ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5157 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 2 Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ.α / ) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α / ) «Δομή, Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.α / ) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 45 και της παρ. 6 του άρθρου Την με αριθμ /Ζ1/ (ΦΕΚ 117/ τ.υ.ο.δ.δ./ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός μελών της Διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ /Ζ1/ (ΦΕΚ 577/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) υπουργική απόφαση. 5. Την πράξη 8/ (Θέμα 26ο) της Διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε «Σχέδιο Κανονισμού Εκπονήσεως Διδακτορικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (ΑΔΑ: ΩΧ0446Μ9ΞΗ-ΡΤΥ). 6. Το απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 6/ Συνεδρίασης της συνέλευσης του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά με την «Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών» του τμήματος. 7. Την πράξη 23/ (Θέμα 35Β) της Διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. 8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος «Νοσηλευτικής», της Σχολής «Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Σ.Ε.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τις Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος «Νοσηλευτικής», της Σ.Ε.Υ.Π. του Πανεπιστημίου 3. Ο Κανονισμός στηρίζεται στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 85 παρ. 6 του ίδιου νόμου, αποφασίζεται από τη συνέλευση του τμήματος, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του τμήματος.

2 61332 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 5157/ Άρθρο 2 Αντικείμενο - Σκοπός 1. Οι Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος «Νοσηλευτικής» αποβλέπουν στην κατάρτιση Διδακτόρων στους τομείς των Επιστημών της Υγείας και Πρόνοιας εν γένει, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας. 2. Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4485/2017. Άρθρο 3 Απονεμόμενος Τίτλος Το τμήμα «Νοσηλευτικής» απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στη «Νοσηλευτική», που καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Νοσηλευτικής Επιστήμης εν γένει. Άρθρο 4 Αρμόδια Όργανα 1. Αρμόδια Όργανα για τις Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος «Νοσηλευτικής» είναι η συνέλευση του τμήματος, ο Πρόεδρος του τμήματος, οι Συνελεύσεις των Τομέων του τμήματος και η επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος. 2. Η επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος ορίζεται από τη συνέλευση του τμήματος και περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος από κάθε Τομέα. Η επιτροπή εισηγείται στη συνέλευση του τμήματος για όλα τα ζητήματα που αφορούν στις Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος, επιβλέπει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και προτείνει τυχόν τροποποίηση των διατάξεών του. Άρθρο 5 Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισοτίμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ), ή (κυρίως για τη Σχολή Μηχανικών) ο πτυχιούχος τμήματος με 10 εξάμηνα σπουδών (integrated master, άρθρ. 46 του ν. 4485/2017). Μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας (Υ.Δ.) εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Η συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποχρέωση του Υ.Δ., να παρακολουθήσει μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) ή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του τμήματος ή άλλου τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα οποία θα οριστούν κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος. 2. Μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. μπορεί, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της συνέλευσης, να γίνει δεκτός ως Υ.Δ. εφόσον ικανοποιεί συνδυαστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Ο υποψήφιος να διαθέτει αναγνωρισμένο υψηλής ποιότητας επιστημονικό, επαγγελματικό ή/και ερευνητικό έργο, το οποίο συνίσταται σε συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και επιστημονική/ές δημοσίευση/εις, ή/και ευρεσιτεχνία, ή/και οτιδήποτε σχετικό ή ανάλογο, β) Να περατώσει έναν αριθμόν επιπρόσθετων μαθημάτων, τα οποία θα ορίζονται κατά περίπτωση από τη συνέλευση του τμήματος στο πλαίσιο του Π.Π.Σ ή των Π.Μ.Σ. του τμήματος ή άλλου τμήματος του Πανεπιστημίου. 3. Οι αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και εξετάζονται από τη συνέλευση του τμήματος 2 φορές το χρόνο ήτοι, Οκτώβριο και Μάρτιο, εκτός εάν προκύψει λόγος έκτακτης ανάγκης (π.χ. προκηρύξεις φορέων για τη χορήγηση υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση διδακτορικών σπουδών). Στην αίτηση οι υποψήφιοι αναγράφουν τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής, τον προτεινόμενο ως επιβλέποντα (με την ενυπόγραφη σύμφωνη γνώμη του) και τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής (η Διδακτορική διατριβή συντάσσεται σε γλώσσα που αποφασίζει η συνέλευση του τμήματος - άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 4485/2017). 4. Μαζί με την αίτηση, ο υποψήφιος καταθέτει: α. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. γ. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. δ. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. ε. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει άριστη γνώση της αγγλικής ή και οιασδήποτε άλλης γλώσσας (με απόφαση της συνέλευσης τμήματος). Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως μητρική. στ. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής διατριβής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα εξής: α) προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής διατριβής (στα ελληνικά και αγγλικά που δεν θα υπερβαίνει τις 16 λέξεις), β) εισαγωγή με σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση, γ) περιγραφή του σκοπού και των στόχων της Διδακτορικής διατριβής, δ) περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, ε) προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα, στ) πρωτοτυπία του θέματος και προσφορά στην επιστήμη, ζ) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών και η) ενδεικτική βιβλιογραφία. ζ. Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του. Άρθρο 6 Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 1. Το τμήμα «Νοσηλευτικής» μπορεί να προκηρύσσει, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

3 Τεύχος Β 5157/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Οι σχετικές προκηρύξεις μπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους, προθεσμίες και διαδικασίες εκπόνησης, πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα, διαφοροποιούμενα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των Διατριβών, επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια, πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Οι προκηρύξεις αυτές αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του τμήματος και του Πανεπιστημίου. Άρθρο 7 Επίβλεψη Διδακτορικής διατριβής και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. Α βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α, Β ή Γ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή ως διαφορετικά ορίζεται από το ισχύον εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. 2. Κάθε επιβλέπων μπορεί να επιβλέπει έως τρεις (3) (μη συνυπολογιζομένων στον αριθμό αυτό τυχόν συνεπιβλέψεων) υποψήφιους διδάκτορες (άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017). 3. Σε περίπτωση προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής, η ανάθεση της επίβλεψης μπορεί, βάσει της προκήρυξης, να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον νόμο και στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρθρο 42 του ν. 4485/2017). 4. Η συνέλευση του τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. 5. Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. Α βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική διατριβή. 6. Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου 7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή, διαπιστωμένα, αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συνέλευση του τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο άτομο την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του Υ.Δ. και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά αναθέτει σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει καθένα από αυτά, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 8. Αν ο επιβλέπων συνταξιοδοτηθεί ή μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι., μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί χρέη επιβλέποντος των Διδακτορικών Διατριβών που είχε αναλάβει πριν τη μετακίνηση ή συνταξιοδότηση. Ο τίτλος απονέμεται από το τμήμα «Νοσηλευτικής» του Πανεπιστημίου 9. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ δεν ορίζονται μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, ούτε Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών. Όσα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές είχαν ορισθεί επιβλέποντες ή μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, πριν τη συνταξιοδότηση τους, παραμένουν και αντικαθίστανται υποχρεωτικώς από τη συνέλευση του τμήματος, όταν ορίζεται η Επταμελής Εξεταστική επιτροπή. Άρθρο 8 Εξέταση αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής 1. Η συνέλευση του τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το αντικείμενο των Τομέων του τμήματος. Κάθε Τομέας ορίζει Τριμελή Εισηγητική επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τομέα. 2. Η Εισηγητική επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Η Εισηγητική επιτροπή υποβάλλει στη συνέλευση του Τομέα υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός ως Υ.Δ. 3. Η συνέλευση του Τομέα, αφού λάβει υπόψη το υπόμνημα της επιτροπής και τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος εισηγείται στη συνέλευση του τμήματος την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης του υποψηφίου. 4. Η συνέλευση του τμήματος με βάση την εισήγηση του Τομέα εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου και ορίζει τον επιβλέποντα, ο οποίος προτείνει τα υπόλοιπα δύο μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής επιτροπής. Στην ίδια απόφαση ορίζονται τα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής διατριβής. 5. Τα ονόματα των υποψήφιων Διδακτόρων, οι τίτλοι των εκπονούμενων Διδακτορικών Διατριβών και περίληψη τους, τα ονόματα των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, καθώς και των υπολοίπων μελών των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του τμήματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Άρθρο 9 Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής 1. Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, με

4 61334 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 5157/ έναρξη την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τη συνέλευση του τμήματος. 2. Ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τα πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τη συνέλευση του τμήματος. Με αιτιολογημένη πρόταση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και απόφαση της συνέλευσης του τμήματος μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) πλήρη έτη σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. 3. Ο Υ.Δ. μπορεί να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του την αναστολή της ανωτέρω περιόδου έως δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη συνολικά με απόφαση της συνέλευσης. 4. Ο Υ.Δ. κάθε ακαδημαϊκό έτος, έως το τέλος Μαΐου, υποβάλλει στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και στη συνέλευση του τμήματος αναλυτικό γραπτό υπόμνημα, το οποίο συνοδεύεται από προφορική παρουσίαση αναφορικά με την πρόοδο της διατριβής (άρθρο 40, παρ. 2 του ν. 4485/2017). Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου κάθε έτος, έως τέλος Ιουνίου. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα στην έκθεση προόδου εάν ο Υ.Δ. είναι ικανός ή όχι να συνεχίσει τη Διδακτορική του διατριβή. Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κρίνει ότι είναι ικανός να συνεχίσει τη Διδακτορική του διατριβή, τότε ο Υ.Δ. ανανεώνει την εγγραφή του έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει σημειώσει πρόοδο και δεν είναι ικανός να συνεχίσει τη Διδακτορική του διατριβή, προτείνει στη συνέλευση του τμήματος τη διαγραφή του. 5. Αντίγραφο του γραπτού υπομνήματος και της ετήσιας έκθεσης προόδου της προηγούμενης παραγράφου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του Υ.Δ. 6. Η μερική τροποποίηση του τίτλου της Διδακτορικής διατριβής ενός Υ.Δ. χωρίς ουσιαστική αλλαγή του περιεχομένου της, είναι δυνατή με πρόταση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και απόφαση της συνέλευσης του τμήματος και δεν μεταβάλλει τον χρόνο έναρξης της διατριβής. 7. Η ολική τροποποίηση του τίτλου και του περιεχομένου της Διδακτορικής διατριβής ενός Υ.Δ., συνεπιφέρει την εξ υπαρχής εξέταση της προτεινόμενης διατριβής με ενδεχόμενη αντικατάσταση του επιβλέποντος και των μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς και την επανεκκίνηση του χρόνου εκπόνησης της διατριβής. Άρθρο 10 Γλώσσα συγγραφής Διδακτορικής διατριβής 1. Η Διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα ή στην αγγλική γλώσσα (άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 4485/2017). 2. Σε περίπτωση που η Διδακτορική διατριβή έχει γραφεί σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει επίσης, εκτενή περίληψη της στην ελληνική γλώσσα. Εάν δε η γλώσσα συγγραφής δεν είναι ούτε η αγγλική, τότε ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει επιπλέον, εκτενή περίληψη της στην αγγλική γλώσσα. Άρθρο 11 Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής επιτροπής 1. Ο Υ.Δ. όταν ολοκληρώσει τη συγγραφή της Διδακτορικής του διατριβής, καταθέτει αίτηση αξιολόγησης και υποστήριξης της στη γραμματεία του τμήματος. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του Υ.Δ. για αξιολόγηση και υποστήριξη της διατριβής του. 2. Προϋποθέσεις για την υποστήριξη της Διδακτορικής διατριβής είναι: α) η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) ή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του τμήματος ή άλλου τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα οποία κατά περίπτωση ορίστηκαν κατά την έναρξη της Διδακτορικής διατριβής κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος, β) η μετά την έναρξη της Διδακτορικής διατριβής δημοσίευση ή αποδοχή σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τουλάχιστον δύο άρθρων σχετικών με το θέμα της διατριβής, γ) η κατάθεση στη συνέλευση τμήματος ενυπόγραφης βεβαίωσης από τον επιβλέποντα καθηγητή ότι έχουν τηρηθεί πλήρως οι υποχρεώσεις του Υ.Δ. όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού. 3. Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του Υ.Δ., συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση και την υποβάλλει στη συνέλευση του τμήματος ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διατριβής. Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή θεωρήσει ότι η Διδακτορική διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί, υποβάλλει σχόλια και παρατηρήσεις στον Υ.Δ. για τη συνέχιση της και την επιτυχή ολοκλήρωσή της. 4. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/ Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού) χωρίς δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 12 Υποστήριξη Διδακτορικής διατριβής 1. Η Διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον Υ.Δ. Η υποστήριξη οφείλει να λάβει χώρα εντός ευλόγου διαστήματος από τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 3 μήνες εκτός κι εάν αποφασισθεί άλλος χρόνος από τη συνέλευση. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της επταμελούς εξεταστικής επι-

5 Τεύχος Β 5157/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Υ.Δ. υποστηρίζει προφορικά τη Διδακτορική του διατριβή και ακολουθούν οι ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής επιτροπής και οι απαντήσεις από τον Υ.Δ. 2. Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής δοκιμασίας, η Εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, ή την απορρίπτει, με πλειοψηφία των πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. 3. Η κλίμακα βαθμολόγησης της Διδακτορικής διατριβής, εφόσον αυτή εγκριθεί, έχει ως εξής: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς. Άρθρο 13 Διδακτορικές Διατριβές με συνεπίβλεψη 1. Το τμήμα «Νοσηλευτικής» μπορεί, να συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη. Σύμφωνα με το άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 και τις τροποποιήσεις των άρθρων 12 του ν. 4386/2016 και του άρθρου 69 παρ. 10 του ν. 4485/2017, ο συνοπτικός κατάλογος όλων έχει ως εξής: - «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), - Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗ- ΜΟΚΡΙΤΟΣ», - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), - Το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.Π.), - Ελληνικό Κέντρο θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), - «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», - Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), - Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών. 2. Στην περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της Διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας Επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ/ερευνητών. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του Υ.Δ. έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. 3. Η εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Δεν προβλέπεται εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη με άλλα τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Άρθρο 14 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων 1. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου και τις αποφάσεις της Συγκλήτου ή άλλων αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών. 2. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. 3. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης ΑΕΙ και εκλογής τους στα όργανα αυτά για διάστημα πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη εγγραφή τους ως Υποψηφίων Διδακτόρων. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι τους μπορούν να συμμετέχουν στη Σύγκλητο, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στη συνέλευση της Σχολής «Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας», στην Κοσμητεία της Σχολής «Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας», στη συνέλευση του τμήματος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του τμήματος, και στις Συνελεύσεις των Τομέων, σύμφωνα με τον ν. 4485/ Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες μπορούν, επιπλέον, να συνδράμουν στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του τμήματος και να παρέχουν υπηρεσίες επιτήρησης κατά τις εξεταστικές περιόδους. Συγκεκριμένα, η συνέλευση του τμήματος «Νοσηλευτικής» καθορίζει και αποφασίζει περαιτέρω δραστηριότητες και συνέργειες, στις οποίες εμπλέκονται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες ως εξής: α) συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του τμήματος στο προπτυχιακό πρόγραμμα ή/και στα αυτοδύναμα Π.Μ.Σ. του τμήματος για τουλάχιστον δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15) ώρες ανά εβδομάδα, υπό την ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή, β) συμμετοχή στις επιτηρήσεις κατά τις εξεταστικές περιόδους στο προπτυχιακό πρόγραμμα ή/και στα αυτοδύναμα Π.Μ.Σ., υπό την ευθύνη της επιτροπής Προγράμματος Εξετάσεων. 5. Ο Υ.Δ. έχει υποχρέωση να ακολουθεί τους κανόνες που προβλέπει η εκπόνηση της Διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 6. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να ακολουθούν την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Πειθαρχικό παράπτωμα για τους Υποψηφίους Διδάκτορες συνιστά η παραβίαση της νομοθεσίας και των αποφάσεων των οργάνων του τμήματος και του Πανεπιστημίου. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως: α) Η εκ προθέσεως καταστροφή περι-

6 61336 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 5157/ ουσίας του Ιδρύματος, β) Η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από Υ.Δ. μπορούν να του επιβληθούν, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι ακόλουθες ποινές: i) έγγραφη επίπληξη, ii) αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από ένα εξάμηνο έως δύο (2) έτη, iii) οριστική διαγραφή. Η πειθαρχική ποινή της επίπληξης επιβάλλεται, μετά από απολογία του Υ.Δ., από τον Πρόεδρο του τμήματος. Η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας και η οριστική διαγραφή επιβάλλονται, μετά από απολογία του Υ.Δ., από τη συνέλευση του τμήματος. 7. Στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί λογοκλοπή, η συνέλευση του τμήματος διαγράφει τον Υ.Δ. Εάν έχει λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα, η συνέλευση του τμήματος προβαίνει στην αφαίρεση του τίτλου. Άρθρο 15 Διαγραφή Υποψήφιου Διδάκτορα Ο Υ.Δ. διαγράφεται: α. Αυτοδικαίως, όταν ο ίδιος το επιθυμεί και καταθέσει αντίστοιχη αίτηση. β. Αυτοδικαίως, όταν υπερβεί τον μέγιστο χρόνο των προβλεπόμενων ετών ολοκλήρωσης της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. γ. Με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος μετά από ακρόαση του Υ.Δ., όταν ο Υ.Δ. δεν προβεί σε ανανέωση εγγραφής επί δύο έτη, συνεχόμενα ή μη. δ. Με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος μετά από ακρόαση του Υ.Δ., όταν διαπιστωμένα αποδειχθεί λογοκλοπή. ε. με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος μετά από ακρόαση του Υ.Δ., όταν ο επιβλέπων ζητήσει την διαγραφή με αιτιολογημένη πρόταση, η οποία θα αφορά την ικανότητα του Υ.Δ. να συνεχίσει την εκπόνηση της διατριβής. στ. όταν η συνέλευση του τμήματος αποφασίσει τη διαγραφή του ως πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 16 Αφαίρεση Διδακτορικού Τίτλου 1. Διδακτορικός Τίτλος, ο οποίος χορηγήθηκε από το τμήμα «Νοσηλευτικής» είναι δυνατόν να αφαιρεθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι εκ του νόμου και του παρόντος κανονισμού προϋποθέσεις απόκτησης του και, κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά), εάν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή μέρος της Διδακτορικής διατριβής αποτελεί προϊόν λογοκλοπής. 2. Η αφαίρεση του Διδακτορικού Τίτλου γίνεται μετά από πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση της συνέλευσης του τμήματος «Νοσηλευτικής», η οποία κοινοποιείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Άρθρο 17 Η μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Τίτλου 1. Ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το τμήμα «Νοσηλευτικής». 2. Η μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Τίτλου αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αιγάλεω, 2 Νοεμβρίου 2018 Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Ι Αριθμ (2) Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α / ) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195τ.Α / ) «Δομή, Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114τ.Α / ) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 45 και της παρ. 6 του άρθρου Την με αριθμ /Ζ1/ (ΦΕΚ 117/ τ.υ.ο.δ.δ./ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός μελών της Διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ /Ζ1/ (ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ) υπουργική απόφαση. 5. Την πράξη 8/ (Θέμα 26ο) της Διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε «Σχέδιο Κανονισμού Εκπονήσεως Διδακτορικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (ΑΔΑ: ΩΧΟ446Μ9ΞΗ-ΡΤΥ). 6. Το απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 16/ Συνεδρίασης της συνέλευσης του τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά με την «Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών» του τμήματος. 7. Την πράξη 23/ (Θέμα 35Α) της Διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός Διδακτορικών σπουδών του τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας.

7 Τεύχος Β 5157/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών σπουδών του τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Στον παρόντα κανονισμό Διδακτορικών σπουδών ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τις Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου 3. Ο κανονισμός στηρίζεται στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 85 παρ. 6 του ίδιου νόμου, αποφασίζεται από τη συνέλευση του τμήματος, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του τμήματος. Άρθρο 2 Αντικείμενο - Σκοπός 1. Οι Διδακτορικές σπουδές του τμήματος Εργοθεραπείας αποβλέπουν στην κατάρτιση Διδακτόρων στην επιστήμη της Εργοθεραπείας, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας. 2. Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4485/2017. Άρθρο 3 Απονεμόμενος Τίτλος Το τμήμα Εργοθεραπείας απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Εργοθεραπείας. Άρθρο 4 Αρμόδια Όργανα Αρμόδια Όργανα για τις Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος Εργοθεραπείας, είναι η συνέλευση του τμήματος και ο Πρόεδρος του τμήματος. Άρθρο 5 Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισοτίμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας (Υ.Δ.) εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Η συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποχρέωση του Υ.Δ. να παρακολουθήσει μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) ή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του τμήματος ή άλλου τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα οποία θα οριστούν κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος. 2. Μη κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) μπορεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση της συνέλευσης, να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας (Υ.Δ.), μετά από συνεκτίμηση του γενικού βαθμού του πτυχίου με επίδοση τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής, της επίδοσης στην ερευνητική Πτυχιακή ή Διπλωματική Εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψήφιου, καθώς και ενδεχόμενη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής. 3. Οι αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται στη γραμματεία οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εξετάζονται από τη συνέλευση του τμήματος 3 φορές το χρόνο ήτοι, κάθε Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Απρίλιο, εκτός εάν προκύψει λόγος έκτακτης ανάγκης (π.χ. προκηρύξεις φορέων για τη χορήγηση υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση διδακτορικών σπουδών) θα εξεταστούν εκτάκτως όπως θα ορίσει η συνέλευση του τμήματος. Στην αίτηση, οι υποψήφιοι αναγράφουν τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής, τον προτεινόμενο ως επιβλέποντα με τον οποίο ο υποψήφιος έχει προηγουμένως έρθει σε συνεννόηση και έχει την σύμφωνη γνώμη του. 4. Μαζί με την αίτηση, ο υποψήφιος καταθέτει: α. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. γ. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το ΔΟ- ΑΤΑΠ. δ. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. ε. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ. στ. Βεβαίωση του προτεινόμενου κύριου επιβλέποντα καθηγητή της Διδακτορικής διατριβής όπου θα αναγράφεται η σύμφωνη γνώμη του για την επίβλεψη της διατριβής. ζ. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει πολύ καλή γνώση (επίπεδο Β2) της αγγλικής. Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει τη ξένη γλώσσα ως μητρική. η. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα εξής: Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής διατριβής, Εισαγωγή - Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Σημαντικότητα της

8 61338 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 5157/ έρευνας, Υποθέσεις, Μεθοδολογία, Βιβλιογραφία με τουλάχιστον 30 αναφορές προερχόμενες από διεθνή επιστημονικά άρθρα και όχι από βιβλία. Για τη συγγραφή της βιβλιογραφίας συνιστάται να ακολουθείται το σύστημα ΑΡΑ. θ. Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του. Άρθρο 6 Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 1. Το τμήμα Εργοθεραπείας μπορεί να προκηρύσσει, οποτεδήποτε, θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. 2. Οι σχετικές προκηρύξεις μπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους, προθεσμίες και διαδικασίες εκπόνησης, πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα, διαφοροποιούμενα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των Διατριβών, επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια, πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι προκηρύξεις αυτές αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του τμήματος Εργοθεραπείας και του Πανεπιστημίου Άρθρο 7 Επίβλεψη Διδακτορικής διατριβής και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. Α βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α, Β ή Γ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή ως διαφορετικά ορίζεται από το ισχύον εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. 2. Κάθε επιβλέπων μπορεί να επιβλέπει έως 5 ενεργές διδακτορικές διατριβές (μη συνυπολογιζομένων τυχόν συνεπιβλέψεων) υποψηφίων διδακτόρων (άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017). 3. Σε περίπτωση προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής, η ανάθεση της επίβλεψης μπορεί, βάσει της προκήρυξης, να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στο νόμο και στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρθρο 42 του ν. 4485/2017). 4. Η συνέλευση του τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετά από πρόταση του επιβλέποντος Καθηγητή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. 5. Στην Τριμελή Συμβουλευτική επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο Επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική διατριβή. 6. Στη Τριμελή Συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του τμήματος Εργοθεραπείας. 7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή, διαπιστωμένα, αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συνέλευση του τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο άτομο την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του Υ.Δ. και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά αναθέτει σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει καθένα από αυτά, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 8. Αν ο επιβλέπων συνταξιοδοτηθεί ή μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι., μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί χρέη επιβλέποντος των Διδακτορικών Διατριβών που είχε αναλάβει πριν τη μετακίνηση ή συνταξιοδότηση. Ο τίτλος απονέμεται από το τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου 9. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ δεν ορίζονται μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, ούτε Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών. Όσα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές είχαν ορισθεί επιβλέποντες ή μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, πριν τη συνταξιοδότηση τους, παραμένουν και αντικαθίστανται υποχρεωτικώς από τη συνέλευση του τμήματος όταν ορίζεται η Επταμελής Εξεταστική επιτροπή. Άρθρο 8 Εξέταση αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής 1. Η συνέλευση του τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος και ορίζει την τριμελή εισηγητική επιτροπή. 2. Κάθε τριμελής εισηγητική επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος ή άλλων τμημάτων ΑΕΙ εφόσον στο τμήμα δεν υπηρετούν 3 μέλη ΔΕΠ,, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη συνέλευση του τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η συνέλευση του τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. 3. Η συνέλευση του τμήματος εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου και ορίζει τον επιβλέποντα,

9 Τεύχος Β 5157/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ο οποίος προτείνει τα υπόλοιπα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην ίδια απόφαση ορίζονται τα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Δίδεται η δυνατότητα τροποποίησης της τριμελούς Συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία θα εγκριθεί από τη συνέλευση του τμήματος Εργοθεραπείας καθώς θα έχει αιτιολογηθεί η τροποποίησή της. 4. Τα ονόματα των υποψήφιων Διδακτόρων, οι τίτλοι των εκπονούμενων Διδακτορικών Διατριβών και περίληψη τους, τα ονόματα των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, καθώς και των υπολοίπων μελών των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Άρθρο 9 Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής 1. Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τη συνέλευση του τμήματος. 2. Ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι έως πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από την συνέλευση του τμήματος. Με αιτιολογημένη πρόταση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και απόφαση της συνέλευσης του τμήματος μπορεί να δοθεί παράταση έως ένα ημερολογιακό έτος. 3. Ο Υ.Δ. μπορεί να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση του την αναστολή της ανωτέρω περιόδου έως ένα (1) ημερολογιακό έτος και για μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. 4. Ο Υ.Δ. κάθε έτος, έως τέλος Μαΐου, υποβάλλει στην Τριμελή Συμβουλευτική επιτροπή αναλυτικό γραπτό υπόμνημα το οποίο μπορεί να συνοδεύεται από προφορική παρουσίαση αναφορικά με την πρόοδο της διατριβής (άρθρο 40, παρ. 2 του ν. 4485/2017). Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου κάθε έτος, έως τέλος Ιουνίου. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα στην Έκθεση Προόδου εάν ο Υ.Δ. είναι ικανός ή όχι να συνεχίσει τη Διδακτορική του διατριβή. Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κρίνει ότι είναι ικανός να συνεχίσει τη Διδακτορική του διατριβή, τότε ο Υ.Δ. ανανεώνει την εγγραφή του έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει σημειώσει πρόοδο και δεν είναι ικανός να συνεχίσει τη Διδακτορική του διατριβή, προτείνει στη συνέλευση του τμήματος τη διαγραφή του. 5. Αντίγραφο του γραπτού υπομνήματος και της ετήσιας Έκθεσης Προόδου της προηγούμενης παραγράφου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του Υ.Δ. 6. Η μερική τροποποίηση του τίτλου της Διδακτορικής διατριβής ενός Υ.Δ. χωρίς ουσιαστική αλλαγή του περιεχομένου της, είναι δυνατή με πρόταση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και απόφαση της συνέλευσης του τμήματος και δεν μεταβάλλει τον χρόνο έναρξης της διατριβής. 7. Η ολική τροποποίηση του τίτλου και του περιεχομένου της Διδακτορικής διατριβής ενός Υ.Δ., συνεπιφέρει την εξ υπαρχής εξέταση της προτεινόμενης διατριβής με ενδεχόμενη αντικατάσταση του επιβλέποντος και των μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής καθώς και την επανεκκίνηση του χρόνου εκπόνησης της διατριβής. Άρθρο 10 Γλώσσα συγγραφής Διδακτορικής διατριβής Η Διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 38, παρ. 3 του ν. 4485/2017). Άρθρο 11 Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής επιτροπής 1. Ο Υ.Δ. όταν ολοκληρώσει τη συγγραφή της Διδακτορικής του διατριβής, καταθέτει αίτηση αξιολόγησης και υποστήριξης της στη γραμματεία του τμήματος. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του Υ.Δ. για αξιολόγηση και υποστήριξη της διατριβής του. 2. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έρευνας και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον μέρος αυτής: α) με τη συμμετοχή σε 2 πλήρεις ανακοινώσεις και όχι περιλήψεις σε διεθνή συνέδρια και β) σε 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή και έγκριτα περιοδικά καταχωρημένα σε βάση δεδομένων με δείκτη απήχησης. 3. Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του Υ.Δ., συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη συνέλευση του τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διατριβής. Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή θεωρήσει ότι η Διδακτορική διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί, υποβάλλει σχόλια και παρατηρήσεις στον Υ.Δ. για τη συνέχισή της και την επιτυχή ολοκλήρωσή της. 4. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/ Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση της Επταμελούς Εξεταστικής επιτροπής (παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού) χωρίς δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 12 Υποστήριξη Διδακτορικής διατριβής 1. Η Διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον Υ.Δ. Η υποστήριξη οφείλει να λάβει χώρα εντός ευλόγου διαστήματος από τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής επιτροπής το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει

10 61340 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 5157/ τους 2 μήνες μετά τον ορισμό της. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Υ.Δ. υποστηρίζει προφορικά τη Διδακτορική του διατριβή και ακολουθούν οι ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής επιτροπής και οι απαντήσεις από τον Υ.Δ. 2. Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής δοκιμασίας, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, ή την απορρίπτει, με πλειοψηφία των πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. 3. Η κλίμακα βαθμολόγησης της Διδακτορικής διατριβής, εφόσον αυτή εγκριθεί, έχει ως εξής: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς. Άρθρο 13 Διδακτορικές Διατριβές με συνεπίβλεψη 1. Το τμήμα Εργοθεραπείας μπορεί να συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη. Σύμφωνα με το άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 και τις τροποποιήσεις των άρθρων 12 του ν. 4386/2016 και του άρθρου 69 παρ. 10 του ν. 4485/2017, ο συνοπτικός κατάλογος όλων έχει ως εξής: 1) «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», 2) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), 3) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), 4) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), 5) Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», 6) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), 7) Το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.Π.), 8) Ελληνικό Κέντρο θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Ο.Ε), 9) «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», 10) Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), 11) Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, 12) Συνεργαζόμενους φορείς όπως Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής. 2. Στην περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της Διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ/ερευνητών. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του Υ.Δ. έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων. 3. Η εκπόνηση Διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Δεν προβλέπεται εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη με άλλα τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Άρθρο 14 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων 1. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου και τις αποφάσεις της Συγκλήτου ή άλλων αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών. 2. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. 3. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης ΑΕΙ και εκλογής τους στα όργανα αυτά για διάστημα πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη εγγραφή τους ως Υποψηφίων Διδακτόρων. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι τους μπορούν να συμμετέχουν στη Σύγκλητο, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στη συνέλευση της ΣΕΥΠ, στην Κοσμητεία της ΣΕΥΠ., στη συνέλευση του τμήματος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του τμήματος, και στις συνελεύσεις των τομέων, σύμφωνα με τον ν. 4485/ Η τακτική φυσική παρουσία του Υποψήφιου Διδάκτορα στο τμήμα Εργοθεραπείας θεωρείται απαραίτητη. Οι μέρες και ώρες καθορίζονται από τον επιβλέποντα Καθηγητή. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας (Υ.Δ) μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή έχει την υποχρέωση να συνεπικουρεί τον κύριο επιβλέποντα της Διδακτορικής του διατριβής στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο. Μπορεί, επιπλέον, να συνδράμει στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του τμήματος κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή του και να παρέχει υπηρεσίες και επικουρική συνεργασία: α) σε ασκήσεις πράξεις και εργαστηριακά μαθήματα, β) σε συνεπίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, γ) στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, δ) στη συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα ή εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ε) στη συμμετοχή δραστηριοτήτων των ερευνητικών εργαστηρίων του τμήματος, στ) στις παρουσιάσεις ανακοινώσεων ή διαλέξεων επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ζ) στη συμμετοχή συγγραφής επιστημονικών άρθρων ή άλλων συγγραμμάτων που αφορούν επιστημονικές

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : ΚΟΙΝ : - Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΤ : ΚΟΙΝ : - Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 1 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Σπυρίδωνος, 12243, Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 54607 8 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4474 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γραφιστικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 54319 8 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4441 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Φυσικοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56443 18 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4658 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Μαιευτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 53871 2 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4385 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 53871 2 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4385 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. του. Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Κανονισμός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. του. Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Κανονισμός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Υποβολή πρότασης υποψήφιου διδάκτορα 1.1. Αίτηση - Πρόταση Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15577 26 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1437 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5447 13 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 394 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5447 13 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 394 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6595 20 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 497 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5647 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α O I K O N O M I K Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α O I K O N O M I K Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α O I K O N O M I K Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 1 - ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το παρόν κείµενο περιγράφει τον κανονισµό διδακτορικών σπουδών του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Αρ. Πρωτ.: 5446 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56443 18 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4658 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Μαιευτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2011 από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Eκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Άρθρο 3 Eκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14799 19 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 55369 18 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4548 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1. Γενικές Αρχές Οι διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος - ΔΠΘ. Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος - ΔΠΘ. Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος - ΔΠΘ Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 1. Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η λειτουργία και οι προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12923 29 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1156 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9195 5 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 767 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Με βάση τις περί διδακτορικών σπουδών ρυθμίσεις του ν.4485/2017 και σε ειδικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Παπασιοπούλου 2-4, 35 131, Λαμία, Τηλ: 2231066900-1,66720-733 Φαξ:22310-66939, E-mail: g- dib@dib.uth.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70325 31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5956 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14982 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1. Γενικές Αρχές Οι Διδακτορικές Σπουδές του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ( ΦΕΚ 787Β / 7-3-2018 ) Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοπός Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2018 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34429 4 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2803 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9887 8 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3950 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9887 8 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3950 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70933 31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5998 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμ. 14981 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15345 25 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1414 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11995 23 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1062 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13341 2 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1220 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το Τμήμα απονέμει Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος, συνεδρία 16/4/2018 ΦΕΚ 2456/Β /27.6.2018)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9649 7 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 807 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9211 5 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 769 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών έρευνας σε τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5913 14 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 464 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Εγκρίθηκε στην 3 η Συνέλευση (01.07.2019) του Τμήματος και στην 158 η συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14799 19 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 1006/ , τεύχος Β ) Άρθρο 1 Γενικές Αρχές

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 1006/ , τεύχος Β ) Άρθρο 1 Γενικές Αρχές ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 1006/21.3.2018, τεύχος Β ) Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Οι Διδακτορικές Σπουδές της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2018 (Οι γενικές διατάξεις περί διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6237 16 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 499 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 11/53/25-01-2018 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκδ. 19/6/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Γενικές Διατάξεις Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Νόμου για τα Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Σχέδιο Νόμου για τα Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Σχέδιο Νόμου για τα Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές σπουδές Γενικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Άρθρο 1: Τίτλοι Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15125 25 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1393 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 668 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17525 3 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1475 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 18160 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Αρ. Πρωτ.: 5444 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47673 4 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3802 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13213 2 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23893 14 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2219 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23703 13 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1105/16828 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015) 1 Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα Οδοντιατρικής μπορούν να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17021 8 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1567 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12213 27 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1091 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 608/27.2.2018 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16699 4 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12803 29 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1142 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9899 9 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2011 από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1. Γενικές αρχές 1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ) του Τμήματος Φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Κανονισμός εκπόνησης διδακτορικών διατριβών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Κανονισμός εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός εκπόνησης διδακτορικών διατριβών Κοζάνη, Ιούνιος 2010 Άρθρο 1 Εισαγωγή α. Ο εσωτερικός κανονισμός διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔΣ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔΣ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔΣ) του Τµήµατος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΤΓΥΙΠ) της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών (ΣΓΕ) του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11863 22 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1045 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11979 23 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1060 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 609/27-2-2018 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα