Le en is-soçjetà MuΩikali. San Lawrenz. Belt Vittoriosa A.D. 1883

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Le en is-soçjetà MuΩikali. San Lawrenz. Belt Vittoriosa A.D. 1883"

Transcript

1 Le en is-soçjetà MuΩikali San Lawrenz A.D Óar a Nru. 106 Lulju - Awwissu 2018

2

3 Il-Kelma tal-president Lawrence V. Farrugia l-banda tal-parroçça u l-ewwel Banda If Beltna din is-sena qieg da tfakkar il-135 sena mit-twaqqif tag ha. Snin twal li rat ilglorji tag ha u kellha Ωminijiet li kienu anqas feliçi. Banda li kellha Surmastrijet Maltin kif ukoll barranin ta kapaçita` u fama li Ωammew l-isem tal-banda fl-og la livell fost il-baned ta gωiritna bil-kapaçita` tag hom fil-kompoωizzjonijiet muωikali u direzzjoni tal-banda b kunçerti ewwa teatri u postijiet pubbliçi u f afna bliet u r ula ta pajjiωna. Min abba l- erba li abet it-tieni gwerra, ilbanda ma tantx baqg et attivà min abba li l-ma oranza tad-diri enti u Bandisti ew evakwati fejn u ud minnhom ma rritornawx lura lejn pajjiωhom. Fis-sena 1943, meta s-sitwazzjoni bdiet titjieb, nhar l-10 ta Awwissu, l-arçipriet ta dak iω-ωmien il-kanonku Pawlu Galea g amel proçessjoni ta San Lawrenz bi statwa li kienet tintrama barra min abba li l-istawa ta San Lawrenz kienet qieg da tinωamm fil- Monasteru tal-benedittini ewwa l-imdina. Il-Banda bl-isem Duke of Edinburgh daqqet innijiet waqt il-purçissjoni ewwa l-pjazza u minn dak inhar dejjem bdiet tikber l-attivita`. Il-qawmien ma kienx tant façli min abba li kien hawn nuqqas kbir ta xog ol u numru ta supporters u bandisti tal-banda kellhom jemigraw. Imma s-soçjeta` tag na minn dejjem kellha tmexxija b nies li kienu lesti li jimpenjaw rwie hom b sagrifiççju personali g all- id tas-soçjeta`. Kien fis-snin sebg in li kien hemm tibdil f çerta mentalita` fit-tmexxija tal-kaωin, u g al dawk li da lu g al dan ix-xog ol ma tantx kienet façli li tbiddel çertu drawwiet l-aktar meta beda jsir tibdil fl-istatut tal-kaωin li wassal g all-istess drittijiet tal-membri daqs ilbandisti. Ma kienx façli t-tibdil tal-isem tal-banda biex minn Duke of Edinburgh issemmiet Banda Vittoriosana San Lawrenz, tibdil li kien jirrikjedi unanimita` tal-laqg a Generali. Minn dak iω-ωmien is-soçjeta` tag na baqg et miexja l quddiem b entuωjaωmu liema b alu li sirna eωempju g al Soçjetajiet u G aqdiet o ra. Dan il-progress kien kemm fil-kamp bandistiku kif ukoll fil-kura u t-tisbie tal- Palazzo Huesca. Permezz tar-rappreωentanti tag na fl-g aqda KaΩini tal-banda tajna kontribut kbir biex l-g aqda tissa a fejn illum g andha s-sede tag ha, fl-2002 sar ftehim mal-awtoritajiet tal-knisja dwar iç-çelebrazzjonijiet tal-festi Esterni li ie m edded fl-2011, sar qbil dwar il- las minimu li g andu jing ata fis-servizzi tal-banda u afna xog ol ie or b risq il-baned Maltin u G awdxin. Konna minn ta quddiem fl-organizazzjoni talewwel viωta ta Papa ewwa l-gωejjer tag na, fil-festi li saru biex ifakkru id-disa mitt sena mit-twaqqif tal-parroçça ta San Lawrenz, fil-viωta tar-relikwija qaddisa tar-ras ta San Lawrenz u fil-festi li fakkru l-1750 sena mill-martirju ta San Lawrenz. Konna minn ta quddiem ukoll biex insemmg u le inna meta fit-tibdil litur iku ta wara l-konçilju Vatikan II t alla l-isem ta San Lawrenz barra mil-litanija tal-qaddisin u mill-kanoni talquddiesa u bqajna ninsistu sakemm rajna li da al f postu. Imma wie ed mill-akbar sodisfazzjonijiet tag na kien meta wara 22 sena, fl-2012, bl-inizjattiva tas-soçjeta` tag na wa idna flimkien mal-arçipriet Kan. Joe Cilia, irnexxielna nag mlu l- rug tal-istatwa ta San Lawrenz min-niçça b çelebrazzjoni litur ika u mhux privatament. A na kellna x-xorti li konna strumentali fittifkira tal-100 sena mit-twaqqif tal-banda, tal- 125 sena u din is-sena tal-135 sena. Fl-ewwel çentinarju tal-banda, g alkemm konna limitati fil-finanzi, g aliex il- KaΩin dejjem kellu tmexxija bil-g aqal filfinanzi, xorta g amilna festi speçjali. Biex jitfakkar dan l-avveniment kienet ar et l-ewwel storja tal-banda konçiωa miktuba mis-sur Lorenzo Zahra, iωωanωnet bandiera tas-soçjeta` rregalata mill-kumitat tal-festa u li g adha tintuza sal-lum fi ranet speçjali, saru midalji kommemorattivi, quddiesa filbit a tal-kaωin minn Mons. Philip Calleja, Snooker Competition g all-kbar u Ω-Ωg ar, ir ama kommemorattiva fl-intrata li iet inawgurata mill-president ta Malta, mawra g al G awdex fil-31 ta Lulju g aliex dak iω- Ωmien il-març tal-mota ma setax isir u fl-10 ta Awwissu l-banda San Lawrenz g amlet març u programm vokali u strumentali ewwa l-pjazza fejn indaqq l-innu l-kbir ta Hector H. Dalli. F g eluq il-125 sena kellna sitwazzjoni finanzjarja afna a jar. Dawn il-festi abtu wkoll mal-1750 sena mill-martirju ta San Lawrenz u l-kaωin g amel iç-çelebrazzjonijiet tieg u bejn it-tnejn 21 ta Lulju u t-30 ta Lulju fejn dak inhar ie nawgurat wie ed mill-isba plançiera li hawn fil-gωejjer tag na bi programm vokali u strumentali. Fost l-attivitajiet li saru konna ri na pubblikazzjoni dettaljata tal-istorja tal-kaωin, ie nawgurat standard tar-rakkmu mill-isba mog ti mill-president Onorarju s-sur Joseph Scicluna, rug ta Ωew double CDs, serata muωiko-letterarja, konkors tal-marçi brijuωi, uniformi dida tal-banda inkluω poloshirts u afna attivitjiet soçjali li saru matul is-sena. F g eluq il-135 sena tal-banda, g alkemm mhux anniversarju li normali ji i mfakkar, il-kumitat deherlu li g andu jag mel çelebrazzjonijiet speçjali mifruxa tul is-sena. Fosthom saret il- ames mawra tal-banda San Lawrenz barra mix-xtutna, u t-tieni darba f temp ta tmien snin fejn adet sehem fil-festa ta San Mauro ewwa Viagrande. Órigna Ωew USBs b marçi funebri u o ra b marçi brijuωi, kif ukoll recording did ta marçi brijuωi. Saret bandiera g all-erbg at ta San Lawrenz u o ra kwaωi ma ura g allokkaωjonijiet sekondarji, programm muωikali ta tifkira fuq il-forti Sant An lu u quddiesa ta ringrazzjamnet bis-sehem tal-banda li sejra ssir fl-ewwel Jum tan-novena. Jekk fl-2008 lestejna l-plançier artistiku, din is-sena kellna tliet pro etti kbar lix-xog ol u l-investiment tag hom se jibqa jitgawda. Insemmi irrestawr tas-sala u l-vetrini tal-arkivju, il-bini ta kmamar fuq wara tal-kaωin u restawr talintrata prinçipali ta Palazzo Huesca. Ninsab sodisfatt li wara 55 sena fil-kumitat ta din is-soçjeta` ewlenija f Beltna, li 31 sena minnhom servejt b ala President, sejjer in alli lill-kaωin afna a jar milli writnieh a na, kemm fil-finanzi kif ukoll fil-kundizzjoni li ma tistax ti i pparagunata, wara li tista tg id knisna, mmodernizzajna u sebba na dan ilpatrimonju li writna u li qeg din in allu biex jitgawda minn ta warajna. PerswaΩ li wara dan il-perjodu glorjuω tas-soçjeta` tag na ser ikollna membri mexxejja u membri tal- Kumitat li jkomplu jkabbru l-isem tal-banda tag na. Werrej Il-Kelma tal-president...3 Mill-Birgu tal-img oddi...5 Il-Martri l-biera u llum...6 Óarsa lejn sena idma... 7 Xog ol u Pro etti...10 Programm Festa /13 Ottorino Respighi...14 Messa mill-arçipriet...17 Tag rif mill-kçina...18 Wiçç imb wiçç ma Lawrence Farrugia...19 Attivita Lulju / Awwissu...22 Editur Simon Farrugia Riklami John Attard Simon Farrugia Lawrence V. Farrugia Proof Reading Bjorn Callus Ritratti Melvin Degiorgio Noel Gauci Lawrence Parascandolo Elton J. Randich Andre Xuereb Ritratt Faççata L-Istatwa ta San Lawrenz jag ti d-dawl lill-g omja quddiem Palazzo Huesca f Jum l-antivigilja, 8 t Awwissu, 2017 Stampat 36, Triq San Pawl, Valletta Tel: Mob: LULJU - AWWISSU Óar a Nru

4

5 Mill-Birgu tal-img oddi Anton Attard Il-Birgu Belt l-inkwiωizzjoni Rumana f Malta L -InkwiΩizzjoni adet isimha mill-kelma Taljana inquisire; bil-malti tist arre jew tg arbel. Kien hemm tliet g amliet ta din l-istituzzjoni: dik Medjevali, dik Spanjola u l-o ra msej a Ir-Rumana. Tal-ewwel twaqqfet lejn l Hawn Malta din kienet f idejn l-isqof, sakemm fl-1553 iddeffes il-gran Mastru D Homedes ( ). Dan kien waqqaf Tribunal kompost minn tliet saçerdoti u tliet kavallieri. Dik Spanjola twaqqfet fi Spanja mir-re Federiku u r-re ina Isabella fl Din baqg et mag rufa g all- ruxijiet li wettqet. Ir-Rumana, li kellna f Malta, waqqafha l-papa Pawlu III fl Din kienet twaqqfet biex iωωomm il-fidi bla mittiefsa li n ass li bdiet tixxellef minn dak li beda jg allem Luteru u o rajn f parti mdaqqsa tal-ewropa ta fuq. It-tribunal li waqqaf D Homedes sab oppoωizzjoni kbira mill-isqof u l-kwistjoni bejnu u bejn il-gran Mastru kienet spiççat Ruma u kompliet tkaxkar ukoll bejn l-isqfijiet u l-gran Mastri li ew warajhom. Biex din il-kwistjoni tintemm darba g al dejjem, il-papa Girgor XII, fl-1574, bag at hawn lill-mons. Pietro Dusina biex indipendentement mill-isqof u mill-gran Mastru, iwaqqaf l-inkwiωizzjoni Rumana. G alkemm sa dakinhar, il-belt prinçipali kienet il-belt Valletta, Dusina ng ata dak li kien il-palazz tal- Kastellanija fil-birgu u l-inkwiωituri kollha li ew wara Ωammew is-sede tag hom f din il-belt. Gest li, sa çertu punt, re a sa a l-importanza ta din il-belt li, wara t-tluq tal-ordni lejn il-belt Valletta, ftit ftit kienet qabdet in-niωla. Tibdil u ti did li sar fil-palazz wassal biex il-post isir adattat aktar g all-iskop li ng ata g alih. Is-sala tat-tribunal kont tid ol g aliha mill-ewwel bieb fuq ix-xellug kif jintemm it-tara prinçipali, g alkemm kien hemm d ul ie or g allakkuωati. It-Tribunal kien kompost mill-inkwiωitur, minn Teologu Konsultur, mill-prosekutur u mill-avukat Difensur. Dawn kellhom jg inuhom tabib, nutar, it-teωorier u dak inkarigat mill-eωekuzzjoni tas-sentenza. Fl-ewwel snin tal-bidu l-aktar li dehru quddiem l-inkwiωitur kienu dawk mixlijin b qari ta kotba kkundannati mill- Knisja u l-ereωija. Fis-seklu sbatax, imbag ad, l-aktar kaωi li nstemg u kienu dwar il-ma ija u l-mag mul. Fis-seklu tmintax l-akar kaωi li nstemg u kienu dwar dag a, infedelta`, poligamija u apostasija. G alkemm sal-lum, l-inkwiωizzjoni bosta j arsu lejha b arsa ta stmerrija, dik li kellna hawn Malta, ji ifieri dik Rumana, ma kellha x taqsam xejn mat-tnejn l-o ra li semmejna tant, lin-nies kienet tippreferi li tidher quddiemha milli quddiem il-qorti tal-ordni. Ma sentenzi ta abs jew torturi, fl-arkivji tal-inkwiωizzjoni niltaqg u mhux aωin, iωda l-biçça l-kbira tal-pieni g al dawk mixlijin minn xi add jew mill-akkuωati nfushom kienu jkunu smieg ta quddies u devozzjonijiet o ra jew penitenzi umiljanti g al perjodu ta Ωmien jew f xi ranet partikulari. Kien hemm waqtiet ukoll meta fis-sentenza mog tija reba is-sens komun. Xi kaωi partikulari li nsibu fl-arkivju tal-inkwiωizzjoni jikkonfermaw dan. L-eççezzjoni tikkonferma r-regola jg idu l-g orrief u dan ie konfermat permezz ta sentenza ta mewt li ta l-inkwiωitur Carbonese ( ). Fil-festa ta San Gwann Battista ççelebrata fl-1613, it-tabib Federico Ciantar, impjegat tas- Sant Uffizzju, indarab b daqqiet ta stallett mill-kavallier FrançiΩi Carlo Mandri u Luigi Morins u xi o rajn li kienu mag hom. Ciantar miet ftit jiem wara. Fuq ordni tal-inkwiωitur Carbonesi kellhom jg addu uri. Il- Gran Mastru ma qabilx ma dan, iωda l-inkwiωitur Ωamm iebes. Morins kien la aq arab minn Malta u Mandri, wara li tkeçça mill-ordni, il-qorti tal- InkwiΩitur sabitu ati u ie mg allaq f wa da miç-çelel tal- abs tal-palazz. Wara li Morins inqabad ukoll, ie mg allaq fil-kuridur tal- Palazz tal-inkwiωitur. Is-sens komun are çar fil-konkluωjoni ta kaω li deher quddiem il-qorti tal-inkwiωizzjoni dwar mara mill-birgu li iet akkuωata li ttradiet lil Ωew ha. Din kienet toqg od qrib il- abs tal-palazz tal-inkwiωitur u peremzz ta ofra li saret fil- ajt, hi kienet tid ol fiç-çella fejn kien qed jiskonta sentenza abib tag ha. Kienet inqabdet u dehret quddiem l-inkwiωitur. Dan aseb li jekk jikkundannaha permezz ta sentenza pubblika li biha jsir jaf Ωew ha, iω-ωwie tag ha kien ser jitfarrak. Is-sentenza ma tahiex u talab il-parir ta Ruma. Id-deçiΩjoni kienet li, billi are li Ωew ha u qrabatu ma kinux jafu bl-istorja, g andu jit alla kollox mistur u ma ting ata ebda kundanna biex il-familja ma titfarrakx. Is-sentenza li ng atat lil çertu GuΩeppi Demayo hi eωempju çar ta wa da minn dawk umiljanti. Dan flimkien ma xi bieb kien qed i ares lejn pittura tal- rajja mill-kotba Mqaddsa tat-tentazzjoni mill-mara ta Putifar lil GuΩeppi, li kien imbieg minn utu u spçça qaddej tag ha fl-e ittu. Quddiem din il-pittura, Demayo stqarr g al kemm-il darba, li GuΩeppi kien Ωbalja li m aççettax l-istedina ta mara daqstant sabi a u li kien hu, kien jag mel mod ie or. Dan ilkliem wassal biex ie mixli quddiem l-inkwiωitur Pignatelli, li esprima xewqat Ωienja. Instab ati u ie kkundannat li joqog d g arkubtejh b xemg a fidu u strument jag faslu lsienu waqt quddiesa fil-knisja tal-giωwiti fil-belt Valletta. Fost il-kaωi ta ma ija u mag mul, l-aktar li taw xog ol lill-inkwiωituri kienu n-nisa. Dawn kellhom fiduçja g amja f u ud mill-ilsiera Torok, b fama ta ila li permezz talma ija jew mag mul kellhom il- ila jsolvulhom diversi problemi inkluω il-mard. G al dan, naturalment, kienu jitolbu las. Jekk xi w ud ar u sodisfatti, bosta o rajn da qu bihom. Dawn tal-a ar ma kinux jarawha bi kbira li jistqarru tijiethom quddiem l-inkwiωitur biex jin afrilhom dan in-nuqqas ikkundannat mill-knisja. KaΩ tipiku kien dak tal-mara tal-pittur famuω, Giuseppe D Arena. Din kienet tbati b u ieg f daharha u tkellmet ma certu Stiefnu, ilsir tal-ordni. Dan da lilha f rasha li biçça a ra partikulari kienet ser tfejjaqha. Meta akkwistat biçça minn dik il- a ra, Pietru pperswadiha li ser tfieq, wara li hu jg id xi kliem fuqha u ddendilha m g onqha. Skond kif stqarret quddiem l-inkwiωitur, minkejja li g amlet dan in-nuqqas kundannabbli, li g alih kienet allset il-flus, baqg et b xiber imnie er, g ax l-u ieg baqg et t ossu. Aktar ma tqalleb il-folji ta manuskritti u pa ni ta urnali u kotba, aktar tiskopri stejjer ta kull xorta li raw bejn l-erba itan ta palazzi, knejjes, kunventi u kaωini ta beltna. LULJU - AWWISSU Óar a Nru

6 Il-Martri l-biera u llum minn Fr Martin Mamo OFMCap. Il- flimkien mal-knisja universali qed tfakkar il-martirju tal-levita Djaknu Martri San Lawrenz, avveniment li se fis-sena 258 WK, fil-persekuzzjoni ta Valerjanu. Fis-sena 257 AD l-imperatur Lucinius Valeriano are editt g all-membri tal-knisja fejn ikkundannhom g all-mewt. Dan l-editt kien mag ruf b ala Episcopi, Presbiteri et Diaconi immenti menti animadvertantus. Il-propjeta` tal-knisja, li ma kinitx wisq f dak iω-ωmien, kellha ti i kkonfiskata, u l-qima flimkien ma çelebrazzjoni Kristjani ti i projbita. Dan ordna kastigi orox g al dawk kollha li jirrifjutaw illi jobdu dan l-editt. Hawn il-papa Sistu II ordna li l-o etti sagri, inkluω relikwi, jitpo ew f post bog od millperiklu. Kien fil-fatt min abba din l-ordni illi Sistu II ie attestat flimkien mal-kleru mill-katakombi u waqt funzjoni ikkundannat g all-mewt bla ebda niena. Sistu II inqatg atlu rasu fit-tempju tal-alla Ruman Marte. Waqt illi Sistu kien qieg ed ji i eskortat g all- abs fl-arrest, iltaqa ma Lorenzu fit-tarf tat-triq. Hawn Lorenzu kif ra lill-ikbar abib tieg u arrestat, ass g alih u era g al fuqu. Sistu qallu illi kienu sejrin jiltaqg u fil- enna fi Ωmien qasir ta tlett ijiem. Hu ordna lil Lorenzu sabiex iqassam it-teωori tal-knisja lil dawk kollha fil-bωonn li jg ixu f Ruma biex jg inhom fi bωonnijiet tal- ajja min abba Ω-Ωmien ikra li kienu jg ixu fih bosta foqra. Lorenzu obda din il-missjoni mog tija lilu mill-papa u mar iltaqa mal-foqra, morda u xju fil-katakombi fejn qassam dak li kienet tippossedi l-knisja ta Ruma, b al o etti tad-deheb, fidda, u flus. Lorenzu fejjaq bosta nies g omja, morda bil-pesta u o rajn permezz tas-sinjal tas-salib. G alhekk il-knisja tkanta fl-antifona ta dan il-qaddis Qui per signum crucis caecos illuminavit. Il-knisja tkanta wkoll Levita Laurenzius bonus opus operatus est. Le endi marbuta mal-mewt ta Lorenzu tag na. (9 Torturi) 1. Kien imsawwat b vireg tal-metal ja arqu li kellhom ponot er in minnhom biex iqattg u l-la am ma kull daqqa fuq ismu. Dawn il-vireg kienu mag rufa b ala skorpjuni. Din l-ewwel tortura se ett fil-palazz tal- Imperatur. 2. Din kienet tikkonsisti fi fla ellazzjoni permezz ta bula b ballun taç-çomb marbut fit-tarf. 3. Kien ie marbut bi ktajjen tal- adid, jum biss qabel l-a ar tortura fid-9 ta Awwissu meta ie ppreωentat lill- Cornelius il-prefett ta Ruma. Kien ie ordnat jimtedd fuq il-catasta. Dan kien strument Ruman tat-tortura li kien jidher b al sodda tal- adid. Ma din is-saqajn u l-idejn tal-vittma kienu ji u marbuta u mi buda, kultant din kienet to loq strangular. 4. Din it-tortura saret fil-palazz ta Tiberius quddiem l-imperatur Valerjanu filwaqt illi kien bil-qieg da fuq it-tron fejn g al darb o ra ordna lil Lorenzu jag ti qima lil Giove, alla falz Ruman, iωda Lorenzu g al darb o ra irrifjuta. G alhekk l-imperatur ordna illi Lorenzu ji i msawwat g al darb o ra bi bsaten tal-injam. 5. F din it-tortura Cornelius ordna lil Lorenzu biex jimtedd fuq il-catasta g al darb o ra g at-tortura tal-moxt. Dan kien strument speçjali tal- adid forma ta moxt kbir bi snien bil-ponta jisol u l- ilda tal-vittma. 6. Wara dawn it-torturi Lorenzu Ωied il-kura tieg u biex jaffronta iktar lil Valerjanu fejn dan ta l-ordni biex ipo u pjançi ja arqu tal-metall mal- isem imneωωa ta Lorenzu. 7. Wara ie me ud f kamra zg ira g al tortura o ra bi strumenti li jdendlu lill-vittmi minn idejhom. Hawn kien il-mument meta Romanu, (li kien suldat Pagan konvertit minn Lorenzu u li kien ie aktar tard maqtul billi qatag ulu rasu barra meta saru jafu dan) ikkonverta g ax kien ra viωjoni t an lu Ωag Ωug sabi jixxotta d-demm u l-g araq mill- isem ta Lorenzu. 8. Valerjanu baqa jinsisti u jwieg ed lil Lorenzu li jwaqqaf it-tortura jekk Lorenzu jag ti qima lill-allat Pagani. IΩda b al ma nafu Lorenzu irrifjuta bil-qawwa u b fidi qawwija. Wara dan l-imperatur ordna lis-suldati sabiex ikissru snien Lorenzu b xi biççiet tal- ebel. 9. Din kienet l-aktar tortura brutali u fatali, Lorenzu ie marbut bi ktajjen ma gradilja tal- adid u ie mixwi g allmewt sakemm ru u ar et minn ismu. Dan il-martirju huwa wie ed uniku fost il-martirji kollha fl-istorja. Lorenzu ie maqtul fl-10 t Awwissu tas-sena 258 WK. Prudentius kiteb illi l-martirju tieg u serva Ωgur ta preludju tat-tmiem tal-paganiωmu Ruman. Kul add skanta u ass bil-kura u erojiωmu taω-ωag Ωug martri. Il-qabar tieg u jinsab dejn it-triq Tiburtina fil-verano fil-knisja tag na l-kapuççini. Il-knisja g adha sal-lum issofri minn Valerjani odda u martri odda, fosthom Fr Jacques Hamel. Fr Jacques Óamel inqatel fis-26 ta Lulju 2016 meta Ωew membri tal-isis da lu fil-knisja ta Saint-Etienne-du-Rouvray waqt li kien qed iqaddes, baqg u telg in fuq l-artal u anxrulu g onqu, ferew numru ta persuni li kienu fil-knisja u adu numru ie or b ala osta i. Persuni li kienu preωenti waqt l-inçident stqarrew li s-saçerdot li kellu 85 sena fl-a ar mumenti ta ajtu pprova jimbotta lill-aggressuri b saqajh fil-waqt li nstema jg id il-kliem: itlaq l hinn, Satana. Minkejja l-mewta vjolenti ta dan il-qassis minn terroristi Musulmani, il-martirju tieg u qarreb lejn xulxin il-komunitajiet Kattoliçi u Islamiçi tar-re jun. Il-qtil ta Fr Óamel kien laqat l-attenzjoni tal-papa Fran isku b mod partikulari. Tant li kien g amel quddiesa b suffra ju g al ru u fl-14 ta Settembru tal-istess sena flimkien mal-arçisqof tad-djoçesi Mons. Lebrun, u fil-preωenza ta o t issaçerdot maqtul u 80 pellegrin mid-djoçesi. F dik l-okkaωjoni l-arçisqof kien ippreωenta lill-papa ritratt tas-saçerdot maqtul u l-papa qallu biex dak ir-ritratt ipo ieh fuq l-artal fil-knisja u jekk xi add jistaqsih g aliex g amel hekk iwie bu li hekk ried il-papa g ax dak qaddis. Ejjew inkunu x ieda tajba ta Kristu b al Lorenzu u Fr Jacques, alli kif jg id Tertullianu, il-mewt tal-martri tkun zerrieg a g all-insara, g ax kif itenni San Pawl; Jekk a na mitna mieg u g ad ng ixu mieg u ukoll, jekk insofru bis-sabar, g ad insaltnu mieg u ukoll. 2Tim2, LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

7 Attività li ma taqta xejn minn Simon Farrugia - Segretarju G addiet sena o ra fejn din kienet mimlija b attivita kontinwa. Matul dawn l-a ar tnax-il xahar saru Ωew programmi kbar annwali, il-programm tas-7 t Awwissu, diversi programmi muωikali o ra u afna servizzi. Barra minn hekk, il-banda marret g al darb o ra barra minn xtutna. Dan kollu kien ikkumplimentat minn diversi attivitajiet o ra li kellna matul din is-sena, li g addiet b alle a ta berqa. LULJU 2017 It-Tlieta 4 ta Lulju Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. It-Tnejn 17 ta Lulju Saret Laqg a tal-kummissjoni Banda. L-Erbg a 26 ta Lulju - Il-Banda San Lawrenz g amlet març fit-toroq tal-balluta, tas-sliema, fl-okkaωjoni tal-festa tal-madonna tal-karmnu. Il-Ìimg a 28 ta Lulju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-festa ta San Lawrenz f G awdex. Is-Sibt 29 ta Lulju Sehem tal-banda Vittoriosana San Lawrenz fil-festa tat-tfal organizzata mis-sezzjoni Ûg aωag PalmiΩi. Il-Óadd 30 ta Lulju Il-Banda San Lawrenz g amlet Març u Programm MuΩikali f Ra al Ìdid fl-okkaωjoni tal-festa ta Kristu Re. It-Tnejn 31 ta Lulju Ftu tal-festi f ie San Lawrenz. Delegazzjoni mill-kumitat attendiet g all-quddiesa tal- ru tal-vara ta San Lawrenz min-niçça. Wara l-banda Vittoriosana San Lawrenz fet et il-festi ad unur San Lawrenz 2017 bil-març tradizzjonali tal-mota tan-novena. AWWISSU 2017 Il-Óamis 3 t Awwissu Purçissjoni bl-istatwa ta San Lawrenz tat-tfal ; Quddiesa u festin g at-tfal tal-parroçça. Filg axija ie organizzat Red Party fil-bit a ta Palazzo Huesca. Il-Ìimg a 4 t Awwissu Saret Ikla tal-festa fi Pjazza Sagra Infermerija. Is-Sibt 5 t Awwissu Sar ir-riçeviment tal-festa ewwa l-kaωin g all-personalitajiet distinti, kaωini tal-baned, soçjetajiet tal-birgu u sostenituri tas-soçjeta`. Il-Óadd 6 t Awwissu Març BrijuΩ mill-banda San ÌuΩepp ta Óal-Kirkop; Mat-tmiem tal-març beda Laser Show spettakolari organizzat mis-sezzjoni Ûg aωag PalmiΩi. It-Tnejn 7 t Awwissu Ìie imtella Vittoriosa in Festa ; Programm Vokali u Strumentali, bis-sehem tal-banda Vittoriosana San Lawrenz. It-Tema tal-programm kienet A Symphony to Victory. Flimkien mal-banda, adu sehem diversi kantanti u Ωeffiena. It-Tlieta 8 t Awwissu L-Antivi ilja. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz akkumpanjat lill-istatwa devota ta San Lawrenz jag ti d-dawl lill-g omja b marçi ferrie a mattoroq ta Beltna, sat-tlugh fuq il-kolonna. L-Erbg a 9 t Awwissu Lejliet il-festa. Fil-bit a ta Palazzo Huesca ie organizzat English Breakfast. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz g amlet il-març tradizzjonali tat- Te Deum mat-toroq tal-birgu. Il-Óamis 10 t Awwissu Delegazzjoni mill-kumitat attendiet g all-quddiesa Solenni ta Jum il-festa. Wara fis-1:00pm saret ikla tal-festa fid-don Berto Restaurant. Filg axija, membri tal-kumitat akkumpanjaw lill-istatwa Titulari ta San Lawrenz tul il-purçissjoni tag ha. Il-Ìimg a 11 t Awwissu Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz g amlet il-març uniku f pajjiωna tal-g ada tal-festa, fejn akkumpanjat lillistatwa ta San Lawrenz jag ti d-dawl lill-g omja, mill-inωul tag ha minn fuq il-kolonna sad-d ul tag ha fl- Oratorju tal-kurçifiss. Is-Sibt 19 t Awwissu Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz g amlet Març u Programm fl-okkaωjoni tal- Festa ta San Leonardu f Óal-Kirkop. It-Tlieta 22 t Awwissu Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. SETTEMBRU 2017 Il-Óadd 3 ta Settembru - Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-festa ta San Girgor, Sliema. Il-Óamis 7 ta Settembru Membri tal-kumitat attendew g aç-çerimonja fl-okkaωjoni ta Jum il-birgu. Is-Sibt 9 ta Settembru - Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-festa ta Marija Bambina fil-belt tal-isla, fejn akkumpanjat l-istatwa ta Marija Bambina madwar ittoroq tal-belt Senglea. It-Tnejn 11 ta Settembru Saret Laqg a tal-kummissjoni Banda. Il-Ìimg a 15 ta Settembru Pasta Buffet fis-southport Restaurant, Marsaxlokk. It-Tlieta 19 ta Settembru Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Mis-Sibt 23 sal-óadd 24 ta Settembru Sar il- las tal- Bandisti barranin. It-Tlieta 26 ta Settembru Saret Laqg a tal-kummissjoni Finanzi. Il-Ìimg a 29 ta Settembru Saret Laqg a tal-kummissjoni Manutenzjoni u Pro etti. OTTUBRU 2017 It-Tlieta 3 t Ottubru Saret Laqg a tal-kummissjoni Birgufest. It-Tlieta 10 t Ottubru Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Mill-Ìimg a 13 sas-sibt 14 t Ottubru Ìie organizzat g al darb o ra il- Birgu Fest, fejn il-kumitat tag na organizza stands tal-ikel u x-xorb quddiem il-kaωin. L-Erbg a 18 t Ottubru Saret Laqg a tal-kummissjoni Birgufest. Is-Sibt 28 t Ottubru Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tellg et il-programm Annwali tag ha fil-main Auditorium fil-pjazza tal-, li kien iddedikat lis-sur Lawrence V. Farrugia fl-okkaωjoni tat-30 Sena Presidenza. It-Tnejn 30 t Ottubru Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. NOVEMBRU 2017 Il-Ìimg a 3 ta Novembru Saret Laqg a tal-kummissjoni Pro etti u Manutenzjoni. Is-Sibt 4 ta Novembru Delegazzjoni mill-kumitat attendiet g all-quddiesa ta radd il- ajr tal-ex Arçipriet il- Kanonku Joe Mizzi. Il-Óadd 5 ta Novembru Saret Quddiesa g ar-ru il- Bandisti u Membri mejtin tas-soçjeta`. Is-Sibt 11 ta Novembru Delegazzjoni mill-kumitat attendiet g all-konferenza Nazzjonali organizzata mill- LULJU - AWWISSU Óar a Nru

8 G aqda KaΩini tal-banda. Filg axija iet organizzata ikla familjari fil- KaΩin. It-Tnejn 13 ta Novembru Saret Laqg a tal-kummissjoni Banda. Il-Ìimg a 17 ta Novembru Saret Laqg a Ìenerali Straordinarja. It-Tlieta 21 ta Novembru Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. DIÇEMBRU 2017 It-Tnejn 11 ta Diçembru Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. It-Tlieta 12 ta Diçembru Saret l-ikla tradizzjonali tal-milied fl-isky Room tal-preluna Hotel, Sliema g allmembri, bandisti u bieb. L-Erbg a 20 ta Diçembru Saret il-finali tal-christmas Snooker Competition li fiha Brian Cauchi g eleb lil Mark Zammit bil-punte ta 2-1. Il-Óadd 24 ta Diçembru Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-purçissjoni bil-bambin tal-milied, li kienet organizzata miç-centru tat-tag lim, b daqq ta diversi innijiet tal-milied. Il-Óamis 28 ta Diçembru Sar il-party tal-milied g allmembri, bandisti, familji u l- bieb tag hom. Matul irriçeviment ie mniedi l-programm tal-festi Speçjali 135 Sena flimkien mal-logo g al din l-okkaωjoni. JANNAR 2018 Il-Ìimg a 5 ta Jannar Saret Laqg a tal-kummissjoni Finanzi. Is-Sibt 6 ta Jannar Delegazzjoni mill-kumitat attendiet g ar-riçeviment organizzat mill-g aqda KaΩini tal-banda. It-Tlieta 9 ta Jannar Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Is-Sibt 13 ta Jannar Tluq tal-membri tal-kumitat, Bandisti u partitarji tal-banda lejn Viagrande, Sqallija. Il-Óadd 14 ta Jannar Il-Banda adet sehem billi g amlet març matul it-translazzjoni tal-festa ta San Mauro. It-Tnejn 15 ta Jannar Il-Banda esegwiet Programm MuΩikali fil-pjazza ewlenija ta Viagrande u wara akkumpanjat il-purçissjoni bl-istatwa devota ta San Mauro. It-Tlieta 16 ta Jannar Tard filg axija l-grupp wasal lura Malta wara mawra o ra ta suççess barra minn xtutna. Is-Sibt 20 ta Jannar Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-ftu uffiçjali tal-valletta 18. Il-Óadd 21 ta Jannar Saret Laqg a mal-awdituri tas- Soçjeta`. It-Tnejn 22 ta Jannar Saret Laqg a tal-kummissjoni Banda. It-Tlieta 30 ta Jannar Saret Laqg a Ìenerali Mista u wara Laqg a tal-kumitat Centrali. FRAR 2018 Il-Ìimg a 2 ta Frar Saret Laqg a tal-kummissjoni Manutenzjoni u Pro etti. Il-Ìimg a 9 ta Frar Saret Laqg a tal-kummissjoni Finanzi. Is-Sibt 10 ta Frar Saret Ikla Familjari fis-sala ta Palazzo Huesca. L-Erbg a 14 ta Frar F Jum Ras ir-randan iet imnedija l-ewwel kollezzjoni ta Marçi Funebri fuq USB drive. It-Tlieta 27 ta Frar Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. MARZU 2018 Il-Óamis 1 ta Marzu Saret Laqg a tal-kummissjoni Banda. Il-Óamis 22 ta Marzu Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Bejn il-óamis 22 u l-ìimg a 30 ta Marzu Wirja Ìetsemani f Palazzo Huesca. Il-Óadd 25 ta Marzu Programm ta muωika funebri fil- Pjazza tal- mill-bandisti u Allievi. Il-Óamis 29 ta Marzu Il-KompoΩitur Antonino Oddo, famuω madwar id-dinja g all-kompoωizzjonjiiet funebri, Ωar Palazzo Huesca. Il-Ìimg a 30 ta Marzu Jum Il-Ìimg a l-kbira. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz esegwiet programm ta marçi funebri fil-pjazza tal-, u wara akkumpanjat il-purçissjoni sad-d ul tag ha b iktar daqq ta marçi funebri. Is-Sibt 31 ta Marzu Ìie organizzat l-easter Cold Buffet fil-kaωin wara l-quddies bil-parteçipazzjoni ta diversi membri, bandisti u bieb. APRIL 2018 Il-Óadd 1 t April Jum l-g id il-kbir. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz akkumpanjat l-istatwa ta Kristu Rxoxt madwar it-toroq tal-belt Rebbie a. Hekk kif il-pruçissjoni waslet quddiem Palazzo Huesca, iet inawgurata bandiera dida tas-soçjeta`. L-Erbg a 4 t April - Saret Laqg a tal-kummissjoni Finanzi. Il-Óamis 5 t April Finali tal-kompetizzjoni tas-snooker fejn Brian Cauchi reba il-be Birgu Snooker Trophy dan 8 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

