ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων"

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) , , , , Μισθώµατα αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΚΚ)Σχολικών Μονάδων , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 ΚΚ) 5.700, , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 ΚΚ)Σχολικών Μονάδων 3.351, , , , Εσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/9 100, , , , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 500, Τακτικά έσοδα από δικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 100, Λοιπά έσοδα από ακίνητα 500,00 500, Έσοδα Ωδείου ,00 Έσοδα εικαστικού εργαστηρίου , Έσοδα ενοικίων θεάτρου - γηπέδου 9.300, Έσοδα από τη συµµετοχή των δηµοτών στα Προγράµµατα µαζικής άθλησης και χρήσης νέου Κολυµβη , Έσοδα από εισιτήρια συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που διεξάγονται σε αθλητικέ 4.000, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ενταφιασµού, µε Υ/ 1599/1986, σε οικογενειακό τάφο, άλλου βαθµού συγγένειας εξ αίµατο 6.500, , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 7.700, , , , Τέλος ανακοµιδής οστών 800,00 800,00 225,97 225, ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 100,00 100,00 69,74 69, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , , Παράβολο άδειας εισόδου µαρµαράδων για δόµηση τάφου 900, ,00 525,00 525, Έσοδα από τη συµµετοχή των δηµοτών στα Προγράµµατα µαζικής άθλησης και χρήσης νέου Κολυµβη , , , Έσοδα Ωδείου , , ,89

2 Προϋπολογισµός Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Έσοδα εικαστικού εργαστηρίου , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24, Ν2130/93) , , , , ικαίωµα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π. αποδιδόµενο από το Τ.Π& , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµά , , , , Έσοδα 2% από µικτά κέρδη παιγνίων , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Έσοδα από απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού & παρ , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 500, , , , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) , , , , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 1.600, , , , Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) , , , , Λοιπά δυνητικά τέλη 100,00 100, Τέλος για πολιτικούς γάµους , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρ 2.800, , , Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 6.293, , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89, άρθρα 12 και 14 Ν.2880/01, άρθρο 8 Ν , , , , ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπώ , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρ , , , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) , , , , ΚΑΠ για τη σίτιση µαθητών µουσικών σχολείων , , , Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ.17 Ν 3852/2010) , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέρον , , , , Έσοδα από παράβολα χορήγησης αδειών µουσικής 9.600,00 450,00 450,00 450, Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) , , , ,50

3 Προϋπολογισµός Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , , , Τέλη ιέλευσης, Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών ιέ 1.500, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.600,00 707,69 707,69 707, Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 216,66 216,66 216, Συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΟΑΕ " , , , Από συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα "Λειτουργία δοµών & υπηρεσιών δηµόσιας διοίκησης προς ό , , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , , , , Επιχορήγηση εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών (Απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 2520/2017) , , , Επιχορήγηση για το έργο "Αποκατάσταση ζηµιών Αγροτικής Οδοποιίας.Ε. Φερών από θεοµηνία" , Επιχορήγηση για το πρόγραµµα Επισιτιστικής Βοήθειας & Βασικής υλικής Συνδροµής , , , Επιχορήγηση προγράµµατος "Τοπικοί Οργανισµοί κατά του εξτρεµισµού LIAISE II" 5.736, Επιχορήγηση προγράµµατος "HORIZON 202-IRIS" (Ερευνας & Καινοτοµίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής) , Επιχορήγηση εξόφλησης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωµής , , , Επιχορήγηση για την λειτουργία των Κατασκηνώσεων , , , , Έκτακτη επιχορήγηση για Α Κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις 1.456, , , Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήµων (ΣΑΤΑ) , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/ , , , , Επιχορηγήσεις για Πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 1.000, , , , Επιχορήγηση έργων Α.Π.Ε. από Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ) , , , Επιχορήγηση αξιοποίησης γεωθερµικού πεδίου Αρίστηνου , Επιχορήγηση ανάπλασης δυτικής χερσαίας ζώνης λιµένα Αλεξανδρούπολης , Επιχορήγηση διαµόρφωσης χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη , Επιχορήγηση επέκτασης ποδηλατόδροµου και διαµόρφωσης υπαίθριου χώρου στάθµευσης , Επιχορήγηση κατασκευής κτιρίων γυµνασίου & λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του δήµου Αλεξ/πολης , Επιχορήγηση µελέτης Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (Υ.Π.Ε.Κ.Α.- "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ") , Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 3.600, , , ,00

4 Προϋπολογισµός Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Έσοδα από κληροδότηµα Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη του Κων/νου 203,00 203,00 202,95 202, Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα ΚΟΚ που βεβαιώνονται από την ηµοτική Αστυνοµία , , , , Πρόστιµο για εκπρόθεσµη υποβολή ή µη υποβολή ήλωσης Τ Καθαριότητας & Φωτισµού , , , , Πρόστιµο για εκπρόθεσµη υποβολή ή µη υποβολή δήλωσης Φ.Η.Χ. 700,00 984, , , Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 820,89 820,89 820, Ε σοδα από καταλογισµό πράξης 1/ από Β Κλιµάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου ( ΓΑΛΑ ) 200, Έσοδα από καταλογισµό πράξης 1/ από Β Κλιµάκιο Ε λεγκτικού Συνεδρίου (ΕΝ ΥΣΗ-ΥΠΟ 200, Ε σοδα από καταλογισµό πράξης 1/ από Β Κλιµάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΚΛΙΜΑΚΙΑ) 200, Ε σοδα από καταλογισµό πράξης 1/ από Β Κλιµάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (20% ΑΙΡΕΤΩΝ 200, Πρόστιµα επί του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων , , , , Πρόστιµο εκπρόθεσµης δήλωσης επί των εσόδων επί µικτών κερδών παιγνίων (ΚΑΖΙΝΟ) 100, Πρόστιµα επί του τέλους παρεπιδηµούντων 5.500, , ,07 423, Πρόστιµο Ανακριβούς ή Μη υποβολής ήλωσης ΤΑΠ 2.500, , , , Πρόστιµα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς) 1.200, , , , Πρόστιµα παράνοµης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων 4.900,00 900, ,40 606, Πρόστιµα άσκησης εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος Ν. 4264/ , ,00 100, Πρόστιµα άρθρου 18 Ν. 3526/2007 (Πρατήρια Άρτου) 500, Πρόστιµα άρθρου 15 Ν4442/2016 & άρθρου 14 της ΚΥΑ 16228/ , Πρόστιµα για παραβάσεις συντήρησης-λειτουργίας ανελκυστήρων 4.740, , , Πρόστιµα για παραβάσεις της νοµοθεσίας περί υπαίθριας διαφήµισης (άρθρα 6 και 8 ν. 2946/2001) 700, Πρόστιµα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς) 150,00 150,00 150, Πρόστιµα για Παραβάσεις Κανονισµού Καθαριότητας 100, Πρόστιµα για παραβάσεις του Κανονισµού Κοιµητηρίων 100, Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο ,00 100,00

5 Προϋπολογισµός Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1.400, , , , Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών 500,00 821,92 893,81 893, Πρόστιµο για αυτεπάγγελτο καθαρισµό, από το δήµο, ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χ 200, Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρέυµατος για λογαριασµό σχολικών µο 2.798, , , Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρέυµατος για λογαριασµό σχολικών µο 5.130, , , Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρέυµατος για λογαριασµό δοµών του Π 3.472, , , Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρέυµατος για λογαριασµό τρίτων 308, , , Έσοδα από συµµετοχές σε κατασκηνώσεις 6.300, , , , Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε τρίτους , , , Έσοδα από κρατήσεις υπέρ ήµου λόγω απεργίας υπαλλήλων 2.290, , , Έσοδα από λοιπές κρατήσεις υπέρ ήµου επί αποδοχών υπαλλήλων 500, , , , Παράβολα αντιγράφων τοπογραφικών διαγραµµάτων σχεδίων πόλης 500,00 500,00 360,00 360, Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , , , , Προγραµµατική Σύµβαση µε ΟΑΕ 1.500, , Έσοδα εκµίσθωσης δηµοτικού θεάτρου για εκδηλώσεις πάσης φύσεως (περιστασιακή /έκτακτη εκµίσ 8.450, , , Έσοδα κάλυψης δαπάνης δηµοσίευσης διακήρυξης από αναδόχους έργων - προµηθειών , , , , Έσοδα από παροχή υπηρεσίας µεταφοράς µαθητών , Έσοδα εκµίσθωσης αθλητικών εγκαταστάσεων για εκδηλώσεις πάσης φύσεως (περιστασιακή /έκτακ 650,00 554,40 554, Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Φόρος Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές (Τέλος ποστιστρών) , , , , Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 4.600, , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµά , , , , Έσοδα 2% επί µικτών κερδών παιγνίων , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 4.900, , , ,81

6 Προϋπολογισµός Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μισθώµατα Αστικών Ακινήτων 7.000, , ,94 989, Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων(άρθρο 3ν 1080/80) 7.400, , , , Τέλος χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης , , , , Τέλη από λαϊκές και εµποροπανηγύρεις , , , , Τακτικά έσοδα από δικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 7.841, , , Έσοδα Ωδείου 500, Έσοδα Εικαστικού Εργαστηρίου 300, Έσοδα από τη συµµετοχή των δηµοτών στα Προγράµµατα µαζικής άθλησης και χρήσης νέου Κολυµβη 500, Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.320, , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης Α.192 ΚΚ 415, Έσοδα ΠΟΕ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , , , , Πρόστιµα Ανέγερσης & ιατήρησης Αυθαιρέτου 100,00 100,00 924, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον , , , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2 100,00 100,00 55,10 55, Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών 142,56 137,34 137, Κοστολόγηση Ζηµιάς 300, , , , Πρόστιµα Παράνοµης Αφισοκόλλησης 500,00 500, ,70 40, Πρόστιµα Άρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Άρτου) 800,00 800, Πρόστιµα Αυθαίρετης Καλλιέργειας γης ήµου Αλεξ/πολης 100,00 124,50 124,50 124, Πρόστιµα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς) 1.000,00 500,00 500, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών 289,50 289, Εκποίηση οικοπέδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 187 του Ν.3463/06 400,00 400, Έσοδο δανείου για την κατασκευή ηµοτικού Σφαγείου Φερών , Έσοδο δανείου για την προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων τύπου LED και την προµήθ , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ,51

7 Προϋπολογισµός Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Φόρος ηλεκτροδοτούµενων Χώρων 6.125, , ,81 302, Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 2.774, , ,17 229, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24, Ν2130/93) , , ,85 985, Τέλη για Βοσκές & Ποτίστρες , , , , Συντηρήσεις Παροχών Ύδρευσης 226,59 176,59 176, Έσοδα από Νεκροταφεία , , , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρ , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµά , , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) , , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 ΚΚ) , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από Μισθώµατα ασικού Οικήµατος στο έλτα Έβρου 2.542, , ,05 701, Θέρµανση Ιχθυαγοράς 821,22 821,22 821, Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 4.802, , , Ε ιδικό Τέλος λατοµικών προϊόντων , , , , Τέλη Συντήρησης Αγροτικής οδοποιίας 1.046,84 998,74 998,74 33, Τέλη Πρασίνου 8.833, , ,44 290, ικαίωµα ενταφιασµού 91,00 91,00 91, ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 310,40 310,40 310, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 4.066, , , , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις - λαϊκή ηµ.εν.φερών 100,00 100,00 100, Τέλη και δικαιώµατα από Αγροτική Έκθεση Φερών 650,00 450,00 450,00 204, Έσοδα από απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού & παρ 8.321, , ,58

8 Προϋπολογισµός Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εκποίηση οικοπέδου σε άστεγο δηµότη 1.020, , , Εκποίηση Οικοπέδων 1.526, , ,97 322, Πρόστιµα Παραβάσεων ΚΟΚ , , , , Κοστολόγηση Ζηµιάς 7.797, , ,07 318, Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) , , , , Πρόστιµα παράνοµης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων , , , , Πρόστιµα Παράνοµης Αφισοκόλλησης , , , , Πρόστιµα Βάσει Ειδικών ιατάξεων της Αστυνοµίας(Πλανόδιοι) , , , , Πρόστιµα Άρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Άρτου) , , , , Πρόστιµα Αυθαίρετης Καλλιέργειας γης ήµου Αλεξ/πολης 1.502, , , Από Πρόστιµα Επιθεώρησης Μεταλλείων , , , Χαρτόσηµο & ΟΓΑ Χαρτοσήµου Μισθωµάτων Ιδιοκτησίας ήµου 578,42 501,39 555,50 130, Από βεβαίωση εν γένει χρηµάτων , , ,51 730, Από βεβαίωση ΕΥΑΦ , , , , Από δικαστική δαπάνη της 131/2010 Απόφ.Πολυµ.Πρωτοδ.Αλέξ/πολης 1.599, , ,44 177, Καταλογισµός Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων από Προνοιακά Επιδόµατα , , , , Πρόστιµο Ανακριβούς ή Μη υποβολής ήλωσης Τ(Καθαριότητας και Φωτισµού) , , ,86 494, Πρόστιµο Ανακριβούς ή Μη υποβολής ήλωσης Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων 141,20 150,23 150, Πρόστιµο Ανακριβούς ή Μη υποβολής ήλωσης ΤΑΠ , , , , Πρόστιµα Λαϊκής 7.844, , ,40 308, Πρόστιµα για λειτουργία χωρίς άδεια , , , Εγγύηση δανείου ΕΠΕΑ , , , Πρόστιµα επί του τέλους παρεπιδηµούντων 9.059, , , , Πρόστιµα επί του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων , , , , Έσοδα από καταλογισµό πράξης 1/ από Β Κλιµάκιο Ε λεγκτικού Συνεδρίου (20% ΑΙΡΕΤΩΝ 5.090, , , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον , , ,97

9 Προϋπολογισµός Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Έσοδα από ικαστική απόφαση ακύρωσης αναγκαστικής εκτέλεσης εις χείρας τρίτου , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από Πρόγραµµα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικ , , , , Φόροι προµηθευτών, εργολάβων, ελ.επαγγελµατιών, κ.λ.π , , , , Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου (µισθωµάτων) , , , , Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 3.000, , , , Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου υπέρ Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 200,00 200,00 101,50 101, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας , Κράτηση 0,02% υπέρ ηµοσίου για λογαριασµό της Γ...Σ.Π. (Ε.Σ.Η..Η.Σ) 600,00 94,08 94, Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 1.000,00 659,11 659, Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 36,00 23,97 23, Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ , , , ,97 Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α , , , ,36 Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε , , , ,73 Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 5.100, , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ , , , ,17 Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ταµείου Υγειονοµικής Περίθαλψης , , , ,17 Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταµείου Πολιτ. Υπαλλ.) , , , , Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α..Υ) , , , , Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠ Υ , , , , Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών , , , , Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Π..Κ.Υ , , , , Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε , , , ,11

10 Προϋπολογισµός Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Αλληλεγγύης , , , , Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠ Υ Ν103/75 (εισφ. 4% & ειδικ. εισφ. 1%) 8.500, , , , Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 600,00 600,00 60,00 60, Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΜΠΥ 700, ,00 995,80 995, ΤΣΑΥ Ιατρού 1.100, , Ε ισφορές υπέρ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ ΤΠ Υ , , Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ , , , , Εισπράξεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων ήµου , , , , Κρατήσεις υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ ΚΥ προµηθευτών 1.000, , Κρατήσεις υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ προµηθευτών 2.000, , Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΜ Υ ΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1.800, , , Κρατήσεις προσωπικού ήµου σε Ενιαία Αρχή Πληρωµών , , , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 7.067, , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 5.000, , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον , , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 758,66 758,66 758, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 2.903, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , ,43

11 Προϋπολογισµός Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 1.982, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 9.175, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 3.285, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε ,00 836,40 836,40 836, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 67,91 67,91 67, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 86,46 86,46 86, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π..Ε.) για πιστώσεις προοριζόµενες , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π..Ε.) για πιστώσεις προοριζόµενες 4.992, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π..Ε.) για πιστώσεις προοριζόµενες , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π..Ε.) για πιστώσεις προοριζόµενες , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 3.808, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 9.097, , ,35

12 Προϋπολογισµός Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5.620, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 75,92 75,92 75, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 458,68 458,68 458, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 6.973, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5.386, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 2.350, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 7.104, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 673,18 673,18 673, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 4.446, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 3.327, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 3.864, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ 4.804, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ 316,63 316,63 316, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 1.400, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 0,23 0,23 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 3.856, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 2.596, , ,52

13 Προϋπολογισµός Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 2.876, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , , , ,43

14 Τακτικές αποδοχές (βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόµατα)υπαλλήλων ειδικ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ , , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α..Υ) 3% 987,00 987,00 987,00 642,10 642, Εργοδ. Εισφορές ΤΑΜ. ΝΟΜ.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ , , , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ Υπαλ. Ειδικ. Θέσ , , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ Υπαλ. Ειδικ. Θέσ ,00 991,00 991,00 588,24 588, Ετήσια εισφορά στο τ. ΤΑ ΚΥ(ΑΡΘΡΑ 3Ν. 1726/44,30Ν.2262/52 Ν.4260/61 ΚΑΙ 33 Ν.5441/66 (ΤΠ , , , , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 568,16 568, Σεµινάρια ΛΑΕΚ για τους εργαζόµενους του ήµου , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , , Νοµική υποστήριξη αιρετών και υπαλλήλων του ήµου 5.000, , Αµοιβή λογιστικών εργασιών (υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων) , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 820, , , , , Έκδοση Πιστοποιητικών ελέγχου παιδικών χαρών (συνεχ) 642,32 642, Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας δήµου Αλεξ/πολης , , ,65 975,52 975, απάνη αποµαγνητοφώνησης πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου 5.000, ,72 548,95 548, Έκδοση Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 1.500, Χρήση διαδικτυακής πλατφόρµας για την ηλεκτρονική διαχείριση αιτηµάτων πολιτών και ψηφιακής πό 3.100, , Υπηρεσία πιστοποίησης του ήµου µε ISO(συνεχιζόµενο) 639,60 639,60 639, Σχέδιο ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικού τουρισµού στο ήµο Αλεξ/πολης (συνεχ) , , , , Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την καταγραφή και ηλεκτρονική αποτύπωση δικτύου ηλεκτροφωτ , , , , απάνη αποµαγνητοφώνησης πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου (συνεχ) 4.000, , , , , Προετοιµασία και κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας του δήµου για υποβολή προτάσεων χρηµατοδότ , , , απάνη on-line παρακολούθησης/φύλαξης ηµαρχείου 400,00 400,00 400, Αµοιβή κτηνιάτρου , , , Αµοιβή κτηνιάτρου (συνεχ) 9.652, , , ,44

15 Έκδοση Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σε σχολικά κτήρια , , απάνη on-line παρακολούθησης/φύλαξης ηµοτικού Ταµείου 350,00 350,00 350, Εργασίες περισυλλογής-φροντίδας αδέσποτων ζώων , , , , Υπηρεσία αποτύπ. υφιστάµ. κατάστασ. δικτύου ηλεκτρ/σµού κοινοχρ. χώρων υπολ. Καλλικρ. ήµου , , Αποζηµίωση ελεγκτών δόµησης 3.000, Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης , , , , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ , , , , , Αντιµισθία του συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης 8.683, , , , , Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 140 Κ Κ) 2.000, , Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) , , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α..Υ) 3% 1.544, , , , , Υγειονοµική περίθαλψη αιρετών - εργοδοτική εισφορά 2.544, , , , , Κλάδος Σύνταξης Εργοδότη (ΤΑΠ/ ΕΗ) 6.045, , , , , ΤΣΜΕ Ε Εργοδότη αιρετών 4.000, , , , ΟΑΕ -ΟΕΚ-ΟΕΕ Εργοδότη 1.884, , , , , ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές σε χρήµα (ΚΑΠ- ΕΗ µέχρι ) 197,00 197,00 197,00 70,38 70, ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές ΕΟΠΥΥ (ΚΑΠ- ΕΗ µέχρι ) 1.249, , , , , ΤΕΑ Υ δηµοσίου εργοδότη (αιρετών) 501,00 501,00 501,00 239,40 239, Ε ργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης αιρετών , , , , , ΕΦΚΑ υγειονοµική περίθαλψη - εισφορά σε είδος 1.200, , , , ΕΦΚΑ υγειονοµική περίθαλψη - εισφορά σε χρήµα 100,00 100,00 60,50 60, ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ και ηµοτικού Φόρου , , , , , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , , , , Ταχυδροµικά τέλη , , , , , απάνες ταχυµεταφορών 2.000, ,00 982,44 333,14 333, Ταχυδροµικά τέλη(συνεχιζ.) , , , ,29

16 απάνες ταχυµεταφορών (συνεχ) 547,07 547,07 442,69 442, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , , Κινητή Τηλεφωνία , , , , , Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης δηµοτικού ακινήτου του κληροδοτήµατος Βασ. Ν. Φωτίου , ,37 311,64 311, Φόροι τόκων τραπεζικών καταθέσεων , , , , Παράβολα ΚΤΕΟ οχηµάτων 5.000, , , , , απάνη Φόρου Ακίνητης Περιουσίας , , , , , απάνη Φόρου Εισοδήµατος , , , , , Παρακράτηση Φόρου 8% από Μεταφορά Μαθητών 5.090, Λοιπές κρατήσεις από Μεταφορά Μαθητών 100, Παράβολο συγκρότησης Επιτροπής Καθορισµού Λατοµικών Περιοχών 3.000, , , , Λοιποί φόροι & τέλη (τέλη ταξινόµησης,τέλη διοδίων, φόροι τόκων, φόροι-δασµοί-εισφορές τελωνείων , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών , , , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων , , , , , απάνες προβολής και δηµοσιότητας του ήµου , , , , , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 4.000, , , , Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειώ 8.000, , , , , απάνες φιλοξενίας και µετακίνησης φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στα πλαίσια των δρ , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 8.000, , , , , απάνες συµµετοχής σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις(συνδιοργάνωση) , , , , , ιοργάνωση φεστιβάλ graffiti ηµ.εν.φερών 1.500, , ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων στα πλαίσια των δράσεων του Ελληνικού Ινστιτούτο , ιοργάνωση Festival στον οικισµό του Πόρου στο Ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών" 2.000, , , , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ηµοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης 2.500, , , , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ηµοτικής Ενότητας Φερών 1.500, , , , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ηµοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης 500, , , , ,13

17 απάνες εορτασµού Αποκριάς , , , , , απάνες εορτασµού Ελευθερίων , , , , , απάνες δράσεων Εθελοντισµού 2.500, ,00 999,36 998,82 998, απάνες για ''ΒΗΡΕΙΑ 2017'' 2.500, , , , , απάνες για εκαπενταύγουστο 2017 στις Φέρες 1.000, , , , , απάνες για εκαπενταύγουστο 2017 στον Απαλό 1.000, απάνες εορτασµού Αποκριάς Φερών 8.500, , , , απάνες αγροτικής έκθεσης Φερών , , , , , απάνες Χριστουγέννων , , , απάνες για εκαπενταύγουστο στην Αισύµη 1.000, , , , , απάνες εορτασµού Αποκριάς Τραϊανούπολης 1.300, , , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα , , , , , απάνη συνδροµής και συµµετοχής σε προγράµµατα που εκτελεί το δίκτυο EFUS 5.000, , , , , BECENET:Βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης µέσω της συνεργασίας,της εκπαίδευσης και της , απάνη συνδροµής και συµµετοχής σε δράσεις και προγράµµατα στο ιαδηµοτικό ίκτυο Υγείας 1.100, , , , , απάνη συνδροµής σε δίκτυο σταθµών αναφοράς για τον δέκτη GPS 620,00 620, Συµµετοχή στον Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής Συνεργασίας HELICAS 2.000, , , Λοιπές δηµοσιεύσεις 1.500, , , , , Λοιπές δαπάνες δικαστικών εξόδων & εξόδων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών , , , , , απάνη εκτέλεσης της 582/2015 Απόφ. Πρωτ. Αλεξ/πολης (ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΡΑΚ 3.000, , , , απάνη εκτέλεσης της 201/2017 Α Σ ( ιαταγ. Πληρ.: 185/2004 & 71/ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗ , , , , απάνη εκτέλεσης της 201/2017 Α Σ ( ιαταγ. Πληρ.: 68/2004, 64/2004 & 71/ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ , , , , απάνη εκτέλεσης της 201/2017 Α Σ ( ιαταγ. Πληρ.: 201/ ΣΚΟΥΤΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) , , , , απάνη εκτέλεσης Αποφ. Ο.Ε. 54/2017 ( ικαστικός Συµβιβασµός - ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - Εφηµ 4.203, , , , απάνη εκτέλεσης της 258/2017 Α Σ ( ικαστ. Απόφ. 67/2005 & 97/2006 -ΚΑΛΛΟΓΙΑΝΤΣΙ ΗΣ ΓΕΩ 855,37 855, απάνη εκτέλεσης της 258/2017 Α Σ ( ικαστ. Απόφ. 28/2005,67/2005,95/2005,96/2005 -ΚΑΡΑΣΜΑ , , , ,65

18 απάνη εκτέλεσης της 258/2017 Α Σ ( ικαστ. Απόφ. 51/2005,67/2005,98/2006 -ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ , , , , απάνη εκτέλεσης της 258/2017 Α Σ ( ικαστ. Απόφ. 135/2008 -ΗΛΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) , , , , απάνη εκτέλεσης της 258/2017 Α Σ ( ικαστ. Απόφ. 77/2007 -ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) , , , , απάνη εκτέλεσης της 258/2017 Α Σ ( ικαστ. Απόφ. 281/2004 -ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.365, , , , απάνη εκτέλεσης της 258/2017 Α Σ ( ικαστ. Απόφ. 165/2004 -ΦΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 4.364, , , , απάνη εκτέλεσης της 258/2017 Α Σ ( ικαστ. Απόφ. 211/2004 -ΓΚΙΚΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ) 8.937, , , , απάνη εκτέλεσης της 258/2017 Α Σ ( ικαστ. Απόφ. 72/2004, 73/2004, 202/2004, -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ , , , , απάνη εκτέλεσης της 258/2017 Α Σ ( ικαστ. Απόφ. 265/ Γ. ΕΛΕΝΙ ΗΣ-Ν. ΕΛΕΝΙ Η Ο.Ε.) 8.987, , , , απάνη εκτέλεσης της 258/2017 Α Σ ( ικαστ. Απόφ. 282/ Α. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε , , , , απάνη εκτέλεσης της 258/2017 Α Σ ( ικαστ. Απόφ. 16/ ΨΥΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ) , , , , απάνη εκτέλεσης της 293/2017 Α Σ ( ιαταγ. Πληρ. 21/500/ Π/21/ ΝΤΟΥΜΑΝΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ , , , , απάνη εκτέλεσης της 293/2017 Α Σ ( ιαταγ. Πληρ. 237/ ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) , , , , απάνη εκτέλεσης της 293/2017 Α Σ ( ιαταγ. Πληρ. 64/ ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 2.184, , , , απάνη εκτέλεσης της 293/2017 Α Σ ( ιαταγ. Πληρ. 50/ ΗΜΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 792,58 792,58 792,58 792, απάνη εκτέλεσης της 293/2017 Α Σ ( ιαταγ. Πληρ. 64/2005 & 112/ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ ΑΘΑΝ 1.009, , απάνη εκτέλεσης της 293/2017 Α Σ ( ιαταγ. Πληρ. 64/ ΡΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 3.563, , , , απάνη εκτέλεσης της 293/2017 Α Σ ( ικαστ. Αποφ. 127/ ΑΣΤΕΡΙ ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) , , , , απάνη εκτέλεσης Αποφ. Ο.Ε. 120/2017 (ΚΑΠΑΤΑΓΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Προµήθεια ειδών παντοπ 2.254, , απάνη εκτέλεσης Αποφ. Ο.Ε. 119/2017 (ΜΑΤΖΙΑΡΑΚΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ - Παροχή λογιστικών υπη 9.840, , απάνη εκτέλεσης Αποφ. Ο.Ε. 171/2017 (ΑΦΟΙ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙ Η Ο.Ε. - Προµήθεια υλικών παιδικών 1.045, απάνη εκτέλεσης της 147/2017 Απόφασης Μονοµελούς Εφετείου Θράκης υπέρ της ATTICA BANK , , απάνη εκτέλεσης της 153/2017 Απόφασης Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης (προµήθεια υπολογιστών στ 1.256, , απάνη εκτέλεσης της 165/2017 Απόφασης Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης υπέρ της ΣΙΑΡΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 9.127, , απάνη εκτέλεσης της 164/2017 Απόφασης Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης υπέρ της "Γ. ΓΚΙΛΑΚΗΣ & ΣΙ , , απάνη εκτέλεσης της 190/2017 Απόφασης Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης υπέρ του ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ Η ΣΚ 2.246, , απάνη εκτέλεσης της 282/2017 Απόφ.Ο.Ε. (Απόφασης Ειρην/κείου Αλεξ/πολης 245/2017 υπέρ το 2.422, ,37

19 απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Μονοµ. Πρωτοδικείο Αλεξ/πολης: ικαστική Απόφαση 8/ , , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης: ιαταγή Πληρωµής 238/2004- ΤΑΣ 4.451, , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης: ιαταγή Πληρωµής 178/2004 & Απ , , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης: Απόφαση 380/ ΚΟΥΦΑΚΗΣ , , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης: Απόφαση 83/ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛ , , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Μονοµ. Πρωτοδικείο Αλεξ/πολης: Απόφαση 23/ ΠΑΠΑ , , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Μονοµ. Πρωτοδικείο Αλεξ/πολης: Απόφαση 262/ ΟΥΣ , , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης: Απόφαση 304/ ΧΡ. ΜΠΑΚΑΛ , , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης: Απόφαση 86/ ΣΙ ΕΚΑΤ Α.Ε 7.436, , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Τριµελές Εφετείο Θράκης: Απόφαση 393/ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝ , , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Τριµελές Εφετείο Θράκης: Απόφαση 393/ ΝΤΟΥΤΖΙΤΣ Χ , , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης: ιαταγή Πληρωµής 115/ ΜΑ 5.828, , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Τριµελές Εφετείο Θράκης: Απόφαση 393/ ΚΑΖΑΚΟΥ Α 6.847, , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Μονοµ. Πρωτοδικείο Αλεξ/πολης: ιαταγή Πληρωµής 78/ , , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης: Απόφαση 203/ ΧΛΩΡΙ ΗΣ Θ 8.272, , απάνη τόκων και δικαστικών εξόδων σε εκτέλεση της 158/2015 Απόφασης Εφετείου Θράκης (ΧΑΡΑ , , απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Μονοµ. Πρωτοδικείο Αλεξ/πολης: Απόφαση 157/2007 & Ειρ , , απάνη καταβολής διαφοράς τόκων τόκων σε εκτέλεση της 204/2013 Απόδ. ιοικ. Εφετείου Κοµοτην 1.071, , απάνη δικαστικών εξόδων σε εκτέλεση της ιαταγής Πληρωµής 225/2012 του Ειρηνοδικείου Αλεξ/ 521,80 521, απάνη δικαστικών εξόδων και τόκων σε εκτέλεση της 207/2017 Απόφασης Ειρηνοδικείου Αλεξ/πο 431,72 431, απάνη εκτέλεσης της 540/2017 Α Σ (Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης: ιαταγή πληρωµής 232/ ΝΤΟ 6.899, , απάνη εκτέλεσης της 561/2017 Α Σ (Μονοµ. Πρωτοδικείο Αλεξ/πολης: Απόφαση 233/2008- ΣΤΑΥ , , απάνη εκτέλεσης της 561/2017 Α Σ (Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης: ιαταγή Πληρωµής 189/ ΒΑΛ , , απάνη εκτέλεσης της 561/2017 Α Σ (Μονοµ. Πρωτοδικείο Αλεξ/πολης: ιαταγή Πληρωµής 23/307/ , , απάνη εκτέλεσης της 528/2017 Α Σ (Μονοµ. Πρωτοδικείο Αλεξ/πολης: Απόφ.243/2017-ΣΤΕΡΓΙΟΥ , , , , απάνη εκτέλεσης της 361/2017 Α.Ο.Ε. (Αποφ. Ειρην. Αλεξ/πολης 404/2017-ΘΥΓ. ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΑΤΖ , ,63

20 απάνη εκτέλεσης της Αποφ. Ειρην. Αλεξ/πολης 237/2017 (Χ. Α ΑΜ - Ε. ΑΡΟΥΣΗΣ -. ΓΙΟΚΝΩΡ , , Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 1.500, ,00 200, Λοιπά έξοδα γενικής φύσεως 500, , , , , απάνη αποζηµίωσης λόγω διάλυσης σύµβασης του έργου "Ανακαίνιση χώρου πρώην ηµοτικού Σ 4.300, , απάνη αποζηµίωσης λόγω διάλυσης σύµβασης του έργου "Ανακατασκευή πρώην.σχ.στον οικ.κ 3.715, , απάνη για την παραχώρηση της χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης έκτασης 43 στρ. από τον Ο.Λ.Α. στ 5.000, Ανάληψη υποχρέωσης οφειλών της ΕΠΕΑ (ALPHA BANK) , , , , Έξοδα υποθηκοφύλακα 500,00 500,00 200,00 146,23 146, Αποκατάσταση πληµµυροπαθών ήµου Αλέξ/πολης (Συνεχιζόµενο) 458, Καταβολή ικαιωµάτων Κτηµατογράφησης. 140,00 140,00 140,00 140, Ανάληψη Υποχρέωσης οφειλών ηµοτικών Επιχειρήσεων και πρώην ΟΤΑ Φερών και Τραϊανούπολ , , , , , Τόκοι δανείων του ήµου από το Ταµ. Παρ/κών & ανείων (λειτ. δαπάνες) , , , , , Αµοιβές ( ΙΑΣ) για προνοιακά επιδόµατα 2.000, , , , , Χρεολύσια δανείων του ήµου (Λειτουργικών δαπανών) από Τ.Π.& ανείων , , , , , Πρόσθετη αποπληρωµή (επιστροφή κεφαλαίου) στο Ταµ.Παρ/κων & ανείων για δάνεια λειτ.δαπανώ 4.446, , Τόκοι δανείων του ήµου από το Ταµ. Παρ/κών & ανείων (επενδ. δαπάνες) , , , , , απάνες σύναψης δανείου Κατασκευής Σφαγείου Φερών , απάνες σύναψης δανείου φωτιστικών LED , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών & Τ.Π.& , , , , , Χρεολύσια δανείων του ήµου (επενδυτικές δαπάνες) από το Ταµ. Παρ/κών & ανείων , , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) , , , , , απάνη αµοιβής για εθελοντές τροχονόµους (ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ) , , , , , Επιχορήγηση στο Κέντρο Κοιν.Προστασίας-Αλληλεγγύης,Παιδείας & Περιβάλλοντος <<Πολυ-Κοινωνικ , , , , , Ε ισφορές υπέρ Συνδέσµου Ιαµατικών Πηγών Ελλάδος 8.000, , , , ,00 Ε ισφορές υπέρ Συνδέσµου Προστασίας και ανάδειξης έλτα ,00 Ε ισφορές υπέρ Π.Φ..Σ.Α ,00