ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΕΦΚΔ ΕΞ2014 Καθιέρωση νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1, της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 9 του Ν.Δ. 1146/1972 (ΦΕΚ 64/Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Β.Δ. 109/1973 (ΦΕΚ 33/Α). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 722/1977 (ΦΕΚ 299/Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1573/1985 (ΦΕΚ 201/Α). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επι βατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ νητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 8. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α). «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α) «Τροπο ποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανταγωνιστι κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202/Α) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 11. Τις διατάξεις της υπ αριθ / (ΦΕΚ 2574/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 12. Τις διατάξεις της υπ αριθ. 329/ (ΦΕΚ 1655/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», όπως ισχύει. 13. Την υπ αριθ. ΣΤ 26322/ (ΦΕΚ 1099/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την υπ αριθ. Τ.4413/343/Α0019/ (ΦΕΚ 1479/ Β) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών. 15. Την υπ αριθ /120β/Τ.&Ε.Φ./ (ΦΕΚ 365/Β) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός της έναρξης ισχύος του άρθρου 27 του Ν.3220/2004 και κάθε σχετικού θέματος για την εφαρ μογή αυτού». 16. Την υπ αριθ. ΣΤ 3365/ (ΦΕΚ 166/Β) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 17. Την υπ αριθ. Δ19Α ΕΞ 2013/ (ΦΕΚ 3051/Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθιέρω ση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή». 18. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στο «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων» στα πλαίσια λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος τε λωνείων ICISnet. 19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τύπος και Περιεχόμενο Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων 1. Καθιερώνεται ενιαίος τύπος πιστοποιητικού ταξινό μησης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, που φέρει τον

2 27066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τίτλο «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων», όπως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα I). Το «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων» εκτυπώ νεται σε λευκό χαρτί διαστάσεων Α4 διπλής όψης, σε τρία αντίτυπα Α, Β και Γ, μετά την καταχώρηση των απαιτούμενων, για την έκδοσή του, στοιχείων, στο πλη ροφοριακό σύστημα τελωνείων ICISnet, από το οποίο λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρησης, αποτελούμενο από δεκαοκτώ (18) αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Τα αντίτυπα Α και Β προορίζονται για την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, προ κειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας και φέρουν την ένδειξη «Για την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι νωνιών». Το αντίτυπο Γ φέρει την ένδειξη «Στέλεχος» και πα ραμένει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού. 2. Στην πρόσθια όψη και των τριών αντιτύπων Α, Β και Γ του πιστοποιητικού ταξινόμησης υφίστανται χώ ροι (θέσεις) για τη συμπλήρωση των αναγκαίων, κατά περίπτωση, στοιχείων, ως ακολούθως: Χώρος (θέση) για την αναγραφή διακριτικού κεφα λαίου γράμματος (χαρακτήρας εκτύπωσης), που αντι στοιχεί στην κατηγορία του οχήματος, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπα στο μέρος της παρούσας. Χώρος (θέση) για την αναγραφή των στοιχείων του Α και Β Παραλήπτη. Χώρος (θέση) για την αναγραφή όλων των στοιχείων του οχήματος (είδος, εργοστάσιο κατασκευής, εργο στασιακός τύπος, αριθμός πλαισίου, τύπος κινητήρα, κυλινδρισμός κ.λπ.), όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συγκεκριμένο χώρο του επισυναπτόμενου υποδείγμα τος. Χώρος (θέση) για την αναγραφή των περιορισμών ή απαγορεύσεων μεταβίβασης, καθώς και για την άρση αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Χώρος (θέση) για την αναγραφή της οδηγίας αντιρ ρυπαντικής τεχνολογίας που πληροί το όχημα. Στην πίσω όψη των αντιτύπων Α και Β του πιστοποι ητικού ταξινόμησης (το αντίτυπο Γ δεν φέρει ενδείξεις) και προκειμένου περί επιβατικών αυτοκινήτων και μοτο σικλετών ιδιωτικής χρήσης, επιβατικών ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων (τροχόσπιτων) και φορτηγών αυ τοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) μικτού βάρους κάτω των χιλιογράμμων, υφίστανται τρεις (3) χώροι (θέ σεις) για τη διενέργεια ισάριθμων πράξεων μεταβίβασης ανάριθμου, πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, αυτοκινήτου, με τις αντίστοιχες θεωρήσεις από τον αρμόδιο υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ότι καταβλήθηκε το τέλος μεταβίβασης του οχήματος. Επίσης, υπάρχει χώρος (θέση) για τη βεβαίωση από το αρμόδιο τελωνείο ότι καταβλήθηκε το τέλος ταξι νόμησης για το όχημα ή ότι απαλλάσσεται από αυτό και χώρος για τη θεώρηση από τον αρμόδιο υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ότι καταβλήθηκε το τέλος άδειας του οχήματος για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφο ρίας αυτού, εκτός εάν άλλως ορίζεται. Επιπλέον, επί του πιστοποιητικού υπάρχει χώρος (θέση), όπου δηλώνεται από τον εισαγωγέα παραλή πτη, ότι το περιγραφόμενο στο πιστοποιητικό όχημα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων και αναγράφεται και το χρώμα του οχήματος. Άρθρο 2 Διακίνηση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων Επιβαλλόμενες καταχωρήσεις 1. Το πιστοποιητικό ταξινόμησης, καταχωρείται σε βι βλίο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων στο σύστημα. Για τις περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικού ταξινόμη σης με εφεδρική διαδικασία (χειρόγραφη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ταξινόμησης, λόγω μη διαθε σιμότητας του συστήματος), τηρείται χειρόγραφο βι βλίο καταχώρησης, κοινό για όλες τις κατηγορίες των οχημάτων, από το οποίο το πιστοποιητικό λαμβάνει αύξοντα αριθμό, που τίθεται και στα τρία αντίτυπα Α, Β και Γ αυτού. Στο εν λόγω βιβλίο, το οποίο εκτυπώνεται από τη Δι εύθυνση Εκτύπωσης και Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ.), καταχωρούνται ο κωδικός του τελωνείου, τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη, η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, το είδος του οχήματος, ο αριθμός πλαισίου, ο τύπος του κινητήρα, ο αριθμός και το είδος του παραστατικού (Διασάφηση ή Ειδική Δήλωση). Τα στελέχη των πιστοποιητικών ταξινόμησης και το βιβλίο καταχώρησης των πιστοποιητικών που χρησιμο ποιείται στις περιπτώσεις εφεδρικής διαδικασίας, δεν υποβάλλονται στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, αλλά τηρούνται στην αρμόδια Τελω νειακή Αρχή έκδοσης, επί μία δεκαετία. 2. Μετά την, κατά τα παραπάνω, έκδοση και καταχώ ρηση του πιστοποιητικού, τα αντίτυπα Α και Β παρα δίδονται στον παραλήπτη του οχήματος, προκειμένου να τα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Μετά τη χορήγηση του παραπάνω πιστοποιητικού, σε περίπτωση που ο κύριος και κάτοχος του οχήμα τος επιθυμεί να μεταβιβάσει το όχημα ανάριθμο (πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομά του), υποχρεούται να μεταβεί στην αρμόδια Διεύθυνση Με ταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, η οποία προβαίνει στον υπολογισμό και την είσπραξη του τυ χόν οφειλόμενου τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος, που απαιτείται για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης. Στη συνέχεια, ο αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας αυτής και προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, επι βατικά ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα (τρο χόσπιτα) και φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) μικτού βάρους κάτω των χιλιογράμμων θεωρεί, στα αντίτυπα Α και Β του πιστοποιητικού, την καταβολή των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, οικονομικών επιβαρύνσεων. Στη συνέχεια, τα συμβαλλόμενα μέρη (πωλητής αγο ραστής) αναγράφουν την μεταβίβαση του οχήματος και υπογράφουν στην οικεία θέση και των δύο αντιτύπων του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ο συμβολαιο γράφος καταχωρεί τη γενόμενη μεταβίβαση στην οικεία θέση του πιστοποιητικού.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, ο κάτοχος του οχήματος υποχρεούται στην καταβολή του προβλεπόμενου, από τις ισχύουσες διατάξεις, τέλους άδειας οχήματος. Η καταβολή θεωρείται στην αντί στοιχη θέση του πιστοποιητικού ταξινόμησης από τον αρμόδιο υπάλληλο της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Ο κάτοχος του οχήματος θα πρέπει να προσκομίσει τα χορηγούμενα από την Τελωνειακή Υπηρεσία αντίτυ πα Α και Β στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επι κοινωνιών της Περιφέρειας για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στο όνομά του. 3. Το αντίτυπο Β του πιστοποιητικού ταξινόμησης κα ταχωρείται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι νωνιών σε συγκεντρωτική κατάσταση, κατά Τελωνειακή Αρχή έκδοσης και επιστρέφεται σε αυτή, στο τέλος κάθε μήνα, με έγγραφο επί αποδείξει. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή έκδοσης του πιστοποιη τικού, μετά την παραλαβή του αντιτύπου Β, προβαίνει σε συσχέτισή του με το αντίτυπο Γ, το οποίο τηρεί στο αρχείο της, προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν επέλθει σ αυτό τυχόν παραποιήσεις ή μεταβολές. Η συσχέτιση δύναται να πραγματοποιείται ηλεκτρο νικά, εφόσον διασφαλίζεται, βάσει των ισχυουσών δια τάξεων, η γνησιότητα των πιστοποιητικών. Το αντίτυπο Α του πιστοποιητικού παραμένει στην αρμόδια, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Άρθρο 3 Διατηρείται σε ισχύ και μετά την καθιέρωση του νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.Δ 1146/1972 (άρθρο 1 παραγ. 1 και 2) και της ΣΤ 3365/ απόφασης του Υπουργού Ναυτιλί ας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής των επαγγελματικών οχημάτων πάσης κατηγορίας και χρήσης [Φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης και φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους άνω των χιλιογράμμων, Μοτοσικλέτες, Λεωφορεία, Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης αυτοκίνητα και αυτοκίνητα οχήματα που δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες (Γερανοί, Συνεργεία)], στους χώρους (θέσεις) του οποίου γίνεται η μεταβιβα στική πράξη από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Άρθρο 4 Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας καταργεί ται η υπ αριθ. Τ.4413/343/Α0019/ κοινή υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 1479/Β).

4 27068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27069

6 27070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27071

8 27072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27073

10 27074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

12 27076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX