Σχετ: Φο αρ. Σρωτ.: /52961/2018/ ΦΕΥ ΧΟΑΟΣ/ΓΓΝΝΣ&ΟΕ/ΓΔΝΝΣΟΕ/ΔΣΧ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετ: Φο αρ. Σρωτ.: /52961/2018/ ΦΕΥ ΧΟΑΟΣ/ΓΓΝΝΣ&ΟΕ/ΓΔΝΝΣΟΕ/ΔΣΧ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ρειραιάσ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Ρρωτ: /54416/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείασ Αποκθκών Τμιμα 2 Ο - 4 Ο Tαχ. Διευκ. : Ακτι Βαςιλειάδθ / Σφλθ Ε1-Ε2 ΡΟΣ : Αποδζκτεσ Σίνακα Διανομισ Φαχ. Μϊδικασ : (Νιμζνασ Σειραιϊσ) Φαξ : Φθλ : /1081 Σλθροωορίεσ : ΣΝΩΦΑΤΧΗΥ ΝΥ (Φ) ΜΤΑΥΙΑ Ξ. ΧΣΡΣΝΡΙΑΤΧΡΥ ΝΥ ΝΕΝΑΜΗ Αν. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωςθ Σρόςκλθςθσ για διενζργεια ανοιχτισ Επαναλθπτικισ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ Φεχνικϊν Σροδιαγραωϊν για τθν Προμήθεια (ναυπήγηςη) επτά (07) πλωτών μζςων (πλοηγίδων) Πλοηγικήσ Υπηρεςίασ για τισ ανάγκεσ των Πλοηγικών Σταθμών, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 (απαλλάςςεται ΦΣΑ)». Σχετ: Φο αρ. Σρωτ.: /52961/2018/ ΦΕΥ ΧΟΑΟΣ/ΓΓΝΝΣ&ΟΕ/ΓΔΝΝΣΟΕ/ΔΣΧ. 1. Από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ ανακοινϊνεται ότι τίκενται ςε ανοιχτι Δθμόςια Διαβοφλευςθ, μθ δεςμευτικισ ςυμμετοχισ οικονομικϊν ωορζων, με ςκοπό τθ ςυλλογι εποικοδομθτικϊν παρατθριςεων και ςχολίων, οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ/όροι διακιρυξθσ για τθν Ρρομικεια (ναυπιγθςθ) επτά (07) πλωτών μζςων (πλοθγίδων) Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ για τισ ανάγκεσ των Ρλοθγικών Στακμών, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 (απαλλάςςεται ΦΣΑ). 2. H ςυμμετοχι των οικονομικϊν ωορζων ςτθ διαδικαςία τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ δεν είναι δεςμευτικι. Υτο πλαίςιο αυτό, ζχουν αποτυπωκεί ςτο επιςυναπτόμενο τεφχοσ Φεχνικϊν Σροδιαγραωϊν τεχνικζσ απαιτιςεισ/προδιαγραωζσ τθσ επικείμενθσ προμικειασ, οι οποίεσ δφναται να μεταβλθκοφν κατά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. Ρμοίωσ, ςτο επιςυναπτόμενο αρχείο Γενικοί ροι Διακιρυξθσ προσ Δθμόςια Διαβοφλευςθ, τίκενται απαιτιςεισ αναωορικά με τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ τθσ επικείμενθσ Διακιρυξθσ, το χρονικό διάςτθμα υποβολισ προςωορϊν εκ μζρουσ των οικονομικϊν ωορζων κακϊσ και το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ. Ωσ εκ τοφτου, επιςθμαίνεται ότι, όλεσ οι προτάςεισ - παρατθριςεισ που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ, κα αξιολογθκοφν από τα αρμόδια όργανα του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ κατά τθν οριςτικοποίθςθ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν, με γνϊμονα τθ βζλτιςτθ ικανοποίθςθ των τεχνικϊν απαιτιςεων/προδιαγραωϊν που ζχουν τεκεί, αλλά και τθν εξαςωάλιςθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ ευρφτθτασ ςυμμετοχισ και του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. 3. Κατά τθ διάρκεια τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ, με ςκοπό τθν ανταλλαγι οικονομικοτεχνικϊν πλθροωοριϊν επί τθσ επικείμενθσ προμικειασ, δφναται να πραγματοποιθκοφν ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ - παρουςιάςεισ των οικονομικϊν ωορζων κακϊσ και εκπροςϊπων Αναγνωριςμζνων Ρργανιςμϊν (Οθογνϊμονεσ) ςε αρμόδιουσ επιτελείσ του Χ.ΟΑ.Ο.Σ., κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ αυτϊν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ι/και ςτο Fax τθσ Δ/νςθσ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ και ςτο του ΕΥΗΔΗΥ. Ξετά το πζρασ τθσ ςυνάντθςθσ - παρουςίαςθσ, κα

2 αναρτθκεί ςχετικι ανακοίνωςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ του ΑΝΥ ΕΝ.ΑΜΦ. ( και YNANΣ ( τθν θμζρα κατά τθν οποία αυτι πραγματοποιικθκε. 4. Ξετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ για τθ διενζργεια τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ Φεχνικϊν Σροδιαγραωϊν/ρων Διακιρυξθσ, κα αναρτθκεί ςχετικι ανακοίνωςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ του ΑΝΥ ΕΝ.ΑΜΦ. ( και YNANΣ ( με τα ςτοιχεία των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία και κα αναρτϊνται οι παρατθριςεισ που υποβλικθκαν, υπό τθν επιωφλαξθ χαρακτθριςμοφ πλθροωοριϊν από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου. Υτθν περίπτωςθ αυτι, οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί ωορείσ να δθλϊνουν ρθτά τισ πλθροωορίεσ που είναι εμπιςτευτικζσ, προκειμζνου αυτζσ να μθ δθμοςιοποιθκοφν. Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, να αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. Επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν καταχϊρθςθ παρατθριςεων/ςχολίων των οικονομικϊν ωορζων απευκείασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ ωόρμασ του ΕΥΗΔΗΥ, οι εν λόγω παρατθριςεισ/ςχόλια αναρτϊνται αυτοφςια ςτον ιςτότοπο του ΕΥΗΔΗΥ, ωσ ςχόλια τθσ ανακοίνωςθσ διενζργειασ τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. 5. Ρι ενδιαωερόμενοι δφναται να ςυμπλθρϊνουν τθ ωόρμα υποβολισ ςχολίων ςτο ΕΥΗΔΗΥ και να αποςτζλλουν ςυμπλθρωμζνο το Ζντυπο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ Φεχνικϊν Σροδιαγραωϊν/ρων διακιρυξθσ ι/και να ηθτιςουν διευκρινίςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ι/και ςτο Fax τθσ Δ/νςθσ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ΕΥΗΔΗΥ, μζχρι και τθν , θμζρα Τρίτθ, θμερομθνία λιξθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ Τεχνικών Ρροδιαγραφών/Πρων Διακιρυξθσ. 6. Η παροφςα ανακοίνωςθ και το επιςυναπτόμενο Ζντυπο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ Φεχνικϊν Σροδιαγραωϊν/ρων Διακιρυξθσ κα αναρτθκοφν ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΗΔΗΥ)( ςτο ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ, ςτθν ιςτοςελίδα του ΑΝΥ ΕΝ.ΑΜΦ. ( ςτο ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ Φεχνικϊν Σροδιαγραωϊν και ςτθν ιςτοςελίδα του YNANΣ ( ςτο ςφνδεςμο Διαγωνιςμοί - Διαβουλεφςεισ -> Δθμόςιεσ Διαβουλεφςεισ Ζργων. 7. Σαρακαλείςκε για τθν ανταπόκριςθ και ςυμμετοχι ςασ ςτθ διαδικαςία τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΕΤΑΙ: 1. Ζντυπο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ Φεχνικϊν Σροδιαγραωϊν 2. Φεφχοσ Φεχνικϊν Σροδιαγραωϊν 3. Γενικοί όροι Διακιρυξθσ ΡΛΟΙΑΧΟΣ ΛΣ ΡΟΚΟΡΗΣ Ραναγιώτθσ ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ: Ενδιαωερόμενουσ για τθν Ρρομικεια (ναυπιγθςθ) επτά (07) πλωτών μζςων (πλοθγίδων) Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ για τισ ανάγκεσ των Ρλοθγικών Στακμών, μζςω Εκνικοφ Υυςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΗΔΗΥ), μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΑΝΥ ΕΝ.ΑΜΦ. ( και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΧΟΑΟΣ (

3 ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ: 1) Γρ. κ. ΓΔΡΧ (υτα) 2) ΧΟΑΟΣ/ΓΓΝΝΣ&ΟΕ/ΓΔΝΝΣΟΕ/ΔΣΧ 3) ΜΝ/Χ ΣΕΙΤΑΙΑ/ΣΝΡΗΓΙΜΡΥ ΥΦΑΘΞΡΥ ΣΕΙΤΑΙΑ 4) ΔΙΣΕΑ 2 ο 5) ΞΣΧ ΣΑΣΑΛΩΑΟΟΡΧ ΕΧΥΦΑΘΙΡΥ- Σρόεδροσ Επιτροπισ Υφνταξθσ Φεχνικϊν Σροδιαγραωϊν (μζςω ΔΙΞΕΜΑΣ)

4 Ζντυπο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ Χ.ΟΑ.Ο.Σ. ΕΝΤΥΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ε2 Ημερομθνία Ρροσ ΥΝΑΝΡ/ ΔΙΡΕΑ 4ο Ρίνακασ Στοιχείων Συμμετζχοντα (Υυμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ) Επωνυμία: Ζδρα: Χπεφκυνοσ επικοινωνίασ Φθλζωωνο: Φαξ Web: Ρίνακασ Στοιχείων Ζργου (Υυμπλθρϊνεται από τθν Χπθρεςία) Φίτλοσ Ζργου: Σρομικεια ειδϊν / Σαροχι Χπθρεςιϊν Φμθματικι Χποβολι: Σροχπολογιςμόσ: Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Είδοσ Διαγωνιςμοφ: Σρομικεια (ναυπιγθςθ) επτά (07) πλωτϊν μζςων (πλοθγίδων) Σλοθγικισ Χπθρεςίασ για τισ ανάγκεσ των Σλοθγικϊν Υτακμϊν Σρομικεια ειδϊν ΡΧΙ (Χπάρχει δυνατότθτα για τμθματικι παράδοςθ εκάςτου ςκάωουσ) ,00 (απαλλάςςεται ΦΣΑ) Μεωάλαιο Σλοθγικισ Χπθρεςίασ Ηλεκτρονικόσ, τακτικόσ διαγωνιςμόσ ανοικτισ διαδικαςίασ, διεκνοφσ ςυμμετοχισ

