ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης για σύνταξη διδακτικών σημειώσεων των ΕΠΑ.Σ., Ι.Ε.Κ. και Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (τ. Υπουργείο Τουρισμού) για το εκπαιδευτικό έτος Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης δε καεπτά (17) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσι ών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα ρακτήρα Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπάλληλο του Δήμου Χαλκιδέων Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπάλληλο του Δήμου Καρπενησίου Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για το Β εξάμηνο έτους 2015 για τους υπαλλή λους της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματι σμού (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.. 5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για το Β εξάμηνο έτους 2015 για τους υπαλλή λους της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για το Β εξάμηνο έτους 2015 για τους υπαλ λήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (Έδρα), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κατάταξη σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ 47/τ.Α / ) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην 321/ απόφαση του Δημάρχου Πάρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1149/ (τεύχος Β) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Καθορισμός αποζημίωσης για σύνταξη διδακτικών ση μειώσεων των ΕΠΑ.Σ., Ι.Ε.Κ. και Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουρ γείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι σμού (τ. Υπουργείο Τουρισμού) για το εκπαιδευτικό έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Την παρ. 4 υποπαρ. α) εδάφιο β και υποπαρ. γ) εδαφ. γ του άρθρου 4 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώ νευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α ). 2. Το άρθρο 2 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α ). 3. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 21 Α ). 4. Το Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι σμού» (ΦΕΚ 179 Α ). 5. Τον Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187 Α ). 6. Την υπ αριθμ. Υ59/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256 Β ). 7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ), όπως ισχύει. 8. Το υπ αριθμ. 4126/ ερώτημα του Υπουργείου Τουρισμού προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

2 15020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Το υπ αριθμ. 2/14197/0022/ έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 10. To υπ αριθμ /20960/ έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη. 11. Την παρ. 8 του άρθ. 22 του Ν.4276/2014 «Απλούστευ ση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 155 Α ). 12. Τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 της υπ αριθμ. Τ/5906/ κοινής υπουργικής απόφασης «Κα νονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 234 Β ). 13. Την υπ αριθμ. 351/ απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. με την οποία εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Ομά δας Εργασίας σχετικά με τη χρήση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων (βιβλίων και σημειώσεων) στα διάφορα τμήματα και ειδικότητες των σχολών του Ο.Τ.Ε.Κ. για τη σχολική περίοδο και τους συνημμένους σε αυτή πίνακες. 14. Το γεγονός ότι τρεις πρώην καθηγητές του Ο.Τ.Ε.Κ. έχουν υποβάλλει δικαιολογητικά προκειμένου να απο ζημιωθούν για τη σύνταξη διδακτικών σημειώσεων που συνέταξαν για το εκπαιδευτικό έτος για τα πιο κάτω μαθήματα: α) «Εφαρμογές Προγραμμάτων Η/Υ στις Επισιτιστικές Επιχειρήσεις» για την ειδικότητα «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» για τα τμήματα της ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου Α1 και Α2. β) «Νέες τεχνολογίες στον Επισιτισμό» για τις ειδικό τητες «Μαγειρικής» και «Ζαχαροπλαστικής Τέχνης» για τα τμήματα της ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου Β1 και Β2. γ) «Εγκαταστάσεις Εξοπλισμός», Α Εξαμήνου για την ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης» του Ι Ε.Κ. Αθήνας. δ) «Λογιστικά Πακέτα», Γ εξαμήνου για την ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης» του Ι.Ε.Κ. Αθήνας. ε) «Ιστορία του Ελληνικού Πολιτισμού», Α Εξαμήνου για την ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου» του I.E.Κ. Αθήνας. 