ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα στις του μηνός Ιουνίου 2014, ημέρα.., μεταξύ: α.- αφενός του / της...., ειδικότητας που εδρεύει στ... (οδός. Αριθμός..) με Α.Φ.Μ... της Δ.Ο.Υ., που αποτελεί πάροχο υπηρεσιών υγείας συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, καλουμένη στη συνέχεια για λόγους συντομίας «Πάροχος» και β.- της Ένωσης εταιρειών «ΩΡΙΩΝ-ΣΟΛ-EXPERT OPINION» (εφεξής «ΙΕΕ»), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Ραπτόπουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από ιδιωτικό συμφωνητικό ένωσης, της οποίας μέλη είναι οι παρακάτω εταιρείες: 1.- η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία», με το διακριτικό τίτλο «SOL Consulting S.A.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, Τ.Κ ), με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, 2.- η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «ΩΡΙΩΝ ΑΕ ΟΕΛ», που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής (οδός Βλαχερνών αριθμός 10, Τ.Κ ), με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα και 3.- η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΑΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με το διακριτικό τίτλο «EXPERT OPINION LTD», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής (οδός Εφέσου αριθμός 9, Τ.Κ ), με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, και εκπροσωπείται νόμιμα συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Προοίμιο I. Για την εξόφληση από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (εφεξής για λόγους συντομίας «ΕΟΠΥΥ») των χρεουμένων κονδυλίων από τον Πάροχο, για παροχή υπηρεσιών υγείας για το έτος 2013, απαιτείται «οικονομικός και ειδικός κλινικός έλεγχος» των οικείων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και των δικαιολογητικών (έντυπων και ηλεκτρονικών) που τις συνοδεύουν προς διαπίστωση της συμφωνίας τους με τα οριζόμενα στη σύμβαση του κάθε Παρόχου με τον ΕΟΠΥΥ, στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών

2 Υγείας (εφεξής για λόγους συντομίας «ΕΚΠΥ») και τα κριτήρια που έθεσε ο ΕΟΠΥΥ για τον Έλεγχο από τις ΙΕΕ, όπως αυτά τυχόν τροποποιηθούν. II. Η ΙΕΕ, η οποία πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην απόφαση 634 (134/ ) του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, είναι Ένωση Εταιρειών με εξειδίκευση στον οικονομικό και κλινικό έλεγχο, διαθέτουσα το απαιτούμενο για το έργο αυτό προσωπικό και την αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή. III. Δια της παρούσας, ο Πάροχος αναθέτει στην ΙΕΕ το έργο του ειδικού κλινικού ελέγχου τόσο των υποβληθεισών όσο και των υποβαλλομένων μέχρι και το τέλος του 2013 από τον Πάροχο στον ΕΟΠΠΥ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών υγείας και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών (έντυπων και ηλεκτρονικών) που αφορούν παρασχεθείσες υπηρεσίες εντός του διαχειριστικού έτους 2013, με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: Άρθρο 1 Αντικείμενο της Σύμβασης Ο Πάροχος αναθέτει στην ΙΕΕ τον έλεγχο των από τον Πάροχο χρεώσεων προς τον ΕΟΠΥΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Αντικείμενο του ελέγχου θα είναι η πιστοποίηση της νομιμότητας και εγκυρότητας των χρεώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα, στον ΕΚΠΥ και γενικότερα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και με τα κριτήρια που ορίσθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ, όπως αυτά τυχόν τροποποιηθούν, λαμβανομένων υπόψη των κρατούντων κανόνων της ορθής κλινικής και ιατρικής πρακτικής με σκοπό τη σύνταξη πορίσματος ελέγχου (έκθεσης) της ΙΕΕ προς τον ΕΟΠΥΥ. Η εργασία της ΙΕΕ περιορίζεται αποκλειστικά στην εκτέλεση των διαδικασιών που αναφέρονται στο Παράρτημα και έχουν αποφασιστεί από τον ΕΟΠΥΥ, και ως εκ τούτου η ΙΕΕ δεν θα χορηγήσει οποιοδήποτε διασφάλιση και δεν θα εκφράσει συμπέρασμα, πέραν των εκτελούμενων διαδικασιών. Άρθρο 2 Τρόπος Υλοποίησης του Έργου Παροχής Υπηρεσιών 2.1 Για τη διενέργεια του ελέγχου η ΙΕΕ θα παραλάβει: Τα ηλεκτρονικά αρχεία, που θα διατεθούν από τον ΕΟΠΥΥ, με τα στοιχεία υποβολής λογαριασμών, διαγνωστικών εξετάσεων κλπ., τα οποία έχουν υποβληθεί και κατατεθεί από τον Πάροχο μέσω του συστήματος e-δαπυ. Τα έντυπα παραστατικά δικαιολογητικά που έχει καταθέσει ο Πάροχος στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ.).

3 Φακέλους για τους οποίους θα ζητηθεί περαιτέρω διερεύνηση και θα διατεθούν από τον Πάροχο ή/ και πληροφορίες - στοιχεία από τους ασφαλισμένους. Κάθε άλλο διευκρινιστικό στοιχείο που τυχόν θα ζητηθεί από την ΙΕΕ για την εκτέλεση της παρούσας. 2.2 Η διαδικασία του ελέγχου με προσυμφωνημένες διαδικασίες θα διενεργηθεί όπως ορίζεται στην με αριθμό απόφαση 634 (134/ ) του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη και τα κριτήρια που ορίσθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ, όπως αυτά τυχόν τροποποιηθούν, και περιλαμβάνουν τα εξής: Επίπεδο 1ο: Οικονομικός-ιατρικός έλεγχος, θα διενεργηθεί από τον Ελεγκτή Υγείας (μέλος της ΙΕΕ), με χρήση στατιστικού μοντέλου. Στον ιατρικό έλεγχο πραγματοποιείται (α) ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων σε ότι αφορά την ορθότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων που έχουν υποβληθεί, καθώς και (β) στατιστική ανάλυση για την επισήμανση «περιοχών» παρασχεθείσας υγειονομικής φροντίδας που στατιστικά έχουν χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης. Επίπεδο 2ο: Ειδικός έλεγχος, θα διενεργηθεί από τον Ελεγκτή Υγείας (μέλος της ΙΕΕ). Στον ειδικό έλεγχο εντάσσεται η ιατρική διερεύνηση συγκεκριμένων περιστατικών και η ενδεχόμενη αναθεώρηση των επακόλουθων χρεώσεων ατομικά. Επίπεδο 3ο: Στοχευμένος έλεγχος, θα διενεργηθεί από τον Ελεγκτή Υγείας (μέλος της ΙΕΕ). Ο στοχευμένος έλεγχος περιλαμβάνει εύρεση και καταγραφή των φακέλων προς περαιτέρω διερεύνηση, στις περιπτώσεις εκείνες όπου από τον έλεγχο του 1ου και 2ου επιπέδου προκύπτει ανάγκη επαλήθευσης των ιατρικών στοιχείων ή ακόμη και η περαιτέρω ιατρική διερεύνηση περιστατικών. 2.3 Η εργασία της ΙΕΕ θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Οι διαδικασίες που η ΙΕΕ θα εφαρμόσει δεν αποτελούν διαδικασίες ελέγχου ή επισκόπησης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης και συνεπώς η ΙΕΕ δεν θα εκφράσει οποιαδήποτε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων του Παρόχου για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. H Έκθεσή της ΙΕΕ θα είναι εμπιστευτική και θα συντάσσεται αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση των σχετικών υποχρεώσεων του Παρόχου έναντι της Επιτροπής

4 Βέλτιστης Πρακτικής του ΕΟΠΥΥ. Ως εκ τούτου η Έκθεσή της ΙΕΕ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να κοινοποιηθεί για κανένα λόγο προς οποιονδήποτε άλλο τρίτο, χωρίς την προγενέστερη έγγραφη συγκατάθεσης της ΙΕΕ. 2.4 Η χορήγηση των απαιτουμένων για τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο στοιχείων και πληροφοριών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω (υπό 2.1.) στην παρούσα σύμβαση. Επιπλέον, ο Πάροχος υποχρεούται να συνδράμει την ΙΕΕ στην αναζήτηση τυχόν απαιτουμένων πληροφοριών, μεσολαβών ως προς τους ασφαλισμένους, τους ιατρούς και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα στα εξεταζόμενα περιστατικά πρόσωπα. Ουδεμία ευθύνη βαρύνει τη ΙΕΕ για ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία που θα της χορηγηθούν, καθώς και για ενδεχόμενη άρνηση ή αδυναμία ή καθυστέρηση χορήγησης αυτών. Η ΙΕΕ θα θεωρήσει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα της παρασχεθούν ως ακριβή και πλήρη και δεν θα προχωρήσει σε κανενός είδους έλεγχο (νομικό, φορολογικό, λογιστικό). Η ΙΕΕ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη να συμβουλεύσει τον Πάροχο για άλλες διαδικασίες που θα μπορούσαν να διενεργηθούν ή για την επικαιροποίηση διαδικασιών που διενεργήθηκαν. 2.5 Ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί και θα γνωστοποιηθεί το πόρισμα των περατωθέντων ελέγχων από την ΙΕΕ στον ενδιαφερόμενο Πάροχο έως την καταληκτική ημερομηνία που θα οριστεί από την Επιτροπή Βέλτιστης Πρακτικής του ΕΟΠΥΥ, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα απαιτούμενα στοιχεία θα παραδοθούν στην ΙΕΕ εγκαίρως και θα είναι πλήρη. 2.6 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι σε περίπτωση διαφωνίας του Παρόχου σε σχέση με το πόρισμα ελέγχου της ΙΕΕ θα ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις παραγράφους 8.5 και 9 της με αριθμό 634/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ διαιτησία Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που κατά το στάδιο λειτουργίας της σύμβασης ή μετά την έκδοση του Πρακτικού Παραλαβής Πορίσματος Προσυμφωνημένων διαδικασιών από την Επιτροπή Βέλτιστης Πρακτικής ή σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο προκύψει διαφορά ιδιωτικού δικαίου, η υπόθεση θα επιλύεται εξωδικαστικά από τριμελές διαιτητικό δικαστήριο (σύμφωνα με τα άρθρα Κωδ. Πολ. Δικ.) που θα συγκροτηθεί στην Αθήνα, κατ αποκλεισμό της αρμοδιότητος των Πολιτικών Δικαστηρίων. Κάθε μέρος θα ορίζει έναν διαιτητή της επιλογής του και οι διαιτητές θα ορίσσουν έναν τρίτο Επιδιαιτητή. Η διαιτητική απόφαση δεν προσβάλλεται και δεν υπόκειται σε

5 κανένα ένδικο μέσο, (αμετάκλητη) και είναι δεσμευτική για όλους με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 897 Κωδ. Πολ. Δικ. Άρθρο 3 Διάρκεια υλοποίησης έργου Η παρούσα σύμβαση ισχύει με την υπογραφή της και λήγει με την ολοκλήρωση του ελέγχου, την υποβολή του πορίσματος (έκθεσης) των περατωθέντων ελέγχων από την ΙΕΕ στην Επιτροπή Βέλτιστης Πρακτικής του ΕΟΠΥΥ και τη γνωστοποίηση του στον ενδιαφερόμενο Πάροχο. Άρθρο 4 Οικονομικοί όροι Αμοιβή και τρόπος πληρωμής 4.1 Η αμοιβή της ΙΕΕ για την παροχή των οριζομένων στο άρθρο 1 του παρόντος υπηρεσιών συμφωνείται ως ποσοστό 0,45 % (μηδέν κόμμα σαράντα πέντε τοις εκατό) επί των χρεουμένων κονδυλίων από τον Πάροχο στον ΕΟΠΥΥ για το 2013 για τις περιπτώσεις ανοιχτής νοσηλείας, όπως οι περιπτώσεις αυτές καθορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ. Η αμοιβή της ΙΕΕ δεν εξαρτάται από το αποτέλεσμα των εν λόγω ελέγχων. 4.2 Σε περίπτωση σημαντικών ελλείψεων των στοιχείων, με ευθύνη του Παρόχου, σύμφωνα και με την παράγραφο 2.1 που θα οδηγήσει την ΙΕΕ σε επιπλέον εργασία, η συμφωνηθείσα αμοιβή θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως. 4.3 Στην παραπάνω αμοιβή δεν περιλαμβάνονται τυχόν έξοδα, τα οποία θα προστίθενται στην αμοιβή της ΙΕΕ (όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 4.1.) και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να ξεπερνούν το 5% της αμοιβής αυτής. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του προσωπικού της ΙΕΕ εκτός Αττικής θα χρεώνονται απευθείας στον Πάροχο, στο κόστος. 4.4 Υπόχρεος για την καταβολή της ανωτέρω αμοιβής είναι αποκλειστικά ο Πάροχος, ο οποίος βαρύνεται και με τον κατά νόμο πληρωτέο φόρο προστιθέμενης αξίας επί των ποσών αμοιβής. 4.5 Ο Πάροχος θα προκαταβάλει στην ΙΕΕ με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης το 10% της συνολικής συμφωνημένης αμοιβής. Μετά από ένα μήνα από της υπογραφής της σύμβασης, θα καταβληθεί επιπλέον ποσοστό 10% της συνολικής συμφωνημένης αμοιβής.

