Çëåêôñï çìåéïöùôáýãåéá. 100 ìl ïñüò Þ ðëüóìá ü é áéìïëõìýíï

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Çëåêôñï çìåéïöùôáýãåéá. 100 ìl ïñüò Þ ðëüóìá ü é áéìïëõìýíï"

Transcript

1 Φαινοβαρβιτάλη Φαινυτοΐνη CLIA Ορός ή Πλάσµα (EDTA, Ηπαρίνη). Συντηρείται για 10 ώρες στους ο C ή για 7 ηµέρες στους 2-8 ο C ή για 6 µήνες στους -20 ο C. Θεραπευτικά όρια Παιδιά µg/ml Ενήλικες µg/ml Τοξικά όρια Παιδιά > 30 µg/ml Ενήλικες > 4 µg/ml Κώµα > 100 µg/ml CLIA Ορός ή Πλάσµα (EDTA, Ηπαρίνη). Συντηρείται για 10 ώρες στους ο C ή για 7 ηµέρες στους 2-8 ο C ή για 6 µήνες στους -20 ο C. Θεραπευτικά όρια Τοξικά όρια µg/l > 25 µg/l Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω 219

2 Öåñéôôßíç Ferittin ÓõíôÞñçóç Çëåêôñï çìåéïöùôáýãåéá 100 ìl ïñüò Þ ðëüóìá ü é áéìïëõìýíï Ï ïñüò ðáñáìýíåé óôáèåñüò 8 þñåò åêôüò øõãåßïõ, 2 çìýñåò óôç óõíôþñçóç êáé 3 ìþíåò óôçí êáôüøõîç. Öåñéôôßíç ÉäéïðáèÞò áéìï ñùìüôùóç 2/ðáèÞò õðåñöüñôéóç ìå Fe Ëïéìþîåéò, öëåãìïíýò ÊáêïÞèç íïóþìáôá (Hodgkin, ëåõ áìßåò) Õðåñèõñåïåéäéóìüò ñüíéá çðáôéêþ íüóïò ìöñáêôï Þðáôïò Þ óðëçíüò Í. Still Çðáôïêõôôáñéêü êáñêßíùìá Ïîý Ýìöñáãìá ìõïêáñäßïõ ÌåãáëïâëáóôéêÞ áíáéìßá ÁéìïëõôéêÞ áíáéìßá Ìåôáããßóåéò EBV ëïßìùîç Çëéêßá íäñåò Ãõíáßêåò 0-6 ìçíþí ng/ml ng/ml 7-35 ìçíþí åôþí-14 åôþí åôþí åôþí åôþí åôþí > 50 åôþí Öåñéôôßíç Fe Åãêõìïóýíç ÁíåðÜñêåéá Âéôáìßíçò C 220

3 Áíáéìßá Åôåñüæõãç â-ìåóïãåéáêþ Áíáéìßåò áíüëïãá ìå ôï RDW ôï MCV êáé ôçí åñõèñïðïéçôßíç ïñïý RDW (üãêïò êáôáíïìþò åñõèñþí áéìïóöáéñßùí) MCV Åñõèñïðïéçôßíç êö êö Áíáéìßá ñïíßáò íüóïõ êö 10%, êö 90% êö ÁðëáóôéêÞ áíáéìßá êö êö Þ ÌõåëïäõóðëáóôéêÜ óýíäñïìá Áëêïïëéóìüò êö êö Êßññùóç êö êö êö Þ Fe ðåíéêþ áíáéìßá Fe âëáóôéêþ êö ÄñåðáíïêõôôáñéêÞ êö êö ÌéêñïäñåðáíïêõôôáñéêÞ êö ÁõôïÜíïóç áéìïëõôéêþ Øõ ñïóõãêïëëçôßíåò ÌéêñïáããåéïðáèçôéêÞ áéìïëõôéêþ ÌõåëïóêëÞñõíóç êö Ïîåßá áéìïññáãßá êö êö Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω 221

4 ÅñãáóôçñéáêÜ åõñþìáôá äéáöüñùí ôýðùí áíáéìßáò Áéôéïëïãßá ÌïñöïëïãéêÜ åõñþìáôá ÅéäéêÜ óôïé åßá Ïîåßá áðþëåéá áßìáôïò ñüíéá áðþëåéá áßìáôïò Ïñèü ñùìç - íïñìïêõôôáñéêþ ðïëõ ñùìáôïöéëßá, õðåñðëáóôéêüò ìõåëüò ôùí ïóôþí ¼ìïéá ìå ôçò óéäçñïðåíéêþò áíáéìßáò ÅÜí åßíáé óïâáñþ, ìðïñåß íá âñåèïýí åìðýñçíá åñõèñü, óôñïöþ ôïõ ëåõêïêõôôáñéêïý ôýðïõ, ëåõêïêõôôüñùóç, èñïìâïêõôôüñùóç FeðåíéêÞ áíáéìßá ÌéêñïêõôôáñéêÞ, áíéóïêõôôüñùóç ðïéêéëïêõôôüñùóç, ÄÅÊ, õðåñðëáóôéêüò Fe, TIBC, öåñéôôßíç, öåñéôôßíç åñõèñþí ÁíåðÜñêåéá Â12 ÌáêñïêõôôÜñùóç, áíéóïêõôôüñùóç ÄÅÊ, ðïëõêáôüôìçôá ðïëõìïñöïðýñçíá, ìåãáëïâëáóôéêü ìõåëü, âïóåüöéëç óôßîç, óùìüôéá Howell Jolly Þ äáêôýëïé Cabot Â12 ïñïý <180 pg/ml, èåôéêü Scilling test, ïëåñõèñßíç Ýììåóç, LDH, èñïìâïðåíßá ìå ãéãüíôéá PLT, APCA(+) óôçí êáêïþèç áíáéìßá Biermer ÁíåðÜñêåéá öõëëéêïý ÓéäçñïâëáóôéêÞ áíáéìßá Ïîåßá áéìüëõóç ¼ðùò ç áíåðüñêåéá Â12 Ïñèü ñùìç ïñèïêõôôáñéêþ Þ åëáöñü ìáêñïêõôôáñéêþ ìå åñõèñü "äéðëïý ðëçèõóìïý", Þ êö, ÄÅÊ, ëåõêïðåíßá Þ èñïìâïðåíßá, ìõåëüò ðëïýóéïò Áíáéìßá ïñèü ñùìç, ïñèïêõôôáñéêþ, ìåñéêýò öïñýò ìáêñïêõôôáñéêþ, ÄÅÊ, ìõåëüò ìå õðåñðëáóßá åñõèñþí Öõëëéêü ïîý ïñïý <5ng/ml, öõëëéêü åñõèñþí <225ng/ml Fe ïñïý,?óõíôåëåóôþò êïñåóìïý óéäçñïöõëëßíçò, öåñéôôßíç, LDH, õðåñïõñé áéìßá Áðôïóöáéñßíåò, Ýììåóçò ïëåñõèñßíçò áéìïóéäçñéíïõñßá ñüíéá áéìüëõóç ÊëçñïíïìéêÞ óöáéñïêõôôüñùóç ÐáñïîõóìéêÞ íõêôåñéíþ áéìïóöáéñéíïõñßá ÐáñïîõóìéêÞ áéìïóöáéñéíïõñßá ëüãù ÄñåðáíïêõôôáñéêÞ áíáéìßá Áíáéìßá ïñèü ñùìç, ïñèïêõôôáñéêþ, ÄÅÊ, ìõåëüò ìå õðåñðëáóßá åñõèñüò óåéñüò Óöáéñïêýôôáñá (ïìïéüìïñöïò ðëçèõóìüò åñõèñþí), áíáéìßá ïñèü ñùìç, ïñèïêõôôáñéêþ, ÄÅÊ ÏñèïêõôôáñéêÞ (ìðïñåß íá åßíáé õðü ñùìç óå áíåðüñêåéá Fe), ìõåëüò õðåñêõôôáñéêüò Þ õðïêõôôáñéêüò Ïñèü ñùìç, ïñèïêõôôáñéêþ Ïñèü ñùìç, ïñèïêõôôáñéêþ Þ ìáêñïêõôôáñéêþ ìå óýã ñïíç áýîçóç ÄÅÊ, áíéóïêõôôüñùóç, ðïéêéëïêõôôüñùóç, ðïëõ ñùìáôïöéëßá, äñåðáíïêýôôáñá, óùìüôéá Howell - Jolly (åðß áõôüìáôçò óðëçíåêôïìþò êáé áôñïößáò óðëçíüò ÐáèïëïãéêÞ Hb Þ áíåðüñêåéá G6PD, èåôéêþ Þ áñíçôéêþ coombs, íõêôåñéíþ ðáñïîõóìéêþ áéìïóöáéñéíïõñßá (í. MarchiaFava-Micheli) ÌåéùìÝíç áíôßóôáóç åñõèñþí óå õðüôïíá äéáëýìáôá, èåôéêþ äïêéìáóßá áõôïáéìüëõóçò óôïõò 37ï C, áðôïóöáéñéíþí, Fe, Ýììåóçò ïëåñõèñßíçò Áéìïóéäçñéíïõñßá, áðüäåéîç åõáéóèçóßáò óôï óõìðëþñùìá (äïêéìáóßá Ham-Dacie óïõêñüæçò), áíß íåõóç åñõèñþí óôá ïðïßá áðïõóéüæåé ôï CD55, CD59 Ôßôëïò øõ ñïóõãêïëëçôéêþí >1/32, coombs (+) äïêéìáóßåò óýöéëçò èåôéêýò áí áéôßá åßíáé ç óýöéëç Çëåêôñïöüñçóç Hb HbA2=êö HbA áðïõóßá (ðñïóï Þ, ýðáñîç Á åðß ìåôáããßóåùí) HbF ìåñéêýò öïñýò HbS Ïîåßá Þ ñüíéá ëïßìùîç Ïñèü ñùìç - ïñèïêõôôáñéêþ, ìðïñåß ìåñéêýò öïñýò ìéêñïêõôôáñéêþ, ïñèïâëáóôéêüò ìõåëüò, öõóéïëïãéêýò áðïèþêåò óéäþñïõ Fe, TIBC, öåñéôôßíç ïñïý=êö, öåñéôôßíç åñõèñþí öõóéïëïãéêþ 222

5 Φρουκτοζαµίνη Φρουκτόζη σπέρµατος Φυλλικό οξύ ερυθρών Φωτοµετρική (Nitroblue Tetrazoleum SPM) Ορός ή Πλάσµα (EDTA) χωρίς αιµόλυση ή λιπαιµικότητα. Συντηρείται για 1 ηµέρα στους ο C ή για 15 ηµέρες στους 2-8 ο C ή για 2 µήνες στους -20 ο C µmol/l Ενζυµική κινητική στους 37 ο C µε χρήση εξοκινάσης Σπέρµα. Φυγοκεντρείται το σπέρµα για 20 λεπτά στις 2000g και το σπερµατικό υγρό συντηρείται για 2 ηµέρες στους 2-8οC ή για 3 µήνες στους -20οC mg/dl CLIA Ολικό αίµα (EDTA, Ηπαρίνη). Ανάλογα µε τα επίπεδα του αιµατοκρίτη αραιώνεται το αίµα µε 1% ασκορβικό Νάτριο. Το διάλυµα συντηρείται για 24 ώρες στους 2-8 ο C ή για 8 εβδοµάδες στους -20 ο C ng/ml Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω 223

6 Φωσφατιδολοσερίνης αντισώµατα IgA, IgG, IgM (ap) ΕΙΑ Ορός χωρίς αιµόλυση ή λιπαιµικότητα. Αποχωρίζεται αµέσως και συντηρείται για 3 ηµέρες στους 2-8οC ή για 3 µήνες στους -20οC. Πλάσµα (εκτός ηπαρίνης) χρησιµοποιείται µόνο για άµεση εκτέλεση IgA IgG IgM Αρνητικό < 20 APS* < 16 GPS** < 22 MPS*** Ασθενώς θετικό APS GPS MPS Θετικό > 25 APS GPS MPS Εντόνως θετικό - > 50 GPS > 50 MPS *APS = IgA µονάδες αντιφωσφατιδολοσερίνης **GPS = IgG µονάδες αντιφωσφατιδολοσερίνης FTA abs IFA, EIA EIA Για IgG, IgM Αντισώµατα Αρνητικό < 0.9 Αµφίβολο Θετικό > 1.0 IFA Για IgG, IgM και Ολικά Αντισώµατα Αρνητικό < 1:5 Αµφίβολο 1:5 Θετικό > 1:5 224