15. Το γεγονός ότι τα πιο πάνω μαθήματα περιλαμβά νονταν στις προτάσεις που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 351/ απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ Το γεγονός ότι πρέπει να ρυθμιστεί εφάπαξ η συγκεκριμένη εκκρεμότητα η οποία αποτελεί εκκρεμή υπόθεση του πρώην Ο.Τ.Ε.Κ. που αφορά στη σύναψη συμβάσεων εργασίας και η οποία θα πρέπει να ολο κληρωθεί από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (τέως Υπουργείο Τουρισμού). 17. Το γεγονός ότι η υπηρεσία δεν αμφισβητεί την ουσιαστική νομιμότητα της απαίτησης των τριών καθη γητών η οποία αφορά ολόκληρο το εκπαιδευτικό έτος και ως εκ τούτου η παρούσα απόφαση αφορά σε διευθέτηση οικονομικής εκκρεμότητας μεταξύ του πρώην Ο.Τ.Ε.Κ. και των τριών καθηγητών. 18. Το γεγονός ότι στα ιδιωτικά συμφωνητικά τα οποία συντάχθηκαν μεταξύ των περιφερειακών υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Τουρισμού και των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική περίοδο και μετέπειτα, δεν προβλέπεται πλέον αποζημίωση για τους εκπαι δευτικούς στην περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί εκ μέρους τους η συγγραφή διδακτικών σημειώσεων. 19. Την υπ αριθμ. 9412/ εισήγηση του προϊ σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Διοικη τικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του τέως Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5(ε) του Ν. 4270/ Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα πάνη ύψους οκτακοσίων πενήντα ευρώ 850,00 η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0899 του ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του τ. Υπουργείου Τουρισμού για το τρέχον έτος, ενώ δεν προκαλείται δαπάνη για κανένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. 21. Την με αρ. πρωτ. 7580/ (ΑΔΑ:ΩΛΛ3465ΦΘΘ 668) και με αρ. καταχώρησης της Υ.Δ.Ε. στο τ. Υπουργείο Τουρισμού απόφαση περί έγκρισης δέ σμευσης πίστωσης ύψους 850,00 στον ΚΑΕ 0899 οικ. έτους 2015 στον Ειδικό Φορέα 45/110, για καταβολή απο ζημίωσης σε τρεις εκπαιδευτικούς του πρώην Ο.Τ.Ε.Κ., για τη συγγραφή διδακτικών σημειώσεων, οι οποίες χορηγήθηκαν στους σπουδαστές του Ι.Ε.Κ. Αθήνας και στους μαθητές της ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου, κατά την εκπαι δευτική περίοδο , αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε την αποζημίωση για τη σύνταξη διδα κτικών σημειώσεων που χορηγήθηκαν στους σπουδα στές του Ι.Ε.Κ. Αθήνας και στους μαθητές της ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου του τ. Υπουργείου Τουρισμού κατά την εκ παιδευτική περίοδο , ως εξής: Α. σε διακόσια πενήντα ευρώ (250 ) ανά μάθημα, στην περίπτωση που οι διδακτικές σημειώσεις συντάχθηκαν από ωρομίσθιο εκπαιδευτικό. Β. σε εκατόν πενήντα ευρώ (150 ) ανά μάθημα, στην περίπτωση κατά την οποία οι διδακτικές σημειώσεις συντάχθηκαν από εκπαιδευτικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή αναπληρωτή εκ παιδευτικό με πλήρες ωράριο. 2. Η βεβαίωση σχετικά με το κύρος των διδακτικών σημειώσεων, τη συνάφεια τους με το αναλυτικό πρό γραμμα, την ανταπόκριση τους στη στάθμη της παρεχό μενης εκπαίδευσης και την εκπαιδευτική περίοδο στην οποία αφορούν, θα γίνει με έγγραφο του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ΕΠΑ.Σ. ή Ι.Ε.Κ. κατά περίπτωση. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Αριθμ. Δ23/24686/1570 (2) Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης δεκαε πτά (17) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοι νωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α ) Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχε δίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε ρότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ.3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2,3,4,5 και 6 του Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236Α ) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 και 2 εδ.δ του Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30Α ) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 εδ. α του Ν.3895/2010 (ΦΕΚ 206Α ) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου το μέα». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α ) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 8. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/ ) «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας». 9. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/ ) «Σύσταση Ασφα λίσεων». 10. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/ ) «Διορισμός Αντι προέδρων...υφυπουργών». 11. Τη με αρ. Υ56 (ΦΕΚ 253/Β /2015) απόφαση του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ τρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου». 12. Την υπ αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώ ου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερεια κών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώ σεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής». 13. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουρ γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης με αρ. Γ.Π.:Π(2)γ/οικ / (ΦΕΚ 1163/ τ.β / ). 14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού. 15. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών: 420/03/02/2015, 716/18/02/2015, 4265/20/01/2015, 1783/26/02/2015, 401/ 13/02/2015, 308/04/03/2015, 61894/1214/04/03/2015, 674/ 20/02/2015, 406/24/02/2015, 4942/28/01/2015, 1158/2014/ 09/01/2015, 7679/10/02/2015, 1211/22/01/2015, 185/24/03/2015, 184/24/03/ Την αρ. πρωτ. 4058/ απόφαση γνωμο δότησης του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α με θέμα: «Κοινοποίηση απόφασης σχετικής με την Ειδική πιστοποίηση, 20 Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας», απο φασίζουμε: Α. Την Πιστοποίηση, των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ μη κερδο σκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 1. Σύλλογος Τριτέκνων Ν. Καρδίτσας, με έδρα στην Καρδίτσα 2. Σύλλογος Τριτέκνων Πολύ κάστρου Νομού Κιλκίς, με έδρα στο Πολύκαστρο 3. Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι» Αθηνών με διακριτικό τίτλο Κ.Ε.Φ.Ι, με έδρα στην Αθήνα 4. Σύλλογος Γονέων με Τρία Παιδιά Περιφέρειας Ατ τικής, με έδρα στην Καλλιθέα 5. Κιβωτός του Κόσμου, με έδρα στην Αθήνα 6. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων «Άγιος Ιωάννης», με έδρα στα Χανιά 7. Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων με διακριτικό τίτλο Π.ΟΜ.ΑμεΑ Δ.Ε και Ν.Ι.Ν., με έδρα στην Πάτρα Β. Την ανανέωση της Πιστοποίησης των κάτωθι ΝΓΙ ΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 1. Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, με έδρα στην Θεσσαλονίκη 2. Καρίτας Σύρου με διακριτικό τίτλο ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΓΑΠΗ, με έδρα στην Ερμούπολη 3. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Νόμου Ξάνθης με διακριτικό τίτλο Ε.Ε.Ν.Α και Σ.Δ.Ν.Ξ, με έδρα στην Ξάνθη 4. Αγαθοεργός Ένωση Κυρίων και Δεσποινίδων Κάτω Νευροκοπίου «Ο Άγιος Παντελεήμων» με διακριτικό τίτλο «Ο Άγιος Παντελεήμων», με έδρα στο Κάτω Νευ ροκόπι Γ. Την Πιστοποίηση των κάτωθι ΝΠΙΔ μη κερδοσκο πικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευ τεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 1. Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Άγιος Νικόλαος με διακριτικό τίτλο Άγιος Νι κόλαος, με έδρα στην Παιανία Δ. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 1. Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Άσυλο Ανιάτων με διακριτικό τίτλο «Ο Άγιος Παντελεήμων», με έδρα στην Σπάρτη 2. Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων, με έδρα στο Χαϊδάρι Ε. Την Πιστοποίηση του κάτωθι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπι κού χαρακτήρα ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρω τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 1. ΑΝΟΔΟΣ Αμκε, με έδρα στον Αγ.Δημήτριος ΣΤ. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης των κάτωθι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φορέων παροχής υπη

4 15022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 1. Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, με έδρα στην Νέα Μάκρη 2. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Αυ τιστικών «SOS» με διακριτικό τίτλο Κέντρο Αυτισμού «SOS», με έδρα στις Αχαρνές Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ Αριθμ. 4250/ (3) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπάλληλο του Δήμου Χαλκιδέων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις: Α) των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της» (ΦΕΚ A /87/2010), Β) του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του Ν.344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ Α 143), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 και 16) του Ν.2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113/Α /1995). 2. Την αριθ. Φ /57460/ (ΦΕΚ 1984/ Β /2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/ Την εγκύκλιο 65 (Α.Π.Φ /57510/ ) του ΥΠ.ΕΣ.ΑΗ.Δ 4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι κών» (ΦΕΚ 93 Α ). 5. Την πράξη 4 της του Υπουργικού Συμ βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α ). 6. Την αριθμ. 381/6704/ απόφαση μας (ΦΕΚ 207/Β / ) με την οποία διορίστηκε Ληξίαρχος, στη ληξιαρχική περιφέρεια Ν. Αρτάκης του Δήμου Χαλ κιδέων, η υπάλληλος Μπαζώτη Μαρία του Γεωργίου και η οποία τελεί εν αδεία λόγω δίδυμης κύησης. 7. Την αριθ / πρόταση του Δημάρχου Χαλκιδέων. 8. Την αριθμ / βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στο Δήμο Χαλκιδέων και στη ληξιαρχική περιφέρεια Ν. Αρτά κης, στον υπάλληλο του Δήμου, Κατσαλίφη Αντώνιο του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Ε, σε αντικατάσταση της υπαλλήλου Μπαζώτη Μαρίας του Γεωργίου, επειδή τελεί εν αδεία λόγω δίδυμης κύησης. Λαμία, 24 Ιουνίου 2015 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ Αριθμ. 4386/ (4) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπάλληλο του Δήμου Καρπενησίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις: Α) των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της» (ΦΕΚ Α /87/2010), Β) του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του Ν.344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ Α 143), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το άρ θρο 9 (παρ. 15 και 16) του Ν.2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113/Α /1995). 2. Την αριθ. Φ /57460/ (ΦΕΚ 1984/Β / 2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρε σης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/ Την εγκύκλιο 65 (Α.Π.Φ /57510/ ) του ΥΠ.ΕΣ.ΑΗ.Δ. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι κών» (ΦΕΚ 93 Α ). 5. Την πράξη 4 της του Υπουργικού Συμ βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α ). 6. Την αριθμ. 4201/92273/ απόφασή μας (ΦΕΚ 1411/Β / ) με την οποία διορίστηκε Λη ξίαρχος, στη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς, η τακτική υπάλληλος Μάλαινου Παναγιώτα του Κωνσταντίνου και η οποία πρόκειται να αποσπαστεί σε Γραφείο Βουλευτή. 7. Την αριθ. 8447/ πρόταση (σε ορθή επα νάληψη) του Δημάρχου Καρπενησίου. 8. Την αριθμ. 8859/ βεβαίωση της Οικονομι κής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στο Δήμο Καρπενησίου και στη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς, στην τακτική υπάλληλο του Δήμου, Κατή Μαρία του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Ε, σε αντι κατάσταση της υπαλλήλου Μάλαινου Παναγιώτας του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κωνσταντίνου, λόγω της απόσπασης και της διάθεσής της σε Γραφείο Βουλευτή. Λαμία, 24 Ιουνίου 2015 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ Αριθμ /1415 (5) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για το Β εξάμηνο έτους 2015 για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚHΣ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής », όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4071/ Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α ) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 4. Το υπ αριθμ. πρωτ /777/ έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Έδρα). 5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμ ματισμού (Έδρα), που συστάθηκε και στελεχώθηκε ώστε να εξυπηρετεί τόσο την έδρα όσο και τις τέσσερις πε ριφερειακές ενότητες (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας) και για να αντιμετωπιστεί ο ιδιαίτερα αυξημένος φόρτος εργασίας της Διεύθυνσης μας όπως και την έλλειψη προσωπικού. 6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους ,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 και ειδικού φορέα 073 σε βάρος του προϋπολογι σμού του έτους 2015, για την πληρωμή των υπερωριών των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε: Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι νής) καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το Β εξάμηνο έτους 2015, για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανα πτυξιακού Προγραμματισμού ( Έδρα), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Διεύθυνση Αριθμός υπαλλήλων Ώρες απογευματι νής εργασίας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Έδρα) Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις (20) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο. Κοζάνη, 22 Ιουνίου 2015 O Περιφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Αριθμ /1419 (6) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για το Β εξάμηνο έτους 2015 για τους υπαλλή λους της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής », όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4071/ Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α ) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 4. Το υπ αριθμ. πρωτ /344/ έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Έδρα). 5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης (Έδρα), λόγω της έλλειψης προσωπικού και των αυξημένων αναγκών σε τεχνική υποστήριξη των χρηστών και των συνεργατών στις απομακρυσμένες Υπηρεσίες της Π.Δ.Μ., τη διεκπε ραίωση διαδικασιών ασφαλείας των συστημάτων της Π.Δ.Μ., κ.α. 6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 4.600,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 και ειδικού φορέα 073 σε βάρος του προ ϋπολογισμού του έτους 2015, για την πληρωμή των υπερωριών των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζου με: Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι νής) καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το Β εξά μηνο έτους 2015, για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Έδρα) Αριθμός υπαλλήλων Ώρες απογευματινής εργασίας Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις (20) είκοσι ώρες το μήνα ανά υπάλληλο. Κοζάνη, 16 Ιουνίου 2015 O Περιφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

6 15024 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /1500 (7) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για το Β εξάμηνο έτους 2015 για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (Έδρα), Περιφέ ρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής », όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4071/ Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α ) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 4. Το υπ αριθμ. πρωτ /498/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (Έδρα). 5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, που ασχολούνται με την έλλειψη προσωπικού, με το ήδη αυξη μένο φόρτο εργασίας λόγω των πολλών αντικειμένων και την παράλληλη απασχόληση των υπαλλήλων μας με αντι κείμενα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 7.500,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0511 και ειδικού φορέα 073 σε βάρος του προϋπολογι σμού του έτους 2015, για την πληρωμή των υπερωριών των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε: Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι νής) καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το Β εξά μηνο έτους 2015, για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (Έδρα), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Διεύθυνση Αριθμός υπαλλήλων Ώρες απογευματινής εργασίας Αγροτικής Οικονομίας Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις (20) είκοσι ώρες το μήνα ανά υπάλληλο. Κοζάνη, 16 Ιουνίου 2015 O Περιφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Αριθμ. απόφ. 291 (8) Κατάταξη σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ 47/τ.Α / ). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ 47/τ.Α / ) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γρα φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα αυτές του άρθ. 19 παρ.3β που αφορούν στην μη επανα σύσταση υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας από Δήμους. 3. Τη με αρ.14/οικ.16773/ εγκύκλιο του Υπουρ γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύστα ση υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις των δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται. Όσοι κατείχαν τις θέσεις αυτές κατατάσσονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις άλλων υπηρεσιών των οικείων δήμων, με βάση τα τυπικά τους προσόντα.» 4. Τη με αρ. 261/2015(ΑΔΑ: 6ΨΧ9ΩΞΕ ΜΧΓ) διαπιστωτι κή πράξη που αφορά στην κατάταξη από του υπαλλήλου του Δήμου ΑΣΠΡΟΜΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Κωνσταντίνου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δη μοτικής Αστυνομίας με βαθμό Γ και το 3ο μισθολογικό κλιμάκιο(γ3) (ΦΕΚ 1111/τ.Β / ). 5. Τη με αρ. 262/2015(ΑΔΑ: 6ΣΑΚΩΞΕ ΓΝΟ) διαπιστω του υπαλλήλου του Δήμου ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Ιωάννη, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Γ και το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο (Γ1) (ΦΕΚ 1111/τ.Β / ). 6. Τη με αρ. 263/2015(ΑΔΑ: 7ΧΗΝΩΞΕ ΛΕΟ) διαπιστω του υπαλλήλου του Δήμου ΖΗΛΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Δημητρίου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Γ και το 1ο μισθολογικό κλιμάκι ο(γ1) (ΦΕΚ 1111/τ.Β / ). 7. Την με αρ. 264/2015(ΑΔΑ: 7ΘΒΛΩΞΕ ΩΘ0) διαπιστω της υπαλλήλου του Δήμου ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ του Γεωργίου, σε οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε και το 1ο μισθολογικό κλιμά κιο(ε1) (ΦΕΚ 1111/τ.Β / ). 8. Τη με αρ.265/2015(αδα: 6Ι43ΩΞΕ ΘΒΒ) διαπιστω του υπαλλήλου του Δήμου ΚΑΠΟΤΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Μιχαήλ, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Δ και το 4ο μισθολογικό κλιμά κιο(δ4) (ΦΕΚ 1111/τ.Β / ). 9. Τη με αρ. 266/2015(ΑΔΑ: 75ΔΕΩΞΕ 9ΙΠ) διαπιστω του υπαλλήλου του Δήμου ΚΑΤΣΑΦΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ του Αθανασίου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Γ και το 3ο μισθολογικό κλιμά κιο(γ3) (ΦΕΚ 1111/τ.Β / ). 10. Τη με αρ. 267/2015(ΑΔΑ: 7Ν4ΡΩΞΕ 9ΙΔ) διαπιστωτική πράξη που αφορά στην κατάταξη από του υπαλλήλου του Δήμου ΜΗΤΑΚΟΥ ΗΛΙΑ του Δημητρίου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Γ και το 3ο μισθολογικό κλιμάκιο (Γ3) (ΦΕΚ 1111/τ.Β / ). 11. Τη με αρ. 268/2015(ΑΔΑ: Ω5ΜΝΩΞΕ 3ΡΝ) διαπιστω του υπαλλήλου του Δήμου ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη, σε οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό ΣΤ και το βασικό μισθολογικό κλιμάκιο (ΣΤ0) (ΦΕΚ 1111/τ.Β / ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τη με αρ. 269/2015(ΑΔΑ: ΩΥ63ΩΞΕ ΕΜΨ) διαπιστω του υπαλλήλου του Δήμου ΣΤΑΘΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυ νομίας με βαθμό Γ και το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο(γ1) (ΦΕΚ 1111/τ.Β / ). 13. Τη με αρ.192/ (αδα:βμσψωξε 3ΨΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην μη επα νασύσταση της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας. 14. Tον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως ισχύει (ΦΕΚ 1139/τ.Β /2003, 773/τ.Β /2007, 1185/τ. Β /2007, 2167/τ.Β /2008, 669/τ.Β /2009, 856/τ.Β /2010, 969/τ.Β /2010). 15. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε: Την αυτοδίκαιη κατάταξη σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις των υπηρεσιών του Δήμου μας με βάση τα τυπικά τους προσόντα των κατωτέρω μόνιμων υπαλλήλων, ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΑΣΠΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Γ 2. ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Γ 3. ΖΗΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ 4. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ε 5. ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ 6. ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ 7. ΜΗΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ 8. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤ 9. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ Με την με αρ. 192/ (ΑΔΑ: ΒΜΣΨΩΞΕ 3ΨΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται οι θέσεις των δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί. Από την ανωτέρω προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 περίπου σε βάρος του Κ.Α , 7.000,00 περίπου σε βάρος του Κ.Α , 1.700,00 περίπου σε βάρος του Κ.Α , 8.600,00 περίπου σε βάρος του Κ.Α , 1.100,00 περίπου σε βάρος του Κ.Α , 250,00 περίπου σε βάρος του Κ.Α , ,00 περίπου σε βάρος του Κ.Α , 1.400,00 περίπου σε βάρος του Κ.Α , 400,00 περίπου σε βάρος του Κ.Α , ,00 περίπου σε βάρος του Κ.Α , 1.400,00 περίπου σε βάρος του Κ.Α και 300,00 περίπου σε βάρος του Κ.Α στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικ. έτους (Αριθμ. βεβ. του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστικού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου: 17780/ ). Π. Φάληρο, 23 Ιουνίου 2015 Ο Δήμαρχος ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (9) Στην 321/ απόφαση του Δημάρχου Πάρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1149/ (τεύχος Β ) στη σελίδα στην Α στήλη, στους στίχους 20 και 26 διορθώνεται το εσφαλμένο «Μυθωδεία», στο ορθό «Μυθωδία». (Από το Δήμο Πάρου)

8 15026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX