ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0110(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0110(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ανάπτυξης /0110(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους (COM(2013)0207 C7-0103/ /0110(COD)) Συντάκτρια γνωμοδότησης: Judith Sargentini AD\ doc PE v02-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PA_Legam PE v /33 AD\ doc

3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 1 Τίτλος ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών, μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους 2 Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) (3α) Η αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητες των μεγάλων εταιρειών, συγκεκριμένα όσον αφορά την επωνυμία (-ες) επιχειρήσεων, τη φύση δραστηριοτήτων και τη γεωγραφική τους θέση, τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, τα κέρδη που πραγματοποίησαν, τους φόρους επί των κερδών που κατέβαλαν και τις εισπραττόμενες επιδοτήσεις, είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ στις εταιρείες. Η AD\ doc 3/33 PE v02-00

4 υποχρεωτική λογοδοσία σε αυτόν τον τομέα μπορεί να θεωρηθεί ως εκ τούτου σημαντικό στοιχείο της εταιρικής ευθύνης που φέρουν οι εταιρείες έναντι των μετόχων και της κοινωνίας. 3 Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) (3β) Η υποβολή εκθέσεων για τη βιωσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας βήμα για τη διαχείριση της αλλαγής στην πορεία προς μία βιώσιμη παγκόσμια οικονομία, μία οικονομία που συνδυάζει μακροπρόθεσμη κερδοφορία με κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία του περιβάλλοντος. Η διαφάνεια και η λογοδοσία καθίστανται τώρα αναπόσπαστο μέρος των συζητήσεων σχετικά με το θεματολόγιο ανάπτυξης μετά το 2015 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Δεδομένου ότι η υποβολή εκθέσεων για βιωσιμότητα βοηθεί στη μέτρηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των επιδόσεων και αντικτύπων, συνιστά δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης της ικανότητας του ιδιωτικού τομέα να συμβάλει θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη. 4 Αιτιολογική σκέψη 5 (5) Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί μια ορισμένη ελάχιστη νομική απαίτηση όσον αφορά την έκταση των πληροφοριών που πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού (5) Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί μια ορισμένη ελάχιστη νομική απαίτηση όσον αφορά την έκταση των πληροφοριών που πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού PE v /33 AD\ doc

5 από τις επιχειρήσεις σε όλη την Ένωση. Οι ετήσιες εκθέσεις θα πρέπει να παρέχουν ορθή και συνολική εικόνα των πολιτικών, των αποτελεσμάτων και των κινδύνων μιας επιχείρησης. από τις επιχειρήσεις σε όλη την Ένωση. Οι ετήσιες εκθέσεις θα πρέπει να παρέχουν ορθή και συνολική εικόνα των πολιτικών, των αποτελεσμάτων και των κινδύνων, καθώς και του ακριβούς προορισμού των επενδύσεων κοινωνικού χαρακτήρα μιας επιχείρησης και των θυγατρικών της. 5 Αιτιολογική σκέψη 6 (6) Προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή και η συγκρισιμότητα των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσιοποιούνται σε ολόκληρη την Ένωση, οι εταιρείες θα πρέπει να υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στις ετήσιες εκθέσεις τους μια μη χρηματοοικονομική κατάσταση που θα περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα, κοινωνικά θέματα και θέματα σχετικά με τους εργαζομένους, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των πολιτικών, των αποτελεσμάτων και των κινδύνων που συνδέονται με τα εν λόγω θέματα. (6) Προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή και η συγκρισιμότητα των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσιοποιούνται σε ολόκληρη την Ένωση, οι εταιρείες θα πρέπει να υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στις ετήσιες εκθέσεις τους μια μη χρηματοοικονομική κατάσταση που θα περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα, κοινωνικά θέματα και θέματα σχετικά με τους εργαζομένους, την καταπολέμηση των διακρίσεων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των πολιτικών και των αποτελεσμάτων και του ακριβούς σκοπού των επενδύσεων κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και των κινδύνων που συνδέονται με τα εν λόγω θέματα, λαμβανομένης υπόψη ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού. AD\ doc 5/33 PE v02-00

6 6 Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) (6α) Η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα πρέπει να βασίζεται στη με γνώμονα την εκτίμηση κινδύνου δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύουν οι εταιρείες για να προσδιορίζουν, προλαμβάνουν και μετριάζουν πραγματικούς και δυνητικούς αρνητικούς αντικτύπους, ανάλογα με την περίπτωση, στο μέγεθος των εταιρειών, τη φύση και το πλαίσιο των επιχειρήσεων και τη σοβαρότητα των κινδύνων αρνητικών αντικτύπων. Οι αρχές της δέουσας επιμέλειας έχουν σκιαγραφηθεί στις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» τις οποίες η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να τηρεί. 7 Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) (6β) Οι εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες επί θεμάτων που συνδέονται με του σημαντικότερους κινδύνους που ενέχουν σοβαρούς αντικτύπους καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες επί οιουδήποτε σοβαρού αντικτύπου έχει υλοποιηθεί. Η σημασία που αποδίδεται σε κίνδυνο θα πρέπει να PE v /33 AD\ doc

7 εξαρτάται από την πιθανότητα του να υλοποιηθεί ο κίνδυνος σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα των δυνητικών αντικτύπων. Η σοβαρότητα των αντικτύπων θα πρέπει να κρίνεται από την έκταση και το βάρος τους, από τον αριθμό προσώπων που πλήττονται επί του παρόντος ή στο μέλλον και από οιονδήποτε μη επιδεχόμενο επανόρθωση χαρακτήρα κατά την έννοια οιωνδήποτε ορίων τίθενται στην επαναφορά προσώπων και αντικειμένων που έχουν πληγεί σε κατάσταση τουλάχιστον ταυτόσημη ή ισοδύναμη προς την κατάσταση πριν από τον αρνητικό αντίκτυπο. 8 Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα) (6γ) Συχνότερες παραπομπές σε υφιστάμενα πλαίσια βιωσιμότητας και υποβολής εκθέσεων καθώς και η συνεχής εμφάνιση νέων πλαισίων τονώνουν τη μετάβαση προς μία βιώσιμη παγκόσμια οικονομία. Όμως με τη σε παγκόσμια κλίμακα άνοδο των πολιτικών υποβολής εκθέσεων για τη βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ευθυγράμμιση και εναρμόνιση των πλαισίων συνιστούν διαρκώς μεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπισθεί, δεδομένου του κινδύνου να υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόμενα, αντικρουόμενα, ακόμη και ανταγωνιστικά μεταξύ τους πρότυπα. 9 Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα) AD\ doc 7/33 PE v02-00

8 (6δ) Στα κοινωνικά θέματα περιλαμβάνεται η υπεύθυνη συμπεριφορά όσον αφορά τον φορολογικό σχεδιασμό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καταβολή εύλογου μέρους του φόρου στον ενδεδειγμένο τόπο και η αποφυγή της επιθετικής φοροαποφυγής. 10 Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Όταν παρέχουν τις πληροφορίες αυτές, οι εταιρείες μπορούν να βασίζονται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην ΕΕ όπως το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), και διεθνή πλαίσια, όπως το παγκόσμιο σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), οι κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή του πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση», οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, το πρότυπο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), η τριμερής δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, και η πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting Initiative). (7) Όταν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωσή τους προς δικαιώματα και αξίες που προστατεύονται από κανόνες του διεθνούς δικαίου, οι εταιρείες εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες επίσης μπορούν να βασίζονται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην ΕΕ όπως το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και άλλα διεθνή πλαίσια, όπως το παγκόσμιο σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), το πρότυπο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), την τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, και την πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting Initiative) ή σε ένα εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέγμα ποσοτικοποιούμενων και PE v /33 AD\ doc

9 Αιτιολόγηση τομεακών κοινωνικών κριτηρίων, όπως το «κοινωνικό σήμα». Ένα εναρμονισμένο παγκόσμιο πλαίσιο για υποβολή εκθέσεων για τη βιωσιμότητα είναι προς το συμφέρον των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια οικονομία. Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ καλύπτουν όλους τους μείζονες τομείς επιχειρηματικής δεοντολογίας. Στις 16 Ιουνίου 2011 μετά το έργο του καθ. John Ruggie το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών προσυπέγραψε ομόφωνα τις κατευθυντήριες αρχές για την εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση». Δεδομένων του περιεκτικού τους πεδίου βιωσιμότητας και των αλληλοσυμπληρούμενων στοιχείων τους αυτά τα δύο πλαίσια θα πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για την ευθυγράμμιση και εναρμόνιση των υποβολής εκθέσεων. 11 Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) Αιτιολόγηση (7α) Στον βαθμό που απαιτούνται προς κατανόηση των αντικτύπων των εταιρειών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικά θέματα και θέματα περιβάλλοντος, οι ετήσιες εκθέσεις περιλαμβάνουν μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων. Για τις περιβαλλοντικές πτυχές οι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν αποτίμηση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και τη χρήση υλικών, υδάτων και γης. Αυτή η αποτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση της χρήσης αυτών των πόρων στην αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας. Η Επιτροπή προσυπέγραψε αυτούς τους δείκτες στην ανακοίνωσή της με τίτλο Χάρτης πορείας για μια αποδοτική από πλευράς πόρων Ευρώπη της 20ης Σεπτεμβρίου AD\ doc 9/33 PE v02-00

10 12 Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) (7β) Για καλύτερη συνέπεια και συγκρισιμότητα των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρέχουν οι εταιρείες, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση κατάλληλων βασικών δεικτών επιδόσεων και τη μεθοδολογία μέτρησης των πόρων και των διεθνών πλαισίων, συγκεκριμένα όσον αφορά την εταιρική ευθύνη για σεβασμό των δικαιωμάτων και αξιών που προστατεύονται από κανόνες του διεθνούς δικαίου. 13 Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα) (7γ) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών και αποτελεσματικών μέσων για την επιβολή πλήρους, ακριβούς και αξιόπιστης δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 14 Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) (8α) Σύμφωνα με τις συστάσεις από την έκθεση GEO-5 του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον η PE v /33 AD\ doc

11 ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων θα πρέπει να αποσκοπεί στην παροχή πραγματικής αποτίμησης του αντικτύπου στο περιβάλλον. 15 Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) (9α) Η πρόσβαση των επενδυτών σε μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη διοχέτευση των επενδύσεων σε επιχειρήσεις με υψηλά κοινωνικά πρότυπα. 16 Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα) (9β) Η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς επενδυτικής στρατηγικής η οποία να περιλαμβάνει ρήτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τους επενδυτές καθώς και αποτελεσματική μεθοδολογία αξιολόγησης για δημόσιες αρχές που εποπτεύουν τις επακόλουθες επενδύσεις σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο AD\ doc 11/33 PE v02-00

12 17 Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) (10α) Η απαίτηση δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών περιλαμβάνει επίσης τη διασφάλιση της αναγκαίας ισορροπίας ανάμεσα στα αποτελέσματα που επετεύχθησαν όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι δημοσιοποιήσεις πληρούν τις αρχές της ΕΚΕ και ότι δεν περιορίζονται στα περιβαλλοντικά δεδομένα. 18 Αιτιολογική σκέψη 11 (11) Το πεδίο εφαρμογής αυτών των απαιτήσεων δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει να καθοριστεί με βάση το μέσο αριθμό εργαζομένων, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τον κύκλο εργασιών. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από πρόσθετες απαιτήσεις, και η υποχρέωση δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής κατάστασης που θα περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις των οποίων ο μέσος αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει τους 500, και είτε ο συνολικός ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ. (11) Το πεδίο εφαρμογής αυτών των απαιτήσεων δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει να καθοριστεί με βάση το μέσο αριθμό εργαζομένων, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τον κύκλο εργασιών. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από πρόσθετες απαιτήσεις, και η υποχρέωση δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής κατάστασης που θα περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις των οποίων ο μέσος αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει τους 250, και είτε ο συνολικός ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 17,5 εκατ. Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ. Αιτιολόγηση Ο ορισμός της μεγάλης εταιρείας πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τον υφιστάμενο ορισμό PE v /33 AD\ doc

13 στην τέταρτη λογιστική οδηγία δυνάμει του οποίου μία εταιρεία είναι μεγάλη εάν ο μέσος αριθμός εργαζομένων σε αυτήν υπερβαίνει τους 250 και η εταιρεία έχει είτε ισολογισμό που υπερβαίνει τα 17,5 εκατ. ευρώ είτε καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ. 19 Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) (11α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 ζήτησε την καθιέρωση της υποχρεωτικής υποβολής εκθέσεων ανά χώρα για όλες τις μεγάλες εταιρείες και τους ομίλους, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας. Επομένως, με γνώμονα τη βελτίωση της διαφάνειας των πληρωμών προς κυβερνήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να γνωστοποιούν τις σημαντικές πληρωμές που καταβάλλουν στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να δημοσιεύονται, εφόσον είναι δυνατό, ως παράρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή, όπου συντρέχει περίπτωση, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης. 20 Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) (11β) Για να μετριασθεί ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και η φοροαποφυγή επιχειρήσεων της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν γενικούς κανόνες κατά της AD\ doc 13/33 PE v02-00

14 φοροαποφυγής (General Anti-Avoidance Rules (GAAR)), σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και την έκθεση προόδου του ΟΟΣΑ προς τους ηγέτες της ομάδας G20 της 5ης Σεπτεμβρίου Εκτός αυτού, οι μεγάλες επιχειρήσεις της Ένωσης θα πρέπει να δημοσιεύουν επίσης έκθεση σχετικά με τα επιθετικά συστήματα φορολογικού σχεδιασμού τους στην οποία θα περιλαμβάνονται και άλλες σχετικές πληροφορίες. 21 Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) (14α) Η απαίτηση δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών επιβάλλει τη σύσταση οργανισμών αξιολόγησης επιφορτισμένων από την ΕΕ να επαληθεύουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται. 22 Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) (15α) Η αλυσίδα εφοδιασμού μιας επιχείρησης μπορεί να αποσυνδεθεί από την πηγή και, συνεπώς, να αποδυναμωθεί η αναζήτηση της ευθύνης, γεγονός που είναι δυνατόν να ενέχει σημαντικούς κινδύνους όχι μόνο για την ίδια την επιχείρηση αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία, λόγω των δραστηριοτήτων της PE v /33 AD\ doc

15 επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, ακόμη και στις περιπτώσεις υπεργολαβικής ανάθεσης, και οι συγκεκριμένες πολιτικές να δημοσιοποιούνται με στόχο να μετριάζονται οι εν λόγω κίνδυνοι και να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τις αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί. 23 Αιτιολογική σκέψη 16 (16) Η υποχρέωση δημοσιοποίησης των πολιτικών πολυμορφίας για τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα όσον αφορά πτυχές όπως η ηλικία, το φύλο, η γεωγραφική πολυμορφία και το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών τους θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες. Ως εκ τούτου, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να απαλλάσσονται από ορισμένες λογιστικές υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 27 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την υποχρέωση αυτή. Η δημοσιοποίηση της πολιτικής για την πολυμορφία θα πρέπει να αποτελεί μέρος της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Οι εταιρείες που δεν διαθέτουν τέτοια πολιτική πολυμορφίας δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να την υιοθετήσουν, αλλά θα πρέπει να εξηγούν σαφώς τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό. (16) Η υποχρέωση δημοσιοποίησης των πολιτικών πολυμορφίας για τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα όσον αφορά το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες. Ως εκ τούτου, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να απαλλάσσονται από ορισμένες λογιστικές υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 27 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την υποχρέωση αυτή. Η δημοσιοποίηση της πολιτικής για την πολυμορφία θα πρέπει να αποτελεί μέρος της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Οι εταιρείες που δεν διαθέτουν τέτοια πολιτική πολυμορφίας δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να την υιοθετήσουν, αλλά θα πρέπει να εξηγούν σαφώς τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό. AD\ doc 15/33 PE v02-00

16 24 Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) (17α) Η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα μπορούσε να αποτελέσει κριτήριο για την ανάθεση συμβάσεων κατά τη μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις. 25 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 78/660/ΕΟΚ Άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο β εδάφιο 1 β) Για εταιρείες των οποίων ο μέσος αριθμός των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους υπερβαίνει στους 500 και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού στους, είτε ο συνολικός ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. Ευρώ, η ανασκόπηση περιλαμβάνει στους μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση στους διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής: β) Για εταιρείες των οποίων ο μέσος αριθμός των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους υπερβαίνει τους 250 και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, είτε ο συνολικός ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 17,5 εκατ. ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ, η ανασκόπηση περιλαμβάνει μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει στον ίδιο βαθμό πληροφορίες, για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας, στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής: PE v /33 AD\ doc

17 26 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 787/660/ΕΟΚ Άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο β υποσημείο i α (νέο) (iα) ο ακριβής προορισμός των επενδύσεων κοινωνικού χαρακτήρα 27 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 78/660/ΕΟΚ Άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο β υποσημείο iii α (νέο) (iiiα) περιγραφή της πολιτικής δέουσας επιμέλειας της εταιρείας για τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιασμού και τους υπεργολάβους της, τουλάχιστον στους τομείς που σχετίζονται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δωροδοκία. Στην περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης οι στόχοι της πολιτικής του για τη δέουσα επιμέλεια, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά την περίοδο αναφοράς. AD\ doc 17/33 PE v02-00

18 28 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 78/660/ΕΟΚ Άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο β υποσημείο iii α (νέο) Αιτιολόγηση (iiiα) ανάλυση της χρήσης πόρων, περιλαμβανομένων τουλάχιστον της χρήσης γης, της χρήσης υδάτων, των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και της χρήσης υλικών. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον μπορεί να στηρίξει την προστασία του περιβάλλοντος εάν οι μέτοχοι λαμβάνουν σχετικές, ακριβείς και συγκρίσιμες πληροφορίες. Η επίτευξη ανταγωνισμού επί ίσοις όροις μεταξύ εταιρειών συνεπάγεται τη θέσπιση ελαχίστου κοινού παρονομαστή υποβολής εκθέσεων. Στον χάρτη πορείας 2011 σχετικά με την αποδοτική χρήση πόρων η Επιτροπή πρότεινε τη χρήση τεσσάρων βασικών δεικτών - ύδατα, γη, υλικά και άνθρακας για τη μέτρηση της χρήσης πόρων. Αυτούς τους δείκτες έχουν προσυπογράψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αποδοτικότητα των πόρων. Θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 29 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 78/660/ΕΟΚ Άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο β εδάφιο 2 Όταν μια εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα θέματα αυτά, παρέχει εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών. Όταν μια εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα θέματα αυτά, παρέχει αιτιολογημένη εξήγηση βασιζόμενη στην αποτίμηση των κινδύνων για την απουσία των εν λόγω πολιτικών. Αιτιολόγηση Η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας μέσο για τη βελτίωση της υπεύθυνης επιχειρηματικής πρακτικής και για τη διαχείριση της αλλαγής στην πορεία προς μία βιώσιμη παγκόσμια οικονομία, μία οικονομία που συνδυάζει μακροπρόθεσμη PE v /33 AD\ doc

19 κερδοφορία με κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία του περιβάλλοντος. Η επιλογή αιτιολογημένης εξήγησης θα παράσχει στους χρήστες της έκθεσης τη δυνατότητα να κατανοήσουν πώς οι εταιρείες αντιλαμβάνονται και αποτιμάνε τους κινδύνους στις στρατηγικές τους. 30 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 78/660/ΕΟΚ Άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο β εδάφιο 3 Κατά την παροχή αυτών των πληροφοριών, η εταιρεία μπορεί να βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να διευκρινίζει σε ποια πλαίσια βασίστηκε. Κατά την παροχή αυτών των πληροφοριών η εταιρεία λαμβάνει υπόψη την ευθύνη της για σεβασμό των δικαιωμάτων και αξιών που προστατεύονται από κανόνες του διεθνούς δικαίου. Εν προκειμένω η εταιρεία εφαρμόζει τις κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» και τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η εταιρεία μπορεί, επιπροσθέτως, να βασίζεται σε πλαίσια βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή πλαίσια ή σε ένα εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέγμα ποσοτικοποιούμενων και τομεακών κοινωνικών κριτηρίων, όπως το «κοινωνικό σήμα» και, στην περίπτωση αυτή, διευκρινίζει σε ποια πλαίσια βασίστηκε. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ή άλλης νομοθεσίας ή καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει ειδικότερους κανόνες για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από εταιρείες. AD\ doc 19/33 PE v02-00

20 31 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 78/660/ΕΟΚ Άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο γ γ) Στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την κατανόηση στους εξέλιξης, των επιδόσεων, ή στους θέσης στους εταιρείας, η ανάλυση περιλαμβάνει στους χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. γ) Στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης της εταιρείας και των αντικτύπων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικά θέματα και θέματα περιβάλλοντος η ανάλυση περιλαμβάνει στους χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 32 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 78/660/ΕΟΚ Άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο γ α (νέο) Αιτιολόγηση γα) Η Επιτροπή αναπτύσσει καθοδήγηση σχετικά με τη μεθοδολογία και χρήση των διεθνών προτύπων και μη χρηματοοικονομικών δεικτών επιδόσεων, όπως αναφέρει το άρθρο 46 παράγραφος 1, για να βοηθεί τις εταιρείες στην υποβολή των εκθέσεών τους. Η Επιτροπή δημοσιεύει την καθοδήγηση. Υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ανάπτυξη της καθοδήγησης το αργότερο 18 μήνες μετά την έγκριση της οδηγίας. Προς βελτιστοποίηση της υποβολής εκθέσεων από τις εταιρείες σχετικά με τη βιωσιμότητα η PE v /33 AD\ doc

21 Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει διαρκώς καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση κατάλληλων βασικών δεικτών επιδόσεων και τη μεθοδολογία μέτρησης των πόρων, αναλογιζόμενη παράλληλα τη χρήση των διεθνών προτύπων. 33 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 78/660/ΕΟΚ Άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο γ β (νέο) γβ) Η Επιτροπή θεσπίζει Συμβούλιο Καθοδήγησης Μη Χρηματοοικονομικής Δημοσιοποίησης για να υποστηρίζει την υλοποίηση των απαιτήσεων μη χρηματοοικονομικής υποβολής εκθέσεων και να εμπλέκει τους μετόχους για την ανάπτυξη καθοδήγησης σχετικά με τη μεθοδολογία και χρήση των διεθνών προτύπων και δεικτών μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων, όπως αναφέρει το άρθρο 46 παράγραφος 1, κατά τρόπο ισόρροπο και ανοικτό. 34 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 2 στοιχείο α Οδηγία 78/660/ΕΟΚ Άρθρο 46α παράγραφος 1 στοιχείο ζ ζ) περιγραφή της πολιτικής της εταιρείας σχετικά με την πολυμορφία των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων όσον αφορά πτυχές όπως η ηλικία, το φύλο, η γεωγραφική πολυμορφία, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών, τους στόχους της εν λόγω πολιτικής για την πολυμορφία, τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά ζ) περιγραφή της πολιτικής της εταιρείας σχετικά με την πολυμορφία των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων όσον αφορά το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ, τους στόχους της εν λόγω πολιτικής για την πολυμορφία, τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά την περίοδο αναφοράς. Αν η εταιρεία δεν έχει τέτοια AD\ doc 21/33 PE v02-00

22 την περίοδο αναφοράς. Αν η εταιρεία δεν έχει τέτοια πολιτική, η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει σαφή και αιτιολογημένη εξήγηση ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό. πολιτική, η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει σαφή και αιτιολογημένη εξήγηση ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό. 35 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 2 στοιχείο α Οδηγία 78/660/ΕΚ Άρθρο 46α παράγραφος 1 στοιχείο γ α (νέο) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ α): γ α) προκειμένου να αξιολογηθεί η αναλογικότητα των μεθόδων φορολογικών μειώσεων που εφαρμόζει μια επιχείρηση, προστίθεται περιγραφή των μέτρων φορολογικού σχεδιασμού της επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον: (i) τα μέτρα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του γενικού περιεχομένου των σχετικών συμβουλών που έχουν ληφθεί (ii) τα μέτρα μεταβιβαστικής τιμολόγησης και διευκρινίσεις σχετικά με το εάν οι τιμές μεταβίβασης έχουν συμφωνηθεί από κοινού με τις φορολογικές αρχές των εκάστοτε ενδιαφερόμενων χωρών (iii) αποφάσεις για μόνιμες εγκαταστάσεις και κατάλογο των χωρών με τις οποίες η επιχείρηση έχει συναλλαγές χωρίς να έχει μόνιμη εγκατάσταση (iv) τις μεθόδους διάβρωσης της φορολογικής βάσης μέσω αφαίρεσης τόκων, καταβολής τελών για δικαιώματα εκμετάλλευσης και άλλων χρηματοπιστωτικών πληρωμών, διευκρινίζοντας επίσης πού καταχωρίζονται τα εμπορικά σήματα, που καταβάλλονται τα σχετικά τέλη από PE v /33 AD\ doc

23 τις θυγατρικές επιχειρήσεις και εάν τα σήματα συνιστούν ιδιοκτησία της μητρικής επιχείρησης στην κύρια επιχειρησιακή βάση της ή εάν δεν συμβαίνει αυτό, πού βρίσκεται η φορολογική έδρα τους (v) πληροφορίες για τον τόπο διεξαγωγής της έρευνας και της ανάπτυξης και τον τρόπο απόσβεσης των σχετικών δαπανών από τις θυγατρικές. 36 Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 83/349/ΕΟΚ Άρθρο 36 παράγραφος 1 εδάφιο 1 Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πραγματική ανασκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, καθώς και μια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πραγματική ανασκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, καθώς και μια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, περιλαμβανομένης ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού. 37 Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 83/349/ΕΟΚ Άρθρο 36 παράγραφος 1 εδάφιο 3 Για τις μητρικές επιχειρήσεις των υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων που από κοινού υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των 500 εργαζομένων κατά Για τις μητρικές επιχειρήσεις των υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων που από κοινού υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των 250 εργαζομένων κατά AD\ doc 23/33 PE v02-00

24 τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, είτε ο συνολικός ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, η ανασκόπηση περιλαμβάνει επίσης μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής: τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, είτε ο συνολικός ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 17,5 εκατ. ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ, η ανασκόπηση περιλαμβάνει επίσης μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει στον ίδιο βαθμό πληροφορίες για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας, στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής: Αιτιολόγηση Ο ορισμός της μεγάλης εταιρείας πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τον υφιστάμενο ορισμό στην τέταρτη λογιστική οδηγία δυνάμει του οποίου μία εταιρεία είναι μεγάλη εάν ο μέσος αριθμός εργαζομένων σε αυτήν υπερβαίνει τους 250 και η εταιρεία έχει είτε ισολογισμό που υπερβαίνει τα 17,5 εκατ. ευρώ είτε καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ. Μία έκθεση σχετικά με τα μη χρηματοοικονομικής φύσεως θέματα και τον σχετικό με αυτά κίνδυνο δεν είναι πλήρης χωρίς τις πληροφορίες που αφορούν την πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού. 38 Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 83/349/ΕΟΚ Άρθρο 36 παράγραφος 1 εδάφιο 4 στοιχείο i α (νέο) (iα) ακριβής προορισμός των επενδύσεων κοινωνικού χαρακτήρα PE v /33 AD\ doc

25 39 Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 83/349/ΕΟΚ Άρθρο 36 παράγραφος 1 εδάφιο 4 στοιχείο (iii) (iii) οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα θέματα αυτά και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται στους εν λόγω κινδύνους. (iii) οι κίνδυνοι που έχουν σχέση με τα θέματα αυτά και συνδέονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας οι οποίοι είναι πιθανόν να προκαλέσουν ή έχουν προκαλέσει σοβαρούς αρνητικούς αντικτύπους σε κοινωνικά θέματα, θέματα περιβάλλοντος και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται στους εν λόγω κινδύνους. Αιτιολόγηση Η έννοια του κινδύνου έχει πλείονες πτυχές. Η εταιρεία αντιμετωπίζει κινδύνους ενώ μπορεί να προκαλεί άλλους κινδύνους για την κοινωνία. Αυτοί οι δεύτεροι κίνδυνοι μπορεί μα τη σειρά τους να σημαίνουν κινδύνους για την εταιρεία. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή του πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» όλες οι πτυχές του κινδύνου χρειάζεται να ενσωματώνονται στην έκθεση που υποβάλλεται για να επιτύχει η πρόταση τους στόχους της.. 40 Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 83/349/ΕΟΚ Άρθρο 36 παράγραφος 1 εδάφιο 4 στοιχείο iii α (νέο) (iiiα) περιγραφή της πολιτικής δέουσας επιμέλειας της εταιρείας για τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιασμού και τους υπεργολάβους της, τουλάχιστον στους τομείς που σχετίζονται με περιβαλλοντικά, AD\ doc 25/33 PE v02-00

26 κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δωροδοκία. Στην περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης οι στόχοι της πολιτικής του για τη δέουσα επιμέλεια, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά την περίοδο αναφοράς. 41 Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 83/349/ΕΟΚ Άρθρο 36 παράγραφος 1 εδάφιο 4 στοιχείο iii α (νέο) Αιτιολόγηση (iiiα) ανάλυση της χρήσης πόρων, περιλαμβανομένων τουλάχιστον της χρήσης γης, της χρήσης υδάτων, των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και της χρήσης υλικών. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον μπορεί να στηρίξει την προστασία του περιβάλλοντος εάν οι μέτοχοι λαμβάνουν σχετικές, ακριβείς και συγκρίσιμες πληροφορίες. Η επίτευξη ανταγωνισμού επί ίσοις όροις μεταξύ εταιρειών συνεπάγεται τη θέσπιση ελαχίστου κοινού παρονομαστή υποβολής εκθέσεων. Στον χάρτη πορείας 2011 σχετικά με την αποδοτική χρήση πόρων η Επιτροπή πρότεινε τη χρήση τεσσάρων βασικών δεικτών - ύδατα, γη, υλικά και άνθρακας για τη μέτρηση της χρήσης πόρων. Αυτούς τους δείκτες έχουν προσυπογράψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αποδοτικότητα των πόρων. Θα πρέπει συνεπώς να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 42 Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 83/349/ΕΟΚ Άρθρο 36 παράγραφος 1 εδάφιο 4 Όταν οι επιχειρήσεις που Όταν οι επιχειρήσεις που PE v /33 AD\ doc

27 συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, λαμβανόμενες ως σύνολο, δεν ασκούν πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα θέματα αυτά, η εταιρεία παρέχει εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών. συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, λαμβανόμενες ως σύνολο, δεν ασκούν πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα θέματα αυτά, η εταιρεία παρέχει αιτιολογημένη εξήγηση βασιζόμενη στην αποτίμηση των κινδύνων για την απουσία των εν λόγω πολιτικών.. Αιτιολόγηση Η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας μέσο για τη βελτίωση της υπεύθυνης επιχειρηματικής πρακτικής και για τη διαχείριση της αλλαγής στην πορεία προς μία βιώσιμη παγκόσμια οικονομία, μία οικονομία που συνδυάζει μακροπρόθεσμη κερδοφορία με κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία του περιβάλλοντος. Η επιλογή αιτιολογημένης εξήγησης θα παράσχει στους χρήστες της έκθεσης τη δυνατότητα να κατανοήσουν πώς οι εταιρείες αντιλαμβάνονται και αποτιμάνε τους κινδύνους στις στρατηγικές τους. 43 Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο α Οδηγία 83/349/ΕΟΚ Άρθρο 36 παράγραφος 1 εδάφιο 5 Κατά την παροχή αυτών των πληροφοριών, η ενοποιημένη ετήσια έκθεση μπορεί να βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να διευκρινίζει σε ποια πλαίσια βασίστηκε. Κατά την παροχή αυτών των πληροφοριών η εταιρεία λαμβάνει υπόψη την ευθύνη της για σεβασμό των δικαιωμάτων και αξιών που προστατεύονται απ ό κανόνες του διεθνούς δικαίου. Εν προκειμένω η εταιρεία εφαρμόζει τις κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» και τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως η ενοποιημένη ετήσια έκθεση μπορεί να βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να διευκρινίζει σε ποια πλαίσια βασίστηκε. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται με την AD\ doc 27/33 PE v02-00

28 Αιτιολόγηση επιφύλαξη των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ή άλλης νομοθεσίας ή καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει ειδικότερους κανόνες για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από εταιρείες. Ένα εναρμονισμένο παγκόσμιο πλαίσιο για υποβολή εκθέσεων για τη βιωσιμότητα είναι προς το συμφέρον των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια οικονομία. Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ καλύπτουν όλους τους μείζονες τομείς επιχειρηματικής δεοντολογίας. Στις 16 Ιουνίου 2011 μετά το έργο του καθ. John Ruggie το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών προσυπέγραψε ομόφωνα τις κατευθυντήριες αρχές για την εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση». Δεδομένων του περιεκτικού τους πεδίου βιωσιμότητας και των αλληλοσυμπληρούμενων στοιχείων τους αυτά τα δύο πλαίσια θα πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για την ευθυγράμμιση και εναρμόνιση των υποβολής εκθέσεων. 44 Άρθρο 2 α (νέο) Οδηγία 2013/34/ΕΕ Κεφάλαιο 10 άρθρο 41 παράγραφος 6 2α. Τροπολογίες στην οδηγία 2013/34/ΕΕ (Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα) Η οδηγία 2013/34/ΕΕ τροποποιείται ως εξής: (1) Στο άρθρο 41 του κεφαλαίου 10 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6: 6. «έκθεση ανά χώρα»: οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και το άρθρο 3 παράγραφος 4, να υποβάλλονται από μια επιχείρηση για κάθε κράτος μέλος και τρίτη χώρα όπου δραστηριοποιείται: α) επωνυμία ή επωνυμίες, φύση δραστηριοτήτων και γεωγραφική θέση PE v /33 AD\ doc

29 β) κύκλος εργασιών γ) αριθμός εργαζομένων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης δ) αποτελέσματα προ φόρων ε) φόροι επί των αποτελεσμάτων στ) εισπραττόμενες δημόσιες επιδοτήσεις. (2) Το άρθρο 42 παράγραφοι 1 και 2 του κεφαλαίου 10 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 42 Επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις για πληρωμές προς κυβερνήσεις και να καταρτίζουν εκθέσεις ανά χώρα 1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις μεγάλες επιχειρήσεις και όλες τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση για τις πληρωμές που καταβάλλουν προς κυβερνήσεις. Τα κράτη μέλη απαιτούν επίσης από τις μεγάλες επιχειρήσεις και όλες τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος να δημοσιοποιούν ετησίως μια έκθεση ανά χώρα σε ενοποιημένη βάση για το εν λόγω οικονομικό έτος. 2. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν ισχύουν για επιχειρήσεις που διέπονται από τη νομοθεσία κράτους μέλους και είναι θυγατρικές ή μητρικές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η μητρική επιχείρηση διέπεται από τη νομοθεσία κράτους μέλους και β) οι πληρωμές προς κυβερνήσεις και η έκθεση ανά χώρα της επιχείρησης περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις που καταρτίζει η εν λόγω μητρική επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 39. AD\ doc 29/33 PE v02-00

30 (3) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4: 3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ελέγχονται σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ και δημοσιεύονται, εφόσον είναι δυνατό, ως παράρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή, όπου συντρέχει περίπτωση, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ενδιαφερόμενης εταιρείας/επιχείρησης. 4. Η Επιτροπή καταρτίζει γενική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της δημοσιοποίησης της έκθεσης ανά χώρα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο αντίκτυπος στην ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις, και δύναται να εξετάσει το ενδεχόμενο διαβίβασης των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες φορολογικές αρχές μόνο σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Άρθρο 2 α (νέο) Οδηγία 2013/34/ΕΕ Άρθρο 50α (νέο) (2) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : «Άρθρο 50α Παρακολούθηση και επιβολή της εφαρμογής 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών και αποτελεσματικών μέσων για την παρακολούθηση και επιβολή της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες σε συμμόρφωση προς τις PE v /33 AD\ doc

31 διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δικαστικές και/ή διοικητικές διαδικασίες για την επιβολή των δυνάμει της παρούσας οδηγίας υποχρεώσεων διατίθενται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζει το εθνικό τους δίκαιο έννομο συμφέρον να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας.» 46 Άρθρο 2 α (νέο) Οδηγία 2013/34/ΕΕ Άρθρο 53α νέο) (3) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : «Άρθρο 53α Αναθεώρηση Έως τις [τρία έτη μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή επανεξετάζει τις διατάξεις [άρθρο 46 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, τροποποιημένο από την παρούσα πρόταση της Επιτροπής και προς εγγραφή στην οδηγία 2013/34/ΕΕ, νέα παραπομπή δεν είναι ακόμη γνωστή] και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εάν κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις, σχετικά με: - τις δημοσιοποιηθείσες μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες και το πεδίο τους, περιλαμβανομένης της κάλυψης της αλυσίδας εφοδιασμού, το εάν παρέχονται επαρκείς καθοδήγηση και μέθοδοι και το εάν επιτυγχάνονται οι στόχοι της νομοθεσίας - την πρόοδο που σημειώνεται στη υποβολή μη χρηματοοικονομικών AD\ doc 31/33 PE v02-00

32 εκθέσεων σε ολόκληρο τον κόσμο - την υλοποίηση του πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» και των κατευθυντηρίων αρχών του όπως και των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις - τη χρήση των δεικτών για τη χρήση της γης, τη χρήση των υδάτων, τις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και τη χρήση υλικών και - την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων μηχανισμών επαλήθευσης και επιβολής.» PE v /33 AD\ doc

33 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τίτλος Έγγραφα αναφοράς Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια Γνωμοδότηση της Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης Ημερομηνία ορισμού Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρίες και ομίλους COM(2013)0207 C7-0103/ /0110(COD) JURI DEVE Judith Sargentini Εξέταση στην επιτροπή Ημερομηνία έγκρισης Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: : 0: Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Thijs Berman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Ανδρέας Πιτσιλλίδης Eduard Kukan, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini Iratxe García Pérez, María Muñiz De Urquiza, Bogusław Sonik AD\ doc 33/33 PE v02-00

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0307(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0307(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2011/0307(COD) 6.6.2012 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0110(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0110(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2013/0110(COD) 17.10.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου cor01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

Έγγραφο συνόδου cor01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 30.6.2014 cor01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης της οδηγίας 2014/.../EE

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 15.11.2014 L 330/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/95/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων και την Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων και την Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 11.11.2013 2013/2135(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0110(COD) της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0110(COD) της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 28.11.2013 2013/0110(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο δημοσιοποίησης μη οικονομικών πληροφοριών

Νέο πλαίσιο δημοσιοποίησης μη οικονομικών πληροφοριών Νέο πλαίσιο δημοσιοποίησης μη οικονομικών πληροφοριών Ν. 4403/16 & Εγκύκλιος 62784/06.06.17 Δημ. Δανηλάτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης, CSR HELLAS Πεδίο Εφαρμογής Οδηγία 2014/95 Ν. 4403/16 Μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2011/0308(COD) 4.4.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0110(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0110(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.11.2013 2013/0110(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 16.4.2013 COM(2013) 207 final 2013/0110 (COD) C7-0103/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 415 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 51(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Eταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2030(INI) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2030(INI) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 23.3.2011 2011/2030(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0175/79. Τροπολογία. Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès εξ ονόματος της Ομάδας S&D

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0175/79. Τροπολογία. Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès εξ ονόματος της Ομάδας S&D 21.3.2019 A8-0175/79 79 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής αγοράς η οποία ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2.12.2013 2013/0110(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0205(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0205(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 18.12.2013 2013/0205(NLE) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2014/0059(COD) 7.1.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. Που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. Που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 16.4.2013 SWD(2013) 128 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0121(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Olle Ludvigsson (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0121(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Olle Ludvigsson (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2014/0121(COD) 7.1.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 63-198 Σχέδιο γνωμοδότησης Olle Ludvigsson (PE541.604v01-00) ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 29.2.2012 2011/0307(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0068(CNS) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0068(CNS) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/0068(CNS) 1.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 11.11.2014 2014/0124(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις Α) της Οδηγίας 2013/34/ΕΚ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.4.2012 2011/0274(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 20.3.2019 A8-0175/102 Τροπολογία 102 Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL Έκθεση Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS))

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS)) 7.9.2018 A8-0260/ 001-023 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Tom Vandenkendelaere A8-0260/2018 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0275(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0275(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 1.2.2017 2016/0275(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 2013/2148(INI) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 2013/2148(INI) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 30.8.2013 2013/2148(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά µε το µέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN (2013/2148(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0308(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Wolf Klinz (PE v02-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0308(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Wolf Klinz (PE v02-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 25.4.2012 2011/0308(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-185 Σχέδιο γνωμοδότησης Wolf Klinz (PE483.725v02-00) σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0089(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0089(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 17.7.2013 2013/0089(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 30.5.2012 2011/0430(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 80 έως 87 του Ν. 4261/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4261/2014, τα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 24.2.2015 2015/0009(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.1.2018 A8-0395/2017/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 11.7.2013 2013/0023(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0221 Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα * Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.12.2013 2013/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.4.2018 SWD(2018) 117 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0402/2018, B8-0403/2018 και B8-0404/2018

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0402/2018, B8-0403/2018 και B8-0404/2018 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0472/2018 2.10.2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0402/2018, B8-0403/2018 και B8-0404/2018 σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0088(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0088(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 24.7.2013 2013/0088(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0121(COD) Σχέδιο έκθεσης Sergio Gaetano Cofferati (PE544.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0121(COD) Σχέδιο έκθεσης Sergio Gaetano Cofferati (PE544. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/0121(COD) 6.2.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 84-289 Σχέδιο έκθεσης Sergio Gaetano Cofferati (PE544.471v01-00) Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 18.1.2010 2009/0059(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0092(CNS) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0092(CNS) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 10.8.2011 2011/0092(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2013 COM(2013) 697 final 2013/0336 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στη διοικητική επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 118 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 118 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0175/89. Τροπολογία. Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès εξ ονόματος της Ομάδας S&D

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0175/89. Τροπολογία. Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès εξ ονόματος της Ομάδας S&D 21.3.2019 A8-0175/89 89 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ α (νέο) γ α) «εκδότης»: εκδότης εισηγμένων κινητών αξιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο (η) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0307(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0307(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 26.3.2012 2011/0307(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 18.2.2015 2014/0185(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0378(COD) 4.7.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-16 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE605.971v01-00) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 13.4.2011 2011/2032(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-30 Alf Svensson (PE860.471v01-00) σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (2011/2032(INI))

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0241(NLE)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0241(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 11.11.2013 2013/0241(NLE) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0299(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Marije Cornelissen (PE508.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0299(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Marije Cornelissen (PE508. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 17.5.2013 2012/0299(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 43-167 Σχέδιο γνωμοδότησης Marije Cornelissen (PE508.089v01-00) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2011/0273(COD) 2.3.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/0280(COD) 2.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0282(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0282(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/0282(COD) 9.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2017/0035(COD) 12.5.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.7.2012 2011/0430(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 23.4.2012 2011/0459(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0007(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0007(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/0007(COD) 2.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50 50 Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει μαζί πολύ περισσότερα για να θέσει τα θεμέλια για μελλοντική γενικευμένη ευημερία θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 31.5.2017 2016/2301(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/0437(COD) 4.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 8.2.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (20/2012) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου της ηµοκρατίας της Σλοβακίας για την πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 3.7.2017 A8-0227/ 001-058 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-058 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Έκθεση Hugues Bayet, Evelyn Regner A8-0227/2017 Δημοσιοποίηση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

A8-0326/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

A8-0326/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 18.11.2016 A8-0326/ 001-022 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-022 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Emmanuel Maurel A8-0326/2016 Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 30.5.2012 2011/0294(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0232(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0232(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 11.11.2013 2013/0232(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧEΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0088(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

ΣΧEΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0088(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 14.10.2013 2013/0088(COD) ΣΧEΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1 Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ [Εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 5 ης Σεπτεμβρίου 2019]

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ [Εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 5 ης Σεπτεμβρίου 2019] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 [Εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 5 ης Σεπτεμβρίου 2019] ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΜΕΡΟΣ Β - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 12.3.2015 2015/0009(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ] Προτεινόμενο κείμενο Πολιτικής Αποδοχών στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

[ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ] Προτεινόμενο κείμενο Πολιτικής Αποδοχών στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 [ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ] Προτεινόμενο κείμενο Πολιτικής Αποδοχών στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 5 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΜΕΡΟΣ Β - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0268(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0268(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.3.2016 2015/0268(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/0207(COD) 4.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0367(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0367(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.6.2012 2011/0367(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0208(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0208(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0208(COD) 8.12.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

προς την Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 3.12.2013 2013/2103(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σχετικά µε την σεξουαλική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0069 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.10.2016 2016/0182(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0029(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0029(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 28.11.2012 2012/0029(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα