Le en is-soçjetà MuΩikali. San Lawrenz. Belt Vittoriosa A.D. 1883

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Le en is-soçjetà MuΩikali. San Lawrenz. Belt Vittoriosa A.D. 1883"

Transcript

1 Le en is-soçjetà MuΩikali San Lawrenz A.D Óar a Nru. 106 Lulju - Awwissu 2018

2

3 Il-Kelma tal-president Lawrence V. Farrugia l-banda tal-parroçça u l-ewwel Banda If Beltna din is-sena qieg da tfakkar il-135 sena mit-twaqqif tag ha. Snin twal li rat ilglorji tag ha u kellha Ωminijiet li kienu anqas feliçi. Banda li kellha Surmastrijet Maltin kif ukoll barranin ta kapaçita` u fama li Ωammew l-isem tal-banda fl-og la livell fost il-baned ta gωiritna bil-kapaçita` tag hom fil-kompoωizzjonijiet muωikali u direzzjoni tal-banda b kunçerti ewwa teatri u postijiet pubbliçi u f afna bliet u r ula ta pajjiωna. Min abba l- erba li abet it-tieni gwerra, ilbanda ma tantx baqg et attivà min abba li l-ma oranza tad-diri enti u Bandisti ew evakwati fejn u ud minnhom ma rritornawx lura lejn pajjiωhom. Fis-sena 1943, meta s-sitwazzjoni bdiet titjieb, nhar l-10 ta Awwissu, l-arçipriet ta dak iω-ωmien il-kanonku Pawlu Galea g amel proçessjoni ta San Lawrenz bi statwa li kienet tintrama barra min abba li l-istawa ta San Lawrenz kienet qieg da tinωamm fil- Monasteru tal-benedittini ewwa l-imdina. Il-Banda bl-isem Duke of Edinburgh daqqet innijiet waqt il-purçissjoni ewwa l-pjazza u minn dak inhar dejjem bdiet tikber l-attivita`. Il-qawmien ma kienx tant façli min abba li kien hawn nuqqas kbir ta xog ol u numru ta supporters u bandisti tal-banda kellhom jemigraw. Imma s-soçjeta` tag na minn dejjem kellha tmexxija b nies li kienu lesti li jimpenjaw rwie hom b sagrifiççju personali g all- id tas-soçjeta`. Kien fis-snin sebg in li kien hemm tibdil f çerta mentalita` fit-tmexxija tal-kaωin, u g al dawk li da lu g al dan ix-xog ol ma tantx kienet façli li tbiddel çertu drawwiet l-aktar meta beda jsir tibdil fl-istatut tal-kaωin li wassal g all-istess drittijiet tal-membri daqs ilbandisti. Ma kienx façli t-tibdil tal-isem tal-banda biex minn Duke of Edinburgh issemmiet Banda Vittoriosana San Lawrenz, tibdil li kien jirrikjedi unanimita` tal-laqg a Generali. Minn dak iω-ωmien is-soçjeta` tag na baqg et miexja l quddiem b entuωjaωmu liema b alu li sirna eωempju g al Soçjetajiet u G aqdiet o ra. Dan il-progress kien kemm fil-kamp bandistiku kif ukoll fil-kura u t-tisbie tal- Palazzo Huesca. Permezz tar-rappreωentanti tag na fl-g aqda KaΩini tal-banda tajna kontribut kbir biex l-g aqda tissa a fejn illum g andha s-sede tag ha, fl-2002 sar ftehim mal-awtoritajiet tal-knisja dwar iç-çelebrazzjonijiet tal-festi Esterni li ie m edded fl-2011, sar qbil dwar il- las minimu li g andu jing ata fis-servizzi tal-banda u afna xog ol ie or b risq il-baned Maltin u G awdxin. Konna minn ta quddiem fl-organizazzjoni talewwel viωta ta Papa ewwa l-gωejjer tag na, fil-festi li saru biex ifakkru id-disa mitt sena mit-twaqqif tal-parroçça ta San Lawrenz, fil-viωta tar-relikwija qaddisa tar-ras ta San Lawrenz u fil-festi li fakkru l-1750 sena mill-martirju ta San Lawrenz. Konna minn ta quddiem ukoll biex insemmg u le inna meta fit-tibdil litur iku ta wara l-konçilju Vatikan II t alla l-isem ta San Lawrenz barra mil-litanija tal-qaddisin u mill-kanoni talquddiesa u bqajna ninsistu sakemm rajna li da al f postu. Imma wie ed mill-akbar sodisfazzjonijiet tag na kien meta wara 22 sena, fl-2012, bl-inizjattiva tas-soçjeta` tag na wa idna flimkien mal-arçipriet Kan. Joe Cilia, irnexxielna nag mlu l- rug tal-istatwa ta San Lawrenz min-niçça b çelebrazzjoni litur ika u mhux privatament. A na kellna x-xorti li konna strumentali fittifkira tal-100 sena mit-twaqqif tal-banda, tal- 125 sena u din is-sena tal-135 sena. Fl-ewwel çentinarju tal-banda, g alkemm konna limitati fil-finanzi, g aliex il- KaΩin dejjem kellu tmexxija bil-g aqal filfinanzi, xorta g amilna festi speçjali. Biex jitfakkar dan l-avveniment kienet ar et l-ewwel storja tal-banda konçiωa miktuba mis-sur Lorenzo Zahra, iωωanωnet bandiera tas-soçjeta` rregalata mill-kumitat tal-festa u li g adha tintuza sal-lum fi ranet speçjali, saru midalji kommemorattivi, quddiesa filbit a tal-kaωin minn Mons. Philip Calleja, Snooker Competition g all-kbar u Ω-Ωg ar, ir ama kommemorattiva fl-intrata li iet inawgurata mill-president ta Malta, mawra g al G awdex fil-31 ta Lulju g aliex dak iω- Ωmien il-març tal-mota ma setax isir u fl-10 ta Awwissu l-banda San Lawrenz g amlet març u programm vokali u strumentali ewwa l-pjazza fejn indaqq l-innu l-kbir ta Hector H. Dalli. F g eluq il-125 sena kellna sitwazzjoni finanzjarja afna a jar. Dawn il-festi abtu wkoll mal-1750 sena mill-martirju ta San Lawrenz u l-kaωin g amel iç-çelebrazzjonijiet tieg u bejn it-tnejn 21 ta Lulju u t-30 ta Lulju fejn dak inhar ie nawgurat wie ed mill-isba plançiera li hawn fil-gωejjer tag na bi programm vokali u strumentali. Fost l-attivitajiet li saru konna ri na pubblikazzjoni dettaljata tal-istorja tal-kaωin, ie nawgurat standard tar-rakkmu mill-isba mog ti mill-president Onorarju s-sur Joseph Scicluna, rug ta Ωew double CDs, serata muωiko-letterarja, konkors tal-marçi brijuωi, uniformi dida tal-banda inkluω poloshirts u afna attivitjiet soçjali li saru matul is-sena. F g eluq il-135 sena tal-banda, g alkemm mhux anniversarju li normali ji i mfakkar, il-kumitat deherlu li g andu jag mel çelebrazzjonijiet speçjali mifruxa tul is-sena. Fosthom saret il- ames mawra tal-banda San Lawrenz barra mix-xtutna, u t-tieni darba f temp ta tmien snin fejn adet sehem fil-festa ta San Mauro ewwa Viagrande. Órigna Ωew USBs b marçi funebri u o ra b marçi brijuωi, kif ukoll recording did ta marçi brijuωi. Saret bandiera g all-erbg at ta San Lawrenz u o ra kwaωi ma ura g allokkaωjonijiet sekondarji, programm muωikali ta tifkira fuq il-forti Sant An lu u quddiesa ta ringrazzjamnet bis-sehem tal-banda li sejra ssir fl-ewwel Jum tan-novena. Jekk fl-2008 lestejna l-plançier artistiku, din is-sena kellna tliet pro etti kbar lix-xog ol u l-investiment tag hom se jibqa jitgawda. Insemmi irrestawr tas-sala u l-vetrini tal-arkivju, il-bini ta kmamar fuq wara tal-kaωin u restawr talintrata prinçipali ta Palazzo Huesca. Ninsab sodisfatt li wara 55 sena fil-kumitat ta din is-soçjeta` ewlenija f Beltna, li 31 sena minnhom servejt b ala President, sejjer in alli lill-kaωin afna a jar milli writnieh a na, kemm fil-finanzi kif ukoll fil-kundizzjoni li ma tistax ti i pparagunata, wara li tista tg id knisna, mmodernizzajna u sebba na dan ilpatrimonju li writna u li qeg din in allu biex jitgawda minn ta warajna. PerswaΩ li wara dan il-perjodu glorjuω tas-soçjeta` tag na ser ikollna membri mexxejja u membri tal- Kumitat li jkomplu jkabbru l-isem tal-banda tag na. Werrej Il-Kelma tal-president...3 Mill-Birgu tal-img oddi...5 Il-Martri l-biera u llum...6 Óarsa lejn sena idma... 7 Xog ol u Pro etti...10 Programm Festa /13 Ottorino Respighi...14 Messa mill-arçipriet...17 Tag rif mill-kçina...18 Wiçç imb wiçç ma Lawrence Farrugia...19 Attivita Lulju / Awwissu...22 Editur Simon Farrugia Riklami John Attard Simon Farrugia Lawrence V. Farrugia Proof Reading Bjorn Callus Ritratti Melvin Degiorgio Noel Gauci Lawrence Parascandolo Elton J. Randich Andre Xuereb Ritratt Faççata L-Istatwa ta San Lawrenz jag ti d-dawl lill-g omja quddiem Palazzo Huesca f Jum l-antivigilja, 8 t Awwissu, 2017 Stampat 36, Triq San Pawl, Valletta Tel: Mob: LULJU - AWWISSU Óar a Nru

4

5 Mill-Birgu tal-img oddi Anton Attard Il-Birgu Belt l-inkwiωizzjoni Rumana f Malta L -InkwiΩizzjoni adet isimha mill-kelma Taljana inquisire; bil-malti tist arre jew tg arbel. Kien hemm tliet g amliet ta din l-istituzzjoni: dik Medjevali, dik Spanjola u l-o ra msej a Ir-Rumana. Tal-ewwel twaqqfet lejn l Hawn Malta din kienet f idejn l-isqof, sakemm fl-1553 iddeffes il-gran Mastru D Homedes ( ). Dan kien waqqaf Tribunal kompost minn tliet saçerdoti u tliet kavallieri. Dik Spanjola twaqqfet fi Spanja mir-re Federiku u r-re ina Isabella fl Din baqg et mag rufa g all- ruxijiet li wettqet. Ir-Rumana, li kellna f Malta, waqqafha l-papa Pawlu III fl Din kienet twaqqfet biex iωωomm il-fidi bla mittiefsa li n ass li bdiet tixxellef minn dak li beda jg allem Luteru u o rajn f parti mdaqqsa tal-ewropa ta fuq. It-tribunal li waqqaf D Homedes sab oppoωizzjoni kbira mill-isqof u l-kwistjoni bejnu u bejn il-gran Mastru kienet spiççat Ruma u kompliet tkaxkar ukoll bejn l-isqfijiet u l-gran Mastri li ew warajhom. Biex din il-kwistjoni tintemm darba g al dejjem, il-papa Girgor XII, fl-1574, bag at hawn lill-mons. Pietro Dusina biex indipendentement mill-isqof u mill-gran Mastru, iwaqqaf l-inkwiωizzjoni Rumana. G alkemm sa dakinhar, il-belt prinçipali kienet il-belt Valletta, Dusina ng ata dak li kien il-palazz tal- Kastellanija fil-birgu u l-inkwiωituri kollha li ew wara Ωammew is-sede tag hom f din il-belt. Gest li, sa çertu punt, re a sa a l-importanza ta din il-belt li, wara t-tluq tal-ordni lejn il-belt Valletta, ftit ftit kienet qabdet in-niωla. Tibdil u ti did li sar fil-palazz wassal biex il-post isir adattat aktar g all-iskop li ng ata g alih. Is-sala tat-tribunal kont tid ol g aliha mill-ewwel bieb fuq ix-xellug kif jintemm it-tara prinçipali, g alkemm kien hemm d ul ie or g allakkuωati. It-Tribunal kien kompost mill-inkwiωitur, minn Teologu Konsultur, mill-prosekutur u mill-avukat Difensur. Dawn kellhom jg inuhom tabib, nutar, it-teωorier u dak inkarigat mill-eωekuzzjoni tas-sentenza. Fl-ewwel snin tal-bidu l-aktar li dehru quddiem l-inkwiωitur kienu dawk mixlijin b qari ta kotba kkundannati mill- Knisja u l-ereωija. Fis-seklu sbatax, imbag ad, l-aktar kaωi li nstemg u kienu dwar il-ma ija u l-mag mul. Fis-seklu tmintax l-akar kaωi li nstemg u kienu dwar dag a, infedelta`, poligamija u apostasija. G alkemm sal-lum, l-inkwiωizzjoni bosta j arsu lejha b arsa ta stmerrija, dik li kellna hawn Malta, ji ifieri dik Rumana, ma kellha x taqsam xejn mat-tnejn l-o ra li semmejna tant, lin-nies kienet tippreferi li tidher quddiemha milli quddiem il-qorti tal-ordni. Ma sentenzi ta abs jew torturi, fl-arkivji tal-inkwiωizzjoni niltaqg u mhux aωin, iωda l-biçça l-kbira tal-pieni g al dawk mixlijin minn xi add jew mill-akkuωati nfushom kienu jkunu smieg ta quddies u devozzjonijiet o ra jew penitenzi umiljanti g al perjodu ta Ωmien jew f xi ranet partikulari. Kien hemm waqtiet ukoll meta fis-sentenza mog tija reba is-sens komun. Xi kaωi partikulari li nsibu fl-arkivju tal-inkwiωizzjoni jikkonfermaw dan. L-eççezzjoni tikkonferma r-regola jg idu l-g orrief u dan ie konfermat permezz ta sentenza ta mewt li ta l-inkwiωitur Carbonese ( ). Fil-festa ta San Gwann Battista ççelebrata fl-1613, it-tabib Federico Ciantar, impjegat tas- Sant Uffizzju, indarab b daqqiet ta stallett mill-kavallier FrançiΩi Carlo Mandri u Luigi Morins u xi o rajn li kienu mag hom. Ciantar miet ftit jiem wara. Fuq ordni tal-inkwiωitur Carbonesi kellhom jg addu uri. Il- Gran Mastru ma qabilx ma dan, iωda l-inkwiωitur Ωamm iebes. Morins kien la aq arab minn Malta u Mandri, wara li tkeçça mill-ordni, il-qorti tal- InkwiΩitur sabitu ati u ie mg allaq f wa da miç-çelel tal- abs tal-palazz. Wara li Morins inqabad ukoll, ie mg allaq fil-kuridur tal- Palazz tal-inkwiωitur. Is-sens komun are çar fil-konkluωjoni ta kaω li deher quddiem il-qorti tal-inkwiωizzjoni dwar mara mill-birgu li iet akkuωata li ttradiet lil Ωew ha. Din kienet toqg od qrib il- abs tal-palazz tal-inkwiωitur u peremzz ta ofra li saret fil- ajt, hi kienet tid ol fiç-çella fejn kien qed jiskonta sentenza abib tag ha. Kienet inqabdet u dehret quddiem l-inkwiωitur. Dan aseb li jekk jikkundannaha permezz ta sentenza pubblika li biha jsir jaf Ωew ha, iω-ωwie tag ha kien ser jitfarrak. Is-sentenza ma tahiex u talab il-parir ta Ruma. Id-deçiΩjoni kienet li, billi are li Ωew ha u qrabatu ma kinux jafu bl-istorja, g andu jit alla kollox mistur u ma ting ata ebda kundanna biex il-familja ma titfarrakx. Is-sentenza li ng atat lil çertu GuΩeppi Demayo hi eωempju çar ta wa da minn dawk umiljanti. Dan flimkien ma xi bieb kien qed i ares lejn pittura tal- rajja mill-kotba Mqaddsa tat-tentazzjoni mill-mara ta Putifar lil GuΩeppi, li kien imbieg minn utu u spçça qaddej tag ha fl-e ittu. Quddiem din il-pittura, Demayo stqarr g al kemm-il darba, li GuΩeppi kien Ωbalja li m aççettax l-istedina ta mara daqstant sabi a u li kien hu, kien jag mel mod ie or. Dan ilkliem wassal biex ie mixli quddiem l-inkwiωitur Pignatelli, li esprima xewqat Ωienja. Instab ati u ie kkundannat li joqog d g arkubtejh b xemg a fidu u strument jag faslu lsienu waqt quddiesa fil-knisja tal-giωwiti fil-belt Valletta. Fost il-kaωi ta ma ija u mag mul, l-aktar li taw xog ol lill-inkwiωituri kienu n-nisa. Dawn kellhom fiduçja g amja f u ud mill-ilsiera Torok, b fama ta ila li permezz talma ija jew mag mul kellhom il- ila jsolvulhom diversi problemi inkluω il-mard. G al dan, naturalment, kienu jitolbu las. Jekk xi w ud ar u sodisfatti, bosta o rajn da qu bihom. Dawn tal-a ar ma kinux jarawha bi kbira li jistqarru tijiethom quddiem l-inkwiωitur biex jin afrilhom dan in-nuqqas ikkundannat mill-knisja. KaΩ tipiku kien dak tal-mara tal-pittur famuω, Giuseppe D Arena. Din kienet tbati b u ieg f daharha u tkellmet ma certu Stiefnu, ilsir tal-ordni. Dan da lilha f rasha li biçça a ra partikulari kienet ser tfejjaqha. Meta akkwistat biçça minn dik il- a ra, Pietru pperswadiha li ser tfieq, wara li hu jg id xi kliem fuqha u ddendilha m g onqha. Skond kif stqarret quddiem l-inkwiωitur, minkejja li g amlet dan in-nuqqas kundannabbli, li g alih kienet allset il-flus, baqg et b xiber imnie er, g ax l-u ieg baqg et t ossu. Aktar ma tqalleb il-folji ta manuskritti u pa ni ta urnali u kotba, aktar tiskopri stejjer ta kull xorta li raw bejn l-erba itan ta palazzi, knejjes, kunventi u kaωini ta beltna. LULJU - AWWISSU Óar a Nru

6 Il-Martri l-biera u llum minn Fr Martin Mamo OFMCap. Il- flimkien mal-knisja universali qed tfakkar il-martirju tal-levita Djaknu Martri San Lawrenz, avveniment li se fis-sena 258 WK, fil-persekuzzjoni ta Valerjanu. Fis-sena 257 AD l-imperatur Lucinius Valeriano are editt g all-membri tal-knisja fejn ikkundannhom g all-mewt. Dan l-editt kien mag ruf b ala Episcopi, Presbiteri et Diaconi immenti menti animadvertantus. Il-propjeta` tal-knisja, li ma kinitx wisq f dak iω-ωmien, kellha ti i kkonfiskata, u l-qima flimkien ma çelebrazzjoni Kristjani ti i projbita. Dan ordna kastigi orox g al dawk kollha li jirrifjutaw illi jobdu dan l-editt. Hawn il-papa Sistu II ordna li l-o etti sagri, inkluω relikwi, jitpo ew f post bog od millperiklu. Kien fil-fatt min abba din l-ordni illi Sistu II ie attestat flimkien mal-kleru mill-katakombi u waqt funzjoni ikkundannat g all-mewt bla ebda niena. Sistu II inqatg atlu rasu fit-tempju tal-alla Ruman Marte. Waqt illi Sistu kien qieg ed ji i eskortat g all- abs fl-arrest, iltaqa ma Lorenzu fit-tarf tat-triq. Hawn Lorenzu kif ra lill-ikbar abib tieg u arrestat, ass g alih u era g al fuqu. Sistu qallu illi kienu sejrin jiltaqg u fil- enna fi Ωmien qasir ta tlett ijiem. Hu ordna lil Lorenzu sabiex iqassam it-teωori tal-knisja lil dawk kollha fil-bωonn li jg ixu f Ruma biex jg inhom fi bωonnijiet tal- ajja min abba Ω-Ωmien ikra li kienu jg ixu fih bosta foqra. Lorenzu obda din il-missjoni mog tija lilu mill-papa u mar iltaqa mal-foqra, morda u xju fil-katakombi fejn qassam dak li kienet tippossedi l-knisja ta Ruma, b al o etti tad-deheb, fidda, u flus. Lorenzu fejjaq bosta nies g omja, morda bil-pesta u o rajn permezz tas-sinjal tas-salib. G alhekk il-knisja tkanta fl-antifona ta dan il-qaddis Qui per signum crucis caecos illuminavit. Il-knisja tkanta wkoll Levita Laurenzius bonus opus operatus est. Le endi marbuta mal-mewt ta Lorenzu tag na. (9 Torturi) 1. Kien imsawwat b vireg tal-metal ja arqu li kellhom ponot er in minnhom biex iqattg u l-la am ma kull daqqa fuq ismu. Dawn il-vireg kienu mag rufa b ala skorpjuni. Din l-ewwel tortura se ett fil-palazz tal- Imperatur. 2. Din kienet tikkonsisti fi fla ellazzjoni permezz ta bula b ballun taç-çomb marbut fit-tarf. 3. Kien ie marbut bi ktajjen tal- adid, jum biss qabel l-a ar tortura fid-9 ta Awwissu meta ie ppreωentat lill- Cornelius il-prefett ta Ruma. Kien ie ordnat jimtedd fuq il-catasta. Dan kien strument Ruman tat-tortura li kien jidher b al sodda tal- adid. Ma din is-saqajn u l-idejn tal-vittma kienu ji u marbuta u mi buda, kultant din kienet to loq strangular. 4. Din it-tortura saret fil-palazz ta Tiberius quddiem l-imperatur Valerjanu filwaqt illi kien bil-qieg da fuq it-tron fejn g al darb o ra ordna lil Lorenzu jag ti qima lil Giove, alla falz Ruman, iωda Lorenzu g al darb o ra irrifjuta. G alhekk l-imperatur ordna illi Lorenzu ji i msawwat g al darb o ra bi bsaten tal-injam. 5. F din it-tortura Cornelius ordna lil Lorenzu biex jimtedd fuq il-catasta g al darb o ra g at-tortura tal-moxt. Dan kien strument speçjali tal- adid forma ta moxt kbir bi snien bil-ponta jisol u l- ilda tal-vittma. 6. Wara dawn it-torturi Lorenzu Ωied il-kura tieg u biex jaffronta iktar lil Valerjanu fejn dan ta l-ordni biex ipo u pjançi ja arqu tal-metall mal- isem imneωωa ta Lorenzu. 7. Wara ie me ud f kamra zg ira g al tortura o ra bi strumenti li jdendlu lill-vittmi minn idejhom. Hawn kien il-mument meta Romanu, (li kien suldat Pagan konvertit minn Lorenzu u li kien ie aktar tard maqtul billi qatag ulu rasu barra meta saru jafu dan) ikkonverta g ax kien ra viωjoni t an lu Ωag Ωug sabi jixxotta d-demm u l-g araq mill- isem ta Lorenzu. 8. Valerjanu baqa jinsisti u jwieg ed lil Lorenzu li jwaqqaf it-tortura jekk Lorenzu jag ti qima lill-allat Pagani. IΩda b al ma nafu Lorenzu irrifjuta bil-qawwa u b fidi qawwija. Wara dan l-imperatur ordna lis-suldati sabiex ikissru snien Lorenzu b xi biççiet tal- ebel. 9. Din kienet l-aktar tortura brutali u fatali, Lorenzu ie marbut bi ktajjen ma gradilja tal- adid u ie mixwi g allmewt sakemm ru u ar et minn ismu. Dan il-martirju huwa wie ed uniku fost il-martirji kollha fl-istorja. Lorenzu ie maqtul fl-10 t Awwissu tas-sena 258 WK. Prudentius kiteb illi l-martirju tieg u serva Ωgur ta preludju tat-tmiem tal-paganiωmu Ruman. Kul add skanta u ass bil-kura u erojiωmu taω-ωag Ωug martri. Il-qabar tieg u jinsab dejn it-triq Tiburtina fil-verano fil-knisja tag na l-kapuççini. Il-knisja g adha sal-lum issofri minn Valerjani odda u martri odda, fosthom Fr Jacques Hamel. Fr Jacques Óamel inqatel fis-26 ta Lulju 2016 meta Ωew membri tal-isis da lu fil-knisja ta Saint-Etienne-du-Rouvray waqt li kien qed iqaddes, baqg u telg in fuq l-artal u anxrulu g onqu, ferew numru ta persuni li kienu fil-knisja u adu numru ie or b ala osta i. Persuni li kienu preωenti waqt l-inçident stqarrew li s-saçerdot li kellu 85 sena fl-a ar mumenti ta ajtu pprova jimbotta lill-aggressuri b saqajh fil-waqt li nstema jg id il-kliem: itlaq l hinn, Satana. Minkejja l-mewta vjolenti ta dan il-qassis minn terroristi Musulmani, il-martirju tieg u qarreb lejn xulxin il-komunitajiet Kattoliçi u Islamiçi tar-re jun. Il-qtil ta Fr Óamel kien laqat l-attenzjoni tal-papa Fran isku b mod partikulari. Tant li kien g amel quddiesa b suffra ju g al ru u fl-14 ta Settembru tal-istess sena flimkien mal-arçisqof tad-djoçesi Mons. Lebrun, u fil-preωenza ta o t issaçerdot maqtul u 80 pellegrin mid-djoçesi. F dik l-okkaωjoni l-arçisqof kien ippreωenta lill-papa ritratt tas-saçerdot maqtul u l-papa qallu biex dak ir-ritratt ipo ieh fuq l-artal fil-knisja u jekk xi add jistaqsih g aliex g amel hekk iwie bu li hekk ried il-papa g ax dak qaddis. Ejjew inkunu x ieda tajba ta Kristu b al Lorenzu u Fr Jacques, alli kif jg id Tertullianu, il-mewt tal-martri tkun zerrieg a g all-insara, g ax kif itenni San Pawl; Jekk a na mitna mieg u g ad ng ixu mieg u ukoll, jekk insofru bis-sabar, g ad insaltnu mieg u ukoll. 2Tim2, LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

7 Attività li ma taqta xejn minn Simon Farrugia - Segretarju G addiet sena o ra fejn din kienet mimlija b attivita kontinwa. Matul dawn l-a ar tnax-il xahar saru Ωew programmi kbar annwali, il-programm tas-7 t Awwissu, diversi programmi muωikali o ra u afna servizzi. Barra minn hekk, il-banda marret g al darb o ra barra minn xtutna. Dan kollu kien ikkumplimentat minn diversi attivitajiet o ra li kellna matul din is-sena, li g addiet b alle a ta berqa. LULJU 2017 It-Tlieta 4 ta Lulju Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. It-Tnejn 17 ta Lulju Saret Laqg a tal-kummissjoni Banda. L-Erbg a 26 ta Lulju - Il-Banda San Lawrenz g amlet març fit-toroq tal-balluta, tas-sliema, fl-okkaωjoni tal-festa tal-madonna tal-karmnu. Il-Ìimg a 28 ta Lulju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-festa ta San Lawrenz f G awdex. Is-Sibt 29 ta Lulju Sehem tal-banda Vittoriosana San Lawrenz fil-festa tat-tfal organizzata mis-sezzjoni Ûg aωag PalmiΩi. Il-Óadd 30 ta Lulju Il-Banda San Lawrenz g amlet Març u Programm MuΩikali f Ra al Ìdid fl-okkaωjoni tal-festa ta Kristu Re. It-Tnejn 31 ta Lulju Ftu tal-festi f ie San Lawrenz. Delegazzjoni mill-kumitat attendiet g all-quddiesa tal- ru tal-vara ta San Lawrenz min-niçça. Wara l-banda Vittoriosana San Lawrenz fet et il-festi ad unur San Lawrenz 2017 bil-març tradizzjonali tal-mota tan-novena. AWWISSU 2017 Il-Óamis 3 t Awwissu Purçissjoni bl-istatwa ta San Lawrenz tat-tfal ; Quddiesa u festin g at-tfal tal-parroçça. Filg axija ie organizzat Red Party fil-bit a ta Palazzo Huesca. Il-Ìimg a 4 t Awwissu Saret Ikla tal-festa fi Pjazza Sagra Infermerija. Is-Sibt 5 t Awwissu Sar ir-riçeviment tal-festa ewwa l-kaωin g all-personalitajiet distinti, kaωini tal-baned, soçjetajiet tal-birgu u sostenituri tas-soçjeta`. Il-Óadd 6 t Awwissu Març BrijuΩ mill-banda San ÌuΩepp ta Óal-Kirkop; Mat-tmiem tal-març beda Laser Show spettakolari organizzat mis-sezzjoni Ûg aωag PalmiΩi. It-Tnejn 7 t Awwissu Ìie imtella Vittoriosa in Festa ; Programm Vokali u Strumentali, bis-sehem tal-banda Vittoriosana San Lawrenz. It-Tema tal-programm kienet A Symphony to Victory. Flimkien mal-banda, adu sehem diversi kantanti u Ωeffiena. It-Tlieta 8 t Awwissu L-Antivi ilja. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz akkumpanjat lill-istatwa devota ta San Lawrenz jag ti d-dawl lill-g omja b marçi ferrie a mattoroq ta Beltna, sat-tlugh fuq il-kolonna. L-Erbg a 9 t Awwissu Lejliet il-festa. Fil-bit a ta Palazzo Huesca ie organizzat English Breakfast. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz g amlet il-març tradizzjonali tat- Te Deum mat-toroq tal-birgu. Il-Óamis 10 t Awwissu Delegazzjoni mill-kumitat attendiet g all-quddiesa Solenni ta Jum il-festa. Wara fis-1:00pm saret ikla tal-festa fid-don Berto Restaurant. Filg axija, membri tal-kumitat akkumpanjaw lill-istatwa Titulari ta San Lawrenz tul il-purçissjoni tag ha. Il-Ìimg a 11 t Awwissu Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz g amlet il-març uniku f pajjiωna tal-g ada tal-festa, fejn akkumpanjat lillistatwa ta San Lawrenz jag ti d-dawl lill-g omja, mill-inωul tag ha minn fuq il-kolonna sad-d ul tag ha fl- Oratorju tal-kurçifiss. Is-Sibt 19 t Awwissu Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz g amlet Març u Programm fl-okkaωjoni tal- Festa ta San Leonardu f Óal-Kirkop. It-Tlieta 22 t Awwissu Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. SETTEMBRU 2017 Il-Óadd 3 ta Settembru - Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-festa ta San Girgor, Sliema. Il-Óamis 7 ta Settembru Membri tal-kumitat attendew g aç-çerimonja fl-okkaωjoni ta Jum il-birgu. Is-Sibt 9 ta Settembru - Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-festa ta Marija Bambina fil-belt tal-isla, fejn akkumpanjat l-istatwa ta Marija Bambina madwar ittoroq tal-belt Senglea. It-Tnejn 11 ta Settembru Saret Laqg a tal-kummissjoni Banda. Il-Ìimg a 15 ta Settembru Pasta Buffet fis-southport Restaurant, Marsaxlokk. It-Tlieta 19 ta Settembru Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Mis-Sibt 23 sal-óadd 24 ta Settembru Sar il- las tal- Bandisti barranin. It-Tlieta 26 ta Settembru Saret Laqg a tal-kummissjoni Finanzi. Il-Ìimg a 29 ta Settembru Saret Laqg a tal-kummissjoni Manutenzjoni u Pro etti. OTTUBRU 2017 It-Tlieta 3 t Ottubru Saret Laqg a tal-kummissjoni Birgufest. It-Tlieta 10 t Ottubru Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Mill-Ìimg a 13 sas-sibt 14 t Ottubru Ìie organizzat g al darb o ra il- Birgu Fest, fejn il-kumitat tag na organizza stands tal-ikel u x-xorb quddiem il-kaωin. L-Erbg a 18 t Ottubru Saret Laqg a tal-kummissjoni Birgufest. Is-Sibt 28 t Ottubru Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tellg et il-programm Annwali tag ha fil-main Auditorium fil-pjazza tal-, li kien iddedikat lis-sur Lawrence V. Farrugia fl-okkaωjoni tat-30 Sena Presidenza. It-Tnejn 30 t Ottubru Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. NOVEMBRU 2017 Il-Ìimg a 3 ta Novembru Saret Laqg a tal-kummissjoni Pro etti u Manutenzjoni. Is-Sibt 4 ta Novembru Delegazzjoni mill-kumitat attendiet g all-quddiesa ta radd il- ajr tal-ex Arçipriet il- Kanonku Joe Mizzi. Il-Óadd 5 ta Novembru Saret Quddiesa g ar-ru il- Bandisti u Membri mejtin tas-soçjeta`. Is-Sibt 11 ta Novembru Delegazzjoni mill-kumitat attendiet g all-konferenza Nazzjonali organizzata mill- LULJU - AWWISSU Óar a Nru

8 G aqda KaΩini tal-banda. Filg axija iet organizzata ikla familjari fil- KaΩin. It-Tnejn 13 ta Novembru Saret Laqg a tal-kummissjoni Banda. Il-Ìimg a 17 ta Novembru Saret Laqg a Ìenerali Straordinarja. It-Tlieta 21 ta Novembru Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. DIÇEMBRU 2017 It-Tnejn 11 ta Diçembru Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. It-Tlieta 12 ta Diçembru Saret l-ikla tradizzjonali tal-milied fl-isky Room tal-preluna Hotel, Sliema g allmembri, bandisti u bieb. L-Erbg a 20 ta Diçembru Saret il-finali tal-christmas Snooker Competition li fiha Brian Cauchi g eleb lil Mark Zammit bil-punte ta 2-1. Il-Óadd 24 ta Diçembru Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-purçissjoni bil-bambin tal-milied, li kienet organizzata miç-centru tat-tag lim, b daqq ta diversi innijiet tal-milied. Il-Óamis 28 ta Diçembru Sar il-party tal-milied g allmembri, bandisti, familji u l- bieb tag hom. Matul irriçeviment ie mniedi l-programm tal-festi Speçjali 135 Sena flimkien mal-logo g al din l-okkaωjoni. JANNAR 2018 Il-Ìimg a 5 ta Jannar Saret Laqg a tal-kummissjoni Finanzi. Is-Sibt 6 ta Jannar Delegazzjoni mill-kumitat attendiet g ar-riçeviment organizzat mill-g aqda KaΩini tal-banda. It-Tlieta 9 ta Jannar Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Is-Sibt 13 ta Jannar Tluq tal-membri tal-kumitat, Bandisti u partitarji tal-banda lejn Viagrande, Sqallija. Il-Óadd 14 ta Jannar Il-Banda adet sehem billi g amlet març matul it-translazzjoni tal-festa ta San Mauro. It-Tnejn 15 ta Jannar Il-Banda esegwiet Programm MuΩikali fil-pjazza ewlenija ta Viagrande u wara akkumpanjat il-purçissjoni bl-istatwa devota ta San Mauro. It-Tlieta 16 ta Jannar Tard filg axija l-grupp wasal lura Malta wara mawra o ra ta suççess barra minn xtutna. Is-Sibt 20 ta Jannar Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-ftu uffiçjali tal-valletta 18. Il-Óadd 21 ta Jannar Saret Laqg a mal-awdituri tas- Soçjeta`. It-Tnejn 22 ta Jannar Saret Laqg a tal-kummissjoni Banda. It-Tlieta 30 ta Jannar Saret Laqg a Ìenerali Mista u wara Laqg a tal-kumitat Centrali. FRAR 2018 Il-Ìimg a 2 ta Frar Saret Laqg a tal-kummissjoni Manutenzjoni u Pro etti. Il-Ìimg a 9 ta Frar Saret Laqg a tal-kummissjoni Finanzi. Is-Sibt 10 ta Frar Saret Ikla Familjari fis-sala ta Palazzo Huesca. L-Erbg a 14 ta Frar F Jum Ras ir-randan iet imnedija l-ewwel kollezzjoni ta Marçi Funebri fuq USB drive. It-Tlieta 27 ta Frar Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. MARZU 2018 Il-Óamis 1 ta Marzu Saret Laqg a tal-kummissjoni Banda. Il-Óamis 22 ta Marzu Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Bejn il-óamis 22 u l-ìimg a 30 ta Marzu Wirja Ìetsemani f Palazzo Huesca. Il-Óadd 25 ta Marzu Programm ta muωika funebri fil- Pjazza tal- mill-bandisti u Allievi. Il-Óamis 29 ta Marzu Il-KompoΩitur Antonino Oddo, famuω madwar id-dinja g all-kompoωizzjonjiiet funebri, Ωar Palazzo Huesca. Il-Ìimg a 30 ta Marzu Jum Il-Ìimg a l-kbira. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz esegwiet programm ta marçi funebri fil-pjazza tal-, u wara akkumpanjat il-purçissjoni sad-d ul tag ha b iktar daqq ta marçi funebri. Is-Sibt 31 ta Marzu Ìie organizzat l-easter Cold Buffet fil-kaωin wara l-quddies bil-parteçipazzjoni ta diversi membri, bandisti u bieb. APRIL 2018 Il-Óadd 1 t April Jum l-g id il-kbir. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz akkumpanjat l-istatwa ta Kristu Rxoxt madwar it-toroq tal-belt Rebbie a. Hekk kif il-pruçissjoni waslet quddiem Palazzo Huesca, iet inawgurata bandiera dida tas-soçjeta`. L-Erbg a 4 t April - Saret Laqg a tal-kummissjoni Finanzi. Il-Óamis 5 t April Finali tal-kompetizzjoni tas-snooker fejn Brian Cauchi reba il-be Birgu Snooker Trophy dan 8 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

9 wara li g eleb lil Chris Pisani. Il-Ìimg a 6 t April Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Il-Óadd 8 t April Sar it-tberik tal- KaΩin mill-wisq Rev.Arçipriet Kan. Carmelo Busuttil. It-Tnejn 13 t April Cerimonja tal-g oti tal-fondi mill- Iskema SIS. Is-Sibt 14 t April Sar ir-recording ta CD tal-marçi brijuωi It-Tlieta 21 t April Saret Fenkata fis-sala ta Palazzo Huesca. Il-Óamis 26 t April Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Is-Sibt 28 t April Brass Ensemble tas-soçjeta` MuΩikali San Lawrenz ta t id-direzzjoni ta Mro Jonathan Abela adet sehem fiç-çerimonja tal-inawgurazzjoni tal-kwadru titulari wara r-restawr. Il-Óadd 29 t April Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz wasslet b març lill-wisq. Rev. Kan. Arçipriet g all-pussess fil-knisja Kolle jata u Konventwali ta San Lawrenz. ÌUNJU 2018 Is-Sibt 2 ta Ìunju Fanfarra matul il-purçissjoni ta Corpus Domini. L-Erbg a 6 ta Ìunju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tellg et il-programm Annwali tag ha Birgu Spring Concert fil-forti Sant An lu. Il-Ìimg a 8 ta Ìunju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-purçissjoni tal-qalb ta Ìesu` li saret fil- Birgu, b daqq ta innijiet reli juωi. Is-Sibt 9 ta Ìunju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-festa tal-400 sena mill-mi ja tal-istatwa ta Marija Bambina fl-isla. MEJJU 2018 L-Erbg a 2 ta Mejju Delegazzjoni mill-kumitat attendiet g aç-çerimonja tal-g oti ta fondi mill-a enzija Ûg aωag. Il-Ìimg a 4 ta Mejju Saret Laqg a tal-kummissjoni Finanzi. Il-Óamis 17 ta Mejju Saret Laqg a tal-kummissjoni Banda. Il-Ìimg a 18 ta Mejju Ìiet imnedija USB drive b kollezzjoni ta marçi brijuωi kif ukoll CD ta marçi brijuωi fl-okkaωjoni tal-135 Sena Banda. It-Tnejn 21 ta Mejju Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. It-Tlieta 22 ta Mejju Mota tal-ewwel Erbg a ta San Lawrenz. Red Party fil-bit a ta Palazzo Huesca. L-Erbg a 23 ta Mejju L-Ewwel Erbg a ta San Lawrenz, saret ikla familjari ta t il-kampnar tal-knisja. IΩΩanΩnet bandiera o ra dida tas-soçjeta` li ser tintuωa primarjament matul l-erbg at f ie San Lawrenz. Il-Óadd 27 ta Mejju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz akkumpanjat lit-tfal li kienu ser jirçievu l-ewwel Tqarbina mill-bini taç-centru tat-tag lim, sal-knisja Parrokkjali, permezz tad-daqq tal-innijiet reli juωi. It-Tlieta 12 ta Ìunju Saret Laqg a tal-kummissjoni Finanzi. Il-Óamis 14 ta Ìunju Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Il-Ìimg a 15 ta Ìunju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-purçissjoni tal-qalb ta Ìesu` li saret fl-estate tal-óawli fejn wara li g amlet març qasir akkumpanjat il-purçissjoni madwar it-toroq tal-lokal. Il-Óadd 17 ta Ìunju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-festa ta Corpus Domini, ewwa r-rabat. Il-Ìimg a 29 ta Ìunju Saret Ikla Familjari fuq is-simenta. LULJU - AWWISSU Óar a Nru

10 Xog ol u Pro etti minn Simon Farrugia B alma jsir kull sena fil-kumitat ta wara l-festa sar programm ta idma g al din is-sena fejn nazzarda ng id li kien programm ta sfidi kbar li xi kultant kien stressanti u ta qtieg il-qalb iωda li bl-g ajnuna ta San Lawrenz wasalna g al dak li ppjanajna u aktar. Grazzi mill-qalb lil kull min kien ta g ajnuna b mod partikolari s abi l-membri tal-kumitat. Óidma f Palazzo Huesca Din is-sena kienet wa da li rat afna idma fil-palazz li jg axxaq il-pjazza tal-. Minbarra x-xog ol normali li jirrekjedi Palazz ta din ix-xorta, saru tliet pro etti kbar li qed nippreωentaw g all-festa 2018 u fl-okkaωjoni tal-135 sena anniversarju tal-banda tal-birgu. Pro ett Arkivju Dan kien l-akbar pro ett li sar f dawn l-a ar snin wara l-pro ett tal- Plançier Artistiku. Pro ett li sewa madwar 40,000 u li b wiççna bil-quddiem ng idu li ppriservajna awhra unika. Ix-xog ol fuq ir-restawr tal-vetrini sar mill-kumpanija Prevarti fejn saret idma intensiva fuq l-injam kif ukoll l-iskultura u l-induratura. Twa lu xi partijiet neqsin li kien hemm f çertu vetrini biex issa dawn jinsabu fl-aqwa forma tag hom. Sar ukoll f din is-sala wall paper did flimkien mal-kisi mill- did talfiles tal-muωika g al ewwa l-vetrini, liema spiωa kienet koperta milliskema Small Initiatives Support Scheme ma ru a mill-kunsill Malti g as-settur tal-volontarjat permezz ta grant ta Barra minn hekk, il-bankun tan-nofs ie indurat u miωbug mill-artist Vittoriosan Andrew Bugeja. Ìie deçiω li jkun jixraq li din is-sala ti i msemmija g allkompoωitur Vittoriosan il-kanonku Dun Alwi Fenech. Parti mill-ispejjeω ta dan il-pro ett fir-rigward ta restawr tal-vetrini t allsu mill-fondi g all-kawωi Ìusti. Dan ilpro ett kien kordinat minni flimkien mal-president is-sur Lawrence V. Farrugia. Estenzjoni Kmamar Permezz ta fondi li n iebu minn skema ma ru a mill- Kunsill Malti tal-arti u l-g aqda KaΩini tal-banda nbiet estenzjoni g al Ωew kmamar li jinsabu fil-parti ta wara tal-palazz bix-xog ol isir minn Joe Sammut Co. Ltd. Dan biex dawn iω-ωew kmamar ikunu adattati a jar sabiex isir it-tag lim muωikali fihom fuq baωi individwali. Il-fondi mi juba kienu jkopru prattikament nofs l-ispiωa li le qet mas- 16,000. B idma u kordinazzjoni tal-president u s-segretarju dan kien pro ett ie or ta sfida kbira. Minbarra l-binja sar xog ol ta kisi, madum, aluminium u bieb did g al kamra minnhom li n adem g and Fava Woodworks. Intrata Kien ilu Ωmien jin ass il-bωonn li jsir restawr estensiv tal-intrata prinçipali ta Palazzo Huesca. B hekk l-ewwel ma sar kien it-tne ija ta afna miω-ωebg a antika u xkatlar. Sussegwentament sar it-tik il biex imbag ad beda l-proçess taω-ωebg a. Il- ajt ta wara l-istatwa tal-ir am ta San Lawrenz ing ata kulur differenti biex b hekk l-intrata iet afna aktar rikka. Dan ix-xog ol sar mill-membri talkumitat iωda kien kordinat minn Noel Gauci u Lawrence Farrugia li admu afna fuq dan il-pro ett. Banda Il-Kumitat Çentrali kompla jinvesti fil-banda fejn b kordinament mal-kummissjoni Banda saru diversi pro etti. B ala parti mill-pro ett tal-arkivju ew miksija l-folders kollha kif di a` semmejt biex dawn issa huma kollha uniformi. Inxtraw numru ta clips puliti bex jintuωaw mill-bandisti f kaω li waqt xi programm ikun ir-ri. Sar ukoll librett did tal-marçi brijuωi fejn fuq dan il-pro ett admu l-aktar Bjorn u Ilona Callus flimkien mal-arkivista Chris Pisani. Pro ett innovattiv kien dak tal-usb s fejn g all-ewwel darba fl-istorja tal-baned Maltin ew imnedija kollezzjoni ta marçi fuq USB drive kemm tal-funebri kif ukoll ta dawk brijuωi. Sar ukoll recording ta marçi brijuωi fuq CD fejn din qed tinbieg jew wa idha jew inkella b ala pakkett flimkien mal-usb. Kienet sena partikolari u impenjattiva afna g all-banda fejn saru Ωew programmi kbar kif ukoll g all- ames darba flistorja l-banda tal-birgu marret barra minn xtutna. Ìewwa Sqallija, preçiωament f Viagrande, l-banda Vittoriosana San Lawrenz kienet l-ambaxxatriçi ta Beltna u ta pajjiωna biex b marçi u programmi bejn it-13 u s-16 ta Jannar kisbet suççess ie or fil-festa ta San Mauro. Issa jmiss li bejn is-7 u l-10 t Awwissu l- Associazone Culturale Musicale Bandistica Synphonica Citta di Viagrande iωωur pajjiωna u tie u sehem fil-festa tal-patrun ta Beltna San Lawrenz. Xog ol tad-drapp Matul is-sena li g addiet kompliet g addejja l- abra li 10 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

11 jie u siebha Noel Gauci fejn l-akbar pro ett kien dak tal-bandiera l-kbira li ΩΩanΩnet fil-festa tant g aωiωa g alina l-vittoriosani, l-g id il- Kbir. Minkejja li kien hemm min ming alih in eba wara l-aninomita` u li pprova jxekkel li dan ma jse x, imma l-bandiera perpret man-noti tal-letter A li kompla jag mel din il- urnata aktar memorabbli fejn fiha nibdew in ossu di a` l-fer li j ibilna f qalbna Ω-Ωag Ωug Lorenzu. Grazzi lill-benefatturi kollha. Minbarra dan saret ukoll bandiera dida g all- Erbg at fejn din a sieb li tin abar is-sur Adrian Saliba. Pro ett ie or ambizzjuω huwa dak talpavaljuni tal-bit a ta Palazzo Huesca fejn sar pavaljun kbir mal-gallerija tan-nofs u tlieta Ωg ar g al mal- adid tat-twieqi l-o ra. Dawn ew regalati minn diversi ndividwi. Iddisinn huwa ta Albert Borda bix-xog ol tal- jata jsir minn Lawrence Avellino u Tessie Scicluna. Is-Sur Andrew Bugeja pitter ming ajr las tre renju fuq il-bandiera tal-papa. Fondi A enzija Ûg aωag G al sena o ra applikajna b suççess g all-fondi mill- A enzija Ûg aωag ta t l-iskema It-ta ri MuΩikali g aω-ûg aωag fil-kaωini tal-baned. Permezz tal-pro ett The Vittoriosa Kids Centre Tis ie b aktar Investiment` is-soçjeta` MuΩikali San Lawrenz kompliet issa a u tkabbar irriωorsi tag ha g all- id u l-benefiççju tal-allievi u studenti. Fil-fatt, inxtraw sitt Recorders u l-kotba relevanti sabiex wie ed jibda jitg allem jaqra l-muωika, b ala parti mit-ta ri g all-meta wie ed jie u l-istrument, g axar flowballs sabiex wie ed itejjeb ilflow tan-nifs fl-istrument, Ωew breath builders, li g andhom l-g an li jg inu lit-tfal jibnu l-istamina neçessarja, iktar kotba tal-prattika tal-istrument, kurunetta, tamborlin u Ωew klarinetti, Bell Tree, tlett Practice Mutes g all-istudenti tal-kurunetta, u iktar charts g all-klassijiet il- odda. Din l-inizjattiva tkompli tibni ma dawk li saru fis-snin passati sabiex il-banda Vittoriosana San Lawrenz tkompli toffri l-aqwa tag lim possibbli g at-tfal u Ω-Ωg aωag. Kif stajtu tosservaw f dan l-artiklu l-attivita` hija wa da kontinwa fi dan is-soçjeta` tag na. Soçjeta` dinamika u versatili. Din is-sena kienet wa da bi pro etti kapitali kbar li ser jibqg u jitgawdew minn uliedna u minn ulied uliedna. Minn qalbi nirringrazzja lill-membri kollha tal-kumitat li ja dmu u jistinkaw matul is-sena kollha. Minkejja li wettaqna dawn il-pro etti kollha l- idma tkompli mill-ewwel hekk kif tg addi l-festa tant g aωiωa g alina. F mo na di a g andna diversi pro etti li ser ikomplu jsebb u Palazzo Huesca u fuq kollox jkabbru l-isem tal- Banda tal-birgu, l-ewwel Banda Vittoriosana, is-soçjeta` MuΩikali San Lawrenz. Grazzi mill-qalb u napprezzaw l-g ajnuna ta kul add. LULJU - AWWISSU Óar a Nru

12 Programm mis-soçjetà MuΩikali San Lawrenz u tal-festa San Lawrenz 2018, Patrun tal- Is-Sibt 28 ta Lulju Fit-8.00pm Ikla tal-festa fuq iz-zuntier tal-knisja Il-Óadd 29 ta Lulju Filg odu Mit-8.30am G oti ta Demm minn quddiem Palazzo Huesca fil-pjazza tal- It-Tnejn 30 ta Lulju Fis-6.30pm Final tal-kompetizzjoni Snooker 135 It-Tlieta 31 ta Lulju Mota tan-novena Fis-6.00pm Quddiesa g all-membri tal-kumitati involuti fl-organizazzjoni tal-festa u d-devoti ta San Lawrenz. Wara l-quddiesa jsir il- ru tal-vara b purçissjoni mal-knisja fejn titpo a fuq il-bankun fil-kursija waqt li jitkanta l-innu Popolari. Wara jsir il-kant tal-antifona, barka sagramentali u bews tar-relikwija. Fid-9.00pm Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tag mel il-març tal-mota tan-novena b daqq ta marci ferrie a madwar it-toroq tal-belt Rebbie a. L-Erbg a 1 t Awwissu Fis-6.30pm Quddiesa ta ringrazzjament bis-sehem tal-banda Vittoriosana San Lawrenz. Fit-8.00pm Inawgurazzjoni tas-sala Kan. Luigi Fenech u laqg a mal-kapitolu tal-kolle jata ta San Lawrenz. Il-Óamis 2 t Awwissu Fil-5.15pm Sehem tal-banda Vittoriosana San Lawrenz fil-festa Tfal. Fit-8.30pm Red Party fil-bit a ta Palazzo Huesca. Il-Ìimg a 3 t Awwissu Fit-8.00pm Riçeviment tal-festa g all-mistiedna distinti, membri u benefatturi tas-soçjeta`. Il-Óadd 5 t Awwissu Mill-10.00am il quddiem Open Day f Palazzo Huesca 12 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

13 It-Tnejn 6 t Awwissu Fis-6.30pm Kunçert Ìenerali Fit-8.00pm Març mill-banda San Leonardu ta Óal-Kirkop madwar it-toroq tal-belt Vittoriosa. Fi tmiem il-març Laser Show u spettaklu kbir li jinkludi log ob tan-nar. Attivita` organizzata mis-sezzjoni Ûg azag Palmizi. It-Tlieta 7 t Awwissu Fis-7.00am Wasla fl-ajruport Internazzjonali ta Malta tal- Associazone Culturale Musicale Bandistica Synphonica Citta di Viagrande. Fit-8.15pm Març mill-banda Vittoriosana San Lawrenz minn Triq il-mina l-kbira sal-pjazza tal-, fejn wara tesegwixxi l-kunçert Vittoriosa in Festa bis-sehem ta diversi kantanti, zeffiena u animazzjoni o ra. L-Erbg a 8 t Awwissu Antivi ilja Fit-8.00pm L-Associazone Culturale Musicale Bandistica Synphonica Citta di Viagrande tibda març minn Triq il-mina l-kbira g all-pjazza tal- fejn wara tesegwixxi Programm Muzikali. Fid-8.45pm Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz takkumpanja l-istatwa ta San Lawrenz jag ti d-dawl lill-g omja mat-toroq prinçipali tal-, fejn g all- abta ta nofs il-lejl isir it-tlug tal-istatwa fuq il-kolonna. Il-Óamis 9 t Awwissu Lejliet il-festa Fid-9.00am Buffet Breakfast organizzat mill-kummissjoni Banda g all-bandisti, membri u partitarji tas-soçjeta`. Fl-10.30am Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tag mel il-març tradizzjonali ta Te Deum fost il-briju kbir tal-partitarji Palmizi. Filg axija; Marçi u Programmi mill-banda Kristu Re, Ra al Ìdid u mill- Associazone Culturale Musicale Bandistica Synphonica Citta di Viagrande. Mill-10.00pm il quddiem Spettaklu tal-log ob tan-nar fil-port il-kbir mill-g aqda Piroteknika 10 t Awwissu La Notte di San Lorenzo. Il-Ìimg a 10 t Awwissu Festa Litur ika ta San Lawrenz Fid-9.00am Il-President u membri tas-soçjeta` Muzikali San Lawrenz jattendu g all-konçelebrazzjoni Pontifikali tal-festa Litur ika ta San Lawrenz. Fis-1.00pm Ikla tal-festa fid-don Berto Restaurant, Vittoriosa Waterfront. Filg axija; Marçi u Programmi mill-banda Cittadina King s Own tal-belt Valletta, il-banda Aniçi ta Óal-Qormi u l-banda San Girgor, Sliema. Baned mistiedna mill-kumitat Festi Esterni San Lawrenz. Fis-7.30 p.m. Óru tal-purçissjoni bl-istatwa ta San Lawrenz Patrun tal-belt Rebbie a. Is-Sibt 11 t Awwissu L-G ada tal-festa Fid-9.00pm Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz takkumpanja l-istatwa ta San Lawrenz jag ti d-dawl lill-g omja minn fuq il-kolonna sal-oratorju tal-kurçifiss. LULJU - AWWISSU Óar a Nru

14 Il-festa qed toqrob; jiωdied ir-ritmu tax-xog ol, jintensifikaw il-preparamenti, il-demm ibaqbaq iktar g all-patrun tag na. Festa ta kuluri u arti mill-iprem fil-belt g aωiωa tag na, blarmar rikk li jimla t-toroq tag ha, marçi brijuωi flimkien ma briju li add fil-kottonera ma jara b alu, u festa t emozzjonijiet diversi f mo na u f qalbna. G ax San Lawrenz na sbu fih is-sena kollha u post o qalbna g andu s-sena kollha wkoll. G alhekk nag mlu festa kbira g ax a na lil San Lawrenz in obbuh. A na b ala kaωin tal-banda San Lawrenz, dejjem tajna l-kontribut tag na biex il-festa ta San Lawrenz tkompli tikber tul iω-ωminijiet. U dan sar g ax lil San Lawrenz in obbuh u mhux b pika jew b kompetizzjoni. Minn daqshekk, kompetizzjoni m hawnx, g ax ma nafx x sens jag mel li tissejja banda meta l-katuba dejjem maqfula l-kaωin u to rog biss 3 darbiet f Awwissu jew kultant, meta jkun temp tajjeb, darba f Diçembru. X differenza enormi hawn fil-kottonera bejn il-baned! Min jg ajja jdoqq, u min imxennaq li jirçievi talba biex idoqq barra l-lokal. Intant, f din il- ar a speçjali xtaqt inlaqqag kom ma kompoωitur Taljan famuω ie or, li wie ed mix-xog lijiet tieg u spiçça wkoll f edizzjoni ta Fantasia 2000 (Walt Disney). F xena ta baleni jtiru fl-arja, qishom qeg din fl-ib ra u jitilg u fl-og la sema, u jaqbωu u jilag bu flimkien mal-muωika ta Respighi bl-isem ta The Pines of Rome. Hija silta sabi a ferm u nissu erixxi afna li tid lu youtube u tisimg u dan il-kapolavur. Ottorino Respighi twieled fid-9 ta Lulju tal-1879, f appartament ewwa Palazzo Fantuzzi fuq Via Guido Reni f Bologna, l-italja, f familja muωikali. Missieru, g alliem lokali tal-pjanu, induna blinklinazzjonijiet muωikali ta ibnu u b hekk kompla j e u sabiex jitg allem il-pjanu mieg u u l-vjolin ma g alliem lokali, f età bikrija. Respighi ma tantx dam jistudja l-vjolin, g aliex darba daqq passa aωin u l-g alliem fajjarlu daqqa ta riga fuq idejh u minn hemm tnaffar. Respighi kien re a beda jistudja l-vjolin diversi img at wara ma g alliem aktar paçenzjuω. Respighi studja l-vjolin u l-vjola ma Federico Sarti, fil- Liceo Musicale f Bologna, il-kompoωizzjoni ma Giuseppe Martucci, u studji storiçi ma Luigi Torchi. Respighi g adda mill-eωamijiet tieg u kollha u rçieva diploma fil-vjolin fl Sakemm spiçça l-istudji tieg u, huwa kien akkwista abra kbira ta kotba, li l-ma oranza tag hom kienu atlas u dizzjunarji min abba l-interess tieg u fil-lingwi. Fl-1900, Respighi aççetta r-rwol ta prim vjolin mal-orkestra tat-teatru Imperjali Russu, f San Pietruburgu matul l-ista un tal-opra Taljana. Dan kien Ωmien fejn Respighi influwenza ru u sew mill-opra, u kien hawn li ltaqa mal-kompoωitur Ottorino Respighi jikteb Christopher Pisani - Arkivista Russu Nikolai Rimsky-Korsakov. Ta min jg id li Respighi kien affaxxina ru u bil-kompoωizzjonijiet ta dan il-kompoωitur hekk famuω, tant li studja l-orkestrazzjoni mieg u g al ames xhur. Respighi rritorna f Bologna biex ikompli l-istudji tieg u fil-kompoωizzjoni, fejn wara eωami li g amel, irçieva t-tieni diploma. Sal-1908, l-attività prinçipali tieg u kienet b ala prim vjolinista fil-kwintett Mugellini, kwintett imwaqqaf mill-kompoωitur Bruno Mugellini. Wara t-tluq tieg u mill-grupp, Respighi telaq lejn Ruma. Huwa mbg ad g adda xi Ωmien fil-ìermanja qabel ma rritorna lura lejn l-italja, fejn dawwar l-attenzjoni tieg u primarjament fuq il-kompoωizzjoni. Fl-1909 indaqqet it-tieni opra ta Respighi; Semirama. Din kellha suççess konsiderevoli. Madankollu, waqt irriçeviment ta wara s-serata, Respighi raqad u tilef afna mill-atmosfera li n olqot wara l-opra tieg u stess. Hemm min jg id li r-ra uni kienet li kien qed jibqa mqajjem sa tard bil-lejl biex ilesti din l-opra. Hemm min jg id ukoll li dan seta kien min abba xi sintomi relatati ma narkolepsija. Fl-1913, Respighi n atar professur tal-kompoωizzjoni fil-konservatorju ta Santa Cecilia f Ruma u Ωamm din il-kariga sa ma miet. Fl-1917, il-fama internazzjonali tieg u Ωdiedet wara diversi prestazzjonijiet tax-xog ol tieg u Le Fontane di Roma. Xog lijiet o ra tieg u importanti huma; Pines of Rome, Trittico Botticelliano, Vetrate di Chiesa, u Impressioni Brasiliane. Xog lijiet orkestrali notevoli o ra jinkludu; s-sinfonia Drammatica, u l-metamorphoseon Modi XII (varjazzjonijiet fuq it-tnax-il mod muωikali). Fl-1919 huwa ΩΩewwe lill-kompoωitur u kantanta Elsa Olivieri-Sangiacomo, li meta kienu izg ar, Respighi kien l-g alliem tag ha tal-kompoωizzjoni. Fl-1921, huma rrelokaw f appartament ewwa Ruma. Mill-1923 sa l-1926, Respighi kien id-direttur tal-conservatorio di Santa Cecilia. Fl-1925, huwa kkollabora ma Sebastiano Arturo Luciani fuq ktieb elementari intitolat Orpheus. Fl-1932, Respighi ie elett fir- Royal Academy of Italy. Respighi kiteb diversi opri; opri li huma drammatiçi u tra içi b al; Semirama, Marie Victoire, La Campana Sommersa, Maria Egiziaca, La Fiamma, u Lucrezia (tlestiet minn Elsa Respighi fl-1936), u opri meqjusin e fef u aktar le eri b al; Re Enzo, Belfagor, u La Bella Dormente nel Bosco. G alkemm La Fiamma kienet l-opra l-iktar imfittxija ta Respighi, La 14 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

15 Campana Sommersa u Maria Egiziaca huma l-kapolavuri operattivi tieg u, miktuba meta kien fil-quççata talkreattivita` tieg u. Ta min jg id li kemm Respighi u kemm martu Elsa, kienu jikkunsidraw li La Campana Sommersa hija l-a jar xog ol. Ûjara l-braωil irriωultat fil-kompoωizzjoni Impressioni Brasiliane. Huwa kellu l-intenzjoni li jikteb sekwenza ta ames biççiet, iωda sal-1928 kien temm tlieta biss, u b hekk iddeçieda li jippreωenta dak li kellu. L-ewwel prestazzjoni tieg u kienet fl-1928 f Rio de Janeiro. L-ewwel biçça, Tropical Night, hija notturnata bi frammenti ta ritmi taω- Ωfin issu eriti min-nis a senswali. It-tieni biçça hija stampa ta istitut tar-riçerka tas-sriep, Istitut Butantan, li Respighi Ωar f São Paulo, bi jiel ta g anjiet tal-g asafar (b al f Pines of Rome). Il-moviment finali huwa Ωfin BraΩiljan qawwi u kkulurit. Fl-1928, Respighi temm it-tielet xoghol ruman tieg u, blisem ta Roman Festivals. Dan ix-xog ol indaqq g all-ewwel darba fl-1929 fil-carnegie Hall fi New York, ta t il-bakketta ta Arturo Toscanini, li mexxa l-orkestra Filarmonika ta New York. Il-muΩika ta Respighi kellha suççess konsiderevoli fl- Istati Uniti; l-ewwel it-toccata tieg u g all-pjanu u l-orkestra, b Rrispighi nnifsu jdoqq b ala solista ta t Willem Mengelberg man-new York Philharmonic Orchestra fil-carnegie Hall f Novembru tal-1928, u l-metamorphoseon ndaqqet biex tfakkar il- amsin anniversarju tal-boston Symphony Orchestra. Respighi kien mi bud ukoll lejn l-istudju tal-muωika Taljana tas-sekli 16, 17 u 18. Huwa ppubblika diversi edizzjonijiet tal-muωika ta Claudio Monteverdi u Antonio Vivaldi, u anke diversi siltiet mix-xog ol ta Benedetto Marcello u Didone. Ix-xog ol tieg u f dan il-qasam spiçça biex influwenza l-kompoωizzjonijiet tieg u stess u b hekk wassal g al numru ta xog lijiet ibbaωati fuq muωika stil neoklassiku, notevolment it-tliet suites tieg u ta Ancient Airs and Dances u Suite o ra bl-isem ta Gli uccelli. Huwa kompla jikkomponi u jivvja a sa Jannar tal-1936, sakemm sa tu marret g all-ag ar. Huwa miet b endokardite fit-18 ta April ta dik is-sena, fl-età ta 56 sena. Sena wara d-dfin tieg u, il-fdalijiet tieg u ew trasportati lejn il-post fejn twieled, Bologna. Fl-isfond ta Pines of Rome iddoqq, insellmilkom u nawguralkom il-festa t-tajba. J Alla jkollna festa sabi a u kbira b alma dejjem g amilna. J Alla tkun festa li b as-soltu ukoll, nuru lil kul add kif g andha ssir festa denja u xierqa g all-patrun ta Beltna. RED PARTY fil-bit a ta Palazzo Huesca nhar il-óamis 2 t Awwissu mit-8.30pm il quddiem Prezz : 5 li jinkludi welcome drink u finger food Biljetti ming and Eugenio Pellicano jew Noel Gauci A sbu kmieni biex ma to or ux diωappuntati LULJU - AWWISSU Óar a Nru

16 16 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

17 San Lawrenz kien jassisti fiç-çelebrazzjoni Ewkaristika Il-Kan Dun Karm Busuttil M. Juris, Arçipriet tal-birgu Fit-tieni seklu g andna a xhieda ta San Ìustinu Martri, dwar çelebrazzjoni Ewkaristika li g adha mag na sal-lum. F kitba tieg u lil Emperatur Ruman Antoninu fis-sena 155 A.D, fisser dak li jag mlu l-insara waqt iç-çelebrazzjoni Ewkaristika. F jum ix-xemx kif insej ulu, dawk kollha li jg ixu sew fl-ibliet u sew fl-ir ula jin abru flimkien fl-istess post. Jinqraw it-tifkiriet tal-appostli u l-kitba tal-profeti. Wara li l-lettur itemm il-qari, dak li jippresedi (saçerdot) i e e biex nag mlu wejje sbie li fuqhom smajna fil-qari tal- Appostli u l-profeti. li ma kienux jistg u jattendu. San Lawrenz kien jag mel karita u nafu mill- rajja ta ajtu li kien isejja lill-fqar b ala utu dak illi f sens ta djakonija li llum l-knisja tippratika tfisser is-sapport li tag ti lil min ikun marid jew g addej minn problemi. Is-sens qawwi tad-djakonija hija realta fil-knisja tant illi nsibu fil-knejjes tal-lvant mod speçjali Lixandra kien a jeωisti forma ta dak li llum nifhmu b ala g ajnuna soçjali g aliex l-insara kienu ja sbu f xulxin u jg inu lil xulxin dak li llum il-knisja tag mel fl-istituzzjonijiet tag ha u li l-knisja f Malta g andha realtajiet b al ma huma l-caritas, id-dar tal-providenza, d-djar tat-tfal u afna realtajiet o ra li jfissru dak issens profond tad-djakonija li kien jg ix il-patrun tag na San Lawrenz. Wara dan ilkoll bil-wieqfa nitolbu flimkien, g alina stess u g al kul add, biex lkoll ninstabu usti f ajjitna u f g emilna u fidili fil- arsien tal-kmandamenti, alli hekk niksbu l- ajja ta dejjem. Wara li ntemmu t-talb, insellmu lil xulxin b bewsa tal-paçi. Imbg ad il- obω u il-kalçi bl-inbid im allat bl-ilma jin iebu lil dak li jkun qieg ed jippresedi (offertorju). J Alla l-eωempju tal-qaddis tag na jqanqalna biex b alu bil-kelma u l-eωempju tag na nwasslu lil Ìesu lillo rajn. San Lawrenz jitlob g alina u jberikna. Il-festa t-tajba lill-vittorjosani kollha. (1)(San Ìustinu Martri, Appolo ija 1,65) Je odhom u jfa ar u jsebba lil missier ta kul add f isem ibnu Ìesu Kristu u l-ispirtu Santu u jrodd ajr fit-tul g all- id kollu li st oqqilna nirçievu ming andu. Meta jtemm ir-radd il- ajr il- ema kollha tqum bil-wieqfa u twie eb fl-le en g oli AMEN. Wara li dak li jkun jippresedi itemm ir-radd il- ajr u l-poplu jkun wie eb g alih, id-djakni iqassmu b ala ikel lil kull min ikun hemm il- obω u l-inbid im allat bl-ilma, li fuqhom intqal ir-radd il- ajr u jit alla wkoll xi ftit g al dawk li ma jkunux hemm. (1) San Lawrenz kien wie ed minn dawn il-djakni li kienu jassistu waqt iç-çelebrazzjoni Ewkaristika. Kien iqassam l-ewkaristija lil dawk li kienu jibqg u f darhom b al ma kienu l-morda. Dan is-servizz tad-djakonat g adu mag na sal-lum u ji i prattikat kull nhar ta Ìimg a fil-parroçça tag na bit-tqarbin tal-morda. F ajtu San Lawrenz g ex din il-vokazzjoni miωjuda b sej a li kien g amillu l-papa San Siestnu li tieg u San Lawrenz kien djaknu. Tant li meta il-papa San Siestu kien ie kkundannat g allmewt huwa u jittie ed g al martirju, San Lawrenz kien mexa warajh u qallu Missier fejn int sejjer ming ajr id-djaknu tieg ek. Kif rajna fid-deskrizzjoni ta San Ìustinu d-djaknu kien jassisti billi jqassam l-ewkaristija mhux biss lil dawk preωenti waqt iç-çelebrazzjoni imma servizz mog ti lil dawk LULJU - AWWISSU Óar a Nru

18 Ikel g al xi Festin 1. Antipasto Kebabs Soçjetà MuΩikali San Lawrenz Tag rif mill-kçina minn MaryRose Gauci Ingredjenti: tadam Ωg ir, tortellini mg ollijin u mkess in, Ωebbu mimli, salami mqatta dadi, perzut mqatta dadi, obon cheddar imqatta dadi, weraq tal- abaq, pesto tal- abaq u skewers tal-kebabs. Metodu: Fuq l-iskewers ibda da al l-ingredjenti kollha wara xulxin. Wara ferrex ftit pesto tal- abaq, jew Ωejt taω-ωebbu a jew all balsamiku. 2. Rolls tal-perωut u Ìobon Ingredjenti: g a ina tal-pizza, slices tal-perωut, slices obon tat-toqba, mg arfa mustarda, mg arfa Worchester sauce, mg arfa Ωerrieg a tal-pepprin, butir. Metodu: Ifta l-g a ina tal-pizza rettangolari. Fuqha iksi bil-perωut, Ωid saff obon, u gerbeb forma ta romblu. Aqta f biççiet u po ihom dejn xulxin o dixx tal-forn. Óoll il-butir fuq in-nar, Ωid il-worchester sauce, mustarda u Ω-Ωerrieg a tal-pepprin. Ferrex it-ta lita fuq ir-rombli tal-g a ina. A mi g al 25 minuta f forn temperatura ta 350 F. 3. Tamal mimli bil- obon tat-tursina mdawwar bil-bacon Ingredjenti: tamal, obon tat-tursina, slices tal-bacon Metodu: Aqsam it-tamal fit-tul. Imla bil- obon tat-tursina. Dawwar it-tamla mimlija bi slice bacon. A mi fil-forn g al 20 minuta f forn temperatura 350 F, wara o rog mill-forn u dawwar u a mi g al 10 minuti o ra. Da al toothpick biex il-bacon ma jinfeta x. Ftit Informazzjoni dwar It-Tewm Il-qoxra g andha tkun xotta biss mhux afna niexfa. M g andhiex tisfolja. Ir-ras tattewm trid tkun s i a u kompatta ta lewn wie ed ming ajr tbajja. Il-kwalita` tat-tewm tista tkejjilha anke mir-ri a. G andu jigi mwarrab dak li jkollu ri a qawwija filwaqt li tag zel dak li jkollu ri a pikkanti. L-irjus tat-tewm g andhom jit allew f post fejn tg addi l-arja, mudlam kif ukoll xott. G andhom jit allew o kaxxa tal-kartun jew tal-injam. B dan il-mod jibqg u tajbin g al diversi xhur. Ikkunsmah kontinwament f abbundanza. It-tewm jista jkun ta g ajnuna kontra diversi kundizzjonijiet mediçi. Fost l-o rajn, jelimina il-parassiti fl-imsaren. Ji i aktar di eribbli jekk tne i l-parti l- adra (in-nebbieta). Ówawar li nuωaw ta spiss fl-ikel Mediterranju Is-Salvja (Sage) g andha ri a pjaçevoli afna u ting araf façilment mill-weraq a dar çar u bellusi. Hija axixa Mediterranja u n obbu nωiduha mal-vitella. Tajba wkoll g al malmajjal, zalzett, u la am priservat. Is-Sag tar (Thyme) insibuh miωjud f riçetti tal-la am differenti u ma dawk tal-papra wkoll. It-tog ma tassag tar tikkumplimenta diversi xejjex aromatiçi o rajn b all-klin, salvja u origano, u sikwit insibuhom fl-istess riçetti. Ix-Xibt (Dill) narawh fl-insalati, sopop, zlazi u ut. L-uΩu tax-xibt b weraq qisu labar huwa mifrux ukoll man-na a ta fuq tal-ewropa u l-asja u miωjud ma prodotti tal- alib ukoll. Minbarra l-parti adra friska, tintuωa wkoll iω-ωerrieg a tieg u iω-ωerrieg a taxxibt (dill seed). 18 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

19 Fil-Birgu inzertajna li g andna afna Lawrence u g andna afna Farrugia fosthom l-istess President tas-soçjeta` taghna, pero` jekk trid tidentifika min hu Lawrence Farrugia li se ninterviωta f din ir-rubrika trid issejja lu Lawrence ta Doda u hekk kul add jifhmek. Dan g aliex Lawrence hu t-tifel ta dak li kien jitqies persuna fil-birgu, sid il- anut Cafe Du Brazil li nistg u ng idu li hu landmark il-birgu (dan hu reklam bla las!). Lorry ta Doda li kien miet f qasir il-g omor fl-eta` Ωg ira ta 38 sena fl-24 ta Awwissu tassena Residenza G al din l-interviωta Lawrence laqg ani d-dar li hu g andu fil-periferija taω-ûejtun, hekk li quddiem id-dar hemm biss g elieqi. Kif tid ol fis-salott jilqg ek ritratt kbir talistatwa titulari tal-patrun tag na kif ukoll g alih imsemmi il-protagonista tag na, San Lawrenz. U fil-waqt li ntasabna quddiem il-kompjuter Lawrence abli xi a a friska u xi a a xi nnaqqar ukoll. Lawrence, li ssemma g al missieru, twieled fit-2 ta Ìunju 1971 il-birgu f 52, Triq San Filippu u tg ammed fil-parroçça tal-birgu. Dan il-laqam ej minn isem in-nanna min-na a ta missieru Dorotea li maω-ωmien inbidlet f isem iktar qasir u sempliçi, Doda. Ommu Pauline mag rufa b ala Polly illum g andha 74 sena u toqg od Wied Il-G ajn. Jiftakar çar li nzerta li meta miet missieru hu kellu biss 9 snin. Ommu u utu kienu kollha fi btala l-ìermanja u g alhekk tistg u ta sbu x effett kellu fuqu meta missieru kien miet f jumejn u l-a ar kliem li qal kien qalhom lilu. Fil-fatt Lawrence jiftakarhom bl-eωatt Óu sieb lil ommok u lil utek, a a li g adu jag mel sal-lum g ax minbarra l-mara u t-tfal, ommu u utu huma l-mimmi t g ajnejh. Óutu, Mary Grace il-kbira, il-mara ta Karmenu s-sagristan, warajha Ìina li sfortunatment romlot xi snin ilu filwaqt li Lawrence kien iω-ωg ir tal-familja. Kien imur afna jg in lil missieru fil- anut popolari tieg u fil-pjazza u jiftakar li missieru kien jibg atu bil-ganç tal- adid ikaxkar kaxxa vojta tal-birra warajh biex ji bor ilflixken vojta fil-jiem tal-festa. Edukazzjoni Lawrence attenda l-iskola primarja tal-gvern, wara l-iskola sekondarja ta San ÌuΩepp f Kordin ewwa Ra al Ìdid u wara Bighi fl-iskola tas-snajja fejn t arre fis-seng a tal-plumbing. Sa minn meta g alaq 18-il sena da al b ala plumber mal-korporazzjoni g as-servizzi tal-ilma fejn illum qieg ed fil-meter section ja dem bi grad ta survelliance technichian. Praspura tal-iskola Wiçç Imb wiçç ma Lawrence Farrugia minn Paul Micallef Meta staqsejtu g al xi anedottu fiω-ωmien l-iskola hu ftakar meta darba hu flimkien mal-klassi kollha kellhom jag mlu test bil- onot tal- adid. Kif l-g alliem ra r-riωultati ta xog olhom, qallhom, ma rridx narah b g ajnejja... morru itfg uh ilba ar g ax fl-opinjoni tieg u, setg u admu xog ol a jar... u huma g allewwel darba obdewh mal-kelma. Marru jgarawh in-na a tar-rinella, imbg ad rawhom xi nies min fuq il-captain Morgan bit-turisti u rappurtawhom u ovvjament qalg u çamata liema b alha ming and is-surmast. Lawrence kien jattendi l-muωew b al afna tfal o ra u wara ç-çentru taω-ûag Ωag ta Dun Lawrenz Bonnici. L-aktar bieb tal-qalb li kellu kienu Neville Busuttil (u g adhom jiffrekwentaw lil xulxin regolari sal-lum), Mario Raggio u Antoine Pisani. B ala tifel Ωg ir kien jilg ab il-ballun fl-area ta dejn San Filippu u fuq is-simenta fejn ieli il-bieb ta San Filippu kien ikun minflok il-lasta. Fil-muΩew Fil-muΩew jiftakar li mhux l-ewwel darba li qala xi wa da fuq saqajh ming and ilprefett Frankie Chetcuti meta jkun paspar xi a a u t-tfal kollha kienu jafu li l-prefett kien ta dixxiplina u li ma tiççajtax mieg u. Fiç-Çentru taω-ûg aωag Fiç-çentru taω-ωag Ωag kien g ad hemm afna attivita` fiω-ωmien li beda jitfarfar u jattendi hemmhekk, fosthom ilbidu tal-introduzzjoni tar-rock Operas, b al Evita u Jesus Christ Superstar. F din tal-a ar kien jie u sehem b ala Pietru ( adli posti ghax qabel jien kont ninterpretaha) fi Ωmien meta kien hemm jidderie i Mario Mifsud. Óa sehem f Evita b ala suldat u wara wkoll f Chess b direzzjoni ta Mario Mifsud. Dawn kienu ew ippreωentati kemm fis-sala tal-parroçça l-birgu, fl-istitut Kattoliku kif ukoll f Sant Agata fir-rabat. Lawrence kien jie u sehem ukoll meta kienet issir is-silta ta The Last Supper fil-ìimg a l-kbira filg odu fuq iz-zuntier tal-knisja. Praspura fiç-çentru taω-ûg aωag Praspura gravi li jiftakar miω-ωminijiet meta kien jattendi ç-çentru hija, meta b al ma kienu jag mlu kull nhar ta Sibt wara nofs inhar, xi membri kienu jmorru jnaddfu ç-çentru b Dun Lawrenz jaghti d-direzzjoni. Kien is-sajf u kif kienu lestew u d-dun tela jorqod sieg a, kif sabu ru hom lesti qag du bil-qieg da kwieti fit-tara ta quddiem is-salib li ta tu kien hemm xemg a mixg ula. Tg idx kemm damu kwieti g ax ix-xitan da al denbu u webbilhom biex jag mlu çajta fuq Dun Lawrenz. Qabdu t-tazza tax-xemg a, telg u biha fuq u kif id-dun kien rieqed b wiççu l fuq b Ωaqqu barra, Lawrence battal ix-xeg ma mdewba fuq Ωaqq LULJU - AWWISSU Óar a Nru

20 DiΩgrazzja evitata Soçjetà MuΩikali San Lawrenz id-dun. Tistg u timma inaw kemm werωaq u g ajjat Dun Lawrenz u era lejn il-polyclinic fejn spiçça b Ωaqqu nfaxxata u bl-antibiotiçi. Jiftakar inçident li seta kellu konsegwenzi serji meta waqt ir-rock opera Jesus Christ Superstar, Antoine Pisani, li kien qed jag milha b ala Ìuda fix-xena tat-tg alliq, xi a a marret aωin. Dak il- in l-atturi indunaw li fil-fatt kien qed jifga bil- abel m g onqu, tfew id-dawl u ar u ji ru biex isalvawh. Checkmate ming and Claire Kien imbg ad iktar tard waqt Chess, wa da minn dawn ir-rappreωentazzjonijiet, fejn beda jo ro mal-mara tieg u Claire xebba Attard li hija mill-birgu pero` dak iω-ωmien, il-familja tag ha kienu marru joqg odu l-kalkara. Fil-fatt Claire ukoll g andha l-familja tag ha imda la fil-festa g ax iz-ziju tag ha m hu add lief Salvu Attard, il- ampi. Ûwie u idma Wara g erusija ta madwar 8 snin huma ΩΩeww u fil-31 ta Mejju tas-sena 1997 fil-parroçça ta San Lawrenz. Minn hemm marru joqg odu fid-dar fejn g adhom joqg odu s issa li minbarra l- ebel tal-binja, il-kumplament tax-xog ol kollu sar minn idejn Lawrence, inkluω l-invjar, il-kisi, il-madum, ilma eçç eçç. Peress li Lawrence minn dejjem kien i obb ix-xog ol manwali, wara xi Ωmien beda ja dem l-injam u parti kbira mill-g amara g amilha hu wkoll. F kelma wahda Claire u l-familja g andhom ikunu fortunati g ax sabu lil Lawrence li kapaçi jag mel kollox dak li jaraw g ajnejh! Tfal Minn dan iω-ωwie kellhom Ωew subien. Daniel, li twieled fl-1 ta Jannar fis-sena 2002 u Thomas li twieled fis-7 ta Awwissu fis-sena 2004 (id-data tat-twelid ta Thomas olqot ftit tensjoni g al Lawrence g ax beωa li kien se jitlef il-festa...). Hawn jien waqt li minn ta t il-g ajn hemiωt lil Claire g idtlu bi tbissima Óaqqek, missek g amilt ilkalkoli a jar!. IΩ-Ωew t itfal g adhom studenti, g alkemm il-kbir, Daniel, ja dem xi ftit mal-bar tal-kaωin fil-vakanzi tas-sajf. Daniel i obb ukoll l-attivita` li ddawwar il-festa u speçjalment meta toqrob, i obb jinωel ma missieru jag ti daqqa t id fil-knisja u fil-kaωin. G ajnuna lill-knisja Sa minn meta kien Ωg ir g alkemm b sorpriωa kbira g alija hu qatt ma kien abbati, kien i obb jg in lil Renzo s-sagristan u darba jiftakar li kien adlu gass tal-festa f idu, tant li g amel il-festa b idu nfaxxata. Imbg ad meta atnu Karmenu Scicluna sar sagristan, kien u g adu jmur jg inu speçjalment anke bl-g ajnuna ta Mario Bezzina. FiΩ-Ωmien kien isir bir g all-opri fil-knisja minn Lawrence Privitelli. Meta dan miet abta u sabta, add ma da al g al dan l-inkarigu. Lawrence a inizzjattiva u beda ji bor hu g al xi pro etti. Bis-sa a tal-fondi li abar Lawrence blg ajnuna tal-helpers tal-knisja kien sar restawr fuq afna affarijiet, fosthom fjuretti, ventaltari, gandlieri, il-via Sagra u tant o rajn. Biex ikun hemm sors ie or ta d ul, Lawrence kien u g adu jie u sieb stands tal-ikel waqt il- Birgufest, tant li sena minnhom kien spiçça l-isptar meta minkejja li kien di a` mu ug g amel urnata jit abat biex jarma l-istand, imbag ad f daqqa wa da ass l-effett ta slipped disc u kellu j alli kollox u jittie ed l-isptar. Privile Uniku Lawrence g andu wkoll il-privile uniku, li fl-img oddi kien isir mil-mibki Dun ÌuΩepp Caruana, fejn flimkien ma Mario Bezzina, ilibbes l-istatwa titulari ta San Lawrenz qabel il-festa. Ukoll, flimkien mal-istess persuna jie u sieb l-istatwa ta San Lawrenz waqt il-proçessjoni fil-festa fejn anke refa fiha darbtejn. Sas-sena l-o ra kien ukoll jie u sieb l-istatwa ta Kristu Rxoxt waqt il-purçissjoni, pero` min abba l-istat ta dahru kellu jieqaf. Meta l-kliem waqa fuq l-inçident sfortunat ta din is-sena, Lawrence we ibni li beka meta sema x kien ara u ra l-istatwa f dik is-sura. G ajnuna fl-armar ta Barra Lawrence kien i obb ukoll imur jg in fl-armar ta barra, tant li l quddiem, meta tfarfar kien da al fil-kumitat talfesta b ala membru. G amel xi sentejn u telaq min abba diωgwid. Kien iqatta afna in ma Anton Gellel u Salvu Attard fl-armar. Jiftakar li meta kien fil-kumitat kien qed isir il-konkos tal- ofra tal-arblu l-kbir u l-crane kien sarlu l- in biex jitlaq u l-a ar Ωew jardi kellhom ittellg uhom fuq spallejhom bil-bramel. Darba, min abba li l-erba arbli ta madwar l-arblu l-kbir kienu twal afna, il-bandiera l-kbira kienet we let mal-galletta ta wie ed minnhom eωattament f nhar San Lawrenz waqt li kienet ier a l-purçissjoni. Anton Gellel u l-istess Lawrence kienu abu s-sellum it-twil tal-injam u telg u biex ine uha. Fil-fatt kienu xi nies Dumnikani li ew jg inuhom, tant li g inuhom iniωωlu l-arblu u re g u tellg uh. Hu jiftakar ukoll li kien ji bor dik li tissejja id-deçina fejn kienet tin abar 10c kull img a bieb bieb g all-armar u t-toroq li kellu kienu La Valette, San Filippu u Triq il- Palazz tal-isqof. G ajnuna lil tan-nar Lawrence kien i obb in-nar, tant li sena minnhom jiftakar li spiccaw hu u Charles Navarro ja arqu n-nar minn fuq dik li kienet tissejjah il-pjattaforma f Sant An lu isfel quddiem fejn hemm ir-ristoranti. 20 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

21 Ìibda g all-muωika Lawrence dejjem kellu l-muωika g al qalbu, tant li meta kien g adu tifel filmuωew kien idoqq l-accordian (b al Frankie Chetcuti) bl-udit g ax qatt ma mar jitghallmu. Ìieli anke mar idoqq ukoll f purçissjonijiet tal-milied f oqsma o ra fosthom Marsaxlokk. Kien ukoll idoqq il-melodika tant li jiftakar li anke missieru fil- ranet li kien marid, ieli kien jg idlu biex jiskot g ax adlu rasu. Bl-istess strument kien jie u sehem fil-brigata Laburista tal-birgu ta t Charles Mifsud il-lee u anke g amel Ωmien kien jg allem il-melodika lit-tfal tal-brigata fil-birgu u anke sa ansitra mar jg allem it-tfal tal-brigata tal-furjana. Bandist Beda jitg allem il-kurunetta mal-banda San Lawrenz u ta 15-il sena are idoqq. Wara xi Ωmien tal-g erusija kellu jieqaf min abba li kien impenjat bil-post il- did li kienu bnew. Involviment fil-kaωin tal-banda G al sentejn, bejn l-1998 u l-2000 kellu l-bar tal-kaωin flimkien mal-kunjatu Tarçi, pero` qatt ma da al fil-kumitat qabel is-sena Meta da al b ala membru imbg ad, minn Frar ta din is-sena in atar kaxxier wara r-riωenja ta dak li kien hemm qabel. Fil-fatt, kien bis-sa a tat-tifel iω-ωg ir Thomas li Lawrence kellu jid ol fil-kumitat. Dan g aliex Thomas, li kien ilu jistudja d-drums mill-eta` ta sitt snin, kien xtaq li jibda jdoqq mal-banda u beda jistudja d-drums mal-kaωin talbanda ta t is-surmast il- did Jonathan Abela. Lawrence ietu l- opportunita` biex jer a jibda jonfo il-kurunetta. U fil-fatt wara afna snin re a are idoqq mat-tifel. B al ma ji ri, a a ib lil o ra, dawn il-kumbinazzjonijiet wasslu biex kif g idna spiçça wkoll da al fil-kumitat. Ìimg a l-kbira Fil-Ìimg a l-kbira dejjem a sehem. Beda bil-plattini bil-misteri, wara persuna iωomm il-ga a tal- amiem ma Xmuni, li g al afna snin kont nie u sehem jien stess, wara anke l-levita li jerfa l-arka tal-patt, l-istess Xmuni bil-bambin f idu, Melkisedek, Ìakbu u o rajn. Ìieli wkoll refa f xi statwi b al monument u l-porpra. Delizzji u preferenzi Lawrence i obb isiefer Liverpool anke g aliex iωomm ma dak it-tijm. L-ikel favorit tieg u hu kollox... dak li ssajjar il-mara u speçjalment li jsajru l-kunjati, minbarra il-brun iel. U ma ntihx tort g ax meta doqt il- obz biω-ωejt u l- abaq li abitilna Claire xtaqt li ma jispiçça qatt u kull xahar nibda mmur g andhom biex nag mel interviωta. MuΩika j obb il-pink Floyd tant li fis-sena 1994 mar jarahom Ruma meta David Gilmore kien baqa mil-kompoωizzjoni ori inali. F dik is-sena kien g addej it- tour tal-album Division Bell. Fehmiet Kif nag mel kull darba jien nistaqsi l-opinjoni talprotagonist fuq il-kaωin, il-festa u belt twelidna il-birgu. Dwar il-kaωin, Lawrence ja seb li mhux façli li tkun involut g ax jirrikjedi afna dedikazzjoni u ammont ta in. Dwar il-futur tal-kaωin jara futur tajjeb anke g aliex, il-banda qatt ma kienet daqshekk b sa itha mill-aspett akkademiku, tant li qed inkabbru l-kaωin u qed jinbnew Ωew t ikmamar o ra g at-tag lim tal-muωika. Dwar il-festa, Lawrence g andu l-opinjoni li min abba li llum qeg da fuq livell g oli afna, biex iωωommha trid afna finanzi. Hu Ωied, li minkejja dawn id-diffikultajiet, bilparteçipazzjoni ta afna li g andhom il-festa g al qalbhom, il-livell dejjem qed jog la. Dwar il-birgu Lawrence Ωied li rajnieh jinbidel g all-a jar u g alkemm g al dawn l-a ar 21 sena, Lawrence malfamilja llum joqg od iω-ûejtun, xorta jibqa j ossu kburi jg id li hu mill-birgu. U anke meta jmur g and nies fuq xog ol u d-diskors jaqa fuq hekk, jie u gost kbir jisma nies differenti minn lokalitajiet differenti, kollha jfa ru l-progress li g amlet din il-belt. Tant hu kburi li minkejja li joqg odu Ω-Ûejtun, it-tfal tieg u ew mg ammda, u g amlu l-preçett u l-griωma, fil-birgu. Karba Ìenwina Hawn Lawrence a l-opportunita biex jag mel ilment validu g all-persuna li b al afna o rajn b alu, g alkemm m g adhiex toqg od il-birgu, xorta jag ti kontribut lillg aqdiet tal-birgu. Din hi naturlament il-problema talparking fejn anke t-time window ta sieg a u nofs f parking bl-arlo hu ftit wisq g al xi add involut f xi laqg a jew xog ol volontarju. Issu erixxa li g al persuni b alu g andu jin are permess speçjali. Naturalment g andu s-support tieg i g al din il-proposta. Fil-fatt jekk isir studju fejn joqg odu l-membri tal-kumitati tal-birgu, issib li l-ma oranza ma joqog dux hemm. G eluq Wara dawn il-fehmiet sellimtlu u jien u sejjer lura lejn ilkarrozza ewni dawn il- sibijiet li rrid naqsam mag kom. Lawrence hu r-ragel tipiku Malti li jaf ikun mudell li jixpruna u jag ti tag lima. Dan g aliex hu g araf isib il-bilanç bejn dak li l-iktar i obb, anzi uωa din l-im abba sabiex jag ti kontribut lis-soçjeta`. Hu ra el li l-familja kemm ristretta ji ifieri martu u t-tfal kif ukoll anke estiωa ji ifieri ommu u utu ji u l-ewwel u qabel kollox tant li hu qalli li min abba li hu l-maintenence person per eççellenza, hu r-rifu ju talfamilja kollha g al kull ma jinqala ta xog ol manwali. Pero` ma waqafx hemm, anke min abba l-involviment tat-tifel tieg u hu g araf juωa dak iω-ωmien biex jag ti l-kontribut sinçier fil-kumitat tal-kaωin. Hekk sab il-bilanç perfett bejn id-doveri tal-familja sabi a u mag quda tieg u u l- ibda tal-kalamita ta Lorenzu u dak li hu marbut mieg u. Grazzi Lor tal-eωempju li qed tag tina! LULJU - AWWISSU Óar a Nru

22 ATTIVITÀ GÓAX-XHUR TA LULJU - AWWISSU 2018 L-Erbg a 4 ta Lulju It-Tlieta 10 ta Lulju It-Tlieta 17 ta Lulju Il-Ìimg a 20 ta Lulju It-Tnejn 23 ta Lulju It-Tlieta 24 ta Lulju L-Erbg a 25 ta Lulju Il-Óamis 26 ta Lulju Il-Ìimg a 27 ta Lulju Is-Sibt 28 ta Lulju Il-Óadd 29 ta Lulju It-Tnejn 30 ta Lulju It-Tlieta 31 ta Lulju L-Erbg a 1 t Awwissu Il-Óamis 2 t Awwissu Il-Ìimg a 3 t Awwissu Il-Óadd 5 t Awwissu It-Tnejn 6 t Awwissu It-Tlieta 7 t Awwissu L-Erbg a 8 t Awwissu Il-Óamis 9 t Awwissu Il-Ìimg a 10 t Awwissu Is-Sibt 11 t Awwissu It-Tnejn 13 t Awwissu L-Erbg a 15 t Awwissu Il-Óamis 16 t Awwissu It-Tlieta 21 t Awwissu Fis-6.30pm Laqg a tal-kumitat Fis-7.00pm Laqg a Kummissjoni Finanzi Fis-6.30pm Laqg a tal-kummissjoni Banda Armar tal-óadid tal-plancier Armar tal-plançier Armar tal-plançier Servizz tal-banda San Lawrenz ewwa l-balluta Armar tal-plançier Fis-7.00pm Laqg a tal-kumitat Çentrali Fid-9.00am Kunçert tal-banda Fit-8.00pm Ikla tal-festa ta t il-kampnar Mit-8.30am G oti ta Demm fil-pjazza Fis-7.00pm Servizz tal-banda San Lawrenz f Ra al Ìdid Festa Kristu Re Fis-6.00pm Final Snooker Competition Fis-7.00pm Nattendu g all-quddiesa u ru tal-istatwa Fid-9.00pm Ftu tal-festi f ie San Lawrenz b març mill- Banda Vittoriosana San Lawrenz Fis-6.30pm - L-ewwel Jum tan-novena u Quddiesa ta ringrazzjament bis-sehem tal-banda Fit-8.00pm Inawgurazzjoni tas-sala Dun Alwi Fenech u laqg a mal-kapitolu tal-kolle jata ta San Lawrenz Sehem tal-banda fil-festa Tfal Fis-6.30pm Kunçert tal-banda Fit-8.30pm Red Party f Palazzo Huesca Fit-8.00pm Riçeviment tal-festa f Palazzo Huesca Open Day f Palazzo Huesca Fis-6.30pm Kunçert Ìenerali Fis-7.00am Wasla tal-banda minn Viagrande Fit-8.15pm Març mill-banda Vittoriosana San Lawrenz fejn wara tesegwixxi il-programm Vittoriosa in Festa fuq il-plançier artistiku ewwa l-pjazza Antivi ilja tal-festa Fit-8.00pm Març u Programm MuΩikali mill-banda ta Viagrande Fid-8.45pm Març mill-banda Vittoriosana San Lawrenz u dimostrazzjoni bl-istatwa ta San Lawrenz jag ti d-dawl lill-g omja Lejlet il-festa ta San Lawrenz Fl-10.30am Març tat-te Deum mill-banda Vittoriosana San Lawrenz Fid-9.00pm Març u Programm mill-banda ta Viagrande Festa Litur ika ta San Lawrenz Fid-9.00am Delegazzjoni mill-kumitat tattendi g all-quddiesa tal-festa Fis-1.00pm Ikla tal-festa fid-don Berto Restaurant Fis-7.30pm Órug tal-purçissjoni bl-istatwa titulari ta San Lawrenz Matul il-lejl isir iω-ωarmar tal-plançier Fid-9.00pm Març tal-g ada tal-festa mill-banda San Lawrenz Març mill-banda fil-festa ta Santa Marija, Rabat, G awdex Festa Kmandata Santa Marija Servizz tal-banda fil-festa ta San Leonardo f Óal Kirkop Fis-7.00pm Laqg a tal-kumitat Çentrali Kun eneruω fil- abra li ssir mis-soçjeta MuΩikali San Lawrenz matul il- ranet tal-festa. L-g otja tieg ek tkompli tg in sabiex inkomplu nkabbru isem is-soçjeta u l-banda tal-birgu. Grazzi mill-qalb. 22 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

23

24

Le en is-soçjetà MuΩikali. San Lawrenz. Belt Vittoriosa A.D. 1883

Le en is-soçjetà MuΩikali. San Lawrenz. Belt Vittoriosa A.D. 1883 Le en is-soçjetà MuΩikali San Lawrenz A.D. 1883 Óar a Nru 100 Lulju - Awwissu 2017 Huwa ta pjaçir tag na li nippublikaw il-mitt ar a tal- Le en is-socjeta` MuΩikali San Lawrenz. Sittax-il sena ilu, l-kumitat

Διαβάστε περισσότερα

Le en is-soçjetà MuΩikali. San Lawrenz. Belt Vittoriosa A.D. 1883

Le en is-soçjetà MuΩikali. San Lawrenz. Belt Vittoriosa A.D. 1883 Le en is-soçjetà MuΩikali San Lawrenz A.D. 1883 Óar a Nru 103 Jannar - Frar 2018 Bdejna sena o ra li fiha hemm im ejji programm ta idma kbira u çelebrazzjonijiet speçjali li jfakkru l-135 sena mit-twaqqif

Διαβάστε περισσότερα

Radju Le en il-qala 24, Triq San Fran isk, Qala, G awdex, QLA FM Tel: SMS:

Radju Le en il-qala 24, Triq San Fran isk, Qala, G awdex, QLA FM Tel: SMS: www.radjulehenil-qala.com request@radjulehenil-qala.com TEL: 2155 8556 SMS: 5061 2222 Skeda - G id 2013 1 Radju Le en il-qala 24, Triq San Fran isk, Qala, G awdex, QLA 1030 106.3 FM Tel: 21 558 556 - SMS:

Διαβάστε περισσότερα

Il-Parroçça tal-mosta tiççelebra is-solennità ta Marija Assunta fil-knisja Arçipretali u Santwarju tal-mosta

Il-Parroçça tal-mosta tiççelebra is-solennità ta Marija Assunta fil-knisja Arçipretali u Santwarju tal-mosta Il-Parroçça tal-mosta tiççelebra is-solennità ta Marija Assunta fil-knisja Arçipretali u Santwarju tal-mosta Mid-29 ta Lulju sal-15 ta Awwissu 2014 Messa tal-arċipriet Il-poplu tal-gωejjer tag na huwa

Διαβάστε περισσότερα

Il-Parroċċa tal-mosta tiċċelebra. is-solennità ta Marija Assunta fil-knisja Arçipretali u Santwarju tal-mosta

Il-Parroċċa tal-mosta tiċċelebra. is-solennità ta Marija Assunta fil-knisja Arçipretali u Santwarju tal-mosta Il-Parroċċa tal-mosta tiċċelebra is-solennità ta Marija Assunta fil-knisja Arçipretali u Santwarju tal-mosta Mid-29 ta Lulju sal-15 ta Awwissu 2013 Messa tal-arċipriet Ta t il- arsien tieg ek Omm Qaddisa

Διαβάστε περισσότερα

Is-Sbatax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena

Is-Sbatax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Is-Sbatax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Qari I Qieg ed nag tik mo g aref u g aqli. Qari mill-ewwel Ktieb tas-slaten 1 Slat 3, 5.7-12 F dak iω-ωmien 5 f Gibg on il-mulej deher lil Salamun fil- olm

Διαβάστε περισσότερα

Il-Ómistax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena

Il-Ómistax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Il-Ómistax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Qari I Mur, abbar lill-poplu tieg i. Qari mill-ktieb tal-profeta G amos G amos 7, -15 F dak iω-ωmien, Amasija, qassis ta Betel, qal lil G amos: «Mur, bniedem

Διαβάστε περισσότερα

Il-President Charles Schembri mal- Oganizzatur UngeriΩ waqt is-sitt safra tal-banda Santa Katarina V.M.

Il-President Charles Schembri mal- Oganizzatur UngeriΩ waqt is-sitt safra tal-banda Santa Katarina V.M. NEWSPAPER POST Edizzjoni Nru. 21 Awwissu - Settembru - Ottubru, 2009 GAZZETTA MAÓRUÌA MIS-SOÇJETÀ MUÛIKALI SANTA KATARINA V.M., PALAZZ ALEXANDRIA, 37, MISRAÓ REPUBBLIKA, ÛURRIEQ. TEL. 21647826-21640354

Διαβάστε περισσότερα

Ftehim bejn il-pajjiωi dwar id-drittijiet tal-persuni b DiΩabilità

Ftehim bejn il-pajjiωi dwar id-drittijiet tal-persuni b DiΩabilità Ftehim bejn il-pajjiωi dwar id-drittijiet tal-persuni b DiΩabilità KUMMISSJONI NAZZJONALI PERSUNI B DIÛABILITÀ VerΩjoni façli biex taqra Introduzzjoni Dan il-ktieb jg inek tifhem dak li hemm miktub fil-ftehim.

Διαβάστε περισσότερα

It-Tnejn u Tletin Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena

It-Tnejn u Tletin Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena It-Tnejn u Tletin Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Qari I L-armla g amlet ftira Ωg ira u ibitha lil Elija. Qari mill-ewwel Ktieb tas-slaten 1 Slat 17, 10-16 F dak iω-ωmien, il-profeta Elija 10 qam u r ielha

Διαβάστε περισσότερα

u fl-ippjanar talkalendarju

u fl-ippjanar talkalendarju Edizzjoni Nru. 11 Frar, Marzu. April 2007 GAZZETTA MAÓRUÌA MIS-SOÇJETÀ MUÛIKALI SANTA KATARINA V.M., PALAZZ ALEXANDRIA, 37, MISRAÓ REPUBBLIKA, ÛURRIEQ. TEL. 21647826-21640354 - www.stcatherineband.org.mt

Διαβάστε περισσότερα

Sidna Ìesù Kristu Sultan tal-óolqien Kollu

Sidna Ìesù Kristu Sultan tal-óolqien Kollu L-Erbg a u Tletin jew l-a ar Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Sidna Ìesù Kristu Sultan tal-óolqien Kollu Solennità Qari I Jien nirg a l-mer la tieg i bil- ustizzja. Qari mill-ktieb tal-profeta EΩekjel EΩek

Διαβάστε περισσότερα

KaΩin tal-banda San Gabriel Óal Balzan A.D Il-Glorji tal-imghoddi Garanzija ghall-gejjieni. 90 Sena

KaΩin tal-banda San Gabriel Óal Balzan A.D Il-Glorji tal-imghoddi Garanzija ghall-gejjieni. 90 Sena KaΩin tal-banda San Gabriel Óal Balzan A.D. 1920 Il-Glorji tal-imghoddi... -. Garanzija ghall-gejjieni - 90 Sena KaΩin tal-banda San Gabriel Óal Balzan A.D. 1920 Il-Glorji tal-imghoddi... -. Garanzija

Διαβάστε περισσότερα

Is-Solennità ta Marija Assunta fil-knisja Arçipretali u Santwarju tal-mosta mid-29 ta Lulju sal-15 ta Awwissu 2012

Is-Solennità ta Marija Assunta fil-knisja Arçipretali u Santwarju tal-mosta mid-29 ta Lulju sal-15 ta Awwissu 2012 Il-Parro a tal-mosta ti elebra Is-Solennità ta Marija Assunta fil-knisja Arçipretali u Santwarju tal-mosta mid-29 ta Lulju sal-15 ta Awwissu 2012 1 Messa tal-arçipriet Nifir u u nag mlu Festa Qieg ed niççelebra

Διαβάστε περισσότερα

Le en is-soçjetà MuΩikali. San Lawrenz. Belt Vittoriosa A.D. 1883

Le en is-soçjetà MuΩikali. San Lawrenz. Belt Vittoriosa A.D. 1883 Le en is-soçjetà MuΩikali San Lawrenz A.D. 1883 Óar a Nru 99 Mejju - Ìunju 2017 Grazzi lil s abi membri tal- Kumitat li fost il- afna xog ol li qeg din iwettqu fil-kaωin, sabu l- in biex fil- in liberu

Διαβάστε περισσότερα

BEST. Palazz Santa Marija, Pjazza tal-knisja, Mqabba, Malta Tel:

BEST. Palazz Santa Marija, Pjazza tal-knisja, Mqabba, Malta Tel: Messa tal-president Sena ta Óidma...5 Messa mis-sindku Id f Id g al Imqabba A jar...7 Minn Fomm il-kappillan Il-Festa u d-dokumenti tas-sinodu...9 Jikteb is-segretarju Il-Festa Mag na...11 Appell mill-kaxxier

Διαβάστε περισσότερα

Il-Presepju. Fuljett ma ru mill- GÓAQDA ÓBIEB TAL-PRESEPJU - MALTA c/o 56, Amaltea, Triq il-marg, Attard ATD Malta. Óar a Nru.

Il-Presepju. Fuljett ma ru mill- GÓAQDA ÓBIEB TAL-PRESEPJU - MALTA c/o 56, Amaltea, Triq il-marg, Attard ATD Malta. Óar a Nru. Il-Presepju Óar a Nru. 89 Ìunju 2016 Fuljett ma ru mill- GÓAQDA ÓBIEB TAL-PRESEPJU - MALTA c/o 56, Amaltea, Triq il-marg, Attard ATD 2382 - Malta Newspaper Post 1 Werrej Editorjal...3 Fuljett ma rug kull

Διαβάστε περισσότερα

It-Tmienja u G oxrin Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena

It-Tmienja u G oxrin Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena It-Tmienja u G oxrin Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Qari I Intba t li l-g ana m hu xejn dejn il-g erf. Qari mill-ktieb tal-g erf G erf 7, 7-11 7 Jien tlabt u qlajt l-g aqal; sejja t, u ie fuqi l-ispirtu

Διαβάστε περισσότερα

L-G id il-kbir tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet

L-G id il-kbir tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet Qari g all-ódud - Sena A L-G id il-kbir tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet Solennità - Quddiesa tal-jum Qari I A na kilna u xrobna mieg u wara li qam mill-imwiet. Qari mill-ktieb ta l-atti ta l-appostli

Διαβάστε περισσότερα

ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN LITURÌIJA U SAGRAMENTI

ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN LITURÌIJA U SAGRAMENTI ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN LITURÌIJA U SAGRAMENTI DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN LITURÌIJA U SAGRAMENTI IMSEÓBIN F DAK LI HU TA ALLA 2003 ISBN: 99932-49 - 16-5 Arçidjoçesi ta Malta,

Διαβάστε περισσότερα

It-Tlieta u Tletin Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena

It-Tlieta u Tletin Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena It-Tlieta u Tletin Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Qari I Mara ta ila ta dem minn qalbha b idejha. G eluq tal-ktieb tal-proverbi Prov 31, 10-13.-20.30-31 10 Mara ta ila min isibha? Tiswa afna aktar mill-

Διαβάστε περισσότερα

DORIANNE NIEQSA MID-DAWL. Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta Frank Schembri

DORIANNE NIEQSA MID-DAWL. Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta Frank Schembri DORIANNE NIEQSA MID-DAWL Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta Frank Schembri 1 2 Jien jisimni Melanie u g andi g axar snin. Óuti m g andix, imma g andi Ωew ku ini li joqog du fit-triq tag na stess. Dawn huma

Διαβάστε περισσότερα

OMMNA MARIJA. Il-Messa ta Fatima huwa Sej a g as-sagrifiççju

OMMNA MARIJA. Il-Messa ta Fatima huwa Sej a g as-sagrifiççju OMMNA MARIJA Ittra Marjana ta Kull Xahrejn MaÓruÌa mill-kumitat DjoÇesan tal-madonna ta Fatima Malta. Titqassam b xejn 56, Triq Sir H. Luke, M arr MGR 1503 Nru. 114 Settembru - Ottubru 2009 Il-Messa ta

Διαβάστε περισσότερα

ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN VIΩJONI TA KNISJA KOMUNJONI

ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN VIΩJONI TA KNISJA KOMUNJONI ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN VIΩJONI TA KNISJA KOMUNJONI DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN VIΩJONI TA KNISJA KOMUNJONI POPLU B KARIΩMI U MINISTERI DIVERSI 2003 i ISBN: 99932-49 - 07-6

Διαβάστε περισσότερα

ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN XANDIR TAL-KELMA

ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN XANDIR TAL-KELMA ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN XANDIR TAL-KELMA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN XANDIR TAL-KELMA MHUX BIL-ÓOBÛ BISS (MT 4,4) 2003 ISBN: 99932-49 - 15-7 Arçidjoçesi ta Malta, Floriana,

Διαβάστε περισσότερα

SAN BONAVENTURA. Il-Óajja ta San Fran isk Is-Si ra tal-óajja Il-Mixja tar-ru lejn Alla. Mill-kitbiet ta San Bonaventura - 1

SAN BONAVENTURA. Il-Óajja ta San Fran isk Is-Si ra tal-óajja Il-Mixja tar-ru lejn Alla. Mill-kitbiet ta San Bonaventura - 1 SAN BONAVENTURA Il-Óajja ta San Fran isk Is-Si ra tal-óajja Il-Mixja tar-ru lejn Alla 1998 Mill-kitbiet ta San Bonaventura - 1 Traduzzjoni ta ÌuΩepp Beneditt Xuereb ofm Computer Setting u Grafika: Ìwann

Διαβάστε περισσότερα

Il-Óames Óadd tar-randan

Il-Óames Óadd tar-randan Qari I Inqieg ed ru i fikom u ter g u tie du l- ajja. Qari mill-ktieb tal-profeta EΩekjel EΩek 37, 12-14 12 Hekk qal Sidi l-mulej: «Ara, jiena nifta l-oqbra tag kom, poplu tieg i, u n ibkom lura f art

Διαβάστε περισσότερα

Tifkira Solenni tal-passjoni tal-mulej

Tifkira Solenni tal-passjoni tal-mulej Il-Ìimg a l-bira Tifkira olenni tal-passjoni tal-mulej Qari I ien mi ru min abba fi dnubietna. Qari mill-tieb tal-profeta Isaija Is 52, 13 53, 12 52,13 Araw! Il-qaddej tieg i jsib ir-riωq, jintrefa, jog

Διαβάστε περισσότερα

It-Tlettax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena

It-Tlettax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena It-Tlettax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Qari I Min abba l-g ira tax-xitan li l-mewt da let fid-dinja. Qari mill-ktieb tal-g erf G erf 1, 13-15; 2, 23-24 13 Il-mewt mhux Alla g amilha; u lanqas tog

Διαβάστε περισσότερα

It-tag lim ta esù Kristu fil-bibbja kien

It-tag lim ta esù Kristu fil-bibbja kien IX-XHIEDA TAL-PROFETA JOSEPH SMITH Il-Knisja ta esù Kristu tal-qaddisin ta l-a ar Jiem IT-TAGπLIM TA KRISTU It-tag lim ta esù Kristu fil-bibbja kien g al mien twil, sors ta ispirazzjoni g all-bniedem.

Διαβάστε περισσότερα

OMMNA MARIJA. Kif Fran isku g ex il-messa ta Fatima. Mit-ta dita ma Swor Angela de Fatima Coelho

OMMNA MARIJA. Kif Fran isku g ex il-messa ta Fatima. Mit-ta dita ma Swor Angela de Fatima Coelho OMMNA MARIJA Ittra Marjana ta Kull Xahrejn MaÓruÌa mill-kumitat DjoÇesan tal-madonna ta Fatima Malta. Titqassam b xejn 56, Triq Sir H. Luke, M arr MGR 1503 http://sites.google.com/site/ommnamarija/home

Διαβάστε περισσότερα

Issej et Babel, g ax hemmhekk il-mulej awwad ilsien l-art kollha.

Issej et Babel, g ax hemmhekk il-mulej awwad ilsien l-art kollha. G id il-óamsin Solennità - Quddiesa tal-v ili Qari I Issej et Babel, g ax hemmhekk il-mulej awwad ilsien l-art kollha. Qari mill-ktieb tal-ìenesi Ìen 11, 1-9 1 L-art kollha kienet ilsien wie ed u kliem

Διαβάστε περισσότερα

It-Tnejn u Tletin Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena

It-Tnejn u Tletin Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena It-Tnejn u Tletin Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Qari I Il-G erf isibuh dawk li jfittxuh. Qari mill-ktieb tal-g erf G erf 6, 12-16 12 L-g erf jiddi, bla qatt ma jnemnem, malajr jag rfuh dawk li j obbuh,

Διαβάστε περισσότερα

Ir-Rahal - fuq l-gholja - Erba mixjiet f Rahal - li Jsahhrek -- Julian Bezzina

Ir-Rahal - fuq l-gholja - Erba mixjiet f Rahal - li Jsahhrek -- Julian Bezzina Ir-Rahal - fuq l-gholja - Erba mixjiet f Rahal - li Jsahhrek -- Julian Bezzina Óal G arg ur L-Istorja fil-qosor Stilla fuq il-g olja amra, l-emblema ta Óal G arg ur tassew tixraq lil dan ir-ra al li g

Διαβάστε περισσότερα

g aç-çelebrazzjoni tal-quddiesa u tal-litur ija tas-sig at u A enda EkkleΩjastika Sena Litur ika

g aç-çelebrazzjoni tal-quddiesa u tal-litur ija tas-sig at u A enda EkkleΩjastika Sena Litur ika Arçidjoçesi ta Malta Djoçesi ta G awdex g aç-çelebrazzjoni tal- u tal-litur ija tas-sig at u A enda EkkleΩjastika Sena Litur ika 2017-2018 Ma ru b ordni tal-eççellenza Tieg u Mons Charles J Scicluna Arçisqof

Διαβάστε περισσότερα

Smig Tikka Malti 3a. Taqsima 1: Min Jien? Fejn noqg od? Taqsima 2: L-iskola

Smig Tikka Malti 3a. Taqsima 1: Min Jien? Fejn noqg od? Taqsima 2: L-iskola Smig Tikka Malti 3a Testi tal-podcasts li jinsabu fuq www.merlinpublishers.com/tikkamalti/3/podcasts.html Taqsima 1: Min Jien? Fejn noqg od? Pa na 7 Bon u. G adni nqum. X raqda dik! B alissa Ωgur qed tg

Διαβάστε περισσότερα

Il-Premju Letterarju tal-unjoni Ewropea 2011

Il-Premju Letterarju tal-unjoni Ewropea 2011 Çirkulari: Ìunju 2011 info@akkademjatalmalti.com www.akkademjatalmalti.com Il-Premju Letterarju tal-unjoni Ewropea 2011 Il-Premju Letterarju tal-unjoni Ewropea hu premju importanti afna li jing ata lil

Διαβάστε περισσότερα

GLORJA TAL-KLERU MALTI

GLORJA TAL-KLERU MALTI Beatu NAZJU FALZON GLORJA TAL-KLERU MALTI Marjanu Vella OFM Rivedut u a ornat minn Ìor Aquilina ofm 2001 ISBN:????????? Computer Setting: Ìwann Abela ofm Editur Ìenerali: Raymond Camilleri OFM Disinn tal-qoxra:

Διαβάστε περισσότερα

Solennitajiet tal-mulej fiω-ûmien ta Matul is-sena

Solennitajiet tal-mulej fiω-ûmien ta Matul is-sena Solennitajiet tal-mulej fiω-ûmien ta Matul is-sena 223 Qari g all-ódud - Sena B Óadd wara G id il-óamsin It-Trinità Qaddisa Solennità Qari I Il-Mulej hu tassew Alla kemm fil-g oli tas-sema kif ukoll hawn

Διαβάστε περισσότερα

Nru. 87 Lulju - Settembru 2017

Nru. 87 Lulju - Settembru 2017 KUNSILL NAZZJONALI TAL-ANZJANI NEWSPAPER POST L-ANZJANI LLUM Nru. 87 Lulju - Settembru 2017 AWGURI lis-sur Anthony Mulè Stagno li n atar President tal-kunsill Nazzjonali tal-anzjani g as-snin 2017-2019

Διαβάστε περισσότερα

L-G id il-kbir tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet

L-G id il-kbir tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet L-G id il-kbir tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet Solennità - Quddiesa tal-jum Qari I A na kilna u xrobna mieg u wara li qam mill-imwiet. Qari mill-ktieb ta l-atti ta l-appostli Atti 10, 34a.37-43 F dak

Διαβάστε περισσότερα

FRANÌISKU IL-MIXJA U L-ÓOLMA. Murray Bodo

FRANÌISKU IL-MIXJA U L-ÓOLMA. Murray Bodo FRANÌISKU IL-MIXJA U L-ÓOLMA Murray Bodo FRANÌISKU Il-mixja w il- olma Murray Bodo Edizzjoni Maltija: Maqlub g all-malti minn ÌuΩepp Beneditt Xuereb ofm Computer setting: Ìwann Abela ofm Kura: Franciscan

Διαβάστε περισσότερα

JASON JUÛA S-SIÌÌU TAR-ROTI. Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta Adam Apap

JASON JUÛA S-SIÌÌU TAR-ROTI. Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta Adam Apap JASON JUÛA S-SIÌÌU TAR-ROTI Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta Adam Apap 1 2 Jien jisimni Jason u se nag laq dax-il sena. G andi o ti wa da, Maria, li g alqet tnax-il sena l- img a l-o ra. Jien u Maria differenti

Διαβάστε περισσότερα

g aç-çelebrazzjoni tal-quddiesa u tal-litur ija tas-sig at u A enda EkkleΩjastika Sena Litur ika

g aç-çelebrazzjoni tal-quddiesa u tal-litur ija tas-sig at u A enda EkkleΩjastika Sena Litur ika Arçidjoçesi ta Malta Djoçesi ta G awdex g aç-çelebrazzjoni tal- u tal-litur ija tas-sig at u A enda EkkleΩjastika Sena Litur ika 2016-2017 Ma ru b ordni tal-eççellenza Tieg u Mons Charles J Scicluna Arçisqof

Διαβάστε περισσότερα

ITTRA ENÇIKLIKA SPE SALVI

ITTRA ENÇIKLIKA SPE SALVI ITTRA ENÇIKLIKA SPE SALVI 1 Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana 00120 Città del Vaticano Traduzzjoni Maltija Copyright 2008 ÇAK Traduzzjoni ta P. Edmund Teuma OFMConv. ISBN: 978-99909-47-87-6 Nihil

Διαβάστε περισσότερα

Il- arsa ta na din is-sena ddur fuq l-áolja ta

Il- arsa ta na din is-sena ddur fuq l-áolja ta A.D.2000 L-GÓOLJA SIJON Iç-Çenaklu Qoxra (quddiem): Il-Kjostru Fran iskan Ritratt tal-qoxra (wara): L-G olja Sijon mill-ajru Qoxra (quddiem ewwa): L-A ar Çena (G. Dorè) Qoxra (wara ewwa): Pentekoste (G.

Διαβάστε περισσότερα

ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN DJAKONIJA U ÌUSTIZZJA

ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN DJAKONIJA U ÌUSTIZZJA ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN DJAKONIJA U ÌUSTIZZJA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN DJAKONIJA U ÌUSTIZZJA BAGÓATNI NWASSAL IL-BXARA T-TAJBA LILL-FQAJRIN (Lq 4,18) 2003 ISBN: 99932-49

Διαβάστε περισσότερα

L-ILMA Mulej, a tkun imfa ar f Óuna l-ilma, irωin u safi wisq, me tie qatig...

L-ILMA Mulej, a tkun imfa ar f Óuna l-ilma, irωin u safi wisq, me tie qatig... Ma ru mill-kummissjoni Ambjent fi dan l-arçidjoçesi ta Malta, 2008 riωors vitali, skars u prezzjuω ] L-ILMA Mulej, a tkun imfa ar f Óuna l-ilma, irωin u safi wisq, me tie qatig... San Fran isk: L-G anja

Διαβάστε περισσότερα

Il- arsa tag na din is-sena ddur fuq il-

Il- arsa tag na din is-sena ddur fuq il- ÌETSEMANI FIL-KIDRON "Ikun li trid int" Ritratt tal-qoxra (quddiem): Dehra tal-baωilka tal-ìetsemani Ritratt tal-qoxra (wara): Il-Wied ta Kidron Stampa tal-qoxra (quddiem ewwa): Ìesù jitlob fil-ìetsemani

Διαβάστε περισσότερα

Editorjal ta Marcello Ghirlando ofm

Editorjal ta Marcello Ghirlando ofm Il-Bibbja Editorjal f idejna Rivista Biblika li to ro kull xahrejn mill-kummissarjat ta' L-Art Imqaddsa tal-provinçja Fran iskana Maltija Imwaqqfa fl-1955 Computer Setting: Ìwann Abela ofm Serje Ìdida

Διαβάστε περισσότερα

ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN KULTURA SOÇJETÀ KNISJA

ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN KULTURA SOÇJETÀ KNISJA ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN KULTURA SOÇJETÀ KNISJA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN KULTURA SOÇJETÀ KNISJA L-ESPERJENZA TA L-ARJOPAGU (ATTI 17,16-34) 2003 ISBN: 99932-49 - 14-9 Arçidjoçesi

Διαβάστε περισσότερα

Ûmien ta Matul is-sena IΩ-Ωmien huwa mitmum, u s-saltna ta Alla waslet; indmu u emmnu fl-evan elju.

Ûmien ta Matul is-sena IΩ-Ωmien huwa mitmum, u s-saltna ta Alla waslet; indmu u emmnu fl-evan elju. Ûmien ta Matul is-sena IΩ-Ωmien huwa mitmum, u s-saltna ta Alla waslet; indmu u emmnu fl-evan elju. Mk 1,15 241 Qari g all-ódud - Sena B Kristu d-dawl tad-dinja Emvin Cremona (1919-1987) Knisja Parrokkjali

Διαβάστε περισσότερα

EDITORJAL. Min jara lili jara lill-missier. Serje Ìdida

EDITORJAL. Min jara lili jara lill-missier. Serje Ìdida EDITORJAL Min jara lili jara lill-missier Rivista Biblika li to ro kull xahrejn mill-kummissarjat ta' L-Art Imqaddsa tal-provinçja Fran iskana Maltija Imwaqqfa fl-1955 Serje Ìdida Vol 20 Nru 110 Marzu

Διαβάστε περισσότερα

It-Tieni Óadd tal-g id

It-Tieni Óadd tal-g id It-Tieni Óadd tal-g id Qari I Qalb wa da u ru wa da. Qari mill-ktieb tal-atti tal-appostli Atti 4, 32-35 32 Il-kotra kbira ta dawk li emmnu kienu qalb wa da u ru wa da. Óadd minnhom ma kien jg id li l-

Διαβάστε περισσότερα

Nru. 93 Jannar - Marzu 2019

Nru. 93 Jannar - Marzu 2019 KUNSILL NAZZJONALI TAL-ANZJANI NEWSPAPER POST L-ANZJANI LLUM Nru. 93 Jannar - Marzu 2019 IL-KUNSILL NAZZJONALI TAL-ANZJANI JAWGURA LILL-ANZJANI U L-QRABATHOM KOLLHA SENA ÌDIDA MIMLIJA RISQ, HENA, SAÓÓA,

Διαβάστε περισσότερα

MARCEL NIEQES MIS-SMIGÓ. Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta C.S. Lawrence

MARCEL NIEQES MIS-SMIGÓ. Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta C.S. Lawrence MARCEL NIEQES MIS-SMIGÓ Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta C.S. Lawrence Pubblikat mill-kummissjoni Nazzjonali Persuni b DiΩabilità 2008 2 Kelli ri qawwi li ma ried jg addili b xejn. It-tabib ie jarani iωjed

Διαβάστε περισσότερα

Editorjal ta Marcello Ghirlando ofm

Editorjal ta Marcello Ghirlando ofm Il-Bibbja Editorjal f idejna Rivista Biblika li to ro kull xahrejn mill-kummissarjat ta' L-Art Imqaddsa tal-provinçja Fran iskana Maltija Imwaqqfa fl-1955 Computer Setting: Ìwann Abela ofm Serje Ìdida

Διαβάστε περισσότερα

SAN PAWL IL-ÓAJJA, IL-ÓIDMA U L-MESSAÌÌ TIEGÓU. Adattament bil-malti ta NOEL MUSCAT OFM mill-edizzjoni ori inali ta ALFIO MARCELLO BUSCEMI OFM

SAN PAWL IL-ÓAJJA, IL-ÓIDMA U L-MESSAÌÌ TIEGÓU. Adattament bil-malti ta NOEL MUSCAT OFM mill-edizzjoni ori inali ta ALFIO MARCELLO BUSCEMI OFM SAN PAWL IL-ÓAJJA, IL-ÓIDMA U L-MESSAÌÌ TIEGÓU Adattament bil-malti ta NOEL MUSCAT OFM mill-edizzjoni ori inali ta ALFIO MARCELLO BUSCEMI OFM SAN PAOLO VITA, OPERA, MESSAGGIO FRANCISCAN PRINTING PRESS

Διαβάστε περισσότερα

L-Ewwel Óadd tal-avvent

L-Ewwel Óadd tal-avvent L-Ewwel Óadd tal-avvent Qari I Mhux li kont iççarrat is-smewwiet u tinωel! Qari mill-ktieb tal-profeta Isaija Is 63, 16b-17.19b; 64, 2-7 16 Int, Mulej, missierna, ismek il-feddej tag na minn dejjem. 17

Διαβάστε περισσότερα

K T I E B T A G W I D A GπALL- FAMILJA

K T I E B T A G W I D A GπALL- FAMILJA K T I E B T A G W I D A GπALL- FAMILJA K T I E B T A G W I D A GπALL- FAMILJA Ippubblikat mill- Knisja ta esù Kristu tal-qaddisin ta l-a ar Jiem Salt Lake City, Utah 1992, 1999, 2001, 2006 minn Intellectual

Διαβάστε περισσότερα

It-Twelid ta Sidna Ìesù Kristu

It-Twelid ta Sidna Ìesù Kristu It-Twelid ta Sidna Ìesù Kristu Solennità Quddiesa tal-v ili Qari I Il-Mulej tg axxaq bik. Qari mill-ktieb tal-profeta Isaija Is 62, -5 Min abba f Sijon ma nehdiex, min abba f Ìerusalemm ma niskotx, sa

Διαβάστε περισσότερα

GAZZETTA MAÓRUÌA MIS-SOÇJETÀ MUÛIKALI SANTA KATARINA V.M., PALAZZ ALEXANDRIA, 37, MISRAÓ REPUBBLIKA, ÛURRIEQ. TEL.

GAZZETTA MAÓRUÌA MIS-SOÇJETÀ MUÛIKALI SANTA KATARINA V.M., PALAZZ ALEXANDRIA, 37, MISRAÓ REPUBBLIKA, ÛURRIEQ. TEL. Edizzjoni Nru. 3 Frar - Marzu - April 2005 GAZZETTA MAÓRUÌA MIS-SOÇJETÀ MUÛIKALI SANTA KATARINA V.M., PALAZZ ALEXANDRIA, 37, MISRAÓ REPUBBLIKA, ÛURRIEQ. TEL. 21647826-21640354 - www.stcatherineband.org.mt

Διαβάστε περισσότερα

Order of Proceedings. The Congregation rises when the Dignitaries leave the Hall.

Order of Proceedings. The Congregation rises when the Dignitaries leave the Hall. Order of Proceedings Oration by Dr Maureen Cole, B.A., B.Soc.Wk.(Hons.), Ph.D.(East Anglia) Address by Ms Karys Caruana, B.E&A (Hons.) a representative of the graduands. Conferment of Degrees Solemn Declaration

Διαβάστε περισσότερα

Tridu tal-g id u Ûmien il-g id Ebda sura ma kellu, ebda miel biex in arsu lejh.

Tridu tal-g id u Ûmien il-g id Ebda sura ma kellu, ebda miel biex in arsu lejh. Tridu tal-g id u Ûmien il-g id Ebda sura ma kellu, ebda miel biex in arsu lejh. Is 53, 2 121 Qari g all-ódud - ena B Ìesù fi dan ommu Marija Emvin Cremona (1919-1987) nisja Parrokkjali, Óal Balzan 122

Διαβάστε περισσότερα

Tridu tal-g id u Ûmien il-g id

Tridu tal-g id u Ûmien il-g id Tridu tal-g id u Ûmien il-g id Min abba fina ristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. G alhekk Alla g ollieh sas-smewwiet, u Ωejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Fil 2, 8-9 163 Qari g all-ódud - ena

Διαβάστε περισσότερα

Smig Tikka Malti 2a. Taqsima 1: Jien u l-familja. Testi tal-podcasts li jinsabu fuq

Smig Tikka Malti 2a. Taqsima 1: Jien u l-familja. Testi tal-podcasts li jinsabu fuq Smig Tikka Malti 2a Testi tal-podcasts li jinsabu fuq www.merlinpublishers.com/tikkamalti/2/podcasts.html Taqsima 1: Jien u l-familja Pa na 5 Dina: Hello tfal. Tiftakruni? Jiena Dina. Dino: U jien Dino.

Διαβάστε περισσότερα

Il-Progett tal-mercator

Il-Progett tal-mercator Ktejjeb Edukattiv (Programm ta Fondi Strutturali g al Malta 2004-2006 Pro ett ko-finanzjat mill-unjoni Ewropea Inizjattiva Komunitarja, Interreg III B Medocc Rata ta Ko-finanzjament : 75% Fondi UE; 25%

Διαβάστε περισσότερα

Order of Proceedings. Address by Mr Kurt Vella Fonde`, B.A. European Studies (Hons.) a representative of the graduands.

Order of Proceedings. Address by Mr Kurt Vella Fonde`, B.A. European Studies (Hons.) a representative of the graduands. Order of Proceedings Oration by Dr Maureen Cole, B.A., B.Soc.Wk.(Hons.), Ph.D.(East Anglia) Address by Mr Kurt Vella Fonde`, B.A. European Studies (Hons.) a representative of the graduands. Conferment

Διαβάστε περισσότερα

IL-FESTA BIL-BANDIERI

IL-FESTA BIL-BANDIERI IL-FESTA BIL-BANDIERI Xog lijiet o ra ta l-istess awtur ANESTESIJA ÇENS PERPETWU SATIRA IÌSMA IÓIRSA GÓASFUR TAÇ-ÇOMB IL-BELLIEGÓA FIL-BIR...U L-ANÌLU ÓABBAR GÓARGÓAR JUM FOST L-OÓRAJN EN PASSANT IL-FESTA

Διαβάστε περισσότερα

Solennitajiet tal-mulej fiω-ûmien ta Matul is-sena

Solennitajiet tal-mulej fiω-ûmien ta Matul is-sena Solennitajiet tal-mulej fiω-ûmien ta Matul is-sena 267 Qari g all-ódud - Sena A Il-Óadd wara G id il-óamsin It-Trinità Qaddisa Solennità Qari I Il-Mulej hu Alla li jag der u j enn. Qari mill-ktieb ta l-eωodu

Διαβάστε περισσότερα

Itolbu s-sliem g al Ìerusalem

Itolbu s-sliem g al Ìerusalem Il-Bibbja f idejna Rivista Biblika li to ro kull xahrejn mill-kummissarjat ta' L-Art Imqaddsa tal-provinçja Fran iskana Maltija Imwaqqfa fl-1955 Computer Setting: Ìwann Abela ofm Serje Ìdida Vol 22 Nru

Διαβάστε περισσότερα

IL-PROFETI Introduzzjoni Ta rif u Riflessjonijiet Guido Schembri ofm Edizzjoni TAU

IL-PROFETI Introduzzjoni Ta rif u Riflessjonijiet Guido Schembri ofm Edizzjoni TAU IL-PROFETI Introduzzjoni Ta rif u Riflessjonijiet Guido Schembri ofm Edizzjoni TAU Il-Profeti 1 ISBN: 99909-48-17-8 Computer Setting: Ìwann Abela ofm Editur: Raymond Camilleri ofm Stampat: PEG Ltd. Edizzjoni

Διαβάστε περισσότερα

Fuq il-passi ta San Pawl

Fuq il-passi ta San Pawl Il-Bibbja Editorjal f idejna Editorjal ta Marcello Ghirlando ofm Fuq il-passi ta San Pawl Rivista Biblika li to ro kull xahrejn mill-kummissarjat ta' L-Art Imqaddsa tal-provinçja Fran iskana Maltija Imwaqqfa

Διαβάστε περισσότερα

Forsi jonqos il-van elu

Forsi jonqos il-van elu Il-Bibbja Editorjal f idejna Rivista Biblika li to ro kull xahrejn mill-kummissarjat ta' L-Art Imqaddsa tal-provinçja Fran iskana Maltija Imwaqqfa fl-1955 Computer Setting: Ìwann Abela ofm Serje Ìdida

Διαβάστε περισσότερα

Missal Ruman. Ordni g all-qari tal-quddiesa g all-ódud u s-solennitajiet. Sena Ç

Missal Ruman. Ordni g all-qari tal-quddiesa g all-ódud u s-solennitajiet. Sena Ç Missal Ruman im edded b Digriet tal-onçilju Vatikan II u mxandar bis-setg a tal-papa Pawlu VI It-Tieni Edizzjoni Ordni g all-qari tal-quddiesa g all-ódud u s-solennitajiet Sena Ç 1 Werrej Digrieti...7

Διαβάστε περισσότερα

It-Twelid ta Sidna Ìesù Kristu

It-Twelid ta Sidna Ìesù Kristu It-Twelid ta Sidna Ìesù Kristu Solennità Quddiesa tal-v ili Qari I Il-Mulej tg axxaq bik. Qari mill-ktieb tal-profeta Isaija Is 62, 1-5 1 Min abba f Sijon ma nehdiex, min abba f Ìerusalemm ma niskotx,

Διαβάστε περισσότερα

Tifkiriet. Editorjal ta Twanny Chircop ofm. Je illi lsieni mas-saqaf ta alqi jekk ninsa lilek Ìerusalemm

Tifkiriet. Editorjal ta Twanny Chircop ofm. Je illi lsieni mas-saqaf ta alqi jekk ninsa lilek Ìerusalemm Il-Bibbja Editorjal f idejna Rivista Biblika li to ro kull xahrejn mill-kummissarjat ta' L-Art Imqaddsa tal-provinçja Fran iskana Maltija Imwaqqfa fl-1955 Computer Setting: Ìwann Abela ofm Serje Ìdida

Διαβάστε περισσότερα

Xog lijiet ippubblikati ta Oreste Calleja: 4 DRAMMI: ANESTESIJA ÇENS PERPETWU SATIRA IÌSMAIÓIRSA

Xog lijiet ippubblikati ta Oreste Calleja: 4 DRAMMI: ANESTESIJA ÇENS PERPETWU SATIRA IÌSMAIÓIRSA U l-an lu Óabbar... Xog lijiet ippubblikati ta Oreste Calleja: 4 DRAMMI: ANESTESIJA ÇENS PERPETWU SATIRA IÌSMAIÓIRSA GÓASFUR TAÇ-ÇOMB IL-BELLIEGÓA FIL-BIR U L-ANÌLU ÓABBAR IL-FESTA BIL-BANDIERI PAWLU REDUX

Διαβάστε περισσότερα

PJAN TA ÛVILUPP REÌJONALI GÓAÛ-ÛONA TAL-PORT IL-KBIR

PJAN TA ÛVILUPP REÌJONALI GÓAÛ-ÛONA TAL-PORT IL-KBIR PJAN TA ÛVILUPP REÌJONALI GÓAÛ-ÛONA TAL-PORT IL-KBIR PJAN GÓAL BIDU ÌDID NOVEMBRU 2007 PJAN TA ÛVILUPP REÌJONALI GÓAÛ-ÛONA TAL-PORT IL-KBIR I. INTRODUZZJONI Il- Pjan G al Bidu Ìdid li l-partit Laburista

Διαβάστε περισσότερα

IT-TRIQ TAS-SALIB. fuq il-passi ta Ìesù fit-toroq ta Ìerusalem. John Abela ofm

IT-TRIQ TAS-SALIB. fuq il-passi ta Ìesù fit-toroq ta Ìerusalem. John Abela ofm IT-TRIQ TAS-SALIB fuq il-passi ta Ìesù fit-toroq ta Ìerusalem John Abela ofm Malta 2002 Camputer Setting u grafika: Ìwann Abela ofm Ritratti: Joseph Magro ofm u Ìwann Abela ofm Stampat PEG Ltd. Pitura:

Διαβάστε περισσότερα

ktejjeb edukattiv livell sekondarju l-armerija Young Knights

ktejjeb edukattiv livell sekondarju l-armerija Young Knights ktejjeb edukattiv livell sekondarju l-armerija tal-palazz Young KOMPITU wieóed Kavallieri bl-armatura Sabiex jevitaw li jwe g u matul il-kunflitti, il-kavallieri kellhom jilbsu lbiesi u elmi talmetall

Διαβάστε περισσότερα

KTEJJEB EDUKATTIV. l-armerija TAl-Palazz. Young Knights

KTEJJEB EDUKATTIV. l-armerija TAl-Palazz. Young Knights KTEJJEB EDUKATTIV livell primarju l-armerija TAl-Palazz Young KOMPITU wieóed Kavallieri bl-armatura Wara l-waqg a ta l-imperu Ruman, l-ewropa saret post li kien perikoluω tg ix fih, b g add ta allelin

Διαβάστε περισσότερα

It-Tifkira tal-ìisem u tad-demm ta Kristu

It-Tifkira tal-ìisem u tad-demm ta Kristu Qari g all-ódud - Sena B Óadd wara it-trinità Qaddisa It-Tifkira tal-ìisem u tad-demm ta Kristu Qari I Hawn hu d-demm tal-patt li l-mulej g amel mag kom. Qari mill-ktieb tal-eωodu EΩ 24, 3-8 F dak iω-ωmien,

Διαβάστε περισσότερα

MALTA. Proċess ta Konsultazzjoni Mniedi mill-awtorità tax-xandir L-Użu Tajjeb tal-ilsien Malti fil-mezzi tax-xandir

MALTA. Proċess ta Konsultazzjoni Mniedi mill-awtorità tax-xandir L-Użu Tajjeb tal-ilsien Malti fil-mezzi tax-xandir BROADCASTING AUTHORITY L - AWTORITÀ TAX - XANDIR MALTA Ċirkulari 9/09 Ċirkulari lill-istazzjonijiet tax-xandir Proċess ta Konsultazzjoni Mniedi mill-awtorità tax-xandir L-Użu Tajjeb tal-ilsien Malti fil-mezzi

Διαβάστε περισσότερα

Missal Ruman. Ordni g all-qari tal-quddiesa g all-ìranet Ferjali fi Ûminijiet Privile jati

Missal Ruman. Ordni g all-qari tal-quddiesa g all-ìranet Ferjali fi Ûminijiet Privile jati Missal Ruman im edded b Digriet tal-konçilju Vatikan II u mxandar bis-setg a ta Papa Pawlu VI It-Tieni Edizzjoni Ordni g all-qari tal-quddiesa g all-ìranet Ferjali fi Ûminijiet Privile jati 2013 - Kummissjoni

Διαβάστε περισσότερα

Hello, Jien Napo. Inti min inti? Taf x nag mel jien? Jiena na dem b ala handyman

Hello, Jien Napo. Inti min inti? Taf x nag mel jien? Jiena na dem b ala handyman L-Avventuri ta NAPO Hello, Jien Napo. Inti min inti? Taf x nag mel jien? Jiena na dem b ala handyman. Taf kemm kont nag mel affarijiet Ωiena. Na seb li rajtuni fuq il-video hux? Mhux g ax imqareb tafx,

Διαβάστε περισσότερα

Smig Tikka Malti 3b. Taqsima 6: Draguni u dinosawri. Testi tal-podcasts li jinsabu fuq

Smig Tikka Malti 3b. Taqsima 6: Draguni u dinosawri. Testi tal-podcasts li jinsabu fuq Smig Tikka Malti 3b Testi tal-podcasts li jinsabu fuq www.merlinpublishers.com/tikkamalti/3/podcasts.html Taqsima 6: Draguni u dinosawri Pa na 9 Id-dragun ÇiniΩ u d-dragun Malti Mhux kull dragun l-istess.

Διαβάστε περισσότερα

Smig Tikka Malti 1a. Taqsima 1: Jien. Taqsima 2: Il-familja. Testi tal-podcasts li jinsabu fuq

Smig Tikka Malti 1a. Taqsima 1: Jien. Taqsima 2: Il-familja. Testi tal-podcasts li jinsabu fuq Smig Tikka Malti 1a Testi tal-podcasts li jinsabu fuq www.merlinpublishers.com/tikkamalti/1/podcasts.html Taqsima 1: Jien Pa na 5 Flimkien (Dino u Dina): Bon u! Dino: Jien jisimni Dino. Dina: U jien jisimni

Διαβάστε περισσότερα

satira xena parabbolika g ar-radju

satira xena parabbolika g ar-radju satira xena parabbolika g ar-radju adju 2 JIEÓDU SEHEM L-ASTRONOMU L-ISKRIVAN IL-BIDILLU L-AWTUR RAÌEL QARRIEQI RAÌEL QED IMUT TAL-POSTA 3 satira xena parabbolika L-AWTUR (jinda al fuq il-muωika in bla

Διαβάστε περισσότερα

Il-Papa Pellegrin fl-art Imqaddsa

Il-Papa Pellegrin fl-art Imqaddsa Rivista Biblika li to ro kull xahrejn mill-kummissarjat ta' L-Art Imqaddsa tal-provinçja Fran iskana Maltija Imwaqqfa fl-1955 Computer Setting: Ìwann Abela ofm Serje Ìdida Vol 22 Nru 116 Marzu - April

Διαβάστε περισσότερα

ÇENS PERPETWU 1. Çens Perpetwu. dramm f Ωew atti. lil Malta

ÇENS PERPETWU 1. Çens Perpetwu. dramm f Ωew atti. lil Malta ÇENS PERPETWU 1 Çens Perpetwu dramm f Ωew atti lil Malta 2 Oreste Calleja PERSUNAÌÌI FREDU FONZU ROÛA IX-XIÓ ZAGÓÛUGÓ TFAJLA IT-TIFEL IL-KAPPILAN ÌIRIEN Fil-verΩjoni li n admet fuq il-malta TELEVI- SION

Διαβάστε περισσότερα

Werrej. L-Għaqda Ħbieb tal-presepju Malta, tixtieq tirringrazzja lil kull min kiteb f din il-ħarġa tal-fuljett.

Werrej. L-Għaqda Ħbieb tal-presepju Malta, tixtieq tirringrazzja lil kull min kiteb f din il-ħarġa tal-fuljett. 2 Werrej Fuljett maħruġ kull tliet xhur mill-għaqda Ħbieb Tal-Presepju, Malta. VO/0844 Kull korrispondenza għandha tiġi indirizzata lis-segretarju, is-sur Charles A. Bellia Amaltea 56, Triq il-marġ, Attard

Διαβάστε περισσότερα

Vol 29 Nru 159 Jannar - Marzu 2008

Vol 29 Nru 159 Jannar - Marzu 2008 Vol 29 Nru 159 Jannar - Marzu 2008 L-Art ImqaddSA! Jannar - Marzu 2008! 1 L-ART IMQADDSA Rivista Biblika li toħroġ kull tliet xhur mill-kummissarjat ta l-art Imqaddsa tal-provinċja Franġiskana Maltija!""!#

Διαβάστε περισσότερα

Vol 29 Nru 161 Lulju - Settembru 2008

Vol 29 Nru 161 Lulju - Settembru 2008 Vol 29 Nru 161 Lulju - Settembru 2008 L-Art ImqaddSA! Lulju - Settembru 2008! 1 L-ART IMQADDSA Rivista Biblika li toħroġ kull tliet xhur mill-kummissarjat ta l-art Imqaddsa tal-provinċja Franġiskana Maltija!""!#

Διαβάστε περισσότερα

Riforma tal-iskejjel Speçjali

Riforma tal-iskejjel Speçjali Dipartiment Servizzi talistudent Riforma taliskejjel Speçjali Ministeru taledukazzjoni, Kultura, Ûg aƒag u Sport Dipartiment Servizzi talistudent Riforma taliskejjel Speçjali Dipartiment Servizzi talistudent

Διαβάστε περισσότερα

Mill-Editur. Ħbieb, Nilqagħkom għal ħarġa oħra ta dan il-fuljett ta Awwissu 2010 li hija t-53 ħarġa ta din issensiela.

Mill-Editur. Ħbieb, Nilqagħkom għal ħarġa oħra ta dan il-fuljett ta Awwissu 2010 li hija t-53 ħarġa ta din issensiela. 1 Fiċ-Ċentru mhux permess tipjip Mill-Editur Ħbieb, Nilqagħkom għal ħarġa oħra ta dan il-fuljett ta Awwissu 2010 li hija t-53 ħarġa ta din issensiela. Ix-xahar li għadda sar l-eżami fiċ-ċentru tal-marl

Διαβάστε περισσότερα

Anness II. Konklużjonijiet xjentifiċi u raġunijiet għal opinjoni pożittiva

Anness II. Konklużjonijiet xjentifiċi u raġunijiet għal opinjoni pożittiva Anness II Konklużjonijiet xjentifiċi u raġunijiet għal opinjoni pożittiva 14 Konklużjonijiet xjentifiċi Sommarju globali tal-evalwazzjoni xjentifika ta Flutiform u ismijiet assoċjati (ara Anness I) Flutiform

Διαβάστε περισσότερα

FUND MISSI N. kalendarju2014

FUND MISSI N. kalendarju2014 MISSI N FUND Newspaper Post kalendarju2014 Mission Fund Eureka Court, Blk A/6, Triq il-kbira, Mosta MST 1018 missionfund@global.net.mt 00356 21 413 664 Ωurna fuq www.missionfund.org.mt Reg No: VO/0015

Διαβάστε περισσότερα

Ta Cumbo kienu nies mill-aħjar, sinjuri, nobbli, qalbhom tajba, u dħulin ma kulħadd.

Ta Cumbo kienu nies mill-aħjar, sinjuri, nobbli, qalbhom tajba, u dħulin ma kulħadd. Ta Cumbo kienu nies mill-aħjar, sinjuri, nobbli, qalbhom tajba, u dħulin ma kulħadd. Il-Leġġenda tal-għarusa tal-mosta Meħuda minn kitba ta Pawlu Mizzi b disinji ta George Apap Pubblikazzjoni Klabb Kotba

Διαβάστε περισσότερα

Vol 30 Nru 166 Ottubru - Diçembru 2009

Vol 30 Nru 166 Ottubru - Diçembru 2009 Vol 30 Nru 166 Ottubru - Diçembru 2009 L-Art Imqaddsa v Ottubru - Diċembru 2009 v 1 L-Art Imqaddsa Rivista Biblika li toħroġ kull tliet xhur mill-kummissarjat ta l-art Imqaddsa tal-provinċja Franġiskana

Διαβάστε περισσότερα