςέπ; - Οοξρπαθξϋμ μα εκτοαρςξϋμ μξσρικά με ςξ δικϊ ςξσπ ςοϊπξ; - Δείυμξσμ εμδιατέοξμ για ςημ αμάπςσνη και βελςίχρη ςηπ ςευμικήπ ρςξ παίνιμξ ςχμ μξσρικόμ ξογάμχμ; - ξσπ αοέρει μα υοηριμξπξιξϋμ πξικιλία ηυηςικόμ μέρχμ για δημιξσογικέπ εογαρίεπ; Ρσμμεςέυξσμ εμεογά καςά ςη διάοκεια ςξσ μαθήμαςξπ και λαμβάμξσμ απξτάρειπ και εσθϋμεπ; Δείυμξσμ ςημ απαιςξϋμεμη ρσμεογαρία ϊςαμ εογάζξμςαι ξμαδικά; - Ανιξπξιξϋμ, διατξοξπξιξϋμ και αμαπςϋρρξσμ ςιπ μξσρικέπ έμμξιεπ πξσ νέοξσμ; Λέθξδξπ διαλϊγξσ Λε ςημ εκμαίεσρη, μπξοξϋμ μα ενακοιβχθξϋμ ςα ρσμαιρθήμαςα ςχμ παιδιόμ για έμα ειδικϊ θέμα. Ζ μέθξδξπ ασςή ποξρτέοεςαι για μα εμςξπιρςξϋμ αδσμαμίεπ και μα διαπιρςχθξϋμ επιςεϋγμαςα ςχμ παιδιόμ ειδικϊςεοα ρςξμ ςξμέα πξσ έυει ρυέρη με ςη ρσμαιρθημαςική ςξσπ ρσμπεοιτξοά. Αμαπςϋρρξμςαι, επίρηπ, δενιϊςηςεπ για επξικξδξμηςική κοιςική και ανιξλϊγηρη. Λέθξδξπ πληοξτξοιόμ Ζ ρσλλξγή πληοξτξοιόμ για ςξ σπϊβαθοξ ςξσ παιδιξϋ, είςε απϊ ςξσπ γξμείπ ςξσ, είςε απϊ ςημ/ςξμ ρϋμβξσλξ, βξηθξϋμ ςξμ εκπαιδεσςικϊ μα ρυημαςίρει εμπεοιρςαςχμέμη γμόμη για ςξ παιδί. 37

7 38 Λέθξδξπ Ληυαμικόμ Λέρχμ Ζ υοήρη ςχμ μηυαμικόμ μέρχμ χπ μέρξ ανιξλϊγηρηπ θεχοείςαι πξλϋ υοήριμη. α portfolios (τάκελξπ επιςεσγμάςχμ) Ρε ασςϊ μπξοξϋμ μα ρσμπεοιλητθξϋμ ςα επιςεϋγμαςα ςχμ μαθηςόμ καςά ςη διάοκεια ξπξιαρδήπξςε υοξμιάπ. Ξ εκπαιδεσςικϊπ, εκ ςχμ ποξςέοχμ, θα ποέπει μα απαμςήρει ξ ίδιξπ ρςιπ πιξ κάςχ εοχςήρειπ: 1. Αμ ςξ portfolio είμαι καλή ιδέα. 2. Αμ πιρςεϋει ρςημ ανία ςξσ portfolio ρςη μξσρική αμάπςσνη ςξσ παιδιξϋ. Λέρα ρςα portfolios μπξοεί μα ρσμπεοιλητθξϋμ: Ρσμθέρειπ. Ρϋμςξμεπ γοαπςέπ αρκήρειπ (dictee κλπ). Αμςίγοατα με έκθερη ςηπ ποξϊδξσ ςξσ μαθηςή. εκμήοια με ςιπ εκςελέρειπ ςξσ μαθηςή. Δοχςημαςξλϊγια με βάρη ςη κοιςική ρκέφη. Τχςξγοατίεπ ή ποξγοάμμαςα για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρε διάτξοεπ εκδηλόρειπ. μέρα και ένχ απϊ ςξ ρυξλείξ. Ρσλλξγή απϊ άοθοα ετημεοίδχμ και πεοιξδικόμ. Projects. Ξςιδήπξςε άλλξ (ρσμεμςεϋνειπ, ρυϊλια ρσμμαθηςόμ- καθηγηςόμ κλπ). Λέθξδξπ ασςξανιξλϊγηρηπ Ανιξπιρςία ςχμ τϋλλχμ ασςξανιξλϊγηρηπ ςχμ μαθηςόμ ύγυοξμξι ποξβλημαςιρμξί ρςξ θέμα ςηπ ασςξ-ανιξλόγηρηπ α ςελεσςαία 25 υοϊμια έυει δξθεί μεγάλη έμταρη ρςξμ ςξμέα ςηπ ασςξανιξλϊγηρηπ (Kusnic & Finley,1993). Ιαςά ςξμ Klenowski (1995) ξ ϊοξπ ασςξ-ανιξλϊγηρη ξοίζεςαι χπ η απξςίμηρη /εκςίμηρη ςηπ ανίαπ μιαπ εμέογειαπ εμόπ αςόμξσ με ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια και ξ εμςξπιρμόπ ςχμ δσμαςξςήςχμ ςξσ και αδσμαμιώμ ςξσ με ρςόυξ ςημ αμαβάθμιρη ςχμ διδακςικώμ ςξσ απξςελερμάςχμ (learning outcomes). Ασςϊπ ξ ξοιρμϊπ δείυμει ςιπ ποξξπςικέπ ςηπ ασςξ-ανιξλϊγηρηπ και δίμει έμταρη ρςημ αμαμεμϊμεμη ανιξπιρςία ςηπ. Ξ Klenowski πιρςεϋει ϊςι η θεςική επίδοαρη ςηπ ασςξ-ανιξλϊγηρηπ μπξοεί μα σπάονει κάςχ απϊ ςιπ ενήπ ποξωπξθέρειπ: ςαμ ξ καθηγηςήπ και ξ μαθηςήπ διαποαγμαςεϋξμςαι ςα κοιςήοια ςηπ ασςξανιξλϊγηρηπ ςαμ ξ διάλξγξπ μεςανϋ καθηγηςή-μαθηςή επικεμςοόμεςαι ρςημ κοιςική ςχμ απξςελερμάςχμ ςαμ ςα τϋλλα ασςξ-ανιξλϊγηρηπ ξδηγξϋμ ρε βαθμξλξγία (απϊ ςξ μαθηςή μϊμξ ή ρε ρσμεογαρία με ςξμ καθηγηςή). Ξι ρϋγυοξμεπ επιρςημξμικέπ απϊφειπ σπξρςηοίζξσμ ϊςι η εμπλξκή ςχμ μαθηςόμ ρςη μαθηριακή διαδικαρία αμαπςϋρρει δημιξσογικά ςη μξημξρϋμη ςξσπ και απξδίδει πξλϋ

8 39 καλϋςεοα εκπαιδεσςικά απξςελέρμαςα. Ξ πίμακαπ 1 ςξσ J.Ross et. (2002-a) δείυμει πξια είμαι ςα ρςάδια για μα τςάρει ξ μαθηςήπ ρςημ απξςελερμαςικϊςηςα μέρχ ςηπ ασςξανιξλϊγηρηπ. Πίνακαρ 1: J.Ross et. (2002-a) Ξ μαθηςήπ ανιξλξγόμςαπ ςξμ εασςϊ ςξσ για μα τςάρει ρςξ ςελικϊ απξςέλερμα (self efficacy), πεομά μέρα απϊ ςοία βαρικά ρςάδια: ςημ ασςξπαοαςήοηρη (self observation), ςημ ασςξκοιςική (self judgement) και ςημ ασςό-αμςίδοαρη (self reaction) για ςξ πϊρξ ικαμξπξιημέμξπ είμαι με ςξ απξςέλερμα. Ωπ εκ ςξϋςξσ, η ανία ςηπ εμπλξκήπ ςχμ μαθηςόμ ρςημ ασςξανιξλϊγηρη: απξςελεί ςξμ καλϋςεοξ ςοϊπξ για μα αλλάνει η αμςίληφη πξσ έυει κάπξιξπ για ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ, ςξμίζει ϊςι η μάθηρη είμαι ασςξκαςεσθσμϊμεμη (self-directed) και ασςξενεοεϋμηςη (self-discovered), εμιρυϋει ςημ αμεναοςηρία αλλά και ςημ ασςξεκςίμηρη. Ξ ϊοξπ ασςξ-ανιξλϊγηρη έυει ρυέρη και με ςη μεςαγμώρη ατξϋ ξι απξτάρειπ και η κοιςική πξσ κάμει ςξ άςξμξ γίμξμςαι με βάρη ςξσ ςι γμχοίζει (Bransford, Brown& Cocking, 1999). Οϊρξ ανιϊπιρςη είμαι η μέθξδξπ ςηπ ασςξ-ανιξλϊγηρηπ; Λεοικξί εοεσμηςέπ εκτοάζξσμ ςημ άπξφη ϊςι η ασςξανιξλϊγηρη απξςελεί ανιϊπιρςξ παοάδειγμα ανιξλϊγηρηπ( Aschbacher, 1991; Newman, 1997; Wiggins 1993;1998) καθόπ ξι μαθηςέπ: δημιξσογξϋμ κάςι πξσ υοειάζεςαι σφηλϊςεοξ επίπεδξ ρκέφηπ, αμαγκάζξμςαι μα ρσμπεοιτεοθξϋμ με πειθαουία, λειςξσογξϋμ με διατάμεια (π.υ. η πξοεία, ςα κοιςήοια και ςα επίπεδα είμαι γμχρςά ρε ϊλξσπ), έυξσμ ςημ εσκαιοία για αμαςοξτξδϊςηρη και επαμάληφη καςά ςη διάοκεια ςηπ εογαρίαπ. Έμα μεγάλξ πξρξρςϊ εκπαιδεσςικόμ ρςξ ενχςεοικϊ υοηριμξπξιεί εσοέχπ ςα τϋλλα ανιξλϊγηρηπ ςχμ μαθηςόμ ςϊρξ για ρκξπξϋπ εςεοξανιξλϊγηρηπ ϊρξ και ασςξανιξλϊγηρηπ. Οαοϊλα ςαϋςα, ξι εκπαιδεσςικξί έυξσμ αμτιβξλίεπ για ςημ ανιξπιρςία ςχμ εκςιμήρεχμ ςχμ μαθηςόμ για ςξμ εασςϊ ςξσπ ή για ςξσπ ρσμμαθηςέπ ςξσπ. Ξι αμτιβξλίεπ ςξσπ ερςιάζξσμ ρςξ σπξκειμεμιρμϊ πξσ μπξοεί μα διέπει ςιπ απϊφειπ ςχμ μαθηςόμ. Οξλλέπ τξοέπ, μάλιρςα,

9 40 επικοαςεί η άπξφη ϊςι ξι καλξί μαθηςέπ σπξςιμξϋμ ςξμ εασςϊ ςξσπ για διάτξοα επιςεϋγμαςά ςξσπ εμό άλλξι μαθηςέπ πξσ δεμ αμςιλαμβάμξμςαι ςιπ απαιςήρειπ μιαπ εκςέλερηπ, σπεοςιμξϋμ ςα επιςεϋγμαςά ςξσπ. Δπικοαςεί επίρηπ και η άπξφη ϊςι ξι μαθηςέπ είμαι πιξ σπεϋθσμξι ρςξ μα κάμξσμ ασςξ-ανιξλϊγηρη για ςιπ μξσρικέπ ςξσπ γμόρειπ αλλά είμαι λιγϊςεοξ ανιϊπιρςξι ρςξ μα ανιξλξγξϋμ ςιπ μξσρικέπ ςξσπ ικαμϊςηςεπ (Darrow, Johnson, Miller & Williamson, 2002). Γι ασςϊ πξλλξί απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ οχςξϋμ με ρσυμϊςηςα αμ η ασςξανιξλϊγηρη: είμαι μια ανιϊπιρςη μέθξδξπ ανιξλϊγηρηπ; ποξρτέοει έγκσοεπ απξδείνειπ; βελςιόμει ςη δενιξςευμία ςξσ μαθηςή ρςξ μξσρικϊ ϊογαμξ; Απξςελεί εμδεδειγμέμη μέθξδξ ανιξλϊγηρηπ; Ρσυμά και ξι μαθηςέπ εκτοάζξσμ ςιπ αμτιβξλίεπ ςξσπ για ςη υοήρη ςχμ τϋλλχμ ασςξανιξλϊγηρηπ. Ρυϊλια μαθηςόμ ϊπχπ «δεμ πιρςεύχ πχπ είμαρςε ικαμξί για μα βαθμξλξγήρξσμε» ή «ξι μαθηςέπ μπξοεί μα γοάφξσμ παοαπλαμηςικά ρυόλια ατξύ ςα τύλλα ασςξανιξλόγηρηπ μπξοεί μα επηοεάρξσμ ρςη βαθμξλξγία ςξμ καθηγηςή» ή «σπάουξσμ μαθηςέπ πξσ μπξοεί μα νεγελάρξσμ ςξμ καθηγηςή ςξσπ βάζξμςαπ βαθμξύπ πξσ δεμ ςξσπ ανίζξσμ» δείυμξσμ ςημ επιτϋλανη ςχμ μαθηςόμ για ςη μέθξδξ ςηπ ανιξλϊγηρηπ. Δμδεικςικά, παοαθέςξσμε χπ παοαδείγμαςα ςα πιξ κάςχ τϋλλα ασςξ-ανιξλϊγηρηπ ϊπξσ ξ μαθηςήπ θα ποέπει μα ανιξλξγήρει ςξμ εασςϊ ςξσ καςά ςη διάοκεια ή μεςά ςξ πέοαπ μιαπ εογαρίαπ (δημιξσογικήπ, ακξσρςικήπ κλπ):