6 4.6 Κάθε εταιρεία-μέλος της ΙΕΕ θα τιμολογεί κατά την αναλογία συμμετοχής της στην ΙΕΕ (όπως το συμφωνητικό ένωσης της ΙΕΕ έχει κοινοποιηθεί ήδη στον Πάροχο ή μετά από κάθε τροποποίησή του) τη συμφωνηθείσα αμοιβή στον Πάροχο, μηνιαίως, σε τέσσερις ισόποσες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, η τιμολόγηση της αμοιβής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την ημερομηνία περάτωσης του ελέγχου και γνωστοποίησης του πορίσματος του. 4.7 Κάθε τιμολόγιο προς τον Πάροχο θα εξοφλείται σε 10 εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή του. Το ποσό της προκαταβολής θα συμψηφίζεται με το ποσό που θα τιμολογηθεί τον τελευταίο μήνα του ελέγχου ή, σε περίπτωση που αυτό υπολείπεται του ποσού της προκαταβολής, των αμέσως προηγούμενων τιμολογίων που θα εκδοθούν έναντι των εργασιών του ελέγχου. 4.8 Σε περίπτωση μη εξόφλησης τιμολογίου εντός 10 εργάσιμων από την ημερομηνία έκδοσής του, η ΙΕΕ δύναται να αναστείλει τις εργασίες του ελέγχου μέχρι την εξόφλησή του εν λόγω τιμολογίου. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η καταβολή της αμοιβής της ΙΕΕ δεν εξαρτάται από τη μερική ή ολική διαφωνία του Παρόχου με το πόρισμα ελέγχου της Ι.Ε.Ε., ούτε μπορεί αυτή να προβληθεί κατά της ΙΕΕ σε σχέση με την καταβολή της αμοιβής της ΙΕΕ. Άρθρο 5 Εχεμύθεια Εμπιστευτικότητα 5.1 Το σύνολο των πληροφοριών που θα περιέλθουν σε γνώση ΙΕΕ και των απασχολούμενων σε αυτήν στο πλαίσιο και εξ αφορμής της υλοποιήσεως της παρούσας συμβάσεως θεωρούνται εμπιστευτικές και μη ανακοινώσιμες σε τρίτους. Της ανωτέρω απαγορεύσεως εξαιρούνται: - πληροφορίες ούτως ή άλλως προσιτές στο κοινό, - πληροφορίες η δημοσιοποίηση των οποίων είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας, - πληροφορίες για τη δημοσιοποίηση/ανακοίνωση των οποίων έχει δοθεί έγγραφη συναίνεση του μέρους στο οποίο αφορούν. Τέλος, η παρούσα σύμβαση δεν εμποδίζει τη γνωστοποίηση από την ΙΕΕ οποιασδήποτε Εμπιστευτικής Πληροφορίας, η γνωστοποίηση της οποίας επιβάλλεται από τον νόμο ή από πράξη ή απόφαση δημόσιας ή άλλης διοικητικής, εποπτικής, ή δικαστικής αρχής. 5.2 Διευκρινίζεται πως το απασχολούμενο στην υλοποίηση της παρούσας προσωπικό των μερών, καθώς και ανεξάρτητοι συνεργάτες τους που επίσης εμπλέκονται με την εκτέλεση του έργου δυνάμει της παρούσας δεν εμπίπτουν

7 στην έννοια του τρίτου, τηρουμένης πάντα της αρχής της αναλογικότητας. Το προσωπικό και οι συνεργάτες αυτοί έχουν τις υπό 5.1 υποχρεώσεις Οι εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις υφίστανται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, όσο και απεριόριστα μετά την για οποιονδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής Η ΙΕΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν γνωστοποίηση πληροφοριών από τον ΕΟΠΥΥ σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο. Άρθρο 6 Προσωπικά Δεδομένα- Πνευματική ιδιοκτησία 6.1 Στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας η ΙΕΕ θα λάβει γνώση και θα επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ασφαλισμένων τoυ ΕΟΠΥΥ. Η επεξεργασία αυτή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον στο μέτρο, την έκταση και για το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται για την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Η ΙΕΕ θα επεξεργάζεται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στους ιατρικούς φακέλους ασθενή στις εγκαταστάσεις που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ και θα επιστραφούν στον ΕΟΠΥΥ μετά το πέρας του ελέγχου. Κατά τα λοιπά η ΙΕΕ δεσμεύεται από τις διατάξεις της παρ. 5.7 της υπ αριθμ. 634 (134/ ) απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ καθώς και: - να διασφαλίζει το απόρρητο της επεξεργασίας, η οποία θα διεξάγεται μόνον από πρόσωπα τελούντα υπό τον έλεγχό της και ενεργούντα μόνον κατ εντολή της, - να επιλέγει για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου,

8 - να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας Η ΙΕΕ διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα για όλο το υλικό που παρέχεται στον πάροχο Τα αποτελέσματα, μελέτες, στοιχεία, φύλλα εργασίας, ηλεκτρονικά αρχεία, βάσεις δεδομένων, λογισμικό και τεκμήρια που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια της παρούσας, θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΙΕΕ. Ο Πάροχος δικαιούται στη χρήση των παραπάνω αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παροχής στοιχείων προς τις εποπτικές αρχές ή σε εκτέλεση απόφασης Δικαστηρίου. Άρθρο 7 Καταγγελία 7.1 Πέραν όσων ορίζονται στο άρθρο 3, η παρούσα λύεται: Με έγγραφη καταγγελία με άμεση ισχύ οιουδήποτε των μερών ένεκα σπουδαίου λόγου, οπωσδήποτε μη οφειλομένου σε υπαιτιότητα του καταγγέλλοντος μέρους. Με καταγγελία οιουδήποτε των μερών σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης από το έτερο μέρος όρου της παρούσας, όλων των όρων αυτής συμφωνουμένων ως ουσιωδών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση του μέρους που έχει παραβεί όρο της παρούσας όπως εντός 15 ημερών από λήψεως της προσκλήσεως επανορθώσει την παράβαση. Η μη επανόρθωση της παράβασης που προεκλήθη συνεπάγεται τη λύση της συμβάσεως με το πέρας της προθεσμίας των 15 ημερών, επιφυλασσομένων όλων των νομίμων δικαιωμάτων των μερών. Αμέσως και αυτοδικαίως σε περίπτωση που οιοδήποτε των μερών λυθεί, κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, εκτός αν η συνέχιση της παρούσας είναι δυνατή βάσει του νόμου, της καλής πίστης και των πραγματικών συνθηκών δίχως υπέρμετρη επιβάρυνση κάποιου από τα μέρη και για διάστημα οπωσδήποτε μη υπερβαίνον τους τρεις μήνες. 7.2 Η καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της παρούσας ουδεμία επίπτωση έχει στα μέχρι το χρονικό σημείο της λήξεως γεννηθέντα δικαιώματα και υποχρεώσεις

9 των μερών και η οποιαδήποτε εργασία έχει εκτελεσθεί μέχρι τη στιγμή της λήξης της παρούσας σύμβασης με τα τυχόν έξοδα που θα επιβληθούν θα τιμολογηθεί και θα εξοφληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 ανωτέρω. Άρθρο 8 Ανωτέρα Βία Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα ευθύνεται έναντι του άλλου για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεών του, οφειλομένη σε οποιαδήποτε αιτία ή αιτίες κείμενη πέραν της ευλόγως νοουμένης σφαίρας επιρροής του. Ως αιτίες κείμενες πέραν της σφαίρας επιρροής του συμβαλλομένου μέρους νοούνται μόνον περιστατικά και καταστάσεις που δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν και να αποτραπούν ακόμη και αν το μέρος επεδείκνυε άκρα επιμέλεια και σύνεση. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε των μερών αντιμετωπίσει κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακωλυθεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, το μέρος αυτό: Θα ειδοποιήσει εγγράφως το ταχύτερο δυνατόν το άλλο μέρος για την καθυστέρηση αυτή ή την παρακώλυση ως προς την εκπλήρωση, δηλώνοντας την ημερομηνία ενάρξεως της καθυστέρησης ή παρακωλύσεως, την αιτία αυτών και την εκτιμώμενη διάρκειά τους. Με την ίδια ειδοποίηση το καθυστερούμενο ή κωλυόμενο μέρος δύναται να προβεί σε δήλωση περί αναστολής ισχύος της συμβάσεως για όσο χρόνο διαρκεί η κατά τα ανωτέρω αιτία καθυστέρησης/ παρεμπόδισης. Θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμβλυνση των συνεπειών της καθυστερήσεως ή της παρακωλύσεως αυτής ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας συμβάσεως. Θα αρχίσει και πάλι να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του το ταχύτερο δυνατόν μετά την εξάλειψη της αιτίας καθυστέρησης ή παρακώλυσης ως προς την εκπλήρωση.

10 Άρθρο 9 Απαγόρευση εκχωρήσεως υποκαταστάσεως Απαγορεύεται στην ΙΕΕ η καθ οιονδήποτε τρόπο υποκατάσταση τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου εν όλω ή εν μέρει στα εκ της παρούσας συμβάσεως δικαιώματα και/ ή υποχρεώσεις της. Στην απαγόρευση αυτή δεν εμπίπτει η χρησιμοποίηση από την ΙΕΕ οποιουδήποτε προσώπου για την εκτέλεση μέρους των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, εφόσον η ΙΕΕ διατηρεί τον έλεγχο και την εποπτεία της εκτελέσεως των υποχρεώσεών αυτών. Άρθρο 10 Περιορισμοί ευθύνης 10.1 Έκαστο των μερών ευθύνεται έναντι του άλλου δια παν πταίσμα του ιδίου και των προστηθέντων του, εξαιρουμένης της ευθύνης για ελαφρά αμέλεια Κανένα μέρος δεν θα ευθύνεται για την αποκατάσταση εμμέσου ζημίας του άλλου, περιλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών Οποιαδήποτε αξίωση από τον Πάροχο πρέπει να εγερθεί εντός πέντε ετών από την ημερομηνία που ο Πάροχος απόκτησε το δικαίωμα να ασκήσει δικαστικές ή άλλες διαδικασίες επίλυσης της διαφοράς Η ευθύνη για ενδεχόμενη αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος της συμφωνηθείσας αμοιβής για το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο. Άρθρο 11 Τροποποιήσεις Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας συμβάσεως δεν έχει ισχύ αν δεν συνομολογηθεί εγγράφως από όλα τα μέρη. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου ή ανακύψουν προβλήματα ή άλλοι λόγοι που επιβάλλουν ή εύλογα δικαιολογούν την τροποποίηση του όγκου της εργασίας μας και του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση αυτής, και ως εκ τούτου καθιστούν αναγκαία την αναπροσαρμογή της αμοιβής της ΙΕΕ, η ΙΕΕ θα θέσει άμεσα υπόψη του Παρόχου τα ανακύπτοντα στοιχεία όπως και τους λόγους για την ανάγκη σχετικής τροποποίησης της παρούσας σύμβασης.

11 Άρθρο 12 Μερική παραίτηση/ ακυρότητα αδράνεια 12.1 Παραίτηση από οποιονδήποτε όρο της παρούσας δεν εκτείνεται ούτε επηρεάζει οποιονδήποτε άλλο όρο, ως προς τον οποίο δεν έχει γίνει ρητή παραίτηση, ούτε θέτει σε κίνδυνο δικαιώματα πηγάζοντα από αυτόν Ακυρότητα ή ακυρωσία μέρους της παρούσας δεν συνεπιφέρει ακυρότητα του συνόλου αυτής, των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων αναπληρουμένων από τα κατά το ελληνικό δίκαιο ισχύοντα και τα επιτασσόμενα από την αρχή της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη εκ μέρους ενός εκ των μερών στην άσκηση κάποιου δικαιώματός του δεν θα λογίζεται ως παραίτησή του από αυτό, ούτε θα επιδρά αρνητικά όσον αφορά στην ύπαρξη του δικαιώματος αυτού. Άρθρο 13 Μία και μόνη συμφωνία Το παρόν, μαζί με το Παράρτημα του, περιλαμβάνει το σύνολο των συνομολογηθέντων μεταξύ των μερών και υπερισχύει κάθε προηγούμενης προφορικής ή εγγράφου συμφωνίας, δέσμευσης ή σύμβασης που αφορά στο αντικείμενο της παρούσας. Άρθρο 14 Εφαρμοστέο δίκαιο επίλυση διαφορών 15.1 Η σύμβαση αυτή διέπεται ως προς την ερμηνεία και εκτέλεσή της από το ελληνικό δίκαιο Κάθε διαφορά/ διαφωνία εκτός από τη διαφωνία του Παρόχου με το πόρισμα ελέγχου (για την οποία εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από τις η προβλεπόμενη από τις παραγράφους 8.5 και 9 της με αριθμό 634/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ διαιτησία), που αφορά στην εκτέλεση ή/ και στην ερμηνεία αυτής είτε κατά τη διάρκεια της είτε μετά τη λήξη της, αυτές θα υπάγονται στη διαιτησία του άρθρου 2.7. του παρόντος.

12 Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκάστου των μερών λαμβάνοντος ένα (1) εξ αυτών. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

13