9 wara li g eleb lil Chris Pisani. Il-Ìimg a 6 t April Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Il-Óadd 8 t April Sar it-tberik tal- KaΩin mill-wisq Rev.Arçipriet Kan. Carmelo Busuttil. It-Tnejn 13 t April Cerimonja tal-g oti tal-fondi mill- Iskema SIS. Is-Sibt 14 t April Sar ir-recording ta CD tal-marçi brijuωi It-Tlieta 21 t April Saret Fenkata fis-sala ta Palazzo Huesca. Il-Óamis 26 t April Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Is-Sibt 28 t April Brass Ensemble tas-soçjeta` MuΩikali San Lawrenz ta t id-direzzjoni ta Mro Jonathan Abela adet sehem fiç-çerimonja tal-inawgurazzjoni tal-kwadru titulari wara r-restawr. Il-Óadd 29 t April Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz wasslet b març lill-wisq. Rev. Kan. Arçipriet g all-pussess fil-knisja Kolle jata u Konventwali ta San Lawrenz. ÌUNJU 2018 Is-Sibt 2 ta Ìunju Fanfarra matul il-purçissjoni ta Corpus Domini. L-Erbg a 6 ta Ìunju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tellg et il-programm Annwali tag ha Birgu Spring Concert fil-forti Sant An lu. Il-Ìimg a 8 ta Ìunju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-purçissjoni tal-qalb ta Ìesu` li saret fil- Birgu, b daqq ta innijiet reli juωi. Is-Sibt 9 ta Ìunju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-festa tal-400 sena mill-mi ja tal-istatwa ta Marija Bambina fl-isla. MEJJU 2018 L-Erbg a 2 ta Mejju Delegazzjoni mill-kumitat attendiet g aç-çerimonja tal-g oti ta fondi mill-a enzija Ûg aωag. Il-Ìimg a 4 ta Mejju Saret Laqg a tal-kummissjoni Finanzi. Il-Óamis 17 ta Mejju Saret Laqg a tal-kummissjoni Banda. Il-Ìimg a 18 ta Mejju Ìiet imnedija USB drive b kollezzjoni ta marçi brijuωi kif ukoll CD ta marçi brijuωi fl-okkaωjoni tal-135 Sena Banda. It-Tnejn 21 ta Mejju Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. It-Tlieta 22 ta Mejju Mota tal-ewwel Erbg a ta San Lawrenz. Red Party fil-bit a ta Palazzo Huesca. L-Erbg a 23 ta Mejju L-Ewwel Erbg a ta San Lawrenz, saret ikla familjari ta t il-kampnar tal-knisja. IΩΩanΩnet bandiera o ra dida tas-soçjeta` li ser tintuωa primarjament matul l-erbg at f ie San Lawrenz. Il-Óadd 27 ta Mejju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz akkumpanjat lit-tfal li kienu ser jirçievu l-ewwel Tqarbina mill-bini taç-centru tat-tag lim, sal-knisja Parrokkjali, permezz tad-daqq tal-innijiet reli juωi. It-Tlieta 12 ta Ìunju Saret Laqg a tal-kummissjoni Finanzi. Il-Óamis 14 ta Ìunju Saret Laqg a tal-kumitat Centrali. Il-Ìimg a 15 ta Ìunju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-purçissjoni tal-qalb ta Ìesu` li saret fl-estate tal-óawli fejn wara li g amlet març qasir akkumpanjat il-purçissjoni madwar it-toroq tal-lokal. Il-Óadd 17 ta Ìunju Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz adet sehem fil-festa ta Corpus Domini, ewwa r-rabat. Il-Ìimg a 29 ta Ìunju Saret Ikla Familjari fuq is-simenta. LULJU - AWWISSU Óar a Nru

10 Xog ol u Pro etti minn Simon Farrugia B alma jsir kull sena fil-kumitat ta wara l-festa sar programm ta idma g al din is-sena fejn nazzarda ng id li kien programm ta sfidi kbar li xi kultant kien stressanti u ta qtieg il-qalb iωda li bl-g ajnuna ta San Lawrenz wasalna g al dak li ppjanajna u aktar. Grazzi mill-qalb lil kull min kien ta g ajnuna b mod partikolari s abi l-membri tal-kumitat. Óidma f Palazzo Huesca Din is-sena kienet wa da li rat afna idma fil-palazz li jg axxaq il-pjazza tal-. Minbarra x-xog ol normali li jirrekjedi Palazz ta din ix-xorta, saru tliet pro etti kbar li qed nippreωentaw g all-festa 2018 u fl-okkaωjoni tal-135 sena anniversarju tal-banda tal-birgu. Pro ett Arkivju Dan kien l-akbar pro ett li sar f dawn l-a ar snin wara l-pro ett tal- Plançier Artistiku. Pro ett li sewa madwar 40,000 u li b wiççna bil-quddiem ng idu li ppriservajna awhra unika. Ix-xog ol fuq ir-restawr tal-vetrini sar mill-kumpanija Prevarti fejn saret idma intensiva fuq l-injam kif ukoll l-iskultura u l-induratura. Twa lu xi partijiet neqsin li kien hemm f çertu vetrini biex issa dawn jinsabu fl-aqwa forma tag hom. Sar ukoll f din is-sala wall paper did flimkien mal-kisi mill- did talfiles tal-muωika g al ewwa l-vetrini, liema spiωa kienet koperta milliskema Small Initiatives Support Scheme ma ru a mill-kunsill Malti g as-settur tal-volontarjat permezz ta grant ta Barra minn hekk, il-bankun tan-nofs ie indurat u miωbug mill-artist Vittoriosan Andrew Bugeja. Ìie deçiω li jkun jixraq li din is-sala ti i msemmija g allkompoωitur Vittoriosan il-kanonku Dun Alwi Fenech. Parti mill-ispejjeω ta dan il-pro ett fir-rigward ta restawr tal-vetrini t allsu mill-fondi g all-kawωi Ìusti. Dan ilpro ett kien kordinat minni flimkien mal-president is-sur Lawrence V. Farrugia. Estenzjoni Kmamar Permezz ta fondi li n iebu minn skema ma ru a mill- Kunsill Malti tal-arti u l-g aqda KaΩini tal-banda nbiet estenzjoni g al Ωew kmamar li jinsabu fil-parti ta wara tal-palazz bix-xog ol isir minn Joe Sammut Co. Ltd. Dan biex dawn iω-ωew kmamar ikunu adattati a jar sabiex isir it-tag lim muωikali fihom fuq baωi individwali. Il-fondi mi juba kienu jkopru prattikament nofs l-ispiωa li le qet mas- 16,000. B idma u kordinazzjoni tal-president u s-segretarju dan kien pro ett ie or ta sfida kbira. Minbarra l-binja sar xog ol ta kisi, madum, aluminium u bieb did g al kamra minnhom li n adem g and Fava Woodworks. Intrata Kien ilu Ωmien jin ass il-bωonn li jsir restawr estensiv tal-intrata prinçipali ta Palazzo Huesca. B hekk l-ewwel ma sar kien it-tne ija ta afna miω-ωebg a antika u xkatlar. Sussegwentament sar it-tik il biex imbag ad beda l-proçess taω-ωebg a. Il- ajt ta wara l-istatwa tal-ir am ta San Lawrenz ing ata kulur differenti biex b hekk l-intrata iet afna aktar rikka. Dan ix-xog ol sar mill-membri talkumitat iωda kien kordinat minn Noel Gauci u Lawrence Farrugia li admu afna fuq dan il-pro ett. Banda Il-Kumitat Çentrali kompla jinvesti fil-banda fejn b kordinament mal-kummissjoni Banda saru diversi pro etti. B ala parti mill-pro ett tal-arkivju ew miksija l-folders kollha kif di a` semmejt biex dawn issa huma kollha uniformi. Inxtraw numru ta clips puliti bex jintuωaw mill-bandisti f kaω li waqt xi programm ikun ir-ri. Sar ukoll librett did tal-marçi brijuωi fejn fuq dan il-pro ett admu l-aktar Bjorn u Ilona Callus flimkien mal-arkivista Chris Pisani. Pro ett innovattiv kien dak tal-usb s fejn g all-ewwel darba fl-istorja tal-baned Maltin ew imnedija kollezzjoni ta marçi fuq USB drive kemm tal-funebri kif ukoll ta dawk brijuωi. Sar ukoll recording ta marçi brijuωi fuq CD fejn din qed tinbieg jew wa idha jew inkella b ala pakkett flimkien mal-usb. Kienet sena partikolari u impenjattiva afna g all-banda fejn saru Ωew programmi kbar kif ukoll g all- ames darba flistorja l-banda tal-birgu marret barra minn xtutna. Ìewwa Sqallija, preçiωament f Viagrande, l-banda Vittoriosana San Lawrenz kienet l-ambaxxatriçi ta Beltna u ta pajjiωna biex b marçi u programmi bejn it-13 u s-16 ta Jannar kisbet suççess ie or fil-festa ta San Mauro. Issa jmiss li bejn is-7 u l-10 t Awwissu l- Associazone Culturale Musicale Bandistica Synphonica Citta di Viagrande iωωur pajjiωna u tie u sehem fil-festa tal-patrun ta Beltna San Lawrenz. Xog ol tad-drapp Matul is-sena li g addiet kompliet g addejja l- abra li 10 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

11 jie u siebha Noel Gauci fejn l-akbar pro ett kien dak tal-bandiera l-kbira li ΩΩanΩnet fil-festa tant g aωiωa g alina l-vittoriosani, l-g id il- Kbir. Minkejja li kien hemm min ming alih in eba wara l-aninomita` u li pprova jxekkel li dan ma jse x, imma l-bandiera perpret man-noti tal-letter A li kompla jag mel din il- urnata aktar memorabbli fejn fiha nibdew in ossu di a` l-fer li j ibilna f qalbna Ω-Ωag Ωug Lorenzu. Grazzi lill-benefatturi kollha. Minbarra dan saret ukoll bandiera dida g all- Erbg at fejn din a sieb li tin abar is-sur Adrian Saliba. Pro ett ie or ambizzjuω huwa dak talpavaljuni tal-bit a ta Palazzo Huesca fejn sar pavaljun kbir mal-gallerija tan-nofs u tlieta Ωg ar g al mal- adid tat-twieqi l-o ra. Dawn ew regalati minn diversi ndividwi. Iddisinn huwa ta Albert Borda bix-xog ol tal- jata jsir minn Lawrence Avellino u Tessie Scicluna. Is-Sur Andrew Bugeja pitter ming ajr las tre renju fuq il-bandiera tal-papa. Fondi A enzija Ûg aωag G al sena o ra applikajna b suççess g all-fondi mill- A enzija Ûg aωag ta t l-iskema It-ta ri MuΩikali g aω-ûg aωag fil-kaωini tal-baned. Permezz tal-pro ett The Vittoriosa Kids Centre Tis ie b aktar Investiment` is-soçjeta` MuΩikali San Lawrenz kompliet issa a u tkabbar irriωorsi tag ha g all- id u l-benefiççju tal-allievi u studenti. Fil-fatt, inxtraw sitt Recorders u l-kotba relevanti sabiex wie ed jibda jitg allem jaqra l-muωika, b ala parti mit-ta ri g all-meta wie ed jie u l-istrument, g axar flowballs sabiex wie ed itejjeb ilflow tan-nifs fl-istrument, Ωew breath builders, li g andhom l-g an li jg inu lit-tfal jibnu l-istamina neçessarja, iktar kotba tal-prattika tal-istrument, kurunetta, tamborlin u Ωew klarinetti, Bell Tree, tlett Practice Mutes g all-istudenti tal-kurunetta, u iktar charts g all-klassijiet il- odda. Din l-inizjattiva tkompli tibni ma dawk li saru fis-snin passati sabiex il-banda Vittoriosana San Lawrenz tkompli toffri l-aqwa tag lim possibbli g at-tfal u Ω-Ωg aωag. Kif stajtu tosservaw f dan l-artiklu l-attivita` hija wa da kontinwa fi dan is-soçjeta` tag na. Soçjeta` dinamika u versatili. Din is-sena kienet wa da bi pro etti kapitali kbar li ser jibqg u jitgawdew minn uliedna u minn ulied uliedna. Minn qalbi nirringrazzja lill-membri kollha tal-kumitat li ja dmu u jistinkaw matul is-sena kollha. Minkejja li wettaqna dawn il-pro etti kollha l- idma tkompli mill-ewwel hekk kif tg addi l-festa tant g aωiωa g alina. F mo na di a g andna diversi pro etti li ser ikomplu jsebb u Palazzo Huesca u fuq kollox jkabbru l-isem tal- Banda tal-birgu, l-ewwel Banda Vittoriosana, is-soçjeta` MuΩikali San Lawrenz. Grazzi mill-qalb u napprezzaw l-g ajnuna ta kul add. LULJU - AWWISSU Óar a Nru

12 Programm mis-soçjetà MuΩikali San Lawrenz u tal-festa San Lawrenz 2018, Patrun tal- Is-Sibt 28 ta Lulju Fit-8.00pm Ikla tal-festa fuq iz-zuntier tal-knisja Il-Óadd 29 ta Lulju Filg odu Mit-8.30am G oti ta Demm minn quddiem Palazzo Huesca fil-pjazza tal- It-Tnejn 30 ta Lulju Fis-6.30pm Final tal-kompetizzjoni Snooker 135 It-Tlieta 31 ta Lulju Mota tan-novena Fis-6.00pm Quddiesa g all-membri tal-kumitati involuti fl-organizazzjoni tal-festa u d-devoti ta San Lawrenz. Wara l-quddiesa jsir il- ru tal-vara b purçissjoni mal-knisja fejn titpo a fuq il-bankun fil-kursija waqt li jitkanta l-innu Popolari. Wara jsir il-kant tal-antifona, barka sagramentali u bews tar-relikwija. Fid-9.00pm Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tag mel il-març tal-mota tan-novena b daqq ta marci ferrie a madwar it-toroq tal-belt Rebbie a. L-Erbg a 1 t Awwissu Fis-6.30pm Quddiesa ta ringrazzjament bis-sehem tal-banda Vittoriosana San Lawrenz. Fit-8.00pm Inawgurazzjoni tas-sala Kan. Luigi Fenech u laqg a mal-kapitolu tal-kolle jata ta San Lawrenz. Il-Óamis 2 t Awwissu Fil-5.15pm Sehem tal-banda Vittoriosana San Lawrenz fil-festa Tfal. Fit-8.30pm Red Party fil-bit a ta Palazzo Huesca. Il-Ìimg a 3 t Awwissu Fit-8.00pm Riçeviment tal-festa g all-mistiedna distinti, membri u benefatturi tas-soçjeta`. Il-Óadd 5 t Awwissu Mill-10.00am il quddiem Open Day f Palazzo Huesca 12 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

13 It-Tnejn 6 t Awwissu Fis-6.30pm Kunçert Ìenerali Fit-8.00pm Març mill-banda San Leonardu ta Óal-Kirkop madwar it-toroq tal-belt Vittoriosa. Fi tmiem il-març Laser Show u spettaklu kbir li jinkludi log ob tan-nar. Attivita` organizzata mis-sezzjoni Ûg azag Palmizi. It-Tlieta 7 t Awwissu Fis-7.00am Wasla fl-ajruport Internazzjonali ta Malta tal- Associazone Culturale Musicale Bandistica Synphonica Citta di Viagrande. Fit-8.15pm Març mill-banda Vittoriosana San Lawrenz minn Triq il-mina l-kbira sal-pjazza tal-, fejn wara tesegwixxi l-kunçert Vittoriosa in Festa bis-sehem ta diversi kantanti, zeffiena u animazzjoni o ra. L-Erbg a 8 t Awwissu Antivi ilja Fit-8.00pm L-Associazone Culturale Musicale Bandistica Synphonica Citta di Viagrande tibda març minn Triq il-mina l-kbira g all-pjazza tal- fejn wara tesegwixxi Programm Muzikali. Fid-8.45pm Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz takkumpanja l-istatwa ta San Lawrenz jag ti d-dawl lill-g omja mat-toroq prinçipali tal-, fejn g all- abta ta nofs il-lejl isir it-tlug tal-istatwa fuq il-kolonna. Il-Óamis 9 t Awwissu Lejliet il-festa Fid-9.00am Buffet Breakfast organizzat mill-kummissjoni Banda g all-bandisti, membri u partitarji tas-soçjeta`. Fl-10.30am Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tag mel il-març tradizzjonali ta Te Deum fost il-briju kbir tal-partitarji Palmizi. Filg axija; Marçi u Programmi mill-banda Kristu Re, Ra al Ìdid u mill- Associazone Culturale Musicale Bandistica Synphonica Citta di Viagrande. Mill-10.00pm il quddiem Spettaklu tal-log ob tan-nar fil-port il-kbir mill-g aqda Piroteknika 10 t Awwissu La Notte di San Lorenzo. Il-Ìimg a 10 t Awwissu Festa Litur ika ta San Lawrenz Fid-9.00am Il-President u membri tas-soçjeta` Muzikali San Lawrenz jattendu g all-konçelebrazzjoni Pontifikali tal-festa Litur ika ta San Lawrenz. Fis-1.00pm Ikla tal-festa fid-don Berto Restaurant, Vittoriosa Waterfront. Filg axija; Marçi u Programmi mill-banda Cittadina King s Own tal-belt Valletta, il-banda Aniçi ta Óal-Qormi u l-banda San Girgor, Sliema. Baned mistiedna mill-kumitat Festi Esterni San Lawrenz. Fis-7.30 p.m. Óru tal-purçissjoni bl-istatwa ta San Lawrenz Patrun tal-belt Rebbie a. Is-Sibt 11 t Awwissu L-G ada tal-festa Fid-9.00pm Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz takkumpanja l-istatwa ta San Lawrenz jag ti d-dawl lill-g omja minn fuq il-kolonna sal-oratorju tal-kurçifiss. LULJU - AWWISSU Óar a Nru

14 Il-festa qed toqrob; jiωdied ir-ritmu tax-xog ol, jintensifikaw il-preparamenti, il-demm ibaqbaq iktar g all-patrun tag na. Festa ta kuluri u arti mill-iprem fil-belt g aωiωa tag na, blarmar rikk li jimla t-toroq tag ha, marçi brijuωi flimkien ma briju li add fil-kottonera ma jara b alu, u festa t emozzjonijiet diversi f mo na u f qalbna. G ax San Lawrenz na sbu fih is-sena kollha u post o qalbna g andu s-sena kollha wkoll. G alhekk nag mlu festa kbira g ax a na lil San Lawrenz in obbuh. A na b ala kaωin tal-banda San Lawrenz, dejjem tajna l-kontribut tag na biex il-festa ta San Lawrenz tkompli tikber tul iω-ωminijiet. U dan sar g ax lil San Lawrenz in obbuh u mhux b pika jew b kompetizzjoni. Minn daqshekk, kompetizzjoni m hawnx, g ax ma nafx x sens jag mel li tissejja banda meta l-katuba dejjem maqfula l-kaωin u to rog biss 3 darbiet f Awwissu jew kultant, meta jkun temp tajjeb, darba f Diçembru. X differenza enormi hawn fil-kottonera bejn il-baned! Min jg ajja jdoqq, u min imxennaq li jirçievi talba biex idoqq barra l-lokal. Intant, f din il- ar a speçjali xtaqt inlaqqag kom ma kompoωitur Taljan famuω ie or, li wie ed mix-xog lijiet tieg u spiçça wkoll f edizzjoni ta Fantasia 2000 (Walt Disney). F xena ta baleni jtiru fl-arja, qishom qeg din fl-ib ra u jitilg u fl-og la sema, u jaqbωu u jilag bu flimkien mal-muωika ta Respighi bl-isem ta The Pines of Rome. Hija silta sabi a ferm u nissu erixxi afna li tid lu youtube u tisimg u dan il-kapolavur. Ottorino Respighi twieled fid-9 ta Lulju tal-1879, f appartament ewwa Palazzo Fantuzzi fuq Via Guido Reni f Bologna, l-italja, f familja muωikali. Missieru, g alliem lokali tal-pjanu, induna blinklinazzjonijiet muωikali ta ibnu u b hekk kompla j e u sabiex jitg allem il-pjanu mieg u u l-vjolin ma g alliem lokali, f età bikrija. Respighi ma tantx dam jistudja l-vjolin, g aliex darba daqq passa aωin u l-g alliem fajjarlu daqqa ta riga fuq idejh u minn hemm tnaffar. Respighi kien re a beda jistudja l-vjolin diversi img at wara ma g alliem aktar paçenzjuω. Respighi studja l-vjolin u l-vjola ma Federico Sarti, fil- Liceo Musicale f Bologna, il-kompoωizzjoni ma Giuseppe Martucci, u studji storiçi ma Luigi Torchi. Respighi g adda mill-eωamijiet tieg u kollha u rçieva diploma fil-vjolin fl Sakemm spiçça l-istudji tieg u, huwa kien akkwista abra kbira ta kotba, li l-ma oranza tag hom kienu atlas u dizzjunarji min abba l-interess tieg u fil-lingwi. Fl-1900, Respighi aççetta r-rwol ta prim vjolin mal-orkestra tat-teatru Imperjali Russu, f San Pietruburgu matul l-ista un tal-opra Taljana. Dan kien Ωmien fejn Respighi influwenza ru u sew mill-opra, u kien hawn li ltaqa mal-kompoωitur Ottorino Respighi jikteb Christopher Pisani - Arkivista Russu Nikolai Rimsky-Korsakov. Ta min jg id li Respighi kien affaxxina ru u bil-kompoωizzjonijiet ta dan il-kompoωitur hekk famuω, tant li studja l-orkestrazzjoni mieg u g al ames xhur. Respighi rritorna f Bologna biex ikompli l-istudji tieg u fil-kompoωizzjoni, fejn wara eωami li g amel, irçieva t-tieni diploma. Sal-1908, l-attività prinçipali tieg u kienet b ala prim vjolinista fil-kwintett Mugellini, kwintett imwaqqaf mill-kompoωitur Bruno Mugellini. Wara t-tluq tieg u mill-grupp, Respighi telaq lejn Ruma. Huwa mbg ad g adda xi Ωmien fil-ìermanja qabel ma rritorna lura lejn l-italja, fejn dawwar l-attenzjoni tieg u primarjament fuq il-kompoωizzjoni. Fl-1909 indaqqet it-tieni opra ta Respighi; Semirama. Din kellha suççess konsiderevoli. Madankollu, waqt irriçeviment ta wara s-serata, Respighi raqad u tilef afna mill-atmosfera li n olqot wara l-opra tieg u stess. Hemm min jg id li r-ra uni kienet li kien qed jibqa mqajjem sa tard bil-lejl biex ilesti din l-opra. Hemm min jg id ukoll li dan seta kien min abba xi sintomi relatati ma narkolepsija. Fl-1913, Respighi n atar professur tal-kompoωizzjoni fil-konservatorju ta Santa Cecilia f Ruma u Ωamm din il-kariga sa ma miet. Fl-1917, il-fama internazzjonali tieg u Ωdiedet wara diversi prestazzjonijiet tax-xog ol tieg u Le Fontane di Roma. Xog lijiet o ra tieg u importanti huma; Pines of Rome, Trittico Botticelliano, Vetrate di Chiesa, u Impressioni Brasiliane. Xog lijiet orkestrali notevoli o ra jinkludu; s-sinfonia Drammatica, u l-metamorphoseon Modi XII (varjazzjonijiet fuq it-tnax-il mod muωikali). Fl-1919 huwa ΩΩewwe lill-kompoωitur u kantanta Elsa Olivieri-Sangiacomo, li meta kienu izg ar, Respighi kien l-g alliem tag ha tal-kompoωizzjoni. Fl-1921, huma rrelokaw f appartament ewwa Ruma. Mill-1923 sa l-1926, Respighi kien id-direttur tal-conservatorio di Santa Cecilia. Fl-1925, huwa kkollabora ma Sebastiano Arturo Luciani fuq ktieb elementari intitolat Orpheus. Fl-1932, Respighi ie elett fir- Royal Academy of Italy. Respighi kiteb diversi opri; opri li huma drammatiçi u tra içi b al; Semirama, Marie Victoire, La Campana Sommersa, Maria Egiziaca, La Fiamma, u Lucrezia (tlestiet minn Elsa Respighi fl-1936), u opri meqjusin e fef u aktar le eri b al; Re Enzo, Belfagor, u La Bella Dormente nel Bosco. G alkemm La Fiamma kienet l-opra l-iktar imfittxija ta Respighi, La 14 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

15 Campana Sommersa u Maria Egiziaca huma l-kapolavuri operattivi tieg u, miktuba meta kien fil-quççata talkreattivita` tieg u. Ta min jg id li kemm Respighi u kemm martu Elsa, kienu jikkunsidraw li La Campana Sommersa hija l-a jar xog ol. Ûjara l-braωil irriωultat fil-kompoωizzjoni Impressioni Brasiliane. Huwa kellu l-intenzjoni li jikteb sekwenza ta ames biççiet, iωda sal-1928 kien temm tlieta biss, u b hekk iddeçieda li jippreωenta dak li kellu. L-ewwel prestazzjoni tieg u kienet fl-1928 f Rio de Janeiro. L-ewwel biçça, Tropical Night, hija notturnata bi frammenti ta ritmi taω- Ωfin issu eriti min-nis a senswali. It-tieni biçça hija stampa ta istitut tar-riçerka tas-sriep, Istitut Butantan, li Respighi Ωar f São Paulo, bi jiel ta g anjiet tal-g asafar (b al f Pines of Rome). Il-moviment finali huwa Ωfin BraΩiljan qawwi u kkulurit. Fl-1928, Respighi temm it-tielet xoghol ruman tieg u, blisem ta Roman Festivals. Dan ix-xog ol indaqq g all-ewwel darba fl-1929 fil-carnegie Hall fi New York, ta t il-bakketta ta Arturo Toscanini, li mexxa l-orkestra Filarmonika ta New York. Il-muΩika ta Respighi kellha suççess konsiderevoli fl- Istati Uniti; l-ewwel it-toccata tieg u g all-pjanu u l-orkestra, b Rrispighi nnifsu jdoqq b ala solista ta t Willem Mengelberg man-new York Philharmonic Orchestra fil-carnegie Hall f Novembru tal-1928, u l-metamorphoseon ndaqqet biex tfakkar il- amsin anniversarju tal-boston Symphony Orchestra. Respighi kien mi bud ukoll lejn l-istudju tal-muωika Taljana tas-sekli 16, 17 u 18. Huwa ppubblika diversi edizzjonijiet tal-muωika ta Claudio Monteverdi u Antonio Vivaldi, u anke diversi siltiet mix-xog ol ta Benedetto Marcello u Didone. Ix-xog ol tieg u f dan il-qasam spiçça biex influwenza l-kompoωizzjonijiet tieg u stess u b hekk wassal g al numru ta xog lijiet ibbaωati fuq muωika stil neoklassiku, notevolment it-tliet suites tieg u ta Ancient Airs and Dances u Suite o ra bl-isem ta Gli uccelli. Huwa kompla jikkomponi u jivvja a sa Jannar tal-1936, sakemm sa tu marret g all-ag ar. Huwa miet b endokardite fit-18 ta April ta dik is-sena, fl-età ta 56 sena. Sena wara d-dfin tieg u, il-fdalijiet tieg u ew trasportati lejn il-post fejn twieled, Bologna. Fl-isfond ta Pines of Rome iddoqq, insellmilkom u nawguralkom il-festa t-tajba. J Alla jkollna festa sabi a u kbira b alma dejjem g amilna. J Alla tkun festa li b as-soltu ukoll, nuru lil kul add kif g andha ssir festa denja u xierqa g all-patrun ta Beltna. RED PARTY fil-bit a ta Palazzo Huesca nhar il-óamis 2 t Awwissu mit-8.30pm il quddiem Prezz : 5 li jinkludi welcome drink u finger food Biljetti ming and Eugenio Pellicano jew Noel Gauci A sbu kmieni biex ma to or ux diωappuntati LULJU - AWWISSU Óar a Nru

16 16 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

17 San Lawrenz kien jassisti fiç-çelebrazzjoni Ewkaristika Il-Kan Dun Karm Busuttil M. Juris, Arçipriet tal-birgu Fit-tieni seklu g andna a xhieda ta San Ìustinu Martri, dwar çelebrazzjoni Ewkaristika li g adha mag na sal-lum. F kitba tieg u lil Emperatur Ruman Antoninu fis-sena 155 A.D, fisser dak li jag mlu l-insara waqt iç-çelebrazzjoni Ewkaristika. F jum ix-xemx kif insej ulu, dawk kollha li jg ixu sew fl-ibliet u sew fl-ir ula jin abru flimkien fl-istess post. Jinqraw it-tifkiriet tal-appostli u l-kitba tal-profeti. Wara li l-lettur itemm il-qari, dak li jippresedi (saçerdot) i e e biex nag mlu wejje sbie li fuqhom smajna fil-qari tal- Appostli u l-profeti. li ma kienux jistg u jattendu. San Lawrenz kien jag mel karita u nafu mill- rajja ta ajtu li kien isejja lill-fqar b ala utu dak illi f sens ta djakonija li llum l-knisja tippratika tfisser is-sapport li tag ti lil min ikun marid jew g addej minn problemi. Is-sens qawwi tad-djakonija hija realta fil-knisja tant illi nsibu fil-knejjes tal-lvant mod speçjali Lixandra kien a jeωisti forma ta dak li llum nifhmu b ala g ajnuna soçjali g aliex l-insara kienu ja sbu f xulxin u jg inu lil xulxin dak li llum il-knisja tag mel fl-istituzzjonijiet tag ha u li l-knisja f Malta g andha realtajiet b al ma huma l-caritas, id-dar tal-providenza, d-djar tat-tfal u afna realtajiet o ra li jfissru dak issens profond tad-djakonija li kien jg ix il-patrun tag na San Lawrenz. Wara dan ilkoll bil-wieqfa nitolbu flimkien, g alina stess u g al kul add, biex lkoll ninstabu usti f ajjitna u f g emilna u fidili fil- arsien tal-kmandamenti, alli hekk niksbu l- ajja ta dejjem. Wara li ntemmu t-talb, insellmu lil xulxin b bewsa tal-paçi. Imbg ad il- obω u il-kalçi bl-inbid im allat bl-ilma jin iebu lil dak li jkun qieg ed jippresedi (offertorju). J Alla l-eωempju tal-qaddis tag na jqanqalna biex b alu bil-kelma u l-eωempju tag na nwasslu lil Ìesu lillo rajn. San Lawrenz jitlob g alina u jberikna. Il-festa t-tajba lill-vittorjosani kollha. (1)(San Ìustinu Martri, Appolo ija 1,65) Je odhom u jfa ar u jsebba lil missier ta kul add f isem ibnu Ìesu Kristu u l-ispirtu Santu u jrodd ajr fit-tul g all- id kollu li st oqqilna nirçievu ming andu. Meta jtemm ir-radd il- ajr il- ema kollha tqum bil-wieqfa u twie eb fl-le en g oli AMEN. Wara li dak li jkun jippresedi itemm ir-radd il- ajr u l-poplu jkun wie eb g alih, id-djakni iqassmu b ala ikel lil kull min ikun hemm il- obω u l-inbid im allat bl-ilma, li fuqhom intqal ir-radd il- ajr u jit alla wkoll xi ftit g al dawk li ma jkunux hemm. (1) San Lawrenz kien wie ed minn dawn il-djakni li kienu jassistu waqt iç-çelebrazzjoni Ewkaristika. Kien iqassam l-ewkaristija lil dawk li kienu jibqg u f darhom b al ma kienu l-morda. Dan is-servizz tad-djakonat g adu mag na sal-lum u ji i prattikat kull nhar ta Ìimg a fil-parroçça tag na bit-tqarbin tal-morda. F ajtu San Lawrenz g ex din il-vokazzjoni miωjuda b sej a li kien g amillu l-papa San Siestnu li tieg u San Lawrenz kien djaknu. Tant li meta il-papa San Siestu kien ie kkundannat g allmewt huwa u jittie ed g al martirju, San Lawrenz kien mexa warajh u qallu Missier fejn int sejjer ming ajr id-djaknu tieg ek. Kif rajna fid-deskrizzjoni ta San Ìustinu d-djaknu kien jassisti billi jqassam l-ewkaristija mhux biss lil dawk preωenti waqt iç-çelebrazzjoni imma servizz mog ti lil dawk LULJU - AWWISSU Óar a Nru

18 Ikel g al xi Festin 1. Antipasto Kebabs Soçjetà MuΩikali San Lawrenz Tag rif mill-kçina minn MaryRose Gauci Ingredjenti: tadam Ωg ir, tortellini mg ollijin u mkess in, Ωebbu mimli, salami mqatta dadi, perzut mqatta dadi, obon cheddar imqatta dadi, weraq tal- abaq, pesto tal- abaq u skewers tal-kebabs. Metodu: Fuq l-iskewers ibda da al l-ingredjenti kollha wara xulxin. Wara ferrex ftit pesto tal- abaq, jew Ωejt taω-ωebbu a jew all balsamiku. 2. Rolls tal-perωut u Ìobon Ingredjenti: g a ina tal-pizza, slices tal-perωut, slices obon tat-toqba, mg arfa mustarda, mg arfa Worchester sauce, mg arfa Ωerrieg a tal-pepprin, butir. Metodu: Ifta l-g a ina tal-pizza rettangolari. Fuqha iksi bil-perωut, Ωid saff obon, u gerbeb forma ta romblu. Aqta f biççiet u po ihom dejn xulxin o dixx tal-forn. Óoll il-butir fuq in-nar, Ωid il-worchester sauce, mustarda u Ω-Ωerrieg a tal-pepprin. Ferrex it-ta lita fuq ir-rombli tal-g a ina. A mi g al 25 minuta f forn temperatura ta 350 F. 3. Tamal mimli bil- obon tat-tursina mdawwar bil-bacon Ingredjenti: tamal, obon tat-tursina, slices tal-bacon Metodu: Aqsam it-tamal fit-tul. Imla bil- obon tat-tursina. Dawwar it-tamla mimlija bi slice bacon. A mi fil-forn g al 20 minuta f forn temperatura 350 F, wara o rog mill-forn u dawwar u a mi g al 10 minuti o ra. Da al toothpick biex il-bacon ma jinfeta x. Ftit Informazzjoni dwar It-Tewm Il-qoxra g andha tkun xotta biss mhux afna niexfa. M g andhiex tisfolja. Ir-ras tattewm trid tkun s i a u kompatta ta lewn wie ed ming ajr tbajja. Il-kwalita` tat-tewm tista tkejjilha anke mir-ri a. G andu jigi mwarrab dak li jkollu ri a qawwija filwaqt li tag zel dak li jkollu ri a pikkanti. L-irjus tat-tewm g andhom jit allew f post fejn tg addi l-arja, mudlam kif ukoll xott. G andhom jit allew o kaxxa tal-kartun jew tal-injam. B dan il-mod jibqg u tajbin g al diversi xhur. Ikkunsmah kontinwament f abbundanza. It-tewm jista jkun ta g ajnuna kontra diversi kundizzjonijiet mediçi. Fost l-o rajn, jelimina il-parassiti fl-imsaren. Ji i aktar di eribbli jekk tne i l-parti l- adra (in-nebbieta). Ówawar li nuωaw ta spiss fl-ikel Mediterranju Is-Salvja (Sage) g andha ri a pjaçevoli afna u ting araf façilment mill-weraq a dar çar u bellusi. Hija axixa Mediterranja u n obbu nωiduha mal-vitella. Tajba wkoll g al malmajjal, zalzett, u la am priservat. Is-Sag tar (Thyme) insibuh miωjud f riçetti tal-la am differenti u ma dawk tal-papra wkoll. It-tog ma tassag tar tikkumplimenta diversi xejjex aromatiçi o rajn b all-klin, salvja u origano, u sikwit insibuhom fl-istess riçetti. Ix-Xibt (Dill) narawh fl-insalati, sopop, zlazi u ut. L-uΩu tax-xibt b weraq qisu labar huwa mifrux ukoll man-na a ta fuq tal-ewropa u l-asja u miωjud ma prodotti tal- alib ukoll. Minbarra l-parti adra friska, tintuωa wkoll iω-ωerrieg a tieg u iω-ωerrieg a taxxibt (dill seed). 18 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

19 Fil-Birgu inzertajna li g andna afna Lawrence u g andna afna Farrugia fosthom l-istess President tas-soçjeta` taghna, pero` jekk trid tidentifika min hu Lawrence Farrugia li se ninterviωta f din ir-rubrika trid issejja lu Lawrence ta Doda u hekk kul add jifhmek. Dan g aliex Lawrence hu t-tifel ta dak li kien jitqies persuna fil-birgu, sid il- anut Cafe Du Brazil li nistg u ng idu li hu landmark il-birgu (dan hu reklam bla las!). Lorry ta Doda li kien miet f qasir il-g omor fl-eta` Ωg ira ta 38 sena fl-24 ta Awwissu tassena Residenza G al din l-interviωta Lawrence laqg ani d-dar li hu g andu fil-periferija taω-ûejtun, hekk li quddiem id-dar hemm biss g elieqi. Kif tid ol fis-salott jilqg ek ritratt kbir talistatwa titulari tal-patrun tag na kif ukoll g alih imsemmi il-protagonista tag na, San Lawrenz. U fil-waqt li ntasabna quddiem il-kompjuter Lawrence abli xi a a friska u xi a a xi nnaqqar ukoll. Lawrence, li ssemma g al missieru, twieled fit-2 ta Ìunju 1971 il-birgu f 52, Triq San Filippu u tg ammed fil-parroçça tal-birgu. Dan il-laqam ej minn isem in-nanna min-na a ta missieru Dorotea li maω-ωmien inbidlet f isem iktar qasir u sempliçi, Doda. Ommu Pauline mag rufa b ala Polly illum g andha 74 sena u toqg od Wied Il-G ajn. Jiftakar çar li nzerta li meta miet missieru hu kellu biss 9 snin. Ommu u utu kienu kollha fi btala l-ìermanja u g alhekk tistg u ta sbu x effett kellu fuqu meta missieru kien miet f jumejn u l-a ar kliem li qal kien qalhom lilu. Fil-fatt Lawrence jiftakarhom bl-eωatt Óu sieb lil ommok u lil utek, a a li g adu jag mel sal-lum g ax minbarra l-mara u t-tfal, ommu u utu huma l-mimmi t g ajnejh. Óutu, Mary Grace il-kbira, il-mara ta Karmenu s-sagristan, warajha Ìina li sfortunatment romlot xi snin ilu filwaqt li Lawrence kien iω-ωg ir tal-familja. Kien imur afna jg in lil missieru fil- anut popolari tieg u fil-pjazza u jiftakar li missieru kien jibg atu bil-ganç tal- adid ikaxkar kaxxa vojta tal-birra warajh biex ji bor ilflixken vojta fil-jiem tal-festa. Edukazzjoni Lawrence attenda l-iskola primarja tal-gvern, wara l-iskola sekondarja ta San ÌuΩepp f Kordin ewwa Ra al Ìdid u wara Bighi fl-iskola tas-snajja fejn t arre fis-seng a tal-plumbing. Sa minn meta g alaq 18-il sena da al b ala plumber mal-korporazzjoni g as-servizzi tal-ilma fejn illum qieg ed fil-meter section ja dem bi grad ta survelliance technichian. Praspura tal-iskola Wiçç Imb wiçç ma Lawrence Farrugia minn Paul Micallef Meta staqsejtu g al xi anedottu fiω-ωmien l-iskola hu ftakar meta darba hu flimkien mal-klassi kollha kellhom jag mlu test bil- onot tal- adid. Kif l-g alliem ra r-riωultati ta xog olhom, qallhom, ma rridx narah b g ajnejja... morru itfg uh ilba ar g ax fl-opinjoni tieg u, setg u admu xog ol a jar... u huma g allewwel darba obdewh mal-kelma. Marru jgarawh in-na a tar-rinella, imbg ad rawhom xi nies min fuq il-captain Morgan bit-turisti u rappurtawhom u ovvjament qalg u çamata liema b alha ming and is-surmast. Lawrence kien jattendi l-muωew b al afna tfal o ra u wara ç-çentru taω-ûag Ωag ta Dun Lawrenz Bonnici. L-aktar bieb tal-qalb li kellu kienu Neville Busuttil (u g adhom jiffrekwentaw lil xulxin regolari sal-lum), Mario Raggio u Antoine Pisani. B ala tifel Ωg ir kien jilg ab il-ballun fl-area ta dejn San Filippu u fuq is-simenta fejn ieli il-bieb ta San Filippu kien ikun minflok il-lasta. Fil-muΩew Fil-muΩew jiftakar li mhux l-ewwel darba li qala xi wa da fuq saqajh ming and ilprefett Frankie Chetcuti meta jkun paspar xi a a u t-tfal kollha kienu jafu li l-prefett kien ta dixxiplina u li ma tiççajtax mieg u. Fiç-Çentru taω-ûg aωag Fiç-çentru taω-ωag Ωag kien g ad hemm afna attivita` fiω-ωmien li beda jitfarfar u jattendi hemmhekk, fosthom ilbidu tal-introduzzjoni tar-rock Operas, b al Evita u Jesus Christ Superstar. F din tal-a ar kien jie u sehem b ala Pietru ( adli posti ghax qabel jien kont ninterpretaha) fi Ωmien meta kien hemm jidderie i Mario Mifsud. Óa sehem f Evita b ala suldat u wara wkoll f Chess b direzzjoni ta Mario Mifsud. Dawn kienu ew ippreωentati kemm fis-sala tal-parroçça l-birgu, fl-istitut Kattoliku kif ukoll f Sant Agata fir-rabat. Lawrence kien jie u sehem ukoll meta kienet issir is-silta ta The Last Supper fil-ìimg a l-kbira filg odu fuq iz-zuntier tal-knisja. Praspura fiç-çentru taω-ûg aωag Praspura gravi li jiftakar miω-ωminijiet meta kien jattendi ç-çentru hija, meta b al ma kienu jag mlu kull nhar ta Sibt wara nofs inhar, xi membri kienu jmorru jnaddfu ç-çentru b Dun Lawrenz jaghti d-direzzjoni. Kien is-sajf u kif kienu lestew u d-dun tela jorqod sieg a, kif sabu ru hom lesti qag du bil-qieg da kwieti fit-tara ta quddiem is-salib li ta tu kien hemm xemg a mixg ula. Tg idx kemm damu kwieti g ax ix-xitan da al denbu u webbilhom biex jag mlu çajta fuq Dun Lawrenz. Qabdu t-tazza tax-xemg a, telg u biha fuq u kif id-dun kien rieqed b wiççu l fuq b Ωaqqu barra, Lawrence battal ix-xeg ma mdewba fuq Ωaqq LULJU - AWWISSU Óar a Nru

20 DiΩgrazzja evitata Soçjetà MuΩikali San Lawrenz id-dun. Tistg u timma inaw kemm werωaq u g ajjat Dun Lawrenz u era lejn il-polyclinic fejn spiçça b Ωaqqu nfaxxata u bl-antibiotiçi. Jiftakar inçident li seta kellu konsegwenzi serji meta waqt ir-rock opera Jesus Christ Superstar, Antoine Pisani, li kien qed jag milha b ala Ìuda fix-xena tat-tg alliq, xi a a marret aωin. Dak il- in l-atturi indunaw li fil-fatt kien qed jifga bil- abel m g onqu, tfew id-dawl u ar u ji ru biex isalvawh. Checkmate ming and Claire Kien imbg ad iktar tard waqt Chess, wa da minn dawn ir-rappreωentazzjonijiet, fejn beda jo ro mal-mara tieg u Claire xebba Attard li hija mill-birgu pero` dak iω-ωmien, il-familja tag ha kienu marru joqg odu l-kalkara. Fil-fatt Claire ukoll g andha l-familja tag ha imda la fil-festa g ax iz-ziju tag ha m hu add lief Salvu Attard, il- ampi. Ûwie u idma Wara g erusija ta madwar 8 snin huma ΩΩeww u fil-31 ta Mejju tas-sena 1997 fil-parroçça ta San Lawrenz. Minn hemm marru joqg odu fid-dar fejn g adhom joqg odu s issa li minbarra l- ebel tal-binja, il-kumplament tax-xog ol kollu sar minn idejn Lawrence, inkluω l-invjar, il-kisi, il-madum, ilma eçç eçç. Peress li Lawrence minn dejjem kien i obb ix-xog ol manwali, wara xi Ωmien beda ja dem l-injam u parti kbira mill-g amara g amilha hu wkoll. F kelma wahda Claire u l-familja g andhom ikunu fortunati g ax sabu lil Lawrence li kapaçi jag mel kollox dak li jaraw g ajnejh! Tfal Minn dan iω-ωwie kellhom Ωew subien. Daniel, li twieled fl-1 ta Jannar fis-sena 2002 u Thomas li twieled fis-7 ta Awwissu fis-sena 2004 (id-data tat-twelid ta Thomas olqot ftit tensjoni g al Lawrence g ax beωa li kien se jitlef il-festa...). Hawn jien waqt li minn ta t il-g ajn hemiωt lil Claire g idtlu bi tbissima Óaqqek, missek g amilt ilkalkoli a jar!. IΩ-Ωew t itfal g adhom studenti, g alkemm il-kbir, Daniel, ja dem xi ftit mal-bar tal-kaωin fil-vakanzi tas-sajf. Daniel i obb ukoll l-attivita` li ddawwar il-festa u speçjalment meta toqrob, i obb jinωel ma missieru jag ti daqqa t id fil-knisja u fil-kaωin. G ajnuna lill-knisja Sa minn meta kien Ωg ir g alkemm b sorpriωa kbira g alija hu qatt ma kien abbati, kien i obb jg in lil Renzo s-sagristan u darba jiftakar li kien adlu gass tal-festa f idu, tant li g amel il-festa b idu nfaxxata. Imbg ad meta atnu Karmenu Scicluna sar sagristan, kien u g adu jmur jg inu speçjalment anke bl-g ajnuna ta Mario Bezzina. FiΩ-Ωmien kien isir bir g all-opri fil-knisja minn Lawrence Privitelli. Meta dan miet abta u sabta, add ma da al g al dan l-inkarigu. Lawrence a inizzjattiva u beda ji bor hu g al xi pro etti. Bis-sa a tal-fondi li abar Lawrence blg ajnuna tal-helpers tal-knisja kien sar restawr fuq afna affarijiet, fosthom fjuretti, ventaltari, gandlieri, il-via Sagra u tant o rajn. Biex ikun hemm sors ie or ta d ul, Lawrence kien u g adu jie u sieb stands tal-ikel waqt il- Birgufest, tant li sena minnhom kien spiçça l-isptar meta minkejja li kien di a` mu ug g amel urnata jit abat biex jarma l-istand, imbag ad f daqqa wa da ass l-effett ta slipped disc u kellu j alli kollox u jittie ed l-isptar. Privile Uniku Lawrence g andu wkoll il-privile uniku, li fl-img oddi kien isir mil-mibki Dun ÌuΩepp Caruana, fejn flimkien ma Mario Bezzina, ilibbes l-istatwa titulari ta San Lawrenz qabel il-festa. Ukoll, flimkien mal-istess persuna jie u sieb l-istatwa ta San Lawrenz waqt il-proçessjoni fil-festa fejn anke refa fiha darbtejn. Sas-sena l-o ra kien ukoll jie u sieb l-istatwa ta Kristu Rxoxt waqt il-purçissjoni, pero` min abba l-istat ta dahru kellu jieqaf. Meta l-kliem waqa fuq l-inçident sfortunat ta din is-sena, Lawrence we ibni li beka meta sema x kien ara u ra l-istatwa f dik is-sura. G ajnuna fl-armar ta Barra Lawrence kien i obb ukoll imur jg in fl-armar ta barra, tant li l quddiem, meta tfarfar kien da al fil-kumitat talfesta b ala membru. G amel xi sentejn u telaq min abba diωgwid. Kien iqatta afna in ma Anton Gellel u Salvu Attard fl-armar. Jiftakar li meta kien fil-kumitat kien qed isir il-konkos tal- ofra tal-arblu l-kbir u l-crane kien sarlu l- in biex jitlaq u l-a ar Ωew jardi kellhom ittellg uhom fuq spallejhom bil-bramel. Darba, min abba li l-erba arbli ta madwar l-arblu l-kbir kienu twal afna, il-bandiera l-kbira kienet we let mal-galletta ta wie ed minnhom eωattament f nhar San Lawrenz waqt li kienet ier a l-purçissjoni. Anton Gellel u l-istess Lawrence kienu abu s-sellum it-twil tal-injam u telg u biex ine uha. Fil-fatt kienu xi nies Dumnikani li ew jg inuhom, tant li g inuhom iniωωlu l-arblu u re g u tellg uh. Hu jiftakar ukoll li kien ji bor dik li tissejja id-deçina fejn kienet tin abar 10c kull img a bieb bieb g all-armar u t-toroq li kellu kienu La Valette, San Filippu u Triq il- Palazz tal-isqof. G ajnuna lil tan-nar Lawrence kien i obb in-nar, tant li sena minnhom jiftakar li spiccaw hu u Charles Navarro ja arqu n-nar minn fuq dik li kienet tissejjah il-pjattaforma f Sant An lu isfel quddiem fejn hemm ir-ristoranti. 20 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

21 Ìibda g all-muωika Lawrence dejjem kellu l-muωika g al qalbu, tant li meta kien g adu tifel filmuωew kien idoqq l-accordian (b al Frankie Chetcuti) bl-udit g ax qatt ma mar jitghallmu. Ìieli anke mar idoqq ukoll f purçissjonijiet tal-milied f oqsma o ra fosthom Marsaxlokk. Kien ukoll idoqq il-melodika tant li jiftakar li anke missieru fil- ranet li kien marid, ieli kien jg idlu biex jiskot g ax adlu rasu. Bl-istess strument kien jie u sehem fil-brigata Laburista tal-birgu ta t Charles Mifsud il-lee u anke g amel Ωmien kien jg allem il-melodika lit-tfal tal-brigata fil-birgu u anke sa ansitra mar jg allem it-tfal tal-brigata tal-furjana. Bandist Beda jitg allem il-kurunetta mal-banda San Lawrenz u ta 15-il sena are idoqq. Wara xi Ωmien tal-g erusija kellu jieqaf min abba li kien impenjat bil-post il- did li kienu bnew. Involviment fil-kaωin tal-banda G al sentejn, bejn l-1998 u l-2000 kellu l-bar tal-kaωin flimkien mal-kunjatu Tarçi, pero` qatt ma da al fil-kumitat qabel is-sena Meta da al b ala membru imbg ad, minn Frar ta din is-sena in atar kaxxier wara r-riωenja ta dak li kien hemm qabel. Fil-fatt, kien bis-sa a tat-tifel iω-ωg ir Thomas li Lawrence kellu jid ol fil-kumitat. Dan g aliex Thomas, li kien ilu jistudja d-drums mill-eta` ta sitt snin, kien xtaq li jibda jdoqq mal-banda u beda jistudja d-drums mal-kaωin talbanda ta t is-surmast il- did Jonathan Abela. Lawrence ietu l- opportunita` biex jer a jibda jonfo il-kurunetta. U fil-fatt wara afna snin re a are idoqq mat-tifel. B al ma ji ri, a a ib lil o ra, dawn il-kumbinazzjonijiet wasslu biex kif g idna spiçça wkoll da al fil-kumitat. Ìimg a l-kbira Fil-Ìimg a l-kbira dejjem a sehem. Beda bil-plattini bil-misteri, wara persuna iωomm il-ga a tal- amiem ma Xmuni, li g al afna snin kont nie u sehem jien stess, wara anke l-levita li jerfa l-arka tal-patt, l-istess Xmuni bil-bambin f idu, Melkisedek, Ìakbu u o rajn. Ìieli wkoll refa f xi statwi b al monument u l-porpra. Delizzji u preferenzi Lawrence i obb isiefer Liverpool anke g aliex iωomm ma dak it-tijm. L-ikel favorit tieg u hu kollox... dak li ssajjar il-mara u speçjalment li jsajru l-kunjati, minbarra il-brun iel. U ma ntihx tort g ax meta doqt il- obz biω-ωejt u l- abaq li abitilna Claire xtaqt li ma jispiçça qatt u kull xahar nibda mmur g andhom biex nag mel interviωta. MuΩika j obb il-pink Floyd tant li fis-sena 1994 mar jarahom Ruma meta David Gilmore kien baqa mil-kompoωizzjoni ori inali. F dik is-sena kien g addej it- tour tal-album Division Bell. Fehmiet Kif nag mel kull darba jien nistaqsi l-opinjoni talprotagonist fuq il-kaωin, il-festa u belt twelidna il-birgu. Dwar il-kaωin, Lawrence ja seb li mhux façli li tkun involut g ax jirrikjedi afna dedikazzjoni u ammont ta in. Dwar il-futur tal-kaωin jara futur tajjeb anke g aliex, il-banda qatt ma kienet daqshekk b sa itha mill-aspett akkademiku, tant li qed inkabbru l-kaωin u qed jinbnew Ωew t ikmamar o ra g at-tag lim tal-muωika. Dwar il-festa, Lawrence g andu l-opinjoni li min abba li llum qeg da fuq livell g oli afna, biex iωωommha trid afna finanzi. Hu Ωied, li minkejja dawn id-diffikultajiet, bilparteçipazzjoni ta afna li g andhom il-festa g al qalbhom, il-livell dejjem qed jog la. Dwar il-birgu Lawrence Ωied li rajnieh jinbidel g all-a jar u g alkemm g al dawn l-a ar 21 sena, Lawrence malfamilja llum joqg od iω-ûejtun, xorta jibqa j ossu kburi jg id li hu mill-birgu. U anke meta jmur g and nies fuq xog ol u d-diskors jaqa fuq hekk, jie u gost kbir jisma nies differenti minn lokalitajiet differenti, kollha jfa ru l-progress li g amlet din il-belt. Tant hu kburi li minkejja li joqg odu Ω-Ûejtun, it-tfal tieg u ew mg ammda, u g amlu l-preçett u l-griωma, fil-birgu. Karba Ìenwina Hawn Lawrence a l-opportunita biex jag mel ilment validu g all-persuna li b al afna o rajn b alu, g alkemm m g adhiex toqg od il-birgu, xorta jag ti kontribut lillg aqdiet tal-birgu. Din hi naturlament il-problema talparking fejn anke t-time window ta sieg a u nofs f parking bl-arlo hu ftit wisq g al xi add involut f xi laqg a jew xog ol volontarju. Issu erixxa li g al persuni b alu g andu jin are permess speçjali. Naturalment g andu s-support tieg i g al din il-proposta. Fil-fatt jekk isir studju fejn joqg odu l-membri tal-kumitati tal-birgu, issib li l-ma oranza ma joqog dux hemm. G eluq Wara dawn il-fehmiet sellimtlu u jien u sejjer lura lejn ilkarrozza ewni dawn il- sibijiet li rrid naqsam mag kom. Lawrence hu r-ragel tipiku Malti li jaf ikun mudell li jixpruna u jag ti tag lima. Dan g aliex hu g araf isib il-bilanç bejn dak li l-iktar i obb, anzi uωa din l-im abba sabiex jag ti kontribut lis-soçjeta`. Hu ra el li l-familja kemm ristretta ji ifieri martu u t-tfal kif ukoll anke estiωa ji ifieri ommu u utu ji u l-ewwel u qabel kollox tant li hu qalli li min abba li hu l-maintenence person per eççellenza, hu r-rifu ju talfamilja kollha g al kull ma jinqala ta xog ol manwali. Pero` ma waqafx hemm, anke min abba l-involviment tat-tifel tieg u hu g araf juωa dak iω-ωmien biex jag ti l-kontribut sinçier fil-kumitat tal-kaωin. Hekk sab il-bilanç perfett bejn id-doveri tal-familja sabi a u mag quda tieg u u l- ibda tal-kalamita ta Lorenzu u dak li hu marbut mieg u. Grazzi Lor tal-eωempju li qed tag tina! LULJU - AWWISSU Óar a Nru

22 ATTIVITÀ GÓAX-XHUR TA LULJU - AWWISSU 2018 L-Erbg a 4 ta Lulju It-Tlieta 10 ta Lulju It-Tlieta 17 ta Lulju Il-Ìimg a 20 ta Lulju It-Tnejn 23 ta Lulju It-Tlieta 24 ta Lulju L-Erbg a 25 ta Lulju Il-Óamis 26 ta Lulju Il-Ìimg a 27 ta Lulju Is-Sibt 28 ta Lulju Il-Óadd 29 ta Lulju It-Tnejn 30 ta Lulju It-Tlieta 31 ta Lulju L-Erbg a 1 t Awwissu Il-Óamis 2 t Awwissu Il-Ìimg a 3 t Awwissu Il-Óadd 5 t Awwissu It-Tnejn 6 t Awwissu It-Tlieta 7 t Awwissu L-Erbg a 8 t Awwissu Il-Óamis 9 t Awwissu Il-Ìimg a 10 t Awwissu Is-Sibt 11 t Awwissu It-Tnejn 13 t Awwissu L-Erbg a 15 t Awwissu Il-Óamis 16 t Awwissu It-Tlieta 21 t Awwissu Fis-6.30pm Laqg a tal-kumitat Fis-7.00pm Laqg a Kummissjoni Finanzi Fis-6.30pm Laqg a tal-kummissjoni Banda Armar tal-óadid tal-plancier Armar tal-plançier Armar tal-plançier Servizz tal-banda San Lawrenz ewwa l-balluta Armar tal-plançier Fis-7.00pm Laqg a tal-kumitat Çentrali Fid-9.00am Kunçert tal-banda Fit-8.00pm Ikla tal-festa ta t il-kampnar Mit-8.30am G oti ta Demm fil-pjazza Fis-7.00pm Servizz tal-banda San Lawrenz f Ra al Ìdid Festa Kristu Re Fis-6.00pm Final Snooker Competition Fis-7.00pm Nattendu g all-quddiesa u ru tal-istatwa Fid-9.00pm Ftu tal-festi f ie San Lawrenz b març mill- Banda Vittoriosana San Lawrenz Fis-6.30pm - L-ewwel Jum tan-novena u Quddiesa ta ringrazzjament bis-sehem tal-banda Fit-8.00pm Inawgurazzjoni tas-sala Dun Alwi Fenech u laqg a mal-kapitolu tal-kolle jata ta San Lawrenz Sehem tal-banda fil-festa Tfal Fis-6.30pm Kunçert tal-banda Fit-8.30pm Red Party f Palazzo Huesca Fit-8.00pm Riçeviment tal-festa f Palazzo Huesca Open Day f Palazzo Huesca Fis-6.30pm Kunçert Ìenerali Fis-7.00am Wasla tal-banda minn Viagrande Fit-8.15pm Març mill-banda Vittoriosana San Lawrenz fejn wara tesegwixxi il-programm Vittoriosa in Festa fuq il-plançier artistiku ewwa l-pjazza Antivi ilja tal-festa Fit-8.00pm Març u Programm MuΩikali mill-banda ta Viagrande Fid-8.45pm Març mill-banda Vittoriosana San Lawrenz u dimostrazzjoni bl-istatwa ta San Lawrenz jag ti d-dawl lill-g omja Lejlet il-festa ta San Lawrenz Fl-10.30am Març tat-te Deum mill-banda Vittoriosana San Lawrenz Fid-9.00pm Març u Programm mill-banda ta Viagrande Festa Litur ika ta San Lawrenz Fid-9.00am Delegazzjoni mill-kumitat tattendi g all-quddiesa tal-festa Fis-1.00pm Ikla tal-festa fid-don Berto Restaurant Fis-7.30pm Órug tal-purçissjoni bl-istatwa titulari ta San Lawrenz Matul il-lejl isir iω-ωarmar tal-plançier Fid-9.00pm Març tal-g ada tal-festa mill-banda San Lawrenz Març mill-banda fil-festa ta Santa Marija, Rabat, G awdex Festa Kmandata Santa Marija Servizz tal-banda fil-festa ta San Leonardo f Óal Kirkop Fis-7.00pm Laqg a tal-kumitat Çentrali Kun eneruω fil- abra li ssir mis-soçjeta MuΩikali San Lawrenz matul il- ranet tal-festa. L-g otja tieg ek tkompli tg in sabiex inkomplu nkabbru isem is-soçjeta u l-banda tal-birgu. Grazzi mill-qalb. 22 LULJU - AWWISSU Óar a Nru. 106

23

24