ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Βορείου Αιγαίου ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1. Γενική περιγραφή Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Συστήματος Επιτήρησης που θα παρέχει τις αναγκαίες, για σκοπούς ασφάλειας, επιχειρησιακές δυνατότητες προς Λιμενικές Αρχές και Επιχειρησιακά Κέντρα. Παράλληλα, το εν λόγω σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο για την παροχή Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πλοίων (VTS), όπως αυτές προσδιορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του IMO και τις σχετικές συστάσεις του IALA, καθώς και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων Υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης Το σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης κυκλοφορίας Βορείου Αιγαίου θα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής, ώστε να είναι ικανό για διασύνδεση με άλλα συστήματα, για αποδοχή/διαβίβαση δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων AIS) και να είναι δυνατή η προσθήκη σε αυτό επιπλέον αισθητήρων (πχ. κάμερες, ραντάρ, συσκευές AIS κτλ.). Επίσης, το έργο αυτό θα αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης ενός κοινού περιβάλλοντος διαχείρισης πληροφοριών καθώς τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τους αισθητήρες θα παρέχονται σε όλες τις κοινότητες χρηστών του CISE (Common Information Sharing Environment) που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ήτοι: θαλάσσια ασφάλεια (security), αστυνόμευση θαλασσίου χώρου, έλεγχος αλιείας και ασφάλεια ναυσιπλοΐας, επ ωφελεία τους στο πλαίσιο υποβοήθησης στην εκτέλεση των καθηκόντων τους Το σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Βορείου Αιγαίου θα είναι συμβατό με το πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών EUROSUR για τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Όπως προκύπτει από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1052/2013 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), το σύστημα αυτό θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της Ένωσης (CISE), παρέχοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο για την επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δημόσιων Αρχών διατομεακά εντός της Ένωσης Φυσικό αντικείμενο Το σύστημα που θα υλοποιηθεί θα αποτελείται από τρεις (03) ανεπάνδρωτους σταθμούς επιτήρησης στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Μαρώνειας και νήσου Σαμοθράκης και ένα Κέντρο Ελέγχου που θα εγκατασταθεί στον λιμένα Αλεξανδρούπολης. Στο Κέντρο Ελέγχου θα Σελ. 1 από 66

2 προβάλλονται οι πληροφορίες που συλλέγονται από όλους τους σταθμούς επιτήρησης. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (υλικό, λογισμικό κτλ) που απαιτείται για την ολοκλήρωση του συστήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.1. Η γενική διάταξη του συστήματος θα είναι η ακόλουθη: α) Κέντρο Ελέγχου Αλεξανδρούπολης β) Σταθμός επιτήρησης λιμένα Αλεξανδρούπολης γ) Σταθμός επιτήρησης Ισμάρου Μαρώνειας δ) Σταθμός επιτήρησης νήσου Σαμοθράκης Το κέντρο ελέγχου που θα στεγάζεται εντός προκατασκευασμένου οικίσκου (τύπου isobox), θα εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα Αλεξανδρούπολης και θα αποτελείται από μηχανήματα τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τη λήψη, επεξεργασία, προβολή και καταγραφή των πληροφοριών που λαμβάνονται από τους σταθμούς επιτήρησης. Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως. Επιπλέον, ο εξοπλισμός αισθητήρων θα είναι πλήρως ελεγχόμενος, μέσω κατάλληλων μέσων, εξασφαλίζοντας τη διαδραστικότητα του συστήματος Ο σταθμός επιτήρησης λιμένα Αλεξανδρούπολης θα περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: α) Ραντάρ για την επιτήρηση της περιοχής του λιμένα (συμπεριλαμβανομένων των αγκυροβολίων) β) Σύστημα οπτικής και θερμικής απεικόνισης γ) Κάμερα επιτήρησης χώρου δ) Μετεωρολογικό σταθμό ε) Σύστημα ασυρμάτων ζεύξεων για τη σύνδεση με τους απομακρυσμένους σταθμούς επιτήρησης και τη λήψη δεδομένων από αυτούς στ) Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης πλοίων (AIS) ζ) Σταθμός ασυρμάτου VHF Marine & Aero η) Ραδιογωνιόμετρο (RDF) Ο σταθμός επιτήρησης Ισμάρου Μαρώνειας θα περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: α) Ραντάρ μακράς εμβέλειας για την επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής του βορείου αιγαίου β) Κάμερα επιτήρησης χώρου γ) Μετεωρολογικό σταθμό δ) Σύστημα ασυρμάτων ζεύξεων για τη σύνδεση με τους σταθμούς επιτήρησης ε) Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης πλοίων (AIS) στ) Σταθμός ασυρμάτου VHF Marine & Aero ζ) Ραδιογωνιόμετρο (RDF) Σελ. 2 από 66

3 Ο σταθμός επιτήρησης νήσου Σαμοθράκης θα περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: α) Ραντάρ για την επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής β) Σύστημα οπτικής και θερμικής απεικόνισης γ) Κάμερα επιτήρησης χώρου δ) Μετεωρολογικό σταθμό ε) Σύστημα ασυρμάτων ζεύξεων για τη σύνδεση με τους σταθμούς επιτήρησης στ) Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης πλοίων (AIS) ζ) Σταθμός ασυρμάτου VHF Marine & Aero 2.2. Οι απαιτούμενοι πυλώνες και οικίσκοι για την εγκατάσταση του εξοπλισμού (πχ. κεραίες - επεξεργαστές ραντάρ, ραδιοζεύξεις, κάμερες) στο σύνολο των σταθμών επιτήρησης θα κατασκευαστούν με μέριμνα του Αναδόχου. Ομοίως οι απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις/μελέτες θα εξασφαλισθούν/προσκομισθούν από τον ανάδοχο. Όπου κριθεί σκόπιμο, η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργαστεί με τον ανάδοχο Οι θέσεις εγκατάστασης του συστήματος αναλύονται παρακάτω: α) Ο σταθμός επιτήρησης και το κέντρο ελέγχου Αλεξανδρούπολης θα εγκατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα Αλεξανδρούπολης. β) Ο σταθμός επιτήρησης Μαρώνειας θα εγκατασταθεί εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας Ισμάρου Μαρώνειας (2 η Μ.Σ.Ε.Π.). γ) Ο σταθμός επιτήρησης νήσου Σαμοθράκης θα εγκατασταθεί εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού (Ναυτικό Παρατηρητήριο) στην περιοχή Άνω Μεριά. Σε όλες τις θέσεις εγκατάστασης υφίσταται οδική πρόσβαση και ηλεκτροδότηση. Με μέριμνα του αναδόχου, κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής, θα επιλεγούν οι κατάλληλες θέσεις, που θα ικανοποιούν τις ανάγκες του έργου Η διασύνδεση μεταξύ των σταθμών επιτήρησης θα πραγματοποιηθεί μέσω ασύρματων μικροκυματικών ραδιοζεύξεων, κατάλληλων χαρακτηριστικών που θα περιγραφούν στη μελέτη εφαρμογής. Αναλυτικότερα, θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο εκ των παρακάτω ραδιοζεύξεων: α) Σταθμός επιτήρησης Αλεξανδρούπολης Σταθμός επιτήρησης Σαμοθράκης β) Σταθμός επιτήρησης Σαμοθράκης Σταθμός επιτήρησης Μαρώνειας γ) Σταθμός επιτήρησης Αλεξανδρούπολης Σταθμός επιτήρησης Μαρώνειας (ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΟΥΜΕΝΟ) Σε περίπτωση που κάποια ή κάποιες από τις προσφερόμενες ραδιοζεύξεις δεν δύναται να υλοποιηθεί, ο Ανάδοχος, χωρίς επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή, θα προβεί σε συνεργασία με αυτήν στην εξασφάλιση της απαιτούμενης αδειοδότησης για την υλοποίηση Σελ. 3 από 66

4 κατάλληλης τεχνικής λύσης (όπως εγκατάσταση αναμεταδοτικών σταθμών), ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη λειτουργικότητα του συστήματος (λειτουργία και μεταφορά εικόνας ραντάρ και καμερών κλπ), μέσω μικροκυματικών ζεύξεων. Η διασύνδεση μεταξύ του κέντρου ελέγχου Αλεξανδρούπολης και του σταθμού επιτήρησης Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθεί ενσύρματα με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί θετικά η εγκατάσταση και των τριών ραδιοζεύξεων Το λογισμικό που θα παρασχεθεί θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.6 του παρόντος. Θα πρέπει να απεικονίζει το σύνολο των πληροφοριών των αισθητήρων με τους οποίους είναι συνδεδεμένο, κατάλληλα επεξεργασμένες/ συνδυασμένες/ολοκληρωμένες, με τρόπο φιλικό προς το χρήστη α) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς, δύναται να εκτελέσει επιτόπια επισκόπηση (site survey) των χώρων εγκατάστασης με στόχο τον ακριβή προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών και των σχετικών υλικών. Στην περίπτωση που απαιτείται η πραγματοποίηση επιτόπιας επισκόπησης, η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να λάβει το αίτημα του οικονομικού φορέα, τουλάχιστον οκτώ (08) ημέρες νωρίτερα, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης και διασφάλισης πρόσβασης από τα αρμόδια Επιτελεία. Το αίτημα θα πρέπει απαραιτήτως να εμπεριέχει πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς θέσεις που πρόκειται να επισκεφθούν, προτεινόμενες ημερομηνίες (με εναλλακτικές αυτών), καθώς και ακριβή στοιχεία των εκπροσώπων τους (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ./Αρ. Διαβατηρίου, αριθμό κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε.). Σημειώνεται, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος που επιθυμεί να εκτελέσει επιτόπια επισκόπηση (site survey) των χώρων εγκατάστασης, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου του παρόντος, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα πιστοποιητικά πριν την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Ειδικά για την εγκατάσταση του σταθμού επιτήρησης Αλεξανδρούπολης, η προτεινόμενη θέση εγκατάστασής του βρίσκεται εντός του λιμένα και συγκεκριμένα στις γεωγραφικές συντεταγμένες : γεωγραφικό πλάτος (φ): 40 ο 50 42,91 Β, γεωγραφικό μήκος (λ): 25 ο 53 15,07 Α. β) Ο Ανάδοχος οφείλει, μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την έναρξη των εργασιών, να υποβάλει μελέτη εγκατάστασης, που θα περιλαμβάνει τον συνολικό σχεδιασμό του συστήματος, προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή. Η μελέτη εγκατάστασης θα περιλαμβάνει επιμέρους τεύχη (οικοδομικά, τοπογραφικά, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά, ηλεκτρομαγνητικά κλπ) για κάθε θέση εγκατάστασης και θα κάνει αναφορά στις εργασίες εγκατάστασης ολοκλήρωσης των συστημάτων. Η μελέτη θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση προ ενάρξεως των εργασιών το αργότερο εντός 40 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να εγκρίνει τη μελέτη εγκατάστασης εντός 20 ημερών από την υποβολή της. Σε περίπτωση που υφίστανται παρατηρήσεις επί αυτής, ο Ανάδοχος θα προβεί στην επανυποβολή της επικαιροποιημένης μελέτης εντός 10 ημερών, η οποία θα εγκριθεί εντός 10 ημερών από την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν υφίστανται εκ νέου παρατηρήσεις και απαιτηθεί επανυποβολή, αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός 5 ημερών από τον Ανάδοχο και η έγκρισή της εντός 5 ημερών από την Αναθέτουσα Αρχή. Σελ. 4 από 66

5 Το χρονικό διάστημα της Α φάσης παράδοσης της μελέτης εγκατάστασης των 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (παράγραφος 12.1) περιλαμβάνει και τον ως άνω συνολικό χρόνο έγκρισης της μελέτης από την Υπηρεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Απαιτήσεις εξοπλισμού σταθμού επιτήρησης λιμένα Αλεξανδρούπολης Ο εξοπλισμός των συστημάτων αισθητήρων θα εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένο, προφυλασσόμενο χώρο/κτίριο το οποίο θα είναι κατάλληλα κλιματιζόμενο. Οι κεραίες και ο λοιπός απαιτούμενος εξοπλισμός (πχ. κάμερες) θα εγκατασταθούν σε ειδικούς πυλώνες, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί κατά τη μελέτη εγκατάστασης. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η κατασκευή περισσότερων του ενός (01) πυλώνα για το σύνολο του εξοπλισμού, το ύψος του πυλώνα στον οποίο θα εγκατασταθεί το ραντάρ θα είναι κατ ελάχιστο 30 μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή αξιοποίησή του. Στον σταθμό επιτήρησης θα εγκατασταθεί μία (01) θέση εργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) Πάγκο Εργασίας, β) Τροχήλατη Καρέκλα, γ) Σταθμό εργασίας (Workstation PC), δ) Μία (01) οθόνη τουλάχιστον 17 αποτύπωσης πληροφοριών (PC Monitors), ε) Ένα (01) πληκτρολόγιο, στ) Ένα (01) ποντίκι Σύστημα ραντάρ λιμένα Το σύστημα ραντάρ λιμένα θα επιτηρεί τον θαλάσσιο χώρο του λιμένα στο σύνολό του, τις θέσεις αγκυροβολίων και την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή πλησίον του λιμένα και των προσβάσεων σε αυτό. Το συγκεκριμένο ραντάρ θα είναι υπεύθυνο για την ανίχνευση στόχων, σε πραγματικό χρόνο, οι οποίοι κινούνται στις ανωτέρω περιοχές. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου για την αποτύπωση της εικόνας κυκλοφορίας. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του συστήματος θα γίνεται από το κέντρο ελέγχου Το σύστημα ραντάρ πρέπει να συμμορφώνεται με τη σύσταση IALA V-128 ed. 4, κατηγορίας standard, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ελέγχου και διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας Η παροχή ραντάρ κατηγορίας advanced θα αξιολογηθεί θετικά Τύπος Ραντάρ: Coherent, Solid State/transistorized, Doppler. (ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΟΥΜΕΝΟ) NAI Τα ραντάρ θα είναι Συμπίεσης Παλμών (Pulse Compression Σελ. 5 από 66

6 Radar) ή Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) Τα τμήματα του ραντάρ θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένα, ώστε να είναι ανθεκτικά στις επιδράσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών χωρίς ανιχνεύσιμη φθορά ή διάβρωση των μεταλλικών μερών, υλικών ή εξαρτημάτων και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου εγγυημένης καλής λειτουργίας Το ραντάρ θα είναι εύκολα προσβάσιμο για συντήρηση (service access) Απαιτείται η ύπαρξη υψηλής δυναμικής περιοχής (dynamic range) και υψηλής ανάλυσης, έτσι ώστε να μπορούν να διακρίνονται οι κοντινοί στόχοι, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ένα μικρό σκάφος βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο σκάφος Δεδομένων των προαναφερθεισών συνθηκών, απαιτείται πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία βίντεο στους πομποδέκτες ραντάρ, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας της Διαφορικότητας Χρόνου και της Διαφορικότητας Συχνότητας και της αυτόματης και προσαρμοζόμενης καταστολής επιστροφών / παρασίτων (adaptive sea clutter suppression), χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του χειριστή κατά την κανονική λειτουργία Οι ρυθμίσεις του Αισθητήρα Ραντάρ πρέπει να διαμορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να απλοποιούν την προκαθορισμένη και βελτιστοποιημένη απόδοση σύμφωνα με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες ή ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες Το ραντάρ θα ελέγχεται από απόσταση καθώς και θα αναφέρει τυχόν σφάλματα και την κατάσταση του συστήματος σε απομακρυσμένους χειριστές και τo κέντρo ελέγχου με αυτοματοποιημένα μηνύματα, μέσω κατάλληλης πλατφόρμας ελέγχου. Οι απομακρυσμένος σταθμός ραντάρ θα λειτουργεί αυτόματα και θα είναι μη επανδρωμένος. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του συστήματος θα είναι πλήρως απομακρυσμένη και θα γίνεται από το κέντρο ελέγχου. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας του απομακρυσμένου σταθμού ραντάρ θα εγκατασταθούν συσκευές παρακολούθησης λειτουργίας (service monitors) ή θα χρησιμοποιηθούν φορητές συσκευές παρακολούθησης από το αντίστοιχο προσωπικό συντήρησης Το ραντάρ θα διαθέτει υψηλή διαθεσιμότητα η οποία θα υλοποιηθεί με την εγκατάσταση δύο πομποδεκτών (transceivers), ένας εκ των οποίων θα είναι σε θέση άμεσης διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση βλάβης το διττό σύστημα (redundancy system), θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης μεταγωγής στον εφεδρικό πομποδέκτη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα Ο πομποδέκτης ραντάρ πρέπει να χρησιμοποιεί μονάδες γρήγορης αντικατάστασης (LRU) εξασφαλίζοντας μικρό μέσο χρόνο επισκευής (MTTR). Σελ. 6 από 66

7 Θα πρέπει να παρασχεθεί ειδικό λογισμικό για Η/Υ που θα επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση σε κάθε εγκατάσταση ραντάρ, για την παραμετροποίηση και τη συντήρηση του ραντάρ. Πρέπει να παρέχει δυνατότητα προβολής εικόνων ραντάρ (έγχρωμων) υψηλής ανάλυσης. Το λογισμικό συντήρησης (Service PC SW) πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένα διαγνωστικά εργαλεία πλήρους λειτουργίας (full function), που θα περιλαμβάνουν πλήρη εξοπλισμό ελέγχου (BITE) για τον πομποδέκτη του ραντάρ και την κεραία Συχνότητα Λειτουργίας: X-band Ισχύς: τουλάχιστον 50 W για τύπο ραντάρ Συμπίεσης Παλμών ή τουλάχιστον 25 W για τύπο ραντάρ Frequency Modulated Continuous Wave, με δυνατότητα αναβάθμισης. Μεγαλύτερη παρεχόμενη ισχύς θα αξιολογηθεί θετικά. Ο πομποδέκτης του ραντάρ θα παρέχει λειτουργία Sector Blanking Τύπος κεραίας: Σχισμοκεραία (Slotted wave guide) μήκους τουλάχιστον 18. Σε περίπτωση παροχής κεραίας ηλεκτρονικής σάρωσης, θα διαθέτει χαρακτηριστικά αντίστοιχα με αυτά της σχισμοκεραίας και θα παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης του ρυθμού σάρωσης. (ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΟΥΜΕΝΟ) Κέρδος Κεραίας (Antenna Gain): 35 dbi Τύπος λωβού: fan beam Να αναφερθεί αναλυτικά ο εξοπλισμός του συστήματος ραντάρ (πχ. Κεραία ραντάρ, Πομποδέκτης με Embedded Tracker Module, Antenna Control Unit, TCP/IP Switch, Modem/Router) και να δοθεί σχετικό διάγραμμα της συνδεσμολογίας τους Θα υποστηρίζει πρωτόκολλο IP / ASTERIX Σύστημα οπτικής και θερμικής απεικόνισης (ηλεκτροοπτικό) Θερμική κάμερα και κάμερα ημέρας θα εγκατασταθούν στον λιμένα της Αλεξανδρούπολης για την παρακολούθηση της κίνησης πλοίων/σκαφών στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα και των προσβάσεων σε αυτό Το σύστημα επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου, θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος καμερών με έγχρωμη κάμερα οπτικής απεικόνισης (ημέρας), όπως και κάμερα θερμικής απεικόνισης. Οι εικόνες της οπτικής και θερμικής απεικόνισης θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες Το σύστημα καμερών θα έχει ενσωματωμένη δυνατότητα ηλεκτρονικής σταθεροποίησης εικόνας H θερμική κάμερα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ανάλυση αισθητήρα: τουλάχιστον 640x480 εικονοστοιχεία. Θερμική ευαισθησία (thermal sensitivity) αισθητήρα: 25 mk Σελ. 7 από 66

8 Φασματική περιοχή: Μεταξύ 3,0μm 5,0μm Ο αισθητήρας της κάμερας ημέρας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ανάλυση τουλάχιστον 1024x720 εικονοστοιχεία. Eυαισθησία (έγχρωμο): 3 lux Εστιακό μήκος φακών (χωρίς προσθήκη length extender): Θερμική κάμερα: τουλάχιστον 700 mm Κάμερα ημέρας: τουλάχιστον 700 mm Οπτικό zoom (συνεχές) συστήματος καμερών: Θερμική κάμερα: τουλάχιστον 12x Κάμερα ημέρας: τουλάχιστον 24x Το σύστημα καμερών θα είναι εγκατεστημένο σε μια ρυθμιζόμενη βάση προσφέροντας λειτουργίες ανύψωσης και περιστροφής. Ο χειρισμός της βάσης θα γίνεται απομακρυσμένα από το κέντρο ελέγχου, μέσω ειδικού λογισμικού το οποίο θα είναι εγκατεστημένο σε υπολογιστή (Σταθμό Εργασίας). Η εικόνα θα αποτυπώνεται σε οθόνη σε θέση εργασίας χειριστή και η κάθε κάμερα θα είναι πλήρως τηλεχειριζόμενη από τον χειριστή. Από τη θέση εργασίας, ο χειριστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την λειτουργία εστίασης και μεγέθυνσης (focus - zoom) Οι δυνατότητες της Βάσης Pan-Tilt θα είναι κατ ελάχιστον: Οριζόντιο εύρος (Azimuth Range): 360, συνεχές Azimuth Velocity (Οριζόντια ταχύτητα): Ελάχιστη 0,03 /sec, μέγιστη 60 /sec Κάθετο εύρος (Elevation Range): τουλάχιστον ±30 Κάθετη ταχύτητα (Elevation Velocity): Ελάχιστη 0,03 /sec, μέγιστη 30 /sec Ανάλυση (Resolution): 0,2 mrad Όλες οι κάμερες θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα ραντάρ ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα συσχετισμού και αυτόματης εστίασης σε επιλεγμένο στόχο Στο κέντρο ελέγχου Αλεξανδρούπολης θα εγκατασταθεί σύστημα καταγραφής του συστήματος Το σύστημα καμερών θα είναι συμβατό με το πρότυπο IP66 ή ανώτερο ή ισοδύναμο και θα βρίσκεται σε κουτί για την προστασία της από βροχή, υγρασία, σκόνη, πάγο, δονήσεις και ηλιακή ακτινοβολία καλύπτοντας δυνατότητα λειτουργίας σε αντίξοες συνθήκες. Επιπλέον θα μπορεί να λειτουργήσει σε χαμηλές (-30 C) όσο και υψηλές (+55 C) θερμοκρασίες. Τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της κάμερας θα πιστοποιούνται κατά σειρά προτύπου MIL-STD 810 ή ισοδύναμο ή νεότερο Η σύνδεση του συστήματος καμερών με το κέντρο ελέγχου Αλεξανδρούπολης θα γίνεται μέσω σύνδεσης TCP/IP. NAI NAI NAI Σελ. 8 από 66

9 Κάμερα επιτήρησης χώρου (CCTV) Θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη θέση στο κέντρο ελέγχου Αλεξανδρούπολης, η εικόνα της οποίας θα αποτυπώνεται σε κατάλληλη οθόνη στη θέση εργασίας. Η κάμερα θα είναι πλήρως τηλεχειριζόμενη και θα καταγράφεται η εικόνα της σε σύστημα καταγραφής. Σκοπός τοποθέτησης της κάμερας θα είναι κυρίως ο έλεγχος πρόσβασης στον χώρο του κέντρου ελέγχου Αλεξανδρούπολης Το σύστημα επιτήρησης CCTV, θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση έγχρωμης κάμερας οπτικής απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας (HD) με δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλό φωτισμό (day/night). Η κάμερα θα προσφέρει τουλάχιστον 20x οπτικό zoom με δυνατότητα auto-focus Η κάμερα θα είναι συμβατή με το πρότυπο IP66 ή ανώτερο ή ισοδύναμο προστατεύοντας την από βροχή, υγρασία, σκόνη, πάγο, τριγμούς και ηλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον θα μπορεί να λειτουργήσει σε χαμηλές (-30 C) όσο και υψηλές (+55 C) θερμοκρασίες Η κάμερα θα είναι εγκατεστημένη σε θόλο (Dome Camera) προσφέροντας λειτουργιές PTZ (Pan-Tilt-Zoom). Ο χειρισμός της βάσης θα γίνεται απομακρυσμένα από το κέντρο ελέγχου, μέσω ειδικού λογισμικού το οποίο θα είναι εγκατεστημένο σε υπολογιστή (Θέση Εργασίας). Μέσω της θέσης εργασίας ο χειριστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την λειτουργία εστίασης και μεγέθυνσης (zoom-focus) Δυνατότητες Βάσης Pan-Tilt: Επίπεδη Εμβέλεια (Pan Range): 360, συνεχής Εμβέλεια Εγκλίσεως (Tilt Range): τουλάχιστον Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης πλοίων (AIS) Το υποσύστημα AIS θα είναι υπεύθυνο για την συλλογή πληροφοριών από τα σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα να φέρουν πομποδέκτη AIS παρέχοντας στο σύστημα πληροφορίες σχετικά με την κίνηση των πλοίων Ο σταθμός βάσης AIS που θα εγκατασταθεί θα πληροί τα ακόλουθα πρότυπα και κανονισμούς: IALA Recommendation A-124 IEC ITU-R M ή νεότερο Ο σταθμός βάσης AIS που θα τοποθετηθεί στο σταθμό επιτήρησης θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) Πομποδέκτης AIS - VHF με δυνατότητα λήψης δεδομένων AIS από τις συσκευές AIS των πλοίων που κινούνται εντός της περιοχής κάλυψης του κάθε σταθμού επιτήρησης και αποστολή αυτών των δεδομένων, β) Δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων κειμένου point-to-point ή Broadcast, γ) Δέκτη GPS, δ) Μονάδα Ελέγχου η οποία θα αναλαμβάνει την επικοινωνία του Base Station με το υπόλοιπο δίκτυο AIS και θα επιτρέπει τον τηλεχειρισμό του, ε) Κεραία κατάλληλου τύπου για τη λειτουργία του Σελ. 9 από 66

10 σταθμού βάσης και την κάλυψη της μέγιστης απαιτούμενης εμβέλειας μέσω εγκατάστασης σε ιστούς μήκους τουλάχιστον 1.25m, στ) Θα συνδέεται σε δίκτυο I.P. Ο σταθμός βάσεως AIS θα είναι εξοπλισμένος με θύρα Ethernet με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το υπόλοιπο δίκτυο AIS, ζ) Ο εξοπλισμός του συστήματος AIS θα εγκατασταθεί στον ίδιο φυσικό σταθμό με το σύστημα ραντάρ, η) Ο σταθμός βάσης AIS θα διασυνδεθεί και με την κεντρική υπάρχουσα υποδομή AIS που λειτουργεί στο κτίριο του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Ο σταθμός βάσης AIS θα πρέπει να έχει MTBF h Ραδιογωνιόμετρο (RDF) Το ραδιογωνιόμετρο θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό εκπομπών πλοίων και θα υπολογίζουν την διόπτευση, όπου είναι εφικτό, πέρα από την κάλυψη του ραντάρ. Τα αποτελέσματα μετρήσεων του ίδιου στόχου (τομή διοπτεύσεων) θα αποστέλλονται και θα δίνουν τη θέση του στόχου στη θέση εργασίας χειριστή προσδιορίζοντας ένα αξιόπιστο στίγμα για αυτόν τον στόχο Το κάθε ραδιογωνιόμετρο θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) Ακρίβεια διόπτευσης: 2 ο rms. β) Ταχυτάτη επιτήρηση των συχνοτήτων με σάρωση μέχρι 8 συχνοτήτων. γ) Ethernet lan interfaces για τηλεχειρισμό από τη θέση εργασίας του χειριστή. δ) Κατάλληλη αντικεραυνική προστασία. ε) Ευαισθησία δέκτη VHF, UHF <100nv. στ) Σταθερότητα συχνότητας +/ ο ο C. ζ) Μπάντες λειτουργίας και συχνότητες λήψεως (VHF - Air band, VHF - Marine band, UHF - Air band): Συχνότητες λήψεως VHF-Air band 118,000 έως 123,975MHz. Συχνότητες λήψεως VHF-Marine 154,000 έως 162,995 MHz Ναυτικά κανάλια 0..28/60..88/ship/coast stations Συχνότητες λήψεως UHF - Air band 240,000 έως 245,975 MHz. θ) Θερμοκρασίες λειτουργίας -30 ο C έως +55 ο C και αντοχή σε ταχύτητα ανέμου έως 120 km/h. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται με πιστοποιήσεις βεβαιώσεις ή/και τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή Μετεωρολογικός σταθμός Θα εγκατασταθεί μετεωρολογικός σταθμός στον σταθμό αισθητήρων Αλεξανδρούπολης ο οποίος θα συγκεντρώνει μετεωρολογικά στοιχεία, τα οποία θα αξιοποιούνται για σκοπούς ρυθμίσεων των αισθητήρων, στατιστικούς υπολογισμούς και ενημέρωσης των ναυτιλλομένων. Ο μετεωρολογικός σταθμός θα μετράει όλα τα σχετικά δεδομένα ως ακολούθως : Εσωτερική θερμοκρασία Εύρος μέτρησης: -10 C C Ακρίβεια: ± 0.5 C Εξωτερική θερμοκρασία Εύρος μέτρησης: -25 C C NAI Σελ. 10 από 66

11 Ακρίβεια: ± 0.5 C Σχετική υγρασία Εύρος μέτρησης: 0-100% RH Ακρίβεια: ± 3% RH Βαρομετρική πίεση Εύρος μέτρησης: mbar Ακρίβεια: ± 5mbar Ταχύτητα ανέμου Εύρος μέτρησης: 0-200Km/h Ακρίβεια: ± 2% Διεύθυνση ανέμου Εύρος μέτρησης: Ακρίβεια: ± 5 Ημερήσια βροχόπτωση Εύρος μέτρησης: 0-900mm Ακρίβεια: ± 5% Μηνιαία βροχόπτωση Εύρος μέτρησης: mm Ακρίβεια: ± 5% Ετήσια βροχόπτωση Εύρος μέτρησης: mm Ακρίβεια: ± 5% Βροχόπτωση ανά ώρα Εύρος μέτρησης: 0-900mm Ακρίβεια: ± 5% Ηλιακή ακτινοβολία Εύρος μέτρησης: Watt/m 2 Ακρίβεια: ± 5% Όλα τα μετεωρολογικά δεδομένα θα αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου Αλεξανδρούπολης, όπου θα καταγράφονται και θα αποτυπώνονται στην οθόνη του συστήματος (μέσω χρήσης αντίστοιχου λογισμικού). Ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων πληροφοριών. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται στο υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων Σταθμός ασυρμάτου VHF Marine & Aero Στον σταθμό αισθητήρων Αλεξανδρούπολης θα εγκατασταθεί σταθμός ασυρμάτου VHF Marine & Aero με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) Ισχύς εξόδου πομπού: τουλάχιστον 25W β) Σχεδιασμένος για λειτουργία 24/7 γ) Κατάλληλος για λειτουργία GMDSS/Voice-DSC δ) Λειτουργία simplex/duplex ε) Θέσεις μνήμης για αποθήκευση όλων των ναυτικών κατά ITU καναλιών στ) Λειτουργία dual watch πρωτεύοντος και δευτερεύοντος καναλιού ζ) Κεραία κατάλληλου τύπου για τη λειτουργία του σταθμού Εφεδρική τροφοδοσία σταθμού επιτήρησης Αλεξανδρούπολης Εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (UPS): - Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. - Τύπος: Online - Να διαθέτει ισχύ κατάλληλη, η οποία να αναφερθεί, ώστε να παρέχει αυτονομία στο σύνολο του εξοπλισμού που υποστηρίζει (τουλάχιστον του κρίσιμου εξοπλισμού) για τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά της ώρας. Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ισχύος να ληφθούν υπ όψιν οι μέγιστες καταναλώσεις των συσκευών που συνοδεύει το UPS και να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού. - Προστασία των συνδεδεμένων συσκευών από αιφνίδιες Σελ. 11 από 66

12 μεταβολές της τροφοδοσίας (υπερτάσεις, υποτάσεις, βραχυκυκλώματα, κλπ). - Χρήση συσσωρευτών κλειστού τύπου. - Ύπαρξη ενδείξεων για την κατάσταση του συστήματος Απαιτείται η εγκατάσταση γεννήτριας DIESEL, η οποία θα παρέχει συνεχή ισχύ για μεγάλη χρονική περίοδο. Σε περίπτωση διακοπής της κύριας τροφοδοσίας η μονάδα αδιάλειπτης παροχής (UPS) θα ενεργοποιηθεί αυτόματα παρέχοντας αρκετή ισχύ μέχρι να τεθεί η γεννήτρια σε λειτουργία. Η γεννήτρια θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα παρέχει αρκετή ισχύ ούτως ώστε να διατηρήσει την σωστή λειτουργιά των μονάδων του συστήματος. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: α) Τετράχρονη ατμοσφαιρική, αερόψυκτη ή υδρόψυκτη, μηχανή DIESEL με βεβαιωτικό τάξεως, απευθείας ψεκασμό και ρυθμιστή ταχύτητας (governor). β) Η γεννήτρια DIESEL θα ενεργοποιείται με δικές της μπαταρίες και θα χρησιμοποιεί μεταλλάκτη φόρτισης (charging alternator). Οι μπαταρίες θα είναι στεγανές, σφραγισμένες, χωρίς να απαιτείται συντήρηση. γ) Η μηχανή DIESEL θα περιλαμβάνει αντλία λιπάνσεως, αντλία καυσίμου, αντλία νερού (αν είναι υδρόψυκτη) και όλα τα υπόλοιπα όργανα που είναι απαραίτητα για ανεξάρτητη λειτουργία. δ) Θα υπάρχουν συναγερμοί (χαμηλή πίεση λαδιού, υπερτάχυνση ή υψηλή θερμοκρασία νερού) και θα εκτελείται αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Επιπλέον απαιτείται απομακρυσμένη ένδειξη και έλεγχος (remote indication & control) της ποσότητας καυσίμων. ε) Δεξαμενή πετρελαίου με χωρητικότητα καυσίμου που θα επαρκεί για 48 ώρες λειτουργίας Απαιτήσεις εξοπλισμού σταθμού επιτήρησης Ισμάρου Μαρώνειας Ο εξοπλισμός των συστημάτων αισθητήρων θα εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένο, προφυλασσόμενο χώρο/κτίριο το οποίο θα είναι κατάλληλα κλιματιζόμενο. Οι κεραίες και ο λοιπός απαιτούμενος εξοπλισμός θα εγκατασταθούν σε ειδικούς πυλώνες, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί κατά τη μελέτη εγκατάστασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή αξιοποίηση του ραντάρ και η απρόσκοπτη διασύνδεσή του με το σταθμό αισθητήρων λιμένα Αλεξανδρούπολης. Στον σταθμό επιτήρησης θα εγκατασταθεί μία (01) θέση εργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) Πάγκο Εργασίας, β) Τροχήλατη Καρέκλα, γ) Σταθμό εργασίας (Workstation PC), δ) Μία (01) οθόνη τουλάχιστον 17 αποτύπωσης πληροφοριών (PC Monitors), ε) Ένα (01) πληκτρολόγιο, στ) Ένα (01) ποντίκι. Σελ. 12 από 66

13 Σύστημα ραντάρ μακράς εμβέλειας Το σύστημα ραντάρ θα επιτηρεί κατά κύριο λόγο τον θαλάσσιο χώρο νότια και ανατολικά της Μαρώνειας, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή αλληλεπικάλυψη με τα λοιπά ραντάρ του παρόντος συστήματος. Το συγκεκριμένο ραντάρ θα είναι υπεύθυνο για την ανίχνευση στόχων σε πραγματικό χρόνο, οι οποίοι κινούνται στον ανωτέρω θαλάσσιο χώρο. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου για την αποτύπωση της εικόνας κυκλοφορίας Το σύστημα ραντάρ πρέπει να συμμορφώνεται με τη σύσταση IALA V-128 ed. 4, κατηγορίας advanced Τύπος Ραντάρ: Coherent, Solid State/transistorized, Doppler Τo ραντάρ θα είναι Συμπίεσης Παλμών (Pulse Compression Radar) ή Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) Τα τμήματα του ραντάρ θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένα, ώστε να είναι ανθεκτικά στις επιδράσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών χωρίς ανιχνεύσιμη φθορά ή διάβρωση των μεταλλικών μερών, υλικών ή εξαρτημάτων και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου εγγυημένης καλής λειτουργίας Το ραντάρ θα είναι εύκολα προσβάσιμο για συντήρηση (service access) Απαιτείται η ύπαρξη υψηλής δυναμικής περιοχής (dynamic range) και υψηλής ανάλυσης, έτσι ώστε να μπορούν να διακρίνονται οι κοντινοί στόχοι, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ένα μικρό σκάφος βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο σκάφος Δεδομένων των προαναφερθεισών συνθηκών, απαιτείται πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία βίντεο στον πομποδέκτη ραντάρ, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας της Διαφορικότητας Χρόνου και της Διαφορικότητας Συχνότητας και της αυτόματης και προσαρμοζόμενης καταστολής επιστροφών / παρασίτων (adaptive sea clutter suppression), χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του χειριστή κατά την κανονική λειτουργία Οι ρυθμίσεις του Αισθητήρα Ραντάρ πρέπει να διαμορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να απλοποιούν την προκαθορισμένη και βελτιστοποιημένη απόδοση σύμφωνα με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες ή ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες Το ραντάρ θα ελέγχεται από απόσταση καθώς και θα αναφέρει τυχόν σφάλματα και την κατάσταση του συστήματος σε απομακρυσμένους χειριστές και τα κέντρα ελέγχου με αυτοματοποιημένα μηνύματα, μέσω κατάλληλης πλατφόρμας ελέγχου. Οι απομακρυσμένος σταθμός ραντάρ θα λειτουργεί αυτόματα και θα είναι μη επανδρωμένος. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του συστήματος θα είναι πλήρως απομακρυσμένη και θα γίνεται από το κέντρο ελέγχου Αλεξανδρούπολης. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Σελ. 13 από 66

14 απομακρυσμένου σταθμού ραντάρ θα εγκατασταθούν συσκευές παρακολούθησης λειτουργίας (service monitors) ή θα χρησιμοποιηθούν φορητές συσκευές παρακολούθησης από το αντίστοιχο προσωπικό συντήρησης Ο πομποδέκτης ραντάρ πρέπει να χρησιμοποιεί μονάδες γρήγορης αντικατάστασης (LRU) εξασφαλίζοντας μικρό μέσο χρόνο επισκευής (MTTR) Υψηλή διαθεσιμότητα ραντάρ μέσω της εγκατάστασης δύο πομποδεκτών (transceivers), ένας εκ των οποίων θα είναι σε θέση άμεσης διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση βλάβης το διττό σύστημα (redundancy system), θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης μεταγωγής στον εφεδρικό πομποδέκτη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα Θα πρέπει να παρασχεθεί ειδικό λογισμικό για Η/Υ που θα επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση σε κάθε εγκατάσταση ραντάρ, για την παραμετροποίηση και τη συντήρηση του ραντάρ. Πρέπει να παρέχει δυνατότητα προβολής εικόνων ραντάρ (έγχρωμων) υψηλής ανάλυσης. Το λογισμικό συντήρησης (Service PC SW) πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένα διαγνωστικά εργαλεία πλήρους λειτουργίας (full function), που θα περιλαμβάνουν πλήρη εξοπλισμό ελέγχου (BITE) για τον πομποδέκτη του ραντάρ και την κεραία. ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΟΥΜΕΝΟ Συχνότητα Λειτουργίας: X-band Ισχύς: τουλάχιστον 200 W για τύπο ραντάρ Συμπίεσης Παλμών ή τουλάχιστον 100 W για τύπο ραντάρ Frequency Modulated Continuous Wave, με δυνατότητα αναβάθμισης. Μεγαλύτερη παρεχόμενη ισχύς θα αξιολογηθεί θετικά. Ο μεταδότης του ραντάρ θα παρέχει λειτουργία Sector Blanking Τύπος κεραίας: Σχισμοκεραία (Slotted wave guide) μήκους τουλάχιστον 21. Σε περίπτωση παροχής κεραίας ηλεκτρονικής σάρωσης, θα διαθέτει χαρακτηριστικά αντίστοιχα με αυτά της σχισμοκεραίας και θα παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης του ρυθμού σάρωσης. (ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΟΥΜΕΝΟ) Κέρδος Κεραίας (Antenna Gain): 36 dbi Τύπος λωβού: fan beam ή inverse cosecant squared ή quasi inverse cosecant squared Να αναφερθεί αναλυτικά ο εξοπλισμός του συστήματος ραντάρ (πχ. Κεραία ραντάρ, Πομποδέκτης με Embedded Tracker Module, Antenna Control Unit, TCP/IP Switch, Modem/Router) και να δοθεί σχετικό διάγραμμα της συνδεσμολογίας τους. NAI Θα υποστηρίζει πρωτόκολλο IP / ASTERIX NAI Κάμερα επιτήρησης χώρου (CCTV) Θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη θέση, η εικόνα της οποίας θα αποτυπώνεται σε κατάλληλη οθόνη στη θέση εργασίας. Η Σελ. 14 από 66

15 κάμερα θα είναι πλήρως τηλεχειριζόμενη και θα καταγράφεται η εικόνα της σε σύστημα καταγραφής Το σύστημα επιτήρησης CCTV, θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση έγχρωμης κάμερας οπτικής απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας (HD) με δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλό φωτισμό (day/night). Η κάμερα θα προσφέρει τουλάχιστον 20x οπτικό zoom με δυνατότητα auto-focus Η κάμερα θα είναι συμβατή με το πρότυπο IP66 ή ανώτερο ή ισοδύναμο, προστατεύοντας την από βροχή, υγρασία, σκόνη, πάγο, τριγμούς και ηλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον θα μπορεί να λειτουργήσει σε χαμηλές (-30 C) όσο και υψηλές (+55 C) θερμοκρασίες Η κάμερα θα είναι εγκατεστημένη σε θόλο (Dome Camera) προσφέροντας λειτουργιές PTZ (Pan-Tilt-Zoom). Ο χειρισμός της βάσης θα γίνεται απομακρυσμένα από το κέντρο ελέγχου, μέσω ειδικού λογισμικού το οποίο θα είναι εγκατεστημένο σε υπολογιστή (Θέση Εργασίας). Μέσω της θέσης εργασίας ο χειριστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την λειτουργία εστίασης και μεγέθυνσης (zoom-focus) Δυνατότητες Βάσης Pan-Tilt: Επίπεδη Εμβέλεια (Pan Range): 360 continuous Εμβέλεια Εγκλίσεως (Tilt Range): τουλάχιστον Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης πλοίων (AIS) Θα εγκατασταθεί δέκτης AIS που θα πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών αποφάσεων του ΙΜΟ, των οδηγιών του IALA και τα πρότυπα της IEC και τις συστάσεις της ITU-R καθώς και τις οδηγίες και εγκυκλίους της Ε.Ε. που έχουν εκδοθεί για τον σκοπό αυτό. Η κατάσταση κυκλοφορίας κάθε επιλεγόμενης περιοχής θα είναι διαθέσιμη μέσα στα όρια του ναυτιλιακού χάρτη Ο δέκτης AIS που θα τοποθετηθεί στο σταθμό επιτήρησης θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) Δέκτης AIS - VHF με δυνατότητα λήψης δεδομένων AIS από τις συσκευές AIS των πλοίων που κινούνται εντός της περιοχής κάλυψης του σταθμού, β) Μονάδα Ελέγχου η οποία θα αναλαμβάνει την επικοινωνία του με το υπόλοιπο δίκτυο AIS, γ) Κεραία κατάλληλου τύπου για τη λειτουργία του δέκτη και την κάλυψη της μέγιστης απαιτούμενης εμβέλειας μέσω εγκατάστασης σε ιστούς, δ) Όλες οι συσκευές θα συνδέονται άμεσα σε ένα δίκτυο I.P. Ο δέκτης AIS θα είναι εξοπλισμένος με θύρα Ethernet με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το υπόλοιπο δίκτυο AIS. ε) Ο εξοπλισμός του συστήματος AIS θα εγκατασταθεί στον ίδιο φυσικό σταθμό με το σύστημα ραντάρ, στ) Ο δέκτης AIS θα διασυνδεθεί και με την κεντρική υποδομή AIS που διατίθεται στο κτίριο του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Σελ. 15 από 66

16 Ραδιογωνιόμετρο (RDF) Το ραδιογωνιόμετρο θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό εκπομπών πλοίων και θα υπολογίζουν την διόπτευση, όπου είναι εφικτό, πέρα από την κάλυψη του ραντάρ. Τα αποτέλεσμα μετρήσεων δυο διοπτεύσεων του ίδιου στόχου (τομή διοπτεύσεων) θα αποστέλλονται και θα δίνουν τη θέση του στόχου στη θέση εργασίας χειριστή προσδιορίζοντας ένα αξιόπιστο στίγμα (dead reckoning) για αυτόν τον στόχο Το κάθε ραδιογωνιόμετρο θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) Ακρίβεια διόπτευσης: 2 ο rms β) Ταχυτάτη επιτήρηση των συχνοτήτων με σάρωση μέχρι 8 συχνοτήτων. γ) Ethernet lan interfaces για τηλεχειρισμό από τη θέση εργασίας του χειριστή δ) Κατάλληλη αντικεραυνική προστασία. ε) Ευαισθησία δέκτη VHF, UHF <100nv. στ) Σταθερότητα συχνότητας +/ ο ο C. ζ) Μπάντες λειτουργίας και συχνότητες λήψεως (VHF - Air band, VHF - Marine band, UHF - Air band): Συχνότητες λήψεως VHF-Air band 118,000 έως 123,975MHz. Συχνότητες λήψεως VHF-Marine 154,000 έως 162,995 MHz Ναυτικά κανάλια 0..28/60..88/ship/coast stations Συχνότητες λήψεως UHF - Air band 240,000 έως 245,975 MHz. η) Θερμοκρασίες λειτουργίας -30 ο C έως +55 ο C και αντοχή σε ταχύτητα ανέμου τουλάχιστον 120 km/h. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται με πιστοποιήσεις βεβαιώσεις ή/και τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή Μετεωρολογικός σταθμός Θα εγκατασταθεί μετεωρολογικός σταθμός στον σταθμό αισθητήρων Ισμάρου Μαρώνειας ο οποίος θα συγκεντρώνει μετεωρολογικά στοιχεία, τα οποία θα αξιοποιούνται για σκοπούς ρυθμίσεων των αισθητήρων και στατιστικούς υπολογισμούς. Ο μετεωρολογικός σταθμός θα μετράει όλα τα σχετικά δεδομένα ως ακολούθως : Εσωτερική θερμοκρασία Εύρος μέτρησης: -10 C C Ακρίβεια: ± 0.5 C Εξωτερική θερμοκρασία Εύρος μέτρησης: -25 C C Ακρίβεια: ± 0.5 C Σχετική υγρασία Εύρος μέτρησης: 0-100% RH Ακρίβεια: ± 3% RH Βαρομετρική πίεση Εύρος μέτρησης: mbar Ακρίβεια: ± 5mbar Ταχύτητα ανέμου Εύρος μέτρησης: 0-200Km/h Ακρίβεια: ± 2% Διεύθυνση ανέμου Εύρος μέτρησης: Ακρίβεια: ± 5 Ημερήσια βροχόπτωση Εύρος μέτρησης: 0-900mm Σελ. 16 από 66

17 - Ακρίβεια: ± 5% Μηνιαία βροχόπτωση Εύρος μέτρησης: mm Ακρίβεια: ± 5% Ετήσια βροχόπτωση Εύρος μέτρησης: mm Ακρίβεια: ± 5% Βροχόπτωση ανά ώρα Εύρος μέτρησης: 0-900mm Ακρίβεια: ± 5% Ηλιακή ακτινοβολία Εύρος μέτρησης: Watt/m 2 Ακρίβεια: ± 5% Όλα τα μετεωρολογικά δεδομένα θα αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου όπου θα καταγράφονται και θα αποτυπώνονται στην οθόνη του συστήματος (μέσω χρήσης αντίστοιχου λογισμικού). Ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων πληροφοριών. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται στο υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων Σταθμός ασυρμάτου VHF Marine & Aero Στον σταθμό αισθητήρων Ισμάρου Μαρώνειας θα εγκατασταθεί σταθμός ασυρμάτου VHF Marine & Aero με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) Ισχύς εξόδου πομπού: τουλάχιστον 25W β) Σχεδιασμένος για λειτουργία 24/7 γ) Κατάλληλος για λειτουργία GMDSS/Voice-DSC δ) Λειτουργία simplex/duplex ε) Θέσεις μνήμης για αποθήκευση όλων των ναυτικών κατά ITU καναλιών στ) Λειτουργία dual watch πρωτεύοντος και δευτερεύοντος καναλιού ζ) Κεραία κατάλληλου τύπου για τη λειτουργία του σταθμού Εφεδρική τροφοδοσία σταθμού επιτήρησης Ισμάρου Μαρώνειας Εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (UPS): - Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. - Τύπος: Online - Να διαθέτει ισχύ κατάλληλη, η οποία να αναφερθεί, ώστε να παρέχει αυτονομία στον εξοπλισμό που υποστηρίζει (τουλάχιστον τον κρίσιμο εξοπλισμό) για τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά της ώρας. Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ισχύος να ληφθούν υπ όψιν οι μέγιστες καταναλώσεις των συσκευών που συνοδεύει το UPS και να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού. - Προστασία των συνδεδεμένων συσκευών από αιφνίδιες μεταβολές της τροφοδοσίας (υπερτάσεις, υποτάσεις, βραχυκυκλώματα, κλπ). - Χρήση συσσωρευτών κλειστού τύπου. - Ύπαρξη ενδείξεων για την κατάσταση του συστήματος Απαιτείται η εγκατάσταση γεννήτριας DIESEL, η οποία θα παρέχει συνεχή ισχύ για μεγάλη χρονική περίοδο. Σε περίπτωση διακοπής της κύριας τροφοδοσίας η μονάδα αδιάλειπτης παροχής (UPS) θα ενεργοποιηθεί αυτόματα παρέχοντας αρκετή ισχύ μέχρι να τεθεί η γεννήτρια σε λειτουργία. Η γεννήτρια θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα παρέχει αρκετή ισχύ ούτως ώστε να διατηρήσει την σωστή Σελ. 17 από 66

18 λειτουργιά των μονάδων του συστήματος. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: α) Τετράχρονη ατμοσφαιρική, αερόψυκτη ή υδρόψυκτη, μηχανή DIESEL με βεβαιωτικό τάξεως, απευθείας ψεκασμό και ρυθμιστή ταχύτητας (governor). β) Η γεννήτρια DIESEL θα ενεργοποιείται με δικές της μπαταρίες και θα χρησιμοποιεί μεταλλάκτη φόρτισης (charging alternator). Οι μπαταρίες θα είναι στεγανές, σφραγισμένες, χωρίς να απαιτείται συντήρηση. γ) Η μηχανή DIESEL θα περιλαμβάνει αντλία λιπάνσεως, αντλία καυσίμου, αντλία νερού (αν είναι υδρόψυκτη) και όλα τα υπόλοιπα όργανα που είναι απαραίτητα για ανεξάρτητη λειτουργία. δ) Θα υπάρχουν συναγερμοί (χαμηλή πίεση λαδιού, υπερτάχυνση ή υψηλή θερμοκρασία νερού) και θα εκτελείται αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Επιπλέον απαιτείται απομακρυσμένη ένδειξη και έλεγχος (remote indication & control) της ποσότητας καυσίμων. ε) Δεξαμενή πετρελαίου με χωρητικότητα καυσίμου που θα επαρκεί για 96 ώρες λειτουργίας Απαιτήσεις εξοπλισμού σταθμού επιτήρησης νήσου Σαμοθράκης Ο εξοπλισμός των συστημάτων αισθητήρων θα εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένο, προφυλασσόμενο χώρο/κτίριο το οποίο θα είναι κατάλληλα κλιματιζόμενο. Οι κεραίες και ο λοιπός απαιτούμενος εξοπλισμός (πχ. κάμερες) θα εγκατασταθούν σε ειδικούς πυλώνες, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί κατά τη μελέτη εγκατάστασης. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η κατασκευή περισσότερων του ενός (01) πυλώνα για το σύνολο του εξοπλισμού, το ύψος του πυλώνα στον οποίο θα εγκατασταθεί το ραντάρ θα είναι κατ ελάχιστο 10 μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή αξιοποίησή του. Στον σταθμό επιτήρησης θα εγκατασταθεί μία (01) θέση εργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) Πάγκο Εργασίας, β) Τροχήλατη Καρέκλα, γ) Σταθμό εργασίας (Workstation PC), δ) Μία (01) οθόνη τουλάχιστον 17 αποτύπωσης πληροφοριών (PC Monitors), ε) Ένα (01) πληκτρολόγιο, στ) Ένα (01) ποντίκι Σύστημα ραντάρ Το σύστημα ραντάρ θα επιτηρεί κατά κύριο λόγο τον θαλάσσιο χώρο ανατολικά και βόρεια της νήσου Σαμοθράκης, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή αλληλεπικάλυψη με τα λοιπά ραντάρ του παρόντος συστήματος, εξασφαλίζοντας εφεδρικότητα. Το συγκεκριμένο ραντάρ θα είναι υπεύθυνο για την ανίχνευση στόχων, σε πραγματικό χρόνο, τα οποία κινούνται στον ανωτέρω θαλάσσιο χώρο. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου για την αποτύπωση της εικόνας κυκλοφορίας. Σελ. 18 από 66

19 Το σύστημα ραντάρ πρέπει να συμμορφώνεται με τη σύσταση IALA V-128 ed. 4, κατηγορίας advanced Τύπος Ραντάρ: Coherent, Solid State/transistorized, Doppler Τo ραντάρ θα είναι Συμπίεσης Παλμών (Pulse Compression Radar) ή Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) Τα τμήματα του ραντάρ θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένα, ώστε να είναι ανθεκτικά στις επιδράσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών χωρίς ανιχνεύσιμη φθορά ή διάβρωση των μεταλλικών μερών, υλικών ή εξαρτημάτων και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου εγγυημένης καλής λειτουργίας Το ραντάρ θα είναι εύκολα προσβάσιμο για συντήρηση (service access) Απαιτείται η ύπαρξη υψηλής δυναμικής περιοχής (dynamic range) και υψηλής ανάλυσης, ώστε να μπορούν να διακρίνονται οι κοντινοί στόχοι, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ένα μικρό σκάφος βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο σκάφος Δεδομένων των προαναφερθεισών συνθηκών, απαιτείται πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία βίντεο στους πομποδέκτες ραντάρ, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας της Διαφορικότητας Χρόνου και της Διαφορικότητας Συχνότητας και της αυτόματης και προσαρμοζόμενης καταστολής επιστροφών / παρασίτων (adaptive sea clutter suppression), χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του χειριστή κατά την κανονική λειτουργία Οι ρυθμίσεις του Αισθητήρα Ραντάρ πρέπει να διαμορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να απλοποιούν την προκαθορισμένη και βελτιστοποιημένη απόδοση σύμφωνα με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες ή ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες Το ραντάρ θα ελέγχεται από απόσταση καθώς και θα αναφέρει τυχόν σφάλματα και την κατάσταση του συστήματος σε απομακρυσμένους χειριστές και τα κέντρα ελέγχου με αυτοματοποιημένα μηνύματα, μέσω κατάλληλης πλατφόρμας ελέγχου. Οι απομακρυσμένος σταθμός ραντάρ θα λειτουργεί αυτόματα και θα είναι μη επανδρωμένος. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του συστήματος θα είναι πλήρως απομακρυσμένη και θα γίνεται από το κέντρο ελέγχου. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας του απομακρυσμένου σταθμού ραντάρ θα εγκατασταθούν συσκευές παρακολούθησης λειτουργίας (service monitors) ή θα χρησιμοποιηθούν φορητές συσκευές παρακολούθησης από το αντίστοιχο προσωπικό συντήρησης Το ραντάρ θα διαθέτει υψηλή διαθεσιμότητα η οποία θα υλοποιηθεί με την εγκατάσταση δύο πομποδεκτών (transceivers), ένας εκ των οποίων θα είναι σε θέση άμεσης διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση βλάβης το διττό σύστημα (redundancy system), θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης μεταγωγής στον NAI NAI NAI Σελ. 19 από 66

20 εφεδρικό πομποδέκτη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα Ο πομποδέκτης ραντάρ πρέπει να χρησιμοποιεί μονάδες γρήγορης αντικατάστασης (LRU) εξασφαλίζοντας μικρό μέσο χρόνο επισκευής (MTTR) Θα πρέπει να παρασχεθεί ειδικό λογισμικό για Η/Υ που θα επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση σε κάθε εγκατάσταση ραντάρ, για την παραμετροποίηση και τη συντήρηση του ραντάρ. Πρέπει να παρέχει δυνατότητα προβολής εικόνων ραντάρ (έγχρωμων) υψηλής ανάλυσης. Το λογισμικό συντήρησης (Service PC SW) πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένα διαγνωστικά εργαλεία πλήρους λειτουργίας (full function), που θα περιλαμβάνουν πλήρη εξοπλισμό ελέγχου (BITE) για τον πομποδέκτη του ραντάρ και την κεραία Συχνότητα Λειτουργίας: X-band Ισχύς: τουλάχιστον 100 W για τύπο ραντάρ Συμπίεσης Παλμών ή τουλάχιστον 50 W για τύπο ραντάρ Frequency Modulated Continuous Wave. Μεγαλύτερη παρεχόμενη ισχύς θα αξιολογηθεί θετικά. Ο μεταδότης του ραντάρ θα παρέχει λειτουργία Sector Blanking Τύπος κεραίας: Σχισμοκεραία (Slotted wave guide) μήκους τουλάχιστον 21. Σε περίπτωση παροχής κεραίας ηλεκτρονικής σάρωσης, θα διαθέτει χαρακτηριστικά αντίστοιχα με αυτά της σχισμοκεραίας και θα παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης του ρυθμού σάρωσης. (ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΟΥΜΕΝΟ) Κέρδος Κεραίας (Antenna Gain): 36 dbi Τύπος λωβού: Fan Beam ή inverse cosecant squared ή quasi inverse cosecant squared Να αναφερθεί αναλυτικά ο εξοπλισμός του συστήματος ραντάρ (πχ. Κεραία ραντάρ, Πομποδέκτης με Embedded Tracker Module, Antenna Control Unit, TCP/IP Switch, Modem/Router) και να δοθεί σχετικό διάγραμμα της συνδεσμολογίας τους. NAI Θα υποστηρίζει πρωτόκολλο IP / ASTERIX. NAI Σύστημα οπτικής και θερμικής απεικόνισης μακράς εμβέλειας Θερμική κάμερα Μακράς Εμβέλειας θα εγκατασταθεί στη νήσο Σαμοθράκη για την παρακολούθηση της κίνησης πλοίων/σκαφών κυρίως στο θαλάσσιο χώρο ανατολικά και βόρεια της νήσου Σαμοθράκης Το σύστημα επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου, θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος καμερών με έγχρωμη κάμερα οπτικής απεικόνισης (ημέρας), όπως και κάμερα θερμικής απεικόνισης. Οι εικόνες της οπτικής και θερμικής απεικόνισης θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες. Σελ. 20 από 66

21 Το σύστημα καμερών θα έχει ενσωματωμένη δυνατότητα ηλεκτρονικής σταθεροποίησης εικόνας H θερμική κάμερα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ανάλυση αισθητήρα: τουλάχιστον 640x480 εικονοστοιχεία. Θερμική ευαισθησία (thermal sensitivity) αισθητήρα: 25 mk Φασματική περιοχή: Μεταξύ 3,0μm 5,0μm Ο αισθητήρας της κάμερας ημέρας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ανάλυση τουλάχιστον 1024x720 εικονοστοιχεία. Eυαισθησία (έγχρωμο): 3 lux Εστιακό μήκος φακών (χωρίς προσθήκη range extender): Θερμική κάμερα: τουλάχιστον 700 mm Κάμερα ημέρας: τουλάχιστον 700 mm Οπτικό zoom (συνεχές) συστήματος καμερών: Θερμική κάμερα: τουλάχιστον 12x Κάμερα ημέρας: τουλάχιστον 24x Το σύστημα καμερών θα είναι εγκατεστημένο σε μια ρυθμιζόμενη βάση προσφέροντας λειτουργίες ανύψωσης και περιστροφής. Ο χειρισμός της βάσης θα γίνεται απομακρυσμένα από το κέντρο ελέγχου, μέσω ειδικού λογισμικού το οποίο θα είναι εγκατεστημένο σε υπολογιστή (Σταθμό Εργασίας). Η εικόνα θα αποτυπώνεται σε οθόνη σε θέση εργασίας χειριστή και η κάθε κάμερα θα είναι πλήρως τηλεχειριζόμενη από τον χειριστή. Από τη θέση εργασίας, ο χειριστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την λειτουργία εστίασης και μεγέθυνσης (focus - zoom) Οι δυνατότητες της Βάσης Pan-Tilt θα είναι κατ ελάχιστον: Οριζόντιο εύρος (Azimuth Range): 360, συνεχές Azimuth Velocity (Οριζόντια ταχύτητα): Ελάχιστη 0,03 /sec, μέγιστη 60 /sec Κάθετο εύρος (Elevation Range): τουλάχιστον ±30 Κάθετη ταχύτητα (Elevation Velocity): Ελάχιστη 0,03 /sec, μέγιστη 30 /sec Ανάλυση (Resolution): 0,2 mrad Όλες οι κάμερες θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα ραντάρ ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης και αυτόματης εστίασης σε επιλεγμένο στόχο Στο κέντρο ελέγχου θα εγκατασταθεί σύστημα καταγραφής του συστήματος Το σύστημα καμερών θα είναι συμβατό με το πρότυπο IP66 ή ανώτερο ή ισοδύναμο και θα βρίσκεται σε κουτί για την προστασία του από βροχή, υγρασία, σκόνη, πάγο, δονήσεις και ηλιακή ακτινοβολία NAI NAI NAI Σελ. 21 από 66

22 καλύπτοντας δυνατότητα λειτουργίας σε αντίξοες συνθήκες. Επιπλέον θα μπορεί να λειτουργήσει σε χαμηλές (-30 C) όσο και υψηλές (+55 C) θερμοκρασίες. Τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της κάμερας θα πιστοποιούνται κατά σειρά προτύπου MIL-STD 810 ή ισοδύναμο ή νεότερο Η σύνδεση του συστήματος καμερών με το κέντρο ελέγχου θα γίνεται μέσω σύνδεσης TCP/IP Κάμερα επιτήρησης χώρου (CCTV) Θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη θέση στο σταθμό επιτήρησης νήσου Σαμοθράκης, η εικόνα της οποίας θα αποτυπώνεται σε κατάλληλη οθόνη στη θέση εργασίας. Η κάμερα θα είναι πλήρως τηλεχειριζόμενη και θα καταγράφεται η εικόνα της σε σύστημα καταγραφής. Σκοπός τοποθέτησης της κάμερας θα είναι κυρίως ο έλεγχος πρόσβασης στον χώρο Το σύστημα επιτήρησης CCTV, θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση έγχρωμης κάμερας οπτικής απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας (HD) με δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλό φωτισμό (day/night). Η κάμερα θα προσφέρει τουλάχιστον 20x οπτικό zoom με δυνατότητα auto-focus Η κάμερα θα είναι συμβατή με το πρότυπο IP66 ή ανώτερο ή ισοδύναμο προστατεύοντας την από βροχή, υγρασία, σκόνη, πάγο, τριγμούς και ηλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον θα μπορεί να λειτουργήσει σε χαμηλές (-30 C) όσο και υψηλές (+55 C) θερμοκρασίες Η κάμερα θα είναι εγκατεστημένη σε θόλο (Dome Camera) προσφέροντας λειτουργιές PTZ (Pan-Tilt-Zoom). Ο χειρισμός της βάσης θα γίνεται απομακρυσμένα από το κέντρο ελέγχου, μέσω ειδικού λογισμικού το οποίο θα είναι εγκατεστημένο σε υπολογιστή (Θέση Εργασίας). Μέσω της θέσης εργασίας ο χειριστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την λειτουργία εστίασης και μεγέθυνσης (zoom-focus) Δυνατότητες Βάσης Pan-Tilt: Επίπεδη Εμβέλεια (Pan Range): 360, συνεχής Εμβέλεια Εγκλίσεως (Tilt Range): τουλάχιστον Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης πλοίων (AIS) Θα εγκατασταθεί δέκτης AIS που θα πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών αποφάσεων του ΙΜΟ, των οδηγιών του IALA και τα πρότυπα της IEC και τις συστάσεις της ITU-R καθώς και τις οδηγίες και εγκυκλίους της Ε.Ε. που έχουν εκδοθεί για τον σκοπό αυτόν. Η κατάσταση κυκλοφορίας κάθε επιλεγόμενης περιοχής θα είναι διαθέσιμη μέσα στα όρια του ναυτιλιακού χάρτη Ο δέκτης AIS που θα τοποθετηθεί στον σταθμό επιτήρησης θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) Δέκτης AIS - VHF με δυνατότητα λήψης δεδομένων AIS από τις συσκευές AIS των πλοίων που κινούνται εντός της περιοχής κάλυψης του σταθμού, β) Μονάδα Ελέγχου η οποία θα αναλαμβάνει την Σελ. 22 από 66

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ε2 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Το παρόν θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο και στο

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ε2 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Το παρόν θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο  και στο ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ε2 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Το παρόν θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο www.hcg.gr και στο www.yen.gr Ημερομηνία Προς Επωνυμία: Έδρα: Υπεύθυνος επικοινωνίας Πίνακας Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 07-12-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2834.4/104045/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8038/6/33-ΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CTV ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ορισμός Με τον όρο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (Closed Circuit TV System) όπως χρησιμοποιείται ευρέως για παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας, εννοούμε κάθε σύστημα που χρησιμοποιεί κάμερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ

ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η προστασία των συνόρων μιας χώρας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ηράκλειο 07-10-2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Έδρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΝΘΑΡΟΥ 2 ΤΚ 18537

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Έδρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΝΘΑΡΟΥ 2 ΤΚ 18537 Υ.Ν.Α.Ν.Π. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ε2 Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Τεχνικών Προδιαγραφών και Γενικών όρων Διακήρυξης και θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ ΆΨΟΓΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΧΏΡΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΎ ΣΑΣ

ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ ΆΨΟΓΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΧΏΡΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΎ ΣΑΣ ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ ΆΨΟΓΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΧΏΡΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΎ ΣΑΣ Με την C3C θα έχετε πάντα το κεφάλι σας ήσυχο. Η C3C είναι μια κάμερα Wi-Fi εξωτερικού χώρου που σας επιτρέπει να ελέγχετε τον κήπο σας, το χώρο στάθμευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3100N TOPCON REFLECTORLESS, ΣΤΑ 350m H σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών 3100Ν με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα στα 350 μέτρα περιλαμβάνει στην γκάμα της όργανα που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ε2 (Το παρόν δύναται να ανακτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή (.docx) στο www.hcg.grκαι στο www.yen.gr) Ημερομηνία 14122016 Προς ΥΝΑΝΠ/ ΔΙΠΕΑ 4ο Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού αποσκοπεί στην προστασία χώρων όπως οικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ. σε περιπτώσεις: Ανεπιθύμητης εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΣΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης, Εκσυγχρονισμού Υποδομών Δικτύου Ύδρευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. Η τράπεζα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας. Να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) Θεσσαλονίκη, 03-01-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 000328 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα, 29--207 Πληρ. Χρ. Καλαντζή Αρ. Πρωτ.: 2259 Τηλ. : 20-8802809 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

FIRE PROTECTION NETWORK

FIRE PROTECTION NETWORK Assignment 2 FIRE PROTECTION NETWORK Μάριος Σούνδιας ΑΜ:2633 Ηλίας Ζαραφίδης ΑΜ:2496 Κωνσταντίνος Σολωμός ΑΜ: 2768 Θεμιστοκλής Θεολογίτης ΑΜ: 2775 soundias@csd.uoc.gr zarafid@csd.uoc.gr solomos@csd.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 21-10-2016 Α/Α: 152 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΤΕΧΝΙKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS)

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών έγιναν αρκετά δημοφιλή τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σ.Β. Α/Α I. ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΙΝΤΕΟ-ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ % Α. ΓΕΝΙΚΑ Εύκαμπτο βίντεο-γαστροσκόπιο τεχνολογίας full HDTV (Full High Definition) 1080 γραμμών σάρωσης, υψηλών

Διαβάστε περισσότερα

SANYO VCC-MC700P. Κάμερες Speed Dome : SANYO VCC-MC700P. SANYO VCC-MC700P Μονάδα κάμερας (μηχανισμός)

SANYO VCC-MC700P. Κάμερες Speed Dome : SANYO VCC-MC700P. SANYO VCC-MC700P Μονάδα κάμερας (μηχανισμός) SANYO VCC-MC700P SANYO VCC-MC700P Μονάδα κάμερας (μηχανισμός) Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη Τιμή: Προσδιορισμός μεταβολής τιμής: Βασική τιμή με ΦΠΑ: 1426,00 Τιμή με έκπτωση: 1150,00 Τιμή πώλησης με

Διαβάστε περισσότερα

προσφέρει ο κατασκευαστής για την πλάκα φωσφόρου 2.3 Να συνοδεύεται από τις παρακάτω κασέτες µε πινακίδα φωσφόρου: Τρεις (3) κασέτες 35Χ43 εκ. (14 x17

προσφέρει ο κατασκευαστής για την πλάκα φωσφόρου 2.3 Να συνοδεύεται από τις παρακάτω κασέτες µε πινακίδα φωσφόρου: Τρεις (3) κασέτες 35Χ43 εκ. (14 x17 Σύστηµα Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Να αποτελείται από τα εξής επιµέρους τµήµατα: 1. Σαρωτή Κασετών µε Πινακίδα Φωσφόρου 2. Κασέτες µε πινακίδα Φωσφόρου 3. Σταθµός Επισκόπησης και Επεξεργασίας Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Υ.Ν.Α.Ν.Π. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ε2 Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Τεχνικών Προδιαγραφών και Γενικών όρων Διακήρυξης και θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP (Audio over IP Contribution CODECS). ΜΑΪΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Place n Plug. N.S.E Ltd. Hybrid System. Το πιο «εύκολο» υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Networking System Exellence

Place n Plug. N.S.E Ltd. Hybrid System. Το πιο «εύκολο» υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Networking System Exellence Hybrid System Place n Plug Το πιο «εύκολο» υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Copyright NSE Ltd. 2011 N.S.E Ltd Networking System Exellence Η εταιρεία μας Pn P Η NSE Ltd (Networking System

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 30-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Από έως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Από έως ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ Από 1-1-2017 έως 31-12-2017 «Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα» Κόστος 98.373,15 πλέον ΦΠΑ Έναρξη 09/5/2017 Σε εξέλιξη Πρόκειται για ανάπλαση της υπάρχουσας προβλήτας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Σας παρουσιάζουμε το AutoDome Easy Την ιδανική λύση για εφαρμογές μεσαίας κλίμακας

Σας παρουσιάζουμε το AutoDome Easy Την ιδανική λύση για εφαρμογές μεσαίας κλίμακας Σας παρουσιάζουμε το AutoDome Easy Την ιδανική λύση για εφαρμογές μεσαίας κλίμακας Κάμερα PTZ, σχεδιασμένη για τέλεια εφαρμογή Όταν ένα σύστημα σταθερής κάμερας μίνι θόλου δεν προσφέρει αυτό που χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΚΑ Α.Ε. επίσημος αντιπρόσωπος. Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας. µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz

ΗΛΚΑ Α.Ε. επίσημος αντιπρόσωπος. Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας. µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz Οι πίνακες ελέγχου της σειράς lares µπορούν να διαχειριστούν έως 64 ασύρµατες ( ή 128 Ζώνες) µέσω των νέων ποµποδέκτων που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-15-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 15 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ Τ. Π. ΤΜ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΑΝ/ΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Πληροφορίες : Ι. Κυριάκης Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους 34, 341 00 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 2/4/2018. Προς το Τμήμα Προμηθειών του ΠΓΝΛ

Λάρισα 2/4/2018. Προς το Τμήμα Προμηθειών του ΠΓΝΛ Λάρισα 2/4/2018 Προς το Τμήμα Προμηθειών του ΠΓΝΛ Σε απάντηση του αριθμ. πρωτ. 15578/26-3-18 εγγράφου με θέμα: «Υποβολή πρότασης 1 ης Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για Εξοπλισμό στην Παν/κή Οφθαλμολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ CAMERA CCTV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ CAMERA CCTV -1- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΦΥΛΛΟ Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ CAMERA CCTV Ι ΓΕΝΙΚΑ 1 Ικανότητα επιθεώρησης αγωγών αποχέτευσης εύρους από Φ150 έως Φ600

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΩΟΡ1Π-ΑΧ2 ΑΔΑΜ: 16REQ003857719 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Υ.Ν.Α.Ν.Π. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ε2 Το παρόν θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο www.hcg.gr και στο www.yen.gr Ημερομηνία Προς ΥΝΑΝΠ/ ΔΙΠΕΑ 4 ο Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα κίνησης κάμερας υψηλής ταχύτητας της Bosch o σε 1 δευτερόλεπτο! Διατήρηση της εικόνας στην οθόνη, εστιασμένη, σε όλες τις συνθήκες

Σύστημα κίνησης κάμερας υψηλής ταχύτητας της Bosch o σε 1 δευτερόλεπτο! Διατήρηση της εικόνας στην οθόνη, εστιασμένη, σε όλες τις συνθήκες Σύστημα κίνησης κάμερας υψηλής ταχύτητας της Bosch 0 100 o σε 1 δευτερόλεπτο! Διατήρηση της εικόνας στην οθόνη, εστιασμένη, σε όλες τις συνθήκες Σύστημα κίνησης κάμερας υψηλής ταχύτητας 0 έως 100º σε 1

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 561

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Ύδρευση σωφρονιστικού ιδρύματος, Γρεβενά Περιγραφή: Η τροφοδοσία του ιδρύματος γίνεται μέσω δυο απομακρυσμένων αντλιοστασίων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας Global Maritime Distress and Safety System Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνώς (IMO International Maritime Organization) συμφωνημένο σύνολο από διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Μικρών Έργων

Κατάλογος Μικρών Έργων Κατάλογος Μικρών Έργων Αρ. Έκδοσης: 11/17.03.2017 Η έκδοση αφορά σε: Προσθήκη έργου Χ X Αφαίρεση έργου Άλλο Έγκριση Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025 από την ΡΑΕ (ΦΕΚ 436 Β /15-2-17), επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» 1 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...2 1 Γενική Περιγραφή υπό προμήθεια είδους...3 2 Γενικοί Όροι...3 3. Εγγύηση καλής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Μικρών Έργων

Κατάλογος Μικρών Έργων Κατάλογος Μικρών Έργων Αρ. Έκδοσης: 10/ 26.05.2016 Η έκδοση αφορά σε: Προσθήκη έργου Αφαίρεση έργου X Άλλο Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025. Επικαιροποίηση έργων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης

Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης Εννοιολογικά στάδια Κατασκευή UAVs Επικοινωνία μεταξύ των μελών Ανάλυση καταγεγραμμένων γεγονότων Αρχιτεκτονική Αρχηγού Σμήνους

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ ΆΨΟΓΑ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΧΏΡΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΎ ΣΑΣ

ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ ΆΨΟΓΑ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΧΏΡΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΎ ΣΑΣ ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ ΆΨΟΓΑ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΧΏΡΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΎ ΣΑΣ Με την C4S θα έχετε πάντα το κεφάλι σας ήσυχο. Η C4S είναι μια κάμερα PoE που λειτουργεί και σε εσωτερικό και σε εξωτερικό χώρο. Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕ ΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Υ. ΤΟΥ Π.Ε..Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕ ΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Υ. ΤΟΥ Π.Ε..Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕ ΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Υ. ΤΟΥ Π.Ε..Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.: 60.000 Το σύστηµα ψηφιακής ακτινογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλ.: , Fax: Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 Αρ. Πρωτ: 199/15.05.

Πληροφορίες: Τηλ.: , Fax: Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 Αρ. Πρωτ: 199/15.05. ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διεύθυνση Αλληλογραφίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 000542 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 99993537 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 246068282, 246068286 Fax. 246039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr Κοζάνη 3--205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/ η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/ η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/2016 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ. : 10098 ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

meteocam high definition live streaming camera

meteocam high definition live streaming camera Σας παρέχει: high definition live streaming camera Ελληνική, πρωτοποριακή, ολοκληρωμένη λύση για 24ωρη ζωντανή video κάλυψη και καιρικά δεδομένα από το σημείο της εγκατάστασης στην ιστοσελίδα σας απλά

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από την λειτουργία του Αυτόματου Τηλεμετρικού Μετεωρολογικού Σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εμπειρίες από την λειτουργία του Αυτόματου Τηλεμετρικού Μετεωρολογικού Σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εμπειρίες από την λειτουργία του Αυτόματου Τηλεμετρικού Μετεωρολογικού Σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Παρουσίαση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης Αθήνα, 19-21 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από την λειτουργία του Αυτόματου Τηλεμετρικού Μετεωρολογικού Σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εμπειρίες από την λειτουργία του Αυτόματου Τηλεμετρικού Μετεωρολογικού Σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εμπειρίες από την λειτουργία του Αυτόματου Τηλεμετρικού Μετεωρολογικού Σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Παρουσίαση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης Αθήνα, 19-21 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ Τύπος: WE800+ Σύστημα μέτρησης και καταγραφής μετεωρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 21-02-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000077 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ 128 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ 128 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ 128 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Σ.Β. Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Βίντεο-ηλεκτροεγκεφαλογράφου με ταυτόχρονη καταγραφή και παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ A. ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ HD

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ A. ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ HD ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ A. ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ HD 1. Να είναι ψηφιακός Full High Definition, ανάλυσης 1920x1080 και να συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ηράκλειο, 31/7/2017 Τμήμα: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ CAMERA CCTV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ CAMERA CCTV -1- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΦΥΛΛΟ Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ CAMERA CCTV Ι ΓΕΝΙΚΑ 1 Ικανότητα επιθεώρησης αγωγών αποχέτευσης εύρους από Φ150 έως Φ600

Διαβάστε περισσότερα

Mini O 180 ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ. ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΑΣ.

Mini O 180 ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ. ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΑΣ. Mini O 180 ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ. ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΑΣ. Με την Mini O 180 θα έχετε πάντα το κεφάλι σας ήσυχο. Η Mini O 180

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩ Ν ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩ Ν ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Σχόλια Όνομα AIMED ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ Σ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ Email info@aimed.g r Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩ Ν ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 6.888,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 6.888,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια εξοπλισµού ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 6.888,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια εξοπλισµού 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 10-09-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. : 11.951 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ SCADA ΤΩΝ ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΕ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ SCADA ΤΩΝ ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΕ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ SCADA ΤΩΝ ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΕ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ Αρ. Μελέτης: Μ12/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σύστημα Έγκαιρης προειδοποίησης Β. Αιγαίου (Παραδοτέο 6.3.3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Χ-Series ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥΣ - ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EAS Μονάδα IDS X-Series έως 64 ζώνες Πληκτρολόγια Classic

Διαβάστε περισσότερα