ΣΡΙΣΗ 29 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΑΚΡΗ Δ. ΜΑΝΣΖΑΡΛΗ Κ. Μηχανικόσ Αεριςμόσ- Bαςικϋσ Αρχϋσ WEANING ηπτικό καταπληξύα ΜΑΚΡΗ Δ. ΚΟΤΣΟΘΤΜΙΟΤ Κ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΙΣΗ 29 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΑΚΡΗ Δ. ΜΑΝΣΖΑΡΛΗ Κ. Μηχανικόσ Αεριςμόσ- Bαςικϋσ Αρχϋσ WEANING ηπτικό καταπληξύα ΜΑΚΡΗ Δ. ΚΟΤΣΟΘΤΜΙΟΤ Κ."

Transcript

1 ΣΡΙΣΗ 29 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΑΝΣΖΑΡΛΗ Κ. ΣΡΙΣΗ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ Μηχανικόσ Αεριςμόσ- Bαςικϋσ Αρχϋσ WEANING ηπτικό καταπληξύα ΠΕΜΠΣΗ 15 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ ΠΑΛΛΗ Ε. ηπτικό καταπληξύα - Θεραπεύα ΣΡΙΣΗ 20 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΣΗ 22 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 27 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ ΔΙΑΛΕΞΗ Ο ρόλοσ των β- αποκλειςτών ςτη ΜΕΘ ΕCHO Η/ΚΑΙ PICCO Μηχανικόσ Αεριςμόσ- Bαςικϋσ Αρχϋσ WEANING ΠΕΜΠΣΗ 29 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ PRACTICAL GUIDE ΔΡΟΟΤ Β. Πωσ αποφεύγονται οι κατακλύςεισ ΠΕΜΠΣΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ CASE REPORT ΠΕΜΠΣΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ Διαταραχϋσ πηκτικότητασ αύματοσ ΣΡΙΣΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ ΚΑΡΑΠΕΣΑ Μ. Αιμοδυναμικό monitoring ΠΕΜΠΣΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ HPA Axis ΠΕΜΠΣΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ Πνευμονύα

2 ΣΡΙΣΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ CASE REPORT ΚΩΣΑΔΗΜΑ Ε. ΠΕΜΠΣΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ Υαρμακευτικό Καταςτολό ΣΡΙΣΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΣΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ Καρδιϊ Ενδοκαρδύτιδα ΣΡΙΣΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ ΚΑΡΑΠΕΣΑ Μ. Oξεύα παγκρεατύτιδα ΠΕΜΠΣΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ ΣΟΛΑΚΗ ΚΑΡΒΟΤΝΙΑΡΗ Μ. οβαρϋσ λοιμώξεισ μαλακών μορύων ΣΡΙΣΗ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΙΑΛΕΞΗ Ανθεκτικότητα αντιβιοτικών - μϋτρα πρόληψησ ΠΕΜΠΣΗ 14 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΚΩΣΑΔΗΜΑ Ε. Εγκεφαλικϋσ αιμορραγύεσ ΣΡΙΣΗ 19 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ PRACTICAL GUIDE Πωσ αποφεύγεται η ενδοκρϊνια υπϋρταςη? ΠΕΜΠΣΗ 21 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 26 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΚΑΡΑΠΕΣΑ M. Δευτερογενεύσ περιτονύτιδεσ ΠΕΜΠΣΗ 28 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 2 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ CASE REPORT ΠΕΜΠΣΗ 4 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ Ενδοκοιλιακό Τπϋρταςη εγκεφϊλου ΣΡΙΣΗ 9 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ Πνευμονύα ςτη ΜΕΘ

3 ΠΕΜΠΣΗ 11 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 16 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ΔΙΑΛΕΞΗ Yπϋρηχοσ ςτη ΜΕΘ ΠΕΜΠΣΗ 18 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ΚΑΡΑΠΕΣΑ Μ. ΣΡΙΣΗ 23 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ Υαρμακευτικϋσ Νευρομυοπϊθειεσ ΠΕΜΠΣΗ 25 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ Giullain Barre ΣΡΙΣΗ 1 ΜΑΡΣΙΟΤ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΑΛΛΗ Ε. Αντιβιοτικϊ ε Μικροβιαιμύεσ: χόματα Και Διϊρκειεσ ΠΕΜΠΣΗ 3 ΜΑΡΣΙΟΤ ΚΑΡΒΟΤΝΙΑΡΗ Μ. ΣΡΙΣΗ 8 ΜΑΡΣΙΟΤ CASE REPORT ΚΩΣΑΔΗΜΑ Ε. ΠΕΜΠΣΗ 10 ΜΑΡΣΙΟΤ ΚΩΣΑΔΗΜΑ Ε. ΣΡΙΣΗ 22 ΜΑΡΣΙΟΤ PRACTICAL GUIDE: ΚΩΣΑΔΗΜΑ Ε. Πωσ ςιτύζουμε τον αςθενό ΠΕΜΠΣΗ 24 ΜΑΡΣΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ ΣΟΛΑΚΗ B. ΚΑΡΒΟΤΝΙΑΡΗ Μ. Φρόςη αντιβιοτικών ΠΕΜΠΣΗ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ ΚΟΣΟΘΤΜΙΟΤ Κ. CVVDH ΣΡΙΣΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ARDS

4 ΠΕΜΠΣΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Mηχανικόσ αεριςμόσ ΣΡΙΣΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΣΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΟΝΑ ΣΡΙΣΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΤ CASE REPORT ΠΕΜΠΣΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΚΩΣΑΔΗΜΑ Ε. ΣΡΙΣΗ 10 ΜΑΙΟΤ PRACTICAL GUIDE ΠΑΛΛΗ Ε. Πωσ μειώνουμε την ΟΝΑ ΠΕΜΠΣΗ 12 ΜΑΙΟΤ

5 Μέλη ΔΕΠ Ε. Ζακυνθινόσ, Καθ. Εντατικόσ Θεραπεύασ- Δ/ντόσ ΚΕΘ ΠΓΝΛ Δ. Μακρόσ, Επ. Καθ. Εντατικολογύασ Πανεπιςτημιακόσ υπότροφοσ Κ. Μαντζαρλόσ Ιατροί ΕΤ ΚΕΘ ΠΓΝΛ Ε. Κωςταδόμα, Δ/ντρια ΕΤ ΚΕΘ ΠΓΝΛ Μ. Μπϊκα, Επιμελότρια ΚΕΘ ΠΓΝΛ Ε. Πϊλλη, Επιμελότρια ΚΕΘ ΠΓΝΛ Ι. Παπανικολϊου, Επιμελητόσ ΚΕΘ ΠΓΝΛ Μ. Καρβουνιϊρησ, Επιμελητόσ ΚΕΘ ΠΓΝΛ Π. Ζυγούλησ, Επιμελητόσ ΚΕΘ ΠΓΝΛ Δ. Μπϊγκα, Επιμελότρια ΚΕΘ ΠΓΝΛ Μ. Καραπϋτςα, Επιμελότρια ΚΕΘ ΠΓΝΛ Εξειδικευόμενοι Ιατροί Γ. Γανϋλη Β. Καραδόντασ Κ. Κουτςοθύμιου Κ. παθούλασ Β. Σςολϊκη Προΰςταμένη κλινικήσ Β. Δρόςου Γραμματεία κλινικήσ. Δημοβϋλη

6 ΔΙΑΛΕΞΕΙ Οι διαλϋξεισ αφορούν ςτην παρουςύαςη ενόσ θϋματοσ ςτη βϊςη τησ υπϊρχουςασ βιβλιογραφύασ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΕ ΕΝΗΜΕΡΩΕΙ Οι βιβλιογραφικϋσ ενημερώςεισ αφορούν ςτην παρουςύαςη ενόσ θϋματοσ βϊςη 1-3 ϊρθρων που εκδόθηκαν τα τελευταύα 2 ϋτη ςτα περιοδικϊ τησ εντατικόσ θεραπεύασ ό ςε ςυναφό ςημαντικϊ περιοδικϊ (πχ. NEJM) Case report Παρουςιϊζεται ϋνα περιςτατικό με ςκοπό να αναδειχθεύ ένα μόνυμα που αφορϊ ςτο τι θα μπορούςε να γύνει περιςςότερο ό διαφορετικϊ για ϋνα αςθενό Practical guide Παρουςιϊζονται οδηγύεσ για το πωσ θα αποφευχθεύ/προληφθεύ κϊποια επιπλοκό (ςε ςυνδυαςμό με υπϊρχουςεσ guidelines από την Αμερικανικϋσ και Ευρωπαώκϋσ Εταιρεύεσ) Φώροσ ςεμιναρύων τησ ΚΕΘ, 2 Οσ όροφοσ