5 Μριτιριο Ματακφρωςθσ: Χρόνοσ Σαράδοςθσ: Φόποσ Σαράδοςθσ: Σλζον ςυμωζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςωορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ Φμθματικά εντόσ δεκαεπτά (17) μθνϊν Σλοθγικόσ Υτακμόσ Σειραιά Ραρατθριςεισ επί των τεχνικών χαρακτθριςτικών (Υυμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ) Ραρατθριςεισ επί του προχπολογιςμοφ (Υυμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ) Ραρατθριςεισ επί του χρόνου παράδοςθσ (Υυμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ) Ραρατθριςεισ επί τθσ τυχόν διαίρεςθσ τθσ προμικειασ ςε τμιματα (Υυμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ) Ραρατθριςεισ επί τθσ τυχόν απαίτθςθσ προςκόμιςθσ δείγματοσ (Υυμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ)

6 Ραρατθριςεισ επί τθσ τυχόν απαιτοφμενθσ τεχνικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (Υυμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ) Ραρατθριςεισ επί τθσ εγγφθςθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ -ςυντιρθςθσ (Υυμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ) Ραρατθριςεισ επί τθσ εκπαίδευςθσ (Υυμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ) Ραρατθριςεισ επί των ρθτρών (Υυμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ) Ραρατθριςεισ επί του κριτθρίου κατακφρωςθσ (Υυμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ) Διλωςθ/Διατάξεισ για τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριών (* Ραρ/φοσ 4 τθσ Ανακοίνωςθσ Ρρόςκλθςθσ για Διενζργεια Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ) (Υυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ΟΑΙ (ΑΟΑΦΡΤΑ ΥΕ ΔΙΑΦΑΠΕΙΥ) / ΡΧΙ (ΔΧΟΑΦΑΙ ΟΑ ΑΟΑΤΦΗΘΡΧΟ ΥΦΡΧΥ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΡΧΥ ΦΡΣΡΧΥ ΦΡΧ ΦΡΤΕΑ)

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΤΑ (07) ΡΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΡΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕΤΩΝ

8 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓH ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΣΚΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ - ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ-ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΟΜΗ - ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΩΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗ ΡΟΩΣΤΗΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΙΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΩΜΑΤΟΣ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΜΟΙΒΑ - ΕΓΑΛΕΙΑ - ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ - ΕΦΟΔΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΜΗΜΑ 3ο ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ - ΟΟΙ ΟΛΟΚΛΗΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΧΟΝΟΣ - ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ-ΡΑΑΛΑΒΗΣ - ΟΟΙ ΑΡΟΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΡΑΑΤΗΜΑ (1): ΕΦΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ - ΕΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (κα παραδοκοφν με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ) ΡΑΑΤΗΜΑ (2): ΑΜΟΙΒΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΡΟΣ ΜΑΚΟΧΟΝΙΑ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗ (κα παραδοκοφν με τθν παράδοςθ του ζβδομου ςκάφουσ)

9 ΤΜΗΜΑ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η τεχνικι προδιαγραωι αναωζρεται ςτθν περιγραωι και τισ απαιτιςεισ ςχεδίαςθσ, καταςκευισ, εξοπλιςμοφ και προμικειασ (ναυπιγθςθσ) επτά (07) όμοιων καινοφριων, αμεταχείριςτων, ςφγχρονων, πλιρωσ λειτουργικϊν πλωτϊν μζςων-πλοθγίδων τα οποία κα μποροφν να επιχειροφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Σλοθγικισ Χπθρεςίασ και των Ελλθνικϊν Σλοθγικϊν Υτακμϊν ωσ μονάδεσ, αυτόνομα και με αςωάλεια. 1.2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η εκνικι, διεκνισ νομοκεςία, τα διεκνι πρότυπα, οι οδθγίεσ - ςυςτάςεισ - εγκφκλιοι - κανονιςμοί διεκνϊν οργανιςμϊν και Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, που εωαρμόηονται για τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ςκαωϊν και απαιτοφμενο εξοπλιςμό αυτϊν Ρ ςχεδιαςμόσ, θ ναυπιγθςθ και τα ςυςτιματα των ςκαωϊν κα υπόκεινται και κα εγκρικοφν ςφμωωνα με τουσ Μανόνεσ και Μανονιςμοφσ (Rules and Regulations) του Οθογνϊμονα, όπωσ αυτόσ ορίηεται κατωτζρω, για Σλοθγίδεσ/Φαχφπλοεσ Σλοθγίδεσ ι οτιδιποτε ιςοδφναμο/αντίςτοιχο (π.χ. Patrol Vessel, Harbour Vessel, Light Craft ι High Speed Light Craft, Naval Craft ι High Speed Naval Craft, κ.ο.κ.). Φα ςκάωθ κα ταξινομθκοφν ςε κλάςθ του Οθογνϊμονα για υπθρεςιακι εκμετάλλευςθ πλοθγίδασ (Pilot Boat), ι οτιδιποτε ιςοδφναμο/αντίςτοιχο, που εκτελεί πλόεσ μεταωοράσ τουλάχιςτον ζξι πλοθγϊν εντόσ και πζριξ λιμζνων αλλά και τοπικοφσ πλόεσ εςωτερικοφ ζωσ 6 ναυτικά μίλια από τθν ακτι χωρίσ μεταωορά πλοθγϊν, ζωσ ςθμαντικό φψοσ κφματοσ 2,5 m, με ενδεικτικζσ ςθμάνςεισ κλάςθσ (class notations), που κα ικανοποιοφν κατϋ ελάχιςτον τισ κάτωκι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ: (i) το ςταυρό τθσ Ξάλτασ ( Maltese Cross) για τθν γάςτρα (Hull), (ii) τθν τελεία (dot) για τον μθχανοθλεκτρολογικό εξοπλιςμό (. Machinery) και το βάροσ άωορτου πλοίου (Light Ship), εωόςον ο Οθογνϊμονασ κάνει τθ ςχετικι διάκριςθ ςτθ ςιμανςθ τθσ κλάςθσ. (iii) service up to significant wave height up to 2,5 m, ςτουσ ανωτζρω πλόεσ, (iv) Pilot Boat ι Fast Pilot Boat (ι οτιδιποτε ιςοδφναμο/αντίςτοιχο), και κα εκδοκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά Μλάςθσ Ανεξάρτθτα από τον τφπο, το είδοσ και τουσ πλόεσ του, ζκαςτο προςωερόμενο ςκάωοσ κα ςυμμορωϊνεται ωσ προσ τθν αυςτθρότερθ ιςχφουςα διάταξθ ςε ςχζςθ με: τισ απαιτιςεισ των παρουςϊν τεχνικϊν προδιαγραωϊν, τουσ Μανόνεσ και Μανονιςμοφσ του Οθογνϊμονα ςτθν κλάςθ του οποίου κα ενταχκεί και τα κεωάλαια, τουσ κανονιςμοφσ, τα άρκρα και τισ παραγράωουσ των Εκνικϊν και Διεκνϊν Υυμβάςεων - Μανονιςμϊν - Ρδθγιϊν - νομοκεςίασ ςτισ οποίεσ γίνεται αναωορά ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι ι με τα οποία οωείλουν τα ςκάωθ να ςυμμορωϊνονται χωρίσ να γίνεται αναωορά ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι. Διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται θ εφαρμογι του ςυνόλου των ακόλουκων Διεκνών Συμβάςεων - Κανονιςμών - Οδθγιών - νομοκεςίασ, αλλά ςυγκεκριμζνων κεφαλαίων τουσ, ςτα οποία γίνεται αναφορά ςτα επιμζρουσ εδάφια τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι αφοροφν καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ πλοθγίδων ςτισ οποίεσ δε γίνεται αναφορά ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι. α. Ρι Μανόνεσ και οι Μανονιςμοί του Οθογνϊμονα ςτθν κλάςθ του οποίου κα ταξινομθκοφν τα ςκάωθ. β. Η Ρδθγία 2014/90 όπωσ ιςχφει, για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ εκάςτου ςκάωουσ που εμπίπτει ςτο πεδίο εωαρμογισ τθσ.