10 41 Ρσζήςηρη Ζ ανιξλϊγηρη ςχμ μαθηςόμ έυει μεγάλη επίδοαρη ρςα μελλξμςικά ςξσπ ρυέδια και γι ασςϊ δεμ ποέπει μα είμαι επιταμειακή ή πεοιρςαριακή. Ζ ρσρςημαςική υοήρη ςχμ διαδικαριόμ ςηπ ανιξλϊγηρηπ αλλά και ςηπ ασςϊ-ανιξλϊγηρηπ έυει πξλλά πλεξμεκςήμαςα. Ταίμεςαι πχπ η ασςξ-ανιξλϊγηρη ξδηγεί ρε πιξ σφηλά επίπεδα ςημ εκπαίδεσρη και βελςιόμει ςιπ ρςάρειπ ςχμ μαθηςόμ απέμαμςι ρςξ μάθημα (Henry, 1994; Nelson et.al., 1995). Ζ ποξθσμία, επίρηπ, ςξσ καθηγηςή για ρσμεογαρία ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ μαθηςόμ απξςελεί έμδεινη για ςξσπ μαθηςέπ ϊςι ξι ίδιξι είμαι σπεϋθσμα και ικαμά άςξμα. Λε ςημ ανιξλϊγηρη, αμαμέμεςαι ξι μαθηςέπ μα θέςξσμ σφηλϊςεοξσπ ρςϊυξσπ και ασςϊ ρσμεπάγεςαι ςημ ποαγμαςική ποξρπάθεια. H ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςόμ ρςημ ασςξανιξλϊγηρή ςξσπ θα τέοει εσεογεςικά απξςελέρμαςα ρςημ παιδεία καθόπ αμ ξι μαθηςέπ ρσμηθίρξσμ ρε ςέςξιξσ είδξσπ διεογαρίεπ θα είμαι πιξ ακοιβείπ ρςιπ εκςιμήρειπ ςξσπ. έλξπ, η εμαρυϊληρή ςξσπ με ςημ ανιξλϊγηρη θα ξδηγήρει ρε αμαβάθμιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ εκπαίδεσρηπ ϊπξσ θα ενσπηοεςείςαι η πλειξμϊςηςα ςχμ μαθηςόμ. Έςρι, εμδευξμέμχπ, ξι ρημεοιμξί εκπαιδεσςικξί θα καςξοθόρξσμ μα ανιξλξγξϋμ με ακοίβεια ςημ ποϊξδξ ςχμ μαθηςόμ ςξσπ εμπλέκξμςαπ ςξσπ ίδιξσπ ρε μια διαδικαρία πξσ άμερα ςξσπ ατξοά.

11 42 Βιβλιξγοατία Γκϊςξβξπ, Α.(1990). Παιδαγχγική Αλληλεπίδοαρη. Αθήμα: Gutenberg. Λαςραγγξϋοαπ, Ζ. (2004). Ηεχοία και Ποάνη ςηπ διδαρκαλίαπ. Ζ ρυξλική ςάνη. Φώοξπ-ξμάδαπειθαουία- μέθξδξπ. Αθήμα: Γοηγϊοηπ. Οαπαιχάμμξσ, Α. ( 1999). Δξκίμια και μεςοήρειπ ρςημ Δκπαίδεσρη, Αθήμα: Οαπαζήρη. Οαπαμαρςαρίξσ, Ι. (1993). Λέςοηρη και ανιξλϊγηρη ρςημ εκπαίδεσρη, Κεσκχρία. Ρςασοίδηπ, Λ. (2001). Λξσρική Αγχγή και Οαιδεία, Αθήμα: Gutenberg. Aschbacher, P.R. (1991). Performance assessment State, activity, interest and concerns. Applied Measurement in Education, 4, Bransford, J.D., Brown, A.L., & Cocking, R.R. (1999).How people learn: Brain. Mind, experience and school. Washington, DC: National Academy Press. Henry, D. (1994). Whole language students with low self-direction: A self-assessment tool. Charlottesville: University of Virginia Klenowski, V. (1995).Student self-evaluation processes in student-centred teaching and learning contexts of Australia and England. Assessment in Education, 2(2), Kusnic, E. & Finely, M.L. (1993). Student self-evaluation: An introduction and rationale. New Directions for Teaching and Learning, 56, Middlewood, D. (2001). Leadership of the Curriculum: setting the Vision. Nelson, J.R., Smith, D.J. & Colvin, G.(1995). The effects of a peer-mediated self-evaluation procedure on the recess behaviour of students with behavioural problems. Remedial and Special Education, 16(2), Newman, F. (1997). Authentic assessment in social studies: standards and examples. In G.D.Phye (Ed.), Handbook of classroom assessment: Learning, adjustment and achievement. San Diego: Academic Press. Ross, A. J. (2006). The Reliability, Validity and Utility of Self- Assessment (Vol.11, No10 Wiggins, G. (1998). Educative Assessment): Designing assessments to inform and improve student performance. San Francisco: Jossey-Bass

12 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ISSN Χ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Κείμεμξ Δογαρίαπ No 22/2011 Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ. Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ επςέμβοιξπ 2011 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α 1. γ.. α. 3. β. 4. γ. 5. α-λ, β-, γ-, δ-, ε-λ. ΘΕΜΑ B 1. ωρςή απάμςηρη είμαι η (α). Ο παοαςηοηςήπ πληριάζει κιμξύμεμξπ

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΜΑΡΣΙΟ 016: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α 1. β.. δ.. δ. 4. β. 5. α-, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B 1. χρςή απάμςηρη είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 ξ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜΑ Α. γ.. α. 3. γ. 4. δ. 5. α-λ, β-, γ-, δ-, ε-λ ΘΔΜΑ Β. Η ρχρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

Φσζική Γ Λσκείοσ. Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης. Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη. Οκτώβρης Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης

Φσζική Γ Λσκείοσ. Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης. Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη. Οκτώβρης Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης Φσζική Γ Λσκείοσ Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη Οκτώβρης - 2011 Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης Πηγή: Study4exams.gr Β.1 Δύξ μηυαμικά κύμαςα ίδιαπ ρσυμόςηςαπ διαδίδξμςαι

Διαβάστε περισσότερα

Επαμαληπτική Άσκηση Access

Επαμαληπτική Άσκηση Access Επαμαληπτική Άσκηση Access 1. Καςεβάρςε ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ ςξ ρσμπιερμέμξ αουείξ school.zip και απξρσμπιέρςε ςξ ρε δικό ραπ τάκελξ. 2. Αμξίνςε ςξ αουείξ school.mdb ρςημ Access 3. Θα βοείςε μέρα ςξσπ πίμακεπ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΖΥΘΑΙΟ ΔΙΠΑΘΔΔΤΣΘΙΟ ΒΟΖΗΖΛΑ «ΥΤΘΙΖ ΗΔΣΘΙΖ ΙΑΘ ΣΔΦΜΟΚΟΓΘΙΖ ΙΑΣΔΤΗΤΜΖ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β (1) n n n 90 ή (2)

ΧΖΥΘΑΙΟ ΔΙΠΑΘΔΔΤΣΘΙΟ ΒΟΖΗΖΛΑ «ΥΤΘΙΖ ΗΔΣΘΙΖ ΙΑΘ ΣΔΦΜΟΚΟΓΘΙΖ ΙΑΣΔΤΗΤΜΖ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β (1) n n n 90 ή (2) o ΔΘΑΓΩΜΘΛΑ ΛΑΨΟ 0: ΔΜΔΔΘΙΣΘΙΔ ΑΠΑΜΣΖΔΘ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ. δ. α 3. δ 4. β.. α) Κάθξπ β) χρςό γ) Κάθξπ δ) χρςό ε) Κάθξπ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β Β. χρςή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. β.. α. 3. δ. 4. α. 5. α-λ, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B. Η ρωρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου.

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 573 / Σάββατο 7 Ιουνίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο.. ε Ε ε γ 2014 H E α Έ η α ό η Κα α ό α γ Λ, E - K T N - - E -, - - - (0,15%).,, - E. T

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2012 Δημιξσογία 56 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β.

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β. 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 06: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΘΔΜΑ Α. γ. γ 3. δ 4. β 5. α. β. γ. Λ δ. Λ ε. ΘΔΜΑ Β. χρςή απάμςηρη η γ. Ο δεύςεοξπ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Κεφάλαιο Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γˊ Λυκείου Κεφάλαιο ο Στατιστική ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στατιστική είαι έα σύολο αρχώ και μεθοδολογιώ για: το σχεδιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016

Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016 ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟ Τηλ.: 210 9317 941, 2 Fax: 210 9317 940 e-mail: contact@synddel.gr www.synddel.gr Ν. Σμύρμη, 31/05/2016 Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κετάλαιξ 6. Τβοιδικέπ Δξμέπ Δεδξμέμχμ

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κετάλαιξ 6. Τβοιδικέπ Δξμέπ Δεδξμέμχμ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υβοιδικέπ Δξμέπ Δεδξμέμχμ Κετάλαιξ 6 ΤΒΡΙΔΙΚΔ ΔΟΜΔ ΔΔΔΟΜΔΝΩΝ Σσμδσάζξσμ ςη υοήρη δεικςώμ και πιμάκχμ Ψητιακά Δέμδοα TRIES Interpolation Search Tree TRIE Σξ ζηςξύμεμξ: Απξθήκεσρη και αμάκςηρη

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Digital/ Integrated Multiplatform Campaign 2. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Samsung Paralympics Campaign #Gnorisetous

Ermis Digital. Καςηγξοία: Digital/ Integrated Multiplatform Campaign 2. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Samsung Paralympics Campaign #Gnorisetous Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πεοιτέοεια Πελξπξμμήρξσ Σεπςέμβοιξπ 2015 Λάσκος Κωμσταμτίμος, πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., σπξφήτιξπ διδάκςξοαπ ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ ρυεδιαρμξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων

Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Μξοτέπ γλχρρικήπ και πξλιςιρμικήπ γμώρηπ (1) Γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της γλώσσας G Σε πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites - Self-Promotion Sites. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Lovable Instant Personal Snapcards

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites - Self-Promotion Sites. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Lovable Instant Personal Snapcards Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 2: Περιοδικός πίνακας- Δεσμοί Κεφάλαιο 3: Χημικές Αντιδράσεις

Σελ.  Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 2: Περιοδικός πίνακας- Δεσμοί Κεφάλαιο 3: Χημικές Αντιδράσεις Είναι γεγονός ότι αυτό που ονομάζουμε μέθοδο διδασκαλίας είναι μια προσωπική υπόθεση και θα ήταν αφελές ή πολύ φιλόδοξο να πιστεύει κανείς ότι μπορεί αυτή να περιγραφεί με λίγες γραμμές. Κάθε συνάδελφος

Διαβάστε περισσότερα

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min Φσριξλξγική καςάρςαρη Διάοκεια 40 εβδξμάδεπ ή 280 ημέοεπ (39-41 καςά μέρξ όοξ) Σςξ ρώμα ςηπ εγκύξσ ρσμβαίμξσμ αλλαγέπ πξσ απξρκξπξύμ: ρςη ούθμιρη ςξσ μεςαβξλιρμξύ, ρςημ ποξαγωγή ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ εμβούξσ,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 11: Επίλυση Προβλημάτων

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 11: Επίλυση Προβλημάτων Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 11: Επίλυση Προβλημάτων Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Επισκόπηση της διαδικασίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

x και επειδή είμαι ρσμευήπ, διαςηοεί ρςαθεοό ποόρημξ. f x 2f x x x x x 2 x x x g x 0 g x f x x 0 f x x, 1 f x 2f x x x x g x 0 για κάθε

x και επειδή είμαι ρσμευήπ, διαςηοεί ρςαθεοό ποόρημξ. f x 2f x x x x x 2 x x x g x 0 g x f x x 0 f x x, 1 f x 2f x x x x g x 0 για κάθε 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 15: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 1 ξ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Κετάλαιξ ) [Κετάλαιξ 1

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Web Campaigns Commercial Public Services. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Μέρα και ένω από ςξ ρπίςι

Ermis Digital. Καςηγξοία: Web Campaigns Commercial Public Services. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Μέρα και ένω από ςξ ρπίςι Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΚΡΟΤΕΙ - ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α. β.. β. 3. α. 4. γ. 5. α., β., γ.λ, δ.λ, ε.λ. ΘΕΜΑ B. Η ρωρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

Co-enzyme Q10 Update Report

Co-enzyme Q10 Update Report Co-enzyme Q10 Update Report Δπαμαρςαςικέπ Δπιρςημξμικέπ Δνελίνειπ Ιαθσρςεοώμςαπ ςη Διαδικαρία ςηπ Γήοαμρηπ Αμξρία ρε ρξβαοέπ αρθέμειεπ Ηεοαπεία Αλςρυάιμεο και Πάοκιμρξμ Δναιοεςικά Οτέλη για ςημ καοδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ ΠAΝΕΠΙΡΗΠΙΟ ΠΑΡΩΝ ΡΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΗΠΩΝ ΠΗΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ Ρσo πλαίριo λεισουπγίας σου Π.Π.Ρ σου μήμασος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Υξιςηςέπ, Ακαδημαϊκό και Διξικηςικό Ποξρωπικό ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ

ΠΡΟ: Υξιςηςέπ, Ακαδημαϊκό και Διξικηςικό Ποξρωπικό ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΠΡΟ: Υξιςηςέπ, Ακαδημαϊκό και Διξικηςικό Ποξρωπικό Tξ Γοατείξ Αθληςιρμξύ είμαι ρςημ εσυάοιρςη θέρη μα ραπ κξιμξπξιήρει ςξ Αθληςικό ποόγοαμμα δοαρςηοιξςήςωμ για ςη μέα Ακαδημαϊκή υοξμιά 2013 / 2014. Ο Υξιςηςήπ

Διαβάστε περισσότερα

Δμπύοεςξ με επίμξ με επ ίμξ διάυσςξ διάυ κξιλιακό άλγ κξιλιακό άλγ και ρσγυ και ιςικά ρσγυ ταιμόμεμα ΑΡΗΓΑΚΖ Κ.

Δμπύοεςξ με επίμξ με επ ίμξ διάυσςξ διάυ κξιλιακό άλγ κξιλιακό άλγ και ρσγυ και ιςικά ρσγυ ταιμόμεμα ΑΡΗΓΑΚΖ Κ. * Δμπύοεςξ με επίμξμξ διάυσςξ κξιλιακό άλγξπ και ρσγυιςικά ταιμόμεμα *Γσμαίκα 41 εςώμ *Από 12h επίμξμη κεταλαλγία *Πσοεςξ39.5C *Έμςξμξ διάυσςξ κξιλιακό άλγξπ *Μασςία *Λσαλγίεπ * Ιλιμική ενέςαρη ςξιυεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΥΛΗ - ΤΑ ΔΠΙΘΔΤΑ ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ. Τα επίθεσα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΥΛΗ - ΤΑ ΔΠΙΘΔΤΑ ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ. Τα επίθεσα ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΥΛΗ - ΤΑ ΔΠΙΘΔΤΑ ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ Τα επίθεσα Τα επίθεςα ρςα λαςιμικά είμαι: Δπίθεσα Β Κλίςηρ Η β κλίρη πεοιλαμβάμει επίθεςα ςοιγεμή και ςοικαςάληκςα ρε us, -a, -um (longus, longa, longum) και ρε

Διαβάστε περισσότερα

Ermis PR. Καςηγξοία: Digital PR. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: madame shoushou 5 years birthday. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): madame shoushou

Ermis PR. Καςηγξοία: Digital PR. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: madame shoushou 5 years birthday. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): madame shoushou Ermis PR Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Νοέµβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 6: Κοινωνικο-Πολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 6: Κοινωνικο-Πολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 6: Κοινωνικο-Πολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των επικρατέστερων

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 5: Η Kοινωνικοπολιτισμική Θεωρία του Lev Vygotsky

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 5: Η Kοινωνικοπολιτισμική Θεωρία του Lev Vygotsky Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 5: Η Kοινωνικοπολιτισμική Θεωρία του Lev Vygotsky Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 7: Ανάπτυξη Αντίληψης

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 7: Ανάπτυξη Αντίληψης Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 7: Ανάπτυξη Αντίληψης Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 3: Θεωρίες Επεξεργασίας Πληροφοριών για την γνωστική ανάπτυξη

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 3: Θεωρίες Επεξεργασίας Πληροφοριών για την γνωστική ανάπτυξη Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 3: Θεωρίες Επεξεργασίας Πληροφοριών για την γνωστική ανάπτυξη Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι στόχους πρέπει μα θέτουμε σχετικά με τημ βελτίωση τωμ διατροφικώμ συμηθειώμ τωμ παιδιώμ στημ Ελλάδα;

Τι στόχους πρέπει μα θέτουμε σχετικά με τημ βελτίωση τωμ διατροφικώμ συμηθειώμ τωμ παιδιώμ στημ Ελλάδα; Τι στόχους πρέπει μα θέτουμε σχετικά με τημ βελτίωση τωμ διατροφικώμ συμηθειώμ τωμ παιδιώμ στημ Ελλάδα; Δο. Γοηγόοηπ Ρίρβαπ Ποόεδοξπ Παμελλημίξσ σλλόγξσ Διαιςξλόγχμ Διαςοξτξλόγχμ Δπιρςημξμικόπ ρσμεογάςηπ,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού & Ψηφιακού Παιχνιδιού

Τίτλος Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού & Ψηφιακού Παιχνιδιού Τίτλος Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού & Ψηφιακού Παιχνιδιού Σκοπός & Στόχοι Το μάθημα αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική μελέτη της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΔΕΥΣΗ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο ο α οχ ω απ α ανα ν ε ό α α succes story υβ ν E υ υ - α α - B υ α α- α α π α π π υ αφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ(Θ) Ενότητα 4: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ 1. Clusters Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ CLUSTERS Ορισμός A group of the same or similar elements gathered or occurring closely together <

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 42 / 2015

Εμημερωτική Επιστολή Νο 42 / 2015 Νέα μύομη, 24 Αποιλίξσ 2015 Εμημερωτική Επιστολή Νο 42 / 2015 Αφορά: Εμημέρωση για Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικής με το άρθρο 21 Ν. 4321/2015 Αγαπηςξί ρσμάδελτξι, Με ιδιαίςεοη εσυαοίρςηρη πληοξτξοηθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 MYP Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ 2016-2017 Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 Διευθυντής / President: Καθ. Σ. Πολλάλης Συνδιευθυντής ΚΑ: κ. Δ. Τσελέντης Διευθυντής Γυμνασίου ΚΑ: κ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο υ λ ι άς Λ. Θωμάς Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΙ Κ Ο Σ ( DR. M A T H.)

Τ ο υ λ ι άς Λ. Θωμάς Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΙ Κ Ο Σ ( DR. M A T H.) Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Τ ο υ λ ι άς Λ. Θωμάς Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΙ Κ Ο Σ ( DR. M A T H.) Προίωπικά Στοιφεΰα Θχμάπ Μξσλιάπ Λάμποξπ Βόλξπ, 14 Ζξσμίξσ 1972 062783911 / 2927269 / 14067203514 AH 778794 (A.T. Bόλξσ, 23.7.2009)

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Οκτώβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Οκτώβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Οκτώβρης 2015 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ςαμαςία Μιυαλξπξύλξσ Σπξφήτια Διδάκςξοαπ, μήμαςξπ Τιλξλξγίαπ Α.Ο.Η.

ςαμαςία Μιυαλξπξύλξσ Σπξφήτια Διδάκςξοαπ, μήμαςξπ Τιλξλξγίαπ Α.Ο.Η. Γλώρρεπ (μη) Κεμξύ Τπξκειμέμξσ: Η Καςάκςηρη ςηπ Γεομαμικήπ ωπ δεύςεοηπ νέμηπ γλώρραπ από εμηλίκξσπ με μηςοική γλώρρα ςημ Δλλημική και ποώςη νέμη γλώρρα ςημ Αγγλική Kolloquium Μεςαπςσυιακξύ Ποξγοάμμαςξπ

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - εκέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - εκέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - εκέµβρης 2017 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκ γεμεηήπ και επίκηηηα σρςξλξγικά μξζήμαηα

Εκ γεμεηήπ και επίκηηηα σρςξλξγικά μξζήμαηα Εκ γεμεηήπ και επίκηηηα σρςξλξγικά μξζήμαηα Από τις μαθήτριες: Βουδούρη Άννα 1 Ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ Γιάννου Ιωάννα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β1 Γιάννου Ελευθερία ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015 Δημητριάδου Ναυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Νοέµβρης 2016 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2012

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2012 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2012 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές? (Pellegrino, Chudowsky) Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πως γίνεται? Λαμβάνει υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Design. Ιατηγορία: DESIGN / VISUAL COMMUNICATION / ΟΠΞΩΗΖΘΙΑ ΔΘΑΤΖΛΘΡΘΙΑ ΔΜΣΟΑ

Ermis Design. Ιατηγορία: DESIGN / VISUAL COMMUNICATION / ΟΠΞΩΗΖΘΙΑ ΔΘΑΤΖΛΘΡΘΙΑ ΔΜΣΟΑ Ermis Design Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές; (Pellegrino, Chudowsky) Σε ποιο βαθμό; Τι δεν μάθανε; Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Βοηθά να δούμε αν πετύχαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ

Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ Είδξπ έοεσμαπ Ποσοτική έρευμα με τη χρήση δομημέμου ερωτηματολογίου Χοξμική διάοκεια Παρασκευή 14 Ιουμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 03 /2014

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 03 /2014 Νέα Σμύομη, 9 Ιαμξσαοίξσ 2014 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 03 /2014 Υπόφη: Τμήμαςξπ Αεοξμεςατξοώμ Ατξοά: Εοχςημαςξλόγια Δ.Α.Α. Α.Ε. ρυεςικά με ςημ ανιξλόγηρη ςχμ εςαιοειώμ επίγειαπ ενσπηοέςηρηπ ςξσ αεοξλιμέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Στο εξωτερικό είναι µια καλά οργανωµένη πρακτική µε θετικά, αλλά και αρνητικά αποτελέσµατα

Στο εξωτερικό είναι µια καλά οργανωµένη πρακτική µε θετικά, αλλά και αρνητικά αποτελέσµατα Ε.Κολέζα Συµφωνούµε ή διαφωνούµε η αξιολόγηση των δασκάλων και των µαθητών έχει ήδη αρχίσει να εφαρµόζεται στη χώρα µας (π.χ. πειραµατικά σχολεία, πανεπιστήµια). Στο εξωτερικό είναι µια καλά οργανωµένη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ Λιαράκου Γεωργία - Λέκτορας, ΠΤ Ε Παν. Αιγαίου Μουστάκας Λουκάς 1 - Εκπαιδευτικός, Υποψήφιος ιδάκτορας Παν. Αιγαίου / Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γρςέπ για μια Καλή Σςξλική Χοξμιά!

Γρςέπ για μια Καλή Σςξλική Χοξμιά! - ΤΑΞΗ Α' Οι μαθηηέπ και μαθήηοιεπ ηηπ Α' ηάνηπ θα ποέπει μα ποξμηθερηξύμ ηα Sammy and Kite (Pupil s Book) ητμ εκδόζετμ Hamilton House Sammy and Kite (Activity Book) ητμ εκδόζετμ Hamilton House έμαμ πλαζηικό

Διαβάστε περισσότερα