10 γ. Η Διεκνισ Υφμβαςθσ MARPOL 73/78 και θ Ρδθγία 2002/84/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου, όπωσ ιςχφουν. δ. Η International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001 (AFS 2001), όπωσ ιςχφει. ε. Ρ Διεκνισ Μανονιςμόσ προσ Αποωυγι Υυγκροφςεων ςτθ κάλαςςα (ΔΜΑΥ 72) Υε περίπτωςθ που υπάρχει αντίωαςθ μεταξφ τθσ παροφςασ Φεχνικισ Σροδιαγραωισ με τουσ Μανόνεσ και Μανονιςμοφσ (Rules and Regulations) του Οθογνϊμονα, κα υπεριςχφουν οι Μανόνεσ και Μανονιςμοί (Rules and Regulations) του Οθογνϊμονα, ο οποίοσ κα ταξινομιςει το ςκάωοσ ςτθν κλάςθ τθσ παραγράωου Υτθν περίπτωςθ αυτι, ςχετικι αιτιολόγθςθ και τεκμθρίωςθ κα παρζχεται εγγράωωσ από τον παρακολουκοφντα το ςκάωοσ Οθογνϊμονα, ενϊ ακολοφκωσ κα παρζχεται και θ ςφμωωνθ γνϊμθ τθσ επιςπεφδουςασ του ζργου Χπθρεςίασ ( Διεφκυνςθσ Σλοθγικισ Χπθρεςίασ) Για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ Υφμβαςθσ ζχουν εωαρμογι οι, ςε εκτζλεςθ ςχετικϊν νόμων, εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ και γενικότερα κάκε διάταξθ Διεκνοφσ και Εκνικισ νομοκεςίασ (Μανονιςμοί, Ρδθγίεσ, νόμοι, Σροεδρικά Διατάγματα, Χπουργικζσ Αποωάςεισ, κ.λ.π.) που διζπουν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ Υφμβαςθσ που προδιαγράωεται ςτισ παροφςεσ Φεχνικζσ Σροδιαγραωζσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται ρθτά ςτο παρόν Φονίηεται ότι τα παραδοκζντα ςκάωθ κα είναι πλιρωσ λειτουργικά ςτθν επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ τθσ παραγράωου και ςε πλιρθ ανταπόκριςθ με τα αναωερόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και ςτθ Υφμβαςθ. Υε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυνεργαςίασ εξοπλιςμοφ-ςυςτθμάτων που απαιτεί αναβάκμιςθ ι προμικεια επιπλζον εξοπλιςμοφ που δεν ζχει προβλεωκεί ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι, τότε αυτόσ κα προςωερκεί δωρεάν ςτο Χ.ΟΑ.Ο.Σ. προκειμζνου τα ςκάωθ να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραωισ που ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι ηθτείται θ προςκόμιςθ μελζτθσ, ο εκπονθτισ - μελετθτισ κα πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράωου 2 του Άρκρου 75 (Άρκρο 58 τθσ Ρδθγίασ 2014/24/ΕΕ) του Ο. 4412/2016 ι θ μελζτθ να ζχει εκπονθκεί από Μζντρο ι Ινςτιτοφτο Ζρευνασ ι Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα ι Μρατικι Αρχι. 1.3 ΟΙΣΜΟΙ Νθογνώμονασ: Ζνασ Αναγνωριςμζνοσ Ρργανιςμόσ ςφμωωνα με τον Μανονιςμό (ΕΜ) αρικ. 391/2009 όπωσ ιςχφει, μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Οθογνωμόνων (IACS) και εξουςιοδοτθμζνοσ από τισ Ελλθνικζσ Αρχζσ ςφμωωνα με τθν Χ.Α. Αρικ /01/2013 ΧΟΑ (ΦΕΜ Β 3049/ ), όπωσ ιςχφει, ο οποίοσ κα διακζτει και κα εωαρμόηει Μανόνεσ και Μανονιςμοφσ (Rules & Regulations) για πλοθγικά ςκάωθ (pilot boats), κα αναλάβει τθν ζγκριςθ των καταςκευαςτικϊν ςχεδίων (plan approval) και τθν παρακολοφκθςθ τθσ καταςκευισ ζκαςτου ςκάωουσ, ςφμωωνα με τουσ Μανόνεσ και Μανονιςμοφσ του Υπθρεςία: Ρι αρμόδιεσ κακ φλθν Διευκφνςεισ, Χπθρεςίεσ και τα αρμόδια όργανα του ΧΣΡΧΤΓΕΙΡΧ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ & ΟΗΥΙΩΦΙΜΗΥ ΣΡΝΙΦΙΜΗΥ (α) Επιςπεφδουςα Υπθρεςία: Διεφκυνςθ Σλοθγικισ Χπθρεςίασ (ΔΣΧ) του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ (Χ.ΟΑ.Ο.Σ). (β) Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ - Ραραλαβισ (Επόπτεσ Υπθρεςίασ): Η οριηόμενθ, κατόπιν ςχετικισ Χπουργικισ Απόωαςθσ, τριμελισ (03) Επιτροπι, τα τακτικά μζλθ τθσ οποίασ κα ςτελεχϊνονται από υπθρεςιακά ςτελζχθ του ΧΟΑΟΣ (πολιτικοί υπάλλθλοι ι/και ζνςτολο προςωπικό του ΑΝΥ-ΕΝ.ΑΜΦ.), εκ των ακόλουκων ειδικοτιτων: 1) Οαυπθγόσ Ξθχανολόγοσ Ξθχανικόσ με πενταετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν επικεϊρθςθ πλοίων, ωσ Σρόεδροσ 2) Ξθχανολόγοσ Ξθχανικόσ με πενταετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν επικεϊρθςθ πλοίων 3) Ξθχανολόγοσ Ξθχανικόσ ι Ηλεκτρολόγοσ Ξθχανικόσ με τριετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν επικεϊρθςθ πλοίων. Ρι αρμοδιότθτεσ τθσ εν λόγω Επιτροπισ κα κακορίηονται ςτθν ανωτζρω ςχετικι Χπουργικι Απόωαςθ και κα

11 ςυνίςτανται κατ ελάχιςτον ςτα εξισ: (i) ςτθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ και καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ Υφμβαςθσ, θ οποία κα καταρτιςτεί μεταξφ του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ και του Αναδόχου, βάςει τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ςφμωωνα με το ιςχφον νομικό πλαίςιο, (ii) ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ καταςκευισ ζκαςτου ςκάωουσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι και ενδεικτικά, μεταξφ άλλων, κατά τθν ολοκλιρωςθ των ακόλουκων ςταδίων καταςκευισ: καταςκευι γάςτρασ και καταςτρϊματοσ, τοποκζτθςθ εςωτερικϊν ενιςχφςεων ςτθν γάςτρα, εγκατάςταςθ μθχανϊν και ςυςτιματοσ πρόωςθσ, θλεκτρολογικι και υδραυλικι εγκατάςταςθ, ςυνζνωςθ καταςτρϊματοσ με τθν υπερκαταςκευι, κ.α. (iii) ςτθν παρακολοφκθςθ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ εκτζλεςθσ του ζργου, (iv) ςτον ζλεγχο των πιςτοποιθτικϊν, εγκρίςεων τφπου, δθλϊςεων ςυμμόρωωςθσ, εγχειριδίων, τεχνικϊν ωυλλαδίων των παραγράωων και 12.9-εδάωιο 33. (v) ςτθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν ι εργαςιϊν, ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ Υφμβαςθσ και μζςα ςτον κακοριηόμενο από αυτι χρόνο, (γ) Υποκαταςκευαςτισ: Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραωισ, με τον όρο «υποκαταςκευαςτισ» νοείται ο καταςκευαςτισ οποιουδιποτε εξοπλιςμοφ ι τμιματοσ / μζρουσ του ςκάωουσ, διαωορετικόσ από τον καταςκευαςτι του ςκάωουσ (ναυπθγείο) ταν χρθςιμοποιοφνται οι όροι «εγκεκριμζνο», «κατάλλθλο», «απαιτοφμενο», «αναγκαίο», «ικανοποιθτικό» ι «best commercial standards», το αντίςτοιχο μθχάνθμα ι ςυςκευι ι εξάρτθμα ι μζροσ ι εργαςία ι λειτουργία, ςτα οποία κα αναωζρονται οι ανωτζρω όροι, κα πρζπει να ςυμμορωϊνεται με τθν ανωτζρω νομοκεςία, τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι και τουσ Μανόνεσ και Μανονιςμοφσ του Οθογνϊμονα. Ξε τθν υποβολι τεχνικισ προςωοράσ κα κατατεκεί Χπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του Χποψθωίου Αναδόχου ςφμωωνα με τθν οποία όλα τα μθχανιματα/εξοπλιςμόσ ι ςυςκευζσ ι εξαρτιματα ι εργαςίεσ ι λειτουργίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν/κα πραγματοποιθκοφν για τθ ναυπιγθςθ ζκαςτου προςωερόμενου ςκάωουσ κα ςυμμορωϊνονται με τθ νομοκεςία τθσ παραγράωου 1.2, τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι και τουσ Μανόνεσ και Μανονιςμοφσ του Οθογνϊμονα. 1.4 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η /ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΕΩΝ Ρι τεχνικζσ ικανότθτεσ των οικονομικϊν ωορζων αξιολογοφνται και ελζγχονται ςφμωωνα με τα Άρκρα 75 (Άρκρο 58 τθσ Ρδθγίασ 2014/24/ΕΕ), 78 (Άρκρο 63 τθσ Ρδθγίασ 2014/24/ΕΕ) και 80 (Άρκρο 60 τθσ Ρδθγίασ 2014/24/ΕΕ) του Ο. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. Υυγκεκριμζνα: Ρ Χποψιωιοσ Ανάδοχοσ, ι ο καταςκευαςτισ ι υπεργολάβοσ, εωόςον θ καταςκευι ανατεκεί ςε διαωορετικό από τον Χποψιωιο Ανάδοχο οίκο, πρζπει να τεκμθριϊςει ότι διακζτει τισ απαραίτθτεσ τεχνικζσ και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπό ανάκεςθ Υφμβαςθσ (επιπλζον των όςων απαιτοφνται από τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ). Σροσ τοφτο κα υποβλθκοφν με τθν τεχνικι προςωορά, όςα ορίηονται ςτο Ξζροσ ΙΙ: Φεχνικι Ικανότθτα, του Σαραρτιματοσ ΧΙΙ, του Σροςαρτιματοσ Αϋ του Ο. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, και ειδικότερα όςα μνθμονεφονται ςτισ Σαραγράωουσ α)(i), γ) και ια)(i) ςτο Ξζροσ ΙΙ (Φεχνικι Ικανότθτα) του εν λόγω Σαραρτιματοσ. Υυγκεκριμζνα, να κατατεκοφν επί ποινι απόρριψθσ: α) κατάλογοσ των εργαςιϊν ναυπιγθςθσ κατ ελάχιςτον τριϊν (3) πλοθγίδων ι παρομοίων (κατά διαςτάςεισ, ςυνκικεσ λειτουργίασ ι/και αποςτολι) τφπων ςκαωϊν (Patrol Vessel, Harbour Vessel, Light Craft ι High Speed Light Craft, Naval Craft ι High Speed Naval Craft), ι και μεγαλφτερων, πιςτοποιθμζνων από Οθογνϊμονα, που εκτελζςκθκαν τθν τελευταία πενταετία (5), ςυνοδευόμενοσ από πιςτοποιθτικά

12 Οθογνϊμονα, ο οποίοσ πιςτοποίθςε τισ ναυπθγιςεισ και τθν κλάςθ ταξινόμθςθσ. β) περιγραωι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των μζτρων που λαμβάνει ο Χποψιωιοσ Ανάδοχοσ και οι τυχόν υπεργολάβοι για τθν εξαςωάλιςθ τθσ ποιότθτασ και των μζςων μελζτθσ και ζρευνασ τθσ επιχείρθςισ του. Υυγκεκριμζνα: i. Ρ Χποψιωιοσ Ανάδοχοσ, ι/και ο καταςκευαςτισ - ναυπθγείο, εωόςον θ καταςκευι ανατεκεί ςε διαωορετικό από τον Χποψιωιο Ανάδοχο οίκο, να διακζτει Υφςτθμα Διαχείριςθσ Σοιότθτασ (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM) ςφμωωνα με ISO 9001:2008 ι νεότερο ι ιςοδφναμο ι αυςτθρότερο, με πεδίο εωαρμογισ ςυναωζσ με τθ ςχεδίαςθ και καταςκευι ςκαωϊν, από διαπιςτευμζνο ωορζα πιςτοποίθςθσ. Ματά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςωοράσ, να κατατεκοφν αντίγραωα των ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι εν ιςχφ. Υε περίπτωςθ που θ περίοδοσ ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ λιγει κατά τθ διάρκεια τθσ Υφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ ι/και ο καταςκευαςτισ - ναυπθγείο, εωόςον θ καταςκευι ανατεκεί ςε διαωορετικό από τον Χποψιωιο Ανάδοχο οίκο, κα πρζπει να προβεί ζγκαιρα ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ προκειμζνου να εξακολουκιςει να ζχει τθν ανωτζρω πιςτοποίθςθ κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ Υφμβαςθσ. Ματά τθν υποβολι τθσ τεχνικισ προςωοράσ να κατατεκεί Χπεφκυνθ Διλωςθ του/των νόμιμου/ων εκπροςϊπων του Χποψθωίου Αναδόχου ι/και του καταςκευαςτι - ναυπθγείου, εωόςον θ καταςκευι ανατεκεί ςε διαωορετικό από τον Χποψιωιο Ανάδοχο οίκο, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι κα προβαίνει ςε όλεσ τισ ενζργειεσ για τθ διατιρθςθ του πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ. ii. Ρι τυχόν υπεργολάβοι ι/και υποκαταςκευαςτζσ των ακόλουκων κφριων μερϊν του ςκάωουσ: γάςτρα ι μζροσ τθσ γάςτρασ, υπερκαταςκευζσ και υπερςτεγάςματα (ςε περίπτωςθ που δεν αποτελοφν ςυνζχεια τθσ γάςτρασ του ςκάωουσ, ιτοι αποκθκευτικοί χϊροι, χϊροσ αποκικευςθσ πυροςβεςτικοφ μζςου μόνιμου ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ πυρκαϊάσ μθχανοςταςίου, χϊροσ ςυςςωρευτϊν ανάγκθσ και οποιαδιποτε άλλθ καταςκευι επί του ανϊτατου ςυνεχοφσ καταςτρϊματοσ, θ οποία δεν αποτελεί ςυνζχεια τθσ γάςτρασ του ςκάωουσ) και μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ ςυςτιματοσ προωςτιριασ εγκατάςταςθσ (ιτοι κφριεσ μθχανζσ, ςυςτιματα μετάδοςθσ κίνθςθσ, άξονεσ, ζλικεσ και λοιπά παρελκόμενα), να διακζτουν ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM) ςφμωωνα με ISO 9001:2008 ι νεότερο ι ιςοδφναμο ι αυςτθρότερο με πεδίο εωαρμογισ ςυναωζσ με το προςωερόμενο είδοσ-υπθρεςία, από διαπιςτευμζνο ωορζα πιςτοποίθςθσ. Ματά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςωοράσ, να κατατεκοφν αντίγραωα των ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι εν ιςχφ. Υε περίπτωςθ που θ περίοδοσ ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ λιγει κατά τθ διάρκεια τθσ Υφμβαςθσ, οι προαναωερκζντεσ τυχόν υπεργολάβοι ι/και υποκαταςκευαςτζσ κα πρζπει να προβοφν ζγκαιρα ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ προκειμζνου να εξακολουκιςουν να ζχουν τθν ανωτζρω πιςτοποίθςθ κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ Υφμβαςθσ. γ) όςον αωορά τα προϊόντα που παρζχονται: περιγραωι ι ωωτογραωίεσ, ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο Ζκαςτο ςκάωοσ και ο εξοπλιςμόσ του κα ςχεδιαςκεί, κα καταςκευαςκεί και κα δοκιμαςκεί υπό τθν εποπτεία Οθογνϊμονα μζλουσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Οθογνωμόνων (IACS), που κα πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράωου αλλά και τθσ Χπθρεςίασ, εκπρόςωποι τθσ οποίασ κα μποροφν να παρίςτανται ςε όλα τα ςτάδια τθσ καταςκευισ (βλ. παράγραωο 1.6) Υτθν τεχνικι προςωορά κα περιλαμβάνεται, με ευκφνθ και δαπάνθ του Χποψθωίου Αναδόχου, επί ποινι απόρριψθσ, βεβαίωςθ του Οθογνϊμονα, με επίςθμθ μετάωραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, όπου κα αναωζρονται τα κάτωκι: Α) Ρ Οθογνϊμονασ (να αναωζρεται θ επωνυμία του Οθογνϊμονα), κατόπιν αιτιματοσ του Χποψθωίου Αναδόχου (να αναωζρεται θ επωνυμία του Χποψθωίου Αναδόχου) και ζχοντασ λάβει γνϊςθ τθ Διακιρυξθσ υπ αρικ... (να αναωζρεται ο αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ) και το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραωϊν που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, δθλϊνει ότι αποδζχεται να εγκρίνει το ςχεδιαςμό και να αναλάβει τθν επικεϊρθςθ/επίβλεψθ/παρακολοφκθςθ τθσ καταςκευισ ζκαςτου προςωερόμενου ςκάωουσ, ςφμωωνα με τουσ Μανόνεσ και Μανονιςμοφσ του, με ςκοπό τθν ταξινόμθςθ του ςε κλάςθ (θ οποία κα

13 κακορίηεται ςαωϊσ ςτθ βεβαίωςθ) για υπθρεςιακι εκμετάλλευςθ πλοθγίδασ (Pilot Boat), ι οτιδιποτε ιςοδφναμο/αντίςτοιχο, που εκτελεί πλόεσ μεταωοράσ τουλάχιςτον ζξι πλοθγϊν εντόσ και πζριξ λιμζνων αλλά και τοπικοφσ πλόεσ εςωτερικοφ ζωσ 6 ναυτικά μίλια από τθν ακτι χωρίσ μεταωορά πλοθγϊν, ζωσ ςθμαντικό φψοσ κφματοσ 2,5 m. Υε καμία περίπτωςθ από τθν κλάςθ του Οθογνϊμονα δεν πρζπει να προκφπτουν περιοριςμοί διαωορετικοί από αυτοφσ που ορίηονται ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι. Υτθν εν λόγω βεβαίωςθ κα αναωζρεται ρθτά ότι τα προςωερόμενα ςκάωθ κα ταξινομθκοφν ςε κλάςθ και κα επεξθγείται θ ςιμανςθ (class notation) τθσ κλάςθσ ςτθν οποία κα ταξινομθκοφν, θ οποία κα είναι ςφμωωνθ και με τθν παράγραωο Β) Σζραν τθσ ταξινόμθςθσ των ςκαωϊν ςε κλάςθ, ο Οθογνϊμονασ, με ευκφνθ και κόςτοσ του Αναδόχου, αποδζχεται τθν παρακολοφκθςθ τθσ καταςκευισ για τθ διαπίςτωςθ τθσ ςυμμόρωωςθσ τθσ με τισ Διεκνείσ Υυμβάςεισ, Μϊδικεσ, Μανονιςμοφσ, ςυςτάςεισ και Ρδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που αναωζρονται τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι ι με τισ οποίεσ τα προςωερόμενα ςκάωθ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται, τθν ζγκριςθ όλων των αντίςτοιχων ςχεδίων, μελετϊν και εγχειρίδιων που ςχετίηονται με τισ Διεκνείσ Υυμβάςεισ, Μϊδικεσ, Μανονιςμοφσ, ςυςτάςεισ και Ρδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (δφναται να εγκρικοφν και μετά από τθν υπογραωι τθσ Υφμβαςθσ) και τθν ζκδοςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ ςυμμόρωωςθσ με τισ προαναωερκείςεσ Διεκνείσ Υυμβάςεισ, Μϊδικεσ, Μανονιςμοφσ, ςυςτάςεισ και Ρδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ ανά ναυπιγθςθ ιςχφουν. Φο ζργο τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ διαπίςτωςθσ τθσ ςυμμόρωωςθσ ζκαςτου ςκάωουσ με τισ εν λόγω Διεκνείσ Υυμβάςεισ, Μϊδικεσ, Μανονιςμοφσ, ςυςτάςεισ και Ρδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κα γίνεται παράλλθλα από το Οθογνϊμονα και από τθν επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ-Σαραλαβισ τθσ Χπθρεςίασ. Σαρόλο που ο ανωτζρω ζλεγχοσ ςυμμόρωωςθσ εκωεφγει των αρμοδιοτιτων τθσ κλάςθσ τθσ οποίασ ζκαςτο ςκάωοσ κα ταξινομθκεί, ςτα πλαίςια τθσ εξουςιοδότθςθσ τθσ Ελλθνικισ Αρχισ ςτον Αναγνωριςμζνο Ρργανιςμό ςφμωωνα με τθν Αρικ /01/2013 Χ.Α. ΧΟΑ ςχετικά με «Σρότυπθ ςυμωωνία μεταξφ του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Αιγαίου και Αναγνωριςμζνου, ςφμωωνα με τον Μανονιςμό (ΕΜ) αρικ. 391/2009, Ρργανιςμοφ, για τθν παροχι από τον Αναγνωριςμζνο Ρργανιςμό υπθρεςιϊν προβλεπόμενων από τθν υωιςτάμενθ νομοκεςία ςε πλοία και τισ εταιρίεσ αυτϊν», ο Οθογνϊμονασ δεςμεφεται, με ευκφνθ και κόςτοσ του Αναδόχου, για τθν παρακολοφκθςθ και τθν διαπίςτωςθ τθσ ςυμμόρωωςθσ τθσ καταςκευισ ζκαςτου υπό προμικεια ςκάωουσ με τισ Διεκνείσ Υυμβάςεισ, Μϊδικεσ, Μανονιςμοφσ, ςυςτάςεισ και Ρδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ ανά ναυπιγθςθ ιςχφουν Ξετά τθν υπογραωι τθσ Υφμβαςθσ, όταν οριςτικοποιθκεί ο τελικόσ λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ από τον Ανάδοχο βάςει των τεχνικϊν απαιτιςεων τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και οπωςδιποτε πριν από τθν ζναρξθ καταςκευισ, ο Ανάδοχοσ οωείλει να προςκομίςει επίςθμο ζγγραωο του Οθογνϊμονα, με το οποίο κα δθλϊνεται ότι ζχουν υποβλθκεί για ζγκριςθ ςε αυτόν από τον Ανάδοχο όλα όςα προβλζπονται από τουσ Μανόνεσ και Μανονιςμοφσ του για τθν ζναρξθ ναυπιγθςθσ του ςκάωουσ. 1.5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ Φα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι εκάςτου ςκάωουσ, ο εξοπλιςμόσ του, τα κφρια και βοθκθτικά μθχανιματα κακϊσ και όλα τα παρελκόμενα κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα, ςφγχρονα, άριςτθσ εμπορικισ ποιότθτασ (BEST COMMERCIAL STANDARDS), κατάλλθλα για ναυτικι χριςθ και κα ςυμμορωϊνονται με τουσ Μανόνεσ και Μανονιςμοφσ του Οθογνϊμονα, τθ ςχετικι νομοκεςία και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραωισ ταν από τθ νομοκεςία και από τα επιμζρουσ Μεωάλαια τθσ παροφςασ προδιαγραωισ απορρζουν απαιτιςεισ ςυμμόρωωςθσ (π.χ. από τθν παράγραωο (β) απορρζει θ απαίτθςθ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ ι ζγκριςθσ τφπου ι διλωςθσ ςυμμόρωωςθσ του προςωερόμενου εξοπλιςμοφ/υλικϊν κ.λπ. (εξαιρουμζνων των αναλωςίμων υλικϊν π.χ. βίδεσ, κόλλεσ)), θ εν λόγω ςυμμόρωωςθ κα αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν ι εγκρίςεων τφπου ι δθλϊςεων ςυμμόρωωςθσ μαηί με τθν τεχνικι προςωορά, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι με επίςθμθ μετάωραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι εναλλακτικά, κατά τθν παράδοςθ εκάςτου ςκάωουσ. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, κα υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςωορά Χπεφκυνθ Διλωςθ

14 του/των νόμιμου/ων εκπροςϊπου/ων του Χποψιωιου Αναδόχου πωσ τα εν λόγω πιςτοποιθτικά/εγκρίςεισ τφπου/δθλϊςεισ ςυμμόρωωςθσ κα προςκομιςτοφν, με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου, κατά τθν παράδοςθ εκάςτου ςκάωουσ. Επίςθσ, οι καταςκευαςτζσ υλικϊν-εξοπλιςμοφ (πζραν των κυρίων μερϊν που μνθμονεφονται ςτθν παράγραωο (β)ii και εξαιρουμζνων των αναλωςίμων υλικϊν (π.χ. βίδεσ, κόλλεσ) που αωοροφν ςτο προςωερόμενο ςκάωοσ, κα πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM) ςφμωωνα με ISO 9001:2008 ι νεότερο ι ιςοδφναμο ι αυςτθρότερο, με πεδίο εωαρμογισ ςυναωζσ με το προςωερόμενο είδοσ-υπθρεςία, από διαπιςτευμζνο ωορζα πιςτοποίθςθσ. Φο αντίγραωο του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, το οποίο κα πρζπει να είναι εν ιςχφ, κα κατατεκεί, με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου, κατά τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάωουσ. Ρ Χποψιωιοσ Ανάδοχοσ οωείλει να κατακζςει κατά τθν υποβολι τθσ τεχνικισ του προςωοράσ Χπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπων του ςτθν οποία να δεςμεφεται ρθτά ότι οι καταςκευαςτζσ των λοιπϊν υλικϊν-εξοπλιςμοφ διακζτουν το ανωτζρω πιςτοποιθτικό ςε ιςχφ και ότι αυτό κα κατατεκεί με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου κατά τθν παράδοςθ εκάςτου ςκάωουσ Φα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι ζκαςτου ςκάωουσ, ο εξοπλιςμόσ του, τα κφρια και βοθκθτικά μθχανιματα όλα τα παρελκόμενα κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο μζροσ/τμιμα τθσ καταςκευισ κα είναι απαλλαγμζνα από αμίαντο. Ρ Ανάδοχοσ μετά το πζρασ τθσ καταςκευισ κα το βεβαιϊςει υποβάλλοντασ ςχετικι διλωςθ. 1.6 ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΟΥ Η καταςκευι εκάςτου ςκάωουσ κα παρακολουκείται από το Οθογνϊμονα και από τθν Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ - Σαραλαβισ (Επόπτεσ Χπθρεςίασ) και κα είναι ςφμωωνθ με : (α) τθν κείμενθ εκνικι και διεκνι νομοκεςία, τα διεκνι πρότυπα, τισ οδθγίεσ, ςυςτάςεισ, εγκυκλίουσ και κανονιςμοφσ διεκνϊν οργανιςμϊν και Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, (β) τουσ Μανόνεσ και Μανονιςμοφσ του Οθογνϊμονα για τθν ταξινόμθςθ εκάςτου ςκάωουσ ςε κλάςθ, (γ) τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραωισ, και ςφμωωνα με τθν παράγραωο Ρ Οθογνϊμονασ κα εκδϊςει το ςχετικό πιςτοποιθτικό ταξινόμθςθσ ςε κλάςθ εκάςτου ςκάωουσ, το οποίο κα προςκομιςκεί με τθν παράδοςθ εκάςτου ςκάωουσ Η παρακολοφκθςθ τθσ καταςκευισ εκάςτου ςκάωουσ κα γίνεται παράλλθλα και από τρεισ (03) Επόπτεσ τθσ Χπθρεςίασ (Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ - Σαραλαβισ ζργου) που κα οριςτοφν από τθν Χπθρεςία μετά από τθν υπογραωι τθσ Υφμβαςθσ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο (β). Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει ςχετικά τθν Χπθρεςία τουλάχιςτον είκοςι (20) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ςτο πλαίςιο τθσ ςυναωκείςασ Υφμβαςθσ. Ρι Επόπτεσ κα ζχουν το δικαίωμα να ειςζρχονται, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ, ςχεδιαςτιρια, εργοτάξια και ςυνεργεία του Αναδόχου και των τυχόν υπεργολάβων ι/και υποκαταςκευαςτϊν του, όπου καταςκευάηεται ι δοκιμάηεται το υλικό τθσ προμικειασ ι μζροσ αυτοφ (κφριεσ μθχανζσ, βοθκθτικά μθχανιματα, υλικά καταςκευισ κλπ), ωσ και ςτισ αποκικεσ ςτισ οποίεσ ευρίςκονται αποκθκευμζνα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι, κακϊσ και να παρίςτανται ςε οποιεςδιποτε ναυπθγικζσ, εργοςταςιακζσ ι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ ι ελζγχουσ ι υπολογιςμοφσ εκτελουμζνουσ από τον Ανάδοχο ι υπεργολάβουσ ι/και υποκαταςκευαςτζσ του, ωσ και να επικεωροφν τισ εργαςίεσ και τα υλικά καταςκευισ. Για αυτζσ τισ δοκιμζσ και ελζγχουσ κα γίνεται ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των Εποπτϊν τθσ Χπθρεςίασ και των Επικεωρθτϊν του Οθογνϊμονα, με ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. Ρι Επικεωρθτζσ του Οθογνϊμονα οωείλουν να ενθμερϊνουν ςχετικά τουσ Επόπτεσ για όλεσ τισ παρατθριςεισ και υποδείξεισ τουσ ςχετικά με τθν καταςκευι του ςκάωουσ. Η αλλθλογραωία μεταξφ του Αναδόχου και του Οθογνϊμονα κα είναι ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά και κα κοινοποιείται υποχρεωτικά ςτουσ Επόπτεσ, με ευκφνθ του Αναδόχου. Ρι Επόπτεσ ζχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν άμεςα γνϊςθ, εωόςον το ηθτιςουν, των τιμολογίων και των προςωορϊν, που ζχει λάβει ο προμθκευτισ για υλικά που αωοροφν τυχόν τροποποιιςεισ ωσ προσ τα αρχικά προςωερκζντα. λεσ οι εκτόσ ζδρασ δαπάνεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και

15 διατροωισ των Εποπτϊν τθσ Χπθρεςίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου, για τθν εκτζλεςθ δοκιμϊν και παρακολοφκθςθ τθσ καταςκευισ, κα καλφπτονται από τον Ανάδοχο Φεκμθριωμζνεσ αντιρριςεισ των Εποπτϊν τθσ Χπθρεςίασ ι Επικεωρθτϊν του Οθογνϊμονα ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ καταςκευισ κα εξετάηονται από τον Ανάδοχο, για τθν εξεφρεςθ λφςεωσ κατά τρόπο ικανοποιθτικό για τθν Χπθρεςία. Ρποιεςδιποτε διαπιςτοφμενεσ ελαττωματικζσ ι κακότεχνεσ καταςκευζσ ι ελαττωματικά ι μθ ικανοποιθτικά τοποκετθμζνα υλικά κα αντικακίςτανται και τυχόν προκλθκείςεσ εξ αιτίασ αυτϊν βλάβεσ ι ανωμαλίεσ, κα διορκϊνονται από τον Ανάδοχο, αδαπάνωσ για τθν Χπθρεςία Υε όλα τα ςτάδια τθσ καταςκευισ, τυχόν παρατθριςεισ, υποδείξεισ και προτάςεισ εκτζλεςθσ για πρόςκετεσ εργαςίεσ, τροποποιιςεισ, διαρρυκμίςεισ, εξαιρζςεισ, αποκλίςεισ κακϊσ και θ παρεχόμενθ από τουσ Επόπτεσ τθσ Χπθρεςίασ ι Επικεωρθτζσ του Οθογνϊμονα ζγκριςθ καταςκευισ τμθμάτων του ζργου, δε μειϊνουν ςε καμιά περίπτωςθ τθν ευκφνθ του Αναδόχου για τθν άρτια και άψογθ, από τεχνικισ και ποιοτικισ πλευράσ, εκτζλεςθσ αυτϊν, τθσ ςυμβατότθτάσ τουσ με τθ γενικι καταςκευι και τθσ μθ αλλοίωςθσ των κυρίων χαρακτθριςτικϊν και τθσ λειτουργικότθτασ του ςκάωουσ και τθσ, ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ Υφμβαςθσ, εκτζλεςθσ του ζργου Ματά τθν καταςκευι ο Ανάδοχοσ κα ςυμμορωϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ Υφμβαςθσ και των Φεχνικϊν Σροδιαγραωϊν που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ, κα εωαρμόηει τουσ κανόνεσ ορκισ τεχνικισ και πρακτικισ και κα αποδζχεται τον ζλεγχο τθσ Χπθρεςίασ και τισ οδθγίεσ των Εποπτϊν τθσ για τθν πιςτι τιρθςθ τθσ παροφςθσ τεχνικισ προδιαγραωισ Ρ Χποψιωιοσ Ανάδοχοσ με τθν τεχνικι προςωορά κα υποβάλει ςτθν Χπθρεςία αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ που κα ακολουκθκεί κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Υυγκεκριμζνα, πρζπει να αναωζρεται ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ κάκε ωάςθσ καταςκευισ και οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ υλοποίθςθσ (εξοπλιςμόσ, ανκρϊπινο δυναμικό, κλπ.). Ξετά τθν υπογραωι τθσ Υφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν αρχι κάκε μινα ενθμερωτικό χρονοδιάγραμμα προγραμματιςμοφ και προόδου τθσ καταςκευισ των ςκαωϊνεκτζλεςθσ εργαςιϊν, ςε ςχζςθ με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Φροποποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ μετά τθν υπογραωι τθσ Υφμβαςθσ επιτρζπεται μόνο υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν επθρεάηεται το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα, κατόπιν τεκμθριωμζνθσ πρόταςθσ του Αναδόχου και ςφμωωνθσ γνϊμθσ τθσ Επιςπεφδουςασ Χπθρεςίασ ΔΣΧ (Διεφκυνςθ Σλοθγικισ Χπθρεςίασ) Ρ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει ςτουσ Επόπτεσ και τουσ Επικεωρθτζσ του Οθογνϊμονα κατάλλθλα εξοπλιςμζνα γραωεία μζςα ςτισ εγκαταςτάςεισ καταςκευισ των ςκαωϊν και να κζτει ςτθν διάκεςι τουσ τα αιτοφμενα από αυτοφσ πιςτοποιθτικά, ςχζδια, τεχνικά ςτοιχεία των ςυμβάςεων με τουσ υπεργολάβουσ ι/και υποκαταςκευαςτζσ, προδιαγραωζσ, υπολογιςμοφσ, τεχνικά όργανα και γενικά όλα τα αναγκαία και ηθτοφμενα ςτοιχεία και μζςα προσ εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ Φυχόν εξαρτιματα, ςυςκευζσ κ.λπ., που δε μνθμονεφονται ςτθν παροφςα προδιαγραωι αλλά είναι απαραίτθτα για τθν καταςκευι, τον εξοπλιςμό και τθ λειτουργία αρίςτθσ ποιότθτασ ςκαωϊν, ωσ προδιαγράωονται ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι, ι απαιτοφνται από τουσ Μανόνεσ και τουσ Μανονιςμοφσ του Οθογνϊμονα, κα παρζχονται από τον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ Χπθρεςίασ Ρ ποιοτικόσ ζλεγχοσ των προϊόντων του Αναδόχου κα γίνεται αρχικά από τον ίδιο, ϊςτε να εξαςωαλίηεται ότι θ καταςκευι γίνεται με αρίςτθσ ποιότθτασ υλικά, εξαρτιματα και βοθκθτικζσ φλεσ και χρθςιμοποιοφνται αρίςτθσ και πρόςωατθσ τεχνολογίασ εργαλεία και μθχανιματα, με βάςθ τθ ςωςτι ςχεδίαςθ και εκτζλεςθ των επιμζρουσ καταςκευϊν Φροποποιιςεισ και εργαςίεσ, που κα απαιτθκοφν προσ ςυμμόρωωςθ με τισ απαιτιςεισ του Οθογνϊμονα, κα είναι υποχρεωτικζσ, δε κα επιβαρφνουν ςε καμία περίπτωςθ τθν Χπθρεςία και κα εκτελοφνται αωοφ προθγουμζνωσ γνωςτοποιθκοφν ςτθν Χπθρεςία, μαηί με αντίγραωο ςχετικισ ζκκεςθσ του Οθογνϊμονα, με μζριμνα του Αναδόχου. Για όλεσ τισ δοκιμζσ που κα ηθτθκοφν από το Οθογνϊμονα, κα γίνεται ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Χπθρεςίασ, ϊςτε να παρευρίςκονται ςε αυτζσ και οι Επόπτεσ τθσ. Ρι εκκζςεισ των δοκιμϊν, με

16 μζριμνα του Αναδόχου, κα κοινοποιοφνται ςτθν Χπθρεςία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΣΚΑΦΩΝ 2.1 Φα ςκάωθ κα είναι κατάλλθλα για εκτζλεςθ αποςτολϊν μεταωοράσ ζξι (6) πλοθγϊν, με διμελζσ (2) πλιρωμα (ζνασ κυβερνιτθσ και ζνασ μθχανοδθγόσ), προσ και από τα προσ πλοιγθςθ πλοία που πλζουν προσ και από τα λιμάνια, ράδεσ, όρμουσ, διαφλουσ τθσ επικράτειασ. 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ - ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ Φα ςκάωθ και ο εξοπλιςμόσ τουσ κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα, ςφγχρονα, πλιρωσ λειτουργικά, ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράωου και κα μποροφν να επιχειροφν ακόμα και κάτω από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ και ςφμωωνα με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ κλάςθσ ταξινόμθςισ τουσ αυτόνομα και με αςωάλεια, ωσ μονάδεσ, κακ όλο το 24ωρο, όλεσ τισ εποχζσ του ζτουσ, προκειμζνου να βελτιϊςουν τθν επιχειρθςιακι αποτελεςματικότθτα και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ των Σλοθγικϊν Υτακμϊν Ζκαςτο ςκάωοσ κα διακρίνεται από ςυνδυαςμό υψθλϊν επιδόςεων, αξιοπιςτίασ, ανκεκτικότθτασ αλλά και διάρκειασ ςτθν επιχειρθςιακι του απόδοςθ H γενικότερθ ςχεδίαςθ των ςκαωϊν κα είναι θ βζλτιςτθ, κατά το δυνατόν, προσ ανταπόκριςθ ςτισ αποςτολζσ που προορίηονται να εκτελοφν. Σροσ εκτζλεςθ των αποςτολϊν τουσ, απαιτοφνται οι ακόλουκεσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να πλθροφν τα προςωερόμενα ςκάωθ: α) ικανότθτα πλεφςθσ και εκτζλεςθσ αποςτολϊν ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, θμζρα και νφχτα, β) αυξθμζνεσ επιδόςεισ και ναυτικζσ αρετζσ (ταχφτθτα - ευελιξία - ςτακερι πλεφςθ με κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ), γ) αξιόπιςτθ επικοινωνία με λοιπζσ επιχειρθςιακζσ μονάδεσ, προσ πλοιγθςθ πλοία και Σλοθγικοφσ Υτακμοφσ, δ) αυξθμζνθ ικανότθτα χρόνου παραμονισ ςε βάρδια, ε) ικανότθτα ανάςυρςθσ ανκρϊπων από τθ κάλαςςα (απαίτθςθ για κατάλλθλθ διαμόρωωςθ ι/και μόνιμο εξοπλιςμό καταςτρϊματοσ), ςτ) ςτοιχειϊδεισ ικανότθτεσ ρυμοφλκθςθσ άλλων ςκαωϊν παρόμοιου μεγζκουσ και αποςτολϊν Ζκαςτο ςκάωοσ κα δφναται να χρθςιμοποιείται ετθςίωσ για τουλάχιςτον 350 θμζρεσ και ϊρεσ Φα χρονικά διαςτιματα μεταξφ των χρονοβόρων προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων των κφριων μθχανοθλεκτρολογικϊν ςυγκροτθμάτων ζκαςτου ςκάωουσ κα είναι τα μζγιςτα δυνατά οφτωσ ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι ακινθςίεσ των ςκαωϊν για ςυντιρθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ προςδοκόμενθσ επιχειρθςιακισ ηωισ τουσ, αυξάνοντασ τθν επιχειρθςιακι τουσ ετοιμότθτα.

17 3.2 ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ Ζκαςτο πλοθγικό ςκάωοσ κα είναι μονισ γάςτρασ (monohull), απλοφ άκαμπτου περιβλιματοσ (single skin), με ολικό μικοσ (Length Over All - L OA ) τουλάχιςτον 12,00 m και όχι πάνω από 16,00 m. Ωσ ολικό μικοσ νοείται θ απόςταςθ μεταξφ του ακρότατου πρωραίου και του αντίςτοιχου πρυμναίου ςθμείου του ςκάωουσ, μετροφμενθ παράλλθλα προσ το βαςικό επίπεδο αναωοράσ (χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται πρόβολοι, προεξοχζσ, ςχάρεσ, ηωνάρια κ.λ.π) Φο υλικό καταςκευισ τθσ γάςτρασ και τθσ υπερκαταςκευισ των ςκαωϊν κα είναι ειδικά ενιςχυμζνο ςυνκετικό υλικό Kevlar (High Tech Composite Material) ι GRP (Glass-Reinforced Plastic) ι FRP (Fibre-Reinforced Plastic) ι ςυνδυαςμόσ των ανωτζρω ι ιςοδφναμων υλικϊν, ςφμωωνα με τα εγκεκριμζνα από το Οθογνϊμονα καταςκευαςτικά ςχζδια. Δεν αποκλείεται θ χριςθ επιμζρουσ υλικϊν καταςκευισ όπου απαιτείται, ςτθ γάςτρα ι ςε οποιοδιποτε άλλο μζροσ τθσ καταςκευισ, τα οποία ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να είναι ςφμωωνα με τουσ Μανόνεσ και Μανονιςμοφσ του Οθογνϊμονα Η υπερκαταςκευι, εντόσ τθσ οποίασ κα βρίςκονται ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ-πθδαλιουχίασ από διμελζσ (2) πλιρωμα και οι κζςεισ μεταωοράσ των τουλάχιςτον ζξι (6) πλοθγϊν, κα είναι κλειςτι, υπερυψωμζνθ, κλιματιηόμενθ, και θ κζςθ και θ καταςκευι τθσ κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςωαλίηεται επαρκισ ορατότθτα. Αναλυτικι περιγραωι των απαιτιςεων για τθν υπερκαταςκευι παρατίκεται ςτο Μεωάλαιο Φα ςκάωθ κα διακζτουν διάταξθ αυτόνομθσ ι υποβοθκοφμενθσ επιβίβαςθσ-επανόδου επί αυτϊν ανκρϊπων (π.χ. πλοθγϊν) από τθ κάλαςςα, μζςω κατάλλθλθσ διαμόρωωςθσ ι/και εξοπλιςμοφ καταςτρϊματοσ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο τθσ παροφςθσ προδιαγραωισ Θα υπάρχουν ενςωματωμζνεσ προβλζψεισ, ςτθ ςχεδίαςθ και καταςκευι εκάςτου ςκάωουσ, για τθ μείωςθ τθσ επίδραςθσ του κορφβου και των κραδαςμϊν από το μθχανολογικό εξοπλιςμό και τθ δομι του ςκάωουσ, ςτουσ επιβαίνοντεσ και ςτον εξοπλιςμό. 3.3 ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ Φο ςφςτθμα πρόωςθσ και πθδαλιουχίασ των ςκαωϊν κα εξαςωαλίηει αυξθμζνεσ ελικτικζσ ικανότθτεσ και ευκολία χειριςμϊν τόςο ςε υψθλζσ όςο και ςε χαμθλζσ ταχφτθτεσ, οφτωσ ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςτολι τουσ Η μζγιςτθ ταχφτθτα (maximum speed, V MAX ) των ςκαωϊν κα είναι τουλάχιςτον 24 κόμβοι ςτο 95% τθσ ςυνολικισ μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των κφριων μθχανϊν, ςε κατάςταςθ πλιρουσ ωόρτου, με κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas). Ξεγαλφτερθ ταχφτθτα κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα ςφμωωνα με τον Σίνακα Μριτθρίων Αξιολόγθςθσ. Η ταχφτθτα των 24 κόμβων εάν δεν επιτευχκεί κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν εκάςτου ςκάωουσ κεωρείται όροσ απόρριψθσ. ρο απόρριψθσ κα αποτελεί και θ μθ επίτευξθ προςωερόμενων ταχυτιτων μεγαλφτερων τθσ προαναωερκείςασ Η υπθρεςιακι ταχφτθτα (service speed, V S ) των ςκαωϊν κα είναι τουλάχιςτον 20 κόμβοι ςτο 80% τθσ ςυνολικισ μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των κφριων μθχανϊν, ςε κατάςταςθ πλιρουσ ωόρτου, με κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas). Ωσ κατάςταςθ πλιρουσ ωόρτου νοείται θ κατάςταςθ του ςκάωουσ με το ςφνολο των επιβαινόντων (πλιρωμα και πλοθγοί) και όλα τα εωόδια, εξοπλιςμό, παρελκόμενα, καφςιμα, κ.λπ., που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ τθσ προβλεπόμενθσ αυτονομίασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ αποςτολισ του ωσ ςκάωοσ μεταωοράσ πλοθγϊν. Ρι παραδοχζσ και ςυμβάςεισ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτουσ υπολογιςμοφσ των καταςτάςεων ωόρτου (π.χ. μζςο βάροσ ατόμου, πυκνότθτεσ υγρϊν κ.λπ.) κα ακολουκοφν τουσ Μανόνεσ και τουσ Μανονιςμοφσ του Οθογνϊμονα ι άλλου προτφπου, το οποίο κα μνθμονεφεται ςτουσ υπολογιςμοφσ. Ωσ μζγιςτθ ςυνεχισ ιςχφσ τθσ κφριασ μθχανισ ορίηεται θ μζγιςτθ τιμι τθσ ιςχφοσ τθν οποία μπορεί να αποδίδει ςυνεχϊσ ο κινθτιρασ ςε κακοριςμζνθ ταχφτθτα περιςτροωισ και υπό ςυνκικεσ που ορίηει ο καταςκευαςτισ. Η μζγιςτθ ςυνεχισ ιςχφσ των κυρίων μθχανϊν των ςκαωϊν κα είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO ι ISO ι άλλο ιςοδφναμο πρότυπο, όπωσ ανακεωροφνται και ιςχφουν.

18 Ξεγαλφτερθ ταχφτθτα κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα ςφμωωνα με τον Σίνακα Μριτθρίων Αξιολόγθςθσ. Η ταχφτθτα των 20 κόμβων εάν δεν επιτευχκεί κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν εκάςτου ςκάωουσ κεωρείται όροσ απόρριψθσ. ρο απόρριψθσ κα αποτελεί και θ μθ επίτευξθ προςωερομζνων ταχυτιτων μεγαλφτερων τθσ προαναωερκείςασ Ματά τθ διάρκεια πλόων εντόσ και πζριξ λιμζνων και ςε τοπικοφσ πλόεσ εςωτερικοφ ζωσ 6 ναυτικά μίλια από τθν ακτι, χωρίσ μεταωορά πλοθγϊν, οι επιδόςεισ ςε ιρεμθ κάλαςςα και ςε όλο το εφροσ των ταχυτιτων, κακϊσ και οι επιδόςεισ ςε ςυνκικεσ πλεφςθσ ςε κατάςταςθ κάλαςςασ ζωσ Sea State κατά Douglas τουλάχιςτον 5 (όχι κατ ανάγκθ ςε όλο το εφροσ ταχυτιτων), κα επιτυγχάνονται ικανοποιϊντασ ταυτόχρονα όλεσ τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: α) δε κα υποβακμίηεται θ πλοθγθςιμότθτα των ςκαωϊν, β) δε κα υπάρχει πικανότθτα ηθμιάσ ςτθ γάςτρα του ςκάωουσ, γ) δε κα υποβακμίηεται δραςτικά θ άνεςθ των επιβαινόντων, δ) όλα τα ςυςτιματα του ςκάωουσ κα είναι πλιρωσ ενεργά (fully operational) Η ςχεδίαςθ τθσ γάςτρασ κα είναι βελτιςτοποιθμζνθ για πλόεσ ςτουσ Ελλθνικοφσ λιμζνεσ και κάλαςςεσ, ϊςτε να εξαςωαλίηονται υψθλζσ επιδόςεισ ςε ςυνδυαςμό με ςτακερι πλεφςθ και μζγιςτθ δυνατι μείωςθ των καταπονιςεων προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ από κρουςτικά και επιβραδυντικά ωορτία, τόςο ςτισ προδιαγραωόμενεσ ταχφτθτεσ, όςο και ςε μικρζσ ταχφτθτεσ επιςτροωισ των ςκαωϊν ςτουσ Σλοθγικοφσ Υτακμοφσ. Η διατιρθςθ τθσ καλισ πλεφςθσ είναι απαιτοφμενθ και ςε μικρζσ ταχφτθτεσ επιςτροωισ τθσ τάξεωσ των κόμβων Φα ςκάωθ κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ορίων διαγωγισ χωρίσ τθ χριςθ μονίμου ζρματοσ Η οικονομικι ταχφτθτα των ςκαωϊν, ςτθν οποία κα υπολογιςκεί θ ακτίνα ενζργειασ, κα είναι τουλάχιςτον 16 κόμβοι ςε κατάςταςθ πλιρουσ ωόρτου, με κακαρι γάςτρα, ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά κλίμακα Douglas), με ταυτόχρονθ λειτουργία των δφο (2) κυρίων μθχανϊν και των λοιπϊν καταναλωτϊν καυςίμου. Η ακτίνα ενζργειασ κα είναι τουλάχιςτον διακόςια πενιντα (250) ναυτικά μίλια (ν.μ). ςτθν οικονομικι ταχφτθτα. Ρι παραδοχζσ και οι ςυμβάςεισ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτουσ υπολογιςμοφσ των καταςτάςεων ωόρτου (π.χ. μζςο βάροσ ατόμου, πυκνότθτεσ υγρϊν κλπ.) κα ακολουκοφν τουσ Μανόνεσ και τουσ Μανονιςμοφσ του Οθογνϊμονα ι άλλου προτφπου, το οποίο κα μνθμονεφεται ςτουσ υπολογιςμοφσ. Ρι δφο (2) κφριεσ δεξαμενζσ καυςίμου κα ζχουν ολικι χωρθτικότθτα προςαυξθμζνθ κατά 10% τθσ ακτίνασ ενζργειασ για λόγουσ εωεδρείασ Φα ςκάωθ κα δφνανται να πλζουν ικανοποιθτικά με μία μόνο κφρια μθχανι, οφτωσ ϊςτε να διαςωαλίηεται θ αςωαλισ επιςτροωι των επιβαινόντων και των ςκαωϊν ςτουσ Σλοθγικοφσ Υτακμοφσ, με ίδια μζςα, ςε περίπτωςθ βλάβθσ μίασ εκ των δφο μθχανϊν. ΤΜΗΜΑ 2 ο ΔΟΜΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΩΜΑΤΩΝ 4.1 ΔΟΜΗ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ Φο υλικό καταςκευισ τθσ γάςτρασ των ςκαωϊν κα είναι ςφμωωνο με τα αναωερόμενα ςτθν παράγραωο

19 Η γάςτρα των πλοθγικϊν ςκαωϊν κα ςυμωωνεί με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράωου Η μορωι τθσ γάςτρασ των ςκαωϊν κα είναι τφπου hard chine ι deep V ι round bilge ι οποιαςδιποτε άλλθσ μορωισ που κα εξαςωαλίηει τισ υψθλζσ επιδόςεισ με τισ λιγότερεσ δυνατζσ καταπονιςεισ για το υλικό και το προςωπικό κατά τθ διάρκεια κίνθςθσ ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ, τθν αςωάλεια των επιβαινόντων και τθν εξοικονόμθςθ καυςίμου, που κα εγκρικεί από το Οθογνϊμονα και κα επιτυγχάνει ικανοποιθτικι πλεφςθ και ευςτάκεια κατά τθν επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ του ςκάωουσ. Επιςθμαίνεται ότι για τθν εκτζλεςθ των αποςτολϊν μεταωοράσ πλοθγϊν απαιτείται ικανότθτα πλεφςθσ και εκτζλεςθσ αποςτολισ ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, θμζρα και νφχτα Η μζκοδοσ καταςκευισ τθσ γάςτρασ (καλοφπι, sandwich, κλπ) κα είναι οιαδιποτε εγκεκριμζνθ ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια από τον επιβλζποντα Οθογνϊμονα Φα μζρθ τθσ καταςκευισ που κα είναι ξφλινα ι από άλλο ιςοδφναμο υλικό κα είναι εξ ολοκλιρου επενδυμζνα από GRP ι FRP ενϊ όλα τα μεταλλικά μζρθ τθσ γάςτρασ κα είναι από ανοξείδωτο υλικό. Η χρθςιμοποιοφμενθ ρθτίνθ και το υαλοψωαςμα κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, κατάλλθλα για τθν καταςκευι ςκαωϊν και κα ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά ζγκριςθσ τφπου (Type Approval) του Οθογνϊμονα λεσ οι διαδικαςίεσ κόλλθςθσ-ςυγκόλλθςθσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για τον εκάςτοτε τφπο του υλικοφ για το οποίο προορίηονται και ςφμωωνα με τα όρια και τισ προχποκζςεισ των εωαρμοςτζων Μανόνων και Μανονιςμϊν του Οθογνϊμονα Φα ςθμεία ςφνδεςθσ διαωορετικϊν υλικϊν κα είναι ειδικισ καταςκευισ για αποωυγι μθχανικϊν, χθμικϊν και θλεκτρολυτικϊν αλλθλοεπιδράςεων Θα εξαςωαλίηεται πλιρθσ αντιδιαβρωτικι και αντιθλεκτρολυτικι προςταςία εκάςτου ςκάωουσ, ιδιαιτζρωσ ςτα ςθμεία ειςαγωγισ καλαςςινοφ νεροφ (αναρροωιςεισ καλάςςθσ), ςφμωωνα με ειδικι μελζτθ ποφ κα προςκομιςκεί από τον Ανάδοχο (βλ. Μεωάλαιο 12) Ζκαςτο ςκάωοσ κα διακζτει πλιρθ εξοπλιςμό αλεξικζραυνου και αντικεραυνικισ προςταςίασ, ςφμωωνα και με τθν παράγραωο Επί του καταςτρϊματοσ κα υπάρχει πρόβλεψθ εξαγωγισ ογκωδϊν αντικειμζνων. Φα ογκϊδθ αντικείμενα που κα τοποκετθκοφν υπό το κατάςτρωμα, ιτοι οι κφριεσ μθχανζσ, οι μειωτιρεσ, οι ςτροβιλοωυςθτιρεσ και τα αξονικά τουσ ςυςτιματα, οι εναλλάκτεσ κερμότθτασ, τα κλαπζ εξαγωγισ καυςαερίων, οι δεξαμενζσ καυςίμων, κλπ, κα μποροφν να εξζλκουν του ςκάωουσ χωρίσ τθ διάνοιξθ νζων οπϊν και κυρϊν. Επιτρζπεται θ φπαρξθ κυρίδων και καταπακτϊν, μόνιμα ςυγκρατθμζνων με κοχλίεσ και περικόχλια (επιςτεγάςματα), με κατάλλθλθ διαμόρωωςθ οφτωσ ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ αςωαλισ διζλευςθ επί του καταςτρϊματοσ, ενϊ δε κα γίνουν αποδεκτά ανοίγματα που για τθν αωαίρεςθ τουσ απαιτοφνται κερμζσ εργαςίεσ (κοπι, ςυγκόλλθςθ). Θα παραδοκεί ςχετικό εγχειρίδιο-ςχζδιο εξάρμοςθσ και εξαγωγισ ογκωδϊν αντικειμζνων, όπωσ αναωζρεται και ςτθν παράγραωο 12.9-εδάωιο λα τα μζρθ και οι χϊροι ζκαςτου ςκάωουσ κα ωζρουν κατάλλθλθ βαωι για προςταςία των επιωανειϊν τουσ από τθ διάβρωςθ. Ειδικότερα: (α) για τα υωαλοχρϊματα κα εωαρμόηεται θ AFS Convention, 2001, (International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001), όπωσ ιςχφει (β) για τθ δεξαμενι ποςίμου φδατοσ κα υπάρχει κατάλλθλθ επίςτρωςθ ςφμωωνα και με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράωου Ξε μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου, κα χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλα υλικά και ςυςτιματα-μζκοδοι βαωισ για ζκαςτθ επιωάνεια. Φα ςυςτιματα βαωισ που κα εωαρμοςτοφν, τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά, οι επιτρεπτζσ

20 περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ που κα επικρατοφν κατά τθν εωαρμογι τουσ, θ προετοιμαςία των επιωανειϊν, ο αρικμόσ των ςτρϊςεων, το πάχοσ των βαωϊν και όλεσ οι λοιπζσ παράμετροι βαωισ, κα είναι ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ του προμθκευτι των υλικϊν βαωισ, ςε ςυνεργαςία με τα ςυςτιματα βαωισ που διακζτει ο Ανάδοχοσ και ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ και τουσ Μανόνεσ και τουσ Μανονιςμοφσ του Οθογνϊμονα Ρι αποχρϊςεισ και θ διαρρφκμιςθ των τελικϊν εξωτερικϊν επιςτρϊςεων (γάςτρα, υπερκαταςκευι, κατάςτρωμα, κ.λπ,) και οι κζςεισ και το είδοσ των διακριτικϊν των πλοθγικϊν ςκαωϊν, π.χ. «Σ.Χ.» (Σλοθγικι Χπθρεςία), αφξοντεσ αρικμοί ςκαωϊν, κλπ, κα είναι ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Επιςπεφδουςασ Χπθρεςίασ (ΔΣΧ) και κα γνωςτοποιθκοφν ςτον Ανάδοχο ςε χρόνο που κα υποδειχκεί από τον Ανάδοχο, κατά τθν καταςκευι του πρϊτου ςκάωουσ. 4.2 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευςτάκεια ςε άκικτθ κατάςταςθ Η ευςτάκεια ςε άκικτθ κατάςταςθ εκάςτου ςκάωουσ κα πλθροί τα κριτιρια των Μανόνων και των Μανονιςμϊν του Οθογνϊμονα για τθν κλάςθ ςτθν οποία κα ενταχκοφν τα ςκάωθ. Υε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να επιτυγχάνεται γωνία εγκάρςιασ κλίςθσ (angle of heel) του μζγιςτου ανορκωτικοφ μοχλοβραχίονα (GZ) τουλάχιςτον 25 ο, ςε κάκε κατάςταςθ ωόρτωςθσ. Η επίτευξθ του μζγιςτου ανορκωτικοφ μοχλοβραχίονα (GZ) ςε γωνία εγκάρςιασ κλίςθσ (angle of heel) μεγαλφτερθ των 25 ο ςε κάκε κατάςταςθ ωόρτωςθσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα, ςφμωωνα με τον Σίνακα Μριτθρίων Αξιολόγθςθσ. Φα ςτοιχεία αυτά κα αποτυπϊνονται ςε κάκε κατάςταςθ ωόρτου ςτθν προκαταρτικι μελζτθ διαγωγισ και ευςτακείασ ςε άκικτθ κατάςταςθ Ευςτάκεια ςε κατάςταςθ βλάβθσ Ρ ςυντελεςτισ ςτεγανισ υποδιαίρεςθσ εκάςτου ςκάωουσ κα είναι ίςοσ με f=1 (το ςκάωοσ δε κα βυκίηεται εάν κατακλυςκεί ζνα οποιοδιποτε ςτεγανό διαμζριςμα) Εάν θ ςτεγανι υποδιαίρεςθ ςκάωουσ είναι τζτοια ϊςτε το ςκάωοσ να μπορεί να επιβιϊνει τθσ κατάκλυςθσ δφο οποιωνδιποτε παρακείμενων διαμεριςμάτων (ςυντελεςτισ ςτεγανισ υποδιαίρεςθσ f=0,5) αυτό κα κεωρείται πλεονζκτθμα από τθν Χπθρεςία ςφμωωνα με τον Σίνακα Μριτθρίων Αξιολόγθςθσ Φα κριτιρια ευςτάκειασ ςτθν τελικι κατάςταςθ μετά τθ βλάβθ, είτε για ζνα είτε για δφο κατακλφςιμα διαμερίςματα, κα προςδιορίηονται ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ των Μανόνων και των Μανονιςμϊν του Οθογνϊμονα Ξε τθν υποβολι τθσ τεχνικισ προςωοράσ ο Χποψιωιοσ Ανάδοχοσ οωείλει να κατακζςει τισ αντίςτοιχεσ προκαταρκτικζσ μελζτεσ διαγωγισ και ευςτάκειασ ςε άκικτθ κατάςταςθ, ευςτάκειασ ςε κατάςταςθ βλάβθσ, υδροςτατικοφ διαγράμματοσ και κατακλφςιμων μθκϊν (βλ. παράγραωοσ 12.9, εδάωιο 12) Υτεγανότθτα: Ρ εςωτερικόσ χϊροσ ζκαςτου ςκάωουσ κάτωκι του καταςτρϊματοσ κα υποδιαιρείται ςε τζςςερα τουλάχιςτον ςτεγανά διαμερίςματα με τθν φπαρξθ τριϊν τουλάχιςτον εγκάρςιων ςτεγανϊν διαωραγμάτων (ωρακτϊν) ωσ κάτωκι: ςτο πρωραίο μζροσ κα υπάρχει ςτεγανό ςφγκρουςθσ με ςτεγανι ανκρωποκυρίδα, δφο (2) ςτεγανά διαωράγματα κα οριοκετοφν το χϊρο του μθχανοςταςίου. Φονίηεται ότι ο αρικμόσ των ςτεγανϊν διαωραγμάτων κα πρζπει να είναι τζτοιοσ οφτε ϊςτε να ικανοποιεί τθν απαίτθςθ τθσ παραγράωου